BT171208 Påstanden er uriktig, og baserer seg på en feiltolkning av utredningene Fylkestinget har bestilt.
BT171208 Utredningene omtaler disse svakhetene, men BT fokuserer på en spekulasjon om hva Bybaneførernes pensjoner kunne koste dersom reglene om virksomhetsoverdragelse ikke fantes.
VG171207 Hun understreker at det finnes mange ryddige og dyktige private velferdsleverandører, og at utredningene like gjerne kan avdekke deres viktige plass.
BT171205 Men i utredningene og i debattene om Bybanens trasé har ambisjonene for byutviklingen i Ytre Sandviken vært ikke-eksisterende.
AA171130 Digitaliseringseksemplene og utredningene som vi kan være stolt over er over 30 år gamle, som f.eks. de nasjonale registrene ( felleskomponentene ).
NL171129 ( Se gjerne Medietilsynets rapport fra 2005, høringssvarene i forkant, eller utredningene i St.meld. nr. 30 ( 2006-2007 ) ).
BT171129 Konsekvensene for Torget og Bryggesiden er ikke kommet godt nok frem i utredningene til nå.
BT171129 I utredningene ble det listet opp argumenter for og mot de ulike traseene, men hvordan ble de ulike argumentene vektet ?
BT171129 Det var lett å gå seg vill i tekniske detaljer i de faglige utredningene av traséalternativer.
DB171111 Robert Kelner sier de tidligere ikke har villet kommentere ulike opplysninger, av hensyn til utredningene rundt Trumps valgkamp, men at grensen ble nådd fredag.
AP171111 Robert Kelner sier de tidligere ikke har villet kommentere ulike opplysninger, av hensyn til utredningene rundt Trumps valgkamp, men at grensen ble nådd fredag.
AP171111 Robert Kelner sier de tidligere ikke har villet kommentere ulike opplysninger, av hensyn til utredningene rundt Trumps valgkamp, men at grensen ble nådd fredag.
VG171030 Han har blant annet har jobbet med innvandringsregnskapene og utredningene til Brochmann II-utvalget, som utredet hvilke konsekvenser høy innvandring har for den norske velferdsmodellen.
VG171030 Han har blant annet deltatt i arbeidet med Perspektivmeldingen for 2017 og utredningene til Brochmann II-utvalget, som utredet hvilke konsekvenser høy innvandring har for den norske velferdsmodellen.
SA171009 « Når noen nå vil fjerne brannstasjonen helt fra Storhaug, etter de utredningene som fagfolkene på brann og sikkerhet nå har gjort, så sier man egentlig at man prioriterer park foran sikkerhet », skriver John Peter Hernes.
SA171009 Når noen nå vil fjerne brannstasjonen helt fra Storhaug, etter de utredningene som fagfolkene på brann og sikkerhet nå har gjort, så sier man egentlig at man prioriterer park foran sikkerhet.i ¶
AP170922 Utredningene skal være grunnlag for reviderte gjennomførings- og kostnadsanslag.
DA170920 Kravene til innsatstid er foreslått videreført i alle de utredningene som er gjort.
AP170918 I Sverige ser det nå ut til at myndighetene hopper bukk over DAB, etter at Riksrevisionen påpekte at radiobransjen - ikke lytterne - har fått definere problemene, og utredningene ikke har tatt hensyn til at lyttemønstrene endrer seg når mesteparten av befolkningen nå har tilgang til bredbånd og smarttelefoner.
NL170829 Vi griper nå sjansen til å få en diskusjon om å beholde fakultetsstatus, og håper at det nye styret leser de svært grundige utredningene vi gjorde forrige år - som helt tydelig sier at det ikke vil gagne verken kunstfagene eller Universitetet i Tromsø å endre en suksesshistorie.
NL170827 Når så denne rapporten har lagt premissene for de utallige lokale utredningene , er det like lite merkelig at også disse ofte taler urbanistenes og gigantomaniens språk.
DA170825 Den delen i utredningene som bare går på enkeltbygg, følges opp.
AA170825 Den delen i utredningene som bare går på enkeltbygg, følges opp.
DB170804 Det vil igjen gjøre det utfordrende å opprettholde et bredt fagtilbud på distriktsskolene, forklarer Sandvik, som på sikt er redd for at skolene i distriktene må legges ned, slik utredningene viser.
DB170804 Utredningene fylkesordføreren viser til, skal vise at flere skoler i mer grisgrendte strøk av Sør-Trøndelag vil oppleve at elevene rømmer til Trondheim for å gå på skole i stedet.
NL170803 Utredningene vil vise om og hvordan Tysfjorden lar seg krysse.
NL170619 Det er ikke vanskelig å spå at i utredningene og forhandlingene som kommer, vil både spørsmål om fordeling av forvaltningsoppgaver på ulike steder og hovedsete også for det regionpolitiske feltet bli viktige, fortsatt med kampen om arbeidsplasser i fokus.
AA170619 Hun mener utredningene ikke har sett på helheten i Trondheim øst.
AA170619 Hovedpoenget er imidlertid at begge utredningene konkluderer med at belastningene på det overordnede vegnettet er akseptabel og at planområdene på en god måte kan betjenes med kollektivtrafikk, sykkel og gange.
AA170619 Grunnlaget for utredningene er « Trafikkanalyse Trondheim øst », en rapport som byplankontoret selv har utarbeidet i 2015.
AA170619 De to utredningene som foreligger har delvis ulike metoder for analyser, og delvis ulikt detaljeringsnivå på de aktuelle vegene i Trondheim øst.
DN170526 Han sier regjeringen er gode på å bestille utredninger, men gjør lite for å følge opp konklusjonene i disse utredningene .
DB170511 De faglige utredningene er gjort.
VG170503 Flertallspartiene nekter å godta at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) skal sitte på utredningene fram til regjeringen har konkludert, når statsbudsjettet legges fram tre uker etter stortingsvalget.
DA170503 Et nærliggende eksempel er utredningene av høyhastighetstog som ble puttet i skuffen av den rødgrønne regjeringen, sier Hermstad.
VG170428 Avfallet er ikke engang fra dette området, så hvorfor skal det være vårt ansvar ? 92-åringen, som har bodd i den varme og tørre nasjonalparken hele livet, har mange spørsmål til Donald Trumps signaler om å blåse liv i en kampsak hun har kjempet mot siden de første utredningene i 1987.
DN170426 Gassnova har ansvar for å sammenstille dette i en hel CO2-håndteringskjede sammen med utredningene på fangstanlegg og lager.
DA170426 Slike utredninger er nødvendige på store investeringer, og utredningene er kommet til etter et langvarig press fra stortingsrepresentanter fra Rogaland.
VG170417 - Hvordan ser du muligheten for å få disse utredningene gjennom i et regjeringssamarbeid med Sp, eller til og med også KrF ?
VG170405 Idrettslederen sier hun sliter med å ta utredningene seriøst akkurat nå.
DB170404 På grunn av lite tid, rakk han dermed ikke å se på de andre to utredningene .
SA170330 Derfor får Bufetat et tydeligere ansvar for kvaliteten i utredningene som tilbys.
SA170327 Anslagene som er gitt i utredningene til nå, varierer fra noen få hundre til flere tusen.
AP170327 Anslagene som er gitt i utredningene til nå, varierer fra noen få hundre til flere tusen.
AA170316 Nær en tredel av utredningene mangler også viktige prinsipielle vurderinger og avveininger for eksempel knyttet til personvern, likestilling og menneskerettslige forpliktelser.
AA170316 Et flertall av utredningene har også svake og implisitte målbeskrivelser og er ikke tydelig nok på hva man ønsker å oppnå med tiltakene som foreslås.
AA170316 En gjennomgang Direktoratet for økonomistyring ( DFØ ) har gjort av kvaliteten på nærmere 140 utredninger fra departementene i 2015, viser store svakheter ved mange av utredningene .
AA170302 - Nå brukes det altfor mye ressurser på de psykiatriske utredningene man må gjennom, for så å mene at noen ikke vet sitt eget beste, sier Wik.
BT170226 I et ferskt notat fra planetaten i Bergen kommune går imidlertid fagavdelingen inn for å legge traseen i Sjøgaten med stopp ved Sandvikstorget og Sandviken Brygge, noe som er i tråd med utredningene som ble gjort før hele prosessen sporet av på Bryggen.
AA170215 Beslutning før valget ¶ Utredningene av flytteambisjonene skal gjøres skal være ferdige før sommeren.
VG170211 - Jeg tror at de som har satt i gang disse utredningene ikke har visst nok om SSBs rolle i Teknisk beregningsutvalg ( TBU ) og det viktige grunnlaget for trepartssamarbeidet som nå er utsatt gjennom forslaget, sier Gabrielsen.
BT170124 Utredningene er verken vedtatt eller foreslått av noen politikere, men yrkessjåførene ville likevel demonstrere for å markere sin kraftige motstand.
BT170124 Utredningene er verken vedtatt eller foreslått av noen politikere, men yrkessjåførene ville likevel demonstrere for å markere sin kraftige motstand.
AP170124 Utredningene er verken vedtatt eller foreslått av noen politikere, men yrkessjåførene ville likevel demonstrere for å markere sin kraftige motstand.
BT170108 - Grunnen til at disse utredningene kom, er for fordi regjeringen og din statsråd, Ketil Solvik-Olsen ( Frp ), ba Bergen og Hordaland om å utrede dette ?
BT170108 - Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti ( Ap ) forsvarte at utredningene som ble lagt frem.
BT170108 Utredningene er gjort av administrasjonen, for å vise hvilket inntektspotensial som finnes i bomringen, og er verken foreslått eller vedtatt av noen politikere.
SA160827 - Jeg stoler på at mine leger gjør utredningene ordentlig, og at de skriver ut medisin kun når det er nødvendig, sa sportssjefen videre.
FV160827 - Jeg stoler på at mine leger gjør utredningene ordentlig, og at de skriver ut medisin kun når det er nødvendig, sa sportssjefen videre.
BT160827 - Jeg stoler på at mine leger gjør utredningene ordentlig, og at de skriver ut medisin kun når det er nødvendig, sa sportssjefen videre.
AP160827 - Jeg stoler på at mine leger gjør utredningene ordentlig, og at de skriver ut medisin kun når det er nødvendig, sa sportssjefen videre.
AP160528 Les her om hvorfor utredningene , som skulle hjelpe dem som forhandler om E18 og resten av Oslopakke 3, har gjort det vanskelig å bli enige.
AP160510 De offentlige utredningene på området summerte seg til 12.
AP160406 De har gått gjennom vurderingene og utredningene fra det forrige byrådet, bedt Sporveien og Ruter komme med sine vurderinger og så bedt kommuneadvokaten gjøre en vurdering av disse. †" Vi har vært opptatt av å høre på Ruter og Sporveien, i motsetning til det forrige byrådet, sier Berg. †" Jeg opplever at Akershus` vedtak gj
AP160218 Men, som rapporten påpeker, svarer ikke utredningene på « hvor stort/samlet et sykehus må være for å drive effektivt » - et spørsmål som hele veien har vært stilt til fusjonen.
AP160218 Utredningene har vært for opptatt av « lokasjon » og « bygg », « og for lite om hvordan man skal løse fremtidens utfordringer i et pasientperspektiv ».
AP160203 Jeg forstår at de må se gjennom utredningene , men det er mulig å ta en beslutning raskt.
AP160203 Byråden sier hun nå går gjennom utredningene som er gjort og snakker med kollektivselskapene for å finne den beste løsningen.
AP160203 Byråden går nå gjennom de utredningene som er gjort og er i dialog med kollektivselskapene om hviilken løsning man bør gå for.
AP160203 - Mitt inntrykk er at de utredningene som trengs å gjøre, er gjort.
AP160115 De to utredningene skal komme i løpet av året.