DB171228 Ledelsen på asylmottakene tok imot statlige midler til undervisning og fikk samtidig del av overskuddet fra arbeidet til de underbetalte asylsøkerne.
NL171227 Avdelingens lokaler er velegnet for undervisning , og holder gjennomgående en meget god standard.
AP171226 Flere lærere bruker blant annet en metode som heter flipped classroom, omvendt undervisning .
AP171226 Samme rapport viser at både elever, lærere og skoleledere mener at flere lærere har gitt bedre undervisning og læring.
AP171224 To norske onkologiske sykepleiere fra OUS bor i Addis nå og bidrar med undervisning daglig, sier Kristin Schjølberg Hanche-Olsen.
DN171222 Arbeidsledigheten er lavere enn i desember i fjor for alle yrkesgrupper bortsett fra undervisning .
DA171222 I Pt AS har hatt adresse på Gamleveien i Stavanger og har drevet innenfor bransjen undervisning innen idrett og rekreasjon.
BT171221 Om elevene får jevnlig og kompetent undervisning i svømming vil de mer sannsynlig kunne oppnå målene.
BT171219 TYR TIL PORNO : Når ungdom ikke får nok undervisning fra skolen om hva sex er, tyr man til porno, skriver Karina Farnes.
BT171219 Når ungdom ikke får nok undervisning fra skolen om hva sex er, tyr man til porno.
DB171218 Persontilpasset undervisning er for lengst et etablert premiss i skolen.
DB171218 Med effektive digitale verktøy får lærerne muligheten for å tilpasse undervisning og oppgaver til elevens eller studentens situasjon og historikk.
DB171218 Et vesentlig bidrag til mer persontilpasset og bedre undervisning er stordataanalyse og bruk av intelligente kognitive datasystemer.
DB171218 - Benytte teknologi for å sikre mest mulig tilpasset undervisning for den enkelte.
AP171218 « En proaktiv og relasjonsorientert klasseleder som lytter til elevstemmen er viktig for god undervisning ( Jordet & Bergkastet, 2013 ).
BT171217 Arbeidet ble lagt innenfor skolens område, men utenfor skolens tid slik at alminnelig undervisning ikke ble forstyrret.
DB171214 - Dersom alle lærere som ikke oppfyller kompetansekravet for undervisning skulle ta videreutdanning vil det være behov for 27 823 plasser til videreutdanning for lærere, skriver Utdanningsdirektoratet i sin gjennomgang av tallene. ( ©NTB ) ¶
AA171214 Etter at de kunne bekrefte at de hadde kontroll over situasjonen kunne jeg gå ut i skolemiljøet og fortelle at det er trygt på skolen, og at elevene kan møte til undervisning på vanlig måte.
SA171213 « Når vi nå endelig har vunnet fram, betyr det at alle skoler får et minimum av lærerressurser i ordinær undervisning , basert på antall elever på skolen », skriver Steffen Handal.
SA171213 Når vi nå endelig har vunnet fram, betyr det at alle skoler får et minimum av lærerressurser i ordinær undervisning , basert på antall elever på skolen.
DA171213 - Ja, jeg jobber også ellers som sanger og sanglærer på fulltid, og har vært mye rundt på SFO ved skoler og har en del sangkurs og undervisning .
AP171213 Lærere vet hva de vil ha til egen undervisning og fortjener å få en rolle i prosessen.
BT171212 Daværende kunnskapsminister Henrik Asheim forsvarte denne lovfestede retten og grunnleggende akademiske verdi da en stortingsrepresentant fra KrF ville vite hvordan statsråden hadde tenkt å sikre fortsatt undervisning i hebraisk ved Universitetet i Oslo.
AP171211 Mange skoler og lærere greier å kombinere fysisk aktivitet med matte eller norsk, men det er ikke gitt at alle greier det, eller at man kan greie det hver eneste dag uten at det går utover læring og undervisning i andre fag. 3.
VG171210 - Addictologi Akademiet er en bedrift som tilbyr coaching og undervisning som hjelper mennesker til å ta ansvar for sitt eget liv.
SA171209 Her Thea Lundal ( nærmest ) og resten av klassen som får undervisning i arabisk av lærer Afrah Ghalion ved Stavanger katedralskole.
SA171207 Thea Lundal ( nærmest ) og resten av klassen får undervisning av lærer Afrah Ghalion.
SA171207 Stavanger katedralskole tilbyr undervisning i arabisk, men usikker finansiering gjør at tilbudet står i fare.
DN171207 Torsdag ble all undervisning avlyst.
BT171207 Torsdag ble all undervisning avlyst.
BT171207 Det har fremkommet eksempler der foreldre som ber om tilrettelagt undervisning for et barn, og foreldre med barn som har fravær fra skolen på grunn av sykdom, har blitt meldt til barnevernet.
AP171207 Torsdag ble all undervisning avlyst.
AP171207 Undervisning om seksuell trakassering ved samtlige medisinske fakultet i landet.
AP171207 Undervisning om seksuell trakassering ved samtlige medisinske fakultet i landet.
AA171207 Torsdag ble all undervisning avlyst.
SA171206 Sett i et nasjonalt perspektiv har Stavanger katedralskole et unikt tilbud i undervisning i arabisk som fremmedspråk for elever under 18 år.
BT171205 I tillegg vil elever fra Skare som går på Odda ungdomsskole få undervisning av lærere i Skare.
AP171205 For det første har min klient hele tiden hevdet at han tok undervisning på en trafikkskole og betalte en akseptabel pris for det.
DA171204 klasse, og får spesialtilpasset undervisning i en rekke fag på skolen.
AP171203 Men selvsagt kan det også legges inn mer fysisk aktivitet i annen undervisning , hvis man vil det lokalt.
AP171203 Ansatte i barnehager, skoler, barnevern, politi og helsevesen må få solid undervisning om overgrep mot barn.
SA171202 Sykehjemmet bruker også sosiale medier i undervisning for de ansatte.
SA171201 Spesielt når én av tre norske lærere sier at de har så store klasser at de i mindre eller liten grad får fulgt opp hver enkelt elev og gitt tilpasset undervisning .
SA171201 Likevel får stadig flere elever undervisning i stadig større klasser, og det er i dag enorme forskjeller i lærertettheten på norske skoler.
SA171201 Hun gleder seg over at kravet innføres, mener det er naturlig å se det i sammenheng med læreplanarbeidet og avviser at det innebærer mer metodestyrt undervisning .
NL171201 For å komme dit vi er i dag har UiT jobbet kontinuerlig for å styrke kvaliteten på vår undervisning og forskning.
DA171130 Vi trenger å understreke lærernes metodefrihet, og gjennomføre en tillitsreform i skolen for å kutte unødvendig byråkrati og frigjøre tid til undervisning og oppfølging av elevene, sier Henriksen.
DA171130 Lærerne må få tilbake makten i klasserommet og bestemme over egen undervisning , mener flere partier på Stortinget.
AP171130 Derfor går Fremskrittspartiet klart imot kjønnsdelt undervisning .
NL171129 Seminaristene kunne søke om friplass, dersom de i tillegg til det ordinære læringsprogrammet fulgte undervisning i samisk eller kvensk og dessuten bandt seg til å arbeide fem år i et såkalt overgangsdistrikt, dvs områder med samisk eller kvensk befolkning.
NL171129 Og det var til tross for at de som friplasselever på Seminaret hadde forpliktet seg til å prioritere undervisning i norsk.
NL171129 For ytterligere å intensivere fornorskningsarbeidet, vedtok Stortinget i 1904 å oppheve friplassordninga og dermed gjøre slutt på all undervisning i samisk og kvensk på Tromsø lærerskole. ( endret navn fra seminar til lærerskole i 1903. ) ¶
AP171129 Det betyr at lærere kan konsentrere seg om å følge opp hver enkelt elev og gi bedre og mer tilrettelagt undervisning .
AP171129 De har krav på tilpasset undervisning .
AA171129 Juridisk løses slikt gjennom det lov- og tariffmessige begrepet « særlig uavhengig stilling », som medfører at man som faglig ansatt ikke har krav på overtid hvis man forbereder undervisning utover natta, eller hvis man skulle finne på å forske eller skrive mer enn åtte timer hver dag.
AA171129 Forskning og undervisning kvalifiseres eksternt, gjennom deltakelse på konferanser, publikasjoner, studentevalueringer og tilsynsordninger.
AA171129 Faglig ansatte på et universitet, i hvert fall de som kombinerer forskning og undervisning , har behov for en stor grad av individuell frihet i arbeidsorganiseringen.
AA171129 De har selv ansvar for å lede og produsere forskning og forberede undervisning , på felt som leder verken har kompetanse på, interesse for eller tid til å sette seg inn i.
VG171127 I en lengre utredning beskrives gjentatte og omfattende problemer med mannens undervisning over en periode på ti år.
DN171127 Dessuten at både barne-, ungdoms- og videregående skoler skal gjennomføre obligatorisk undervisning i disse temaene.
DB171127 En tredje betenkelig side ved innføringen av dataverktøyet er at formuleringene og definisjonene av hva som er god undervisning og skoledrift i stor grad overlates til et selskap som ikke har skole som felt og fag.
AP171127 I en lengre utredning beskrives gjentatte og omfattende problemer med mannens undervisning over en periode på ti år.
AP171127 Forskning fra blant annet USA og Sverige konkluderer med at klassestørrelse har stor betydning for elevens langtidseffekt av undervisning .
AP171127 Alle disse ber om flere lærere som kan se den enkelte elev og gi tilpasset undervisning .
DB171126 Knut Egil Bøe, professor på institutt for husdyr- og akvakulturkunnskap ved Universitetet i Ås arbeider med forskning og undervisning innenfor termisk, fysisk og sosialt miljø for husdyr.
BT171126 Mitt forslag er å investere disse pengene i undervisning og gode lærere til å formidle kritisk tenking, vitenskapelig metode og ikke minst religionshistorie uten K.
AA171126 Vi har det siste året utarbeidet et nytt sett med « etiske retningslinjer for undervisning og veiledning ».
SA171125 Undervisning om grensesetting, respekt og likeverd må styrkes i skolen og i barnehagen.
DB171125 Hun jobber ved Oslo Universitetssykehus som koordinator for nettverket TTA - « Turning the Tide of Antimicrobial resistance » og med forskning, forskningskommunikasjon og undervisning på Realfagsbiblioteket ved Universitetet i Oslo.
NL171124 På sakslisten er oppført Samisk språkutvalgs NOU « Hjertespråket » med forslag til nye tiltak for utbygging av samisk språk i undervisning og forvaltning, Samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Tromsø kommune, Skansen som Samisk Senter i Tromsø og Gaisi Språksenter, i klart språk, - stedsnavn på samisk og samiske skilt.
AP171124 Leder av Barnelegeforeningen, Ketil Størdal, er i Tanzania hvor han har deltatt på undervisning både på sykehus og helsestasjon..
VG171123 Det er heller ikke tilstrekkelig med nok lærere, de skal også ha riktig kompetanse i forhold til kompetansekrav for undervisning i fagene.
SA171123 Elever og ansatte trenger et skolebygg som er egnet for undervisning , utover det bør man med blikk på den økonomiske situasjonen, være nøkterne og lære av tidligere overskridelser.
NL171123 Ifølge Kantar-undersøkelsen mener både jenter, foreldre og karriereveiledere at det bør være mer undervisning innen teknologi i skolen.
SA171121 Resultatet av stappfulle barneskoler er at Nylund har måttet flytte et helt trinn inn i det nye Brodd-huset, der det fra høsten 2017 drives undervisning for hele fjerde trinn ved Nylund skole, det vil si rundt 90 elever.
DA171121 - Flere kompetente lærere, mer tilpasset undervisning , færre elever i klassen, bedre skolebygg og nyere utstyr.
VG171120 - Arbeidsplanen hans for neste år er laget, og han har fått andre arbeidsoppgaver enn undervisning , sa Bakke til VG.
DN171119 Her fra undervisning i elektrofag ved en videregående skole.
AP171119 Nettopp undervisning er imidlertid en av den nå så forhatte presidentens udiskutable store suksesser : Nesten 90 prosent av Zimbabwerne kan lese og skrive.
AP171119 Nettopp undervisning er imidlertid en av den nå så forhatte presidentens udiskutable store suksesser : Nesten 90 prosent av Zimbabwerne kan lese og skrive.
AP171119 Høyre mener det er viktigere å fokusere på å videreutdanne de lærerne vi allerede har, i stedet for å ansette enda flere som ikke nødvendigvis har kvalifikasjonen som kreves for en god undervisning .
AP171118 Det er ikke fagkompetansen det står på, men kunnskap om hvordan best mulig undervise barna gjennom inkludering, tilrettelegging og variert undervisning , skriver lærerstudentene.
AP171118 . Vi lærerstudenter merker selv at det ikke er fagkompetansen det står på, men kunnskap om hvordan best mulig undervise barna deres gjennom inkludering, tilrettelegging og variert undervisning .
DB171117 Undersøkelser vi har utført i samarbeid med TNS Kantar viser at elever får lite seksualitetsundervisning, og at lærerne mener egen undervisning ikke er god nok.
DB171116 - Vi har drøftet dette i høst, og fra og med i år inngår det i vår lokale læreplan at undervisning om pubertet gjøres på 5. trinn.
NL171115 Vi trenger at institusjonene, særlig forskning og undervisning , leverer på øverste nivå.
DB171114 Hverdagen for skolens yngste er for mye preget av tradisjonell undervisning og for lite av lek, mente dem.
DA171114 Venstre er positiv til at vi nå får verktøy som kan bidra til en variert undervisning , som igjen kan føre til at flere elever bli motivert til å gå på skolen.
DA171114 I skolen gir digitaliseringen økt mulighet for variert undervisning , noe som vi i Venstre hilser velkommen.
VG171112 Aarebrot har oppdratt flere generasjoner studenter som har blitt inspirert gjennom undervisning og forelesninger og kommentarer og veiledning.
DB171112 KrF ønsker flere tiltak, blant annet at undervisning om grensesetting, respekt og likeverd må styrkes i skolen og barnehagen.
DB171111 Men de timene kunne være delt opp, slik at vi kunne være på settet noen timer og så ha 15 minutter med undervisning , minnes Grint.
AP171110 | Sverige : Foreleser tvinges til å kvotere inn feministisk teori i undervisning om høyreorienterte tenkere ¶
AP171110 | Sverige : Foreleser må kvotere inn feministisk teori i undervisning om høyreorienterte tenkere ¶
DB171109 Fra i alle fall én høgskole meldes det om at lærerstudentene får mindre undervisning i skjønnlitteratur enn før.
VG171108 Dagene til Sveen består av å stå opp, spise frokost i kantina, trene, ha fast undervisning, ny trening, middag i kantina og ny undervisning .
VG171108 Dagene til Sveen består av å stå opp, spise frokost i kantina, trene, ha fast undervisning , ny trening, middag i kantina og ny undervisning.
AA171108 Politiet rykket ut til en skole i Trondheim etter melding om vold i forbindelse med undervisning .
AA171108 Episoden oppsto i forbindelse med undervisning ved den aktuelle ungdomsskolen.
VG171107 Bildet er fra undervisning i elektrofag.
AA171106 I mens aggregatene har ligget i bestilling har elevene hatt undervisning andre steder på skolen.
BT171105 Her er de låst inne når de ikke har undervisning , måltider eller trening.
AP171105 Vi oppfatter forslaget om programmering i matematikkfaget som et uvitenskapelig eksperiment som vil ha store konsekvenser for undervisning av matematikk i skolen og i lærerutdanningen.
AP171105 Som matematikklærerutdannere skal vi drive forskningsbasert undervisning .
DB171104 Det kalles « teaching to the test », og fører nesten automatisk til en mer formalistisk undervisning , stivere og mer målrettet, med en dreining av fokus fra innhold til form.
SA171103 Vi skal ikke ha IKT og koding i skolen for IKT-ens skyld, men for at elevene skal få en mer interessant og tilpasset undervisning og lære mer.
NL171103 Undervisning skal forberedes, gjennomføres og etterarbeides ( retting/vurdering osv.
DN171103 Arbeidsledigheten var lavest innen undervisning med 0,7 prosent », skriver Nav.
DB171102 Der heter det blant annet at elever og foreldre forteller om « lærere som ikke har nødvendig kompetanse, om mange vikarer og om undervisning utført av voksne uten godkjent utdanning.
AP171102 Derfor har Nasjonalt publiseringsutvalg og Universitets- og høgskolerådet presisert at « forskerens bidrag til undervisning , formidling og innovasjon, samt faglige og sosiale bidrag til fagmiljøet også bør tillegges vekt.
DN171101 En lærernorm vil gjøre lettere å tilby tilpasset undervisning og tettere oppfølging av den enkelte elev.
AP171031 Lærerne har jo ingen mulighet til å følge opp, tilpasse undervisning og se alle elevene faglig og psykisk.
AP171031 Det kan imidlertid løses ved tilbud om ekstra undervisning .
SA171026 Kulturskole : Individuell undervisning 1725 kroner per semester.
DB171026 Familien har reist med meg, mannen min, Bjørnar, har også vært min sekretær, og har tatt med seg barna, som har fått undervisning underveis, sier hun om guttene som i dag er 18, 23 og 25 år.
DB171026 Så viste det seg at hver av disse gruppene hadde felles undervisning i bare tre timer hver uke.
DA171026 Gjennom møter med elevene, undervisning i klasser og grupper og individuelle konsultasjoner ved 1. og 8. trinn har tjenesten en mulighet til å oppdage barn og unge med behov for oppfølging og hjelp.
BT171026 Det finnes ingen tilsvarende og like store samlokaliseringer av kulturaktører, ulike kunstformer, kulturnæring og undervisning i Norge.
DB171025 Nå venter vi på direktoratets vurdering og innspill fra universitetene om hva de mener studentene trenger av undervisning i tillegg for å kunne godkjennes som psykologer i Norge.
BT171025 Hva er løsningen ? Én mulighet er metoden omvendt undervisning .
AP171025 Mor opplevde at sønnen fikk mangelfull undervisning , og viser frem en ukeplan hun sier det var vondt å lese.
AP171025 Kanskje er ordningen underfinansiert, og kanskje har medisinutdanningene for lite praksis og undervisning i allmennmedisin.
VG171024 To ganger i uken har jeg undervisning til klokken 21.00, da vil jeg gjerne raskt hjem.
BT171024 Engasjerende undervisning hvor elevene føler seg utfordret, aktive, glade og kompetente. 2.
DA171022 Reguleringsbestemmelsene tillater en maks utnyttelse på inntil BRA 14.500 kvm med svært vidt bruksformål ; kontor, helse/tjenesteyting, bevertning, kultur eller undervisning , heter det i annonsen.
DA171022 Reguleringsbestemmelsene tillater en maks utnyttelse på inntil BRA 14.500 kvm med svært vidt bruksformål ; kontor, helse/tjenesteyting, bevertning, kultur eller undervisning , heter det i annonsen.
DB171021 Mens flyktningemødre og - fedre har rett til to års undervisning på introduksjonsprogrammet, mener mange skoleeiere barna får klare seg med ett års innføringstilbud.
DA171021 Disse barna fra Sør-Sudan får undervisning på skole i flyktningleiren Bidi Bidi i Uganda.
SA171020 Med TV-aksjonen skal UNICEF gi skoleutstyr til 230000 elever, gjenoppbygge nesten 800 klasserom, trene lærere og tilby undervisning til elever som har falt ut av skolen og må ta igjen det tapte.
SA171020 Gjennom læring og undervisning skal UNICEF tilrettelegge for å gjenreise Syria.
DA171020 Vi kan ikke overlate til Oslo-politikerne alene å få på plass tilstrekkelig antall lærere for å sikre at alle elever blir sett og får tilpasset undervisning .
DA171020 Det er alltid noen elever som for eksempel kan har problemer med impulskontroll eller har uønsket atferd, både i spesialgrupper og ellers i skolen, sier adjunkt Kine Høijord, som selv har lang erfaring fra undervisning i skolens spesialgrupper, men også fra ordinære grupper i skolen.
VG171019 | Lærerne krever mindre tid til undervisning - mer tid til elevstøtte ¶
DN171019 Over 100.000 elever ved mer enn 200 skoler mistet undervisning under streiken.
DN171019 Lærerne mener for mye av tiden som brukes sammen på skolen, ikke er relevant for fag, undervisning og oppfølging av elevene.
DN171019 Det betyr at noe må til undervisning , noe skal være arbeidstid på skolen og noe arbeidstid utenom skolen, sier Handal.
DA171019 Over 100.000 elever ved mer enn 200 skoler mistet undervisning under streiken.
DA171019 Lærerne mener for mye av tiden som brukes sammen på skolen, ikke er relevant for fag, undervisning og oppfølging av elevene.
DA171019 Det betyr at noe må til undervisning , noe skal være arbeidstid på skolen og noe arbeidstid utenom skolen, sier Handal.
DA171019 Over 100.000 elever ved mer enn 200 skoler mistet undervisning under streiken.
DA171019 Lærerne mener for mye av tiden som brukes sammen på skolen, ikke er relevant for fag, undervisning og oppfølging av elevene.
DA171019 Det betyr at noe må til undervisning , noe skal være arbeidstid på skolen og noe arbeidstid utenom skolen, sier Handal.
AP171019 Ved å forby en gruppe som bærer religiøse plagg å møte til undervisning , sier vi at norske universiteter ikke er villige til å oppfylle denne delen av samfunnsoppdraget.
AA171019 Lærerne mener for mye av tiden som brukes sammen på skolen, ikke er relevant for fag, undervisning og oppfølging av elevene.
AA171019 Det betyr at noe må til undervisning , noe skal være arbeidstid på skolen og noe arbeidstid utenom skolen, sier Handal.
AP171017 Jeg oppfordrer elevene til å snakke mer om sine erfaringer i kroppsøving - deres stemmer er avgjørende for at vi som har ansvar for undervisningen, følger fagets undervisning med et kritisk blikk.
AP171017 Elevenes stemmer er avgjørende for at vi som har ansvar for undervisningen, følger fagets undervisning med et kritisk blikk.
AA171017 Noen vier seg til sosialt arbeid, noen engasjerer seg for idrett eller ulike kulturtilbud, mens andre driver kunnskapsformidling i historielag og undervisning .
DB171016 Vi som er lærere kan ikke skylde på byråkrater eller forskere, om vi driver med undervisning og vurdering som skader barn og unge.
AP171016 Han har lang erfaring med undervisning i markedskommunikasjon og forbrukeradferd og har skrevet flere bøker om markedsføring, reklame og forbruk.
BT171015 På samme måte må studentene ha tid til å engasjere seg i studentaktive læringsformer og forskningsbasert undervisning .
BT171015 Muligheten til å prioritere undervisning er nøkkelen til bedre studiekvalitet.
BT171015 Men i denne saken er det lett å stå sammen : Det trengs et løft for økt studiekvalitet, og det må bygge på muligheten til å prioritere undervisning .
BT171015 Det handler blant annet om at hver underviser ikke kan ha for mange studenter å følge opp, og at infrastrukturen ved institusjonene må legge til rette for slik undervisning .
BT171015 Den viste også at underviserne mente at studentaktive læringsformer gir best læring, men at lærersentrert undervisning som forelesninger og seminarer likevel brukes mest.
BT171015 Den viste at vitenskapelig ansatte bruker mye tid på undervisning ( over halvparten av sin arbeidstid i snitt ), men ønsker seg mer tid til forberedelser.
BT171015 Da kvalitetsmeldingen ble vedtatt, ble det opp til hver enkelt institusjon å finne frem til gode meritteringsordninger for undervisning - innen 2019.
BT171015 Blant tiltakene var en nasjonal konkurransearena for undervisning , en ny kvalitetsportal og krav om ordninger for merittering av gode undervisere.
AP171014 Finland investerte i undervisning og utvikling av unge talenter - resten er historie.
DA171013 Helse, omsorg og samferdsel må ha førsteprioritet i et statsbudsjett, men sektorer som forskning, undervisning og kultur er også sterkt statsavhengige.
AA171013 Vi vet fra både Statistisk Sentralbyrå sine fremskrivninger av tilbud og etterspørsel i arbeidsmarkedet og av NHO's kompetansebarometer at det blir mangel på arbeidskraft innenfor helse, bygg, teknologi og undervisning .
VG171011 For eksempel må det ikke åpnes for fritak fra svømmeundervisning eller annen form for kjønnsdelt undervisning .
AP171011 Grunnen til at mange betaler, er at de er redde for at barna skal få dårligere undervisning og svakere karakterer.
AP171011 Forskning eller undervisning ?
AP171011 Forskning eller undervisning ?
AP171010 « Rystende », mener UNESCO, FNs organisasjon for undervisning , vitenskap, kultur og kommunikasjon, om resultatene fra sin egen undersøkelse : Mer enn 617 millioner barn og unge i skolealder får aldri grunnleggende kunnskaper i matematikk og lesning.
VG171009 Hun hadde vært to år i forsvaret, og akkurat begynt på utdanningen som sykepleier, da hun begynte å forsove seg til undervisning som startet midt på dagen.
NL171009 Å utdanne leger til Nord-Norge var et vesentlig argument bak etableringen, men i kunnskapsmiljøene i Oslogryta pekte man på at det var for lite folk og for tynt fagmiljø for å danne grunnlag for undervisning i medisin.
DN171009 Mer undervisning uten godkjent utdannelse Flere endringer ¶
DN171009 Videre ble infrastruktur, forskning, undervisning og kompetanseheving trukket fram som områder som vil bli høyt prioritert.
DN171009 Ved dagens Y-løp på ingeniørutdanningene får studenter ekstra undervisning i norsk, matte og fysikk, men slipper noen tekniske emner som de allerede har i utdanningen sin.
DB171009 ¶ BETYR MYE : Hvordan spesialundervisningen organiseres betyr mye, mener Oslo-elev Tobias Fønsterlien som har lang egenerfaring med slik undervisning .
DA171009 Ved dagens Y-løp på ingeniørutdanningene får studenter ekstra undervisning i norsk, matte og fysikk, men slipper noen tekniske emner som de allerede har i utdanningen sin.
AA171009 Videre ramses infrastruktur, forskning, undervisning og kompetanseheving som områder som vil bli høyt prioritert.
DB171007 - Varsellampene må lyse hos lærerne når jenter med foreldre som har tett tilknytning til områder med kjent forekomst av æresrelatert vold blir borte fra undervisning i to, tre år uten forvarsel.
AP171007 Obligatorisk undervisning om digital vold mot jenter og kvinner ved lærer- og politiutdanningen.
NL171006 Samtidig må vi også satse på å skape attraktive fagskoler og en høyere utdanningssektor som leverer både undervisning og forskning av høy kvalitet.
VG171005 - Men vi er opptatt av at god kvalitet i skolens undervisning , ledelse, profesjonsfellesskap og kommunikasjon med hjemmet bygger tillit til skolene, og det kan oversettes til et godt omdømme, avslutter Lie Larsen.
VG171005 - Slike ord skal ikke forekomme i våre utgivelser, og vi beklager sterkt at vi har sluppet igjennom denne svært uheldige oppgaven, sier redaksjonsleder Gro Schaathun i Aschehoug Undervisning .
DB171005 - Slike ord skal ikke forekomme i våre utgivelser, og vi beklager sterkt at vi har sluppet igjennom denne svært uheldige oppgaven, sier redaksjonsleder Gro Schaathun i Aschehoug Undervisning .
AP171005 - Slike ord skal ikke forekomme i våre utgivelser, og vi beklager sterkt at vi har sluppet igjennom denne svært uheldige oppgaven, sier redaksjonsleder Gro Schaathun i Aschehoug Undervisning .
AA171005 - Slike ord skal ikke forekomme i våre utgivelser, og vi beklager sterkt at vi har sluppet igjennom denne svært uheldige oppgaven, sier redaksjonsleder Gro Schaathun i Aschehoug Undervisning .
DA171004 RYDDER OPP : Gro Schaathun hos Aschehoug Undervisning beklager at de har solgt undervisningsmateriell med ordet neger i, og fjerner nå boka fra sine salgskanaler.
DA171004 Da Dagsavisen tok kontakt med Aschehoug på mandag var utgaven fortsatt presentert på Aschehougs hjemmeside under kategorien undervisning .
DA171004 - Slike ord skal ikke forekomme i våre utgivelser, og vi beklager sterkt at vi har sluppet igjennom denne svært uheldige oppgaven i boka « Lek med ord », som det refereres til, sier redaksjonsleder Gro Schaathun hos Aschehoug Undervisning .
DA171004 RYDDER OPP : Gro Schaathun hos Aschehoug Undervisning beklager at de har solgt undervisningsmateriell med ordet neger i, og fjerner nå boka fra sine salgskanaler.
DA171004 Da Dagsavisen tok kontakt med Aschehoug på mandag var utgaven fortsatt presentert på Aschehougs hjemmeside under kategorien undervisning .
DA171004 - Slike ord skal ikke forekomme i våre utgivelser, og vi beklager sterkt at vi har sluppet igjennom denne svært uheldige oppgaven i boka « Lek med ord », som det refereres til, sier redaksjonsleder Gro Schaathun hos Aschehoug Undervisning .
AA171003 Han opplyser også at lærerne kommer til å møte som vanlig til sine timer og gi undervisning til elevene som møter opp.
AA171003 Dersom det nå møter elever på skolen for å ha vanlig undervisning , istedenfor å demonstrere mot et lovlig fattet utvisningsvedtak som familien har fått prøve i retten og tapt, kan eleven raskt bli sett på som en tulling uten empati, av både medelever og skoleledelse.
AA171003 De burde gitt et tydelig signal om at eleven skal møte til undervisning .
AA171003 - Uansett er skolen lovpålagt å gjennomføre et visst antall timer undervisning i løpet av skoleåret.
AA171003 - Saken og elevenes engasjement er et kjempefint utgangspunkt for undervisning .
AA171003 - Jeg håper det blir gjennomført ordinær undervisning for elevene som velger å bli igjen på skolen.
AP171002 Gjerningsmannen hadde selv hatt undervisning i engelsk på stedet.
AA171002 Vi har bidratt i planlegging av undervisning og forelesninger med målsetting om at studentene kommer ut i praksis med større bevissthet om det barn og unge etterspør.
AP170930 Barneombudet : - For teknisk undervisning
AA170930 Alle er studenter ved Institutt for musikk ved NTNU, der de får undervisning i kammermusikk av professor Marianne Thorsen.
DB170929 Arbeidsledigheten var lavest innen undervisning , med 0,8 prosent. 22.300 nye ledige jobber ¶
DB170929 Undervisning var eneste yrkesgruppe med flere helt ledige enn i september i fjor, mens helse, pleie og omsorg var uendret.
DA170929 Det var kun innen undervisning at antallet helt ledige var litt høyere enn i september i fjor, mens innen helse, pleie og omsorg var det uendret.
AP170929 klasse blir busset til Vollebekk skole, mens de tre øverste trinnene har undervisning i skolens nabobygg, den tidligere tekniske skolen.
AA170929 Det var kun innen undervisning at antallet helt ledige var litt høyere enn i september i fjor, mens innen helse, pleie og omsorg var det uendret. ( ©NTB ) ¶
DB170928 Manglende mestring skaper frustrasjon, uro og konflikter blant elevene og gjør det vanskelig for lærerne å drive undervisning som er godt tilpasset alle, sier Wold.
NL170925 Her får ungdommene omvisning på huset og undervisning om kropp og seksualitet.
AA170925 Sjetne skole gjennomgår for tiden en lenge etterlengtet rehabilitering, og i mellomtiden har barna undervisning på brakkeskolen på Brøset, om lag 10 km unna.
AP170924 Dessverre kan det ikke tas for gitt at alle deler idealet om at undervisning , politikk og forvaltning skal være kunnskapsbasert.
AP170922 Tiltakspakke som skolene kan velge fra med utgangspunkt i kartleggingen, blant annet flere miljøarbeidere, helsesøstre, NAV-veiledere, mindre klasser og ekstra undervisning .
AP170922 Kartlegging av situasjonen på hver enkelt skole, med intervju med lærere og observasjon av undervisning og skolemiljø.
VG170921 Utelukker ikke undervisning
VG170921 - Arbeidsplanen hans for neste år er laget, og han har fått andre arbeidsoppgaver enn undervisning , sier Bakke til VG.
DA170921 Ingen undervisning dette studieåret ¶
AP170921 Formidling hører til forskerrollen, på linje med veiledning og undervisning .
DB170920 En viktig satsing er forholdet til barn og unge, og skolenes evne til å tilby god helsefaglig undervisning kombinert med mat til elevene.
DB170920 Høyre vil innføre plikt for skolene til å gi ekstra undervisning både for elever som strever og for elever som trenger ekstra utfordringer.
DA170919 Dagsavisen vet at felles for de to hendelsene på Stovner og Ulsrud videregående skole, er at lærere som har de to elevene i ordinær undervisning , opplever at de ikke er blitt informert om at de potensielt har å gjøre med elever som kan utgjøre en trussel mot deres egen eller elevers sikkerhet.
AP170918 UiO mener det er fagmiljøene selv som er best skikket til å møte utfordringene som oppstår, når en student møter til undervisning med nikab.
DB170917 Omsetningen i selskapet stammer fra undervisning , kurs og foredragsvirksomhet.
AP170917 Institusjonene har et ansvar for å sikre at undervisning , forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid holder et høyt faglig nivå, og utøves i overensstemmelse med anerkjente vitenskapelige, kunstfaglige, pedagogiske og etiske prinsipper. » | Hvor langt skal vi la det gå i Myanmar ?
AA170916 Nei til forbud : Det bør arbeides mot ansiktsdekkende plagg som nikab og burka i skole og undervisning i Norge, men å innføre nasjonalt forbud er ikke veien å gå, skriver Adresseavisen på lederplass.
AA170916 Mulighet for lokale forbud og plikt til samtale for elever/studenter som møter til undervisning i heldekkende plagg, er en mer konstruktiv måte å møte problemet på.
DN170915 Det er slutt på undervisning innen eiendomsfag ved Høgskolen i Østfold ( HiØ ).
DA170915 - Vi var før ute enn Frp med forslaget om forbud mot heldekkende plagg, som nikab, i skole og undervisning .
AA170915 Etter hvert vil vår utdanning ligne mer på NTNUs, med akademisering av undervisning og i rekrutteringen.
DB170914 Det er undervisning i Steffans klasse, og på TV-skjermen ser vi et bilde av Steffans pappa som spiller lutt ved et gammelt slott sammen med en gruppe kledd i renessanseklær.
AP170914 Hverken gjennom barneskole, ungdomsskole eller videregående kan jeg huske en eneste undervisning hvor psykisk lidelse var et tema.
AA170914 Hun understreker at vedtaket om å ikke forby heldekkende hodeplagg er begrunnet med at det ikke vil være til hinder for gjennomføring av undervisning .
VG170913 Den arresterte kvinnen skal ikke ha vært i kontakt med noen av barna, og prinsen selv skal ikke ha vært i undervisning , ifølge Daily Mail. | « Skam»-kollegene hyllet « Skal vi danse»-Cengiz ( 20 ) ¶
AA170912 God undervisning er ikke nok alene.
VG170910 Neste uke kommer Djabrails storebror for å få undervisning
DB170908 Vi kjenner ikke alle følgene av denne typen undervisning , men vi vet at stress over tid samles opp i kroppen og at symptomene kan komme etter mange år.
DB170908 En kan spørre hvilken respekt skolen viser for barnets integritet og egenverd ved slik undervisning .
VG170907 Målet med disse dyrebare første årene med undervisning er å gi barna selvtillit, sier rektoren og fortsetter : ¶
DB170907 All undervisning er avlyst ved University of Tampa fram til neste tirsdag.
DB170907 » Venstre går i år til valg på bedre undervisning i skolen, et knallhardt klimafokus ved vern av leteområdene i nord og en næringspolitikk som gjør det enklere for gründere og småbedrifter å skape den veksten Norge så sårt trenger i årene som kommer.
AA170907 Listhaug skal besøke en klasse med undervisning i faget « Norsk kultur og norske verdier ».
VG170906 Venstre vil gjøre overgangen mellom de ulike trinn enklere ved at elevene forberedes bedre gjennom undervisning og møte med nye lærer og skoler.
AP170905 Stemmer du på Høyre, stemmer du på et parti som er på lag med ungdom, som vil ha verdens beste skole med flere helsesøstre, bedre lærere og mer tilpasset undervisning .
DB170904 I stedet for visjonen med små grupper og tett kontakt med lærerne, med mulighet for tilpasset oppfølging, opplever mange at de møter veldig store grupper uten rom for variert undervisning , mener han.
AA170902 Ved Nypvang skole får tre av sju trinn undervisning i brakker.
AA170902 Også en rekke andre skoler har undervisning i brakker.
DN170901 Mer undervisning uten godkjent utdannelse ¶
AP170901 Ledigheten har det siste året falt innenfor alle yrkesgrupper, bortsett fra undervisning .
AP170831 - « Gullstandarden » i norsk skole må være lærere med kompetansen i orden og som selv har fått undervisning i fagene de skal lære bort.
DN170830 « Gullstandarden » i norsk skole må være lærere med kompetansen i orden og som selv har fått undervisning i fagene de skal lære bort.
DN170830 | Mer undervisning uten godkjent utdannelse ¶
DB170830 Det politikerne kaller undervisning , likner mer fragmentert og ferdigprogrammert instruksjon enn læring.
DB170830 Undervisning som instruksjon er vesensforskjellig fra læring.
DB170828 Når Trump sier han vil stanse nasjonsbyggingen, vil det gå ytterligere ut over den sosiale og økonomiske utviklingen, blant annet når det gjelder helsestell og undervisning , ikke minst for jenter.
NL170826 For til tross for at kommunen har et av Norges største turistmål, finner vi de største arbeidsgiverne innen helse og sosial, fiskeri, varehandel, industri og undervisning .
VG170825 Mansfield mener at funnet er svært relevant i vår moderne verden, og selv om den måten å regne på har vært utdatert i mer enn 3000 år kan det være nyttig i undersøkelser, datagrafikk og undervisning .
DA170825 Dette innebærer en kartlegging av situasjonen på hver enkelt skole, med intervju med lærere og observasjon av undervisning og skolemiljø.
AA170825 De har lagt mer av undervisning og kompetanseheving i arbeidstiden som faste fagdager, også for nattestillinger, skriver tilsynet.
DB170824 Flere lærere gir bedre undervisning og minsker behovet for spesialundervisning.
DB170823 - Vi opplever kraftig vekst i undervisning som gjøres av lærere som ikke har lærerutdanning, argumenterer han.
DA170822 - Vi synes ikke det er unaturlig å kreve at lærere som underviser i et fag, selv bør ha fått undervisning i dette faget.
VG170821 Det er en skole der de mest ressurssterke skolene med de mest ressurssterke elevene også blir sittende igjen med mest penger, så de kan tilby variert undervisning og et godt kantinetilbud - mens elevene som har levd på ris hjemme den siste uka, og som møter sultne om morgen, på flere av skolene ikke får noe ekstra.
NL170821 trinn og maks 20 elever per lærer fra 5.-10.trinn i ordinær undervisning .
DB170821 Mange problembeskrivelser politikere vil overbevise velgerne om er lette å gripe, for eksempel at dårlig undervisning i barneskolen øker risikoen for dropout på videregående.
DA170821 Teoretisk, teknisk undervisning skulle kombineres med læretida.
VG170820 Skolen bør være en sekularisert arena, med undervisning i likestilling og seksualkunnskap integrert på alle skoletrinn.
VG170820 Det bør kun i spesielle tilfeller gis fritak fra seksual- og svømmeundervisning eller foretas kjønnsdelt undervisning .
AP170820 Den siste studien er ennå ikke publisert, men her er 30 prosent av 1.-klassingene, de som kunne profittere på litt ekstra hjelp i matematikk, tatt ut og gitt ekstra undervisning tre ganger i uken i 20 uker.
AP170820 Den siste studien er ennå ikke publisert, men her er 30 prosent av 1.-klassingene, de som kunne profittere på litt ekstra hjelp i matematikk, tatt ut og gitt ekstra undervisning tre ganger i uken i 20 uker.
AA170819 Vi skal bidra med veiledning og undervisning , og tilbake får vi kunnskap fra deres land som vi ikke har.
DA170818 Venstre vil gjøre overgangen mellom de ulike trinn enklere, ved at elevene forberedes bedre både gjennom undervisning , møte med nye lærer og skoler, tidligere informasjon om hvilke krav som stilles og bedre informasjonsflyt om de ulike elevers behov og utfordringer mellom ny og gammel skole og nye og gamle lærere.
DA170818 Adgangskontrollen gjør at vi kan konsentrere oss om å gi god undervisning og gode læringsvilkår for egne elever.
AP170817 I fjor fikk over 2400 barneskoleelever undervisning i hvordan vi kan unngå ulykker.
NL170816 Kvaliteten på både undervisning og forskning holder høyt nivå, og i løpet av få år har UiT blitt landets tredje største kunnskapsinstitusjon.
DB170816 - Vi ser imidlertid i undersøkelsen vi har gjort at en fjerdedel av foreldrene sier at barna deres ikke får tilstrekkelig faglig utbytte - og en tredjedel mener barnet ikke mottar tilpasset undervisning , sier Buschmann.
DA170816 Dette betyr i praksis enda større klasser - og mindre tilrettelegging av teoretisk undervisning med tanke på yrkesmessig relevans.
AP170815 - Nei, skriftlig undervisning i sidemål burde være valgfritt.
VG170814 Om lag 37 millioner barn i skolealder får ikke undervisning på grunn av krise og konflikt.
VG170814 april i år, at det voksende antall ungdom i Afrika som ikke får relevant og nyttig undervisning utgjør en tikkende bombe.
AP170814 Da virker det ganske hult at politikerne ikke evner også å bestemme seg for at innen den og den datoen skal alle elever faktisk ha undervisning av en kvalifisert lærer.
AP170814 - Men dette handler ikke bare om at man skal ha rett til å få undervisning av en lærer med relevant utdanning, det handler jo også om å få undervisning i det hele tatt.
AP170814 - Men dette handler ikke bare om at man skal ha rett til å få undervisning av en lærer med relevant utdanning, det handler jo også om å få undervisning i det hele tatt.
AA170814 - Jeg gleder meg til undervisning og skolearbeid.
DB170811 Også der har det oppstått et press - ønsket om mer undervisning har utfordret læring gjennom fri lek.
NL170810 Barn med utviklingshemning har behov for lærere med spesialisert kompetanse enten de får undervisning på nærskolen eller spesialskole.
AA170808 Videre under kapitelet som omhandler Undervisning og veiledning : Sykepleiere har ansvar for å informere, undervise og veilede pasienter og pårørende om problemer og behov som oppstår ved sykdom, lidelse og død.
AA170808 Studentene utdannes også til å møte pårørendes behov for støtte, undervisning og veiledning.
VG170807 Nå driver hun senteret « Active Child » i grensebyen Reyhanli i Tyrkia, der gategutter kan komme å få mat, undervisning og leke på dagtid.
VG170807 - Her får gatebarna muligheten til å vaske seg, få litt undervisning og et varmt måltid.
AA170807 Dette trengs for å gi den enkelte elev tilpasset og god undervisning , og for å sette inn ekstra innsats der det svikter.
VG170803 - Samtidig skjønner jo alle at det er mye lettere å få tilpasset undervisning i en klasse med 18 elever og to lærere - enn i en klasse med én lærer, legger Müller til.
AP170802 På Høgskolen i Bergen fikk Hebib ingen tilbud om undervisning i ansvarlig investeringsvirksomhet.
AP170802 Norske økonomistudenter står i fare for å bli akterutseilt av utenlandske studenter, som ofte har langt mer kunnskap om og undervisning i temaet ansvarlige og bærekraftige investeringer.
AP170802 En ny rapport hevder at økonomiutdanninger henger etter med undervisning om ansvarlige investeringer.
AP170802 Bjørn Stolpestad, styreleder i Norsif, sier flere læresteder de siste årene har begynt å tilby noe undervisning innen relevante områder.
AA170730 Han hadde en del undervisning om dette, forteller Vassenden.
AA170728 Ledigheten er høyest innen barne- og ungdomsarbeid, og lavest innen undervisning og akademiske fag.
DA170723 juli inn i undervisning i alt fra norsk til rettslære.
DA170723 juli inn i undervisning i alt fra norsk til rettslære.
VG170721 Undervisning om muslimenes hellige bok koranen har blant annet fått økt plass, og å lære seg å resitere på arabisk fra koranen er blitt tatt inn i undervisningen mange steder i landet.
DB170721 Hun jobber ved Oslo Universitetssykehus som koordinator for nettverket TTA - « Turning the Tide of Antimicrobial resistance » og med forskning, forskningskommunikasjon og undervisning på Realfagsbiblioteket ved Universitetet i Oslo.
DB170721 Vi er takknemlige og ydmyke for at vi bor i et land der utviklingshemmede får tilrettelagt undervisning på en vanlig skole, og faktisk også gratis skyss til og fra AKS og skolen.
NL170717 Mange studieretninger på universitetet har ingen obligatorisk undervisning og det er ingen andre enn studenten selv som må ta ansvar for å lære.
DB170716 Ut fra dette tenkte jeg for et år siden at det var fornuftig å signalisere tydelig at elever var forventet å møte opp til undervisning .
DB170716 Om vi leste på egen hånd eller møtte opp til undervisning burde ikke spille noen rolle.
DB170716 Jeg og et par kompiser var skjønt enige om at undervisning også i videregående burde være frivillig, siden prøver og eksamener uansett ville avsløre hva vi hadde lært.
DB170716 Ikke minst kan tilstedeværelse i undervisning i seg selv skape motivasjon.
DB170716 Hvis elever ikke føler en tydelig forventning om at de skal møte til undervisning , er det nærliggende å tro at anomi blir resultatet.
VG170713 * De unge guttene fikk undervisning etter trening, derfor har det greske ordet for naken - gymnos - gitt opphav til både « gymnas » og « gymnastikk » ¶
VG170712 Som følge av den hektiske virksomheten går han glipp av en del skolegang, men han tar det igjen med privat undervisning .
AA170711 Gjennom tre år har de hatt undervisning for 5000 unge på Lian for å lære bort kunnskap om mat og matkultur.
DN170709 ¶ Jeg har brukt gorillafilmen i undervisning i mer enn ti år.
DB170708 Undervisning og formidling har blitt vanskeligere.
DB170707 Bare det å være mer tilstede i klasserommet og få med seg mer undervisning , kan ha bidratt til å øke mestringsfølelsen til elevene som ellers ville vært mye borte.
AA170707 Her tenkes på reisevirksomheten - i forbindelse med undervisning og prosjekter, gjesteforelesninger og forskningssamarbeid, men aller mest seminarer og konferanser - ikke sjelden i utlandet.
DB170706 Sannheten er at Elevorganisasjonen har blitt en organisasjon for en liten klikk som gjør det godt på skolen og klarer seg uten undervisning hver dag.
BT170705 Vi har derfor inngått en avtale om å ha et løst samarbeid med Vik skole på Helgeland som har heldigitalisert undervisning de fire siste årene.
BT170705 Driver man undervisning etter dette prinsippet skal det ligne minst mulig på tradisjonell skole.
AA170705 Men om den har fungert til å fylle klasserom med flere friske kropper som kan følge med i undervisning , vet jeg ikke om er tilfelle.
AA170705 Et av målene er å skape rom for utprøving av nyskapende undervisning innenfor trygge rammer.
DB170704 All opplæring og undervisning må skje på steder uten biltrafikk.
BT170701 Det er fagmiljøer for tolking og undervisning på tegnspråk i både Bergen og Oslo, men disse har ikke den kompetansen på å drive språkpolitisk arbeid man kun finner i Oslo.
DA170630 Flest ledige vart lyst ut i helse, pleie og omsorg ( 440 ), bygg- og anlegg ( 229 ) og undervisning ( 198 ).
DA170630 Det er nedgang i ledigheten i alle yrkesgrupper i juni, med unntak av ledere, undervisning og i akademiske yrker.
NL170629 Men når vi spør foreldre i Nord-Norge ( Nordland, Troms og Finnmark ) med barn i ungdomsskolen og videregående skole får vi et rungende klart svar : 86 prosent av foreldrene svarer at undervisning i personlig økonomi bør være obligatorisk i ungdomsskolen, ifølge fersk undersøkelse av NyAnalyse/Norstat.
NL170629 La oss lytte til foreldrene og gi våre barn undervisning i personlig økonomi, uansett om det er et eget fag eller ikke.
DB170629 Fremdeles synes det ikke å ha sunket inn at konvensjonene krever at slik undervisning skal være « kritisk, pluralistisk og objektiv ».
NL170628 Vi skiller mellom undervisning på brannstasjon/110-sentralen ( praksisperiode ) og undervisning på fagskolen.
NL170628 Vi skiller mellom undervisning på brannstasjon/110-sentralen ( praksisperiode ) og undervisning på fagskolen.
NL170628 Når det gjelder undervisning på fagskolen kan det være et naturlig utgangspunkt at 50 % av undervisningen foregår inne og 50 % ute.
NL170628 For å unngå misforståelser kan det være hensiktsmessig, når det gjelder undervisning på fagskolen, å skille mellom undervisning " inne " og " ute " istedenfor å skille mellom teori og praksis.
NL170628 For å unngå misforståelser kan det være hensiktsmessig, når det gjelder undervisning på fagskolen, å skille mellom undervisning " inne " og " ute " istedenfor å skille mellom teori og praksis.
NL170628 En lærer planlegger undervisning i klasserom før lunsj, og ute-undervisning etter lunsj ( viseversa ).
NL170628 Undervisning på fagskolen ¶ a ) inne ( klasserom ) ¶ b ) ute ( verksted, øvingsfelt etc. ) ¶ 2.
NL170628 Undervisning på brannstasjon/110-sentralen ( praksisperiode ) ¶
DA170626 Elever skal ses, oppmuntres og få tilpasset undervisning .
AA170626 En rekke ledende DUP-medlemmer vil ha undervisning i skolen som baserer seg på Bibelens skapelsesberetninger.
BT170625 Noen må ha individuelle læringsstrategier og mer praktisk rettet undervisning , men i den norske skolen i dag, blir det mye teori og for lite praktisk læring.
BT170625 Det er fagmiljøer for tolking og undervisning på tegnspråk i både Bergen og Oslo, men disse har ikke den kompetansen på å drive språkpolitisk arbeid man kun finner i Oslo.
DA170622 * I januar i år ble en kvinnelig lærervikar uten forvarsel slått hardt i ansiktet av en 16 år gammel jente som tok seg inn i klasserommet der læreren drev undervisning .
VG170621 * 1 I flere stater er det valgfritt for legestudenter å motta undervisning om abortgrep, selv for dem som tar spesialistutdanning i gynekologi.
NL170621 Grunnen til at juss er synlig i dag henger først og fremst sammen med dyktige ansatte som gir god undervisning og som driver god forskning, ikke det faktum at de i dag er et eget fakultet.
NL170620 Skillet mellom faglig og administrativ stab var porøst, administrasjonen visste hva vi drev med, staben tilrettela det meste av sin egen undervisning .
NL170620 Styret ønsker bedre kvalitet i forskning, undervisning , formidling og innovasjon, og styret ønsker bedre strategisk styringsevne.
NL170620 I tillegg forsker vi innenfor de fleste fagområder : forskning som gir grunnlag for undervisning , forskning som gir grunnlag for nytt næringsliv, forvaltning, politiske beslutninger, forbedret helse, bedre IT-løsninger, sunnere oppdrettsfisk, for fred i Arktis og i verden, og for bevaring av samisk språk og kultur.
NL170620 Det handler om å styrke alle deler av UiT, det handler om å gi forskning og undervisning bedre vilkår.
DA170619 » Så var det tid for gymnastikk i hagen, « hvor Gymnastik-Aparaterne benyttes trinvis af nogle Børn under fornødent Opsyn, medens de andre tumle dem omkring og øves tillige i at marschere efter Tact », før en ny runde undervisning fram til middag - suppe - innleda med bordbønn.
DA170619 » Deretter var det undervisning , etterfulgt av frokost « med den tillavede Melk ( hvorved brugen av Smør godt kan undværes ), efterat Poserne ere lagte på Bordene foran ethvert No.
DA170619 i Badelocalet, forsåvidt behøves » før ny undervisning , ettermiddagsmat, sangøving og håndarbeidssysler, og klokka 18 var det aftenbønn med sang før « Afhentingen begynder, som ogsaa til Lettelse for Forældrene kan udsættes til Klokken 7 om Vinteren og 8 à 9 om Sommeren.
AP170619 I Kunnskapsdepartementets ferske høringsbrev om revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere undervisning , står det at en av de langsiktige prioriteringene er « verdensledende fagmiljøer ».
AP170619 I Kunnskapsdepartementets ferske høringsbrev om revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere undervisning , står det at en av de langsiktige prioriteringene er « verdensledende fagmiljøer ».
DB170618 Dropp de nasjonale kartleggingsprøvene i første trinn, siden dette i praksis blir førende for all undervisning , men gjennomfør egne kartlegginger for internt bruk.
AP170618 Tilpasset undervisning for de sterkeste elevene vil kunne gi dem bedre selvfølelse og gjøre dem til gode forbilder på skolen, skriver Kaja ( 15 ).
AP170618 Si ;D-innlegg : Tenk hvilke muligheter vi kunne fått hvis de sterke elevene fikk ekstra undervisning og kunnskap.
DA170617 Men som skolebyråd er jeg ansvarlig for at de får undervisning i de lokalene som opplæringsloven krever.
VG170616 Undervisning om seksualitet, grenser og overgrep fra barnehagen og tidlig barnetrinn i skolen ( start med samtaler om kropp, identitet og grenser ) ¶
NL170616 Det var aldri aktuelt for meg å søke meg til de to andre juridiske fakultetene siden fakultetet i Tromsø er det eneste i Norge som har undervisning i og en den eneste forskergruppen i same-og urfolksrett i landet.
NL170616 Det har tatt tid og mye ressurser å bygge opp et fakultet som nå har over 800 studenter og som blant annet har et eget havrettssenter som leverer forskning og undervisning på toppnivå internasjonalt.
BT170616 | Foreslår mer undervisning og kortere eksamenstid i videregående skole ¶
BT170616 Skolene bør tilby bedre undervisning før sommeren, skriver BT på lederplass.
BT170616 Når kravene til oppmøte er blitt strengere, må elevene kunne forvente god undervisning hele året tilbake.
BT170616 Når elevene selv reagerer på at det blir for mye dødtid, må skolene ta problemet på alvor og sørge for bedre undervisning - og fylle de siste skoleukene med meningsfylt innhold.
BT170616 Mye kos og lite undervisning i ukene før sommerferien er dessverre en kjent problemstilling for elever i videregående skole ¶
BT170616 Det kan være en fornuftig vei å gå, dersom en ekstra uke med undervisning før eksamen fører til mindre dødtid.
DN170615 Perioden med skriftlig eksamen bør kortes ned til fem dager slik at elevene får en uke mer med undervisning , mener arbeidsgruppen, som har sett på hvordan man kan organisere skoleåret i videregående skole bedre.
DN170615 Forslaget om å gi elevene en uke mer med undervisning før de avlegger eksamen, er derfor interessant, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
DN170615 Eksamen bør ikke legges før russetiden, men eksamenstiden bør bli mer effektiv for å gi plass til mer undervisning på slutten av skoleåret, mener et utvalg.
DB170615 Det betyr ikke at vi ikke hadde undervisning i kristendom før 2015.
NL170614 Både med tanke på at de frigir lokaler til undervisning og kontor, men også det faktum at studentene innlemmes i felles fadderordning, får tilgang til bibliotek og at Studentinord ( studentsamskipnaden ) gir rett til studentbolig på lik linje med Nord universitet sine studenter.
DA170614 Elevene på Kirkeveien følger undervisning og får evalueringer og tilbakemeldinger gjennom året, men de går opp som privatister og avlegger eksamen som bedømmes av eksterne sensorer.
AP170614 Det lille jeg husker fra min egen undervisning , besto utelukkende av å tre et kondom på en banan og en småflau lærer som stammet frem noen setninger om heteroseksuelt samleie.
DN170613 En rekke ledende DUP-medlemmer vil ha undervisning i skolene som baserer seg på Bibelens skapelsesberetninger.
DA170613 Da fikk jeg undervisning etter skoletid.
AA170613 En rekke ledende DUP-medlemmer vil ha undervisning i skolene som baserer seg på Bibelens skapelsesberetninger.
AA170613 En rekke ledende DUP-medlemmer vil ha undervisning i skolene som baserer seg på Bibelens skapelsesberetninger.
NL170612 Vi ser at det er stort behov for opplæring og undervisning i og om skoltesamenes tradisjoner, språk og historie både i Finnmark og i hele Norge.
DN170612 En rekke ledende DUP-medlemmer vil ha undervisning i skolene som baserer seg på Bibelens skapelsesberetninger.
DB170612 Hindrer undervisning
DB170612 - Skal det være vakthold i all undervisning ?
DB170612 ¶ ANSKITSPLAGG : - Alle har vært i et klasserom, og hvis man ikke ser medelevene sitt ansikt eller om man ikke ser lærerens ansikt er det kart at det er vanskelig å drive undervisning og få til et godt fellesskap, sier Thorbjørn Jagland.
DB170612 - Alle har vært i et klasserom, og hvis man ikke ser medelevene sitt ansikt eller om man ikke ser lærerens ansikt er det klart at det er vanskelig å drive undervisning og få til et godt fellesskap, sier Jagland.
AP170612 Hun har brukt rollespill aktivt i sin undervisning og forskning.
AP170612 Annen forskning har nemlig vist at elevene som velger fysikk faktisk liker den vanlige formen for undervisning .
AP170612 Hun har brukt rollespill aktivt i sin undervisning og forskning.
AP170612 Annen forskning har nemlig vist at elevene som velger fysikk faktisk liker den vanlige formen for undervisning .
AP170612 Andenæs mener alle elever og studenter fritt kan få bære ulike klesplagg eller symboler, så lenge de ikke er til hinder for undervisning eller yrkespraksis.
AA170612 - Dersom et enkelt klesplagg ikke er til hinder for gjennomføring av undervisning , er det heller ikke grunnlag til å forby det.
AA170612 Hun forteller også om et høyt antall funksjonshemmede barn som ikke får relevant undervisning .
DB170610 All opplæring og undervisning må skje på steder uten biltrafikk.
SA170609 Svømmeforbundet har et samarbeid med Bergen kommune, der vi i år har hatt 1200 fjerdeklassinger på undervisning .
BT170609 Hva er galt med at det kan tilbys undervisning på offentlige, videregående skoler til folk som ønsker å forbedre eller å ta nye fag ?
AA170609 I flere norske kommuner har man forsøkt å etablere sommerskoler eller annen form for undervisning for å kutte ned på ferien og aktivisere ferietrøtte skolebarn.
DA170608 Men i det lå det en forutsetning om at Moss kommune skal leie svømmeanlegget til trening og undervisning mot en årlig sum på omkring 30 millioner kroner.
VG170607 Både undervisning og egne prosjekter, legger hun til.
SA170606 Etter samråd ble det Mac til undervisning og PC til administrasjon.
SA170606 - I tillegg er det viktig at skolen mottar nødvendig veiledning for å tilrettelegge undervisning , forebygge økt fravær og gi støtte over tid.
BT170606 - I tillegg er det viktig at skolen mottar nødvendig veiledning for å tilrettelegge undervisning , forebygge økt fravær og gi støtte over tid.
AP170606 - I tillegg er det viktig at skolen mottar nødvendig veiledning for å tilrettelegge undervisning , forebygge økt fravær og gi støtte over tid.
NL170604 Verket hadde også undervisning for alle voksne som ønsket det.
AP170604 Elever er på plass i skolene og forsøker å ta igjen noe etter årevis av tapt undervisning .
DA170602 Maitallene viser at det har vært en nedgang i arbeidsledighet for de fleste yrkesgrupper, med unntak for ledere og undervisning .
AA170602 I hele Trøndelag er det bare syv av 34 offentlige videregående skoler som tilbyr undervisning i musikk, dans og drama i det hele tatt.
DB170601 Kenya var britisk koloni, og lille Ngugi ble sendt på skole der all undervisning foregikk på engelsk.
DB170531 Jeg må si jeg måtte gni meg litt i øynene da jeg kom over Høyres forslag om å starte undervisning i norsk for de store barna i barnehagen.
DA170531 Så ved å tilrettelegge for undervisning av 2. fremmedspråk på mellomtrinnet, vil vi antakelig gjøre elevene bedre rustet også i norskfaget.
AA170530 Vi ønsker styrket undervisning om nasjonale minoriteter i skolen, og mer kunnskap om diskrimineringen, hatprat og hatkriminalitet som rammer disse, forklarer Bjurstrøm.
NL170529 Intensjonen var å oppnå økt kompetanse, bedre kvalitet i forskning og undervisning , styrke den forskningsbaserte utdanningen for profesjonsstudentene, samt gi flere studenter mulighet for utdannelse på master- og PhD-nivå.
DA170529 Bjerkestrand har holdt kurs og undervisning knyttet til kulturpolitikk og gründerskap for bachelor- og mastergradsstudenter på flere høyskoler og universitet.
VG170527 Forebygging og undervisning
VG170526 Den sterke vektleggingen av mattekunnskaper og en mer næringslivsrettet undervisning ( på norsk : « vi må ha noe å leve av etter oljen » ) er selvsagt viktig, understreker Applebaum, men som demokratiske samfunn trenger vi noe mer enn yrkesrettet kunnskap og teknologisk forståelse.
VG170526 For eksempel på grunn av at de følger undervisning , men har åpning for overføring for en kortere periode, som i forbindelse med skolens sommerferie, skriver daværende assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandlie.
SA170526 De er en kilde til kroppslig læring, mestring og viktig avveksling fra teoretisk undervisning .
AP170526 For eksempel på grunn av at de følger undervisning , men har åpning for overføring for en kortere periode, som i forbindelse med skolens sommerferie, skriver daværende assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandlie.
AA170526 For eksempel på grunn av at de følger undervisning , men har åpning for overføring for en kortere periode, som i forbindelse med skolens sommerferie, skriver daværende assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandlie.
AP170525 Dessverre er det bare Frp som mener barnets frihet står sterkere enn voksnes religionsfrihet ¶ Undervisning i skolen krever også formidling av kunnskap og god kommunikasjon.
AP170525 Derfor vil heldekkende ansiktsplagg gjøre kommunikasjon og undervisning nærmest umulig.
AP170525 At AUF savner reaksjoner etter Frps landsmøte, har kanskje sammenheng med at folk ikke vil skjære i friske barn, svekke integrering og undervisning , eller lokke flyktninger ut på havet.
VG170524 Prisen, som er opprettet av Det Norske Videnskaps-Akademi, er til fremme for god undervisning innen matematikk.
DB170523 Videre fikk vi den testa hos Gemological Institute of America ( en ideell institusjon som jobber med forskning og undervisning i gemmologi - læren om edelstener journ. anm. ).
AP170522 4400 årsverk brukt på undervisning .
AA170522 Problemet er ikke at vi mangler kunnskap om undervisning og skole.
AA170522 Med studiet har vi slått to fluer i en smekk : På den ene siden har erfaringsdeling i møte med resultater fra forskning om undervisning bidratt til høyere bevissthet om hvordan undervisningen kan forbedres.
AA170522 Intensjonen er som i universitetssykehusene : Gjennom partnerskap mellom forskning og praksis skal lærere til enhver tid kunne tilby eleven og lærerstudenten det mest oppdaterte av undervisning og veiledning ved at de blir utforskende i egen praksis.
AA170522 Fordelen med modellen er at den dekker hele det 13-årige skoleløpet og åpner for et særlig tett samarbeid mellom skolene og NTNU om forskning, undervisning , lærerutdanning og skoleledelse.
BT170521 Terapi og undervisning
BT170521 De 82 jentene befinner seg i myndighetenes varetekt i hovedstaden Abuja der de får terapi og undervisning .
BT170521 For læring skjer best ved engasjerende og inspirerende undervisning og ved at eleven selv blir aktiv.
AP170521 - Men vi rekker bare å kastrere tre katter i uken i forbindelse med undervisning , sier klinikksjef Åshild Roaldset.
AP170521 De frigjorte arbeidstimene er tilgjengelige for kreftkurer, undervisning og eldrehjem.
DB170520 Begum i Oslo Høyre mener tiden nå er moden for å drive undervisning i barnehagene.
NL170519 Vi har i dag ca 75 avtaler med EU om sikkerhet, politisamarbeid, forskning, undervisning , kultur, helse, sosialsikkerhet, regionalpolitikk, klima og miljø mv.
DA170518 Norsk-somaliske Farhiya ( 20 ) og to andre jenter er de eneste elevene som har undervisning .
DB170516 - Vi anbefalte en annen løsning enn bolig fordi det er her snakk om et bygg med en konstruksjon som gjør det velegnet til kultur og undervisning .
NL170515 Fleirtalet av invitasjonane har vore til seminar eller undervisning i Guovdageaidnu, dei gongane vi har fått presentere innhaldet i bøkene andre stadar trur eg vi kan telle på ei hand.
AP170515 Skolen må prioritere sin kjernevirksomhet som er undervisning , aktivitetsskole og gode arbeidsforhold for alle ansatte.
AP170514 | Å finne jobb er et stort skritt, men introprogrammet bør ha fokus på undervisning i språket Mesfen Germa Yourdanos ¶
NL170512 ¶ UiT Norges arktiske universitet har brukt videoopptak av pasienter i undervisning uten å sikre dataene godt nok og uten nødvendig konsesjon.
NL170512 | UiT brukte videoopptak av pasienter i undervisning uten tillatelse : - Vi beklager på det sterkeste ¶ ¶
NL170512 UiT Norges arktiske universitet har brukt videoopptak av pasienter i undervisning uten å sikre dataene godt nok og uten nødvendig konsesjon.
NL170512 - Vi er svært bevisste når det gjelder å ha nødvendige konsesjoner innen forskning, men har dessverre ikke vært like bevisste når det gjelder undervisning .
NL170512 ¶ UiT Norges arktiske universitet har brukt videoopptak av pasienter i undervisning uten å sikre dataene godt nok og uten nødvendig konsesjon.
NL170512 | UiT brukte videoopptak av pasienter i undervisning uten tillatelse : - Vi beklager på det sterkeste ¶ ¶
NL170512 UiT Norges arktiske universitet har brukt videoopptak av pasienter i undervisning uten å sikre dataene godt nok og uten nødvendig konsesjon.
NL170512 - Vi er svært bevisste når det gjelder å ha nødvendige konsesjoner innen forskning, men har dessverre ikke vært like bevisste når det gjelder undervisning .
DB170511 Journalist og frivillig i organisasjonen Youth for Peace, Eugene Savvoateev, har tidligere drevet undervisning for enkelte av barna som var bosatt i leiren.
DA170510 All undervisning blir tatt opp, slik at eleven kan repetere undervisningen for seg selv i etterkant.
AA170509 - Sentralt ønskes det en skole med stort volum, mens vi driver klassebasert undervisning i relativt små rom.
AA170506 - Veiledning av studenter som skriver oppgave i samarbeid med bedrift, gir oss som jobber i akademia oppdatert innsikt i hva slags kompetanse arbeidslivet trenger, og gjør at vi ser hvordan vårt fag anvendes på andre områder enn undervisning og forskning.
AA170504 - Ingen kan kreve kjønnsdelt undervisning på bakgrunn av religion, sier statsråd Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
AA170504 - Det er altså ikke slik at foreldre kan kreve kjønnsdelt undervisning på vegne av sine barn.
VG170430 Tvert om, Jonas virker så ivrig etter å få KrF med på laget, at det ligger an til undervisning i KKKKKKRLE før høstferien.
SA170428 Det var flest ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg ( 384 ), undervisning ( 195 ) og bygg- og anlegg ( 186 ).
DA170428 Det var flest ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg ( 384 ), undervisning ( 195 ) og bygg- og anlegg ( 186 ). | - Liten sprekk utløste ulykken ¶
AP170428 - Det kan være en årsak til fravær, til hodepine og store muskelspenninger i nakken, kanskje også uro fordi dårlig syn gjør at de ikke får med seg undervisning .
DA170427 Selv om timetallene for obligatorisk undervisning i drama i de nye grunnskolelærerutdanningene ikke er klare ennå, viser foreløpige tall en tendens til at nivået blir som i dagens ordning.
DA170427 Nå som lærerutdanningene legges om, bør det være en selvfølge å utnytte det potensialet som ligger der - og nå opp igjen til minst det nivået man lå på for fjorten år siden med 30 timers undervisning i drama som læringsform for alle lærerstudentene.
DA170427 Jo, fordi vi er enige med Drama- og teaterpedagogene om at drama som læringsform bør gjeninnføres, og at det bør være obligatorisk og emneplanfestet undervisning på minimum 30 timer.
AP170425 Mindre fravær betyr bedre undervisning
AP170425 Mindre fravær betyr bedre undervisning , bedre samhold i klassen og bedre læringsutbytte.
VG170424 Jeg forklarte at vi hadde en avtale om undervisning hjemme, og at vi jobbet for å få henne tilbake i miljøet på skolen igjen, sier moren.
DB170424 Det er derfor vi har satset så mye på kunnskap og kompetanse, og ikke minst vi bruker en milliard på skolehelsesøstre og psykologer i kommunene fordi vi vet at barn må ha god psykisk helse for å kunne få utbytte av undervisning .
BT170424 En vei mot dette er å utvide sitt eget repertoar for kropp- og stemmebruk inn mot klasseledelse, relasjonsbygging og undervisning .
BT170424 Blant dem er vår største utdanner av grunnskolelærere, Høgskolen i Oslo og Akershus, med kun 6 timer frivillig undervisning .
SA170421 Fraværsgrensa svekker også muligheten til å stadig kutte i vikarbudsjettet, og med det gi elevene mindre undervisning .
DA170420 Likevel får stadig flere elever undervisning i stadig større klasser.
DA170420 Likevel får stadig flere elever undervisning i stadig større klasser.
BT170420 Også ved UiB ser de et høyt trykk på studieprogrammer hvor folk kan utdanne seg innen undervisning .
DB170419 - Når slutta du undervisning der du tok med narkotika ? får han videre spørsmål om.
DA170418 Gjennom noen skoletimer i måneden kan elevene få undervisning i temaer som angår dem i hverdagen, og hvor det er rom for samtale og refleksjon der faglig vurdering ikke står i fokus.
DA170418 * Flest ( 73 prosent ) har svar at det viktigste er at læreren får mer tid til elevene og undervisning , og bruker mindre tid på rapportering, kontorarbeid og vaktmestertjenester.
AA170414 Foreldrene fikk undervisning i norsk språk og kultur.
AA170413 Økt kunnskap om fag og undervisning i fag er viktig for å fremme elevenes læringsutbytte, men vi stiller spørsmål ved om denne ensidige satsingen på enkelte utvalgte lærere vil gi den ønskede effekten for skolen som helhet.
AA170413 Fellestid blir brukt til foredrag om fag og metode, og dette kan gå på bekostning av tid brukt til å diskutere de daglige gjøremålene med branner som skal slukkes, og undervisning og elevsamtaler som skal planlegges og gjennomføres.
SA170412 Til høsten starter Sandnes International School undervisning for elever fra 1. - 6. klasse.
AP170412 Som prestevikar gled han inn i menighetens ukentlige rytme : Gudstjenester, andakt for sykehjemsbeboere, undervisning for konfirmanter, iblandet de dåpene og begravelsene som måtte dukke opp.
AP170412 Som prestevikar gled han inn i menighetens ukentlige rytme : Gudstjenester, andakt for sykehjemsbeboere, undervisning for konfirmanter, iblandet de dåpene og begravelsene som måtte dukke opp.
DN170410 Studix vil la roboten drive leksehjelp og undervisning via nett.
DN170410 Ali Elmasoudi ( til venstre ) og Eivind Stordal står bak selskapet Studix som utvikler en robot for undervisning .
DB170410 Tror de kanskje at det normal undervisning som foregår ?
AP170410 De vil vite hvordan vi i praksis vil stimulere til bedre forskning og undervisning .
DB170406 - Etter å ha gjennomført en undersøkelse om voldtekt blant unge viste det seg at bare 44 prosent hadde fått undervisning på skolen om seksualitet og overgrep, og at bare én av fem syntes undervisingen var tilfredsstillende, sier Kaatee til Dagbladet.
DA170406 Jeg har stusset over at dem som er sammen med barna våre mest er dem som får minst undervisning om vold og overgrep på skolen.
BT170406 I tillegg kommer at undervisning ikke er det eneste Kyrre skole tilbyr.
DB170405 Skoleelever med funksjonsnedsettelser stenges ute fra vanlig undervisning , fordi skolens digitale læremidler ikke kan brukes av alle.
DB170405 Jeg foreslår at læremidler og undervisning i skolene skal bygge på likestilling og ikke-diskriminering.
BT170405 De responderer godt på spesialtilpasset undervisning , men de blir plassert i bås med andre.
BT170405 Barneombudet har med rapporten « Uten mål og mening ? » satt fokus på mangelfull undervisning i norsk skole.
VG170404 - Det er meningsløst at elever som ikke har forutsetning for å tilegne seg kunnskap i andre fremmedspråk, også skal følge undervisning i faget, sier Solem.
AP170404 I tillegg foreslår Eiendoms- og byfornyelsesetaten ( EBY ) å omregulere et område inntil Bergkrystallen T-banestasjon til 110 boliger, forretning, bevertning, undervisning og mye, mye annet.
AA170404 Med dette vil vi understreke viktigheten av det pedagogiske fundamentet for at også fremtidens lærere skal kunne tilrettelegge for god undervisning i alle fag.
DB170403 Videre betyr det at to elever i samme klasse kan ha fått undervisning i grupper av ulike størrelse i deler av undervisningen.
DB170403 Med lærertetthet mener vi forholdet mellom gjennomsnittlig antall elevtimer og lærertimer til ordinær undervisning , også kalt for Gruppestørrelse 2.
DB170403 FORSKJELLIGE BEGREPER : En klasse med 30 elever kan ha fått undervisning i grupper som i gjennomsnitt var mindre enn en klasse med 25 elever, skriver artikkelforfatteren.
DB170403 Dette er ikke det samme som å si at alle elevene som gikk på grunnskolen fra 1972 til 2003 gikk i klasser på 28 og 30 elever i all undervisning .
DB170403 Dette betyr at en klasse med 30 elever kan ha fått undervisning i grupper som i gjennomsnitt var mindre enn en klasse med 25 elever.
AA170403 - Jeg skulle egentlig reise via stasjonen i dag, men jeg har ikke undervisning i dag.
AP170402 I tillegg foreslår Eiendoms- og byfornyelsesetaten ( EBY ) å omregulere et område inntil Bergkrystallen T-banestasjon til 110 boliger, forretning, bevertning, undervisning og mye, mye annet.
SA170401 Det er lov å særbehandle menn til stillinger der hovedoppgaven er undervisning av og omsorg for barn i barnehager, skolefritidsordninger, grunnskolen og i barneverninstitusjoner.
SA170401 Derfor er det lov å særbehandle menn til stillinger der hovedoppgaven er undervisning av og omsorg for barn, eksempelvis stillinger i barnehager, skolefritidsordninger, grunnskolen og i barneverninstitusjoner.
DB170401 ÅLESUND ( Dagbladet ) : Venstre går også inn for å framskynde tidspunktet for når landets grunnskoleelever skal få undervisning i sidemål, samt at å opprettholde karakter i sidemål i ungdomsskolen.
DB170401 klasse, som innebærer at landets skolebarn fra 10-årsalderen kan få tilbud om undervisning i fransk, spansk og tysk.
BT170331 Undervisning er bare en liten del av lærerjobben.
SA170329 Å være borte fra undervisning fører til at en lærer mindre og presterer dårligere.
SA170329 I en ideell verden skulle all skolegang og undervisning virke slik at alle elever spratt opp av sengen sin om morgenen, fulle av lyst til å gå på skolen.
DN170329 Frykter struping av digital undervisning
BT170328 Økt lærertetthet og mindre klasser vil føre til at flere klarer å følge vanlig undervisning .
BT170328 Som lærer kan du da legge til rette for den enkelte elevs behov, og ikke ha lik undervisning til alle elever.
BT170328 Mye taler for et nasjonalt tak for klassestørrelse og mindre klasser : Bedre tilpasset opplæring, tettere kontakt lærer - elev, mer variert undervisning , mer arbeidsro.
BT170328 Langt flere elever enn før får undervisning i store grupper/klasser og dermed mindre mulighet til tett og personlig oppfølging.
BT170328 God og tilpasset undervisning fra første skoledag vil gi mindre behov for spesialundervisning senere.
BT170328 Gjennomsnittlig størrelse på elevgrupper i ordinær undervisning er den samme i inneværende skoleår som for to år siden.
BT170328 FOR STORE KLASSER : Langt flere elever enn før får undervisning i store grupper og dermed mindre mulighet til tett og personlig oppfølging, skriver Marianne Daltveit.
BT170327 UNDERVISNING : Dessverre har ikke Høyre noen troverdig oppskrift på hva de skal fylle sidemålsundervisningen med for å holde nynorskandelen oppe, skriver Frøy Gudbrandsen.
BT170327 Jeg tror det vil gi langt flere elever både en bedre forståelse for våre to målformer, og en mer engasjerende undervisning .
BT170327 Elevene skal fortsatt ha undervisning i sidemål, det vil fortsatt være kompetansemål knyttet til begge målformer og elevene skal fortsatt lære og lese både nynorsk og bokmål.
AP170326 Universitetets bidrag må være å knytte undervisning , forskning og kunnskapsutvikling enda tettere sammen.
VG170324 - Vi forsøker å ha fokus på arbeidsoppgavene og en så god undervisning som vi kan få til.
SA170324 I 2012 startet han sin egen bedrift for undervisning . 52-åringen var ifølge britisk politi dømt for en rekke kriminelle forhold tidligere, blant annet ulovlig våpenbesittelse og vold.
AA170324 I 2012 startet han sin egen bedrift for undervisning . 52-åringen var ifølge britisk politi dømt for en rekke kriminelle forhold tidligere, blant annet ulovlig våpenbesittelse og vold.
AA170324 I dag er det 8 av 10 funksjonshemmede barn som ikke får relevant undervisning .
DA170323 Mødrene har undervisning tre dager i uka, og barna er i barnehagen samtidig, sier hun.
DB170322 Minst overtid er det i sosialtjenester og undervisning .
DB170322 BETALTE : Næringslivsledere betalte for å være med på å lage mat, og pengene gikk til bedre undervisning om mat og helse.
VG170321 « Regner med du kan teorien, er praksisdelen du treng undervisning i », skrev læreren til eleven i april 2010.
VG170321 « Regner med du kan teorien, er praksisdelen du treng undervisning i », skrev læreren til eleven da temaet var forplantningslære.
DB170321 Gutten fikk i stedet et tilbud om undervisning på kveldstid.
DB170321 Resultatene brukes altså som et verktøy for bedre undervisning og for å heve kvaliteten på skolen og i kommunen.
DB170321 En bedre løsning er å gjøre som Oslo-skolen, å bruke ekstra lærerressurser på å ta ut elever som sliter ut til intensiv undervisning i en time om dagen i 6 - 8 uker med siktemål om å få dem opp på riktig nivå.
SA170320 Det finsk-inspirerte opplegget er ment som et ekstra tilbud til de elevene som verken håndterer vanlig undervisning , eller trenger spesialundervisning.
DN170320 Det finsk-inspirerte opplegget er ment å fange opp de elevene som ikke håndterer vanlig undervisning , men som heller ikke har behov for spesialundervisning.
BT170320 Det er hans fulle rett, og Kirkemøtes vedtak fra i år gir også alle kirkens tilsatte rett til å hevde sitt syn både i forkynnelse og i undervisning .
AA170320 Det finsk-inspirerte opplegget er ment å fange opp de elevene som ikke håndterer vanlig undervisning , men som heller ikke har behov for spesialundervisning.
VG170319 I sin egen undervisning understreker hun betydningen av håp og gode handlinger.
AA170319 I sin egen undervisning understreker hun betydningen av håp og gode handlinger, hun har også laget et selvhjelpsprogram særlig rettet mot jenter.
BT170318 UNDERVISNING : Å ha en god helse er viktig, det inkluderer også seksuell helse, skriver artikkelforfatter.
BT170318 UNDERVISNING : Dessverre har ikke Høyre noen troverdig oppskrift på hva de skal fylle sidemålsundervisningen med for å holde nynorskandelen oppe, skriver Frøy Gudbrandsen.
SA170317 Det var etter bønnen, på et tidspunkt hvor det vanligvis er religiøs undervisning for menn der, sier Abu Muhammed.
BT170317 Det var etter bønnen, på et tidspunkt hvor det vanligvis er religiøs undervisning for menn der, sier Abu Muhammed.
AP170317 Det var etter bønnen, på et tidspunkt hvor det vanligvis er religiøs undervisning for menn der, sier Abu Muhammed.
AP170317 Det var etter bønnen, på et tidspunkt hvor det vanligvis er religiøs undervisning for menn der, sier Abu Muhammed.
AA170317 Det var etter bønnen, på et tidspunkt hvor det vanligvis er religiøs undervisning for menn der, sier Abu Muhammed.
DN170315 I næringer som undervisning og helse- og sosialtjenester, der kvinnene er i flertall, har imidlertid menn høyere lønn.
DA170314 Ny teknologi vil også gjøre det mer aktuelt å bruke i undervisning i skolene.
DA170314 Temaer som nettvett, digital dømmekraft, opphavsrett, personvern og kildekritikk inngår i læreplanen, og skal dermed inngå i hver enkelt skoles undervisning .
BT170314 På ungdomsskolen gyver man løs på undervisning om p-piller, p-plaster, p-ring, p-sprøyte, p-stav, og ikke minst de velkjente prevensjonsmidlene gestagenpillen og kobberspiralen.
DB170309 Problemet er bare at Hoem selv har fremstilt en rekke påstander om både lærere og undervisning .
DB170308 I norsk og engelsk har de andre hatt undervisning i mange år.
DB170308 Samtidig skylder hun på dårlig undervisning for manglende sex-forståelse i ungdomsåra.
DB170308 - Ut fra erfaringen jeg selv har innenfor skolehelsetjenesten, varierer en slik undervisning riktignok fra skole til skole, men jeg kjenner meg igjen i Ulrikkes beskrivelser.
AP170308 » - I Oslo starter svært mange barn på skolen uten å kunne norsk godt nok til å følge ordinær undervisning .
SA170307 Hittil i år har over 700 skoleelever i Rogaland hatt intensiv undervisning i folkedans.
VG170306 Jeg kan ikke sitte stille og se på den behandlingen vi gir de elevene som trenger god undervisning mest.
VG170306 I rapporten « Uten mål og mening ? » har vi intervjuet elever og foreldre, hatt innsyn i klagesaker, snakket med organisasjoner og gått gjennom relevant forskning for å se på hvordan denne undervisning foregår.
VG170306 For noen barn med utviklingshemming kan skillet mellom god og dårlig undervisning være skillet mellom muligheten til å kunne klare seg selv eller ikke.
VG170306 Barneombudets rapport forteller om lave forventninger til elever og elevers opplevelser av å få undervisning med ufaglærte lærere, å bli plassert i « oppbevaringsgrupper », og utestengt fra og krenket i det sosiale miljøet.
VG170306 | « Jeg kan ikke sitte stille og se på den behandlingen vi gir de elevene som trenger god undervisning mest.
AA170306 Heller ikke Medietilsynet ser spesielle problemer med at 15- og 16-åringer kan få undervisning i Counter-strike, så fremt foresatte har gitt samtykke til dette.
AA170306 - Vi vil tilby grupper på 15 elever undervisning knytta til spillene Counterstrike og League of legends.
AA170306 Det er en dreining fra Arbil, der det stort sett har vært snakk om undervisning i grunnleggende soldatferdigheter.
AA170306 - Vår rapport avdekker store brudd på barns rett til undervisning .
AA170306 - Vår rapport avdekker store brudd på barns rett til undervisning .
BT170305 Møteguiden Jeg fikk aldri undervisning i å gå på møter.
BT170305 Jeg fikk aldri undervisning i å gå på møter.
DB170303 Oppmerksomhet om problemet kan skapes ved at informasjon om CITES spres i flyplassenes avgangshaller, og temaet bør tas inn i undervisning på skolen.
DA170303 - Selv om arbeidsledigheten går ned i noen yrkersgrupper, øker arbeidsledigheten for ledere, undervisning , kontorarbeid, ingeniør og IKT.
AP170303 - Det betyr at elever med lese- og skrivevansker fortsatt kan ta andre fremmedspråk og vil ha rett til å få tilrettelagt undervisning .
AP170303 - Det betyr at elever med lese- og skrivevansker fortsatt kan ta andre fremmedspråk og vil ha rett til å få tilrettelagt undervisning .
BT170302 Støtt tilpasset undervisning og arbeidsplasser som først og fremst skaper glede og iver.
BT170302 Støtt tilpasset undervisning og arbeidsplasser som først og fremst skaper glede og iver.
AP170302 Det er én internasjonal forskningspris, tre nasjonale priser for fremragende undervisning i høyere utdanning, støtte til tre nordiske forskningsprosjekter i medisin og støtte til fem nasjonale prosjekter for studentaktiv forskning.
AA170302 Torsdag får han en halv million kroner fra Olav Thon-stiftelsen for fremragende undervisning i kvantefysikk.
AA170302 Raklev får prisen for sin undervisning i det første bachelorkurset i kvantefysikk, et andreårskurs med omlag hundre studenter hvert år.
AA170302 Det er én internasjonal forskningspris, tre nasjonale priser for fremragende undervisning i høyere utdanning, støtte til tre nordiske forskningsprosjekter i medisin og støtte til fem nasjonale prosjekter for studentaktiv forskning.
DN170301 ¶ Olav Thon Stiftelsen deler for 2017 ut i alt 43 millioner kroner, fordelt på én internasjonal forskningspris, tre nasjonale priser for fremragende undervisning i høyere utdannelse, tre nordiske forskningsprosjekter i medisin og fem nasjonale prosjekter for studentaktiv forskning.
VG170226 Hun forsøker å lære seg noter og melodier, og pensjonerte lærere har sagt seg villige til å hjelpe med undervisning , sier moren.
AA170226 - Foreldrenes bakgrunn, lite praktisk undervisning tidligere i skoleløpet, og frykt for å ikke få læringsplass er noen faktorer som trekker elevene unna, påpeker hun.
DB170225 Som privatist har du ikke krav på undervisning i regi av fylkeskommunen i fagene før eksamen.
DB170225 Muligheter for undervisning
DB170225 Men syns du at det er vanskelig å forberede deg til eksamen på egenhånd, finnes det flere privatistskoler som tilbyr undervisning , både på dag-og kveldstid, samt på nett.
DB170225 Men husk at fristen for å melde deg på eksamen, er før du har gjennomført all undervisning .
DB170225 Det er fylkeskommunen som har ansvar for å arrangere privatisteksamener, så eksamen skjer altså ikke på privatistskolen du eventuelt får undervisning ved.
DB170225 Det er aldri er for sent å forbedre karakterene, eller hoppe på undervisning igjen for å ferdigstille skolegangen.
BT170225 Vi trenger en undervisning som fremmer kritisk tenkning, og som gjør det lettere å møte fremmede kulturer.
DB170223 I norsk og engelsk har de andre hatt undervisning i mange år, forklarte den tidligere læreren.
AA170223 Studenter får derved mye av sin grunnleggende undervisning på engelsk, det gjør ikke læringen av et vanskelig fag lettere. 3 ) Noen forskningsresultater er spesielt nyttige for et norsk publikum, og bør da formidles på norsk.
AA170223 Selvsagt må vi fortsatt bruke fagkyndige ( « refereres » ) for å vurdere arbeidets kvalitet, men publikasjoner, lærebøker, forelesningshefter og populærvitenskapelige artikler skrevet på norsk må vurderes på lik linje med engelske, og fremragende undervisning og foredrag på norsk må verdsettes.
AA170223 Rektor Gunnar Bovim ved NTNU og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen går inn for at vi skal ha verdens beste undervisning og oppfordrer i tillegg akademikere til å formidle sine forskningsresultater til folk flest.
AA170223 Lærebøker, publikasjoner, undervisningshefter eller populærvitenskapelige artikler skrevet på norsk eller fremragende undervisning og foredrag gir liten eller ingen belønning.
AA170222 Men i Hesthagen vil Innovasjonssenteret ligge samlokalisert med NTNUs nye fakultet for Økonomi, med forskning og undervisning innenfor industriell økonomi, samfunnsøkonomi, økonomistyring, operasjonsanalyse, innovasjon, entreprenørskap, strategi og ledelse.
AA170220 I tillegg må han delta på undervisning rundt farene ved å kjøre i fylla.
SA170218 Som de eneste i Norge tar Sandnes Læringssenter i bruk det australske opplegget Reading To Learn i deres undervisning .
DB170218 Timene ble brukt til undervisning ved et skigymnas.
BT170217 Undervisning er bare en liten del av lærerjobben.
AP170217 Undervisning er bare en liten del av lærerjobben.
DB170216 ¶ NAKENBILDER : De nye rekruttenes overordnede mente nakenbilder kunne være nyttig for videre undervisning .
BT170216 UNDERVISNING : Blant lærerne på Akademiet i Geiranger, der flyktningen Ramin må gå, finner vi karakterer spilt med sporty gavmildhet av Gard B.
DB170215 - Lovforslaget burde også gitt rom for å pålegge kommuner å gi elever den støtten og hjelpen som er nødvendig for å ta igjen tapt undervisning .
AP170212 Fokuset var på undervisning , ikke forskning.
AP170212 En hel generasjon av flotte lærere, som har viet sitt liv til praksis og undervisning , vil innen få år gå av med pensjon.
AA170212 NTNU har ansvar for at det skapes gode forutsetninger for forskning og undervisning .
DB170211 Jenter og ungdom må få tilgang til seksual undervisning , prevensjon og helsetjenester som er tilpasset deres behov slik at de kan ta informerte valg om familieplanlegging og seksuell aktivitet.
DB170211 Likestillingsombudet viser til forskriften når de skal forsvare mannunderskuddet i sin egen organisasjon : Vi trenger ikke være likestilt, fordi vi ikke driver med undervisning eller omsorg for barn !
AA170211 Undervisning i andre religioner enn islam og kristendom ble tatt ut av læreplanen i 2006, da det såkalte Kunnskapsløftet ble innført.
FV170210 | Vil ha slutt på dårlig undervisning
FV170210 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) vil ha slutt på at ansatte ved universitetene i årevis kan holde på med dårlig undervisning .
DA170209 Han påpeker at mye av dagens undervisning er digitalisert.
AP170209 Få timer med undervisning , lite fokus på nynorsken og ikke minst at « nynorske skriveøkter » blir nedprioritert, og ikke regnes som en stor vurdering.
AA170209 Han mener det er viktig å bruke undervisning og skolen til å hindre diskriminering.
AP170207 Fra å være ansett nærmest som en rettighet, er undervisning i morsmål degradert til ett av mange pedagogiske virkemidler for å lære norsk.
SA170206 Mange prøver kan gå ut over tid til undervisning og læring, mener NIFU-forsker.
DB170206 ekker blant annet på Michael Walzers filosofiske forsvar for ethvert politisk fellesskaps « rett til å bevare integriteten i sin livsform » når de begrunner klarere nasjonale retningslinjer for å hindre bruk av religiøs bekledning i enkelte sammenhenger, samt begrense muligheten til å få fritak fra undervisning og arbeid på grunn av religiøs overbevisning.
AP170206 Statsminister Erna Solberg ( H ) er svært bekymret over at hundrevis av barn og unge mister undervisning fordi de er er rammet av utmattelsessykdommen ME.
AP170206 - Det hadde kanskje vært litt enklere om jeg kunne fått noe undervisning hjemme, sier hun.
AP170206 Statsminister Erna Solberg ( H ) er svært bekymret over at hundrevis av barn og unge mister undervisning fordi de er er rammet av utmattelsessykdommen ME.
AP170206 - Det hadde kanskje vært litt enklere om jeg kunne fått noe undervisning hjemme, sier hun.
AA170206 Studentene svarer generelt at de er minst fornøyd med veiledning, undervisning og medvirkning. | - Dette rammer mange familier ¶
BT170204 Psykiske plager, prevensjonsspørsmål, diagnoser som skal vurderes opp imot tilpasning av undervisning , samtaler om seksuell trakassering og voldtekt, samtaler rundt hva som er normalt, elever som skal ut av et eller flere skap, tvangsekteskapsproblematikk - listen er vel nær sagt uuttømmelig.
BT170204 Dette temaet må tydeliggjøres i lærebøker og undervisning .
BT170204 Dette temaet må tydeliggjøres i lærebøker og undervisning .
BT170204 Psykiske plager, prevensjonsspørsmål, diagnoser som skal vurderes opp imot tilpasning av undervisning , samtaler om seksuell trakassering og voldtekt, samtaler rundt hva som er normalt, elever som skal ut av et eller flere skap, tvangsekteskapsproblematikk - listen er vel nær sagt uuttømmelig.
DB170203 All undervisning ble avlyst.
AP170203 Rektor ved skolen, Stein Kristian Dillevig, skriver i et brev til alle foresatte, at all undervisning fredag ble avlyst.
AP170203 Dillevig skriver at skolen neste uke har vanlig undervisning , men at skolens hjelpeapparat er klart dersom noen elever trenger det : ¶
AA170203 Retten til undervisning på samisk i skolen var en av hennes kampsaker.
BT170202 Powerpoint gir faktisk dårlig undervisning og læring.
BT170202 PPT fører ikke til bedre undervisning - i en del tilfeller lider både undervisning og læring.
BT170202 PPT fører ikke til bedre undervisning - i en del tilfeller lider både undervisning og læring.
BT170202 Noen har ment at innføringen av APA-manualen, reglene for akademisk skriving i høyere utdanning, har ført til en tilstivnet og McDonaldisert skriving og dårligere undervisning .
BT170202 Erfaringene med friere undervisning , tankekart med oversikt over forelesningen som deles ut i forkant og tradisjonell tavleskriving er svært gode.
AP170202 Det kan dreie seg om bruk av religiøse hodeplagg, regler for fritak fra undervisning eller for å be seg fri fra visse arbeidsoppgaver.
AP170202 Det kan dreie seg om bruk av religiøse hodeplagg, regler for fritak fra undervisning eller for å be seg fri fra visse arbeidsoppgaver.
SA170201 Det kan dreie seg om bruk av religiøse hodeplagg, regler for fritak fra undervisning eller for å be seg fri fra visse arbeidsoppgaver.
SA170201 Det kan dreie seg om bruk av religiøse hodeplagg, regler for fritak fra undervisning eller for å be seg fri fra visse arbeidsoppgaver.    ¶
DN170201 Her besøker han Øraker skole, som er en av to skoler i Oslo som deltar i prosjektet Utforskande undervisning i naturfag på ungdomstrinnet, i regi av Naturfagsenteret.
DB170201 Det kan dreie seg om bruk av religiøse hodeplagg, regler for fritak fra undervisning eller for å be seg fri fra visse arbeidsoppgaver.
DB170201 I tillegg må storsamfunnet kunne legge begrensninger på hvordan foreldre oppdrar barna sine, om det gjelder svømmeundervisning, undervisning i viktige fag eller sikre at barn er fritatt fra religiøs bekledning.
DB170201 Tilrettelagt undervisning for alle koster mye penger, men som FAFO har vist, vil kostnaden for å mislykkes i integreringen bli langt høyere på sikt.
BT170131 Som første institusjon i Norge har Universitetet i Bergen ( UiB ) og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet innført en meritteringsordning for undervisning .
BT170131 Om problemet oppfattes å være at dette er « å kjøpe undervisning », bør en for balansens skyld stille samme spørsmål til alle insentivordningene som gjelder for forskning.
BT170131 Mye godt arbeid gjøres, men det er også mye dårlig undervisning på landets universiteter.
BT170131 I likhet med det som ofte er tilfelle når denne delen av universitetshverdagen kommer på dagsordenen, preges kommentarene av mye personlig synsing og føleri : « God undervisning kan ikke kjøpes, den kommer fra hjertet. » ( Jan Petter Hansen, Studvest ).
BT170131 God undervisning er forskningsbasert undervisning, og forskningsbasert undervisning er undervisning som tar hensyn til og bygger på det forskning har vist skaper god læring.
BT170131 God undervisning er forskningsbasert undervisning, og forskningsbasert undervisning er undervisning som tar hensyn til og bygger på det forskning har vist skaper god læring.
BT170131 God undervisning er forskningsbasert undervisning , og forskningsbasert undervisning er undervisning som tar hensyn til og bygger på det forskning har vist skaper god læring.
BT170131 God undervisning kommer ikke fra hjertet, men av hardt arbeid.
BT170131 God undervisning handler i en viss forstand om å ha et repertoar av handlinger, om å ha kunnskap om hvordan studenter lærer, hva de lærer av, og dermed også å vite når en bør tre ned fra podiet og holde litt igjen.
BT170131 God undervisning er forskningsbasert undervisning, og forskningsbasert undervisning er undervisning som tar hensyn til og bygger på det forskning har vist skaper god læring.
BT170131 FELLESOPPGAVE : Å belønne fremragende undervisere er en måte å synliggjøre at undervisning er en fellesoppgave som krever samarbeid, også på tvers av avdelinger og institutt, skriver Arild Raaheim.
BT170131 Dette er en ordning som har som siktemål å styrke undervisningskvaliteten på universitetet, og å synliggjøre at undervisning er en fellesoppgave.
BT170131 Det er også en måte å synliggjøre at undervisning er en fellesoppgave som krever samarbeid, også på tvers av avdelinger og institutt.
BT170131 Debatten rundt UiBs innføring av en meritteringsordning for undervisning kan gi inntrykk av at dagens situasjon preges av upåklagelig undervisningskvalitet.
BT170131 Undervisning som mest av alt bidrar til å stjele tid fra det som virkelig bidrar til god læring, nemlig studentenes egen aktivitet og arbeid.
BT170131 Som første institusjon i Norge har Universitetet i Bergen ( UiB ) og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet innført en meritteringsordning for undervisning .
BT170131 Om problemet oppfattes å være at dette er « å kjøpe undervisning », bør en for balansens skyld stille samme spørsmål til alle insentivordningene som gjelder for forskning.
BT170131 Mye godt arbeid gjøres, men det er også mye dårlig undervisning på landets universiteter.
BT170131 I likhet med det som ofte er tilfelle når denne delen av universitetshverdagen kommer på dagsordenen, preges kommentarene av mye personlig synsing og føleri : « God undervisning kan ikke kjøpes, den kommer fra hjertet. » ( Jan Petter Hansen, Studvest ).
BT170131 God undervisning er forskningsbasert undervisning, og forskningsbasert undervisning er undervisning som tar hensyn til og bygger på det forskning har vist skaper god læring.
BT170131 God undervisning er forskningsbasert undervisning, og forskningsbasert undervisning er undervisning som tar hensyn til og bygger på det forskning har vist skaper god læring.
BT170131 God undervisning er forskningsbasert undervisning , og forskningsbasert undervisning er undervisning som tar hensyn til og bygger på det forskning har vist skaper god læring.
BT170131 God undervisning kommer ikke fra hjertet, men av hardt arbeid.
BT170131 God undervisning handler i en viss forstand om å ha et repertoar av handlinger, om å ha kunnskap om hvordan studenter lærer, hva de lærer av, og dermed også å vite når en bør tre ned fra podiet og holde litt igjen.
BT170131 God undervisning er forskningsbasert undervisning, og forskningsbasert undervisning er undervisning som tar hensyn til og bygger på det forskning har vist skaper god læring.
BT170131 FELLESOPPGAVE : Å belønne fremragende undervisere er en måte å synliggjøre at undervisning er en fellesoppgave som krever samarbeid, også på tvers av avdelinger og institutt, skriver Arild Raaheim.
BT170131 Dette er en ordning som har som siktemål å styrke undervisningskvaliteten på universitetet, og å synliggjøre at undervisning er en fellesoppgave.
BT170131 Det er også en måte å synliggjøre at undervisning er en fellesoppgave som krever samarbeid, også på tvers av avdelinger og institutt.
BT170131 Debatten rundt UiBs innføring av en meritteringsordning for undervisning kan gi inntrykk av at dagens situasjon preges av upåklagelig undervisningskvalitet.
BT170131 Undervisning som mest av alt bidrar til å stjele tid fra det som virkelig bidrar til god læring, nemlig studentenes egen aktivitet og arbeid.
DA170130 * Stavanger kommunes politikere reduserte i 2016 ambisjonene for utearealer i barnehager på områdene lekeverdi/funksjonalitet, tilstand på samlingsplasser, terrengforming, oppholdssted under tak, oppholdssted egnet for utendørs undervisning , sykkelparkering, belysning og parkeringsplasser.
DA170130 * I fjor senket politikerne ambisjonene, og har tatt ut punkter som samlingsplasser, oppholdssted under tak, utendørs oppholdssted egnet for utendørs undervisning , sykkelparkering, terrengforming belysning og parkeringsplasser og mer penger til lekeverdi/funksjonalitet.
BT170130 | Fantastiske forelesere ¶ Undervisning må få høyere status, men alt kan ikke løses med mer konkurranse.
BT170130 Det betyr at prioritering av undervisning vil gå på bekostning av forskning og andre kjerneoppgaver - akkurat som i dag.
BT170130 Undervisning må få høyere status og bedre insentiver.
BT170130 | Fantastiske forelesere ¶ Undervisning må få høyere status, men alt kan ikke løses med mer konkurranse.
BT170130 Det betyr at prioritering av undervisning vil gå på bekostning av forskning og andre kjerneoppgaver - akkurat som i dag.
BT170130 Undervisning må få høyere status og bedre insentiver.
BT170130 | Senter for kjedelig undervisning
AP170130 Teknologi behøver heller ikke å utelukke andre og mer tradisjonelle former for aktivitet og undervisning .
AP170130 Hva er det i det kristne teologistudiet som gjør prester spesielt egnet for undervisning i etikk og militærmakt ?
DN170129 Andenæs, leder av Norsk Studentorganisasjon, mener bedre undervisning vil bidra til at flere studenter fullfører utdannelsen.
DB170129 ¶ LÆRING : Inger Merete Hobbelstad bidrar i med sin kommentar til å sementere en forståelse av undervisning som formidling, skriver Arild Raaheim.
DB170129 Tittelen « Fremragende Underviser » er ikke avhengig av at en har deltatt på kurs i universitetspedagogikk, men det er et håp at universitetslærere som har deltatt i slike kurs har fått et mer reflektert forhold til undervisning og læring.
DB170129 Ser vi bort fra det faktum at slike « temperaturmålinger » eller « popularitetsmålinger » ikke har noen effekt på endring av undervisningskvaliteten ( jfr Marsh, 2007 : Do university teachers become more effective with experience ? ), bidrar denne praksisen til å sementere en forståelse av undervisning som formidling, noe også Hobbelstad gjennom sin kommenter bidrar til.
DB170129 I et forsøk ( ? ) på å si noe presist om hva god undervisning er, hevder Hobbelstad at det bare fins to måter å finne ut om noe fungerer i møtet med studentene ; « Det ene er å observere dem i aksjon.
BT170129 Derfor velger noen skoler å pugge til de nasjonale prøvene, mens andre skoler velger å fokusere på ordinær undervisning .
DB170127 Grunnen til at vi løfter frem eksemplene ved UiT - Norges arktiske universitet og Universitetet i Bergen, hvor det gis ekstra lønn for status som merittert underviser, er ikke at vi tror fagfolk lar seg belønne til bedre undervisning , men at det er en håndfast måte å vise at universitetene mener alvor.
AP170127 Men økningen i antall ansatte i helse og omsorg og undervisning er det ingen som vil reversere.
DB170125 Tiltakene som nå blir satt ned på papirene, kan komme til å premiere andre enn de gode lærerne, for noe annet enn god undervisning , og ta oppmerksomheten vekk fra, nettopp, undervisningen.
DB170125 Og den som krever at god undervisning skal dokumenteres, slik den må for de som skal søke om å bli såkalt « merittert underviser » med et ekstra lønnstrinn eller tre, kan fort ende opp med å dokumentere noe helt annet.
DB170125 I de norske forslagene nevnes også « evne og vilje til å evaluere og utvikle egen undervisning slik at den fremstår som nyskapende » og « pedagogisk lederskap ».
DB170125 Det som må dokumenteres, er, trekk pusten, planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisningen, en systematisk og vitenskapelig tilnærming til undervisningen og virksomheten, og spredning av egne erfaringer, basert på en tanke om at de som har undervisning som oppgave på universiteter og høyskoler, også er forpliktet til å bidra til at det pedagogi
DN170124 Den eneste næringen uten noen varsler var undervisning .
SA170123 Å få til dette er ikke komplisert, men krever at man innser at undervisning - også i naturfagene - er mer enn det faglige innholdet.
SA170123 Det er ikke slik at læreren skal « fylle på » kunnskaper hos elevene - undervisning og læring er nemlig ikke det samme.
BT170123 Hva er galt med at det kan tilbys undervisning på offentlige, videregående skoler til folk som ønsker å forbedre eller å ta nye fag ?
BT170122 Sammen med kollega Stian Sellevold ( bakerst ) er han permittert fra jobben i FMC Technologies, og driver undervisning ved fagskolen en dag hver tredje uke.
AP170122 I tillegg til at stadig flere store enkeltbygninger kunne gi flere pasienter en verdifull spesialistbehandling, omfattet driften nå også medisinsk forskning og undervisning .
SA170119 Slik skal det være i skolen, den som sliter med matematikken skal få mest undervisning .
DN170119 - I TIMSS undersøkte vi hvorvidt kvaliteten på lærernes undervisning har betydning for elevenes prestasjoner og vi fant her en klar sammenheng.
DN170119 Roboten kan fraktes med seg selv med barnehender, slik at den i tillegg til å være med under undervisning , kan fraktes med ut i friminuttet.
DN170119 Roboten kan fraktes med seg selv med barnehender, slik at den i tillegg til å være med under undervisning , kan fraktes med ut i friminuttet.
DB170119 Undervisning med bare denne ene sannheten må opphøre, og derfor ønsker jeg meg et mer virkelighetsnært, pluralistisk, kritisk tenkende og dannende samfunnsøkonomistudie.
AP170118 For eksempel foreslås det å utvikle en nasjonal konkurransearena der utdanningsmiljøer kan konkurrere om ressurser til å utvikle god undervisning .
AP170118 Det er ikke like attraktivt å drive med undervisning som det er å drive med forskning.
DN170117 Meritteringssystem sammen med høyere krav til utdanningskompetanse for professorstillinger og dosentstillinger er de viktigste tiltakene for å gi studentene bedre undervisning , oppfølging og veiledning i studiene, sier Andenæs i en pressemelding.
DN170117 Enklere forklart skal god undervisning og kompetanse dokumenteres og gi status - på samme måte som forskning gir det i dag.
DN170117 De rapporterer om manglende koordinering av undervisning på tvers av studier og gap i undervisningen.
DN170117 - God undervisning kan læres, litt på samme måten som et håndverk, uttalte statsråden.
DN170117 Undervisning skal stimulere studentene og sikre at de settes til relevante oppgaver.
DN170117 - Undervisning har havnet litt i annen rekke etter veldig mye annet, forklarte Røe Isaksen.
SA170112 » I utkastet til strategiplanen for Universitetet i Stavanger for 2017 - 2020 står det : « I det innovative universitetet preger nyskapning og innovasjon alle våre utdanninger, vår undervisning , forskning, formidling og den kunnskapen som utvikles og deles.
SA170112 Vil universitetsstyret nå styre mer mot å tjene samfunnet heller enn å tjene fri og kritisk forskning og undervisning ?
SA170112 Dette er et motto som faktisk tar opp i seg det flere av oss har ment var universitetets fremste oppgave, å drive kritisk, uavhengig forskning, undervisning og formidling.
DB170112 Siden Kval gjør indirekte kvalifiserte gjetninger om min undervisning , så tillater jeg meg det samme om hans intensjoner og agenda : ¶
DB170112 Jeg tror jeg kan si at jeg vet at en undervisning dominert av tavleundervisning aldri vil treffe mer enn maks en tredjedel av elevene, og at den samme undervisningen - for de den treffer - i altfor stor grad fratar elevene eierskapet til de viktigste prosessene de skal lære å mestre, nemlig å anvende matematikk som redskap i møtet med komplekse
DB170112 Hva er det lektor Karl-Eirik Kval vet om mitt klasserom og min undervisning , som jeg selv ikke er i stand til å se ?
AP170112 Det er likevel gode grunner til å være svært kritisk til at det åpnes for fritak fra svømmeundervisning eller kjønnsdelt undervisning på religiøst grunnlag.
DN170110 Likevel er det forelesninger og seminarer, såkalt lærersentrert undervisning , som er mest utbredt.
DN170110 De fleste mener undervisning der studenten deltar aktivt gir det beste læringsresultatet.
SA170109 Skolen er trygg og elever og ansatte kan møte til undervisning som normalt tirsdag.
DB170109 Det er likevel noen unntak : helse- og sosialtjenester, undervisning og kultur ( frilansere og kunstnere havner innunder kultur-kategorien ).
DB170109 Skolen er nå trygg og elever og ansatte kan møte til undervisning som normalt i morgen tidlig », skriver de i en pressemelding.
SA170106 trinn har det vært en reduksjon på 180 årsverk til ordinær undervisning i hele perioden fra og med skoleåret 2014/15 til og med skoleåret 2015/16, ifølge avisen.
AP170104 I hvert fall i form av fast jobb og undervisning .
AP161219 Omtrent halvparten av norske lærere og skoleledere ønsker en endring av eksamensperioden for å sikre elevene mer undervisning .
AP161219 Ikke minst må skolene sikres nok ressurser og elevenes rett til undervisning av en kvalifisert lærer må lovfestes, sier Handal.
AP161219 3 av 4 lærere oppgir at de forsøker å gjennomføre vanlig undervisning i eksamensperioden, men hver tredje lærer gir uttrykk for at dette stort sett ikke fungerer.
AP161115 Disse elevene har god skolebakgrunn fra hjemlandet og begynner i vanlig undervisning i Osloskolen i løpet av noen måneder.
AP161115 - Lærere må få bedre kjennskap til hvordan man jobber godt med språkopplæring og undervisning generelt for barn med annet morsmål enn norsk.
SA161111 ARBEIDSSTED : Under boligen, og på loftet, har de verksteder og store, gode rom som kan brukes både til undervisning og overnattingsplass.
AP161111 Norge er ikke det samme landet som i 1539, da det ble startet undervisning av barn som en del av kirkens praksis. 3rd-party-bio ¶
FV161110 ARBEIDSSTED : Under boligen, og på loftet, har de verksteder og store, gode rom som kan brukes både til undervisning og overnattingsplass.
AP161022 - Mennesker kan i likhet med datamaskiner bli infisert av « virus » i sine informasjonssystemer, skriver den russiske professoren Sergej Rastorgujev i den mest brukte lærerboken « Informasjonskrig », som blant annet brukes til undervisning i den russiske sikkerhetstjenesten FSB.
DA161013 I tillegg er det opptak 24 timer i døgnet på dager det ikke er undervisning .
AP161012 Aktiv undervisning
AP161006 * 23,3 millioner kroner til 50 timer undervisning for asylsøkere i norsk, kultur og samfunnskunnskap, ifølge NTB. * 1,4 milliarder over fire år, med oppstart i 2017, til å hjelpe elever som sliter på skolen tidligere, melder NTB. * 35 millioner kroner til innsats mot mobbing, ifølge NRK.
AP161005 NSO har tidligere vedtatt at « Alle skal fritt kunne bære religiøse klesplagg og symbol, så lenge det ikke er til hinder for gjennomføring av undervisning og praksis.
AP161002 Både barna og foreldrene kan bli utsatt for sosialt press og en uheldig gruppedynamikk dersom religiøse særkrav, som kjønnsdelt undervisning , organiserte bønneaktiviteter i skolen og lignende, gis forrang og fungerer normsettende for den aktuelle gruppen.
AP160928 Det vi undersøker i denne studien er ikke hvor mye elevene sitter stille og ikke bråker, men i hvilken grad det er mulig å gjennomføre undervisning og komme i gang med faglige aktiviteter, sier prosjektleder og professor Kirsti Klette.
DN160921 Kahoot er i utgangspunktet en webbasert plattform, men selskapets androidapp har vært blant de mest populære appene innen undervisning i Google Play i USA, ifølge analysesiden App Annie.
AP160904 Det læreren har utført av undervisning , har gjort meg mer opptatt av samfunnet og til en mye bedre skriver.
AP160810 Noen av de mest kontroversielle tiltakene finner vi i kategorien felles arenaer, skole og undervisning .
BT160701 NSO forventer at regjeringen i sin melding til Stortinget leverer ved å heve foreleseres mulighet til å ha en variert og aktiv undervisning , og å gi undervisningsarbeidet høyere status ved universiteter og høyskoler.
BT160701 Jan Ubøe, professor i matematikk ved NHH, skriver i BT 28.06 om hvordan statistikk kan bli sexy gjennom en omlegging av undervisning .
BT160701 Forelesere som setter studenten i førersetet med undervisning som aktiviserer studentene til egen læring er viktige for at studentene når de læringsmålene som skal nås.
BT160701 Det som i dag oppleves som stramme rammer med obligatorisk undervisning må derfor alltid kunne begrunnes faglig for å rettferdiggjøres.
NL160621 Videre vil vi satse mere på distribuert ( nettbasert ) undervisning innen denne modellen.
NL160621 Slik at vi kan dra nytte av fagressurser og bruke disse gjennom distribuert undervisning ved alle våre lokaliteter i fylket.
AP160617 - Jeg har kjørt dem hardt med undervisning og oppgaver langt over seksernivå.
AP160607 Ungdomsskolen : Disse elevene får undervisning hjemme og gjør lekser på skolen ¶
NL160531 LOSA videreføres og videreutvikles sammen med en strategi om distribuert ( nettbasert ) undervisning .
NL160531 Derfor har Arbeiderpartiet igangsatt et arbeid hvor undervisning på videregående nivå vurderes i lys av tilbud til elevene, den økonomiske virkeligheten og mulighetene for å skape en skolestruktur som ligger fast over tid.
AP160527 Det var et innlegg som Fløgstad hadde skrevet i debatten om fritak for undervisning i sidemål i Oslo-skolene.
AP160522 Kulturskolene gjør en fantastisk jobb, men enkelte elever får kanskje bare litt over 20 minutter undervisning i uken.
AP160522 - Mer undervisning på et høyere nivå.
SA160521 Begge syn på likekjønnet ekteskap skal gis rom og komme til uttrykk i kirkens liturgiske ordninger, undervisning og forkynnelse.
AP160511 Regjeringen vil nekte nybakte flyktningmødre full permisjon fra introduksjonsprogrammet, og vil ha de tilbake i undervisning på deltid så tidlig som én måned etter fødsel.
AP160510 Regjeringen vil nekte nybakte flyktningemødre full permisjon fra introduksjonsprogrammet, og vil ha de tilbake i undervisning på deltid så tidlig som én måned etter fødsel.
FV160509 Siden 2008 er det blitt tre ganger så mange aktive bedrifter som driver med undervisning på timebasis, ofte i form av leksehjelp.
FV160509 Tiltak som baserer seg på å gi råd og undervisning kan også øke ulikheter, fordi foreldre med høyere utdanning og ressurser bedre klarer å benytte seg av slikt.
AP160423 Etter å ha hatt teoretisk og praktisk undervisning i åtte uker, har du tre uker med opplæring ute i rutetrafikk sammen med en erfaren vognfører.
DB160420 Barnehagelærerutdanningen og andre utdannelser til yrker som jobber med barn må raskest mulig få undervisning om omsorgssvikt slik at de blir i stand til å fange det opp.
AP160420 Nå foreslår arbeidsminister Anniken Hauglie ( H ) at ledige ingeniører skal kunne ta ti dager med undervisning på dagtid pr. semester uten at dagpengene faller bort.
AP160420 Mesteparten av undervisning og gruppearbeid foregår jo på dagtid, mens man i dagens teknologiske samfunn kan søke jobber også på kveldstid, sier Markussen.
AP160420 Det innvandringskritiske partiet foreslår å forby undervisning i Koranen - og i ytterste konsekvens Koranen - dersom det religiøse innholdet undergraver dansk lov.
AP160418 Sykehusansatte har fast undervisning for helsepersonell på Tåsen Helsehus.
AP160408 Det handlet om undervisning , offentlig registrering og ved at prestegårdene måtte gi husrom for bygdeting.
SA160407 Mange forbinder nok Akan med alkohol og narkotika, men faktisk er råd og undervisning om spillproblematikk det temaet arbeidslivet etterspør mest.
FV160407 Mange forbinder nok Akan med alkohol og narkotika, men faktisk er råd og undervisning om spillproblematikk det temaet arbeidslivet etterspør mest.
BT160407 Mange forbinder nok Akan med alkohol og narkotika, men faktisk er råd og undervisning om spillproblematikk det temaet arbeidslivet etterspør mest.
AP160407 Mange forbinder nok Akan med alkohol og narkotika, men faktisk er råd og undervisning om spillproblematikk det temaet arbeidslivet etterspør mest.
SA160405 I vår undervisning om kulturkompetanse ved allmenn - og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen legger vi vekt på akronymet LEARN : ¶
AP160402 Utdannelsen er en kombinasjon av praktisk opplæring og teoretisk undervisning og oppmøteplikten er like obligatorisk som den er i en vanlig jobb, så noe fritt studentliv er det ikke, men til gjengjeld gis det lønn fra dag en.
AP160402 Men vi har også undervisning i høyskolefagene forvaltningsrett, flerkulturell forståelse og sosiologi.
AP160331 Det startet med et oppslag i Dansk TV2 i februar, der en imam i Århus anbefaler pisking og steining i sin undervisning .
AP160329 Han viser til at undervisningen både ved de religiøse koranskolene og pensum i offentlig undervisning bidrar til å bygge opp under grunnleggende intolerante holdninger.
AP160322 Jeg har fått undervisning om blant annet Napoleon, algebraregning, antikken og hvordan bruke geogebra. 3rd-party-bio ¶
AP160322 Jeg har ennå ikke hatt undervisning om hvordan jeg skal betale regningene mine eller hvordan skattereglene fungerer.
AP160319 Legene forsto at konene måtte være med på laget, og innkalte dem til undervisning på Ullevål. 40-åringene fikk beskjed om å kutt vekk mettet fett, og gå over til andre varianter.
DA160314 - Høyre må ta til seg at kuttene faktisk får konsekvenser : Lavere lærertetthet, ikke penger til vikarer, mindre inndeling i grupper og mindre tilpasset undervisning .
AP160314 Irak : Syriske barn får gratis undervisning i offentlige skoler.
AP160313 Selvsagt utgjør ikke trafikkopplæring gyldig fravær fra undervisning i fagene skolen prioriterer.
AP160308 - Det skjer mer som ledd i oppdragelse og undervisning , det er mitt inntrykk.
AP160308 The Economist konkluderte : « I valget mellom en gratis offentlig skole der lite undervisning foregår og en privat skole der deres barn faktisk kunne komme til å lære noe, vil foreldre som kan skrape sammen skolepengene, hoppe på det siste.
NL160307 Midt opp i dette har vi altså om lag ett tusen elever som har krav på undervisning .
AP160226 Lavest ledighet er det i undervisning med 0,7 prosent og i akademiske yrker med 1,1 prosent.
AP160223 Elevene får være med å evaluere lærernes undervisning to ganger i året.
AP160222 I Danmark kom vinterferien for fullt først på 1970-tallet, ifølge Ministeriet for børn, undervisning og likestilling.
AP160222 Birgersson presiserer at ungdommene ikke er ulike andre biologisk, men at de trenger undervisning og støtte, hjelp til å regulere følelsene sine og klare grenser på anatomi og seksuelle grenser.
AP160216 Si ;D-innlegg : Hva med mer fokus på praksis og kreativ undervisning ?
AP160216 Mer fokus på praksis og kreativ undervisning ?
DA160214 Brannsjefen uttrykker at det blant annet er behov for bedre fasiliteter til øvinger og undervisning .
DA160214 Brannsjefen uttrykker at det blant annet er behov for bedre fasiliteter til øvinger og undervisning .
DA160211 Han vil verne om tilpasset undervisning og større muligheter til å følge opp elevene én og én.
AP160204 Ifølge undersøkelsen « Valg og bruk av læremidler » fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og undervisning ( NIFU ) har ingen av de spurte lærerne i noen av de undersøkte fagene ( samfunnsfag, naturfag, matematikk og engelsk ) brukt bare digitale lærebøker og læremidler. 3rd-party
AP160202 Nå etter jul har hun hatt fri, men skal ha en måneds undervisning og en eksamen i juni og juli.
AP160130 De kan sove lenger, og har dager uten undervisning , sier Strand.
AP160126 Wozniak trakk selg delvis ut av selskapet i 1985 og har siden drevet med undervisning og rådgivning innen teknologi.
AP160112 I tillegg er dette tema på alle utdanningsnivåer i Forsvaret, fra mottak av vernepliktige, til utdanninger på høyskolenivå, i undervisning , holdningsskapende arbeid, teambuilding og kulturbygging.
AP160111 Høgskolen i Oslo og Akerhus tester studentene i matematikk som de først får undervisning i senere.
AP160111 For å få bukt med misoppfatninger kreves undervisning med fokus på akkurat det.
AP160109 Tradisjonell undervisning i klasserom fungerer ikke godt nok.
NL160105 - Undervisning er tilrettelagt for en annen form for yrkesliv, der innovasjon og kreativitet var mindre viktig.
AP160105 Derfor ble det meldt flytting til Oslo, der det går raskere å få innvilget slik undervisning , sier han til Budstikka.
AP160101 Det er første gang vi har med barn til Alpene, og sønnen min har fått undervisning av en svensk skilærer.
AA160101 Det er første gang vi har med barn til Alpene, og sønnen min har fått undervisning av en svensk skilærer.
AA160101> Det er første gang vi har med barn til Alpene, og sønnen min har fått undervisning av en svensk skilærer.
AA160101> target="avis" href= Det er første gang vi har med barn til Alpene, og sønnen min har fått undervisning av en svensk skilærer.