SA171216 Han adresserte vår egen tids viktigste samfunnsmedisinske utfordring : økende helseulikheter mellom sosiale grupper, ulikheter som vokser også i land med godt utbygde helse- og velferdstjenester .
VG171207 « Stortinget ber regjeringen sette ned et offentlig utvalg som skal kartlegge pengestrømmer i offentlig finansierte velferdstjenester , herunder handel mellom nærstående, bruk av skatteparadis, tynnkapitalisering og utbytte.
VG171207 Det har vært politisk strid om hvorvidt private leverandører av velferdstjenester kan gå med store overskudd og ta ut utbytte.
AA171206 Nytten av arbeidsplasser og litt bedre velferdstjenester i kommunen vil overskygges totalt i en situasjon der vi ikke kan importere mat.
VG171205 Et bærekraftig velferdssamfunn forutsetter grønn økonomisk vekst som sikrer at vi kan finansiere gode velferdstjenester og innfri klimamålene.
VG171205 Debatt Et bærekraftig velferdssamfunn forutsetter grønn økonomisk vekst som sikrer at vi kan finansiere gode velferdstjenester og innfri klimamålene.
DN171204 Berntsen trekker fram kampen mot private velferdstjenester , boligmarkedet og salg av statlige selskaper som tre områder der han ønsker en ideologisk venstredreining.
DN171204 - Kampen mot profitt på omsorgs- og velferdstjenester er et område der vi kunne gått i front og båret fanen.
AP171129 Det forteller litt om utviklingen det britiske samfunnet har hatt, i retning av privatisering og svekking av felles velferdstjenester .
DA171122 - Nav er det fremste redskapet i arbeids- og velferdspolitikken og skal levere velferdstjenester til folk.
AA171117 Skatt er den spleisen vi sammen gjør for å betale velferdstjenester som er nødvendige.
AA171116 Skatt er den spleisen vi sammen gjør for å betale velferdstjenester som er nødvendige.
VG171114 - Det viktigste for å få folk ut av fattigdom er en god skole, arbeid til alle og gode helse- og velferdstjenester .
AP171109 Dette er penger vi kunne brukt til velferdstjenester i fremtiden.
AA171108 Det er oss i Espira For Velferdsstaten er ute etter denne gang, på sin sedvanlige jakt på private leverandører av norske velferdstjenester .
DB171107 Viruset er karakterisert ved at det fører til lammelse ( parese, paralyse ) hos fagfolk og instanser som skal gi velferdstjenester til befolkningens ulike behov, fordi viruset flytter fokuset fra behandleroppgaver og over på rapportering, kontrollfunksjoner, bunnlinjen, og fra tillit til mistillit.
NL171101 Lokalt eierskap gir skatteinntekter til vertskommunene, som igjen kan brukes på felles velferdstjenester til befolkningen.
NL171030 De skal levere gode velferdstjenester til sine innbyggere, bokstavelig talt fra vugge til grav.
NL171029 Nordlys har hatt flere artikler om privatisering av velferdstjenester , basert på påfallende svake argumenter.
NL171029 Men det er ikke de private aktørene som først og fremst skal kritiseres, men høyrepartiene som har opphøyd til et ideologisk prinsipp at det ikke er forskjell på å produsere datamaskiner og velferdstjenester , og at tjenester innenfor velferdssektoren derfor med fordel kan konkurranseutsettes.
DA171028 - De kan egentlig ingenting om sektorene, men har brukt overskuddet fra hotellvirksomheten til å investere i hele bredden av velferdstjenester .
DB171027 Med uttrykket menes aktører som driver private velferdstjenester , og som tar ut profitt av tjenestene.
DB171027 Brødrene Kristian og Roger Adolfsen er blant dem som har tjent store penger på velferdstjenester som barnehager, sykehjem og asylmottak.
DB171023 Stadig flere trenger trygge velferdstjenester , men færre er med på å finansiere dem.
DA171023 For å komme til et omforent syn i partiet var det nødvendig med et klart skille mellom store konsern og mindre enkeltaktører som leverer velferdstjenester .
DA171023 Det opprinnelige forslaget fra Senterkvinnene og Oslo Sp tok sikte på å hindre at private aktører håver inn på å levere velferdstjenester .
DA171021 LES OGSÅ : Vi kan stå overfor økte skatter og reduserte velferdstjenester
DN171019 ¶ Noe av det viktigste ved årets statsbudsjett er at det insisterer på at digitalisering ikke er spørsmålet, men svaret på hvordan vi skal flytte ressurser fra administrasjon til bedre velferdstjenester og skape flere arbeidsplasser.
DB171012 Kommersielle og private selskaper som tar profitt på levering av velferdstjenester til det offentlige.
DA171010 | Vi kan stå overfor økte skatter og reduserte velferdstjenester
DA171010 Et alternative kan være at velferdstjenester reduseres eller fjernes, men dukker opp igjen på privat hånd - altså at vi får en privatisering av velferdstjenester , sier Brasch.
DA171010 Et alternative kan være at velferdstjenester reduseres eller fjernes, men dukker opp igjen på privat hånd - altså at vi får en privatisering av velferdstjenester, sier Brasch.
DB171009 Stortinget ber regjeringen legge til grunn at inntektssystemet for kommunene skal sikre likeverdige muligheter til å utvikle velferdstjenester til innbyggerne og ikke brukes som element i videreføring av kommunereformen.
AP171004 Når det gjelder for eksempel velferdstjenester , bryr vi oss ikke kun om kostnadene, men også om kvaliteten.
AP171004 I valgkampen vi akkurat har lagt bak oss, var bruken av kommersielle leverandører av velferdstjenester et viktig tema.
DB170923 Tross en enorm velstandsvekst de siste tiårene ønsker befolkningen et samfunn bygget på fellesskap, en omfattende velferdsstat og universelle velferdstjenester , ordninger som Arbeiderpartiet og venstresiden har vært pådrivere for.
DA170922 * Sette stopper for at private som tilbyr grunnleggende velferdstjenester , kan ta ut profitt.
AP170917 Hvis det å være snill skulle innebære å gi fri tilgang til medisiner, materielle goder og velferdstjenester til alle som ønsker det, kan det å være kortsnill faktisk innebære å være langslem.
AA170912 Når eldrebølgen skyller inn over landet for alvor, vil utgiftene til helse- og velferdstjenester stige kraftig.
DA170911 - Når folk har et ganske likt behov for velferdstjenester , og ganske like inntektsmuligheter slutter flere opp om velferdsstaten, sier Moene.
DA170911 - Når folk har et ganske likt behov for velferdstjenester , og ganske like inntektsmuligheter slutter flere opp om velferdsstaten, sier Moene.
VG170910 Og at hovedtyngden vil komme fra land i Afrika og Asia, grupper som i dag har lav yrkesdeltagelse og som betaler vesentlig mindre i skatt enn det de mottar av velferdstjenester , som skole, utdanning, pleie og omsorg eller trygd.
VG170909 Privatisering av offentlig finansierte velferdstjenester har vært et gjennomgangstema i valgkampen, fordi vi her kan se tydelig uenighet mellom blokkene.
AA170909 For Rødt handler det om å stanse kommersielle aktører innen velferdstjenester , for MDG om å si nei til all leting etter olje og gass.
VG170908 Alle vil ha helse, skole og gode velferdstjenester .
NL170908 » Det kan synes rimelig å fortolke argumenter for profittbasert drift av flere velferdstjenester som en del av denne destruksjonen.
NL170908 Lovregulert begrensning debatteres i årets valgkamp, og handler om en skal tillate at offentlige velferdsmidler brukes til å bygge opp private formuer gjennom produksjon og salg av velferdstjenester .
NL170908 Investeringer i velferdstjenester følger av denne produksjonsmåten.
NL170908 I debatten om kjøp av velferdstjenester fra disse selskapene er begrepene profitt og profitør trukket fram.
NL170908 En storstilt privatisering av velferdstjenester vil også bli vanskelig å reversere.
NL170908 Det spørs om dette også gjelder for majoriteten av dem som vil være avhengige av lik og rettferdig tilgang til velferdstjenester i framtida.
NL170908 Avisa « Klassekampen » rapporterer samme dato om omsorgsselskapet Unicare som i mai 2016 solgte aksjemajoriteten til det britiske selskapet G Square med stort utbytte, som ifølge avisa stammer fra salg av velferdstjenester til det offentlige, altså finansiert av skattepenger fra « folk flest ».
DB170908 Det framkommer at rundt tre firedeler av kommersielle barnevernstjenester nå leveres av fem store konsern, tre svenske og to norske, som har gjort barnevern og andre velferdstjenester til en særdeles lukrativ næring.
DA170908 For eksempel er ett av de prioriterte områdene i langtidsplanen, forskning på hvordan vi kan effektivisere offentlig sektor og gi bedre velferdstjenester .
AP170908 SV vil stoppe eieres muligheter til å ta ut profitt fra velferdstjenester som skattefinansieres av staten, vi vil prioritere å innføre dette i barnehager, barnevern og asylmottak.
VG170906 Det har vært politisk strid om hvorvidt private leverandører av velferdstjenester kan gå med store overskudd og ta ut utbytte.
AA170906 Private velferdstjenester er et gode.
SA170904 Arbeiderpartiet prioriterer kvalitetsmessig gode velferdstjenester til barnefamiliene. 8.
SA170904 Arbeiderpartiet prioriterer kvalitetsmessig gode velferdstjenester til barnefamiliene fremfor økt engangsstønad. 7.
FV170904 Arbeiderpartiet prioriterer kvalitetsmessig gode velferdstjenester til barnefamiliene. 8.
FV170904 Arbeiderpartiet prioriterer kvalitetsmessig gode velferdstjenester til barnefamiliene fremfor økt engangsstønad. 7.
AP170904 Arbeiderpartiet prioriterer kvalitetsmessig gode velferdstjenester til barnefamiliene. 8.
AP170904 Arbeiderpartiet prioriterer kvalitetsmessig gode velferdstjenester til barnefamiliene fremfor økt engangsstønad. 7.
DB170902 Det framkommer at rundt tre firedeler av kommersielle barnevernstjenester nå leveres av fem store konsern, tre svenske og to norske, som har gjort barnevern og andre velferdstjenester til en særdeles lukrativ næring.
AP170830 « Vi mener det er fullt mulig å bevare nivået på våre velferdstjenester med mer effektiv drift og nytenkning », sa statsminister Erna Solberg for få dager siden i intervju med VG.
AP170830 Det er riktig nok uenighet om bruken av private aktører til å levere velferdstjenester .
NL170829 Skatteviljen er stor i Norge, men jeg er bekymret for at den vil gå ned om man ser at mer og mer av pengene vi betaler i skatt går ut av velferdstjenester og inn i tykkere og tykkere lommebøker.
NL170829 Grunnen for at dette er en dårlig ide er at et AS har en lov å forholde seg til, aksjeloven, en lov som vi mener ikke er forenelig med felleskap og velferdstjenester .
NL170829 De ansatte i private sektor som leverer velferdstjenester er på lik linje med de ansatte i offentlig sektor noen av de største heltene i samfunnet.
NL170828 Under byregjeringa til Hilmarsen valgte Høyre, Venstre og Frp, at de to firmaene du navngir, skulle få konsesjon til å selge velferdstjenester .
NL170828 Men når dere først har gitt konsesjon til private om å selge velferdstjenester , skal ikke disse private få fortjeneste på sitt salg ?
NL170828 Har Tromsø Høyre noen strategi for å sikre kommunes behov for langsiktig planlegging av innbyggeres behov for velferdstjenester ?
NL170828 Et argument har vært behovet for sterke fagmiljø som sikrer velferdstjenester .
NL170828 Eller blir det planer for styrking av velferd og langsiktig planlegging av Tromsøs behov for gode velferdstjenester ?
DB170828 Investeringer i redusert ulikhet og gode velferdstjenester for dem som har minst, vil øke deres muligheter til å lykkes i livet.
VG170827 - Jeg synes det er latskap når Støre og Ap må hente mer penger ut av folks lønnskontoer for å finansiere velferden i årene fremover : Vi mener det er fullt mulig å bevare nivået på våre velferdstjenester gjennom mer effektiv drift og nytenkning, sier hun, og legger frem tall hun mener beviser at Støre tyr til skatteøkninger der tidligere Ap-leder Jens Stoltenberg ikke gj
AA170824 Mange mindre kommuner leverer gode velferdstjenester , se bare på Høylandet og Dovre.
AA170823 - Vi fører en politikk for bedre velferdstjenester der folk bor.
DA170822 Debatten framstilles av spesielt Aftenposten som nyanseløs og egnet til « å mistenkeliggjøre alle som tilbyr velferdstjenester innenfor en kommersiell ramme.
AP170821 Det er fordi vi mener lavinntektsfamilier fortjener billigere velferdstjenester enn de som har god råd, sier Heggelund.
NL170820 Private velferdstjenester og stans av konsekvensutredning for oljeboring i Lofoten, er noe av det som koster minst for Ap å legge i potten.
AP170820 Vi trenger en fornuftig debatt om hvordan private tilbydere av velferdstjenester skal følges opp, hvordan offentlige tilbydere skal lære av gode private løsninger og hvordan kommune og stat skal sikre at offentlige penger brukes mest mulig effektivt.
AP170820 Begrepet, som kommer fra ytre venstre, har som formål å mistenkeliggjøre alle som tilbyr velferdstjenester innenfor en kommersiell ramme.
AP170820 Ansattes velferd handler om langt mer enn lønn, både innenfor velferdstjenester og på andre områder.
AP170818 - Det viktige i denne saken er at velferdstjenester er blitt big business for noen, og at store penger fra statskassen kan gå ut av landet og ikke til velferd for barn og eldre.
AP170817 Byrået har hentet ut lønnsstatistikk for flere yrker der private firmaer leverer velferdstjenester , og sett spesielt på ansatte hos kommunale, statlige og private aktører samt ideelle organisasjoner.
DB170816 NHO og deres støttespillere driver intens lobbyvirksomhet for å kunne plassere formuene sine i velferdstjenester uten risiko og garanterte inntekter fra skattebetalerne.
DB170815 Han viser til gårsdagens TV-debatt, hvor Støre ble utfordret av Rødt-leder Bjørnar Moxnes om velferdsprofitt, hvorpå Støre svarte tydelig at profitt på velferdstjenester ikke var noe Ap ville forby.
AP170814 - Han prøver å gi inntrykk av at private selskaper som leverer helse- og velferdstjenester skulle gjøre tilgangen på helsetjenester dårligere.
AP170814 Han påpeker at Høyre også har målrettet billigere velferdstjenester til dem som trenger det mest.
VG170810 - Pengene går ikke til tull og tøys, men til velferdstjenester , til helse, eldreomsorg, skoler og kultur.
AP170810 Å stanse mulighetene til å ta ut profitt fra velferdstjenester som skattefinansieres av staten, er ett av SVs fem krav for å støtte en ny regjering med Ap : ¶
DB170809 Vi tror på det motsatte : Styrker du folks kompetanse og har god skole og gode velferdstjenester , kommer jobbene deretter, sier Støre.
DB170809 Ap vil øke skattene med 15 milliarder for å bruke på velferdstjenester .
DB170809 Ap har sagt at de vil øke skattene med 15 milliarder i neste periode, for å finansiere eldreomsorg og andre velferdstjenester .
DB170809 Det betyr i praksis krangel om arbeidsløshet og jobbskaping, skattekutt eller skatteøkning til velferdstjenester , hvem som har den beste politikken for pasienter og eldre.
AP170809 Noen mener sammenslåing føler til dårligere lokaldemokrati, men da går lokaldemokratiet på bekostning av velferdstjenester til folket.
DB170807 Vi er et stort flertall i befolkningen som synes at velferdskroner skal gå til velferd og ikke til å skape flere velferdsprofitører, altså de som eier og henter ut profitt på skattefinansierte velferdstjenester - uavhengig av deres kjønn.
DB170807 Riktignok får heller ikke damer da mulighet til å tjene seg skikkelig rike på skattefinansierte velferdstjenester , men dersom man virkelig brenner for gode tjenester burde det være til å leve med.
AA170805 - Utover det mener ikke vi at de bør fratas noen velferdstjenester , på grunnlag av at de ikke snakker godt nok norsk, sier Solberg. ( ©NTB ) ¶
DB170803 Norge har også en av verdens mest velutviklede velferdsstater, som i vesentlig grad basere seg på at det offentlige ikke bare bidrar med kontantytelser, men også med sterkt subsidierte eller gratis velferdstjenester .
VG170720 Det ser den norske venstresiden ut til å ha glemt, når de igjen har satt skatteøkninger og den dogmatiske rekommunaliseringen av velferdstjenester på dagsorden.
DN170720 Uten den skatteøkningen, må regjeringen kutte i velferdstjenester , ifølge Støre.
DB170718 I noen tilfeller har vi vært helt avhengige av private aktører for å kunne tilby velferdstjenester til alle.
DB170718 Det satt sinnene i kok hos kritikerne av profitt på velferdstjenester .
DA170713 SV har gått hardt ut mot det de kaller velferdsprofitører, og går til valgkamp på å stanse profitt innen alle velferdstjenester som er finansiert eller delfinansiert av staten.
DA170713 Nettopp å stanse muligheten for å ta ut profitt fra velferdstjenester er et av hovedkravene til SV for å inngå et eventuelt formelt samarbeid med Arbeiderpartiet etter valget, enten gjennom regjeringssamarbeid eller en samarbeidsavtale i Stortinget.
DA170713 Mener du det er riktig eller galt at eiere av virksomheter som driver slike velferdstjenester kan ta ut profitt, eller er du ikke opptatt av det. » 50 prosent av respondentene sier de mener det er galt, 25 prosent mener det er riktig.
DA170713 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! 75 prosent svarte på følgende spørsmål : « I dag har eiere av virksomheter som driver velferdstjenester som barnehage og barnevern mulighet til å ta ut profitt selv om inntektene kommer fra skattepenger eller foreldrebetaling.
DA170713 50 prosent av de spurte svarer at de mener det er galt at eiere av velferdstjenester som barnehage og barnevern kan ta ut profitt når inntektene kommer fra skattepenger eller foreldrebetaling. 25 prosent sier de mener det er greit.
AA170711 Hvis det viser seg ulikhetene er lave dersom verdien av velferdstjenester tas i betraktning, kan man svare at det er barnefattigdommen som er det viktigste tegnet på at forskjellene er for store.
DA170707 Ved å forby profitt på velferdstjenester sikrer vi derfor både at skattepengene våre går til velferd, og at vi beholder et mangfold av barnehager, som er til det beste for ungene våre.
DA170707 Ved å forby profitt på velferdstjenester sikrer vi både at skattepengene våre går til velferd og at vi beholder et mangfold av barnehager, som er til det beste for ungene våre.
DA170707 En meningsmåling gjennomført av IPSOS viste da også at kun 26 prosent mente det var rett at det kunne tas ut profitt fra velferdstjenester .
AA170707 | Halvparten sier nei til profitt på velferd ¶ 50 prosent sier de synes det er galt at eiere som leverer velferdstjenester kan ta ut profitt, viser en undersøkelse bestilt av SV.
AA170707 Partiet har gått hardt ut mot dem de omtaler som velferdsprofitører, og en av partiets valgkampsaker er å hindre at det tas ut profitt fra alle velferdstjenester som er helt eller delvis finansiert av staten, skriver Avisenes Nyhetsbyrå.
AA170707 Mens halvparten svarer at det er galt at « eiere av velferdstjenester som barnehage og barnevern kan ta ut profitt når inntektene kommer fra skattepenger eller foreldrebetaling », sier 25 prosent at de synes det er riktig.
NL170706 Men som jeg var inne på som et sentralt punkt i min kronikk ; Dette medfører økte kostnader for kommunen og mindre ressurser til de som har behov for kommunale velferdstjenester .
NL170706 Jeg nevnte dette tvert imot for å vise hvordan tilrettelegging av privatisering av offentlige velferdstjenester foregår, helt legalt.
DA170627 SV vil stoppe muligheten til å ta ut profitt fra velferdstjenester som skattefinansieres, vi vil prioritere å innføre dette i barnehager, barnevern og asylmottak.
DA170627 Ipsos har utført en måling, på oppdrag fra SV, som viser at 51 prosent mener det er galt at « eiere av virksomheter som driver velferdstjenester kan ta ut utbytte », mens 26 prosent mener det er rett.
DB170626 - Hvorfor er det suspekt at en kvinne har sitt eget aksjeselskap og tjener penger på å tilby helse- og velferdstjenester til det offentlige ?, spør Nina Torp Høisæter.
DB170626 - Hvorfor er det suspekt at en kvinne har sitt eget aksjeselskap og tjener penger på å tilby helse- og velferdstjenester til det offentlige ?
AP170626 | Kronikk : Hvem får lov til å yte velferdstjenester etter valget ?
AP170626 At profitt kan være en positiv drivkraft for bedre kvalitet i velferdstjenester , som barnehager, er det mange som overhodet ikke tror på.
AP170626 | Kronikk : Hvem får lov til å yte velferdstjenester etter valget ?
AP170626 At profitt kan være en positiv drivkraft for bedre kvalitet i velferdstjenester , som barnehager, er det mange som overhodet ikke tror på.
VG170622 « Vi er bekymret for at offentlige tilskudd som er tiltenkt gode velferdstjenester for barn og ungdom ikke blir brukt i tråd med formålet », heter det i et brev til Riksrevisjonen.
VG170622 SV ønsker et forbud mot profitt på velferdstjenester .
DB170620 For den norske velferdsstaten er det likevel en utfordring hvis en betydelig minoritet mangler tillit til sentrale velferdstjenester .
NL170609 brukt til å finansiere offentlige helse- og velferdstjenester .
DB170606 Den passer inn i kjernen av hans valgkampbudskap, om at de konservatives nedskjæringer og privatiseringsiver over flere år har rammet velferdstjenester for folk flest.
DB170606 Og grunnen er at regjeringen både i skrift og tale har understreket at det ikke er forskjell på å produsere varer og å yte velferdstjenester .
DB170606 Helsemessige og behandlingsmessige behov lar seg ikke regulere i et markedsbasert økonomisystem fordi helsepersonell er ikke produsenter av varer, men fagpersoner som yter velferdstjenester .
AP170606 Steen skriver også at « Den moderate eiendomsskatten i Oslo er nødvendig, blant annet for å styrke velferdstjenester som gjør at eldre kan bo trygt hjemme og for å etablere flere barnehageplasser slik at flere barnefamilier får hverdagen til å gå opp ».
DB170601 Skal fellesskapets midler brukes på selskaper som profiterer på velferdstjenester ?
VG170531 Men at Gerhardsen ikke bare avspiser dette med en generell bisetning om gode velferdstjenester , men i tillegg nærmest driver gjøn med viktigheten av en god skole for alle, er simpelthen ikke til å tro.
VG170529 Vi er avhengige av skatteinntekter dersom vi skal finansiere velferdstjenester nå og i framtida.
AP170529 E-helse, selvmordsfare, private velferdstjenester og journalinnsyn.
BT170528 Målet med norske velferdstjenester er å sørge for at alle får tilgang på trygge og kvalitetsrike ordninger når behovet er der.
DB170526 Verre enn at noen blir rikere, er det at de selv stagnerer, må reise byen rundt for å finne helt nødvendig ting, og at kvaliteten på skole og velferdstjenester forringes.
AP170525 Er det riktig å lage marked av skattefinansierte velferdstjenester , spør Tove Karoline Knutsen ( Ap ) 15. mai.
DN170523 Om arbeidsledighetstrygden bør heves til 2013-nivå, om dagens sykelønnsordning bør sikres og om profittmulighetene innen velferdstjenester bør begrenses, er blant spørsmålene fra LO.
VG170520 Uten et politisk ønske om å begrense eller fjerne profitt fra grunnleggende velferdstjenester , vil kommersielle selskaper se sitt snitt til å gjøre fortjeneste.
VG170520 SV vil stoppe eieres muligheter til å ta ut profitt fra velferdstjenester som skattefinansieres av staten.
DA170516 SV vil stoppe muligheten til å ta ut profitt fra velferdstjenester som skattefinansieres, vi vil prioritere å innføre dette i barnehager, barnevern og asylmottak.
VG170512 Vår største felles utfordring fremover, er å sikre nok arbeidskraft til både økonomisk verdiskapning og velferdstjenester , samtidig som vi reduserer belastningen på miljøet.
VG170512 Fremover trenger vi uansett så mye arbeidskraft for å sikre økonomisk verdiskapning i privat sektor og offentlige velferdstjenester i verdensklasse, at vi alle må belage oss på å jobbe både mer og lenger.
DB170512 Støre bekreftet det bildet som nå har tegnet seg over en tid : Han vil ha et tettere samarbeid med fagbevegelsen, større vekt på statlig eierskap, en aktiv næringspolitikk der statsbedrifter får en viktig rolle, han vil reversere skattereformene, endre reglene i arbeidslivet og bruke mer på velferdstjenester .
DB170512 Pengene skal vi bruke på gode velferdstjenester for alle.
AA170512 » LO går også inn for å jobbe for å fjerne mulighetene for å ta ut profitt på velferdstjenester .
BT170505 Sykehjemsplasser og barnevernet er noen av mange eksempler på hvordan vi må tørre å tenke annerledes om velferdstjenester .
BT170505 Skal vi unngå å kutte for mye i velferdstjenester , må vi tenke smartere og mer kostnadseffektivt.
AP170502 | Er det riktig å lage marked av hundre prosent skattefinansierte velferdstjenester ?
AA170501 Andre hovedparoler var blant annet : 130 000 arbeidsløse krever investeringer - ikke kutt, Nei til profitt på velferdstjenester og Ta arbeidsmiljøloven tilbake.
DB170430 Da ingen helt forsto hva det innebar, endret regjeringen taktikk og retorikk ved å hevde at reformen ville gi bedre velferdstjenester og styrket lokaldemokrati.
DA170425 - Dessuten bestemmes fordeling av inntekt både av det som skjer i arbeidsmarkedet, av skattlegging og offentlig finansierte velferdstjenester .
DA170423 Stille krav til lønns- og pensjonsvilkår hos private leverandører til offentlige velferdstjenester .
AP170423 Dermed mener Ap også de neste fire årene at « grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres eller kommersialiseres.
AP170423 Ap har i tre programmer på rad slått fast at « grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres eller kommersialiseres ».
AP170423 Dermed mener Ap også de neste fire årene at « grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres eller kommersialiseres.
AP170423 Ap har i tre programmer på rad slått fast at « grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres eller kommersialiseres ».
DN170422 Arbeiderpartiets programkomité foreslår også å skjerpe kravene til private leverandører av velferdstjenester .
DB170420 Han hadde tre hovedsaker på hjertet : Behandling av mindreårige asylsøkere, økt skatt og stopp av profitt på velferdstjenester : ¶
DA170420 - Det er viktig at offentlige midler går til velferdstjenester til folket, og ikke i lommene til de som driver private velferdstilbydere, sier leder av Hordaland Ap, Hans-Erik Ringkjøb.
BT170420 Så lenge private aktører var nødvendige for å klare full barnehagedekning, var diskusjonen om folk som tjente seg rike på velferdstjenester dempet.
BT170420 Ikke fordi det finnes noen utbredt begeistring over at folk blir rike på å produsere velferdstjenester for det offentlige, men fordi det har sine praktiske fordeler å beholde regelverket som i dag. 4.
BT170420 I Ap er forholdet til profitt på velferdstjenester mer komplisert.
DN170419 Organisasjonen setter også pris på at det stilles krav til yrkeserfaring i fagmiljøet på skolen og at studentene får lik rett til velferdstjenester i studentsamskipnader.
DN170419 Hovedbegrunnelsen er at kuttene i hovedsak har gagnet Norges rikeste, og at det offentlige trenger disse milliardene til å skape bedre velferdstjenester .
AP170419 Og grunnleggende velferdstjenester er da blitt tett knyttet til « kjerneområder som helse, skole og eldreomsorg ».
AP170419 Grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres eller kommersialiseres ».
AP170419 Hovedbegrunnelsen er at kuttene hovedsaklig skal ha gagnet Norges rikeste, og at det offentlige trenger flere milliarder for å betale for bedre velferdstjenester .
AP170419 Hovedbegrunnelsen er at kuttene hovedsaklig skal ha gagnet Norges rikeste, og at det offentlige trenger flere milliarder for å betale for bedre velferdstjenester .
SA170418 Profitt på velferdstjenester
SA170418 Både SV og Sps landsmøter gjorde vedtak om å redusere private, kommersielle aktørers mulighet til å ta ut profitt ved drift av velferdstjenester som barnehager og barnevern.
DB170418 Dette føyer seg inn i rekken av områder hvor byrådet i Oslo forsøker å hindre private i å lykkes med velferdstjenester .
DA170418 Dette føyer seg inn i rekken av områder hvor byrådet i Oslo forsøker å hindre private i å lykkes med velferdstjenester , sier hun.
AP170418 Dette føyer seg inn i rekken av områder hvor byrådet i Oslo forsøker å hindre private i å lykkes med velferdstjenester , sier hun.
AP170418 Profitt på velferdstjenester
AP170418 Både SV og Sps landsmøter gjorde vedtak om å redusere private, kommersielle aktørers mulighet til å ta ut profitt ved drift av velferdstjenester som barnehager og barnevern.
AP170418 Profitt på velferdstjenester
AP170418 Både SV og Sps landsmøter gjorde vedtak om å redusere private, kommersielle aktørers mulighet til å ta ut profitt ved drift av velferdstjenester som barnehager og barnevern.
AP170416 Smarte enheter og sensorer vil også gjøre det mulig å tilby velferdstjenester , hjemmeleveringstjenester og servicetjenester på den samme infrastrukturen.
DB170412 For svært mange kommuner er inntektene fra skatten tvingende nødvendig for å finansiere innbyggernes velferdstjenester .
DN170406 - Jeg opplever at ordførerne fra alle parti er opptatt av å skape gode velferdstjenester i kommunen.
AA170406 - Jeg opplever at ordførerne fra alle parti er opptatt av å skape gode velferdstjenester i kommunen.
DN170405 - Kommunereformen handler om å sikre gode velferdstjenester i hele landet, nå og i fremtiden, sier Sanner i en pressemelding.
BT170405 - Kommunereformen handler om å sikre gode velferdstjenester i hele landet, nå og i fremtiden, sier Sanner i en pressemelding.
DB170404 Dette skjedde også i Norge, og NPM har særlig ridd velferdssektoren som en mare med økt byråkratisering og reduserte muligheter for fagfolk til å yte gode velferdstjenester .
SA170403 GJESTEKOMMENTAR : Brukere av helse- og velferdstjenester skal inviteres med til å utforme sine egne tjenester.
DA170401 Skal vi ha flere og bedre velferdstjenester blir underskuddet enda større.
DA170401 Det vil være avgjørende for hvilke velferdstjenester og hvilket velstandsnivå vi vil få, sier Jensen. 5 milliarder er pengene som mangler om velferdsnivået holdes på samme nivå som i dag.
AP170330 SV vil « stoppe eieres mulighet til å ta ut profitt fra velferdstjenester som skattefinansiertes » og vil i første omgang forby profitt i barnehager, barnevern og asylmottak.
BT170327 Den bør påpeke sammenhengen mellom kortere arbeidstid og deltakelse i arbeidslivet, og hva det vil innebære for hvilke velferdstjenester vi kan finansiere og hvor mye skatt det er realistisk at husholdningene kan betale.
DN170326 Det er økende betalingsvilje for kjæledyr, oppussing og champagne, men vi sier nei til økt egenbetaling av velferdstjenester .
AA170326 Senterkvinnene hadde fremmet en uttalelse som la opp til at partiet skulle gå inn for å si at man vil ha slutt på at private selskaper tjener store penger på velferdstjenester som private barnehager.
DN170325 Senterkvinnene vil ha slutt på at private selskaper tjener store penger på velferdstjenester , men møter motstand i Sp-ledelsen.
DN170325 Borten Moe mener det er greit at selskaper som leverer velferdstjenester , tar utbytte, så lenge selskapet har ordnede lønns- og arbeidsvilkår.
DN170325 ) ønsker ikke at landsmøtet skal skjerpe tonen overfor selskaper som leverer velferdstjenester .
AA170325 Partiledelsen fikk utsatt en debatt om hva Senterpartiet skal mene om private tilbydere av velferdstjenester til etter valget.
DB170321 SV vil stoppe eieres muligheter til å ta ut profitt fra velferdstjenester », heter det i formuleringa fra partiet.
DB170321 Velferdstjenester uten profitt : Forby utbytte fra drift av private barnehager, barnevern og asylmottak.
DB170319 Velferdstjenester uten profitt : Forby utbytte fra drift av private barnehager, barnevern og asylmottak.
VG170318 - Fordi barnehage ikke skal være butikk og fordi det er helt grunnleggende forskjell på å levere velferdstjenester og å delta som etablerere på et åpent marked.
DB170317 ( Dagbladet ) : For at SV skal sitte i regjering med Arbeiderpartiet etter høstens valg krever partiet et forbud mot profitt på velferdstjenester som for eksempel barnehager.
DB170317 Arbeiderpartiet kan ikke gå med på profittforbud for velferdstjenester , kontret Støre på onsdag.
BT170317 Stanse salget av naturressurser, jernbanen, veiutbygging og velferdstjenester . 6.
BT170317 Stanse salget av naturressurser, jernbanen, veiutbygging og velferdstjenester . 6.
AA170317 Partiet har gått offensivt ut med fire krav som må innfris dersom de skal bli med i en regjering med Arbeiderpartiet og eventuelt Senterpartiet : Barnetrygden må økes, havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja må vernes, det må bli flere lærere og, ikke minst viktig, barnehager og andre velferdstjenester skal drives uten profitt.
AP170314 Velferdstjenester uten profitt.
AP170313 Det i seg selv er ikke noe nytt, og storbyene kompenseres i de fleste tilfeller økonomisk for det økte presset dette medfører på en del velferdstjenester .
FV170312 Hvis disse unge politikerne når målet om å komme seg inn på Stortinget og i regjeringsapparatet, vil de bruke makta på å kutte i velferdstjenester .
FV170312 Haagen Poppe ( 21 ) mener kutt i velferdstjenester blir en av de viktigste sakene hvis han kommer på Stortinget.
AP170312 Bedre velferdstjenester for innbyggerne har vært et av Jan Tore Sanners viktigste argumenter for sammenslåing.
AP170308 Økt søking til yrkesfag er et viktig mål for byrådet, og helt nødvendig om Oslo skal ha et skapende næringsliv og gode velferdstjenester .
BT170303 I Hordaland vet vi godt at gode velferdstjenester og konkurransekraft for næringslivet krever både en moderne infrastruktur, av høy kvalitet og effektive og sikre transportløsninger.
DB170302 Vi må redusere de økonomiske forskjellene gjennom økt skattlegging av de rikeste, slik at flere bidrar til fellesskapet, gjennom styrket barnetrygd og gjennom offentlige, ikke kommersielle, velferdstjenester .
DN170301 Skal man få gjort noe med fattigdomsproblemene må flere inn i arbeidslivet, og så må staten stille opp med velferdstjenester slik at det er enklere å gå på jobb, sier stortingsrepresentant og leder i Høyres kvinneforum, Tina Bru.
BT170301 Skal man få gjort noe med fattigdomsproblemene må flere inn i arbeidslivet, og så må staten stille opp med velferdstjenester slik at det er enklere å gå på jobb, sier stortingsrepresentant og leder i Høyres kvinneforum, Tina Bru.
AA170301 Skal man få gjort noe med fattigdomsproblemene må flere inn i arbeidslivet, og så må staten stille opp med velferdstjenester slik at det er enklere å gå på jobb, sier stortingsrepresentant og leder i Høyres kvinneforum, Tina Bru.
VG170228 Vi gjør det fordi det dreier seg om grunnleggende velferdstjenester , sa Solberg til pressen på Arna stasjon.
SA170228 En av Høyres stortingsrepresentanter, Heidi Nordby Lunde, forsøkte i en konfronterende debatt på Dagsnytt atten nylig å forsvare at norske velferdstjenester måtte kunne drives av private aktører med profitt som motiv.
SA170228 Da hun ble konfrontert med at en slik profitt ikke var forenlig med selve formålet med slike velferdstjenester , repiterte hun nærmest som en automatisk telefonsvarer at disse private aktørene leverte vel så gode tjenester som de kommunale og statlige.
AP170224 Landets fylkesmenn foreslo i fjor høst at i alt 200 kommuner burde tvangssammenslås - for å sikre at disse kan levere gode nok velferdstjenester i fremtiden.
DN170222 Han poengterte at hensikten med kommunereformen, som er svært omstridt, er å skape « sterkere fagmiljøer » og bedre velferdstjenester for innbyggerne.
DA170222 Han poengterte at hensikten med kommunereformen, som er svært omstridt, er å skape " sterkere fagmiljøer " og bedre velferdstjenester for innbyggerne.
BT170222 Han poengterte at hensikten med kommunereformen, som er svært omstridt, er å skape « sterkere fagmiljøer » og bedre velferdstjenester for innbyggerne.
AA170222 Han poengterte at hensikten med kommunereformen, som er svært omstridt, er å skape " sterkere fagmiljøer " og bedre velferdstjenester for innbyggerne.
AA170222 Han poengterte at hensikten med kommunereformen, som er svært omstridt, er å skape " sterkere fagmiljøer " og bedre velferdstjenester for innbyggerne.
SA170220 Hvis du er mottaker av helse-, sosial- eller velferdstjenester , hvordan er det da med menneskeretten du har til å delta i utformingen av tjenesten ?
SA170220 GJESTEKOMMENTAR : Det er brudd på menneskerettighetene hvis brukere av offentlige helse-, sosial- eller velferdstjenester ikke kan forhandle om utformingen av sine egne tjenester.
VG170219 Hun stemte ja i folkeavstemningen og tenkte det ville gi et bedre velferdstjenester og økonomi hvis Leikanger ble en del av noe større.
DA170214 - Størsteparten av disse inntektene går rett i statskassen, og er helt avgjørende for framtidens velferdstjenester i Norge, sier Søviknes.
DA170208 Hvis vi kan flytte ressurser fra administrasjon til bedre velferdstjenester for innbyggerne, så er det bra, påpeker hun.
DB170203 Våre naboer i Danmark og Sverige har langt større innslag av valgfrihet for brukerne av velferdstjenester .
DB170203 Det er sløsing av skattebetalernes penger - penger som heller kunne blitt brukt til å styrke eldreomsorgen, skolehelsetjenesten eller andre velferdstjenester .
AP170129 Kommunene må rustes for å kunne ta i bruk ny velferdsteknologi og levere gode velferdstjenester i fremtiden, sier Hustveit.
DN170128 | SV vil forby profitt på velferdstjenester
DN170128 Sosialistisk Venstreparti vil forby profitt på velferdstjenester som barnehage, barnevern og asyl.
SA170114 « Det blir helt feil når velferdstjenester til de mest utsatte gruppene i vårt samfunn blir en gullgruve for internasjonale konsern og oppkjøpsfond », skriver Odd Helge Henriksen.
SA170114 Ikke egnet for konkurranse ¶ Velferdstjenester er komplekse, dekker grunnleggende behov og brukerne er ofte sårbare.
SA170114 I regjeringserklæringen blir det å yte velferdstjenester likestilt med næringslivets produksjon av forbruksvarer.
SA170114 Gode velferdstjenester forutsetter samarbeid.
SA170114 En rekke omfattende studier viser at konkurranseutsetting av offentlige velferdstjenester verken blir billigere eller bedre.
SA170114 Det blir og helt feil når velferdstjenester til de mest utsatte gruppene i vårt samfunn blir en gullgruve for internasjonale konsern og oppkjøpsfond.
AP161107 I befolkningen som helhet ønsker 88 prosent å begrense selskapers mulighet til å ta ut profitt fra velferdstjenester , eller forby dette helt.
AP160825 Vi går mot heldagsskole, men er for privatskoler, vi er for et noe høyere skattenivå for de som har god råd, for sterke arbeiderrettigheter, og for offentlig finansierte velferdstjenester .
FV160509 - I et såpass egalitært samfunn som Norge, med en rekke velferdstjenester som i utgangspunktet er gratis og for alle barn, skulle man tro at forskjellene skulle være små.
BT160504 Både barnevern og andre velferdstjenester er jo bygget opp over tid.
AP160315 Kommunene opprettholder kompensasjon for ekstra kostnader til velferdstjenester ved lange avstander i en kommune.
AP160308 Vi skal satse på gode velferdstjenester , at flere jobber beholdes og nye arbeidsplasser skapes.
AP160306 Muligheten for å bygge sterke fagmiljøer innenfor barnevern og velferdstjenester økes med større kommuner.
AP160226 Den forutsetter i større grad at private foretak leverer velferdstjenester , folk skal primært stimuleres til å arbeide, og offentlige programmer er ment å lindre fattigdom heller enn å omfordele velstand.
AP160225 Asylantene kan ikke jobbe og har heller ikke tilgang på viktige velferdstjenester mens de venter.
AP160225> Asylantene kan ikke jobbe og har heller ikke tilgang på viktige velferdstjenester mens de venter.