VG171119 URFOLKS-DAG : En festdeltaker feirer amerikanske urfolks dag - som en mot-feiring til Columbus-feiringen på Randalls Island, New York.
NL171031 Samtidig ser vi her en rolle for nasjonale og internasjonale organer, slik som Norsk Institutt for Menneskerettigheter ( NIM ) og FNs Permanente Forum for urfolkssaker, som kan dele informasjon om urfolks rettigheter og industriens og statenes ansvar, og legge til rette felles diskusjoner og utveksling av erfaringer mellom urfolk og om deres erfaringer med oppdrettsindustrien.
NL171031 Samtidig er det også behov for et større fokus på hvordan urfolks interesser og rettigheter til fiske ivaretas.
NL171031 Gjennom våre forskningsprosjekter er vi spesielt opptatt av å lære av " best practices " i samhandlingen mellom stat, industri og urfolk og også om hvordan tradisjonell kunnskap kan integreres i grunnlaget for forvaltning av ressursene, for å bidra til å løse urfolks og lokalsamfunns utfordringer.
NL171031 Et annet, og beslektet tema det står strid om er forvaltning av villaksen og urfolks rettigheter.
NL171031 Er det egentlig mulig for urfolkene å vinne " kunnskapskampen ", når vi vet at urfolks og vitenskapelige institusjoners kunnskap i utgangspunktet har svært ulike forutsetninger og ulike ressurser til disposisjon ?
NL171031 Dette har sin bakgrunn i at urfolks rettigheter til vann- og landområder i BC er uavklarte, ettersom det ikke foreligger noen avtale ( treaty ) mellom staten og urfolkene.
DB171030 En av de viktigste tiltakene for å beskytte miljøforkjempere er derfor å sikre urfolks internasjonalt anerkjente rettigheter til land og naturressurser, og til medbestemmelse når næringsvirksomhet og infrastrukturprosjekter påvirker deres leveområder, sier leder for Regnskogfondet, Lars Løvold.
BT171026 Urfolks religiøse tradisjoner trekkes frem igjen i jakten på identitet.
NL171022 En Evenes-utbygging kan også komme i konflikt med ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter.
NL171022 Brudd på urfolks rettigheter kan også medføre at Norge mister internasjonal anseelse.
DB171019 Jeg har tro på at det for framtidas nordmenn vil være mulig å forstå grunnene til at det er en sårhet knyttet til bruk og misbruk av urfolks kulturelle uttrykk.
AP171019 Det handler om respekt for urfolks historie og kultur.
DB171018 » I tillegg var Downie engasjert i urfolks rettigheter, ifølge CBC, og i sommer ble han tildelt hedersbevisningen Order of Canada.
VG171017 - Urfolks kulturer og verdifulle symboler burde ikke brukes som kostymer.
NL171017 Økonomisk samarbeid, miljøvern, urfolks rettigheter, forskning, kultur og ungdomsutveksling er temaer den russiske utenriksministeren mener er styrket de to siste årene.
AP171017 - Det var dumt av meg å kalle det det for « moralvenstre », for det var virkelig ikke meningen å bagatellisere urfolks eller andre minoriteters stilling.
NL171016 Debattens kjerne ligger i om urfolks kultur og verdifulle symboler kan brukes som kostymer eller om dette er " smakløst " gufs fra kolonist fortiden ?
DB171016 Minoriteten bør visst ha mer glimt i øyet, for retten til å bære andres folkedrakter på karneval står høyere i kurs enn retten til å kreve respekt for urfolks kulturelle uttrykk.
DB171016 Frp vil også trekke Norge ut av ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter.
DB171016 Overfor VG forklarte hun forrige uke at det er « smakløst » av finansministeren å bruke et truet urfolks symboler som en « morsom gimmick ».
BT171016 Enkelte var i helgen rystet over at finansministeren iførte seg et etnisk ladet kostyme til festen i Finansdepartementet, og mente det var ufølsomt på urfolks vegne.
VG171014 Tvedt klarer ikke å sette seg inn i at urfolks kulturer og språk fortsatt er truet og i ferd med å forsvinne.
VG171014 Hun mener det er « smakløst » av finansministeren å bruke et truet urfolks symboler til som en « morsom gimmick ».
VG171014 - Urfolks kulturer og verdifulle symboler burde ikke brukes som kostymer.
NL170929 Urfolks selvbestemmelsesrett er dessuten nedfelt i FNs erklæring om urfolks rettigheter ( § 3 ) som et stort flertall av verdens stater, Norge innbefattet, sluttet seg til i FNs generalforsamling i 2007.
NL170929 Når FeFo, i sitt retoriske svar til FNs spesialrapportør for urfolks rettigheters rapport et år tilbake i tid, påpekte at hun skulle være forsiktig med å kritisere FeFo - da hun " hopper over det faktum at FeFo faktisk er en del av det samiske folks rett til selvbestemmelse " fremstår det hele som tragikomisk.
NL170929 Men dette blekner når vi vet at Sametinget knapt nok har beslutningsmyndighet, at konsultasjonsavtalen ikke er oppdatert etter at FNs erklæring om urfolks rettigheter ble vedtatt - som for vesentlige inngrep stiller krav om samtykke og ikke bare konsultasjoner, og at det selvstyre reindriften fikk i 2007 langt på veg forsvant med lovendringen i 2013 hvor opprådestyrene ble avviklet.
NL170929 Urfolks selvbestemmelsesrett er dessuten nedfelt i FNs erklæring om urfolks rettigheter ( § 3 ) som et stort flertall av verdens stater, Norge innbefattet, sluttet seg til i FNs generalforsamling i 2007.
NL170921 Dette kommer i tillegg til urfolks menneskerett til å bli konsultert om bruk av deres lokale ressurser.
AP170912 Dette har fått varsellampene til å blinke hos menneskerettighetsorganisasjoner, deriblant FN spesialrapportører for urfolks rettigheter.
AP170912 - Dersom etterforskningen bekrefter det vi hittil har hørt, er det snakk om et folkemord som kommer som en direkte følge av hvordan brasilianske myndigheter har mislykkes med å beskytte isolerte stammer, sier Sarah Shenker fra Survival International, en organisasjon som jobber for urfolks rettigheter, til The New York Times.
NL170809 Selvbestemmelse er en av hjørnesteinene i urfolkserklæringen, og da må urfolks representative institusjoner finansieres på en slik måte at de på et fritt grunnlag kan bestemme sin økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling.
NL170809 FNs generalforsamling har bestemt at årets tema på urfolksdagen er 10-årsjubileet for FNs erklæring om urfolks rettigheter.
NL170717 Festivalen styrker urfolks og samisk identitet, er et viktig forum for sterke meninger, og har en viktig rolle i fortellingen om samisk stolthet, som dronning Sonja sa det i sin åpningstale.
DB170716 Gjennom CAFI er planen at Norge og andre donorer skal støtte ulike programmer for skogbevaring, deriblant kartlegging av Kongos regnskoger, styrking av urfolks rettigheter og styrking av det sivile samfunn.
DA170707 - Ettersom USA er et høyinntektsland i OECD, la bankene i tråd med Ekvatorprinsippene, til grunn at det amerikanske regelverket i tilstrekkelig grad ville ivareta urfolks rettigheter.
DA170626 Urfolks kamp ¶
AP170624 « Stopp ødeleggelsene av regnskogen » og « Respekter urfolks rettigheter » var blant kravene til de som demonstrerte.
NL170613 Jeg finner ikke spor av en av de viktigste paragrafene i det fremforhandlete sluttdokumentet fra 2014, med krav om at inngrep i urfolks landområder og ressurser ikke skal kunne gjennomføres, uten urfolkets samtykke på et fritt og informert grunnlag.
AA170605 Viser til urfolks rettigheter ¶
AA170605 Samene viser også til ILO-konvensjon om urfolks rettigheter og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter- Det er om samene har rettigheter etter folkeretten, at skjønnsretten blant annet skal ta stilling til.
AA170605 Viser til urfolks rettigheter ¶
AA170605 Samene viser også til ILO-konvensjon om urfolks rettigheter og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter- Det er om samene har rettigheter etter folkeretten, at skjønnsretten blant annet skal ta stilling til.
NL170529 Det er en symboltung markering for den lille, store festivalen som har gått fra å være en lokal identitetsmarkør til å bli en internasjonal arena for oppmerksomhet rundt urfolks posisjon og rettigheter verden over.
AA170516 Men i disse dager risikerer vi å miste nettopp denne kulturen og kunnskapen, hvorfor ser vi ikke de store sammenhengene ? Urfolks nære og kvalitative forståelse av hvordan alt i naturen henger sammen, har FN begynt å nærme seg med svært nysgjerrige øyne.
AA170516 Kunsthall Trondheim byr på internasjonale krefter som forteller at vi trenger både reinsdyr og urfolks kunnskap for å finne fram til bærekraftige løsninger.
AA170516 Hvordan er det med urfolks kunnskap ?
AA170419 Urfolks rettigheter er altså forholdsvis grundig omtalt og beskyttet i folkeretten.
AA170419 169 om urfolks rettigheter blant annet forpliktet seg til at urfolks rett til naturressurser i deres landområder skal sikres spesielt og at deres tradisjonelle virksomhet skal anerkjennes for å opprettholde kultur, selvberging og utvikling.«Når det er aktuelt, skal regjeringene sikre at slik virksomhet blir styrket og fremmet med deltakelse av disse folk. » ( ILO
AA170419 169 om urfolks rettigheter blant annet forpliktet seg til at urfolks rett til naturressurser i deres landområder skal sikres spesielt og at deres tradisjonelle virksomhet skal anerkjennes for å opprettholde kultur, selvberging og utvikling.«Når det er aktuelt, skal regjeringene sikre at slik virksomhet blir sty
DN170327 I tillegg tok DNB initiativ til en uavhengig undersøkelse av hvordan urfolks rettigheter er ivaretatt.
DB170327 Nå er det bare oljefondet som må forstå at også de må respektere urfolks rettigheter, sier Larsen til Aftenposten.
DA170327 Nå er det bare oljefondet som må forstå at også de må respektere urfolks rettigheter, sier Larsen til Aftenposten.
AP170327 Nå har KLP, Storebrand, Nordea og alle de store private selskapene trukket seg ut, nettopp fordi dette bryter med å mange menneskerettigheter og urfolks rettigheter.
AP170327 - Jeg forventer at Oljefondet trekker seg ut av denne investeringen, og at man for fremtiden unngår å bryte urfolks rettigheter.
AP170327 Nå har KLP, Storebrand, Nordea og alle de store private selskapene trukket seg ut, nettopp fordi dette bryter med å mange menneskerettigheter og urfolks rettigheter.
AP170327 - Jeg forventer at Oljefondet trekker seg ut av denne investeringen, og at man for fremtiden unngår å bryte urfolks rettigheter.
AA170327 Nå er det bare oljefondet som må forstå at også de må respektere urfolks rettigheter, sier Larsen til Aftenposten.
DA170326 Nå er det bare oljefondet som må forstå at også de må respektere urfolks rettigheter, sier Larsen til Aftenposten.
DA170326 Nå er det bare oljefondet som må forstå at også de må respektere urfolks rettigheter, sier Larsen til Aftenposten.
AP170326 Prosjektet er både en miljøkatastrofe og et brudd på urfolks rettigheter og ikke noe et norsk selskap kan stå inne for å støtte.
AP170326 Nå er det bare Oljefondet som må forstå at også de må respektere urfolks rettigheter, sier Larsen.
DB170222 Vi har dialog med våre kunder og flere interessegrupper, og understreket at respekt for urfolks rettigheter er en grunnleggende forutsetning for oss som bank.
DB170222 Vi avventer nå resultatene fra den pågående undersøkelsen av hvordan urfolks rettigheter er ivaretatt i prosessen.
DB170219 I et brev til Vidar Helgesen, sendt rett før avreise til Kongo, skriver daglig leder Lars Løvold i Regnskogfondet at « Norskstøttet program i DR Kongo kan føre til økt avskoging og brudd på urfolks rettigheter.
VG170216 Det vil melde Norge ut av ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter.
AA170215 ( ©NTB ) ¶ | Urfolks barn får kompensasjon ¶
DA170208 Miljøorganisasjonene Greenpeace og Sierra Club anklager Trump for å prioritere oljeselskapenes profitt foran miljøet og urfolks rettigheter.
AA170208 Miljøorganisasjonene Greenpeace og Sierra Club anklager Trump for å prioritere oljeselskapenes profitt foran miljøet og urfolks rettigheter.
DN170124 Vårt fokus nå er den pågående undersøkelsen av hvordan urfolks rettigheter er ivaretatt i prosessen, som DNB tok initiativ til, sier Westerveld.
DN170124 Vi har intensivert dialogen med våre kunder og understreket at respekt for urfolks rettigheter er en grunnleggende forutsetning for oss som bank, sa Harald Serck-Hanssen, konserndirektør for store og internasjonale kunder i DNB til DN den gang.
SA170102 På toppen av det er mye av vindkraften også ødeleggende for reindriften, vårt urfolks livsgrunnlag.
AP161105 « Sametinget bidrar gjerne i arbeidet med å endre forskriften [... ], slik at SPU og NBIMs virksomhet i fremtiden tar hensyn til urfolks rettigheter », heter det i brevet til Siv Jensen.
AP161010 Trenger elever å lære om fotosyntesen og urfolks rettigheter ?
AP160919 Det er noen ekko her fra tidligere europeisk overstyring : Afrikanske eller amerikanske urfolks verdier ble med et pennestrøk erstattet med « våre ».