Ibsenlogo Henrik Ibsen:
Introduksjon til Webutgaven


Materialet på disse sidene kommer fra Ibsen-prosjektet som ble drevet ved NAVFs edb-senter for humanistisk forskning, i hovedsak fra 1977-1987. Fra prosjektet er det tidligere publisert bokverkene Henrik Ibsens ordskatt og Konkordans over Henrik Ibsens dramaer og dikt (i 6 bind).

Det blir gitt en kort introduksjon til Henrik Ibsens diktning og hans rettskrivning.

Ved hjelp av materialet kan en søke i 26 av Ibsens mest kjente skuespill samt en samling dikt, totalt 630.000 løpende ord. Tekstene er i Ibsens originale rettskrivning og er tatt fra Hundreårsutgaven som kom i 1928.

Det er mulig å søke etter fullstendige ord som vinløv eller storfolk, deler av ord som alle ord som begynner med trold eller slutter på mand, fraser som stykkevis og delt, gaa udenom eller ord som skal stå i en bestemt nærhet som f.eks. vær og selv. I resultatet av et søk blir det opplyst i hvilket stykke eller dikt teksten forekommer og for skuespill, hvem som sier replikken og til hvem replikken er rettet. Et søk kan begrenses til å gjelde et bestemt stykke og til replikker uttalt av en bestemt person.

Tekstene er søkbare basert på de enkelte ordene i teksten, dvs. ordformene (de enkelte bøyde former av f.eks. substantiv og verb). Dersom en ønsker alle former av et ord, f. eks. bad, må alle former angis ved søk, bad, badet, badets, bade. Noen av disse ordformene er homografer, dvs. de kan tilhøre ulike ordklasser, bad som substantiv eller bad som verb.

Det er også mulig å bla i ordlistene over de ca. 33.000 ordformer og 19.000 lemma som Ibsen brukte. Fra ordlisten kan en få frem de enkelte forekomstene av ordene.

Det er laget en del statistikk, bl.a. oversikt over de hyppigste ord fordelt etter ordklasse og oversikter over hvor hyppig noen av ordklassene er brukt i de forskjellige verkene. En del av statistikken er tidligere publisert i Ibsens ordskatt.

Til hjelp for dem som ikke er fortrolig med Ibsens rettskrivning (som forandret seg radikalt midtveis i hans forfatterskap) er det laget en oversikt med henvisinger fra moderne norsk til Ibsens rettskriving og fra hans tidlige rettskrivning til den han brukte i siste del av forfatterskapet.


hovedside | søking | ordlister | statistikk | bakgrunn |
Faglige spørsmål kan rettes til Knut.Hofland@aksis.uib.no
Oppdatert 29.12.99 Anne.Lindebjerg@aksis.uib.no