SA171215 Overskriften i henvisningen på forsiden av Aftenbladet.no til kronikken som startet denne meningsutvekslingen, Byfortetting og klimaet i praksis, var « Nytt sykehus på Ullandhaug mer klimavennlig enn på Våland ».
SA171213Ullandhaug er kollektivtilbudet elendig, og som kjent er det ingen plan om å kople området til bussveien.
SA171213Ullandhaug , bildet, er kollektivtilbudet elendig, og som kjent er det ingen plan om å kople området til bussveien », skriver Henrik Lundberg.
SA171213 Når det nye sykehuset legges til Ullandhaug , er det det motsatte som skjer.
SA171213 Norconsult har utredet at lokaliseringen av sykehuset til Ullandhaug vil bidra til at vi ikke når målet i Byvekstavtalen.
SA171213 Drift både på Våland og Ullandhaug betyr at begge anlegg må med i regnskapet.
SA171213 Det tas ikke med at sykehuset må drive to steder i mange år etter at nybygget på Ullandhaug er ferdig.
SA171213 DEBATT : Norconsult har utredet at lokaliseringen av sykehuset til Ullandhaug vil bidra til at vi ikke når målet i Byvekstavtalen.
SA171210 TØI konkluderer med at det sentrumsnære alternativet Våland i første byggetrinn ville hatt et utslipp som er 11 prosent, eller 331 tonn CO2, mindre per år enn det ikke-sentrumsnære alternativet på Ullandhaug .
SA171210 TØI konkluderer med at det sentrumsnære alternativet Våland i første byggetrinn ville hatt et utslipp som er 11 prosent, eller 331 tonn CO₂, mindre per år enn det ikke-sentrumsnære alternativet på Ullandhaug .
SA171210 Overskriften i henvisningen til denne kronikken på forsiden av Aftenbladet.no − « Nytt sykehus på Ullandhaug mer klimavennlig enn på Våland » − ble satt opp av redaksjonen, ikke av kronikkforfatter Harald N.
SA171210 KRONIKK : I klimaregnskapet er forskjellen mellom nytt sykehus på Våland og Ullandhaug ikke større enn 30 menneskers årlige CO₂-utslipp !
SA171210 Forskjellen mellom Våland og Ullandhaug tilsvarer følgelig bare 30 menneskers årlige CO2-utslipp !
SA171210 Forskjellen mellom Våland og Ullandhaug tilsvarer følgelig bare 30 menneskers årlige CO₂-utslipp !
SA171210 Ett av eksemplene, den ikke-sentrumsnære lokaliseringen av det nye Stavanger Universitets Sykehus ( SUS ) på Ullandhaug nær Universitetet i Stavanger ( UiS ), berører generiske utfordringer.
SA171210 Et nybygget SUS på Ullandhaug vil bli 68 prosent mer kompakt og rasjonelt og bare på 94.135 m2 ( BRA, første byggetrinn ) sammenlignet med det mer « utflytende » eksisterende på 138.000 m².
SA171210 Et nybygget SUS på Ullandhaug vil bli 68 prosent mer kompakt og rasjonelt og bare på 94.135 m2 ( BRA, første byggetrinn ) sammenlignet med det mer « utflytende » eksisterende på 138.000 m2.
SA171210 Det ser ut til at det vil være mer klimavennlig å bygge nytt sykehus på Ullandhaug enn mer sentralt på Våland, der Stavanger Universitetssjukehus ligger i dag.
SA171210 Ullandhaug trolig mer klimavennlig ¶
SA171208 « I den forbindelse fremstår etableringen av fortrinnsvis bussvei, eller kollektivfelt til Ullandhaug fra Stavanger sentrum. enten fra Madlakrossen over til Ullandhaug eller fra Schancheholen via Tjensvoll til Ullandhaug, som viktige og interessante alternativ som bør utredes og eventuelt planlegges for, før midler låses til et kollektivfelt langs E39 », heter det i forslaget fra Ap, H og KrF
SA171208 Vil forsere Ullandhaug
SA171208 Vi vet at de som skal fram og tilbake til Ullandhaug er like mange mennesker som det bor i Egersund.
SA171208 Venstre har i flere år, helt siden partiet gikk inn for nytt SUS på Ullandhaug , vært ivrige med å understreke at lokaliseringen også må følges opp med store kollektivinvesteringer, nærmere bestemt skinnegående transport mellom sentrum og sykehus/universitetsområdet.
SA171208 Hun mener tilgjengeligheten til Ullandhaug vil kunne bli et stort problem når det nye sykehuset åpner i 2022.
SA171208 En bedre forbindelse mellom Forus og Ullandhaug , og gjerne inn til sentrum også, vil avlaste andre veier der trafikken står tett allerede i dag, sier Hernes.
SA171208 Bystyret kommer også til å be styringsgruppen om å forsere arbeidet med å legge til rette for høyverdig kollektivtransport til Ullandhaug, enten i form av opparbeidelse av eget kollektivfelt eller bussvei til Ullandhaug , også fra andre adkomster enn via diagonalen.
SA171208 Bystyret kommer også til å be styringsgruppen om å forsere arbeidet med å legge til rette for høyverdig kollektivtransport til Ullandhaug , enten i form av opparbeidelse av eget kollektivfelt eller bussvei til Ullandhaug, også fra andre adkomster enn via diagonalen.
SA171208 - Vi ber om en ny vurdering av kost/nytte av kollektivfelt på E39 Schancheholen - Solasplitten opp mot kost/nytte for infrastrukturtiltak rettet mot Ullandhaug og videre mot Forus, sier gruppeleder Kari Nessa Nordtun ( Ap ).
SA171208 enten fra Madlakrossen over til Ullandhaug eller fra Schancheholen via Tjensvoll til Ullandhaug , som viktige og interessante alternativ som bør utredes og eventuelt planlegges for, før midler låses til et kollektivfelt langs E39 », heter det i forslaget fra Ap, H og KrF.
SA171208 enten fra Madlakrossen over til Ullandhaug eller fra Schancheholen via Tjensvoll til Ullandhaug, som viktige og interessante alternativ som bør utredes og eventuelt planlegges for, før midler låses til et kollektivfelt langs E39 », heter det i forslaget fra Ap, H og KrF.
SA171208 Petroleumstilsynet ( Ptil ) fulgte redningsaksjonen tett fra sin beredskapssentral på Ullandhaug .
SA171208 Fra sin beredskapssentral på Ullandhaug i Stavanger førte Ptil tilsyn med hvordan de involverte selskapene, ikke minst operatør Aker BP og riggeier Maersk Drilling, håndterte krisesituasjonen på Tambar-feltet.
SA171208 Petroleumstilsynet ( Ptil ) fulgte redningsaksjonen tett fra sin beredskapssentral på Ullandhaug .
SA171208 Fra sin beredskapssentral på Ullandhaug i Stavanger førte Ptil tilsyn med hvordan de involverte selskapene, ikke minst operatør Aker BP og riggeier Maersk Drilling, håndterte krisesituasjonen på Tambar-feltet.
SA171206 Til Dicks kommentar om delingen : Jeg er slett ikke sikker på om et helhetlig direktorat på Ullandhaug ville fungere.
SA171206 De to « dyreste brevene » som er sendt fra Ullandhaug .
SA171202 Og ny bussvei til sykehuset, som ble plassert feil i forhold til at man da må bygge ut enda mer kollektiv og får enda mer biltrafikk opp til Ullandhaug .
SA171130 Så skjer det at SUS legges til Ullandhaug .
SA171130 Sats heller på Kollektivakse Vest, som vil binde sammen 60.000 arbeidsplasser på Ullandhaug og Forus.
SA171130 Om mindre enn 10 år kan vi ha mer enn 40.000 arbeidsplasser på Forus og bortimot 20.000 arbeidsplasser, inkludert studenter, på Ullandhaug − pluss en mengde besøkende.
SA171130 Lyse ¶ | 1,5 kilometer ny vei mellom Forus og Ullandhaug kan spare 1,5 milliard ¶
SA171130 Lokalisering av nye SUS til Ullandhaug ( mot rådene fra en rekke faginstanser ) byr på utfordringer.
SA171130 Forus Næringspark har ment at nærheten til det høyteknologiske, oljerelaterte Forus kan være like interessant og har argumentert for at Ullandhaug og Forus bør koples nærmere sammen.
SA171130 Effektiv kollektivtrafikk mellom 20.000 arbeidaplasser på Ullandhaug og 40.000 på Forus trenger bare en kort strekning ny vei fra Grannes til Forus ved Solasplitten.
SA171130 Argumentet for å legge SUS til Ullandhaug var forventninger om synergieffekter ved å ligge nær UiS og kompetansemiljøene på Ullandhaug .
SA171130 Argumentet for å legge SUS til Ullandhaug var forventninger om synergieffekter ved å ligge nær UiS og kompetansemiljøene på Ullandhaug.
SA171130 Aasland, Jarle ¶ | 1,5 kilometer ny vei mellom Forus og Ullandhaug kan spare 1,5 milliard ¶
SA171130 De folkevalgte går heller ikke inn for ny skole på Ullandhaug nå.
SA171128 De folkevalgte går heller ikke inn for ny skole på Ullandhaug nå.
SA171127 Anlegget endte som kjent på Ullandhaug , etter aktiv lobbyvirksomhet fra Næringsforeningen.
SA171125 Det er en glimrende veiviser for hvordan universitetet burde håndtere utfordringene mange har med å komme seg til Ullandhaug og hjem igjen.
SA171122 Dagens samlokalisering på Ullandhaug i Stavanger ble resultatet.
SA171115 « John Peter Hernes mener at det vil bli lettere å bruke buss når bussveien blir ferdig, men er det ikke slik at bussveien er i Hillevåg og ikke på Ullandhaug ? » spør Sigrunn Westersjø Nesheim.
SA171115 John Peter Hernes mener at det vil bli lettere å bruke buss når bussveien blir ferdig, men er det ikke slik at bussveien er i Hillevåg og ikke på Ullandhaug ?
SA171114Ullandhaug lokker universitetet med 1500 gratis parkeringsplasser.
SA171114 Derfor er det synd at det utdannes en ny generasjon arbeidstagere ved Universitetet i Stavanger som venner seg til å parkere gratis på de 1500 p-plassene på Ullandhaug .
SA171109 Årsaken til dette er at det tiltaket som vil overføre desidert mest trafikk fra vei til kollektiv i dette distriktet, er en ny jernbanelinje fra Luravika i Sandnes via Forus og Ullandhaug til Paradis stasjon.
SA171109 « Jernbanelinjen er ikke ment å gå fra Paradis stasjon/Våland og kun til SUS på Ullandhaug .
SA171109 Prosjektleder for byutredningen, Tina Jacobsen, bekrefter ifølge Aftenbladet at økt trafikk til Ullandhaug vil måtte føre til at trafikken reduseres andre steder i storbyområdet.
SA171109 Norconsult har derfor bommet på selve utgangspunktet : Jernbane via både Forus og Ullandhaug vil fjerne mer trafikk enn noe annet enkelttiltak i dette distriktet, noe som medfører at man vil ha større fleksibilitet til å vurdere de ulike, trafikale løsningene i resten av distriktet - dvs. balanseringen mellom gange, sykkel, buss og bil.
SA171109 Jernbanelinjen er ikke ment å gå fra Paradis stasjon/Våland og kun til SUS på Ullandhaug .
SA171109 Jernbane via både Forus og Ullandhaug vil fjerne mer trafikk enn noe annet enkelttiltak i dette distriktet.
SA171109 Dette er hele poenget med en ny jernbanelinje som trafikkerer både Forus og Ullandhaug .
SA171109 november, « Ny SUS kan få rekorddyr parkering », vises det til en rapport laget av Norconsult som konkluderer med at en ny jernbanelinje foreslått av ECON fra Luravika i Sandnes, over Forus og Ullandhaug og til Paradis stasjon, « ikke vil gi et vesentlig bedre tilbud enn det som kan oppnås med ulike busstilbud.
SA171108 Kari Gro Johanson er prosjektdirektør for det nye sykehuset på Ullandhaug .
SA171108 Det nye sykehuset er lagt til rette for buss framfor bil, ifølge prosjektdirektøren for sykehuset på Ullandhaug .
SA171108 En konsulentrapport antyder parkeringsavgifter på 350 - 400 kroner dagen hvis det nye sykehuset på Ullandhaug ikke skal føre til økt biltrafikk i området.
SA171108 Det kan bli en dyr fornøyelse å parkere privatbilen på det nye sykehusområdet på Ullandhaug .
SA171106 Olaug Bollestad ( KrF ) vil ta ledertrøyen i kampen om å få legeutdanning til Ullandhaug .
SA171106 Olaug Bollestad ( KrF ) vil i forhandlingene med Høyre, Frp og Venstre ta viktige steg på veien mot medisinutdanning på Ullandhaug .
SA171103 Schankeholen- og Åsen-påkjørselen vil da få mindre belastning og når sykehuset flytter til Ullandhaug , vil det merkes betraktelig.
SA171103 Området mellom Ullandhaug og Solasplitten vil da bli enda mer belastet.
SA171103 Området mellom Ullandhaug og Solasplitten vil bli enda mer belastet med lysregulering.
SA171102 Sivilarkitekt Henrik Lundberg har vært en sterk kritiker mot nytt sykehus på Ullandhaug , blant annet på grunn av mer bilkjøring.
SA171102 Sivilarkitekt Henrik Lundberg har vært en av de mest kritiske røstene mot å legge det nye sykehuset på Ullandhaug .
SA171102 Selv har jeg kjøpt elsykkel som jeg bruker hver dag til prosjektkontoret vårt på Ullandhaug , sier Johanson.
SA171102 Kari Gro Johanson er prosjektdirektør for det nye sykehuset på Ullandhaug .
SA171102 Det nye sykehuset er lagt til rette for buss framfor bil, ifølge prosjektdirektøren for sykehuset på Ullandhaug .
SA171102 At vi ikke vil greie å unngå økning i bilkjøring med nytt sykehus på Ullandhaug er ingen overraskelse, men det er litt kjedelig å få rett i at det blir vanskelig å nå de miljømålene man har forpliktet seg til gjennom byvekstavtalen, sier han.
SA171102 - På det nye sykehuset har vi lagt til rette for en kollektivakse mellom Ullandhaug og Jåttåvågen stasjon slik at du skal kunne gå rett fra en av hovedinngangene og til bussen.
SA171102 Kari Gro Johanson er prosjektdirektør for det nye sykehuset på Ullandhaug . | 3-Sjøersløpet : - Interessen er enorm, men vi har ikke flere startnumre ¶
SA171102 Det nye sykehuset er lagt til rette for buss framfor bil, ifølge prosjektdirektøren for sykehuset på Ullandhaug .
SA171102 En konsulentrapport antyder parkeringsavgifter på 350 - 400 kroner dagen hvis det nye sykehuset på Ullandhaug ikke skal føre til økt biltrafikk i området.
SA171102 Det kan bli en dyr fornøyelse å parkere privatbilen på det nye sykehusområdet på Ullandhaug .
SA171101 Olaug Bollestad ( KrF ) vil ta ledertrøyen i kampen om å få legeutdanning til Ullandhaug .
SA171101 Olaug Bollestad ( KrF ) vil i forhandlingene med Høyre, Frp og Venstre ta viktige steg på veien mot medisinutdanning på Ullandhaug .
SA171031 Fylkesrådmannen foreslår å etablere en ny videregående skole på « Teknikken » på Våland, eller bygge en helt ny skole på Ullandhaug .
SA171030 Fylkesrådmannen foreslår å etablere en ny videregående skole på « Teknikken » på Våland, eller bygge en helt ny skole på Ullandhaug .
AP171025 Avtalen gjaldt de ni største byregionene, og den ble ikke fulgt i Buskerud der en holdt på å gjøre feil valg eller på Nord-Jæren ( der en gjorde et dårlig/nest beste valg - Ullandhaug ble valgt ).
SA171019 Det som nå trengs, er at vi bygger høyere, sier John Peter Hernes, her fotografert på toppen av Ullandhaug .
DA171013 En avkjøring ved Strømsbroa fører frem til Ullandhaug .
DA170920 Lyse bekrefter at det er strømbrudd i områdene rundt Ullandhaug skole onsdag morgen, og at Mosvangen sykehjem er blant de berørte kundene.
DA170920 Like over klokken 10.00 kunne Lyse bekrefte at strømmen er tilbake igjen i området rundt Ullandhaug skole.
DA170825 46-åringen forklarte i retten at han hadde vært på fest på Ullandhaug , og at han fått lånt en bil av en person som var på denne festen.
AA170820 - Rakavan ville aldri meldt sin søster at han var på vei hjem, for så å forsvinne med vilje, sier hans tidligere kontaktlærer på Ullandhaug ungdomsskole, Kjersti Nome.
DA170816 Arkivenes Hus er et kultur- og forskningssenter plassert i Ipark på Ullandhaug .
DA170728 Papirer, fat og kulepenner ligger hulter til bulter på et dukkledd spisestuebord i en tomannsbolig på Ullandhaug i Stavanger denne mandagen. 26-åringen Aleksander Andersson har dagen før kommet hjem fra en 18 dagers reise i Latvia, og har ikke fått tid til å rydde, unnskylder han seg.
DA170728 I en ferietom skolegård på Ullandhaug skole forteller en den ingeniørutdannede læreren Aleksander Andersson entusiastisk om hvordan han lærer 10.-klassingene sine om alt ifra den kalde krigen til Pytagoras' læresetning.
DA170710 | To løse hester på Ullandhaug
DA170705 Det skal bygges sykehus på Ullandhaug .
SA170703 Lyse melder at det er problemer med strømutfall på Ullandhaug .
SA170703 Flere gater på Ullandhaug mangler strøm mandag morgen.
SA170703 FOTO : Bakernes Paradis/Martin Glasø ¶ | 500 husstander på Ullandhaug uten strøm ¶
DA170628 Nettopp nærheten til andre fagmiljøer har vært et argument for å legge sykehuset til Ullandhaug , og med utdanning av framtidens leger i samme miljø kan hele regionen få et stort løft.
DA170628 Flyttingen av SUS, nærheten til UiS og de andre miljøene på Ullandhaug , bør være det endelige argumentet for å opprette et legestudium.
SA170625 Utforkjøringen skjedde ved krysset Kristine Bonnevis vei / Radioveien på Ullandhaug .
SA170625 Det var klokken 04.27 at politiet fikk melding om en utforkjøring på Ullandhaug .
SA170619 | Venstre vil ha bane til Ullandhaug
SA170619 Under Venstres landsstyremøte i Stavanger denne helgen vedtok partiet at de ønsker bane til Ullandhaug når nytt sykehus åpner.
SA170619 Arkivbilde : Iselin Nybø ( V ) går i front for bane til Ullandhaug når det nye sykehuset står klart.
DN170615 Ingrid Sølvberg hamrer inn budskapet gang på gang fra talerstolen i Måltidets hus på Ullandhaug i Stavanger.
SA170613 Jernaldergården på Ullandhaug er en populær turistattraksjon i Stavanger.
SA170609 Videre utbygging av sykehuset på Ullandhaug kan bli delvis finansiert av at sykehuset selger Våland-tomten til boligutbygging.
SA170607 Det nye sykehuset på Ullandhaug vil få enerom til alle pasientene.
SA170607 Det kan bli mer sykehus for pengene på Ullandhaug - så sant de stramme budsjettene i årene framover ikke sprekker.
DA170530 Vi i konkurrerende medier nyter godt av rausheten på Ullandhaug , som når NRK Rogaland lar avisene strømme kanalens cupkamper i fotball, eller inviterer til ryddedugnad.
DA170522 Ville staten ved helseministeren kunne ha bestemt at det nye sykehuset skulle ligge på Ullandhaug dersom byvekstavtalen hadde foreligget ?
DA170522 Det er staten selv som er skyld i det mest markante bruddet på dette planprinsippet ved å legge det nye sykehuset til Ullandhaug .
SA170516 AFTENBLADET MENER : Forrige ukes melding om at Måltidets Hus AS på Ullandhaug skal avvikles, er et tilbakeslag for regionen.
SA170516 På disse markene på Ullandhaug skal nye Stavanger Universitetssjukehus ( SUS ) bygges.
SA170516 Aftenbladet mener : Det er ikke vanskelig å forstå at tillitsvalgte er bekymret for finansieringen av nytt sykehus på Ullandhaug .
SA170509 I den står det blant annet at « Når Stavanger Universitetssjukehus ( SUS ) nå flytter til Ullandhaug vil nærheten mellom SUS, UiS og innovasjonsmiljøene samt mulighetene ved « forsøkskjøkkenet » i Måltidets Hus bli et godt fundament for satsinger i skjæringspunktet mellom mat og helse.
SA170509 Det er det nasjonale forskningsselskapet Nofima som nå vil gjøre en slik satsing med utgangspunkt i Måltidets hus på Ullandhaug .
SA170509 Begge selskap er lokalisert i Måltidets hus på Ullandhaug .
DA170509 Når Stavanger universitetssjukehus ( SUS ) flytter til Ullandhaug vil nærheten mellom SUS, UiS og innovasjonsmiljøene samt mulighetene ved forsøkskjøkkenet i Måltidets Hus bli fundament for satsinger i skjæringspunktet mellom mat og helse.
DA170509 Det er det nasjonale forskningsselskapet Nofima som nå vil gjøre en slik satsing med utgangspunkt i Måltidets hus på Ullandhaug .
DA170509 Begge selskap er lokalisert i Måltidets hus på Ullandhaug , opplyser styreleder i Måltidets Hus, Per Ramvi i en pressemelding.
SA170504 | Ullandhaugstafetten : Austbø best av jentene, Ullandhaug best av guttene ¶
SA170504 I gutteklassen vant Ullandhaug skole.
DA170504 Studentene på Ullandhaug har foreløpig ikke ladestasjon og elsykler.
DA170504 Snart på Ullandhaug
DA170502 Stavanger byarkiv flytter til flunkende nye lokaler på Ullandhaug , i Arkivenes hus.
DA170427 Ifra Eior AS har holdt til i Ipark på Ullandhaug .
DA170427 Ifra Eior AS har holdt til Ipark på Ullandhaug og navnet er basert på en forkortelse av « Integrated Field Reactivation Architects & Enhanced Increased Oil Recovery ».
DA170425 - Bedre vei fra Forus til Ullandhaug bør være prioritet nummer én.
SA170424 « I sum mente vi at et nytt sykehus på Ullandhaug var det beste alternativet for pasientene og regionen », skriver Per A.
SA170424 | Nytt sykehus - Ullandhaug har vært svaret lenge !
SA170424 DEBATT : Sykehuset på Ullandhaug skal være fremtidsrettet for pasienter og ansatte.
DA170420 Selve grunnsteinen, som er et stålskrin, legges ned i grunnen for symbolsk å markere igangsettelsen av byggearbeidet, som på Ullandhaug er godt i gang allerede.
DA170420 Det må etableres en helt ny høystandard busslinje som binder sammen Stavanger nordøst og sentrum med universitetet og det nye sykehuset på Ullandhaug , via Grannes til bussveien i Forus øst og videre via Kvadrat til Sandnes sentrum og Sandnes sør.
DA170418 Firmaet har holdt til i Ipark på Ullandhaug og har blant annet jobbet med sikkerhet og risikoanalyse relatert til olje- og gassbransjen.
DA170412 Ifølge professor Titlestad ligner de tuftene på Ullandhaug i Stavanger.
DA170412 Dette huset er omtrent like stort om et på Ullandhaug i Stavanger, fra 700-tallet, sier Torgrim Titlestad.
DA170412 Ifølge professor Titlestad ligner de tuftene på Ullandhaug i Stavanger.
DA170412 Dette huset er omtrent like stort om et på Ullandhaug i Stavanger, fra 700-tallet, sier Torgrim Titlestad.
DA170411 Ullandhaug fikk samtidig økt rutebetjening, og har i dag opptil 24 bussanløp per time ( planlagt ytterligere økt til 30 ).
SA170404Ullandhaug økologiske gård løper hjemløse kaniner rundt for å finne mat.
SA170401 « Kanskje vi klarer å bygge et knapt halvt nytt sykehus på Ullandhaug , men de store restene forblir på Våland på ubestemt tid.
SA170401 Her sykehustomten på Ullandhaug .
SA170401 Han skriver blant annet : « At regjeringen kan gå inn for en Byvekstavtale med landets høyeste bompengenivå for å prøve å oppnå nullvekst i biltrafikken, samtidig som de legger nytt sykehus til Ullandhaug , noe som vil føre til 40 prosent vekst i biltrafikken, er grovt alarmerende.
SA170401 Før lokaliseringen ble avgjort, skrev Aftenbladet at « sterke krefter » gikk inn for Ullandhaug .
SA170328 Vi vil måtte akseptere en løsning hvor deler av pasientbehandlingen skjer ved nåværende lokaler på Våland, noe sannsynligvis i Hillevåg og andre deler i et nybygg på Ullandhaug .
SA170328 Kanskje vi klarer å bygge et knapt halvt nytt sykehus på Ullandhaug , men de store restene forblir på Våland på ubestemt tid.
SA170328 mars om de utfordringene Legeforeningen hele tiden har advart mot : Nytt sykehusbygg på Ullandhaug innebærer en tidsubestemt deling av sykehustilbudet.
DA170327 Samtidig som regjeringen bryter alt av statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging ved å planlegge nytt sykehus på Ullandhaug .
DA170327 Nullvekstmålet er fint å gjemme seg bak i teorien for å rettferdiggjøre rushtidsavgift og ny bomring, men når det gjelder eget prestisjeprosjekt med nytt sykehus på Ullandhaug så er målet om nullvekst tydeligvis ikke viktig.
DA170327 At regjeringen kan gå inn for en byvekstavtale med landets høyeste bompengenivå for å prøve å oppnå nullvekst i biltrafikken, samtidig som de legger nytt sykehus til Ullandhaug som vil føre til 40 prosent vekst i biltrafikken er grovt alarmerende.
SA170325 Samtidig som regjeringen bryter alt av statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging ved å planlegge nytt sykehus på Ullandhaug .
SA170325 Nullvekstmålet er fint å gjemme seg bak i teorien for å rettferdiggjøre rushtidsavgift og ny bomring, men når det gjelder eget prestisjeprosjekt med nytt sykehus på Ullandhaug , så er målet om nullvekst tydeligvis ikke viktig.
SA170325 At regjeringen kan gå inn for en Byvekstavtale med landets høyeste bompengenivå for å prøve å oppnå nullvekst i biltrafikken, samtidig som de legger nytt sykehus til Ullandhaug som vil føre til 40 prosent vekst i biltrafikken er grovt alarmerende.
SA170323 | Nasjonal transportplan : Skal vurdere bane til Ullandhaug
SA170323 Regjeringen går inn for å utrede kollektivløsning til Ullandhaug .
DA170321 Selskapet har holdt til i Ipark på Ullandhaug og har blant annet drevet med å bistå med å utføre plugge- og fjerningsoperasjoner der kundene har vært oljeselskap på norsk sokkel.
DA170321 Endswell har holdt til i Ipark på Ullandhaug .
DA170321 Høystandard betjening av universitetet og det nye sykehuset på Ullandhaug med en gjennomgående hovedlinje må selvfølgelig på plass.
SA170317 I tillegg er det utstrakt samhandling med universitet på Ullandhaug og forsknings- og utviklingsmiljøene ( FOU ) i de største bedriftene.
SA170315 Da kan vi ikke gjøre fotballbaner til parkeringsplasser og iverksette ny sykehusbygging på Ullandhaug med den forutsetning at alle ansatte skal parkere som før.
DA170301 - Ap krever penger til planlegging av dobbeltspor videre sørover mot Egersund, Bussveien, kollektivløsning til det nye sykehuset på Ullandhaug og Ålgårdbanen, sier stortingspolitikeren.
SA170223 Stavanger har den lille fartshumpen Ullandhaug , mest kjent for en bondegård fra Stavangers storhetstid, jernalderen.
SA170223 SAMMENLIGN : Til venstre : Det stavangerske " fjellet " Ullandhaug ( 139 moh. ).
BT170223 Stavanger har den lille fartshumpen Ullandhaug , mest kjent for en bondegård fra Stavangers storhetstid, jernalderen.
BT170223 SAMMENLIGN : Til venstre : Det stavangerske " fjellet " Ullandhaug ( 139 moh. ).
BT170223 Stavanger har den lille fartshumpen Ullandhaug , mest kjent for en bondegård fra Stavangers storhetstid, jernalderen.
BT170223 SAMMENLIGN : Til venstre : Det stavangerske " fjellet " Ullandhaug ( 139 moh. ).
SA170220 Han ble mandag kveld stoppet av politiet på Ullandhaug , og det viste seg at han var påvirket av alkohol.
SA170220 Tanken på å binde disse sammen er ikke ny, men etter at SUS nå legges til Ullandhaug , er den mer aktuell enn noen sinne.
SA170220 SUS skal flyttes til Ullandhaug , perifert i forhold til alle eksisterende og planlagte kollektivtilbud.
SA170220Ullandhaug ble det tidlig lagt inn en gjennomgående kollektivgate som et sentralt, samlende element.
SA170220 Hovedargumentet for å legge nye SUS til Ullandhaug er de synergiprosesser nærhet til UiS og eksisterende forskningsmiljøer kan åpne for.
SA170215 SIste etappe avrundes opp « Grisabakken » på Ullandhaug og er på totalt 164 km.
BT170215 SIste etappe avrundes opp « Grisabakken » på Ullandhaug og er på totalt 164 km.
AP170215 SIste etappe avrundes opp « Grisabakken » på Ullandhaug og er på totalt 164 km.
DA170213 De som skal til og fra Ullandhaug og UiS kan gjerne kjøre om Hafrsfjord og Grannes.
SA170210 | Anbefaler nytt sykehus på Ullandhaug
SA170210 Styret i Helse Vest blir anbefalt å jobbe videre for at nytt sykehus i Stavangerregionen legges til Ullandhaug .
SA170210 Ullandhaug seiler opp som mest aktuelt i debatten om plassering av nytt sykehus.
SA170210 mine tidligere innlegg om det, og han valgte Ullandhaug , prosjektert for 85 millioner kroner der.
SA170208 | Et enstemmig styre går inn for nytt sykehus på Ullandhaug
SA170208 For pasiententene og de ansatte vil det bli klart det beste å bygge det nye sykehuset på Ullandhaug , mener et enstemmig styre i Helse Stavanger.
SA170208 - Dette har vært en god prosess og jeg er sikker på at dette kommer til å bli bra, sa styreleder Grethe Høiland da det ble klart at et enstemmig styre gikk inn for nytt sykehus på Ullandhaug .
SA170208 Utviklingen av vår campus på Ullandhaug har ambisjoner om at det skal være en tett og urban « bydel ».
SA170208 I tillegg er det viktig å nevne at en rekke kommuner, fylkeskommunen, brukerutvalg, fagforeninger, styret for Helse Stavanger blant andre har gått inn for Ullandhaug .
SA170208 Derfor er det forutsatt at Ullandhaug får et forbedret kollektivtilbud.
SA170205 Viktige funksjoner flyttes ut av sentrum, vi er i ferd med å skape et Stavanger sentrum del 2 på Ullandhaug .
SA170205 Ved reguleringen på Ullandhaug gjør vi derimot stikk motsatt og nuller ut intensjonen i sentrumsplanen.
SA170205 Ved reguleringen på Ullandhaug ( bildet ) gjør vi derimot stikk motsatt og nuller ut intensjonen i sentrumsplanen ", skriver Thomas Bendiksen.
SA170205 Muligheten til å endre vedtaket om nytt sykehus på Ullandhaug svinner hen.
SA170205 I forslaget til områdereguleringen for Ullandhaug , som ble behandlet i kommunalstyret for byutvikling i desember, legges det opp til en bilandel på ca. 40 prosent, mens kollektivandelen skal være minimum 17 prosent, sykkel 20 prosent og gående 15 prosent.
SA170123 Til sammen skal området på Ullandhaug bygges ut med nær 900.000 kvadratmeter nybygg.
SA170123Ullandhaug er det lagt opp til en massiv utbygging.
SA170123 Fakta : Områdeplan Ullandhaug
SA170123 Det er verdt å merke seg at MDG, sammen med FNB, fremdeles ikke har akseptert plasseringen av sykehuset på Ullandhaug .
SA170123 Det er i forbindelse med områdereguleringen for Ullandhaug at kommunalstyret for byutvikling ( Kbu ) i Stavanger har lagt inn flere nye, konkrete miljøkrav.
SA170123 De mener sykehus på Ullandhaug strider mot den nasjonale målsetting om 0-vekst i biltrafikken, og at plasseringen av nytt SUS bør vurderes på nytt.
SA170123 Blant disse er at alle bygg på Ullandhaug skal ha grønne tak og/eller vegetasjon på fasade.
SA170123 - Ullandhaug står foran en kraftig utbygging, av ulike aktører, og på ulike tidspunkt.
DN170112 Hun smiler bredt i konferansesalen på Ullandhaug etter å ha lagt frem den mest optimistiske årsgjennomgåelsen fra Oljedirektoratet på lang tid.
DN170112 Hun smiler bredt i konferansesalen på Ullandhaug etter å ha lagt frem den mest optimistiske årsgjennomgåelsen fra Oljedirektoratet på lang tid.
DN170109 Statsminister Erna Solberg besøkte mandag bedriften Zaptec på Ullandhaug i Stavanger.
SA161220 Jeg ville ønsket Apple, Lego, GE og alle mulige direktorater og statseide bedrifter velkommen til den flotte byen vår, men jeg ville være like glad om de kom til Skurve, Ullandhaug eller Øksnevad.
SA161212 Det er den middelaldrende Sylvi Listhaug, den middelaldrende Kristoffer Joner og den aldrende Sven Egil Omdal som slår på den verbale stortromma og inviterer til krangel og konfrontasjon, ikke studentene på Blindern eller Ullandhaug .
SA160922 Sørgående avkjøringsrampe fra E39 på motorveien opp til Ullandhaug og Stavanger universitetssjukehus, er stengt fra mandag 26. september klokka 20.00 til tirsdag 27. september klokka 06.00.
SA160714 Med nye planer for sentrum, nye planer for Campus ved universitetet på Ullandhaug , nye planer for Hillevåg og nye planer for Våland der sykehuset ligger i dag.
DA160414 LES OGSÅ : Jernbane til Forus og Ullandhaug : Lanserer ny kollektivløsning ¶
DA160211 Skolene Ullandhaug , Austbø, Tastaveden og St.
DA160211 Rektor Tora Bjordal på Ullandhaug skole er også blant dem som svært gjerne ser at ordningen fortsetter.
DA160127 Bollestad ( KrF ), Siri Meling ( H ), Ellinor Svela, administrerende direktør i SiS og Iselin Nybø ( V ), foran Sørmarka studentboliger på Ullandhaug campus.
DA160127 Bollestad ( KrF ), Siri Meling ( H ), Ellinor Svela, administrerende direktør i SiS og Iselin Nybø ( V ), foran Sørmarka studentboliger på Ullandhaug campus.
DA160112 | Kollektiv-utfordringer på Ullandhaug
DA160112 Vi må arbeide ut ifra det som er besluttet, men det er ikke tvil om at kollektivutbyggingen vil koste mer på Ullandhaug enn Våland.
DA160112 Nytt sykehus på Ullandhaug krever forbedret kollektivtilbud.
DA160112 Mandag slo helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) fast at det nye sykehuset i Stavanger skal ligge på Ullandhaug .
DA160112 Fylket gikk inn for Ullandhaug .
DA160112 - Kollektivmessig er det ikke tvil om at alternativene Våland og Nortura-tomten hadde vært bedre, men nå har statsråden besluttet at det blir Ullandhaug , sier fylkespolitikeren og fortsetter : ¶
DA160112 - Det er ikke planlagt noen ny trasé til Ullandhaug i Bussvei 2020.
DA160112 Ullandhaug var også det foretrukne alternativet til styrene i Helse Stavanger og Helse Vest.