SA171217 . Kommunalstyret for finans bes utrede nye former for tiltak innenfor områder som rekrutteringsboliger, leie-for-eie, etableringsstøtte, garantiordninger for etableringslån og lignende.
AP171216 Bydelsutvalget i Gamle Oslo bydel har tre ganger ønsket å utrede det samme, uten at noe har skjedd.
SA171215 Stortingsflertallet ber regjeringen « utrede adgang til i større grad å åpne opp for å ta utdanning, herunder utdanning som gir studiepoeng, mens man mottar dagpenger ».
SA171215 Stortingsflertallet ber regjeringen utrede muligheten for å åpne opp for utdanning mens man mottar dagpenger.
DB171215 - Men nå vil Regjeringen få tid til å utrede saken grundigere, slik at man kan vurdere både hensynet til personvern og hvordan vi skal finansiere den nye løsningen, sier Wiborg.
VG171214 Tidligere har Høie sagt at han ønsker at et utvalg skal utrede hvordan man skal flytte ansvaret fra justissektoren til helsesektoren.
DA171214 Et flertall ber regjeringen utrede konsekvensene av et atomvåpenforbud for Norge.
BT171214 Tryti skriver i sitt notat at denne informasjonen kom så sent at det ikke er mulig å utrede det nærmere uten at saken blir utsatt.
BT171214 Kommunen vil ikke engang utrede prisforskjellen mellom vårt alternativ og deres, sier han.
AA171214 Det står veldig tydelig i forslaget hva vi vil utrede tydelig, sier Lagesen.
DA171213 Statoil-klubben har satt ned et utvalg for å utrede alternativer til fortsatt medlemskap i Safe.
BT171213 Kommunestyret tror ikke staten vil ta kostnadene med en ytterligere flomsikring, og har bedt Sunnhordland Kraftlag ( SKL ) om å utrede bygging av en flomtunnel.
AP171213 Regjeringen bes utrede konsekvensene av den nylig vedtatte traktaten om atomvåpenforbud.
AP171213 KrF og Venstre har sluttet seg til et SV-initiativ om å utrede atomvåpenforbud.
SA171212 Med den skråsikkerhet som Kleiven gir uttrykk for, er det vanskelig å skjønne hvorfor han og hans organisasjon er så sterke motstandere av å utrede spørsmålet.
SA171212 Det begrunnes med at det ikke gir et politisk ansvar for å utrede at nordmenn reiser til utlandet « for å benytte seg av, det være seg alt fra barnearbeid eller prostitusjonstjenester til ulike former for narkotika ».
SA171212 desember et innlegg om forslaget om å utrede spørsmålet om aktiv dødshjelp.
DA171212 Vi skal utrede saken, sier Vareide.
DA171212 Rådmann Per Kristian Vareide sier til RA at han skal utrede saken.
DA171212 Hvor mange ansatte avdelignen skal ha, er opp til rådmannen å utrede , mener Søndeland.
DA171212 Enn så lenge må det settes i gang et forprosjekt og bymiljøetetaten må utrede forslaget.
DB171210 Torsdag ble det imidlertid kjent at et flertall på Stortinget med SV, Ap, Sp, KrF og Venstre er enig om å be regjeringen utrede konsekvensene av et atomvåpenforbud for Norge.
AP171210 Ifølge NTB er det flertall på Stortinget med SV, Ap, Sp, KrF og Venstre for å be Regjeringen utrede konsekvensene av et atomvåpenforbud for Norge.
AP171210 Departementet har derimot nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede saken og foreslå tiltak som oppfyller ESAs krav.
SA171209 I Norge har et flertall på Stortinget blitt enige om å be regjeringen utrede konsekvensene av norsk tilslutning til et atomvåpenforbud.
DA171209 Et flertall på Stortinget med SV, Ap, Sp, KrF og Venstre er nå blitt enige om å be regjeringen utrede konsekvensene av et atomvåpenforbud for Norge.
BT171209 Presidentskapet skal nå utrede hvorvidt det bør være ytterligere begrensninger i hvem som kan velges, slik som verv i internasjonale organisasjoner.
VG171208 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne, som tidligere har uttalt at anklager om seksuell trakassering er så belastende at det fordrer et « særskilt rettssikkerhetshensyn », skal nå utrede et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering.
VG171208 - Vi vil utrede et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering, men det er for tidlig å si hvordan et slikt tilbud vil se ut, sier Horne til VG.
DB171208 I disse tider skal Stortinget utrede muligheten for norske arbeidsvilkår på norsk sokkel.
AP171208 Stortinget ber presidentskapet utrede om det er andre forhold som det bør tas hensyn til i vurderingen av hvem som kikke kan velges til medlemmer av Nobelkomiteen, herunder avgrensinger som bør gjøres knyttet til lederverv i internasjonale organisasjoner.
AP171208 Stortinget ber presidentskapet utrede om det er andre forhold som det bør tas hensyn til i vurderingen av hvem som kikke kan velges til medlemmer av Nobelkomiteen, herunder avgrensinger som bør gjøres knyttet til lederverv i internasjonale organisasjoner.
AA171208 Stortinget ber presidentskapet utrede om det er andre forhold som det bør tas hensyn til i vurderingen av hvem som kikke kan velges til medlemmer av Nobelkomiteen, herunder avgrensinger som bør gjøres knyttet til lederverv i internasjonale organisasjoner.
SA171207 Under Grønn Ungdoms landsmøte forrige helg gikk ungdomspartiet inn for å utrede aktiv dødshjelp i Norge.
SA171207 Dersom Norge først hadde gått inn for å utrede dødshjelp, er det nesten uunngåelig at vi ville ha foretrukket den såkalte Benelux-modellen.
DA171207 | Stortingsflertallet vil utrede konsekvenser av norsk tilslutning til atomvåpenforbud ¶
DA171207 Et flertall på Stortinget med SV, Ap, Sp, KrF og Venstre er enige om å be regjeringen utrede konsekvensene av et atomvåpenforbud for Norge.
DA171207 - Vi er utrolig glade for at vi nå er blitt enige med flertallet om at regjeringen skal utrede muligheten for å slutte seg til atomvåpenforbudet og støtte opp under målene i avtalen, legger han til.
AP171207 Jeg fatter ikke hvorfor byrådet ville sette enigheten om Oslopakke 3 på spill ved å begynne å utrede et alternativ, uten tunnel.
AP171207 SV har fått med stortingsflertallet på å be Regjeringen utrede konsekvenser av norsk tilslutning til atomvåpenforbud.
AP171207 | Stortingsflertallet ber regjeringen utrede konsekvenser av norsk tilslutning til atomvåpenforbud ¶
AP171207 Et flertall på Stortinget med SV, Ap, Sp, KrF og Venstre er enige om å be regjeringen utrede konsekvensene av et atomvåpenforbud for Norge.
AP171207 Stortinget ber presidentskapet utrede om det er andre forhold som det bør tas hensyn til i vurderingen av hvem som kikke kan velges til medlemmer av Nobelkomiteen, herunder avgrensinger som bør gjøres knyttet til lederverv i internasjonale organisasjoner.
SA171206 desember skriver Anna Nijdam Svindland og Katarina Bjørsvik om Grønn Ungdoms nylig fattede vedtak om å utrede aktiv dødshjelp i Norge.
AP171206 Stortinget ber presidentskapet utrede om det er andre forhold som det bør tas hensyn til i vurderingen av hvem som kikke kan velges til medlemmer av Nobelkomiteen, herunder avgrensinger som bør gjøres knyttet til lederverv i internasjonale organisasjoner.
AP171206 Skal utrede « andre forhold » som kan hindre plass i komiteen ¶
VG171205 Men forslaget om å utrede regler som vil kunne sette bom for at kandidater i internasjonale verv kan velges til Nobelkomiteen, får partiets støtte.
DN171205 Samtidig tar forslaget til orde for å utrede om internasjonale lederverv er forenlig med å være medlem av Nobelkomiteen.
DN171205 Men forslaget om å utrede regler som vil kunne sette bom for at kandidater i internasjonale verv kan velges til Nobelkomiteen, får partiets støtte.
DB171205 Men forslaget om å utrede regler som vil kunne sette bom for at kandidater i internasjonale verv kan velges til Nobelkomiteen, får partiets støtte.
DB171205 Men forslaget om å utrede regler som vil kunne sette bom for at kandidater i internasjonale verv kan velges til Nobelkomiteen, får partiets støtte.
DB171205 Dersom arbeidsgiver mottar en klage er arbeidsgiver pliktig til å utrede hva som har skjedd og ta saken på alvor.
DB171205 Og det var helseminister Jonas Gahr Støre som nedsatte Arianson-utvalget for å utrede hvordan vi kan få ned antall skader og dødsfall i sykehusene, hvordan man kan lære av sine feil og, ikke minst, hvordan helsepersonell kan møte pårørende med åpenhet og empati.
DA171205 Samtidig tar forslaget til orde for å utrede om internasjonale lederverv er forenlig med å være medlem av Nobelkomiteen.
DA171205 Men forslaget om å utrede regler som vil kunne sette bom for at kandidater i internasjonale verv kan velges til Nobelkomiteen, får partiets støtte.
AP171205 Men forslaget om å utrede regler som vil kunne sette bom for at kandidater i internasjonale verv kan velges til Nobelkomiteen, får partiets støtte.
AP171205 Forslagets andre del om å utrede at verv i internasjonale organisasjoner kan være diskvalifiserende ble vedtatt med 88 mot 13 stemmer.
SA171204 Når vi vet at en stor andel av befolkningen er for aktiv dødshjelp, og at vi ikke kan stoppe nordmenn fra å benytte seg av tilbudet i utlandet, er det et politisk ansvar å utrede mulighetene for å tillate dette i Norge.
SA171204 Grønn Ungdoms vedtak om å utrede aktiv dødshjelp betyr ikke at vi er skråsikre på at det er riktig å legalisere dette.
SA171204 Denne helga gikk Grønn Ungdoms landsmøte inn for å utrede legalisering av eutanasi og legeassistert selvmord i Norge.
SA171204 I tillegg bes presidentskapet om å utrede i løpet av 2018 om det er andre grunner til å nekte kandidater å sitte i komiteen.
SA171204 Hasteforslaget tar også til orde for å utrede om det skal være mulig å inneha internasjonale lederverv som medlem av Nobelkomiteen.
NL171204 Jeltsin hadde derfor nedsatt en særskilt kommisjon for å utrede saken, og rapportere sin innstilling til lovgiverne.
DN171204 Presidentskapet blir bedt om å utrede i løpet av 2018 om det er andre grunner til å nekte kandidater å sitte i komiteen.
DA171204 I tillegg bes presidentskapet om å utrede i løpet av 2018 om det er andre grunner til å nekte kandidater å sitte i komiteen.
BT171204 Hasteforslaget tar også til orde for å utrede om det skal være mulig å inneha internasjonale lederverv som medlem av Nobelkomiteen.
BT171204 desember ut på å be regjeringen utrede en sak for Stortinget om en slik ordning.
AP171204 Stortinget skal utrede om man kan sitte i Nobelkomiteen og samtidig ha internasjonale lederverv.
AP171204 Stortinget ber nemlig presidentskapet utrede om det er andre forhold det « bør tas hensyn til i vurderingen av hvem som ikke skal velges til medlemmer av Nobelkomiteen, herunder hvilke avgrensninger som bør gjøres knyttet til lederverv i internasjonale organisasjoner. » - For nye valg vil de reglene gjelde, hvis de blir vedtatt, sier Frps
AP171204 * De fem partiene ber også presidentskapet utrede om det er andre forhold, for eksempel lederverv i internasjonale organisasjoner, som gjør at man ikke kan velges til medlemmer komiteen, og ber om en utredning i 2018.
AA171204 I tillegg bes presidentskapet om å utrede i løpet av 2018 om det er andre grunner til å nekte kandidater å sitte i komiteen.
DA171202 « Stortinget ber regjeringen utrede konsekvensene av den økte avgiften på sjokolade- og sukkervarer mv. før avgiftsvedtak for budsjettåret 2019, med sikte på endring fra og med 2019.
DA171201 « Stortinget ber regjeringen utrede konsekvensene av den økte avgiften på sjokolade- og sukkervarer mv. før avgiftsvedtak for budsjettåret 2019, med sikte på endring fra og med 2019.
VG171130 - Selv om det snart er desember, så er det ikke sikkert at noen er gavmilde nok til å låne oss stridsvogner uten vilkår, så jeg vil gjerne utrede dette grundigere før jeg har løsningen, sier Frank Bakke-Jensen.
NL171130 Først burde de utrede helheten før de går inn og hugger strukturen i stein med sine prosjekter.
AA171130 Innen sommeren skal rådmannen utrede muligheten for to prøveprosjekt med grønne tak og to prøveprosjekt med solceller på tak på offentlige bygg.
AA171130 I ettertid vil mange mene at politikerne som ikke tok seg råd til å utrede alternativer til Nidarø, er en av de virkelig store byutviklingstabbene i Trondheim i nyere tid.
AA171130 Det er bare fantasien som setter grenser for hva politikerne ber rådmannen utrede .
AA171130 Da besluttet et enstemmig formannskap å utrede hva som var riktig lokalisering, men i et øyeblikks pengenød avsluttet politikerne storhallutredningen.
AA171129 Rådmannen skal utrede forslag om å la bryggerekka styres av en stiftelse for å sikre en helhetlig forvaltning og bevaring.
DB171128 Det kan tas med på listen over høstens paradokser at Venstre nå utreder å gå i regjering med Frp og Høyre, tross et landsmøtevedtak om ikke å utrede aktiv dødshjelp.
DA171128 Skal utrede byttesentral ¶
DA171128 MDG har på sin side fått gjennomslag for å be rådmannen utrede en byttesentral i Drammen sentrum.
AP171128 Det viktige er bare at det ikke også denne gang tar mer enn fem år å utrede det, sier Ringnes.
AP171128 Regjeringen arbeider fortsatt med å utrede DGF.
SA171127 Dersom en finner grunnlag for å utrede sak, blir denne videre behandlet av « koordineringsgruppen for håndtering av seksuelle krenkelser », i samsvar med retningslinjene som NMS har vedtatt i samarbeid med tre andre kristne organisasjoner.
SA171126 Seks av levekårstyrets elleve medlemmer gikk inn for levekårsjefens forslag om å utrede muligheten for å få til en demenslandsby på Ramsviktunet i Stavanger.
SA171126 Han er glad det ble flertall for å utrede demenslandsby på Ramsviktunet.
SA171126 Styret har bedt administrasjonen utrede konsekvensene blant annet av å selge museumsanlegg, eksempelvis Ledaal.
VG171125 Lørdag jobbet Statens havarikommisjon for forsvaret med å utrede hva som skjedde.
AP171125 Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høyre, foreslår å utrede muligheten for at kommunene selv kan få håndheve spørsmålet.
DB171124 Han påpeker at det første den nye presidenten må gjøre er å gi en visjon over hva han ønsker å utrede for Zimbabwe.
DA171124 desember i håp om å vinne fram med sitt ønske om å utrede alternativ jernbanetrasé gjennom Moss.
VG171122 I en rekke intervjuer og i brevet til Kontroll- og konstitusjonskomiteen påstår Siv Jensen at utvalget som skal lage forslag til ny lov for SSB, også skulle utrede hvordan forskningsvirksomheten i SSB bør være.
DA171122 Bakgrunnen for møtet er en artikkel i Aftenbladet, der det fremkom at MUST vil utrede muligheten for å avhende eller selge enkeltbygg eller - anlegg for å bedre økonomien.
DA171122 Lederne av de tre byrådspartiene, Harald Nissen, Sunniva Holmås Eidsvoll og Frode Jacobsen, fremmet ifølge Nettavisen et fellesforslag forrige fredag om å utrede betaling.
DA171122 november ga byrådsleder Raymond Johansen Rådhusetets forvaltningstjeneste et oppdrag om å utrede hvordan Rådhusgarasjen skal brukes i framtida.
AP171122 Det var imidlertid et bestillingsverk ; de skulle « utrede og foreslå regler som tillater at politiet tar i bruk dataavlesing som metode ».
SA171121 Det resulterte i at styret nå ber MUST-administrasjonen utrede en rekke tiltak for å redde økonomien.
SA171121 - Styret opptrer forsvarlig når det ber administrasjonen utrede konsekvenser av en rekke tiltak, sier Annamaria Gutierrez ( V ), leder av kommunalstyret for kultur og idrett i Stavanger kommune.
DB171121 Også Barnefamilieutvalget ble bedt om å utrede forslag « innen uendrede budsjettrammer ».
AP171121 Det dreier seg om hvorvidt Meyer fikk klare styringssignal og advarsler mot å gjennomføre omorganiseringen på en måte som kunne gripe inn i arbeidet som Statistikklov-utvalget var satt til å utrede med frist til desember 2017.
DN171120 Medietilsynet skal utrede om NRK har negativ innvirkning på mediemangfoldet.
AP171120 I høst vedtok de derfor å utrede muligheten for å gjøre den såkalte Middelalderbyen helt bilfri.
SA171118 Men siden vi har en kulturminister som kan alt om Rosenborg og ganske lite om Rosenkavaleren og Rosens navn, er det viktig at hun ikke blir sittende for mye alene og utrede det digitale kulturlivet, som etter budsjettene hennes å dømme skal finansieres av Statoil og DNB og være kontrollert av Warner Brothers, Netflix, Amazon, Apple og Facebook.
AP171118 Ap ønsker at Regjeringen skal utrede et tak på momsfritaket, slik at staten ikke subsidierer luksus.
AP171118 - Men detaljene i dette må Regjeringen utrede , sier han.
AP171118 Ap ønsker at Regjeringen skal utrede et tak på momsfritaket, slik at staten ikke subsidierer luksus.
AP171118 - Men detaljene i dette må Regjeringen utrede , sier han.
VG171116 - Mitt utgangspunkt er at et offentlig utvalg går inn er det med beste mulig intensjon om å utrede saken.
AP171116 Han kan tenke seg at kommunen inngår et samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet for å utrede hvordan denne typen samarbeid kan videreutvikles og adopteres nasjonalt.
AP171116 Han kan tenke seg at kommunen inngår et samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet for å utrede hvordan denne typen samarbeid kan videreutvikles og adopteres nasjonalt.
AA171116 Rådmannen informerte torsdag kveld om at det vil koste 1 til 2 millioner kroner ekstra å utrede både en sidestilt og en midtstilt løsning, slik det nå ligger an til.
NL171115 Det var denne usikkerheten Stortinget ville fjerne da det før ferien ba regjeringen sette i gang et arbeid med å utrede en avgift per kilo eksportert ubearbeidet fisk.
DN171115 Rødt krever innføring av et midlertidig forbud mot innleie av bygningsarbeidere i Oslofjordområdet nå, mens Arbeiderpartiet ber regjeringen utrede med sikte på å innføre et forbud mot innleie begrenset til enten de mest utsatte geografiske områdene eller de mest utsatte bransjene.
DA171115 Men vi skulle også gjennom flytting av Tøyen togholdeplass til Ensjø ( bystyret var ganske lunkent, men vedtok å sende forslaget til Jernbaneverket så de kunne utrede ) ¶
VG171114 Årsaken var at et eget Statistikklovutvalg er i gang med å utrede og foreslå endringer i SSB organisering.
SA171114 Årsaken var at et eget Statistikklovutvalg er i gang med å utrede og foreslå endringer i SSB organisering.
DB171114 Årsaken var at et eget Statistikklovutvalg er i gang med å utrede og foreslå endringer i SSB organisering.
DA171114 Horne redegjorde i tillegg for regjeringens innsats mot hatytringer og for arbeidet med å utrede et lavterskeltilbud for å håndtere forbudet mot seksuell trakassering.
AP171114 Årsaken var at et eget Statistikklovutvalg var i gang med å utrede og foreslå endringer i SSBs organisering.
VG171107 På NATO-toppmøtet i Warszawa i 2016 fikk Norge endelig NATO med på å utrede en ny kommandostruktur, og nå går NATOs militære sjefer videre med detaljplanleggingen.
VG171107 « Stortinget ber regjeringen utrede med sikte på å innføre et forbud mot innleie begrenset til enten de geografisk sett mest utsatte stedene eller begrenset til de mest utsatte bransjene ».
DA171107 Venstre ønsker i tillegg å utrede mulighetene for etablere mopedkjøring i Abels gate.
VG171106 Man får håpe en ny NOU om gutter i skolen vil bidra til å utrede disse spørsmålene og at den vil føre til reelle endringer.
DA171106 Stortinget har bedt regjeringen om å utrede hva det innebærer å ha en livskraftig bestand av ulv i Norge.
SA171103 Stortinget har bedt samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) utrede satellittbasert veiprising av tyngre kjøretøy.
NL171103 Norsk Lektorlag deltok i dette partssammensatte utvalget, men valgte å trekke seg ut fordi den mente utvalget ikke hadde oppfylt sitt mandat, nemlig å utrede organiseringen av arbeidstiden i skolen.
NL171103 Burde man gå en runde med å utrede mulighetene rundt Laureng før man inngår en niårig leieavtale i Sjøgata ?
DB171103 Vi synes derfor det var bra at Stortinget i 2016 ba regjeringen utrede hvorvidt Norge kunne sikre et mer robust eksportkontrollregelverk gjennom å inkludere tydelige forbudsbestemmelser i enten lov eller forskrift, sier Mads Harlem, leder for folkerettsseksjonen i Røde Kors.
DB171103 Stortinget ba regjeringen utrede « hvorvidt innholdet i ATT-avtalens ( Den internasjonale våpenhandelsavtalen ) artikler 6 og 7 kan innpasses i norsk lov eller forskrift slik at det får en sterkere juridisk forankring, og ikke bare gjenspeiles i departementets egne retningslinjer ».
DB171103 59 ( 2016-17 ), om å « utrede hvorvidt innholdet i ATT-avtalens artikler 6 og 7 kan innpasses i norsk lov eller forskrift, slik at det får en sterkere juridisk forankring og ikke bare gjenspeiles i departementets egne retningslinjer.
DB171103 I forbindelse med behandlingen av eksportkontrollmeldingen i 2016 ba imidlertid Stortinget regjeringen utrede om Norge burde implementere de særlige forbudsbestemmelsene i den internasjonale våpenhandelsavtalen i lov elle forskrift for å sikre et robust og etterprøvbart norsk regelverk for våpeneksport.
DB171103 Dette var også årsaken til at Stortinget ba regjeringen å utrede disse spørsmålene og ikke bare synse om det norske eksportregelverket, slik de har gjort i meldingen som ble lagt fram forrige uke.
DA171102 Like fullt skal Politidirektoratet nå utrede om norsk politi skal utstyres med slike våpen.
SA171101 Olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) mener det er et demokratisk problem at flertallet på Stortinget ikke klarer å samle seg om å utrede oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.
AP171101 Hun og Raja ønsker at Shabana skal utrede organisasjonsmodellen, og vil gjerne ha henne til å lede den.
AP171101 Deretter var det Oslos tur til å bruke en liten formue på å utrede .
AA171101 Ifølge Jo Bernt Brøndstad i Statens Vegvesen, derimot, var det fylkeskommunen som ba Vegvesenet om å utrede hvorvidt fylkeskommunen var forpliktet til å akseptere et anbud fra et kinesisk selskap.
VG171031 Så får myndighetene bruke den etterfølgende tid til å utrede eventuelle lov- eller forskriftsendringer som sikrer disse ungdommene bedre.
DN171031 Mandag skrev DN at kulturminister Linda Hofstad Helleland vil finne ut om NRK skviser konkurrentene og ber Medietilsynet utrede dette.
VG171030 Tidligere i år fortalte VG hvordan Lillehammer kommune har brukt 300.000 kroner på en rapport for å utrede hvorvidt de kan arrangere OL en gang i fremtiden.
VG171030 Nå må jeg virkelig ta vare på meg selv og utrede helsen min.
DA171030 Politidirektoratet skal utrede om norsk politi bør utstyres med elektrosjokkvåpen.
DA171030 Politidirektoratet og politidirektør Odd Reidar Humlegård skal utrede om elektrosjokkvåpen er framtiden også for norsk politi.
AP171030 | Politidirektoratet skal utrede bruk av elektrosjokkvåpen ¶
AP171030 Politidirektoratet skal utrede om norsk politi bør utstyres med elektrosjokkvåpen.
VG171027 Og denne uken ble det klart at idrettsstyret vil utrede om de skal innføre behovsprøving som prinsipp for den andelen NIF refunderer.
DB171026 Den spanske sentralregjeringen har på sin side allerede satt i gang arbeidet med å utrede hvordan de skal ta fra Catalonia selvstyret.
VG171025 Vi har bedt generalsekretæren om å utrede dagens lovtekst, og se om den kan presiseres slik at den gjøres litt mer forutsigbart for NIF - uten at man gjør noe med rettsprinsippet som skal ligge til grunn.
SA171025 Under bystyremøtet fremmet nemlig partiet hans forslag om å utrede den samme tomten til ny brannstasjon som Jordal tidligere på dagen hadde harselert med på det groveste.
VG171024 Vi ser at få saker kommer til domstolene, derfor vil vi nå utrede et lavterskeltilbud, sier Horne.
VG171024 Stortinget samlet seg tidligere i år om et anmodningsvedtak om å utrede et lavterskeltilbud.
DB171024 Både Venstre og MDG har programfestet at de ønsker å utrede mulige reguleringsmodeller for salg og produksjon av noen rusmidler.
DB171024 På anmodning fra Stortinget skal hun utrede et såkalt lavterskeltilbud i den nye likestillings- og diskrimineringsnemnda.
DA171024 - Da fikk regjeringen beskjed om å utrede en matkastelov, påpekte Hjemdal til Dagsavisen i juni.
AP171024 Trump utstedte en presidentordre om narkoepidemien i mars, og ga tidligere presidentkandidat Chris Christie ansvar for å utrede tiltak.
AP171024 Departementet vil utrede et lavterskeltilbud.
AP171024 De vil nå utrede et lavterskeltilbud.
AA171024 Departementet vil utrede et lavterskeltilbud.
AA171024 De vil nå utrede et lavterskeltilbud.
VG171023 Regjeringen bestemte seg i fjor for å utrede Brevik i Porsgrunn som alternativ til Norges neste, store avfallsdeponi for farlig avfall.
SA171023 Han støtter også forslaget om å utrede Svankevigå enda en gang.
NL171023 Noe som vil bety økt kapasitet til å transportere Finnmarks pasienter til UNN og utrede dem invasivt. 4.
NL171023 Helse Nord har gjort en grundig jobb med å utrede behovet og man har kommet til en konklusjon, som vi i Nordland Legeforening stiller oss helt bak.
NL171023 Regjeringen har vurdert avgiften Stortinget ba oss utrede , og kommet frem til at en slik avgift vil være i strid med EFTA-konvensjonen og de fleste EFTA-frihandelsavtalene våre.
NL171023 De ville at regjeringen skulle utrede en eksportavgift for ubearbeidet fisk.
SA171020 Stortinget har bedt samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) utrede satellittbasert veiprising av tyngre kjøretøy.
AP171020 Utrede om asylregimet bør endres eller avskaffes helt.
DN171019 Samtidig er samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) i gang med å utrede såkalt satellittbasert veiprising for tungtransport, skriver Stavanger Aftenblad.
DB171019 Samtidig er samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) i gang med å utrede såkalt satellittbasert veiprising for tungtransport, skriver Stavanger Aftenblad.
DB171019 I sitt siste partiprogram har Senterpartiet vedtatt å utrede såkalt avansert veiprising i områder der det finnes.
DA171019 Samtidig er samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) i gang med å utrede såkalt satellittbasert veiprising for tungtransport, skriver Stavanger Aftenblad.
DA171019 I sitt siste partiprogram har Senterpartiet vedtatt å utrede såkalt avansert veiprising i områder der det finnes.
AP171019 Stortinget har bedt samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) utrede satellittbasert veiprising av tyngre kjøretøy.
AP171019 Samferdselsdepartementet er nå i gang med å følge opp fjorårets budsjettforlik mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre om å utrede såkalt satellittbasert veiprising for tungtransport.
BT171018 Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm har bedt regjeringen om å utrede et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering.
NL171017 Således utgjør NTNU-analysen en viktig del av svaret på de spørsmål som Jernbane-direktoratet nå skal utrede !
DN171017 Den finske transportministeren Anne Berner ønsker å utrede en jernbanestrekning mellom Nord-Finland og Nord-Norge.
AP171017 Nettopp fordi det er så mange som har blitt utsatt for seksuell trakassering, har Bjurstrøm bedt regjeringen om å utrede et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering.
NL171016 juni 2017 følgende anmodningsvedtak : « Stortinget ber regjeringen sette i gang et arbeid med å utrede en avgift pr. kilo eksportert ubearbeidet fisk og komme tilbake til Stortinget i statsbudsjettet for 2018, slik at vederlaget kan tre i kraft senest 1. juli 2018.
BT171016 Stortinget ba i fjor Høyre- og Frp-regjeringen om å utrede dobbelt statsborgerskap.
AP171015 | Regjeringen vil utrede ny stasjon på Jan Mayen ¶
DB171014 Han sier videre at Tyskland bør være i stand til å utrede spørsmålet, for så å underlegge det seriøs diskusjon.
VG171013 Skulle utrede
VG171013 I forliket om Forsvarets langtidsplan het det også man skulle utrede om de ni gjenstående Bell-helikoptrene på Bardufoss ville være nødvendig for å sikre Hæren økt mobilitet fremover.
VG171013 - I langtidsplanen ble vi enige om at man i landmaktstudien skulle utrede hvor dyrt det ville bli om man fikk nye helikoptre, eller hvor dyrt det ville bli om de gamle helikoptrene ble værende i Bardufoss for å sikre løftekapasitet for Hæren.
DA171013 Oppdraget er å utrede et 25 meter basseng med bredde inntil 21 meter og en enkel tribunetrapp.
DB171011 Stortinget har bedt regjeringen utrede spørsmålet om dobbelt statsborgerskap, men det ble utsatt i fjor.
AA171011 Stortinget har bedt regjeringen utrede spørsmålet om dobbelt statsborgerskap, men det ble utsatt i fjor.
VG171010 Derfor, 40 år etter Astrid Nøklebye Heiberg gikk i bresjen for å avdiagnostisere homofili, gikk Høyre til valg på å utrede hvordan vi kan få trans vekk som diagnose, men samtidig beholde alle helserettigheter.
VG171010 Ett av forslagene er at regjeringen må utrede hvordan Norge kan knytte seg til FNs atomvåpenforbud.
SA171010 Fra SV kommer det hele ti forslag tirsdag, blant annet at regjeringen må utrede hvordan Norge kan knytte seg til FNs atomvåpenforbud.
AP171010 Fra SV kommer det hele ti forslag tirsdag, blant annet at regjeringen må utrede hvordan Norge kan knytte seg til FNs atomvåpenforbud.
DB171009 Da De konservative satte i gang å utrede det nasjonale omfanget av burka, viste det seg at dette dreide seg om bare tre kvinner.
DB171009 Nå har Stortinget sagt at man ønsker å beholde rådet, samtidig som man har bedt regjeringen «... foreslå avgrensing av Kringkastingsrådets mandat, samt endring i oppnevnelse av medlemmer til Kringkastingsrådet » og samtidig «... utrede alternative modeller for å ivareta publikums klageadgang og kontakt med NRK.
VG171008 Global oppvarming : Skal utrede Norges klimarisiko ¶
VG171007 VIL UTREDE KLIMARISIKO : Miljøminister Vidar Helgesen.
VG171007 Miljøvernminister Vidar Helgesen setter ned et ekspertutvalg som skal utrede det som kalles økonomisk klimarisiko.
VG171007 Leder Miljøvernminister Vidar Helgesen setter ned et ekspertutvalg som skal utrede det som kalles økonomisk klimarisiko.
DB171006 I forbindelse med framleggelsen av regjeringens strategidokument for grønn konkurransekraft, skal det også nedsettes et utvalg som skal utrede globale risikofaktorer og hva disse betyr for norsk økonomi og for finansiell stabilitet.
SA171005 Da vedtok styret til IKDP Forus at prosjektgruppen for IKDP Forus, i samarbeid med Jernbanedirektoratet og Bane Nor, skal arbeide videre med å utrede nye togstopp på Forus og Lura.
AP171005 Utvalget Høie setter ned skal utrede forholdet mellom ytringsfrihet, pressefrihet og personvern i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, barnehager og skoler.
AP171005 Det skal utrede praktiske spørsmål knyttet til filming, fotografering og reportasjer fra offentlige oppvekst-, utdannings- helse- og omsorgsinstitusjoner.
SA171004 Den potensielle kostnadsutviklingen som følge av « villere og våtere » vær er blant de saker det regjeringsutnevnte ekspertutvalget skal utrede .
DN171004 ¶ Den potensielle kostnadsutviklingen som følge av « villere og våtere » vær er blant de saker det regjeringsutnevnte ekspertutvalget skal utrede .
DA171004 Den potensielle kostnadsutviklingen som følge av « villere og våtere » vær er blant de saker det regjeringsutnevnte ekspertutvalget skal utrede .
AA171003 Våren 2017 fikk TFoU ( Trøndelag Forskning og Utvikling ) et oppdrag fra Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune om å utrede muligheten for flytting av Landbruksdirektoratet til Steinkjer.
NL171002 Det forslaget som Venstre leverte i Stortinget helt på tampen av vårsesjonen om at man må utrede et fullverdig akuttsykehus i Alta, er spill for galleri som regjeringen har avslått før det er behandlet.
NL170928 Den finske transportministeren vil utrede jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes.
NL170927 Måten enkelte ordførere overser behovet for å utrede en framtidsrettet sykehusstruktur i Finnmark på fortjener oppmerksomhet utover Finnmarks grenser.
NL170926 Helseministeren har i Altaposten kommet med to grunner for ikke å utrede sykehusplassering.
DB170925 Kristelig Folkeparti og Venstre skal onsdag møte regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet til et nytt møte for å utrede de ulike regjeringsalternativene.
AP170922 Ber Bane Nor utrede mer ¶
AA170922 Olavs hospital kan fortsette arbeidet med å utrede et nytt senter for psykisk helse sammen med NTNU, uttaler helse- og omsorgsminister Bent Høie i pressemeldingen.
VG170918 « Det er komplisert og krevende å forklare, og vi prøver å utrede .
SA170913 Det frivillige kulturliv : Utrede status og behov for øvings- og aktivitetslokaler for det frivillige kulturlivet, også kor og korps.
DN170913 Utvalg skal utrede ny valglov i Norge.
AA170913 Aps landsmøte gikk i vår inn for å utrede konsekvensene av olje- og gassvirksomhet i et område sør for Lofoten ( Nordland 6 ) i neste stortingsperiode. ( ©NTB ) ¶
VG170909 En gruppe som kaller seg Bedre Byutvikling Moss ønsker å utrede en alternativ trasé og en stasjon lagt i fjell.
VG170907 LO vil utrede først ¶
DB170907 Med unntak av Venstre og MDG, som begge ønsker å utrede alternative reguleringsmodeller for ulovlige rusmidler, er partiene skjønt enige om at det er best å la kriminelle miljøer stå for produksjonen og omsetningen av andre rusmidler enn alkohol.
VG170906 Regjeringen bestemte seg i fjor for å utrede Brevik i Porsgrunn som alternativ til Norges neste, store avfallsdeponi for farlig avfall.
VG170906 I regjeringserklæringen for fire år siden lovet Solberg og Siv Jensen å utrede et tidsbegrenset fradrag, men la bort hele ideen i fjor : ¶
AA170906 Regjeringen bestemte seg i fjor for å utrede Brevik som alternativ til Norges neste, store avfallsdeponi for farlig avfall.
VG170905 Høyre og Frp lovet å utrede det i Sundvolden-erklæringen i 2013, men har senere droppet ideen.
SA170904 Vi vil innføre makspris og utvikle en nasjonal standard for innholdet i AKS, samt utrede tiltak for å sikre at tilbudet også treffer barn som trenger det mest.
SA170904 Ja, vi vil utrede muligheten for en betydelig økning i engangsstønaden for kvinner som ikke er i lønnet arbeid, studenter, frilansere eller selvstendig næringsdrivende ¶ 7.
NL170904 Vi vil ikke bare « utrede » jernbane videre nordover fra Fauske til Kirkenes.
FV170904 Vi vil innføre makspris og utvikle en nasjonal standard for innholdet i AKS, samt utrede tiltak for å sikre at tilbudet også treffer barn som trenger det mest.
FV170904 Ja, vi vil utrede muligheten for en betydelig økning i engangsstønaden for kvinner som ikke er i lønnet arbeid, studenter, frilansere eller selvstendig næringsdrivende ¶ 7.
AP170904 Vi vil innføre makspris og utvikle en nasjonal standard for innholdet i AKS, samt utrede tiltak for å sikre at tilbudet også treffer barn som trenger det mest.
AP170904 Ja, vi vil utrede muligheten for en betydelig økning i engangsstønaden for kvinner som ikke er i lønnet arbeid, studenter, frilansere eller selvstendig næringsdrivende ¶ 7.
VG170902 Men dette trenger han ikke å utrede .
VG170901 På det ene punktet møtte vi motstand fra flere aktører ( domstolene og Høyesterett, journ.anm ), men der har vi sagt at vi skal utrede et nytt forslag.
VG170901 I en pressemelding fredag skriver regjeringen at de, på bakgrunn av innvendingene fra domstolene, heller vil utrede et nytt forslag om å behandle tap av foreldreansvaret som et sivilt krav i straffesaken mot den ene parten.
AA170901 I tillegg vil vi fortsatt utrede mulighetene fremover for raskere pasienttransport mellom Longyearbyen og fastlandet, sier administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord RHF.
NL170830 I 2014 våkner Sametinget og får Regjeringen med på å utrede situasjonen for de samiske språkene.
DA170830 På bakgrunn av en pengeinnsamling, har Bedre Byutvikling Moss kunnet hyre Norsk Bane for å utrede den alternative jernbanetraseen som går i langtunnel fra Sandbukta til Såstad.
DB170829 Senterpartiet vil derfor utrede alternativer til dagens kjøp og salg av kvoter.
AP170827 Utvalget er også blitt bedt om å utrede alternativer der SPU forblir i Norges Bank.
DN170825 Et flertall i byrådet i København har stemt ja til å utrede om det er mulig å stenge en sentral del av byen for biltrafikk, ifølge TV-kanal.
DA170825 Et flertall i byrådet i København har stemt ja til å utrede om det er mulig å stenge en sentral del av byen for biltrafikk, ifølge TV-kanal.
AP170824 Nå skal han utrede bygging av et nytt sykehjem.
AA170824 Som følge av det måtte Stjørdal kommune utrede blant annet konsekvensene for den utrydningstruede sjøørreten i området.
DB170823 - Vi vil utrede lik pris på nettleie i hele landet, og det er personlig noe jeg ønsker.
DA170822 Vil utrede klimarisiko ¶
DA170822 Vil utrede klimarisiko ¶
DA170821 Vi vil utrede en reform der hovedregelen er tilpasset arbeid, ikke passive ytelser, og der kommunene får et særlig ansvar som arbeidsgiver i siste instans.
DA170821 Vi vil utrede en reform der hovedregelen er tilpasset arbeid, ikke passive ytelser, og der kommunene får et særlig ansvar som arbeidsgiver i siste instans.
VG170820 - Vi bør nok utrede SVs hjemfall-forslag hvis vi får regjeringsmakt, men det er viktig å forstå alle konsekvensene og finne et velfungerende kompromiss.
AA170820 Hun får også Arbeiderpartiet til å virke skjødesløse når de vil utrede alternativer til fraværsgrensen.
VG170818 Lysbakken varsler at SV nå vil å sende inn et skriftlig spørsmål til statsministeren der de ber henne om å redegjøre hvilket konkret arbeid som har blitt gjort av regjeringen for å utrede mulighetene for å unngå nullskatteytere, dersom man fjerner formueskatten.
VG170816 Regjeringen satt av 5,5 millioner kroner i statsbudsjettet til å utrede pakketilbud for vold mot kvinner.
AP170816 Bane Nor må umiddelbart utrede forlengelse av lokaltoglinjen fra Ski til Ås.
VG170815 Like lite som jeg tror våre alliansepartnere i NATO ville blitt begeistret over om man skulle utrede alternativer til NATO-medlemskapet.
VG170815 Jeg kan forsikre om at denne regjeringen ikke vil så tvil om vår Europa-politikk ved å utrede alternativer til den.
VG170815 Fra man begynner å utrede et prosjekt, ser man en kostnadsøkning på rundt 40 prosent.
DN170815 Fra man begynner å utrede et prosjekt, ser man en kostnadsøkning på rundt 40 prosent.
AP170815 Regjeringen oppnevnte fredag en Domstolkommisjon som skal utrede dommernes uavhengighet og domstolenes arbeidsforhold i årene fremover.
AP170815 Domstolskommisjonen skal blant annet utrede : ¶ organiseringen av domstolene, ny domstolstruktur ¶ domstolenes oppgaver, effektivitet, kvalitet og tilgjengelighet ¶ dommeres og domstolers uavhengighet, forholdet mellom statsmaktene : regjering, storting, domstoler ¶
AA170815 Fra man begynner å utrede et prosjekt, ser man en kostnadsøkning på rundt 40 prosent.
DB170814 Det vi venter på nå er hva Stortinget vil levere og jeg er spent på hva ekspertutvalget vil tilrå ( staten har opprettet et ekspertutvalg som skal utrede nye oppgaver til fylkene, journ.anm ).
AP170814 | Trump vil utrede Kinas handelspolitikk ¶
AP170814 - Den sittende regjering satte ned et tungt offentlig utvalg for å utrede sykehusorganiseringen.
AA170814 | Trump vil utrede Kinas handelspolitikk ¶
AA170814 Regjeringen har satt ned en ekspertgruppe for å utrede hvorfor gutter ikke trives på skolen.
AA170814 Derfor har regjeringen satt ned en ekspertgruppe for å utrede hvorfor gutter ikke trives på skolen.
VG170812 Høyre har sagt nei til at departementet kan utrede lærernorm, så vil utforme modellen når vi overtar regjeringsmakten.
AP170812 Annet : Vil utrede et jobbskattefradrag som skal gjøre det mer gunstig å være i arbeid.
AP170812 Utrede en avgift for utenlandske eiere av norske foretak som skal gjenspeile formuesskatten.
DA170811 Enger-utvalget ble satt ned av regjeringen i 2011, for å utrede utviklingen i norsk kulturpolitikk etter 2005.
DA170811 Denofa har tidligere blitt pålagt av Miljødirektoratet ( daværende Klima- og forurensningstilsynet ) å utrede såkalte « luktreduserende tiltak ».
DB170810 Sp stemte også mot å utrede avvikling av dagens ekstremt intensive kyllingrase.
DB170810 At Sp, etter initiativ fra Dyrevernalliansen, i 2017 slutter seg til et forslag om å utrede muligheten for å bruke noen av de ca. 15 milliarder skattekronene som jordbruksavtalen omfatter, på dyrevelferd, skulle bare mangle.
NL170809 Kommunestyret gjorde et vedtak om å få i gang et pilotprosjekt som skulle utrede muligheten for å gi dem arbeid.
DN170808 Den amerikanske flyprodusenten Boeing er ifølge Seattle Times allerede i gang med å utrede muligheten for kommersiell passasjertrafikk som i sin helhet styres av kunstig intelligens.
VG170806 Hestnes sier at hemmelige priser er en så pressende utfordring at Sykehusinnkjøp har nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede problemet.
VG170806 Den skal blant annet utrede hvilke aktører som skal ha tilgang til prisinformasjonen.
AP170806 Våren 2015 ba Stortinget Regjeringen om å utrede hvordan husleiekostnadene kan inkluderes for at finansieringen skal følge loven.
VG170805 Anniken Huitfeldt svarer at partiet er en garantist for EØS, men samtidig åpner hun for å utrede alternativer til det samme EØS.
DB170805 Jeg føler meg helt sikker på at en ny regjering ikke kommer til å åpne for å utrede dette området, sier hun.
AP170805 Han beordrer nå de fire helseforetakene om å utrede og etablere en nasjonal ordning der dødssyke pasienter kan få råd av et ekspertpanel når tradisjonell behandling ikke lenger har effekt.
AA170805 Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) ber helseforetakene om å utrede og å etablere en ny nasjonal ordning som skal gi helseråd til dødssyke pasienter.
VG170804 Politet skal ut over kvelden holde avhør av familien for å utrede hendelsesforløpet.
DB170804 forby pelsdyroppdrett og import, vektlegge dyrevelferd i landbruksstøtten, utrede dyrevelferdsmerking av produkter.
DB170804 I en del tilfeller sendes også pasienten tilbake til distriktspsykiatrien for å utrede mulige personlighetsforstyrrelser.
AP170801 Kommisjonen skal utrede fordeler og ulemper ved søkerbyene, og EU-landenes regjeringer skal diskutere saken i oktober.
AA170801 Kommisjonen skal utrede fordeler og ulemper ved søkerbyene, og EU-landenes regjeringer skal diskutere saken i oktober.
VG170729 - Vi vil straks utrede den tentative utplasseringen av de resterende delene av THAAD-systemet som svar på Pyongyangs seneste test, sier forsvarsministeren.
AP170728 Det gjør det vanskelig å utrede gode alternativer.
DB170725 Det er barnevernet som skal forholde seg til og utrede bekymringer.
DB170725 Men i likhet med andre legaliseringsaktivister er FTR svært vage på dette punktet, på sin nettside foreslår de kun at myndigetene må " utrede ulike reguleringsmodeller ".
AP170725 Bystyreflertallet og staten ønsker ikke å utrede et alternativ.
VG170724 Erlegge - betale, utrede
AA170724 I et møte mandag mellom Os kommune, Svanehjelpen og Norsk Ornitologisk Forening ble det vedtatt å utrede nærmere muligheten for å flytte svanefamilien til et helt annet sted i Norge, melder NRK.
VG170723 Pålagt å utrede
VG170722 I mars i fjor sendte Stortingets kommunal- og forvaltningskomité en innstilling der de ba regjeringen utrede saken.
VG170721 juli, ble det foreslått at Norge skulle utrede ett felles nødnummer - som man har blant annet i Sverige og i USA.
VG170714 GOD OVERSIKT : Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( h ) sier til VG at det ikke er behov for å utrede situasjonen i Norge.
VG170714 - Vi ser ikke behov for å utrede situasjonen i Norge, som vi har god oversikt over.
DA170714 På det siste bystyremøtet før sommeren ble det vedtatt, etter forslag fra byrådspartiene, at bystyret ber byrådet om å utrede muligheten for lavere kollektivpriser utenom rushtiden.
DA170714 Derfor ønsker vi nå å utrede billigere kollektivpriser utenom rushtiden, sier han videre.
AP170714 Legen din kan undersøke deg og utrede hva som kan være årsak til smertene, og eventuelt gi deg riktig medisinsk behandling eller henvisning.
VG170713 DUNDALK ( VG ) Rosenborg skal nå bruke tid på å utrede Pål André Helland ( 27 ).
DB170712 Vi er i ferd med å utrede en eventuell lavutslippssone for privatbilister.
AP170712 Skal utrede endringer i valgloven ¶
AP170712 Lagdommer Ørnulf Røhnebæk leder det nyopprettede utvalget som skal utrede en ny valglov.
AA170708 Jeg oppfordrer norske myndigheter til å utrede en ordning for en innføring av studieavgift ved norske høyere utdanningsinstitusjoner.
DB170707 Allerede i 1885 oppnevnte Stortinget den første norske parlamentariske arbeiderkommisjon, som fikk i oppgave å utrede spørsmålet om sosialforsikring ved arbeidsulykker, hjelp under sykdom og alderspensjon.
NL170706 Profitører i pengegaloppen er konsulentbyråene som har blitt engasjert til å utrede .
NL170706 Akkurat nå brukes et sekssifret beløp for på ny å utrede Bremangers skjebne etter at de slapp tvang i første omgang.
BT170705 Vi har bedt Sjøfartdirektoratet utrede en rekke tiltak for å redusere utslippene til sjø og luft i disse områdene.
BT170705 UTREDER : Vi har bedt Sjøfartdirektoratet utrede en rekke tiltak for å redusere utslippene til sjø og luft i disse områdene, skriver Vidar Helgesen ( H ).
VG170704 Solberg tilbakeviser også at landmaktstudien skal utrede muligheten for at Bell-helikoptre forblir på Bardufoss, slik Ap hevder.
VG170704 Om Støre vil utrede ting som går utover dette, ja da er det noe annet enn det vi ble enige om.
VG170704 * Forliket sier også at landmaktutredningen, som skal se på Hærens behov i fremtiden, skal utrede om de ni Bell-helikoptrene som blir stående på Bardufoss frem til alternativ kapasitet er etablert, eller annen helikopterkapasitet, vil være nødvendig for å gi Hæren økt mobilitet.
AP170703 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) sendte mandag et brev der hun ber Skattedirektoratet utrede avgiftslettelser for produsenter som brygger mindre enn 500.000 liter i året.
AP170703 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) sendte mandag et brev der hun ber Skattedirektoratet utrede avgiftslettelser for produsenter som brygger mindre enn 500.000 liter i året.
VG170702 - Realiteten er at Eriksen Søreide er den første ministeren som ikke har klart å levere langtidsplanen sin i tide, og det uten å utrede Hæren.
DN170702 Og han bruker denne plassen til å utrede indre status siden sist, med et kort og kompakt og personlig album i sin helhet produsert av No ID, og med oppsiktsvekkende få gjester - hovedsakelig moren, konen og datteren.
NL170630 Vedtaket betyr at Stortinget ber regjeringen å sette i gang et arbeid med å utrede en avgift pr. kilo eksportert ubearbeidet fisk og komme tilbake til Stortinget i statsbudsjettet for 2018, slik at vederlaget kan tre i kraft senest 1. juli 2018.
NL170630 Denne løsningen vil gi en rask oppfølging av det vedtaket Stortinget har truffet om å utrede fjelloven i Nordland og Troms.
AA170630 Lageret Statoil skal utrede vil ha potensial til å ta imot CO2 fra både norske og europeiske utslippskilder, og blir verdens første lager som kan ta imot CO2 fra flere industrielle kilder.
DB170629 utrede videre.
BT170629 Utenriksdepartementet ble bedt om å utrede tre alternativer : Trondheim, Stavanger og Førde.
BT170629 - Nå har vi først besluttet å flytte, så må vi utrede hvordan kostnadene skal dekkes inn senere i prosessen, sier stortingsrepresentant for Venstre og medlem i kommunal- og forvaltningskomiteen, André N.
NL170628 De 2 millioner kronene som er satt til side for å utrede jernbanelinjen, er smuler sammenlignet med de enorme investeringene til vei og jernbane i andre deler av landet.
DA170628 At Legeforeningen ber Kunnskapsdepartementet utrede muligheten for å etablere et medisinstudium ved UiS, er en slik delseier.
BT170628 For eksempel er EU allerede godt i gang med å utrede og etablere asylmottak i Europas ytterkant.
AP170628 Utenriksdepartementet ble bedt om å utrede tre alternativer : Trondheim, Stavanger og Førde.
AP170628 - Nå har vi først besluttet å flytte, så må vi utrede hvordan kostnadene skal dekkes inn senere i prosessen, sier stortingsrepresentant for Venstre og medlem i kommunal- og forvaltningskomiteen, André N.
DN170626 Mueller skal utrede « den russiske regjeringens innsats for å påvirke det amerikanske presidentvalget 2016 og relaterte spørsmål », heter det fra justisdepartementet i USA.
DA170626 - Da fikk regjeringen beskjed om å utrede en matkastelov, sier Hjemdal.
DA170626 Den eneste klimasaken Høyre har funnet, er et forslag fra Ap-lederen om å utrede Oljefondets investeringer i kullselskaper.
VG170625 Når det kommer til forslaget Arbeiderpartiet kom med i Stortinget onsdag, mener Hauglie det trengs mer tid for å utrede forslaget ordentlig.
AA170623 Mandatet er fremoverskuende, og utvalgets oppgave har vært å utrede om dagens organisering er den beste også når vi ser fremover.
SA170622 Siden har det i kommunene blitt brukt betydelige summer på å utrede alternativer og konsekvenser.
DA170622 I rapporten fra Statsbygg er det nevnt at Vegvesenet kan utrede dette området, og vi håper at den utredningen kan gjøres parallelt med at man starter prosessen med å opprette minnested på Utøyakaia, sier Holtane-Berg og legger til : ¶
SA170621 - Vi vil også utrede hans mentale helsetilstand, sier politiinspektøren.
DN170621 Miljødirektoratet skal også utrede en produsentansvarsordning for fiskeri- og oppdrettsnæringen.
DA170621 I fire punkter ba han rådmannen fremme sak om oppsigelse av avtalen med Ticon og kommunen, utlyse idékonkurranse om framtidig bruk av området, utrede finansieringsmuligheter av et løft for området som park - og han lovte å forskuttere 100 millioner til idretten, for å sikre at heller ikke de taper på en oppsigelse av avtalen.
AP170621 Utvalgets flertall går inn for å utrede å senke terskelen for å melde bekymring til barnevernet.
AP170621 Flertallet vil også utrede å innføre en opplysningsplikt til barnevernstjenesten om ufødte barn der det er grunn til å tro at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernsloven før eller etter barnets fødsel.
DA170620 Rådet vil derfor utrede muligheten for å medfinansiere norskutviklede spill gjennom et påslag på mellom 0.5 og 1 prosent på salg av internasjonale spill i Norge.
DB170619 november i år i oppdrag å utrede hvordan Hæren og Heimevernet skal se ut i framtiden.
AP170619 Mange fag gjør seg selv irrelevante og mister tillit og legitimitet hvis de forsvinner ut, ikke kan kommunisere på norsk, ikke kan utrede norske forhold og bryter båndet til en skattebetalende offentlighet.
AP170619 Mange fag gjør seg selv irrelevante og mister tillit og legitimitet hvis de forsvinner ut, ikke kan kommunisere på norsk, ikke kan utrede norske forhold og bryter båndet til en skattebetalende offentlighet.
AP170618 Vil utrede mer ¶
DA170617 Dette er hva familie- og kulturkomiteen ønsker at Stortinget skal be regjeringen om : ¶ Utrede en omlegging av forsikringsordningene i bolighandelen, der hovedprinsippet er at den som skal ha fordel av utbetalingen ( boligkjøper ), også er den som velger forsikringsselskap, forsikringens dekningsområder og vilkår ut over minimumsvilkår.
AA170616 SV fikk flertall for å utrede hvordan kutt i barnetillegget kan kompenseres av Trondheim kommune.
DN170615 Muellers mandat er ifølge det amerikanske justisdepartementet å utrede « den russiske regjeringens innsats for å påvirke det amerikanske presidentvalget 2016 og relaterte spørsmål ».
DB170615 - Jeg ser ingen hensikt i å utrede noe som ikke kommer til å bli realisert.
DA170615 Vi har bedt departementet utrede dette, men det vil de ikke, sier Marstrander.
NL170614 Stortingets flertall ba siste uke om at regjeringen må utrede om Fjelloven også skal gjelde i Troms og Nordland.
DA170614 Tar trolig ett år å utrede
DA170614 For over ett år siden fikk Statens vegvesen i oppdrag å utrede videre en veiforbindelse mellom Moss og Horten.
SA170613 Samferdselsutvalgets ønske om å utrede bompengefinansiering for Espedal-Frafjord-tunnelen er vanskelig å forstå når den økonomiske byrden på nåværende Ryfast er kjernen i striden om privat ferjesamband.
FV170613 Nå vil politikerne utrede å beholde området med småhusbebyggelse.
DB170613 VIL UTREDE : Ulf Leirstein, Frp-medlem i justiskomiteen.
DB170613 Vi ble møtt med at det ikke var mulig å gjøre en utredning av et annet alternativ enn Sørbråten, men når AUF og støttegruppa etter 22 kommer med et forslag kan de utrede det, sier Holtane-Berge.
DB170613 Til Dagbladet sier Maria Holtane-Berge, leder av Utstranda vel, at de skulle ønske at man også kunne utrede deres forslag.
DA170613 Velforeningen Utstranda Vel ivrer for en plassering på stedet som heter « Utsikten », et forslag som kommunalminister Jan Tore Sanner ( V ) foreløpig har sagt at det ikke er aktuelt å utrede .
AA170613 Naboene er også sterkt kritisk til gruppesammensetningen departementet har satt sammen for å utrede Utøyakaia og peker blant annet på at den helt mangler representanter med lokal forankring.
AA170613 Velforeningen Utstranda Vel ivrer for en plassering på stedet som heter « Utsikten », et forslag som kommunalminister Jan Tore Sanner ( V ) foreløpig har sagt at det ikke er aktuelt å utrede .
DB170612 - Men at vi øker ressursene for å utrede saker som kommer inn, fører også til at vanlige reelle saker blir raskere behandlet.
AP170612 Utrede jernbane nord for Bodø.
AP170612 Utrede jernbane nord for Bodø.
AP170612 Utrede jernbane nord for Bodø.
AA170611 Konkret ber Stortinget nå regjeringen sette i gang et arbeid med å utrede en avgift per kilo eksportert, ubearbeidet fisk, det vil si laks, regnbueørret og ørret.
VG170610 - Nei, det må vi utrede nærmere.
DB170610 De frykter konsekvensene av at det ennå ikke er praktisk mulig å kontrollere hvilken smurning som er brukt, og vil ha mer tid til å utrede hva enda et forbud gjør med sporten.
DB170610 Sentralbanken holder på å utrede et forslag om å innføre digitale sentralbankpenger, slik at alle som vil kan få en konto i Norges Bank.
DB170609 Det er nødvendig å nedsette et utvalg som skal utrede rettslig regulering innen IKT-sikkerhet.
VG170608 Vi handlet i tråd med den bestillingen vi fikk i mai, at vi skulle utrede noen alternativer og vi hadde da noen foreløpige anslag på beløpene.
VG170608 Der skrev vi at vi jobber med å utrede tunnelprosjektet, og at vi ville komme tilbake til saken.
DN170608 november inngikk selskapet Hyperloop One en avtale med vei- og transportmyndighetene i Dubai om å utrede bygging av et hyperloop-system.
DA170608 De vil også kritisere departementet for at de ikke har villige til å utrede naboenes eget forslag til nasjonalt minnested, nemlig « Utsikten ».
SA170607 | Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for økte avgifter på palmeoljebasert biodrivstoff ¶
DN170607 | Stortinget vil utrede rentetak på forbrukslån ¶
DN170607 Stortinget ber regjeringen utrede rentetak på forbrukslån og usikret gjeld for å hindre at nordmenn havner i en gjeldsfelle.
DN170607 Finanskomiteen på Stortinget vedtok onsdag kveld å be regjeringen utrede muligheten for å innføre et rentetak på usikret gjeld og forbrukslån, slik en rekke EU-land allerede har gjort.
DN170607 De rødgrønne ber Stortinget utrede muligheten for å kreve norske vilkår på skip i norsk farvann.
DN170607 - Vi ser ingen grunn til å utrede dette.
DA170607 I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett, har trioen Ap, Sp og SV fremmet et forslag hvor de ber Stortinget utrede muligheten for å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel.
DA170607 - Vi ser ingen grunn til å utrede dette.
AP170607 « Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for differensiert avgift på biodrivstoff utenfor omsetningskravet med sikte på å fremme bærekraftig biodrivstoff.
AP170607 | Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for økte avgifter på palmeoljebasert biodrivstoff ¶
AA170607 « Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for differensiert avgift på biodrivstoff utenfor omsetningskravet med sikte på å fremme bærekraftig biodrivstoff.
AA170607 De rødgrønne ber Stortinget utrede muligheten for å kreve norske vilkår på skip i norsk farvann.
AA170607 - Vi ser ingen grunn til å utrede dette.
AA170607 I avtalen om revidert nasjonalbudsjett som ble inngått onsdag, bes regjeringen nemlig om å utrede en differensiert avgift på biodrivstoff.
AA170607 Rådmannen og AtB unnlot deretter å følge bygningsrådets pålegg om å utrede alternativene, og i 2015 vedtok bystyret likevel reguleringsplanen for endeholdeplassen « av hensyn til bussen ».
DB170606 ¶ FORNØYD : Venstre-leder Trine Skei Grande får ikke Stortinget med på å beskytte lærertittelen på direkten, men er fornøyd med at regjeringen pålegges å utrede problemstillingen.
DB170606 Flertallet foreslår i stedet at Stortinget skal be regjeringen utrede om det er behov for å beskytte lærertittelen.
DB170606 - Det er svært positivt at et stort flertall på Stortinget vil utrede dette.
DA170605 Vi er i gang med å utrede forskjellige alternativer, men er langt unna en konklusjon.
DA170605 Dette skal vi utrede , og se på konsekvenser.
DB170603 Vi vil derfor utrede hvordan distributørene, kanalene og nedlastningskanalene kan bli enda flinkere til å tiltrekke internasjonale investeringer.
AP170602 Skal utrede forbud ¶
AP170602 Hun avviser at Stortinget i realiteten kun har bedt regjeringen om å utrede et forbud, men erkjenner at det kan bli komplisert å få på plass et blankt forbud mot offentlig innkjøp av biodrivstoff basert på palmeolje.
AA170602 Skal utrede forbud ¶
AA170602 Hun avviser at Stortinget i realiteten kun har bedt regjeringen om å utrede et forbud, men erkjenner at det kan bli komplisert å få på plass et blankt forbud mot offentlig innkjøp av biodrivstoff basert på palmeolje.
DB170601 Frp vil utrede
DB170601 Frp vil utrede
DB170531 Nøyaktig hvordan det skal avgrenses, må vi utrede nærmere, sier Njåstad.
DB170531 - Det kan bli et dok 8-forslag ( et representantforslag i Stortinget, journ.anm ), at man ber regjeringen om å utrede det, eller at det blir en del av vår neste regjeringsplattform.
DB170531 Regjeringen vil derfor nå utrede hvilken risiko klimaendringer i andre deler av verden utgjør for Norges sikkerhet.
DA170531 22 ( 2015-2016 ) Nye folkevalgte regioner - rolle, struktur og oppgaver foreslått å utrede en overføring av ansvaret for kjøp av innenlandske flyruter til de nye folkevalgte regionene ".
VG170530 Og hvorfor stemte disse partiene mot forslaget om å utrede nye måter å skattlegge multinasjonale selskaper som Facebook og Google ?
SA170530 Mens 100 000 europeiske sjøfolk har mistet jobbene de siste 10 årene, mener Frp at det nå er på tide å utrede norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk i Norge.
DN170530 | Stortinget vil utrede konkurransesituasjonen på norsk sokkel ¶
DN170530 Næringskomiteen støtter forslaget fra KrF om å utrede konkurransesituasjonen på norsk sokkel og fremtidsutsiktene for leverandørindustrien.
DA170530 Den verste leflingen med Sp står å lese i landsmøtevedtaket om å utrede billigere bensin i distriktene - lansert av nestleder Trond Giske før landsmøtet.
DA170530 * Nedsette et tidsklemmeutvalg, som skal utrede nye, konkrete tiltak for foreldre i tidsklemme.
DA170530 Det virker som man er mer glad i å utrede enn å utrette.
AA170530 Forslaget som kommer til å bli vedtatt lyder slik : « Stortinget ber regjeringen sette i gang et arbeid med å utrede en avgift pr. kilo eksportert ubearbeidet fisk og komme tilbake til Stortinget i statsbudsjettet for 2018, slik at vederlaget kan tre i kraft senest 1. juli 2018.
SA170529 En granskingskommisjon nedsatt av Det internasjonale olympiske komité ( IOC ) jobber med å utrede mistankene om at russiske idrettsutøvere skal ha vært innblandet i et statlig styrt dopingprogram.
DB170529 En granskingskommisjon nedsatt av Det internasjonale olympiske komité ( IOC ) jobber med å utrede mistankene om at russiske idrettsutøvere skal ha vært innblandet i et statlig styrt dopingprogram.
AP170529 En granskingskommisjon nedsatt av Det internasjonale olympiske komité ( IOC ) jobber med å utrede mistankene om at russiske idrettsutøvere skal ha vært innblandet i et statlig styrt dopingprogram.
AP170529 En granskingskommisjon nedsatt av Det internasjonale olympiske komité ( IOC ) jobber med å utrede mistankene om at russiske idrettsutøvere skal ha vært innblandet i et statlig styrt dopingprogram.
DB170528 Da Oslopakke 3 ble reforhandlet i fjor, ble Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre, SV og Miljøpartiet De Grønne i Oslo og Akershus enige om at hele E-18 mellom Lysaker og Asker skal bygges ut, men at Statens vegvesen skal utrede nye løsninger som får ned kostnaden på prosjektet.
DN170526 Mueller skal utrede « den russiske regjeringens innsats for å påvirke det amerikanske presidentvalget 2016 og relaterte spørsmål », heter det fra justisdepartementet i USA. 18 med Russland-kontakt ¶
AA170525 Allerede i februar i fjor besluttet de nordiske samarbeidsministrene at man skulle utrede mulighetene for nye samarbeidsområder med Kina.
BT170523 Det er synd at man ikke tar seg tid til å utrede alternativet gjennom Kronstadtunnelen.
VG170522 Nå er han i ferd med å utrede hvordan husrestene skal sikres og reddes.
DA170522 Flertallet så nå annerledes på kommunal boligbygging enn året før og det ble vedtatt å utrede planer for kommunal bygging.
AP170521 Rasmus Hansson var en av de som talte for å utrede det han selv ville kalle « klimatoll ».
AP170521 Partiet vedtok å avkriminalisere bruk og besittelse av brukerdoser av illegale rusmidler, og utrede regulert omsetning av lettere rusmidler. 9.
AP170521 Partiet vedtok fredag å utrede en straffeavgift for land som bryter Paris-avtalen og andre internasjonale miljøavtaler.
AP170521 Partiet vedtok at de vil utrede mulighetene for å bygge en hyperloopbane mellom Oslo og København.
AP170521 Utrede lovlig narkotikasalg ¶
VG170520 Blant de mer utsvevende punktene som ble vedtatt i under samferdselsdebatten på landsmøtet lørdag, er forslaget om å utrede en hyperloop - et slags vakuumtog - mellom Oslo og København.
SA170520 Delegatene ble også enige om at de vil utrede ordninger for borgerlønn, tilpasset norsk kontekst.
DN170520 Blant de mer utsvevende punktene som ble vedtatt under samferdselsdebatten på landsmøtet lørdag, er forslaget om å utrede en hyperloop - et slags vakuumtog - mellom Oslo og København.
DB170520 Vedtaket om å utrede en hyperloopbane mellom Oslo og København i løpet av neste stortingsperiode var et av de mest populære på årets MDG-landsmøte i Lillehammer lørdag.
DB170520 Partiet vedtok at de vil utrede mulighetene for å bygge en hyperloopbane mellom Oslo og København.
DB170520 Miljøpartiet De Grønne vil utrede en hyperloopbane - et slags vakuumtog - mellom Oslo og København.
BT170520 Partiet vedtok at de vil utrede mulighetene for å bygge en hyperloopbane mellom Oslo og København.
AP170520 MDG vil utrede nye transportmetoder : Vil sende deg med « rørpost » til København ¶
AA170520 Miljøpartiet De Grønne vedtok fredag å utrede en straffeavgift mot land som ikke følger opp Parisavtalen og andre internasjonale miljøavtaler.
AA170520 - Utrede er et utrolig deilig ord for oss politikere.
AA170520 Blant de mer utsvevende punktene som ble vedtatt under samferdselsdebatten på landsmøtet lørdag, er forslaget om å utrede en hyperloop - et slags vakuumtog - mellom Oslo og København.
AA170520 Blant de mer utsvevende punktene som ble vedtatt under samferdselsdebatten på landsmøtet lørdag, er forslaget om å utrede en hyperloop - et slags vakuumtog - mellom Oslo og København.
DA170519 Trump reiser like etter at justisdepartementet har utnevnt en egen spesialetterforsker, den tidligere FBI-sjefen Robert Mueller, til å utrede den russiske regjeringens eventuelle innsats for å påvirke det amerikanske presidentvalget.
SA170518 Mueller skal utrede « den russiske regjeringens innsats for å påvirke det amerikanske presidentvalget 2016 og relaterte spørsmål », opplyser justisdepartementet i USA.
SA170518 « I neste stortingsperiode utrede en hyperloopbane Oslo-København som kan dekke godstrafikken og persontrafikken.
SA170518 Han presiserer at MDG-forslaget dreier seg om å utrede , tenke trasévalg og se på økonomien.
DN170518 Mueller skal utrede « den russiske regjeringens innsats for å påvirke det amerikanske presidentvalget 2016 og relaterte spørsmål », ifølge justisdepartementet i USA.
DN170518 Mueller skal utrede « den russiske regjeringens innsats for å påvirke det amerikanske presidentvalget 2016 og relaterte spørsmål », opplyser justisdepartementet i USA.
DN170518 Mueller skal utrede « den russiske regjeringens innsats for å påvirke det amerikanske presidentvalget 2016 og relaterte spørsmål », opplyser justisdepartementet i USA.
AP170518 Mueller skal utrede « den russiske regjeringens innsats for å påvirke det amerikanske presidentvalget 2016 og relaterte spørsmål », opplyser justisdepartementet i USA.
AP170518 Mueller skal utrede « den russiske regjeringens innsats for å påvirke det amerikanske presidentvalget 2016 og relaterte spørsmål », opplyser justisdepartementet i USA.
AP170518 « I neste stortingsperiode utrede en hyperloopbane Oslo-København som kan dekke godstrafikken og persontrafikken.
AP170518 Han presiserer at MDG-forslaget dreier seg om å utrede , tenke trasévalg og se på økonomien.
AP170518 Partiet vil utrede en borgerlønn som erstatning for eksisterende velferds- og trygdeytelser.
AA170518 Mueller skal utrede « den russiske regjeringens innsats for å påvirke det amerikanske presidentvalget 2016 og relaterte spørsmål », opplyser justisdepartementet i USA.
AA170518 Mueller skal utrede « den russiske regjeringens innsats for å påvirke det amerikanske presidentvalget 2016 og relaterte spørsmål », opplyser justisdepartementet i USA.
AA170517 Rosenstein til å utnevne en spesialetterforsker til å utrede Russlands innblanding i fjorårets presidentvalg og forbindelser til Russland og Trumps medarbeidere, inkludert Flynn. ( ©NTB ) ¶
NL170516 I kjølvannet av Brexit har mye endret seg, men Frank Bakke Jensen « vet » allerede før britenes forhandlinger er påbegynt at ingenting vil endre seg for Norge, og vil ikke utrede alternativer.
SA170515 Stener Kvinnsland ledet arbeidet med å utrede organiseringen av sykehusene.
DN170515 Kaski peker på at Ap, Sp og KrF tidligere har støttet klimabudsjett, mens regjerings- og støttepartiene senere har gått inn for å utrede et slikt budsjett etter malen fra Oslo.
DB170515 Sentralstyret støtter et endringsforslag om i neste stortingsperiode å utrede en hyperloopbane mellom Oslo og København som kan dekke både gods- og persontrafikk.
DB170515 Et annet forslag tar til orde for å utrede straffeavgift for land som ikke følger opp Parisavtalen og andre miljøavtaler.
DA170515 Sentralstyret støtter et endringsforslag om i neste stortingsperiode å utrede en hyperloopbane mellom Oslo og København som kan dekke både gods- og persontrafikk.
DA170515 Et annet forslag tar til orde for å utrede straffeavgift for land som ikke følger opp Parisavtalen og andre miljøavtaler.
BT170512 Opposisjonen fikk ikke lov til å legge frem et forslag om å utrede flyttingen av Tveiterås skole på nytt.
SA170510 ( Den som finleser Aftenbladets omtale, vil da også se at Rotevatn har drøftet saken i Venstres stortingsgruppe, og at det var der de bestemte at Venstre vil be regjeringen om å utrede saken. ) ¶
DB170510 Regjeringen ga tidligere i år også Miljødirektoratet i oppdrag å utrede tiltak mot marin forsøpling.
DA170509 Sandnes kommune vil utrede mulighetene for et nytt togstopp på Lura.
DA170509 Sandnes kommune skal utrede et mulig togstopp på Lura, skriver Sandnesposten.
BT170509 Det beste alternativet for mennesker, miljø og kulturverdier er det som planavdelingen ikke vil utrede - nemlig forslaget om å gå parallelt med jernbanens spor fra en holdeplass i Fløen, og bruke Kronstadtunnelen som den ligger med holdeplass ved Møllendalselven med rullefortau opp til Haukelandveien.
AP170509 Blant tiltakene er å utrede et forbedret toalettilbud og flere vektere på T-bane, trikk og holdeplasser.
AP170509 Utrede et forbedret toalettilbud i Oslo.
AA170509 Bymiljøetaten har fått i oppdrag å utrede et bedret toalettilbud i Oslo.
VG170507 I ( u )klartekst betyr det at LO og Ap rett og slett utsetter å si noe om de ønsker å konsekvensutrede to av områdene, mens de åpner for å utrede Nordland 6, mot at de foreslår varig vern av et område i sørøst.
DB170505 Regjeringen opprettet Justice Verma-kommisjonen for å utrede måter å stoppe seksuell vold mot kvinner på.
AP170503 Utvalget har bedt Justis- og beredskapsdepartementet ta initiativ til å utrede dette spørsmålet, men det har ikke skjedd.
AP170502 Nå vil det være opp til hver helseregion å utrede organiseringen av hjerneslagbehandlingen og samordne tilbudet om trombektomi.
VG170501 - Det vil bli lagt frem flere forslag til formuleringer, alt fra krav om utmelding av EØS, til krav om å utrede utmelding og krav om forbedring og reforhandling.
VG170501 - Vi ønsker at vi i den kommende kongressperioden på fire år, skal utrede og legge til rette for at vi kan løfte en stor sosialreform fra 2021 og utover, hvor vi trinnvis innfører sekstimersdagen over flere år, kanskje i løpet av neste tiår.
DA170430 * Nedsette et tidsklemmeutvalg, som skal utrede nye, konkrete tiltak for foreldre i tidsklemme.
AP170430 Med knapt flertall ( 89 - 84 ) vedtok KrF å videreføre det statlige eierskapet og ikke utrede at driften skulle overføres til nye regioner.
AA170430 - Mitt primære standpunkt var et annet alternativ, som sa at vi ville utrede en modell med videreføring av statlig eierskap med sterkere politisk styring, sier Bjørkhaug.
VG170428 Det er brukt så mye skattepenger på å utrede dette prosjektet, så det vil være helt latterlig bare å stenge det.
SA170428 Landbruks- og matminister Jon Georg Dale ( Frp ) har det øverste ansvaret for å utrede hvor Landbruksdirektoratet skal ligge.
DB170428 - I likhet med flere andre sentralbanker er vi i gang med å utrede egenskaper ved og konsekvenser av elektroniske sentralbankpenger.
DB170428 Venstre har fremmet forslag om en kommisjon som skal utrede personvernets sårbarhet i en digital tidsalder.
AP170428 I forslag til nytt program sies det at KrF vil utrede en delvis takst eller betaling for optiker når barn under 18 år henvises til en generell utredning - og henvisningen kommer fra helsesøster, skolehelsetjenesten eller fastlegen.
AP170428 - Derfor vil vi utrede en delvis takst eller betaling, sier Bollestad og sikter til « refusjonstakst » fra folketrygden.
AP170428 ungdomspartiet, KrFU, kritiserer moderpartiet for å bruke for mye penger, vil KrF utrede å innlemme optikere i det offentlige helsetilbudet.
VG170427 Tydelige signal på dette er det elleve siders lange distriktsmanifestet By og land - hand i hand, eller vedtaket om å utrede billigere drivstoff i distriktene, det siste til protester fra partiets egne oslopolitikere.
DB170427 Programkomiteen ønsker å avvikle dagens regionale helseforetak og utrede å overføre driftsansvaret til de nye store regionene som er vedtatt.
BT170427 En begrunnelse var at det ikke er plass nok, en annen var at det ikke var tid nok til å utrede det og den tredje var at det vanskelig.
AP170427 Under behandlingen av rapporten ble den daværende Friluftsetaten bedt om utrede trasé for en ny turvei gjennom Lillomarka.
AP170427 Under behandlingen av rapporten ble den daværende Friluftsetaten bedt om utrede trasé for en ny turvei gjennom Lillomarka.
AA170427 Anledningen torsdag var at Nivi Analyse, som har hatt oppgaven med å utrede sammenslåingen av de syv Fosen-kommunene, skulle presentere konklusjonene for kommunestyrene samlet.
DN170426 Gassco har fått i oppdrag av OED å utrede skipstransport av CO2 fra fangstanleggene til lager.
AA170426 Skal utrede elbil og sykkel i kollektivfeltet ¶
VG170425 I februar fattet kommunestyret et vedtak om å bevilge penger til å utrede en reguleringsplan for et 370 mål stort skogsareal i Øyerlia.
SA170425 Time sa ja til å utrede både rød og blå linje ( Jærlinja ).
DB170425 Som allerede nevnt varslet regjeringen i 2014 at de ville utrede en ny ordning for særfradraget for store sykdomsutgifter.
VG170424 Solberg er heller ikke imponert over vedtaket Ap-landsmøtet fattet, som kan gi billigere bensin på bygda : Ap vil « utrede bruk av fleksibel veibruksavgift som varierer med geografisk plassering og utslippsintensitet i drivstoffet ».
VG170424 - Enten så mener du det og fatter et vedtak, men når de ender opp med at de bare skal utrede det, er dette bare stemmefiske som aldri vil bli gjennomført.
DN170424 - Vi synes at kalkylene har vært såpass interessante at det er verd å bruke tid på å utrede , sier Svein Hov Skjelle, administrerende direktør i Norwegian Property.
BT170424 Et av disse er vedtaket om å utrede å gi folk i distriktene billigere bensin enn i byene, som ble frontet av nestleder Trond Giske i forkant av landsmøtet.
DA170423 Tiltak for å begrense bruk av mikroplast, utrede å begrense mengden plast i forbrukerprodukter.
DA170423 Utrede fleksibel veibruksavgift.
VG170422 Kanalen valgte å gå for to ukers påskepause for å utrede problemene.
VG170422 « For eksempel vil noen hevde at en omlegging av taxfree-ordningen fra anbud og konkurranse til salg av alkohol tildeles Vinmonopolet ( som Stortinget før jul vedtok å utrede ) over tid kan svekke Avinors inntektsgrunnlag så mye at man får problemer med å finansiere alle småflyplassene ».
VG170422 Nå har Stortinget vedtatt å utrede om Vinmonopolet skal få overta alkoholsalget på flyplassene, til sterke protester fra TRN.
VG170422 Derfor er det viktig å utrede dette før vi går videre.
VG170422 Barnas beste er det sentrale, og vi vil utrede hvordan vi sikrer barnas beste i de familiekonstrallasjonene som allerede finnes, forklarer Hadia Tajik, nestleder og leder av programkomiteen i Ap.
FV170422 Bare en av tre nordmenn vil utrede oljevirksomhet i Lofoten.
DB170422 Ap vedtok også å utrede hvilke konsekvenser en eventuell åpning for dobbelt statsborgerskap vil ha for plikter og rettigheter i Norge, og å arbeide for å finne bedre aldersvurderingsmetoder.
DB170422 » Utrede dobbelt statsborgerskap ¶
DA170422 De vil deretter utrede utformingen.
AP170422 Bare en av tre nordmenn vil utrede oljevirksomhet i Lofoten.
AP170422 Bare en av tre nordmenn vil utrede oljevirksomhet i Lofoten.
AP170422 Bare en av tre nordmenn vil utrede oljevirksomhet i Lofoten.
AA170422 | Ap vil utrede billigere bensin på bygda ¶
AA170422 I forslaget som ble vedtatt, heter det at partiet vil « utrede bruk av fleksibel veibruksavgift som varierer med geografisk plassering og utslippsintensitet i drivstoffet ».
AA170422 | Ap vil utrede billigere bensin på bygda ¶
AA170422 I forslaget som ble vedtatt, heter det at partiet vil « utrede bruk av fleksibel veibruksavgift som varierer med geografisk plassering og utslippsintensitet i drivstoffet ».
VG170421 Vi kan ikke bare vedta differensierte avgifter over bordet, vi må utrede det før vi tar stilling til dette, forklarer Ap-nestlederen.
VG170421 Men det følger opp at vi skal utrede dette.
VG170421 Går igjennom : Nestleder Trond Giske er sikker på at Ap-landsmøtet vil utrede et forslag som vil gi billigere bensin på bygda.
VG170421 Flere Ap-lokallag har kommet med forslag om å differensiere drivstoffavgiftene, og sentralstyret i Ap har innstilt på at partiet vil « utrede bruk av fleksibel veibruksavgift som varierer med geografisk plassering og utslippsintensitet i drivstoffet ».
VG170420 Rogaland Ap vil utrede salg av cannabis ¶
DB170420 Derfor er det et krav til domstolene om å utrede alle tilståelser, sier hun.
DA170420 Men samtidig vil han utrede våre mest sårbare havområder for oljeleting.
DA170420 « Dersom finske statlige jernbanemyndigheter tar initiativ til å utrede en jernbaneforbindelse mellom Finland og Kirkenes, er norske myndigheter positive til å bidra i dette arbeidet », heter det i Nasjonal transportplan 2018-2029.
DA170420 Men samtidig vil han utrede våre mest sårbare havområder for oljeleting.
AP170420 | Ap-landsmøtet åpner for å utrede oljeaktivitet i Lofoten, og fjerner K-en i KRLE-faget ¶
AA170420 Men samtidig vil han utrede våre mest sårbare havområder for oljeleting.
DB170419 En rekke lokallag i Arbeiderpartiet foreslår, med støtte fra nestleder Trond Giske, å utrede rabatt på bensin og diesel i distriktene.
DB170419 Den samme Giske beroliger kritikerne med at partiet først vil utrede saken.
AP170419 Ap går inn for eggdonasjon, også til enslige og vil utrede om et barn kan ha flere enn to juridiske foreldre, samt om det bør innføres en tredje kjønnskategori.
DA170418 Dette er så langt et forslag fra programkomiteen om å hente inn kunnskap og utrede , sier Ingvild Kjerkol i Aps programkomité.
DA170418 Komiteen vil også endre på oppnevningen av nye medlemmer, og at departementet skal utrede alternative modeller for « å ivareta publikums klageadgang og kontakt med NRK ».
AP170418 Dette er så langt et forslag fra programkomiteen om å hente inn kunnskap og utrede , sier Ingvild Kjerkol i Aps programkomité. ( ©NTB ) ¶
VG170417 Vil også utrede at barn kan ha flere foreldre ¶ 40,5 prosent av Ap-velgerne er negative til flere foreldre, mens bare 22,9 prosent er positive.
VG170417 Sp, KrF, Frp og Høyre stemte tidligere i år nei i Stortinget da Ap foreslo å utrede et tredje kjønn.
VG170417 BARE UTREDE : Ingvild Kjerkol, som sitter i Aps sentralstyre og i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, understreker at Ap ikke skal konkludere på om dette er noe de vil innføre før en eventuell utredning er ferdig.
VG170417 Arbeiderpartiet vil utrede ¶ * 1 46,3 prosent er negative til å innføre en tredje kjønnskategori, kalt hen, i lovverket. 32,2 prosent er positive og 21,5 prosent vet ikke. * 1 44,8 prosent er negative til at barn kan ha flere enn to juridiske foreldre.
VG170417 Ap understreker at de ikke foreslår å innføre flere foreldre og et tredje kjønn, de vil bare utrede det.
VG170417 - Vi vil også utrede dette med flere juridiske foreldre, fordi barn har rett på foreldre og omsorgspersoner, og dagens familier kommer i flere konstellasjoner enn tidligere.
VG170417 - Nei, og dette er så langt et forslag fra oss som sitter i programkomiteen om å hente inn kunnskap og utrede , sier Kjerkol.
DB170413 Ifølge BBC var Jeffreys lik så forbrent at det var umulig å utrede dødsårsaken.
DN170412 Der går flertallet inn for å utrede effekten av karensdag i sykelønnsordningen, altså en ventedag før man får utbetalt lønn ved egenmeldt sykdom.
DB170412 Høyesterettsdommer Stefan Johansson har fått i oppdrag i utrede saken umiddelbart.
DA170412 Der går flertallet inn for å utrede effekten av karensdag i sykelønnsordning, altså en ventedag før man får utbetalt lønn ved egenmeldt sykdom.
AA170412 Nå er sykehuset i gang med å utrede en hendelse der en pasient døde etter å ha blitt sendt hjem fra sykehuset, melder SVT.
AA170412 Høyesterettsdommer Stefan Johansson har fått i oppdrag i utrede saken umiddelbart.
VG170411 Skal utrede tilregnelighet ¶
VG170411 Skal utrede tilregnelighet ¶
SA170410 SE PÅ MULIGHETENE : Leder på Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, Gisle Hellsten, anbefaler foreldre å sette seg ned med ungdommen og utrede hvilke muligheter som finnes innenfor de ulike utdanningsalternativene og yrkesveiene. 15. april er fristen for å søke på høyere utdanning, og valgmulighetene er nesten uendelige for de kommende studentene.
FV170410 SE PÅ MULIGHETENE : Leder på Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, Gisle Hellsten, anbefaler foreldre å sette seg ned med ungdommen og utrede hvilke muligheter som finnes innenfor de ulike utdanningsalternativene og yrkesveiene. 15. april er fristen for å søke på høyere utdanning, og valgmulighetene er nesten uendelige for de kommende studentene.
AP170410 Advokat Sigmond sier at Barnevernet har fått en bekymringsmelding, og det skal utrede alternativer til fengsling hvis retten går inn for å fengsle ham.
AP170410 SE PÅ MULIGHETENE : Leder på Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, Gisle Hellsten, anbefaler foreldre å sette seg ned med ungdommen og utrede hvilke muligheter som finnes innenfor de ulike utdanningsalternativene og yrkesveiene. 15. april er fristen for å søke på høyere utdanning, og valgmulighetene er nesten uendelige for de kommende studentene.
SA170409 Oljeselskapene har i årene etter 90-tallet vært svært tilbakeholdende med å utrede feltprosjekter med kjemisk flømming, og ikke et eneste prosjekt er igangsatt, selv om oljeprisen til tider har vært over 100 USD/fat.
SA170409 Oljeselskapene har i årene etter 90-tallet vært svært tilbakeholdende med å utrede feltprosjekter med kjemisk flømming, og ikke et eneste prosjekt er igangsatt, selv om oljeprisen til tider har vært over 100 USD/fat.
AP170407 Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ) skal på oppdrag fra Olje- og energidepartementet utrede områder som er velegnet for utbygging av vindkraft.
BT170406 I mai 2014 ga samferdselsministeren Jernbaneverket i oppdrag å utrede fremtidens såkalte « logistikknutepunkt » i Bergens-området.
BT170406 Bystyret anbefalte Hordnesskogen/Rådal som lokalisering, mens fylkestinget også ville utrede et nytt alternativ i Arna.
VG170405 Nå vil regjeringen be Jernbanedirektoratet utrede å bygge en bane til Tromsø.
DB170405 Regjeringen vil bruke to millioner på å utrede muligheten for å forlenge toglinja nordover fra Fauske til Tromsø ¶
DB170405 Regjeringen vil bruke to millioner på å utrede muligheten for å forlenge toglinja nordover fra Fauske til Tromsø ¶
DA170405 I desember skrev NTB at en enstemmig næringskomité på Stortinget ønsket at regjeringen skulle utrede en slik lov.
DA170404 Det samme er å utrede behovet for å tydeliggjøre straffeloven slik at import av sexdukker framstilt som barn, blir forbudt, ¶
AP170403 Med forskning som har stor allmenn interesse, og nesten umiddelbart kan få politiske konsekvenser, er det for sent i ettertid å utrede hva som egentlig har foregått i andedammen der forskningen ble gjort.
VG170402 For et par år siden ba Stortinget regjeringen utrede om Oljefondet bør få tillatelse til å investere i infrastruktur som ikke er på børs.
BT170402 I Stortingsmelding 28 står det at departementet vil « utrede om faget kunst og håndverk bør styrkes ved å dele faget i to ulike deler på ungdomstrinnet ».
AP170402 Med klart flertall stemte Venstres landsmøte nei til Unge Venstres forslag om å utrede muligheten for å tillate eutanasi.
AP170402 Det er ikke en stats oppgave i et liberalt samfunn, sa Trine Skei Grande og fikk landsmøtet med seg på å si nei til å utrede eutanasi. 1.
AA170402 Landsmøtet stemte ned programkomiteens forslag om å utrede aktiv dødshjelp i Norge.
AA170402 Det ble også vedtatt at Venstre sier nei til å utrede aktiv dødshjelp i Norge.
VG170401 Utrede republikk ¶
DB170401 Skal vi sitte her og utrede en politikk for en framtid vi ikke vet noe om, sa Unge Venstre-leder Tord Hustveit, til stor begeistring i landsmøtesalen i Ålesund lørdag.
DB170401 - Det er de regionale helseforetakene som har ansvaret for å utrede sykehustilbudet i sin region, svarer statssekretæren.
DA170401 Skal vi sitte her og utrede en politikk for en framtid vi ikke vet noe om, sa Unge Venstre-leder Tord Hustveit, til stor begeistring i landsmøtesalen i Ålesund lørdag.
AP170401 - I stedet for å utrede 124 områder rundt stasjoner og knutepunkter bør de utnytte tusenvis av tomter som er ferdigregulerte og få opp farten i planarbeidet med andre.
AA170401 Skal vi sitte her og utrede en politikk for en framtid vi ikke vet noe om, sa Hustveit, til stor begeistring i landsmøtesalen i Ålesund lørdag.
AP170331 - Trolig blir det også lagt betydelig vekt på å utrede mulighetene for nye norske investeringer i Kina, og kinesiske i Norge, mener NUPI-forskeren. 4 ) Nordområder - og Norden.
AP170331 | Barneministeren vil ha spesialister til å utrede de minste barna i faresonen ¶
AP170331 Noen barnevernstjenester ute i kommunene har også bygget opp sin egen kompetanse til å utrede utsatte familier, sier Hage.
AP170331 Det var meningen at den kommunale barnevernstjenesten selv skulle utrede hva slags tilbud utsatte barn i denne aldersgruppen trengte.
AP170331 - Vi opplever at det er stor grad av usikkerhet i barnevernstjenestene når det gjelder å utrede de aller minste.
DB170330 Nå skal styret i Kunstordningen og Kulturetaten utrede om kommunen skal ta imot gaven.
AA170330 Partene ble i fjor enige om å utrede " mulighetsrommet " i nytt lønns- og forhandlingssystem, noe som blir et forhandlingstema i årets forhandlinger.
DB170329 I svaret trekker hun også fram at Stortinget har bedt Regjeringen utrede forslag som kan gi Skatteetaten bedre mulighet til å dele informasjon med andre offentlige etater.
DB170329 Da den skuffende OL-innsatsen i Rio skulle gjennomgås, var Inge Andersen selv med på å sette ned utvalget som skulle utrede .
DA170329 - For meg er det kritikkverdige med surrogati når kvinnekroppen brukes som handelsvare, og det er grunnen til at jeg har vært imot, men jeg er mye mer åpen for å utrede om vi kan lage et regelverk for altruistisk surrogati, sier Venstre-lederen.
AP170329 Aftenposten skrev tidligere denne uken at færre nordmenn ønsker å utrede oljevirksomhet utenfor Lofoten, slik et stort flertall på Stortinget ønsker.
AP170329 Jeg mener det er viktig å utrede dette grundig før vi vurderer endringer, sier Sanner.
AA170329 " Venstre vil derfor utrede hvordan primærbolig, som er fritatt fra slik beskatning, kan skattlegges likt som andre kapitalobjekter.
DB170328 Ofrene var, ifølge Aftonbladet, kvinner og barn, og Zaida Catalán skal ha vært med på å utrede hendelsen.
SA170327 | Bare én av tre nordmenn vil utrede olje i Lofoten.
SA170327 Ordfører på Røst, Tor Arne Andreassen ( Ap ), er skuffet over kompromisset i eget parti om å utrede oljevirksomhet i havet utenfor Røst, og verne et område rundt Lofotodden.
SA170327 Dette kartet viser hvilke områder Ap til gjøre til « petroleumsfri sone », hvor de vil utrede oljevirksomhet, og hvor de vil utsette avgjørelsen.
DA170327 Sjømannsorganisasjonene ønsker å utrede norske lønns- og arbeidsvilkår, og det betyr i realiteten at de ikke ønsker at vi forholder oss til anbefalingene fra utvalget.
AP170327 | Bare én av tre nordmenn vil utrede olje i Lofoten.
AP170327 Ordfører på Røst, Tor Arne Andreassen ( Ap ), er skuffet over kompromisset i eget parti om å utrede oljevirksomhet i havet utenfor Røst, og verne et område rundt Lofotodden.
AP170327 Dette kartet viser hvilke områder Ap til gjøre til « petroleumsfri sone », hvor de vil utrede oljevirksomhet, og hvor de vil utsette avgjørelsen.
VG170324 Nå vil Regjeringen be Jernbanedirektoratet utrede å bygge bane helt til Tromsø.
VG170324 Næringslivet på Helgeland i åtte forskjellige kommuner tok så initiativ til å analysere og utrede en flyplasstomt like utenfor Mo i Rana.
DB170324 Regjeringen vil be Jernbanedirektoratet utrede å bygge jernbane fra Fauske til Tromsø.
DA170324 Rogaland Ap har bedt sitt landsstyre ta stilling til å utrede et regulert salg av cannabis.
AA170324 Regjeringen vil be Jernbanedirektoratet utrede å bygge jernbane fra Fauske til Tromsø.
AA170324 Regjeringen vil be Bane Nor utrede å bygge jernbane fra Fauske til Tromsø.
SA170323 Akkurat derfor har også Stortinget bedt regjeringen om å utrede dette videre.
SA170323 Regjeringen går inn for å utrede kollektivløsning til Ullandhaug.
AP170323 Senterpartiet vil utrede muligheten for at oljefondet kan kjøpe seg opp i viktige selskaper utenlands for å flytte hovedkontorene deres til Norge.
AA170323 | Sp vil utrede oljefondsoppkjøp av utenlandske selskaper ¶
AA170323 Senterpartiet vil utrede muligheten for at oljefondet kan kjøpe seg opp i viktige selskaper utenlands for å flytte hovedkontorene deres til Norge.
DB170322 Forrige helg kunne vi lese at Rogaland AP bedt landsstyret om å ta stilling til å utrede et regulert salg av cannabis og søndag 19 mars vedtok SV sitt landsmøte avkriminalisering av personlig bruk.
DB170321 Regjeringen foreslår å utrede en pop-up med forbrukerinformasjon.
BT170321 Jeg har allerede gitt Miljødirektoratet i oppdrag å utrede en rekke tiltak som vil bidra til å redusere marin forsøpling og spredning av mikroplast nasjonalt.
SA170320 I desember vedtok Stortinget å utrede dette alternativet.
AA170319 Det samme gjorde et forslag om å utrede lovlig omsetning av cannabis. ( ©NTB ) ¶
AA170319 Det samme gjorde et forslag om å utrede lovlig omsetning av cannabis.
AA170318 Et programforslag som skal diskuteres på landsmøtet går ut på å « utrede om en styrking av dagens eierskapsforvaltning kan sikre nasjonal forankring av strategiske bedrifter sammen med private eiere ». ( ©NTB ) ¶
AA170318 SV vil innføre en egen flyavgift mellom de største byene og øremerke pengene til en statlig etat som skal utrede , planlegge og bygge lyntogbaner i Norge.
AA170318 SV vil innføre en egen flyavgift mellom de største byene og øremerke pengene til en statlig etat som skal utrede , planlegge og bygge lyntogbaner i Norge.
SA170317 Regjeringen vil styrke kontrollmekanismene hos Lotteritilsynet, styrke betalingsformidlingsforbudet og utrede mulighetene for å kunne stanse eller begrense reklame for spill fra utlandet.i ¶
FV170317 Regjeringen vil styrke kontrollmekanismene hos Lotteritilsynet, styrke betalingsformidlingsforbudet og utrede mulighetene for å kunne stanse eller begrense reklame for spill fra utlandet.
DB170317 - Regjeringen oppnevnte i 2016 et delingsøkonomiutvalg for å utrede hvordan delingsøkonomien kan bidra til en mer effektiv ressursbruk.
DB170317 Vi holder på å utrede ulike alternativer, sier Mikael Wångdahl til Dagbladet.
BT170317 Regjeringen vil styrke kontrollmekanismene hos Lotteritilsynet, styrke betalingsformidlingsforbudet og utrede mulighetene for å kunne stanse eller begrense reklame for spill fra utlandet.
AP170317 Når det er forskjellige øyne som ser, og påstand står mot påstand, er det faktisk mulig å bruke kunnskap som rettesnor for å utrede hva som er hva.
AP170317 Regjeringen vil styrke kontrollmekanismene hos Lotteritilsynet, styrke betalingsformidlingsforbudet og utrede mulighetene for å kunne stanse eller begrense reklame for spill fra utlandet.
FV170316 Hvorfor skal gynekologer, som er spesialister på kvinnelig kjønnsorgan, utrede menn ?, spør han.
SA170315 Hvorfor skal gynekologer, som er spesialister på kvinnelig kjønnsorgan, utrede menn ?, spør han.
DN170315 Hun ber også politikerne utrede innføring av et rentetak som inkluderer påslag i form av gebyrer og andre kostnader.
AP170315 Han har måttet støtte seg til tidligere undersøkelsen siden den tiltalte kvinnen sier hun er for syk til å la seg utrede av Gjesdal.
AP170315 Hvorfor skal gynekologer, som er spesialister på kvinnelig kjønnsorgan, utrede menn ?, spør han.
AA170315 Hun ber også politikerne utrede innføring av et rentetak som inkluderer påslag i form av gebyrer og andre kostnader. ( ©NTB ) ¶
VG170313 | Rogaland Ap vil utrede salg av cannabis ¶
VG170313 Et flertall i Rogaland Ap stemte under fylkesårsmøtet i helgen ja til å utrede muligheten for statlig salg av cannabis.
DB170313 Landsstyret i Venstre stiller seg ikke bak formuleringen fra en delt programkomité om å « utrede muligheter for å tillate » aktiv dødshjelp.
DB170313 Rogaland Ap foreslo under fylkesårsmøtet i helgen at landsstyret skal utrede muligheten for statlig salg av cannabis.
DB170313 Forslaget om å be landsstyret utrede muligheten for lovlig salg av cannabis, kom opp under den politiske debatten lørdag.
DA170313 | Rogaland Ap vil utrede salg av cannabis ¶
DA170313 Rogaland Ap foreslo under fylkesårsmøtet i helgen at landsstyret skal utrede muligheten for statlig salg av cannabis.
DA170313 Forslaget om å be landsstyret utrede muligheten for lovlig salg av cannabis, kom opp under den politiske debatten lørdag.
DA170313 Rogaland Ap foreslo under fylkesårsmøtet i helgen at landsstyret skal utrede muligheten for statlig salg av cannabis.
DA170313 Forslaget om å be landsstyret utrede muligheten for lovlig salg av cannabis, kom opp under den politiske debatten lørdag.
DA170313 Hun mente at mange av forutsetningene for dagens drift av senteret er endret, og at det derfor er viktig å utrede mulighetene for å jobbe smartere.
DA170313 Derfor er det viktig å utrede hvordan vi best kan legge forholdene til rette for dem som i dag er brukere av Lyngrabben, sa Anne Bramo.
DA170313 - Rådmannen skal utrede et forslag om hvordan tjenestetilbudet skal være for denne sårbare brukergruppen, sa Anne Bramo ( Frp ).
DA170313 Rogaland Ap foreslo under fylkesårsmøtet i helgen at landsstyret skal utrede muligheten for statlig salg av cannabis.
DA170313 Forslaget om å be landsstyret utrede muligheten for lovlig salg av cannabis, kom opp under den politiske debatten lørdag.
AP170313 Rogaland Ap foreslo under fylkesårsmøtet i helgen at landsstyret skal utrede muligheten for statlig salg av cannabis.
AP170313 Forslaget om å be landsstyret utrede muligheten for lovlig salg av cannabis, kom opp under den politiske debatten lørdag.
AA170313 Rita Ottervik mener det er naturlig at rådmannen får i oppdrag å utrede saken nærmere slikt at nytt regelverk kan behandles på neste bystyremøte.
AA170313 Utrede saken nærmere ¶
AA170313 Landsstyret i Venstre stiller seg ikke bak formuleringen fra en delt programkomité om å « utrede muligheter for å tillate » aktiv dødshjelp.
AA170313 Rogaland Ap foreslo under fylkesårsmøtet i helgen at landsstyret skal utrede muligheten for statlig salg av cannabis.
AA170313 Forslaget om å be landsstyret utrede muligheten for lovlig salg av cannabis, kom opp under den politiske debatten lørdag.
DN170312 Storbritannia vil utrede medlemskap i Efta.
DN170312 Storbritannia vil utrede medlemskap i Efta.
DN170312 Landsmøtet hadde tidligere også vedtatt programkomiteens formulering om å " utrede om man skal gi bedrifter mulighet til å velge bort kontantbetaling ".
DN170312 Et forslag om å utrede om bedrifter skal få mulighet til å velge det bort, falt da forslagene ble satt opp mot hverandre.
DB170312 - Utviklingen i kriminalitetsbildet og samfunnsutviklingen for øvrig, herunder endret trusselbildet, gjør det nødvendig å utrede behovet for om politiet skal være bevæpnet på mer permanent basis.
DB170311 Brochmann-utvalget hadde som mandat å utrede mulighetene for integrering, gitt « høy innvandring ».
AA170311 Landsmøtet hadde tidligere også vedtatt programkomiteens formulering om å " utrede om man skal gi bedrifter mulighet til å velge bort kontantbetaling ".
AA170311 Det fikk heller ikke forslaget om å utrede modeller for kutt i sykelønnen. ( ©NTB ) ¶
DA170310 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) vil likevel utrede domstolenes bruk av « berettiget harme»-paragrafen.
DA170310 Statsbygg vil nå bruke tida fram til sommeren på å utrede minnested på kaia ved Utøya.
DA170310 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) vil likevel utrede domstolenes bruk av « berettiget harme»-paragrafen.
VG170309 - Panelet vil deretter utrede en høring.
VG170309 De har en utvidet og større kompetanse på å utrede slike ulykker, sier han.
DB170309 Faktisk har både regjering og opposisjon aktivt valgt å ignorere dette : Da Miljøpartiet De Grønne i vinter foreslo å utrede bruken av biodrivstoff for å sikre at det har positiv effekt for miljøet, ble det nedstemt på Stortinget.
BT170309 Bergen kommune skal utrede hvordan dataverktøy og skjema kan gjenspeile et større kjønnsmangfold.
BT170309 » Utrede konsekvenser : « Ved eventuelle fremtidige søknader om Europride ber Bergen bystyre byrådet legge frem egen sak der det utredes økonomiske konsekvenser og ringvirkninger av å legge festivalen til Bergen.
BT170309 Bergen kommune skal utrede hvordan dataverktøy og skjema kan gjenspeile et større kjønnsmangfold.
BT170309 » Utrede konsekvenser : « Ved eventuelle fremtidige søknader om Europride ber Bergen bystyre byrådet legge frem egen sak der det utredes økonomiske konsekvenser og ringvirkninger av å legge festivalen til Bergen.
VG170308 I tillegg vil regjeringen styrke rettsvernet ytterligere gjennom å utrede muligheten for å kriminalisere utenomrettslige og religiøst inngått tvangsekteskap.
VG170308 Fra før er det kjent at regjeringen vil utrede plikten til å avverge tvangsekteskap.
DB170308 I tillegg vil regjeringen styrke rettsvernet ytterligere gjennom å utrede muligheten for å kriminalisere utenomrettslige og religiøst inngått tvangsekteskap.
DB170308 Fra før er det kjent at regjeringen vil utrede plikten til å avverge tvangsekteskap.
AP170308 I tillegg vil regjeringen styrke rettsvernet ytterligere gjennom å utrede muligheten for å kriminalisere utenomrettslige og religiøst inngått tvangsekteskap.
AP170308 Fra før er det kjent at regjeringen vil utrede plikten til å avverge tvangsekteskap.
AP170308 I tillegg vil regjeringen styrke rettsvernet ytterligere gjennom å utrede muligheten for å kriminalisere utenomrettslige og religiøst inngått tvangsekteskap.
AP170308 Fra før er det kjent at regjeringen vil utrede plikten til å avverge tvangsekteskap.
AA170308 Det er fordi vi holder på å utrede nye felles retningslinjer for finnerlønn for kulturminner.
AA170308 I tillegg vil regjeringen styrke rettsvernet ytterligere gjennom å utrede muligheten for å kriminalisere utenomrettslige og religiøst inngått tvangsekteskap.
AA170308 Fra før er det kjent at regjeringen vil utrede plikten til å avverge tvangsekteskap.
DN170307 - Det er for oss uforståelig at Finansdepartementet ikke viser større interesse for å utrede rammebetingelser som sikrer at samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter blir realisert, sier Ulseth, som selv var statssekretær i den forrige borgerlige regjeringen Norge hadde.
DN170307 Ifølge Bergens Tidende har Helgesen bedt Miljødirektoratet utrede en rekke nye tiltak for å redusere plastforurensningen.
DB170307 Det er foreløpig uklart om noen av departementene vil utrede ideen.
DB170307 Derfor ber vi justisdepartementet om å utrede det og se på lovligheten oppi det hele.
DB170307 Bes om å utrede
DA170307 Men jeg fikk til svar at det ikke var aktuelt å utrede flere steder enn Utøykaia, sier Harald Stabell, som er naboenes advokat.
BT170307 Miljødirektoratet får nå i oppdrag å utrede en rekke nye tiltak for å redusere plastforurensningen.
BT170307 Blant tiltakene han nå ber Miljødirektoratet om å utrede , er virkemidler for vasking av veiene.
DB170306 - Utviklingen i kriminalitetsbildet og samfunnsutviklingen for øvrig, herunder endret trusselbilde, gjør det nødvendig å utrede behovet for om politiet skal være bevæpnet på mer permanent basis.
DA170306 Utvalget anbefaler å utrede en oppjustering.
SA170305 Tinget vedtok lørdag å la dagens ordning med direkte representasjon forbli, og heller utrede tiltak for økt deltakelse på forbundstinget. i ¶
FV170305 Tinget vedtok lørdag å la dagens ordning med direkte representasjon forbli, og heller utrede tiltak for økt deltakelse på forbundstinget.
DA170305 Disse vedtakene innebærer at NFF-styret skal utrede tiltak for økt og representativ deltakelse på fotballtinget, samt utrede muligheten for at tinget i framtiden kan legges utenfor Oslo og det sentrale Østlandet.
DA170305 Disse vedtakene innebærer at NFF-styret skal utrede tiltak for økt og representativ deltakelse på fotballtinget, samt utrede muligheten for at tinget i framtiden kan legges utenfor Oslo og det sentrale Østlandet.
BT170305 Tinget vedtok lørdag å la dagens ordning med direkte representasjon forbli, og heller utrede tiltak for økt deltakelse på forbundstinget.
AP170305 Tinget vedtok lørdag å la dagens ordning med direkte representasjon forbli, og heller utrede tiltak for økt deltakelse på forbundstinget.
VG170304 Det går ut på å utrede mulighetene moderne teknologi gir, for eksempel ved å delta og stemme via Skype eller lignende, for klubbledere som av ulike grunner sliter med å være fysisk til stede på kommende fotballting.
DB170303 Justis- og beredskapsdepartementet ( JD ) vil utrede om bestemmelsen om tvangsekteskap bør endres slik at den også rammer utenomrettslige ekteskap.
DB170303 I regjeringens nye handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll, som legges fram til uka, går innvandrings- og integreringsdepartementet også inn for å utrede kriminalisering av utenomrettslige og religiøse tvangsekteskap.
DB170303 Departementet vil også utrede om plikten til å avverge kjønnslemlestelse bør flyttes fra straffeloven § 284 til straffeloven § 196. » | Femåringen ville ha lik sveis som kameraten, slik at læreren ikke skulle se forskjell på dem ¶ ¶
DA170302 Han vil ikke spå noe om hvor raskt den videre prosessen vil gå, men mener at det vil ta minst to å utrede behovene for en ny og moderne høgskole.
VG170301 Et utvalg som skal utrede mulig fremtidig bevæpning av politiet er ventet å fremlegge sin rapport den 15. mars i år.
DA170301 - Statsbygg har fått i oppdrag å utrede en del praktiske konsekvenser av et eventuelt minnested, som grunnlag for å vurdere om dette alternativet lar seg realisere, skriver Sanner til Dagsavisen.
DN170228 Kystverket har vært pålagt å utrede dette.
DB170228 Barnevernet er gitt mandat til å utrede både nåværende og framtidig omsorgsbehov for et barn og se til at deres rett til god omsorg er ivaretatt.
BT170228 Ellers brukte den mye tid på å utrede lyntog over Haukeli.
DA170227 - Jeg er enig med Rådmannen om at vi bør vente med å utrede datokjøring og andre tiltak nå, sier Arnt-Heikki Steinbakk, som representerer Ap i kommunalstyret for miljø og utbygging.
DA170227 - Ja, vi har formulert i vårt program at vi skal utrede muligheten for en tredje kjønnskategori.
AP170227 Det skulle gå 114 år til før staten bestemte seg for å utrede prosjektet.
AP170227 Det skulle gå 114 år til før staten bestemte seg for å utrede prosjektet.
AP170227 Det skulle gå 114 år til før staten bestemte seg for å utrede prosjektet.
AP170227 Det skulle gå 114 år til før staten bestemte seg for å utrede prosjektet.
VG170226 Det minste de kunne gjort var å utrede mine barn skikkelig, sier moren og forteller at hverken hun eller barnefaren kan språket der godt nok til å kunne følge detaljene i en rettstvist.
VG170226 Da den utenlandske utleveringsbegjæringen nådde norsk rett, var hennes håp at det kunne blitt oppnevnt sakkyndige som kunne utrede barna.
SA170226 Dette skyldes en feil med IQ testen PP-tjenesten og barne- og ungdomspsykiatrien benyttet for å utrede blant annet lærevansker i sju år, skriver TV 2.
BT170226 STRATEG : Endre Tvinnereim ( Ap ) fikk i fjor partiet sitt med på å utrede en helt annen linje enn den fagetaten ønsker.
BT170226 FTR ønsker i tillegg å utrede muligheten for å kvalitetskontrollere brukernes rusmidler.
AA170226 I 2015 satte vi derfor ned et utvalg for å utrede et sammenhengende system for karriereveiledning.
AA170226 Dette skyldes en feil med IQ testen PP-tjenesten og barne- og ungdomspsykiatrien benyttet for å utrede blant annet lærevansker i sju år, skriver TV 2.
AP170225 Fredskorpset ( UD ) : Utenriksdepartementet skal innen 01.06.17 utrede en omlokalisering av Fredskorpset, som blant annet omfatter vurderinger av å lokalisere virksomheten til Trondheim, Stavanger eller Førde.
AP170225 - Regjeringen har allerede etablert eller flyttet om lag 600 arbeidsplasser utenfor Oslo, og vi har laget en offensiv plan for å utrede ytterligere utflytting.
AP170225 2017 for å utrede en flytting av tilsynsoppgavene i NVE fra det sentrale kontoret i Oslo og ut til regionkontorene.
FV170224 | Skal utrede tre linjer på E 39 ¶
FV170224 Samferdselsdepartementet har bestemt seg for å utrede tre traseer for en firefelts vei mellom Lyngdal - Sandnes.
DB170224 Rune Bjerke forteller at DNB « bytter bransje », blir et teknologiselskap og må halvere staben innen fem år, Stein Erik Hagen frykter masseledighet og vil utrede borgerlønn, mens Sigve Brekke er redd for at Telenor ikke lenger eksisterer om ti år.
VG170223 I et forslag fra KrF vil de be regjeringen om å utrede en foreldelsesfrist « med sikte på å innføre en slik regel så snart som mulig ».
VG170223 - De Grønne mener en ikke trenger å utrede om vi skal ha foreldelsesfrist, men i så fall for hvor mange år.
DN170223 - Vi har gått gjennom prosessene og rutinene i samarbeid med Airbnb og politiet for å utrede hva vi kan gjøre for å bli enda bedre og forhindre at det skjer igjen, sier Hellenes.
BT170223 VIL UTREDE : 11 av 12 medlemmer av Høyres programkomitè vil at områdene rundt Lofoten, Vesterålen og Senja skal konsekvensutredes for utvinning av olje og gass.
AP170223 Dette byrådet har satt i gang arbeidet med å utrede og innføre det.
AP170223 Klima og transport generelt : ¶ • Utrede bruk av fleksibel veibruksavgift som varierer med geografisk plassering og utslippsintensitet i drivstoffet. • Utvikle ulike modeller for miljødifferensierte bompengeordninger og lavutslippssoner med mål om at klimagassutslippene skal gå ned og luftkvaliteten i urbane områder
AP170223 De Grønne mener en ikke trenger å utrede om vi skal ha foreldelsesfrist, men i så fall for hvor mange år.
AP170223 De Grønne mener en ikke trenger å utrede om vi skal ha foreldelsesfrist, men i så fall for hvor mange år.
AA170223 - Regjeringen er på overtid med å oppfylle stortingsflertallets vedtak om å utrede dette.
SA170222 Levekårstyret har bedt rådmannen utrede de økonomiske konsekvensene av de to alternativene.
AP170222 Han poengterer at det også vil ta lang tid å utrede om nye regioner skal danne utgangspunkt for valgkretser.
AP170222 Han poengterer at det også vil ta lang tid å utrede om nye regioner skal danne utgangspunkt for valgkretser.
AA170221 Den innebærer at de to statlige selskapene vil etablere en felles arbeidskomité som skal utrede potensielle samarbeidsprosjekter, både innen oljeleting og produksjon.
BT170220 Kommunen og fylket brukte fem millioner kroner på å utrede prosjektet og drev intens lobbyvirksomhet under statsbudsjettforhandlingene.
DN170219 Regjeringen har bedt et utvalg utrede hvordan statsstøtte benyttes best for å beholde mediemangfoldet i Norge.
AP170219 Si ;D-innlegg : Høyre foreslår å utrede en overgang til et kontantfritt samfunn.
AP170219 I utkastet til nytt stortingsprogram som ble lansert i januar, har Høyres programkomité innstilt på å utrede om man skal gi bedrifter mulighet til å velge bort kontantbetaling.
DA170218 Dermed hjelper det ikke at både Oslo, Oppegård, Lørenskog, Rælingen og Ski, med til sammen mer enn 700.000 innbyggere, er positive til å utrede nasjonalpark i Østmarka.
DB170217 I sitt Facebook-innlegg skriver Rolness at utvalget ikke hadde mandat til å utrede størrelsen på innvandringen, men forutsette at den skulle være " høy ".
AA170217 Fylkesordfører i Møre og Romsdal Jon Aasen ( Ap ), reagerer på at fem kommuner på Nordmøre skal utrede om de skal slås sammen med Trøndelag.
AA170217 Fylkesordfører i Møre og Romsdal Jon Aasen ( Ap ), reagerer på at fem kommuner på Nordmøre skal utrede om de skal slås sammen med Trøndelag.
DN170216 « Utenriksdepartementet skal innen 01.06.17 utrede en omlokalisering av Fredskorpset, som blant annet omfatter vurderinger av å lokalisere virksomheten til Trondheim, Stavanger eller Førde.
DN170216 mai 2017 for å utrede en flytting av tilsynsoppgavene i NVE fra det sentrale kontoret i Oslo og ut til regionkontorene.
DB170216 Planen beskriver også konkrete planer for å utrede ytterligere etablering av statlig virksomhet i hele landet.
DB170216 Planen som ble presentert av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) i Oslo torsdag, beskriver også konkrete planer for å utrede ytterligere etablering av statlig virksomhet i hele landet.
DA170216 Planen som ble presentert av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) i Oslo torsdag, beskriver også konkrete planer for å utrede ytterligere etablering av statlig virksomhet i hele landet.
DA170216 * Vassdrags- og energidirektorat - NVE ( OED ) : Utrede en flytting av tilsynsoppgavene i NVE fra det sentrale kontoret i Oslo og ut til regionkontorene.
DA170216 * Vassdrags- og energidirektorat - NVE ( OED ) : Utrede en flytting av tilsynsoppgavene i NVE fra det sentrale kontoret i Oslo og ut til regionkontorene.
DA170216 Det er også konkrete planer omå utrede ytterligere etablering av statlig virksomhet i hele landet.
DA170216 * Vassdrags- og energidirektorat - NVE ( OED ) : Utrede en flytting av tilsynsoppgavene i NVE fra det sentrale kontoret i Oslo og ut til regionkontorene.
AP170216 LHL Astma og allergi anbefalte risikogrupper å bruke andre stasjoner, mens Folkehelseinstituttet jobber med en rapport som skal utrede hvilken helserisiko dette utgjør for reisende.
AP170216 Fredskorpset ( UD ) : Utenriksdepartementet skal innen 01.06.17 utrede en omlokalisering av Fredskorpset, som blant annet omfatter vurderinger av å lokalisere virksomheten til Trondheim, Stavanger eller Førde.
AP170216 2017 for å utrede en flytting av tilsynsoppgavene i NVE fra det sentrale kontoret i Oslo og ut til regionkontorene.
AP170216 Fredskorpset ( UD ) : Utenriksdepartementet skal innen 01.06.17 utrede en omlokalisering av Fredskorpset, som blant annet omfatter vurderinger av å lokalisere virksomheten til Trondheim, Stavanger eller Førde.
AP170216 2017 for å utrede en flytting av tilsynsoppgavene i NVE fra det sentrale kontoret i Oslo og ut til regionkontorene.
VG170215 Det har samtidig vært nødvendig å utrede grundig konsekvenser før endelig beslutning ble fattet i forrige uke, sier han videre.
AP170215 Trøndelag er eneste sted som nevnes konkret, men regjeringen er pålagt å utrede minst tre alternativer til hver slike utflytting.
AP170215 Utenriksdepartementet skal innen 1.06.17 utrede en omlokalisering av Fredskorpset, som omfatter vurderinger av å lokalisere virksomheten til Førde, Trondheim eller Stavanger.
AA170215 Trøndelag er eneste sted som nevnes konkret, men regjeringen er pålagt å utrede minst tre alternativer til hver slike utflytting.
VG170213 Når vi har barn med disse spasmene så må vi utrede dem for å finne ut hva som er årsaken.
DB170213 ¶ AVFEID : Asle Toje, forskningsdirektør ved Det norske Nobelinstituttet, satt i utvalget som skulle utrede hvilke langsiktige konsekvenser høy innvandring har for samfunnet.
DB170213 Asle Toje fikk stor spalteplass for sine merknader til professor Grete Brochmanns nye rapport, der han satt i utvalget som skulle utrede hvilke langsiktige konsekvenser høy innvandring har for samfunnet, og hvilke tiltak som kan bidra til rask integrering og yrkesdeltakelse blant innvandrere og flyktninger ¶
VG170212 * Forsvarsdepartementet satte ned et utvalg som skal utrede sentrale problemstillinger rundt tilgang til å hente informasjon fra tele- og datatrafikken inn og ut av Norge.
DA170209 Tidligere denne uka uttalte nestleder i KrF, Olaug Bollestad, til Dagsavisen at hun var positiv til å utrede en tredje kjønnskategori.
DA170209 I Facebook-innlegget understreker han at partiet vil utrede politiske tiltak for personer som ikke finner seg til rette i noen av de to eksisterende kjønnskategoriene.
AA170209 Vil utrede tiltak ¶
AA170209 Hareide understreker nå at KrF ønsker å utrede politiske tiltak for personer som ikke finner seg til rette i noen av de to eksisterende kjønnskategoriene, men han avviser at dette kan tolkes dit hen at KrF åpner for innføring av " hen ".
AA170209 Hareide understreker nå at KrF ønsker å utrede politiske tiltak for personer som ikke finner seg til rette i noen av de to eksisterende kjønnskategoriene, men han avviser at dette kan tolkes dit hen at KrF åpner for innføring av " hen ".
BT170208 Forslagene om å utrede konsekvenser for HMS og arbeidsmiljøloven må tas på alvor, når rapporten nå skal på høringsrunde.
AP170208 KrF er nok i utgangspunktet skeptisk til å åpne for en kjønnsbetegnelse med hen, men vi ønsker å utrede dette.
AA170208 KrF er nok i utgangspunktet skeptisk til å åpne for en kjønnsbetegnelse med hen, men vi ønsker å utrede dette.
SA170207 Vi ber om forebyggende tiltak som å etablere en handlingsplan for innfasing av nedbrytbare og selvoppløsende redskaper for å stoppe spøkelsesfiske, samt å utrede hvordan produsentansvaret for emballasje kan utvides, slik at produsenter og importører av emballasje får medansvar for å finansiere opprydding av forsøpling fra emballasje og hindre at det oppstår.
DB170207 Navs pressetjeneste forteller til Dinside at dersom de oppdager at noen har arbeidet ved siden av mottak av dagpenger og unnlatt å opplyse om dette, eller har gitt feil opplysninger, så vil de utrede saken nærmere.
VG170206 Vi foreslår ikke dette bare fordi vi ønsker å utrede det, men fordi vi ønsker et grunnlag for å kunne innføre det dersom utredningen viser at det er til barnets beste, sier Tajik, som har ledet programarbeidet.
VG170206 I programmet har vi gått inn for at vi vil se på dette, og utrede i neste periode dersom vi vinner valget.
VG170206 Dette er ikke noe vi har gjort i Norge før, så det er behov for å utrede det grundig.
DB170206 Gjeninnføre og gradvis utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehagen i områder med særlige integrerings-, språks- og levekårsutfordringer ¶ Utrede rett til å få plass i en barnehage i nærmiljøet ¶
AP170202 Avdelingsdirektør Johan Øvrevik i Folkehelseinstituttet ( FHI ) sier de nå starter jobben med å utrede hvilken helserisiko dette innebærer.
AP170202 Avdelingsdirektør Johan Øvrevik i Folkehelseinstituttet ( FHI ) sier de nå starter jobben med å utrede hvilken helserisiko dette innebærer.
AA170202 Statens vegvesen skal utrede bygging av firefelts motorvei mellom Klett og Orkanger.
AA170202 - Kan ende opp med 90 : Statens vegvesen skal utrede bygging av firefelts motorveg mellom Klett og Orkanger.
AA170202 Norge fremmet i juni i fjor et forslag for FNs miljøforsamling om å utrede behovet for flere internasjonale reguleringer av marin forsøpling.
DN170201 Mandatet var å utrede langsiktige konsekvenser av høy innvandring.
DN170130 Ifølge ham vil både Norge og Island nå utrede videre hvor det er best å samarbeide som blokk gjennom Efta og EØS, og hvor det er best å forhandle bilateralt.
DN170130 Venstre velger å ikke utrede modeller for arveavgift.
DN170128 | Økonomer mener Ap bør utrede arveavgift ¶
DN170128 Salvanes fra NHH mener på sin side at den gamle arveavgiften var lett å omgå, men at det hadde vært mulig å utrede en avgift med bedre innretning.
BT170126 Da kan vi gi beskjed til myndighetene som skal utrede en eventuell matkastelov i Norge at vi ønsker endring.
DB170124 Men vi trenger mer, og samarbeider derfor også med ulike kunnskapsmiljøer for å utrede og utvikle tiltak for skoleoppfølging.
DB170124 Fredriksen forteller til at regjeringen vil utrede handlingsrommet for nasjonale tiltak mot pengespillreklame sendt fra land med annen lovgivning.
SA170118 Derfor har vi bedt barnehagesjefen om å utrede hvor mange avdelinger som blir i overtall med dette forslaget.
DN170117 Skreifisket i Lofoten skjer nær oljefeltene Ap vurderer å utrede . mer ¶
DB170117 Personlig applauderer jeg slike tiltak, men jeg har full respekt for at besluttende myndigheter må utrede slike forslag til endringer grundig før det eventuelt implementeres, sier Edvartsen.
DB170117 Personlig applauderer jeg slike tiltak, men jeg har full respekt for at besluttende myndigheter må utrede slike forslag til endringer grundig før det eventuelt implementeres, sier Edvartsen.
DB170117 Vi har også gitt Miljødirektoratet i oppdrag å utrede en rapport om erfaringene med bruk av løs, på drevet halsende hund i Sverige denne vinteren.
DB170117 Vi har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å utrede behovet for eventuell opplæring av et mindre antall sporhunder som kan brukes ved felling av ulv.
DB170117 Vi er også i gang med å utrede mulige økonomiske kompensasjonsordninger for tap av eventuelle rettigheter eller andre belastninger innenfor ulvesonen.
DB170117 Miljødirektoratet har fått i oppdrag å utrede om det er faglig forsvarlig å åpne for lik jakttid innenfor og utenfor ulvesonen. 9.
DB170117 * Utrede hvordan digitale helsesjekker kan integreres i helsetjenesten, særlig rettet mot risikogrupper, for å sikre at problemer forebygges og forhindre unødvendig forvirring og begrense behov for innleggelser i sykehus.
BT170117 Hensikten er å utrede hvilke av de to fjellovergangene som, i tillegg til E134, er best egnet til å være samband nummer to mellom Østlandet og Vestlandet.
DB170116 De vil også utrede regulert omsetning av narkotika.
AP170115 I stedet for dagens mange velferds- og trygdeytelser ønsker programkomiteen å utrede innføring av borgerlønn.
DB170113 Nå må vi utrede hva som har skjedd, sa Bakki.
AP170113 Nettsedler til bruk i butikken og hver sin konto i Norges Bank kan bli utfallet når Øystein Olsen og Norges Bank nå skal utrede fremtidens pengesystem.
AP170113 Derfor skal banken utrede innføringen av en tredje type penger : Nettsedler.
AP170113 - Forholdet mellom disse er noe vi må utrede videre.
DB170112 En slik undersøkelse har i henhold til Forskrift for offentlige undersøkelser som formål å klarlegge hendelsesforløp og årsaksforhold, samt utrede forhold av betydning for å forebygge ulykker og hendelser for å forbedre flysikkerheten.
BT170112 Vi må utrede hvordan vi skal vurdere det », uttalte Ivar Gubberud, sikkerhetssjef for Bybanen i 2010.
SA170111 Som tillitsvalgte i vår barnehage stiller vi oss store spørsmålstegn med å utrede vår barnehage med tanke på neddimensjonering, da vi er en permanent barnehage.
SA170111 Som tillitsvalgte i vår barnehage stiller vi oss store spørsmålstegn med å utrede vår barnehage med tanke på neddimensjonering, da vi er en permanent barnehage.
DB170111 Derfor vil vi utrede en ordning med KompetanseFunn for å få flere bedrifter til å investere i sine ansatte.
DN170110 Norsk Petroleumsinstitutt mener satellittbasert prising av bilbruk er framtidens avgiftssystem og ber regjeringen om å utrede ordningen.
DN170110 NP mener at det må gjelde hele bilparken, ikke bare tungtransport som Stortinget har bedt Regjeringen om å utrede .
DB170110 ¶ BER REGJERINGEN UTREDE : En enstemmig næringskomité vil at regjeringen skal utrede en matkastelov.
DB170110 ¶ BER REGJERINGEN UTREDE : En enstemmig næringskomité vil at regjeringen skal utrede en matkastelov.
DB170110 Resten av næringskomitéen stilte seg bak KrFs forslag, og har blant annet bedt regjeringen « utrede og eventuelt foreslå en matkastelov som omfatter næringsmiddelindustrien og dagligvarebransjen ».
DB170110 Ber regjeringen utrede
AP170110 Kommisjonen som ledes av høyesterettsdommer Mary Laffoy, skal utrede de medisinske, juridiske og etiske sidene hvis Irland endrer abortforbudet, ifølge avisen The New York Times.
AP170110 Kommisjonen som ledes av høyesterettsdommer Mary Laffoy, skal utrede de medisinske, juridiske og etiske sidene hvis Irland endrer abortforbudet, ifølge avisen The New York Times.
AP170110 Norsk Petroleumsinstitutt mener satellittbasert prising av bilbruk er framtidens avgiftssystem og ber Regjeringen om å utrede ordningen.
AP170110 NP mener dagens avgiftssystem fungerer dårlig og ber Regjeringen utrede satellittbasert veiprising for hele bilparken.
AP170110 NP mener at det må gjelde hele bilparken, ikke bare tungtransport som Stortinget har bedt Regjeringen om å utrede .
AP170110 Partiet sier ja til å utrede konsekvensene av å åpne området sørvest for Lofoten.
AP170110 Arbeiderpartiet sier ja til å utrede konsekvensene av å sette i gang oljeleting.
BT170108 - Grunnen til at disse utredningene kom, er for fordi regjeringen og din statsråd, Ketil Solvik-Olsen ( Frp ), ba Bergen og Hordaland om å utrede dette ?
AP170106 « Venstre vil utrede muligheter for å tillate eutanasi som ivaretar enhvers interesser, både for selv å kunne bestemme slutten av sitt liv, og for å beskytte mot utilbørlig påvirkning fra andre ».
AP170106 I andreutkastet til nytt partiprogram går Venstre inn for å utrede muligheter for å tillate aktiv dødshjelp.
DB170105 Derfor kommer vi til å utrede alle over 70 år i Nord-Trøndelag for hukommelsesproblemer.
AP170105 Derfor har asylminister Sylvi Listhaug og departementet bedt politiet særlig utrede om elektronisk kontroll kan være et alternativ til fengsling i saker som berører barn.
AP170105 - Vi har aldri anbefalt at elektronisk kontroll og fotlenker skal brukes, men vi vil gjerne at man skal utrede dette som et alternativ for barnefamilier som er frihetsberøvet og internert på Trandum, sier rådgiver i NOAS, Siril Berglund.
AP170105 Derfor har asylminister Sylvi Listhaug og departementet bedt politiet særlig utrede om elektronisk kontroll kan være et alternativ til fengsling i saker som berører barn.
AP170105 - Vi har aldri anbefalt at elektronisk kontroll og fotlenker skal brukes, men vi vil gjerne at man skal utrede dette som et alternativ for barnefamilier som er frihetsberøvet og internert på Trandum, sier rådgiver i NOAS, Siril Berglund.
DN170103 I en melding til de ansatte heter det at prosjektet som har fått navnet « Prosjekt P » skal utrede arbeidsgruppens arbeid knyttet til Dagbladets fremtidige frekvens på papir.
DN170103 I en melding til de ansatte heter det at prosjektet som har fått navnet « Prosjekt P » skal utrede arbeidsgruppens arbeid knyttet til Dagbladets fremtidige frekvens på papir.
BT170103 Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har bestilt rapporten som skulle utrede behovene til de marine forskningsmiljøene i Bergen.
AP161219 - I løpet av høsten nådde vi så langt at vi kunne begynne å planlegge logistikken rundt et møte her i Beijing der vi kunne bekjentgjøre at forbindelsene var gjenopprettet, og utrede et mulig statsministerbesøk til våren, sier Brende ¶
AP161219 - I løpet av høsten nådde vi så langt at vi kunne begynne å planlegge logistikken rundt et møte her i Beijing der vi kunne bekjentgjøre at forbindelsene var gjenopprettet, og utrede et mulig statsministerbesøk til våren, sier Brende ¶
AP161207 Regjeringen vil utrede om avhør av barn og unge som er mistenkt for seksuelle overgrep skal foretas ved Barnehusene.
AP161207 Leder av Barnehuset i Oslo, Astrid Johanne Pettersen, mener unge overgripere bør avhøres på Barnehusene - i planen står det at Regjeringen vil utrede saken.
AP161201 Direktør Ole Christian Bech-Moen ledet Oljefondets arbeid med å utrede fondets aksjeandel.
AP161116 Forsker Victoria Sparrman i SSB har vært med på å utrede fremtidens arbeidsmarked.
AP161028 Han er alt i alt fornøyd med Regjeringens plan, men reagerer på forslaget om å ta hæren og Heimevernet ( HV ) ut av langtidsplanen og utrede det som kalles landmakten før de legges inn i planen igjen.
AP161028 - Grandhagen mener det påståtte behovet for å utrede landmakten en gang til er uforståelig ?
AP161006 * 5,5 millioner kroner til å utrede forløp for voldsutsatte og overgripere, ifølge NRK. * 20 millioner kroner mer til psykologer i kommunene, ifølge NTB. * 5 millioner kroner til å følge opp forskning i opptrappingsplanen, ifølge NRK. * 50 millioner kroner av veksten i kommunesektorens frie inntekter i 2017 er begrunnet med økt
AP160920 Myndighetene bør utrede alternativer til fengsling av barn på Trandum, mener han, og nevner beslag av pass, meldeplikt, elektronisk kontroll og kausjon som alternativer.
SA160909 Representanter fra forbundene Svensk Travsport og Det Norske Travselskap var fredag på Souloys gård for å informere ham om de positive prøvene og for ytterligere å utrede saken.
AP160909 Representanter fra forbundene Svensk Travsport og Det Norske Travselskap var fredag på Souloys gård for å informere ham om de positive prøvene og for ytterligere å utrede saken.
AP160905 Nedsatt av Forsvarsdepartementet i februar Skal utrede om digitalt grenseforsvar kan og bør etableres i Norge Består av professor Olav Lysne ( leder ), advokat Christian Reusch, advokat Eva Jarbekk, avdelingsdirektør Einar Lunde og kontreadmiral Trond Grytting ( pensjonert ) Utredningen ble lagt frem i går.
AP160905 I februar nedsatte Forsvarsdepartementet Lysne II-utvalget for å utrede om digitalt grenseforsvar kan og bør etableres i Norge.
AP160905 I februar nedsatte Forsvarsdepartementet Lysne II-utvalget for å utrede om digitalt grenseforsvar kan og bør etableres i Norge.
AP160905 I februar nedsatte Forsvarsdepartementet Lysne II-utvalget for å utrede om digitalt grenseforsvar kan og bør etableres i Norge.
AP160901 Myndighetene må langt mer aktivt enn hittil utrede bruk av andre tvangsmidler i saker der barn er involvert.
DN160831 Andreassen sitter i regjeringens utvalg, som innen februar neste år skal være ferdig med å utrede delingsøkonomien i Norge.
DN160831 Innen februar neste år skal et utvalg oppnevnt av regjeringen være ferdig med å utrede delingsøkonomien i Norge.
AP160824 Regjeringen ønsker å utrede en ny strategi for Hæren og Heimevernet ( HV ).
AP160728 Begge jobber med å kartlegge naturmangfold og utrede hva naturinngrep kan føre til.
AP160629 Hun mener Anundsen likevel har skjøvet beslutningen om fremdrift foran seg, ved å heller utrede andre alternativer.
SA160620 Nå skal fylkesadministrasjonen utrede saken som følge av Bjergas initiativ.
AP160609 Det er Teknisk Ukeblad som forteller at ABB vil utrede å bygge en kraftkabel fra Finnmark til Svalbard.
AP160606 Statens vegvesen er også bedt om å utrede mulighetene for et 2+-felt på Ring 3 i Oslo.
AP160606 Statens vegvesen er også bedt om å utrede mulighetene for et 2+-felt på Ring 3 i Oslo.
AP160603 Ap vil utrede et underholdskrav for flyktninger, men vil ikke ha et så strengt regime som Høyre og Frp ønsker.
DA160524 Et samlet TU ber nå Jernbaneverket om å utrede andre alternativer og krever samtidig at massene fra tunnelarbeidet skal fraktes ut med lekter og ikke gjennom skogen.
AP160511 Fakta : Her er Sylvi Listhaugs egen liste over krav hun vil stille om økt egeninnsats : ¶ • Egne mottak med for de som vil og kan hurtigintegreres• Utrede lovfesting av kvalifiserende tiltak• Utrede bruk av økonomiske virkemidler som incentiver og bonusordninger for beboere• Innføre obligatorisk 50 timer opplæring i kultur- og samfunnskunnskaps for alle asylsøkere i
AP160511 Fakta : Her er Sylvi Listhaugs egen liste over krav hun vil stille om økt egeninnsats : ¶ • Egne mottak med for de som vil og kan hurtigintegreres• Utrede lovfesting av kvalifiserende tiltak• Utrede bruk av økonomiske virkemidler som incentiver og bonusordninger for beboere• Innføre obligatorisk 50 timer opplæring i kultur- og samfunnskunnskaps for alle asylsøkere i
AP160511 utrede hvordan helsepersonell kan bruke asylsøkere med helsefaglig utdanning og arbeidserfaring som medhjelpere i sitt arbeid 12. øke kunnskapen om asylsøkeres helse i mottak 13. kartlegge asylsøkeres bruk av helse- og omsorgstjenester 14. gi ekstratilskudd ved bosetting av flyktninger i 2017 15. gi e
VG160510 Vår oppgave som lokal tilsynsenhet er å utrede sakens faktiske forhold nærmere, slik at saken snarest mulig kan oversendes Helsetilsynet for vurdering av det prinsipielle rettsspørsmålet, sier Skirbekk, og fortsetter : ¶
AP160503 Regjeringen får i oppdrag å utrede hvordan formuesskatten påvirker norske eiere og bedrifter, i særdeleshet de som sliter med underskudd eller lav inntjening samt gründere som går på børs.
AP160424 Disse kulepunktene, samt flere mindre forpliktende forslag om å " utrede ", " vurdere ", " opprioritere " eksisterende ordninger, ble vedtatt på Frps landsmøte søndag.
AP160421 I regjeringsforhandlingene fikk Frp gjennomslag for at Regjeringen skulle « utrede lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg med sikte på innføring i perioden » - og en forsøksordning med statlig finansiering for eldreomsorgen.
SA160418 Dette kommer i form av et forslag om å utrede om dagens regelverk i tilstrekkelig grad gir anledning til dette.i ¶
AP160416 Han har fremmet noen forslag i Stortinget han gjerne så at Venstre støttet, blant annet et forslag om å utrede en utfasing av oljesubsidier og et forslag om å si nei til 23. konsesjonsrunde.
AP160415 Dette temaet er midt i kjernen av det Bernander-utvalget skal utrede , så det er nå naturlig å vente på utvalgets anbefalinger, legger han til. ( ©NTB ) ¶
AP160414 Foruten foreldrepermisjon blir det debatt om SFO-reform, inntektsgradert barnetrygd, offentlig støttet jordmor ved hjemmefødsler og et forslag om å utrede « ordninger som kan sikre en pedagogisk forsvarlig andel norskspråklige barn i alle barnehager.
AP160414 Foruten foreldrepermisjon blir det debatt om SFO-reform, inntektsgradert barnetrygd, offentlig støttet jordmor ved hjemmefødsler og et forslag om å utrede « ordninger som kan sikre en pedagogisk forsvarlig andel norskspråklige barn i alle barnehager.
AP160401 I desember i fjor ble hun av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug utnevnt til leder for et ekspertutvalg ( Brochmann 2 ) som skal utrede langsiktige konsekvenser av høy innvandring.
SA160309 - Først og fremst fordi jeg ønsker at vi skal utrede dette og se nærmere på hvordan det faktisk fungerer, svarer Hoff.
AP160227 Regjeringen setter ned et eget utvalg for å utrede om det trengs lovendringer for å takle denne revolusjonen. 3rd-party-bio ¶
DA160226 LES OGSÅ : Stavanger kommune fikk grønt lys til å utrede piggdekkavgift ¶
DA160226 LES OGSÅ : Stavanger kommune fikk grønt lys til å utrede piggdekkavgift ¶
AP160222 | NUPI skal utrede hva en TTIP-avtale betyr for Norge ¶
AP160222 Transatlantic Trade and Investment Partnership ( TTIP ) er en planlagt handels- og investeringsavtale mellom USA og EU.• 2011 : USA og EU oppretter en høynivågruppe for å utrede en « transatlantisk markedsplass».• 2013 : Forhandlingene om TTIP-avtale begynner i Washington.
AP160220 Transatlantic Trade and Investment Partnership ( TTIP ) er en planlagt handels- og investeringsavtale mellom USA og EU.• 2011 : USA og EU oppretter en høynivågruppe for å utrede en « transatlantisk markedsplass».• 2013 : Forhandlingene om TTIP-avtale begynner i Washington.
AP160219 MDG vil utrede nytt Munch-museum på Tøyen : Åpner for omkamp om Munch-museet ¶
AP160219 - Ideelt sett burde vi hatt enda lengre tid til å utrede alternativene, men jeg forstår at dette vil koste en god del, og forsinke byggingen ytterligere, legger han til.
AP160219 Men ber samtidig regjeringen utrede alternativer ¶
AP160217 Men MDG vil også utrede et nytt museum på Tøyen - igjen - og holde de to prosjektene opp mot hverandre.
AP160216 MDG vil utrede nytt Munch-museum på Tøyen : Åpner for omkamp om Munch-museet ¶
AP160216 Siden byens myndigheter ikke har villet utrede et alternativ på Tøyen, er det vanskelig å anslå hva tilsvarende kostnader kan bli der.
AP160215 unch-museum.2013 : I mai snur SV og danner flertall for Lambda i Bjørvika, i bytte mot betydelige oppgraderinger av Tøyen-området.2016 : Byrådserklæringen til Ap, SV og MDG sier at de skal arbeide for å realisere nytt Munch-museum, ikke hvor museet skal ligge.2016 : I februar vedtar MDG at de vil utrede kostnadene ved å bygge nytt Munch-museum på Tøyen.
AP160215 MDG vil utrede nytt Munch-museeum på Tøyen : Åpner for omkamp om Munch-museet ¶
AP160214 Nylig ga Oslo kommune det Film fra Sør-eide selskapet Festivalkontoret et innovasjonsstipend på 250.000 kroner for å utrede behovet for en ny filmfestival i byen.
AP160214 Nylig ga Oslo kommune det Film fra Sør-eide selskapet Festivalkontoret et innovasjonsstipend på 250.000 kroner for å utrede behovet for en ny filmfestival i byen.
AP160212 Ved å utrede den vil man også få id til å vurdere alternative løsninger enn en ny og egen avgift.
AP160212 Derfor mener Avinor at regjeringen bør bruke mer tid på å utrede saken, fordi det er knyttet mange usikkerhetsmomenter rundt hvilke følger avgiften vil få.
AP160211 Statoil fikk nylig oppdrag fra Olje- og energidepartementet om å utrede mulighetene for å lagre CO2 fra en norsk « månelanding » i sandsteinlagene i Utsiraformasjonen, Smeaheia ved Bergen eller Heimdal utenfor Haugesund.
DA160210 Vi vil også foreslå å utrede fartsreduksjon som miljøtiltak.
DA160210 Det vil også bli foreslått å utrede fartsreduksjon som miljøtiltak.
DA160210 Vi vil også foreslå å utrede fartsreduksjon som miljøtiltak.
DA160210 Det vil også bli foreslått å utrede fartsreduksjon som miljøtiltak.
AP160210 Hun ber regjeringen utrede muligheter for å fysisk stenge grensen over Storskog for et tidsrom basert på sikkerhetsvurderinger.
AP160204 Regjeringen satte i fjor ned Kvinnsland-utvalget for å utrede alternativer til dagens foretaksmodell.
AP160203 Det er i alle fall ikke behov for å utrede noe på nytt, og jeg mener det ikke er en vanskelig beslutning å ta, mener Melby.
AP160202 Blant de viktigste tiltakene i meldingen, oppsummert av departementet, ligger forslag om å regionalisere leveringsplikten, fjerne bearbeidingsplikten, utrede løsninger for å avvikle aktivitetsplikten, og endringer både i fiskesalgsloven og deltagerloven.
AP160202 Norsk medisinstudentforening er positive til å utrede et nytt opptakssystem.
AP160202 Han mener derfor det vil være riktig å utrede dette nærmere.
AP160202 De foreslår å utrede og teste nye opptaksformer med motivasjonsbrev, intervju og opptaksprøver.
AP160129 EU-kommisjonen sier den skal utrede en såkalt offentlig land-for-land rapportering.
AP160114 Protestene førte til at Guri Melby ( V ), som da var byråd for miljø - og samferdsel, ba Bymiljøetaten utrede nye løsninger for gaten.
AP160114 Protestene førte til at Guri Melby ( V ), som da var byråd for miljø - og samferdsel, ba Bymiljøetaten utrede nye løsninger for gaten.
AP160114 Dette forskes det på og EU holder også på å utrede dette nærmere.
AP160113 Vi har bedt myndighetene utsette innføringen av avgiften og ta seg tid til å utrede konsekvensene, både med tanke på arbeidsplasser og denne helt urimelige konkurransevridningen mellom SAS og Norwegian, sier Anne-Sissel Skånvik.
AP160112 Finansminister Siv Jensen lover et utvalg av eksperter som skal utrede de mange spørsmålene rundt dilemmaene som melder seg.
AP160101 Etter harde runder gikk arbeidsgiverne i Norsk Industri med på å utrede Fellesforbundets krav om nye prinsipper for tjenestepensjon.
AP160101 Etter harde runder gikk arbeidsgiverne i Norsk Industri med på å utrede Fellesforbundets krav om nye prinsipper for tjenestepensjon.
AP160101> Etter harde runder gikk arbeidsgiverne i Norsk Industri med på å utrede Fellesforbundets krav om nye prinsipper for tjenestepensjon.
AP160101> target="avis" href= Etter harde runder gikk arbeidsgiverne i Norsk Industri med på å utrede Fellesforbundets krav om nye prinsipper for tjenestepensjon.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= Etter harde runder gikk arbeidsgiverne i Norsk Industri med på å utrede Fellesforbundets krav om nye prinsipper for tjenestepensjon.