NL171017 Det er en utfordring først og fremst til Troms-benken i Stortinget, både i å få på plass et skikkelig mandat for utredningen som Jernbanedirektoratet skal utføre og dernest sikre de nødvendige ressurser til jobben.
NL171015 La meg minne om hva LMU utredningen sa for en stund tilbake : " til tross for en stadig mer aksellererende utvikling innen forsvarsteknologi, er stridsvogner fortsatt relevant som « en siste skanse » i forsvaret av Norge.
VG171013 Utredningen legger også opp til at den norske hæren i fremtiden skal kunne samvirke bedre med de andre delene av Forsvaret, spesielt når det gjelder å lede inn ild fra langtrekkende presisjonsvåpen.
DB171013 Siden utredningen prioriterer anskaffelser, vil økte rammer kunne gi klart økt operativ effekt.
DB171013 Nærmer seg forsvarsløsning med mer penger og kanskje kystjegere og musikkorps ¶ Utredningen vier mye plass til å begrunne manglende prioritering av helikoptre til Hæren, et viktig ankepunkt for opposisjonen.
DB171013 Utredningen har innenfor rammene Stortinget har vedtatt vist at det er mulig å gjøre store anskaffelser og viktige prioriteringer.
DA171012 - Jeg mener at de burde hatt litt is i magen og ventet på hva den utredningen viser.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mXOrv/Dette-er-budsjettkuttet-som-setter-sinnene-i-kok-bade-i-oljenaringen-og-hos-miljofolket I statsbudsjettet kommer det fram at hele prosjektet skal opp til ny vurdering til våren, når også utredningen om lagringsmuligheter er klar.
VG171011 Nå er utredningen klar, og regjeringen legger fram planen fredag.
DA171010 « Det haster », skriver utvalget i utredningen .
NL171005 I utredningen " Retten til fiske i havet utenfor Finnmark " ( NOU 2008:5:432 ) som dr. juris Carsten Smith ledet effektivt i havn, sa en av høringsdeltakerne i Nordkapp dette : " Vi må forvalte ressursene selv.
AP171002https://www.aftenposten.no/okonomi/i/agx3A/Matkjedene-og-leverandorene-har-fatt-mer-makt-de-siste-fem-arene Utredningen vil bli sendt på høring og statsråden planlegger en konferanse om konkurransesituasjonen i dagligvaresektoren.
AP170929https://www.aftenposten.no/osloby/i/7bo6W/Politikere-innrommer-Saken-er-ikke-skikkelig-utredet_-men-Ruselokka-skole-rives-likevel Utredningen viste at dagens krav til universell utforming og kravene til størrelse og kvalitet på uteområdet ikke lot seg realisere uten å erstatte dagens bygg med nybygg.
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/d33p1/Norsk-forsker--Robotkrigen-kommer-enten-vi-vil-eller-ikke Forskeren viser til at den pågående utredningen om fremtidens hær og heimevern bekrefter at selvstyrte stridsvogner om kort tid vil være overlegne tradisjonelle stridsvogner med bemannede tårn.
NL170926 Men det er å håpe at utredningen også denne gangen vil vise hvor det er mest hensiktsmessig å starte bygginga.
DB170926 - Han kommer ikke til å oppholde seg her mens utredningen pågår, sa han til den svenske avisa.
DN170925 Bildet er fra overleveringen av utredningen .
DB170921 Dokument som er utarbeidet i denne forbindelse er en del av den interne utredningen og derav ikke offentlige, sier Marianne Nordås Frøland, som er prosjektleder Møre og Romsdal politidistrikt sin prosjektleder i forhold til politireformen.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/i/62OkQ/Etter-mye-kritikk-om-manglende-apenhet-beholder-Soreide-Forsvarets-forum Hun ville holde tilbake en statusrapport for utredningen som var klar i vår.
NL170908 Den lovede utredningen må fullføres i løpet av NTP`s første 4-årige rulleringsperiode.
DB170908 - Bakgrunnen for vår involvering, er at vi ble spurt av Greenpeace og Natur og Ungdom om å se nærmere på utredningen , sier Knut Einar Rosendahl, professor ved Handelshøyskolen, til Dagbladet.
AA170908 Tallene ble presentert i konsekvensutredningen, og utredningen ble undertegnet av daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe ( Sp ).
AA170908 Oljetall : De uriktige tallene ble presentert i konsekvensutredningen, og utredningen ble undertegnet av daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe ( Sp ).
DB170903 Paula Risikko lover at de skal vende hver eneste stein i utredningen av etterforskningen, og sier at myndighetenes arbeid forhindret at flere mennesker døde.
AP170903https://www.aftenposten.no/norge/i/xn9XV/Ikke-siden-krigen-har-Heimevernet-fatt-en-sa-merittert-leder - HV-soldater er verdiløse i moderne, høyintensiv strid, sier lederen for utredningen som pågår om hæren og HV, Aril Brandvik.
NL170902 Utredningen skisserte andre alternativer enn dagens ordning, blant annet at Samisk helsepark var organisert direkte under Helse Nord eller HOD.
AP170902https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/MQdeE/De-glemte-barna--Anne-Bitsch Til tross for at utredningen fremstår som solid og godt faglig fundert, mangler den en helhetlig problemforståelse av hvilke bekymringstegn man skal se etter for å avdekke omsorgssvikt.
AP170902https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/MQdeE/De-glemte-barna--Anne-Bitsch Utredningen er et grundig stykke arbeid som dokumenterer de voldsomme konsekvensene omsorgssvikt kan få for barn.
DB170830 Det får utredningen vise.
DA170830 Drøftingsmøtet med Moss kommune er et tilbud om å finne løsninger ved den alternative utredningen , som er gode for kommunen og for næringslivet.
DA170830 - Skandalen blir fullbrakt hvis ikke kommunens ledelse samarbeider med Norsk Bane og påkaller time out inntil utredningen foreligger, sier han.
VG170828 Brødrene sier nå til Aftonbladet at de kjenner seg sikre på sin uskyld og de ser frem til at den gjenopptatte utredningen skal bli klar.
VG170828 Til tross for noen tilsynelatende mangler tyder utredningen som Høyre selv bestilte på at de borgerlige regjeringene har solgt ut verdier for et langt høyere beløp enn Ap-regjeringene.
VG170828 På noen viktige poster avviker utredningen fra Stortinget betydelig fra utredningen som Næringsdepartementet laget på forespørsel fra Faktisk.no : Stortinget har ikke tatt med de 14,2 milliarder kronene staten i 2001 fikk ved nedsalget av Statoil og de 4,3 milliarder kronene de fikk for salg av DNB samme år.
VG170828 På noen viktige poster avviker utredningen fra Stortinget betydelig fra utredningen som Næringsdepartementet laget på forespørsel fra Faktisk.no : Stortinget har ikke tatt med de 14,2 milliarder kronene staten i 2001 fikk ved nedsalget av Statoil og de 4,3 milliarder kronene de fikk for salg av DNB samme år.
VG170828 Men denne utredningen tar også for seg verdiene av utsalgene, uten at Solberg viser til det.
AP170822https://www.aftenposten.no/osloby/i/yP4oa/Tidligere-etterretningssjef-Norge-bor-ikke-delta-i-jakten-pa-Taliban Fredrik Ringnes ¶ - Utredningen som pågår om Hæren og Heimevernet, Landmaktutredningen, foreslår å halvere helprofesjonelle Telemark bataljon.
AP170821https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ldzko/Bellona-klager-inn-det-norske-oljeskattesystemet-til-ESA-Vil-ha-slutt-pa-subsidier-av-oljeleting Schjøtt-Pedersen viser til at i utredningen så skriver kommisjonen : « Nåverdien av leterefusjon og fremtidig skattefradrag er den samme og leterefusjonsordningen innebærer dermed ingen subsidie.
DB170819 Paula Risikko lover at de skal vende hver eneste stein i utredningen av etterforskningen, og sier at myndighetenes arbeid forhindret at flere mennesker døde.
AA170818 Utredningen « Kunstens autonomi og kunstens økonomi », viser en realnedgang i kunstnerisk inntekt fra 2006 til 2013.
DA170817 Det er tross alt kommunen som burde gjort denne utredningen innenfor sine budsjetter.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VVE6J/Ap-og-Sp-pa-kollisjonskurs-om-Sykehus-Norge Utredningen viste at det ikke finnes noen bedre måte å organisere sykehusene på, og det førte til at Høyres helseminister snudde i saken.
AP170814https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/k5lnL/Hva-vil-skje-nar-toget-moter-etablert-bybebyggelse-og-stasjonsomrader---Peter-Buteschon Problemet med mandatet til InterCity- utredningen er at det er er en jernbanefaglig utredning, ikke en byplanfaglig.
NL170809 Den siste skikkelige utredningen kom i 1992.
NL170809 Den nye utredningen må være grundig.
NL170809 Av naturlige grunner er det en langvarig prosess med planlegging og utbygging av en ny jernbanestrekning, så den nye utredningen må komme raskt.
DB170804 Summen av forslag i utredningen synliggjør da også med all tydelighet at det ikke er penger nok til å etablere et relevant forsvar av Norges landterritorium.
DB170804 Om de konkrete forslagene i utredningen vil jeg gi ros for følgende : ¶
DB170804 Men dessverre er ikke alle deler av utredningen like overbevisende : ¶
DB170804 De ovennevnte svakhetene ved utredningen har neppe sin forklaring i manglende forståelse og vilje i utvalget, men snarere i det faktum at de økonomiske rammene har framstått så trange at noe mer og bedre ikke var mulig å få til.
DB170804 - Utredningen underkommuniserer også behovet for en rask fornyelse av Hærens foreldede stridsvognspark.
NL170802 Selv om det foreløpig hersker en viss usikkerhet om omfanget og nivået på denne utredningen , er det bra at skal gjøres.
NL170802 Den andre krever at vi samla står bak utredningen om Nordnorgebanen og sikrer at det grunnlaget er av en slik kvalitet at når Stortinget på ny behandler Nasjonal Transportplan i 2021, for 2022-2033 ligger bygging inne.
DN170802 Skattedirektoratet og Finansdepartementet har for lengst startet utredningen av hvilken unik personidentifikator vi skal bruke i framtiden.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/i/k5Vkk/Snart-ma-alle-nordmenn-fa-nytt-fodselsnummer-Den-ene-losningen-kan-koste-24-milliarder-mer-enn-den-andre Skattedirektoratet og Finansdepartementet har for lengst startet utredningen av hvilken unik personidentifikator vi skal bruke i fremtiden.
AA170802 Skattedirektoratet og Finansdepartementet har for lengst startet utredningen av hvilken unik personidentifikator vi skal bruke i framtiden.
NL170801 1976-behandlingen var basert på foreldede krav til hastighet som gir billigere traseer, men tar man hensyn til det, er prisen i 2017-kroner - 21 mrd - ganske sammenlignbar med 1992 utredningen , som gir 29 mrd 2017-kroner. 2011-behandlingen var ingen utredning i det hele tatt, mest en oppramsing av relevante og irrelevante forhold, og gir lite å bygge på.
NL170801 I utredningen om framtidas E10 gjennom Lofoten ( KVU ), foreslo Statens vegvesen tilrettelegging for turister som en del av oppgraderingen av hele strekningen mellom Fiskebøl og Å.
AP170728https://www.aftenposten.no/norge/i/GVmP9/Ordforeren-Dette-vil-odelegge-havnebyen-Tonsberg-Bane-Nor-Tviholder-pa-alternativ-via-Notteroy Bane Nor har ikke tatt stilling til hvilket alternativ de helst ønsker ennå, men vil vente til utredningen er ferdig.
VG170726 Utredningen foreslo at kommunene får et lovpålagt ansvar for en felles standard for håndtering av overvann i all ny bebyggelse.
DB170725 Vi vet fra flere evalueringer av barnevernet, og den siste utredningen fra barnevoldsutvalget, at forhold ikke oppdages, og at ulike fagfolk ikke snakker med barna.
VG170723 På Stortingets siste møtedag før sommerferien, forslo Høyres fremste ulveopprører Gunnar Gundersen fra Hedmark at utredningen skulle overlates til Forskningsrådet.
VG170723 Men det skulle gå 13 måneder fra Stortingets pålegg, til regjeringen rullet ut en plan for denne utredningen .
VG170723 Jeg vil understreke at Miljødirektoratets oppfølging fullt ut er i samsvar med Stortingets vedtak, og det er brukt mye ressurser på å sikre størst mulig grad av uavhengighet i selve utredningen , skriver Lunde i en epost til VG.
VG170723 - Det er viktig å understreke at utredningen skal gjennomføres av uavhengige internasjonale forskere, og ikke av Miljødirektoratet.
AA170722 Utredningen hun viser til handler om hvordan vi skal organisere den nye kommunen når Trondheim og Klæbu slår seg sammen.
VG170721 Helseminister Bent Høie ( H ) sier Aps forslag er mistenkelig like flere tiltak som Helse- og omsorgsdepartementet startet utredningen av før sommeren, og som Høie har fortalt om til VG og Aftenposten tidligere.
NL170721 Bare for at fastlegen skal sende ny henvisning for innleggelse ved annen avdeling for å starte utredningen innen et annet fagområde ?
DN170719https://www.dn.no/dnaktiv/2017/07/19/2054/Multisport/under-100-i-puls-slar-hjertet-vilt Men denne dagen viste en EKG-undersøkelse av hjertet, i forbindelse med et forskningsprosjekt på Rikshospitalet, resultater som gjør at hun inntil videre har fått et tydelig råd om ikke å konkurrere fremover og holde seg langt unna makspuls inntil utredningen er ferdig.
VG170714 Kun Sp og SV stemte for utredningen .
DB170713 Det gir klart høyere utslipp enn NILU har forutsatt i 2022, og sannsynligvis tilsvarende høyere utslipp i alle årene fra 2019 til 2023 ( som er det siste året som er relevant for utredningen ).
DB170713 Utredningen inneholder også andre tvilsomme antagelser.
DB170713 Utredningen byrådet selv har bestilt om lavutslippssone, viser at NOx-utslippene i Oslo allerede vil falle med 45 prosent fra 2014-nivået de neste årene.
DB170712 Utredningen viser også at dette ikke gir utgifter til befolkningen, men tvert imot besparelser.
DA170707 Jeg vil avvente denne vurderingen før jeg tar stilling til hvordan utredningen skal tas videre », skriver Berg videre.
VG170704 Høyre mener Bell-helikoptrene skal flyttes til Rygge uansett og at utredningen skal se på Hærens behov etter at de nye kystvakthelikoptrene er på plass.
NL170703 Utgangspunktet for den pågående utredningen er å få mest mulig relevant landmakt ut av de kronene man allerede har.
NL170703 Den endelige rapporten fra utredningen blir lagt frem i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet i oktober.
NL170703 Utredningen adresserer dermed utfordringene i Finnmark.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2WqRB/Smutthull-i-EOS-avtalen-kan-gi-smabryggerier-avgiftskutt Utredningen skal ut på høring før departementet fatter sin endelige beslutning.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Smutthull-i-EOS-avtalen-kan-gi-smabryggerier-avgiftskutt-624501b.html Utredningen skal ut på høring før departementet fatter sin endelige beslutning.
VG170630 TRØBLETE ARBEIDSMILJØ : Pasientgruppen transseksuelle er blant dem som risikerer å få utsatt utredningen og behandlingen som følge av arbeidsmiljøproblemer på en avdeling på Rikshospitalet, som er den eneste i Norge som kan gi dem kjønnskorrigerende behandling.
AA170630 Utredningen av lagringsplasser for CO2 er et ledd i arbeidet for å få på plass et fullskala anlegg for fangst og lagring av CO2 - såkalt CCS - fra norsk industri.
DA170629 Kritikken kom for sent til å få plass i utredningen , svarer utvalgets leder.
DA170629 Dinardi er spesielt kritisk til at hun ikke fikk med en merknad i utredningen hvor hun kritiserer arbeidsmetoden, som er lagt til grunn for hele utvalgsarbeidet.
DA170629 - Vi har nå mottatt utredningen fra et samlet utvalg og vil sende denne på høring på vanlig måte.
DA170629 - Jeg mener dette er viktige merknader som har direkte betydning for NOU-en, og vurderingen av saksgjennomgangen, og jeg mener det er viktig at leseren har opplysninger om det, sier Dinardi, som totalt hadde tre dissenser og 2 merknader til utredningen .
BT170629https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Kan-koste-flere-titalls-millioner-bistandskroner-a-flytte-Fredskorpset-til-Forde-336328b.html I utredningen har Utenriksdepartementet intervjuet ansatte hos Fredskorpsets samarbeidspartnere, blant andre Norad, Utenriksdepartementet, Røde Kors og Norsk Folkehjelp.
BT170629https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Kan-koste-flere-titalls-millioner-bistandskroner-a-flytte-Fredskorpset-til-Forde-336328b.html - Men utredningen vurderte bare Førde og to av Norges største byer.
NL170628 Når sjefen har en slik holdning, vet vi hvilke prioriteringer partiet har - selv om utredningen er slengt med i NTP.
NL170628 Foto : David Nyvoll ¶ Utredningen som er lagt inn i NTP er en uforpliktende affære.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/Kan-koste-flere-titalls-millioner-bistandskroner-a-flytte-Fredskorpset-til-Forde-624072b.html I utredningen har Utenriksdepartementet intervjuet ansatte hos Fredskorpsets samarbeidspartnere, blant andre Norad, Utenriksdepartementet, Røde Kors og Norsk Folkehjelp.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/Kan-koste-flere-titalls-millioner-bistandskroner-a-flytte-Fredskorpset-til-Forde-624072b.html - Men utredningen vurderte bare Førde og to av Norges største byer.
AA170627 Gjedrem hadde ikke mulighet til å svare på spørsmål om utredningen mandag. ( ©NTB ) ¶
VG170624 Wæhre og Diseth forteller at de vil vektlegge innspill fra pasientene tungt i oppbygningen av den nye tjenesten til barn - alt for å sørge for at utredningen ikke blir for langvarig.
VG170624 VG+ : Født i feil kropp ¶ 14-åringen vil gjerne sette i gang hormonbehandling så snart som mulig, men også han venter på å ferdigstille utredningen på Rikshospitalet.
VG170624 INTERN STRID : Pasientgruppen transseksuelle er blant dem som risikerer å få utsatt utredningen og behandlingen noe som følge av problemer på en avdeling på Rikshospitalet, som er den eneste i Norge som kan gi dem kjønnskorrigerende behandling.
VG170624 - Det jeg har gått gjennom har allerede tatt et år, og nå skal jeg gjennom bortimot den samme utredningen en gang til, sier han.
SA170624 Utredningen ser på den økonomiske betydningen av leseferdigheter fra flere synsvinkler.
VG170623 Flere pasienter har til VG fortalt at de frykter et nei fra Rikshospitalet, og at de synes at både utredningen og behandlingen på avdelingen tar for lang tid på grunn av høyt sykefravær.
SA170623 Utredningen blir nå sendt på høring.
AP170623https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dV49w/Gjedrem-utvalg-vil-ta-Oljefondet-ut-av-Norges-Bank Utredningen blir nå sendt på høring.
AP170623https://www.aftenposten.no/okonomi/Gjedrem-utvalg-vil-ta-Oljefondet-ut-av-Norges-Bank-623847b.html Utredningen blir nå sendt på høring.
AA170623 Utredningen vil inngå som et viktig grunnlag i vurderingene som må gjøres av et så viktig spørsmål, sier finansministeren.
DB170622 Rapporten, som ble lagt fram mandag, er et utkast til den endelige utredningen og skisserer en storstilt omlegging av landmakten, bygget for samvirke med sjø og luft.
DA170622 I rapporten fra Statsbygg er det nevnt at Vegvesenet kan utrede dette området, og vi håper at den utredningen kan gjøres parallelt med at man starter prosessen med å opprette minnested på Utøyakaia, sier Holtane-Berg og legger til : ¶
DA170622 Slik henger det sammen : Utredningen , som tar for seg den framtidige situasjonen for Hæren og Heimevernet ( HV ), utformes under de økonomiske rammebetingelsene som følger av langtidsplanen for Forsvaret.
NL170621 Selv om Etterretningstjenesten ikke har vært en del av denne utredningen så er det neppe mange som er like presis som Grandhagen sin analyse av rapporten.
DN170621 Bakgrunnen for utredningen er å følge opp NAV-meldingens signaler om å styrke kontorenes muligheter og evner til arbeidsrettet oppfølging av brukerne.
DN170621 Utredningen er også begrunnet med at NAVs organisering må tilpasse seg endringene som skjer i fylkesmannsembetene og i regionalt folkevalgt nivå.
VG170620 Premissene for utredningen virker fornuftige.
DA170620 Utredningen fra brigader Aril Brandvik foreslår å styrke Forsvarets nærvær, deriblant i Finnmark med 350 til 400 mann.
NL170619 Helt konkret foreslår utredningen at det etableres en mekanisert bataljon ved garnisonen i Porsanger i Finnmark, et jegerkompani skal forsterke Garnisonen i Sør-Varanger og Heimevernet i Finnmark skal styrkes, særlig i øst.
NL170619 Et av forslagene i utredningen som kanskje vil vekke mest strid, er at Hæren og Heimevernet skal få en felles ledelse.
NL170619 En av de mest interessante temaene er hvorfor utredningen har måttet forholde seg til « gamle » økonomiske rammer, når et flertall på Stortinget vil øke forsvarsbudsjettet opp til to prosent-målet.
NL170619 Dette gjør at utredningen går inn for et nedtrekk av personell, både sivilt og militært sådant.
NL170619 Det som nå er presentert er et konsept som utredningen omtaler som « et utvekslingskonsept ».
NL170619 Det innebærer at det også er en langsiktig utvikling av Hæren og HV som ligger til grunn, utredningen skal tegne et kart for hvordan den norske landmakten skal se ut om ti og femten år frem i tid.
NL170619 Utredningen skal nå gå til politisk behandling og formodentlig i månedsskiftet september/oktober vil det komme en stortingsproposisjon som legger fundamentet for forsvarsbudsjettet i 2018.
NL170619 Utredningen har hatt fastlagte økonomiske rammer å forholde seg til.
FV170619 Personell i mindre kompetansekrevende stillinger bør gjennomføre 12 måneders tjeneste, som i dag og deretter overføres direkte til Heimevernet, foreslås det i utredningen .
FV170619 En omlegging av førstegangstjenesten er noe av det utredningen går inn for.
DN170619 Personell i mindre kompetansekrevende stillinger bør gjennomføre 12 måneders tjeneste, som i dag og deretter overføres direkte til Heimevernet, foreslås det i utredningen .
DN170619 En omlegging av førstegangstjenesten er noe av det utredningen går inn for.
DN170619 Økt bemanning i nord ¶ Utredningen fra brigader Aril Brandvik foreslår å styrke Forsvarets nærvær, deriblant i Finnmark med 350 - 400 mann.
DN170619 Derimot bidro vi mot Høyre og Frps stemmer til å få åpenhet om utredningen , sier Anniken Huitfeldt ( Ap ), leder for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.
DB170619 Ved en eventuell etablering av én felles ledelse for landforsvaret er det derfor viktig å ta hensyn til Heimevernets egenart for å sikre lokal forankring, heter det i utredningen .
DB170619 Utredningen skal munne ut i en egen proposisjon som legges fram i høst.
DB170619 Utredningen skal gå gjennom landmaktens størrelse, organisering og utrustning.
DB170619 Utredningen om hvordan Hæren og Heimevernet bør se ut i fremtiden ble lagt fram mandag ettermiddag.
DB170619 Utredningen mener imidlertid at det ikke er aktuelt å redusere Heimevernet for å styrke Hæren.
DB170619 * Utredningen skal gjennomgå landmaktens størrelse, organisering og utrustning.
DA170619 Tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen mener regjeringens langtidsplan for Forsvaret allerede er utdatert, og frykter at utredningen om landmakta blir « et pust i sivet ».
AA170619 Utredningen har fulgt alle premisser og krav til metoder og tallgrunnlag som ligger i kommunens planprogram.
BT170618 Utredningen kom med forslag om å opprette barne- og familiesentre der helsestasjon og barnevernstjenesten samarbeider om å bedre foreldres omsorgskompetanse.
AP170617 Her forteller lederen for utredningen hvilke løsninger det står mellom.
AP170617 Da presenteres en foreløpig rapport fra utredningen av Hæren og Heimevernet.
AP170615https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/KVyqE/Aftenposten-mener-En-darlig-ordning-blir-litt-bedre Det ville også bøtt på det faktum at det i stor grad er høyt utdannede og velbemidlede som nyter godt av ordningen, slik utredningen om ordningen viste i fjor.
AP170615https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-En-darlig-ordning-blir-litt-bedre-623307b.html Det ville også bøtt på det faktum at det i stor grad er høyt utdannede og velbemidlede som nyter godt av ordningen, slik utredningen om ordningen viste i fjor.
AP170615 Det ville også bøtt på det faktum at det i stor grad er høyt utdannede og velbemidlede som nyter godt av ordningen, slik utredningen om ordningen viste i fjor.
DA170614 Den delen av utredningen som omhandler Oslofjordtunnelen ble gjort ferdig i november.
DA170614 Da vi snakket med Vegdirektoratet i desember, anslo Gyda Grendstad, avdelingsdirektør for planlegging og grunnerverv, at det fort ville ta et halvt års tid å få utredningen klar - fra det tidspunktet arbeidet starter opp.
DA170614 - Det vil avhenge av hvor omfattende utredningen skal være.
DA170613 juli i Hole kommune midlertidig utsatt i påvente av utredningen om nettopp Utøykaia som ny plassering.
AP170613 Det er utredningen fra Særorganutvalget som får Haukaas til å be om en pust i bakken.
AA170613 juli i Hole kommune midlertidig utsatt i påvente av utredningen om nettopp Utøykaia som ny plassering.
NL170607 Det har han helt rett i, og Skandfer har gjort en god jobb for å få utredningen på plass.
DA170607 Dersom de samler seg om ett av forslagene, har Frp og de rødgrønne flertall i Stortinget for å sette i gang utredningen som begge parter ønsker.
SA170605 - Utredningen viser en viss grad av ubalanse.
DB170605 - Utredningen viser en viss grad av ubalanse.
AP170605https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Svenskenes-langrennsyndling-har-trent-for-hardt-og-ble-sendt-hjem-fra-samling-236855b.html - Utredningen viser en viss grad av ubalanse.
AP170605 - Utredningen viser en viss grad av ubalanse.
NL170602 juni den pågående utredningen av faglig organisering ved UiT.
NL170602 Leverandørene fikk anledning til å komme med innspill til kommunen, og dette har brukerutvalgsprosjektet tatt med seg i utredningen og i utarbeidelsen av tjenestekonsesjonskontrakten.
SA170601 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) har imidlertid beordret Heimevernet om å stanse endringene i styrken fram til utredningen er klar, skrev VG onsdag.
SA170601 Bakgrunnen er at endringene i HV er stanset fram til utredningen om landforsvarets framtid er klar.
FV170601 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) har beordret Heimevernet om å stanse endringene i styrken fram til utredningen om landforsvarets framtid er klar.
VG170531 Heimevernet har fått ordre om å stoppe endringene i styrken, fram til utredningen om landforsvarets fremtid er klar.
SA170531 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) har beordret Heimevernet om å stanse endringene i styrken fram til utredningen om landforsvarets framtid er klar.
BT170531 Det gjorde derimot den neste utredningen som ble laget, og som kom som et resultat av flere års innsats fra Bergens forretningsstand anført av Kristofer Lehmkuhl.
BT170531 99 der sågar utredningen fra Bergen var tatt inn som et vedlegg og derved gitt et offisielt preg.
AA170531 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) har beordret Heimevernet om å stanse endringene i styrken fram til utredningen om landforsvarets framtid er klar.
DB170530 - Undersøkelsen vil ikke bli brukt som noe utslagsgivende bevis, men blir sett på som en av mange puslebiter i den utredningen vi selv gjennomfører, opplyser Daniel Salehi i Migrationverket.
DB170530 Utredningen av det folkerettslige grunnlaget for at Norge skulle ta del i aksjonen mot IS.
BT170530 * Beslutningen om ikke å møte Dalai Lama i 2014 ¶ * Utredningen av det folkerettslige grunnlaget for at Norge skulle ta del i aksjonen mot IS.
DB170526 - Jeg pratet nettopp med etterforskningsleder og det er ikke noe gjennombrudd i utredningen .
VG170520 Blir det ikke noe av, koster selve utredningen mellom 10 og 15 millioner.
DN170520 Blir det ikke noe av, koster selve utredningen mellom 10 og 15 millioner.
AA170520 Blir det ikke noe av, koster selve utredningen mellom 10 og 15 millioner.
AA170520 Blir det ikke noe av, koster selve utredningen mellom 10 og 15 millioner.
NL170519 Utredningen vil som kjent være klar mot midten av neste år.
DN170517 - Presidenten har aldri bedt Comey eller andre avslutte utredningen , heter det i uttalelsen.
DN170517 - Presidenten har aldri bedt Comey eller andre avslutte utredningen , heter det i uttalelsen.
DA170517 - Presidenten har aldri bedt Comey eller andre avslutte utredningen , heter det i uttalelsen.
AA170517 - Presidenten har aldri bedt Comey eller andre avslutte utredningen , heter det i uttalelsen.
AA170517 I et notat skrevet etter et møte mellom president Donald Trump og FBI-sjef James Comey i februar, skriver Comey at presidenten ba ham legge ned utredningen , kom det frem i amerikanske medier tirsdag.
VG170516 Hele utredningen og konklusjonene fra forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) kommer samtidig med statsbudsjettet til høsten.
VG170516 Brandvik varsler nå at utredningen trolig vil foreslå en ny vernepliktordning hvor Forsvaret gjeninnfører rekruttskolene.
DA170516 - Utredningen kom med en rekke anbefalinger, men det er bare noen få som er blitt fulgt opp.
AA170513 Forslaget ble aldri et reelt alternativ før Fylkesmannen anbefalte det i fjor høst, og den siste utredningen kom på bordet først for noen uker siden.
DA170511 FBI-direktør James Comey har like før gjenopptatt - og lagt ned - utredningen av Demokratenes kandidat Hillary Clintons eposthåndtering.
VG170510 FBI-direktør James Comey har like før gjenopptatt - og lagt ned - utredningen av Demokratenes kandidat Hillary Clintons eposthåndtering.
VG170510 Ifølge utredningen til Agenda er det mulig « å forby innleie av arbeidskraft i svært utsatte bransjer ».
AP170510https://www.aftenposten.no/viten/Hvorfor-holder-alle-kjeft-om-blarekreft-620708b.html Bakgrunn for utredningen , første diagnose og oppfølging, samt behandling av pasientene, er blant områdene vi trenger mer informasjon om.
AA170510 Bent Høie vil derfor følge anbefalingene til Kvinnsland-utvalget om å beholde dagens styringsmodell med fire regionale helseforetak når han torsdag legger fram sin oppfølging av utredningen av hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres.
VG170509 FBI-direktør James Comey har like før gjenopptatt - og lagt ned - utredningen av Demokratenes kandidat Hillary Clintons eposthåndtering.
VG170508 Aril Brandvik sier at utredningen ikke har sett noen verdi av dette, men presiserer også at evnen til å se landmakten under ett kan bli tema : ¶
DA170508 Planforslaget er justert slik at stengsel settes opp på sørsiden ved Jåttå gravlund og dette sikrer atkomst til landbrukseiendommene fra nord, heter det i utredningen .
AP170508 Bakgrunn for utredningen , første diagnose og oppfølging, samt behandling av pasientene, er blant områdene vi trenger mer informasjon om.
AA170507 For drøye to uker siden presenterte NIVI utredningen hvor de anbefaler at Stortinget den 8.juni vedtar sammenslåing av hele Fosen.
AA170506 Sandberg er selv motstander av å tillate dobbelt statsborgerskap, men sier det er et omfattende arbeid som må gjøres før utredningen kan legges fram.
AA170506 Men regjeringa vil altså ikke la oss se utredningen eller ha en votering før, sier Rotevatn.
AA170506 I stedet varsler han at utredningen skal legges fram « snarest mulig ».
AA170506 I et brev til kommunal- og forvaltningskomiteen skriver Sandberg at det er lite hensiktsmessig å legge fram utredningen før begge regjeringspartiene har tatt stilling til forslagene.
AA170506 - Ettersom det er kort tid fra Fremskrittspartiet har avsluttet sitt landsmøte til Stortinget avslutter sitt arbeid før sommeren, vil jeg ikke kunne legge fram utredningen i inneværende sesjon, skriver Sandberg.
AA170506 Utredningen skulle vært lagt fram før sommeren.
AA170506 Utredningen skulle i utgangspunktet legges fram i fjor høst.
AA170506 Sandberg er selv motstander av å tillate dobbelt statsborgerskap, men sier det er et omfattende arbeid som må gjøres før utredningen kan legges fram.
AA170506 Men regjeringa vil altså ikke la oss se utredningen eller ha en votering før, sier Rotevatn.
AA170506 I stedet varsler han at utredningen skal legges fram « snarest mulig ».
AA170506 I et brev til kommunal- og forvaltningskomiteen skriver Sandberg at det er lite hensiktsmessig å legge fram utredningen før begge regjeringspartiene har tatt stilling til forslagene.
AA170506 - Ettersom det er kort tid fra Fremskrittspartiet har avsluttet sitt landsmøte til Stortinget avslutter sitt arbeid før sommeren, vil jeg ikke kunne legge fram utredningen i inneværende sesjon, skriver Sandberg.
AA170506 Utredningen skulle i utgangspunktet legges fram i fjor høst.
AA170505 Flere av konklusjonene og rådene i utredningen er fortsatt relevante, uavhengig av politisk farge på kulturministeren i 2019.
VG170503 Flertallet på Stortinget pålegger regjeringen å offentliggjøre utredningen om Hærens og Heimevernets fremtid, så snart de er klare.
VG170503 Eriksen Søreide skrev i et brev til Stortinget i mars, at utredningen som helhet er ferdig i oktober, og at resultatet av utredningen vil bli lagt fram i forbindelse med statsbudsjettet.
VG170503 Eriksen Søreide skrev i et brev til Stortinget i mars, at utredningen som helhet er ferdig i oktober, og at resultatet av utredningen vil bli lagt fram i forbindelse med statsbudsjettet.
VG170503 - De som jobber med denne utredningen har vist stor grad av åpenhet allerede, og forsvarsministeren har varslet at det blir et nytt orienteringsmøte om status før sommeren.
DA170503 | Regjeringen må offentliggjøre utredningen om Hærens og HVs framtid ¶
DA170503 Stortingsflertallet slutter seg til Venstres forslag om at regjeringen må offentliggjøre utredningen om Hærens og Heimevernets framtid så snart den foreligger.
AA170503 | Regjeringen må offentliggjøre utredningen om Hærens og HVs framtid ¶
AA170503 Stortingsflertallet slutter seg til Venstres forslag om at regjeringen må offentliggjøre utredningen om Hærens og Heimevernets framtid så snart den foreligger.
AP170502 Han poengterer at oppdraget var prioritert, og at man brukte seks måneder på utredningen .
VG170430 INTERN STRID : Pasientgruppen transseksuelle er blant dem som risikerer å få utsatt utredningen og behandlingen noe som følge av problemer på en avdeling på Rikshopsitalet, som er den eneste i Norge som kan gi dem kjønnskorrigerende behandling.
VG170430 Hun sier at bemanningssituasjonen fører til forsinkelser i utredningen og behandlingen til enkelte pasienter, men ønsker ikke å spesifisere hvor lange forsinkelsene er.
DB170430 Transkjønnede pasienter er blant dem som risikerer å få utsatt utredningen og behandlingen som følge av problemene.
AA170430 Transkjønnede pasienter er blant dem som risikerer å få utsatt utredningen og behandlingen som følge av problemene.
DA170424 I 2015 bestilte Finansdepartementet og Kulturdepartementet en kvalitetssikring av denne utredningen .
BT170422 Utredningen skal avklare hvilke deler som eventuelt kan åpnes for olje- og gassvirksomhet og hvilke deler som bør unntas.
VG170421 Så får utredningen avgjøre hva vi gjøre videre.
VG170421 Men dette får bli en del av utredningen og kartleggingen, sier Giske.
DA170420 Rimpiläinen regner med at norske myndigheter blir involvert i utredningen av en ny jernbaneforbindelse etter hvert.
AP170419https://www.aftenposten.no/norge/Ni-norske-krigsfartoyer-blir-til-fire--her-forklarer-forsvarssjefen-hvorfor-619485b.html Det opplyste offiseren som nå leder utredningen av Hær og Heimevern i Norge.
AP170419 Han ser flere positive elementer i utredningen .
AP170419 Den siste utredningen har derfor handlet mer om hvilke system som skal innføres - ikke om Sverige skal innføre det.
AP170419 - Hensikten med denne undersøkelsen er at staten skal gjenvinne kontroll over spillmarkedet, sa den svenske statsråden Ardalan Shekarabi da han nylig tok imot utredningen .
AP170419 - Dette målet er det viktigste signalet i utredningen .
AP170419 Utredningen i Sverige er stort sett blitt positivt mottatt, både av utenlandske spillselskaper og av det statlige spillselskapet Svenska Spel.
AP170419 Det opplyste offiseren som nå leder utredningen av Hær og Heimevern i Norge.
DA170414 Usbekistans ambassade i Berlin sier til Dagens Nyheter at de fikk en forespørsel fra svenske myndigheter om å bistå med utredningen av Akilov.
BT170406 Utredningen ble lagt frem i desember 2015 og pekte på Unneland i Arna og Hordnesskogen/Rådal i Fana som aktuelle lokaliteter.
VG170405 Det settes av to millioner kroner i NTP til utredningen .
VG170405 Utredningen hentes nå frem igjen for å se på mulighetene.
SA170405 Bjørklund betegner utredningen til Lillehammer kommune, som får støtte fra IOC-topp Gerhard Heiberg i VGs sak, som sterkt provoserende.
FV170405 Bjørklund betegner utredningen til Lillehammer kommune, som får støtte fra IOC-topp Gerhard Heiberg i VGs sak, som sterkt provoserende.
BT170405 Bjørklund betegner utredningen til Lillehammer kommune, som får støtte fra IOC-topp Gerhard Heiberg i VGs sak, som sterkt provoserende.
AP170405https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsleder-raser-mot-OL-utredning-i-Lillehammer---Det-er-en-del-folk-sorpa-som-mangler-sosiale-antenner-233474b.html Bjørklund betegner utredningen til Lillehammer kommune, som får støtte fra IOC-topp Gerhard Heiberg i VGs sak, som sterkt provoserende.
AP170405 Bjørklund betegner utredningen til Lillehammer kommune, som får støtte fra IOC-topp Gerhard Heiberg i VGs sak, som sterkt provoserende.
DB170404 Bo'az Klartag ved det annerkjente Weizmann-instituttet forteller at han på et tidspunkt fikk tilsendt tre foreslåtte løsninger fra en kollega i 2015, men at han fant en feil i den første utredningen .
AP170403https://www.aftenposten.no/norge/Mener-Haren-bare-kan-forsvare-en-middels-norsk-kommune---na-kommer-forslagene-som-skal-oke-slagkraften-618232b.html Ifølge Regjeringens mandat skal utredningen finne løsninger innenfor de økonomiske rammene.
AP170403https://www.aftenposten.no/norge/Mener-Haren-bare-kan-forsvare-en-middels-norsk-kommune---na-kommer-forslagene-som-skal-oke-slagkraften-618232b.html Brigader Aril Brandvik, i dag sjef for Styringsavdelingen i Bruun-Hanssens stab, leder utredningen .
AP170403https://www.aftenposten.no/norge/Mener-Haren-bare-kan-forsvare-en-middels-norsk-kommune---na-kommer-forslagene-som-skal-oke-slagkraften-618232b.html - Forsvarsministeren blir jevnlig oppdatert på fremdriften og prosessen, men ønsker ikke til å kommentere innholdet underveis i utredningen .
AP170403https://www.aftenposten.no/norge/Mener-Haren-bare-kan-forsvare-en-middels-norsk-kommune---na-kommer-forslagene-som-skal-oke-slagkraften-618232b.html Utredningen skal ifølge Regjeringen behandles politisk i oktober.
AP170403 Ifølge Regjeringens mandat skal utredningen finne løsninger innenfor de økonomiske rammene.
AP170403 Brigader Aril Brandvik, i dag sjef for Styringsavdelingen i Bruun-Hanssens stab, leder utredningen .
AP170403 - Forsvarsministeren blir jevnlig oppdatert på fremdriften og prosessen, men ønsker ikke til å kommentere innholdet underveis i utredningen .
AP170403 Utredningen skal ifølge Regjeringen behandles politisk i oktober.
DB170401 Siden ingen ville gjøre utredningen , bevilget kommunen penger til denne rapporten.
DB170401 I rapporten står følgende : ¶ « Utredningen er gjennomført uten bistand fra Finnmarkssykehuset HF eller Helse Nord RHF ( med unntak av bistand til fremskaffelse av oppmøtedata ).
DB170401 Da var kommunestyret i Alta veldig tydelig på at da engasjerer vi et eksternt firma til å foreta denne utredningen , sier Monica Nielsen ( Ap ), ordfører i Alta.
DB170401 - Oslo Economics kunne fått informasjon, blant annet ved å se på det omfattende grunnlagsmaterialet for vår strategiske utviklingsplan og utredningen gjort i forkant av beslutningen om å bygge Alta Nærsykehus, sier Greiner i Finnmarkssykehuset til Dagbladet.
DA170330 » Generalmajoren uttrykte at han er « svært bekymret » for framtida til HV hvis konklusjonen på utredningen blir at det skal være én landmakt : « Jeg kan garantere at dersom det blir sammenslåing vil den minst sexy delen ( HV ) være den delen som alltid prioriteres sist », skrev Raabye.
DA170330 Brigader Aril Brandvik, leder for landmaktutredningen, har uttalt til aldrimer.no at de fagmilitære konklusjonene kommer i april, men ifølge Forsvarsdepartementet vil utredningen som helhet først være ferdig i oktober.
VG170329 Jeg mener det er sterke grunner for å innføre bevæpning, men jeg er fordomsfri i den forstand at jeg skal gå gjennom utredningen og er åpen for å endre mening, sier Amundsen.
VG170329 Det sier utvalgets leder Anne Kari Lande Hasle på onsdagens pressekonferanse der hun overrakte den offentlige utredningen til justisministeren.
VG170329 - Dette skal vi bruke tid på å gå gjennom, og sende ut på høring hvor vi skal reise motforestillinger mot de anbefalinger som ligger i utredningen .
SA170329 Vi venter spent på utredningen av vinmonopolalternativet, og håper at det gjennom god debatt tas kloke og helhetlige avgjørelser.
SA170329 Bevæpningsutvalgets leder Anne Kari Lande Hasle overleverte utredningen til justisminister Per-Willy Amundsen onsdag.
DB170329 - Så får det så være at mitt utgangspunkt politisk sett er litt annerledes enn konklusjonene som utredningen peker i retning av, sa Amundsen.
DB170329 - Utredningen skal nå sendes ut på høring, og høringsutspillene skal gjennomgås nøye, sa justisministeren, som lovet at saken skal få høy prioritet.
DA170329 - Så får det så være at mitt utgangspunkt politisk sett er litt annerledes enn konklusjonene som utredningen peker i retning av, sa Amundsen.
AP170329 Utvalget skriver videre i utredningen : ¶
AP170329 - Utvalget anbefaler at elektrosjokkvåpen utprøves slik at politiet i patruljerende tjeneste får et nytt taktisk våpen som er mindre dødelig enn skytevåpen, sa utvalgsleder Hasle under presentasjonen av utredningen .
AA170329 - Så får det så være at mitt utgangspunkt politisk sett er litt annerledes enn konklusjonene som utredningen peker i retning av, sa Amundsen.
AA170329 Han går langt i å antyde at det allerede er bestemt hva som skal skje med HV, og at den pågående utredningen bare er et spill for galleriet.
AA170329 - Så får det så være at mitt utgangspunkt politisk sett er litt annerledes enn konklusjonene som utredningen peker i retning av, sa Amundsen.
AA170329 - Utredningen skal nå sendes ut på høring, og høringsutspillene skal gjennomgås nøye, sa justisministeren, som lovet at saken skal få høy prioritet.
SA170327 Purvis savner automatikk i utredningen av mannlig infertilitet.
SA170327 LEGESJEKK : Lege Ken Purvis savner automatikk i utredningen av mannlig infertilitet og mener det bør gjøres grundige undersøkelser før man henviser pasienten videre til IVF-behandling.
SA170327 - Er det slik at menn ofte havner mellom to stoler i utredningen av infertilitet og ikke får samme hjelp som kvinner ?
FV170327 Purvis savner automatikk i utredningen av mannlig infertilitet.
FV170327 LEGESJEKK : Lege Ken Purvis savner automatikk i utredningen av mannlig infertilitet og mener det bør gjøres grundige undersøkelser før man henviser pasienten videre til IVF-behandling.
FV170327 - Er det slik at menn ofte havner mellom to stoler i utredningen av infertilitet og ikke får samme hjelp som kvinner ?
AP170327 Purvis savner automatikk i utredningen av mannlig infertilitet.
AP170327 LEGESJEKK : Lege Ken Purvis savner automatikk i utredningen av mannlig infertilitet og mener det bør gjøres grundige undersøkelser før man henviser pasienten videre til IVF-behandling.
AP170327 - Er det slik at menn ofte havner mellom to stoler i utredningen av infertilitet og ikke får samme hjelp som kvinner ?
VG170324 Natur og Ungdom kaller det en « gledens dag », og moderorganisasjonen tar det som en seier at utredningen er på plass i Nasjonal transportplan.
VG170324 Miljøbevegelsen omfavner utredningen .
DB170324 Natur og Ungdom kaller det en " gledens dag ", og moderorganisasjonen tar det som en seier at utredningen er på plass i Nasjonal transportplan.
DB170324 Miljøbevegelsen omfavner utredningen .
DA170324 Ifølge Dagens Medisin var alle fylkesmenn, sykehus og kommuner som svarte i høringsrunden til utredningen « Med åpne kort » fra Arianson-utvalget, kritiske til opprettelsen av en slik kommisjon.
AA170324 Hvor er utredningen over hvilke kommuner som bør tvangssammenslås ? freste han fra talerstolen.
AA170324 Natur og Ungdom kaller det en " gledens dag ", og moderorganisasjonen tar det som en seier at utredningen er på plass i Nasjonal transportplan.
AA170324 Miljøbevegelsen omfavner utredningen .
SA170323 Vent på utredningen
SA170323 Jeg tror at SV også ville være tjent med å vente på denne utredningen før de konkluderer.
SA170323 I den offentlige utredningen har Folkehelseinstituttet anslått at alkoholkonsumet vil gå ned med 2-4 prosent dersom ordningen fjernes.
SA170323 Den ventede utredningen vil gi oss svar på om det er hensiktsmessig at Vinmonopolet forvalter ordningen.
SA170323 Utredningen peker på marginale klimagevinster ved å fjerne ordningen.
DA170321 Stabell sier til NRK at naboene vil se hva de vil gjøre videre etter at utredningen er klar.
AP170321https://www.aftenposten.no/kultur/Rettssaken-om-minnestedet-pa-Sorbraten-er-stanset-617555b.html Rettssaken mellom staten og naboene på Utstranda er midlertidig stanset til utredningen er fullført.
AP170321 Rettssaken mellom staten og naboene på Utstranda er midlertidig stanset til utredningen er fullført.
AA170321 Stabell sier til NRK at naboene vil se hva de vil gjøre videre etter at utredningen er klar.
DB170320 Utredningen representerer siste runde omleggingen av hele pensjonssystemet i Norge.
BT170320 Magne Rommetveit ( Ap ), medlem av transportkomiteen på Stortinget, mener utredningen har gitt samferdselsministeren nyttig lærdom.
BT170320 Magne Rommetveit ( Ap ), medlem av transportkomiteen på Stortinget, mener utredningen har gitt samferdselsministeren nyttig lærdom.
AP170317 - I dag havner utviklingshemmede ofte på uføretrygd uten å få evnene sine kartlagt, fordi de er unntatt kravet om arbeidsevnevurdering i NAV, sier Osmund Kaldhim, som ledet Rettighetsutvalget som leverte utredningen På lik linje til Barne- og likestillingsdepartementet i fjor.
AA170317 Noe slikt fremgår ikke av utredningen i det hele tatt, av den enkle grunn at Olsø ikke har foretatt noen slik påvirkning.
AA170317 Den såkalte utredningen inneholder store huller i premissene.
FV170316 Han mener menn ofte havner mellom to stoler i utredningen av infertilitet.
AP170316 Klimautslipp reduseres med 140.000 tonn CO₂ globalt gjennom vedtaket om økt bruk av biodrivstoff, viser utredningen ..
SA170315 Han mener menn ofte havner mellom to stoler i utredningen av infertilitet.
AP170315 Han mener menn ofte havner mellom to stoler i utredningen av infertilitet.
DA170313 Rungende nei : Både May Hansen ( SV ) og Eirik Tveiten ( Rødt ) ønsket å få stanset utredningen av en eventuell nedleggelse av Lyngrabben aktivitetssenter på Krapfoss.
DA170313 Flere politikere vred seg urolig da Eirik Tveiten ( Moss Rødt ) mente at hele utredningen bør legges vekk.
DN170312 Han håper Høyres representanter på Stortinget nå følger opp saken når den nye utredningen om dobbelt statsborgerskap legges fram før sommeren.
DB170312 Han håper Høyres representanter på Stortinget nå følger opp saken når den nye utredningen om dobbelt statsborgerskap legges fram før sommeren.
DB170312 Utredningen skal danne et faglig godt grunnlag for fremtidig valg om bevæpningen av norsk politi, heter det i mandatet.
AP170312 Han håper Høyres representanter på Stortinget nå følger opp saken når den nye utredningen om dobbelt statsborgerskap legges fram før sommeren.
AA170312 Han håper Høyres representanter på Stortinget nå følger opp saken når den nye utredningen om dobbelt statsborgerskap legges fram før sommeren.
AA170311 Det var også det som var en del av bakteppet da utredningen om mediemangfoldet ble lagt frem denne uken.
AA170311 Utredningen er grundig og god.
VG170310 Det er lagt opp til at utredningen som helhet er ferdig i oktober, sier Bø.
VG170310 Utredningen gjennomføres som en integrert prosess i departementet, sier Øystein Bø til VG.
DN170310 - Uten tvil utredningen - selve overleveringen og masse oppfølging, spørsmål og debatter om den.
DA170309 Tina Bru mener det blir interessant å følge diskusjonen om barnetrygd og gratis barnehage på Høyres landsmøte, sett i lys av utredningen likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) mottok denne uka.
AA170308 En styrket mediepolitikk for borgerne », er tittelen på utredningen .
VG170307 Utvalgsleder Anne Lise Ellingsæter overleverte utredningen til barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) i går.
SA170307 Utvalgsleder Knut Olav Åmås presenterte hovedpoenger fra utredningen , og overleverer denne deretter til kulturminister Linda Hofstad Helleland.
DB170307 Utredningen gir et solid grunnlag for en nødvendig endring av familiepolitikken med sikte på å redusere barnefattigdommen, styrke den økonomiske motivasjonen til å arbeide og fremme likestilling.
DA170307 Denne utredningen skal være ferdig til høsten.
AP170307 ) presenterte hovedpoenger fra utredningen , og overleverte denne til kulturminister Linda Hofstad Helleland tirsdag.
AP170307 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) mottok tirsdag utredningen om det norske mediemangfoldet, som blant annet Knut Olav Åmås ( i midten ) og NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen har jobbet med i halvannet år.
AP170307 Her er de viktigste punktene i utredningen ( NOU 2017:7 ) Knut Olav Åmås ¶
AP170307 De raske endringene i mediesituasjonen, mediebruken og medieøkonomien har gjort arbeidet med den offentlige utredningen om fremtidens mediepolitikk til en spesielt krevende oppgave.
AA170307 Den offentlige utredningen skal ut på høring, før dempartementet leverer en Stortingsmelding om den nye mediepolitikken.
DB170306 Utredningen skal danne et faglig godt grunnlag for fremtidig valg om bevæpningen av norsk politi, heter det i mandatet.
AP170306 Utredningen som legges frem tirsdag inneholder en rekke forslag til endringer og justeringer av dagens ordninger, samt forslag til helt nye tiltak.
VG170305 Denne utredningen , ledet av John G.
DB170305 Den viktigste delen av utredningen handler om retten til å overta opptjent alderspensjon fra en avdød ektefelle eller samboer som finnes i dagens system.
DN170304 Verken Samferdsels- eller Kulturdepartementet ønsker å kommentere saken før utredningen legges frem.
AA170304 Verken Samferdsels- eller Kulturdepartementet ønsker å kommentere saken før utredningen legges fram. ( ©NTB ) ¶
DB170303 - Utredningen om fylkesmannsembetenes struktur er til behandling, og det er ikke satt noe tidspunkt for når beslutningen vil tas, sier Paul Chaffey.
AP170301 Flere ganger har norsk jernbane stilt dette spørsmålet, og selv besvart det, i den ene utredningen etter den andre.
AA170301 Nå er utredningen « På lik linje » ute til høring, med høringsfrist 2. mars.
AA170301 Kommuner som er negative til utredningen om maksimal størrelse på bofellesskap bør irettesettes.
AA170301 Derav påhviler det folkevalgte å gå i dybden på hva utredningen « På lik linje » betyr for sin lokalkommune.
DN170228 I utredningen ble besparelsen i utbyggingsløsningene anslått til over 20 prosent ved å velge den aktuelle løsningen med parallelle vei- og jernbanetunneler.
BT170227 Den første utredningen kom i 1990 - og siden har det blitt mange flere.
VG170226 Med den mest effektive avgiftmodellen, vil ifølge utredningen 400 personer eksponeres for NO2-verdier som er for høye i 2022.
VG170226 I utredningen til Bymiljøetaten innebærer modellen de anbefaler at dieselbiler uansett euroklasse må betale 25 kroner per dag, 275 kroner i måneden eller 1800 kroner per år.
VG170226 Utredningen viser at 221.400 personer i Oslo og Bærum i 2014 var rammet av for høye grenseverdier av NO2.
AP170225 Utredningen skal ferdigstilles innen 1. juli 2017.
VG170224 HILSER : Utvalgsleder Olav Lysne hilser på daværende justis-og beredskapsminister Anders Anundsen under en presentasjon av utredningen hans første utvalg leverte.
VG170223 Og den utredningen bør behandles fort, for dette er et hull i norsk utlendingsrett, sier hun.
AP170223https://www.aftenposten.no/osloby/Byradet-jobber-med-enda-en-ny-avgift-for-diesel--og-bensinkjoretoy-614153b.html Den faglige utredningen vi har fått utarbeidet, anbefaler å starte med tunge kjøretøy uten Euro VI-motor, siden de forurenser mest, sier samferdsels- og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ) til Aftenposten.
AP170223 Den faglige utredningen vi har fått utarbeidet, anbefaler å starte med tunge kjøretøy uten Euro VI-motor, siden de forurenser mest, sier samferdsels- og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ) til Aftenposten.
AP170223 Utredningen bør behandles fort, for dette er et hull i norsk utlendingsrett, sier MDGs Une Aina Bastholm.
AP170223 Utredningen bør behandles fort, for dette er et hull i norsk utlendingsrett, sier MDGs Une Aina Bastholm.
DB170222 Til Altaposten fastslo Høie i november at utredningen til Oslo Economics ikke får betydning for sykehusstrukturen og det løpet som er lagt for helseinvesteringer i nord.
BT170221 I utredningen slås det fast at Bergen allerede er det nasjonale tyngdepunktet for marin forskning og forvaltning i Norge.
BT170221 Utredningen viser at samlokalisering i en marin klynge kan gjøre forskningen enda sterkere.
BT170221 Utredningen som nå er levert, slår fast at en vellykket satsing på en marin forskningsklynge kan gi svært gode svar på bestillingene fra regjeringen om verdensledende marin forsknin og en fremtidsrettet utdanning.
BT170221 Utredningen peker da også på at det i dag er stort behov for fornyelse av laboratoriene til både Havforskningsinstituttet og NIFES.
BT170221 Utredningen , som er gjennomført i regi av Statsbygg, kommer med en klar og tydelig anbefaling om å samlokalisere Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning ( NIFES ) i et nybygg.
VG170220 - Jeg mener vi hadde en behandling, vi var med på den utredningen til Telemarksforskning og hadde og vår egen utredning som rådmannen leverte.
SA170219 Til høyre : Tormod Bjånes og datteren Emilie Bjånes, som har vært med i skolens FAU og som var med på utredningen i en tidligere fase.
DB170218 Det verste man kan si om utredningen , som gjerne blir omtalt som « Brochmann 2 », er at de færreste kan være uenig i motsetningene, utfordringene og mulighetene som blir skissert opp.
DB170218 Det siste året har han også sittet i utvalget som har levert den offentlige utredningen « Integrasjon og tillit.
VG170217 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) sier til VG i Brussel at regjeringen nå jobber med et lovforslag etter at utredningen fra Simula-professor Olav Lysne om digitalt grenseforsvar har vært på høring : ¶
DN170216 Utredningen skal være ferdig våren 2017 og vil legge grunnlaget for mer effektiv ressursbruk og økt måloppnåelse.
DN170216 Utredningen skal være ferdig innen 1. juli 2017.
DN170216 Utredningen skal omfatte en vurdering av å lokalisere oppgaver eller enheter til ulike steder i landet, blant annet i Trøndelag.
DB170216 Ved starten på denne utredningen lovet utvalget å gi norsk langrenn tilbakemeldig underveis om man fant graverende etiske brudd som sporten snarest mulig måtte rette opp.
DA170216 Utredningen skal være ferdig våren 2017.
DA170216 Utredningen skal være ferdig våren 2017.
DA170216 Utredningen skal være ferdig våren 2017.
AP170216 Utredningen skal ferdigstilles innen 1. juli 2017.
AP170216 Utredningen skal ferdigstilles innen 1. juli 2017.
DA170215 I forbindelse med utredningen har flere fylker allerede forsøkt den nye ordningen, som innebærer mer makt til forbundene og mindre til de lokale LO-kontorene.
AP170215https://www.aftenposten.no/norge/Fredskorpset-Dette-er-a-bruke-u-hjelpsmidler-til-a-utvikle-Norge-615302b.html Og jeg håper at utredningen likevel blir åpen også om hvorvidt vi bør flytte, sier hun.
AP170215https://www.aftenposten.no/norge/Fredskorpset-Dette-er-a-bruke-u-hjelpsmidler-til-a-utvikle-Norge-615302b.html - Vi forventer at utredningen som nå skal finne sted blir gjort på en skikkelig måte.
AP170215https://www.aftenposten.no/norge/Fredskorpset-Dette-er-a-bruke-u-hjelpsmidler-til-a-utvikle-Norge-615302b.html - Uten at vi har fått noe skriftlig, virker det som om det allerede er vedtatt at vi skal flyttes, og at utredningen skal handle om « hvor », sier Kapoor.
AP170215 - Utredningen som nå skal gjøres, skal se på hele kjeden av forvaltning.
AP170215 Og jeg håper at utredningen likevel blir åpen også om hvorvidt vi bør flytte, sier hun.
AP170215 - Vi forventer at utredningen som nå skal finne sted blir gjort på en skikkelig måte.
AP170215 - Uten at vi har fått noen skriftlig virker det som om det allerede er vedtatt at vi skal flyttes, og at utredningen skal handle om « hvor », sier Kapoor.
AA170215 - Utredningen som nå skal gjøres, skal se på hele kjeden av forvaltning.
VG170214 Professor Olav Lysne har ledet utredningen av et digitalt grenseforsvar i Norge, også kalt « Lysne II-utvalget » mener mange kan oppleve det som tungvint å bruke ulike passord på ulike tjenester : ¶
DN170214 « Utredningen viser at norske myndigheter har relativt stor frihet.
VG170213 - Det man kan forvente at skjer ved denne typen lekkasjer er at det kommer informasjon på avveie - som definitivt ikke skulle vært på avveie, sier professor Olav Lysne, som ledet utredningen av et digitalt grenseforsvar i Norge - også kalt Lysne II-utvalget.
BT170211 Ifølge utredningen fordi : « Det foreligger imidlertid ingen objektive kriterier for å fastslå om og i hvilken grad et slikt tiltak kan regnes som positiv eller negativ i samfunnsregnskapet ».
BT170211 Etter å ha lest utredningen sitter jeg igjen med inntrykket at verneinteresser representerer hindringer som er til for å overkommes.
BT170211 Det kan se slik ut i vårt tilfelle, siden utredningen legger vekt på betydningen av å fremme « Den Nationale Scene som et livskraftig senter for teaterkunst i bredere forstand enn kun å ivareta en vernet bygning og omliggende parkanlegg.
BT170211 Utredningen gjør en samfunnsøkonomisk analyse, men utelater helt teaterbyggets og parkens verdier som kulturminner.
DB170210 NY UTREDNING : Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( t.v ) mottok onsdag utredning om konsekvenser av høy innvandring for norske velferdsordninger fra professor Grete Brochmann som har ledet arbeidet med utredningen .
DB170210 Kjernen i utredningen er at innvandrere må komme seg fortere i jobb enn de gjør i dag.
DB170210 - Hva er det viktigste poenget i utredningen ?
AP170210 I utredningen fra Stortinget går det frem at fylkespolitikerne i Nordland i snitt tjente mest av alle, med en godtgjørelse på over 550.000 kroner pr. politiker.
VG170209 Utredningen skal behandles i FNs neste miljø forsamling allerede i desember i år.
VG170206 IKKE FORNØYD : Sekretær Trude Tinnlund ( LO ) mener NOU utredningen ligner på et bestillingsverk.
VG170206 Vi foreslår ikke dette bare fordi vi ønsker å utrede det, men fordi vi ønsker et grunnlag for å kunne innføre det dersom utredningen viser at det er til barnets beste, sier Tajik, som har ledet programarbeidet.
VG170206 - Dette må være en del av utredningen , det er ikke utenkelig at de biologiske foreldrene får en forrang, sier Tajik.
DB170206 Jeg skjønner at utvalget mener det ikke er behov for å gjøre noe med det, men skal likevel lese gjennom utredningen de har kommet med, sier finansministeren.
VG170204 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug og professor Grete Brochmann under fremleggelsen av utredningen om de langsiktige konsekvensene av høy innvandring.
VG170204 Det er ille å se hvor dårlig politikerne har fulgt opp denne utredningen - både den rødgrønne regjeringen og dagens regjering.
VG170204 Denne uken kom utredningen om de langsiktige konsekvensene av høy innvandring.
VG170204 Utredningen fra Brochmann i spissen gir politikerne et solid grunnlag for å handle nå.
DB170203 NY RAPPORT : Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( t.v ) mottok onsdag utredning om konsekvenser av høy innvandring for norske velferdsordninger fra professor Grete Brochmann som har ledet arbeidet med utredningen .
BT170203 Det hender at det er en eller annen utredning vi absolutt må vente på før vi kan vite noe som helst ( Takk GUD for at vi bestilte den utredningen , tenker politikeren i sitt stille sinn ).
SA170201 Professor Grete Brochmann som har ledet arbeidet med utredningen før Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug mottok utredning onsdag om konsekvenser av høy innvandring for norske velferdsordninger.
SA170201 Professor Grete Brochmann har ledet arbeidet med utredningen .
DB170201 ¶ Professor Grete Brochmann som har ledet arbeidet med utredningen før Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug mottok utredning onsdag om konsekvenser av høy innvandring for norske velferdsordninger.
AP170201 Brochmann har ledet utredningen .
AP170201 ) mottok onsdag utredning om konsekvenser av høy innvandring for norske velferdsordninger fra professor Grete Brochmann som har ledet arbeidet med utredningen .
AP170201 ) mottok utredningen fra professor Grete Brochmann onsdag.
BT170117 Det er blant konklusjonene i den eksterne kvalitetssikringen av utredningen om øst-vest-sambandene.
AP170117 - Vi fikk utredningen i sommer, og siden det har vi hatt en politisk behandling før saken måtte til bystyret.
AP170115 - Også det må være en del av utredningen , sier hun.
AP170113 Olsen sier de private bankenes rolle i økonomien blir et grunnleggende spørsmål i utredningen .
AP170113 Utredningen av nettsedler er ett av mange punkter i Norges Banks nye strategiplan for 2017 - 19.
BT170108 Woldseth sier at dersom det er riktig at samferdselsministeren har bedt om denne utredningen , så er svaret uansett at denne løsningen ikke er god nok.
DB170107 Slik at Mediemangfoldsutvalget skal anbefale kulturministeren å gi Dagbladets papiravis pressestøtte når utredningen kommer i mars.
DN170103 Men sier det ikke kommer til å komme noen informasjon om hverken økonomiske kutt eller nedbemanning i forbindelse med utredningen .
DN170103 Men sier det ikke kommer til å komme noen informasjon om hverken økonomiske kutt eller nedbemanning i forbindelse med utredningen .
DA161230 Politikeren er nå bekymret for at utredningen ikke vil komme på plass før Nasjonal Transportplan ( NTP ) skal legges fram våren 2017.
DA161230 - Departementet er i dialog med Vegdirektoratet angående fremdriften for arbeidet, men det foreligger foreløpig ikke noen avklaring på når utredningen vil kunne foreligge, sier han.
DA161230 Utredningen skal se nærmere på kostnader, teknologi og virkninger på sårbare områder av en eventuell fast forbindelse.
BT161130 Etter utredningen er vi medisinsk trygge på at det ikke er farlig for henne å komme i gang med treningen igjen og fortsette å konkurrere på høyeste nivå internasjonalt, sier landslagslege Per Andersson i en pressemelding fra Det svenske skiforbundet, skriver Expressen.
AP161028 Utredningen er varslet i 2017.
SA160909 Hestene som har avlagt positiv prøve blir ilagt startforbud og Fabrice Souloy blir suspendert i Norden mens utredningen pågår.
AP160909 Hestene som har avlagt positiv prøve blir ilagt startforbud og Fabrice Souloy blir suspendert i Norden mens utredningen pågår.
AP160823https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Her-far-ikke-foreldre-kjore-bilen-inn-til-skolen-150b.html Til høyre : Tormod Bjånes og datteren Emilie Bjånes, som har vært med i skolens FAU og som var med på utredningen i en tidligere fase.
AP160629https://www.aftenposten.no/norge/Fem-ar-etter-22-juli-Ikke-et-spadetak-tatt-for-nytt-beredskapssenter-580038b.html Skrinla Alna som sted ¶ Utredningen den nye regjeringen gjorde, pekte isteden ut to steder man ble anbefalt å gå videre med : Grønmo i Oslo og Taraldrud i Ski.
AP160629https://www.aftenposten.no/norge/Fem-ar-etter-22-juli-Ikke-et-spadetak-tatt-for-nytt-beredskapssenter-580038b.html - Utredningen konkluderte med at Alna ikke var et gjennomførbart prosjekt innenfor en viss kostnadsramme.
AP160629 Skrinla Alna som sted ¶ Utredningen den nye regjeringen gjorde, pekte isteden ut to steder man ble anbefalt å gå videre med : Grønmo i Oslo og Taraldrud i Ski.
AP160629 - Utredningen konkluderte med at Alna ikke var et gjennomførbart prosjekt innenfor en viss kostnadsramme.
NL160621 Denne utredningen viste at ved å øke til markedspris ville vi fått en økt inntjening på 2,9 millioner hvert år ( innsparing på 2,9 ).
AP160609 Selskapet ABB gjør utredningen for egen regning, skriver tu.no.
BT160601 Gynekolog Mette Løkeland om ekstra refleksjonsdag før abort : - Det er kvinnens rett å takke nei til utredningen .
AP160423 Vellet mener det er Ruter sine ønsker som styrer utredningen .
DA160419 Når denne utredningen er ferdig er for tidlig å si.
SA160315 Både konsept og målgruppe vil være en del av utredningen .
BT160315 Både konsept og målgruppe vil være en del av utredningen .
AP160315 Både konsept og målgruppe vil være en del av utredningen .
AP160229 ¶ Samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen mottok utredningen om Nasjonal transportplan fra jernbanedirektør Elisabeth Enger.
AP160229 Utredningen blir et viktig grunnlagsdokument for en ny nasjonal transportplanen for årene 2018 - 2029.
DA160226 Helsesjef Corinna Vossius kan ennå ikke si noe om innholdet i utredningen som kommunen nå må levere til Miljødirektoratet.
DA160226 Derfor kan jeg ikke si hvilke konkrete tiltak vi vil foreslå i utredningen , sier Vossius.
DA160226 Helsesjef Corinna Vossius kan ennå ikke si noe om innholdet i utredningen som kommunen nå må levere til Miljødirektoratet.
DA160226 Derfor kan jeg ikke si hvilke konkrete tiltak vi vil foreslå i utredningen , sier Vossius.
DA160219 På den annen side vil en åpning av markedet ha positive effekter på samlet skatteinngang og utbytte til norske eiere gjennom lavere priser på helikoptertjenester », heter det i utredningen .
DA160219 Arbeidet ble utført i perioden august til desember, og utredningen er nå klar.
DA160219 Utredningen er gjennomført som en scenarioanalyse.
DA160219 På den annen side vil en åpning av markedet ha positive effekter på samlet skatteinngang og utbytte til norske eiere gjennom lavere priser på helikoptertjenester », heter det i utredningen .
DA160219 Arbeidet ble utført i perioden august til desember, og utredningen er nå klar.
DA160219 Utredningen er gjennomført som en scenarioanalyse.
DA160215 Hvis fylkestingvararepresentant Leif Arne Moi Nilsen er misfornøyd med utredningen om hvordan bussveibussene skal kjørs, må kritikken rettes mot politikerne som sitter ved makten, skriver sjefredaktør Bjørn G.
DA160215 Hvis fylkestingsvararepresentant Leif Arne Moi Nilsen er misfornøyd med utredningen om hvordan bussveibussene skal kjøres, må kritikken rettes mot politikerne som sitter ved makten.
BT160208 Her kan du lese utredningen mellom øst og vest ¶
DA160120 Det får vi med denne utredningen , sier Christ.
AP160115https://www.aftenposten.no/okonomi/Hoyre-topper-vil-vurdere-Okokrims-fremtid-etter-Transocean-saken-13099b.html Vurderingen om Økokrim skal omorganiseres og hvordan det eventuelt skal gjøres må tas i etterkant av den ventede utredningen om særorganenes rolle i politiet og påtaleanalysen, mener stortingsrepresentanten.
AP160115https://www.aftenposten.no/okonomi/Hoyre-topper-vil-vurdere-Okokrims-fremtid-etter-Transocean-saken-13099b.html Arbeiderpartiets Jorodd Asphjell, som også sitter i justiskomiteen, vil heller ikke trekke noen slutninger før utredningen er på plass.
AP160112 De « ubrukelige lokalene » har en litt annen ordlyd i utredningen Helse - og omsorgsdepartementet fikk gjennomført da departementet, sammen med Riksantikvaren og sykehusene selv, bestemte hvilke sykehusbygninger som skulle vernes.
AP160112 Ifølge Ina Holth, prosjektleder i Bymiljøetaten, vil utredningen med anbefalt løsning skal sendes byrådsavdeling for miljø og samferdsel før 1. mars.
AP160112 Utredningen kommer ikke til å gi noen anbefaling hva slags tresort som skal velges i fremtiden i første omgang.
AP160101 I disse dager foreligger utredningen , og Eggum gir inntrykk av at han har fått svarene Fellesforbundet og LOs representantskap vedtok foran oppgjøret i 2014 ¶