SA171018 Vaksinasjon er et sikkert, greit og billig tiltak for å unngå å bli alvorlig syk av influensa, ifølge Folkehelseinstituttet.
NL171018 ¶ STEIN PÅ STEIN : Gjennom de siste fire årene har regjeringen gjort en rekke ting for å forbedre rammevilkårene for norsk reiseliv, og vi har prioritert tiltak som styrker det private næringslivet, skriver finansminister Siv Jensen, Foto : Guttorm Pedersen ¶
NL171018 Gjennom de siste fire årene har regjeringen gjort en rekke ting for å forbedre rammevilkårene for norsk reiseliv, og vi har prioritert tiltak som styrker det private næringslivet.
DN171018 Incentivordningen er et statlig tiltak for å trekke Hollywood- og andre store filmproduksjoner til Norge, der regjeringen lokker filmselskapene med å få refundert 25 prosent av utgiftene de har under Norgesoppholdet.
DB171018 For å komme til bunns i hva som egentlig skjer, mener Hasson det er nødvendig med en problemanalyse før man iverksetter tiltak .
DB171018 - Fordelen med det er at man kan følge en gruppes utvikling, og se når noe skjer, og om det eventuelt bør iverksettes tiltak , sier Hasson til Finansavisen.
DB171018 ( Finansavisen ) : - I stedet for å slukke branner, ved at HR-avdelingen iverksetter tiltak når korttidssykefraværet er blitt for høyt i en avdeling, er nøkkelen å jobbe helsefremmende.
DB171018 Vi har i regjering lagt fram en integreringsmelding med 69 tiltak for å bedre integreringen og forhindre segregering i norske byer.
DB171018 Frp mener dette er en utfordring som krever politisk oppmerksomhet og tiltak .
DA171018 Wallström tar til orde for politisk handling for å få bukt med omfanget av seksuelle trakassering, men utdyper ikke hvilke tiltak hun ser for seg.
DA171018 Sveriges utenriksminister Margot Wallström er en av svært mange kvinner som nå forteller at de har opplevd seksuell sjikane, og hun etterlyser politiske tiltak .
DA171018 Vaksinasjon er et sikkert, greit og billig tiltak for å unngå å bli alvorlig syk av influensa, ifølge Folkehelseinstituttet.
DA171018 Vaksinasjon er et sikkert, greit og billig tiltak , sier Tønnessen.
DA171018 - Byrådet har satt inn mange kortsiktige tiltak mot vold og utenforskap i videregående skole.
DA171018 På den måten kan vi sette inn tiltak , sier Andersen.
DA171018 Vaksinasjon er et sikkert, greit og billig tiltak for å unngå å bli alvorlig syk av influensa, ifølge Folkehelseinstituttet.
DA171018 Vaksinasjon er et sikkert, greit og billig tiltak , sier Tønnessen.
DA171018 Alva og Os skole har søkt støtte til prosjektet gjennom fylkeskommunens såkalte RØRE-midler - en pengepott til langsiktige tiltak i skolen for å gi bedre læring og høyere gjennomføringsgrad.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/i/46nEe/Influensadodsfallene-doblet-seg-i-fjor Vaksinasjon er et sikkert, greit og billig tiltak for å unngå å bli alvorlig syk av influensa, ifølge Folkehelseinstituttet.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/i/46nEe/Influensadodsfallene-doblet-seg-i-fjor Vaksinasjon er et sikkert, greit og billig tiltak , sier Tønnessen.
AA171018 Men Kina har også høstet anerkjennelse fordi landet har stått fram som en forsvarer av økonomisk globalisering og tiltak for å beskytte miljøet.
AA171018 Fylkestinget vil imidlertid ta forbehold om at det i møtet i desember forelegges en analyse som belyser økonomisk risiko for fylkeskommunen ved å innføre ny prismodell, samt en tilfredsstillende oversikt over mulige risikoreduserende og konsekvensreduserende tiltak fylkeskommunen vil kunne iverksette.
AA171018 Det er et fornuftig tiltak .
SA171017 For å sikre fremtidens kompetanse er det to tiltak som bør prioriteres : Koding inn i skolen og flere studieplasser innen IT.
SA171017 Det finnes gode eksempler på institusjoner som tar dette på alvor : Didaktisk digitalt verksted på Universitetet i Stavanger er et tiltak som skal heve kompetansen hos lærerne og hjelpe dem med å sette seg inn i hva VR-briller er for eksempel.
SA171017 Han kritiserte regjeringen for å føre en feilslått arbeidslivspolitikk med økt bruk av midlertidige ansettelser, private løsninger og manglende tiltak for å stagge nedgangen i fagforeningsandel.
SA171017 Og i alle opplæringssammenhenger og tiltak har dette med mobiltelefon vært en del av opplegget.
NL171017 Lovforslaget la opp til at kommunene selv skulle velge omsorgstilbud og bestille det fra Bufetat som samtidig ble fratatt retten til å bidra til utredning av barnet og til valg av tiltak .
NL171017 Her har ikke omstillingene gått i takt, og spørsmålet er om mange barn blir plasserte i tiltak som ikke gir dem riktig hjelp.
NL171017 Hensikten med denne endringen var å redusere bruk av institusjonsopphold og tilsvarende øke bruk av lokale tiltak samt å øke kommunenes valgfrihet.
NL171017 106L forutsetter en omfattende kvalitetsheving i kommunalt barnevern når det gjelder kartlegginger, utredninger og kunnskap om virkningsfulle tiltak .
DB171017 I statsbudsjettet for 2018 kuttet regjeringen også pengestøtten til et annet tiltak mot matsvinn, Matsentralen, som deler ut overskuddsmat til fattige.
DB171017 I realiteten er begrenset innvandring et tiltak for å bekjempe nettopp fremmedfrykt og rasisme, mener Listhaug.
DB171017 Dette er, ifølge The Guardian, et tiltak myndighetene i landet ikke ønsker å igangsette.
DB171017 Han går så gjennom tiltak som er satt i gang fra Europarådet, blant annet for tyrkere.
DB171017 Både statsråd Sanner og olje- og energiminister Terje Søviknes understreket ifølge NRK viktigheten av forebyggende tiltak for flom- og skredsikring da de besøkte rammede familier i Kristiansand og Vennesla.
DB171017 Det er på tide med en bedre integreringspolitikk : Vi skal stille krav - om norskkunnskaper, utdanning og arbeid - og vi skal stille opp - med norskopplæring, barnehageplasser og tiltak for å få folk inn i utdanning og arbeidsliv.
DB171017 Registerdatabasert forskning om hvordan det går med barna som får ulike typer tiltak på kort og lang sikt har vi per i dag for lite av, både i barnevernet og i andre sektorer.
DB171017 Mange barnevernstjenester i kommunene har for dårlig tilgang til ulike tiltak .
DB171017 I tillegg til disse såkalte universelle tiltakene utvikles spesifikke tiltak som skal hjelpe familier med et særskilt behov.
DA171017 I Teheran tror imidlertid mange at USAs tiltak vil mislykkes kolossalt.
DA171017 Jeg reiste rundt på ungdomsskolene og fortalte om denne muligheten, og målet var både å fange opp unge som ville kunne dra nytte av et slikt tiltak - og å rekruttere to av byens mest motiverte pedagoger.
AP171017https://www.aftenposten.no/verden/i/8edwG/Na-kan-Xi-Jinping-bli-like-mektig-som-Mao - Dette er utvilsomt et tiltak for å styrke maktposisjonen hans.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k4wKv/Krever-tiltak-mot-forgubbing-blant-fastleger | Krever tiltak mot forgubbing blant fastleger ¶
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k4wKv/Krever-tiltak-mot-forgubbing-blant-fastleger - Primærhelseteam kan være et godt tiltak , men som ikke løser utfordringene for fastlegeordningen, sier Toppe.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/B5xJe/Store-om-Regjeringens-satsing-pa-digitalisering--Mer-1997-enn-2017 Som i fjor går 10 millioner kroner til tiltak for opplæring i koding i grunnskolen.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/B5xJe/Store-om-Regjeringens-satsing-pa-digitalisering--Mer-1997-enn-2017 I statsbudsjettet for 2018 foreslår Regjeringen å bevilge 588 millioner kroner til nye tiltak for IKT og digitalisering. 20 millioner er satt av til 500 nye studieplasser innen IKT-faget.
AP171017https://www.aftenposten.no/bil/Rapport-om-mobilbruk-i-bil--Som-a-kjore-med-bind-for-oynene-10666b.html Og i alle opplæringssammenhenger og tiltak har dette med mobiltelefon vært en del av opplegget.
AA171017 - Regjeringen gjør ferdig hoveddelen av statsbudsjettet i august, og både landbruksministeren og miljøvernministeren burde derfor vite at de skulle kutte i tiltak mot matsvinn, utdyper han. ( ©NTB ) ¶
AA171017 Underveis har vi diskutert hvilke tiltak som kan bedre på situasjonen i erkjennelsen av at plast er et nyttig, billig og uunnværlig materiale.
VG171016 Han vil ikke svare på Buffer-situasjonen, og har ikke besvart VGs spørsmål om det blir aktuelt å redusere prisene eller gjøre andre tiltak for å fylle opp arenaen som kan ha plass til over 6000 tilskuere.
SA171016 - Da politiet kom til stedet, var det de som gjorde vurderingen av trusselens karakter og hvilke tiltak som måtte settes i gang.
NL171016 Russisk opptreden legger likevel føringer på hvilke beroligende tiltak Norge kan benytte, og det blir for enkelt å bare vektlegge militære tiltak som basepolitikk.
NL171016 Russisk opptreden legger likevel føringer på hvilke beroligende tiltak Norge kan benytte, og det blir for enkelt å bare vektlegge militære tiltak som basepolitikk.
NL171016 Motstandere av rotasjonsstyrken hevder at den er et brudd med tradisjonell norsk basepolitikk og at slike avskrekkende tiltak kan føre til økt spenning, unødig eskalering og i verste fall krig.
NL171016 Beroligelse kan redusere faren for utilsiktet eskalering i nord fordi det per definisjon handler om tiltak som reduserer usikkerhet rundt avsenderens intensjoner.
NL171016 Som Nordlys også påpeker og som jeg er enig i - det trengs tiltak når det gjelder språkopplæring i barnehager og skoler.
NL171016 Mange tiltak gjør at det skal være mulig å leve som same i en by som Tromsø.
DN171016 I stedet lover han å utsette eventuelle tiltak på vei mot uavhengighet.
DN171016 Mye av kompetansehevingen skjer på bedriftsnivå, og kanskje må myndighetene inn med tiltak rettet mot de mindre bedriftene.
DB171016 ) Søkere som kan dokumentere en masterutdanning som gir rett til lovregulert yrkesutøvelse som psykolog i Polen, vil dermed kunne oppnå autorisasjon i Norge dersom de gjennomfører de krav helsemyndighetene setter til kompenserende tiltak for eventuelle mangler i utdanningen », heter det.
DB171016 I stedet lover han å utsette eventuelle tiltak på vei mot uavhengighet.
DB171016 For all del, jeg setter stor pris på ethvert tiltak som kan begrense statens utgifter, men det bør være en prinsipiell tilnærming til det.
DA171016 Mye av kompetansehevingen skjer på bedriftsnivå, og kanskje må myndighetene inn med tiltak rettet mot de mindre bedriftene.
DA171016 Gjennom tiltak rettet mot barn som lever i økonomisk vanskeligstilte familier som aktivitetskort og egne barneansvarlige på NAV-kontorene kan vi arbeide målrettet for mer utjevning.
DA171016 - Utrulling av tillitsmodellen er et annet sentralt tiltak som vil bidra til bedre ernæring for hjemmeboende.
DA171016 » Dagsavisen har spurt Klima- og miljødepartementet om det som framkommer i stortingsmeldingen om reparasjoner, er fulgt opp med konkrete tiltak .
DA171016 Norsirk, et landsdekkende selskap som samler inn blant annet elektriske og elektroniske produkter, er derimot opptatt av nye tiltak .
DA171016 - Når det gjelder økt ressursutnyttelse generelt, har vi i meldingen kommet med flere forslag til tiltak , både i forhold til forebygging og økt materialgjenvinning.
DA171016 - Det er ikke nå satt i gang nye tiltak på dette området, skriver Lunde også.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/4ypQg/Toffere-kamp-mot-ekstrem-fattigdom Men det er tiltak som andre givere gjerne finansierer.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/4ypQg/Toffere-kamp-mot-ekstrem-fattigdom Førstnevnte kan være å finansiere tiltak som gir dokumenterbare resultater og imponerende tall.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/4ypQg/Toffere-kamp-mot-ekstrem-fattigdom Det er stor forskjell på tiltak utformet for noe annet, men som også kan tenkes å føre til redusert fattigdom - kanskje på veldig lang sikt, og tiltak som primært er utformet for å avhjelpe fattigdom mest mulig effektivt.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/4ypQg/Toffere-kamp-mot-ekstrem-fattigdom Det er stor forskjell på tiltak utformet for noe annet, men som også kan tenkes å føre til redusert fattigdom - kanskje på veldig lang sikt, og tiltak som primært er utformet for å avhjelpe fattigdom mest mulig effektivt.
AP171016https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/NFF-om-bombetrusselen----Ikke-noe-hittil-som-tilsier-at-dette-er-knyttet-til-pengespill-243859b.html - Da politiet kom til stedet, var det de som gjorde vurderingen av trusselens karakter og hvilke tiltak som måtte settes i gang.
AA171016 I stedet lover han å utsette eventuelle tiltak på vei mot uavhengighet.
AA171016 Skolen der 14-åringen var elev, har også satt i verk flere tiltak overfor elevene.
AA171016 I tillegg til å ha kjennskap til ulike forebyggende tiltak mot mobbing, er det også viktig å ha kjennskap til hva, og kunnskap om hva vi forebygger hos dem som utsettes for mobbing.
VG171015 Skal vi bare se på rettighetsbrudd mot barn i trossamfunn eller skal vi også debattere konstruktive tiltak som kan igangsettes ?
VG171015 Etterlyser konkrete tiltak
DN171015 At skattefritaket for inntekter ved korttidsleie kuttes i 2018 føyer seg inn i rekken av tiltak som slår uheldig ut for utleiemarkedet, mener Mamre.
DB171015 Sterk vind gjør det umulig med helikopterflyving i området og det vil ikke bli satt i gang tiltak med kunstig tilførsel av vann til fjellpartiet i dag, melder NVE.
DB171015 Etterspør tiltak
DB171015 Det første vi mennesker gjør når vi blir rammet av naturens krefter, er at vi flytter oss ut av utsatte områder og kommer med tiltak .
DB171015 - Samtidig bør vi iverksette tiltak for å hjelpe artene som påvirkes av oppvarmingen.
DB171015 Terrorgruppa advarte tidligere i år om at de ville trappe opp angrepene etter at både Donald Trumps administrasjon og Somalias nyvalgte president offentliggjorde at de vil iverksette nye militære tiltak mot al-Shaabab.
DB171014 Senteret stkal styrke den nasjonale kompetansen og samordne tiltak for opprydding av marin forsøpling, står det i budsjettet.
DA171014 Vi begynner nå gjennomføringen av tiltak for å sikre kongefamilien, ansatte og besøkende på de kongelige eiendommer, sier kommunikasjonssjef Marianne Hagen ved Det kongelige hoff.
DA171014 Kritikere etterlyser mer penger til tiltak for kvinner.
DA171014 Hun er spesielt kritisk til at regjeringen strammer inn på Jobbsjansen slik at kvinner som går på sosialhjelp, ikke lenger har rett på tiltak gjennom ordningen.
DA171014 Kravene var innføring av allmenn stemmerett, opphevelse av tollbeskyttelsessystemet og innførselstollen på korn, utvidelse av handelsfriheten, bedring av husmennenes kår, tiltak mot drikkeondet, bedring av almueskolen, reform av rettspleien og innføring av allmenn verneplikt.
BT171014https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/gVweJ/NHO-og-Virke-raser--beskylder-regjeringen-for-avtalebrudd Regjeringen vil kutte i pengestøtten til tiltak mot matsvinn.
AP171014https://www.aftenposten.no/verden/i/xKOeV/Arbeiderpartier-i-dyp-krise-jakter-pa-nye-veier-til-makt-Na-apner-flere-for-samarbeid-med-ytre-hoyre De argumenterer for at det er mulig å finne kompromisser på områder som bevaring av velferdsstaten, pensjoner og tiltak mot sosial dumping.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/x1mjQ/NHO-og-Virke-raser--beskylder-regjeringen-for-avtalebrudd Regjeringen vil kutte i pengestøtten til tiltak mot matsvinn.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold Totalt vil Regjeringen sette av 584 millioner kroner til tiltak i opptrappingsplanen i 2018.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold Stortinget ba i sin tid om en opptrappingsplan med tydelige økonomiske forpliktelser, men en økning på 54 millioner neste år er knapt noe mer enn en videreføring av dagens tiltak , fastslår Ropstad.
AA171014 Regjeringen vil kutte i pengestøtten til tiltak mot matsvinn.
AA171014 Regjeringen vil kutte i pengestøtten til tiltak mot matsvinn.
VG171013 Moskva protesterte også jevnlig mot tiltak de oppfattet som brudd på basepolitikkens ånd.
VG171013 Kritikerne av økt allianseintegrasjon, som særlig befinner seg på den politiske venstresiden, har hele tiden hevdet at alle nye tiltak er i strid med norsk basepolitikk.
VG171013 - Hva jeg ville prioritere om jeg fikk penger til ett tiltak ut over denne planen ?
DN171013 « Plan- og bygningsetaten pålegger deg derfor å fjerne duker, fyllmasse og plen som er lagt ut og eventuelt andre tiltak - slik at området som ligger innenfor regulert byggegrense mot sjøen blir slik det var før arbeid med terrengendringer ble igangsatt - innen 01.10.2017. », heter det i et bra fra kommunen tidligere i høst.
DB171013 Dette kommer i tillegg til de landsomfattende seriene som storklubbene har for sine 16 - og 19-åringer, og som kan være et bra tiltak for de eldste tenåringene.
DB171013 Han mener det er gjort flere positive tiltak opp mot reiseliv, og peker på skatteplikt for kortidsleie under 30 dager, som AirBNB.
DB171013 Dette er tiltak vi vet forebygger fattigdom og øker muligheten for å bryte en sosial arv, sier Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik.
DB171013 Regjeringen bidrar til en rekke tiltak over Kulturdepartementets budsjett.
DA171013 « Alle » er enige om at tiltaket er bra og viktig, men når budsjettene skal lages havner KIAs tiltak gjerne utenfor.
DA171013 * 226,2 millioner kroner er satt av til posten « tiltak for gående og syklende », mot 490,9 millioner i år.
AA171013 « Vurder behov for forebyggende tiltak .
AA171013 Et slikt type forbud har ikke vært brukt som tiltak i Trondheim tidligere.
AA171013 - Dette er et beredskapsskilt som kan brukes når luften i Trondheim er veldig forurenset og forbud mot piggdekk blir brukt som et tiltak for å bedre luftkvaliteten, sier rågiver Tore Nordstad ved Miljøenheten i Trondheim kommune.
AA171013 Planen har også andre grønne satsingsområder, blant annet en dreining mot miljøvennlig transport i byområdene, samt 1,7 milliarder kroner til tiltak for gående og syklende.
AA171013 Vi i karrieresenteret er klare til å kartlegge kompetanse og interesser og kan veilede for et fremtidig kompetanseløft av grupper som trenger bistand, men vi har begrenset kapasitet, og de arbeidsledige kan bli mange om ikke noen setter i gang tiltak snarest.
VG171012 Et av problemene er manglende samkjøring der NAV, skole, barnevern og politi kommer på banen med delvis motstridende tiltak .
VG171012 Han etterlyser blant annet tiltak for å øke inntektene til de fattigste familiene.
VG171012 Blant annet skal det bevilges seks millioner kroner til økt drift av sykkelveinettet og 15 millioner til tiltak for bilfritt byliv.
VG171012 Rådmannen i Ski var ikke klar over at eieren av Ditt Tiltak jobbet i barnevernsvakten før saken ble omtalt i VG.
VG171012 PRIVAT BARNEVERNSAKTØR : Helge Alne eier 65 prosent av Ditt Tiltak AS.
VG171012 Oslo kommune fikk så sent som i januar i år tingrettens medhold i at Alne ikke kunne være ansatt i barnevernsvakten der og samtidig ha eierinteresser i Ditt Tiltak .
VG171012 Ditt Tiltak solgte i fjor barnevernstjenester, blant annet fosterhjemstjenester, til en rekke kommuner for totalt 31 millioner kroner.
VG171012 Barnevernsvakten i Follo sier opp Helge Alne på grunn av hans eierinteresser i det private barnevernselskapet Ditt Tiltak .
VG171012 Arbeidsminister Anniken Hauglie ( H ) sier at regjeringen vil nedsette et utvalg som skal foreslå tiltak for å få flere ut i arbeidslivet.
SA171012https://www.aftenbladet.no/100Sport/vintersport/langrenn/Pappa-Northug-vil-legge-ned-klassisk-langrenn-188831b.html For å sikre rekrutteringen og fjerne utstyrshysteriet mener John Northug drastiske tiltak må til.
NL171012 Prosjektet Tenk Tromsø inneholder svært mange tiltak med økt satsing på kollektivtrafikk, bompengeløsning, gang og sykkelveier, samt vegutbygging.
NL171012 Blant våre folkevalgte, og spesielt det sittende regimet i rådhuset, legges det stor vekt på kollektivtrafikk og begrensende tiltak for biltrafikken, som bompenger, for eksempel.
DB171012 Han mener regjeringen i arbeidet med å få ungdom gjennom skolen og å få ned frafallet, snakker mye og gjennomfører veldig få tiltak .
DB171012 - Jeg mener også at det på klima er veldig beskjedent med tiltak for å sette oss på kurs mot 2030 og 40 prosent i reduksjoner, som vi er forpliktet til gjennom Parisavtalen, sier Støre.
DB171012 I 2017-budsjettet satt regjeringen av 30 millioner kroner til samme tiltak .
DB171012 ( Dagbladet ) : Regjeringen vil øremerke 100 millioner kroner på statsbudsjettet til tiltak som skal hjelp unge raskt ut av NAV-systemet, og over til arbeid eller utdanning.
DB171012 Vi mener at det hadde vært samfunnsøkonomisk riktig å bruke mer midler på forebyggende tiltak mens vi nå må bruke mindre, men vi forholder oss så klart til budsjettet vi får, sier Leifseth, som sier de forholder seg til budsjettrammene de får fra regjeringen.
DB171012 Det gjør at vi kan ansatte de som i dag ikke er i jobb, men på tiltak , sier Brodtkorb.
DB171012 - Jeg kan ansette de gutta som LO vil ha i tiltak .
DB171012 Regjeringen setter av 584 millioner kroner til tiltak i opptrappingsplanen mot vold og overgrep.
DB171012 200 millioner kroner skal gå til tidlig innsats i barnehage og skole, og det samme til forebyggende tiltak for barn, unge og familier. 300 millioner kroner skal gå til et bedre tilbud til rusavhengige ¶ 100 millioner kroner skal gi bedre og mer miljøvennlig ferjetilbud ¶
DB171012 Arbeiderpartiet har gjennom hele den forrige stortingsperioden kritisert regjeringen for å ikke ha gjennomført nok tiltak for å bremse ledigheten.
DB171012 ¶ PROBLEM : Det er på tide med tiltak før æreskultur blir et enda større problem, skriver Ulf Leirstein i dette innlegget.
DB171012 Samtidig ser man ikke mange konkrete tiltak for å få slutt på dette.
DB171012 Frp er klar til å levere konkrete tiltak , det gjenstår å se om resten av Stortinget tar dette på alvor eller om de tror at man bare skal løse dette med dialog med grupper i det norske samfunnet som ikke bryr seg om vestlige verdier og vår kultur.
DB171012 Det er på tide med tiltak før dette blir et enda større problem.
DB171012 HYLLER TILTAK : Ida Einarsdottir mener det er bra at Gucci har sett seg lei pels, og håper andre store motehus snart vil følge etter.
DA171012 Mindre tiltak : ¶
DA171012 For 2018 foreslår regjeringen 300 millioner kroner til tiltak for kollektivtransport, sykkel og gange langs riksveg i byområder med bymiljøavtale eller byvekstavtale.
DA171012 Etter møtet pekte kunnskapsminister Henrik Asheim særlig på tre tiltak : ¶
DA171012 - På et eller annet tidspunkt snudde man kanskje ryggen til uten å se hva som skjedde, og satt dermed heller ikke inn de nødvendige tiltak , legger han til.
DA171012 Hun pekte også på at budsjettet bryter med klimaforliket og at regjeringen ikke legger fram nye tiltak .
DA171012 LO er heller ikke fornøyde med at regjeringen trapper ned bevilgningen til særskilte tiltak for langtidsledige, slik at antall plasser på arbeidsmarkedstiltak for ledige reduseres fra 17.000 i 2017 til 15.000 i 2018.
DA171012 - Sørg for at man ikke står alene når slike hendelser har oppstått og at man opplever at det er gode tiltak på arbeidsplassen for å søke å forhindre at slike ting skjer.
DA171012 Og her er litt av det som har kommet fram om summer og tiltak i budsjettet : ¶
DA171012 - Når kulturministeren endelig foreslår et tiltak , er det skuffende at det handler om å flytte på penger som allerede er tildelt mediene.
AP171012https://www.aftenposten.no/verden/i/Go7W4/Farre-tror-Trump-er-intelligent-55-prosent-mener-han-er-uskikket-som-president Lederskribentene mener riksrett er et ekstremt tiltak og at kongressen ikke bør anlegge en slik sak nå.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ebA69/Gar-hver-sin-vei-Strammere-for-Siv-Jensen_-romsligere-for-folk-flest Tekniske fremskrivinger er én ting, hva vi krydrer med på toppen med politiske tiltak betyr faktisk noe, sier hun.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ebA69/Gar-hver-sin-vei-Strammere-for-Siv-Jensen_-romsligere-for-folk-flest Det er et anslag på penger tilgjengelig for nye tiltak og satsinger.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake Venstre vil prioritere etterutdanning av lærere, mer satsing på klima og gründere samt målrettede tiltak mot barnefattigdom.
AA171012 Regjeringen vil sette av totalt 233 millioner kroner til planlegging av kapasitetsøkende tiltak og tiltak på stasjoner og knutepunkter i 2018.
AA171012 Regjeringen vil sette av totalt 233 millioner kroner til planlegging av kapasitetsøkende tiltak og tiltak på stasjoner og knutepunkter i 2018.
AA171012 Dette omfatter blant annet byggestart for ovennevnte tiltak på Leangen stasjon, med sikte på ferdigstilling i 2019-2020.
AA171012 For 2018 foreslår regjeringen å bevilge 300 millioner kroner til tiltak for kollektivtransport, sykkel og gange langs riksvei i byområder med bymiljøavtale eller byvekstavtale.
AA171012 Økningen skal brukes til ulike kompetanseprogram og tiltak rettet mot både mindre kulturbedrifter og etablerte kulturinstitusjoner.
AA171012 Regjeringen vil sette av totalt 233 millioner kroner til planlegging av kapasitetsøkende tiltak og tiltak på stasjoner og knutepunkter i 2018.
AA171012 Regjeringen vil sette av totalt 233 millioner kroner til planlegging av kapasitetsøkende tiltak og tiltak på stasjoner og knutepunkter i 2018.
AA171012 For 2018 foreslår regjeringen å bevilge 300 millioner kroner til tiltak for kollektivtransport, sykkel og gange langs riksvei i byområder med bymiljøavtale eller byvekstavtale.
AA171012 Dette omfatter blant annet byggestart for ovennevnte tiltak på Leangen stasjon, med sikte på ferdigstilling i 2019-2020.
AA171012 Fra kommunens side har vi samlet kriseledelsen, og vi vil fortløpende vurdere ytterligere tiltak utover dagen, sier ordfører Halfdan Haugan i Seljord kommune til NTB i 15.30-tiden torsdag. ( ©NTB ) ¶
AA171012 LO er heller ikke fornøyde med at regjeringen trapper ned bevilgningen til særskilte tiltak for langtidsledige, slik at antall plasser på arbeidsmarkedstiltak for ledige reduseres fra 17.000 i 2017 til 15.000 i 2018.
AA171012 I november i fjor spådde Hauge at Venstre trolig ville fortsatt budsjettforhandlingene som da pågikk dersom regjeringen hadde kommet med andre gode tiltak som kutter utslipp.
AA171012 Men det etterlyses tiltak som kan gjenreise sysselsettingen, særlig for unge.
AA171012 - Det kuttes på flere områder som burde vært styrket, som utdanning og tiltak for å få flere i jobb.
AA171012 Venstre vil nok kjempe for flere miljøavgifter, for mer innsats i skolen og ikke minst for flere tiltak mot barnefattigdom.
VG171011 Asheim pekte på bedre utvisningsregler som et annet konkret tiltak .
VG171011 - Men hvis vi skal utvise elever, må vi også ha tiltak for å følge opp de som utvises, sier Asheim som har fått tilbakemeldinger om at dette regelverket i dag er for komplisert og lite hensiktsmessig i noen tilfeller.
NL171011 De kommer i stedet med en ovenfra-holdning og innfører nye tiltak som smaragdnettverket uten å diskutere det med dem det gjelder.
NL171011 De kommer i stedet med en ovenfra-holdning og innfører nye tiltak som " smaragdnettverket " - uten å diskutere det med dem det gjelder, skrive Naturvernforbundets Svein Lund.
NL171011 Artene overlever knapt på proklamasjoner aleine, det må altså være tiltak kobla til denne innskrivinga, men hvilke ?
DB171011 De lovet da tiltak for rundt en milliard kroner.
DB171011 - Tidlig innsats er blitt et honnørord, men med dette iverksetter vi konkrete tiltak for nettopp tidlig innsats, sier Asheim til Dagbladet.
DB171011 Skulle man gått mer offensivt til verks, og lagt fram både analyse av klimarisikoen og tiltak for å redusere den, måtte man supplert utvalget med enda mer ekspertise innen blant annet fondsforvaltning, skattejuss og skatteøkonomi.
DB171011 Risikoen vi er eksponert for er for stor og potensielt kostbar til at vi kan vente til da med å diskutere tiltak for å redusere risikoen, ikke bare omfanget av den.
DB171011 Det skal heller ikke foreslå tiltak for å kutte utslipp, spesifikke tilpasninger til endret klima, eller endringer av oljepolitikken eller oljeskattesystemet.
DB171011 Det haster å få på plass tiltak som sikrer oss mot den, ikke bare vurderinger og informasjonsgrunnlag.
DB171011 Trommald dokumenterer firmaet at tiltak fra barnevernet fører til bedre oppvekstvilkår, reduserer sannsynlighet for omsorgsovertakelse, bedre helse og livskvalitet, redusert kriminalitet og kan påvirke deltakelsen i arbeidslivet.
DB171011 For et ansvarlig fagdirektorat blir det for snevert å vise til modellbaserte tiltak .
DA171011 - IRN var en unik organisasjon og et godt tiltak i den virkeligheten vi befinner oss i, men den har sklidd ut og gjør nå kanskje mer skade enn noe annet.
DA171011 - Vi ønsker å samarbeide med Oslo om tiltak som bidrar til bedre bomiljø, trygge oppvekstvilkår og en god utvikling i området, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ), som likevel ikke ville si hvor mye penger regjeringen vil gå inn med.
DA171011 - IRN var en unik organisasjon og et godt tiltak i den virkeligheten vi befinner oss i, men den har sklidd ut og gjør nå kanskje mer skade enn noe annet.
DA171011 - Tidlig innsats er blitt et honnørord, men med dette iverksetter vi konkrete tiltak for nettopp tidlig innsats, sier kunnskapsminister Henrik Asheim ( H ) til Dagbladet.
DA171011 Eksempler på det som vurderes er støy, offentlig tilgjengelighet, områder for lek, tiltak i den såkalte aktivitetsgata, høyden på bygninger, parkeringsforhold og atkomstforhold til Bjørnstjerne Bjørnsons gate.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett - Tidlig innsats er blitt et honnørord, men med dette iverksetter vi konkrete tiltak for nettopp tidlig innsats, sier kunnskapsminister Henrik Asheim ( H ) onsdag til Dagbladet.
AA171011 Vil foreslå konkrete tiltak
AA171011 Så må dette tas som helt ordinære tiltak gjennom Miljøpakken, sier Jølsgard.
AA171011 Han mener egne lyssignaler for syklister kan være et tiltak som kan gjøre det lettere.
AA171011 - For det første om regjeringen kommer med kraftfulle tiltak mot ledighet, særlig blant ungdom.
AA171011 - Regjeringen vil framover presentere en rekke tiltak for å sikre at ingen går ut på dato i arbeidslivet.
AA171011 | Atomenergibyrået anbefaler flere tiltak for å bedre sikkerheten ved atomreaktoren på Kjeller ¶
AA171011 Det internasjonale atomenergibyrået anbefaler flere tiltak etter å ha sett på forholdene.
AA171011 - Tidlig innsats er blitt et honnørord, men med dette iverksetter vi konkrete tiltak for nettopp tidlig innsats, sier kunnskapsminister Henrik Asheim ( H ) til Dagbladet.
VG171010 Hver av dem truer med dramatiske tiltak : Catalonias Puigdemont vil kunne igangsette en løsrivelse som kan dele Spania og gi en snøballeffekt ut til andre separatistregioner i landet, mens statsminister Rajoy på sin side truer med å ta fra Catalonia det selvstyret de har i dag.
VG171010 Hundeloven gir politiet mulighet til å vedta om hunder som har angrepet eller skadet et menneske skal avlives, så fremt dette ikke er et uforholdsmessig tiltak .
SA171010https://www.aftenbladet.no/100Sport/vintersport/langrenn/Det-nye-forslaget-gjor-OL-vinneren-oppgitt--Da-kan-vi-like-godt-kle-oss-ut-ogsa-243552b.html Et annet tiltak som vil bli diskutert på FIS-kongressen i mai er hvorvidt klassisk sprint bør kuttes ut.
SA171010 Et annet tiltak som vil bli diskutert på FIS-kongressen i mai er hvorvidt klassisk sprint bør kuttes ut.
NL171010 Som et lite tiltak her hjemme for å belyse jenters situasjon på den internasjonale jentedagen, deler Plan ut sin Jentepris for sjette år på rad.
DN171010 Nyheten om hackerangrepet kommer i kjølvannet av den amerikanske presidenten Donald Trumps antydninger om militære tiltak mot det nordkoreanske regimet.
DN171010 LO mener at manglende tilbud på oppfølging, arbeidsmarkeds- og kompetansehevende tiltak bidrar til at for mange « kommer inn i helsespor » - og dermed skyves enda lenger unna arbeidslivet.
DB171010 Den franske regjeringen har lovet tiltak og har varslet at en såkalt ulveplan skal være på plass i løpet av første halvår neste år.
DB171010 Ikke « mindre, privat tiltak » ¶
DB171010 - Staten dekker alltid utgiftene til arkeologiske utgravinger ved mindre, private tiltak .
DB171010 - Driftsbygninger brukt i næring regnes ikke som et mindre, privat tiltak, ut fra Klima- og miljødepartementets rundskriv « Dekning av utgifter til arkeologiske arbeider ved mindre, private tiltak ».
DB171010 - Driftsbygninger brukt i næring regnes ikke som et mindre, privat tiltak , ut fra Klima- og miljødepartementets rundskriv « Dekning av utgifter til arkeologiske arbeider ved mindre, private tiltak ».
DB171010 - De siste tre åra har Riksantikvaren dekket 16,7 millioner kroner til arkeologiske utgravinger og registreringer, ved ulike tiltak i landbruket.
DB171010 Stortinget krevde av strategien skulle være helhetlig, omfatte både helsefremmende, forebyggende, kurative og rehabiliterende tiltak , gå på tvers av sektorer og følges opp med en økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse.
DB171010 Mens vi venter på at regjeringen formulerer kvantitative mål, prinsipper, prioriteringer, planer, konkrete tiltak og budsjetter for strategien, og på å få en økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse, gleder jeg meg over å ha en regjering som har skjønt at landets viktigste ressurs er vi som bor her og vår psykisk helse og at landets største potensial for framtida er god psykis
DB171010 Ingen prioritering mellom helsefremmende, forebyggende, kurative eller rehabiliterende tiltak .
DB171010 Ikke mellom universelle, selektive eller indiserte tiltak .
DB171010 Eventuelle nye tiltak som vurderes gjennomført, forutsettes fremmet i ordinære budsjettprosesser ».
DB171010 Der står det : « Tiltak listet opp i strategien kan gjennomføres innenfor gjeldende økonomiske rammer for berørte departementer.
DA171010 Nyheten om hackerangrepet kommer i kjølvannet av den amerikanske presidenten Donald Trumps antydninger om militære tiltak mot det nordkoreanske regimet.
DA171010 Ruben Steinum, leder for Unge Kunstneres Samfund ( UKS ) har vært blant dem som har slått alarm om kunstnernes økonomi på vegne av UKS, og har etterlyst politisk evne og vilje i Kulturdepartementets ledelse til å komme med treffsikre tiltak for å bedre inntektsgrunnlaget.
DA171010 De foreslår også en rekke andre større og mindre tiltak for å bedre medieøkonomien.
DA171010 - Så enkelt sagt står vi med to tiltak som kan bidra til å løse finansieringsutfordringene, men politikerne har begrenset råderett over dem.
DA171010 Husleie er reforhandlet, ansatte har gtt ned i lønn og flere tiltak er satt i gang på flere nivåer uten at selskapet er reddet.
AP171010https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Det-nye-forslaget-gjor-OL-vinneren-oppgitt--Da-kan-vi-like-godt-kle-oss-ut-ogsa-243552b.html Et annet tiltak som vil bli diskutert på FIS-kongressen i mai er hvorvidt klassisk sprint bør kuttes ut.
AA171010 Nyheten om hackerangrepet kommer i kjølvannet av den amerikanske presidenten Donald Trumps antydninger om militære tiltak mot det nordkoreanske regimet.
AA171010 Den franske regjeringen har lovet tiltak og har varslet at en såkalt ulveplan skal være på plass i løpet av første halvår neste år.
AA171010 - Jeg tror lokale politikere og skoleledelse har bedre forutsetninger enn oss i Oslo til å avgjøre hvilke skoler man må styrke, og hvilke tiltak som må settes inn hvor.
AA171010 Samfunnet må opplyses om hvordan utfordringen knyttet til selvmord skal møtes, og flere konkrete tiltak må på plass.
VG171009 Utenlandsk handel og investering i Nord-Korea vil derimot bidra til å forbedre levestandarden til den allmenne befolkningen og på lang sikt vil slike tiltak vise eliten og lederne at landet kan dra nytte av gode relasjoner med omverden.
VG171009 På kort sikt vil utenlandsk handel og investering i Nord-Korea bidra til å forbedre levestandarden til den allmenne befolkningen og på lang sikt vil slike tiltak vise eliten og lederne at landet kan dra nytte av gode relasjoner med omverden.
VG171009 Debatt Utenlandsk handel og investering i Nord-Korea vil derimot bidra til å forbedre levestandarden til den allmenne befolkningen og på lang sikt vil slike tiltak vise eliten og lederne at landet kan dra nytte av gode relasjoner med omverden.
NL171009 Fylkeskommunene leder arbeidet med fylkesvegsaker, herunder prioriterer tiltak , bevilger midler mv på fylkesveg, tilsvarende det staten gjør på riksveg.
NL171009 I tillegg til å ha kjennskap til ulike forebyggende tiltak mot mobbing, er det også viktig å ha kjennskap til hva, og kunnskap om hva vi forbygger hos de som utsettes for mobbing.
DN171009 Opec-sjef ser « ekstraordinære » tiltak for et stabilt marked i 2018 ¶ ¶
DN171009 Uber har i innspill til Samferdselsdepartementet foreslått flere tiltak for regulering.
DN171009 « Ekstraordinære tiltak » ¶
DN171009 | Opec-sjef ser « ekstraordinære » tiltak for et stabilt marked i 2018 ¶
DN171009 Opecs generalsekretær Mohammad Barkindo mener markedet begynner å rebalansere seg, men ser at det kan være nødvendig med ytterligere tiltak fremover.
DN171009 Men generalsekretæren gikk ikke nærmere inn på hva slags tiltak som gjøres.
DN171009 For det andre, for å opprettholde dette inn i neste år kan det hende man må gjøre ekstraordinære tiltak for å bevare denne stabiliteten på en bærekraftig måte fremover, sier Barkindo, ifølge nyhetsbyrået.
DB171009 Uber har i innspill til Samferdselsdepartementet foreslått flere tiltak for regulering.
DB171009 IRN framholder at at de jobber med målrettede tiltak for å fremme samhold for muslimer i Norge, konkrete prosjekter med integrering, ungdomsarbeid, prosjekter for barn, deltakelse på konferanser og seminarer og, samt arbeid mot vold og diskriminering.
DA171009 IRN vil vurdere eventuelle tiltak beroende på begrunnelsen, skriver organisasjonen.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQwl/Ap-tar-omkamp-for-a-skrote-ny-gigantregion-Haper-a-fa-KrF-med-pa-laget Et siste Ap-forslag går ut på å be regjeringen legge frem tiltak som sikrer at alle kvalifiserte søkere med ungdomsrett sikres tilbud om læreplass etter Vg2.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/45jeg/Uber-trekker-seg-ut-av-Norge Uber har i innspill til Samferdselsdepartementet foreslått flere tiltak for regulering.
AP171009https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/dxOr1/Propaganda-og-vas-er-ikke-falske-nyheter-Det-er-propaganda-og-vas--Kristoffer-Egeberg-og-Kjersti-Loken-Stavrum Først når man begynner å diskutere tiltak mot « fake news » eller « falske nyheter, » blir det åpenbart hvor liten forklaringskraft som er igjen i uttrykket.
AA171009 Uber har i innspill til Samferdselsdepartementet foreslått flere tiltak for regulering.
AA171009 Regjeringen påpeker at det er økt fare for proteksjonistiske tiltak internasjonalt og at Norge vil arbeide for å styrke internasjonal handel og oppnå best mulig betingelser for eksport av norske varer og tjenester. ( ©NTB ) ¶
AA171009 Uber har i innspill til Samferdselsdepartementet foreslått flere tiltak for regulering.
AA171009 IRN vil vurdere eventuelle tiltak beroende på begrunnelsen, skriver IRN.
AA171009 IRN vil vurdere eventuelle tiltak beroende på begrunnelsen, skriver organisasjonen.
AA171009 Regjeringen påpeker at det er økt fare for proteksjonistiske tiltak internasjonalt og at Norge vil arbeide for å styrke internasjonal handel og oppnå best mulig betingelser for eksport av norske varer og tjenester.
VG171008 Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge ( r ) eller eventuell annen person har omsorgen
VG171008 - Vi ønsker oss selvfølgelig flere tiltak i verktøykassa, så vi kan tilpasse straffen enda bedre, sier hun. 18-åringen føler selv at hans skreddersydde straff i frihet har gjort ham til et bedre menneske.
VG171008 - I tillegg finnes det klare utfordringer knyttet til informert samtykke, lang ventetid og for få tiltak , sier hun.
SA171008 Det er ett av en rekke tiltak og kampanjer de siste årene for å få bukt med problemene som har vært på russiske tribuner.
DN171008 USAs president Donald Trump, som lenge har lovet å trekke USA ut av atomavtalen med Iran, ser i det siste ut til kanskje å ha dempet seg litt og i stedet begynt å vurdere andre typer tiltak mot Iran og Irans allierte som Hizbollah.
DN171008 Etter en befaring i juni er Bymiljøetaten i ferd med å utarbeide en uttalelse hvor det skal påpekes at flere tiltak på eiendommen er ulovlige etter friluftsloven.
DB171008 Da valgkampen startet i august, la regjeringen fram elleve tiltak som skal sikre at ingen elever faller fra i skolen.
DA171008 Venstre forventer også tiltak som gjør det lettere for gründere å skape flere arbeidsplasser og et fortsatt fokus på grønn omstilling i næringslivet, sier Breivik.
AP171008https://www.aftenposten.no/norge/i/P1jG5/110-barn-og-unge-i-Norge-bor-alene-og-ma-passes-pa-av-n-eller-flere-voksne---Ma-vare-siste-losning_-sier-bekymret-barneombud Norske kommuner vil ha flere i slike tiltak .
AP171008https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Poblene-er-Vladimir-Putins-store-frykt-Her-er-grepene-Russland-har-tatt-243456b.html Det er ett av en rekke tiltak og kampanjer de siste årene for å få bukt med problemene som har vært på russiske tribuner.
AA171008 USAs president Donald Trump, som lenge har lovet å trekke USA ut av atomavtalen med Iran, ser i det siste ut til kanskje å ha dempet seg litt og i stedet begynt å vurdere andre typer tiltak mot Iran og Irans allierte som Hizbollah. ( ©NTB ) ¶
AA171008 Venstre forventer også tiltak som gjør det lettere for gründere å skape flere arbeidsplasser og et fortsatt fokus på grønn omstilling i næringslivet, sier Breivik.
AA171008 Det arbeides nå med to tiltak .
AA171008 Det arbeides nå med to tiltak , skriver innsenderen.
VG171007 - Dette er igangsatt på grunn av sport og er ett av en drøss sportslige tiltak for å få bedre vilkår for fotballen, sier Øverland til VG.
VG171007 Vi beklager at dette skjedde, og setter i gang passende tiltak internt for å sikre at vi fortsetter med å opprettholde vår høye standard innen produksjon og kvalitetssikring, sier en representant fra Telltale til nettstedet Gamasutra.
DB171007 Derfor har prosjektet egne ansatte som gjør risikoanalyser, har psykologer og iverksetter beskyttelsestiltak hvor etablering på hemmelig adresse kan være et nødvendig tiltak .
DB171007 - Siden 2008 har det blitt satt inn en rekke tiltak .
DB171007 - Tiltak for å beskytte liv og eiendom burde iverksettes så snart som mulig i disse områdene, lyder en uttalelse fra National Hurricane Center, ifølge CNN.
DB171007 Det dreier seg blant annet om tiltak på områder som resultatbasert styring, risikostyring, avdekking av uregelmessigheter, forbedring av den årlige rapporteringen og formidling av resultater i mottakerlandene, sier Bildøy til Dagbladet.
DB171007 - Det har blitt gjennomført flere tiltak for å følge opp arbeidet med resultatbasert styring i mottakerlandene.
DB171007 Reform av offentlig tjenestepensjon og endring i sykelønnsordningen er to åpenbare tiltak , som oppnår begge deler.
AP171007https://www.aftenposten.no/norge/i/lBGM3/Krever-politisk-handling-mot-deling-av-sexvideoer Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm tar til orde for fire tiltak mot deling av nakenbilder og sexvideoer blant unge.
AP171007https://www.aftenposten.no/norge/i/lBGM3/Krever-politisk-handling-mot-deling-av-sexvideoer Foreslår fire tiltak
AP171007https://www.aftenposten.no/norge/i/lBGM3/Krever-politisk-handling-mot-deling-av-sexvideoer Bjurstrøm ber nå om politisk handling og effektive tiltak .
AP171007https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/G4949/ME-er-en-darlig-diagnose--Erik-B-Rasmussen Det som ligger til grunn for debatten, er spørsmålet om hva ME pasienter har - og dermed hvilke tiltak som kan hjelpe.
AA171007 Men vi må nå gjennomføre tiltak for å bli kvitt dette.
AA171007 Hvis det viser seg at det fortsatt er legionella, må vi gjennomføre andre tiltak , sier Torske som forsikrer at dusjanleggene ikke vil bli åpnet før de er legionellafri.
AA171007 Selskapet vil også fortløpende vurdere tiltak som skal stabilisere tjenestene.
AA171007 - Vi gjorde en del tiltak som hadde en positiv utvikling.
VG171006 Som en reaksjon på de russiske folkerettsbruddene har Norge sluttet opp om EUs restriktive tiltak , sier hun og understreker : ¶
SA171006 Lærerstyrte tiltak for et godt klassemiljø kan i mange tilfeller gi gode resultater, mener forskerne.
SA171006 Innføring av aktivitetsplikt ( skoleansatte har plikt til å følge med, gripe inn i akutte situasjoner, varsle, undersøke og sette inn tiltak ).
SA171006 - Loven sier eksplisitt at det skal settes inn tiltak med én gang man får høre om mobbing.
NL171006 Målene i språkpolitikken må følges opp med effektive tiltak , og virkemidlene må styrkes.
NL171006 På hva slags forvaltningsnivå skal kompetanseutvikling og andre viktige tiltak reguleres for å sikre gode beslutninger på sentrale nordnorske områder ?
NL171006 Ferjefri E39 er et tiltak som har alle forutsetninger for å gå over i historien som Norges mest ulønnsomme og minst klimavennlige samferdselsprosjekt noen gang.
FV171006https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Lærerstyrte tiltak for et godt klassemiljø kan i mange tilfeller gi gode resultater, mener forskerne.
FV171006https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Innføring av aktivitetsplikt ( skoleansatte har plikt til å følge med, gripe inn i akutte situasjoner, varsle, undersøke og sette inn tiltak ).
FV171006https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html - Loven sier eksplisitt at det skal settes inn tiltak med én gang man får høre om mobbing.
DB171006 Kong Salman og Putin drøftet også temaer som Syria og oljeproduksjon, og de er enige om å samarbeide om « tiltak for å stabilisere oljemarkedet », skriver NTB.
DB171006 Så skal vi få alle fakta på bordet og se hvor det er behov for å sette inn tiltak , sier Remmen.
DB171006 « Uliberalt tiltak » ¶
DB171006 Tidligere miljø- og matvareminister Eva Kjer Hansen uttalte på Venstres gruppemøte fredag at hun ikke ville stemme for forbudet, et forbud som hun kaller for et uliberalt tiltak .
DB171006 Så skal vi få alle fakta på bordet og se hvor det er behov for å sette inn tiltak , sier Remman.
DB171006 - MÅ VÆRE RUSTET : Helge Veum, avdelingsdirektør for teknologi i Datatilsynet, påpeker at økt sentralisering av tjenester, som hos Evry, krever tilsvarende fokusering på tiltak mot problemer.
DB171006 ¶ De ansvarlige redaktørene i VG og Dagbladet krever at Stortinget iverksetter tiltak som kan begrense NRKs handlingsrom på nett.
DB171006 De krever at Stortinget iverksetter tiltak som kan begrense NRKs handlingsrom på nett.
DB171006 Vi mener dette vil være et mye mer forpliktende tiltak enn bransjeavtalen.
DB171006 » Det var kvinner og feminister som startet Juridisk rådgivning for kvinner ( JURK ), krisesentrene og andre tiltak som bidrar til å styrke kvinners rettsvern og sørge for tilbud til kvinner som er utsatt for overgrep og vold.
DB171006 De fleste av oss er ikke rasister, men vi ønsker oss krass kritikk og tiltak overfor all overgrepskultur.
DA171006 - Utvalget har heller ikke som oppgave å foreslå tiltak for å redusere utslipp av klimagasser, spesifikke tiltak for tilpasninger til endret klima, eller endringer i petroleumsskattesystemet eller i norsk petroleumspolitikk, opplyser departementet.
DA171006 - Utvalget har heller ikke som oppgave å foreslå tiltak for å redusere utslipp av klimagasser, spesifikke tiltak for tilpasninger til endret klima, eller endringer i petroleumsskattesystemet eller i norsk petroleumspolitikk, opplyser departementet.
DA171006 - Utvalget burde både sett på oljepolitikken, investeringspolitikken til oljefondet og sett på tiltak som reduserte faren for klimaendringer, men det får de ikke lov til.
DA171006 De vil nå gjennomgå årsaksforholdene og vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes for å hindre at slike feil skjer igjen.
DA171006 - Vi vet at det må ekstraordinære tiltak til i flere områder.
BT171006https://www.bt.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Lærerstyrte tiltak for et godt klassemiljø kan i mange tilfeller gi gode resultater, mener forskerne.
BT171006https://www.bt.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Innføring av aktivitetsplikt ( skoleansatte har plikt til å følge med, gripe inn i akutte situasjoner, varsle, undersøke og sette inn tiltak ).
BT171006https://www.bt.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html - Loven sier eksplisitt at det skal settes inn tiltak med én gang man får høre om mobbing.
AP171006https://www.aftenposten.no/okonomi/i/n8pAn/Petroleumstilsynet-stenger-Goliat-plattformen Med utgangspunkt i dette skal « nødvendige tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak for å redusere faren for antennelse så langt som mulig for alle feil som utgjør en tennkilde.
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/i/xKGrn/Nettbanktrobbelet--Feilen-er-rettet De vil nå gjennomgå årsaksforholdene og vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes for å hindre at slike feil skjer igjen.
AP171006https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Lærerstyrte tiltak for et godt klassemiljø kan i mange tilfeller gi gode resultater, mener forskerne.
AP171006https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Innføring av aktivitetsplikt ( skoleansatte har plikt til å følge med, gripe inn i akutte situasjoner, varsle, undersøke og sette inn tiltak ).
AP171006https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html - Loven sier eksplisitt at det skal settes inn tiltak med én gang man får høre om mobbing.
AA171006 Andre kostnadsreduserende tiltak som har vært diskutert er en traséendring i Berkåk og en ny tunnelløsning i Midtre-Gauldal.
AA171006 - Utvalget har heller ikke som oppgave å foreslå tiltak for å redusere utslipp av klimagasser, spesifikke tiltak for tilpasninger til endret klima, eller endringer i petroleumsskattesystemet eller i norsk petroleumspolitikk, opplyser departementet.
AA171006 - Utvalget har heller ikke som oppgave å foreslå tiltak for å redusere utslipp av klimagasser, spesifikke tiltak for tilpasninger til endret klima, eller endringer i petroleumsskattesystemet eller i norsk petroleumspolitikk, opplyser departementet.
AA171006 - Utvalget burde både sett på oljepolitikken, investeringspolitikken til oljefondet og sett på tiltak som reduserte faren for klimaendringer, men det får de ikke lov til.
AA171006 Vi må gå nøye gjennom dette og vurdere årsaksforhold og iverksette tiltak slik at dette ikke skjer igjen.
AA171006 Selskapet vil også fortløpende vurdere tiltak som skal stabilisere tjenestene.
AA171006 - Vi gjorde en del tiltak som hadde en positiv utvikling.
VG171005 Saudi-Arabia og deres partnere er listet under seksjon B, noe som betyr at FN mener de har gjort tiltak i rapporteringsperioden for å bedre beskyttelsen av barn.
VG171005 Tidsavgrenset tiltak
VG171005 Kunnskapsdepartementet uttrykker på sin side forståelse for at Oslo-politikere ser på videokameraer som et kortsiktig tiltak .
VG171005 Juridisk seniorrådgiver Ylva Marrable i Datatilsynet sier det skal veldig mye til for at det kan iverksettes tiltak for å overvåke barn og unge på skolen.
VG171005 Hun legger til at skolene også plikter å vurdere andre egnede tiltak for å løse problemet før en eventuell overvåking kan iverksettes.
VG171005 - Derfor er jeg glad for at kunnskapsministeren nå tar denne situasjonen på alvor og innkaller til et møte der vi kan diskutere tiltak på kort sikt, sier Chaudhry.
VG171005 - Etter denne suksessen har det kommet oppfordringer om lignende tiltak fra Den afrikanske union for å sikre fredelige overganger også i andre land på kontinentet, slik som Burundi, Sør-Sudan og Zimbabwe, påpeker Urdal.
SA171005 Et skap eller en kommode med skuffer vil være et godt tiltak for inneklima og trivsel.
SA171005 Hadde det norske spillet gått i stå, kunne han sett den som en test på hvilke spillere som har holdninger, mentalitet og forståelse nok til å tvinge igjennom en endring når det trengs et kraftig tiltak .
SA171005 - Vi har gjort flere tiltak mot forskjellige grupperinger.
NL171005 Problemet er at jeg tror på velferdsstaten, men ikke på at vi klarer å beholde den - i alle fall ikke uten drastiske tiltak .
FV171005https://www.fvn.no/100Sport/fotball/VM-hapet-er-ute_-men-folket-ser-ikke-ut-til-a-svikte-Lagerbck-243362b.html - Vi har gjort flere tiltak mot forskjellige grupperinger.
DN171005 Nasjonalforsamlingen i Bagdad har som et svar på folkeavstemningen bedt om harde tiltak og ønsker blant annet å gjenerobre den oljerike kurdiskkontrollerte byen Kirkuk med militærmakt.
DB171005 Neste uke skal vi sende en saksmappe til FIFA med alle rapportene rundt hendelsen og be dem om å gjøre forebyggende tiltak hvis noe blir bekreftet, sa generalsekretæren i Det brasilianske fotballforbundet Marco Antonio Teixeira.
DB171005 I DEN ÅTTE uker gamle Aftenposten-kronikken Semb refererer til, mest en gjennomgang og en oppramsing av NFFs prioriterte satsingsområder og tiltak , står det mye bra.
DB171005 Isaksen opplyser at Bane Nor har tatt ansvar og har forklart hvilke tiltak de skal sette i gang.
DA171005 Stasjonene mellom Ski og Moss har et oppsiktsvekkende dårlig togtilbud, mener organisasjonen For Jernbane, som krever tiltak .
BT171005https://www.bt.no/100Sport/meninger/En-tullekamp-mot-San-Marino-var-akkurat-det-Norge-trengte-243376b.html Hadde det norske spillet gått i stå, kunne han sett den som en test på hvilke spillere som har holdninger, mentalitet og forståelse nok til å tvinge igjennom en endring når det trengs et kraftig tiltak .
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bRPbB/Kunnskapsministeren-vil-sjekke-pengestrommen-i-private-barnehager På spørsmål om hvilke konkrete tiltak han kan se for seg, svarer ministeren at han ikke vil forskuttere noe.
AP171005https://www.aftenposten.no/bolig/n-av-disse-sofaene-trekker-til-seg-mye-mer-stov--10433b.html Et skap eller en kommode med skuffer vil være et godt tiltak for inneklima og trivsel.
AP171005https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/VM-hapet-er-ute_-men-folket-ser-ikke-ut-til-a-svikte-Lagerbck-243362b.html - Vi har gjort flere tiltak mot forskjellige grupperinger.
AA171005 Kong Salman og Putin drøftet også temaer som Syria og oljeproduksjon, og de er enige om å samarbeide om « tiltak for å stabilisere oljemarkedet ».
AA171005 Nasjonalforsamlingen i Bagdad har som et svar på folkeavstemningen bedt om harde tiltak og ønsker blant annet å gjenerobre den oljerike kurdiskkontrollerte byen Kirkuk med militærmakt. ( ©NTB ) ¶
VG171004 Rådmann i kommunen, Jane Short Aurlien, kjente ikke til at eieren av Ditt Tiltak jobbet på barnevernvakten før onsdag morgen.
VG171004 Ifølge Leverandørdatabasen til Kommunal Rapport kjøpte de i fjor tjenester for 1,2 millioner av Ditt Tiltak .
VG171004 I fjor fikk Helge Alne ( 33 ) sparken fra barnevernvakten i Oslo, etter at kommunen fant ut at han drev selskapet Ditt Tiltak AS.
VG171004 * Helge Alne eier selskapet Ditt Tiltak .
SA171004https://www.aftenbladet.no/bil/Dette-fotgjengerfeltet-vekker-oppsikt-10647b.html Men skal vi sette i gang med et slikt tiltak her i Norge så må det testes ut - også i et lite omfang.
SA171004 Men skal vi sette i gang med et slikt tiltak her i Norge så må det testes ut - også i et lite omfang.
NL171004 Lokalt strittet partiet imot alle nye tiltak , mens det var større forståelse og velvilje sentralt i partiapparatet.
FV171004https://www.fvn.no/bil/Dette-fotgjengerfeltet-vekker-oppsikt-10647b.html Men skal vi sette i gang med et slikt tiltak her i Norge så må det testes ut - også i et lite omfang.
DN171004 Men den fremtidige risikoen kan reduseres betydelig med riktige tiltak .
DB171004 - Vi fikk melding om en alvorlig trafikkulykke, og da vi kom til stedet, ble det gjennomført livreddende tiltak på en person.
DB171004 For det andre har en del konkurransefremmende tiltak , som deregulering av taxi-markedet, allerede vist seg å være politisk vanskelig.
DA171004 - Vi har på plass tiltak som gir trygge operasjoner, blant annet basert på gode erfaringer fra boring på Stjerne-brønnen på Viking-banken for fem år tilbake, Målinger fra DNV her viste at spredningen knapt nok var sporbar, forteller han.
DA171004 - Vi har på plass tiltak som gir trygge operasjoner, blant annet basert på gode erfaringer fra boring på Stjerne-brønnen på Viking-banken for fem år tilbake, Målinger fra DNV her viste at spredningen knapt nok var sporbar, forteller han.
BT171004https://www.bt.no/bil/Dette-fotgjengerfeltet-vekker-oppsikt-10647b.html Men skal vi sette i gang med et slikt tiltak her i Norge så må det testes ut - også i et lite omfang.
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/8e0xr/Fersk-rapport-om-Gronland-Her-lever-60-prosent-av-barna-i-fattigdom Dette kan være virkemidler inn mot skole og AKS, gratis kjernetid i barnehage, tiltak for ungdommer i regi av bydelene, sammen med opprustning av byrommene, sier byutviklingsbyråd Hanna Marcussen ( MDG ).
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XP0XB/Erna-Solberg-Vi-bruker-under-3-prosent-av-Oljefondet Nå som folk kommer i jobb, må tiltak over statsbudsjettet reduseres.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/d6WAw/Mann-i-30-arene-omkom-i-trafikkulykke-pa-Karmoy - Vi fikk melding om en alvorlig trafikkulykke, og da vi kom til stedet, ble det gjennomført livreddende tiltak på en person.
AP171004https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/Jkwm8/Her-er-seks-tiltak-for-a-fa-flere-kvinner-opp-og-frem-i-advokatbransjen--Advokatforeningens-kvinneutvalg | Her er seks tiltak for å få flere kvinner opp og frem i advokatbransjen Advokatforeningens kvinneutvalg ¶
AP171004https://www.aftenposten.no/bil/Dette-fotgjengerfeltet-vekker-oppsikt-10647b.html Men skal vi sette i gang med et slikt tiltak her i Norge så må det testes ut - også i et lite omfang.
AA171004 - Vi fikk melding om en alvorlig trafikkulykke, og da vi kom til stedet, ble det gjennomført livreddende tiltak på en person.
VG171003 - Vi jobber med tiltak for hvordan vi skal løse dette neste år.
VG171003 - Jobber med tiltak
VG171003 Ås kommune kjøpte i fjor tjenester for 1,2 millioner av Ditt Tiltak , ifølge Leverandørdatabasen til Kommunal Rapport.
VG171003 Overskuddet til Ditt Tiltak var i fjor på 287.000 kroner, mot 752.000 i 2015.
VG171003 Ifølge Aksjonærregistreret kjøpte Alne seg nylig opp til en eierandel på 65 prosent i Ditt Tiltak .
VG171003 I fjor fikk Alne sparken fra barnevernvakta i Oslo, etter at kommunen fant ut at han drev Ditt Tiltak AS.
VG171003 Ditt Tiltak og Helge Alne sendte et brev til Barne- og familieetaten der de informerte om at de hadde ledige fosterhjem.
VG171003 Ditt Tiltak har opplevd en sterk vekst de siste årene.
VG171003 Det er Bufetat som tar alle avgjørelser på tiltaksaker som kommer inn til oss, og våre ansatte har ingen påvirkningsmulighet i valg av tiltak .
VG171003 Den viste til at : ¶ * 1 Ditt Tiltak var i direkte konkurranse med Oslo kommune om å rekruttere fosterhjem og tilby ettervern. * 1 Alne kunne utnytte sin stilling til fordel for eierinteresser, for eksempel ved å bruke intern informasjon til å skreddersy tilbud fra Ditt Tiltak. * 1 Alne kunne være inhabil i saker der barn t
VG171003 Blant annet trekker retten frem at det har vært minst ett tilfelle der et barn som allerede var i et fosterhjem i regi av selskapet Ditt Tiltak , tok kontakt med barnevernvakten samtidig som Alne var på vakt.
VG171003 Alnes eierinteresser i Ditt Tiltak ble oppdaget av Oslo kommune ved en tilfeldighet : ¶
VG171003 - Retten var klar på at Alne kunne utnytte sin stilling i Oslo kommune til fordel for eierinteressen, for eksempel ved å bruke intern informasjon til å skreddersy tilbud fra Ditt Tiltak .
VG171003 * 1 Alne kunne utnytte sin stilling til fordel for eierinteresser, for eksempel ved å bruke intern informasjon til å skreddersy tilbud fra Ditt Tiltak . * 1 Alne kunne være inhabil i saker der barn tar kontakt med barnevernvakten.
SA171003https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Hun ønsker å bruke tid på å sette seg inn i hvilke tiltak som kreves i idrettsforbundet, men sier samtidig at ressursbruken vil bli viktig å se nøye på.
SA171003 Hun ønsker å bruke tid på å sette seg inn i hvilke tiltak som kreves i idrettsforbundet, men sier samtidig at ressursbruken vil bli viktig å se nøye på.
NL171003 Støybegrensete tiltak kan ikke fjerne plagsom lyd av impulsskyting, bare sikre at lovens bestemmelser blir fulgt.
DN171003https://www.dn.no/nyheter/2017/10/03/2053/Industri/tine-kutter-naer-en-halv-milliard Også blant de øvrige avdelingene i Tine med 3700 ansatte vurderes tiltak .
DN171003https://www.dn.no/nyheter/2017/10/03/2053/Industri/tine-kutter-naer-en-halv-milliard - Målet er kostnadsforbedringer på 450 millioner kroner, og ambisjonen er å gjennomføre tiltak i 2018, med full effekt fra 2019, sier Tines kommunikasjonsdirektør Lars Galtung.
DN171003 Også blant de øvrige avdelingene i Tine med 3700 ansatte vurderes tiltak .
DN171003 - Målet er kostnadsforbedringer på 450 millioner kroner, og ambisjonen er å gjennomføre tiltak i 2018, med full effekt fra 2019, sier Tines kommunikasjonsdirektør Lars Galtung.
DB171003 President Barack Obama iverksatte flere tiltak som skulle normalisere forholdet mellom de to landene, men nå kan det være duket for et alvorlig tilbakeslag.
DB171003 Det er en liten del av et større tverrpolitisk tiltak , som blant annet vil lette på restriksjoner på våpentransport over delstatsgrenser.
DB171003 Det er en liten del av et større tverrpolitisk tiltak , som blant annet vil lette på restriksjoner på våpentransport over delstatsgrenser.
BT171003https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Hun ønsker å bruke tid på å sette seg inn i hvilke tiltak som kreves i idrettsforbundet, men sier samtidig at ressursbruken vil bli viktig å se nøye på.
AP171003https://www.aftenposten.no/osloby/i/qGdLg/Ma-kanskje-innfore-laksekvoter-i-Akerselva - For å sikre et godt fiske for alle, vil vi vurdere noen tiltak for neste sesong.
AP171003https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Hun ønsker å bruke tid på å sette seg inn i hvilke tiltak som kreves i idrettsforbundet, men sier samtidig at ressursbruken vil bli viktig å se nøye på.
AA171003 Loven vil blant annet gi myndighetene rett til å plassere folk i husarrest, ransake hus og forby offentlige arrangementer uten at slike tiltak må godkjennes av en dommer.
AA171003 Loven vil blant annet gi myndighetene rett til å plassere folk i husarrest, ransake hus og forby offentlige arrangementer uten at slike tiltak må godkjennes av en dommer.
AA171003 Han poengterer at et tiltak som flytting av arbeidsplasser i Landbruksdirektoratet gir maktspredning og mulighet for vekst i hele Norge.
VG171002 Han mener sakene viser at både Stovner og andre skoler har vært for sent ute med å få iverksatt tiltak .
VG171002 Han er opptatt av å skaffe seg best mulig oversikt over situasjonen før det settes inn mer langsiktige tiltak enn vektere, politi og akutt-team fra Utdanningsetaten.
VG171002 Vi gratulerer bransjen med dette initiativet, som virkelig kan monne, og håper flere, som fiskeri- og havbruksbransjen, nå følger etter med egne tiltak mot plasten, sier leder Truls Gulowsen i Greenpeace Norge.
SA171002 Når vi i det hele tatt har mulighet til å innføre et så radikalt og kostbart tiltak , er det fordi staten har gitt Norsk Tipping et krystallklart mandat.
SA171002 - De cirka 1000 kundene som når maksgrensen på 20.000 i måneden, har vi mulighet til å følge opp gjennom et annet av våre forebyggende tiltak , som er direkte kontakt med risikospillere på telefon, sier Hoffmann videre.
SA171002 Banestørrelsene for lag med fem og syv spillere er redusert, mens treer- og nierfotball er innført som nye tiltak .
DN171002 - Dersom vi må ta i bruk spesifikke tiltak , som bekymrer oss, og som kan gjøre vondt, vil vi gjøre det.
DN171002 Like sikkert er det at statsråd og regjering har drøftet løsningen med EU som akseptabelt tiltak for å oppfylle fremtidige direktivkrav.
DN171002 Det er et nytt EU-direktiv som pålegger Norge å iverksette tiltak for å kutte bruken av plastposer.
DN171002 I tillegg kom selskapet med fem konkrete tiltak , gjengitt av flere amerikanske medier, deriblant Techcrunch, som skal unngå at noe lignende annonseskandalen fra presidentvalget skjer i fremtiden.
DB171002 Vi har egne tiltak for det, og vi har egne tiltak for kjønnsbalanse.
DB171002 Vi har egne tiltak for det, og vi har egne tiltak for kjønnsbalanse.
DA171002 Vi gratulerer bransjen med dette initiativet, som virkelig kan monne, og håper flere, som fiskeri- og havbruksbransjen, nå følger etter med egne tiltak mot plasten, sier leder Truls Gulowsen i Greenpeace Norge.
AP171002https://www.aftenposten.no/viten/i/yQrEr/Like-typisk-norsk-som-dugnaden_-er-diskusjoner-om-oppmotet---Atle-Fretheim En forutsetning for å enes om mulige tiltak er at man er enige om hva som er problemet.
AP171002https://www.aftenposten.no/viten/i/yQrEr/Like-typisk-norsk-som-dugnaden_-er-diskusjoner-om-oppmotet---Atle-Fretheim De etterlyste tøffere tiltak , som avgift ved manglende oppmøte.
AP171002https://www.aftenposten.no/viten/i/95VyW/-Uonskede-arter-som-krysser-grensene-truer-norske-planter Tomatnæringen må selv ta forholdsregler og gjennomfører nå tiltak for å hindre videre spredning av tomatmøllen.
AP171002https://www.aftenposten.no/viten/i/95VyW/-Uonskede-arter-som-krysser-grensene-truer-norske-planter Redusert planteimport kan være et effektivt tiltak for å redusere trusselen fra fremmede arter.
AP171002https://www.aftenposten.no/viten/i/95VyW/-Uonskede-arter-som-krysser-grensene-truer-norske-planter Et annet viktig tiltak er hva du gjør hjemme i din egen hage.
AP171002https://www.aftenposten.no/verden/i/RkJb8/Facebook-nekter-a-godta-russiske-krav-Kan-bli-kastet-ut-av-landet Putin har de siste årene iverksatt flere tiltak for å få strengere kontroll med internett, men har fortsatt langt igjen til Kina.
AP171002https://www.aftenposten.no/okonomi/i/agx3A/Matkjedene-og-leverandorene-har-fatt-mer-makt-de-siste-fem-arene Rapporten ser på en rekke tiltak for å bedre situasjonen, blant annet : ¶ redusere importvernet ¶ redusere markedsreguleringen i landbruket ¶ subsidiere små leverandører ¶ tvangsoppløsning av store leverandører ¶ regulering av innkjøpspriser ¶ begrense kjedenes størrelse ¶ regulering av næringseiendom ¶ motvirke kompliserte innkj
AP171002https://www.aftenposten.no/okonomi/i/agx3A/Matkjedene-og-leverandorene-har-fatt-mer-makt-de-siste-fem-arene Mulige tiltak
AP171002https://www.aftenposten.no/okonomi/i/agx3A/Matkjedene-og-leverandorene-har-fatt-mer-makt-de-siste-fem-arene Konklusjonen er at det er vanskelig å innføre tiltak uten å utløse vesentlige konsekvenser på andre politikkområder.
AP171002https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Norsk-Tipping-har-tapt-150-millioner-kroner--med-vilje-243247b.html Når vi i det hele tatt har mulighet til å innføre et så radikalt og kostbart tiltak , er det fordi staten har gitt Norsk Tipping et krystallklart mandat.
AP171002https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Norsk-Tipping-har-tapt-150-millioner-kroner--med-vilje-243247b.html - De cirka 1000 kundene som når maksgrensen på 20.000 i måneden, har vi mulighet til å følge opp gjennom et annet av våre forebyggende tiltak , som er direkte kontakt med risikospillere på telefon, sier Hoffmann videre.
AP171002https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Tomme-fotballbaner-i-helgene_-men-kretsleder-har-motargumentene-klare--Det-er-helt-apenbart-at-ting-ikke-var-bedre-for-243253b.html Banestørrelsene for lag med fem og syv spillere er redusert, mens treer- og nierfotball er innført som nye tiltak .
AP171002https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Na-handler-det-om-stolthet-og-are-242829b.html SAS gjør også andre tiltak for å dempe skadevirkningene.
AA171002 Barn og unge fra Forandringsfabrikken, seks barnevernstjenester i Trøndelag og Barnevernspedagogutdanningene ved NTNU og Høgskolen i Sørøst Norge samarbeider tett i et felles prosjekt for å styrke denne utviklingen gjennom flere tiltak knyttet til endringer og kompetanseutvikling ved tjenestene og utdanningen.
DB171001 Ved stor hendelse kan det bli iverksatt tiltak fra myndighetene.
DB171001 Avtal med naboer eller venner om å foreta tiltak og holde øye med huset ditt dersom du ikke er hjemme.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/g5Ow1/4-sporsmal-og-svar-om-konflikten-Derfor-er-striden-mellom-Madrid-og-Barcelona-eksplosiv oktober 2017 : Katalanske velgere møter opp for å delta i en folkeavstemning til tross for at spansk politi har iverksatt en rekke tiltak som ifølge den spanske regjeringen gjør folkeavstemningen i praksis umulig å gjennomføre.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/7bPkv/Facebook-og-Google-ble-oppfordret-til-apenhet-om-falske-nyheter-Forslaget-ble-nedstemt-av-Oljefondets-forvaltere Mark Zuckerberg har gjennomført en rekke tiltak for å redusere omfanget av falske nyheter på Facebook.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/7bPkv/Facebook-og-Google-ble-oppfordret-til-apenhet-om-falske-nyheter-Forslaget-ble-nedstemt-av-Oljefondets-forvaltere Arjuna Capital hadde fremmet et forslag om at Facebook skulle lage en rapport om hvor stort problemet er og hvilke tiltak selskapet gjennomfører for å få bukt med det.
AA171001 Spanske myndigheter og rettsvesen har fastslått at folkeavstemningen er i strid med grunnloven og har iverksatt en rekke tiltak for å hindre gjennomføringen.
VG170930 Det er viktig at risikofaktorer som blant annet kulde og hard trening blir grundig kartlagt og at nye behandlingsmessige tiltak blir prøvd ut for å minimalisere de helsemessige konsekvensene for utøverne våre.
VG170930 Agder Energi har iverksatt tiltak for å begrense flomskader i vassdragene i Agder, melder Agderposten.
DB170930 Da var alle enhetene undersøkt, og vi satte ned tiltak for å opprettholde og forbedre arbeidsmiljøet, sa Hamran.
DA170930 Derfor leter myndighetene nå etter mer radikale tiltak for å endre turiststrømmen - først og fremst gjennom å bli kvitt « lavbudsjettsturistene » og drikkegjengene, som bare er ute etter å spise en falaffel, røyke hasj og drikke billig øl, mens de virrer rundt i byens rufsete Red Light District.
AA170930 De kommunale myndighetene hadde hengt det opp som en reaksjon på de spanske myndighetenes omfattende tiltak for å stanse folkeavstemningen.
VG170929 President Barack Obama iverksatte flere tiltak som skulle normalisere forholdet mellom de to landene, men nå kan det være duket for et alvorlig tilbakeslag.
DN170929 Samtidig har det blitt færre arbeidssøkere som deltar på tiltak , og det har blitt færre nye arbeidssøkere.
DB170929 « NOE vil vurdere nærmere tiltak når nytt styre er utnevnt », heter det i referatet fra varslingsrådets møte, som ikke er datert.
DB170929 I mai avdekket Dagbladet at kommunens oppfølging av KPMG-rapporten besto i at ledergruppen selv, under ledelse av havnedirektøren, skulle komme opp med sine egne forslag til tiltak for å bedre arbeidsmiljøet.
DB170929 Hun forteller i sitt varsel at også hun hadde blitt lovet tiltak fra byrådsavdelingen, men også disse tiltakene uteble.
DB170929 Det skulle gå fem måneder før nytt havnestyre ble oppnevnt, uten at kommunen iverksatte konkrete tiltak for å følge opp varselet.
DB170929 Byråd Geir Lippestad vil ikke kommentere hvorfor han aldri sørget for at det ble iverksatt konkrete tiltak eller undersøkelser om varslene som kom etter at kommunen hadde avsluttet oppfølgingen av KPMG-rapporten.
DB170929 Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak ( bruttoledigheten ) falt med 600 personer.
DB170929 I løpet av den siste måneden har det samtidig blitt færre arbeidssøkere som deltar på tiltak , og det har også blitt færre nye arbeidssøkere.
DB170929 I alt 86.400 personer var registrert som enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak ( bruttoledigheten ).
DB170929 Byrådet i Oslo la denne uken fram sitt forslag til kommunebudsjett for 2018, der det satses sterkt på tiltak som skal få det til å spire og gro i hovedstaden.
DA170929 President Barack Obama iverksatte flere tiltak som skulle normalisere forholdet mellom de to landene, men nå kan det være duket for et alvorlig tilbakeslag.
DA170929 Se forøvrig varsom.no og vurder behov for forebyggende tiltak .
AP170929https://www.aftenposten.no/osloby/i/1mzkq/Siste-vogn-stanset-utenfor-perrongen-Her-faller-rullestolbrukeren-ut-pa-T-banesporet Havarikommisjonen ber nå Sporveien innføre tiltak for å sikre at T-banetog stopper mer nøyaktig ved riktig stoppmerke på stasjonene.
AP170929https://www.aftenposten.no/osloby/i/1mzkq/Siste-vogn-stanset-utenfor-perrongen-Her-faller-rullestolbrukeren-ut-pa-T-banesporet Etter ulykken har Sporveien igangsatt tiltak ved å kvalitetssikre alle stoppmerkingene på stasjonene.
AP170929https://www.aftenposten.no/osloby/i/1mzkq/Siste-vogn-stanset-utenfor-perrongen-Her-faller-rullestolbrukeren-ut-pa-T-banesporet Ber om tiltak og bevisstgjøring for å stoppe korrekt ¶
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/g5xlB/Historisk-fall-i-passasjerer-pa-Ostfoldbanen--Bane-Nor-innkalles-til-krisemote Tror alle varslede tiltak kan måtte gjennomføres ¶
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/g5xlB/Historisk-fall-i-passasjerer-pa-Ostfoldbanen--Bane-Nor-innkalles-til-krisemote NSB-sjef Geir Petter Isaksen sier det kan bli aktuelt med flere tiltak : Busstilbud parallelt med Østfoldbanen.
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/g5xlB/Historisk-fall-i-passasjerer-pa-Ostfoldbanen--Bane-Nor-innkalles-til-krisemote Flere tiltak
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/Rvnm8/Likestillingsombudet-vil-todele-foreldrepermisjonen Hun mener likestillingen har sakket av på farten de siste årene, og at et slikt tiltak er viktig for å ta Norge til verdenstoppen igjen.
AA170929 President Barack Obama iverksatte flere tiltak som skulle normalisere forholdet mellom de to landene, men nå kan det være duket for et alvorlig tilbakeslag.
AA170929 Kvikksølv er et miljøproblem som vi ikke kan løse med nasjonale tiltak alene, sier Helgesen.
AA170929 Rosneft-direktør Igor Setsjin har støttet den tidligere statsministerens kandidatur, som et tiltak for å styrke selskapets utvikling internasjonalt.
AA170929 Til sammen var 86.400 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos Nav.
AA170929 I løpet av den siste måneden har det samtidig blitt færre arbeidssøkere som deltar på tiltak , og det har også blitt færre nye arbeidssøkere.
AA170929 Ifølge regjeringen er det i dag ikke mulig å iverksette tiltak som vil kunne redusere risikoen til et akseptabelt nivå ved en bygging av gangbrua.
AA170929 Ifølge regjeringen er det i dag ikke mulig å iverksette tiltak som vil kunne redusere risikoen til et akseptabelt nivå ved en bygging av gangbrua.
VG170928 Hun tror det kan være et konstruktivt tiltak at elitelaget er mer med på treninger sammen med rekrutter og juniorer, og eventuelt enda yngre løpere.
VG170928 På dette tidspunktet utelukker vi ingen tiltak , men vi kan ikke bare gripe etter batongen her og sette politiet på saken, vi må jobbe forebyggende.
VG170928 Hva er årsaken til resistensen, og hvilke tiltak virker ?
SA170928https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html La barnet selv foreslå tiltak og løsninger.
SA170928https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Fylkesmannen kan bestemme tiltak skolen og kommunen må gjennomføre, avslutter Oudmayer.
SA170928 La barnet selv foreslå tiltak og løsninger.
SA170928 Fylkesmannen kan bestemme tiltak skolen og kommunen må gjennomføre, avslutter Oudmayer.
NL170928 Kontraktsperioden er økt fra 8 år til 10 år, et tiltak som gjør det lettere for nye aktører å forsvare investeringer i nye skip.
NL170928 Regjeringens nordområdestrategi ramser opp mange muligheter, men veldig få konkrete tiltak .
DB170928 Oslo kommune mener det ble gjort tilstrekkelige tiltak for eleven og at det ikke foreligger bevis for at de psykiske plagene kvinnen har fått skyldes mobbing.
DA170928 - Vurder behov for forebyggende tiltak .
DA170928 Det regjeringen heller bør gjøre er å legge konkrete tiltak på bordet for å motvirke mobbing og sosiale problemer, sier Henriksen.
BT170928https://www.bt.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html La barnet selv foreslå tiltak og løsninger.
BT170928https://www.bt.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Fylkesmannen kan bestemme tiltak skolen og kommunen må gjennomføre, avslutter Oudmayer.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/i/o4xGV/Na-skal-det-ga-raskere-a-kjore-buss-pa-E18-ut-av-Oslo Det nye kollektivfeltet er ett av mange tiltak som skal bidra til dette, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/i/k2bzk/Oslo-kommune-domt-i-mobbesak Oslo kommune mener det ble gjort tilstrekkelige tiltak for eleven og at det ikke foreligger bevis for at de psykiske plagene kvinnen har fått skyldes mobbing.
AP170928https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html La barnet selv foreslå tiltak og løsninger.
AP170928https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Fylkesmannen kan bestemme tiltak skolen og kommunen må gjennomføre, avslutter Oudmayer.
AA170928 Men kommisjonen mener at ytterligere grep er nødvendig og foreslår nye tiltak for raskere å fjerne hatinnlegg og oppfordringer til terror.
AA170928 Oslo kommune mener det ble satt i verk tilstrekkelige tiltak for eleven og at det ikke foreligger bevis for at de psykiske plagene kvinnen har fått skyldes mobbing.
AA170928 Det regjeringen heller bør gjøre er å legge konkrete tiltak på bordet for å motvirke mobbing og sosiale problemer, sier Henriksen.
AA170928 Kommunen må innføre tiltak for å begrense personbiltrafikken, og da er det enklest å bruke pisk.
AA170928 Derfor er det synd at familier og andre som skal på søndagstur må ta regningen for manglende tiltak og organisering.
AA170928 Styringsgruppen hadde ansvar for felles mål, felles tiltak , disponeringer og budsjett.
AA170928 Modellen bygget mye på de samme tanker som vi fant i SLT ( samarbeid om lokale kriminalitetsforebyggende tiltak ) og i dagens politiråd.
AA170928 Etter hvert ble næringslivet og frivillige krefter koblet på, og vi prøvde ut tiltak i praksis.
AA170928 Dernest var det viktig at vi løftet oss bort fra debatten om hvem - stat eller kommune - som skulle betale for felles tiltak .
VG170927 - Med iverksatte tiltak vil vi sørge for en langt bedre kvalitetssikring av forsvarlig etisk forskning ved NIH, skriver Ronglan avslutningsvis.
VG170927 Midlertidige tiltak skulle ikke bli faste.
VG170927 Men vi vil se på tiltak som kan gjøre det triveligere å være i byen om vinteren, sier hun.
SA170927 Vi ser at det også skjer i saker der rektor har fattet vedtak med tiltak , men ikke har klart å håndheve eller følge opp disse.
SA170927 Det er ofte liten vilje til å ta ansvar og foreldre opplever i liten grad at det settes inn tiltak som virker.
SA170927 Be fylkesmannen sette inn midlertidige tiltak i påvente av at saker utredes.
SA170927 - Vi tenker det er viktig å plassere ansvar hos rektor dersom rektor visste eller burde vite om mobbingen og ikke har satt inn tiltak .
SA170927 - Krev umiddelbare tiltak , benytt klageadgangen til fylkesmannen og krev hurtighet.
FV170927https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html Vi ser at det også skjer i saker der rektor har fattet vedtak med tiltak , men ikke har klart å håndheve eller følge opp disse.
FV170927https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html Det er ofte liten vilje til å ta ansvar og foreldre opplever i liten grad at det settes inn tiltak som virker.
FV170927https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html Be fylkesmannen sette inn midlertidige tiltak i påvente av at saker utredes.
FV170927https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html - Vi tenker det er viktig å plassere ansvar hos rektor dersom rektor visste eller burde vite om mobbingen og ikke har satt inn tiltak .
FV170927https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html - Krev umiddelbare tiltak , benytt klageadgangen til fylkesmannen og krev hurtighet.
DA170927 I går ettermiddag arrangerte skolen nok et allmøte der ansatte blant annet skulle si sin mening om behov og tiltak .
DA170927 Flere tiltak på kort sikt ble diskutert.
DA170927 * Fysiske tiltak , med mulighet for å begrense antall åpne inn- og utganger på skolen.
BT170927https://www.bt.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html Vi ser at det også skjer i saker der rektor har fattet vedtak med tiltak , men ikke har klart å håndheve eller følge opp disse.
BT170927https://www.bt.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html Det er ofte liten vilje til å ta ansvar og foreldre opplever i liten grad at det settes inn tiltak som virker.
BT170927https://www.bt.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html Be fylkesmannen sette inn midlertidige tiltak i påvente av at saker utredes.
BT170927https://www.bt.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html - Vi tenker det er viktig å plassere ansvar hos rektor dersom rektor visste eller burde vite om mobbingen og ikke har satt inn tiltak .
BT170927https://www.bt.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html - Krev umiddelbare tiltak , benytt klageadgangen til fylkesmannen og krev hurtighet.
AP170927https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/Gp4WV/Jeg-er-redd-for-a-fortelle-at-jeg-har-seksuelle-folelser-for-barn--Skybak_-Tennfjord-og-Hermstad For å forebygge og forhindre overgrep mot barn er det helt nødvendig med et mangfold av tiltak .
AP170927https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html Vi ser at det også skjer i saker der rektor har fattet vedtak med tiltak , men ikke har klart å håndheve eller følge opp disse.
AP170927https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html Det er ofte liten vilje til å ta ansvar og foreldre opplever i liten grad at det settes inn tiltak som virker.
AP170927https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html Be fylkesmannen sette inn midlertidige tiltak i påvente av at saker utredes.
AP170927https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html - Vi tenker det er viktig å plassere ansvar hos rektor dersom rektor visste eller burde vite om mobbingen og ikke har satt inn tiltak .
AP170927https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html - Krev umiddelbare tiltak , benytt klageadgangen til fylkesmannen og krev hurtighet.
VG170926 - Det er et tiltak jeg har gjort nå.
VG170926 - For å lykkes med å få slutt på barneekteskap i praksis, må vi jobbe med alt fra små og lokale tiltak til store globale prioriteringer.
SA170926https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html Innføring av aktivitetsplikt ( skoleansatte har plikt til å følge med, gripe inn i akutte situasjoner, varsle, undersøke og sette inn tiltak ).i ¶
SA170926 Innføring av aktivitetsplikt ( skoleansatte har plikt til å følge med, gripe inn i akutte situasjoner, varsle, undersøke og sette inn tiltak ).i ¶
DN170926 Kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF ber politikerne besinne seg før de innfører flere restriktive tiltak rettet mot privatbilistene.
DB170926 Delikat endret emballasjen, noe som ga dem et forsprang Denja aldri klarte å ta igjen, til tross for at mange tiltak ble iverksatt.
DA170926 kroner til å videreutvikle Geitmyra skolehage og andre tiltak for urbant landbruk i byen.
DA170926 I Oslo sør-satsingen skal konkrete tiltak utvikles i samarbeid med lokale behov, noe som har vært meget vellykket i Groruddalssatsingen, sier byråd for byutvikling Hanna E.
DA170926 Kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF ber politikerne besinne seg før de innfører flere restriktive tiltak rettet mot privatbilistene.
DA170926 En støtteordning til innkjøp av elsykkel, er et slikt tiltak .
DA170926 Dette må følges opp med konkrete, effektive tiltak fra politisk hold.
BT170926https://www.bt.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html Innføring av aktivitetsplikt ( skoleansatte har plikt til å følge med, gripe inn i akutte situasjoner, varsle, undersøke og sette inn tiltak ).
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/i/8nr6Q/NTB-meldte-feilaktig-at-kongen-var-dod - Vi har gjort umiddelbare tiltak for at dette ikke skal skje igjen, blant annet ved at vi fjerner ferdigproduserte nekrologer fra vårt publiseringsystem, skriver Bjellaanes i en epost til Aftenposten.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/i/7Wbjw/Oslo-kommune-apner-for-ny-dieselavgift Kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF ber politikerne besinne seg før de innfører flere restriktive tiltak rettet mot privatbilistene.
AP170926https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html Innføring av aktivitetsplikt ( skoleansatte har plikt til å følge med, gripe inn i akutte situasjoner, varsle, undersøke og sette inn tiltak ).
AA170926 Kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF ber politikerne besinne seg før de innfører flere restriktive tiltak rettet mot privatbilistene.
VG170925 Dette er mye på en gang allerede og det gjøres mange andre tiltak for å gjøre noe med Oslo-luften, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal til VG.
VG170925 Det er et politisk spørsmål hvilke tiltak man ønsker å bruke for å redusere utslippene fra lette dieselbiler, sier overingeniør Susanne Lützenkirchen i Bymiljøetaten, som har ledet arbeidet som er gjort sammen med Statens vegvesen.
NL170925 Viktige tiltak i innsatsen for å forebygge uønskede svangerskap og abort.
NL170925 Alt i alt er dette viktige tiltak som kan bidra til å gi unge mennesker handlingskompetanse i seksuelle situasjoner når det blir aktuelt ( 4 ).
DN170925 Søndag sa han at regjeringen vil iverksette nødvendige tiltak for å holde landet samlet.
DB170925 Nye tiltak
DB170925 Gjennom enkle tiltak blir både bransjen og forbrukeren mer bevisst på matsvinnet, sier Schrøder. 60 prosent fra husholdningene ¶
DB170925 Alle tiltak i verdikjeden som bidrar til at matkvaliteten forbedres ønskes velkommen, men nøkkelen sitter faktisk hos forbrukeren.
DA170925 Lavutslipps- og også nullutslippssoner vil være et svært effektivt tiltak for å få fart på overgangen til utslippsfri transport, tror Zeros Marius Gjerset ( t.v. ).
DA170925 Det er derfor ikke et tiltak vi har behov for i Trondheim, sier Geir Waage, kommunalråd og gruppeleder for Ap.
DA170925 Men poenget er at vi allerede er for seint ute med mange tid- og ressurskrevende tiltak .
DA170925 - Vil MDG presentere en liste over tiltak i samtalene med de andre partiene om et nytt klimaforlik ?
DA170925 - Sverige er nå nærmere å nå Sveriges klimamål 2020 med kun innenlandske tiltak , heter det i en pressemelding.
AA170925 Flere av landets kommuner er allerede godt i gang med tiltak for å redusere svinnet : ¶
VG170924 Sahrreiter forteller til VG i Berlin at det straks ble satt i gang tiltak for å tette sikkerhetshullene, og sikre rutinene for registrering og overføring av valgresultater.
VG170924 SIKKERHETSTILTAK : Leder for gjennomføringen av forbundsdagsvalget i Tyskland, Dieter Sahrreither, forteller til VG at det er satt i gang tiltak for å hindre utenlandsk påvirkning i valget.
VG170924 I tillegg kommer det hele tiden gode tiltak for å bekjempe « fake news » og propaganda, sier hun.
DN170924 Åpenhet er ikke bare et spørsmål om tiltak , men først og fremst om kultur og holdning.
DN170924 - Vi har iverksatt flere tiltak og fattet beslutninger i så måte, så håper jeg at vi i praktisk hverdag også oppfattes som en åpen og inkluderende virksomhet.
DB170924 Dette har igjen bidratt til større debatt og politisk konflikt omkring ny utbygging av fossil energiproduksjon rundt i verden, og økt interesse for tiltak som kan begrense tilbudet av fossile energikilder.
AA170924 Han mener missiltesten bryter med atomavtalen og sier Frankrike og dets allierte vil se på tiltak for å stanse Irans « destabiliserende ballistiske aktiviteter ».
VG170923 Svindland forklarer årsaken til at det har tatt såpass lang tid fra utbruddet skjedde til det nå blir satt inn tiltak slik : ¶
VG170923 Hun påpeker at det ikke trenger å være virksomhetens feil at smitten har oppstått og sier at Joe & the juice har gjennomført alle tiltak for at det ikke skal skje igjen.
DB170923 Virksomheten har gjort flere tiltak , som å vaske ned lokalene, og samarbeider med Mattilsynet, sier Svindland.
DA170923 Åpen brannstasjon i Studenterlunden var lørdagens mest populære tiltak .
DA170923 Noe som nok var lørdagens mest populære tiltak for barn, og ikke minst fedre.
DA170923 - Det er gjort tiltak .
AP170923https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ejeMM/De-nye-strommalerne-lar-vente-pa-seg Allerede i januar i år vurderte NVE « særlige tiltak » mot nettselskapene, men lot dem ligge.
AP170923https://www.aftenposten.no/norge/i/8ngRA/Kaf-pa-Oslo-Lufthavn-stengt-etter-salmonellautbrudd - Virksomheten har gjort flere tiltak , som å vaske ned lokalene, og samarbeider med Mattilsynet, sier Svindland i pressemeldingen.
AA170923 Aksjonistene krever at det settes i verk en rekke tiltak for kvinner i miljøer der ære er en velkjent problemstilling.
VG170922 Han omtaler det som et kraftig tiltak for å isolere landet.
VG170922 Et mer pragmatisk forslag, hvor det gis hjemmel til å løse eventuelle problemer gjennom samtaler og praktiske tiltak , vil langt være å foretrekke, er beskjeden fra rektor Frøystein Gjesdal ved Norges Handelshøyskole.
VG170922 Enkelte andre selskap selger imidlertid både saksbehandling og tiltak til samme kommune.
VG170922 Dette skal ikke være et problem, da det er barnevernsleder og ikke den enkelte saksbehandler som kjøper tiltak .
DN170922 Reformen innebærer tiltak som skal gjøre det enklere for arbeidsgivere å forhandle om lønn og betingelser med sine ansatte, samt at det blir lavere kostnader knyttet til oppsigelser.
DN170922 Det er en rekke tiltak på norsk sokkel som har gitt kuttene.
DA170922 Det er et mål å levere konkrete forslag til tiltak allerede for 2017-2018.
DA170922 I november varslet klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) at det var satt av øremerkede midler til tiltak mot fremmede organismer.
DA170922 kroner til tiltak mot framande organismar, under dette informasjon og kartlegging.
DA170922 For et år siden utredet UDI en rekke målrettede tiltak som kunne bidra til å kutte ned på ankomstene.
AP170922https://www.aftenposten.no/osloby/i/L2Kg4/Oslo-skoler-som-sliter_-far-15-millioner-kroner-ekstra Et eget nettverk for de åtte skolene, der de skal følges opp og samarbeide om utprøving av tiltak .
AP170922https://www.aftenposten.no/osloby/i/L2Kg4/Oslo-skoler-som-sliter_-far-15-millioner-kroner-ekstra Disse settes inn i såkalte utviklingsløyper som « omfatter mange mer kortsiktige tiltak » : ¶
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/g8rWB/Regjeringen-vender-tommelen-ned-for-Hamars-jernbanevedtak Muligheter for konfliktreduserende og avbøtende tiltak slik at løsningene ikke bryter med Norges forpliktelser etter Ramsarkonvensjonen.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/g8rWB/Regjeringen-vender-tommelen-ned-for-Hamars-jernbanevedtak Ifølge Hamar Arbeiderblad ligger et kostnadsanslag for sentrumsalternativet ( Vest ) på 7,2 - 7,6 milliarder kroner, for Vikingskipet ( Øst ) på 6,6 - 8,7 milliarder kroner, « avhengig av hvilke tiltak som skal gjennomføres utover det som er jernbaneteknisk nødvendig ».
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/g8rWB/Regjeringen-vender-tommelen-ned-for-Hamars-jernbanevedtak De skal omfatte både jernbanemessige forhold, avbøtende tiltak, frigjøring av byutviklingsområder, mulige gevinster ved avhending av frigitte arealer og kompenserende tiltak for å oppfylle Ramsarkonvensjonen.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/g8rWB/Regjeringen-vender-tommelen-ned-for-Hamars-jernbanevedtak De skal omfatte både jernbanemessige forhold, avbøtende tiltak , frigjøring av byutviklingsområder, mulige gevinster ved avhending av frigitte arealer og kompenserende tiltak for å oppfylle Ramsarkonvensjonen.
AP170922https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/Jjap8/Jeg-skal-bli-pappa_-men-far-ikke-lov-til-a-ta-pappaperm--Ole-Andr-Kjennerud - Jeg tar ut alt jeg kan av pappapermisjon Lengre pappapermisjon har lenge vært et viktig likestillingspolitisk tiltak for Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.
AA170922 Reformen innebærer tiltak som skal gjøre det enklere for arbeidsgivere å forhandle om lønn og betingelser med sine ansatte, samt at det blir lavere kostnader knyttet til oppsigelser.
VG170921 Han omtaler det som et kraftig tiltak for å isolere landet.
VG170921 Selv er Hofstad Helleland stolt av at hun har opprettet « Kreativt Norge », det mange ser på som et næringspolitisk tiltak , mens om altså skal bidra til å øke kunstneres inntjeningspotensial.
VG170921 Hvis dette bare hadde vært et av mange tiltak , hadde det heller ikke vært noe å reagere på.
SA170921https://www.aftenbladet.no/bolig/Kan-du-egentlig-nekte-naboen-a-royke-pa-balkongen-10507b.html PLAGSOMT : Naboens røyk kan være plagsom, men det finnes en del tiltak du kan gjøre for å plages mindre.
SA170921 PLAGSOMT : Naboens røyk kan være plagsom, men det finnes en del tiltak du kan gjøre for å plages mindre.
DN170921 Hovedtema for møtet i Brussel var tiltak for å få opp tempoet i arbeidet med å få etterslepet av rettsakter inn i EØS-avtalen.
DN170921 Gjeldsfinansierte investeringer i infrastruktur og eiendom har vært en viktig driver for Kinas økonomiske vekst i årevis, men myndighetene har nå iverksatt tiltak for å hindre at dette fører til finanskrise i landet.
DB170921 Blant annet har de et tiltak rettet mot ferske dommere, som skal gi dem en god og trygg start.
DB170921 Det kreves offentlige tiltak for å sikre at også disse innvandrerne lærer språk, kultur og blir en del av samfunnet.
DB170921 Det ble en polarisert, mindre god debatt der en i liten grad tok tak i tiltak og mål for dem som skal integreres ; flyktninger og arbeidsinnvandrere.
DB170921 Gjennom etableringen av Kreativt Norge, lånekreditter, mentorprogrammer og gründer-/investorsatsing har regjeringen iverksatt tiltak for at kunstnere skal lykkes med å nå ut til større markeder.
DB170921 Straff og tvangsbehandling er heller ikke her gode tiltak .
DA170921 * Arbeidsgiver gjennomfører de tiltak som må til.
AP170921https://www.aftenposten.no/osloby/i/jR5aw/--Fuktige-kjellere-har-vart-et-faktum-i-nesten-alle-garder-vi-har-vart-i Bruk en uavhengig rådgiver med antikvarisk og teknisk kompetanse til å vurdere behovet for tiltak .
AP170921https://www.aftenposten.no/bolig/Kan-du-egentlig-nekte-naboen-a-royke-pa-balkongen-10507b.html PLAGSOMT : Naboens røyk kan være plagsom, men det finnes en del tiltak du kan gjøre for å plages mindre.
AA170921 Gjeldsfinansierte investeringer i infrastruktur og eiendom har vært en viktig driver for Kinas økonomiske vekst i årevis, men myndighetene har nå iverksatt tiltak for å hindre at dette fører til finanskrise i landet.
VG170920 Iran forpliktet seg til flere tiltak for å gjøre det umulig å utvikle atomvåpen, samtidig som de opprettholder sine atomanlegg til energiproduksjon.
SA170920https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/UEFA-ber-toppolitikere-om-hjelp-til-a-regulere-overgangsmarkedet-242470b.html UEFA-president Aleksander Ceferin ønsker støtte fra Europas politiske ledere for å få innført tiltak som kan tøyle den ville prisveksten for fotballspillere.
SA170920 UEFA-president Aleksander Ceferin ønsker støtte fra Europas politiske ledere for å få innført tiltak som kan tøyle den ville prisveksten for fotballspillere.
DB170920 Innbyggerne ble umiddelbart oppfordret til å iverksette tiltak for å sikre liv og eiendom før orkanen kom.
DB170920 Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Tove Karoline Knutsen sier at det er vel og bra med Regjeringens tiltak for å redusere fett, salt og sukker - men etterlyser innsats på to felt.
DB170920 Også her er det opplagt hvilke tiltak som må til : Bedre avfallshåndtering, økt produsentansvar og opprydding i områder hvor problemet er størst.
DB170920 Det er forståelig, men det er samtidig vanskelig å se for seg konkrete tiltak som kan dempe den følelsen.
DA170920 Thorbjørnsen ( V ) tror det er et godt supplement, men at det er konkrete tiltak som virker best.
DA170920 - Men vi må klare å være enige om betydningen og konsekvenene av ulike tiltak .
BT170920https://www.bt.no/100Sport/fotball/UEFA-ber-toppolitikere-om-hjelp-til-a-regulere-overgangsmarkedet-242470b.html UEFA-president Aleksander Ceferin ønsker støtte fra Europas politiske ledere for å få innført tiltak som kan tøyle den ville prisveksten for fotballspillere.
AP170920https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/UEFA-ber-toppolitikere-om-hjelp-til-a-regulere-overgangsmarkedet-242470b.html UEFA-president Aleksander Ceferin ønsker støtte fra Europas politiske ledere for å få innført tiltak som kan tøyle den ville prisveksten for fotballspillere.
AA170920 Myanmarske myndigheter mener at militæroperasjonene i Rakhine er nødvendige tiltak mot det de kaller terrorister etter at militante rohingyaer med noen måneders mellomrom har gått til angrep på politistillinger.
AA170920 Vi har hatt problemer med lekkasjer vi ikke får stoppet, selv etter mange tiltak .
SA170919https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Fotballforbundet-har-fatt-kritikk-for-elendige-resultater-Her-er-deres-forste-konkrete-tiltak-242315b.html Toppfotballsjef Nils Johan Semb er naturligvis fornøyd med at man får slike tiltak på plass.
SA170919https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Fotballforbundet-har-fatt-kritikk-for-elendige-resultater-Her-er-deres-forste-konkrete-tiltak-242315b.html Sammen med mange andre tiltak , håper vi dette kan forbedre nivået.
SA170919https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Fotballforbundet-har-fatt-kritikk-for-elendige-resultater-Her-er-deres-forste-konkrete-tiltak-242315b.html Her er deres første konkrete tiltak .
SA170919https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Fotballforbundet-har-fatt-kritikk-for-elendige-resultater-Her-er-deres-forste-konkrete-tiltak-242315b.html Det er ingen « quick fix », men et bra tiltak .
SA170919https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Fotballforbundet-har-fatt-kritikk-for-elendige-resultater-Her-er-deres-forste-konkrete-tiltak-242315b.html Dan Eggen presenterte mandag NFFs nye tiltak for utvikling av fotballen.
SA170919https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Fotballforbundet-har-fatt-kritikk-for-elendige-resultater-Her-er-deres-forste-konkrete-tiltak-242315b.html - Dette er et tiltak i barne og ungdomsfotballen.
SA170919 Toppfotballsjef Nils Johan Semb er naturligvis fornøyd med at man får slike tiltak på plass.
SA170919 Sammen med mange andre tiltak , håper vi dette kan forbedre nivået.
SA170919 Her er deres første konkrete tiltak .
SA170919 Det er ingen « quick fix », men et bra tiltak .
SA170919 Dan Eggen presenterte mandag NFFs nye tiltak for utvikling av fotballen.
SA170919 - Dette er et tiltak i barne og ungdomsfotballen.
DN170919 - Jeg tror grunnen til resultatet her, er manglende tiltak mot ledighet.
DN170919 Selskapets ledelse og styre vil fortsette, men det blir samtidig oppnevnt kreditorkomiteer, i tillegg til mulige andre tiltak for å sikre prosessen for de forskjellige interessentene.
DN170919 USAs nasjonale orkansenter ( NHC ) hadde på forhånd bedt innbyggerne om å iverksette tiltak for å sikre liv og eiendom umiddelbart, og beskriver uværet som « ekstremt farlig ».
DN170919 Han gjentok ikke sine tidlige trusler om å iverksette militære tiltak, men sa at USA er klare for ytterligere tiltak .
DN170919 Han gjentok ikke sine tidlige trusler om å iverksette militære tiltak , men sa at USA er klare for ytterligere tiltak.
DN170919 USAs nasjonale orkansenter ( NHC ) oppfordret i forkant innbyggerne til umiddelbart å iverksette tiltak for å sikre liv og eiendom, og beskriver uværet som « ekstremt farlig ».
DB170919 - Jeg mener at bydelene må følge barnehagene tettere opp for å være sikker på at pålagte rutiner og tiltak følges, skriver Tellevik Dahl.
DB170919 Det amerikanske orkan-senteret ( NHC ) hadde på forhånd bedt innbyggerne om å iverksette tiltak for å sikre liv og eiendom umiddelbart, og beskriver uværet som « livsfarlig ».
DB170919 ( Dagbladet ) : USAs nasjonale orkansenter ( NHC ) oppfordret innbyggerne i østlige deler av Karibia til umiddelbart å iverksette tiltak for å sikre liv og eiendom før orkanen kom.
DB170919 Da bør ingen tiltak fredes, alle løsninger må på bordet, alle parter må være forberedt på å gi, men alle skal med.
AP170919https://www.aftenposten.no/osloby/i/wazB4/18-millioner-skal-brukes-pa-a-gjore-Ring-2-tryggere-for-syklister Sykkelfeltene skal føres på baksiden av bussholdeplassene og de skal knyttes sammen med andre sykkelforbindelser med tiltak i veikryssene, sier Andenes.
AP170919https://www.aftenposten.no/osloby/i/wazB4/18-millioner-skal-brukes-pa-a-gjore-Ring-2-tryggere-for-syklister Midlertidige tiltak settes i verk.
AP170919https://www.aftenposten.no/osloby/i/wazB4/18-millioner-skal-brukes-pa-a-gjore-Ring-2-tryggere-for-syklister For at kua ikke skal dø mens gresset gror, skal det i løpet av vinteren og våren brukes 18 millioner på midlertidige tiltak som skal gjøre livet enklere og tryggere for syklister på strekning mellom Blindernveien og Lilleborg kirke på Torshov.
AP170919https://www.aftenposten.no/osloby/i/wazB4/18-millioner-skal-brukes-pa-a-gjore-Ring-2-tryggere-for-syklister Det skal utføres midlertidige tiltak for 18 millioner kroner.
AP170919https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fotballforbundet-har-fatt-kritikk-for-elendige-resultater-Her-er-deres-forste-konkrete-tiltak-242315b.html Toppfotballsjef Nils Johan Semb er naturligvis fornøyd med at man får slike tiltak på plass.
AP170919https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fotballforbundet-har-fatt-kritikk-for-elendige-resultater-Her-er-deres-forste-konkrete-tiltak-242315b.html Sammen med mange andre tiltak , håper vi dette kan forbedre nivået.
AP170919https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fotballforbundet-har-fatt-kritikk-for-elendige-resultater-Her-er-deres-forste-konkrete-tiltak-242315b.html Her er deres første konkrete tiltak .
AP170919https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fotballforbundet-har-fatt-kritikk-for-elendige-resultater-Her-er-deres-forste-konkrete-tiltak-242315b.html Det er ingen « quick fix », men et bra tiltak .
AP170919https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fotballforbundet-har-fatt-kritikk-for-elendige-resultater-Her-er-deres-forste-konkrete-tiltak-242315b.html Dan Eggen presenterte mandag NFFs nye tiltak for utvikling av fotballen.
AP170919https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fotballforbundet-har-fatt-kritikk-for-elendige-resultater-Her-er-deres-forste-konkrete-tiltak-242315b.html - Dette er et tiltak i barne og ungdomsfotballen.
AA170919 USAs nasjonale orkansenter ( NHC ) oppfordret i forkant innbyggerne til umiddelbart å iverksette tiltak for å sikre liv og eiendom, og beskriver uværet som « ekstremt farlig ».
AA170919 USAs nasjonale orkansenter ( NHC ) hadde på forhånd bedt innbyggerne om å iverksette tiltak for å sikre liv og eiendom umiddelbart, og beskriver uværet som « ekstremt farlig ».
VG170918 Flere tiltak skal vurderes på nasjonalt plan.
NL170918 Om ikke tiltak settes inn for å redusere plastforsøplingen av verdenshavene vil det være mer plast enn fisk i havmiljøet om tretti år.
NL170918 Landene har allerede besluttet å gjennomføre en lang rekke tiltak , og om dette blir iverksatt går verdenshavene en lysere framtid i møte.
DN170918 Flere tiltak skal vurderes på nasjonalt plan.
DB170918 Jacobsen satte stor pris på Wengs tiltak .
DB170918 Vi ser at det er et spesielt behov for tiltak og mer helhetlig forståelse for energipolitikk og sårbarheten i norsk økonomi hos den som skal styre olje- og energiministerposten, sier Riise, som mener vern av Lofoten, Vesterålen og Senja er et ministekrav.
DB170918 Vi ser at det er et spesielt behov for tiltak og mer helhetlig forståelse for energipolitikk og sårbarheten i norsk økonomi hos den som skal styre olje- og energiministerposten, sier Riise, som mener vern av Lofoten, Vesterålen og Senja er et ministekrav.
DB170918 Flere tiltak skal vurderes på nasjonalt plan.
DB170918 Disse to må tørre å kjempe for tiltak der Norge ses som en del av verden.
DA170918 Flere tiltak skal vurderes på nasjonalt plan.
AP170918https://www.aftenposten.no/verden/i/ro6Km/-Orkanen-Maria-har-nadd-land-med-full-styrke USAs nasjonale orkansenter ( NHC ) hadde på forhånd bedt innbyggerne om å iverksette tiltak for å sikre liv og eiendom umiddelbart, og beskriver uværet som « ekstremt farlig ».
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/i/XK01x/Alle-norske-forerkort-skal-granskes-etter-korrupsjonsavsloring Flere tiltak skal vurderes på nasjonalt plan.
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/i/056LG/Oslos-politimester-apner-for-ekstern-granskning-etter-Jensen-dom - Vi har ikke ventet på dommen for å iverksette tiltak .
AA170918 Flere tiltak skal vurderes på nasjonalt plan.
AA170918 Flere tiltak skal vurderes på nasjonalt plan.
AA170918 Enkle tiltak kan redde liv.
VG170917 Wilhelmsen mener Norge bør være klinkende klare i å fordømme hendelser som annekteringen av Krim, men samtidig unngå å bidra til tiltak som kan eskalere spenningen.
VG170917 Amerikanske soldater på Værnes, at militærøvelser holdes i Finnmark i stedet for Troms og at Norge kan bli del av et NATO-rakettskjold ser de på offensive, ikke defensive tiltak .
VG170917 Ti tiltak : Slik kan klimaet reddes ¶
VG170917 Det er viktig at det blir iverksatt tiltak og at de ansvarlige stilles for retten slik at de kan betale for skadene, sier Dimitris Karavellas, leder for WWF i Hellas til The Guardian : ¶
SA170917 Hellelands liste med forslag til tiltak og forbedringer som IOC kan sette i verk, er slik : ¶
DB170917 Torsdag mente han at USAs manglende tiltak tydet på at de ikke mistenkte kommunistregimet for å ha gjennomført angrepene.
AP170917https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Kulturministeren-krever-bedre-kjonnsbalanse-i-IOC-242180b.html Hellelands liste med forslag til tiltak og forbedringer som IOC kan sette i verk, er slik : ¶
AA170917 Trumps versjon av samtalen er noe annerledes enn den offisielle uttalelsen til Det hvite hus, der det står at de to har lovet felles tiltak for å øke presset mot den nordkoreanske lederen.
AA170917 Trumps versjon av samtalen er noe annerledes enn den offisielle uttalelsen til Det hvite hus, der det står at de to har lovet felles tiltak for å øke presset mot den nordkoreanske lederen.
VG170916 Av andre tiltak nevner Daily News at det i leiren vil være tilgang på elektrisitet, og at lokale myndigheter vil ha ansatte på plass for å sørge for gode sanitære forhold, samt forhindre mangel på vann.
DB170916 Regjeringen kan også by på en rapport om grønn konkurransekraft, der alle tiltak krever så mange penger at det tilsammen blir dyrt og umulig.
DB170916 Meldingen er et flott oppsussingsobjekt med potensiale - det mangler bare konkrete tiltak for utslippskutt.
VG170915 USA utelukker ikke militære tiltak i Venezuela : Maduro og opposisjonen : Uønsket.
VG170915 I følge opposisjonen vil ikke slike tiltak gjøre noe for å bidra til å redusere den kroniske matmangelen som har rammet Venezuela, skriver Reuters.
VG170915 Her jobber myndighetene hardt med å iverksette forebyggende tiltak og sikre innbyggerne, sier hun.
DN170915 september for å drøfte hvilke tiltak tyrkiske myndigheter kan iverksette for å forsøke å sette en stopper for folkeavstemningen.
DN170915 Trump vil ha tøffere tiltak mot « taper-terrorister » ¶
DN170915 Trump vil ha tøffere tiltak mot « taper-terrorister » ¶
DN170915 Trump vil ha tøffere tiltak mot « taper-terrorister » ¶
DN170915 | Trump vil ha tøffere tiltak mot « taper-terrorister » ¶
DB170915 Hvis de hadde én leder, som de fleste hadde, og han hadde noen saker på seg, kunne politiet få ham inn i fengsel for en tid - og så var det mulig å sette inn positive tiltak overfor de andre - for på denne måten hjelpe dem ut av miljøet.
DB170915 Trolig vil disse ha behov for helt andre tiltak , sier John-Filip Strandmoen i Kripos.
DB170915 Disse kan trenge tiltak som retter seg mot både seksuell skadelig atferd og mot ungdom som begår mye kriminalitet.
DB170915 De har behov for behandling og traumeoppfølging, og for tiltak som kan forhindre nye overgrep, sier John-Filip Strandmoen i Kripos.
DB170915 Alle kan trenge noen tiltak , men i varierende lengde og intensitet, sier Grov.
DA170915 Det samme gjelder forbudet mot kjønnsdelt svømmeundervisning, forbud mot hatpredikanter og tiltak mot at barn sendes til koranskoler i utlandet, hvor regjeringen lenge har svart og opptrådt passivt, sier Bøhler.
DA170915 * En selvfølge på et senter for demente på avlastning bør være et kontinuerlig tilbud om helsehjelp og forebyggende tiltak . | - Feilvurdering å ikke varsle om drapstrusler mot elev ¶
AA170915 På dette møtet vil han drøfte hvilke tiltak tyrkiske myndigheter kan iverksette for å forsøke å sette en stopper for folkeavstemningen. ( ©NTB ) ¶ | 18-åring pågrepet for bombeangrepet i London ¶
AA170915 | Trump vil ha tøffere tiltak mot « taper-terrorister » ¶
AA170915 - Mens EUs foreløpige restriktive tiltak mot Nord-Korea allerede er de strengeste vi har mot noe land, arbeider vi allerede med ytterligere selvstendige EU-tiltak som supplement til beslutningene som blir tatt i FN, sier hun.
AA170915 Vi har hatt ekstern gjennomgang av egen sikkerhet, og iverksatt en rekke tiltak for å bedre sikkerhetsarbeidet, sier driftsdirektør Torbjørn G.
AA170915 Økt innovasjon i offentlig sektor og åpning av dette store markedet for gründere og SMB gjennom pilotprosjekter er et åpenbart tiltak .
VG170914 De vet at det er vanskelig å skape oppslutning og engasjement rundt langsiktige tiltak som krever omlegging og reduksjon av velferd.
DB170914 Det må være enighet om massive tiltak for grensesikkerhet, før vi har en avtale.
DB170914 - Vi håper at vår studie kan bidra til at myndighetene og befolkningen gjør målrettede tiltak for å bevare skogen og legge til rette for bærekraftige avlinger, sier seniorforsker Lee Haanah.
DB170914 Tiltak vil blant annet innebære å sørge for nok skygge, naturlige gjerder og tilstrekkelig med planter som gir næring til biene.
DA170914 Klubben fikk dispensasjon til å spille ut forrige sesong i Furuset, men det ble påkrevd at det måtte gjøres flere tiltak i sommer.
AP170914https://www.aftenposten.no/verden/i/dy1pq/Japan-i-alarmberedskap-etter-ny-rakettoppskyting-fra-Nord-Korea - Vi ber alle nasjoner om å sette inn nye tiltak mot Kim-regimet, sa Tillerson i pressemeldingen.
VG170913 - Nord-Koreas kommende tiltak vil få USA til å lide en større smerte enn noensinne i historien, sa Nord-Koreas ambassadør i Genève, Han Tae Song, under FN-konferansen om nedrustning tirsdag.
NL170913 Det er et veldig bra tiltak og gjør at en blir sikker på hvor de ulike aktiviteter foregår på huset.
DN170913 | Varsler tiltak mot kinesiske oppkjøp ¶
DN170913 - Nord-Koreas kommende tiltak vil få USA til å lide en større smerte enn noensinne i historien, sa Nord-Koreas ambassadør i Genève, Han Tae Song, under FN-konferansen om nedrustning tirsdag.
DN170913 Selskapets ledelse og styre vil fortsette, men det blir samtidig oppnevnt kreditorkomiteer sammen med mulige andre tiltak for å sikre prosessen for de forskjellige interessentene.
DB170913 Både på nettsiden, men også gjennom ulike tiltak som er gjennomført for å forhindre misbruk av datingtjenesten, sier Johansen.
DB170913 - Har gjennomført tiltak
DB170913 For å øke støtten til Jemen, sikre tilgang for mennesker som trenger det, og gjøre slutt på lidelsene, krever vi at fire tiltak prioriteres.
DA170913 De har ikke innført treffsikre tiltak som helt konkret og direkte kunne bedret kunstnerøkonomien, sier han til Dagsavisen.
AP170913https://www.aftenposten.no/verden/i/lGLbM/Kims-siste-bombe-dobbelt-sa-kraftig-som-hittil-antatt Tanken er at retorikk og tiltak av denne type skal overbevise Kim til å komme i dialog med den nyvalgte sørkoreanske president Moo Jae-in.
AP170913https://www.aftenposten.no/okonomi/i/OvAlw/SAS-og-pilotene-i-megling_-storstreiken-kan-unngas SAS gjør også andre tiltak for å dempe skadevirkningene.
AP170913https://www.aftenposten.no/okonomi/i/OvAlw/SAS-innstiller-100-avganger-pa-grunn-av-mulig-streik SAS gjør også andre tiltak for å dempe skadevirkningene.
AA170913 I en uttalelse etter møtet ber rådet om umiddelbare tiltak for å få slutt på volden i området.
AA170913 - Nord-Koreas kommende tiltak vil få USA til å lide en større smerte enn noensinne i historien, sa Nord-Koreas ambassadør i Genève, Han Tae Song, under FN-konferansen om nedrustning tirsdag.
AA170913 | EU varsler nye tiltak mot kinesiske oppkjøp ¶
AA170913 Forebygging av ensomhet og tiltak som fremmer god psykisk helse for hele befolkningen er hovedmålene for Folkehelseuka som arrangeres denne uka.
AA170913 Både på nettsiden, men også gjennom ulike tiltak som er gjennomført for å forhindre misbruk av datingtjenesten, sier han.
VG170912 Det var det flere av oss som stusset på den manglende evnen til å gjennomføre tiltak og justeringer underveis.
VG170912 - Var det ikke noen tanker om at du måtte gjøre noe eller iverksette tiltak ?
SA170912https://www.aftenbladet.no/bolig/Obos-sjef-og-ordforer-med-unikt-forslag-Slik-kan-unge-uten-egenkapital-kjope-sin-forste-bolig-10535b.html Vi har gjennomført en rekke tiltak for at tilbudssiden i boligmarkedet skal fungere bedre, som igjen kan få flere unge inn i boligmarkedet, sier Jensen.
SA170912 Vi har gjennomført en rekke tiltak for at tilbudssiden i boligmarkedet skal fungere bedre, som igjen kan få flere unge inn i boligmarkedet, sier Jensen.
DN170912 - Nord-Koreas kommende tiltak vil få USA til å lide en større smerte enn noensinne i historien, sa Nord-Koreas ambassadør i Genève, Han Tae Song, under en FN-konferanse om nedrustning tirsdag.
AP170912https://www.aftenposten.no/verden/i/820LA/Trump-har-mott-storm-og-potensiell-atomkrig-Det-har-gitt-presidenten-gode-skussmal USA hadde bedt om enda strengere tiltak , men godtok en kompromissløsning.
AP170912https://www.aftenposten.no/bolig/Obos-sjef-og-ordforer-med-unikt-forslag-Slik-kan-unge-uten-egenkapital-kjope-sin-forste-bolig-10535b.html Vi har gjennomført en rekke tiltak for at tilbudssiden i boligmarkedet skal fungere bedre, som igjen kan få flere unge inn i boligmarkedet, sier Jensen.
AA170912 - Under halvparten av kommunene ble berørt av dette, og disse iverksatte tiltak og skaffet ekstra bemanning.
AA170912 Kina, verdens største marked for biler, « undersøker » liknende tiltak .
AA170912 Trondheim kommune iverksatte tiltak etter en rekke alvorlige hendelser, inkludert selvmord og selvmordsforsøk blant ungdom.
VG170911 * 1 Individuell oppfølging med video og samtaler mellom tiltak . * 1 Oversiktlige møter og video fra trening og kamp - ga mye info om motstander og eget lag. * 1 Tydelig utarbeidelse av verdier - slik skal vi ha det i laget.
VG170911 Dette er en av de tingene forsvaret kaller « nødvendige tiltak » ¶
NL170911 Alle tiltak i nærmiljøet må utføres på dugnad.
NL170911 Hun har fått mye kritikk for sin retorikk, men ikke særlig mye kritikk for det hun har utrettet av positive tiltak for hele vårt samfunn.
NL170911 Hun har fått mye kritikk for sin retorikk, men ikke særlig mye kritikk for det hun har utrettet av positive tiltak for hele vårt samfunn.
DN170911 Paven har vært en sterk forkjemper for tiltak for å bekjempe klimaendringene.
DN170911 Myndighetene har iverksatt en rekke tiltak for å bekjempe både forurensing og klimautslipp.
DB170911 I integreringspolitikken er et viktig tiltak for partiet å gi barn fra andre land bedre tilpassede løp i norsk skole.
DB170911 - Punkt to er kutt i utslippene i transportsektoren, ved at elbilfordelene beholdes videre, og at det kommer tiltak som gjør at de store maskinene også går over på miljøvennlig drivstoff, sier Skei Grande.
DB170911 Paven har vært en sterk forkjemper for tiltak for å bekjempe klimaendringene.
DB170911 Ifølge nyhetsbyrået AFP har USA søndag revidert utkastet over tiltak i forslaget om en ny FN-resolusjon.
DB170911 I begynnelsen av mai, da SAS og pilotene ble enige om en pause i tarifforhandlingene på ubestemt tid, forklarte lederen i Norske SAS-flygeres Forening, Jens Lippestad, at uenigheten særlig handler om arbeidsplaner og tiltak for å redusere arbeidsbelastningen for pilotene.
DB170911 De norske pilotforeningene har dog varslet om tiltak som skulle kunne påvirke trafikken fra og med torsdag 14. september, opplyser SAS.
DB170911 Formålet er å gjøre opposisjonelt arbeid vanskeligere, og forberede tiltak i tilfelle større samfunnsmessige kriser skulle oppstå », kan man lese i partiprogrammet.
DB170911 - Her handler det om kompetansestyrkende tiltak i hjemmetjenesten, og nøye prioriteringer : Det er viktigere at man tar seg tid til å forankre at den eldre spiser opp maten sin, enn at det nødvendigvis er vasket så fint hver gang.
DA170911 Fra torsdag vil imidlertid pilotforeningenes varslede tiltak påvirke trafikken langt hardere.
DA170911 Vil ta kuttene både innenlands og gjennom internasjonale tiltak .
DA170911 Hvorfor ikke også satse på tilsvarende tiltak i alle Ap-styrte kommuner ?
AP170911https://www.aftenposten.no/viten/i/AOmWM/Hvordan-faktasjekker-vi-tallene-som-ikke-finnes--Nina-Kristiansen Og vi vet ikke om helt andre tiltak ville vært bedre ?
AP170911https://www.aftenposten.no/viten/i/AOmWM/Hvordan-faktasjekker-vi-tallene-som-ikke-finnes--Nina-Kristiansen Når myndigheter og politikere lager forbud, påbud, begrensninger, tiltak og handlingsplaner på udokumenterte forhold, eller legger stor vekt på lite forskning.
AP170911https://www.aftenposten.no/reise/SAS-streiken-Hvilke-rettigheter-har-du-ved-flystreik-10556b.html Men så er det varslet tiltak fra torsdag som skulle kunne påvirke trafikken.
AA170911 Paven har vært en sterk forkjemper for tiltak for å bekjempe klimaendringene.
AA170911 Myndighetene har iverksatt en rekke tiltak for å bekjempe både forurensing og klimautslipp.
AA170911 Fra torsdag vil imidlertid pilotforeningenes varslede tiltak påvirke trafikken langt hardere.
AA170911 Men pilotforeningene har varslet tiltak som skulle kunne påvirke trafikken fra torsdag, sier pressekontakt Tonje Sund i SAS til NTB.
VG170910 Administrerende direktør Jacob Christensen-Røed i Norgestaxi legger seg flat og forteller at selskapet har satt i gang tiltak for å bedre situasjonen i god dialog med velferdsetaten.
VG170910 - Denne trenden er steg i riktig retning, men vi vil fortsette med flere tiltak for ytterligere å forbedre vår presisjon.
DB170910 Noe av det første vi skal gjøre etter valget er å iverksatte tiltak for å bekjempe denne kriminaliteten, sier Hadia Tajik, leder av Stortingets justiskomité og nestleder i Arbeiderpartiet.
DB170910 Årlig har det blitt utarbeidet en analyserapport for hvert enkelt dødsfall, med mål om å forstå, få innsikt og å justere tiltak .
AP170910https://www.aftenposten.no/verden/i/22wWl/FN-eksperter-Nord-Korea-fortsatte-med-eksport-tross-forbud Mandag skal FNs sikkerhetsråd stemme over en ny FN-resolusjon med tiltak for å presse landet til å stanse sine programmer for utvikling av atomvåpen og langtrekkende raketter.
AA170910 På www.skiforbundet.no finnes en oversikt over alle tiltak i forbindelse med Sundby-saken og frem til i dag.
VG170909 Vi må gjøre tiltak .
VG170909 Der er det ofte sånn lokalt at man vil ha mer avbøtende tiltak og dyrere tunnelløsninger lokalt, også er det ofte staten som bestemmer hvilke tiltak man skal ha i ulike kommuner.
VG170909 Der er det ofte sånn lokalt at man vil ha mer avbøtende tiltak og dyrere tunnelløsninger lokalt, også er det ofte staten som bestemmer hvilke tiltak man skal ha i ulike kommuner.
DB170909 Men det er en del trekk som gjør at vi trenger nye tiltak .
DB170909 - Jeg mener det har ført til at en har vært forsiktig med tiltak som vil gi reell bedring for likestillingen, sier hun.
DB170909 Oslo har aldri hatt et byråd som har gjort så mye mot luftforurensning som nå, med en historisk satsing på kollektiv og sykkel, restriktive tiltak mot biltrafikk, miljøfartsgrense, økt piggdekkavgift, femdoblet vasking av veier og støtte til vedovner og landstrøm.
DB170909 Jeg har egentlig ikke sett så mange tiltak som har virket.
DB170909 Det har vært mange gode intensjoner ja, og mye prat også, men få konkrete tiltak .
DB170909 - Vi tar gjerne flere konkrete innspill til flere tiltak vi kan ta i bruk for å få ned luftforurensningen.
DB170909 - Så dårlig luft som det er i Oslo, må det drastiske tiltak til, sier Ombye.
DB170909 - De tror at de skal kunne greie å nå målene veldig raskt, men når du ikke har tiltak som matcher målene, blir det litt kunstig å bejuble målene i utgangspunktet.
DB170909 Aps viktigste kritikk i denne stortingsperioden er at regjeringen kom for seint med og med for få tiltak mot ledighet etter oljeprisfallet og krisa i olje- og gassbransjen.
DB170909 Når dét er Aps mest offensive tiltak , så sier det veldig mye.
DB170909 - Jeg synes det er talende at Arbeiderpartiets mest offensive tiltak , den såkalte « jobbgarantien », gjelder under 1000 ungdommer.
DB170909 - Jeg er så lei av at hver gang vi har en diskusjon så handler det ikke om politiske tiltak , men om kommunikasjon og spinn.
DA170909 Oppgraderingen av OBT er et positivt tiltak for byen som helhet, sier direktøren.
DA170909 Gjennom å analysere hvordan bussterminalen fungerer og hvordan brukergruppene opplever dagens situasjon, har man identifisert en rekke tiltak som sammen vil øke kapasiteten og flyten gjennom bygningen og gi et forbedret kollektivtilbud til byens innbyggere.
DA170909 - Et skisseprosjekt har identifiserte behov og tiltak som var nødvendig for å transformere Oslo Bussterminal til en moderne, trygg og attraktiv bussterminal.
AP170909https://www.aftenposten.no/osloby/i/EV15j/Forste-gang-Rune-testet-heroin_-var-det-som-om-hele-verden-falt-pa-plass Kirkens Bymisjon trekker blant annet frem den dårlige sammenhengen mellom behandling og sosialtiltak, og mener det fører til hull i kjeden av tiltak .
AP170909https://www.aftenposten.no/osloby/i/EV15j/Forste-gang-Rune-testet-heroin_-var-det-som-om-hele-verden-falt-pa-plass Hun påpeker at konsekvensene av dårlig samhandling fører til hull i kjeden av tiltak .
AP170909https://www.aftenposten.no/osloby/i/EV15j/Forste-gang-Rune-testet-heroin_-var-det-som-om-hele-verden-falt-pa-plass Det trengs bedre sammenheng mellom behandling og sosialtiltak, kommunale tiltak og spesialistbehandling, og bedre samhandling mellom rus og psykiatri, sier Hvambsal.
AP170909https://www.aftenposten.no/okonomi/i/pwdrG/NHO-sjefen--Behovet-for-dem-med-bare-grunnskoleutdanning-faller-som-en-stein NHO-topp Kristin Skogen Lund mener målrettede tiltak må stå øverst på dagsordenen for en ny regjering, uansett politisk farge.
AP170909https://www.aftenposten.no/okonomi/i/pwdrG/NHO-sjefen--Behovet-for-dem-med-bare-grunnskoleutdanning-faller-som-en-stein NHO-sjef Kristin Skogen Lund mener målrettede tiltak må stå øverst på dagsorden for en ny regjering, uansett politisk farge FOTO : Gorm Kallestad, NTB scanpix ¶
AP170909https://www.aftenposten.no/norge/i/kkPKB/Familien-til-knivstukket-16-aring-kritiserer-politiet - Man kan alltid være etterpåklok, men da saken ble anmeldt var det ingenting som tilsa at det var nødvendig med tiltak , sier Benjaminsen.
NL170908 Reaksjonene og engasjementet mot enkelte tiltak i den nye langtidsplanen for Forsvaret har dessverre fått overskygge helheten.
NL170908 Det paradoksale er at disse " demokrativenner ", som for eksempel innvandrings- og integreringsministeren Sylvi Listhaug, foreslår tiltak som innskrenker alles rettigheter og friheter.
DN170908 Tiltak for unge som ikke har foreldre i ryggen til ekstra sikkerhetsstillelse er også viktig.
DN170908 Etter det DN forstår, handler slike tiltak om at SAS vil tilpasse aktiviteten mer etter sesongvariasjoner.
DN170908 - Alle tiltak som kan øke antallet arbeidsplasser for funksjonshemmede, er bra.
DB170908 Vi har satt i verk umiddelbare tiltak slik at tjenestene våre nå tilfredsstiller kravene til Oslo kommune.
DB170908 Oslo kommune tok umiddelbart grep og satte i gang tiltak som sikrer at alle i dag mottar et forsvarlig tilbud.
DB170908 Etter skrivet fikk Aleris mulighet til å iverksette tiltak , men dokumentasjonen gir ifølge kommunen « ikke grunnlag for Helseeaten til å vurdere at Aleris Omsorg AS evner å gi forsvarlige tjenester til kommunens innbyggere ».
DB170908 Vi vet jo at svevestøv er et stort problem i Oslo, og det er derfor vi også gjennomfører en rekke tiltak for å få ned luftforurensningen fra svevestøv.
DB170908 Vi har derfor fått på plass en rekke tiltak, men mye tyder på at vi også trenger flere tiltak , sier byråd Berg.
DB170908 Vi har derfor fått på plass en rekke tiltak , men mye tyder på at vi også trenger flere tiltak, sier byråd Berg.
DB170908 På kun to år har vi fått på plass en rekke store og små tiltak , sier Berg videre.
DB170908 Miljøbyråden har via sin byrådssekretær formidlet følgende oversikt over byrådets tiltak i kampen mot svevestøv : ¶
DB170908 Flere tiltak
DB170908 - Det som har vært hovedfokuset mitt siden jeg kom inn i byråd for to år siden, har vært å få på plass tiltak mot luftforurensning fra svevestøv i Oslo, ikke på hvordan informasjonen presenteres på kommunens nettsider, sier Berg.
DB170908 Vi skal selge dette, og da er det spørsmål om hvilke tiltak man skal foreta.
DB170908 - Vi vil ta hensyn til naboene, men det er umulig for oss å ta stilling til hvilke tiltak som kan gjennomføres ettersom FrP etter 4 år enda ikke har klart å legge frem planer for det nye beredskapssenteret, sier Tajik.
DB170908 Den blåblå regjeringen har gjennom sine tiltak vist at den ønsker at jordbruket skal satse stort og løsrevet fra arealressursene.
AP170908https://www.aftenposten.no/osloby/i/q5xBg/Regjeringen-avviser-Oslo-protester_-sier-ja-til-E18-vestover Samtidig påpeker han at det må gjennomføres trafikkreduserende tiltak for å nå klimamålene og bøte på økt trafikk.
AP170908https://www.aftenposten.no/okonomi/i/8290r/Lokalbefolkningen-protesterer-mot-flere-turister Dubrovnik, ferieperle ved Adriaterhavet, har også måttet vurdere tiltak mot tilstrømmingen av turister.
AA170908 | Regjeringen med nye tiltak til barnevernet ¶
AA170908 Det er spesielt tre tiltak som settes i gang.
VG170907 Et elektrisitetsfirma i Haiti har innført flere tiltak før orkanen treffer, skriver Haiti Press Network.
VG170907 Det påpekes samtidig at man må vurdere behovet for forebyggende tiltak , og at beredskapsaktører skal vurdere fortløpende behov for beredskap.
VG170907 - Vi beholder vår verdiskaping selv, dette legges til egenkapitalen, føres tilbake til driften og benyttes til å investere i bedre tiltak , økt kompetanse og gode arbeidsvilkår.
NL170907 Dersom du er opptatt av kompromissløshet i miljø- og klimapolitikken, bedre vilkår for dyrene, en mer praktisk skole med flere lærere, fritidstilbud for alle, en bedre ruspolitikk, bedre tiltak for psykisk helse i skolen og en fremtidsrettet næringspolitikk, bør du stemme Miljøpartiet De Grønne på mandag.
DB170907 I Dagbladet i går viste Støre hvordan Ap i regjering vil bruke de 15 milliardene de tar inn i økte skatter : 4 milliarder til barnehage og skole, 7 milliarder på sykehus og eldreomsorg og 4 milliarder på kompetansebygging og ulike tiltak for å skape nye jobber.
DB170907 Han advarte mot en utviklings- og sikkerhetskrise som bare kunne løses ved en kombinasjon av økt selvstyrerett, økonomiske tiltak og anerkjennelse av rohingya-minoritetens rett til statsborgerskap.
DB170907 Vi må vel tilbake til Jens Evensen, BBS, Norsk Data eller Bjarne Hope for å finne ledere som virkelig evnet å sette en skikkelig langsiktig agenda og drive igjennom gode tiltak .
DB170907 Og da er veien kort til å konkludere med at « ekstreme tider krever ekstreme tiltak .
DA170907 Annan-kommisjonen gikk sterkt inn for raske og besluttsomme tiltak for å motvirke den dødelige volden mellom buddhister og muslimer i delstaten Rakhine, ikke minst bedre de sosiale forholdene for rohingyaene.
DA170907 Det dummeste er å kaste en masse penger etter tiltak som de som bor der ikke vil ha.
DA170907 Da må vi høre på innbyggerne og få vite hvor skoen trykker før det settes i verk tiltak .
DA170907 Oppgraderingen av OBT er et positivt tiltak for byen som helhet, sier direktøren.
DA170907 Gjennom å analysere hvordan bussterminalen fungerer og hvordan brukergruppene opplever dagens situasjon, har man identifisert en rekke tiltak som sammen vil øke kapasiteten og flyten gjennom bygningen og gi et forbedret kollektivtilbud til byens innbyggere.
DA170907 - Et skisseprosjekt har identifiserte behov og tiltak som var nødvendig for å transformere Oslo Bussterminal til en moderne, trygg og attraktiv bussterminal.
DA170907 Tallene for « Arbeidsgjengen » i 2016 viser at 26 prosent av de 71 som deltok i opplegget fikk jobb, mens 15 prosent begynte på skole og 15 prosent var med på videre tiltak .
DA170907 I Fredrikstad har en tredel i tilsvarende tiltak fått jobb og en tredel begynt på skole.
AP170907https://www.aftenposten.no/osloby/i/d3poj/Ekstrem-oppussing-av-Oslo-bussterminal Jeg tror den nye Oslo Bussterminal blir mer effektiv, vil gi en bedre reiseopplevelse og blir et positivt tiltak for Oslo sentrum.
AP170907https://www.aftenposten.no/norge/i/d3aJj/Store-varsler-mistillit-mot-Solberg Frp-leder Siv Jensen avviste anklagene som hun mente var « påviselig feil » og framholdt at regjeringen i 2017 alene bruker 4 milliarder kroner på ulike tiltak for dem som har minst.
AP170907https://www.aftenposten.no/norge/i/P1e3z/Mange-barn-far-ikke-god-nok-hjelp-av-barnevernet-Na-vil-Regjeringen-sette-de-ansatte-pa-skolebenken Solveig Horne er opptatt av at barnevernet bør ha større fokus på å bygge opp målrettede tiltak til familiene og barna som trenger hjelp.
AA170907 Annan-kommisjonen gikk sterkt inn for raske og besluttsomme tiltak for å motvirke den dødelige volden mellom buddhister og muslimer i delstaten Rakhine, ikke minst bedre de sosiale forholdene for rohingyaene.
AA170907 Samme dag varslet Kinas utenriksminister Wang Yi at Kina mener FNs sikkerhetsråd bør iverksette nye tiltak mot Nord-Korea som følge av regimets siste kjernefysiske prøvesprengning.
AA170907 Prosessens hovedhensikt er å fremme regionalt samarbeid, gjennom kapasitets- og tillitsbyggende tiltak som bidrar til samhandling på tvers av nasjonale grenser i Sør- og Sentral-Asia. 3.
AA170907 Frp-leder Siv Jensen avviste anklagene som hun mente var « påviselig feil » og framholdt at regjeringen i 2017 alene bruker 4 milliarder kroner på ulike tiltak for dem som har minst ¶
AA170907 - Det er svært positivt at rettighetshaverne på Ekofisk investerer i nye tiltak for å opprettholde produksjonen fra et modent felt og på den måten sikre at alle lønnsomme ressurser utvinnes.
AA170907 Det påpekes samtidig at man må vurdere behovet for forebyggende tiltak , og at beredskapsaktører skal vurdere fortløpende behov for beredskap. ( ©NTB ) ¶
VG170906 - Vi er blitt informerte om at det finnes alligatorer i vannet, men regner med at VM-arrangørene har tiltak for å holde dem unna.
VG170906 Slike tiltak krever mot, og mot har vi i Norge både blant politikere og blant folk flest.
VG170906 Jeg tror på å utdanne innvandrere og asylsøkere uten å knuse deres selvfølelse eller fjerne alt av berikende kultur, få dem raskt ut i arbeid og sørge for at de blir der, styrke norskopplæringen, fjerne integreringshemmende tiltak , styrke forskningen på integrering mens vi samtidig bekjemper hatefulle ytringer og antidemokratiske krefter, gruppetenkning og utenforskap.
VG170906 Går ledigheten opp vil partier i posisjon lett gi konjunkturer skylden, men går den ned igjen er plutselig politiske tiltak veldig avgjørende.
VG170906 Den spesialpedagogiske oppfølgingen må endres, slik at tiltak iverksettes tidlig.
VG170906 I kronikken viser Høie til flere tiltak som han mener vil løse utfordringene fastlegeordningen nå står ovenfor.
VG170906 Ønsker ikke å bruke private tiltak
VG170906 Når vi må kjøpe private tiltak , koster det mer, sier Tvedt.
VG170906 Hvis det er et statlig tiltak , får vi en refusjon.
VG170906 - Jeg ønsker ikke å bruke private tiltak, jeg ønsker at staten skal kunne gi tiltak som er faglig forsvarlig.
VG170906 - Jeg ønsker ikke å bruke private tiltak , jeg ønsker at staten skal kunne gi tiltak som er faglig forsvarlig.
NL170906 Derfor har vi satset ekstra på å stimulere utmarksbeite, og vi har lagt frem en egen gründermelding for landbruket der vi har kommet med tiltak som skal hjelpe til med å utnytte gårdens ressurser til annen produksjon enn volummat, som lokalmat og reiseliv.
NL170906 Den som måtte tro at Vorlands manglende vilje til å iverksette undersøkelser og korrigerende tiltak ved UNN ville utløse negative reaksjoner fra overordnet hold, må tro om igjen.
NL170906 En trenger ikke være professor eller økonom for å forstå at finansiering av andre tiltak må være sløsing med ressurser.
NL170906 For meg er det uforståelig at Ap kutter i et tiltak som bidrar til å løfte ungdommen opp og fram.
DN170906https://www.dn.no/dnaktiv/2017/09/06/2050/Trening/-politikerne-glemmer-forebygging Partiet tallfester imidlertid ikke de ulike tiltakene, men helsepolitisk talsperson Torgeir Micaelsen poengterer at de har satt av midler til alle tiltak i deres alternative budsjetter.
DN170906https://www.dn.no/dnaktiv/2017/09/06/2050/Trening/-politikerne-glemmer-forebygging Han peker på at de i Folkehelsemeldingen varsler en rekke tiltak med mål om ti prosent reduksjon i fysisk inaktivitet innen 2025, og at de prøver ut ulike modeller for mer fysisk aktivitet og kroppsøving på ungdomstrinnet.
DB170906 - Vi tar situasjonen på aller høyeste alvor, og har iverksatt tiltak for å komme i kontakt med studentene.
DB170906 Mangelen på reelle politiske reformer eller tiltak å diskutere i valgkampen ble derfor påfallende.
DB170906 Den er også blitt et viktig sosialt tiltak , da den gir elever som ikke er de faglig sterkeste muligheten til å vise at når det gjelder innsats og pålitelighet, så kan de konkurrere med de beste.
DA170906 Det er mange tiltak som må til for å løse dette.
DA170906 - Det største problemet er at det stadig kommer nye fattige familier som flytter hit, konstaterte Helgheim, som fremhevet at Drammen kommune, til tross for stor barnefattigdom, har satt inn mange gode tiltak for å bekjempe dette.
AP170906https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/42XM9/Hvor-er-kjonnsforskerne-i-Stoltenberg-utvalget--Harriet-Bjerrum-Nielsen Men et halvt år etter er hun likevel blitt leder av et « ekspertutvalg » som skal forklare politikerne hvorfor det er slik og som skal anvise tiltak og en politikkutvikling som kan endre på tingenes tilstand.
VG170905 - Hvilke tiltak har dere gjort ?
VG170905 - Denne orkanen er altfor kraftig og utgjør en altfor stor trussel til at vi kan utsette å sette i verk tiltak , sa Gimenez på en pressebrifing, ifølge Washington Post.
VG170905 Hun sa da at hun hadde satt i gang flere tiltak for å blant annet registrere flere rohingyar som statsborgere.
VG170905 Vi har etablert en ny tilskuddsordning der kommuner kan søke om midler til rekruttering av fastleger og tiltak for å heve kvaliteten og kompetansen i allmennlegetjenesten.
VG170905 ØNSKER NYE TILTAK : Finansminister, Siv Jensen ( Frp ), mener at strengere krav må til for at foreldre skal sørge for at barna deres lærer seg norsk.
VG170905 Men utgangspunktet mitt er å sette i gang tiltak for at barna blir bedre kvalifisert for samfunnet, forklarer Frp-lederen.
VG170905 Jensen viser til at 56 prosent av barn med innvandrerbakgrunn i Oslo-skolen får særskilt norskopplæring, og at tidligere tiltak har vist seg å ikke være tilstrekkelige.
VG170905 - Vi har innført gratis kjernetid i barnehage for barn, og det er gjort en rekke slike tiltak .
VG170905 - Da vi erfarte at flere hundre epikriser og prøvesvar lå uåpnet, iverksatte vi umiddelbart tiltak , sier Røst.
SA170905 - Jeg skal ikke løpe fra mitt ansvar, men jeg må bli målt på det jeg har ansvar for, som rekruttering av landslagstrenere og tiltak for å sette i gang utvikling av norsk fotball.
DN170905 Vi har vært i kontakt med de berørte avtalepartene og har sendt en kortfattet foreløpig redegjørelse til Norges vassdrags og energidirektorat ( NVE ) der vi redegjør hvilke tiltak vi har iverksatt for å finne ut av hva som har skjedd.
DN170905 Nå må vi avdekke hvordan dette har skjedd, og hvilke tiltak vi kan iverksette for at ikke det skal skje igjen, skriver administrerende direktør Oddmund Kroken i Østfold Energi i pressemeldingen.
DN170905 Vi gjør tiltak mot nettsteder som strider mot retningslinjene våre for nedlasting av programvare, som er der for å sikre at brukerne våre vet nøyaktig hva de laster ned og at installasjonsprosessen er trygg og enkel å forstå.
DB170905 Et jobbskattefradrag, som gjelder kun for dem som er i arbeid, er et effektivt tiltak for å redusere denne byrden, og få flere i arbeid.
DA170905 Det er et mål å levere konkrete forslag til tiltak allerede for 2017 - 2018.
BT170905https://www.bt.no/100Sport/fotball/Semb-nekter-a-trekke-seg--Jeg-oppfatter-sterk-tillit-i-ledelsen-241492b.html - Jeg skal ikke løpe fra mitt ansvar, men jeg må bli målt på det jeg har ansvar for, som rekruttering av landslagstrenere og tiltak for å sette i gang utvikling av norsk fotball.
AP170905https://www.aftenposten.no/viten/i/zmVnr/Slik-pavirker-kjop-av-bolig-nummer-to-prisene-i-Oslo Regjeringen innførte i desember 2016 en pakke med tiltak for å redusere prisveksten i Oslo, blant annet rettet mot kjøpere av sekundærboliger.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/i/WrxMQ/Vurderer-pa-kort-sikt-a-sette-inn-flere-tog-pa-Ostfoldbanen Lover avgjørelse om tiltak i høst ¶
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/i/WrxMQ/Vurderer-a-pa-kort-sikt-a-sette-inn-flere-tog-pa-Ostfoldbanen Lover avgjørelse om tiltak i høst ¶
AP170905https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Semb-nekter-a-trekke-seg--Jeg-oppfatter-sterk-tillit-i-ledelsen-241492b.html - Jeg skal ikke løpe fra mitt ansvar, men jeg må bli målt på det jeg har ansvar for, som rekruttering av landslagstrenere og tiltak for å sette i gang utvikling av norsk fotball.
AA170905 Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzya har på sin side advart mot tiltak som kan nøre opp under konflikten.
AA170905 Det foreslås å sette av en pott til « tiltak granulat » for å bedre tilbakeføringen til kunstgressbane etter vinterbrøyting.
AA170905 Tiltak granulat : ¶
AA170905 Hun har sendt inn et notat der hun foreslår at formannskapet går inn for å oppheve ordningen, ettersom « de opprinnelige begrunnelsene for konsesjonsordningen ikke er tilstrekkelig tungtveiende til å begrunne et så inngripende tiltak ».
VG170904 Den amerikanske FN-ambassadøren listet opp tiltak og sanksjoner mot Nord-Korea over nesten et kvart århundre.
VG170904 Den amerikanske FN-ambassadøren listet opp tiltak og sanksjoner mot Nord-Korea over nesten et kvart århundre.
VG170904 I valget kjøres det på med standarder, mål, tiltak , lovverk, individuelle retter.
VG170904 Vi jobber hver dag for å redusere den ytterligere, blant annet gjennom tiltak for å gi ledige kompetansehevning.
VG170904 Vi har satt inn tiltak som har hjulpet og det var nødvendig.
VG170904 - Når økonomien går bedre, er det ikke like stort behov for tiltak for å motvirke ledighet.
VG170904 At alle stemmer telles manuelt i den foreløpige tellingen er et enkelt tiltak for å sikre tilliten til valget, skrev Sanner.
VG170904 - Å telle manuelt er et tiltak som tetter en sårbarhet, understreker Bernsen.
VG170904 - KMD og Valgdirektoratet har gjort en ny vurdering av trusselbildet i nær dialog med NSM og PST, som er enig i at vi iverksetter nye tiltak , skrev kommunalminister Jan Tore Sanner i en epost til VG søndag.
SA170904 Vi vil innføre makspris og utvikle en nasjonal standard for innholdet i AKS, samt utrede tiltak for å sikre at tilbudet også treffer barn som trenger det mest.
SA170904 I tillegg til en rekke tiltak mot barnefattigdom som vi foreslår, jobber vi også for mindre kjøpepress, som særlig kan være viktig for barn i fattige familier.
SA170904 Høyre mener dette er tiltak som vil styrke kvinnehelsen, og bidra til en mer helhetlig helsetjeneste til gravide kvinner. 3.
SA170904 1,5 milliarder kronene kan da brukes til mer målrettede tiltak , blant annet til kompetanseløft og bedre bemanning i barnehagene, styrking av helsestasjonene og barselomsorgen. 12.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi vil innføre makspris og utvikle en nasjonal standard for innholdet i AKS, samt utrede tiltak for å sikre at tilbudet også treffer barn som trenger det mest.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html I tillegg til en rekke tiltak mot barnefattigdom som vi foreslår, jobber vi også for mindre kjøpepress, som særlig kan være viktig for barn i fattige familier.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Høyre mener dette er tiltak som vil styrke kvinnehelsen, og bidra til en mer helhetlig helsetjeneste til gravide kvinner. 3.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html 1,5 milliarder kronene kan da brukes til mer målrettede tiltak , blant annet til kompetanseløft og bedre bemanning i barnehagene, styrking av helsestasjonene og barselomsorgen. 12.
DN170904https://www.dn.no/nyheter/2017/09/04/2157/FN/usas-fn-ambassador-sier-nord-korea-ber-om-krig Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzya oppfordret det internasjonale samfunn til å unngå tiltak som kan nøre opp under konflikten ytterligere.
DN170904 Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzya oppfordret det internasjonale samfunn til å unngå tiltak som kan nøre opp under konflikten ytterligere.
DB170904 Ifølge Hansson er priskuttet først og fremst et tiltak for å gjøre kollektivtransport tilgjengelig for alle.
DB170904 I en forsmak fra statsbudsjettet for 2018, lover finansminister Siv Jensen ( Frp ) og Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( Høyre ) tiltak for totalt 65 millioner kroner for å gjøre noe med dette.
DB170904 Det er lett å love gull og grønne skoger når en ikke har makt, men ser du på hva som faktisk har skjedd har vi gjort mer for fagopplæring både med budsjett og tiltak i løpet av fire år enn de rødgrønne gjorde på åtte, hevder Torbjørn Røe Isaksen.
DB170904 De to ministrene skryter av at de har gjennomført tiltak for nær 600 millioner kroner for yrkesfag de siste fire årene i det de kaller et « yrkesfagregnskap ».
DB170904 Å avdekke og stanse ungdommen i oppstarten av en ruskarriere er et viktig forebyggende tiltak for nettopp å hindre en utvikling og oppdage de bakenforliggende årsakene.
DB170904 Og gjennom dette møtet gjør jeg alt jeg kan for å informere om fakta, tiltak og muligheter på veien videre.
DB170904 Det er vel her dere burde sette inn tiltak ; slik at noen står klare for å hjelpe når jeg ringer, og ungdommen slipper å vente i lang tid !
DA170904 Bymisjonen jobber derfor mye med arbeidstiltak og andre sosiale tiltak .
AP170904https://www.aftenposten.no/verden/i/B8zMe/Fire-mater-Trump-kan-temme-Nord-Korea-for-a-hindre-global-katastrofe- Hvorfor det kan virke : Nordkoreanerne må tro på USAs og deres alliertes vilje til å angripe for at andre tiltak skal virke, sier Gillespie.
AP170904https://www.aftenposten.no/verden/i/B8zMe/Fire-mater-Trump-kan-temme-Nord-Korea-for-a-hindre-global-katastrofe- - Moon har bedt om alle mulige diplomatiske tiltak , inkludert sanksjonsresolusjoner i FNs sikkerhetsråd som fullstendig isolerer Nord-Korea, siterer sikkerhetsrådgiver Chung Eui-Yong ham på etter et møte i det sørkoreanske sikkerhetsrådet.
AP170904https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/72xbo/Lysbakken-vil-gjore-Stores-forste-100-dager-som-statsminister-gronnere Trappe opp barnetrygden allerede i 2018-budsjettet som et tiltak for å hjelpe fattige familier.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi vil innføre makspris og utvikle en nasjonal standard for innholdet i AKS, samt utrede tiltak for å sikre at tilbudet også treffer barn som trenger det mest.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html I tillegg til en rekke tiltak mot barnefattigdom som vi foreslår, jobber vi også for mindre kjøpepress, som særlig kan være viktig for barn i fattige familier.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Høyre mener dette er tiltak som vil styrke kvinnehelsen, og bidra til en mer helhetlig helsetjeneste til gravide kvinner. 3.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html 1,5 milliarder kronene kan da brukes til mer målrettede tiltak , blant annet til kompetanseløft og bedre bemanning i barnehagene, styrking av helsestasjonene og barselomsorgen. 12.
AA170904 Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzya oppfordret det internasjonale samfunn til å unngå tiltak som kan nøre opp under konflikten ytterligere.
AA170904 - Moon har bedt om alle mulige diplomatiske tiltak , inkludert sanksjonsresolusjoner i FNs sikkerhetsråd som fullstendig isolerer Nord-Korea, siterer sikkerhetsrådgiver Chung Eui-Yong ham på etter et møte i det sørkoreanske sikkerhetsrådet. ( ©NTB ) ¶
AA170904 Dette ønsker Merkel å unngå, og hun ønsker at fondet skal brukes til å finansiere mindre drastiske tiltak .
VG170903 - Moon har bedt om alle mulige diplomatiske tiltak , inkludert sanksjonsresolusjoner i FNs sikkerhetsråd som fullstendig isolerer Nord-Korea, siterer sikkerhetsrådgiver Chung Eui-Yong ham på etter et møte i det sørkoreanske sikkerhetsrådet.
VG170903 At alle stemmer telles manuelt i den foreløpige tellingen er et enkelt tiltak for å sikre tilliten til valget, mener han.
VG170903 - KMD og Valgdirektoratet har gjort en ny vurdering av trusselbildet i nær dialog med NSM og PST, som er enig i at vi iverksetter nye tiltak , skriver kommunalminister Sanner i en epost til VG.
DN170903 - Moon har bedt om alle mulige diplomatiske tiltak , inkludert sanksjonsresolusjoner i FNs sikkerhetsråd som fullstendig isolerer Nord-Korea, siterer sikkerhetsrådgiver Chung Eui-Yong ham på etter et møte i det sørkoreanske sikkerhetsrådet.
DB170903 - Moon har bedt om alle mulige diplomatiske tiltak , inkludert sanksjonsresolusjoner i FNs sikkerhetsråd som fullstendig isolerer Nord-Korea, siterer sikkerhetsrådgiver Chung Eui-Yong ham på etter et møte i det sørkoreanske sikkerhetsrådet.
DB170903 - Moon har bedt om alle mulige diplomatiske tiltak , inkludert sanksjonsresolusjoner i FNs sikkerhetsråd som fullstendig isolerer Nord-Korea, siterer sikkerhetsrådgiver Chung Eui-Yong ham på etter et møte i det sørkoreanske sikkerhetsrådet.
DB170903 Dagbladets avsløring kom samme dag som justisminister Per Willy Amundsen ( Frp ) overfor Nettavisen foreslår nye tiltak for å gjøre det vanskeligere for forvaringsdømte å få prøveløslatelse.
DA170903 Hummels vil ha strengere tiltak for å holde uønskede elementer borte fra tribunen.
AA170903 Presidenten skriver på Twitter søndag at dette er ett av flere tiltak som er oppe til vurdering.
AA170903 - Moon har bedt om alle mulige diplomatiske tiltak , inkludert sanksjonsresolusjoner i FNs sikkerhetsråd som fullstendig isolerer Nord-Korea, siterer sikkerhetsrådgiver Chung Eui-Yong ham på etter et møte i det sørkoreanske sikkerhetsrådet.
AA170903 - Moon har bedt om alle mulige diplomatiske tiltak , inkludert sanksjonsresolusjoner i FNs sikkerhetsråd som fullstendig isolerer Nord-Korea, siterer sikkerhetsrådgiver Chung Eui-Yong ham på etter et møte i det sørkoreanske sikkerhetsrådet.
VG170902 Partiet vil også vurdere andre tiltak for å støtte barnefamilier med svak økonomi samt bedre permisjonsordningene for foreldre med flerlinger.
NL170902 Som eksempel kan tre av en rekke tiltak nevnes : Bygging av nytt Samisk senter, erstatning til reineiere, og etablering av forskningsprogram for å vurdere hvilke konsekvenser støy medfører for rein.
NL170902 Eksempelvis er avtale om støyavbøtende tiltak for samiske samfunn ikke medtatt, til tross for at kostnadene vil beløpe seg til flere millioner.
DN170902 Vårt mål er en verden uten kjernevåpen, og det arbeider vi for blant annet gjennom tiltak som dette.
DN170902 Satsingen på brenselsbanken og tiltak for å verifisere atomnedrustning er praktiske og konkrete tiltak som bidrar til å hindre spredning av atomvåpen og reell nedrustning.
DN170902 Satsingen på brenselsbanken og tiltak for å verifisere atomnedrustning er praktiske og konkrete tiltak som bidrar til å hindre spredning av atomvåpen og reell nedrustning.
DN170902 Andre tiltak er : ¶
DB170902 - Per i dag ser vi ikke mange konkrete tiltak fra byrådet i en størrelsesorden som må til for at hele næringen skal kunne innfri miljøkravene innen 2022, uttalte administrerende direktør Bjørn Rebne nylig til Dagbladet.
DB170902 All verdiskaping er ført tilbake til driften og benyttet til å investere i bedre tiltak , økt kompetanse og gode arbeidsvilkår, sier Aleris-direktøren.
DB170902 Oslo Taxi : - Få tiltak
DB170902 ETTERLYSER TILTAK .
DB170902 Dette er et godt tiltak , men det er andre utfordringer knyttet til hydrogenbil i drosjetrafikk.
DB170902 Dette er bare ett av flere tiltak for å nå byrådets hårete mål om at absolutt alle fossilbiler skal ut av Oslo innen 2030.
DB170902 Administrerende direktør i Oslo Taxi, Bjørn Rebne, mener Oslo-byrådet må komme med flere tiltak for at målet om nullutslipp skal kunne nås.
DB170902 - Per i dag ser vi ikke mange konkrete tiltak fra byrådet i en størrelsesorden som må til for at hele næringen skal kunne innfri miljøkravene innen 2022, sier Rebne.
DB170902 Hun er mest opptatt av at det har tatt justisministeren ( og hans forgjenger ) fire år å komme med forslag til tiltak mot vold i nære relasjoner.
DA170902 Andre tiltak er : ¶
DA170902 Løsningen ligger i klassiske tiltak for sosial utjevning.
AA170902 Dette forstod politikerne, men de hadde ikke noen forslag til tiltak .
VG170901 I den gode saks tjeneste virker det som smarte, idealistiske folk lar rådyre, dårlige tiltak passere uten å si fra.
VG170901 Vi i Høyre foreslår derfor en rekke tiltak der flere kan iverksettes allerede ved skolestart.
VG170901 Vi er selvfølgelig åpne for å støtte også andre tiltak som kan gjøre de utsatte skolene tryggere.
VG170901 Verken Aps skolebyråd i Oslo eller Jonas Gahr Støres nærmeste medarbeider, Jonas Bals, presenterer i VG ett eneste tiltak som vil hjelpe skolene i forbindelse med skolestart.
VG170901 Svaret fra Aps skolebyråd har vært at hun ikke kan engasjere seg i situasjonen på enkeltskoler og følgelig ikke vil sette inn særskilte tiltak .
VG170901 Regjeringen har derfor ikke bare fulgt opp svakhetene avdekket av Gjørvkommisjonen, men har i tillegg iverksatt en rekke andre tiltak for et tryggere Norge.
VG170901 En rekke andre tiltak bidrar til å styrke samarbeidet mellom politi og Forsvar i terrorberedskapen.
VG170901 Både politiet og Forsvaret har iverksatt en rekke tiltak både før og etter Riksrevisjonens undersøkelse av objektsikring i 2015, slik at status for både objektplaner og øving på sikringen nå har blitt vesentlig bedre.
VG170901 Ett tiltak har vært å be LO om å intensivere valgkampen overfor sine medlemmer.
VG170901 Hun ble oppsagt fra verftet i Ulsteinvik og malte en skole i sommer på tiltak fra NAV.
VG170901 Denne sommeren har hun malt skolen i Hjørungavåg på tiltak fra NAV.
NL170901 Man fyller de verste hullene etter mange års underfinansiering og bekrefter tunge investeringer som det lenge har vært politisk enighet om, men utelater tiltak for å sikre nasjonens territorielle sikkerhet.
NL170901 Hvilke tiltak vil de iverksette for å bedre hverdagen for barn som vokser opp i fattige familier ?
NL170901 Men Arbeiderpartiet vil ha konkrete tiltak som kan bidra til at de beste legemidlene kommer de sykeste pasientene til gode.
DN170901https://www.dn.no/nyheter/2017/09/01/2054/Makrookonomi/-den-dagen-jeg-begynte-a-sortere-fyrstikker-sa-mannen-min-at-na-ma-du-ut-i-jobb - Dere har hatt en del målrettede tiltak , og dere har brukt en del penger for å få det til, men så har dere også hatt drahjelp av lav rente og svak krone ?
DN170901https://www.dn.no/nyheter/2017/09/01/2053/Politikk/regjeringspartnere-gir-regjeringen-stryk-for-laerersatsing Ifølge Tyvand har to av regjeringens tiltak siste periode tvert imot bidratt til å bremse opp tilgangen på kvalifiserte lærere.
DN170901 Ifølge Tyvand har to av regjeringens tiltak siste periode tvert imot bidratt til å bremse opp tilgangen på kvalifiserte lærere.
DN170901 Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak falt med 1.200 personer.
DB170901 Solberg framholdt at samtlige tiltak som ble anbefalt av Gjørv-kommisjonen nå enten er gjennomført eller iverksatt.
DB170901 - Visse tiltak kan gjennomføres - som etableringen av beredskapssenter og innkjøp av nye politihelikoptre.
DB170901 Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak ( bruttoledigheten ) falt med 1.200 personer.
DB170901 I alt 89.600 personer var registrert som enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak ( bruttoledigheten ).
DB170901 De skal involvere familie og nettverk ved valg av fosterhjem, og følge opp barn og foreldre bedre når det er truffet tiltak .
DB170901 - Vi ønsker at de barna som trenger hjelp fra barnevernet skal ha rett til tiltak når vilkårene i loven er oppfylt.
DB170901 ¶ TILTAK : Vi trenger mer forskning på hva som faktisk virker av straff og rehabilitering heller enn tiltak basert på fordommer og teoretiske antagelser, skriver artikkelforfatter.
DB170901 | Alle presidentens tvilere ¶ ¶ TILTAK : Vi trenger mer forskning på hva som faktisk virker av straff og rehabilitering heller enn tiltak basert på fordommer og teoretiske antagelser, skriver artikkelforfatter.
DB170901 Men vi trenger mer forskning på hva som faktisk virker av straff og rehabilitering heller enn tiltak basert på fordommer og teoretiske antagelser.
DB170901 Det er forståelig at både folk flest og politikere skriker etter tiltak .
DA170901 2008 arbeidssøkere deltok i et arbeidsrettet tiltak i august.
DA170901 Og vi vil ha nye tiltak for at alle barn skal kunne delta i idrett, uten å bli hindret av høye kostnader.
DA170901 Det blir feil å trekke fram ett enkeltstående tiltak .
DA170901 - Bedre tiltak for unge som faller utenfor skole og jobb.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/82OkW/De-siste-ledighetstallene-for-valget-er-godt-nytt-for-regjeringspartiene Ved å satse mer på tiltak kan enhver regjering redusere antall helt ledige ved å flytte dem over på tiltak .
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/82OkW/De-siste-ledighetstallene-for-valget-er-godt-nytt-for-regjeringspartiene Ved å satse mer på tiltak kan enhver regjering redusere antall helt ledige ved å flytte dem over på tiltak.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/82OkW/De-siste-ledighetstallene-for-valget-er-godt-nytt-for-regjeringspartiene Dette er det laveste antallet ledige og personer på tiltak siden mai 2015, regnet med sesongjusteringer, slik at ulike måneder kan sammenlignes.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/82OkW/De-siste-ledighetstallene-for-valget-er-godt-nytt-for-regjeringspartiene Det var 91.800 helt ledige eller på tiltak ved utgangen av august.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/82OkW/De-siste-ledighetstallene-for-valget-er-godt-nytt-for-regjeringspartiene De viste fall niende måned på rad for antall registrerte helt ledige og personer på tiltak .
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/82OkW/De-siste-ledighetstallene-for-valget-er-godt-nytt-for-regjeringspartiene Antallet registrerte ledige og personer på tiltak var i august det laveste på over to år.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/i/12WGe/Nav-Ledigheten-faller-for-niende-maned-pa-rad Det kan for eksempel inkludere personer som studerer eller er på tiltak .
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/i/12WGe/Nav-Ledigheten-faller-for-niende-maned-pa-rad Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, falt med 9.300 personer og utgjør nå 3,2 prosent av arbeidsstyrken.
AA170901 Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, falt med 9.300 personer og utgjør nå 3,2 prosent av arbeidsstyrken.
AA170901 Solberg framholdt at samtlige tiltak som ble anbefalt av Gjørv-kommisjonen nå enten er gjennomført eller iverksatt.
AA170901 - Visse tiltak kan gjennomføres - som etableringen av beredskapssenter og innkjøp av nye politihelikoptre.
AA170901 Nå foreslås det å lovfeste at barnet har rett til nødvendige tiltak når vilkårene er oppfylt, ifølge Barne- og likestillingsdepartementet.
AA170901 I dag er barnevernet pålagt en plikt til å gi hjelp og tiltak til barnet og foreldrene.
AA170901 Vi har derfor nå valgt å prioritere tiltak som vil gi en betydelig styrking av beredskapen på Svalbard og en varig helårsløsning.
VG170831 Jonas Gahr Støre fremmer tiltak for å hjelpe norske elever til å bli sunnere.
VG170831 Nå vil justisminister Per Willy Amundsen få på plass nye tiltak for å få bukt med problemet.
VG170831 - Det er bra at justisministeren endelig, etter fire år - elleve dager før valget, ønsker å få på plass tiltak mot vold i nære relasjoner.
VG170831 Resultatene står ikke i forhold til standarden vi har satt oss her på hotellet, og vi har gjort flere tiltak som skjerper våre rutiner ytterligere.
VG170831 - Vi kan jo alltid bli bedre, og har allerede satt i gang tiltak for våre rutiner og måten vi arbeider med disse sakene på.
VG170831 Til tross for at han mener det er kommunene som har hovedansvar for å finne nye og effektive rekrutteringsmetoder, understreker han at regjeringen har satt i gang flere tiltak for å gjøre fastlegeordningen bedre - både for legene og pasientene.
NL170831 Vi snakker om både akutte tiltak som førstehjelpskunnskap, tilgjengelig nesespray, alternative inntaksmåter som røyking og mer kunnskap om risiko.
NL170831 Og vi snakker om mer langsiktige tiltak som god oppfølging, behandlingstilbud, helseoppfølging, behandling av Hepatitt C, bolig, arbeid, aktivitet og andre ting å fylle livet med.
NL170831 Det handler om ny innsats, nye tiltak, men også om større overdoseforebyggende fokus inn i allerede eksisterende tiltak og tjenester ¶
NL170831 Det handler om ny innsats, nye tiltak , men også om større overdoseforebyggende fokus inn i allerede eksisterende tiltak og tjenester ¶
NL170831 Det finnes ikke et enkelt tiltak eller en løsning som vil forebygge alle overdoser.
FV170831https://www.fvn.no/100Sport/fotball/NFFs-hovedsponsor-kritisk-til-norsk-fotball--Norges-storste-idrett-kan-ikke-vare-bekjent-av-dette-241167b.html Det er viktig å understreke at alle midler vi mottar fra Norsk Tipping til breddefotballen brukes til kjønnsnøytrale tiltak .
DB170831 Dette er et viktig tiltak for å bekjempe fattigdom og for å styrke integreringen.
DB170831 Blant regjeringens tiltak for å demme opp for låne-veksten, er forskrifter for kredittmarkedsføring og kredittkort-fakturering, retningslinjer for forbrukslån, og en gjeldsinformasjonslov som legger til rette for et gjeldsregister.
DB170831 - Regjeringen la derfor før sommeren fram en kraftfull pakke med tiltak for å få markedet for forbrukslån til å fungere bedre.
DB170831 - KRAFTFULL : - Regjeringen la før sommeren frem en kraftfull pakke med tiltak for å få markedet for forbrukslån til å fungere bedre, sier finansminister Siv Jensen.
DB170831 Skattereduksjon for bedrifter som gir ansatte treningsfri i arbeidstida, eller andre tiltak som gjør det økonomisk gunstig å bevege seg mer, er også en farbar vei å gå.
DB170831 Istedenfor å la helsepolitikken dreie seg om helsekøer, antall sykehus, sykehjemsplasser, korridorpasienter, fritt behandlingsvalg, og dyre kreftmedisiner, bør Høie og Michalsen se etter tiltak utenfor sykehusenes fire vegger.
DB170831 Dette er direkte og viktige tiltak , men vel så viktig er det å snakke om det som i de fleste tilfeller svikter ; oppfølgingsfasen og ettervernet, veien tilbake til samfunnet og familien.
DB170831 Selv om det legges vekt på tiltak for å unngå tvangsreturer, vil det være familier som nekter å samarbeide om egen utreise.
DB170831 Departementet er imidlertid helt enig i at internering bare kan skje dersom andre tiltak ikke er tilstrekkelige, og bare dersom internering er helt nødvendig som en siste utvei.
DB170831 Vi trenger tiltak for å oppnå en nødvendig kjønnsbalanse på studiet.
DA170831 Samlet er dette tiltak som rammer Frankrikes svakeste, sier han.
DA170831 Med Høyre bygger vi ut rekordmye fornybar energi, som et av mange tiltak for å sikre spillrom for en sterk, kraftkrevende og grønnere industri i Norge.
AP170831https://www.aftenposten.no/osloby/i/WrozQ/-Fagre-lofter-til-Holmlia--men-ingen-penger Summen av en rekke ulike store og små tiltak skal gi resultater, er intensjonen.
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/i/zm684/Larere-uten-godkjent-utdanning-star-for-mer-av-undervisningen Vi har varslet tiltak for å få kommunene til å arbeide aktivt med rekruttering, sier Høyre-statsråden.
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/i/vLn2L/Nye-Veier-og-Statens-vegvesen-landet-pa-samme-belop-da-de-vurderte-E6-strekning-om-igjen Til grunn for kostnadsreduksjonen ligger også en del reduksjoner i tiltak , blant annet på sideveier tilknyttet E6.
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/i/vLn2L/Nye-Veier-og-Statens-vegvesen-landet-pa-samme-belop-da-de-vurderte-E6-strekning-om-igjen - Ethvert tiltak som har til hensikt å få ned kostnader der de er ute av kontroll er bra, sier samferdselspolitisk talsmann Eirik Sivertsen i Arbeiderpartiet.
AA170831 Helseminister Bent Høie ( H ) sier flere tiltak er gjort nasjonalt for å bedre situasjonen.
VG170830 Oljepenger kan brukes til tiltak som fremmer arbeid, for eksempel til å betale mellomlegg for jobbtrening.
VG170830 Fordelene med individualistenes analyse er at det er lettere å lage konkrete tiltak .
VG170830 Vi kunne ha sagt tydelig hvor det skal settes inn ekstraordinære tiltak .
VG170830 - Vi må finne tiltak som kan bidra til at innvandrere kommer inn på arbeidsmarkedet.
SA170830https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Uefa-maktet-ikke-a-stanse-pengegalskapen-i-fotballen_-na-varsler-de-nye-grep--Noe-ma-gjores-241210b.html Han utelukker ikke at de vil innføre nye tiltak , og ønsker å samarbeide med EU for å innføre dem.
SA170830https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Uefa-maktet-ikke-a-stanse-pengegalskapen-i-fotballen_-na-varsler-de-nye-grep--Noe-ma-gjores-241210b.html - Krevende tiltak
SA170830 Han utelukker ikke at de vil innføre nye tiltak , og ønsker å samarbeide med EU for å innføre dem.
SA170830 - Krevende tiltak
SA170830 Det er viktig å understreke at alle midler vi mottar fra Norsk Tipping til breddefotballen brukes til kjønnsnøytrale tiltak .
NL170830 Flere av de andre kandidatene har mest fokus på å bli populære i partiapparatet sentralt og velger derfor å sitte stille i båten framfor å gå i bresjen for tiltak av viktighet for landsdelen.
NL170830 ( NOU'en med tiltak og forslag til lovendringer samt høringsuttalelser kan leses på Regjeringens hjemmeside ).
NL170830 Alle tiltakene fra de øvrige partiene, som høster heder og ære hos asyllobbyistene i NOAS, er tiltak som vil utsette Norge og det norske folk for et nytt innvandringseksperiment.
FV170830https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Uefa-maktet-ikke-a-stanse-pengegalskapen-i-fotballen_-na-varsler-de-nye-grep--Noe-ma-gjores-241210b.html Han utelukker ikke at de vil innføre nye tiltak , og ønsker å samarbeide med EU for å innføre dem.
FV170830https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Uefa-maktet-ikke-a-stanse-pengegalskapen-i-fotballen_-na-varsler-de-nye-grep--Noe-ma-gjores-241210b.html - Krevende tiltak
DN170830 Vi har varslet tiltak for å få kommunene til å arbeide aktivt med rekruttering.
DN170830 Kanskje kommer det også noen mer forbrukervennlige tiltak som gjør at man ikke trenger å låse seg til én leverandør for full funksjonalitet.
DN170830 september og « vurdere utarbeidelse av tiltak for å hindre ytterligere forverring av menneskerettighetssituasjonen » i landet.
DN170830 - Rapporten bekrefter at majoriteten av banker og forsikringsselskaper har en seniorpolitikk med tiltak for å beholde eldre arbeidstakere i jobb, men spørsmålet er om vi bruker de rette virkemidlene, sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer.
DB170830 For første gang på lenge har en amerikansk president fulgt oppfordringen fra Afghanistan om å kreve at Pakistan fornyer forpliktelsene til aggressive tiltak mot militante islamister.
DB170830 - Det ene er tiltak mot den aggressive reklamen, og så må vi gå til kjernen, som er renta.
DB170830 - Rapporten bekrefter at majoriteten av banker og forsikringsselskaper har en seniorpolitikk med tiltak for å beholde eldre arbeidstakere i jobb, men spørsmålet er om vi bruker de rette virkemidlene, sier Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge, til Finansavisen.
DB170830 I tillegg til den nye støtteordningen for taxi-sjåfører, viser byråden til at kommunen har iverksatt flere tiltak for å få flere hydrogenbiler på veiene.
DB170830 Men det er lite som tilsier at de to statsministerkandidatene er på jakt med lys og lykter etter tiltak som kan få ned sykefraværet.
DB170830 Leverer en debatt med et brennende engasjement, i alt fra innlegget om enslige mindreårige asylsøkere til konkrete tiltak for ny boligpolitikk.
DB170830 Staten er pålagt å sette inn alle nødvendige tiltak for å oppfylle rettighetene i barnekonvensjonen.
DB170830 Lovfesting av en mobbelov for barnehagen vil være et slikt tiltak .
DB170830 Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet kan fastsette konkrete tiltak som skolen skal gjennomføre og kan gi dagbøter.
DB170830 Arbeid mot mobbing i barnehagen kan derfor også være et tiltak mot frafall i videregående opplæring.
DB170830 Slik kunnskap er verdifull som grunnlag for lokale risiko- og sårbarhetsanalyser, og vil kunne gi mer treffsikre forebyggende tiltak .
DB170830 Kommuner som har gjennomført slike kartlegginger erfarer at de med hensiktsmessige kart og kompetanse kan kartlegge hvor vassdragene løper, deres skadepotensial, og hvilke tiltak som er nødvendig for å forebygge flomskader.
DB170830 Et krafttak for å tilføre GIS-kompetanse på lokalt og regionalt nivå, kan være et nyttig tiltak .
DB170830 PISA-måling, eksakte kunnskapskrav, konkurranse og kontroll, er tiltak som har ført til alvorlige konsekvenser.
DA170830 Japans statsminister Shinzo Abe har reagert sterkt på utskytningen, og har bedt om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd for å diskutere ytterligere tiltak mot Nord-Korea.
DA170830 Politiske vedtatte virkemidler som språkopplæring, skolegang, jobbtrening og bosetting i kommunene er viktige tiltak for bedre integrering, men den vil aldri lykkes uten aktiv deltakelse fra sivilsamfunnet og villige enkeltindivider.
DA170830 I statsbudsjettet for 2017 la vi frem om lag en halv milliard til tiltak for å styrke integreringen.
BT170830https://www.bt.no/100Sport/fotball/Uefa-maktet-ikke-a-stanse-pengegalskapen-i-fotballen_-na-varsler-de-nye-grep--Noe-ma-gjores-241210b.html Han utelukker ikke at de vil innføre nye tiltak , og ønsker å samarbeide med EU for å innføre dem.
BT170830https://www.bt.no/100Sport/fotball/Uefa-maktet-ikke-a-stanse-pengegalskapen-i-fotballen_-na-varsler-de-nye-grep--Noe-ma-gjores-241210b.html - Krevende tiltak
BT170830https://www.bt.no/100Sport/fotball/NFFs-hovedsponsor-kritisk-til-norsk-fotball--Norges-storste-idrett-kan-ikke-vare-bekjent-av-dette-241167b.html Det er viktig å understreke at alle midler vi mottar fra Norsk Tipping til breddefotballen brukes til kjønnsnøytrale tiltak .
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/jGLRn/-Medlemmene-foler-ikke-at-Jonas-representerer-arbeiderklassen Tirsdag besøkte han Østfold og diskuterte industriell vekst på Borregaard, tiltak mot frafall i videregående skole på Glemmen Videregående skole, valgappell på Idun Rygge og pratet med oppsagte medlemmer utenfor nedlagte Moss lufthavn Rygge.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GdwQQ/Hareide-og-Grande-etterlyser-mer-jobb-med-integrering-fra-Listhaug Grande understreker at det i integreringsforliket ligger mange tiltak som ikke er forskriftsendringer, og som dermed ikke blir sendt på høring.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/42Ll9/Erna-Solberg-mener-Frp-overdriver-i-innvandringspolitikken Kartlegge kompetanse og styrke opplæringen i mottak Høyre vil lovfeste retten til kvalifiserende tiltak i mottak, og ikke bare opplæring i norsk og samfunnskunnskap, som i dag.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/42Ll9/Erna-Solberg-mener-Frp-overdriver-i-innvandringspolitikken Derfor trekker hun frem fem tiltak for å få flyktninger i jobb.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/42Ll9/Erna-Solberg-mener-Frp-overdriver-i-innvandringspolitikken - Men det er viktig også å ha med seg det som gjør at folk kommer i jobb, lærer seg godt norsk på skolen og den type tiltak .
AP170830https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/AOEqE/-Hvorfor-odelegge-noe-som-fungerer--Erling-Dokk-Holm Hvis man vil øke antall innbyggere er det mange andre tiltak som er smartere.
AP170830https://www.aftenposten.no/kultur/i/AOEqE/-Hvorfor-odelegge-noe-som-fungerer Hvis man vil øke antall innbyggere er det mange andre tiltak som er smartere.
AP170830https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Uefa-maktet-ikke-a-stanse-pengegalskapen-i-fotballen_-na-varsler-de-nye-grep--Noe-ma-gjores-241210b.html Han utelukker ikke at de vil innføre nye tiltak , og ønsker å samarbeide med EU for å innføre dem.
AP170830https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Uefa-maktet-ikke-a-stanse-pengegalskapen-i-fotballen_-na-varsler-de-nye-grep--Noe-ma-gjores-241210b.html - Krevende tiltak
AP170830https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/NFFs-hovedsponsor-kritisk-til-norsk-fotball--Det-burde-vare-en-selvfolge-241167b.html Det er viktig å understreke at alle midler vi mottar fra Norsk Tipping til breddefotballen brukes til kjønnsnøytrale tiltak .
AA170830 Nord-Korea har tidligere bremset utviklingen av atomvåpen når USA og andre har tilbudt bistand i form av matprogrammer, energi eller andre tiltak .
AA170830 september og « vurdere utarbeidelse av tiltak for å hindre ytterligere forverring av menneskerettighetssituasjonen » i landet.
AA170830 Nasjonalt : Mange gjennomslag for barnas beste, med økt lærertetthet i småskolen, flere helsesøstre og tiltak for voldsutsatte barn og asylbarna. 2.
AA170830 - Rapporten bekrefter at majoriteten av banker og forsikringsselskaper har en seniorpolitikk med tiltak for å beholde eldre arbeidstakere i jobb, men spørsmålet er om vi bruker de rette virkemidlene, sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer. ( ©NTB ) ¶
AA170830 For det tredje bør regjeringen lovfeste forebyggende tiltak til barn og unge.
VG170829 Illevarslende tiltak : Blir bedt om å merke armene med navn ¶
NL170829 Siden rullebanen og denne taksebanen ligger for nære, er Avinor pålagt å innføre såkalte « Kompenserende tiltak ».
NL170829 Disse tiltak pålegger flygelederne i tårnet å måtte være restriktive med hensyn til samtidig bruk av rullebane og taksebane.
NL170829 Stambanen vil være det beste enkeltstående tiltak for videre utbygging av Nord-Norge man kan tenke seg.
NL170829 Det gjøres ikke forskjell på tiltak som gir beskjeden forbedret fremkommelighet, men ikke en cent i samfunnsøkonomisk overskudd, og på tiltak av en helt annen samfunnsmessig betydning.
NL170829 Det gjøres ikke forskjell på tiltak som gir beskjeden forbedret fremkommelighet, men ikke en cent i samfunnsøkonomisk overskudd, og på tiltak av en helt annen samfunnsmessig betydning.
DN170829 De to lederne var enige om å legge mer press på Nord-Korea og be om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd for å diskutere ytterligere tiltak .
DN170829 Polen må melde tilbake til kommisjonen om hvilke tiltak som er satt i verk.
DN170829 Sammen vil de be om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd for å diskutere ytterligere tiltak mot landet.
DB170829 NFF opplyser at de har startet en rekke tiltak .
DB170829 Nasjonale kriser utløser en rekke økonomiske tiltak som er regulert i en lov kalt The National Emergencies Act of 1974.
DB170829 Et viktigere tiltak på sikt er forslaget om utvidet mulighet til å få refundert utgifter til behandling gjennom Medicaid.
DA170829 De to lederne var enige om å legge mer press på Nord-Korea og vil be om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd for å diskutere ytterligere tiltak .
DA170829 De hjelper kystsamfunn i å evaluere risiko for flom og planlegge tiltak som vil hindre framtidig tap av liv og eiendom.
DA170829 I tillegg lanseres 20 tiltak for å bedre forholdene for pasienter og sykehusansatte.
DA170829 - Helse- og omsorgsdepartementet vurderer nå hvordan overdosestrategien skal videreføres, og hvilke tiltak som bør styrkes og målrettes i enda større grad, opplyser statssekretær Frode G.
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wW3GP/Miljopartiet-De-Gronne-kan-havne-pa-vippen-Slik-vil-partiet-bruke-makten - Dere går for rask nedbygging av oljeindustrien, samtidig som dere har ganske mange kostbare tiltak i programmet, for eksempel lynrask utbygging av lyntog.
AA170829 De to lederne var enige om å legge mer press på Nord-Korea og vil be om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd for å diskutere ytterligere tiltak .
AA170829 De to lederne var enige om å legge mer press på Nord-Korea og be om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd for å diskutere ytterligere tiltak .
AA170829 Polen må melde tilbake til kommisjonen om hvilke tiltak som er satt i verk.
AA170829 Merkel forsikret at det er satt i verk tiltak som skal hindre en gjentakelse av en slik en slik bølge med flyktninger på marsj gjennom Europa.
AA170829 Sammen vil de be om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd for å diskutere ytterligere tiltak mot landet.
VG170828 De vil be om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd for å diskutere ytterligere tiltak mot landet.
VG170828 De pengene vi har, må prioriteres på tiltak som går til sikkerhet.
VG170828 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
VG170828 Helse- og omsorgsminister Bent Høie fremmet onsdag en rekke tiltak som skal få ned den lange behandlingstiden i Beslutningsforum.
VG170828 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
NL170828 SVV har lagt frem forslag til « avbøtende tiltak av hensyn til miljøinteressene », og disse forslagene vurderes av høringsinstansene.
NL170828 Mulighetene for eventuelle avbøtende tiltak av hensyn til miljøinteressene i området bør vurderes i forbindelse med utarbeiding av etterfølgende reguleringsplan.
NL170828 Våre resultater har skapt interesse for modellen, og tilsvarende tiltak settes i gang flere steder i landet.
NL170828 Alle har lovprist tiltaket og våre resultater, men ingen har følt ansvar for å gi midler til dette arbeidet som ligger mellom frivillighet og offentlig sektor, mellom tiltak mot barnefattigdom og idrettsdeltakelse, mellom idrett og inkludering.
DN170828 De pengene vi har, må prioriteres på tiltak som går til sikkerhet.
DB170828 Men det er et tiltak som kan gi falsk trygghet som gjør det lite virkningsfullt sammenlignet med andre tiltak , sier statsministeren, og gjentar dermed et av hovedargumentene til Arbeiderpartiets Hadia Tajik.
DB170828 Men det er et tiltak som kan gi falsk trygghet som gjør det lite virkningsfullt sammenlignet med andre tiltak, sier statsministeren, og gjentar dermed et av hovedargumentene til Arbeiderpartiets Hadia Tajik.
DB170828 Da mener jeg alle tiltak må vurderes, sa Amundsen til TV 2 i går.
DB170828 Da må man lage kompenserende tiltak i stedet, slik vi også har gjort, sier helseministeren.
DB170828 De pengene vi har, må prioriteres på tiltak som går til sikkerhet.
DB170828 Da mener jeg alle tiltak må vurderes, sier Amundsen til TV 2.
DB170828 Men det er et tiltak som kan gi falsk trygghet som gjør det lite virkningsfullt sammenlignet med andre tiltak .
DB170828 Men det er et tiltak som kan gi falsk trygghet som gjør det lite virkningsfullt sammenlignet med andre tiltak.
DB170828 Jeg synes justisministeren skal fokusere på andre tiltak mot overgrep, tiltak vi vet virker, sier hun.
DB170828 Jeg synes justisministeren skal fokusere på andre tiltak mot overgrep, tiltak vi vet virker, sier hun.
DB170828 Da mener jeg alle tiltak må vurderes, sier Amundsen til TV 2.
DB170828 Et Mallorca uten trær og busker kan bli realitet, advarer bønder på Mallorca, og viser til radikale tiltak i en EU-plan for å stoppe den dødelig bakterien.
DA170828 De pengene vi har, må prioriteres på tiltak som går til sikkerhet.
DA170828 Dersom den viser at dette fungerer, så må jo ingen avvise et tiltak som fungerer, sier Solberg til Dagsavisen, og legger til : ¶
DA170828 Da mener jeg alle tiltak må vurderes, sier Amundsen til TV 2.
DA170828 | - Dersom forskning viser at dette fungerer, så må jo ingen avvise et tiltak som fungerer ¶
AP170828https://www.aftenposten.no/viten/i/nzGm5/-28-av-38-norske-husdyrraser-er-truet For å møte denne konkurransen har både hestemiljøet og myndighetene initiert flere tiltak for å øke kompetansen for hesteavl og interessen for utvikling av nye bruksområder for de norske og allsidige rasene.
AP170828https://www.aftenposten.no/viten/i/mJ5nv/Nei_-fravaret-i-videregaende-skole-var-ikke-spesielt-hoyt--Atle-Fretheim Dette illustrerer viktigheten av et godt kunnskapsgrunnlag, både for å vurdere omfanget av et problem, og for å måle virkningene av tiltak .
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/i/wWRrM/Svensk-togsjef-truer-med-a-legge-ned-hurtigtoget-Oslo-Stockholm De pengene vi har, må prioriteres på tiltak som går til sikkerhet.
AP170828https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/229eG/Hvilke-tiltak-er-politikerne-villige-til-a-forplikte-seg-til-for-a-na-klimamalet-Nasjonal-transportplan-gir-fa-svar---Gunnar-Lindberg | Hvilke tiltak er politikerne villige til å forplikte seg til for å nå klimamålet ?
AA170828 Målet med møtet var å komme fram til tiltak som kan stanse ulovlig innvandring fra Afrika til Europa, samtidig som døra ikke lukkes helt for mennesker som oppfyller betingelsene for å få asyl.
AA170828 Både Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Angela Merkel ga under møtet klart uttrykk for at de vil ha klarere og tøffere tiltak for å stanse den ulovlige innvandringen.
AA170828 De pengene vi har, må prioriteres på tiltak som går til sikkerhet.
AA170828 En endring i år er at minst 20 prosent av rammen må brukes på tiltak som gir en netto økning i antall plasser.
AA170828 Toppidrettskultur er noe vi har satt på dagsorden og gjort tiltak for å skape.
AA170828 en rekke samfunnsnyttige tiltak , men dette begrunnes aldri i at det bidrar til styrking av merkevaren.
VG170827 Sannheten er at våre tiltak mot ledigheten har virket.
VG170827 Vi har nå gjort noe med innpakningene og det bør være et mål for enhver regjering å komme med nye tiltak for å få folk til å kutte ut røyken. - 20 år kortere levetid ¶
VG170827 Gangstier er ett slik tiltak , som alle steder de lages, fører til at folk oftere velger å ta seg en tur.
VG170827 Det skal skje via fylkene og kommunene, som skal iverksette en rekke tiltak .
VG170827 Han påpeker at kjemisk kastrering bare er ett av mange tiltak som rettes mot å stoppe pedofili.
VG170827 Han mener alle tiltak må vurderes, og viser til prøveprosjekter i Sverige og Danmark, hvor pedofile gått gjennom hormonbehandlinger.
VG170827 - Medisinsk kastrering må sees i sammenheng med andre tiltak , og det skal skje innenfor rettsikre rammer, sier han.
DN170827https://www.dn.no/nyheter/2017/08/27/2055/Finans/banker-tvinges-til-a-selge-eiendom I brevet fra Finanstilsynet ber det om halvårlige oversendelser med bankens beskrivelser av planlagte tiltak for nedbygging.
DN170827 I brevet fra Finanstilsynet ber det om halvårlige oversendelser med bankens beskrivelser av planlagte tiltak for nedbygging.
DB170827 Pielke har ingen umiddelbar løsning, men ser flere mulige tiltak , deriblant tydeligere og mer presise retningslinjer for sanksjoner, mer ettertanke rundt virkningen av straffen, og et ansvar hos CAS-panelet om å forklare deres avgjørelser grundigere.
DB170827 I dommen nevnes tiltak som å gi bestemt oppholdssted, meldeplikt, innlosjering på hotell eller hos bekjente, eller i asylmottaket.
AP170827https://www.aftenposten.no/norge/i/2293G/Justisministeren-mener-overgripere-bor-tvangskastreres Da mener jeg alle tiltak må vurderes, sier Amundsen til TV 2.
AA170827 Da mener jeg alle tiltak må vurderes, sier Amundsen til TV 2.
AA170827 Politikk og tiltak som har til hensikt å gi mer til alle, fører til at de som trenger det mest får minst.
AA170827 Denne type tiltak tror jeg vi får se mer av i årene fremover.
AA170827 At de skaper verdier for fellesskapet, som vi politikere kan fordele til gode formål og tiltak for dem som ikke har det samme, gode utgangspunktet.
VG170826 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
DB170826 Frp og Høyre reagerte for seint og med for få tiltak da ledigheten steg.
DB170826 Det er også et faktum at dette er tiltak for å beskytte norske arbeidstakere fra ubehagelig konkurranse fra arbeidstakere fra andre land.
DB170826 De siste tre tiårene er det Arbeiderpartiet og LO, med støtte fra Senterpartiet og SV, som har krevd og fått på plass tiltak for å rydde opp i arbeidslivet.
DA170826 * Endre markedsføring og innføre tiltak som fremmer at turisttrafikken spres geografisk og ut over hele året.
DA170826 Kraftige kutt i bevilgningene til oljesektoren og dyrere diesel og strøm er blant 42 tiltak som må bakes inn i statsbudsjettet for 2018, mener WWF Verdens naturfond.
VG170825 Med andre ord er det uvurderlig å sette ord på og finne konkrete tiltak mot muslimhat for å støtte kampen mot radikalisering.
VG170825 Jeg kommer til å fortsette å snakke om brannen i islams hus, og har lansert ideen om den norskmuslimske identiteten gjennom min bok « Norsk islam - hvordan elske Norge og Koranen samtidig » som et intellektuelt tiltak mot radikalisering.
NL170825 Så er det viktig at innsamlede avgifter går til målrettede lokale tiltak og ikke drukner i kommunekassa.
NL170825 Vi må alle støtte opp om tiltak som gjør Tromsø til en enda mer attraktiv kulturby.
DN170825 | Japan med ytterligere tiltak mot Nord-Korea ¶
DB170825 Blant mindre kontroversielle tiltak DSS og Singh står bak, er storstilte koordinerte gatefeiinger og blodgiver-«leirer ».
DB170825 Psykiatrisk behandling for å bearbeide de traumer som ligger bak misbruket er et tiltak .
DB170825 Politisk er det en rekke tiltak som skal erstatte straff og stigmatisering.
DA170825 Arbeiderpartiet mener på sin side at det er viktigere å forbedre systemet og prioritere medisinske tiltak som kan avdekke alvorlige sykdommer tidligere i svangerskapet.
DA170825 Skolene skal følges opp og samarbeide om utprøving av tiltak .
DA170825 Mens noen skoler trenger mindre klasser og flere pedagoger med spesialkompetanse, kan andre velge flere miljøarbeidere, styrket helsesøstertjeneste, NAV-veiledere eller flere rådgivere som sine tiltak .
DA170825 Dette vil Oslos skolebyråd Tone Tellevik Dahl gjøre ¶ Tiltak som vil gi effekt på kort sikt ¶
DA170825 Tiltak som vil gi effekt på mellomlang sikt ¶
DA170825 Tiltak som vil gi effekt på lang sikt ¶
DA170825 Man må ikke få lov til å falle tilbake på en gjennomgang av planer uten tiltak , sier Elvestuen til NTB.
DA170825 Deretter må varige og langsiktige tiltak på plass.
AP170825https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/723L4/Velferd_-profitt-og-barnehager---vi-vil-heller-ta-debatten-om-kvalitet--Steffen-Handal Vi har forslag til fire tiltak for mer likeverdige barnehagetilbud.
AA170825 Han sier også at selskapet har satt i gang en rekke tiltak for å bedre situasjonen.
AA170825 Andre kostnadsreduserende tiltak vil i noen grad bidra positivt. » - God i Nord-Norge ¶
AA170825 - Tiltak for å håndtere lusesituasjonen er kostnadskrevende og en høy behandlingsfrekvens vil påvirke produksjonskostnaden negativt også i de kommende kvartaler, sier Williksen.
AA170825 - Eventuelle nye tiltak som vurderes gjennomført, forutsettes fremmet i ordinære budsjettprosesser, heter det. ( ©NTB ) ¶
AA170825 Man må ikke få lov til å falle tilbake på en gjennomgang av planer uten tiltak , sier Elvestuen til NTB.
AA170825 Deretter må varige og langsiktige tiltak på plass. ( ©NTB ) ¶
VG170824 Vi har sett på det forslaget ; det er et tiltak som kan omgås og som vi mener ikke vil stanse utviklingen.
VG170824 Før et forbud foreslås, vil Støre gjennomføre flere tiltak for å se om det er mulig å få til forbedringer uten måtte forby bemanningsbransjen å bruke innleie.
VG170824 BARCODE ( VG ) Ap-leder Jonas Gahr Støre sier de vil foreslå forbud mot innleie i byggbransjen i Oslo, hvis andre tiltak ikke gir resultater.
VG170824 Tiltak før forbud ¶
SA170824https://www.aftenbladet.no/100Sport/vintersport/langrenn/Flere-har-pekt-pa-ledelsen-i-Skiforbundet-etter-Johaug-dommen-Slik-svarer-de-pa-kritikken-240840b.html Man har blant annet oppnevnt medisinsk ansvarlig i flere grener, og fått et nytt journalsystem, i tillegg til flere andre tiltak .
SA170824https://www.aftenbladet.no/100Sport/vintersport/langrenn/Flere-har-pekt-pa-ledelsen-i-Skiforbundet-etter-Johaug-dommen-Slik-svarer-de-pa-kritikken-240840b.html Dette har ført til en rekke tiltak , helt fra vi lærte Sundby-saken å kjenne, skriver Løfshus.
SA170824https://www.aftenbladet.no/100Sport/vintersport/langrenn/Flere-har-pekt-pa-ledelsen-i-Skiforbundet-etter-Johaug-dommen-Slik-svarer-de-pa-kritikken-240840b.html - En rekke tiltak
SA170824 Man har blant annet oppnevnt medisinsk ansvarlig i flere grener, og fått et nytt journalsystem, i tillegg til flere andre tiltak .
SA170824 Dette har ført til en rekke tiltak , helt fra vi lærte Sundby-saken å kjenne, skriver Løfshus.
SA170824 - En rekke tiltak
NL170824 Selvfølgelig koster tiltak penger.
NL170824 Lytt generelt til faglærere angående tiltak som kan hjelpe - sett for all del ikke i gang tiltak der kun ledelsen har vært tankesmie.
NL170824 Lytt generelt til faglærere angående tiltak som kan hjelpe - sett for all del ikke i gang tiltak der kun ledelsen har vært tankesmie.
NL170824 Og derfor måtte vi reagere, blant annet ved å innføre restriktive tiltak slik også våre allierte og partnere har gjort.
FV170824https://www.fvn.no/100Sport/vintersport/langrenn/Flere-har-pekt-pa-ledelsen-i-Skiforbundet-etter-Johaug-dommen-Slik-svarer-de-pa-kritikken-240840b.html Man har blant annet oppnevnt medisinsk ansvarlig i flere grener, og fått et nytt journalsystem, i tillegg til flere andre tiltak .
FV170824https://www.fvn.no/100Sport/vintersport/langrenn/Flere-har-pekt-pa-ledelsen-i-Skiforbundet-etter-Johaug-dommen-Slik-svarer-de-pa-kritikken-240840b.html Dette har ført til en rekke tiltak , helt fra vi lærte Sundby-saken å kjenne, skriver Løfshus.
FV170824https://www.fvn.no/100Sport/vintersport/langrenn/Flere-har-pekt-pa-ledelsen-i-Skiforbundet-etter-Johaug-dommen-Slik-svarer-de-pa-kritikken-240840b.html - En rekke tiltak
DN170824 Hun trekker fram kontroll av sikringsanlegg, slokkeanlegg, brannalarmer og elanlegg som viktige tiltak for å forhindre brann i næringsbygg. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DB170824 I tillegg har vi satt ned ei lang liste med tiltak .
DB170824 Tillatelsen til bakkeplanering ( et enklere tiltak ), som var gitt av kommunen, ble brutt på en rekke områder.
DB170824 Det kalles skatt og omfordelende støtteordninger, men det kalles også forsvarlige lønnsvilkår, et inkluderende arbeidsliv, bevisst tilrettelegging av rimelige og gode boliger og andre tiltak som vi som fellesskap kan finansiere.
DB170824 Både relativ og absolutt fattigdom må også møtes med felles tiltak for reell omfordeling.
BT170824https://www.bt.no/100Sport/vintersport/langrenn/Flere-har-pekt-pa-ledelsen-i-Skiforbundet-etter-Johaug-dommen-Slik-svarer-de-pa-kritikken-240840b.html Man har blant annet oppnevnt medisinsk ansvarlig i flere grener, og fått et nytt journalsystem, i tillegg til flere andre tiltak .
BT170824https://www.bt.no/100Sport/vintersport/langrenn/Flere-har-pekt-pa-ledelsen-i-Skiforbundet-etter-Johaug-dommen-Slik-svarer-de-pa-kritikken-240840b.html Dette har ført til en rekke tiltak , helt fra vi lærte Sundby-saken å kjenne, skriver Løfshus.
BT170824https://www.bt.no/100Sport/vintersport/langrenn/Flere-har-pekt-pa-ledelsen-i-Skiforbundet-etter-Johaug-dommen-Slik-svarer-de-pa-kritikken-240840b.html - En rekke tiltak
AP170824https://www.aftenposten.no/verden/i/GdQLq/Her-kan-fremmedkrigere-miste-statsborgerskapet-Og-imamene-ma-bevise-at-de-er-moderate I et av verdens mest demokratiske muslimske land prøves stadig strengere tiltak .
AP170824https://www.aftenposten.no/osloby/i/EGxLP/Slik-vil-studentene-lage-fremtidens-bydel - Vi ønsker at denne byen skal ha supre løsninger på alle felt, både på transportløsninger, bolig, energi og sosiale tiltak .
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/bpO4B/Politiet-i-Trondheim-finner-ikke-spor-av-savnet-21-aring-pa-opptak-fra-overvakingskamera- Nye taktiske tiltak
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/bpO4B/Politiet-i-Trondheim-finner-ikke-spor-av-savnet-21-aring-pa-opptak-fra-overvakingskamera- - Da må vi gå på nye taktiske tiltak som for eksempel å snakke med flere i omgangskretsen og finne ut om det er noen som kan sitte på verdifull informasjon, sier Vagnild.
AP170824https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Flere-har-pekt-pa-ledelsen-i-Skiforbundet-etter-Johaug-dommen-Slik-svarer-de-pa-kritikken-240840b.html Man har blant annet oppnevnt medisinsk ansvarlig i flere grener, og fått et nytt journalsystem, i tillegg til flere andre tiltak .
AP170824https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Flere-har-pekt-pa-ledelsen-i-Skiforbundet-etter-Johaug-dommen-Slik-svarer-de-pa-kritikken-240840b.html Dette har ført til en rekke tiltak , helt fra vi lærte Sundby-saken å kjenne, skriver Løfshus.
AP170824https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Flere-har-pekt-pa-ledelsen-i-Skiforbundet-etter-Johaug-dommen-Slik-svarer-de-pa-kritikken-240840b.html - En rekke tiltak
AA170824 Nye taktiske tiltak
AA170824 - Da må vi gå på nye taktiske tiltak som for eksempel å snakke med flere i omgangskretsen og finne ut om det er noen som kan sitte på verdifull informasjon, sier Vagnild.
AA170824 Når kostnaden økonomisk og sosialt ved et tiltak er så lavt - ingen med lovlydig ærend på Torget vil bli hindret, er det etter min mening bare dumt å ikke velge et slikt tiltak .
AA170824 Når kostnaden økonomisk og sosialt ved et tiltak er så lavt - ingen med lovlydig ærend på Torget vil bli hindret, er det etter min mening bare dumt å ikke velge et slikt tiltak.
AA170824 Mange sikkerhetstiltak kan redusere tillit og åpenhet i samfunnet, dette er ikke et slikt tiltak og har i motsetning til andre tiltak få uheldige sideeffekter.
AA170824 Mange sikkerhetstiltak kan redusere tillit og åpenhet i samfunnet, dette er ikke et slikt tiltak og har i motsetning til andre tiltak få uheldige sideeffekter.
VG170823 På fordyrende tiltak .
VG170823 De har nå tatt kontakt med både Mattilsynet og et skadedyrfirma som skal finne ut av årsaken og tiltak for å forhindre at dette skjer igjen.
DN170823 Ser for seg nye tiltak og stillstand-avtaler ¶
DN170823 Norske Skog fastslår i meldingen at stillstandavtalen med de tidligere nevnte långiverne går ut onsdag, og skriver at det en ser for seg nye tiltak og stillstand-avtaler i forbindelse med en refinansiering.
DN170823 Dermed blir det trangere rammer for alle andre nye tiltak .
DB170823 - Både sau og ulv bøter med livet, men man bruker størstedelen av pengene på å blidgjøre dem som er mot rovdyrene, ikke på reelle konfliktdempende tiltak .
DB170823 Vi har også varslet mattilsynet, og tar kontakt med skadedyrfirmaet Anticimex, for å iverksette nødvendige tiltak .
DB170823 - Når de har gjennomført tiltak og ser seg klare til å åpne, kontakter dem oss og vi sjekker dem opp om tiltakene er tilstrekkelig, sier hun.
DB170823 Men det er fortsatt naturlig å se på tiltak for langtidsledige, sa Solberg.
DB170823 Det trengs et nasjonalt tiltak for å hjelpe funksjonelle analfabeter ut i arbeid.
DB170823 - Det politikerne i alle partier burde gjøre, er å sette i gang tiltak som får flere i jobb, også mennesker på trygd.
DB170823 klasse og med å få lærerne til å ta jobb utenfor de store byene, særlig i nord, sier Røe Isaksen som ikke utelukker at det kan bli nødvendig å sette inn flere tiltak for å få opp rekruteringen.
DB170823 Helseminister Bent Høie er krystallklar på at samtlige sykehjem snarest tar i bruk kartleggingsverktøyet som gjør at man får oversikt over situasjonen rundt hver enkelt pasient og kan sette inn nødvendige tiltak .
DB170823 Enkle tiltak som varm suppe før leggetid, gir ofte redusert behov for sovemedisin.
DB170823 - Av tiltak handler det om å flytte tidspunktet for middag og å innføre fire måltider om dagen.
DB170823 Som kjent er ankomsten nesten stoppet opp av helt andre årsaker enn norske tiltak , men de drakoniske lovene Stortinget vedtok i panikk den høsten, består.
DA170823 Omstilling av olje- og gassnæringen i Norge må skje på Forus og i Follo, tiltak for å vri industrien i karbonfri retning kan ikke dirigeres til Vest- og Sørlandet alene.
DA170823 Siden Tsjernobyl-ulykken har norske myndigheter iverksatt ulike tiltak for å redusere mengden av stoffet cesium-137 i mat fra spesielt forurensede områder.
DA170823 Mattilsynet skal nå gå gjennom grenseverdiene for radioaktivitet i mat og drikkevann og revidere tiltak for å redusere mengdene radioaktivitet i mat.
DA170823 Et viktig tiltak har vært nedfôring av rein og sau før slakting.
DA170823 Et valg mellom en Frp- og Høyre regjering som ikke tar klimaendringene på alvor, eller en Arbeiderparti-regjering som ser klimakrisen og gjør nødvendige tiltak .
DA170823 Hadja Tajik ( til venstre ) og Hege Haukeland Liadal vil få norsk filmbransje til å blomstre gjennom konkrete tiltak i nytt kulturløfte.
DA170823 Lederen av bystyregruppa, Eirik Lae Solberg, mener det må innføres akutte tiltak og vil sende et konkret forslag til behandling, skriver Aftenposten.
DA170823 Bystyret vedtok i revidert budsjett å bevilge en million kroner til tiltak på utsatte skoler.
DA170823 - Tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende for å kunne iverksette gode og riktige tiltak .
DA170823 - Jo tidligere vi kommer inn med tiltak , desto større er sjansen for å få ungdommene på rett kjøl, sier hun.
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/92Ka5/Hoyre-vil-ha-mer-politi_-videoovervaking-og-narkohunder-i-Oslo-skolen Ordfører Marianne Borgen ( SV ) frykter at slike tiltak kan forsterke problemene.
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/92Ka5/Hoyre-vil-ha-mer-politi_-videoovervaking-og-narkohunder-i-Oslo-skolen Nå vil Oslo Høyre ta i bruk drastiske tiltak for å bli kvitt problemene også ved en rekke andre skoler.
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/92Ka5/Hoyre-vil-ha-mer-politi_-videoovervaking-og-narkohunder-i-Oslo-skolen Leder av Høyres bystyregruppe i Oslo, Eirik Lae Solberg, mener man må innføre akutte tiltak for å få bukt med problemene.
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/92Ka5/Hoyre-vil-ha-mer-politi_-videoovervaking-og-narkohunder-i-Oslo-skolen I tillegg til akutte tiltak vil Høyre ha mer forebygging.
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/92Ka5/Hoyre-vil-ha-mer-politi_-videoovervaking-og-narkohunder-i-Oslo-skolen Forebyggende tiltak
AP170823https://www.aftenposten.no/okonomi/i/42BRg/DNB-Flere-eldre-forklarer-lavere-andel-i-jobb - Det må settes inn tiltak for å få dem inn i arbeidsmarkedet.
AP170823https://www.aftenposten.no/okonomi/i/42BRg/DNB-Flere-eldre-forklarer-lavere-andel-i-jobb - De har ansvaret i den forstand at de kan gjøre ytterligere tiltak for å få opp deltagelsen blant de eldre.
AA170823 Utstillingen « Legender i gull » er sjelden utenfor Bulgaria, men har vært i Paris, Moskva og Tokyo, og nå også Bergen, etter omfattende tiltak på sikkerhetssiden.
AA170823 Dermed blir det trangere rammer for alle andre nye tiltak .
VG170822 Og utrolig nok ble ikke nødvendige tiltak satt inn før vi var gjennom to dopingsaker på kort tid.
VG170822 Vi har nå iverksatt en handlingsplan med ulike virkemidler for å få det til, sier direktøren og nevner blant annet holdningsendrende tiltak , utplasseringsordninger hos produsenter for talentfulle kvinner, og et krav om femti prosent kvinneandel innen utviklings- og manusstøtte.
VG170822 Norsk filminstitutt følger opp arbeidet, og har iverksatt flere tiltak fra sin handlingsplan for kjønnsbalanse.
VG170822 Les også : Utelukker ikke militære tiltak i Venezuela ¶
VG170822 Derfor er gaveforsterkningsordningen, satsingen på kultur som næring og Talent Norge tiltak som gir kunst og kultur flere ben å stå på.
SA170822 Det er lettere å tilgi den som innrømmer forsømmelse, men i dette tilfellet burde tiltak vært igangsatt fra overordnet hold.
DN170822 Ifølge kildene vil eventuelle tiltak møte stor motstand fra både republikanere i Kongressen og næringslivet.
DB170822 CAS-panelet viser i dommen til at de i tidligere avgjørelser har lagt vekt på viktigheten av å søke opp produkter som dette, og at utøverne har et personlig ansvar for å gjennomføre « strenge tiltak » for å sørge for at de ikke får i seg ulovlige stoffer.
DB170822 Ifølge Washington Post har amerikanske myndigheter iverksatt tiltak mot ti firmaer og seks individer.
DA170822 Dette er noen av våre tiltak , men jeg nevner også tilskuddsordning for « Leselyst », krav om spesialpedagogisk kompetanse ved alle barneskoler, sikre implementering av nytt regelverk med nulltoleranse mot mobbing - og plikt til å drive oppsøkende virksomhet for å få innvandrerbarn i barnehage.
DA170822 Søknader som blir behandlet i ettertid, etter at tiltak er utført, vil bli behandlet som om tiltakene ikke var oppført.
DA170822 - Ordningen er et tiltak for å tiltrekke oss utenlandsk filmproduksjon til Norge.
DA170822 Hun sier at denne saken er veldig viktig for Ap, men kan ikke love konkrete tiltak foreløpig.
AP170822https://www.aftenposten.no/verden/i/7268W/Kulturministeren-fikk-vodkaen-i-vrangstrupen-pa-grunn-av-balletten-med-den-homofile-danseren-Na-er-regissoren-arrestert « Det å arrestere regissøren er åpenbart et overdrevent tiltak , særlig etter presidentens ord om urimelige arrestasjoner av forretningsmenn », skrev tidligere finansminister og rådgiver for Putin, Aleksej Kudrin, på Twitter.
AA170822 Det er iverksatt flere tiltak for å hindre gjentakelse, sier leder i UDIs asylavdeling Hanne Marit Jendal til Minerva.
VG170821 Arbeiderpartiet vil sette en stopper for stykkprisfinansieringen, og setter inn målrettede tiltak mot de seks-sju skolene som sliter mest.
VG170821 Terroraksjoner kan ikke bare møtes med fagre ord eller med påstanden om at nye tiltak gir terroristene seieren.
VG170821 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
DN170821 « Dersom USA overser det faktum at landet ikke respekterer multilaterale avtaler og innfører tiltak som skader økonomien og handelen mellom landene, vil vi ikke sitte stille.
DN170821 Kinas president Xi Jinping vil ikke sitte stille dersom USA innfører tiltak som kan skade handelen mellom de to landene.
DN170821 Næringsministeren mener fedrekvoten er et så viktig tiltak for likestilling at hun ønsker reversere vedtaket om kutt i kvoten gjort av regjeringen i 2014.
DN170821 Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen ( Ap ) går ut mot regjeringen og mener de sinker tiltak mot skattepardiser.
DB170821 Næringsministeren mener fedrekvoten er et så viktig tiltak for likestilling at hun ønsker reversere vedtaket om kutt i kvoten gjort av regjeringen i 2014.
DB170821 Skulle vi mot all formodning se slike utfordringer, vil universiteter og høyskoler ganske raskt merke det, og man kan se på avbøtende tiltak .
DA170821 Det er særlig viktig med tiltak som følger opp unge med psykiske lidelser.
DA170821 Det er særlig viktig med tiltak som følger opp unge med psykiske lidelser.
DA170821 - Vi reagerer sterkt på dette overtrampet og vurderer nå hvilke konkrete tiltak som skal iverksettes.
AP170821https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zmrvv/Store-kaller-Solberg-for-likestillings-brems - Permisjonen kom ikke som et likestillingstiltak, det var et tiltak for barn, sier Solberg.
AP170821https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/rQELa/Arbeiderpartiet-har-tiltakene-helsesostrene-etterlyser--Hoda-Imad Si ;D-innlegg : Her er syv tiltak som vil gjøre helsesøster mer tilgjengelig for elevene.
AP170821https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/rQELa/Arbeiderpartiet-har-tiltakene-helsesostrene-etterlyser--Hoda-Imad august kunne man lese om helsesøstrene « helsesista » Tale Maria Krohn Engvik og Kirsten Berge som etterlyste tiltak for å gjøre helsesøster mer tilgjengelig for elevene i skolen.
AA170821 Myndighetene foreslår blant annet forebyggende tiltak som å sette opp gjerder og videoovervåking, sette opp hindringer i form av trær eller skulpturer for å senke farten til kjøretøyer, samt opplæring av ansatte.
AA170821 Sykepleierforbundet mener mesteparten av den nåværende regjerings kompetanseløft er en videreføring av tiltak som allerede var satt i gang før de inntok regjeringskontorene, for eksempel kompetanseplan 2015 og opptrappingsplanen for psykisk helse.
AA170821 Slike tiltak virker, og bør kopieres av flere.
AA170821 Et alternativ er at utekontrollen i Statens vegvesen gjør den jobben UP gjør i dag, men da må det iverksettes lovendringer og forskriftsendringer, samt omfattende kompetansehevende tiltak .
AA170821 Han roser forrige kulturminister Thorhild Widvey, som han mener fikk gjennomført flere store tiltak som opposisjonen etterlyste.
AA170821 - Opprettelsen av Talent Norge, Kreativt Norge, insentivordningen og gaveforsterkingsordningen er tiltak som er kommet i inneværende periode ?
VG170820 I rapporten blir det foreslått en rekke tiltak .
VG170820 I tillegg har Italia vedtatt omstridte retningslinjer for hvordan de frivillige organisasjonen, som plukker opp flyktninger på havet, skal operere og har samtidig iverksatt tiltak for å minske tilgangen til båter for menneskesmuglerne.
VG170820 Nestleder Hadia Tajik lover nå to nye tiltak for å hindre at ungdom faller ut av utdanningsløpet.
VG170820 LETTERE FØR : Ap-nestleder Hadia Tajik og Thorbjørn Berntsen møter VG for å fortelle om tiltak for å få unge i utdanning og jobb.
VG170820 Aps tiltak
VG170820 Helseminister Bent Høie ( H ) sier at arkivet er et tiltak for avbyråkratisering og ikke det motsatte : ¶
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting--Det-er-enkel-matematikk Han mener det er viktig at politikerne erkjenner at tiltak for tidlig innsats fortsatt er i en utprøvingsfase.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting--Det-er-enkel-matematikk Han har forsket på blant annet skoleresultater, frafall og effekter av tiltak i skolen.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting--Det-er-enkel-matematikk Han er enig i at mer konkrete tiltak må til.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting--Det-er-enkel-matematikk - Så vidt jeg vet er det ingen norske undersøkelser som har sett grundig på om tiltak tidlig i skoleløpet virker inn på frafallet i videregående, sier Monica Melby-Lervåg, professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting--Det-er-enkel-matematikk august : Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg, samt tre statsråder, synger « hode, skulder, kne og tå » med barna før de legger frem Høyres skolepakke med 11 tiltak .
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting---Det-er-enkel-matematikk Han mener det er viktig at politikerne erkjenner at tiltak for tidlig innsats fortsatt er i en utprøvingsfase.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting---Det-er-enkel-matematikk Han har forsket på blant annet skoleresultater, frafall og effekter av tiltak i skolen.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting---Det-er-enkel-matematikk Han er enig i at mer konkrete tiltak må til.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting---Det-er-enkel-matematikk - Så vidt jeg vet er det ingen norske undersøkelser som har sett grundig på om tiltak tidlig i skoleløpet virker inn på frafallet i videregående, sier Monica Melby-Lervåg, professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting---Det-er-enkel-matematikk august : Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg, samt tre statsråder, synger « hode, skulder, kne og tå » med barna før de legger frem Høyres skolepakke med 11 tiltak .
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/42qPg/Denne-utviklingen-far-statsraden-til-a-tenke-nytt-om-fedrekvoten - Delt foreldrepermisjon vil bidra til at fedre er hjemme lenger, men jeg mener det er et altfor inngripende tiltak .
AP170820https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/32JlM/Ap_-Hoyre-og-Frp-Dere-oppforer-dere-som-sma-barn--Iris-van-Brunschot Prøvd å fatte deres ufattelige tiltak .
AA170820 Ved å trekke fram OECDs liste og love tiltak , kan Støre framstå som en som handler, mens regjeringen nøler.
AA170820 Solberg klarer å framstille Høyre som et parti som står ved sine egne tiltak når de er vellykkede.
VG170819 Eirik Lae Solberg ( H ), gruppeleder for bystyret i Oslo, mener utviklingen er svært bekymringsverdig, og ønsker å innføre en rekke tiltak for å hindre at kriminaliteten får fotfeste på skolene.
VG170819 Det vi trenger er tiltak som kan virke med en gang og som iverksettes fra skolestart denne uken, sier Høyres Eirik Lae Solberg.
VG170819 Det har dessverre blitt et mønster at Tone Tellevik Dahl skylder på alle andre istedenfor å komme med egne tiltak .
VG170819 BEKYMRET : Politiker Eirik Lae Solberg i Høyre har fremmet en rekke tiltak for at gjengkriminaliteten ved de utsatte skolene skal forverre seg.
VG170819 - Jeg har invitert elev- og lærerorganisasjonene, politiet og bydelene til et samarbeid om tiltak som kan løse utfordringene flere av de videregående skolene nå står i.
DB170819 Det har blitt større bevissthet rundt problemet, og vi synes det er positivt at folk gjør tiltak , sier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør i Europeiske Reiseforsikring og If.
DB170819 Tidlig innsats i stort handler om å ha barnehageplasser til alle, kompetanse i barnehagen og tiltak som gjør at barn får et utgangspunkt for integrering, deltakelse og sosialt fellesskap tidlig, sier han.
DB170819 Han vil endre begrepet « tidlig innsats » fra å handle om frafallsforebyggende arbeid i tidlige klassetrinn, til å handle om tiltak for et godt liv fra barnets første leveår.
DB170819 Stortingsmeldingen skisserer 40 konkrete tiltak som vi fortløpende følger opp.
DB170819 Siden har vi fornyet den med flere tiltak .
DB170819 Han sier Norge i år har bevilget 18 millioner til tiltak mot organisert kriminalitet, og at det er inngått prosjektsamarbeidsavtale med Interpol.
DB170819 Jeg vil fortsette å ta kraftig avstand fra deres ideologi og deres voldsbruk og regjeringen vil fortsette med tiltak mot voldelig ekstremisme av alle slag.
DA170819 Ikke et ondt ord om sånt, men jeg tror klimasaken hadde krevd at flere løftet blikket og krevde tiltak som faktisk får ned utslippene i tide.
DA170819 De fem prosentene som kunne ha tvunget igjennom tiltak som monner i klimasaken, har blitt mer opptatt av kortreist mat og hjemmekompostering.
DA170819 - De fem prosentene som kunne ha tvunget igjennom tiltak som monner i klimasaken, har blitt mer opptatt av kortreist mat og hjemmekompostering, sier Eirik Glambek Bøe.
DA170819 Jeg håper at skolebyråden ikke bare foreslår å fortsette med samme inntakssystem, og komme med avbøtende tiltak som bare lapper på problemene.
AP170819https://www.aftenposten.no/verden/i/vLAXV/Anti-migrantskip-gjor-vendereis Skipene er kalt tilbake etter at libyske og italienske myndigheter innførte tiltak for å innskrenke aktiviteten, samt at færre båter har lagt ut fra Libya.
AP170819https://www.aftenposten.no/osloby/i/2WERl/Hun-var-redd-for-a-sende-sine-egne-barn-i-barnehagen-Na-hjelper-hun-andre-innvandrermodre-med-barnehageplass Saida Begum, som sitter i bystyret for Oslo Høyre, synes det er fint at det rødgrønne byrådet viderefører tiltak det forrige byrådet hadde satt i gang når det gjaldt å rekruttere flere innvandrerbarn til barnehager.
AP170819https://www.aftenposten.no/osloby/i/2WERl/Hun-var-redd-for-a-sende-sine-egne-barn-i-barnehagen-Na-hjelper-hun-andre-innvandrermodre-med-barnehageplass Derfor er Bydelsmødrene et så viktig tiltak .
AP170819https://www.aftenposten.no/norge/i/zmgmO/Ung-mann-alvorlig-skadd-etter-hopp-i-Nidelva Livreddende tiltak er iverksatt.
VG170818 Rajoy varsler også at han vil samle lederne av flere av opposisjonspartiene og iverksette tiltak nedfelt i « anti-terror»-pakten som ble skrevet under av alle spanske partier, med unntak av Podemos og Izquierda Unida, etter terrorangrepene mot Paris i november 2015, skriver El Periódico.
VG170818 Audun Lysbakken ser derimot ingen tiltak som gjør det mulig å sikre seg mot nullskatteytere, og samtidig redusere formueskatten.
DB170818 Hvem har lyst til å bruke masse penger på TV-rettighetene til Toppserien når 75 prosent av pengene ville gått til kvinnefiendtlig klubber som Brann, Odd og Rosenborg ( + de andre klubbene i NTF ) - slik at de kan finansiere enda flere tiltak for gutter ?
DB170818 USA utelukker ikke militære tiltak i Venezuela ¶
DB170818 For å sørge for at statens inntekter blir størst mulig er det er viktig at skattesystemet utformes nøytralt slik at den høye skattesatsen ikke hindrer gjennomføring av lønnsomme leteboringer, utbygginger og tiltak på eksisterende felt.
DA170818 Venstre vil endre den spesialpedagogiske oppfølgingen slik at tiltak iverksettes tidlig og følges opp på en god og systematisk måte, i samarbeid med foresatte.
DA170818 Han påpeker samtidig at sperringer er dyre og passive tiltak som først og fremst vitner om en veldig alvorlig situasjon : ¶
DA170818 - Det er situasjoner der adgangskontroll kan være et aktuelt tiltak , men da må lærere og elever være grundig involvert og det må være skikkelig drøftet med dem.
DA170818 Støyreduserende tiltak
DA170818 Reguleringsplanen for beredskapssenteret på Taraldrud i Akershus er vedtatt med en rekke støyreduserende tiltak .
DA170818 Det blir beredsskapsenter på Taraldrud i Ski, men naboene i Oppegård og Oslo har fått gjennomslag for fløere støyreduserende tiltak .
DA170818 SV ønsker også mer penger til forebyggende tiltak , som ungdomsklubber og arbeid mot ledighet, fremfor vakthold i skolen.
DA170818 Kunnskapsministeren mener politi, justismyndigheter, kommune og skole bør jobbe sammen for å bryte ned gjengmiljøene, slik at denne typen tiltak ikke blir nødvendig.
DA170818 Byråd for oppvekst og kunnskap Tone Tellevik Dahl ( Ap ) har stor forståelse for beslutningen og understreker at hun har full tillit til at rektorene i Oslo-skolen velger tiltak de ser nødvendig for å skape et trygt og godt skolemiljø.
DA170818 - Målet må være at dette er et midlertidig tiltak i en krevende situasjon, og at ikke flere skoler ser seg nødt til å gjøre det samme, sier gruppeleder for Venstre i Oslo, Guri Melby.
AP170818https://www.aftenposten.no/norge/i/WrOLL/Amundsen-Stor-innvandring-har-ikke-okt-terrorfaren Regjeringen la i 2014 dessuten fram en handlingsplan med 30 tiltak mot radikalisering og voldelig ekstremisme.
AP170818https://www.aftenposten.no/norge/i/WrOLL/Amundsen-Stor-innvandring-har-ikke-okt-terrorfaren Justis- og beredskapsdepartementet sier de har kommet med flere tiltak for å redusere støyen fra anlegget, deriblant innebygd standplass for skytetreningen.
AP170818https://www.aftenposten.no/norge/i/WrOLL/Amundsen-Stor-innvandring-har-ikke-okt-terrorfaren Amundsen presiserer at han ikke kan utelukke at den store innvandringen har økt terrorfaren i Norge, blant annet fordi det har ført til et økt antall ID-løse personer, men at det er satt i verk tiltak for å bøte på dette.
AP170818https://www.aftenposten.no/norge/i/WrOLL/Amundsen-Stor-innvandring-har-ikke-okt-terrorfaren - Tiltak for å beskytte aktuelle mål og sterk beredskap når ting skjer for å begrense skadeomfanget, er viktig.
AP170818https://www.aftenposten.no/norge/i/WrOLL/Amundsen--Stor-innvandring-har-ikke-okt-terrorfaren Regjeringen la i 2014 dessuten fram en handlingsplan med 30 tiltak mot radikalisering og voldelig ekstremisme.
AP170818https://www.aftenposten.no/norge/i/WrOLL/Amundsen--Stor-innvandring-har-ikke-okt-terrorfaren Justis- og beredskapsdepartementet sier de har kommet med flere tiltak for å redusere støyen fra anlegget, deriblant innebygd standplass for skytetreningen.
AP170818https://www.aftenposten.no/norge/i/WrOLL/Amundsen--Stor-innvandring-har-ikke-okt-terrorfaren Amundsen presiserer at han ikke kan utelukke at den store innvandringen har økt terrorfaren i Norge, blant annet fordi det har ført til et økt antall ID-løse personer, men at det er satt i verk tiltak for å bøte på dette.
AP170818https://www.aftenposten.no/norge/i/WrOLL/Amundsen--Stor-innvandring-har-ikke-okt-terrorfaren - Tiltak for å beskytte aktuelle mål og sterk beredskap når ting skjer for å begrense skadeomfanget, er viktig.
AA170818 - Trump forsinker prosessen med å ta klimatrusselen på alvor og sette i verk tiltak .
AA170818 - Han forsinker prosessen med å ta klimatrusselen på alvor og sette i verk tiltak , men det vil ikke være mulig for ham å skru klokken tilbake, slår Podesta fast.
AA170818 Høyre applauderer kommuner som tilbyr skolemat til elevene, men de vil heller satse på tiltak som fremmer læringsutbytte framfor en nasjonal skolematordning.
AA170818 Allikevel mener han at tiltak knyttet til videreutdanning av lærere og tidlig innsats blant elevene er viktigere enn en nasjonal innsats for skolemat.
AA170818 De vil deretter settes inn felles tiltak på tre felt - hva de selv kan gjøre, hva slags politiske tiltak som kan settes i verk og hva slags informasjonstiltak som trengs.
AA170818 De vil deretter settes inn felles tiltak på tre felt - hva de selv kan gjøre, hva slags politiske tiltak som kan settes i verk og hva slags informasjonstiltak som trengs.
AA170818 Reguleringsplanen for beredskapssenteret på Taraldrud i Akershus er vedtatt med en rekke støyreduserende tiltak .
AA170818 Kulturrådet skal videreutvikle tiltak for kulturell og kreativ næring over hele landet, i tett dialog med kunnskapsmiljøer, kulturbedrifter, organisasjoner og kunstnere, for å stimulere der behovene og effekten er størst.
VG170817 - Og så må norsk ungdom forstå at det fortsatt er minst 40 - 50 år igjen for norsk oljevirksomhet ; det trenges tusenvis av nye ingeniører og oljearbeidere i fremtiden og det er viktig med lærlingordninger og andre tiltak som kan bidra til rekruttering, sier Eggum.
SA170817 Inntil resultatene av B-prøven er klare, vil ingen ytterligere tiltak bli iverksatt.
SA170817 Klubben reddet seg så vidt ved god hjelp av nedskjæringer, kronekampen og andre tiltak for å redde Ranheim-navnet.
NL170817 Administrasjonssjefen sier at de pågående forhandlingene mellom kommunen og Totalrenovering er uavhengig av hverandre og skriver i sitt saksfremlegg : « Et forbud mot tiltak etter pbl. § 13-1 er en selvstendig, planfaglig vurdering, uavhengig av forhandlinger om kjøpesum.
NL170817 Vil du i kommende stortingsperiode stemme for tiltak som øker kollektivandelen og sikrer at all kollektivtransport er fossilfri innen 2025 ?
NL170817 Spørsmål om tiltak vi mener må vedtas i neste stortingsperiode for å gjøre Norge hundre prosent fornybart innen 2040.
DN170817 I Norge setter vi i gang tiltak for å bedre lønnsomheten, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke i en kommentar.
DN170817 - Veidekkes boligprosjekter selger godt, men en lengre periode med sterk prisvekst, økt tilbud av nye boliger og myndighetenes tiltak for å bremse boligprisveksten har bidratt til en normalisering av markedet med utflating i prisene, sier Giske.
DB170817 Hun legger fram elleve tiltak mot arbeidslivskriminalitet i Arendal i dag.
DB170817 Det ble gjort livreddende tiltak , men livet sto ikke til å redde, opplyser operasjonsleder i Øst politidistrikt, Paul Horne, til Dagbladet.
DB170817 Prat om integrering er det nok av, i en valgkamp er det tid for konkrete tiltak .
DB170817 For om likestilling også skal gjelde muslimske kvinner, barn og menn må vi som samfunn gjennom politiske tiltak bidra til å støtte de kreftene som kjemper mot det islamske segmentet som hver dag bruker Allah, koranen og klanen til å opprettholde et kvinnesyn og en kvinneundertrykkelse vi ikke godtar fra noen andre her i landet.
DB170817 En institusjon må gis i oppdrag å drive effektiv bistand, forstått som tiltak som bidrar til fattigdomsreduksjon, nærmere definert.
DA170817 Partileder Siv Jensen i Frp lanserte torsdag tre konkrete tiltak mot arbeidslivskriminalitet.
DA170817 I tillegg til tiltak mot EØS-innvandrere, ønsker Frp å skjerpe straffenivået ytterligere for både de og andre som ikke har rent mel i posen, blant annet gjennom mer aktiv bruk av tiltak som stans av virksomheter, bøter og arrest i formue som bankkonto, verdipapirer og eiendom.
DA170817 I tillegg til tiltak mot EØS-innvandrere, ønsker Frp å skjerpe straffenivået ytterligere for både de og andre som ikke har rent mel i posen, blant annet gjennom mer aktiv bruk av tiltak som stans av virksomheter, bøter og arrest i formue som bankkonto, verdipapirer og eiendom.
DA170817 Dette er et av tre konkrete tiltak finansministeren foreslår for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.
DA170817 Vi skal ikke styres av magefølelsen, men vi håndterer 1.100 saker i året, det er et voldsomt saksgrunnlag å basere tiltak ut fra.
DA170817 Oslo kommune har gjort tiltak mot arbeidslivskriminalitet og har svartelistet flere titalls bedrifter.
BT170817https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Tidligere-OL-mester-tatt-for-doping-240533b.html Inntil resultatene av B-prøven er klare, vil ingen ytterligere tiltak bli iverksatt.
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/i/62nGO/Kunnskapsministeren-Fallitterklaring-med-adgangskontroll-pa-videregaende Videre sier kunnskapsministeren at han ønsker at politi, justismyndigheter, kommune og skole bør jobbe sammen for å bryte ned gjengmiljøene, slik at denne typen tiltak ikke blir nødvendig.
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/i/62nGO/Kunnskapsministeren-Fallitterklaring-med-adgangskontroll-pa-videregaende SV ønsker også mer penger til forebyggende tiltak , som ungdomsklubber og arbeid mot ledighet, fremfor vakthold i skolen.
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/i/62nGO/Kunnskapsministeren-Fallitterklaring-med-adgangskontroll-pa-videregaende - Målet må være at dette er et midlertidig tiltak i en krevende situasjon, og at ikke flere skoler ser seg nødt til å gjøre det samme, sier gruppeleder for Venstre i Oslo, Guri Melby.
AP170817https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/OVwvk/Flere-ungdomspartier-vil-oremerke-midler-til-helsesoster---En-darlig-id_-mener-Unge-Hoyre Lett tilgang på informasjon og hjelp er et godt tiltak for å bedre særlig unges psykiske helse, sier leder i Unge Venstre, Tord Hustveit.
AP170817https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Tidligere-OL-mester-Samuel-Snchez-tatt-for-doping-240533b.html Inntil resultatene av B-prøven er klare, vil ingen ytterligere tiltak bli iverksatt.
AP170817https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/-Dette-grepet-reddet-Ranheim--na-vil-de-gjenta-suksessen-240520b.html Klubben reddet seg så vidt ved god hjelp av nedskjæringer, kronekampen og andre tiltak for å redde Ranheim-navnet.
AA170817 Moon sa torsdag at Sør-Korea i praksis har vetorett når det kommer til eventuelle amerikanske tiltak .
AA170817 Moon sa torsdag at Sør-Korea i praksis har vetorett når det kommer til eventuelle amerikanske tiltak .
AA170817 Videre sier kunnskapsministeren at han ønsker at politi, justismyndigheter, kommune og skole bør jobbe sammen for å bryte ned gjengmiljøene, slik at denne typen tiltak ikke blir nødvendig.
AA170817 SV ønsker også mer penger til forebyggende tiltak , som ungdomsklubber og arbeid mot ledighet, fremfor vakthold i skolen.
AA170817 - Målet må være at dette er et midlertidig tiltak i en krevende situasjon, og at ikke flere skoler ser seg nødt til å gjøre det samme, sier gruppeleder for Venstre i Oslo, Guri Melby.
AA170817 I tillegg til tiltak mot EØS-innvandrere, ønsker Frp å skjerpe straffenivået ytterligere for både de og andre som ikke har rent mel i posen, blant annet gjennom mer aktiv bruk av tiltak som stans av virksomheter, bøter og arrest i formue som bankkonto, verdipapirer og eiendom.
AA170817 I tillegg til tiltak mot EØS-innvandrere, ønsker Frp å skjerpe straffenivået ytterligere for både de og andre som ikke har rent mel i posen, blant annet gjennom mer aktiv bruk av tiltak som stans av virksomheter, bøter og arrest i formue som bankkonto, verdipapirer og eiendom.
AA170817 Dette er et av tre konkrete tiltak finansministeren foreslår for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.
AA170817 Og her er det grunn til å rope et ekstra varsko ; IKT-bransjen sliter i dag med en lav kvinneandel - en andel som har forblitt uendret de siste tyve årene tross tiltak både fra bransjen og universitetene.
VG170816 I tillegg til sanksjonene USA allerede har innført mot Venezuela, tar Mike Pence sikte på samordne ytterligere tiltak mot landet.
VG170816 | Inga Marte Thorkildsen : Regjeringen har nedprioritert tiltak for å bekjempe partnervold ¶
VG170816 Sarahah tar dette svært seriøst, og vi har gjort flere tiltak for å takle dette, og kommer til å gjøre mer, skriver en talsperson for appen i en e-post til VG.
VG170816 Adgangskort er ikke et preventivt tiltak .
DN170816 « Den høyere økonomiske veksten i 2017 skyldes ikke bare politiske tiltak .
DN170816 Kinesiske myndigheter, som har fått mulighet til å kommentere rapporten, er ikke enig i risikovurderingen og konklusjonene om at dette skyldes kredittvekst og offentlige tiltak .
DB170816 Aps skoleløfte består av 18 tiltak .
DB170816 Vi heier på alle tiltak som kan bidra til redusert kjøttforbruk, men vi syns nordmenn må få velge selv om de vil erstatte kjøttet med planter eller insekter.
DB170816 Når VG støtter slike tiltak er det med på å gjøre det legitimt for politiske partier å gjøre det samme.
DB170816 Man kan undres over konsekvensene av at slike tiltak blir stuerene Etter innføringen av EU/Tyrkia-erklæringen - en avtale som beviselig har skapt store menneskelige lidelser - kan det virke som at mer og mer som hindrer uønskede mennesker å nå Europa er greit.
DB170816 Hvis vi tar innover oss at ethvert menneskeliv har en verdi, kunne VG og politikerne våre heller argumentere for tiltak som faktisk ville begrense flyktninger og såkalte økonomiske migranters grunnleggende behov for og ønske om å krysse Sahara og Middelhavet via Libya.
DB170816 Holdningene til mange politikere er dessverre at tiltak for å gjøre snus og røykpakker ulekre, eller å fronte avkriminalisering, er viktigere enn å få ned totalkonsumet av alkohol.
DA170816 I revidert budsjett foreslo Arbeiderpartiet 900 millioner til ekstra aktivitetsskapende tiltak , blant annet en dobling av regjeringens vedlikeholdspakke til Sør- og Vestlandet.
DA170816 I denne situasjonen vil Arbeiderpartiet styrke NAV sin rolle både i formidling og oppfølging av personer som er på tiltak .
DA170816 Tiltak direkte rettet mot sysselsettingen er det mest effektive virkemiddelet for å hindre arbeidsledighet på kort sikt.
DA170816 Selv om elevene skal føle seg trygge på skolen, er jeg bekymret for at denne type tiltak blir brukt istedenfor å styrke et godt psykososialt team rundt elevene.
DA170816 - Adgangskort er ikke et preventivt tiltak .
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/qqzaz/Bjornholt-videregaende-skole-innforer-adgangskontroll-for-elever-og-ansatte Hun kaller det et « bra tiltak . » - Noen ganger kommer folk på skolen bare for å slåss.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/i/rq06a/Under-streken Han skriver også at regjeringen vil komme tilbake til prioritering av tiltak , bevilgningsbehov og framdrift i forbindelse med de årlige budsjettprosessene. » | Lommedalen-saken : Moren møtte ikke til sakkyndig vurdering ¶
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/i/mqXmE/Ap-lover-3000-flere-larere-til-de-yngste-elevene Aps skoleløfte består av 18 tiltak .
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/i/XVG1x/Frp-Nakenkontroll-og-strengere-straffer-vil-hindre-overgrep-mot-barn På forhånd hadde Frp sendt ut pressemelding der partiets foreslåtte tiltak mot overgrep var listet opp : ¶
AA170816 En mer pågående amerikanske politikk for å selge varer med stempelet « Made in America », og dermed kvalifisere for tollfrihet i NAFTA-området, kan bli møtt med tiltak som virker den andre veien.
AA170816 Ullersmo fengsel har iverksatt tiltak for å hindre at unge innsatte blir rekruttert inn i et radikalisert miljø under soning.
AA170816 Moss bruker befolkningsstatistikken for å definere tiltak for å redusere risikoen, som prosjektet « Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier ».
AA170816 Han lover at de setter inn tiltak , særlig innen folkehelse og utdanning.
AA170816 Sarahah tar dette svært seriøst, og vi har gjort flere tiltak for å takle dette, og vi kommer til å gjøre mer, skriver utviklerne til VG. ( ©NTB ) ¶
AA170816 Aps skoleløfte består av 18 tiltak .
AA170816 Noen tiltak er klart nødvendig utover det jeg har nevnt hittil.
AA170816 Bysyklene i både Trondheim og Oslo er et fantastisk tiltak : Enkelt, solid og turistvennlig !
VG170815 På de tre øverste nivåene ( landslag, talentleir, landsdel ) er det 100 prosent likhet når det gjelder tiltak og spillere for jenter og gutter.
VG170815 På de to nederste nivåene ( krets og sone ) gjør kretsen en faglig vurdering på hvor mange spillere som skal inn og hvor mange tiltak som er formålstjenlig.
VG170815 NFF overfører årlig relativt sett betydelige midler til kvinnefotballen, og det settes i gang tiltak som er svært positive for jenter og gutter ».
VG170815 I andre kretser har man av ulike årsaker flere tiltak for jenter enn gutter og flere jenter inne totalt sett.
VG170815 Flere kretser har eksempelvis tiltak ett år lenger på jentesiden.
VG170815 Hvem har lyst til å bruke masse penger på TV-rettighetene til Toppserien, når 75 % av pengene ville gått til kvinnefiendtlige klubber som Brann, Odd og Rosenborg ( + de andre klubbene i NTF ) - slik at de kan finansiere enda flere tiltak for gutter ?
VG170815 Det er bare å telle antall tiltak og antall spillere som er omfattet, så ser en at utsagnet er feil.
VG170815 PAKKEFORLØP : Grete Herlofson, generalsekretær i Sanitetskvinnene som har bestilt undersøkelsen, mener de høye tallene viser at det må settes inn langt flere tiltak for å bekjempe partnervold.
VG170815 Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mener dette er en stor likestillingsutfordring der mange tiltak må gjennomføres på kort og langt sikt.
VG170815 ALVORLIG : Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm etterlyser tiltak både på kort og langt sikt for å bekjempe den høye volden mot kvinner som ikke går ned.
VG170815 I varselet anmodes også lokale myndigheter om å vurdere forebyggende tiltak .
VG170815 Solvik-Olsen nevner tre tiltak han vil gjøre for å få ned kostnadsnivået.
VG170815 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
DN170815https://www.dn.no/nyheter/2017/08/15/2048/Handel/-en-tjeneste-med-en-handlekurv-der-man-ikke-vet-innholdet-og-med-forrige-ukes-priser - Vi ser positivt på alle tiltak som gjør kundene mer opplyst.
DN170815 - Vi ser positivt på alle tiltak som gjør kundene mer opplyst.
DN170815 « Dersom USA overser det faktum at landet ikke respekterer multilaterale avtaler og innfører tiltak som skader økonomien og handelen mellom landene, vil vi ikke sitte stille.
DN170815 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) sier til VG at også han over lang tid har vært bekymret for kostnadsøkningen, og varsler at han har planlagt tiltak for å få ned kostnadsnivået.
DN170815 Det blir ikke sagt noe konkret om hvordan kineserne eventuelt vil svare på amerikanske tiltak .
DN170815 - Vi vil foreta en grundig undersøkelse og om nødvendig innføre tiltak for å sikre fremtiden for amerikanske industri.
DN170815 - Dersom USA ignorerer det faktum at landet ikke respekterer multilaterale avtaler og innfører tiltak som skader økonomien og handelen mellom landene, vil vi ikke sitte stille, men handle resolutt for å beskytte legitime kinesiske interesser og rettigheter, heter det i uttalelsen.
DN170815 Det skal « sørge for å gi myndigheter og infrastruktur i både Storbritannia og EU tilstrekkelig tid til å innføre ny praksis, tiltak og teknologibaserte løsninger for å gjøre overgangen til et nytt tollregime så smidig som mulig », heter det i en uttalelse.
DB170815 Røde Kors-sjefen tar derfor til orde for en jevnlig kommunal kartlegging av barn og unges levekår, og han ønsker en lovfesting av forebyggende tiltak som ungdomsklubber.
DB170815 Det skorter ikke på politisk vilje til å hjelpe barn i Norge, men det mangler effektive tiltak .
DB170815 Vurder behov for forebyggende tiltak , heter det i et OBS-varsel fra Meteorologisk institutt, som gjelder både Østlandet, Telemark og Aust-Agder.
DB170815 Ifølge NVE kan man gjøre lurt i å iverksette forebyggende tiltak i berørte områder.
DB170815 - Vurder behov for forebyggende tiltak , heter det i OBS-varselet.
DB170815 - Vi har gjort alle tiltak som er mulige.
DB170815 - Gjort alle mulige tiltak
DB170815 - Det kan føre til at det ikke blir satt i gang noen tiltak for å redusere bjørnestammen, og dette problemet kan eskalere, frykter Dalsberget.
DB170815 Som på halvannet år knapt har rukket å sette inn andre tiltak enn masse sykkelfelt.
DB170815 De kaller seg et liberalt parti, men krever tiltak som fordrer strenge offentlige føringer.
DB170815 Filminsentivordningen er et tiltak for å tiltrekke oss utenlandsk filmproduksjon til Norge.
DB170815 Vi har programfestet at vi skal være et lavutslippssamfunn innen 2050, og i vårt program er det en rekke nye tiltak som vil gi grønn vekst i Norge.
DA170815 Hun trakk fram regjeringens aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere som ett av flere vellykkede tiltak .
DA170815 Vi har vært veldig tydelige og synlige på våre hovedsaker : Fjerning av eiendomsskatt, en fortsatt streng asyl- og innvandringspolitikk, tiltak for å bedre integreringen, samferdsel og eldrepolitikk, sier Jensen til NTB.
AP170815https://www.aftenposten.no/okonomi/i/KV5BG/Hun-lover-rekordhoye-skattekutt-samtidig-som-hun-ma-begrense-oljepengebruken-kraftig Der svidde partilederne av milliarder i skattekutt og gode tiltak .
AP170815https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/PVKQR/Hillary-Clintons-valgkampsjef-mener-Trump-ikke-klarer-a-skru-klokken-tilbake-i-klimapolitikken_-men-han-kan-gjore-mye-skade - Trump forsinker prosessen med å ta klimatrusselen på alvor og sette i verk tiltak .
AP170815https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/PVKQR/Hillary-Clintons-valgkampsjef-mener-Trump-ikke-klarer-a-skru-klokken-tilbake-i-klimapolitikken_-men-han-kan-gjore-mye-skade - Han forsinker prosessen med å ta klimatrusselen på alvor og sette i verk tiltak , men det vil ikke være mulig for ham å skru klokken tilbake, slår Podesta fast.
AP170815https://www.aftenposten.no/norge/i/yqQyA/OBS-varsel-Venter-mer-fossregn-pa-Ostlandet - Vurder behov for forebyggende tiltak , heter det i OBS-varselet.
AA170815 Det skal « sørge for å gi myndigheter og infrastruktur i både Storbritannia og EU tilstrekkelig tid til å innføre ny praksis, tiltak og teknologibaserte løsninger for å gjøre overgangen til et nytt tollregime så smidig som mulig », heter det i en uttalelse.
AA170815 På en pressekonferanse i Colombia mandag, ville ikke Pence utelukke mulige amerikanske militære tiltak mot Venezuela.
AA170815 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) sier til VG at også han over lang tid har vært bekymret for kostnadsøkningen, og varsler at han har planlagt tiltak for å få ned kostnadsnivået.
AA170815 - Vurder behov for forebyggende tiltak , heter det i OBS-varselet.
AA170815 Vi har vært veldig tydelige og synlige på våre hovedsaker : Fjerning av eiendomsskatt, en fortsatt streng asyl- og innvandringspolitikk, tiltak for å bedre integreringen, samferdsel og eldrepolitikk, sier Jensen til NTB.
VG170814 Komiteens leder og nestleder, Angela Ruggiero ( 37 ) og Tony Estanguet ( 39 ), skriver i sin uttalelse forrige uke at Scotts uttalelser er « upassende », og at de stoler på og forventer at IOC, WADA, og alle andre involverte parter, vil ty til strenge tiltak « når fakta foreligger ».
DN170814 Hattfjelldal har slitt med fraflytting og befolkningsnedgang de siste årene og valgte i år å iverksette utradisjonelle tiltak for å sikre seg nok kvalifiserte sykepleiere til kommunens sykehjem.
DN170814 Han forteller at kinesiske myndigheter har iverksatt tiltak for å redusere kapasitetsproblemene.
DN170814 Hun viste til at det ikke er mulig å svare klart på et slikt spørsmål, og at det er summen av tiltak og de totale rammebetingelsene som teller.
DN170814 - Når vi kommer i nærheten av det punktet der, skal vi sette i verk tiltak som gjør at vi begrenser på at folk som faktisk har inntekt, skal kunne omorganisere den inntekten til at de skal slippe å betale skatt, sier hun.
DN170814 Tiltak
DB170814 Vi gjør nå tiltak slik at vi er bedre forberedt ved store handledager på varehuset, og vil gjøre vårt beste for at våre gjester skal få en god opplevelse neste gang, sier Tor Morten Myrseth, sjef for Ikea Food i Norge.
DB170814 Denne usynliggjøringen i statistikken medfører også at de yngste mødrene dermed også blir usynlige når tiltak iverksettes og innsatser utformes.
DA170814 Selv om muren ennå ikke er bygget, tror Pence og andre politikere at trusselen, koblet med andre tiltak Trump har rullet ut, er nok til å skremme tidligere håpefulle migranter.
DA170814 - Det er en humanitær krise som krever at USA og Mexicos myndigheter raskt oppskalerer tiltak som asylinnvilgelse og midlertidig opphold for dem som flykter fra vold i det nordlige triangelet, heter det i rapportens oppsummering.
DA170814 - Alle politiske tiltak som bidrar til å gi barn og unge bedre og likere muligheter for å lykkes på det framtidige arbeidsmarkedet er selvsagt avgjørende.
DA170814 Redd Barna har vurdert partienes politikk på seks områder : Klima, barnefattigdom, bistand, tiltak globalt for helse og utdanning, beskyttelse for barn mot vold og seksuelle overgrep.
DA170814 Utover det vil det også være arrangementer rundt om i byen og tiltak som gjøres under OSLRW for å skape støtte omkring norsk motebransje.
DA170814 - Alle politiske tiltak som bidrar til å gi barn og unge bedre og likere muligheter for å lykkes på det framtidige arbeidsmarkedet er selvsagt avgjørende.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/PV8y5/Undersokelse-Halvparten-av-skolene-har-ukvalifiserte-ansatte Statsråden har særlig tro på tre tiltak : ¶
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/PV8y5/Undersokelse-Halvparten-av-skolene-har-ukvalifiserte-ansatte Det er grunnen til at jeg er bekymret og vil ha tiltak mot ikke-kvalifiserte i skolen.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/PV8y5/Undersokelse-Halvparten-av-skolene-har-ukvalifiserte-ansatte Det er et problem allerede nå, og vi må ha tiltak for å sørge for at det ikke fortsetter å utvikle seg sånn.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/PV8y5/Undersokelse-Halvparten-av-skolene-har-ukvalifiserte-ansatte lærer opp som tiltak skolelederne har mest tro på.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/7r2W4/UNICEF--Oppsiktsvekkende-at-de-tre-storste-partiene-ikke-nevner-barnefattigdom Vi kommer med flere konkrete tiltak , mens det ser ut som at enkelte partier skal utslette barnefattigdom med et pennestrøk, sier han.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/7r2W4/UNICEF--Oppsiktsvekkende-at-de-tre-storste-partiene-ikke-nevner-barnefattigdom Organisasjonen fant at hverken Arbeiderpartiet, Høyre eller Fremskrittspartiet nevner noe spesifikt om tiltak mot barnefattigdom i sine partiprogrammer for den neste stortingsperioden.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/7r2W4/UNICEF--Oppsiktsvekkende-at-de-tre-storste-partiene-ikke-nevner-barnefattigdom Også UNICEF mener en økning i barnetrygden er et effektivt tiltak .
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/7r2W4/UNICEF--Oppsiktsvekkende-at-de-tre-storste-partiene-ikke-nevner-barnefattigdom Også Senterpartiet, KrF, Venstre og MDG nevner tiltak mot barnefattigdom i sine partiprogrammer.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/7r2W4/UNICEF--Oppsiktsvekkende-at-de-tre-storste-partiene-ikke-nevner-barnefattigdom Kaski understreker at det ikke er tilstrekkelig å ha tiltak som bare bøter på fattigdommen - barnefamiliene som er fattige, må rett og slett få mer penger.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/7r2W4/UNICEF--Oppsiktsvekkende-at-de-tre-storste-partiene-ikke-nevner-barnefattigdom Ifølge UNICEFs gjennomgang har ikke Frp noen tiltak i programmet for å redusere barnefattigdom.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/7r2W4/UNICEF--Oppsiktsvekkende-at-de-tre-storste-partiene-ikke-nevner-barnefattigdom Høyre : - Arbeid viktigste tiltak mot fattigdom ¶
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/7r2W4/UNICEF--Oppsiktsvekkende-at-de-tre-storste-partiene-ikke-nevner-barnefattigdom Den viktigste strategien er å få barn og unge inn i barnehage, skole og aktiviteter - og å bruke « de store pengene » på målrettede tiltak i områder med de største utfordringene, sier han.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/7r2W4/UNICEF--Oppsiktsvekkende-at-de-tre-storste-partiene-ikke-nevner-barnefattigdom - Det viser mangel på politisk vilje at hverken Høyre, Ap eller Frp nevner noe om tiltak mot barnefattigdom i sine partiprogrammer, sier Ivar Stokkereit i UNICEF.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/7r2W4/UNICEF--Oppsiktsvekkende-at-de-tre-storste-partiene-ikke-nevner-barnefattigdom - Det handler om en høy arbeidsledighet og en regjering som prioriterer skattekutt til de rike fremfor tiltak som kan motvirke fattigdom.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/7r2W4/UNICEF--Oppsiktsvekkende-at-de-tre-storste-partiene-ikke-nevner-barnefattigdom - Alle våre tiltak for å begrense ulikheter i Norge handler om de samme virkemidlene.
AA170814 | Pentagon : Trump har ikke bedt om militære tiltak for Venezuela ¶
AA170814 Hun viste til at det ikke er mulig å svare klart på et slikt spørsmål, og at det er summen av tiltak og de totale rammebetingelsene som teller.
AA170814 Debatten til tross : Erna Solberg trekker fram « vekstfremmende skattelettelser » som ett av tre tiltak - sammen med satsing på samferdsel og kunnskap - for å skape økonomisk vekst i en fase hvor oljenæringen blir mindre viktig for Norge.
AA170814 - Når vi kommer i nærheten av det punktet der, skal vi sette i verk tiltak som gjør at vi begrenser på at folk som faktisk har inntekt, skal kunne omorganisere den inntekten til at de skal slippe å betale skatt, sier hun.
VG170813 Det tar tid å bygge opp nye tiltak på en forsvarlig måte, og vi trengte derfor to ekstra år.
VG170813 - Blå Kors brukte penger til å bygge opp tiltak for barn og unge som ble rammet av rusbruk, både internasjonalt og nasjonalt.
DN170813 Kritikken mot den skjeve kjønnsbalansen i Silicon Valley er ikke ny, og de siste årene har flere selskaper innført tiltak for å få flere kvinnelige arbeidstagere.
DB170813 Må nok kombineres med andre tiltak som gratis kjernetid eller redusert foreldrebetaling.
DB170813 Konklusjon : - Jeg er positiv til at en forsøker denne typen tiltak , men ordningen er ikke evaluert.
DB170813 De ulike land kan til en viss grad selv velge hvilke tiltak de setter inn.
DB170813 Det tar tid å bygge opp nye tiltak på en forsvarlig måte, og vi trengte derfor to ekstra år.
DB170813 - Blå Kors brukte penger til å bygge opp tiltak for barn og unge som ble rammet av rusbruk, både internasjonalt og nasjonalt.
DA170813 Horne nevner også målrettede tiltak mot barnefattigdom som regjeringen og samarbeidspartiene har satset på, deriblant en økning av den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom.
AP170813https://www.aftenposten.no/norge/i/xqLBp/Rapport-Store-forskjeller-i-barnefattigdom-i-Oslo Horne nevner også målrettede tiltak mot barnefattigdom som regjeringen og samarbeidspartiene har satset på, deriblant en økning av den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom.
AA170813 Omgitt av oppfordringer om mildere retorikk, snakker USAs president Donald Trump igjen om militære tiltak i konflikten med Nord-Korea.
AA170813 I tillegg var beskjeden at USA med sine allierte er klare til å bruke diplomatiske, økonomiske og militære tiltak for å ende trusselen fra Nord-Korea. ( ©NTB ) ¶
AA170813 Leger Uten Grenser og andre frivillige organisasjoner har fordømt handlingene til Libya og EU, som har fattet nye tiltak for å forhindre folk i å krysse Middelhavet.
VG170812 | USA utelukker ikke militære tiltak i Venezuela ¶
VG170812 Foto : Krister Sørbø, VG ¶ TILTAK : Sjefsøkonom i NHO, Øystein Dørum er imidlertid usikker på effektiviteten av det å myke opp på reglene om ferie ettersom de som lykkes i arbeidslivet er de som har kommet seg gjennom skolen.
VG170812 - LO er i utgangspunktet positive til alle tiltak som kan gjøre det mulig for ungdom å komme i jobb, men forslagene fra FpU er neppe egnet til å gjøre særlig forskjell for ungdoms tilgang til arbeidsmarkedet.
VG170812 - Det ungdom har behov for er lærlingplasser og faste, trygge jobber med mulighet for læring og utvikling, og da er det helt andre tiltak som må settes inn.
VG170812 TILTAK : Fpu-leder Bjørn-Kristian Svendsrud vil redusere arbeidsledighet blant ungdom ved å myke opp i arbeidsmiljøloven.
VG170812 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
DB170812 El Pais, den spanske storavisen, berømmer Norges tiltak som forbilledlige : ¶
DB170812 Dersom du går inn for faktiske tiltak for å kutte klimagassutslipp, blir du en skyteskive for latterliggjøring, angrep og hets.
AP170812https://www.aftenposten.no/osloby/i/1LJVB/Oslos-nabolag-Illevarslende-forskjeller-i-barnefattigdom « Lindrende tiltak » ikke nok ¶
AP170812https://www.aftenposten.no/osloby/i/1LJVB/Oslos-nabolag-Illevarslende-forskjeller-i-barnefattigdom - Det er mange gode tiltak som er beskrevet i Regjeringens strategi for barnefattigdom, men svært mange av dem handler først og fremst om å lindre fremfor å motvirke sosial ulikhet, sier Brattbakk.
AP170812https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/RVwdx/12-kjappe-om-12-brennbare-temaer-Linn-Elise-Ohn-Mehlen Vi kan gjerne sette i gang tiltak mot høyt fravær og ha regler, men disse må bli til i dialog med elevene. 2.
AA170812 FN ber verdenssamfunnet iverksette tiltak for å hindre at elefantene lider samme skjebne som mammuten i sin tid.
AA170812 | USA utelukker ikke militære tiltak i Venezuela ¶
VG170811 Utvalget skal stake ut en kurs og foreslå tiltak som gir en bærekraftig og konkurransedyktig utvikling av norsk toppfotball for kvinner.
VG170811 Omfatter også 18 spillerutviklere i krets hvor antall tiltak er likt fordelt på begge kjønn. * 1 NFF satser betydelig på trenerutdanning og trenerutvikling med nye reviderte kurs - eksempelvis Grasrottreneren som er et samarbeid med Norsk Tipping ¶ * 1 Øremerking av midler til spillerutviklere i Toppserieklubbene er allerede innført ved årets begynnelse i 2
VG170811 NFF overfører årlig relativt sett betydelige midler til kvinnefotballen, og det settes i gang tiltak som er svært positive både for jenter og gutter.
VG170811 Timer før justisministeren legger frem tiltak for å stoppe gjengkonflikten, ble den danske hovedstaden rammet av minst to nye skyteepisoder.
VG170811 Fredag formiddag legger han frem nye tiltak for bekjempelsen.
VG170811 Justisministeren har varslet at han kommer til å legge frem tiltak mot gjengvolden fredag ettermiddag.
VG170811 KØBENHAVN ( VG ) Etter en sommer med mange skyteepisoder i København, varsler Danmarks justisminister nå flere nye tiltak mot gjengene.
VG170811 Danmarks justisminister Søren Pape Poulsen gir 60 millioner danske kroner i året til nye tiltak mot gjengoppgjøret i København.
VG170811 - Jeg synes dette er et kjempeflott tiltak .
NL170811 Venstre trenger din stemme for å være en stemme for større nasjonale og internasjonale tiltak for kunnskap og etablererlyst, klima og miljø, menneskerettigheter og sikkerhet.
DB170811 Vi har like mange tiltak . 2/2 #nff ¶
DB170811 Man tenker gjerne også at ved å endre små vaner er det enklere å få det til å vare, enn å foreta drastiske tiltak , sier Hjelmesæth.
DB170811 Ber om tiltak
DB170811 Nye tiltak inneholder en plan om 40 - 50 nye akuttovernattingsplasser.
DB170811 Etter en sommer med flere leirer på offentlige steder mener Høyre at Oslo kommunes nye tiltak for å håndtere bostedsløse migranter er bortkastede penger.
DB170811 Filmen fokuserer på hva regjeringen har gjennomført og iverksatt av tiltak innenfor justis- og beredskapssektoren.
DA170811 Hvis de skal drive med miljøutviklende tiltak for en hel festivalbransje i Norge så må de ha midler til det, det sier seg selv, sier Hege Haukeland Liadal.
DA170811 Nå lover hans parti større, øremerkede overføringer fra staten - til kulturelle tiltak som kulturskolene, den kulturelle spaserstokk, kulturkortet for ungdom og den kulturelle skolesekken.
DA170811 - Det vil si tiltak i byer og bygder som fortjener å nå fram til enda flere, presiserer Christoffersen.
DA170811 Har gjort tiltak
DA170811 Denofa har tidligere blitt pålagt av Miljødirektoratet ( daværende Klima- og forurensningstilsynet ) å utrede såkalte « luktreduserende tiltak ».
DA170811 - De må begynne å tenke nytt og gjøre alvor av det de har sagt om å gjøre tiltak .
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/7r2LV/Ytterligere-skyteepisoder-i-Danmark--byer-vil-ha-nasjonalt-rad Nye tiltak
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/7r2LV/Ytterligere-skyteepisoder-i-Danmark--byer-vil-ha-nasjonalt-rad Fredag ettermiddag holder justisministeren et pressemøte hvor han vil presentere nye tiltak i innsatsen mot gjengkriminaliteten.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/nqz5m/Brende-om-konflikten-mellom-USA-og-Nord-Korea--Jeg-er-mer-og-mer-kritisk-og-bekymret Samtidig ønsker han at USA heller svarer med å sette inn tiltak gjennom internasjonale organisasjoner.
AA170811 Fredag ettermiddag holder justisministeren et pressemøte hvor han vil presentere nye tiltak i innsatsen mot gjengkriminaliteten.
AA170811 Skjer det igjen må politiet sette inn tiltak , og det vil bli aktuelt å patruljere i området.
AA170811 Frps 2.-kandidat fra Hordaland, Silje Hjemdal, vil ha obligatorisk kroppskontroll av alle jenter i skolen som et tiltak for å hindre omskjæring Foto : Berit Roald / NTB scanpix ¶
VG170810 I tillegg har Italia vedtatt omstridte retningslinjer for hvordan de frivillige organisasjonen som plukker opp flyktninger på havet, skal operere og har samtidig iverksatt tiltak for å minske tilgangen til båter for menneskesmuglerne.
SA170810 Vi gjør også tiltak med bespisning.
SA170810 Men vi har muligheter til å gjøre enkelte ting og iverksette en del tiltak for å hindre at dette sprer seg, sa Talsnes før løpet og utdypet : ¶
NL170810 Derfor bør strategier og tiltak innen besøksforvaltningen utvikles i samarbeid mellom næringsaktører, kommuner, fylkeskommuner, og fylkesmenn.
NL170810 Et nødvendig tiltak er derfor et kompetanseløft i tjenestene.
NL170810 Et nødvendig tiltak er derfor et kompetanseløft i tjenestene, skriver Gøril Madsen.
FV170810https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Ingen-av-rivalene-gratulerte-Warholm-rett-etter-gullopet-Treneren-tror-han-vet-hvorfor-240075b.html Vi gjør også tiltak med bespisning.
FV170810https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Ingen-av-rivalene-gratulerte-Warholm-rett-etter-gullopet-Treneren-tror-han-vet-hvorfor-240075b.html Men vi har muligheter til å gjøre enkelte ting og iverksette en del tiltak for å hindre at dette sprer seg, sa Talsnes før løpet og utdypet : ¶
DN170810 Hun vil ikke gå inn på detaljer om andre tiltak .
DB170810 Legen sa onsdag at de hadde iverksatt en rekke tiltak for at det ikke skal ramme norsk utøvere, blant annet fokus på håndhygiene.
DB170810 Ifølge kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen gjøres dette for å snu kulturen i kommuner og skoler vekk fra en holdning der en venter og ser, til en der en setter inn tiltak med en gang en ser at et barn sliter.
DB170810 - Tall fra senter for leseforskning viser at om en setter inn tiltak for elever med språkvansker i førsteklasse, så fullfører 80 prosent videregående.
DB170810 ( Dagbladet ) : Høyre legger i dag fram en pakke med tiltak for tidlig innsats i skolen.
BT170810https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Ingen-av-rivalene-gratulerte-Warholm-rett-etter-gullopet-Treneren-tror-han-vet-hvorfor-240075b.html Vi gjør også tiltak med bespisning.
BT170810https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Ingen-av-rivalene-gratulerte-Warholm-rett-etter-gullopet-Treneren-tror-han-vet-hvorfor-240075b.html Men vi har muligheter til å gjøre enkelte ting og iverksette en del tiltak for å hindre at dette sprer seg, sa Talsnes før løpet og utdypet : ¶
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WVV4j/Vil-ha-3000-larerspesialister-Her-er-Hoyres-11-punkter-for-tidlig-innsats-i-skolen Når jeg ser på andre partier så mener jeg at tidlig innsats bærer preg av å være et slagord med ett tiltak bak, kanskje to, men ikke noe mer enn det.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WVV4j/Vil-ha-3000-larerspesialister-Her-er-Hoyres-11-punkter-for-tidlig-innsats-i-skolen Fortsette å prioritere tiltak mot mobbing og sikre en god implementering av nytt regelverk med nulltoleranse.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WVV4j/Vil-ha-3000-larerspesialister-Her-er-Hoyres-11-punkter-for-tidlig-innsats-i-skolen Det er summen av tiltak , og systematikken i arbeidet, som er avgjørende for å lykkes, mener statsråden.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/LV7d4/Da-Einar-Haakaas-sa-bildet-av-mannen-som-skylder-millioner_-bestemte-han-seg-for-a-ta-opp-jakten Det er satt ned en arbeidsgruppe som ser på mulige tiltak .
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Ingen-av-rivalene-gratulerte-Warholm-rett-etter-gullopet-Treneren-tror-han-vet-hvorfor-240075b.html Vi gjør også tiltak med bespisning.
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Ingen-av-rivalene-gratulerte-Warholm-rett-etter-gullopet-Treneren-tror-han-vet-hvorfor-240075b.html Men vi har muligheter til å gjøre enkelte ting og iverksette en del tiltak for å hindre at dette sprer seg, sa Talsnes før løpet og utdypet : ¶
AA170810 Trumps erklæring innebærer at den føderale regjeringen kan fjerne enkelte hindringer og regelverk som vil gjøre det enklere for delstater og andre å sette i verk tiltak .
AA170810 - Vår driftsoperatør har iverksatt skilting om glatt veibane og vil gjøre tiltak mot det som sansynligvis kan være oljesøl.
AA170810 Det kan søkes om kan både aktiviteter, fysiske tiltak og prosjekter.
SA170809 Vi gjør også tiltak i forhold til bespisning.
SA170809 Men vi har muligheter til å gjøre enkelte ting og iverksette en del tiltak for å hindre at dette sprer seg, sier Talsnes og utdyper : ¶
SA170809 Derfor har den norske troppen innført tiltak for å hindre smitte.
SA170809 Den norske troppen har innført tiltak for å hindre smitte.
NL170809 Min utfordring til regjeringen er derfor å redegjøre for hvilke konkrete tiltak man nå ser for seg for å få FNs urfolkserklæring implementert i Norge. | - Hadde du gitt Nordstad Moen ti millioner kroner, ville han fortsatt ikke løpt raskere enn Mo Farah ¶
NL170809 Medlemsstatene har også forpliktet seg i konsultasjon og samarbeid med urfolk til å iverksette nødvendige nasjonale tiltak, herunder lovgivningsmessige og administrative tiltak for gjennomføring av urfolkserklæringen, samt for å fremme forståelse for urfolkserklæringen i alle deler av samfunnet.
NL170809 Medlemsstatene har også forpliktet seg i konsultasjon og samarbeid med urfolk til å iverksette nødvendige nasjonale tiltak , herunder lovgivningsmessige og administrative tiltak for gjennomføring av urfolkserklæringen, samt for å fremme forståelse for urfolkserklæringen i alle deler av samfunnet.
NL170809 I vedtaket fra FNs verdenskonferanse for urfolk i 2014 har medlemsstatene forpliktet seg i samarbeid med urfolk å utvikle og gjennomføre nasjonale handlingsplaner, strategier og andre tiltak for å oppnå målene i urfolkserklæringen.
NL170809 Det er derfor positivt at Havforskningsinstituttet har fått midler til å kartlegge omfanget av fritidsfiske, men vi trenger fortsatt mer forskning som kan sikre et godt nok kunnskapsgrunnlag for gode, effektive og treffsikre tiltak for å få bukt med overfiske og ulovlig utførsel av fisk.
DN170809 Regjeringen har gjort tiltak for å lukke gapet mellom tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft innen IKT-sikkerhet.
DB170809 På spørsmål om hva slags tiltak som nå har blitt satt i gang, svarer Talsnens at det primært handler om hygiene.
DB170809 I forhold til det å være i rom med mye folk, da spesielt heiser og transporten til og fra stadion, så er det en del tiltak vi kan gjøre der, forteller Talsnes.
DB170809 - Vi har ikke full kontroll over situasjonen, fordi dette er et virus som kontrollerer seg selv, men vi har mulighet til å gjøre enkelte ting og iverksette en del tiltak for å hindre at dette sprer seg videre.
DB170809 - Vi gjør tiltak i forhold til bespisning, mat, vanlig hygiene og omgang med andre team.
DB170809 Det dreier esg om målrettede tiltak , sier Solberg til Dagbladet.
DB170809 Dette dreier seg om tusenvis av felles tiltak som Storbritannia har vært med på å vedta og som ofte strekker seg over flere år.
DA170809 KrF : Vil følge opp Parisavtalen, sikre at Norge gjennomfører tiltak som reduserer klimagassutslippene i tråd med målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, jobbe for å realisere Norges mål om 40 prosent klimakutt innen 2030, og arbeide for at Norge skal bli karbonnøytralt innen 2050.
BT170809https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Warholm-nektes-a-handhilse-for-VM-finalen--Vi-har-ikke-full-kontroll-240027b.html Vi gjør også tiltak i forhold til bespisning.
BT170809https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Warholm-nektes-a-handhilse-for-VM-finalen--Vi-har-ikke-full-kontroll-240027b.html Men vi har muligheter til å gjøre enkelte ting og iverksette en del tiltak for å hindre at dette sprer seg, sier Talsnes og utdyper : ¶
BT170809https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Warholm-nektes-a-handhilse-for-VM-finalen--Vi-har-ikke-full-kontroll-240027b.html Derfor har den norske troppen innført tiltak for å hindre smitte.
AP170809https://www.aftenposten.no/viten/i/JaalJ/Utbruddet-av-skrantesyke-er-et-tidsskille-i-norsk-naturforvaltning Mattilsynet og Miljødirektoratet utarbeidet deretter en plan for uttak, smitteforebyggende tiltak , brakklegging og reetablering av en frisk villreinstamme basert på innspill fra forskere, forvaltere og lokale ressurspersoner.
AP170809https://www.aftenposten.no/viten/i/JaalJ/Utbruddet-av-skrantesyke-er-et-tidsskille-i-norsk-naturforvaltning Først i linjen av tiltak står « vanlig jakt » med økt kvote og forlenget jaktsesong.
AP170809https://www.aftenposten.no/osloby/i/7r8wv/Hoyre-reagerer-pa-kritikk--Det-er-SV-som-svikter-de-yngste Kartleggingen gjør at man kan sette inn tidlige tiltak for å unngå at barn blir hengende etter når de begynner på skolen, sier Lae Solberg, fortsetter : ¶
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Warholm-nektes-a-handhilse-for-VM-finalen--Vi-har-ikke-full-kontroll-240027b.html Vi gjør også tiltak i forhold til bespisning.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Warholm-nektes-a-handhilse-for-VM-finalen--Vi-har-ikke-full-kontroll-240027b.html Men vi har muligheter til å gjøre enkelte ting og iverksette en del tiltak for å hindre at dette sprer seg, sier Talsnes og utdyper : ¶
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Warholm-nektes-a-handhilse-for-VM-finalen--Vi-har-ikke-full-kontroll-240027b.html Derfor har den norske troppen innført tiltak for å hindre smitte.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Norsk-friidrettstopp-i-viruskarantene-i-London-240030b.html Den norske troppen har innført tiltak for å hindre smitte.
AA170809 - Vi hadde en patrulje på stedet, og det ble iverksatt tiltak for å hjelpe ulven ut.
AA170809 Regjeringen har gjort tiltak for å lukke gapet mellom tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft innen IKT-sikkerhet.
AA170809 Jeg er sikker på at den vil gi et godt grunnlag for å utarbeide tiltak , slik at vi kan være bedre forberedt.
VG170808 Vi deler fysioterapi med svenskene oppe ved arenaen, men gjør ingen tiltak rundt dette nå, sier Talsnes.
VG170808 Derfor må det nok engang utvises prinsipielle tiltak , og det raskt.
VG170808 De er også ansvarlig for at vi står i en situasjon der behovet for dialog med lokalbefolkningen og eventuelt ytterligere støyreduserende tiltak kan gi forsinkelser, sier Tajik.
VG170808 Amundsen opplyste på møtet at støydempende tiltak har blitt innført, men fastlso at hvis lokalbefolkningens krav blir innfridd, vil beredskapssenteret bli utsatt i mininum tre år og i verste fall skrinlagt.
VG170808 - Jeg synes det høres ut som en overdrivelse at støydempende tiltak kan utsette et prosjekt i tre år.
DB170808 - Jeg ringte Petter da du gjorde meg oppmerksom på saken og har iverksatt overfornevnte tiltak på hans vegne, opplyser manageren.
DB170808 Domstolen legger vekt på at alle tiltak må være proporsjonale, det vil si at de må stå i forhold til de interesser man vil beskytte.
DB170808 Skal man redusere andelen midlertidige ansatte, krever det derfor også andre tiltak enn å kun reversere de borgerliges endringer i arbeidsmiljøloven.
DB170808 Det er påfallende at Arbeiderpartiet ikke nevner private aktører i sine 16 tiltak for eldreomsorgen, når vi ser at private tilbud legges ned av Arbeiderpartiet i både Oslo og Bergen.
DB170808 Heldigvis finnes det ett veldig enkelt tiltak , et klimatiltak som er så enkelt at det burde være det første å gripe til - før søppelsortering, til og med.
DA170808 Ett tiltak
DA170808 Ett tiltak er likevel gjort for å hindre støy.
DA170808 Han mener konserttilbud for ungdom under 18 år er et viktig tiltak .
DA170808 For to uker siden ble Forodden dermed en av nesten 30.000 unge på arbeidsrettede tiltak gjennom Nav.
DA170808 - Når to av tre utenfor arbeidslivet ikke har fullført videregående skole må Nav tilby kompetansehevende tiltak , sier Hagen og tilføyer : ¶
AP170808https://www.aftenposten.no/verden/i/gqMOa/Klart-for-hemmelig-votering-om-tillit-til-president-Zuma Presidenten fikk luksuseiendom på skattebetalernes regning : - Et tiltak mot brann, sier statsråd ¶
AP170808https://www.aftenposten.no/verden/i/gqMOa/Klart-for-hemmelig-avstemming-mot-president-Zuma Presidenten fikk luksuseiendom på skattebetalernes regning : - Et tiltak mot brann, sier statsråd ¶
AA170808 - Vi kommer aldri til å godta eller stemme i favør av noe som helst slags tiltak som forsøker å ødelegge vårt land, heter det i en partiuttalelse.
AA170808 Men utenfor departementet ble Amundsen møtt av en frustrert lokalbefolkning fra aksjonsgruppa « Stopp støyen », som mener statsråden bør få på plass ytterligere tiltak for å begrense støyen.
AA170808 Ifølge justisministeren har departementet innført flere støydempende tiltak for det planlagte beredskapssenteret.
VG170807 Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie lanserte tiltak i helsesektoren på Aker Sykehus mandag.
VG170807 Solberg oppsummerte en punktliste med ti tiltak for det Høyre-strateger har valgt å kalle « pasientens helsetjeneste ».
FV170807https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Ny-undersokelse-Okt-risiko-for-a-do-tidligere-om-man-har-mistet-et-sosken-i-barndommen-10192b.html Det er helt nødvendig med tiltak som retter seg mot hele familien og som aktiverer nettverket rundt barna og ungdommene etter et dødsfall, sier psykolog Cecilie Lobben Munch.
DN170807 Solberg : Formuesskattekutt ikke et fordelingspolitisk tiltak
DN170807 Forskerne har tatt for seg en rekke individuelle tiltak som kan bidra til utslippsreduksjon av CO2.
DB170807 Kunnskapen skal brukes for å se på muligheten av å etablere nye og andre former for tiltak .
DB170807 Opponerende tiltak som å true med vold, stille seg midt foran i protest, vise dem fingeren osv. ( igjen, jeg forstår ) har heller ingenting for seg.
DA170807 Gårdbrukeren skal heller ikke ha sørget for tiltak for å begrense spredning av smitte.
AP170807https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/3nayP/Vi-ma-erkjenne-at-vi-har-en-god-vei-a-ga--Nils-Johan-Semb Mediene etterlyser tiltak fra meg som toppfotballsjef etter et skuffende EM-sluttspill og svake resultater for herrelandslaget.
AA170807 Egg fra 57 belgiske produsenter er blitt stanset som en preventivt tiltak , om lag en firedel av landets hønsefarmer.
AA170807 Egg fra 57 belgiske produsenter er blitt stanset som en preventivt tiltak , om lag en firedel av landets hønsefarmer.
AA170807 Solberg oppsummerte en punktliste med ti tiltak for det Høyre-strateger har valgt å kalle « pasientens helsetjeneste ».
AA170807 Solberg oppsummerte en punktliste med ti tiltak for det Høyre-strateger har valgt å kalle « pasientens helsetjeneste ».
AA170807 Forskerne har tatt for seg en rekke individuelle tiltak som kan bidra til utslippsreduksjon av CO2.
VG170806 Studien har ikke tatt høyde for eventuelle tiltak som gjøres mot ekstremvær i fremtiden.
VG170806 - Med mindre global oppvarming blir forstått som en hastesak og de nødvendige tiltak iverksettes, kan rundt 350 millioner europeere bli utsatt for farlig ekstremvær hvert år ved slutten av århundret, sier han til CNN, og legger til at tanken på mer ekstremvær skremmer ham.
VG170806 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
SA170806https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/QV6jA/Det-er-storrelsen-det-kommer-an-pa Det er derfor viktig å sette inn tiltak tidlig, for slik å etablere et fornuftig kosthold.
SA170806 - Et akutt behov for tiltak , mener Folkehelseinstituttet.
DN170806 Men på spørsmål om hvilke løfter Venstre går til valg på, kommer kommunikasjonsstaben med en smørbrødliste på fem tiltak .
DB170806 Forskerne har tatt for seg en rekke individuelle tiltak som kan bidra til utslippsreduksjon av CO2.
DB170806 Nå handler dette ansvaret om å se etter alle tiltak og veier som kan hjelpe til med å akselerere overgangen, både globalt og i Norge.
DA170806 Tall fra arbeidskraftundersøkelsen ( AKU ) viser at rett i underkant av 30.000 unge fra 15 til 29 deltok i arbeidsrettede tiltak ( mai, 2017 ).
DA170806 For to uker siden bestemte hun seg for å begynne på Navs jobbsøker-program « Jobbfinner'n », et tiltak for å hjelpe unge inn på arbeidsmarkedet.
DA170806 - Jeg er mer bekymret for den gruppen som ikke har noen tiltak , hvor antallet er anslått å være enda høyere, forteller hun.
DA170806 Tall fra arbeidskraftundersøkelsen ( AKU ) viser at rett i underkant av 30.000 unge fra 15 til 29 deltok i arbeidsrettede tiltak ( mai, 2017 ).
DA170806 For to uker siden bestemte hun seg for å begynne på Navs jobbsøker-program « Jobbfinner'n », et tiltak for å hjelpe unge inn på arbeidsmarkedet.
DA170806 - Jeg er mer bekymret for den gruppen som ikke har noen tiltak , hvor antallet er anslått å være enda høyere, forteller hun.
BT170806https://www.bt.no/100Sport/sprek/Ny-helserapport-avdekker-mangler-hos-600000-nordmenn-Spesielt-gravide-bor-vare-bekymret-238241b.html - Et akutt behov for tiltak , mener Folkehelseinstituttet.
AP170806https://www.aftenposten.no/verden/i/wqoJA/Farre-barn-gir-storst-klimaeffekt Forskerne har tatt for seg en rekke individuelle tiltak som kan bidra til utslippsreduksjon av CO2.
AP170806https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/eVrrl/Siv-Jensen-kommer-med-skattelofte-til-folk-flest At kommunene vil mangle penger til viktige tiltak lokalt uten inntekter fra denne skatten, er hun likevel ikke redd for.
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Ny-helserapport-avdekker-mangler-hos-600000-nordmenn-Spesielt-gravide-bor-vare-bekymret-238241b.html - Et akutt behov for tiltak , mener Folkehelseinstituttet.
DB170805 Nå befester han den tittelen, med sitt nyeste tiltak .
DB170805 - Global oppvarming kan resultere i raskt stigende effekter på mennesker dersom ikke tilstrekkelig tilpassende tiltak blir gjennomført.
DB170805 Når skal politikerne komme med tiltak som reduserer innflytelsen til de religiøse som gjemmer sin systematiske diskriminering av jenter og kvinner, homofile og vantro bak en Gud ?
DB170805 Vi har lest og hørt mye om hvilke tiltak som bør settes inn.
AP170805https://www.aftenposten.no/norge/i/KVxj7/Slik-blir-politiets-nye-beredskapssenter-pa-Taraldrud Etter å ha møtt stor motstand fra beboerne i området, kommer Justis- og beredskapsdepartementet med flere tiltak for å redusere støyen fra anlegget.
AP170805https://www.aftenposten.no/norge/i/KVxj7/Slik-blir-politiets-nye-beredskapssenter-pa-Taraldrud Det planlagte beredskapssenteret på Taraldsrud får flere støydempende tiltak .
AP170805https://www.aftenposten.no/norge/i/KVxj7/Slik-blir-politiets-nye-beredskapssenter-pa-Taraldrud Denne illustrasjonen viser før/nå-bilder av beredskapssenteret, etter at støyreduserende tiltak er lagt inn i prosjektet.
AP170805https://www.aftenposten.no/norge/i/KVxj7/Slik-blir-politiets-nye-beredskapssenter-pa-Taraldrud - Det er positivt at de gjør noen ytterligere tiltak , men det er fryktelig vanskelig å se hvor mye dette vil dempe støyen, sier Helge Marstrander i aksjonsgruppen til Aftenposten.
AA170805 Han viser også til at regjeringens integreringsmelding og - tiltak fikk bred tilslutning i Stortinget.
VG170804 Men vi godtok den, fordi vi forsto at et slikt tiltak var uunngåelig og nødvendig for å få slutt på doping og korrupsjon.
VG170804 Mindre tiltak før ¶
VG170804 - Da jeg var ung var det ikke like mye tiltak rundt landslag som det er nå, også var det litt tilfeldig hvem som ble tatt ut.
VG170804 - Derfor tar vi meldinger om slike mistanker på det største alvor og følger opp i henhold til gjeldende rutiner og vurderer tiltak .
VG170804 - Alle sikkerhetsmyndighetene og de ansvarlige for sikkerhet for frakt har satt inn ekstra tiltak siden da.
VG170804 Les mer om legemidler : Etterlyser tiltak mot legemiddelmangel.
VG170804 - Det er gjort tiltak , så de som bruker Vipps nå vil ikke bli trukket for mange ganger.
DN170804 Vi innførte raskt tiltak slik at flere ikke ble utsatt for det samme.
DN170804 - Vi jobber med feilretting og har allerede utført tiltak som gjør at dette ikke skal skje igjen.
DB170804 Vi innførte raskt tiltak slik at flere ikke ble utsatt for det samme.
DB170804 - Vi jobber med feilretting og har allerede utført tiltak som gjør at dette ikke skal skje igjen.
DB170804 Scaramucci lister også opp en rekke tiltak han mener vil gjøre arbeidsforholdene internt bedre, blant annet å belønne dem som gjør en god jobb.
DA170804 - Der er positivt at politikerne ser motorsyklistene og at de bevisst gjør tiltak for å bedre vilkårene, sier organisasjonssekretær Geir Strand i Norsk Motorsykkel Union ( NMCU ) til Dagsavisen.
DA170804 Kanskje bør vi ta det opp i politirådet igjen, og kanskje bør det vurderes om det skal settes inn tiltak mot en uønsket kultur på busstorvet, sier hun. | - Det har gjort livet mitt mye bedre ¶
DA170804 - Bør vurdere tiltak
AP170804https://www.aftenposten.no/verden/i/lqmEM/Heroinbolgen-odela-mor-og-far-Na-oppdrar-de-fire-besteforeldrene-Melina-7-sammen Tidligere president Barack Obama lanserte flere store tiltak for å få bukt med epidemien i fjor, blant annet mer penger til metadon og terapi.
AP170804https://www.aftenposten.no/verden/i/lqmEM/Heroinbolgen-odela-mor-og-far-Na-oppdrar-de-fire-besteforeldrene-Melina-7-sammen I mangel på effektive tiltak har politi og lokale myndigheter forsøkt å få oppmerksomhet på alle måter de kan.
AA170804 Epidemien har den siste tiden bremset noe opp, men ifølge Leger Uten Grenser må hjelpen økes og forebyggende tiltak iverksettes i mer avsidesliggende områder hvis ikke mennesker skal fortsette å dø av sykdommen, som sprer seg via forurenset drikkevann.
AA170804 Vi innførte raskt tiltak slik at flere ikke ble utsatt for det samme.
AA170804 - Vi jobber med feilretting og har allerede utført tiltak som gjør at dette ikke skal skje igjen.
AA170804 Vi innførte raskt tiltak slik at flere ikke ble utsatt for det samme.
AA170804 - Vi jobber med feilretting og har allerede utført tiltak som gjør at dette ikke skal skje igjen.
AA170804 I tillegg går partiet inn for å investere videre i skolehelsetjeneste og tiltak mot mobbing, sørge for å utdanne nye lærere og etterutdanne de vi har, samt satse på tidlig innsats.
AA170804 Jeg er glad for at så mange kommuner planlegger konkrete tiltak for å gi innbyggerne et bedre tjenestetilbud, sier Sanner.
AA170804 - 13,5 millioner går til tiltak som bidrar til å knytte de nye kommunene i Sør-Trøndelag bedre sammen og 11 millioner kroner til Nord-Trøndelag, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.
VG170803 « Hvis al-Nusra-fronten får hegemoni i Idlib-provinsen, vil det være vanskelig for USA å ikke overtale de internasjonale partene til å gjøre nødvendige tiltak », skriver Ratney videre.
VG170803 Norge og California vil også samarbeide om tiltak som reduserer klimagassutslipp fra tropisk skog, og om analyser om overgangen til en grønn økonomi.
VG170803 Man kan jo spørre seg om det er et uttrykk for kristne verdier som nestekjærlighet når innvandringsminister Sylvi Listhaug sier at hun vil « vurdere alle tiltak for å stoppe båtflyktninger » fra å komme til Europa ?
VG170803 Videre skriver fylkesmannen at risikoen for skolesektoren ikke er like stor, men at kommunen som skoleeier og barnehagemyndighet likevel bør gjøre risikovurderinger for lovbrudd, og at disse bør følges opp med nødvendige tiltak .
DN170803 - Resultatene understreker nødvendigheten av politiske tiltak som reduserer ulikheten mellom kjønnene, da undersøkelsen viser at det har konsekvenser for mer enn arbeidsmarked og kjønnsforskjeller.
DN170803 Vil vurdere alle tiltak for å stoppe båtflyktninger ¶
DB170803 Remas datterselskap Kolonihagen har eget kaffefond, med tiltak som skal bedre arbeidernes livskvalitet.
DB170803 Iverksatte tiltak sammen med kjedens kaffeleverandør Kjeldsberg.
AP170803https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zqB5v/Siv-Jensen-Vil-frata-innvandrere-velferdsytelser-hvis-de-ikke-larer-seg-norsk-innen-fem-ar Det hadde vært en fordel om Frp faktisk var opptatt av hvilke tiltak som vil virke, fremfor å slenge om seg med valgkamputspill som ikke på noen måte er detaljert eller gjennomarbeidet slik at det er mulig å ta stilling til dem på en ordentlig måte, sier Lauvås.
AP170803https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rq72K/SV-Siv-Jensen-bor-si-unnskyld-til-landets-eldre Micaelsen mener tilbudet til eldre fortsatt er for dårlig og at det er for få sykehjemsplasser, men at det må løses ved økt tilgang til kompetente ansatte, bruk av moderne velferdsteknologi og nok penger til tiltak i kommunene.
AA170803 Godt tiltak , men det har en bakside.
VG170802 I VG argumenterer hun med at dette ikke er et fordelingspolitisk tiltak , men et verdiskapningstiltak.
SA170802 FUKTPROBLEMER : - Har du problemer med fukt bør du prøve å sette inn tiltak for å løse det.
NL170802 Tiltak som har gitt god effekt, og for å sitere NHO ; « dette var et spleiselag som gjorde at vi fikk gjort de store løftene, og gav næringslivet påvirkning på hvilke tiltak som skulle gjennomføres.
NL170802 Begge orienteringene viste et bredt spekter av tiltak som over år har fått støtte gjennom RDA-ordningen.
NL170802 Tiltak som ville vært langt vanskeligere å gjennomføre uten støtte fra fylker og kommuner.
NL170802 Tiltak som har gitt god effekt, og for å sitere NHO ; « dette var et spleiselag som gjorde at vi fikk gjort de store løftene, og gav næringslivet påvirkning på hvilke tiltak som skulle gjennomføres.
NL170802 I Nordlys 01.08.17 har politisk redaktør Sjalg Fjellheim en god lederartikkel, - " Tiltak mot glemsel ".
NL170802 Flere kommunale tiltak er prøvd ut, blant annet aktiv boligrådgivning, tilskudd til nybygg og opprustning av og økt leiepris for kommunale boliger, for å stimulere et større privat utleiemarked.
NL170802 Det offentlige må ta initiativ og gå inn med tiltak .
DN170802 | Trump kunngjør tiltak for å begrense lovlig innvandring ¶
DN170802 Toppsjefene i tysk bilindustri er blitt enig med regjeringen om tiltak som skal redusere utslipp fra fem millioner dieselbiler.
DB170802 Det vil alltid være behov for nye tiltak
DB170802 - Politikontroller er et veldig virkningsfullt tiltak for å få ned farten.
DB170802 Heiberg-Andersen forteller at Nestlé har iverksatt tiltak for å bedre på forholdene som strider mot brasiliansk lov og internasjonale konvensjoner.
DB170802 | Treffsikre tiltak krever treffsikre mål ¶
DB170802 | Treffsikre tiltak krever treffsikre mål ¶
DB170802 | Treffsikre tiltak krever treffsikre mål ¶
DB170802 Resultatet er at Høyre og Frp i statsbudsjettene årlig har kuttet til svake grupper, og ikke har satt av tilstrekkelig penger til kommuner, helse og tiltak for å bekjempe ledigheten.
DB170802 » | Treffsikre tiltak krever treffsikre mål ¶
DB170802 | Treffsikre tiltak krever treffsikre mål ¶
DB170802 Bare i juni og juli pøste han ut 10,55 milliarder kroner til tiltak som de har bedt om i sine hjemtrakter, ifølge en stiftelse som følger pengebruken i Kongressen.
DB170802 | Treffsikre tiltak krever treffsikre mål ¶
DB170802 | Treffsikre tiltak krever treffsikre mål ¶
DB170802 | Treffsikre tiltak krever treffsikre mål ¶
DB170802 | Treffsikre tiltak krever treffsikre mål ¶
DB170802 | Treffsikre tiltak krever treffsikre mål ¶
DB170802 | Treffsikre tiltak krever treffsikre mål ¶
DB170802 | Treffsikre tiltak krever treffsikre mål ¶
DB170802 | Treffsikre tiltak krever treffsikre mål ¶
DA170802 - Det er utfordrende, og vi mener at politikerne må se på ulike tiltak for å bistå unge på boligmarkedet.
DA170802 Det tyskdrevne AIDA-rederiet er blant de som har gjort seg positivt bemerket med tiltak for å minke miljøavtrykket av virksomheten sin, både til havs og i havn.
DA170802 Cruiseskipet « Aidaluna » har gjort seg bemerket med tiltak for å minke miljøavtrykket av virksomheten sin.
DA170802 - Det er utfordrende, og vi mener at politikerne må se på ulike tiltak for å bistå unge på boligmarkedet.
BT170802https://www.bt.no/bolig/Selge-bolig-Dette-er-oppussingen-som-lonner-seg-10406b.html FUKTPROBLEMER : - Har du problemer med fukt bør du prøve å sette inn tiltak for å løse det.
AP170802https://www.aftenposten.no/verden/i/OVd9w/Strid-om-Russland-sanksjoner-mellom-regjeringspartiene-Frp-og-Hoyre - Høyre/FrP-regjeringen har bred støtte i Stortinget for Norges tilslutning til EUs restriktive tiltak .
AP170802https://www.aftenposten.no/verden/i/OVOaq/Pastand-om-valgfusk-henger-over-Venezuelas-nye-forsamling EU ber Maduros regjering om å umiddelbart innføre tiltak for å endre kursen, og foreslår at presidenten utsetter opprettelsen av forsamlingen og eksplisitt anerkjenner alle institusjoner i henhold til grunnloven.
AP170802https://www.aftenposten.no/verden/i/AAwJ5/IS-er-pa-retrett_-og-fremmedkrigere-kommer-tilbake-til-Europa-Dette-mener-ekspertene-vi-bor-gjor-med-dem RAN ber blant annet stater vurdere å opprette et nasjonalt organ som kan koordinere tiltak .
AP170802https://www.aftenposten.no/verden/i/AAwJ5/IS-er-pa-retrett_-og-fremmedkrigere-kommer-tilbake-til-Europa-Dette-mener-ekspertene-vi-bor-gjor-med-dem Ingen situasjon er helt lik, og man bør jobbe for å skreddersy tiltak for hver enkelt, heter det i rapporten fra RAN.
AP170802https://www.aftenposten.no/verden/i/AAwJ5/IS-er-pa-retrett_-og-fremmedkrigere-kommer-tilbake-til-Europa-Dette-mener-ekspertene-vi-bor-gjor-med-dem Ha egne tiltak for barn ¶
AP170802https://www.aftenposten.no/verden/i/AAwJ5/IS-er-pa-retrett_-og-fremmedkrigere-kommer-tilbake-til-Europa-Dette-mener-ekspertene-vi-bor-gjor-med-dem Egne tiltak må til for å hjelpe disse barna.
AP170802https://www.aftenposten.no/verden/i/AAwJ5/IS-er-pa-retrett_-og-fremmedkrigere-kommer-tilbake-til-Europa-Dette-mener-ekspertene-vi-bor-gjor-med-dem - Man må la barna venne seg til nye omstendigheter før man setter inn tiltak .
AP170802https://www.aftenposten.no/okonomi/i/01dw0/Norske-Skog-aksjen-til-vars-etter-Solbergs-antydninger-om-mulig-hjelp- Solberg understreker at det er altfor tidlig å si om regjeringen vil gå inn med tiltak og hva slags tiltak det i så fall er snakk om.
AP170802https://www.aftenposten.no/okonomi/i/01dw0/Norske-Skog-aksjen-til-vars-etter-Solbergs-antydninger-om-mulig-hjelp- Solberg understreker at det er altfor tidlig å si om regjeringen vil gå inn med tiltak og hva slags tiltak det i så fall er snakk om.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4Pw5q/AUF-krever-at-Store-skroter-fravarsgrensen Han ønsker heller satsing på tiltak som flere lærere i skolen og større tetthet av helsesøstre i skolen.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/i/jqek9/Dramatisk-borsdag-for-Norske-Skog-etter-antydninger-om-statshjelp Solberg understreker at det er altfor tidlig å si om regjeringen vil gå inn med tiltak og hva slags tiltak det i så fall er snakk om.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/i/jqek9/Dramatisk-borsdag-for-Norske-Skog-etter-antydninger-om-statshjelp Solberg understreker at det er altfor tidlig å si om regjeringen vil gå inn med tiltak og hva slags tiltak det i så fall er snakk om.
AP170802https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/k5Vyj/Turistskatt-er-ansvarsfraskrivelse--Erling-Lae Det trengs tiltak for å løse noen av utfordringene som følger med økt turisme enkelte steder.
AP170802https://www.aftenposten.no/bolig/Selge-bolig-Dette-er-oppussingen-som-lonner-seg-10406b.html FUKTPROBLEMER : - Har du problemer med fukt bør du prøve å sette inn tiltak for å løse det.
AA170802 Dersom tiltak innføres for å dempe oppvarmingen i kommende tiår, vil andelen av befolkningen som utsettes for skadelige våtkuletemperaturer, øke fra 0 til bare drøyt 2 prosent, ifølge studien.
AA170802 EU ber regjeringen til president Nicolas Maduros om umiddelbart å innføre tiltak for å endre kursen, og foreslår at presidenten utsetter opprettelsen av forsamlingen og eksplisitt anerkjenner alle institusjoner i henhold til grunnloven.
AA170802 Toppsjefene i tysk bilindustri er enig med regjeringen om tiltak som skal redusere utslipp fra fem millioner dieselbiler.
AA170802 Samtidig vurderer tyske myndigheter flere tiltak , blant annet å forby eldre dieselbiler å kjøre i sentrum av sterkt forurensede byer.
AA170802 EU ber Maduros regjering om å umiddelbart innføre tiltak for å endre kursen, og foreslår at presidenten utsetter opprettelsen av forsamlingen og eksplisitt anerkjenner alle institusjoner i henhold til grunnloven.
AA170802 Solberg understreker at det er altfor tidlig å si om regjeringen vil gå inn med tiltak og hva slags tiltak det i så fall er snakk om.
AA170802 Solberg understreker at det er altfor tidlig å si om regjeringen vil gå inn med tiltak og hva slags tiltak det i så fall er snakk om.
AA170802 Solberg understreker at det er altfor tidlig å si om regjeringen vil gå inn med tiltak og hva slags tiltak det i så fall er snakk om.
AA170802 Solberg understreker at det er altfor tidlig å si om regjeringen vil gå inn med tiltak og hva slags tiltak det i så fall er snakk om.
AA170802 Han avviser at han vil jobbe for å få fjernet sanksjonene mot Russland og mener regjeringen har bred støtte i Stortinget for Norges tilslutning til EUs restriktive tiltak .
AA170802 Solberg understreker at det er altfor tidlig å si om regjeringen vil gå inn med tiltak og hva slags tiltak det i så fall er snakk om.
AA170802 Solberg understreker at det er altfor tidlig å si om regjeringen vil gå inn med tiltak og hva slags tiltak det i så fall er snakk om.
VG170801 Iranske medier rapporterte mandag at regjeringen har blitt enige om tiltak for å respondere på de amerikanske sanksjonene, og at president Hassan Rouhani vil annonsere tiltakene snart til relevante departementer, ifølge Reuters.
VG170801 Skotlands økonomisekretær Keith Brown har nå skrevet brev til flere ministre der han krever at det settes inn tiltak for å beskytte den skotske whiskyindustrien.
VG170801 Internasjonalt er overbehandling en akseptert problemstilling, og det er i iverksatt flere tiltak for å imøtekomme den.
VG170801 Om EU bygger mottak i utlandet, må det kombineres med andre tiltak , særlig bistand i nærområdene, avtaler med de store migrantlandene og en effektiv returpolitikk i Europa ( og Afrika ).
VG170801 Kommer vi dit er asylmottak i Afrika et tiltak bare innvandringsliberale politikere står igjen og krever.
VG170801 - Dette er ikke et fordelingspolitisk tiltak .
VG170801 Tajik peker på tre tiltak politikerne kan gjøre, men ber samtidig nordmenn ta til motmæle mot disse miljøene.
VG170801 Tajik : Tre tiltak fra politikerne ¶
SA170801 I NFF ønsker vi sentralt og gjennom kretsene å bygge kjønnsnøytrale tiltak .
SA170801 Før mesterskapet satte NFF ned en gruppe ledet av Karen Espelund, som skal se på mulige tiltak i kvinnefotballen.
SA170801 Espelund-prosjektet skal finne frem til felles retning og tiltak , slik at vi får mest mulig effekt.
SA170801 Dette er grunnleggende og strukturelle tiltak .
SA170801 - Jeg synes debatten viser at det er behov for å gjøre en liten jobb med å se på dette, for det mangler ikke på forslag om mulige tiltak .
NL170801 Barentswatch.no har det siste året offentliggjort data per oppdrettslokalitet som blant annet viser gjennomsnittlige luseverdier og gjennomførte tiltak mot lakselus.
NL170801 Når folk camper på kirkegårder og fotballbaner, eller ferdes i villmarka uten respekt for naturen, er det behov for helt andre type tiltak og fra mange flere aktører enn Statens vegvesen.
NL170801 Nå som Stortinget har bestemt at investeringene først kommer etter 2024, må vi jobbe videre med tiltak som kan settes i verk på kort sikt.
DN170801 Solberg : Formuesskattekutt ikke et fordelingspolitisk tiltak
DN170801 En handelsbedrift er ofte altfor kortsiktig i sine tiltak , noe som ikke gagner eierne.
DN170801 | Solberg : Formuesskattekutt ikke et fordelingspolitisk tiltak
DN170801 - Dette er ikke et fordelingspolitisk tiltak .
DB170801 - Vi vil øke potten til lokale, forebyggende tiltak mot kriminalitet ( SLT ) fra 13 til 26 millioner kroner, sier Tajik til avisa.
DB170801 | Treffsikre tiltak krever treffsikre mål ¶
DB170801 De fattigste må identifiseres og nås med billige, men effektive tiltak som vaksiner, bedre ernæring, svangerskapskontroll, sikre fødsler og gjenoppliving av nyfødte.
DB170801 | Treffsikre tiltak krever treffsikre mål ¶
DB170801 Problemet med marin forsøpling kan ikke løses gjennom ett eller to tiltak , det trengs både opprydding, forebygging, forskning, bevisstgjøring og strengere straffer mot forsøpling.
DB170801 Nå haster det med politiske tiltak som gjør at norsk skipsfart blir med på laget i kampen mot marin forsøpling.
DB170801 Jeg ser selvfølgelig også på hva politikere lover eller snakker om og sammenligner dette med hvilke tiltak de faktisk foreslår, vedtar og gjennomfører i praksis.
DB170801 For meg er partiprogrammet viktig, jeg ser etter hva slags ideologi og hva slags konkrete tiltak partiene har i sine programmer.
DB170801 | Treffsikre tiltak krever treffsikre mål ¶
DB170801 | Treffsikre tiltak krever treffsikre mål ¶
DB170801 | Treffsikre tiltak krever treffsikre mål ¶
DA170801 Det viser at regjeringens tiltak har virket, mener Solberg.
DA170801 Både jobber og optimisme er på vei tilbake i de typiske oljekommunene, og ifølge Erna Solberg viser det at regjeringens tiltak har virket.
DA170801 - Vi vil øke potten til lokale, forebyggende tiltak mot kriminalitet ( SLT ) fra 13 til 26 millioner kroner, sier Tajik.
BT170801https://www.bt.no/100Sport/fotball/Fotballpresidenten-ber-Rosenborg-og-Brann-vurdere-kvinnefotball-239536b.html I NFF ønsker vi sentralt og gjennom kretsene å bygge kjønnsnøytrale tiltak .
BT170801https://www.bt.no/100Sport/fotball/Fotballpresidenten-ber-Rosenborg-og-Brann-vurdere-kvinnefotball-239536b.html Før mesterskapet satte NFF ned en gruppe ledet av Karen Espelund, som skal se på mulige tiltak i kvinnefotballen.
BT170801https://www.bt.no/100Sport/fotball/Fotballpresidenten-ber-Rosenborg-og-Brann-vurdere-kvinnefotball-239536b.html Espelund-prosjektet skal finne frem til felles retning og tiltak , slik at vi får mest mulig effekt.
BT170801https://www.bt.no/100Sport/fotball/Fotballpresidenten-ber-Rosenborg-og-Brann-vurdere-kvinnefotball-239536b.html Dette er grunnleggende og strukturelle tiltak .
BT170801https://www.bt.no/100Sport/fotball/Fotballpresidenten-ber-Rosenborg-og-Brann-vurdere-kvinnefotball-239536b.html - Jeg synes debatten viser at det er behov for å gjøre en liten jobb med å se på dette, for det mangler ikke på forslag om mulige tiltak .
AP170801https://www.aftenposten.no/verden/i/LVGKV/Ukentlig-skyting-i-danske-byer--dette-er-gjengen-bak-den-nye-bandekrigen Tidligere i år la justisminister Søren Pape Poulsen frem en såkalt bandepakke med forslag om straffeskjerpelser, oppholdsforbud og en rekke andre tiltak for å få has på gjengkriminalitet.
AP170801https://www.aftenposten.no/osloby/i/KV4b6/Hoyre-vil-ha-innsatsteam-mot-bostedslose Vi mener det er to andre tiltak som kan løse eller redusere problemet.
AP170801https://www.aftenposten.no/norge/i/eVgWg/Turist-kom-for-ren-luft-og-fikk-en-sjokkerende-opplevelse-Se-hvordan-cruiseskipene-forurenser-Geiranger Men innen utgangen av neste år skal Sjøfartsdirektoratet legge frem forslag til nytt regelverk på dette området, basert på forslag til konkrete tiltak som ble lansert i vår.
AP170801https://www.aftenposten.no/norge/i/eVgWg/Turist-kom-for-ren-luft-og-fikk-en-sjokkerende-opplevelse-Se-hvordan-cruiseskipene-forurenser-Geiranger - Med nye tiltak blir utslippene fra skip mye lavere, og vi ønsker den britiske turisten og alle andre tilbake til renere luft og renere vann, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
AP170801https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/k5VBB/Skolen-i-en-digital-tid--Erna-Solberg-og-Torbjorn-Roe-Isaksen Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte Lakkegata skole i mars da de la frem tiltak for mer lærelyst i forbindelse stortingsmeldingen om tidlig innsats og kvalitet i skolen.
AP170801https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fotballpresidenten-ber-Rosenborg-og-Brann-vurdere-kvinnefotball-239536b.html I NFF ønsker vi sentralt og gjennom kretsene å bygge kjønnsnøytrale tiltak .
AP170801https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fotballpresidenten-ber-Rosenborg-og-Brann-vurdere-kvinnefotball-239536b.html Før mesterskapet satte NFF ned en gruppe ledet av Karen Espelund, som skal se på mulige tiltak i kvinnefotballen.
AP170801https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fotballpresidenten-ber-Rosenborg-og-Brann-vurdere-kvinnefotball-239536b.html Espelund-prosjektet skal finne frem til felles retning og tiltak , slik at vi får mest mulig effekt.
AP170801https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fotballpresidenten-ber-Rosenborg-og-Brann-vurdere-kvinnefotball-239536b.html Dette er grunnleggende og strukturelle tiltak .
AP170801https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fotballpresidenten-ber-Rosenborg-og-Brann-vurdere-kvinnefotball-239536b.html - Jeg synes debatten viser at det er behov for å gjøre en liten jobb med å se på dette, for det mangler ikke på forslag om mulige tiltak .
AA170801 - Vi vil øke potten til lokale, forebyggende tiltak mot kriminalitet ( SLT ) fra 13 til 26 millioner kroner, sier Tajik til avisa.
AA170801 Gjersvold er også flink til å fortelle at overskuddet fra kraftselskapene, det går til alle mulige gode tiltak , som barnehager, sykehjemsplasser osv.
VG170731 På toppen av det hele valgte valgorganet å ignorere alle tiltak for å sikre et rettferdig valg.
SA170731 Idrett som forebyggende tiltak
SA170731 Det pløyes tilbake i helt konkrete tiltak som kommer mange til gode, fastslår Heming-lederen.
NL170731 Det har velgerne krav på å få vite ! | Tiltak mot glemselen ¶
DN170731 I tillegg til sanksjoner mot Russland, omfatter loven også nye tiltak mot Nord-Korea og Iran.
DN170731 - Norske politikere kommer gjerne med veldig ambisiøse mål og lovnader, men når det kommer til konkrete tiltak , så blir de vagere.
DN170731 Heggelund hardt ut mot Støres tiltak for å få unge i arbeid ¶
DN170731 Lover konkrete tiltak
DN170731 Japans statsminister Shinzo Abe og president Donald Trump er enige om at de to landene må ty til nye tiltak for å takle Nord-Koreas våpentrusler.
DN170731 - I sambandet med det sterke båndet mellom Japan og USA vil vi iverksette konkrete tiltak for å styrke vår forsvarsevne og gjøre alt vi kan for å sikre at befolkningen er trygg fra trusselen fra Nord-Korea, sa Abe.
DB170731 Vi vil legge særlig vekt på tiltak som gir ansatte økt kompetanse i bruk av ny teknologi og som kan hjelpe kommuner til å lære av hverandre ¶ 10.
DB170731 Klimapolitikken er særlig vanskelig å rikke fordi effektive tiltak krever grunnleggende endringer i samfunnet vårt, som vi aller helst vil slippe å foreta.
DA170731 Det viser at regjeringens tiltak har virket, mener Solberg.
AP170731https://www.aftenposten.no/verden/i/zqJJ1/Trump-ville-bedre-forholdet-til-Putin-Na-kan-USA-og-Russland-havne-i-en-diplomatisk-krig The New York Times peker på at det er første gang at Russland kommer med et slikt tiltak siden den kalde krigen.
AP170731https://www.aftenposten.no/verden/i/zqJJ1/Trump-ville-bedre-forholdet-til-Putin-Na-kan-USA-og-Russland-havne-i-en-diplomatisk-krig Man ødelegger ikke forholdet for mye, det rammer ikke nasjonale interesser og slike tiltak er enkelt å reversere, skriver Frolov i avisen The Moscow Times.
AP170731https://www.aftenposten.no/verden/i/zqJJ1/Trump-ville-bedre-forholdet-til-Putin-Na-kan-USA-og-Russland-havne-i-en-diplomatisk-krig Likevel mener den russiske analytikeren Vladimir Frolov at Putins tiltak er en svært mild reaksjon på sanksjonene USA har innført mot Russland.
AP170731https://www.aftenposten.no/verden/i/zqJJ1/Trump-ville-bedre-forholdet-til-Putin-Na-kan-USA-og-Russland-havne-i-en-diplomatisk-krig I TV-intervjuet søndag understreket Putin at Russland kan komme med ytterligere tiltak , men at han ikke ønsker det nå.
AP170731https://www.aftenposten.no/verden/i/AAw1q/USA-er-svart-frustrert-over-FN-Tror-ikke-flere-krisemoter-om-Nord-Korea-vil-ha-effekt Lover konkrete tiltak
AP170731https://www.aftenposten.no/verden/i/AAw1q/USA-er-svart-frustrert-over-FN-Tror-ikke-flere-krisemoter-om-Nord-Korea-vil-ha-effekt Japans statsminister Shinzo Abe og president Donald Trump er enige om at de to landene må ty til nye tiltak for å takle Nord-Koreas våpentrusler.
AP170731https://www.aftenposten.no/verden/i/AAw1q/USA-er-svart-frustrert-over-FN-Tror-ikke-flere-krisemoter-om-Nord-Korea-vil-ha-effekt - I sambandet med det sterke båndet mellom Japan og USA vil vi iverksette konkrete tiltak for å styrke vår forsvarsevne og gjøre alt vi kan for å sikre at befolkningen er trygg fra trusselen fra Nord-Korea, sa Abe.
AP170731https://www.aftenposten.no/verden/i/9944l/Folk-mangler-det-meste-I-gatene-er-det-brannbomber-og-taregass-Na-kan-det-bli-enda-verre-i-verdens-mest-oljerike-land USAs utenriksdepartement protesterer mot « et mangelfullt valg » og truer med « kraftige og raske » tiltak .
AP170731https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LVEwJ/Ap-vil-ikke-ha-hjelp-fra-private-om-kommuner-svikter-sin-kjarlighetsgaranti-overfor-eldre Da Ap-leder Jonas Gahr Støre mandag la frem Aps eldresatsing for de neste fire årene, var en såkalt « kjærlighetsgaranti » på sykehjem ett av mange tiltak .
AP170731https://www.aftenposten.no/norge/i/1L9zq/Norge-i-front-med-a-fjerne-fossilbiler - Norske politikere kommer gjerne med veldig ambisiøse mål og lovnader, men når det kommer til konkrete tiltak , så blir de vagere.
AP170731https://www.aftenposten.no/kultur/i/BpEWe/Findings-festivalen-kan-bli-tvunget-bort-fra-Bislett--kommunen-krever-lavere-lyd Dessuten gjennomførte vi mange tiltak før fjorårets festival.
AP170731https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idretten-ble-redningen-for-Sajandan-21--Ingenting-i-livet-foles-riktig-nar-skolen-gar-galt-239218b.html Idrett som forebyggende tiltak
AP170731https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idretten-ble-redningen-for-Sajandan-21--Ingenting-i-livet-foles-riktig-nar-skolen-gar-galt-239218b.html Det pløyes tilbake i helt konkrete tiltak som kommer mange til gode, fastslår Heming-lederen.
AA170731 Japans statsminister Shinzo Abe og president Donald Trump er enige om at de to landene må ty til nye tiltak for å takle Nord-Koreas våpentrusler.
AA170731 - I sambandet med det sterke båndet mellom Japan og USA vil vi iverksette konkrete tiltak for å styrke vår forsvarsevne og gjøre alt vi kan for å sikre at befolkningen er trygg fra trusselen fra Nord-Korea, sa Abe.
AA170731 I tillegg til sanksjoner mot Russland, omfatter loven også nye tiltak mot Nord-Korea og Iran.
AA170731 Japans statsminister Shinzo Abe og president Donald Trump er enige om at de to landene må ty til nye tiltak for å takle Nord-Koreas våpentrusler.
AA170731 I tillegg til sanksjoner mot Russland, omfatter loven også nye tiltak mot Nord-Korea og Iran.
AA170731 - Norske politikere kommer gjerne med veldig ambisiøse mål og lovnader, men når det kommer til konkrete tiltak , så blir de vagere.
AA170731 - Skal man benytte skadefelling som tiltak tar man utgangspunkt i at kongeørna fungerer på samme måte som de fire store rovdyrene.
AA170731 Fylkesmannen kan da bestemme hvilke konkrete tiltak skolen må gjennomføre og kan også gi bøter.
VG170730 Serieforeningen har lansert konkrete tiltak allerede.
VG170730 Når utvalget kommer med tiltak , er de kanskje foreldet allerede.
VG170730 Hvilke tiltak må til ?
VG170730 Alle vet at dersom NFF vil, så kan de iverksette tiltak umiddelbart.
VG170730 Nå må holdninger skjerpes og myndighetene fremme nye tiltak .
VG170730 Regjeringen har i denne perioden ikke lagt fram noen konkrete tiltak for å løse problemet med små stillingsbrøker.
DB170730 Regjeringen satser på ulike kompetansehevende tiltak gjennom blant voksenopplæringen, introduksjonsprogrammet og utdanningssystemet.
DA170730 Lørdag sa Trump at han vil iverksette alle mulige tiltak for å beskytte USA og dets allierte i området.
DA170730 I tillegg til sanksjoner mot Russland, omfatter loven også nye tiltak mot Nord-Korea og Iran.
AP170730https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OVqBE/Vil-gjore-det-obligatorisk-a-sette-eldreomsorg-ut-pa-anbud Samtidig er Svendsrud irritert over at andre partier ikke klarer å se forbi ideologi når FpU foreslår tiltak for å bedre eldreomsorgen.
AA170730 Lørdag sa den amerikanske presidenten at han vil iverksette alle mulige tiltak for å beskytte USA og dets allierte i området.
AA170730 I tillegg til sanksjoner mot Russland, omfatter loven også nye tiltak mot Nord-Korea og Iran.
AA170730 Derfor velger vi nå umiddelbart å gjøre noen tiltak på stedet som forhåpentligvis skal gjøre at det ikke skjer flere ulykker i fellesferien, sier han. ( ©NTB ) ¶
VG170729 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
DB170729 Han nevner brukerstyrt personlig assistent, gratis kjernetid i barnehagen og et løft for psykisk helse som tiltak hvor regjeringa motvirker ulikhet.
DB170729 Statusen endret seg på grunn av effektive tiltak for å beskytte skog hvor pandaer lever av å spise bambus.
DB170729 Justisministeren sier at kravene til responstid gradvis vil skjerpes fram mot 2020 basert på en forventning om effekten av ulike tiltak , blant annet økt bemanning.
DB170729 Sylvi Listhaug og Jonas Gahr Støre avviser nye tiltak for å hjelpe flyktningene som er havnet hos vår europeiske nabo i sør.
DB170729 Tiltak for å oppnå dette må imidlertid ikke bryte med den liberale rettsstatens prinsipper.
DA170729 Han sier videre at regjeringen har iverksatte tiltak for å bistå elever med kort botid i Norge.
DA170729 Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, falt med 1.300 personer og utgjør 3,3 prosent av arbeidsstyrken.
DA170729 Han sier videre at regjeringen har iverksatte tiltak for å bistå elever med kort botid i Norge.
AA170729 Om Trump foreslår tiltak som er en markant endring i den amerikanske politikken overfor Russland, må han ifølge utkastet legge fram en rapport for Kongressen.
AA170729 Han understreker at USA vil gjennomføre alle mulige tiltak for å beskytte USA og dets allierte i området.
AA170729 Arbeiderpartiet mener på sin side at det er viktigere å forbedre systemet og prioritere medisinske tiltak som kan avdekke alvorlige sykdommer tidligere i svangerskapet.
VG170728 Om Trump foreslår tiltak som er en markant endring i den amerikanske politikken overfor Russland, må han ifølge utkastet legge fram en rapport for Kongressen.
VG170728 Mesteparten har gått til økte bevillinger til skole, veier, kommunene, det sosiale sikkerhetsnettet og en rekke andre tiltak , sier Jensen og fortsetter : ¶
DN170728 Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak falt med 1.300 personer.
DN170728 Om Trump foreslår tiltak som er en markant endring i den amerikanske politikken overfor Russland, må han ifølge utkastet legge fram en rapport for Kongressen.
DN170728 Budsjettet, som også kombinerer forsvar og tiltak for veteraner, må også godkjennes i Senatet.
DB170728 Han understreker at USA vil gjennomføre alle mulige tiltak for å beskytte USA og dets allierte i området.
DB170728 Da har vi valgt feil strategier og tiltak og brukt for lite ressurser for å nå målene.
DB170728 Derfor har vi gjennomført en rekke tiltak for å bidra til at fritidsaktiviteter, ferie, barnehage og skolegang skal være tilgjengelig for barna, selv om familien har en vanskelig økonomi.
DB170728 Vi har i Norge måttet kjempe i flere tiår for enkle tiltak - som å dele ut rent brukerutstyr og motgift til heroinavhengige, opprette sprøyterom eller gi opplæring i å røyke heroin framfor å injisere.
DB170728 Mens stadig flere land nå innser at vi ikke kan utrydde rus, og prioriterer sosiale og skadeforebyggende tiltak , ser Norge i stor grad ut til å holde fast ved ideen om et narkotikafritt samfunn.
DA170728 I Stavanger kommune har de satt inn flere tiltak for å ivareta de mange som ble rammet av oljenedturen.
DA170728 - Bruttoarbeidsledighet betyr summen av dem som er helt ledige og de som er på arbeidsrettede tiltak .
DA170728 1913 arbeidssøkere deltok i et arbeidsrettet tiltak i juli.
AA170728 Budsjettet, som også kombinerer forsvar og tiltak for veteraner, må også godkjennes i Senatet. ( ©NTB ) ¶
AA170728 I tillegg til de som er helt arbeidsledige er 614 personer på arbeidsrettede tiltak .
AA170728 - Det er 30 000 mennesker som kommer hit, så vi må se på tiltak raskt.
AA170728 Vi ønsker at det skal være enkelt å komme i kontakt med oss, og vi har satt inn tiltak for å få ned ventetiden, sier Sund.
AA170728 - Det er ingen konkrete trusler mot sykkel-VM, men vi mener det er nødvendig med en økning av mannskapsstyrken som et forebyggende tiltak , sier Morten Ørn, som er fungerende leder for felles operative tjenester i Vest politidistrikt, til kringkasteren.
AA170728 Derfor har regjeringen også satt inn viktige målrettede tiltak for langtidsledige og de unge som er mest sårbare når det er tøffe tak på arbeidsmarkedet, sier statsråden.
AA170728 Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, falt med 1.300 personer og utgjør nå 3,3 prosent av arbeidsstyrken.
AA170728 Derfor har regjeringen også satt inn viktige målrettede tiltak for langtidsledige og de unge som er mest sårbare når det er tøffe tak på arbeidsmarkedet, sier statsråden.
AA170728 Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, falt med 1.300 personer og utgjør 3,3 prosent av arbeidsstyrken.
VG170727 Spesielt når man må avveie dyre tiltak mot stramme budsjetter.
VG170727 Hun forteller at det er et mål for regjeringen å redusere ulikhet og fattigdom i Norge og at regjeringens tiltak i hovedsak handler om å få flere ut i jobb, å sørge for en god skole og gode ordninger knyttet til rus og psykiatri, samt innvandrere.
VG170727 For å forebygge at barn begår drap, mener forskeren det er viktig å sette inn tiltak så tidlig som mulig.
DN170727 Blant annet lovet han en milliard til yrkesfag og foreslo tiltak for å få unge i arbeid.
DB170727 Men alle tiltak fra EU har vist seg nokså nytteløse av mangel på myndigheter å samarbeide med i Libya.
DB170727 Både regjeringen og lokale myndigheter iverksetter nå tiltak for å begrense forurensingen fra cruisetrafikken.
DA170727 I tillegg kommer dyr som reddes gjennom andre tiltak .
AA170727 Bilen havnet på taket og det ble igangsatt livreddende tiltak , men livet til mannen stod ikke til å redde.
AA170727 Det er ikke satt i gang noen ekstra tiltak etter skyteepisodene, men politiet jobber jevnlig med å forebygge denne typen kriminalitet.
AA170727 - Ser man at det regner mye, kan man vurdere å ta gjenstander inn, taue båten ekstra godt og gjøre tiltak hvis man vet at man har en kjeller som lett blir oversvømt, sier Eriksen. ( ©NTB ) ¶ | 15-åringen avhørt om knivstikkingen i Kristiansand ¶
AA170727 Pakken inneholder flere gode tiltak .
AA170727 Det gjelder særlig aktivitetsreformen, et tiltak Ap først presenterte i våres.
VG170726 Og det skorter ikke på tiltak mot dette uvesenet.
VG170726 KONKRETE TILTAK : - De senere tids terrorangrep i Europa har frembrakt tydeligere standpunkter fra flere muslimske trossamfunn.
VG170726 Det faller derfor naturlig at det neste steget er å iverksette konkrete tiltak for å forebygge og bekjempe ekstremisme.
VG170726 Det faller derfor naturlig at det neste steget er å iverksette konkrete tiltak for å forebygge og bekjempe ekstremisme, skriver kronikkforfatteren.
VG170726 Det er nemlig dette som er formålet med forebyggende tiltak som denne leiren.
VG170726 Et offentlig utvalg anslo at det er fare for mellom 45 og 100 milliarder kroner i naturskader som følge av overvann de neste 40 årene, dersom det ikke settes i verk tiltak .
VG170726 Sp og Aps førstekandidater mener staten bør bidra mer, mens MDG mener andre tiltak bør vurderes ( se faktaboks ).
SA170726https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Nils-Johan-Semb-svarer-pa-kritikken--Kjenner-meg-ikke-helt-igjen-239304b.html sier Semb før han trekker frem følgende fire tiltak
SA170726 sier Semb før han trekker frem følgende fire tiltak
NL170726 ¶ Før høstens stortingsvalg må partienes kandidater i Troms svare på hvilke konkrete tiltak de vil gjennomføre for å fase ut alle fossil energi.
NL170726 Norske politikere har lenge vært flinke til å sette ambisiøse klimamål, men betraktelig dårligere til å gjennomføre tiltak som bidrar til at målene faktisk nås.
NL170726 I årets valgkamp bør derfor stortingskandidatene ta stilling til hvilke konkrete tiltak de vil stemme for i stortingsperioden for å nå målet om å gjøre Norge 100 prosent fornybart.
DB170726 - Det er mulig å gjøre utslippskutt på ulike måter og med ulike tiltak .
DB170726 Regjeringen har derfor byttet ut ledelsen for direktoratet og sikret at berørte myndigheter har iverksatt tiltak for å begrense skadevirkningene, skrev Löfven i en kommentar, ifølge NTB.
DB170726 Hun legger til at kommunen har iverksatt tiltak og varslet alle de berørte, hvilket vil si ansatte og foreldre til elever ved skolen det omkomne barnet gikk på.
DB170726 - Hvis vi får en moderat effektiv vaksine så vil den, når den kombineres med andre forebyggende tiltak , kunne ha en stor innvirkning på pandemien, sa Fauci i forkant av konferansen.
DB170726 Å la bilen stå oftere vil derfor ikke bare være et godt klimatiltak men også et godt tiltak for fysisk og mental helse, samt lommeboken.
DB170726 Omfattende tiltak må til.
DB170726 Gi din stemme til et parti som ikke gambler med vårt klima og fremtiden, men som genuint jobber for klimavennlige tiltak .
DB170726 Dette er alle viktige tiltak av praktisk betydning for å fremme ikke-spredning, nedrustning og kjernefysisk sikkerhet.
DA170726 For dem er Macrons reform av arbeidsmiljøloven og tiltak mot kriminalitet og terror det viktigste.
DA170726 CGT, Frankrikes andre største fagforening, har varslet store motdemonstrasjoner mot Macrons tiltak 12. september. 2.
DA170726 - Det betyr at vi ikke har mulighet til å gjennomføre tiltak alle steder der det er behov og kommunen/grunneiere må nok påregne å gjøre en del tiltak på egen hånd også, forklarte Helgås.
DA170726 - Det betyr at vi ikke har mulighet til å gjennomføre tiltak alle steder der det er behov og kommunen/grunneiere må nok påregne å gjøre en del tiltak på egen hånd også, forklarte Helgås.
DA170726 - Kommunen ser på vårt hus som et bra supplement til det offentlige tjenestetilbudet når det gjelder arbeidsrettede tiltak , sier Greni.
AP170726https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Nils-Johan-Semb-svarer-pa-kritikken--Kjenner-meg-ikke-helt-igjen-239304b.html sier Semb før han trekker frem følgende fire tiltak
AA170726 Mulige tiltak for å redusere utslippene er renere løsninger for busser og andre kjøretøyer og endringer på veiene slik som fartsdumper og reprogrammering av trafikklys for å bedre trafikkflyten.
AA170726 - Hvis vi får en moderat effektiv vaksine så vil den, når den kombineres med andre forebyggende tiltak , kunne ha en stor innvirkning på pandemien, sa Fauci i forkant av konferansen.
AA170726 desember 2001, da EU vedtok å etablere et felles standpunkt og tiltak for å motarbeide terrorisme.
AA170726 Israelsk politi opplyser at de iverksatte tiltak for å stanse opptøyer etter at muslimer begynte å kaste stein og andre gjenstander mot dem.
AA170726 - Både Statens vegvesen og Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ) har vært på synfaring og var i ferd med å sette i verk tiltak , sier Søviknes.
AA170726 Hun legger til at kommunen har iverksatt tiltak og varslet alle de berørte, hvilket vil si ansatte og foreldre til elever ved skolen det omkomne barnet gikk på.
AA170726 Hun legger til at kommunen har iverksatt tiltak og varslet alle de berørte, hvilket vil si ansatte og foreldre til elever ved skolen det omkomne barnet gikk på.
AA170726 Her gjelder det i begrensede perioder, men likevel er lyden så høy at det må gjøres tiltak slik at de ansatte ikke blir eksponert for den, sier regiondirektør Kjell Haugen i Arbeidstilsynet Indre Østland.
AA170726 FFI har vurdert de tre delene av det som tilsammen utgjør Sivilforsvarets tiltak i en krigs- elller krisesituasjon : Varsling, evakuering og beskyttelse.
AA170726 Evakuering blir ikke omtalt i den ugraderte delen av rapporten, mens beskyttelse omtales som et lite troverdig tiltak .
VG170725 UTVIK/OSLO ( VG ) For ett år siden varslet hytteeier og NTNU-professor Oddbjørn Bruland om at elven i Utvik var nær kritisk grense for flom, og ba NVE vurdere tiltak .
DN170725https://www.dn.no/etterBors/2017/07/25/2053/Teknologi/anslatte-google-inntekter-i-norge-25-milliarder-google-norways-skatteregning-29-millioner Regjeringen har iverksatt flere tiltak og samarbeider internasjonalt for å redusere skatteplanlegging.
DN170725 | Heggelund hardt ut mot Støres tiltak for å få unge i arbeid ¶
DN170725 På dag to av sin valgkampturné lanserte Støre en pakke med tiltak som skal sørge for å få flere unge i arbeid.
DB170725 Ambulanse ble raskt kjørt inn på banen, mens medisinsk personell holdt opp håndklær foran Ajax-spilleren, slik at livreddende tiltak kunne utføres uten skuelystne tilskuere.
DB170725 Når det oppdages produkter som er farlige eller som ikke oppfyller kravene i regelverket kan DSB følge opp og iverksette tiltak .
DB170725 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB ) er nå i gang med å gjennomgå brann- og redningstjenesten, og skal komme tilbake til regjeringen med tiltak til forbedringer innen 1. november.
DB170725 Samtidig som vi må la politiet få best mulig forutsetninger for å etterforske en mulig straffesak, må vi ikke komme i den situasjon at barneverntjenesten ikke får mulighet til å sette i gang nødvendige tiltak for barna, i påvente av at politiets etterforskning, skriver Henriksen.
DB170725 Hvis ikke vil marginale eller irrelevante tiltak som avkriminalisering eller legalisering av cannabis fortsette å dominere ordskiftet, mens de rusavhengige dør i hopetall som følge av at en massiv satsing på beviselig livreddende ettervern uteblir.
DB170725 Til Dagens Næringsliv sier innvandrings- og integreringsministeren fra Frp at « vi må vurdere alle tiltak » for å stoppe båtflyktninger fra å reise fra Italia til Norge.
DB170725 Våre forhåpninger om et mer lokalpotent forretningsliv og aktive kompetanseutviklings tiltak av lokalhistoriske verdier tydeliggjorde forståelsen av den gullskatt Frogner kino framsto som på eiendomskartet.
DA170725 Angående varslingen, hadde vi møter med både Statens vegvesen og kommunen for å gjøre tiltak angående broene, sier hun.
DA170725 - Det betyr at vi ikke har mulighet til å gjennomføre tiltak alle steder der det er behov og kommunen/grunneiere må nok påregne å gjøre en del tiltak på egen hånd også.
DA170725 - Det betyr at vi ikke har mulighet til å gjennomføre tiltak alle steder der det er behov og kommunen/grunneiere må nok påregne å gjøre en del tiltak på egen hånd også.
AA170725 Bilen havnet på taket og det ble igangsatt livreddende tiltak .
AA170725 Han legger til at det er opp til eieren av veien å sørge for gjennomføring av tiltak .
AA170725 - Det ble da vurdert tiltak for bruene opp i bakkene.
AA170725 Under årets Norway Cup har Oslo politidistrikt som ansvarlig for sikkerheten før og under arrangementet, satt inn flere nye tiltak .
AA170725 Men jeg ønsker ikke å gå inn på hvilke tiltak det er, forklarer Smerud.
AA170725 - Det er iverksatt en del tiltak for å forsøke å hindre at kjøretøyer kommer inn på arrangementets område.
AA170725 | Heggelund hardt ut mot Støres tiltak for å få unge i arbeid ¶
AA170725 På dag to av sin valgkampturné lanserte Støre en pakke med tiltak som skal sørge for å få flere unge i arbeid.
NL170724 Partiet lanserer flere tiltak , noen spesielt rettet mot unge arbeidsledige.
DN170724https://www.dn.no/nyheter/2017/07/24/2216/Politikk/store-satser-pa-ungdommen Pakken inneholder blant annet følgende tiltak : ¶
DN170724https://www.dn.no/nyheter/2017/07/24/2216/Politikk/store-satser-pa-ungdommen Jonas Gahr Støre brukte mye tid til å snakke om og foreslå tiltak for ungdommen på dag to av Arbeiderpartiets valgkampturné.
DN170724 Pakken inneholder blant annet følgende tiltak : ¶
DN170724 Jonas Gahr Støre brukte mye tid til å snakke om og foreslå tiltak for ungdommen på dag to av Arbeiderpartiets valgkampturné.
DN170724 Regjeringen har derfor byttet ut ledelsen for direktoratet og sikret at berørte myndigheter har iverksatt tiltak for å begrense skadevirkningene, skrev Löfven i en kommentar, ifølge svenske medier.
DN170724 Såkalte fordrøyningstak må uansett spille sammen med andre tiltak på bakken, der det bør finnes flater som filtrerer vannet.
DN170724 I lang tid har man vært opptatt av å lede takvannet i rør ned på bakken og bort fra bygningsmassene, som et tiltak for å hindre fuktproblematikk og oversvømmelser inn i hus.
DN170724 Tiltak på bakken ¶
DB170724 Samtidig som vi må la politiet få best mulig forutsetninger for å etterforske en mulig straffesak, må vi ikke komme i den situasjon at barneverntjenesten ikke får mulighet til å sette i gang nødvendige tiltak for barna, i påvente av at politiets etterforskning, skriver Henriksen.
DB170724 Regjeringen har derfor byttet ut ledelsen for direktoratet og sikret at berørte myndigheter har iverksatt tiltak for å begrense skadevirkningene, skrev Löfven i en kommentar, ifølge svenske medier.
DB170724 Istedenfor å latterliggjøre, kunne Brende sagt at Norge ønsker velkommen alle tiltak for å iverksette Ikkespredningsavtalens krav om full avskaffing av atomvåpen, at vi vil bygge bro mellom NATO og statspartene til forbudsavtalen, og at vi vil samarbeide med dem om praktiske tiltak for å nå vårt felles mål om en verden fri for atomvåpen.
DB170724 Istedenfor å latterliggjøre, kunne Brende sagt at Norge ønsker velkommen alle tiltak for å iverksette Ikkespredningsavtalens krav om full avskaffing av atomvåpen, at vi vil bygge bro mellom NATO og statspartene til forbudsavtalen, og at vi vil samarbeide med dem om praktiske tiltak for å nå vårt felles mål om en verden fri for atomvåpen.
DA170724 Vi ønsker å bruke ressursene våre på andre tiltak som er mer rettet mot dyrevelferd, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.
DA170724 - ID-merking er et godt tiltak , men vil ikke alene ha stor effekt på antallet hjemløse katter, skrev Mattilsynet i sin anbefaling til Landbruks- og matdepartementet den gang.
DA170724 Vi ønsker å bruke ressursene våre på andre tiltak som er mer rettet mot dyrevelferd, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.
DA170724 - ID-merking er et godt tiltak , men vil ikke alene ha stor effekt på antallet hjemløse katter, skrev Mattilsynet i sin anbefaling til Landbruks- og matdepartementet den gang.
AP170724https://www.aftenposten.no/osloby/i/4Pg5g/Tre-skyteepisoder-pa-to-uker-Politiet--Oslo-er-fortsatt-en-trygg-by Han mener mange tiltak , blant annet knivforbudet, har gjort Oslo enda tryggere enn for noen år siden.
AP170724https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/oqQRj/Ap-lederen-liker-midlertidig-ansatte-i-prosjekt-i-kommunene_-men-ikke-i-privat-sektor----Det-er-to-helt-ulike-ting_-sier-han Tiltak for ungdom ¶
AA170724 Regjeringen har derfor byttet ut ledelsen for direktoratet og sikret at berørte myndigheter har iverksatt tiltak for å begrense skadevirkningene, skrev Löfven i en kommentar, ifølge svenske medier.
AA170724 Men allmennheten har krav på en god og utførlig redegjørelse av det som har skjedd, og hvilke tiltak som er gjort for å sikre at informasjon skal være trygg i Sverige, sier Löfven.
AA170724 Komiteen har makt til å foreslå tiltak som de andre landene må gjennomføre.
AA170724 Med et kobbel av journalister på slep lanserte han en pakke med tiltak som skal få flere unge i arbeid.
AA170724 Et annet punkt på Støres liste er tiltak for å hindre frafall i skolen, blant annet gjennom tidlig innsats og flere lærere per elev.
VG170723 Regjeringen har derfor byttet ut ledelsen av myndigheten og sikrer at relevante myndigheter har iverksatt tiltak for å begrense skadene, sier statsminister Stefan Löfven fra Sveriges sosialdemokratiske arbeiderparti i en uttalelse ifølge Expressen.
VG170723 Nyhus vil bruke av de 20 millioner kronene som kommunene er tilbudt fra regjeringen til såkalte avbøtende tiltak , til å finansiere en egen studie : ¶
DN170723 « Regjeringen har derfor byttet ut ledelsen hos transportmyndigheten og forsikret oss om at berørte etater har har iverksatt tiltak for å begrense skadevirkningene », skriver Lövfen.
DN170723 Om Trump foreslår tiltak som er en markant endring i den amerikanske politikken overfor Russland, må han ifølge utkastet legge fram en rapport for Kongressen.
DB170723 Om Trump foreslår tiltak som er en markant endring i den amerikanske politikken overfor Russland, må han ifølge utkastet legge fram en rapport for Kongressen.
DB170723 ¶ SPENNING : Ifølge den israelske sikkerhetstjenesten Shin Bet er pågripelsene en del av sikkerhetsstyrkenes forebyggende tiltak i forbindelse med « spenningene rundt Tempelhøyden ».
DB170723 Ifølge den israelske sikkerhetstjenesten Shin Bet er pågripelsene en del av sikkerhetsstyrkenes forebyggende tiltak i forbindelse med « spenningene rundt Tempelhøyden ».
DA170723 Regjeringen har derfor byttet ut ledelsen av myndigheten og sikrer at relevante myndigheter har iverksatt tiltak for å begrense skadene, sier Löfven i en uttalelse ifølge Expressen.
AA170723 Om Trump foreslår tiltak som er en markant endring i den amerikanske politikken overfor Russland, må han ifølge utkastet legge fram en rapport for Kongressen.
AA170723 Om Trump foreslår tiltak som er en markant endring i den amerikanske politikken overfor Russland, må han ifølge utkastet legge fram en rapport for Kongressen.
AA170723 Pågripelsene omtales som en del av sikkerhetsstyrkenes forebyggende tiltak i forbindelse med « spenningene rundt Tempelhøyden ».
AA170723 Regjeringen har derfor byttet ut ledelsen og sikret at relevante myndigheter har iverksatt tiltak for å begrense skadene, sier han i en uttalelse.
AA170723 Ifølge Shin Bet er pågripelsene en del av sikkerhetsstyrkenes forebyggende tiltak i forbindelse med « spenningene rundt Tempelhøyden ».
AA170723 Der sier Listhaug at hun vil vurdere alle tiltak dersom den italienske regjeringen lar flyktninger og migranter reise videre fra Italia med midlertidig visum.
AA170723 Han mener det trengs både større og mer målrettede tiltak enn det regjeringen har lagt fram.
DA170722 Jeg skjønner at man ønsker å finne tiltak som kan gjøre idretten mer attraktiv for publikum, men tror ikke det er enden å starte i.
DA170722 Jeg skjønner at man ønsker å finne tiltak som kan gjøre idretten mer attraktiv for publikum, men tror ikke det er enden å starte i.
AA170722 | Vil vurdere alle tiltak for å stoppe båtflyktninger ¶
AA170722 - Hvis Italia gjør dette, må vi vurdere alle tiltak for å stoppe disse migrantene fra å komme til Norge.
AA170722 | Listhaug vil vurdere alle tiltak for å stoppe båtflyktninger ¶
AA170722 - Hvis Italia gjør dette, må vi vurdere alle tiltak for å stoppe disse migrantene fra å komme til Norge.
VG170721 Spesiellesamfunnsproblemer krever spesielle tiltak .
VG170721 Når en ser hvordan ordskiftet i den offentlige debatten og i sosiale medier har utviklet seg, ser vi at det er langt på overtid når det gjelder å sette ned foten og ty til forebyggende tiltak .
VG170721 Norge går ofte frem som gode forbilder i Vesten for å iverksette positive tiltak som fremmer forsoning og inkludering.
VG170721 Hvor mange episoder med hatkriminalitet mot muslimer må vi bli vitne til før politikerne iverksetter tiltak ?
VG170721 Debatt Hvor mange episoder med hatkriminalitet mot muslimer må vi bli vitne til før politikerne iverksetter tiltak ?
VG170721 Alle tiltak som beskytter minoriteter mot hat ønskes velkommen.
VG170721 - Dess flere varebiler som kjører inn i folkemengder i Europa, jo flere unge mennesker som blir tatt med IS-videoer på mobilene sine, jo større blir presset for mer kontroll og flere tiltak .
VG170721 Det siste året har det blitt felt 59 jerv på lisensfelling og 55 på ekstraordinære tiltak .
VG170721 Helseminister Bent Høie ( H ) sier Aps forslag er mistenkelig like flere tiltak som Helse- og omsorgsdepartementet startet utredningen av før sommeren, og som Høie har fortalt om til VG og Aftenposten tidligere.
VG170721 Han lover å innføre fem tiltak hvis Ap vinner valget i høst.
VG170721 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
DN170721 | Vil vurdere alle tiltak for å stoppe båtflyktninger ¶
DB170721 Gjennom passe sisyfosiske tiltak forsøker iallfall Bora-hansgrohe etter beste evne å holde Sagans tilstedeværelse i touren i livet.
DB170721 - Jeg erklærer at vi bryter all kontakt med den israelske siden fram til de avslutter sine tiltak rundt al-Aqsa-moskeen, sier Abbas, ifølge Al Jazeera.
DB170721 Rådmannen i Kåfjord kommune, Einar Pedersen, sier de nå vil se på tiltak som kan forebygge brannene.
DB170721 Jeg mener tiden er moden for et tiltak , sier Ropstad, som mener at spesielt barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) kunne jobbet mer aktivt mot nettporno.
DB170721 - Som politiker synes jeg det er et spennende tiltak .
DB170721 Hvilke tiltak som enn settes inn, må uansett ha som grunnlag at det ikke er problematisk at folk som er født utenfor Storbritannia, kjøper leiligheter i London - så lenge det faktisk bor noen i dem, noen som henger på den lokale cafeen og kjøper varer i butikken på hjørnet før de smetter inn den sorte ytterdø
DB170721 Begge disse utfordringene kan møtes ved statlige tiltak finansiert av å skatte overskuddspenger.
DB170721 Alle regjeringer har selvsagt gjennomført tiltak som på marginen øker ulikheten, men intensjonen med slike tiltak har ikke vært å øke ulikheten.
DB170721 Alle regjeringer har selvsagt gjennomført tiltak som på marginen øker ulikheten, men intensjonen med slike tiltak har ikke vært å øke ulikheten.
DA170721 Som et generelt forebyggende tiltak vil det være fornuftig å holde sekker, bager eller kofferter lukket under hele oppholdet, heter det på nettsiden.
AA170721 - Jeg kunngjør at all kontakt med okkupasjonsmakten innstilles på alle nivåer inntil Israel stanser alle sine tiltak mot vårt palestinske folk, Jerusalem og spesielt al-Aqsa-moskeen, for å bevare den historiske status quo og al-Aqsas juridiske status, sier Abbas.
AA170721 Jeg mener tiden er moden for et tiltak , sier Ropstad, som mener at spesielt barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) kunne jobbet mer aktivt mot nettporno.
AA170721 - Som politiker synes jeg det er et spennende tiltak .
AA170721 Rødt og SV får terningkast fem for å se muligheter framfor hindringer knyttet til funksjonshemmedes arbeids- og bosituasjon, samt tiltak for å fremme funksjonshemmedes muligheter til å delta i samfunnet.
AA170721 Partiet roses for tiltak innenfor områder som arbeid, hjelpemidler og borgerstyrt personlig assistanse ( BPA ).
AA170721 Partiet mister poeng for lite konkrete tiltak og at de ønsker å ta forbehold om krav til universell utforming av boliger der det er hensiktsmessig.
AA170721 Samtidig med at antallet barn i barnehagene er redusert de siste årene, har utgiftene til spesialpedagogiske tiltak økt med nærmere 30 millioner fra 2013 til 2017 ( i tillegg til 10 millioner økning i pris- og lønnskompensasjon ).
AA170721 Hvor går grensen mellom tilpasset opplæring og allmennpedagogen på den ene siden og spesialpedagogiske tiltak og spesialpedagogen på den andre siden ?
AA170721 Helhet og sammenheng på oppvekstområdet Til tross for at budsjettet ble økt med ti millioner kroner fra 2016 til 2017, kommer vi altså til å mangle ytterligere 20 millioner for å dekke utgiftene til spesialpedagogiske tiltak i 2017.
AA170721 Det er derfor helt nødvendig at vi nå setter inn tiltak for å få kontroll med budsjettsituasjonen.
DN170720https://www.dn.no/nyheter/2017/07/20/1952/Klima/rekordvarmt-2017-selv-uten-el-nino Når det gjelder så voldsomme tiltak er det omtrent som i morgen, sier Samset.
DN170720https://www.dn.no/etterBors/2017/07/20/1944/Film/vil-gjore-netflix-norskere - Det er et godt tiltak å oppmuntre forbrukerne i retning norsk og europeisk film, men samtidig må man erkjenne at gode og store filmnasjoner som USA ikke bør ende opp med en uforholdsmessig lav andel, sier Skistad i Euforia Film.
DN170720 Når det gjelder så voldsomme tiltak er det omtrent som i morgen, sier Samset.
DN170720 - Statkraft har vist solid inntjening gjennom skiftende markedsforhold og gjennomfører tiltak som styrker konsernets finansielle stilling.
DN170720 - Det er et godt tiltak å oppmuntre forbrukerne i retning norsk og europeisk film, men samtidig må man erkjenne at gode og store filmnasjoner som USA ikke bør ende opp med en uforholdsmessig lav andel, sier Skistad i Euforia Film.
DB170720 Det er ingen FN-sanksjoner eller restriktive tiltak fra EUs side rettet mot import fra områdene okkupert av Israel, og Norge har ikke tradisjon for å iverksette sanksjoner eller restriktive tiltak mot andre land på egen hånd, sier kommunikasjonsrådgiver Astrid Sehl i Utenriksdepartementet til NTB.
DB170720 Det er ingen FN-sanksjoner eller restriktive tiltak fra EUs side rettet mot import fra områdene okkupert av Israel, og Norge har ikke tradisjon for å iverksette sanksjoner eller restriktive tiltak mot andre land på egen hånd, sier kommunikasjonsrådgiver Astrid Sehl i Utenriksdepartementet til NTB.
DB170720 For at mediene ikke skal bidra til promotering av hat og fordommer mot minoritetsgrupper, foreslår jeg en rekke tiltak til norske medier som kan bidra til å oppnå disse målene.
DB170720 Alle disse er eksempler på konkrete tiltak som bidrar til å hindre spredning av kjernevåpen, legger grunnlaget for balansert og verifiserbar avskaffelse av atomvåpen, og som igjen legger grunnlaget for et rettslig bindende rammeverk som sikrer målet om en kjernevåpenfri verden.
DB170720 Om man vil begrunne et tiltak med fattigdomsbekjempelse, hjelper det godt at « de fattige » og « fattigdom » ikke er spesifisert.
DB170720 Mens det finnes tiltak utformet for de fleste andre utviklingspolitiske mål, er det langt mellom tiltak som ser ut til å være utformet spesifikt med tanke på å redusere fattigdom.
DB170720 Mens det finnes tiltak utformet for de fleste andre utviklingspolitiske mål, er det langt mellom tiltak som ser ut til å være utformet spesifikt med tanke på å redusere fattigdom.
DB170720 Hvis fattigdomsreduksjon er hovedmålet, synes det unaturlig å velge tiltak som ikke vil gi resultater før om mange tiår.
DB170720 Det overordnede mål for bistand ser ikke ut til å være et retningsgivende mål for særlig mange strategier og tiltak .
DB170720 tatlig regulering kan myndighetene håndheve aldersgrenser og reklameforbud, føre kontroll med stoffenes renhet og stille krav til pakningsvedlegg, bestemme åpningstider og innføre begrensninger på hvor mye hver enkelt kan kjøpe, samt innføre skatt og avgifter til finansiering av skadeforebyggende tiltak .
DB170720 Hvis drivkreftene er « sterke, nesten naturgitte », som Støre sier, bør ikke Arbeiderpartiet velge vekk tiltak som hjelper.
DB170720 Gjeninnføring av skatt på arv, økt barnetrygd, og skatt på bolig er gode tiltak Arbeiderpartiet ikke vil røre.
DA170720 Videre er det krav om at Bane NOR gjennomfører risikovurdering og utarbeider en beredskapsplan som sikrer iverksettelse av avbøtende tiltak ved uønskede hendelser.
DA170720 Må ha forebyggende tiltak
DA170720 De har også stilt vilkår om at eventuelle utslipp fra arbeidet overvåkes, for å sikre at sikre at nødvendige tiltak iverksettes ved behov.
DA170720 - For å sikre at anleggsarbeidene ikke vil påvirke vannforekomsten negativt må Bane NOR gjennomføre effektivt forebyggende tiltak for å hindre eventuelle utslipp til denne, skriver de videre i sitt svar til Bane NOR.
DA170720 Gjennom ulike mål og tiltak på kort og lang sikt jobbes det med å gjøre Oslo til en tryggere by å sykle i.
AA170720 Det er ingen FN-sanksjoner eller restriktive tiltak fra EUs side rettet mot import fra områdene okkupert av Israel, og Norge har ikke tradisjon for å iverksette sanksjoner eller restriktive tiltak mot andre land på egen hånd, sier kommunikasjonsrådgiver Astrid Sehl i Utenriksdepartementet til NTB.
AA170720 Det er ingen FN-sanksjoner eller restriktive tiltak fra EUs side rettet mot import fra områdene okkupert av Israel, og Norge har ikke tradisjon for å iverksette sanksjoner eller restriktive tiltak mot andre land på egen hånd, sier kommunikasjonsrådgiver Astrid Sehl i Utenriksdepartementet til NTB.
AA170720 I flipovermøtene ble familien enige om at det viktigste å starte med var farens rusbehandling, og ikke tiltak for å forandre jentas adferd.
DN170719 Informasjonsdirektør i Statoil, Bård Glad Pedersen, sier at Statoil støtter Parisavtalen og effektive tiltak for å nå klimamålsettingene.
DN170719 Det nøyaktige innholdet i den nye kravlisten Saudi-Arabia, De forente arabiske emiratene, Egypt og Bahrain har lagt fram er ikke kjent, men det dreier seg om tiltak for å bekjempe terror.
DB170719 Jeg er glad for at Civita har meldt seg på debatten om hvordan forskjellene kan reduseres, dette er en av våre viktigste debatter, og vi er nok enige om noen tiltak .
DA170719 I den sammenheng blir lett tilgang til kondomer omtalt som ett av flere forebyggende tiltak .
DA170719 « Tiltak for å øke kondombruken i alle befolkningsgrupper er fortsatt et viktig virkemiddel for å redusere nysmitte av alle seksuelt overførbare sykdommer », går det fram av strategien for seksuell helse.
AP170719https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/eVvv4/Hverken-Stortinget-eller-stortingsdirektoren-har-skjont-alvoret-av-kostnadsoverskridelsene--Eilif-Holte Stortingets mangelfulle ledelse for avklaring av faktisk behov for bygningsmessige tiltak har påført samfunnet over 1000 millioner kroner i unødvendige kostnader.
VG170718 VG har snakket med fire, erfarne eliteseriespillere om psykisk helse, takhøyden for å stå frem om man sliter og hvilke tiltak som kan bedre situasjonen.
NL170718 Regjeringen og samarbeidspartiene har gjennomført en rekke tiltak for å bedre pensjonistenes økonomi de siste årene.
DB170718 Det er viktig at vi gir barnehagene mulighet til å igangsette tiltak som spesialpedagogisk hjelp og språkopplæring for de barna som trenger dette.
DB170718 klasse er målrettede tiltak som gjør at flere blir satt i stand til å fullføre et skoleløp.
DB170718 Istedenfor å støtte tiltak for å integrere minoritetskvinner velger Amanda Schei å angripe budbringeren.
DB170718 Fremskrittspartiet mener et viktig tiltak er å føre en restriktiv innvandringspolitikk.
AP170718https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k5b3j/Martin-Kolberg--Bekymringsfullt-at-mediene-avdekker-saker-som-selskaper-og-embetsverk-skulle-ha-fanget-opp - Samtidig forventer staten at selskapene har retningslinjer, systemer og tiltak for å hindre korrupsjon og mulige lovbrudd.
AA170718 President Donald Trump truer med å straffe Venezuelas venstreorienterte president med økonomiske tiltak , mens opposisjonen varsler « en siste offensiv ».
AA170718 Det særpregede miljøprogrammet omfatter en serie tiltak som skal kutte utslippene av drivhusgasser ved bruk av utslippstak og salg av kvoter.
AA170718 Dette er konkrete tiltak som kan bidra til å gi barna en bedre oppvekst.
AA170718 Den kom i 2015 og listet opp hele 64 ulike tiltak innen ulike sektorer.
AA170718 Dette er en av flere brikker i forskningsprosj-ektet som vil bidra til et bedre beslutningsgrunnlag når nye tiltak skal utformes.
VG170717 I flere land kom situasjonen ut av kontroll og grensekontroll og andre innvandringsregulerende tiltak ble innført i flere land, også Norge.
VG170717 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
NL170717 Vi vil at skolen setter inn tiltak fra første stund, med større innsats dersom en elevs fravær øker.
DB170717 Festivalen innså de måtte gjøre tiltak og bestemte seg for å legge en helt ny strategi for å motvirke svartebørsproblematikken.
DB170717 Et av Macrons suksesskriterier var nettopp at han klarte å engasjere velgerne med en ny og tydelig visjon for Frankrike, støttet opp av konkrete tiltak han vil gjennomføre.
DB170717 Dette gjelder britiske forpliktelser til alle slags felles tiltak , garantier som er gitt og pensjoner til EU-ansatte i årevis framover.
DB170717 Språkutvikling er et kontinuerlig arbeid, og der det oppdages språkvansker kan man sette inn tiltak raskere enn man gjerne vill klare på skolen.
DB170717 En god start på livet kan forebygge frafall i skolen der barnet er prisgitt at den ene læreren oppdager han/hennes behov for oppfølging og setter inn riktig tiltak .
DB170717 Etter at kampanjen ble lansert, er det også iverksatt flere tiltak .
DA170717 Vi har satt inn en lang rekke tiltak , deriblant gjennom kutt i selskapsskatt og formueskatt.
DB170716 Denne uregelmessigheten ble forårsaket av ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne ha vært unngått, selv om alle rimelige tiltak ble iverksatt.
DB170716 Nye tiltak vil også påvirke de to andre importørene av stokkender, godseier Hans Rasmus Astrup og Cappelen Skoger, som begge fikk tillatelse til å importere rundt 600 ender det siste året, ifølge Miljødirektoratet.
DB170716 Martin Eggen i NOF er imidlertid glad for å høre at Mattilsynet går langt i å love at det vil bli innført nye tiltak .
DB170716 - Vi er nødt til å samkjøre oss med Mattilsynet før vi konkluderer, men det jeg kan si er at det er helt klart at vi er nødt til å foreslå nye tiltak .
DB170716 En fraværsgrense er i bunn og grunn et ok tiltak , ikke minst for å signalisere at skoleelever ikke kan gjøre som de vil.
DB170716 Dette er gode tiltak som fortjener norsk støtte.
AA170716 Vi har søkt i det aktuelle området så godt vi kan i natt, og avventer videre tiltak dersom det fremkommer nye opplysninger, sier operasjonsleder Geir Andersen i Agder politidistrikt til VG.
DN170715 - Jeg tror heller ikke at bompenger er et ukjent fenomen i Europa, og jeg tror det er andre tiltak som kan virke bedre for å få turister hit enn å gi rabatter, sier Sivertsen. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶ ¶
DB170715 - Dette kan være et skadereduserende tiltak , og det er noe vi kunne ha gjort.
AA170715 Det mest åpenbare å trekke vestlige styrker ut og i stedet støtte opp om demokratiske krefter lokalt med politiske virkemidler og langsiktige økonomiske tiltak .
VG170714 - Ulike særforbund har iverksatt ulike tiltak .
VG170714 Jeg tror heller ikke at bompenger er et ukjent fenomen i Europa, og jeg tror det er andre tiltak som kan virke bedre for å få turister hit enn å gi rabatter, sier Sivertsen.
VG170714 | Etterlyser tiltak mot legemiddelmangel ¶
VG170714 Det som imidlertid er viktig, er å gjennomføre tiltak som er satt i gang nasjonalt for å håndtere det som er et internasjonalt problem, sier Høie til VG.
SA170714https://www.aftenbladet.no/bolig/Kan-solceller-fungere-selv-om-det-regner-mye-Ja_-mener-denne-familien-10393b.html I 2016 delte Enova ut 119 millioner kroner i støtte til nesten 6500 private tiltak .
SA170714https://www.aftenbladet.no/bolig/Kan-solceller-fungere-selv-om-det-regner-mye-Ja_-mener-denne-familien-10393b.html Familien i Sædalen har fått rundt 90.000 kroner i støtte fra Enova, en statlig organisasjon som gir støtte til ulike tiltak som reduserer energibruken.
SA170714https://www.aftenbladet.no/bolig/Kan-solceller-fungere-selv-om-det-regner-mye-Ja_-mener-denne-familien-10393b.html - Til private gir vi støtte til 15 ulike tiltak , blant annet utskifting av oljefyr, støtte til energirådgiving, installering av ulike typer varmepumper og solcellepaneler, sier kommunikasjonsrådgiver Evy Aspheim i Enova.
SA170714 I 2016 delte Enova ut 119 millioner kroner i støtte til nesten 6500 private tiltak .
SA170714 Familien i Sædalen har fått rundt 90.000 kroner i støtte fra Enova, en statlig organisasjon som gir støtte til ulike tiltak som reduserer energibruken.
SA170714 - Til private gir vi støtte til 15 ulike tiltak , blant annet utskifting av oljefyr, støtte til energirådgiving, installering av ulike typer varmepumper og solcellepaneler, sier kommunikasjonsrådgiver Evy Aspheim i Enova.
FV170714https://www.fvn.no/bolig/Kan-solceller-fungere-selv-om-det-regner-mye-Ja_-mener-denne-familien-10393b.html I 2016 delte Enova ut 119 millioner kroner i støtte til nesten 6500 private tiltak .
FV170714https://www.fvn.no/bolig/Kan-solceller-fungere-selv-om-det-regner-mye-Ja_-mener-denne-familien-10393b.html Familien i Sædalen har fått rundt 90.000 kroner i støtte fra Enova, en statlig organisasjon som gir støtte til ulike tiltak som reduserer energibruken.
FV170714https://www.fvn.no/bolig/Kan-solceller-fungere-selv-om-det-regner-mye-Ja_-mener-denne-familien-10393b.html - Til private gir vi støtte til 15 ulike tiltak , blant annet utskifting av oljefyr, støtte til energirådgiving, installering av ulike typer varmepumper og solcellepaneler, sier kommunikasjonsrådgiver Evy Aspheim i Enova.
DB170714 Desto viktigere er det at LO og Arbeiderpartiet i år har programfestet tilsvarende tiltak .
DB170714 Tilbud om tid på barn- og familiesentre kan være et tiltak for å hjelpe denne gruppen.
DB170714 God veiledning og tilbud om gratis, langtidsvirkende prevensjon bør uansett være tiltak som kan iverksettes uten videre utredninger og forsinkelser.
DB170714 Et viktig forebyggende tiltak for å unngå tap av omsorg, er tettere oppfølging i den tidligere fasen av barnets liv.
DB170714 Det faller på sin egen urimelighet å kritisere et tiltak som har gitt nærmere 2000 mennesker raskere og bedre behandling.
DA170714 Ett år etter lastebilangrepet i Nice er en rekke tiltak gjennomført for å sikre mot lignende angrep i Norge.
DA170714 TØI har i rapporten pekt på flere tiltak for å utnytte kapasiteten i kollektivtransporten bedre : ¶
DA170714 Tidligere denne måneden kom Transportøkonomisk Institutt ( TØI ) og Dovre Group med en ny rapport hvor de foreslår flere mulige tiltak for å utnytte kapasiteten bedre, blant annet å innføre en rushtidsavgift i kollektivsystemet.
DA170714 Det er et veldig positivt tiltak , sier han.
BT170714https://www.bt.no/bolig/Kan-solceller-fungere-selv-om-det-regner-mye-Ja_-mener-denne-familien-10393b.html I 2016 delte Enova ut 119 millioner kroner i støtte til nesten 6500 private tiltak .
BT170714https://www.bt.no/bolig/Kan-solceller-fungere-selv-om-det-regner-mye-Ja_-mener-denne-familien-10393b.html Familien i Sædalen har fått rundt 90.000 kroner i støtte fra Enova, en statlig organisasjon som gir støtte til ulike tiltak som reduserer energibruken.
BT170714https://www.bt.no/bolig/Kan-solceller-fungere-selv-om-det-regner-mye-Ja_-mener-denne-familien-10393b.html - Til private gir vi støtte til 15 ulike tiltak , blant annet utskifting av oljefyr, støtte til energirådgiving, installering av ulike typer varmepumper og solcellepaneler, sier kommunikasjonsrådgiver Evy Aspheim i Enova.
AP170714https://www.aftenposten.no/bolig/Kan-solceller-fungere-selv-om-det-regner-mye-Ja_-mener-denne-familien-10393b.html I 2016 delte Enova ut 119 millioner kroner i støtte til nesten 6500 private tiltak .
AP170714https://www.aftenposten.no/bolig/Kan-solceller-fungere-selv-om-det-regner-mye-Ja_-mener-denne-familien-10393b.html Familien i Sædalen har fått rundt 90.000 kroner i støtte fra Enova, en statlig organisasjon som gir støtte til ulike tiltak som reduserer energibruken.
AP170714https://www.aftenposten.no/bolig/Kan-solceller-fungere-selv-om-det-regner-mye-Ja_-mener-denne-familien-10393b.html - Til private gir vi støtte til 15 ulike tiltak , blant annet utskifting av oljefyr, støtte til energirådgiving, installering av ulike typer varmepumper og solcellepaneler, sier kommunikasjonsrådgiver Evy Aspheim i Enova.
AA170714 Domstolen har blant annet kommet fram til at EØS-land må kunne innføre nasjonale tiltak om stoffer når stoffene ennå ikke har vært gjenstand for en endelig avgjørelse etter REACH-forordningens framgangsmåte for begrensninger.
VG170713 Lignende tiltak er også gjennomført en rekke andre steder i Europa, og i Norge var frykten for lastebilangrep et vesentlig element i sikringsarbeidet som ble gjort i forbindelse med feiringen av 17. mai.
SA170713 Du har neppe hørt om den engelske fotballklubben Lewes FC, men like før kvinnenes fotball-EM lanserer de et tiltak som allerede har fått mye medieomtale verden over.
SA170713 Medisinsk personell holdt opp håndklær foran Ajax-spilleren, slik at livreddende tiltak kunne utføres uten at skuelystne fulgte med. 20-åringen ble fraktet til sykehus i Innsbruck, og legene la ham i kunstig koma.
DN170713 Lignende tiltak er også gjennomført en rekke andre steder i Europa, og i Norge var frykten for lastebilangrep et vesentlig element i sikringsarbeidet som ble gjort i forbindelse med feiringen av 17. mai.
DB170713 Norge har så langt betalt seg ut av klimaforpliktelsene ved å kjøpe klimakvoter og ved å finansiere tiltak som skal hindre avskoging i andre land.
DB170713 Vi har allerede et tiltak som sørger for at man må betale for å kjøre i Oslo, nemlig bomringen.
DB170713 Norsk Institutt for Luftforskning ( NILU ), som har sett på effektene på utslippene, skriver at « lavutslippssonene vil i svært i liten grad påvirke konsentrasjonen av svevestøv ( PM10 ) i Oslo », noe som ikke er overraskende siden det er et tiltak som i hovedsak er rettet mot NOx-utslipp.
DB170713 Men før man innfører en lavutslippssone, må man vurdere både hva som finnes av andre tiltak , og hva det er rimelig å betale for å kjøre i Oslo.
DB170713 Luftforurensning er et miljøproblem som er lokalt i store byer, og det er nødvendig med målrettede tiltak i byene.
DB170713 Løsningen er mer lekne og moderne tiltak , på barnas premisser !
DB170713 Løsningen er heller mer lekne og moderne tiltak , på barnas premisser, skriver artikkelforfatteren.
BT170713https://www.bt.no/100Sport/fotball/I-denne-klubben-er-det-bestemt-at-kvinner-skal-tjene-like-godt-som-menn-238705b.html Du har neppe hørt om den engelske fotballklubben Lewes FC, men like før kvinnenes fotball-EM lanserer de et tiltak som allerede har fått mye medieomtale verden over.
BT170713https://www.bt.no/100Sport/fotball/Ajax-talent-har-fatt-alvorlig-hjerneskade-etter-kollaps-under-treningskamp-238713b.html Medisinsk personell holdt opp håndklær foran Ajax-spilleren, slik at livreddende tiltak kunne utføres uten at skuelystne fulgte med. 20-åringen ble fraktet til sykehus i Innsbruck, og legene la ham i kunstig koma.
AP170713https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/I-denne-klubben-er-det-bestemt-at-kvinner-skal-tjene-like-godt-som-menn-238705b.html Du har neppe hørt om den engelske fotballklubben Lewes FC, men like før kvinnenes fotball-EM lanserer de et tiltak som allerede har fått mye medieomtale verden over.
AP170713https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ajax-talent-har-fatt-alvorlig-hjerneskade-etter-kollaps-under-treningskamp-238713b.html Medisinsk personell holdt opp håndklær foran Ajax-spilleren, slik at livreddende tiltak kunne utføres uten at skuelystne fulgte med. 20-åringen ble fraktet til sykehus i Innsbruck, og legene la ham i kunstig koma.
AA170713 - Kommisjonen mener saken er så akutt at slike ekstraordinære tiltak er nødvendige.
AA170713 - Vi har lyttet til disse innspillene, og vi følger nå opp disse med nye tiltak som vil gjøre det lettere å felle ulv, sier statsminister Erna Solberg ( H ).
VG170712 * Tyskland og Frankrike har uttrykt sterk solidaritet med Italia, et ord det ikke er mulig å leve av eller på, om det ikke følges opp med konkrete tiltak .
DB170712 Av alle politikkområder vi har, er det få med så mange gode tiltak å velge mellom som på helsefeltet.
DB170712 For å få en akseptabel luftkvalitet i Oslo trenger vi flere tiltak .
DB170712 Derfor jobber byrådet på spreng med å få på plass tiltak for å begrense luftforurensningen.
DA170712 - Her er det betenkeligheter knyttet til seksuell lavalder, kriminelle forhold og et unødig press, sier Toskedal, men legger til at han er åpen for å vurdere andre tiltak .
DA170712 - Alle tiltak som sikter mot å begrense hennes muligheter til å bestemme selv, handler om at man ikke stoler på kvinnens egen vurdering, og at man blander seg inn i dette.
DA170712 Slike tiltak skal virke blant dem som i utgangspunktet har lav tilbøyelighet til å stemme.
DA170712 Forskning fra USA har vist at mer ressurskrevende tiltak , som å gå dør-til-dør, har størst effekt.
AA170712 Avtalen skal inneholde fremtidige tiltak Qatar kan sette i verk for å kjempe mot terrorisme og aktivt ta opp spørsmål knyttet til finansiering av terrorisme.
AA170712 - Slike tiltak er uakseptable, slår Piper fast. ( ©NTB ) ¶
AA170712 6,7 milliarder kroner fra bistandsbudsjettet gikk i fjor til kommunale flyktningmottak og tiltak for innvandrere i Norge, blant annet i form av støtte til andre departementer, påpeker Vraalsen og Grimstad.
AA170712 Advokatbransjen har fortsatt en utfordring med lav andel kvinner og ansatte med minoritetsbakgrunn, og jeg håper tiltak som dette vil hjelpe, sier president Curt A.
AA170712 - Forbrukermakt er viktig, og jeg synes dette er et flott tiltak .
AA170712 Han prøver derfor å støtte så mange lokale frivillige tiltak som mulig.
VG170711 Organisasjoner har forskjellig evne og tiltak for å dempe ekstreme hendelser og ulike forutsetninger for å takle forsterkende faktorer ved slike hendelser.
VG170711 Her er generelt sett fokus, tiltak , trening og ledelseskapasitet lavere enn i organisasjoner i de tre første kategoriene.
VG170711 Det er en rekke tiltak som har bidratt til dette, skriver Aftenposten : Flere proffe aktører, bedre nattbusstilbud og hevingen av aldersgrenser.
VG170711 Han legger til at det ikke er grunnlag for ytterligere tiltak .
NL170711 For det er krevende for et land med stor fattigdom å innføre tiltak mot klimaendringer som på kort sikt er kostbare.
NL170711 Flere tiltak er allerede gjennomført : På miljøkommune.no er utmark etablert som eget område.
DB170711 Nye fraktere, flere ukentlige avganger på allerede etablerte ruter og lignende tiltak har sørget for det.
DB170711 Meldingene skal samles av et uavhengig kontrollorgan som skal iverksette tiltak for å imøtekomme avvikene.
DB170711 Vi bør samle oss om tiltak som fremmer barnets beste - også på ferie.
AA170711 Ifølge en nær medarbeider av Tillerson liser avtalen opp " hvilke framtidige tiltak Qatar kan sette i verk for å kjempe mot terrorisme og aktivt ta opp spørsmål knyttet til finansiering av terrorisme ".
AA170711 I tillegg tar han til orde for nye tiltak for å verne arter og få ned forbruket.
AA170711 Det er slike tiltak som må til for å endre transportvanene.
VG170710 I intervjuet med CNN understreker eks-minister Ash Carter at han mener Obama igangsatte « vidtrekkende tiltak » overfor Russland da han fikk vite om hackingen.
VG170710 I Danmark har det blitt foreslått tiltak for å frata foreldre statsborgerskap dersom de sender barna sine til kulturrehabelitering.
VG170710 - Forsvaret er nå i ferd med å implementere tiltak som skal bedre situasjonen i Forsvaret, legger han til.
DN170710 - Forsvaret er nå i ferd med å implementere tiltak som skal bedre situasjonen i Forsvaret, legger han til.
DB170710 - Nødetatene, bestående av politi, ambulanse og luftambulanse, rykket da ut til stedet, men kort tid etter ankomst og iverksettelse av livreddende tiltak , ble den 52 år gamle mannen erklært død, opplyste politiet den gang.
DB170710 Dersom Dagbladets og Haugesunds avis' arbeid har framskaffet nye opplysninger som kan reise tvil om Spesialenheten har avgjort anmeldelser fra Halvorsen med riktig resultat, vil enheten selvsagt vurdere betydningen av slike opplysninger og om opplysningen bør begrunne tiltak fra enhetens side, sier Presthus.
DB170710 - Dersom avisenes arbeid har framskaffet nye opplysninger som kan reise tvil om Spesialenheten har avgjort anmeldelser fra Halvorsen med riktig resultat, vil enheten selvsagt vurdere betydningen av slike opplysninger og om opplysningen bør begrunne tiltak fra enhetens side, sier leder Jan Egil Presthus i Spesialenheten for politisaker.
DB170710 Han peker på at flere tiltak allerede er iverksatt.
DB170710 Frydenberg sier også at regjeringen tar « alle mulige tiltak for å sikre at dette store underverket forblir levedyktig og sunt for fremtidige generasjoner », ifølge Reuters.
DB170710 Blant disse er bedring av vannkvalitet, forurensningsbegrensende tiltak innen landbruket og bekjempelse av skadelige sjøstjerner.
DB170710 - Forsvaret er nå i ferd med å implementere tiltak som skal bedre situasjonen i Forsvaret, legger han til.
DB170710 I tillegg er redusert markedsføring av usunn mat og drikke overfor barn og unge, og sunn skole- og kantinemat viktige tiltak .
DB170710 Dette er tiltak man trenger og god skolepolitikk.
DB170710 TIA Norge vil på det sterkeste anmode byrådet i Oslo om å trekke dette forslaget tilbake og heller gå i en dialog med oss og andre organisasjoner for å kunne komme fram til fornuftige tiltak for å begrense den unødvendige trafikken.
DB170710 Avgifter er et effektivt politisk tiltak for å begrense uønsket virksomhet, men levering av varer for å kunne opprettholde butikktilbudet og på den måten ha et levende bysamfunn kan da umulig sees på som uønsket virksomhet.
DA170710 Vi mener at forsvarlige boforhold, en trygg barnehage, en god skole, tilrettelegging for arbeid til foreldrene, gode helsetjenester og inkludering i fritidsaktiviteter er viktige tiltak for å bekjempe fattigdom.
DA170710 I tillegg til langsiktig satsing på utdanning, arbeid, bolig og helse er det viktig med konkrete og målrettede tiltak som gjør hverdagen enklere for det enkelte barn i den enkelte kommune.
DA170710 Dette er en skummel utvikling, og det er viktig å sette inn tiltak for å snu trenden.
DA170710 Tiltak som dette gjør mye for å gi alle muligheten til å delta, og jeg gleder meg til å se resultatene framover.
DA170710 Fylkesmannen kan da bestemme hvilke konkrete tiltak skolen må gjennomføre og kan også gi bøter.
DA170710 - Forsvaret er nå i ferd med å implementere tiltak som skal bedre situasjonen i Forsvaret, legger han til.
DA170710 De siste to-tre månedene har Blå iverksatt tiltak som har vist en svært positiv effekt.
DA170710 - Forsvaret er nå i ferd med å implementere tiltak som skal bedre situasjonen i Forsvaret, legger han til.
AP170710https://www.aftenposten.no/osloby/i/XVeng/Oslo-politiet-om-Bla--Veldig-fornoyd-med-snuoperasjonen Flere tiltak som utestedet har gjennomført, har ført til færre uønskede hendelser, ifølge Johnsen.
AP170710https://www.aftenposten.no/osloby/i/XVeng/Oslo-politiet-om-Bla--Veldig-fornoyd-med-snuoperasjonen Etter at politiet i Oslo i fjor ønsket at det kjente utestedet skulle stenges, har Blå gjennomført en rekke tiltak .
AP170710https://www.aftenposten.no/osloby/i/XVeng/Oslo-politiet-om-Bla--Veldig-fornoyd-med-snuoperasjonen - Vi syntes det tok lang tid før vi så noen bedring, men de siste to til tre månedene har stedet iverksatt tiltak som har hatt en veldig positiv effekt, sier Lasse Johnsen avsnittsleder i Oslo-politiet.
AP170710https://www.aftenposten.no/osloby/i/XVeng/Oslo-politiet-om-Bla--Veldig-fornoyd-med-snuoperasjonen - Vi har hatt en veldig god utvikling over lengre tid med mange små og store tiltak som tilsammen har bedret sikkerheten.
AP170710https://www.aftenposten.no/osloby/i/XVeng/Oslo-politiet-om-Bla--Veldig-fornoyd-med-snuoperasjonen - Kommer dere til å iverksette nye tiltak som følge av hendelsen lørdag ?
AP170710https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/bVeKk/-Byliv-skapes-gjennom-summen-av-store-og-sma-tiltak--Janne-Wilberg | Byliv skapes gjennom summen av store og små tiltak Janne Wilberg ¶
AA170710 Fylkesmannen kan da bestemme hvilke konkrete tiltak skolen må gjennomføre og kan også gi bøter.
AA170710 - Forsvaret er nå i ferd med å implementere tiltak som skal bedre situasjonen i Forsvaret, legger han til.
AA170710 - Forsvaret er nå i ferd med å implementere tiltak som skal bedre situasjonen i Forsvaret, legger han til. ( ©NTB ) ¶
VG170709 - Det var et mirakel å være tilbake og spurte på mållinja, men det er et morsomt tiltak fra ASO.
VG170709 Avisen skriver om en rekke både kortsiktige og mer langsiktige tiltak rettet mot mennesker i aktiv rus.
VG170709 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
SA170709 Ambulanse ble raskt kjørt inn på banen, mens medisinsk personell holdt opp håndklær foran Ajax-spilleren, slik at livreddende tiltak kunne utføres uten skuelystne tilskuere.
NL170709 For når et tiltak , som koster lite og fungerer så bra som det gjør, blir det bare populistisk valgflesk å gå til valg på å fjerne dette.
DN170709 « Plan- og bygningsetaten pålegger deg derfor å fjerne duker, fyllmasse og plen som er lagt ut og eventuelt andre tiltak - slik at området som ligger innenfor regulert byggegrense mot sjøen blir slik det var før arbeid med terrengendringer ble igangsatt - innen 01.10.2017.
DN170709 Stenshagen skulle i dette tilfelle søkt om tillatelse til tiltak i strandsonen før arbeidene ble satt i gang, skriver senior kommunikasjonsrådgiver Rolf Rolid i en epost til DN.
DB170709 Ambulanse ble raskt kjørt inn på banen, mens medisinsk personell holdt opp håndklær foran Ajax-spilleren, slik at livreddende tiltak kunne utføres uten skuelystne tilskuere.
BT170709https://www.bt.no/100Sport/fotball/Ajax-spiller-utenfor-livsfare-etter-kollapsen-238527b.html Ambulanse ble raskt kjørt inn på banen, mens medisinsk personell holdt opp håndklær foran Ajax-spilleren, slik at livreddende tiltak kunne utføres uten skuelystne tilskuere.
AP170709https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ajax-spiller-utenfor-livsfare-etter-kollapsen-238527b.html Ambulanse ble raskt kjørt inn på banen, mens medisinsk personell holdt opp håndklær foran Ajax-spilleren, slik at livreddende tiltak kunne utføres uten skuelystne tilskuere.
VG170708 Det er særlig Oslo, med den mest ekstreme prisveksten, som har fått inn tiltak .
VG170708 Kompenserende tiltak brukes når negative konsekvenser ikke er til å unngå.
VG170708 Avbøtende tiltak brukes for å minimere uønskede virkninger, og kan for eksempel være støyskjermere og restriksjoner for trening.
VG170708 - Vi er innenfor de nasjonale støyretningslinjene med god margin, likevel velger vi utover det å legge til rette for kompenserende og avbøtende tiltak for å redusere støyen, sier Amundsen.
VG170708 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
SA170708 Etter kollapsen holdt legepersonell håndklær foran Ajax-spilleren, slik at livreddende tiltak kunne utføres uten at tilskuerne fikk se.
FV170708https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Fotballtalent-kollapset-i-treningskamp---hentet-i-helikopter-238498b.html Etter kollapsen holdt legepersonell håndklær foran Ajax-spilleren, slik at livreddende tiltak kunne utføres uten at tilskuerne fikk se.
DB170708 Ambulansen ble kjørt inn, og ifølge NTB holdt medisinsk personell opp håndklær foran Ajax-spilleren, slik at publikum slapp å se livreddende tiltak bli utført.
BT170708https://www.bt.no/100Sport/fotball/Fotballtalent-kollapset-i-treningskamp---hentet-i-helikopter-238498b.html Etter kollapsen holdt legepersonell håndklær foran Ajax-spilleren, slik at livreddende tiltak kunne utføres uten at tilskuerne fikk se.
AP170708https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ajax-spiller-kollapset-i-treningskamp---hentet-i-helikopter-238498b.html Etter kollapsen holdt legepersonell håndklær foran Ajax-spilleren, slik at livreddende tiltak kunne utføres uten at tilskuerne fikk se.
VG170707 - Jeg håper det skaper debatt og fører til direkte tiltak , og at vi ser spor av dette allerede på neste fotballting, sier Koteng.
VG170707 Det er foretatt få grundige undersøkelser og evalueringer av hvordan ulike tiltak knyttet til jordflytting har fungert på kort og lang sikt i Norge, skriver Bioforsk i sin rapport.
VG170707 For å endre dagens feilslåtte politikk, er det flere tiltak som ville gi en mer effektiv bistand : Mer humanitær bistand, mindre til utvikling av dysfunksjonell palestinsk selvstyremyndighet.
VG170707 Flere av de tiltak som det refereres til i dagens VG medfører store kostnader, uten at direktoratet sålangt har vurdert effekten av dem på tilstrekkelig måte, sier han.
VG170707 Etter at Jan Bøhler ( Ap ) i mai konfronterte justisminister Per Willy Amundsen ( Frp ) med den manglende kapasiteten i tilfluktsrommene, sa statsråden til VG at « så snart høringsrunden er ferdig, må vi se på hvilke tiltak som må settes i verk for å forbedre situasjonen, i lys av en endret sikkerhetssituasjon ».
SA170707 | NFF slår tilbake mot Koteng-kritikken : - Han etterspør tiltak som allerede er iverksatt ¶
SA170707 Fagansvarlig for spillerutvikling i NFF, Håkon Grøttland, mener at en del av det Koteng etterspør er tiltak som allerede er iverksatt.
SA170707 Fagansvarlig for spillerutvikling i NFF, Håkon Grøttland mener at en del av det Koteng etterspør er tiltak som allerede er iverksatt.
NL170707 Informasjonen er innhentet fra Statens vegvesen i forbindelse med de vurderinger som ble gjort av nødvendige tiltak for at M/F Stetind skulle kunne gå inn i sambandet i en periode.
NL170707 En har videre sett på hva som eventuelt kunne gjøres av mindre tiltak for at MF Vågan skulle kunne trafikkere noen uker i høysesongen, men konklusjonen er desverre at det ikke lar seg gjøre.
NL170707 Dette er en av flere brikker i forskningsprosjektet som vil bidra til et bedre beslutningsgrunnlag når nye tiltak skal utformes.
DN170707 Utbetalingen på 8,5 milliarder euro som ble godkjent fredag, er det tredje kriselånet på samme sum siden Hellas i 2015 for første gang ble enig med EU, IMF og Den europeiske sentralbanken ECB om tiltak for å unngå statsbankerott.
DN170707 « Alle politiske, økonomiske og juridiske tiltak vil bli gjort på den måten og på det tidspunktet det anses hensiktsmessig for å bevare de fire landenes rettigheter, sikkerhet og stabilitet », heter det videre.
DB170707 Alt om smittekilden og tiltak er det dette tilsynet som tar hånd om, sier Geir Nystøl.
DB170707 Nato-alliansen sier at så lenge det finnes atomvåpen i verden skal alliansen også ha det, men alliansen forplikter også medlemsstatene til å oppsøke tiltak for å fremme nedrustning.
DB170707 ¶ FEIRER : Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaken ( H ) kunne denne uken fortelle at fraværet i videregående skole har falt etter regjeringens tiltak .
DB170707 I en tid hvor flere og flere med arbeidsevne faller utenfor arbeidslivet, og hvor globale trender, enten det er økt handel eller automatisering, gjør arbeidsmarkedet på bunnen av lønnsstigen vanskeligere, trengs det målrettede tiltak som gjør det enda mer attraktivt å delta i arbeidslivet.
AP170707https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/wqxGn/Frafall-med-mening--Kaja-Reegard-og-Jon-Rogstad Det vi synes er mer påfallende er hvordan frafall skaper så stor offentlig bekymring og møtes med et vell av politiske tiltak .
AP170707https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/NFF-slar-tilbake-mot-Koteng-kritikken--Han-etterspor-tiltak-som-allerede-er-iverksatt-238451b.html | NFF slår tilbake mot Koteng-kritikken : - Han etterspør tiltak som allerede er iverksatt ¶
AP170707https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/NFF-slar-tilbake-mot-Koteng-kritikken--Han-etterspor-tiltak-som-allerede-er-iverksatt-238451b.html Fagansvarlig for spillerutvikling i NFF, Håkon Grøttland, mener at en del av det Koteng etterspør er tiltak som allerede er iverksatt.
AP170707https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Koteng-til-hardt-angrep-mot-norsk-fotball-238444b.html Fagansvarlig for spillerutvikling i NFF, Håkon Grøttland mener at en del av det Koteng etterspør er tiltak som allerede er iverksatt.
AA170707 Han foreslår nye globale tiltak for å få bukt med det han mener er en organisert kriminell aktivitet.
AA170707 « Alle politiske, økonomiske og juridiske tiltak vil bli gjort på den måten og på det tidspunktet det anses hensiktsmessig for å bevare de fire landenes rettigheter, sikkerhet og stabilitet », heter det videre.
AA170707 Utbetalingen på 8,5 milliarder euro som ble godkjent fredag, er det tredje kriselånet på samme sum siden Hellas i 2015 for første gang ble enig med EU, IMF og Den europeiske sentralbanken ESB om tiltak for å unngå statsbankerott.
VG170706 Da Kinas president Xi Jinping reiste på statsbesøk til Moskva på mandag, presiserte han at stormaktene vil sette i gang « nødvendige tiltak », enten sammen eller alene, for å beskytte sine interesser.
VG170706 Vi må forsterke samarbeidet om utdanning, kultur, teknologi, forskning, media (... ) implementere visa-relaterte tiltak og bringe landene nærmere hverandre, sier den kinesiske presidenten i en uttalelse til tysk media.
VG170706 I samråd med fylkespartiet har vi satt i gang en prosess hvor vi vurderer ytterligere tiltak - herunder eksklusjon, meddeler partiets partisekretær, Kjersti Stenseng, til VG.
VG170706 Vi har jobbet med mange tiltak som vi også skal jobbe videre med det neste året.
VG170706 - Vi er bekymret for situasjonen, men vi vet at sykehuset følger dette opp med konkrete tiltak , sier den assisterende fylkeslegen.
VG170706 Vi har allerede satt i gang tiltak , sier markedssjef Ingrid Melnes i Kappahl til VG.
VG170706 - Det er selvfølgelig synd at vi har falt ned på et slikt tiltak , det er ingen som ønsker å drepe en svane.
VG170706 Snusgiganten legger ikke skjul på at søksmålet er et tiltak for å hindre at de taper penger - både på omkostninger ved omlegging av produksjon, samt potensielt økonomisk tap over tid.
VG170706 - Reklamefrie pakker er et tiltak som snusindustrien vet vil få færre barn og unge til å begynne med snus, og de bruker derfor alle tilgjengelige midler til å stoppe tiltaket.
SA170706 Han sier videre at kartlegging av blodverdier er et meget viktig tiltak for å forebygge og avdekke dopingbruk.
SA170706 Tømmernes sier kartlegging av blodverdier er et viktig tiltak for å forebygge og avsløre bruk av forbudte stoffer.
FV170706https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/-Hevder-Henrik-Ingebrigtsen-har-vart-dopingmistenkt-av-Det-internasjonale-friidrettsforbundet-238400b.html Han sier videre at kartlegging av blodverdier er et meget viktig tiltak for å forebygge og avdekke dopingbruk.
FV170706https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Friidrettsforbundet--Vi-har-aldri-fatt-beskjed-om-unormale-blodverdier-hos-Henrik-Ingebrigtsen-238418b.html Tømmernes sier kartlegging av blodverdier er et viktig tiltak for å forebygge og avsløre bruk av forbudte stoffer.
DN170706 Frydenberg peker på at flere tiltak allerede er iverksatt for å bedre vannkvaliteten ved revet, hindre forurensing fra landbruket og bekjempe en type sjøstjerner som spiser koraller.
DN170706 For å vise at situasjonen er under kontroll, har regjeringen lagt frem en ny plan med tiltak for å verne revet.
DN170706 Vurderer tiltak mot Nord-Korea ¶
DN170706 - Jeg har noen strenge tiltak i tankene, men det betyr ikke at vi gjennomfører dem, sa Trump.
DN170706 - At prisgaloppen som har vært i hovedstaden modereres, er som ventet etter en lang periode med høy prisvekst kombinert med innstramninger og tiltak , sier Mamre.
DB170706 - Vi er skeptiske til denne type gebyrlegging som trafikkregulerende tiltak .
DB170706 For i punkt tre av denne avtalen står det at norske myndigheter skal « legge stor vekt på Kinas kjerneinteresser og... ikke støtte tiltak som undergraver dem og vil gjøre sitt beste for å unngå fremtidig skade til bilaterale relasjoner.
DB170706 Gjennom årene har vi i Norge gjennomført en rekke tiltak for å få ned frafallet i videregående opplæring.
DA170706 Statens vegvesen gjør flere tiltak for at det skal skje så raskt og smidig som mulig.
AP170706https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/-Hevder-Henrik-Ingebrigtsen-har-vart-dopingmistenkt-av-Det-internasjonale-friidrettsforbundet-238400b.html Han sier videre at kartlegging av blodverdier er et meget viktig tiltak for å forebygge og avdekke dopingbruk.
AP170706https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Friidrettsforbundet--Vi-har-aldri-fatt-beskjed-om-unormale-blodverdier-hos-Henrik-Ingebrigtsen-238418b.html Tømmernes sier kartlegging av blodverdier er et viktig tiltak for å forebygge og avsløre bruk av forbudte stoffer.
AA170706 - USA er klar til å forsøke å etablere sammen med Russland felles tiltak for å sikre stabilitet i Syria, inkludert flyforbudssoner, våpenhvileobservatører på bakken og koordinerte leveranser av humanitær bistand, sier Tillerson. ( ©NTB ) ¶
AA170706 Frydenberg peker på at flere tiltak allerede er iverksatt for å bedre vannkvaliteten ved revet, hindre forurensing fra landbruket og bekjempe en type sjøstjerner som spiser koraller.
AA170706 For å vise at situasjonen er under kontroll, har regjeringen lagt fram en ny plan med tiltak for å verne revet.
AA170706 - Vi har noen ganske strenge tiltak i tankene.
AA170706 - Jeg har noen strenge tiltak i tankene, men det betyr ikke at vi gjennomfører dem, sa Trump.
AA170706 Mattis møtte torsdag journalister kort tid etter at USAs president Donald Trump sa at han har « noen ganske sterke tiltak i tankene » etter den nordkoreanske testoppskytingen.
AA170706 Lund minner om at man har god tid på å prøve forebyggende tiltak fra år til år hvis måkene er plagsomme.
AA170706 Forebyggende tiltak for å hindre hekking på hustak : ¶
AA170706 Eggen påpeker at det er mulig å gjøre en rekke forebyggende tiltak , for eksempel avsperring av området, så lenge det ikke er til skade for dyrene.
AA170706 Da skal det foreligge bevis på at måken utgjør et alvorlig problem, og at man har prøvd forebyggende tiltak uten suksess.
AA170706 - Vi er skeptiske til denne type gebyrlegging som trafikkregulerende tiltak .
AA170706 I samråd med fylkespartiet har vi satt i gang en prosess hvor vi vurderer ytterligere tiltak - herunder eksklusjon, sier partisekretær Kjersti Stenseng.
AA170706 Men dog, jeg kan se at det er gjort tiltak for å beskytte navneplatene, der de henger på et postkasselignende stativ med blikktak.
VG170705 - Jeg tror ikke det er lurt for Norge å ta ledelsen i å kreve tiltak fra Kina, men hvis Norge kan samarbeide med de store europeiske landene vil det minske risikoen for å undergrave det bilaterale forholdet.
VG170705 En intern undersøkelse har vist at det ikke er nødvendig med strafferettslige tiltak , melder Inforadio.
VG170705 USAs utenriksminister Rex Tillerson sa at det amerikanske svaret denne gangen vil inneholde sterkere tiltak enn de reaksjonene som er blitt brukt til nå.
VG170705 På kort sikt vil en selvstendig utenrikspolitikk innebære en hel del konkrete tiltak vi kan gjennomføre umiddelbart.
VG170705 De er ikke bare mot våre tiltak , men til og med i mot å evaluere om det vi gjør i dag faktisk virker.
VG170705 Frafall er summen av alt som må fikses i den norske skolen, det kan ikke løses av et enkelt tiltak .
VG170705 Til tross for at Høyres Stefan Heggelund ikke er imponert, mener de to at de har foreslått et riktig og viktig tiltak .
VG170705 Høyre mener dette er tiltak alle er enige om ¶
VG170705 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
DN170705 Mamre peker på utfordringen med å treffe med tiltak som er ment å skape endringer i et marked.
DN170705 - Dette viser hvor vanskelig det er med timing og dosering av innstrammende tiltak i boligmarkedet, sier Mamre.
DN170705 - At prisgaloppen som har vært i hovedstaden modereres, er som ventet etter en lang periode med høy prisvekst kombinert med innstramninger og tiltak , sier Mamre.
DN170705 USAs utenriksminister Rex Tillerson sa at det amerikanske svaret denne gangen vil inneholde sterkere tiltak enn de reaksjonene som er blitt brukt til nå.
DB170705 Bjørnstad-Tuveng sier man vil gå gjennom en del tiltak for å hindre lignende sykdomsutbrudd i senere ritt.
DB170705 - Vi har vært i dialog med ledelsen i rittet, og vi har en del konkrete tiltak som vi skal se på.
DB170705 FrPs tiltak gjør at studentene kan prioritere studiene litt ekstra, fremfor å jobbe mange dager i uken for å betale husleie.
BT170705https://www.bt.no/nyheter/utenriks/Nord-Koreas-leder-lover-flere-gaver-til-amerikanerne-336481b.html Tillerson sa at det amerikanske svaret denne gangen vil inneholde sterkere tiltak enn de reaksjonene som er blitt brukt til nå.
BT170705https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Rene-fjorder-gir-bedre-turistopplevelser-336488b.html Vi har bedt Sjøfartdirektoratet utrede en rekke tiltak for å redusere utslippene til sjø og luft i disse områdene.
BT170705https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Rene-fjorder-gir-bedre-turistopplevelser-336488b.html UTREDER : Vi har bedt Sjøfartdirektoratet utrede en rekke tiltak for å redusere utslippene til sjø og luft i disse områdene, skriver Vidar Helgesen ( H ).
BT170705https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Rene-fjorder-gir-bedre-turistopplevelser-336488b.html Innen utgangen av 2017 skal de lete etter tiltak som reduserer estetisk forurensning og synlig røyk fra skipene.
AP170705https://www.aftenposten.no/verden/Nord-Koreas-leder-lover-flere-gaver-til-amerikanerne-624607b.html USAs utenriksminister Rex Tillerson sa at det amerikanske svaret denne gangen vil inneholde sterkere tiltak enn de reaksjonene som er blitt brukt til nå.
AP170705https://www.aftenposten.no/norge/Presenterer-fasiten-pa-innforing-av-fravarsgrensen-624627b.html - Hvilke andre tiltak kan skape lignende resultater ?
AA170705 Tillerson sa at det amerikanske svaret denne gangen vil inneholde sterkere tiltak enn de reaksjonene som er blitt brukt til nå.
AA170705 Den internasjonale avtalen kriminaliserer alle former for vold mot kvinner og forplikter Norge til å gjennomføre tiltak for å forebygge familievold, beskytte ofre og sikre at gjerningspersoner stilles til ansvar.
AA170705 Vi politikere må komme med tiltak som gjør at flere kan gjøre dette - realisere boligdrømmen, sier Kapur.
AA170705 Det tar tid før den enkelte bruker opplever virkning av et tiltak .
VG170704 På grunn av den økte midlertidigheten har UDI måttet sette inn flere ekstraordinære tiltak for å roe situasjonen i mottakene.
SA170704 Konstruktive tiltak til forbedring og forskning løfter næringa videre.
DB170704 - Så vil vi også i dialog med barnevernet prøve å finne ulik tiltak som kan rettes opp mot ungdommen for å prøve å få vedkommende på rett vei igjen., sier Lund. 25 personer pågrepet i storaksjon mot kriminelle nettverk i Oslo ¶
DB170704 Olsen utrykker at den svakere norske kronen har gitt kostnadsmessige utfordringer, og påpeker nå at konkrete tiltak er iverksatt.
DB170704 Olsen har iverksatt tiltak for å motvirke effekten av svak krone.
DB170704 Vi jobber tett med Sør-Korea, Japan og allierte rundt i resten av verden, om økonomiske og sikkerhetsmessige tiltak for å beskytte oss mot Nord-Korea, sa Trump på en pressekonferanse i forbindelse med at Sør-Koreas nyvalgte president Moon Jae-in besøkte Det hvite hus.
DB170704 Hun mener at det ikke kommer godt nok fram at kommunen har prøvd med tiltak i mange år, med god hjelp fra « svanehjelpen » som har hatt fokus på svanene i området.
DB170704 - Det er andre tiltak som er mer fornuftige.
DB170704 Den økte med over 40 prosent i fjor, og det finnes ikke lenger noen tiltak mot narkotikaøkonomien som har virkning.
DB170704 Klimadebatten bør nå dreies bort fra mål langt fram i tid, og handle om hvilke tiltak partiene vil gjennomføre - for å gjøre samfunnet vårt 100 prosent fornybart.
DA170704 Hun leder en regjering som har satt i gang det såkalte « Yrkesfagløftet » - en rekke tiltak for å begrense frafallet fra yrkesfaglig videregående opplæring og opprette flere lærlingplasser.
BT170704https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Havnesjefen-burde-vart-avlivet-for-lengst-336452b.html 2012 : Havnesjefen blir blyforgiftet og blir sponset av kommunen med kommunal sykeordning med bakgrunn i tiltak fra daværende ordfører, Terje Søviknes.
AP170704https://www.aftenposten.no/verden/Analytikere-mener-Nord-Koreas-siste-rakett-test-viser-at-landet-har-kapasitet-til-a-ramme-USA-624534b.html Kina ber nå FNs sikkerhetsråd støtte tiltak som Beijing mener kan dempe spenningsnivået i konflikten på den koreanske halvøy.
AP170704https://www.aftenposten.no/verden/Analytikere-mener-Nord-Koreas-siste-rakett-test-viser-at-landet-har-kapasitet-til-a-ramme-USA-624534b.html Kina ber FN støtte tiltak mot økt spenning ¶
AP170704https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/oqwPW/Christian-Tybring-Gjedde-Du-horer-ikke-Borge-Brende-ofte-si-at-norsk-utenrikspolitikk-ligger-fast-lenger_-det-er-bra Det er ikke sikkert at alle tiltak som synes å fremme fred, demokrati og menneskerettigheter gjør det.
AP170704https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Christian-Tybring-Gjedde-Du-horer-ikke-Borge-Brende-ofte-si-at-norsk-utenrikspolitikk-ligger-fast-lenger_-det-er-bra-624546b.html Det er ikke sikkert at alle tiltak som synes å fremme fred, demokrati og menneskerettigheter gjør det.
AA170704 Nå foreslår EU-kommisjonen en ny pakke med tiltak for å bidra til å avlaste landet.
VG170703 Stortingets direktør : Gode tiltak for å effektivisere ¶
VG170703 Men jeg forventer at stortingsadministrasjonen kommuniserer tiltak som dette, og at den setter ting ut på anbud.
VG170703 - Dette er ikke eksempler på ekstravaganse, men på gode tiltak for å effektivisere driften, sier hun til VG på telefon.
VG170703 - Dette er ikke eksempler på ekstravaganse, men på gode tiltak for å effektivisere driften, sier hun til VG på telefon.
VG170703 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
SA170703https://www.aftenbladet.no/bolig/Na-lager-de-strommen-selv-10345b.html - Jeg er nysgjerrig på ny teknologi, og jeg synes det er utrolig flott med tiltak som kan dytte den bærekraftige utviklingen videre.
SA170703 - Jeg er nysgjerrig på ny teknologi, og jeg synes det er utrolig flott med tiltak som kan dytte den bærekraftige utviklingen videre.
NL170703 Prosjektet vil fortsette til høsten : Tiltak vil bli iverksatt for å gi innhold til begrepet Arktisk hovedstad - og for å skape en bredere plattform for byens internasjonale posisjon.
NL170703 Prosjekt « Arktisk hovedstad » foreslår derfor fem tiltak som må gjennomføres for å utnytte potensialet for Tromsøs næringsutvikling i den internasjonale arktiske økonomi : ¶
NL170703 Fem tiltak
DN170703 Om utsiktene til aluminiummarkedet sier Normann at slaget vil stå i Kina i fjerde kvartal, da det vil gjøres tiltak for å bedre luftkvaliteten i en rekke kinesiske byer, i tillegg til reformer på tilbudssiden.
DN170703 Ellers stiger aluminiumprisene mandag etter meldinger om at kinesiske East Hope Group har begynt å stenge produksjonsfasiliteter, samtidig som Kina gjennomfører tiltak for å dempe produksjonskapasiteten.
DN170703 Dette var den andre operasjonen i sitt slag utført av USA siden Trump tiltrådte, og kommer bare dager etter at hans administrasjon iverksatte en rekke tiltak som setter press på forholdet mellom de to økonomiske tungvekterne.
DB170703 ENORMT PROBLEM : Plast tar over elver og sjø, om ikke verden iverksetter tiltak .
DB170703 Men om Ollie skal få det bedre på lang sikt, må nok nærmiljøet rundt ham ansvarliggjøres slik at de får på plass tiltak for oppfølging.
DB170703 I alle tiltak mot mobbing skal man ta barnets beste med i betraktningen, understreker hun.
DB170703 - Som kortsiktig tiltak for å få Ollie til å oppleve anerkjennelse og glede er en slikt stunt sikkert virkningsfullt.
DB170703 Ingen tiltak er perfekte, men de er enkeltdeler i puslespillet for å løse utfordringer i samfunnet.
BT170703https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Havnesjefen-skal-avlives-336430b.html Spørsmålet blir da om vi må vurdere andre tiltak for å hindre at vi får hekkende svaner i sentrum.
BT170703https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Havnesjefen-skal-avlives-336430b.html 2012 : Havnesjefen blir blyforgiftet og blir sponset av kommunen med kommunal sykeordning med bakgrunn i tiltak fra daværende ordfører, Terje Søviknes.
BT170703https://www.bt.no/bolig/Na-lager-de-strommen-selv-10345b.html - Jeg er nysgjerrig på ny teknologi, og jeg synes det er utrolig flott med tiltak som kan dytte den bærekraftige utviklingen videre.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/Styrelederen-sendte-veddemal-pa-sms-Na-blir-Norsk-Rikstoto-bedt-om-a-rydde-opp-624313b.html Normalt utarbeider disse aktørene selv tiltak som skal sikre at forskrift og konsesjon blir etterlevd.
AP170703https://www.aftenposten.no/bolig/Na-lager-de-strommen-selv-10345b.html - Jeg er nysgjerrig på ny teknologi, og jeg synes det er utrolig flott med tiltak som kan dytte den bærekraftige utviklingen videre.
AP170703https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Ingen-har-flere-kamper-for-Norge_-men-lenge-var-handballhelten-usikker-pa-om-det-var-alt-hun-kunne-238099b.html NISOs karrièreveiledning er et kjempeviktig tiltak , og jeg vet at " 23 år gamle meg " gjerne skulle hatt dette tilbudet.
AA170703 Normalt utarbeider disse aktørene selv tiltak som skal sikre at forskrift og konsesjon blir etterlevd.
AA170703 Han mener regjeringen og reiselivsnæringen må ta et større ansvar for sikkerheten til turistene, og ber om at allerede varslede tiltak som fjellvakter settes i gang.
AA170703 - Mer forpliktende tiltak må på plass for å sikre at alle som trenger hjelp får det.
VG170702 Og det visste vi jo at det ikke var, så da tok vi en beslutning om å åpne opp om ting og sette i verk tiltak for å gjøre noe med det, sier hun.
SA170702 Statens vegvesen har ingen planer om umiddelbare tiltak i Hillevåg, men vi er klar over problemet og jobber med det.
SA170702 TV 2 har forsøkt å få kontakt med EUs flysikkerhetsorgan EASA som godkjenner helikoptermodeller for å finne ut hvorfor de ikke krevde ytterligere tiltak , slik den britiske havarikommisjonen krevde.
SA170702 NISOs karrièreveiledning er et kjempeviktig tiltak , og jeg vet at " 23 år gamle meg " gjerne skulle hatt dette tilbudet.
DN170702 Nye tiltak
DN170702 Flere nye tiltak foreslås derfor for å styrke vernet av hummeren.
DB170702 Unzué mener dessuten at arrangøren gjorde en stor tabbe da de ikke gjorde forebyggende tiltak for å hindre velt i svingen hvor en motorsyklist angivelig skapte problemer.
BT170702 Miljødirektoratet varsler tiltak etter at bedriften Nyrstar Høyanger AS har målt for høye verdier av kvikksølv og de helseskadelige stoffene kadmium og arsen i Høyangsfjorden.
AP170702https://www.aftenposten.no/norge/Under-streken-624447b.html " Seriøsitetsregisteret skal gi underleverandører og foretak i ROT-markedet ( rehabilitering, ombygging og tiltak ) mulighet til å vise at de er seriøse ", skriver kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.
AP170702https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-vil-ha-forurensende-cruiseskip-ut-fra-norske-verdensarvfjorder-624460b.html Bellona er positive til regjeringens tiltak og mener det er på tide at det kommer på plass rammebetingelser for cruiseskipene.
AA170702 Bellona er positive til regjeringens tiltak og mener det er på tide at det kommer på plass rammebetingelser for cruiseskipene.
VG170701 Nå vurderer UEFA drastiske tiltak for at forskjellene ikke skal bli for store.
SA170701 Det finnes også andre tiltak enn febernedsettende medikamenter som kan få ned feberen - for eksempel å kle av barnet, ha det kjølig i rommet og å legge våte kalde kluter eller håndklær på huden.
DB170701 - Vi er tilhengere av alle tiltak som er med å redusere tobakksbruken, og vi synes det er positivt at restauranter velger dette uten at det er lovpålagt, sier Vangnes.
DA170701 Vi har gjennomført såpass omfattende tiltak , at vi måtte holde stengt i fjor sommer.
BT170701https://www.bt.no/nyheter/okonomi/Nesten-milliardunderskudd-for-GC-Rieber-336236b.html Etableringen av Sherwater Geoservices AS ble et slikt tiltak .
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Byen-for-vare-fotter-336363b.html Like fullt er et av byrådets viktigste tiltak fortsatt å være en « aktiv pådriver for å redusere antall shuttlebusser » - som altså ble fjernet i fjor.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-er-strenge_-men-rettferdige-336331b.html Tilbakekalling av førerkort er ikke en straff, men et forebyggende tiltak .
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-er-strenge_-men-rettferdige-336331b.html Tilbakekall av førerkort er ikke en straff, men et forebyggende tiltak .
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Slik-har-vi-jobbet-i-Barnevoldsutvalget-336360b.html Ett utvalgsmedlem har tatt viktige dissenser på tre av rapportens anbefalte tiltak .
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Slik-har-vi-jobbet-i-Barnevoldsutvalget-336360b.html Ett utvalgsmedlem har tatt viktige dissenser på tre tiltak .
AP170701https://www.aftenposten.no/osloby/Nav-kontor-godkjente-a-bosette-barn-i-strok-med-hoy-kriminalitet--politi-og-barnevern-advarer-623366b.html Når vi får tilbakemelding om at det er bråk i noen leiligheter, setter vi inn tiltak for å få fjernet dette - som oppsigelser og avslutning av leieforholdet, opplyser Hesle.
AP170701https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Hva-skjedde-med-Oslo-gleden--Fabian-Stang-624361b.html Ulike tiltak er skapt side om side med felles stolthet over helheten.
AP170701https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Febernedsettende-gjor-ikke-nodvendigvis-barn-fortere-friske--10337b.html Det finnes også andre tiltak enn febernedsettende medikamenter som kan få ned feberen - for eksempel å kle av barnet, ha det kjølig i rommet og å legge våte kalde kluter eller håndklær på huden.
AA170701 Kanskje hadde bedre skilting og flere kampanjer vært små tiltak , tilføyer han.
AA170701 I utgangspunktet er det et veldig godt tiltak , men det blir en utfordring når bilister plutselig får et anstrengt forhold til hastighet.
AA170701 Derimot mener vi at dette er et godt tiltak på enkelte strekninger med mange alvorlige ulykker.
VG170630 Vi jobber tett med Sør-Korea, Japan og allierte rundt om i resten av verden, om økonomiske og sikkerhetsmessige tiltak for å beskytte oss mot Nord-Korea, sa Trump da han og Moon møtte pressen utenfor Det hvite hus fredag.
VG170630 Det er ikke gjennomført tiltak som gjør at man kan være sikker på at ikke dette skjer igjen, og da føler vi at vi ikke har noe annet valg enn å saksøke, sier Lunderby.
VG170630 I tillegg har vi gjort ytterligere støyreduserende tiltak .
VG170630 Vi evaluerer fortløpende trusselbildet, og iverksetter tiltak etter behov, sier informasjonssikkerhetsleder Christian Jacobsen i Sykehuspartner HF til VG.
DN170630 Vi jobber tett med Sør-Korea, Japan og allierte rundt om i resten av verden, om økonomiske og sikkerhetsmessige tiltak for å beskytte oss mot Nord-Korea, sa Trump da han og Moon møtte pressen utenfor Det hvite hus fredag.
DN170630 Statoil har hatt en arbeidsgruppe som har jobbet med tiltak som kan styrke it-sikkerheten i selskapet, opplyser kommunikasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Statoil.
DN170630 Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak falt med 1100 personer.
DN170630 Siden er det satt inn en rekke tiltak og gjort store fremskritt i det internasjonale arbeidet mot bruk av skatteparadiser.
DB170630 Vi jobber tett med Sør-Korea, Japan og allierte rundt om i resten av verden, om økonomiske og sikkerhetsmessige tiltak for å beskytte oss mot Nord-Korea, sa Trump da han og Moon møtte pressen utenfor Det hvite hus fredag.
DB170630 Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak ( bruttoledigheten ) falt med 1.100 personer.
DB170630 Ifølge ikke-sesongjusterte var 89 800 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos NAV.
DB170630 « I dette tilfellet finner vi at det av hensyn til mattryggheten er nødvendig å utføre umiddelbare tiltak .
DB170630 Her er det også nødvendig med en rekke overordnede tiltak og gjennomgang av restaurantens rutiner, kommenterer Marit Kolle i Mattilsynet. 2015 : Mattilsynet stengte Friday's i Oslo sentrum på dagen ¶
DB170630 Tiltak for å hindre kjøring i ruset tilstand er derfor viktig.
DA170630 Statoil har hatt en arbeidsgruppe som har jobbet med tiltak som kan styrke it-sikkerheten i selskapet, opplyser kommunikasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Statoil.
DA170630 2309 personer var i et arbeidsrettet tiltak .
DA170630 Sekretariatslederen kan foreløpig ikke si noe om hvilke andre tiltak som vurderes i Strømsveien.
DA170630 Det kan handle om alt fra å møte kommunens fagmiljøer og treffe næringsliv og frivillige organisasjoner for å diskutere forebyggende tiltak , til å oppsøke skoler for å snakke med ungdom om rus, svarer Reif.
BT170630https://www.bt.no/kultur/Skjerper-konsertsikkerheten-pa-Festplassen-336332b.html Det vil bli iverksatt konkrete tiltak .
BT170630https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-foler-oss-makteslose-i-mote-med-skolen-335796b.html Det er svært uheldig når foresatte føler seg mer eller mindre presset til å gjennomføre tiltak som ikke fører til en bedring av situasjonen.
BT170630https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-foler-oss-makteslose-i-mote-med-skolen-335796b.html Tiltak som for eksempel er sterkt preget av konsekvenstenkning og straff, vil virke mot sin hensikt.
AP170630https://www.aftenposten.no/verden/Trump-Talmodigheten-med-Nord-Korea-er-over-624385b.html Vi jobber tett med Sør-Korea, Japan og allierte rundt om i resten av verden, om økonomiske og sikkerhetsmessige tiltak for å beskytte oss mot Nord-Korea, sa Trump da han og Moon møtte pressen utenfor Det hvite hus fredag.
AP170630https://www.aftenposten.no/osloby/Mattilsynet-stenger-TGI-Fridays-i-Karl-Johans-gate-pa-dagen-624373b.html « I dette tilfellet finner vi at det av hensyn til mattryggheten er nødvendig å utføre umiddelbare tiltak .
AP170630https://www.aftenposten.no/okonomi/i/nq41B/--Vi-er-kommet-gjennom-et-av-de-storste-aktivitetssjokkene-i-norsk-okonomi-pa-veldig-mange-tiar_-sier-statsministeren Nedgangen i arbeidsledigheten gjelder for alle landets fylker, og arbeids- og sosialminister Annikken Hauglie sier at noe av grunnen til den synkende arbeidsledigheten er regjeringens tiltak .
AP170630https://www.aftenposten.no/okonomi/i/nq41B/--Vi-er-kommet-gjennom-et-av-de-storste-aktivitetssjokkene-i-norsk-okonomi-pa-veldig-mange-tiar_-sier-statsministeren I bygg- og anleggssektoren har regjeringen satt inn tiltak som rehabilitering av offentlige bygg, og tiltakene har nå begynt å gi resultater, sier arbeids- og sosialministeren.
AP170630https://www.aftenposten.no/okonomi/i/nq41B/--Vi-er-kommet-gjennom-et-av-de-storste-aktivitetssjokkene-i-norsk-okonomi-pa-veldig-mange-tiar_-sier-statsministeren Bygg og anlegg er en av sektorene som har nytt godt av regjeringens tiltak , ifølge Hauglie.
AP170630https://www.aftenposten.no/okonomi/i/nq41B/--Vi-er-kommet-gjennom-et-av-de-storste-aktivitetssjokkene-i-norsk-okonomi-pa-veldig-mange-tiar_-sier-statsministeren Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, falt med 1.100 personer.
AP170630https://www.aftenposten.no/okonomi/i/nq41B/--Vi-er-kommet-gjennom-et-av-de-storste-aktivitetssjokkene-i-norsk-okonomi-pa-veldig-mange-tiar_-sier-statsministeren - Regjeringen har satt inn tiltak i bransjer som har opplevd nedgang.
AP170630https://www.aftenposten.no/okonomi/i/nq41B/--Vi-er-kommet-gjennom-et-av-de-storste-aktivitetssjokkene-i-norsk-okonomi-pa-veldig-mange-tiar_-sier-statsministeren - En av de viktigste grunnene til nedgangen er tiltak fra regjeringen i 2016 og 2017.
AP170630https://www.aftenposten.no/okonomi/i/XVM1g/Spania-frykter-terror-mot-turister_-setter-inn-flere-tusen-politifolk Hvert år utarbeides det en « Trygg turisme-plan » ( Plan de Turismo Seguro ) som kombinerer forskjellige typer tiltak som har som mål å øke sikkerheten i turistområdene permanent, og skape en trygg ramme for turistene i løpet av oppholdet deres i landet vårt, sier Nombela.
AP170630https://www.aftenposten.no/okonomi/Spania-frykter-terror-mot-turister_-setter-inn-flere-tusen-politifolk-623865b.html Hvert år utarbeides det en « Trygg turisme-plan » ( Plan de Turismo Seguro ) som kombinerer forskjellige typer tiltak som har som mål å øke sikkerheten i turistområdene permanent, og skape en trygg ramme for turistene i løpet av oppholdet deres i landet vårt, sier Nombela.
AP170630https://www.aftenposten.no/okonomi/--Vi-er-kommet-gjennom-et-av-de-storste-aktivitetssjokkene-i-norsk-okonomi-pa-veldig-mange-tiar_-sier-statsministeren-624328b.html Nedgangen i arbeidsledigheten gjelder for alle landets fylker, og arbeids- og sosialminister Annikken Hauglie sier at noe av grunnen til den synkende arbeidsledigheten er regjeringens tiltak .
AP170630https://www.aftenposten.no/okonomi/--Vi-er-kommet-gjennom-et-av-de-storste-aktivitetssjokkene-i-norsk-okonomi-pa-veldig-mange-tiar_-sier-statsministeren-624328b.html I bygg- og anleggssektoren har regjeringen satt inn tiltak som rehabilitering av offentlige bygg, og tiltakene har nå begynt å gi resultater, sier arbeids- og sosialministeren.
AP170630https://www.aftenposten.no/okonomi/--Vi-er-kommet-gjennom-et-av-de-storste-aktivitetssjokkene-i-norsk-okonomi-pa-veldig-mange-tiar_-sier-statsministeren-624328b.html Bygg og anlegg er en av sektorene som har nytt godt av regjeringens tiltak , ifølge Hauglie.
AP170630https://www.aftenposten.no/okonomi/--Vi-er-kommet-gjennom-et-av-de-storste-aktivitetssjokkene-i-norsk-okonomi-pa-veldig-mange-tiar_-sier-statsministeren-624328b.html Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, falt med 1.100 personer.
AP170630https://www.aftenposten.no/okonomi/--Vi-er-kommet-gjennom-et-av-de-storste-aktivitetssjokkene-i-norsk-okonomi-pa-veldig-mange-tiar_-sier-statsministeren-624328b.html - Regjeringen har satt inn tiltak i bransjer som har opplevd nedgang.
AP170630https://www.aftenposten.no/okonomi/--Vi-er-kommet-gjennom-et-av-de-storste-aktivitetssjokkene-i-norsk-okonomi-pa-veldig-mange-tiar_-sier-statsministeren-624328b.html - En av de viktigste grunnene til nedgangen er tiltak fra regjeringen i 2016 og 2017.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LV6QJ/-Arbeidsministeren-vil-lare-av-noen-av-de-darligste - Kommunene ønsker enda større frihet til å iverksette lokale tiltak , sier Hauglie.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/politikk/-Arbeidsministeren-vil-lare-av-noen-av-de-darligste-624166b.html - Kommunene ønsker enda større frihet til å iverksette lokale tiltak , sier Hauglie.
AA170630 Et sentralt spørsmål er om de tidligere sjefene burde ha innsett at det som skjedde kom til å skje og igangsatt forebyggende tiltak for å unngå tragedien eller sikret minst mulig skadeomfang.
AA170630 Totalt er 2,7 prosent enten uten jobb eller i tiltak , mot 2,9 i fjor.
AA170630 Nedgangen i arbeidsledigheten gjelder for alle landets fylker, og arbeids- og sosialminister Annikken Hauglie sier at noe av grunnen til den synkende arbeidsledigheten er regjeringens tiltak .
AA170630 I tillegg deltar 948 personer i arbeidsrettede tiltak .
AA170630 I bygg- og anleggssektoren har regjeringen satt inn tiltak som rehabilitering av offentlige bygg, og tiltakene har nå begynt å gi resultater, sier arbeids- og sosialministeren.
AA170630 Bygg og anlegg er en av sektorene som har nytt godt av regjeringens tiltak , ifølge Hauglie.
AA170630 Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, falt med 1.100 personer.
AA170630 - Regjeringen har satt inn tiltak i bransjer som har opplevd nedgang.
AA170630 - En av de viktigste grunnene til nedgangen er tiltak fra regjeringen i 2016 og 2017.
AA170630 Nedgangen i arbeidsledigheten gjelder for alle landets fylker, og arbeids- og sosialminister Annikken Hauglie sier at noe av grunnen til den synkende arbeidsledigheten er regjeringens tiltak .
AA170630 I bygg- og anleggssektoren har regjeringen satt inn tiltak som rehabilitering av offentlige bygg, og tiltakene har nå begynt å gi resultater, sier arbeids- og sosialministeren.
AA170630 Bygg og anlegg er en av sektorene som har nytt godt av regjeringens tiltak , ifølge Hauglie.
AA170630 Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, falt med 1.100 personer.
AA170630 - Regjeringen har satt inn tiltak i bransjer som har opplevd nedgang.
AA170630 - En av de viktigste grunnene til nedgangen er tiltak fra regjeringen i 2016 og 2017.
VG170629 Det fins det veldig mange forskjellige tiltak som på en mer eller mindre direkte måte kan føre til redusert fattigdom, og som derfor kan bistandsfinansieres, dersom man bare klarer å overbevise riktig saksbehandler.
VG170629 At målene er brede og ofte ikke særlig konkret formulert, gir stort handlingsrom for den som forsøker å begrunne bruk av bistand til tiltak som kanskje ikke først og fremst er tenkt å fremme utvikling, men hvor det kan være en hyggelig bieffekt.
VG170629 Partileder Siv Jensen presenterte nylig Fremskrittspartiets fem tiltak for å kontrollere asyltilstrømmingen til Europa, og for å sikre innbyggerne sikkerhet gjennom å forebygge terror.
VG170629 Fremskrittspartiets plan for et tryggere samfunn inneholder konkrete tiltak .
VG170629 Om å presisere begrepet fast ansettelse og tiltak for å begrense innleie er han i utgangspunktet mer positiv.
VG170629 - Men tiltak som innleie-kvote er lette å omgå, sier han.
SA170629 Det er derfor så godt som utelukket at samarbeidende kommuner vil bli med på interkommunale tiltak for et sted som ikke er av nasjonal betydning, selv om Randaberg og Sola kommune gjerne ser at nabokommuner blar opp penger for et sted kommunen synes er greit.
FV170629https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Tar-grep-pa-Hamresanden-703234b.html Driftssjef Kurt Tange Jensen i parkvesenet ønsker en totalrenovering av toalettbygget, samt en rekke andre tiltak .
DN170629 Tael venter derimot bedre framdrift i sikkerhets- og forsvarspolitikken, der både tettere forsvarssamarbeid og nye tiltak for å styrke grensekontrollen er på vei.
DN170629 Han vil ha langt strengere tiltak for å beskytte franske arbeidere fra billig arbeidskraft fra øst.
DB170629 Det dreier seg om « både synlige og ikke-synlige tiltak ».
DB170629 At det nå for første gang har blitt gjort et tiltak for å favne om så mange som mulig, har ikke noe å gjøre med verken G17-landslaget i Kroatia eller kritikken som kom i etterkant, sier Harry Hansen.
DB170629 - Nå vurderes tiltak som kan gjøres for at familiene skal få reise hjem igjen, sier Bjørkmo til Dagbladet.
DB170629 FNs talsmenn og andre har lenge etterlyst effektive tiltak for å få slutt på krigshandlingene, men liten fremgang har vært å spore i den 'glemte krigen'.
DB170629 Gjennom SARA iverksetter politiet tiltak slik at både voldsutøver og voldsutsatte får hjelp til endring.
DB170629 Et eksempel er SLT ( Samordningsmodell for lokale forebyggende tiltak , i Oslo heter det Salto ), som samordner ressursene i arbeidet mellom politiet og kommunene.
DB170629 De viktigste forebyggende tiltak for å bedre folkehelsen, er politiske : å legge til rette for et inkluderende samfunn, sørge for at barn vokser opp nær ansvarlige voksne, redusere sosiale forskjeller, samt legge til rette for at folk på enkelt vis kan leve sunt mht kost og mosjon.
DB170629 Når man har valgsykluser på fire år av gangen ( hvert andre år i borettslag ) medfører dette en naturlig favorisering av kortsiktige tiltak istedenfor langsiktige behov.
BT170629https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Hoyre-bommer-pa-beredskapsmalet-336309b.html Viktige tiltak fra Gjørv-kommisjonen etter 22. juli er ikke på plass.
AP170629https://www.aftenposten.no/osloby/Undersokelse-Tre-av-fem-Oslo-folk-mener-syklister-er-darlige-til-a-overholde-trafikkreglene-624181b.html - Dette er tiltak som har en dokumentert effekt med tanke på sikkerhet.
AP170629https://www.aftenposten.no/osloby/Tre-av-fem-Oslo-folk-mener-syklister-er-darlige-til-a-overholde-trafikkreglene-624181b.html - Dette er tiltak som har en dokumentert effekt med tanke på sikkerhet.
AP170629https://www.aftenposten.no/osloby/Jan-Bohler-Ap-vil-ha-omkamp-om-arealbruken-i-Regjeringskvartalet-624265b.html Her ble vi ble bedt om å vurdere ulike tiltak , blant annet en mer konsentrert utbygging, ved å øke utnyttingen av tomtene sentralt i Regjeringskvartalet.
AP170629https://www.aftenposten.no/okonomi/i/mqMk0/Rasmus-Hansson-Regjeringen-boikotter-Stortingets-havvind-satsing Stortinget ville satse på flytende havvind og ba om tiltak for å få bygget pilotanlegg i Norge.
AP170629https://www.aftenposten.no/okonomi/Rasmus-Hansson-Regjeringen-boikotter-Stortingets-havvind-satsing-624089b.html Stortinget ville satse på flytende havvind og ba om tiltak for å få bygget pilotanlegg i Norge.
VG170628 Summen av disse og andre tiltak er uten tvil at vi som samfunn er blitt sterkere og tryggere.
SA170628https://www.aftenbladet.no/100Sport/sprek/Bent-Hoie-slar-alarm--Legene-vet-ikke-nok-om-doping-237634b.html Om en person vil slutte med steroider, er norsk legepraksis at man skal kutte ut alle tilskudd av testosteron, før man starter opp tiltak for å få i gang egen produksjon.
SA170628 | Mattilsynet sier nei til tiltak mot tomatmøll ¶
SA170628 Offentlige tiltak vil både være for kostbare og for lite effektive, mener Mattilsynet.
SA170628 Om en person vil slutte med steroider, er norsk legepraksis at man skal kutte ut alle tilskudd av testosteron, før man starter opp tiltak for å få i gang egen produksjon.
SA170628 Millioner ble brukt på meningsløse tiltak som hverken kunne tjene ungdommene eller idrettens fremtid.
FV170628 Om en person vil slutte med steroider, er norsk legepraksis at man skal kutte ut alle tilskudd av testosteron, før man starter opp tiltak for å få i gang egen produksjon.
DN170628 - I våre alternative budsjetter har vi senere foreslått andre tiltak som vil hjelpe de som ble rammet, som å styrke ordningen som skal gi barn fra familier med dårlig betalingsevne mulighet til å dra på ferie og delta i fritidsaktiviteter.
DB170628 Nye tiltak
DB170628 Det japanske lavprisflyselskapet Vanilla Air har beklaget hendelsen og har nå annonsert nye tiltak for å hjelpe rullestolbrukere om bord på sine flyvninger.
DA170628 - Utvalget hadde mange innspill og prioriteringer, men samlet sett ble det veldig kostbare tiltak , spesielt i den tida vi går inn med knappere ressurser.
DA170628 Og det slår aldri feil : Når vi er rundt og prater med folk som jobber med å hjelpe unge inn i arbeidslivet sier de at dette er et viktig tiltak , sier Høyre-politikeren.
DA170628 - I våre alternative budsjetter har vi senere foreslått andre tiltak som vil hjelpe de som ble rammet, som å styrke ordningen som skal gi barn fra familier med dårlig betalingsevne mulighet til å dra på ferie og delta i fritidsaktiviteter.
BT170628https://www.bt.no/nyheter/okonomi/Skal-pusse-opp-tinghuset-for-over-en-milliard-336245b.html Nå er inneklimaet så dårlig at det går på helsen løs, og derfor er det nødvendig å gjøre tiltak , sier han.
BT170628https://www.bt.no/100Sport/meninger/Pa-grasrota-stekes-det-vafler-og-drives-dugnader-for-a-fa-det-til-a-ga-rundt-Pa-toppen-flyter-pengene-238004b.html Millioner ble brukt på meningsløse tiltak som hverken kunne tjene ungdommene eller idrettens fremtid.
AP170628https://www.aftenposten.no/okonomi/i/rqz7w/Skal-pusse-opp-tinghus-for-over-n-milliard-kroner Nå er inneklimaet så dårlig at det går på helsen løs, og derfor er det nødvendig å gjøre tiltak , sier han.
AP170628https://www.aftenposten.no/okonomi/i/Ja6yP/Tredobling-av-flyklager_-frykter-strom-av-nye-Norwegian-saker - Det var helt nødvendig å gjøre tiltak , slik situasjonen var i fjor, var ikke akseptabelt, sier Bjerkvoll.
AP170628https://www.aftenposten.no/okonomi/Tredobling-av-flyklager_-frykter-strom-av-nye-Norwegian-saker-624183b.html - Det var helt nødvendig å gjøre tiltak , slik situasjonen var i fjor var ikke akseptabel, sier Bjerkvoll.
AP170628https://www.aftenposten.no/okonomi/Skal-pusse-opp-tinghus-for-over-n-milliard-kroner-624196b.html Nå er inneklimaet så dårlig at det går på helsen løs, og derfor er det nødvendig å gjøre tiltak , sier han.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/NRK-Helse-Sor-Ost-vil-stanse-outsourcing-av-IT-624154b.html - Vi setter i gang tiltak umiddelbart for å styrke personvernet, sier Lofthus i et ekstraordinært styremøte i Helse Sør-Øst.
AP170628https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/-La-verdens-bonder-redde-klimaet--Johan-C-Loken-624190b.html Men det gir mening å være engasjert fordi vi har erfaring for at menneskelig skaperevne og tiltak ofte bidrar til å gjøre tingene bedre.
AP170628https://www.aftenposten.no/kultur/Naboer-kaller-gatefest-i-Kristiansand-en-voldtekt-624193b.html Kommuneoverlege Dagfinn Haarr synes gatefesten er et positivt tiltak .
AP170628https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Bent-Hoie-slar-alarm--Legene-vet-ikke-nok-om-doping-237634b.html Om en person vil slutte med steroider, er norsk legepraksis at man skal kutte ut alle tilskudd av testosteron, før man starter opp tiltak for å få i gang egen produksjon.
AA170628 Vi har også forventing om at vi skal greie å rydde opp for de flere titalls huseierne som nå er i ferd har fått gjort tiltak , der ting ikke har gått som det skal, sier han.
AA170628 Hans Kristian Norset i støygruppa sier han håper på at det kan lages en slags oversikt, en tidslinje eller et regelsett, slik at beboerne kan få vite mer om når de kan regne med å bli kontaktet, når det skal skje befaring og når det eventuelt skal gjøres tiltak på deres hus.
AA170628 Enkelte lurer på om de selv skal sette i gang med tiltak eller vente, sier Norset.
AA170628 - Jeg vil verken støtte eller avvise slike tiltak på sparket.
AA170628 Ro, eventuelt medisiner og/eller fysikalsk behandling er tiltak som gjør at det skadde området tilheles og du hindrer ytterligere skadeutvikling.
AA170628 En slik akutt smertetilstand er sjelden et behandlingsmessig problem og tiltak som søker å gjenopprette funksjon fungerer normalt godt.
AA170628 Det er nødvendigvis ikke årsakssammenheng mellom tiltak og opplevd bedring selv om de er nær hverandre i tid.
AA170628 Tiltak som hadde vært fornuftige ved en akutt smertetilstand, fungerer dårligere når du har hatt plagen i lengre tid.
AA170628 En fondsordning kan være et positivt tiltak .
VG170627 Hvilke tiltak som eventuelt bør gjøres vil ikke ordføreren spekulere i, men nevner breddeutvidelse og midtdelere.
VG170627 - Selv om regjeringen følger dagens ordning på papiret, har de i realiteten undergravet den gjentatte ganger ved å innføre ekstraordinære tiltak , sier kommentatoren.
BT170627https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Forebygg-skade_-ikke-rus-336157b.html Konsekvensene er at vi i flere tiår har måttet kjempe for enkle tiltak som kunne vært innført med én gang, som å dele ut rent brukerutstyr og motgift til heroinavhengige, opprette sprøyterom, eller gi opplæring i røyking fremfor injisering av heroin.
BT170627https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Forebygg-skade_-ikke-rus-336157b.html En rekke skadeforebyggende tiltak er med årene blitt forsøkt stoppet med argumenter om at man gjør det lettere å bruke narkotika, at man sender feil signal, eller at tiltakene vil føre til økt bruk.
BT170627https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Beredskap-er-mer-enn-sikring-av-bygg-336153b.html Listen over tiltak er lang.
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/i/LVozV/Norske-selskaper-bygger-enorme-havvindparker-i-utlandet-Men-i-Norge-skjer-det-lite Men da må Regjeringen komme på banen med tiltak .
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/i/6EP3L/Flyselskapene-er-ikke-lovpalagt-a-ha-nok-bemanning-til-a-fly-deg-dit-du-skal Dette er forebyggende tiltak for å sikre passasjerenes rettigheter.
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/i/6EP3L/Flyselskapene-er-ikke-lovpalagt-a-ha-nok-bemanning-til-a-fly-deg-dit-du-skal Dette er et reparerende tiltak , som skal fungere disiplinerende for et flyselskap.
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/Norske-selskaper-bygger-enorme-havvindparker-i-utlandet-Men-i-Norge-skjer-det-lite-624076b.html Men da må Regjeringen komme på banen med tiltak .
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/Flyselskapene-er-ikke-lovpalagt-a-ha-nok-bemanning-til-a-fly-deg-dit-du-skal-624073b.html Dette er forebyggende tiltak for å sikre passasjerenes rettigheter.
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/Flyselskapene-er-ikke-lovpalagt-a-ha-nok-bemanning-til-a-fly-deg-dit-du-skal-624073b.html Dette er et reparerende tiltak , som skal fungere disiplinerende for et flyselskap.
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/Rammet-av-Norwegian-kanselleringer-Da-kan-du-ha-krav-pa-tusenvis-av-kroner-i-erstatning-624050b.html Ekstremvær, streik eller uforutsette sikkerhetstiltak, nevnes som eksempler på tilfeller hvor årsaken til innstillingen er « ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått, selv om alle rimelige tiltak var blitt truffet ».
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/-Barnet-har-hodeskader_-er-kritisk-livstruende-skadet-og-ligger-i-koma-624131b.html Sand forteller at den aktuelle kommunen er orientert om saken og at de vil kunne iverksette nødvendige tiltak .
AP170627https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Kort-sagt_-onsdag-28-juni-624099b.html I den nasjonale politikken vet ingen helt når eller hvor mye klimagasser tiltak skal kutte.
AP170627https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Kort-sagt_-onsdag-28-juni-624099b.html Det eneste som i grunn er veldig klart, er at utslippene ikke går ned, og at Høyre-regjeringens viktigste tiltak er å kjøpe kvoter i andre land.
AP170627https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Kort-sagt_-onsdag-28-juni-624099b.html Budsjettet viser hva som til for å nå dem, hvor mye hvert tiltak skal kutte og hvem som har ansvaret.
AA170627 Sand forteller at den aktuelle kommunen er orientert om saken og at de vil kunne iverksette nødvendige tiltak .
AA170627 Men om staten kun skulle ha søkelyset på økt fysisk aktivitet, burde - og kunne - den investert mye tyngre i strukturelle tiltak som steder å være fysisk aktive i byer og tettsteder, gang- og sykkelveier og en time daglig fysisk aktivitet i skolen osv.
VG170626 Det er et rent minimum av et humanitært tiltak , sier Lundestad.
SA170626 KrF fikk i 2015 gjennomslag på Stortinget for mange tiltak i arbeidet mot menneskehandel i Norge.
NL170626 Gode konsultasjonsprosesser bidrar til at tiltak kan gjennomføres smidigere og raskere, og de hindrer klager og lange rettsprosesser i ettertid.
FV170626 Det er helt nødvendig med tiltak som retter seg mot hele familien og som aktiverer nettverket rundt barna og ungdommene etter et dødsfall, sier psykolog Cecilie Lobben Munch.
DN170626 I børsmeldingen kommer det også frem at RenoNorden beklager å ha brutt arbeidsmiljøloven, og at etter at selskapet ble kjent med bruddene har iverksatt tiltak for å sikre at loven ikke brytes.
DB170626 Lokale ledere over hele verden står sammen med dere om å forplikte seg til drastiske og viktige tiltak mot klimaendringene, i samarbeid med foretningsledere og innbyggere over hele verden.
DA170626 Venstre vil sette inn en lang rekke tiltak for å skape den beste skolen for våre barn.
DA170626 Venstre vil endre den spesialpedagogiske oppfølgingen slik at tiltak iverksettes tidlig og følges opp på en god måte.
DA170626 Innføringen av offentlig kontroll av slakterier, pølsemakerier og kjøttutsalg var et viktig tiltak mot spredning av tuberkulose og parasitter ( Tobias 1/2010 ).
BT170626https://www.bt.no/btmeninger/leder/Et-svik-mot-barna-336132b.html Utvalget foreslår 60 konkrete tiltak .
AP170626https://www.aftenposten.no/norge/Farre-hobbyinvestorer-i-boligmarkedet-623959b.html - Regjeringen har iverksatt flere tiltak for å bidra til en mer bærekraftig utvikling på boligmarkedet, både på tilbudssiden og lånesiden.
AA170626 I tillegg er flere DUP-politikere svært kritiske til klimaforskning og tiltak for å bekjempe klimaendringene.
AA170626 Klimaministeren foreslår ikke nye tiltak for å nå målet.
AA170626 Det skyldes ikke bare at det er usikkerhet knyttet til effekten av ulike tiltak , men også at det ennå ikke avklart nøyaktig hvor strengt utslippsmålet vil bli for Norge.
AA170626 Det er en strategi som legger hovedvekten på tiltak i Norge, sier han.
AA170626 - Regjeringen har iverksatt flere tiltak for å bidra til en mer bærekraftig utvikling på boligmarkedet, både på tilbudssiden og lånesiden.
AA170626 Da spør jeg meg : Er dette brukervennlige tiltak ?
VG170625 De ble hjulpet av at hele Europa har igangsatt tiltak .
VG170625 Landbruksminister Jon Georg Dale ( Frp ) og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) møtte fredag representanter for næringen for å finne fram til tiltak som kan forhindre nye ulveangrep.
SA170625 Ruben Gabrielsen støtter Norges Fotballforbunds tiltak .
DN170625 Landbruksminister Jon Georg Dale ( Frp ) og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) møtte fredag representanter for næringen for å finne fram til tiltak som kan forhindre nye ulveangrep.
DB170625 Komiteen har anbefalt at Norge setter i gang tiltak for å sikre at papirløse har tilgang til helsetjenester.
BT170625https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Foreldre-skylder-kommunen-over-20-millioner-333559b.html NYE TILTAK : Skolebyråd Pål Hafstad Thorsen vil hindre at barn mister plassen sin på SFO fordi foreldrene deres ikke betaler regningen.
AP170625https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Kort-sagt_-mandag-26-juni-623866b.html juni at forskjellen tilsier økt offentlig betalingsvillighet for tiltak mot ikke-dødelige sykdommer.
AP170625 Ruben Gabrielsen støtter Norges Fotballforbunds tiltak .
AA170625 Landbruksminister Jon Georg Dale ( Frp ) og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) møtte fredag representanter for næringen for å finne fram til tiltak som kan forhindre nye ulveangrep.
VG170624 Derfor har de har gjort en rekke tiltak for å øke rekrutteringen blant kvinner ( se egen faktaboks lengre ned ).
SA170624 Slike tiltak vil i seg selv resultere i en moderat aktivitetsøkning og sysselsettingsforbedring på kort sikt ( 1-2 år ), og til en betydelig forbedring i løpet av de 3 neste årene.
SA170624 Dette er tiltak med liten sysselsettingseffekt på kort og mellomlang sikt ( 5-10 år ).
DN170624 - Nå går vi til valg på å gjøre Norge enda tryggere, sa Fremskrittspartiets leder Siv Jensen da hun fredag listet opp fem tiltak som hun hevder vil gjøre Norge tryggere : ¶
DB170624 Trolig er 11 biler påtent i Oslo de siste to dagene : Politiet setter nå inn tiltak
DB170624 Et prisverdig tiltak er for eksempel folding.stanford.edu, som bruker lediggående privatmaskiner til å analysere enorme mengder data for å kurere sykdommer.
BT170624https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Heldig-med-oljekrisen-336082b.html Det vil være sløsing med ressurser som kan frigjøres til økte investeringer i vekstfremmende tiltak , bedre velferd og å unngå skatteskjerpelser i fremtiden.
BT170624https://www.bt.no/btmagasinet/Slik-har-vi-forandret-oss-331607b.html VISER TIL FRANKRIKE : Emma Pedersen mener det er gode tiltak som kan gjøres for at nettporno ikke skal være så tilgjengelig.
AP170624https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-far-utslippsfrie-selvkjorende-busser-i-2018-623797b.html Dette tilbudet vil nok ha litt til felles med servicebusser, som er rene subsidierte tiltak for eldre, som har god tid og kan vente på bussen.
VG170623 Jensen lanserte fem konkrete tiltak : Å stoppe asylinnvandringen, permanent grensekontroll, bevæpne politiet, kjøre på med overvåkning og bli strengere på statsborgerskap.
VG170623 Fredag listet partileder i Frp, Siv Jensen, opp fem tiltak som hun mener vil bidra til at Norge blir et tryggere land.
VG170623 - Sikkerhetsspørsmål kan ikke bare møtes med et politisk skuldertrekk, sa Jensen, og la frem fem tiltak Frp vil innføre for å « gjøre Norge tryggere » : ¶ 1.
VG170623 Fredag lanserte partileder i Frp, Siv Jensen, « fem tiltak for å gjøre Norge tryggere » som Frp vil gjennomføre dersom de blir sittende i regjering etter valget.
VG170623 Norge har siden 2011 plassert flere milliarder kroner i Amazonas-fondet som belønning for at Brasil har redusert avskogingen - et tiltak som sparer kloden for store klimautslipp.
SA170623 | Vil Statens vegvesen vurdere umiddelbare tiltak for trafikkavvikling i Hillevåg ?
SA170623 Så spørsmålet til Statens vegvesen blir dermed : Vil dere vurdere umiddelbare tiltak ?
SA170623 Ikke ført til konkrete tiltak
SA170623 Enn så lenge er situasjonen slik at flere i Stavanger bruker bil, av ulike årsaker, for å komme seg fra A til Å, og da er det synd det ikke legges inn tiltak både av hensyn til allmennheten, miljøet og tidsklemma.
SA170623 Dette har ikke ført til konkrete tiltak .
SA170623 Frp-leder Siv Jensen la fram fem tiltak mot terror da hun oppsummerte det politiske halvåret fredag.
DN170623https://www.dn.no/nyheter/2017/06/23/2048/Politikk/siv-jensen-tar-bjorn-daehlie-i-forsvar-om-formuesskatten Selv om Jensen var fornøyd med Fremskrittspartiets innflytelse i asyl- og innvandringspolitikken, lanserte hun fem tiltak om ytterligere innstramninger. | - Den motsatte Robin Hood-loven ¶
DN170623 Selv om Jensen var fornøyd med Fremskrittspartiets innflytelse i asyl- og innvandringspolitikken, lanserte hun fem tiltak om ytterligere innstramninger.
DN170623 Siv Jensen lanserte fredag fem tiltak for å stramme inn asylinnvandringen til Norge som hun mener vil styrke tryggheten.
DN170623 Andre tiltak
DN170623 - Vi har prioritert tiltak for gruppen som rammes, blant annet ved å styrke ordningen som skal gi barn fra familier med dårlig betalingsevne mulighet til å dra på ferie og delta på fritidsaktiviteter, fremholder Tajik.
DN170623 Da er fritaket av arbeidsgiveravgift det mest gjennomgripende forslaget utvalget kommer med, og det er bred enighet i bransjen om at dette er et godt tiltak , sier Øgrey.
DB170623 Presidenten hadde ingen konkrete tiltak eller planer å lansere under februar-besøket, men han var der blant annet for å se nærmere på de nye Dreamliner-flyene som produseres der.
DB170623 Hun presenterte en fempunkts liste over innstrammende tiltak .
DB170623 Derfor går vi til valg på fem helt konkrete tiltak for å sikre det norske folks trygghet, sa Jensen.
DB170623 Hun presenterte en fempunkts liste over innstrammende tiltak .
DB170623 Terroraksjoner kan ikke møtes med politiske skuldertrekk eller med å si at tiltak gir terroristene seier, sier Siv Jensen.
DB170623 Hun presenterte en fempunkts liste over innstrammende tiltak .
DB170623 - En rekke hendeler siste året forteller om behovet for en ny kurs og tøffere tiltak på flere områder.
DB170623 Trolig er 11 biler påtent i Oslo de siste dagene : Politiet setter nå inn tiltak
DB170623 ¶ SVIK MOT BARNA : Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen overleverte denne uka NOU-rapport om tiltak mot barnevold.
DA170623 Det skyldes både målrettede tiltak for å stoppe finansiering av IS, som å ta tilbake kontrollen over en del områder der IS utvunnet olje for salg.
DA170623 Andre tiltak for å få ned matsvinnet omfatter nedprising av matvarer med kort holdbarhet, brød som er en tredel mindre enn ordinære brød, automatisk varebestilling i alle 655 butikker for å redusere faren for feilbestillinger, og ingen kvantumsrabatter.
DA170623 Økt overvåking skal settes inn som tiltak for å få bukt med radikaliserende aktivitet, foreslår Frp.
DA170623 Støttepartiet Venstre sier i en knapp kommentar at heller ikke de ser behov for et slikt tiltak som Frp skisserer.
DA170623 Derfor går vi til valg på fem helt konkrete tiltak for å sikre det norske folks trygghet.
DA170623 Da Jensen oppsummerte det politiske halvåret fredag, lanserte hun fem tiltak som skal bidra til dette.
BT170623https://www.bt.no/nyheter/utenriks/Washington-Post-Putin-ga-direkte-instruksjoner-om-a-svekke-Clinton-336099b.html Obama gjennomførte imidlertid noen tiltak i slutten av desember, da han utviste 35 russiske diplomater og strammet inn de eksisterende sanksjonene mot Russland.
AP170623https://www.aftenposten.no/verden/Washington-Post-Putin-ga-direkte-instruksjoner-om-a-svekke-Clinton-623893b.html Obama gjennomførte imidlertid noen tiltak i slutten av desember, da han utviste 35 russiske diplomater og strammet inn de eksisterende sanksjonene mot Russland.
AP170623https://www.aftenposten.no/osloby/Statsministeren-besokte-politiet-pa-Stovner--Mindre-dramatisk-enn-det-som-blir-fremstilt-623845b.html Oslo-politiet setter inn tiltak etter bølge av bilbranner ¶
AP170623https://www.aftenposten.no/osloby/Statsministeren-besokte-politiet-pa-Stovner--Mindre-dramatisk-enn-det-som-blir-fremstilt-623845b.html Og så må vi politikere sørge for å iverksette gode tiltak , sier Solberg, og får støtte av Kolstad.
AP170623https://www.aftenposten.no/osloby/Statsministeren-besokte-politiet-pa-Stovner--Mindre-dramatisk-enn-det-som-blir-fremstilt-623845b.html Det samme gjør de med en økende voldelig ungdomskultur, og politimesteren forsikret Solberg og Amundsen om at tiltak var iverksatt i ungdomsmiljøene.
AP170623https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Frp-vil-stanse-asylinnvandringen-til-Norge-623826b.html Derfor er dette riktig å gjøre, sier Jensen som listet opp fem tiltak som hun mener vil bidra til dette.
AP170623https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Aps-Hadia-Tajik-kritiserte-uforekutt--stemte-imot-a-gjore-noe-med-det-623819b.html Andre tiltak
AP170623https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Aps-Hadia-Tajik-kritiserte-uforekutt--stemte-imot-a-gjore-noe-med-det-623819b.html - Vi har prioritert tiltak for gruppa som rammes, blant annet ved å styrke ordningen som skal gi barn fra familier med dårlig betalingsevne mulighet til å dra på ferie og delta på fritidsaktiviteter, framholder Tajik.
AP170623https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/wqg74/Aftenposten-mener-Et-katastrofalt-svik-mot-barna Utvalget foreslår flere tiltak for å bedre situasjonen.
AP170623https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Et-katastrofalt-svik-mot-barna-623760b.html Utvalget foreslår flere tiltak for å bedre situasjonen.
AA170623 Obama gjennomførte imidlertid noen tiltak i slutten av desember, da han utviste 35 russiske diplomater og strammet inn de eksisterende sanksjonene mot Russland.
AA170623 Norge har siden 2011 plassert flere milliarder kroner i Amazonas-fondet som belønning for at Brasil har redusert avskogingen - et tiltak som sparer kloden for store klimautslipp.
AA170623 - Flere hendelser det siste året forteller om behov for tøffere tiltak for å gjøre Norge tryggere.
AA170623 Frp-leder Siv Jensen la fram fem tiltak mot terror da hun oppsummerte det politiske halvåret fredag.
AA170623 Økt overvåking skal settes inn som tiltak for å få bukt med radikaliserende aktivitet, foreslår Frp. ( ©NTB ) ¶
AA170623 Støttepartiet Venstre sier i en knapp kommentar at heller ikke de ser behov for et slikt tiltak som Frp skisserer.
AA170623 Da Jensen oppsummerte det politiske halvåret fredag, lanserte hun fem tiltak som skal bidra til dette.
VG170622 - Jeg synes det er et flott tiltak , det jobbes godt med å påvirke holdninger i samfunnet ellers.
VG170622 Lotteritilsynet synes det er et godt tiltak av engelske fotballmyndigheter.
VG170622 I den ferske dommen fra Ofoten tingrett konkluderer retten med at kvinnen ikke har greid å føre bevis for at Tysfjord kommune har handlet uforsvarlig og skriver at kommunen ikke er å bebreide for manglende tiltak .
VG170622 Mangel på konkrete handlingsplaner- og tiltak , slik som man har i land som Danmark.
VG170622 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
VG170622 Tonje Løkaas Fossum, pressekontakt i Ving, forteller til VG at Tuis tiltak er en regel reiseselskapet har hatt i mange år på veldig mange hoteller.
VG170622 HÅNDKLESJEFEN : Flere hoteller har tiltak for å unngå at hotellgjester reserverer solsenger de ikke skal ta i bruk før senere på dagen.
VG170622 Det er viktig å ha tiltak for å tilrettelegge også for dem som ikke ønsker å stå opp tidlig.
VG170622 - Vi har hatt tiltak mot reservering av solsenger i mange år.
SA170622 Det ble derfor innført en rekke tiltak for å beskytte bjørnene.
SA170622 Bakgrunnen for avgiften er krav fra EU om tiltak om å redusere plastposeforbruket.
SA170622 Brasils korrupsjonsanklagede president Michel Temer blir møtt med demonstrasjoner og kritikk for feilslåtte tiltak mot avskoging når han kommer til Norge.
NL170622 Først da er det mulig å gjøre en meningsfylt vurdering av hvilke tiltak som kan være egnet til å løse problemet.
NL170622 Derfor er Sametinget opptatt av klima og støtter opp om tiltak som kan motvirke en utvikling som kan få store negative konsekvenser for vår samiske kultur.
DN170622 Brasils korrupsjonsanklagede president Michel Temer blir møtt med demonstrasjoner og kritikk for feilslåtte tiltak mot avskoging når han kommer til Norge.
DN170622 - Vi har etter anbefaling fra Datatilsynet satt i verk tiltak for å påse at vi ikke bryter noen grunnleggende krav for personopplysninger.
DB170622 Vi har for eksempel ikke et sted der vi kan ha inntektsbringende tiltak som fotballakademier og cuper, som kunne gjort at vi fikk klubben opp på et inntektsgrunnlag.
DB170622 Han ble lagt inn som et forebyggende tiltak etter råd fra legen på grunn av en infeksjon som har oppstått fra en tidligere sykdom.
DA170622 Bakgrunnen for avgiften er krav fra EU om tiltak om å redusere plastposeforbruket. | 29-åring pågrepet for Ålgård-drap ¶
DA170622 Estimatene fra COWI indikerer at Stavanger vil unngå store skadekostnader ved å være føre-var, og iverksette tiltak mot høyere havnivå og stormflo.
DA170622 | Ap mener regjeringen har kuttet tiltak som kunne motvirket Oslo-bråk ¶
DA170622 - Hvilke konkrete tiltak vil dere sette i verk ?
BT170622https://www.bt.no/nyheter/innenriks/Utvalg-Barns-signaler-om-overgrep-ble-oversett-og-feiltolket-336032b.html - Utvalget kommer med forslag til 57 tiltak på ulike nivåer og understreker hvor viktig det er med kunnskap og kompetanse og samarbeid på tvers av tjenester, sier Horne.
BT170622https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Nar-diagnoser-kamuflerer-vold--335969b.html Mange tiltak for barn med ADHD kan være hensiktsmessige uavhengig av hva symptomene skyldes, og også barn med ADHD-symptomer som er forårsaket av oppvekstforhold kan få hjelp av medisiner.
BT170622 Nå lanserer Avinor flere konkrete tiltak for å få ned støybelastningen.
AP170622https://www.aftenposten.no/osloby/Politiet-Vet-ikke-om-bilbranner-har-en-sammenheng--jakter-fortsatt-mulige-brannstiftere-622882b.html Setter inn tiltak
AP170622https://www.aftenposten.no/norge/Krever-svar-fra-Russland-om-sleping-av-atomkraftverk-623761b.html Vi forutsetter også at alle nødvendige tiltak som kan redusere risikoen, blir gjennomført, sier Brende.
AA170622 Det ble derfor innført en rekke tiltak for å beskytte bjørnene.
AA170622 I tillegg tar EU til orde for tiltak for å forhindre kryptert kommunikasjon mellom terrorister, noe som er mulig for eksempel ved bruk av WhatsApp eller Skype.
AA170622 Tiltak mot kryptert kommunikasjon har vært omstridt fordi det kan ramme vanlige innbyggeres beskyttelse mot overvåking. ( ©NTB ) ¶
AA170622 Bakgrunnen for avgiften er krav fra EU om tiltak om å redusere plastposeforbruket.
AA170622 Ofoten tingrett konkluderer med at kvinnen ikke har greid å føre bevis for at Tysfjord kommune har handlet uforsvarlig og skriver at kommunen ikke er å bebreide for manglende tiltak .
AA170622 Bakgrunnen for avgiften er krav fra EU om tiltak om å redusere plastposeforbruket. ( ©NTB ) ¶
AA170622 | Ap mener regjeringen har kuttet tiltak som kunne motvirket Oslo-bråk ¶
AA170622 En byutvikling som legger bedre til rette for å skape sentrumsnære boliger og nye arbeidsplasser, er viktige tiltak for å holde liv i hjertet av Trondheim.
AA170622 Forebygging og tiltak er ofte svaret.
VG170621 Hun sier at forbundet er oppmerksom på saken og at de vurderer tiltak .
VG170621 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
SA170621 Her ligger det en rekke tiltak , blant annet et håp om økt fleksibilitet fra de ansatte.
SA170621 | Oslo-politiet setter inn tiltak etter bølge av bilbranner ¶
SA170621 Det er allerede satt inn tiltak, og det blir satt inn enda flere tiltak etter hvert, sier operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.
SA170621 Det er allerede satt inn tiltak , og det blir satt inn enda flere tiltak etter hvert, sier operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.
DN170621 Oslo kommune fører ikke statistikk over ulovlige tiltak i strandsonen.
DN170621 Han forutsetter at Oslo kommune behandler de aktuelle tiltakene til Ringes som ethvert annet tiltak .
DN170621 Flyselskapet fikk et resultat før skatt på minus 208 millioner kroner, og lanserer nå nye tiltak for å tjene mer penger.
DN170621 Flyselskapet leverer et resultat før skatt på minus 208 millioner kroner, og lanserer nå nye tiltak for å bedre lønnsomheten.
DN170621 Miljødirektoratet har sett på hva som er de største kildene til plastforsøpling og nå har de fått i oppdrag å forberede tiltak som er mest effektive.
DN170621 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) vil innføre en rekke tiltak for å redusere plastforsøpling i Norge.
DN170621 Tiltak mot disse varsles også i meldingen.
DB170621 - Hertugen av Edinburgh ble lagt inn på King Edward VII-sykehuset i London tirsdag, som et forebyggende tiltak mot en infeksjon.
DA170621 De har også måttet kutte ned på flere lovpålagte tiltak , på grunn av mangel på penger.
DA170621 Det er allerede satt inn tiltak, og det blir satt inn enda flere tiltak etter hvert, sier operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.
DA170621 Det er allerede satt inn tiltak , og det blir satt inn enda flere tiltak etter hvert, sier operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.
DA170621 Forbundslederen etterlyser tiltak og større aktivitet rettet mot både sykepleierstudenter og sykepleiere.
DA170621 Etterlyser tiltak
DA170621 - Gjennom avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen forutsettes det at statlige virksomheter gjennomfører tiltak for å bli mer effektive.
AP170621https://www.aftenposten.no/osloby/Byradet-sier-de-skal-kutte-halvparten-av-Oslos-utslipp-Anslag-viser-at-utslippskuttene-kan-bli-langt-lavere-622989b.html Klimabudsjettet, som fikk oppmerksomhet i inn- og utland, viser hvilke tiltak som må gjennomføres for å nå målet, og hvor store utslippskutt man oppnår.
AP170621https://www.aftenposten.no/osloby/Byradet-sier-de-skal-kutte-halvparten-av-Oslos-utslipp-Anslag-viser-at-utslippskuttene-kan-bli-langt-lavere-622989b.html - Mye av usikkerheten handlet om hvilke tiltak man ville gjennomføre.
AP170621https://www.aftenposten.no/okonomi/i/gqwda/SAS-skiller-ut-bonus-selskapet_-tror-pa-milliardgevinst Han sier at han sitter med et trettitalls nye tiltak som bare venter på å bli igangsatt, men som til nå har måttet vike for andre mer presserende satsinger i flyselskapet.
AP170621https://www.aftenposten.no/okonomi/SAS-skiller-ut-bonus-selskapet_-tror-pa-milliardgevinst-623682b.html Han sier at han sitter med et trettitalls nye tiltak som bare venter på å bli igangsatt, men som til nå har måttet vike for andre mer presserende satsinger i flyselskapet.
AP170621https://www.aftenposten.no/norge/Oslo-politiet-setter-inn-tiltak-etter-bolge-av-bilbranner-623631b.html | Oslo-politiet setter inn tiltak etter bølge av bilbranner ¶
AP170621https://www.aftenposten.no/norge/Oslo-politiet-setter-inn-tiltak-etter-bolge-av-bilbranner-623631b.html Det er allerede satt inn tiltak, og det blir satt inn enda flere tiltak etter hvert, sier operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.
AP170621https://www.aftenposten.no/norge/Oslo-politiet-setter-inn-tiltak-etter-bolge-av-bilbranner-623631b.html Det er allerede satt inn tiltak , og det blir satt inn enda flere tiltak etter hvert, sier operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.
AP170621 Setter inn tiltak
AP170621 Det er allerede satt inn tiltak, og det blir satt inn enda flere tiltak etter hvert, fortalte operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB tidlig onsdag morgen.
AP170621 Det er allerede satt inn tiltak , og det blir satt inn enda flere tiltak etter hvert, fortalte operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB tidlig onsdag morgen.
AP170621 Klimabudsjettet, som fikk oppmerksomhet i inn- og utland, viser hvilke tiltak som må gjennomføres for å nå målet, og hvor store utslippskutt man oppnår.
AP170621 - Mye av usikkerheten handlet om hvilke tiltak man ville gjennomføre.
AP170621 - Lovlig sent tiltak , mener Høyre ¶
AP170621 - Det stemmer ikke at tiltak ble satt i gang på grunn av et presseoppslag.
AP170621 - Det er også lovlig sent - tiltak skulle vært klare tidlig i juni så alle innbyggerne i byen hadde hatt mulighet til å bruke fasilitetene, sier han.
AP170621 Han sier at han sitter med et trettitalls nye tiltak som bare venter på å bli igangsatt, men som til nå har måttet vike for andre mer presserende satsinger i flyselskapet.
AP170621 Utvalget mener disse også skal få opplysningsrett hvis man har grunn til å tro at det foreligger mindre alvorlige forhold som kan føre til tiltak etter barnevernsloven.
AP170621 Hun mener det er bedre å innføre tiltak som i større grad kan innby til samarbeid og tillit til offentlige tjenester.
AP170621 Flertallet vil også utrede å innføre en opplysningsplikt til barnevernstjenesten om ufødte barn der det er grunn til å tro at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernsloven før eller etter barnets fødsel.
AP170621 Dinardi understreker at hun synes utvalget har gjort en stor innsats og kommet frem til flere gode forslag til tiltak som kan bidra i kampen mot vold og overgrep mot barn.
AP170621 - Jeg har tro på at politikerne vil mobilisere og gjennomføre våre forslag til tiltak , mange av dem svært konkrete, sier leder i Barnevoldsutvalget, Ann-Kristin Olsen.
AP170621 | Oslo-politiet setter inn tiltak etter bølge av bilbranner ¶
AP170621 Det er allerede satt inn tiltak, og det blir satt inn enda flere tiltak etter hvert, sier operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.
AP170621 Det er allerede satt inn tiltak , og det blir satt inn enda flere tiltak etter hvert, sier operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.
AA170621 Her ligger det en rekke tiltak , blant annet et håp om økt fleksibilitet fra de ansatte.
AA170621 | Oslo-politiet setter inn tiltak etter bølge av bilbranner ¶
AA170621 Det er allerede satt inn tiltak, og det blir satt inn enda flere tiltak etter hvert, sier operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.
AA170621 Det er allerede satt inn tiltak , og det blir satt inn enda flere tiltak etter hvert, sier operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.
AA170621 Norske myndigheter må gjøre mer for å forhindre at asylbarn forsvinner fra mottak, heter det i en rapport fra Europarådets ekspertgruppe om tiltak mot menneskehandel ( GRETA ) som offentliggjøres onsdag. 182 asylsøkere forsvant fra mottak for mindreårige i fjor, ifølge tall fra Utlendingsdirektoratet ( UDI ) Hittil i år har 143 barn forsvunnet, meldte
VG170620 - Politiet gjør noen tiltak som er synlige for oss alle, som at de er bevæpnet, og andre tiltak som ikke er synlige, forteller Næss.
VG170620 - Politiet gjør noen tiltak som er synlige for oss alle, som at de er bevæpnet, og andre tiltak som ikke er synlige, forteller Næss.
VG170620 Regjeringens strategi inneholder tiltak som sikrer at flere blir kvalifisert for arbeid, gjennom opplæring eller utdanning.
VG170620 Regjeringen vil nå introdusere tiltak for å forbedre overgangen fra fengselslivet til samfunnet.
VG170620 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
VG170620 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
VG170620 Jeg er villig til å få det til å skje, jeg vil gjerne at det skal skje raskere, men det er selvfølgelig i økonomisk konkurranse med alle andre gode tiltak .
SA170620 Jeg har forstått de slik at Stavanger Parkering forvalter et regelverk som handler om trafikkregulerende tiltak .
NL170620 Ved da dette vanlige tiltak begynner han å skrike og lage bråk.
DN170620 Mediemangfoldsutvalget peker på at det haster med mediepolitiske tiltak , sier Øgrey.
DB170620 « Stortinget ber regjeringen nedsette et bredt sammensatt utvalg som skal foreslå egnede og konkrete tiltak som styrker autismefeltet.
DB170620 Mandatet til utvalget må inkludere mål, tiltak , kompetanse, ansvarsforhold, beslektede diagnoser som Tourettes syndrom mm.
DB170620 ( Dagbladet : ) Mandag kom arbeidsminister Anniken Hauglie med sine bekymringer for unge som verken er i jobb, skole eller på tiltak .
DB170620 Det er allerede satt inn tiltak, og det blir satt inn enda flere tiltak etter hvert, sier operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.
DB170620 Det er allerede satt inn tiltak , og det blir satt inn enda flere tiltak etter hvert, sier operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.
DB170620 - Vi skal ha nye tiltak for næringslivet, sørge for at skattetrykket går ned, at det bygges infrastruktur og at det forskes og digitaliserer, sa hun blant annet.
DB170620 Nå offentliggjør Facebook en lang beskrivelse av tiltak for å bekjempe terrorisme på selskapets hjemmeside.
DA170620 Vi har allerede identifisert tiltak som gjør at vi vil klare dette for skytestøy », skriver departementet i en e-post til Dagsavisen.
DA170620 For skoler og barnehager vil vi etablere tiltak ved støykilden som gjør at beregnede støyverdier for disse trolig vil komme lavere enn støygrensene iht. de kommunale retningslinjene og da svært mye lavere enn de nasjonale.
DA170620 Andre tiltak er støtte til TV-serier og spillutvikling.
BT170620https://www.bt.no/kultur/-Norske-musikkfestivaler-skjerper-sikkerheten-335922b.html Øyafestivalen i Oslo sentrum i august, som samler mange tusen publikummere, varsler at de ikke planlegger noen nye tiltak eller endringer i sikkerhetsplanleggingen.
BT170620https://www.bt.no/kultur/-Norske-musikkfestivaler-skjerper-sikkerheten-335922b.html Det er kommet henvendelser til arrangørene av Palmesus etter angrepet blant annet i Manchester i England, og Fosselie forsikrer at de har gjort tiltak som gjør festivalen til et enda sikrere arrangement.
BT170620 Informasjon politiet har innhentet viser at mannen gjennomførte tiltak for å forhøye utbetalingssummen - fra halvannen til tre millioner kroner, får BT opplyst.
BT170620 Øyafestivalen i Oslo sentrum i august, som samler mange tusen publikummere, varsler at de ikke planlegger noen nye tiltak eller endringer i sikkerhetsplanleggingen.
BT170620 Det er kommet henvendelser til arrangørene av Palmesus etter angrepet blant annet i Manchester i England, og Fosselie forsikrer at de har gjort tiltak som gjør festivalen til et enda sikrere arrangement.
BT170620 VAKSINERING : I EU er vaksineskepsis ansett som en alvorlig trussel for folkehelsen, og tiltak er iverksatt, skriver legene Rebecca Cox ( til v. ) og Kristin G-I Mohn.
AP170620https://www.aftenposten.no/osloby/Politiet-har-satt-egne-etterforskere-pa-straffesaker-pa-Mortensrud-og-Holmlia-623606b.html - Mitt inntrykk var at koordinatorene på Stovner politistasjon og i bydelen kjente hverandre godt, og kunne treffe tiltak og få oversikt over hvem disse ungdommene var.
AP170620https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-for-Dette-var-byens-forste-gagate-623586b.html Frem til dagens konkrete tiltak og en sommerkampanje som ønsker oss velkommen til et triveligere sentrum med færrest mulig antall biler. leif.gjerland@gmail.com ¶
AP170620https://www.aftenposten.no/norge/SAS-far-tilsyn-og-risikerer-boter-for-ny-nettside-623575b.html Lederen for direktoratets tilsyn, Malin Rygg, sier til Aftenposten at tilsynet etter sine undersøkelser vil presentere resultatet for selskapet og avvente en plan for tiltak som skal løse problemene.
AP170620 - Mitt inntrykk var at koordinatorene på Stovner politistasjon og i bydelen kjente hverandre godt, og kunne treffe tiltak og få oversikt over hvem disse ungdommene var.
AP170620 Frem til dagens konkrete tiltak og en sommerkampanje som ønsker oss velkommen til et triveligere sentrum med færrest mulig antall biler. leif.gjerland@gmail.com ¶
AP170620 Lederen for direktoratets tilsyn, Malin Rygg, sier til Aftenposten at tilsynet etter sine undersøkelser vil presentere resultatet for selskapet og avvente en plan for tiltak som skal løse problemene.
AA170620 - Som et forebyggende tiltak er det australske flyvåpenets kampoperasjoner i Syria inntil videre innstilt, sier en talskvinne for.
AA170620 I tillegg mener jeg vi kan se på andre regulerende tiltak som for eksempel enveiskjøringer på noen av tverrgatene til Industriveien, sier Momyr.
AA170620 I tillegg ble det vedtatt at det gjennomføres andre hastighetsregulerende tiltak på veien.
SA170619 Advarsler fra fagmiljøer om at tiltak hemmer integrering og bryter menneskerettigheter, faller for døve ører.
SA170619 Ordfører Christine Sagen Helgø ( H ) åpnet nylig Kvaleberg park, et tiltak for bedre bomiljø og bedre folkehelse i et område med store levekårsutfordringer.
NL170619 Vi har i dag ingen internasjonal avtale som omhandler tiltak for å redusere marin forsøpling og spredning av plast.
DB170619 Vi har prøvd regulerte priser og statlige tiltak før : De virket ikke over tid.
DB170619 Synkende boligpris som følge av endret marked er en risiko jeg tar ; men som konsekvens av en villet politikk forventer jeg kompensatoriske tiltak .
DB170619 Arbeiderpartiet må begynne å føre en ansvarlig klimapolitikk, og fylle sine ord med handlekraft og reelle tiltak .
DA170619 Flere har spekulert i at opposisjonen på Stortinget ville stille mistillitsforslag mot forsvarsministeren, men overfor Avisenes Nyhetsbyrå avviser Ap-leder Jonas Gahr Støre at han ønsker å gå inn for et slikt tiltak .
DA170619 - Men det er ikke det samme som å beskrive konkrete tiltak .
AP170619https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Derfor-innfrir-ikke-Erna-Solberg-alle-loftene--Trine-Eilertsen-623477b.html Blant annet ble Regjeringens løfter om skattekutt påvirket av behovet for å finansiere tiltak knyttet til asyltilstrømningen.
AP170619 Blant annet ble Regjeringens løfter om skattekutt påvirket av behovet for å finansiere tiltak knyttet til asyltilstrømningen.
AA170619 - Vi iverksetter selvsagt en rekke tiltak for å finne ut hva som kan ha hendt, men hva disse består i vil jeg ikke uttale meg om, sier han.
AA170619 Øyafestivalen i Oslo sentrum i august, som samler mange tusen publikummere, varsler at de ikke planlegger noen nye tiltak eller endringer i sikkerhetsplanleggingen.
AA170619 Det er kommet henvendelser til arrangørene av Palmesus etter angrepet blant annet i Manchester i England, og Fosselie forsikrer at de har gjort tiltak som gjør festivalen til et enda sikrere arrangement.
VG170618 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
SA170618 « Høyre har møtt ledigheten med offensive og målrettede tiltak , som holder hjulene i gang », skriver Aleksander Stokkebø.
SA170618 Regjeringen leverer aktive tiltak for å dempe ledigheten, og tar samtidig grep for å omstille landet.
SA170618 Regjeringen følger utviklingen nøye og setter inn målrettede tiltak .
SA170618 Det blir hyppigere oppfølgingssamtaler, hjelp til jobbmatching, jobbsøkingsaktiviteter, informasjon om inntektssikring og en rekke andre tiltak med sikte på overgang til arbeid.
SA170618 Derfor har Høyre i regjering møtt ledigheten med offensive og målrettede tiltak som holder hjulene i gang.
SA170618 Aktive tiltak
DN170618 Han spurte aldri hvilke tiltak som kunne iverksettes for å beskytte det amerikanske demokratiet og amerikanske institusjoner mot cyberangrep.
DB170618 Et godt tiltak kunne være å innføre ordninger man har i andre land som Tyskland, hvor de som blir født på høsten ikke begynner på skolen før neste skoleår.
DB170618 ACE støtter slike målrettede tiltak i den hensikt å redusere storskala, profittskapende nettyveri av innhold », forteller alliansen.
DB170618 - Jeg ber deg innstendig vurdere og iverksette tiltak som kan få satt et endelig punktum for denne saken som et tegn på nåde for meg selv og min familie, sa den nå 54 år gamle kvinnen til dommer Scott Gordon.
BT170618https://www.bt.no/btmeninger/leder/Formuesangst-335798b.html Når kutt i formuesskatten står høyt på listen over tiltak rammede bedrifter ønsker seg, er det fordi skatten gjør det vanskeligere å beholde verdiene der de skaper arbeidsplasser.
BT170618 Når kutt i formuesskatten står høyt på listen over tiltak rammede bedrifter ønsker seg, er det fordi skatten gjør det vanskeligere å beholde verdiene der de skaper arbeidsplasser.
BT170618 Slike tiltak er det gode forskningsmessige belegg for.
BT170618 Også i rettsvesenet arbeides det med tiltak for å bedre rettssikkerheten i barnevernsrettslige spørsmål.
VG170617 To tiltak mot hjemløse katter ¶
VG170617 Mattilsynet kontrollerer alle dyr som slaktes i Norge, og Sveinsdottir understreker at de nå ønsker konkrete tiltak fra Fatland slakteri, som skal sikre dyrevelferden bedre.
VG170617 Han forteller at slakteriet beklager hendelsen, men utdyper at de nå har iverksatt tiltak for at lignende ting ikke skal gjenta seg.
VG170617 Hauge varsler at det vil skje endringer i Fyrlykta, men kan ikke svare på hvilke konkrete tiltak de gjør.
SA170617 May lovet umiddelbare tiltak da hun lørdag uttalte seg etter møtet med representanter for de overlevende.
SA170617 Tiltak
DB170617 Poenget er at vi må fase ut all fossil energi, og den politiske debatten burde handle om hvilke tiltak som må til for å lykkes med det, sier fagsjef Kåre Gunnar Fløystad.
DB170617 Likevel er det vanskelig å si hvor fort det kan gå, for vi vet lite om hvordan klimaet vil utvikle seg de neste 50-100 åra, sier Moholdt og legger til at mye avhenger av hvilke tiltak verdenssamfunnet sørger for å sette inn de neste årene.
DB170617 - De tiltakene regjeringen skryter av, er tiltak som Stortinget har vedtatt gjennom å dra regjeringen etter hårene, sier stortingskandidat Kari Elisabeth Kaski.
DB170617 Nå må holdninger skjerpes og myndighetene fremme nye tiltak , heter det i oppropet.
DB170617 Vidar Helgesen forsvarte seg i går mot kritikken om manglende tiltak i klimameldingen ved å si at den er « en god historie ».
DB170617 Utrolig nok har meldingen bare ett eneste konkret tiltak : regjeringen vil foreslå en nasjonal strategi for infrastruktur for alternativt drivstoff for sjøtransport og vei.
DB170617 Det er et godt tiltak , men det trengs langt flere.
DA170617 I London ble den svær og katastrofal fordi de brannforebyggende tiltak ikke har fungert som de ønsket.
BT170617 May lovet umiddelbare tiltak da hun lørdag uttalte seg etter møtet med representanter for de overlevende.
BT170617 Tiltak
AP170617 Statsministeren lovet tiltak
AP170617 May lovet umiddelbare tiltak da hun lørdag uttalte seg etter møtet med representanter for de overlevende.
AP170617 Vi vil imidlertid være forsiktige med å spekulere i konsekvensene av eventuelle nye restriktive tiltak , skriver kommunikasjonsmedarbeider i UD Marte Lerberg Kopstad i en e-post, og understreker at sanksjonene først behandles av Representantenes hus og deretter godkjennes av president Donald Trump.
AP170617 - Norske myndigheter følger utviklingen i USA og andre lands restriktive tiltak , blant annet i samarbeid med våre partnere i Europa.
AP170617 Nå må holdninger skjerpes og myndighetene fremme nye tiltak , heter det i oppropet.
AA170617 May lovet umiddelbare tiltak da hun lørdag uttalte seg etter møtet med representanter for de overlevende.
AA170617 Nå må holdninger skjerpes og myndighetene fremme nye tiltak , heter det i oppropet.
AA170617 Det er et godt tiltak å synliggjøre kvalitetene byen har på disse områdene.
VG170616 Vi må tørre å vedta nødvendige tiltak , også når de er kontroversielle.
VG170616 Og slike tiltak innebærer, selv om få vil si det rett ut, å si nei til en del potensielle arbeidsinnvandrere og gevinstene disse bringer.
VG170616 Men slike tiltak vil, hvis de brukes i for stor grad, utfordre prinsipper som avtalebasert lønnsdannelse og åpen markedsøkonomi, begge deler sentrale kjennetegn ved den norske samfunnsmodellen.
VG170616 Den mye omtalte kampen mot « sosial dumping » er betegnende for en type begrepsbruk som skaper inntrykk av at tiltak som allmenngjøring av tariffavtaler utelukkende handler om å sikre sosial beskyttelse for utenlandske arbeidstakere.
VG170616 eksempel Høyesterett slår fast at en allmenngjort tariffavtale for verftsindustrien som sikrer utenlandske utstasjonerte arbeidstakere dekning for utgifter til reise, kost og losji, med henvisning til at dette handler om å hindre « sosial dumping », er gyldig, er det vanskelig å se dette som et tiltak som først og fremst ivaretar interessene til utsendt
VG170616 Å lære barn og unge grensesetting, at et nei er et nei, sier Horne er viktig forebyggende tiltak .
VG170616 Organisasjoner og tiltak vil derfor kunne oppleve at de ikke får alt det de har søkt om, selv om tiltaket vurderes som godt, skriver Alvestad i en e-post.
VG170616 Nye tiltak mot voldtekt flagges av regjeringen som « høyeste prioritet ».
VG170616 Konkrete forslag til tiltak : ¶
VG170616 Forslag til tiltak
SA170616 Nå viser ny rapport at tomatmøllen Tuta absoluta kan påføre norsk tomatnæring store skader om det ikke settes inn tiltak .
SA170616 Klimaministeren foreslår ikke nye tiltak for å nå målet.
SA170616 Det skyldes ikke bare at det er usikkerhet knyttet til effekten av ulike tiltak , men også at det ennå ikke avklart nøyaktig hvor strengt utslippsmålet vil bli for Norge.
SA170616 Det er en strategi som legger hovedvekten på tiltak i Norge, sier han.
NL170616 Strandrydding er et godt holdningsskapende tiltak , men har dessverre bare en avbøtende effekt.
NL170616 Før vi iverksetter velmenende tiltak må vi sikre at vi ikke påfører naturen nye problemer.
NL170616 Det er derfor viktig at innsatsen i større grad rettes mot utvikling av virkemidler og tiltak som reduserer mengden av havplast, blant annet resirkulering og gjenbruk.
DN170616https://www.dn.no/nyheter/2017/06/16/2052/Utenriks/merkel-og-macron-vil-stoppe-kineserne Men forslaget er ventet å møte tøff motstand på EU-toppmøtet fra de nordiske landene, Nederland og Baltikum, der man frykter at tiltak som kan oppfattes som proteksjonisme igjen vil svekke motstanden mot USA og Donald Trumps økonomiske nasjonalisme.
DN170616 Men forslaget er ventet å møte tøff motstand på EU-toppmøtet fra de nordiske landene, Nederland og Baltikum, der man frykter at tiltak som kan oppfattes som proteksjonisme igjen vil svekke motstanden mot USA og Donald Trumps økonomiske nasjonalisme.
DN170616 Regjeringen har ikke tilstrekkelige virkemidler for å nå klimamålene, mener Miljøstiftelsen ZERO, som savner flere tiltak i transportsektoren.
DN170616 Klimaministeren foreslår ikke nye tiltak for å nå målet.
DN170616 Det skyldes ikke bare at det er usikkerhet knyttet til effekten av ulike tiltak , men også at det ennå ikke avklart nøyaktig hvor strengt utslippsmålet vil bli for Norge.
DN170616 Det er en strategi som legger hovedvekten på tiltak i Norge, sier han.
DB170616 Tomatmøllen vil trolig påføre norsk tomatnæring stor skade dersom det ikke settes inn målrettede tiltak mot spredning, ifølge rapporten som Vitenskapskomiteen for mattrygghet ( VKM ) har utarbeidet for Mattilsynet.
DB170616 I rapporten heter det at sannsynligheten er stor for at avlinger kan gå tapt, og at bruken av kjemiske og biologiske plantevernmidler vil øke, dersom det ikke settes i gang tiltak .
DB170616 Videre heter det at politiet har vurdert tiltak som kunne sikre gjennomføringen av et trygt arrangement, men har altså kommet fram til at « faren for alvorlige ordensforstyrrelser » er for stor.
DB170616 juli, men det er et sett av tiltak .
DB170616 - Vi ønsker å se om det er behov for tiltak , og eventuelt hvilke, sier Tørnes.
DB170616 Pengene for CO₂- kvotene går til å finansiere utslippsreduserende tiltak i Europa, som for eksempel å erstatte eksisterende kullkraftverk med fornybar energi.
DA170616 Jeg vil si takk og amen til alle slike tiltak - det kan bli en god akustisk sal.
DA170616 Politiet har vurdert tiltak som kan sikre gjennomføringen av et trygt arrangement, men har kommet fram til at faren for alvorlige ordensforstyrrelser likevel er stor.
BT170616 Turist- og cruisesesongen er allerede godt i gang uten at tiltak er på plass for å bedre situasjonen.
BT170616 I september i fjor ba vi om tiltak fra byrådets side, og vi ble lovet en sak og løsning på problemet innen sommeren kom tilbake.
BT170616 Den er et fint tiltak fra bankens side og gir en interessant temperaturmåling for mange bedrifter her vest.
AP170616https://www.aftenposten.no/okonomi/Norske-tomater-trues-av-soramerikanske-tuta-absoluta-623401b.html Tomatmøllen vil trolig påføre norsk tomatnæring stor skade dersom det ikke settes inn målrettede tiltak mot spredning, ifølge rapporten som Vitenskapskomiteen for mattrygghet ( VKM ) har utarbeidet for Mattilsynet.
AP170616https://www.aftenposten.no/okonomi/Norske-tomater-trues-av-soramerikanske-tuta-absoluta-623401b.html I rapporten heter det at sannsynligheten er stor for at avlinger kan gå tapt, og at bruken av kjemiske og biologiske plantevernmidler vil øke, dersom det ikke settes i gang tiltak .
AP170616https://www.aftenposten.no/okonomi/Norske-tomater-trues-av-soramerikanske-tuta-absoluta-623401b.html Det bør settes i gang tiltak mot tomatmøllen som nylig ble oppdaget i Norge, fordi den kan påføre store skader for tomatnæringen, viser en ny rapport.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-vil-ta-to-tredjedeler-av-klimakuttene-nasjonalt-623332b.html Klimaministeren foreslår ikke nye tiltak for å nå målet.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-vil-ta-to-tredjedeler-av-klimakuttene-nasjonalt-623332b.html Jeg hadde håpet at selv Frp klarte å innse viktigheten av gode tiltak for omstilling hjemme i Norge, sier hun.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-vil-ta-to-tredjedeler-av-klimakuttene-nasjonalt-623332b.html Ingen nye tiltak i en melding dette stortinget ikke får behandlet ¶
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-vil-ta-to-tredjedeler-av-klimakuttene-nasjonalt-623332b.html Det skyldes ikke bare at det er usikkerhet knyttet til effekten av ulike tiltak , men også at det ennå ikke avklart nøyaktig hvor strengt utslippsmålet vil bli for Norge.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-vil-ta-to-tredjedeler-av-klimakuttene-nasjonalt-623332b.html Det er en strategi som legger hovedvekten på tiltak i Norge, sier han.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-vil-ta-to-tredjedeler-av-klimakuttene-nasjonalt-623332b.html - Regjeringen legger frem en klimamelding som innebærer at de lener seg tilbake og avlyser nye tiltak for å bekjempe det de beskriver som vår tids største trussel, og de avlyser nasjonale klimamål, sier toppkandidat for SV i Oslo og tidligere partisekretær, Kari Elisabeth Kaski.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/Politiet-forbyr-nazister-a-demonstrere-i-Fredrikstad-29-juli-623336b.html Politiet sier de har vurdert tiltak som kunne sikret gjennomføringen av et trygt arrangement, men har kommet fram til at faren for alvorlige ordensforstyrrelser likevel er stor.
AP170616 Tomatmøllen vil trolig påføre norsk tomatnæring stor skade dersom det ikke settes inn målrettede tiltak mot spredning, ifølge rapporten som Vitenskapskomiteen for mattrygghet ( VKM ) har utarbeidet for Mattilsynet.
AP170616 I rapporten heter det at sannsynligheten er stor for at avlinger kan gå tapt, og at bruken av kjemiske og biologiske plantevernmidler vil øke, dersom det ikke settes i gang tiltak .
AP170616 Det bør settes i gang tiltak mot tomatmøllen som nylig ble oppdaget i Norge, fordi den kan påføre store skader for tomatnæringen, viser en ny rapport.
AP170616 Klimaministeren foreslår ikke nye tiltak for å nå målet.
AP170616 Jeg hadde håpet at selv Frp klarte å innse viktigheten av gode tiltak for omstilling hjemme i Norge, sier hun.
AP170616 Ingen nye tiltak i en melding dette stortinget ikke får behandlet ¶
AP170616 Det skyldes ikke bare at det er usikkerhet knyttet til effekten av ulike tiltak , men også at det ennå ikke avklart nøyaktig hvor strengt utslippsmålet vil bli for Norge.
AP170616 Det er en strategi som legger hovedvekten på tiltak i Norge, sier han.
AP170616 - Regjeringen legger frem en klimamelding som innebærer at de lener seg tilbake og avlyser nye tiltak for å bekjempe det de beskriver som vår tids største trussel, og de avlyser nasjonale klimamål, sier toppkandidat for SV i Oslo og tidligere partisekretær, Kari Elisabeth Kaski.
AP170616 Politiet sier de har vurdert tiltak som kunne sikret gjennomføringen av et trygt arrangement, men har kommet fram til at faren for alvorlige ordensforstyrrelser likevel er stor.
AA170616 Klimaministeren foreslår ikke nye tiltak for å nå målet.
AA170616 Det skyldes ikke bare at det er usikkerhet knyttet til effekten av ulike tiltak , men også at det ennå ikke avklart nøyaktig hvor strengt utslippsmålet vil bli for Norge.
AA170616 Det er en strategi som legger hovedvekten på tiltak i Norge, sier han.
AA170616 Politiet sier de har vurdert tiltak som kunne sikret gjennomføringen av et trygt arrangement, men har kommet fram til at faren for alvorlige ordensforstyrrelser likevel er stor.
AA170616 Poenget er at vi må fase ut all fossil energi, og den politiske debatten burde handle om hvilke tiltak som må til for å lykkes med det, sier fagsjef Kåre Gunnar Fløystad.
AA170616 Det er en strategi som legger hovedvekten på tiltak i Norge, sier Helgesen.
AA170616 - De tiltakene regjeringen skryter av, er tiltak som Stortinget har vedtatt gjennom å dra regjeringen etter hårene, sier stortingskandidat Kari Elisabeth Kaski.
AA170616 Når barnevernet mener at plassering i institusjon er riktig tiltak så betyr dette imidlertid - og dette er felles for alle de barna og ungdommene det gjelder, at de tenker at deres situasjon på én eller annen måte skal bli bedre.
VG170615 Vi har også satt i verk en egen strategi mot arbeidslivskriminalitet, med et tjuetalls tiltak for å luke ut de useriøse aktørene i arbeidslivet.
VG170615 Vi fører også en streng innvandringspolitikk, og har satt inn en rekke tiltak for å få flere innvandrere i jobb.
VG170615 Når ledigheten synker, flere får jobb, regjeringen setter inn nye tiltak for å ta de useriøse i arbeidslivet og andelen midlertidig ansatte ikke øker - hva skal Ap kritisere da ? | « Bachelor in Paradise»-skandalen fortsetter ¶
VG170615 Nye tiltak mot innleie ¶
SA170615 Trolig er det enklere for Svihus og Ap å forsøke å svartmale situasjonen enn å komme med egne forslag til flere tiltak .
SA170615 Flertallspartiene i Stavanger har også igangsatt eller støttet flere viktige tiltak som mulighetsterminalen, kompetansetorget og økt satsing for å tiltrekke flere internasjonale kongresser til vår region.
SA170615 Vi har prøvd med ulike tiltak sammen med det medisinske apparatet helt inn mot stevnet.
DN170615 I tillegg kan nærmere 5,4 milliarder fat olje utvinnes gjennom det såkalte tiltak for økt utvinning.
DN170615 I tillegg kan enda større reserver produseres gjennom tiltak for økt utvinning.
DN170615 Her er noen tiltak alle kan gjøre for å redusere databruken : ¶
DB170615 Vi har prøvd med ulike tiltak sammen med det medisinske apparatet helt inn mot stevnet.
DB170615 Regjeringen har truffet flere tiltak for å få helsekøene ned.
DB170615 januar i år, startet også aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere under 30 år å gjelde, et tiltak som har som hensikt å motivere og påvirke folk til å komme seg i jobb.
DB170615 Vi ser at mange tiltak gjøres, skriver Mattilsynet i en pressemelding.
DB170615 Over denne ordningen kan det gis tilskudd til beitebrukere som må iverksette spesielle tiltak for å ivareta beitedyrene.
DB170615 Fylkesmannen forvalter midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak .
DB170615 Men Obama brukte sine presidentfullmakter til å treffe en rekke tiltak som svekker og uthuler blokaden.
DB170615 I retur fikk Finanstilsynet en redegjørelse fra DNB hvor banken listet opp en rekke tiltak de ville iverksette for å bedre situasjonen.
DB170615 - Nå ser vi på konkrete tiltak for å rette opp i det som har skjedd, og dette har vårt absolutt største fokus.
DA170615 « Vi tror vi vil finne løsninger som innebærer at senteret ikke vil oppleves som en plagsom støykilde for boliger, skoler eller barnehager », heter det i uttalelsen, som for øvrig ikke inneholder forslag til konkrete tiltak utover å holde seg innenfor statens retningslinjer for støygrenser.
DA170615 Politiet ser imidlertid meget alvorlig på hendelsen og ga grisebonden et forelegg på 2,4 millioner kroner fordi det ikke ble gjort tiltak for å stoppe eller begrense skadene av utslippet.
BT170615 De vil så gjerne at barnet og familien skal møte en lyttende og analyserende barnevernsarbeider, en som undersøker barnets situasjon så raskt så mulig, som får et godt bilde av barnets behov og deretter finner gode tiltak .
AP170615https://www.aftenposten.no/norge/Na-vil-Regjeringen-kutte-i-kontantstotte-og-barnetrygd-som-sendes-til-utlandet-623216b.html Også i regjeringsplattformen fra 2013 står det at man skal vurdere tiltak som kan begrense og stanse trygdeeksporten.
AP170615 Også i regjeringsplattformen fra 2013 står det at man skal vurdere tiltak som kan begrense og stanse trygdeeksporten.
AP170615 Vi har prøvd med ulike tiltak sammen med det medisinske apparatet helt inn mot stevnet.
AA170615 Britiske medier skriver at bygningen kan ha manglet brannhemmende tiltak og at platene som dekket fasaden, var laget av et brannfarlig materiale. ( ©NTB ) ¶
AA170615 Politiet ser imidlertid meget alvorlig på hendelsen og ga grisebonden et forelegg på 2,4 millioner kroner fordi det ikke ble gjort tiltak for å stoppe eller begrense skadene av utslippet.
VG170614 Hvilke tiltak skal samfunnet iverksette for å hindre at en far, mor eller kjæreste tvinger et menneske til å ikle seg symboltunge hodeplagg som hijab ?
VG170614 Flere tiltak
VG170614 Det er satt inn en rekke tiltak for å få stoppet ulvens herjinger på norsk beitemark : ¶
VG170614 I tillegg til en inkluderende kultur kan individuelle tiltak rettet særlig mot den hørselshemmede eleven være aktuelle.
SA170614 Så snart noen har ropt etter tiltak , har andre svart med at man ikke må tukle med allemannsretten.
SA170614 Menneskemengdene i seg selv passerer en tålegrense, og manglende friluftskompetanse blant turistene krever nye tiltak .
SA170614 Det må derfor iverksettes tiltak for å håndtere situasjonen.
DN170614 Samtidig har antall registrerte helt ledige, samt arbeidssøkere på tiltak , gått ned hittil i år og det er en nedgang i antall varsler om oppsigelser og permitteringer til Nav.
DN170614 - De neste 10 - 15 årene blir kritiske for Storbritannia ¶ Tiltak mot terror ¶ ¶
DN170614 Forvaltningsrevisjonen skal etterprøve hvordan offentlige tiltak er satt i verk, og å se på hvilke virkninger tiltakene har hatt.
DB170614 Forvaltningsrevisjonen skal etterprøve hvordan offentlige tiltak er satt i verk, og å se på hvilke virkninger tiltakene har hatt.
DB170614 Likevel presterer regjeringspartiet FrP, med FpU-formann Svensrud i spissen, å foreslå en generell overvåkning av norske moskeer som et avgjørende tiltak i kampen mot radikalisering.
DB170614 Dette er tiltak som allerede eksisterer i muslimske miljøer.
DB170614 - Når etterforskningen er over, vil nødvendige tiltak bli gjennomført, heter det.
AP170614https://www.aftenposten.no/viten/i/MVRER/-Hva-skjedde-med-isbreen Tiltak : Digitale analyser av flybilder, feltinspeksjoner i 2014 og 2015.
AP170614https://www.aftenposten.no/viten/-Hva-skjedde-med-isbreen-623160b.html Tiltak : Digitale analyser av flybilder, feltinspeksjoner i 2014 og 2015.
AP170614https://www.aftenposten.no/norge/En-svensk-ulv-star-bak-sauedrap-623095b.html I et åpent brev til statsminister Erna Solberg lagt ut på egen blogg ber lederen om at statsministeren « setter inn nødvendige tiltak når landets folk og fe er i fare ».
AP170614 Tiltak : Digitale analyser av flybilder, feltinspeksjoner i 2014 og 2015.
AP170614 Dette er også et viktig tiltak for Ruters busstilbud, fra uke 26 ( siste uke i juni ) til og med uke 31 ( første uke i august ).
AP170614 I et åpent brev til statsminister Erna Solberg lagt ut på egen blogg ber lederen om at statsministeren « setter inn nødvendige tiltak når landets folk og fe er i fare ».
AA170614 Men desto viktigere er det at vi ser tiltak i lys av hva vi ønsker å oppnå på sikt.
AA170614 Det jeg først og fremst vil ha svar på er om andre tiltak mot støy er vurdert, eller om støyskjermer brukes slik at Statens vegvesen får gjennom sine målkrav, uten at man vurderer opp imot andre hensyn og mulige tiltak , sier Åm.
AA170614 Det jeg først og fremst vil ha svar på er om andre tiltak mot støy er vurdert, eller om støyskjermer brukes slik at Statens vegvesen får gjennom sine målkrav, uten at man vurderer opp imot andre hensyn og mulige tiltak, sier Åm.
AA170614 - På lang sikt er det sikkert mulig å gjøre noe med dem også, men først og fremst gjelder dette nye tiltak .
AA170614 Han understreker at dette er starten på noe bra, men han vil ikke konkretisere hvilke tiltak som skal settes i verk.
AA170614 - Det ville være feil av meg å si noe om hvilke tiltak vi skal iverksette allerede nå.
AA170614 Han understreker at dette er starten på noe bra, men han vil ikke konkretisere hvilke tiltak som skal settes i verk.
AA170614 - Det ville være feil av meg å si noe om hvilke tiltak vi skal iverksette allerede nå.
VG170613 * Hensikten er å komme fram til konkrete mål og tiltak for å nå disse målene fram mot 2050.
VG170613 Og vi er bekymret for at gapet mellom elever som har forventet lese- og regneutvikling og de som ikke har det, vil øke for hvert år vi venter med å sette inn tiltak .
VG170613 Med vårt forslag vil alle skoler ha plikt til å sette inn tiltak når eleven trenger det - ikke når det er for sent.
VG170613 Forskning viser at hvis vi setter inn tiltak tidlig i opplæringsløpet, så vil det ha høyere effekt på elevenes læring og personlige utvikling enn tiltak senere i opplæringsløpet.
VG170613 Forskning viser at hvis vi setter inn tiltak tidlig i opplæringsløpet, så vil det ha høyere effekt på elevenes læring og personlige utvikling enn tiltak senere i opplæringsløpet.
VG170613 En av årsakene til det er at vi skal kunne fange opp trusler mot norske politikere og partier tidlig, og raskt kunne iverksette tiltak .
VG170613 Saaheim ble da søkt inn på arbeidsforberedende tiltak ( AFT ), ifølge Paulsen.
VG170613 Mens det for det meste er voksne mottakere som er i arbeid, er de unge som har fått et tilbud, oftere på tiltak , ifølge rapporten.
VG170613 Hun sier de har fulgt opp i telefonmøter på månedlig basis og « i henhold til kravet i AAP om aktiv utredning, behandling og arbeidsrettet tiltak ».
VG170613 Da søkte jeg og NAV på tiltak .
VG170613 - Det legges opp til at jeg skal få tilrettelagte tiltak .
VG170613 Hun etterlyser bedre tilrettelegging fra både Nav og næringsliv og tydeligere politiske tiltak for at flere som henne kan stå i jobb.
VG170613 - Hvilke konkrete tiltak vil Ap gå inn for, Ap-leder Støre ?
NL170613 OECD-rapporten kommer i tillegg med en rekke tiltak det er verdt å repetere : ¶ 1 )Støtte de tre nordligste fylkene til å utvikle en delt posisjon på hva som skal prioriteres nasjonalt av infrastruktur. 2 )Forbedre regional styring i Nord-Norge gjennom incentiver til samarbeid i design og implementering av nasjonal politikk. 3 )Justere de geografi
DN170613 I tillegg er flere DUP-politikere svært kritiske til klimaforskning og tiltak for å bekjempe klimaendringene.
DB170613 KrF vil derfor i forbindelse med behandlingen av vårt representantforslag med tiltak mot voldtekt fremme et anmodningsvedtak om at straffeloven endres til et mer egnet begrep, uten at realiteten i bestemmelsene endres, sier KrF-representanten.
DB170613 Ungdommenes historier viser uansett viktigheten av å styrke systematikken i barns brukermedvirkning i alle tiltak som benyttes i barnevernet.
DB170613 Fagdirektøren påpeker at det er en forutsetning for å tilby MST/FFT at barnevernstjenesten har gjort en undersøkelse av foreldrenes omsorgsevner før MST/FFT anbefales som tiltak .
DB170613 Den såkalte pensjonsreformen som trådte i kraft i 2011, har vært et viktig tiltak for å motvirke dette., forteller SSB-seniorforskeren.
DB170613 Ordet « eksperimentell » rommer veldig mye, fra behandling som man har god grunn til å håpe at kan ha effekt, til tiltak som det er vanskelig å forstå hvordan skulle hjelpe, forteller Horn.
DB170613 Direktør for bymiljø og utvikling i Stavanger har beskrevet regelen som et tiltak for å begrense beruselsesnivået på festivaler.
DB170613 - Dette er ikke et tiltak som løser et problem.
DB170613 Vi må sette foten ned for dem som tyr til totalitære og antidemokratiske tiltak , og vise at vi husker vår kollektive historia, og at vi aldri vil oppleve det på nytt.
DB170613 Er Norges balansering av statlige tiltak for barnevern mot foreldrenes rett til familieliv i tråd med våre internasjonale menneskerettsforpliktelser ?
DA170613 - Det er åpenbart at det må gjøres tiltak for å sikre en tryggere bolighandel, sier direktør Espen Fuglesang.
DA170613 Forslagets viktigste tiltak er å få bygget en drammensdiagonal, som leder gjennomfartstrafikken utenom sentrum.
DA170613 - Alle her ønsker å få belyst kostnader, om forslagene lar seg gjennomføre og hvilken effekt tiltak vil få.
BT170613 Fartsdempere er dermed et bakvendt tiltak .
AP170613https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-far-internasjonal-sykkelpris-623085b.html Prisen utdeles på bakgrunn av følgende kriterier : ¶ - person eller organisasjon som arbeider med å fremme sykling ¶ - gjort noe ekstraordinært for å fremme sykkelagendaen i by, land eller region ¶ - har visjonært politisk mot, innovative ideer og evner å få iverksatt tiltak og få folk til å arbeide sammen ¶
AP170613https://www.aftenposten.no/okonomi/Utvalg-kritiserer-Finansdepartementet-for-a-gi-ekstra-penger-til-egen-rettssak-623033b.html Utvalget skriver i sin liste over tiltak at det ikke må « søkes å få midler direkte fra representanter for fornærmede eller berørte instanser, som Finansdepartementet, skatteetaten osv.
AP170613 Prisen utdeles på bakgrunn av følgende kriterier : ¶ - person eller organisasjon som arbeider med å fremme sykling ¶ - gjort noe ekstraordinært for å fremme sykkelagendaen i by, land eller region ¶ - har visjonært politisk mot, innovative ideer og evner å få iverksatt tiltak og få folk til å arbeide sammen ¶
AP170613 Utvalget skriver i sin liste over tiltak at det ikke må « søkes å få midler direkte fra representanter for fornærmede eller berørte instanser, som Finansdepartementet, skatteetaten osv.
AP170613 I et åpent brev til statsminister Erna Solberg lagt ut på egen blogg ber lederen om at statsministeren « setter inn nødvendige tiltak når landets folk og fe er i fare ».
AA170613 I tillegg er flere DUP-politikere svært kritiske til klimaforskning og tiltak for å bekjempe klimaendringene.
AA170613 I tillegg er flere DUP-politikere svært kritiske til klimaforskning og tiltak for å bekjempe klimaendringene.
AA170613 NVE sier at det er gjort tiltak for å gjøre kvikkleiren mer stabil.
AA170613 - Det har vært gjort tiltak på Kvål for å gjøre kvikkleiren mer stabil, sier hun.
AA170613 Skal den positive utviklingen fortsette trengs det enda flere tiltak .
AA170613 Effektivt tiltak for å lette den hektiske og tøffe arbeidsdagen.
AA170613 Du kan ikke akseptere at det iverksettes tiltak som gjør at du sliter ut de ansatte.
VG170612 skriver også at når etterforskningen er gjennomført, vil de gjennomføre formålstjenlige tiltak .
VG170612 * Hensikten er å komme fram til konkrete mål og tiltak for å nå disse målene fram mot 2050.
VG170612 * Hensikten er å komme fram til konkrete mål og tiltak for å nå disse målene fram mot 2050.
VG170612 Konkrete tiltak
VG170612 Han forteller at bransjeorganisasjonene selv vil komme med konkrete tiltak for hvordan de kan redusere mengden matsvinn med 50 prosent.
VG170612 * Hensikten er å komme fram til konkrete mål og tiltak for å nå disse målene fram mot 2050.
VG170612 Vektige samfunnshensyn tilsier derfor at forslaget bør behandles med det største alvor og at tiltak må på plass nå.
VG170612 NETTPORNO : - Både fra et rettslig og et helsefaglig perspektiv haster det med tiltak , og det er ingen grunn til å vente når det gjelder forslaget om å kreve mer av internettleverandørene, skriver kronikkforfatterne.
VG170612 Et utvalg som skal vurderer tiltak for å beskytte barn mot nettporno må selvsagt legge frem egne forslag - men et mandat bør også være å evaluere effekten av et filter levert av internettleverandør, eller innføring av alderskontroll for tilgang til nettsider med porno ( slik de nå innfører i England ).
VG170612 Både fra et rettslig og et helsefaglig perspektiv haster det med tiltak , og det er ingen grunn til å vente når det gjelder forslaget om å kreve mer av internettleverandørene.
VG170612 har kommet til enighet om å sette ned et utvalg som skal vurdere tiltak for å beskytte barn mot nettporno og økt seksualisering.
VG170612 - På skoler som dette må det ofte en mer kvalitativ analyse av situasjonen til før det settes inn mest mulig treffsikre tiltak .
VG170612 LO-sekretær Trude Tinnlund sier LO lenge har presset på for å få flere tiltak som sikrer et organisert arbeidsliv - og begrense bruken av bemanningsselskap.
VG170612 - Etter å ha avvist å gjøre noe med dette i lang tid, og etter å ha stemt imot en rekke forslag som kunne løst en del av disse problemene, er det positivt hvis regjeringen vil treffe tiltak mot innleieproblemet.
VG170612 En storstilt satsing på helsetilbud til unge og psykisk syke, og livslang rett til videregående er blant regjeringens tiltak for å få flere tilbake i aktivitet.
VG170612 - Det er helt sentralt at de kommer i gang og får tiltak og oppfølging.
VG170612 Hun håper likevel at ulike tiltak kan gi bedre resultater neste år.
SA170612 I løpet av dette tidsrommet skal det jobbes med en rekke tiltak for å fornye jernbanen i Rogaland.
NL170612 Det er også behov for å belyse, hvilke tiltak som kan være aktuelle for å bevare og utvikle skoltesamisk språk.
NL170612 I avisartikkelen skisseres det noen tiltak for å bedre bemanningen framover.
NL170612 Endelig hadde ledelsen skjønt at her må det raske tiltak til.
DN170612 Han mener finanspolitiske tiltak fra regjeringen har påvirket positivt.
DN170612 Lave oljepriser, finanspolitiske tiltak fra Den europeiske sentralbanken og reformer på hjemmebane har viste seg å være positivt for Italia de siste årene, men slike betingelser vil ikke vare langt inn i fremtiden, påpeker IMF.
DN170612 I tillegg er flere DUP-politikere svært kritiske til klimaforskning og tiltak for å bekjempe klimaendringene.
DN170612 Hun vil presisere i arbeidsmiljøloven hvilke rettigheter man har som fast ansatt, sette et tak på hvor stor andel av arbeidskraften som kan være innleid og ønsker tiltak som sørger for at vikarbruk dekker reelle behov.
DB170612 Statsadvokaten sa i en uttalelse at politiet ville bli tvunget til å ta alle nødvendige tiltak for å stoppe provokasjoner, uro eller handlinger som kan føre til brudd på offentlig sikkerhet og skape forhold som truer medborgernes liv og helse.
DA170612 Han mener finanspolitiske tiltak fra regjeringen har påvirket positivt.
DA170612 Hun vil presisere i arbeidsmiljøloven hvilke rettigheter man har som fast ansatt, sette et tak på hvor stor andel av arbeidskraften som kan være innleid og ønsker tiltak som sørger for at vikarbruk dekker reelle behov.
AA170612 Han mener finanspolitiske tiltak fra regjeringen har påvirket positivt.
AA170612 - Vi forbereder oss nå på å sette i verk tiltak dersom kjemikaliene lekker ut, sier en talsmann for Vietnams redningstjeneste.
AA170612 Hun vil presisere i arbeidsmiljøloven hvilke rettigheter man har som fast ansatt, sette et tak på hvor stor andel av arbeidskraften som kan være innleid og ønsker tiltak som sørger for at vikarbruk dekker reelle behov.
AA170612 Forsvarsbygg utfører nå et meget positivt tiltak som vil komme store deler av Ørlands innbyggere til gode.
AA170612 Selv om Malawi er et fattig land, mener Marianne at mye kan bedres gjennom små tiltak .
VG170611 Tiltakene i enkeltvedtaket ble evaluert og det ble konkludert med at det ikke var behov for å sette inn noe nye tiltak , svarer Lundeberg.
VG170611 Lærerne gjorde også ulike tiltak med elevsammensetning i grupper, plassering i klasserom og samtale med Henriette for å følge opp.
VG170611 Tiltak ble satt inn for å få tak i hva som skjedde, med forsterket inspeksjon og samtaler med elever som har stor uro i seg.
SA170611https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/NFF-leder-om-Hegerberg--Den-storste-profilen-norsk-kvinnefotball-har-hatt-237061b.html Et av flere tiltak for å skape begeistring og oppmerksomhet før sommerens EM i Nederland.
SA170611 Nedgangen nå skyldes ikke at flere går ut i jobb, men først og fremst at folk går ut av statistikken ; til sosialhjelp, utdanning, tiltak eller passivitet.
SA170611 DEBATT : Nedgangen i arbeidsledigheten nå skyldes ikke at flere går ut i jobb, men først og fremst at folk går ut av statistikken ; til sosialhjelp, utdanning, tiltak eller passivitet.
SA170611 Et av flere tiltak for å skape begeistring og oppmerksomhet før sommerens EM i Nederland.
DN170611 Fra flere hold spås det at Trump vil kunngjøre flere tiltak i Miami på fredag som vil begrense liberaliseringen tidligere president Barack Obama fikk igjennom i forholdet mellom de to landene.
DB170611 For eksempel ga et tiltak for gratis utstyr i Bjørndal IL ; en lokalklubb for et innvandrerområde i Oslo sørøst, hele 6 000 utlån sist vinter.
BT170611https://www.bt.no/100Sport/fotball/NFF-leder-om-Hegerberg--Den-storste-profilen-norsk-kvinnefotball-har-hatt-237061b.html Et av flere tiltak for å skape begeistring og oppmerksomhet før sommerens EM i Nederland.
BT170611 VAKSINERING : I EU er vaksineskepsis ansett som en alvorlig trussel for folkehelsen og tiltak iverksatt.
BT170611 I EU er vaksineskepsis ansett som en alvorlig trussel for folkehelsen og tiltak iverksatt.
BT170611 Et av flere tiltak for å skape begeistring og oppmerksomhet før sommerens EM i Nederland.
AP170611https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/NFF-leder-om-Hegerberg--Den-storste-profilen-norsk-kvinnefotball-har-hatt-237061b.html Et av flere tiltak for å skape begeistring og oppmerksomhet før sommerens EM i Nederland.
AP170611 Et av flere tiltak for å skape begeistring og oppmerksomhet før sommerens EM i Nederland.
AA170611 Fra flere hold spås det at Trump vil kunngjøre flere tiltak i Miami på fredag som vil begrense liberaliseringen tidligere president Barack Obama fikk igjennom i forholdet mellom de to landene.
AA170611 - Qatar vil ikke iverksette tiltak overfor innbyggere i Qatar som er statsborgere i land som har brutt diplomatiske bånd eller trappet ned den diplomatiske representasjonen med staten Qatar, heter det i en kunngjøring som er videreformidlet av statlige medier.
VG170610 I tillegg har partiet vært ute i andre medier og lovet andre tiltak , som fullfinansiering av E16 Slomarka-Nybakk, vossebana Arna-Stanghelle og prosjekter i Rana med en prislapp på til sammen 6,9 milliarder kroner.
SA170610 ¶ Saghaug forklarer at utmerkelsen er for å markere gode tiltak i regi av friluftsrådene, og også for å lage litt fest rundt det alt arbeidet som gjøres.
DB170610 Om vi iverksetter tiltak eller ikke er ikke noe vi opplyser til Tveter eller Dagbladet, sier senorrådgiver Martin Bernsen i PST om et brev fra asyladvokat Trygve Tveter.
DB170610 Om vi iverksetter tiltak eller ikke er ikke noe vi opplyser til Tveter eller Dagbladet, sier Bernsen til Dagbladet.
AP170610https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Verden-i-dag--mye-bedre-enn-den-ser-ut--Stein-Ringen-622822b.html Men det gir mening å være engasjert fordi vi har erfaring for at menneskelig skaperevne og tiltak ofte bidrar til å gjøre tingene bedre.
AP170610 Men det gir mening å være engasjert fordi vi har erfaring for at menneskelig skaperevne og tiltak ofte bidrar til å gjøre tingene bedre.
AP170610 Norge har implementert en rekke tiltak for et grønt skifte.
AA170610 - Jeg ber deg innstendig vurdere og iverksette tiltak som kan få satt et endelig punktum for denne saken som et tegn på nåde for meg selv og min familie, sa den nå 54 år gamle kvinnen til dommer Scott Gordon.
AA170610 - Om vi iverksetter tiltak eller ikke, er ikke noe vi opplyser til Tveter eller Dagbladet, sier Bernsen.
AA170610 - Om vi iverksetter tiltak eller ikke, er ikke noe vi opplyser til Tveter eller Dagbladet, sier Bernsen.
VG170609 Hun mistet kontakten med folket og la frem forslag om kutt i sosiale tiltak til eldre og barn, kutt som ikke egentlig sparer så mye penger, men stikker dypt i folk, sier Whyatt.
VG170609 Isolasjon fra andre fanger brukes ofte i europeisk fengselsvesen, og det settes inn kompenserende tiltak fordi skadepotensialet er kjent.
VG170609 Satte inn vektere ¶ Én måned før notatet ble forfattet, sendte skolens arbeidsmiljøutvalg ( AMU ) et brev til Utdanningsetaten om å sette inn støttende tiltak ved skolen.
VG170609 Samtidig ønsker vi å utvide skolens kapasitet med tanke på miljøarbeid og planlegger flere tiltak rettet mot enda tettere oppfølging av elever, skriver Dunlop som også er fornøyd med at skolen har tett kontakt med politiet.
VG170609 Og vi har fått hjelp med å finne tiltak som bidrar til et bedre arbeidsmiljø med færre tilfeller av vold og trusler ved skolen, og god oppfølging av ansatte når noe skjer, formidler skolelederen.
VG170609 I tillegg ba jeg utdanningsetaten om å prioritere tiltak for å bistå i flere alvorlig situasjoner.
VG170609 - Skolen har over et tidsrom leid miljøarbeidere, og da vi satte inn miljøarbeidere samtidig som vi iverksatte en bredere pakke av tiltak , har vi opplevd at dette har fungert godt, og har bidratt til ro i skolemiljøet.
VG170609 Vanlige tiltak på slike skoler er å ha miljøarbeider og miljølærere som jobber forebyggende.
VG170609 - Vi har jobbet frem en flertallsmerknad til revidert budsjett som gir utdanningsbyråden klar beskjed om å setter inn tiltak og rapportere tilbake hvilke tiltak som settes inn både på kort og på lang sikt.
VG170609 - Vi har jobbet frem en flertallsmerknad til revidert budsjett som gir utdanningsbyråden klar beskjed om å setter inn tiltak og rapportere tilbake hvilke tiltak som settes inn både på kort og på lang sikt.
VG170609 - Men hvilke konkrete tiltak setter dere nå inn mot situasjonen som beskrives ?
VG170609 - Er det riktig tiltak å sette inn vektere - slik det er på noen skoler ?
VG170609 - Det ser jeg på som kortsiktige tiltak for å løse akutte situasjoner.
VG170609 Uenige, men har gjennomført tiltak
VG170609 Selv om departementet på mange områder var uenige i kritikken, opplyses det om at de på flere av punktene allerede er gjennomført tiltak som har forbedret forholdene for de norske fangene.
NL170609 Dette er ikke å privatisere driften av kommunale haller, tvert i mot er det tiltak for å øke dugnadsdrevne idrettslags muligheter for mer offentlig åpningstid og mer breddeaktivitet, som igjen øker rekrutteringen slik at sportslig aktivitet blir bærekraftig helt frem til godt grunnlag for A-lag på seniornivå.
NL170609 Vi må forstå fortiden for å kunne forme framtiden, først da kan vi forme tiltak for våre barn og barnebarn som vil kunne stå seg over tid.
FV170609 Somalisk kvinneforening gikk fredag kveld i bresjen for et nytt viktig tiltak i Kvadraturen.
DB170609 Derfor iverksatte de ingen tiltak .
DB170609 Strategien vil omhandle tiltak på forskning og utdanning, og vil legge til rette for langsiktig oppbygging av kompetanse.
AA170609 | Vegvesenet vurderer tiltak mot køproblemene på Ranheim ¶
AA170609 Vurderer flere tiltak
AA170609 Større og dyrere tiltak kan også være aktuelle, men ligger lenger fram i tid på grunn av mangel på penger.
AA170609 - Hvilke tiltak kan være aktuelle ?
AA170609 Vi har vurdert den til å ikke være reell, ingen operative tiltak er iverksatt.
AA170609 All ære til praktiske løsninger, men de koster ofte mye penger og bærer preg av et samfunn som må finne på tiltak fordi sommerferien er latterlig lang.
VG170608 Han vil finansiere viktige sosial tiltak med å ta litt fra dem som har veldig mye, for å løfte de altfor mange i dette landet som sliter, sier taxisjåfør Alpi Emmin ( 42 ) til VG i London.
VG170608 - Jeg sa til meg selv at alt annet av tiltak fra politikerne alltids kan endres om noen år, med noen andre ved makten, men brexit er for alltid, så jeg føler at dette er min siste sjanse til å si at jeg ikke vil ut av EU, sier 27-åringen, som også stemte på Liberaldemokratene.
VG170608 Dette beløpet inkluderer støtte til utskiftning av oljefyrer, vedovner og andre tiltak .
VG170608 » - Det er riktig og bra at Oslo kommune gir støtte til slike tiltak , og ikke minst at de legger opp til rådgivning for borettslag som vil bygge ladepunkter, sier Jan Brede Strengen ( 46 ) i Åsly borettslag på Bogstad.
SA170608 Derfor gjelder det å finne tiltak som er treffende, ikke første og beste innfall.
SA170608 Dersom systemet ikke fungerer, vil Arbeidstilsynet kunne gi pålegg til arbeidsgiver og kreve at tiltak settes inn.
SA170608 Arbeidstilsynet kan følge opp arbeidet og dersom ikke tiltak iverksettes kan tvangsmulkt, overtredelsesgebyr og anmeldelse ilegges.
SA170608 Arbeidsmiljøutvalget skal ha oversikt og følge nøye med i utviklingen over arbeidsmiljøutfordringene i virksomheten og sørge for at tiltak iverksettes og følges opp.
FV170608 Nå initierer Sørlandet et nytt nasjonalt tiltak for forebygging av depresjon og selvmord.
DN170608 Særlig har arbeidet med nye signalanlegg ikke vært planlagt, organisert og gjennomført godt nok, mener Riksrevisjonen, som peker på at signalanlegg og tiltak som kryssingsspor og anlegg for å snu og parkere tog ikke har vært en samordnet del av investeringsprosjektene. − Bedre samordning med disse mindre tiltakene, sammen med endringer i ruteplanen, kunne gi
DN170608 - Forskjellsbehandlingen skyldes at USA holder sin hånd over Israel og nedlegger veto i FNs sikkerhetsråd så fort det foreslås tiltak som kan ha effekt, konstaterer førsteamanuensis Lars Gule ved Høgskolen i Oslo.
DB170608 I den nylig lanserte Handlingsplanen for bedre kosthold 2017 - 2021 ble det lansert en rekke gode og viktige tiltak for å bedre folkehelsen de neste fire årene.
DB170608 Kulturdepartementet opplyser i en e-post til Dagbladet at alternativet regjeringen har valgt inkluderer tiltak for å forbedre situasjonen når det gjelder tilgjengelighet og universell utforming, og disse tiltakene inngår i kostnadsestimatet.
DB170608 Kulturdepartementet opplyser i en e-post til Dagbladet at alternativet regjeringen har valgt inkluderer tiltak for å forbedre situasjonen når det gjelder tilgjengelighet og universell utforming, og disse tiltakene inngår i kostnadsestimatet.
DA170608 Hvis vi ikke innfører aktive tiltak for å tiltrekke oss barnefamilier vil vi få en « forgubbing ».
DA170608 Særlig har arbeidet med nye signalanlegg ikke vært planlagt, organisert og gjennomført godt nok, mener Riksrevisjonen, som peker på at signalanlegg og tiltak som kryssingsspor og anlegg for å snu og parkere tog ikke har vært en samordnet del av investeringsprosjektene. − Bedre samordning med disse mindre tiltakene, sammen med endringer i ruteplanen, kunne git
AP170608 « Men en pågående videreutvikling av « effektpakker » i ( det nye ) Jernbanedirektoratet skal bidra til at investeringer og andre tiltak ses i sammenheng og kommer med i prosjektgrunnlaget og gjennomføringen av prosjektene, » skriver han.
AP170608 Si ;D-innlegg : Man må også sette i gang tiltak for å følge opp visjonene.
AA170608 Politiet sier at de har vurdert sikkerheten før selve valget, og har forberedt « et spesielt og svært fleksibelt tiltak » som kan settes i verk om det skulle trengs. | - Vi blir sittende her til søndag ¶
AA170608 Politiet sier at de har vurdert sikkerheten før selve valget, og har forberedt « et spesielt og svært fleksibelt tiltak » som kan settes i verk om det skulle trengs. ( ©NTB ) ¶
AA170608 Særlig har arbeidet med nye signalanlegg ikke vært planlagt, organisert og gjennomført godt nok, mener Riksrevisjonen, som også peker på at tiltak som kryssingsspor og anlegg for å snu og parkere tog ikke har vært en samordnet del av investeringsprosjektene.
VG170607 Saudi-Arabia og de andre landene som nå har iverksatt harde tiltak mot Qatar, har alle hatt flere grunner til å reagere mot landet.
VG170607 Ifølge NTB inneholder budsjettavtalen også økt lærlingtilskudd, 250 nye studieplasser for IKT, tilskuddsordning mot barnefattigdom, nye 20 millioner til tiltak mot plastforsøpling og økt inntektsgrense for ordningen med gratis kjernetid i barnehagen.
VG170607 Det må selvsagt gjøres avveininger av ressursbruken, men Venstre vil aldri være med på at det betyr at det kuttes i massevis av klimavennlige tiltak i industrien, sier han.
VG170607 Både Senterpartiet og Ap reagerer kraftig, og de får støtte fra Venstre : Det ligger ikke an til at regjeringen har støtte for en ordning som fjerner støtte til tiltak som reduserer CO2-utslippene til den landbaserte industrien innen kvotepliktig sektor.
VG170607 ADVARER : Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri slår alarm om endringer som gjør at norske industribedrifter kan miste støtte til tiltak som kutter CO2-utslippene.
VG170607 - Vi støtter ikke lenger tiltak i kvotepliktige anlegg hvor det primære formålet er å redusere utslippene.
VG170607 - Det som er det viktige i mandatendringen til Enova er at de skal prioritere tiltak innen ikke-kvotepliktig sektor, spesielt rettet mot transport.
SA170607 Internering er et såpass grovt tiltak at ingen vurderer det som en seriøs løsning.
SA170607 Regjeringen ønsker å samordne regelverket for legging av bredbåndskabel lang veier, og foreslår en rekke tiltak som skal gjøre det enklere og billigere å legge bredbånd.
SA170607 Økt lærlingtilskudd, 250 nye studieplasser for IKT, tilskuddsordning mot barnefattigdom, nye 20 millioner til tiltak mot plastforsøpling og økt inntektsgrense for ordningen med gratis kjernetid i barnehagen.
SA170607 Venstre har i samtalene prioritert mer til jobbvekst, etter- og videreutdanning av lærere samt tiltak mot plastforsøpling.
NL170607 Faktisk foreslår vi om lag 11,7 milliarder kroner i Nasjonal transportplan 2018-2029 til tiltak for syklister og gående.
NL170607 Faktisk foreslår vi om lag 11,7 milliarder kroner i Nasjonal transportplan 2018-2029 til tiltak for syklister og gående, skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
DN170607 DNB Markets venter at dagens retningslinjer fra Finanstilsynet, sammen med tidligere annonserte tiltak knyttet til markedsføring, kredittkortfakturering og gjeldsregister, vil redusere veksten i forbrukslån, som meglerhuset mener ikke er bærekraftig.
DN170607 Finansminister Siv Jensen er tilfreds med at regjeringens tiltak virker dempende på den kraftige prisveksten i boligmarkedet.
DB170607 « Stortinget ber regjeringen foreta en vurdering av mulige kompenserende tiltak som kan bidra til at studenter som har avsluttet profesjonsstudier i utlandet, men som ikke får autorisasjon i Norge som følge av endret praksis i Helsedirektoratet etter at de har påbegynt studiet ved den aktuelle utdanningsinstitusjonen, kan oppnå autorisasjon i Norge.
DB170607 - Med dette forslaget ber vi regjeringen om å se på hvilke kompensatoriske tiltak som kan iverksettes for å hjelpe disse studentene.
DB170607 Det ble imidlertid også brukt hunder under Green Day-konserten i januar, sier Kirkeleite, som forteller a t de har skjerpet sikkerhetsnivået ved Oslo Spektrum de siste årene, med både synlige og ikke-synlige tiltak .
DB170607 Vi trenger en ny type globalinnsats for å utvikle og finansiere bærekraftig fiskeriforvaltning, marint vern, stans i havforsøpling og tiltak for å hindre havforsuring.
DB170607 Dette førte likevel ikke til at det britiske sikkerhetspolitiet MI5 gjennomførte noen tiltak mot de tre.
DB170607 De vurderingene må bygge på den kunnskap og forskning som foreligger, mer enn på politikernes evige behov for raske og synlige tiltak .
DB170607 Andre tiltak kan bli høyere straffer for all befatning med terrorisme, raskere utvisning av terrormistenkte og enda tettere overvåking av all digital kommunikasjon.
DB170607 Et sentralt tiltak er derfor at eldre som ønsker det, kan stå lenger i arbeidslivet.
DA170607 Budsjettenigheten bærer preg av fortsatte tiltak for å bekjempe økende ledighet, fattigdomsbekjempelse og klima.
DA170607 * Tiltak mot forsøpling i havet styrkes med 20 millioner kroner.
BT170607 Budsjettenigheten bærer preg av fortsatte tiltak for å bekjempe økende ledighet, fattigdomsbekjempelse og klima.
BT170607 * Tiltak mot forsøpling i havet styrkes med 20 millioner kroner.
AP170607https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Stottepartiene-flytter-pa-droyt-400-millioner-kroner-i-revidert-budsjett-622684b.html Budsjettenigheten bærer preg av fortsatte tiltak for å bekjempe økende ledighet, fattigdomsbekjempelse og klima.
AP170607https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Stottepartiene-flytter-pa-droyt-400-millioner-kroner-i-revidert-budsjett-622684b.html * Tiltak mot forsøpling i havet styrkes med 20 millioner kroner.
AP170607 Budsjettenigheten bærer preg av fortsatte tiltak for å bekjempe økende ledighet, fattigdomsbekjempelse og klima.
AP170607 * Tiltak mot forsøpling i havet styrkes med 20 millioner kroner.
AA170607 Selv om regjeringens tiltak for å avhjelpe skadevirkningene av oljekrisen har bidratt til å holde norsk økonomi godt oppe de siste årene, så er arbeidsledigheten fortsatt høy etter norske standarder, poengterer OECD i verdensrapportens norske kapittel. ( ©NTB ) ¶
AA170607 Selv om regjeringens tiltak for å avhjelpe skadevirkningene av oljekrisen har bidratt til å holde norsk økonomi godt oppe de siste årene, så er arbeidsledigheten fortsatt høy etter norske standarder, poengterer OECD.
AA170607 Regjeringen innførte fra samme tidspunkt kompenserende tiltak for den nye økte arbeidsgiveravgiften som fulgte av de nye sektorbegrensningene, ifølge en pressemelding fra Finansdepartementet.
AA170607 I tillegg styrkes fattigdomsbekjempelse med en rekke tiltak , domstolene og etterforskningskapasiteten til politiet når det gjelder vold og overgrep mot barn får økte bevilgninger, og i tillegg får Andøya kommune 15 millioner kroner ekstra i omstillingstiltak.
AA170607 Budsjettenigheten bærer preg av fortsatte tiltak for å bekjempe økende ledighet, fattigdomsbekjempelse og klima.
AA170607 * Tiltak mot forsøpling i havet styrkes med 20 millioner kroner.
AA170607 Økt lærlingtilskudd, 250 nye studieplasser for IKT, tilskuddsordning mot barnefattigdom, nye 20 millioner til tiltak mot plastforsøpling og økt inntektsgrense for ordningen med gratis kjernetid i barnehagen.
AA170607 Venstre har i samtalene prioritert mer til jobbvekst, etter- og videreutdanning av lærere samt tiltak mot plastforsøpling.
AA170607 I skyggen av terror på britisk jord sto Theresa May frem søndag med krav om hardere tiltak mot islamistiske ekstremister.
AA170607 Det siste Storbritannia trenger er en svekket statsminister som vil slite med å gjennomføre tiltak mot terror og sikre en levelig exit fra EU.
VG170606 Til tross for at befolkningen gjør tiltak for å sikre seg mot en eventuell krise, virker regjeringen fattet.
SA170606 Andre tiltak i strategien er å styrke programforskningen i Forskningsrådet som er knyttet til lærerutdanningene, samt innføre en innovasjonsordning hvor barnehager, skoler, kommuner og fylkeskommuner - sammen med forskere - kan søke om penger til å prøve ut og evaluere virkningen av nye tiltak .
SA170606 Andre tiltak i strategien er å styrke programforskningen i Forskningsrådet som er knyttet til lærerutdanningene, samt innføre en innovasjonsordning hvor barnehager, skoler, kommuner og fylkeskommuner - sammen med forskere - kan søke om penger til å prøve ut og evaluere virkningen av nye tiltak.
SA170606 Det er helt nødvendig med tiltak som retter seg mot hele familien og som aktiverer nettverket rundt barna og ungdommene etter et dødsfall, sier psykolog Cecilie Lobben Munch.
NL170606 Jeg ser ikke hvilke andre tiltak som kan redusere eller kompensere tapene.
NL170606 I en av artiklene ble det referert fra et internt møte ved sykehuset der man drøftet ulike tiltak for bedre pasientsikkerhet.
NL170606 Det må tas fra veier, skoler og næringsrettede tiltak .
FV170606 I driftsstyret tirsdag ble det vedtatt en rekke tiltak for å bedre tilstanden.
DN170606 Stortingspresidenten viser til at prosjektet nå har god fremdrift, og at det ble iverksatt " en rekke tiltak " i 2014.
DN170606 Foto : Chris Ratcliffe/Bloomberg/NTB Scanpix ¶ | Tiltak mot terror ¶
DB170606 Klok av skade av treningssmellen til Petter Northug forrige sesong og smellen til store deler av det svenske herrelandslaget i 2015/16-sesongen, gjør altså svenskene nå forebyggende tiltak .
DB170606 Stortingspresidenten viser til at prosjektet nå har god fremdrift, og at det ble iverksatt " en rekke tiltak " i 2014.
DB170606 Som ventet får ikke Ap sine forslag for et mer seriøst arbeidsliv flertall i Stortinget, da Høyre mener de overlapper med regjeringens egne tiltak .
DB170606 Han er kritisk til utspillet fra Kambe, og påpeker at Høyre faktisk stemmer ned det han mener er tiltak som vil sikre et mer seriøst arbeidsliv.
DB170606 - Jeg er glad for at hele justiskomiteen stiller seg bak at det er både uheldig og uønsket at barn eksponeres for pornografi, og at KrF nå har fått gjennomslag for at det skal settes ned et utvalg som skal finne nye tiltak for å beskytte barn mot pornografi og økt seksualisering, sier KrFs justispolitiske talsmann, Kjell Ingolf Ropstad, til Dagen.
DB170606 Vi burde avkriminalisere bruk og besittelse av illegale rusmidler, etablere tverrfaglige nemnder og tilby hjelp, ikke strafferettslige tiltak .
DB170606 Nemnden vurderer så om det er behov for ytterligere tiltak som behandling eller sanksjon.
DB170606 Hun kan stå bak mikrofonene utenfor 10 Downing Street og love tiltak og handling, mens selveste statsministerkatta stryker langs beina hennes.
DB170606 Debatten om terrorbekjempelse er ikke en som skiller de to partiene i samme grad, selv om May tar til orde for flere drastiske tiltak både når det gjelder overvåking og reaksjoner som Corbyn trolig er kritisk til.
DA170606 Den nye målingen, som er utført av Ipsos for nyhetsbyrået Reuters, viser at over 70 prosent fortsatt mener USA bør iverksette « aggressive » tiltak for å begrense den globale oppvarmingen. 68 prosent svarer at USA bør lede den globale innsatsen for å takle problemet.
DA170606 Slike tiltak som modellen i Jordan kan ikke være en erstatning for å fortsatt ta imot flyktninger til Europa, men ett supplement til det, sier Nesse, som etterlyser økt satsing på nærområdene.
DA170606 - Jeg er glad for at hele justiskomiteen stiller seg bak at det er både uheldig og uønsket at barn eksponeres for pornografi, og at KrF nå har fått gjennomslag for at det skal settes ned et utvalg som skal finne nye tiltak for å beskytte barn mot pornografi og økt seksualisering, sier KrFs justispolitiske talsmann, Kjell Ingolf Ropstad, til Dagen.
DA170606 Der må det helt andre tiltak til.
BT170606https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ny-undersokelse-Okt-risiko-for-a-do-tidligere-om-man-har-mistet-et-sosken-i-barndommen-10192b.html Det er helt nødvendig med tiltak som retter seg mot hele familien og som aktiverer nettverket rundt barna og ungdommene etter et dødsfall, sier psykolog Cecilie Lobben Munch.
AP170606https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/--Farre-vestlige-kriger-vil-gi-mindre-terror-622617b.html Vestens viktigste tiltak mot terroren, mener Stephen M.
AP170606https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ny-undersokelse-Okt-risiko-for-a-do-tidligere-om-man-har-mistet-et-sosken-i-barndommen-10192b.html Det er helt nødvendig med tiltak som retter seg mot hele familien og som aktiverer nettverket rundt barna og ungdommene etter et dødsfall, sier psykolog Cecilie Lobben Munch.
AP170606 Vestens viktigste tiltak mot terroren, mener Stephen M.
AP170606 Det er helt nødvendig med tiltak som retter seg mot hele familien og som aktiverer nettverket rundt barna og ungdommene etter et dødsfall, sier psykolog Cecilie Lobben Munch.
AA170606 Den nye målingen, som er utført av Ipsos for nyhetsbyrået Reuters, viser at over 70 prosent fortsatt mener USA bør iverksette « aggressive » tiltak for å begrense den globale oppvarmingen. 68 prosent svarer at USA bør lede den globale innsatsen for å takle problemet.
AA170606 Kanskje det er derfor det brasilianske samfunnet og staten ikke er så interessert i å sette i verk effektive tiltak for å unngå disse tapene, sier IPEA-forsker Daniel Cerqueira.
AA170606 Rådmannen mener at det er mulig å utforske tiltak i, og tett på, parkarealene dersom gevinsten er så stor at den forsvarer inngrep.
AA170606 Stortingspresidenten viser til at prosjektet nå har god fremdrift, og at det ble iverksatt " en rekke tiltak " i 2014.
AA170606 Venstre har i samtalene prioritert mer til jobbvekst, etter- og videreutdanning av lærere samt tiltak mot plastforsøpling.
AA170606 Stortingspresidenten viser til at prosjektet nå har god fremdrift, og at det ble iverksatt " en rekke tiltak " i 2014.
AA170606 Venstre har i samtalene prioritert mer til jobbvekst, etter- og videreutdanning av lærere samt tiltak mot plastforsøpling.
AA170606 Vi innfører også en innovasjonsordning hvor barnehager, skoler, kommuner og fylkeskommuner kan søke om penger til å prøve ut og evaluere virkningen av nye tiltak , sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
VG170605 Lanserte tiltak
VG170605 Med seg i kofferten har han 100 millioner kroner til tiltak for å begrense plastforsøpling.
SA170605 Statsminister Theresa May ventes å komme med flere detaljer om hvilke tiltak som gjøres etter angrepet, etter å ha vært i møte med regjeringens krisekomité COBRA mandag formiddag.
NL170605 Vi trenger effektive tiltak mot fremmedkrigere - forbud mot å delta i krigshandlinger utenfor ditt eget land.
DN170605 Statsminister Theresa May ventes å komme med flere detaljer om hvilke tiltak som gjøres etter angrepet, etter å ha vært i møte med regjeringens krisekomité COBRA mandag formiddag. ( ©NTB ) ¶
DB170605 Denne uka fikk politimestrene i landet beskjed om å sette i verk tiltak før den store hovedsesongen starter rett over pinse.
DA170605 Det er ikke avsatt midler sentralt til tiltak som dette.
DA170605 Det er den enkelte videregående skolen som gjør løpende vurderinger av om det er behov for vektere eller andre tiltak , og bestiller disse.
DA170605 mars ber AMU etaten « sette inn støttende tiltak » ved skolen.
AP170605 Dette er et lokalt og meget nyttig tiltak .
AA170605 Til tross for at befolkningen gjør tiltak for å sikre seg mot en eventuell krise, virker regjeringen fattet.
AA170605 Statsminister Theresa May ventes å komme med flere detaljer om hvilke tiltak som gjøres etter angrepet, etter å ha vært i møte med regjeringens krisekomité COBRA mandag formiddag. ( ©NTB ) ¶
AA170605 - Entreprenøren har ansvaret for mindre tiltak som for eksempel lapping av hull i asfalten.
VG170604 Han påpeker at hun imidlertid ikke beskrev noen spesifikke tiltak på islamistisk terrorisme, og spør hvordan det hun nå vil gjøre nå er annerledes enn det Storbritannia har gjort de siste seks årene.
VG170604 Men selv om May varslet tiltak som regulering av internett, har hverken hun eller andre lands myndigheter et knippe enkle virkemidler raskt tilgjengelig.
SA170604 Når Statoil snakker om å bidra i klimaarbeidet, dreier det seg først og fremst om tiltak som skal rettferdiggjøre at nettopp Statoil kan fortsette gigantinvesteringene i fossil energi som vi i en verden med vellykket klimapolitikk altså må bruke betydelig mindre av - og det i løpet av få år.
NL170604 Selv med de nevnte tiltak , vil risikoen for nye aktører kunne være betydelig.
NL170604 Et annet tiltak for økt konkurranse er å splitte anbudet opp i flere kontrakter, et fartøy pr kontrakt eller 3 pakker med eksempelvis 4 + 4 + 3 fartøy.
FV170604 Skjerpede tiltak mot plastforurensing og marin forsøpling er et av hovedkravene fra Venstre i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett.
FV170604 Norske tiltak
FV170604 Mer kan jeg ikke si om innholdet nå, men vi har imidlertid satt i gang arbeid med tiltak mot forsøpling fra fiskeri og havbruk og mikroplast fra blant annet bildekk, kunstgressbaner og tekstiler, sier Helgesen.
DN170604 Mens Labour ledet av Jeremy Corbyn som også vil bruke mye penger på kriminalitetsforebyggende tiltak , samtidig er for åpne grenser, soft brexit og ikke like opptatt av sikkerhets- og forsvarspolitikk som May.
DB170604 Avisa presiserer ikke hvilke tiltak Russland vil ta for å følge opp målsetningen.
DB170604 - Hesteridningen kan framstå som et luksustilbud, men det er et viktig tiltak for å bedre motorikken til mange av barna, kommenterer Nilssen.
DB170604 I følge Arbeids- og velferdsdirektoratet er det til enhver tid 60000 personer som står i kø for å begynne på arbeidsrettede tiltak .
DB170604 I Navs årsrapport leser man at den gjennomsnittlige ventetiden for å komme i gang med tiltak er 390 dager.
DA170604 Utfordringen er ofte at veldig mange tiltak er preget av dilemma og har også en kostnadsside, forklarer Harpviken.
DA170604 Prio-direktør Kristian Berg Harpviken mener tiltak for å forhindre og å bekjempe terror har mange kostnader.
BT170604 Og de skiller heller ikke mellom offentlige tjenestemenn som bryter regler for å oppnå særfordeler, og kommuneansatte som viser kreativitet og engasjement for å få realisert et positivt tiltak for byens innbyggere.
AP170604 De er glad for alt som kan føre til at det blir en lettere hverdag, og ønsker tiltak som kan resultere i ras velkommen, sa ordfører Hustad i september i fjor.
AA170604 Det er mer komplisert å ta tak i forholdet mellom folk enn å gjøre tiltak på stinettet i Bymarka, sier seniorforsker i NINA Dagmar Hagen.
AA170604 De er glad for alt som kan føre til at det blir en lettere hverdag, og ønsker tiltak som kan resultere i ras velkommen, sa ordfører Hustad i september i fjor.
AA170604 De er glad for alt som kan føre til at det blir en lettere hverdag, og ønsker tiltak som kan resultere i ras velkommen, sa ordfører Hustad i september i fjor. ( ©NTB ) ¶
AA170604 Utfordringen er ofte at veldig mange tiltak er preget av dilemma og har også en kostnadsside, forklarer Harpviken.
AA170604 Nyhetene fra London om sju drepte og nesten 50 skadde i et nytt terrorangrep, skaper krav om mer politi i gatene, mer overvåkning, enda strengere innvandringspolitikk og enda flere tiltak mot terrorangrep.
NL170603 Hvis man virkelig hadde ønsket å få ned trafikken og forbedre miljøet og klimaet så finnes det et mye bedre tiltak som utmerket godt kan innføres istedenfor bommer og dyre veiprosjekter.
DB170603 I henhold til Paris-avtalen så skal hvert enkelt avtaleland erklære hvor mye de vil kutte utslippene sine med, og hvilke tiltak de skal sette i verk for å nå målene.
DB170603 at tiltak for å bekjempe IS skal skje i respekt for statenes ( i realiteten Syrias ) territorielle integritet.
DA170603 Glasstak over bassengene, opplevelsessenter, konferansesal og tiltak for å rekruttere nye fagfolk har sammen med markeringen av Vann- og avløpsverkets 150-årsjubileum utgjort en lang rekke plussargumenter.
DA170603 Glasstak over bassengene, opplevelsessenter, konferansesal og tiltak for å rekruttere nye fagfolk har sammen med markeringen av Vann- og avløpsverkets 150-årsjubileum utgjort en lang rekke plussargumenter.
BT170603 Relevante ambassader skal være knutepunkt for et samlet norsk engasjement, det være seg Norfund, Innovasjon Norge, norsk næringsliv eller bistandsfinansierte tiltak i samarbeid med multilaterale eller nasjonale partnere ».
BT170603 En « Team Norway-tilnærming » vil kunne bidra til en dreining mot for eksempel tiltak som gagner norsk næringsliv, mens bistanden innimellom må ta en for laget.
BT170603 Hvis mange ulike forskningsgrupper undersøker et tiltak som ikke har effekt, vil tilfeldigheter i data føre til at enkelte grupper likevel finner effekt.
AA170603 Han har også sagt at avtalen tvinger landene til å gjennomføre kostbare tiltak , noe som ikke stemmer.
VG170602 Torbjørn Røe Isaksen viser til økonomen Raj Chetty, som Agenda hadde på besøk i fjor høst, og peker på at han trekker fram utdanning som et viktig tiltak for å utjevne forskjeller.
VG170602 Det finnes en lang rekke forslag til tiltak som skal gjøre norsk skole bedre.
VG170602 Når en sentral partner går ut kan bli vanskeligere å mobilisere politisk vilje hos andre til å gjennomføre enda sterkere tiltak enn foreskrevet i Paris.
VG170602 Vi har vektlagt vår satsning på reduksjon av privatbilismen, tiltak for renere luft, flottere grøntområder og mer byliv i vår presentasjon som ble godt mottatt, sa Berg.
DN170602 Kineserne er klar over en reduksjon av utslipp fra fabrikker og andre tiltak er mulig - hvis viljen er til stede.
DN170602 Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak falt med 1300 personer.
DN170602 Et mulig nyvalg i Italia og om republikanerne i en tid med mye politisk uro rundt president Donald Trump lykkes i å innføre markedsvennlige tiltak i USA.
DB170602 ¶ VIL REDUSERE GRANULAT-FORBRUKET : NFF gjør tiltak for at gummikulene i kunstgresset ikke skal forsvinne.
DB170602 - Men vi mener vi skal klare det, sier Svendsen og påpeker at det allerede er etablert tre pilotprosjekter for å teste ut ulike tiltak for å begrense forbruket og spredningen av de små svarte kulene.
DB170602 Den kjente investoren og milliardæren snakker om Paris-avtalen, med tiltak som skal begrense temperaturstigningen til under to grader celsius.
DB170602 Medlemslandene forplikter seg til å gjennomføre tiltak for at så skal skje.
DB170602 I henhold til Paris-avtalen så skal hvert enkelt avtaleland erklære hvor mye de vil kutte utslippene sine med, og hvilke tiltak de skal sette i verk for å nå målene.
DB170602 Venstre har i våre budsjetter flyttet pengene byrådet bruker på utredninger og byråkrati i prosjekt bilfritt byliv, over til konkrete tiltak som vil gi mer byliv.
DB170602 Men byrådets plan er å starte slike tiltak først i 2019, og foreløpig er det ikke satt av noen penger.
DB170602 I byrådets plan for bilfritt byliv er det dessverre få konkrete tiltak som vil monne.
DA170602 Samtidig ser han at mange i denne aldersgruppen fortsatt er på arbeidsrettede tiltak .
DA170602 LES OGSÅ : Spår 10.000 nye jobber ¶ - Tiltak virker ¶
DA170602 I mai var 2517 personer i denne aldersgruppen helt ledige, mens 998 personer gikk på arbeidsrettede tiltak .
DA170602 2752 personer var i et arbeidsrettet tiltak .
DA170602 I tillegg gir juryen Hederlig omtale og 10.000 kroner til Frelsesarmeens tiltak Jobben.
DA170602 Alle slike tiltak på sjøbunnen skal bli oversendt museet.
DA170602 Til sammen var 93.100 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos Nav.
BT170602 Tiltak ble så iverksatt, og den første analysen viser at syrenivået er tilfredsstillende.
BT170602 Til sammen var 93.100 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos Nav.
AP170602 I tillegg til å heve pensjonsalderen og fryse pensjonen, foreslås også andre tiltak .
AP170602 » « Det er behov for å klarlegge nærmere om, og i så fall i hvilket omfang, det er handlingsrom for nasjonale tiltak rettet mot palmeolje som går lengre enn internasjonale standarder for bærekraft eller på andre måter innfører særnorske krav som kan berøre internasjonal grensekryssende handel.
AA170602 Kåringen skal også oppmuntre europeiske byer til å forplikte seg til pågående og ambisiøse klimaforbedrende tiltak og en bærekraftig utvikling.
AA170602 Til sammen var 93.100 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos Nav.
AA170602 » « Det er behov for å klarlegge nærmere om, og i så fall i hvilket omfang, det er handlingsrom for nasjonale tiltak rettet mot palmeolje som går lengre enn internasjonale standarder for bærekraft eller på andre måter innfører særnorske krav som kan berøre internasjonal grensekryssende handel.
AA170602 Mange hensyn og tiltak i riktig retning vil til sammen gi en god effekt for våre globalt trua arter.
VG170601 Siden 1970-tallet har California vært først ute med å innføre lover og gjennomføre progressive tiltak for å bevare miljøet, og hindre utslipp av klimagasser.
VG170601 Guvernøren i California, Jerry Brown, drar snart til Kina for å møte politiske i Midtens rike og diskutere tiltak for å hindre global oppvarming.
VG170601 EUs kommisjonsmedlem for klima og energi, Miguel Arias Canete har lovet flere planer om tiltak i morgen.
VG170601 Klinikken skriver også at de har nylig gjort flere tiltak for å sikre at pasientenes opplysninger skal være trygge.
SA170601 I et telefonmøte onsdag fikk landets politimestre beskjed fra Politidirektoratet om å sette inn tiltak for å redusere køene, skriver Dagbladet.
NL170601 Så skal det sies at kommunen ikke melker de vanskeligstilte for å finansiere andre tiltak .
NL170601 Andre igjen mener at sannhetskommisjon, inspirert av kommisjoner i Sør-Afrika og Canada, er et for drastisk grep - de mener mer edru tiltak heller bør tas i bruk, som mer forskning.
NL170601 Endelig, selve nøkkelspørsmålet er gjennomføring av praktiske tiltak slik at målene nås.
DB170601 Og at tiltak må iverksettes for å ta unna køene.
DB170601 - Vi hadde et møte med landets politidistrikter for å skaffe oss en oversikt over situasjonen akkurat nå, og for å forsikre oss om at det iverksettes tiltak før hovedsesongen for pass-søknader, sier fagdirektør i Politidirektoratet, Atle Roll-Matthiesen.
DB170601 Å frata eiendommene sin diplomatiske immunitet er et tiltak som administrasjonen skal vurdere, skriver avisa videre.
DB170601 Klokka ni i kveld får vi vite om president Donald Trump vil melde USA ut av Paris-avtalen, som inneholder tiltak for å begrense menneskeskapte klimaendringer til under to grader Celsius.
DB170601 Alliansen, som de har valgt å kalle « United States Climate Alliance », skal bestå av stater som forplikter seg til å følge opp Parisavtalen og iverksette tiltak mot klimaendringene.
DA170601 I et telefonmøte onsdag fikk landets politimestre beskjed fra Politidirektoratet om å sette inn tiltak for å redusere køene, skriver Dagbladet.
DA170601 Vi har mange tiltak allerede, så her er det veldig om å gjøre å samkjøre dem.
BT170601 I et telefonmøte onsdag fikk landets politimestre beskjed fra Politidirektoratet om å sette inn tiltak for å redusere køene, skriver Dagbladet.
BT170601 Det vil bli satt i verk avbøtende og lempende tiltak , så allmennheten kan besøke turistattraksjonen omtrent som før.
BT170601 Derfor krever KrF en rekke tiltak for å bedre vernet for au pairene.
AP170601 - Man må kunne tilby sivilbefolkningen tiltak som garanterer deres sikkerhet.
AA170601 I et telefonmøte onsdag fikk landets politimestre beskjed fra Politidirektoratet om å sette inn tiltak for å redusere køene, skriver Dagbladet.
AA170601 I et telefonmøte onsdag fikk landets politimestre beskjed fra Politidirektoratet om å sette inn tiltak for å redusere køene, skriver Dagbladet.
AA170601 Klimakutt og regnskogspenger er bra, men også tiltak for å holde norsk olje i bakken er avgjørende, sier Gulowsen i Greenpeace Norge.
VG170531 - Men nå er det gjort veldig mange tiltak .
VG170531 Klinikken skriver også at de har nylig gjort flere tiltak for å sikre at pasientenes opplysninger skal være trygge.
VG170531 - Så lenge man er ekstrem på Facebook i en sånn grad at du kan være en trussel mot befolkningen i Norge, bør det jo det, sier han og legger til : « Ekstremisme må møtes med ekstreme tiltak ».
VG170531 Prosjektene som inngår i Bergen-bypakken er blant annet den videre utbyggingen av bybanen til Fyllingsdalen og Åsane, en ny trafikkløsning i sentrum og flere tiltak til kollektiv-, sykkel- og gangtrafikken i byen.
DB170531 Dette til tross for at det må gjøres tiltak i olje- og gassindustrien.
DB170531 Situasjonen i Manchester viser at vi hele tiden må være på, og foreslå ekstreme tiltak , sier Njåstad.
DB170531 - Må møtes med ekstreme tiltak
DB170531 - Ekstremisme må møtes med ekstreme tiltak , sier Njåstad.
DB170531 Nye tiltak
DB170531 Derfor må vi kartlegge hva slags tiltak som kan være nyttige.
DB170531 - Vi setter i gang tiltak med Nav og helsevesenet.
DB170531 Dette til tross for at det må gjøres tiltak i olje- og gassindustrien.
DB170531 « Dette er et bra tiltak .
DB170531 Dette er tiltak som både styrker lokaldemokratiet og selvstyret, sier Lunde.
DB170531 KVINNEKAMPANJE : Det gigantiske reklamebyrået McCann oppfordrer mer enn 3500 selskaper - som SSGA investerer i på vegne av klienter - til å iverksette tiltak for å øke antall kvinner i styrene.
DB170531 Våre forebyggende tiltak begrenser seg til : Mer politi i gatene, besøksforbud og voldsalarm, urinprøvekontrakt, bekymringssamtalen og foredrag på skole.
DB170531 Så når Høyre-politikere fremmer enkle tiltak « for barnets beste », er det et tegn på manglende selvransakelse av egen politikk som har sviktet barna år etter år.
DB170531 I dag trenger vi også tiltak for å øke kunnskap om vår profesjon til de rundt oss.
DB170531 For små, men likevel søknadspliktige tiltak vil dispensasjonsandelen av gebyret dermed lett bli uforholdsmessig stor.
DA170531 På Tøyen måtte flere tiltak avbrytes, mens flere kritiserte områdeløftet for å være for mye fasade og for lite innhold.
DA170531 Første tiltak kan vi se allerede til høsten.
DA170531 - Grønland har også store ressurser, det er mange som ønsker å bo og drive forretning her, mange organisasjoner som kjenner området godt, og etter hvert flere store næringslivsaktører som kan bidra både med frivillig og økonomisk støtte til gode tiltak .
DA170531 Statsråden peker allerede før møtet på ett tiltak han ønsker å videreutvikle : ¶
DA170531 Men til tross for tiltak som gratis kjernetid for tre- fire - og - femåringer fra lavinntektsfamilier og nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling, viser tallene at minoritetsspråklige barn i mindre grad går i barnehage enn øvrige barn.
DA170531 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) skal onsdag diskutere tiltak for å øke barnehagebruken blant minoritetsspråklige barn.
DA170531 Flere tiltak
DA170531 Men at vektere nå brukes mer systematisk som et tiltak for å trygge og beskytte ansatte og elever, samt dempe sosiale konflikter elever imellom, har ikke vært vanlig her til lands.
DA170531 Vi tror summen av mange tiltak har bidratt til den positive utviklingen, både streng lovgivning, høye avgifter, hjelp til røykeslutt og kampanjer.
DA170531 Planlegging Bringeland - Vassenden, som står under overskriften E39 Ålesund - Molde er ikke en del av denne strekningen, og skulle vært oppført under en overskrift med tittel " Andre tiltak langs E39 ".
DA170531 I siste setning under E10 Fiskebøl-Nappstraumen står det : " Det tas i den videre planleggingen også høyde for at det over tid skal etableres gul midtlinje på strekningen Svolvær-KabelvågLeknes, men at det har lavere prioritet enn øvrige tiltak ".
DA170531 Det skal stå : " Det tas i den videre planleggingen også høyde for at det over tid skal etableres gul midtlinje på strekningen Fiskebøl-Svolvær-Leknes, men at det har lavere prioritet enn øvrige tiltak ".
DA170531 - Og vi forslår at det skal gjøres en gjennomgang og settes i verk tiltak for å hindre at de utøver myndighetsutøvelse som er forbeholdt det offentlige, sier Mandt.
BT170531 Stater, byer, bedrifter, skoler og andre aktører over hele USA og resten av verden, setter allerede i gang tiltak for å redusere utslippene og tilpasse seg klimaendringene.
BT170531 Derfor er bysykler, og alle andre tiltak som vil få flere bergensere på pedalene, sårt tiltrengt.
BT170531 Nå krever han og LEVE nye tiltak .
AP170531https://www.aftenposten.no/verden/Trump-trekker-trolig-USA-ut-av-Parisavtalen-622265b.html Vi må fortsette det arbeidet vi er i gang med, men med ytterligere tiltak og virkemidler., sier han.
AP170531https://www.aftenposten.no/verden/Et-Trump-nei-til-Paris-kan-gi-Kina-en-gyllen-sjanse-622271b.html - Utenfra kan de ikke lenger ha en mulighet til å forsøke å utvanne forslag og stanse tiltak de er uenige i, sier Kemp til Aftenposten på telefon fra Australia.
AP170531https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Nar-unge-flytter-hjemmefra_-slutter-mange-a-stemme-622200b.html Men andre tiltak er rene økonomiske spørsmål.
AP170531https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Nar-unge-flytter-hjemmefra_-slutter-mange-a-stemme-622200b.html LNU har foreslått en ti punktsliste over tiltak for å øke valgdeltakelsen blant unge, blant annet for å forhindre en slik situasjon.
AP170531https://www.aftenposten.no/norge/Isaksen-vurderer-infoplikt-om-barnehager-til-innvandrerforeldre-622220b.html Statsråden peker allerede før møtet på ett tiltak han ønsker å videreutvikle : ¶
AP170531https://www.aftenposten.no/norge/Isaksen-vurderer-infoplikt-om-barnehager-til-innvandrerforeldre-622220b.html Men til tross for tiltak som gratis kjernetid for tre- fire - og - femåringer fra lavinntektsfamilier og nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling, viser tallene at minoritetsspråklige barn i mindre grad går i barnehage enn øvrige barn.
AP170531https://www.aftenposten.no/norge/Isaksen-vurderer-infoplikt-om-barnehager-til-innvandrerforeldre-622220b.html Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) skal onsdag diskutere tiltak for å øke barnehagebruken blant minoritetsspråklige barn.
AP170531https://www.aftenposten.no/norge/Isaksen-vurderer-infoplikt-om-barnehager-til-innvandrerforeldre-622220b.html Flere tiltak
AP170531 Vi må fortsette det arbeidet vi er i gang med, men med ytterligere tiltak og virkemidler., sier han.
AP170531 - Utenfra kan de ikke lenger ha en mulighet til å forsøke å utvanne forslag og stanse tiltak de er uenige i, sier Kemp til Aftenposten på telefon fra Australia.
AP170531 Men andre tiltak er rene økonomiske spørsmål.
AP170531 LNU har foreslått en ti punktsliste over tiltak for å øke valgdeltakelsen blant unge, blant annet for å forhindre en slik situasjon.
AP170531 Statsråden peker allerede før møtet på ett tiltak han ønsker å videreutvikle : ¶
AP170531 Men til tross for tiltak som gratis kjernetid for tre- fire - og - femåringer fra lavinntektsfamilier og nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling, viser tallene at minoritetsspråklige barn i mindre grad går i barnehage enn øvrige barn.
AP170531 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) skal onsdag diskutere tiltak for å øke barnehagebruken blant minoritetsspråklige barn.
AP170531 Flere tiltak
AP170531 Jeg registrerer at Utenriksdepartementet erkjenner at de « har et forbedringspotensial når det gjelder arkivering og journalføring » og at departementet ifølge kommunikasjonssjef Frode Andersen « har iverksatt flere tiltak for å styrke arbeidet på dette området ».
AA170531 Bompenger er ikke positivt i seg selv, men det er veldig mye bra tiltak som ligger inne i denne pakken, sier Arbeiderpartiets Geir Dale.
VG170530 VG har de siste dagene avslørt at selv konkrete tiltak som å samlokalisere alarmsentralene blir trenert og motarbeidet av Politidirektoratet, uten at regjeringen ser ut til å være i stand til å gjøre noe med det.
VG170530 Dette er tiltak som vil hjelpe alle, men spesielt de som opplever mest mobbing.
SA170530 Men også når republikanerne har hatt politisk makt, for eksempel under guvernør Arnold Schwarzenegger ( 2003 - 11 ), var California ledende i å innføre tiltak mot naturforurensing og klimautslipp.
SA170530 Da må vi gjøre ytterligere tiltak for å styrke varslingsinstituttet, sier Stavanger-rådmann Per Kristian Vareide.
SA170530 Stortinget mangler både regjeringsapparatets ekspertise til å beregne de økonomiske konsekvensene av ulike tiltak og dessuten bondeorganisasjonenes evne til å stille spørsmål ved forslagene.
SA170530 FOTO : Ørjan Deisz ¶ | 100.000 sjøfolk har mistet jobbene, nå vil Frp ha tiltak mot sosial dumping på sjøen ¶
FV170530 Vindkraftselskaper inngår avtaler om kompenserende tiltak verd flere titalls millioner kroner like før kommunene skal si ja eller nei tiil utbyggingen.
DN170530 Derfor må hjemlige tiltak trappes opp.
DB170530 Dette er et underlig tiltak , på mange plan.
DA170530 Flere tiltak er gjennomført de siste årene for å legge til rette for et bedre togtilbud på Jærbanen.
DA170530 Vi kan ikke slutte med alle andre typer tiltak fordi man ønsker å yte mer på pleie og omsorg, svarer hun.
DA170530 I mandagens formannskapsmøte la rådmannen opp til at pengene skulle gå til følgende tiltak : ¶ â - ª Avsetning til premieavviklingsfond ( 11 300 000 kroner ) ¶ â - ª IT-infrastruktur, skole og barnehage ( 7 500 000 kroner ) ¶ â - ª IT-infrastruktur, helse og sosial ( 3 500 000 kroner ) ¶ â - ª IT-infrastruktur, ny stilling ( 300 000 kroner ) ¶ â - ª Kunstisbane ( 1 000 000 kroner ) ¶
DA170530 - Å sette slike tiltak opp mot hverandre er jeg litt skeptisk til å gjøre.
DA170530 * Nedsette et tidsklemmeutvalg, som skal utrede nye, konkrete tiltak for foreldre i tidsklemme.
DA170530 Stortinget mangler både regjeringsapparatets ekspertise til å beregne de økonomiske konsekvensene av ulike tiltak og dessuten bondeorganisasjonenes evne til å stille spørsmål ved de forslagene.
DA170530 - Det snakkes mye om disse tingene, men man er helt på hæla når det gjelder å komme på banen med tiltak .
BT170530 Skal kommunen som prøver å kvitte seg med jumbo-plassen i sykkeltilrettelegging, få kritikk når de endelig finner et tiltak som faktisk lar seg gjennomføre ?
AP170530https://www.aftenposten.no/okonomi/Siv-Jensen-skryter-av-hoyt-tempo-i-kampen-mot-skattejuks-622188b.html Særlig i oppfølgingen av kapitalfluktutvalgets rapport fra 2009 er det kommet tiltak .
AP170530https://www.aftenposten.no/okonomi/Siv-Jensen-skryter-av-hoyt-tempo-i-kampen-mot-skattejuks-622188b.html - Reformen hadde få tiltak mot skattetriksing i utlandet.
AP170530https://www.aftenposten.no/okonomi/IEA-anbefaler-Norge-a-oke-olje--og-gassproduksjonen---og-a-skaffe-seg-en-klimastrategi-622160b.html Han mener videre satsing på karbonfangst- og lagring, energieffektivisering og tiltak som kan få ned utslippene i olje- og gassektoren og i industrien vil være viktige midler for å nå målet.
AP170530https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-mener-Regjeringen-holdt-dokumentene-om-forholdet-til-Kina-skjult-fra-arkiver-og-offentligheten-618195b.html Om kritikken fra Riksrevisjonen om den manglende arkiveringen om Dalai Lama-beslutningen sier han at de har iverksatt tiltak for å sikre at relevante dokumenter arkiveres.
AP170530https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-mener-Regjeringen-holdt-dokumentene-om-forholdet-til-Kina-skjult-fra-arkiver-og-offentligheten-618195b.html - UD har iverksatt flere tiltak for å styrke arbeidet på dette området, sier kommunikasjonssjef Andersen.
AP170530 Særlig i oppfølgingen av kapitalfluktutvalgets rapport fra 2009 er det kommet tiltak .
AP170530 - Reformen hadde få tiltak mot skattetriksing i utlandet.
AP170530 Han mener videre satsing på karbonfangst- og lagring, energieffektivisering og tiltak som kan få ned utslippene i olje- og gassektoren og i industrien vil være viktige midler for å nå målet.
AP170530 Som et midlertidig tiltak vil Politiet fra og med 1. mai i år offentliggjøre journalene for PFT på politi.no, frem til en samlet løsning for etaten er på plass, sier han.
AP170530 Iverksetter midlertidige tiltak
AP170530 Om kritikken fra Riksrevisjonen om den manglende arkiveringen om Dalai Lama-beslutningen sier han at de har iverksatt tiltak for å sikre at relevante dokumenter arkiveres.
AP170530 - UD har iverksatt flere tiltak for å styrke arbeidet på dette området, sier kommunikasjonssjef Andersen.
AP170530 Stortinget mangler både regjeringsapparatets ekspertise til å beregne de økonomiske konsekvensene av ulike tiltak og dessuten bondeorganisasjonenes evne til å stille spørsmål ved forslagene.
AA170530 Stortinget mangler både regjeringsapparatets ekspertise til å beregne de økonomiske konsekvensene av ulike tiltak og dessuten bondeorganisasjonenes evne til å stille spørsmål ved forslagene.
SA170529 Litt til Metropolis ¶ 33 scener i hele landet fikk tilskudd av Musikkutstyrsordningen til fremføringsutstyr eller til akustiske tiltak i scenelokale, med en samlet tilskuddsramme på kr 3.718.000.
NL170529 Målet er å samarbeide om forebyggende tiltak mot svart økonomi.
NL170529 Vi skjønner så mye at tiltak for å forebygge uhell koster relativt mye mer enn null kroner som beslutningsgrunnlaget angir.
NL170529 Det er vel slik at opinionen ( i hvert fall de som benytter lufthavnen ) har en rett til å få innsyn i slike konsekvenser og hva som gjøres av kompenserende tiltak ut over " det har vi vurdert ".
DN170529 Forbudet er i tråd med Sikkerhetsrådet og EUs restriktive tiltak mot Nord-Korea.
DN170529 Når tunnelen igjen åpnes for trafikk, blir det med en rekke tiltak for å bedre sikkerheten.
DB170529 De har heldigvis tatt trusselen på alvor og satt i gang tiltak , forteller Heiberg til Dagbladet.
DB170529 Når tunnelen igjen åpnes for trafikk, blir det med en rekke tiltak for å bedre sikkerheten.
DB170529 Forbudet er i tråd med Sikkerhetsrådet og EUs restriktive tiltak mot Nord-Korea.
DB170529 - Regjeringen argumenterte for at sammenslåing av tiltak overfor ordinært arbeidsledige og tiltak rettet mot personer med nedsatt arbeidsevne, ville være en forenkling av forvaltningen og at dette ville gjøre tiltakene enklere å ta i bruk, heter det.
DB170529 - Regjeringen argumenterte for at sammenslåing av tiltak overfor ordinært arbeidsledige og tiltak rettet mot personer med nedsatt arbeidsevne, ville være en forenkling av forvaltningen og at dette ville gjøre tiltakene enklere å ta i bruk, heter det.
DA170529 Dette er en gylden anledning til å sette i gang tiltak for å modernisere og bygge nye omsorgsboliger og sykehjem i kommunene.
DA170529 - Vi er fortsatt i en fase hvor vi prøver ut ulike tiltak for å få innsamlingen så god som mulig, men vi skulle helst hatt lavere klagetall nå, det er det ingen tvil om, sier Bakke Fredriksen.
BT170529 Forbudet er i tråd med Sikkerhetsrådet og EUs restriktive tiltak mot Nord-Korea.
BT170529 I tillegg må det straks innføres tiltak mot den økende mengden hatkriminalitet, fastslår Europarådet.
BT170529 - Mer og bedre kunnskap om minoritetene og målrettede politiske tiltak er nødvendig, heter det i rapporten, der det også framholdes at enkelte folkegruppers omreisende livsstil ikke må være til hinder for enkeltindividers rett til blant annet skolegang.
BT170529 Tiltak mot hatkriminalitet ¶
AP170529https://www.aftenposten.no/verden/Donald-Trump-kommer-hjem-til-en-politisk-storm-Slik-vil-han-fa-Det-hvite-hus-tilbake-pa-rett-kjol-622088b.html Det hvite hus jobber, ifølge amerikanske medier, med en rekke tiltak for å få bedre grep om situasjonen : ¶
AP170529https://www.aftenposten.no/norge/Organisasjoner-kan-ikke-lenger-huse-flyktninger--Vi-gar-i-minus-pa-asylmottak-621859b.html Frivillige, givere og Norsk Folkehjelp ha bygget opp en rekke unike tiltak og tilbud til beboerne.
AP170529 Det hvite hus jobber, ifølge amerikanske medier, med en rekke tiltak for å få bedre grep om situasjonen : ¶
AP170529 Statens vegvesen har også innført en rekke andre tiltak når tunnelen åpnes igjen 29. mai : ¶
AP170529 Frivillige, givere og Norsk Folkehjelp ha bygget opp en rekke unike tiltak og tilbud til beboerne.
AA170529 - Vi innfører nødvendige tiltak for å fjerne ettervirkninger av katastrofen, sier Sobjanin på Twitter mandag. ( ©NTB ) ¶
AA170529 Det ble heldigvis ikke nødvendig med slike tiltak i Vikelva, sier Bergan.
AA170529 - Rask og riktig handling er avgjørende for at skadeopprettende tiltak kan settes inn raskest mulig der det er nødvendig.
AA170529 - Vi er fortsatt i en fase hvor vi prøver ut ulike tiltak for å få innsamlingen så god som mulig, men vi skulle helst hatt lavere klagetall nå, det er det ingen tvil om, sier Bakke Fredriksen.
AA170529 Når tunnelen igjen åpnes for trafikk, blir det med en rekke tiltak for å bedre sikkerheten.
VG170528 Frankrike er et av få land som har iverksatt tiltak for å hindre at Qatar sprer islamsk fundamentalisme gjennom å finansiere radikale moskeer og investere i muslimske butikker.
SA170528 I denne sammenheng kan vi avspore enhver klimadebatt og ethvert forslag til tiltak , som også i dette tilfellet.
DN170528 Lederne i G7-landene klarte å samles om uttalelser om handel, men når det gjaldt tiltak mot menneskeskapte klimaendringer, kom ikke USA til enighet med de øvrige seks nasjonene.
DN170528 På spørsmål fra Fox News om han er villig til å sette i verk et slikt vidtrekkende tiltak , sier Kelly at han kan komme til å gjøre det.
DN170528 Britiske myndigheter har innført tilsvarende tiltak , men de omfatter færre land.
DN170528 Jeg tenker også at det er viktig å forske mer på og prøve ut tiltak i arbeidsorganisasjoner, i samarbeid med virksomheter som ønsker høyere kvinneandeler på toppnivå.
DB170528 Vi foreslår at det statlige barnevernet skal ha et ansvar for å tilby spesialiserte tiltak , hvis kommunen på vegne av et barn ønsker det og det kan bidra til å forhindre at barnet må flytte hjemmefra.
DB170528 Statsråden viser til at mange høringsinstanser, blant annet flere kommuner, NUBU, Helsetilsynet, Barneombudet og Redd Barna, var bekymret for at barnevernet vil miste verdifulle tiltak for sårbare barn og unge hvis man skulle avvikle statens tilbud av spesialiserte hjelpetiltak.
DB170528 De fleste kommuner vil ikke ha anledning til å bygge opp egne spesialiserte tiltak fordi det krever høy kompetanse.
DB170528 Barna skal involveres før kommunene setter inn tiltak , sier Horne og legger til : ¶
DB170528 - MST er et tiltak som bare retter seg inn på å « fikse » adferden vår, ikke grunnen til at vi oppfører oss som vi gjør, sier Glorija ( 18 ).
DB170528 Lederne i G7-landene klarte å samles om uttalelser om handel, men når det gjaldt tiltak mot menneskeskapte klimaendringer, kom ikke USA til enighet med de øvrige seks nasjonene.
DB170528 Når det gjaldt tiltak mot menneskeskapte klimaendringer, kom ikke USA til enighet med de øvrige seks nasjonene.
DA170528 - En egen enhet for barnefamilier utenfor Trandum vil legge enda bedre til rette for at internering kan brukes som virkemiddel uten at dette blir et uforholdsmessig tiltak , sier Sandberg.
AP170528https://www.aftenposten.no/verden/Merkel--Europeerne-ma-ta-sin-skjebne-i-egne-hender-622058b.html Lederne i G7-landene klarte å samles om uttalelser om handel, men når det gjaldt tiltak mot menneskeskapte klimaendringer, kom ikke USA til enighet med de øvrige seks nasjonene.
AP170528https://www.aftenposten.no/verden/Giftskyen-kommer-oftest-tidlig-om-morgenen-Da-bor-en-million-moskovitter-stenge-vinduene-621845b.html Han varslet at Naturressurs- og miljødepartementet vil kreve at fabrikken bygges om og setter inn tiltak som gjør at utslippene stopper.
AP170528https://www.aftenposten.no/osloby/Kommunen-sliter-med-a-fa-inn-soppelet-621718b.html - Vi er fortsatt i en fase hvor vi prøver ut ulike tiltak for å få innsamlingen så god som mulig, men vi skulle helst hatt lavere klagetall nå, det er det ingen tvil om, sier Bakke Fredriksen.
AP170528 Lederne i G7-landene klarte å samles om uttalelser om handel, men når det gjaldt tiltak mot menneskeskapte klimaendringer, kom ikke USA til enighet med de øvrige seks nasjonene.
AP170528 Han varslet at Naturressurs- og miljødepartementet vil kreve at fabrikken bygges om og setter inn tiltak som gjør at utslippene stopper.
AP170528 - Vi er fortsatt i en fase hvor vi prøver ut ulike tiltak for å få innsamlingen så god som mulig, men vi skulle helst hatt lavere klagetall nå, det er det ingen tvil om, sier Bakke Fredriksen.
AA170528 Lederne i G7-landene klarte å samles om uttalelser om handel, men når det gjaldt tiltak mot menneskeskapte klimaendringer, kom ikke USA til enighet med de øvrige seks nasjonene.
AA170528 På spørsmål fra Fox News om han er villig til å sette i verk et slikt vidtrekkende tiltak , sier Kelly at han kan komme til å gjøre det.
AA170528 Britiske myndigheter har innført tilsvarende tiltak , men de omfatter færre land.
AA170528 På spørsmål fra Fox News om han er villig til å sette i verk et slikt vidtrekkende tiltak , sier Kelly at han kan komme til å gjøre det.
AA170528 Britiske myndigheter har innført tilsvarende tiltak , men de omfatter færre land.
VG170527 Regjeringens egen statusrapport viser imidlertid at flere viktige tiltak ikke er gjennomført og at det ikke foreligger noen rapport om flere viktige tiltak som var tenkt gjennomført.
VG170527 Regjeringens egen statusrapport viser imidlertid at flere viktige tiltak ikke er gjennomført og at det ikke foreligger noen rapport om flere viktige tiltak som var tenkt gjennomført.
VG170527 Planen fra 2012, som inneholdt 35 tiltak , var delt i fire hovedkategorier : ¶
VG170527 NYE GREP : Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen og barne- og likestillingsminister Solveig Horne skal iverksette arbeidet med nye tiltak mot voldtekt.
VG170527 Det trengs nye tiltak etter at handlingsplanen som gikk ut i 2014, sier justisminister Per-Willy Amundsen til VG.
NL170527 I notatet ble det også skissert en frykt for at det samiske samfunnet kunne få forventninger til tiltak med en slik kommisjon.
DA170527 I et møte i kultur- og utdanningskomiteen samme kveld, la skoledirektør Astrid Søgnen fram flere tiltak som iverksettes umiddelbart : ¶
AP170527https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Det-handler-om-Allah--Eskil-Skjeldal-621854b.html Forebyggingstiltakene er dertil konkrete : Samfunnet som helhet har et ansvar for å fange opp utenforskap, inkludere, sette inn tiltak mot arbeidsledighet, oppløse isolasjonstendenser.
AP170527 Tidligere har G7 pleid å fordømme alle former for proteksjonisme - det vil si politiske tiltak som hindrer frihandel.
AP170527 Før en skole får tillatelse til å sette opp overvåkingskameraer, skal det fra før ha vært gjennomført andre tiltak .
AP170527 Forbudet for tunge kjøretøy over 12 meter skal gjelde fram til andre tiltak som i samme grad ivaretar sikkerheten er etablert, skriver Vegvesenet i en pressemelding.
AP170527 Forebyggingstiltakene er dertil konkrete : Samfunnet som helhet har et ansvar for å fange opp utenforskap, inkludere, sette inn tiltak mot arbeidsledighet, oppløse isolasjonstendenser.
SA170526 samtaleterapi eller rehabiliterende tiltak .
SA170526 Da må de sette i gang tiltak og mål for å bedre den.
NL170526 Videre har vi pensjonsavtale, OTP ( obligatorisk tjenestepensjon ) med 4% innskudd, hvor 2 % er et minimumskrav, fem ukers ferie, tilpassede turnuser for småbarnsforeldre, fleksible avspaseringsordninger, kurs- og kompetansehevende tiltak , korte beslutningsveier, hyppige personalmøter, felleslunsjer og faglunsjer m.m ¶
NL170526 Hvis det - slik det kan se ut - fortsatt ikke er gjennomført viktige tiltak for å høyne sikkerhetsnivået, må den ansvarlige statsråden ikke feie det under teppet, men snakke sannferdig om det.
DN170526 Tirsdag leverte Stortingets justiskomité en innstilling hvor den foreslår en rekke tiltak for å øke sikkerhet og beredskap i Norge.
DN170526 - Vi venter fortsatt på tiltak fra regjeringen som styrker arbeidet mot kriminalitet på nett.
DN170526 Frankrikes president Macron er derimot en varm forsvarer av klimaavtalen, og han og de øvrige G7-lederne ventes å ville forsøke å få Trump vennligere innstilt til tiltak for å redusere klimaendringer.
DB170526 Kontrollen fokuserte først og fremst på hygieniske forhold hos produsentene, med vekt på deres tiltak for å forebygge tilførsel og etablering av Listeria-bakterien i produksjonslokalene.
DA170526 At flere mindre samfunn og byer, også i USA, har sett nødvendigheten av overgangen til klimanøytrale tiltak og grønn energi, er håpefullt.
DA170526 Det er innført en rekke nye tiltak for å hindre trafikanter å kjøre inn ved brann.
BT170526 Da må de sette i gang tiltak og mål for å bedre den.
AP170526https://www.aftenposten.no/osloby/Terrortrusselen-Oslo-politiet-hadde-bekymringssamtaler-med-enkeltpersoner-for-17-mai-feiringen-621656b.html - Vi må nok venne oss til en situasjon der det blir vanlig at trusselbildet endrer seg fort, og at politiet må kompensere med ulike tiltak , sier han.
AP170526https://www.aftenposten.no/osloby/Terrortrusselen-Oslo-politiet-hadde-bekymringssamtaler-med-enkeltpersoner-for-17-mai-feiringen-621656b.html - Noen tiltak var synlige for publikum, men en veldig stor jobb i tilknytning til årets arrangement var det som ble gjort i forkant.
AP170526 - Vi må nok venne oss til en situasjon der det blir vanlig at trusselbildet endrer seg fort, og at politiet må kompensere med ulike tiltak , sier han.
AP170526 - Noen tiltak var synlige for publikum, men en veldig stor jobb i tilknytning til årets arrangement var det som ble gjort i forkant.
AP170526 Statens vegvesen har også innført en rekke andre tiltak når tunnelen åpnes igjen 29.mai : ¶
AP170526 Det midlertidige forbudet er et av flere tiltak for å begrense risikoen for brann i tunnelen, og kommer på plass etter den dramatiske brannen tidligere i mai.
AP170526 Da må de sette i gang tiltak og mål for å bedre den.
AA170526 Vi sier ikke at vi skal gjøre tiltak , men at vi gjør en vurdering av dette, sier Solem.
AA170526 Et annet tiltak kan være er kortere arbeidsdag, slik at det blir enklere å levere i barnehagen på en miljøvennlig møte.
AA170526 Det er innført en rekke nye tiltak for å hindre trafikanter å kjøre inn ved brann.
AA170526 - Noen tiltak var synlige for publikum, men en veldig stor jobb i tilknytning til årets arrangement var det som ble gjort i forkant.
AA170526 For å beholde de som allerede er der må tiltak iverksettes.
VG170525 Han skisserte flere tiltak : ¶
VG170525 Og i den grad det er nødvendig å iverksette tiltak så blir det gjort.
SA170525 Regjeringen har, sammen med samarbeidspartiene, satset på målrettede tiltak mot barnefattigdom.
SA170525 Målrettede tiltak som hjelper de som trenger det mest.
SA170525 64 ulike tiltak som skal bidra til at alle barn får lik mulighet til deltakelse og utvikling.
SA170525 Mange bussjåfører er frustrerte over trafikkaoset på Ruten i Sandnes og ønsker tiltak for å unngå farlige situasjoner.
DB170525 Stoltenberg mener at slike tiltak vil kunne hjelpe NATO-land å nå målet om å bruke to prosent av BNP på forsvar innen 2024.
DB170525 Hun viste til handlingsplaner mot radikalisering og tiltak over et bredt spekter.
DB170525 Men selv om det er gjort tiltak for å bekjempe disse miljøene, tror terroranalytiker Mesøy at så mye foregår på det mørke nettet at miljøene fortsatt står sterkt.
DA170525 Det gir oss god styringsinformasjon, slik at vi kan treffe mer sikre tiltak til forbedring, sier hun.
AA170525 Ifølge ham tok stats- og regjeringssjefene beslutninger på toppmøtet om tiltak som vil bli gode verktøy for å sikre at NATO fortsetter å levere. ( ©NTB ) ¶
NL170524 Samarbeidspartiene som nå styrer Tromsø kommune ser ut til verken å ha vilje eller evne til å ta innover seg alvoret i den økonomiske situasjonen og langt mindre iverksette tiltak som kan bringe kommuneskuta på rett kjøl og stødig kurs.
NL170524 Kongens unnskyldning for fornorskningen var på sin plass, men den forblir etter min mening en tom symbolsk handling om ikke myndighetene følger opp med konkrete tiltak for å bøte på århundrer med undertrykking.
DN170524 Det vil resultere i vedvarende tiltak , gitt de strukturelle hindringene som ligger i veien for å oppnå dagens vekstmål.
DN170524 Det internasjonale pengefondet ( IMF ) har kommet med flere advarsler til den kinesiske ledelsen hvor de anbefales om å igangsette tiltak for å redusere gjelden i form av reformer.
DB170524 Når han i morgen for første gang deltar på et møte i NATO, er det satt inn ytterligere tiltak .
DB170524 - De er gode på identifisere punkter som er sårbare, og å iverksette tiltak som tilgjengelige rømningsveier.
DB170524 - I dag har verken Helsetilsynet, Datatilsynet eller NSM noen myndighet til å pålegge foretakene tiltak .
DB170524 Samtidig har FrPs samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, som sitter på støttepartienes nåde, jobbet iherdig med alle midler for å utsette og forhindre effektive tiltak for å redusere forurensingen i byen, både ved å trenere miljøbomringen, lavutlippssoner og rushtidsavgift, og ved å heftig angripe effektive miljøtiltak gjennom media.
DB170524 Dette setter lønnsomme, grønne og helsevennlige tiltak som raskere T-bane, flere T-banestasjoner og sykkelveier i fare.
AP170524https://www.aftenposten.no/bil/Bilen-drar-mer-drivstoff-enn-du-tror--og-produsentene-hevder-10190b.html " Videre vil et slikt tiltak skape unødig mye støy og misnøye i forhold til de mulige innsparinger man på sikt kan få " står det.
AP170524 Mens Trump har foreslått drastiske tiltak mot innvandring og frihandel og uttrykt sterk skepsis til overnasjonale organisasjoner, er Macron en varm EU-tilhenger som har hyllet Merkels flyktningpolitikk og som forsvarer globalisering og frihandel.
AP170524 Utfordringen ligger i å iverksette målrettede tiltak overfor risikogrupper uten å mistenkeliggjøre og stigmatisere hele befolkningsgrupper, heter det i rapporten.
AP170524 - Det vi trenger, er en fleksibel tilnærming der man bruker etterretning, forebygging av radikalisering, kameraovervåking og tiltak som kan settes inn ut fra opplysningene man har der og da.
AA170524 Derfor vil vi igangsette en del tiltak slik at de kan bli kjent med det mottaket de flyttes til.
AA170524 IMF foreslår fire tiltak for å få flere i jobb : ¶
AA170524 I et slikt scenario kan et begrenset militært angrep være kombinert med en rekke andre fiendtlige tiltak : Spesialstyrker, skjulte agenter, cyberangrep, mediekampanjer og sabotasje, kort sagt « hybridkrig » der ingen vet nøyaktig hva som foregår.
NL170523 Det er selvfølgelig ingen farbar vei å utløse harde og kollektive tiltak mot alle muslimer som bor i de liberale, vestlige demokratiene.
NL170523 Fornorskningen har i dag et vel så sterkt nedslag gjennom ulike næringspolitiske tiltak .
DN170523 May sier til BBC at hun vil benytte seg av alle mulige tiltak for å hjelpe politiet å beskytte sivile mot fremtidige angrep.
DN170523 - Vi er veldig fornøyde med at betalingsformidlerne er innforstått med at å formidle penger til nordmenn til og fra utenlandske spillselskap er i strid med norsk lov, og derfor har iverksatt tiltak for å stoppe dette, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteritilsynet.
DA170523 Nåværende Klima- og energifond er et bundet fond som innebærer begrensninger på hvilke tiltak og ordninger som kan støttes.
DA170523 Arbeidsminister Anniken Hauglie presenterer nå nye tiltak for å stanse useriøse og kriminelle aktører som leverer transportoppdrag.
DA170523 - Vi er veldig fornøyde med at betalingsformidlerne er innforstått med at å formidle penger til nordmenn til og fra utenlandske spillselskap er i strid med norsk lov, og derfor har iverksatt tiltak for å stoppe dette, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteritilsynet.
DA170523 Etterretning og kartlegging av miljøet er en del av forberedelsene som nå gjøres, og vi vil gjennomføre de operative tiltak vi finner nødvendige.
AP170523https://www.aftenposten.no/norge/Stortinget-vil-la-mobbeofre-soke-om-oppreisning-Ny-lov-trer-i-kraft-til-hosten-621475b.html Tidligere har det kun vært krav om enkeltvedtak, som ikke nødvendigvis medførte konkrete tiltak .
AP170523https://www.aftenposten.no/norge/Stortinget-vil-la-mobbeofre-soke-om-oppreisning-Ny-lov-trer-i-kraft-til-hosten-621475b.html Regjeringen har i stedet foreslått en skjerpet aktivitetsplikt, hvor det lovfestes at skolene plikter å følge med, gripe inn i akutte situasjoner, varsle, undersøke og sette inn tiltak ( se fakta for detaljer ).
AP170523https://www.aftenposten.no/norge/Stortinget-vil-la-mobbeofre-soke-om-oppreisning-Ny-lov-trer-i-kraft-til-hosten-621475b.html Plikten til å sette inn tiltak gjelder helt til eleven har det trygt og godt ¶
AP170523https://www.aftenposten.no/norge/Stortinget-vil-la-mobbeofre-soke-om-oppreisning-Ny-lov-trer-i-kraft-til-hosten-621475b.html Plikt til å sette inn tiltak når eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø ¶
AP170523https://www.aftenposten.no/norge/Stortinget-vil-la-mobbeofre-soke-om-oppreisning-Ny-lov-trer-i-kraft-til-hosten-621475b.html - Det betyr at skoleledere raskt må sette i gang tiltak mot mobbing.
AP170523 Oslo Spektrum : - Gjør det vi kan av tiltak
AP170523 - Vi har også endel tiltak der vi iakttar publikum både på innsiden og utsiden.
AP170523 - I vårt samfunn er det ikke mulig å gardere seg 100 prosent mot dette, men vi gjør det vi kan av tiltak og sikkerhetsprosedyrer for å forhindre det, sier han.
AP170523 Tidligere har det kun vært krav om enkeltvedtak, som ikke nødvendigvis medførte konkrete tiltak .
AP170523 Regjeringen har i stedet foreslått en skjerpet aktivitetsplikt, hvor det lovfestes at skolene plikter å følge med, gripe inn i akutte situasjoner, varsle, undersøke og sette inn tiltak ( se fakta for detaljer ).
AP170523 Plikten til å sette inn tiltak gjelder helt til eleven har det trygt og godt ¶
AP170523 Plikt til å sette inn tiltak når eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø ¶
AP170523 - Det betyr at skoleledere raskt må sette i gang tiltak mot mobbing.
AA170523 - Vi er veldig fornøyde med at betalingsformidlerne er innforstått med at å formidle penger til nordmenn til og fra utenlandske spillselskap er i strid med norsk lov, og derfor har iverksatt tiltak for å stoppe dette, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteritilsynet.
VG170522 Likevel er det liten interesse hos myndigheter og i næringslivet for å iverksette nødvendige tiltak for å redusere disse risikoene og beskytte borgerne, de ansatte og sine kunder.
VG170522 Et effektivt forsvar mot populisme kan bygges opp ved å sørge for et godt sosialt sikkerhetsnett, tiltak for å styrke yrkesutdanningen, ta tak i arbeidsledigheten og sikre en mer rettferdig fordeling av godene som økonomisk vekst fører med seg.
VG170522 Situasjonen i Tysfjord er så alvorlig at det er behov for ekstraordinært fokus og tiltak .
SA170522 Mindre oversikt over gjennomførte tiltak og usikker kvalitet på gjennomførte tiltak . i ¶
SA170522 Mindre oversikt over gjennomførte tiltak og usikker kvalitet på gjennomførte tiltak. i ¶
SA170522 Kommunen har fått mer jobb med å avklare om et tiltak er unntatt søknadsplikt, og bruker i gjennomsnitt mer tid på nabospørsmål, oppfølging av ulovlige tiltak og tilsyn.
SA170522 Kommunen har fått mer jobb med å avklare om et tiltak er unntatt søknadsplikt, og bruker i gjennomsnitt mer tid på nabospørsmål, oppfølging av ulovlige tiltak og tilsyn.
SA170522 - Dette er i stor grad tiltak som boligeier selv kunne gjøre selv også med det gamle systemet.
SA170522 - Vi må få hele rapporten før vi kan gjøre eventuelle tiltak .
NL170522 Som et tiltak mot tap til jerv og gaupe, er det gjennomført kalving i gjerde flere steder, innenfor det som er B-områder, som jo er prioritert for beitedyr..
NL170522 Jeg mener det nå må settes inn tiltak for å få ned ørnebestanden der den gjør størst skade snarest.
DN170522 Den israelske regjeringen vedtok søndag flere tiltak som er ment å bedre palestinernes økonomi og gjøre det enklere for dem å reise inn og ut av den okkuperte Vestbredden.
DN170522 Anonyme israelske kilder sier at dette blir gjort på direkte oppfordring fra president Donald Trump, som har oppmuntret til tillitsskapende tiltak i forbindelse med sitt besøk i Israel og Palestina.
DN170522 Trump-administrasjonen vil, ifølge nettstedet, blant annet kutte tiltak knyttet til matkuponger for fattige og helseforsikring for barn og handikappede.
DN170522 Norske byggeplasser kan bli utslippsfrie med « enkle » tiltak , viser ny rapport.
DB170522 DSB er nå i gang med å gjennomgå brann- og redningstjenesten, og skal komme tilbake til regjeringen med tiltak til forbedringer.
DB170522 I 2004 startet FBI en rekke tiltak for å slå ned på gjengens økende aktivitet.
DA170522 Norge må rapportere til kontrollregimer i FN og EU, og regjeringen må stå til ansvar for egne utslipp og tiltak for utslippsreduksjoner.
DA170522 Med utgangspunkt i de internasjonale klimaforpliktelsene må tiltak for å redusere klimagassutslippene få en større plass i statens verktøykasse til bruk i byregionene.
DA170522 At også den sterkt utvidede politi- og militærstyrken som er plassert i Cannes under festivalen, er utstyrt med kraftigere automatvåpen og ammunisjon er noe av det som har lekket ut av sikkerhetsforanstaltningene, men langt fra alle tiltak er synlige for den forbipasserende.
DA170522 Situasjonen i Tysfjord er så alvorlig at det er behov for ekstraordinært fokus og tiltak .
DA170522 - På grunn av uforutsigbarheter i fremdriften knyttet til arbeid og tiltak knyttet til tiltaksposten til truet natur, vil den totale summen som brukes til dette variere fra år til år.
DA170522 » - Det er svært alvorlig at myndighetene flere år på rad ikke klarer å benytte seg av tildelte midler for å fordele tilskudd til tiltak for å nå det nasjonale målet om at ingen arter og naturtyper skal utryddes, sier SVs Lars Haltbrekken.
BT170522 Flere etater i kommunen, politiet og beboere i området har vært i dialog om hvilke andre tiltak som kan forhindre narkotikabruk i parken.
BT170522 Det er ett konkret tiltak alle involverte parter synes å være enig om er det viktigste, nemlig at parken blir tatt i bruk av publikum.
AP170522https://www.aftenposten.no/viten/-Sykdommene-som-stjeler-flest-friske-levear-621639b.html Det trengs derfor mer kunnskap om risikofaktorer for sykelighet, slik at effektive tiltak kan bli satt inn også her.
AP170522https://www.aftenposten.no/bolig/Skulle-spare-tid-pa-nye-byggeregler--ma-likevel-bruke-mer-tid-10176b.html Mindre oversikt over gjennomførte tiltak og usikker kvalitet på gjennomførte tiltak .
AP170522https://www.aftenposten.no/bolig/Skulle-spare-tid-pa-nye-byggeregler--ma-likevel-bruke-mer-tid-10176b.html Mindre oversikt over gjennomførte tiltak og usikker kvalitet på gjennomførte tiltak.
AP170522https://www.aftenposten.no/bolig/Skulle-spare-tid-pa-nye-byggeregler--ma-likevel-bruke-mer-tid-10176b.html Kommunen har fått mer jobb med å avklare om et tiltak er unntatt søknadsplikt, og bruker i gjennomsnitt mer tid på nabospørsmål, oppfølging av ulovlige tiltak og tilsyn.
AP170522https://www.aftenposten.no/bolig/Skulle-spare-tid-pa-nye-byggeregler--ma-likevel-bruke-mer-tid-10176b.html Kommunen har fått mer jobb med å avklare om et tiltak er unntatt søknadsplikt, og bruker i gjennomsnitt mer tid på nabospørsmål, oppfølging av ulovlige tiltak og tilsyn.
AP170522https://www.aftenposten.no/bolig/Skulle-spare-tid-pa-nye-byggeregler--ma-likevel-bruke-mer-tid-10176b.html - Dette er i stor grad tiltak som boligeier selv kunne gjøre selv også med det gamle systemet.
AP170522https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/LSK-supporter-tatt-med-narkotika-pa-Lerkendal-236035b.html - Vi må få hele rapporten før vi kan gjøre eventuelle tiltak .
AP170522 Det trengs derfor mer kunnskap om risikofaktorer for sykelighet, slik at effektive tiltak kan bli satt inn også her.
AP170522 - Vi er veldig fornøyde med at betalingsformidlerne er innforstått med at å formidle penger til nordmenn til og fra utenlandske spillselskap er i strid med norsk lov, og derfor har iverksatt tiltak for å stoppe dette, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye.
AP170522 Mindre oversikt over gjennomførte tiltak og usikker kvalitet på gjennomførte tiltak .
AP170522 Mindre oversikt over gjennomførte tiltak og usikker kvalitet på gjennomførte tiltak.
AP170522 Kommunen har fått mer jobb med å avklare om et tiltak er unntatt søknadsplikt, og bruker i gjennomsnitt mer tid på nabospørsmål, oppfølging av ulovlige tiltak og tilsyn.
AP170522 Kommunen har fått mer jobb med å avklare om et tiltak er unntatt søknadsplikt, og bruker i gjennomsnitt mer tid på nabospørsmål, oppfølging av ulovlige tiltak og tilsyn.
AP170522 - Dette er i stor grad tiltak som boligeier selv kunne gjøre selv også med det gamle systemet.
AP170522 - Vi må få hele rapporten før vi kan gjøre eventuelle tiltak .
AA170522 - Situasjonen i Tysfjord er så alvorlig at det er behov for ekstraordinært fokus og tiltak .
AA170522 - Vi har grunn til å tro at de fleste ikke gjorde noen spesielle tiltak , sier han.
SA170521 - Vi må ikke komme dit at en alvorlig ulykke må skje før det gjøres tiltak for sikkerheten til oljearbeidere, sier Ap-politiker Torstein Tvedt Solberg.
NL170521 Nesten to millioner av potten går til tiltak i Tromsø.
NL170521 Drøyt halvannen million av potten går til tiltak i Tromsø.
DA170521 Jeg mener det er en billig pris å betale, og dette er et tiltak som gir miljøeffekt.
AP170521 - Vi har grunn til å tro at de fleste ikke gjorde noen spesielle tiltak , sier han.
AP170521 Deretter kom kommisjonen med ni tiltak de mente hastet å få på plass.
VG170520 - I neste stortingsperiode må vi få på plass en bygdemiljøpakke for miljøvennlig transport i distriktskommuner, med tiltak som leasingstøtte for elbil, distriktsvennlig pendlerfradrag og storskala utbygging av ladestasjoner, sier Toine Sannes, stortingskandidat for Nordland MDG.
VG170520 De ga en grundig gjennomgang av bakgrunnen for saken, hvilke tiltak direktoratet har satt i verk og om sine vurderinger så langt, sier statsråden i en skriftlig kommentar til VG.
VG170520 - Vi jobber kontinuerlig med rutinene, og ser om det er behov for ekstra tiltak på bakgrunn av denne saken og det som har kommet frem i VG.
VG170520 - Riktig tiltak
VG170520 - Direktoratet presenterte dette på møtet som en oppfølging av saken, og jeg deler deres syn på at dette er et riktig tiltak .
DN170520 - I neste stortingsperiode må vi få på plass en bygdemiljøpakke for miljøvennlig transport i distriktskommuner, med tiltak som leasingstøtte for elbil, distriktsvennlig pendlerfradrag og storskala utbygging av ladestasjoner, sier Toine Sannes, stortingskandidat for Nordland MDG.
DB170520 * Partiet vil prioritere tiltak som kan gi rask reduksjon i klimagassutslippene fra flytrafikken.
DB170520 Å sette inn tiltak i skolen kan være for seint.
DB170520 I dag kan barnehagene i Oslo sette i særskilte tiltak inn mot barn med svake språkferdigheter, men disse baseres utelukkende på skjønnsmessige vurderinger av den enkelte barnehage.
DB170520 Forskning fra Statistisk Sentralbyrå viser at det å kutte i norsk oljeproduksjon er et effektivt og nødvendig tiltak for å redusere de globale klimagassutslippene.
DA170520 - Regjeringens egen strategi mot arbeidslivskriminalitet, som nylig ble utvidet med flere nye tiltak , gjør det lettere for alle parter - inkludert kommunene - å støtte opp om de seriøse aktørene i arbeidslivet og å bekjempe de useriøse.
BT170520 Uten tiltak vil produksjonen på disse være på rundt 1,5 millioner fat pr. dag når MDG vil ha avsluttet norsk oljevirksomhet.
BT170520 Tilstandsrapporten ramser opp en rekke tiltak som må forbedres i bygget, men tyngre tiltak som nytt tak, nye vinduer og nytt ventilasjonsanlegg er allerede utbedret.
BT170520 Tilstandsrapporten ramser opp en rekke tiltak som må forbedres i bygget, men tyngre tiltak som nytt tak, nye vinduer og nytt ventilasjonsanlegg er allerede utbedret.
AP170520https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Partileledelsen-tapte-Miljopartiet-vil-stanse-oljeproduksjonen-fra-norsk-sokkel-den-2-oktober-2032-621547b.html Uten tiltak vil produksjonen på disse være på rundt 1,5 millioner fat pr. dag når MDG vil ha avsluttet norsk oljevirksomhet.
AP170520https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Hun-kan-bli-den-ene-gronne-Slik-vil-Une-Bastholm-endre-Norge-621449b.html - Det er jo et tiltak som koster.
AP170520 Uten tiltak vil produksjonen på disse være på rundt 1,5 millioner fat pr. dag når MDG vil ha avsluttet norsk oljevirksomhet.
AP170520 - Det er jo et tiltak som koster.
AP170520 Vi jobber nå med å få oversikt over omfanget av situasjonen og vurderer tiltak , inkludert annullering, fortløpende, sier Skillinghaug.
AA170520 - I neste stortingsperiode må vi få på plass en bygdemiljøpakke for miljøvennlig transport i distriktskommuner, med tiltak som leasingstøtte for elbil, distriktsvennlig pendlerfradrag og storskala utbygging av ladestasjoner, sier Toine Sannes, stortingskandidat for Nordland MDG.
AA170520 - I neste stortingsperiode må vi få på plass en bygdemiljøpakke for miljøvennlig transport i distriktskommuner, med tiltak som leasingstøtte for elbil, distriktsvennlig pendlerfradrag og storskala utbygging av ladestasjoner, sier Toine Sannes, stortingskandidat for Nordland MDG.
VG170519 Tiltak , inkludert annullering av eksamenen, vil bli vurdert fortløpende.
SA170519 Rusomsorgen må styrkes med gode tiltak for de som er på vei tilbake til et normalt liv.
SA170519 Hovedforklaringen er vedlikeholdsstans, redusert leteaktivitet, mindre fakling på skifergassanlegg i USA, samt tiltak for å redusere utslipp.
NL170519 En av dem er at den nødvendigvis også må se framover, og fremme politiske tiltak når resultatet foreligger.
NL170519 Dette munnet ut i sterk kritikk av det som hadde foregått, samt at det ble fremmet en rekke tiltak for framtida.
NL170519 Redaktøren kan ennå komme med tiltak som kan rette opp saken fra deres ende.
NL170519 Nødvendige tiltak
NL170519 Det er helt nødvendig å sette inn tiltak for å styrke dette.
DB170519 - Ulvesonene gir faktisk ulv bedre beskyttelse enn utenfor i tillegg gis beitenæringen støtte til rovviltgjerder og andre tiltak som fører til at tapet av beitedyr blir lavt.
DA170519 I mellomtiden er det innført en rekke nye tiltak for å hindre trafikanter å kjøre inn ved brann.
BT170519 Nå leder hun et nytt tiltak for arbeidssøkende.
AP170519https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Rasmus-Hanssons-fire-ar-pa-Stortinget-i-tall-621379b.html Han peker blant annet på flere forslag partiet har fremmet av produksjon og bruk av plast, og tiltak mot plastforurensning, som han mener ble nedstemt til tross for at det er bred politisk enighet om saken.
AP170519 Han peker blant annet på flere forslag partiet har fremmet av produksjon og bruk av plast, og tiltak mot plastforurensning, som han mener ble nedstemt til tross for at det er bred politisk enighet om saken.
AA170519 I mellomtiden er det innført en rekke nye tiltak for å hindre trafikanter å kjøre inn ved brann.
AA170519 Vi var dessuten allerede i gang med flere tiltak som skal trekke flere publikummere før dette ble en mediesak.
VG170518 I 2008 la også Stoltenberg II-regjeringen fram Norges første handlingsplan for bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner med en rekke konkrete tiltak .
VG170518 - En rekke tiltak er gjennomført for å styrke Sivilforsvaret.
SA170518 Bydel Ullern opplyser til NTB at de har gått grundig gjennom hendelsene og gjennomført en rekke tiltak for å bedre kompetansen og kommunikasjonen i det daglige, for å unngå lignende hendelser i framtiden.
SA170518 Dette er sikkert et godt tiltak , men lurer litt på en ting : Finnes det egentlig et tydelig konsensus om hva som er " diving " ? https://t.co/6fDaSjw2lc ¶
NL170518 Uten at kunnskapen sees i en total sammenheng og munner ut i tiltak kan det risikere å bli meningsløst - selv med nye perspektiver.
NL170518 Kommisjonen gjorde et omfattende arbeid som munnet ut i en rapport samt i rekke tiltak med formål om å lege forholdet mellom minoriteter og staten.
NL170518 Den nåværende regjeringen har vært imot en kommisjon nettopp for å unngå å sette i gang tiltak for samene. https://www.nrk.no/sapmi/hemmelig-notat-avslorer-hvordan-regjeringen-vil-unnga-granskning-av-fornorskningen-1.13437879 De har solid støtte i befolkningen.
NL170518 Den har sin arv som lever videre som strukturer og holdninger i samfunnet - og der mener jeg en kommisjon er viktig, parret med tiltak for veien videre.
FV170518 Politiet melder videre at det ikke foreligger noen informasjon som tilsier at det er nødvendig med ytterligere tiltak i forbindelse med saken.
DN170518 Økning i pensjonsalder vil være et tiltak som vil svi mindre enn andre tiltak .
DN170518 Økning i pensjonsalder vil være et tiltak som vil svi mindre enn andre tiltak.
DB170518 Ifølge politiet foreligger det ingen informasjon som tilsier at det er nødvendig med ytterligere tiltak i forbindelse med saken.
DB170518 Bydel Ullern opplyser til NTB at de har gått grundig gjennom hendelsene og gjennomført en rekke tiltak for å bedre kompetansen og kommunikasjonen i det daglige, for å unngå lignende hendelser i framtiden.
DB170518 Målrettede tiltak mot dem som trenger det mest.
DA170518 Bydel Ullern opplyser til NTB at de har gått grundig gjennom hendelsene og gjennomført en rekke tiltak for å bedre kompetansen og kommunikasjonen i det daglige, for å unngå lignende hendelser i framtiden.
DA170518 - Skoleledelsen var godt kjent med den sikkerhetsrisiko eleven representerte, og det er uforståelig at man ikke fant grunn til et så enkelt tiltak som å informere sine egne ansatte, legger han til.
BT170518 Vi trenger fartsdempende tiltak på utsatte steder.
BT170518 Det tragiske er trafikketaten med sin unnfallenhet og manglende interesse for fartsdempende tiltak på utsatte steder, ved uoversiktlige svinger og fotgjengeroverganger.
BT170518 Dette er sikkert et godt tiltak , men lurer litt på en ting : Finnes det egentlig et tydelig konsensus om hva som er " diving " ? https://t.co/6fDaSjw2lc ¶
AP170518 Bydelen har gjennomført en rekke tiltak
AP170518 - Bydelen har gått grundig gjennom hendelsene og gjennomført en rekke tiltak for å bedre kompetansen og kommunikasjonen i det daglige.
AP170518 På flere av områdene scorer Norge 100 prosent, men ILGA poengterer at Norge kan bli mye bedre på tiltak mot hatkriminalitet, et område der Norge bare scorer 36 prosent.
AP170518 Dette er sikkert et godt tiltak , men lurer litt på en ting : Finnes det egentlig et tydelig konsensus om hva som er " diving " ? https://t.co/6fDaSjw2lc ¶
AA170518 Ellers drypper det penger på følgende tiltak : ¶
AA170518 Gjennom bevisførselen er det også avdekket at de ansatte på ingen måte var kjent med hvilke adekvate tiltak som skal iverksettes ved lekkasje av brennbar væske fra tankanlegget, skriver Sør-Trøndelag tingrett i dommen.
AA170518 - Mitt inntrykk er at slike planer bare fører til mer restriktive tiltak mot privatbiler og mer bompenger, sa han.
AA170518 Bydel Ullern opplyser til NTB at de har gått grundig gjennom hendelsene og gjennomført en rekke tiltak for å bedre kompetansen og kommunikasjonen i det daglige, for å unngå lignende hendelser i framtiden. ( ©NTB ) ¶
AA170518 De har ikke planlagt noen tiltak mot de varslede blokadene.
VG170517 I tillegg stopper hun en rekke tiltak som skulle styrke samfunnssikkerheten.
VG170517 I 2016 la regjeringen frem en ny stortingsmelding om samfunnssikkerhet, som viste at viktige tiltak på samfunnssikkerhetsområdet er gjennomført, skriver han i eposten, hvor han også påpeker at det ikke må være tvil om at regjeringen satser på beredskap.
VG170517 * 1 En etterlengtet styrking av Sivilforsvaret og andre tiltak for å beskytte sivilbeholdningen. forutsetter at det kommer friske penger. * 1 Prosjektet med massevarsling med SMS til befolkningen må legges på is. * 1 Kontrollen med kjemikalier som kan brukes til bomber og annen skade, tas ned.
VG170517 Vi har gjort det enklere å endre juridisk kjønn og vi har lagt frem en LHBTI-handlingsplan med over 40 tiltak , sier Høie.
VG170517 Vi ønsker ikke at det skal påvirke vår måte å leve på, men vi gjør enkelte tiltak som kanskje ikke har vært synlig tidligere, sier operasjonslederen.
VG170517 Leder ved enhet for operative tjenester i Øst politidistrikt Olav Unnestad sier at de hvert år setter i verk tiltak for å sørge for at det er trygt på 17. mai.
VG170517 I Trondheim har kommuneledelsen sendt ut et brev med konkrete tiltak som foreldre og foresatte skal forholde seg til dersom det skulle oppstå større ulykker eller alvorlige hendelser, skriver Adresseavisen.
VG170517 - Vi har et stort distrikt og det er lokale tiltak på flere steder.
VG170517 - Ja, vi øker sikkerhetsnivået noe for å sikre en trygg feiring, men jeg går ikke i detalj om hva slags tiltak som blir iverksatt.
DN170517 Selv om Trump ikke stilles for riksrett kan hans fallende popularitet gjøre det vanskeligere for ham å få gjennomført politikken sin, med planlagte tiltak for å blåse fart i økonomien.
DB170517 | Senatet ber FBI utlevere Comey-notater ¶ ¶ TILTAK : Det er satt opp ekstra sikkerhetstiltak rundt barnetoget i Oslo sentrum 17. mai.
DB170517 Vi forventer at det som vanlig vil være god stemning i byen utover dagen - og også kvelden, og vi har tiltak for det også, fortsetter han.
DB170517 - Derfor har vi iverksatt noen tiltak som er synlige - og noen som er usynlige.
AP170517https://www.aftenposten.no/norge/Hoyere-sikkerhet-i-Oslo-enn-tidligere-ar-pa-17-mai--politiet-sperrer-av-sidegater-med-kjoretoyer-621314b.html Lignende tiltak flere steder i landet ¶
AP170517 Lignende tiltak flere steder i landet ¶
AP170517 Nærings- og fiskeridepartementet har bestilt en utredning som skal se på etableringshindringene og foreslå tiltak som kan redusere disse.
VG170516 « Har iverksatt tiltak » ¶
VG170516 Ulike tiltak
VG170516 Han sier en rekke tiltak må iverksettes.
VG170516 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sier til VG at regjeringen har iverksatt en rekke tiltak for å få bukt med problemet.
VG170516 Psykolog og selvmordsforsker Bergljot Gjelsvik synes det er positivt at Trondheim kommune starter tiltak mot selvmord, men mener varselbrevet kommunen sendte ut er problematisk.
VG170516 Men slike tiltak bør være basert på en helhetlig plan - fortrinnsvis retningslinjer utarbeidet på forhånd, sier Gjelsvik.
VG170516 Hvis det er et slikt « cluster » som skjer i Trondheim nå, er det viktig at kommunen igangsetter tiltak .
VG170516 Det er viktig at informasjonen ses i sammenheng med andre selvmordsforebyggende tiltak i regi av kommunen.
SA170516 Vi mener alle skal ha mulighet til å få oppleve det fellesskapet som er så viktig i en oppvekst, og vi har gjennomført en rekke tiltak som har gitt slik mulighet.
SA170516 - Situasjonen var uavklart og vi hadde ikke helt oversikt, så vi satte i gang en del tiltak , og sendte ut flere nødetater, inkludert Sea King, for sikkerhets skyld.
SA170516 Flere tiltak
SA170516 - Et tiltak vi skal gjøre i løpet av året, er at alle klubbene i Toppserien skal ansette toppspillerutvikler, sier Jørgensen.
NL170516 Dette er krav fra Luftfartstilsynet som et kompenserende tiltak for å ivareta flysikkerheten.
DN170516https://www.dn.no/nyheter/2017/05/16/1931/Oslo/justisministeren-sier-17-mai-vil-vaere-trygg Han beroliger med at politiet har gjort de nødvendige tiltakene, slik som mer politi i gatene og andre tiltak som ikke er like synlige.
DN170516 Han beroliger med at politiet har gjort de nødvendige tiltakene, slik som mer politi i gatene og andre tiltak som ikke er like synlige.
DB170516 * Men teknisk svikt med flyet som medfører at flygningen må innstilles, fritar ikke flyselskapet, med mindre de kan sannsynliggjøre at de tekniske problemene skyldes uforutsette forhold som de ikke kunne tatt i betraktning eller unngått med rimelige tiltak .
DB170516 * Du har ikke krav på kompensasjon når årsaken til innstillingen er det som regnes som " ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått, selv om alle rimelige tiltak var blitt truffet. " * Eksempler på dette kan være dårlig vær som forhindrer flytrafikken, streik eller uforutsette sikkerhetstiltak.
DB170516 Hun tilføyer at regjeringen så langt i perioden har tilgodesett pensjonistene med i alt 7 milliarder kroner gjennom andre tiltak , blant annet skattelettelser.
DB170516 « Dette vil være i strid med hensynet til barnets beste og reformens overordnede målsetting om å forebygge inngripende tiltak », skriver Barne- og likestillingsdepartementet.
DB170516 I den forbindelse ble det gjennomført en høring med bydelsbarnevernet hvor det blant annet ble spurt om de selv drev forebyggende tiltak eller kjøpte private forebyggende tiltak til denne målgruppa.
DB170516 I den forbindelse ble det gjennomført en høring med bydelsbarnevernet hvor det blant annet ble spurt om de selv drev forebyggende tiltak eller kjøpte private forebyggende tiltak til denne målgruppa.
DB170516 Dette gir bydelene en mulighet til å drive spesialiserte tiltak på en annen måte enn små kommuner.
DB170516 De få bydelene som ikke hadde utviklet egne tiltak, benyttet eller ville benytte private forebyggende tiltak for denne målgruppa, sier Birkeland og understreker : ¶
DB170516 De få bydelene som ikke hadde utviklet egne tiltak , benyttet eller ville benytte private forebyggende tiltak for denne målgruppa, sier Birkeland og understreker : ¶
DB170516 Bydelenes tilbakemelding viste at bydelene hadde iverksatt egne familie- og nærmiljøbaserte tiltak .
DB170516 Barne- og familieetaten sier de har i oppgave å tilby tiltak og tjenester som svarer til barn, unge og familiers behov, og som etterspørres av bydelsbarnevernet.
DB170516 Det må derfor diskuteres om vi i de to prosentene også bør kunne regne inn tiltak som bygger motstandskraft i sivil sektor, og som dermed bidrar til økt forsvarsevne.
DB170516 De to prosentene av BNP som Nato forventer at vi bruker på forsvar, bør derfor også kunne innbefatte tiltak som bygger sivil motstandskraft og utholdenhet.
DA170516 Nøyaktig fordeling på tiltak vil fremkomme som resultat av forhandlinger og avtaler som skal inngås ).
DA170516 I tillegg kommer sykkeltiltak på nye veiprosjekt samt tiltak fra programområdemidler og belønningsmidler i de ni største byområdene. ( det er foreslått 17,2 milliarder kroner til belønningsmidler.
DA170516 Nøyaktig fordeling på tiltak vil fremkomme som resultat av forhandlinger og avtaler som skal inngås ).
DA170516 I tillegg kommer sykkeltiltak på nye veiprosjekt samt tiltak fra programområdemidler og belønningsmidler i de ni største byområdene. ( det er foreslått 17,2 milliarder kroner til belønningsmidler.
BT170516 Songstad sier at politiet har iverksatt en rekke tiltak i kjølvannet av varselet fra en betrodd narkoetterforsker, uavhengig av Spesialenhetens etterforskning.
BT170516 TILTAK : Politimester Kaare M.
BT170516 Flere tiltak
BT170516 - Et tiltak vi skal gjøre i løpet av året, er at alle klubbene i Toppserien skal ansette toppspillerutvikler, sier Jørgensen.
AP170516https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Mot-dramatiske-endringer-Na-kan-det-bli-farre-lag-i-Toppserien-235661b.html Flere tiltak
AP170516https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Mot-dramatiske-endringer-Na-kan-det-bli-farre-lag-i-Toppserien-235661b.html - Et tiltak vi skal gjøre i løpet av året, er at alle klubbene i Toppserien skal ansette toppspillerutvikler, sier Jørgensen.
AP170516 Forslaget blir latterliggjort og sammenlignet med tilsvarende tiltak i Kina og Nord-Korea.
AP170516 Les mer fra møtet her : Ingen avklaring om tiltak i Oslofjordtunnelen ¶
AP170516 Flere tiltak
AP170516 - Et tiltak vi skal gjøre i løpet av året, er at alle klubbene i Toppserien skal ansette toppspillerutvikler, sier Jørgensen.
AA170516 Ja, Paul Hawken har faktisk landbaserte vindmøller på andreplass av viktigste globale tiltak .
VG170515 Stabsjef Reince Priebus i Det hvite hus har iverksatt tiltak etter at medlemmer av staben har foret president Donald Trump med falske nyhetsartikler. etter at medlemmer av staben har foret president Donald Trump med falske nyhetsartikler.
VG170515 NAV-MINISTER : Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ), mener en mengde tiltak er satt i verk for å bremse tallet på flere unge uføretrygdede.
DN170515 På flere områder er det vanskelig å etterprøve sammenhengen mellom tiltak , virkemidler og klimaeffekt », skriver Finansdepartementet.
DA170515 Både Høyre og Frp viste til eksempler der den rødgrønne regjeringen selv hadde sviktet ved å ikke iverksette tiltak eller følge sikkerhetsinstrukser både før og etter terrorangrepet i 2011.
DA170515 I første kvartal utbetalte vi støtte til 2.250 tiltak .
DA170515 I alt utbetalte vi 119 millioner kroner til nesten 6.500 tiltak .
DA170515 Det er 640 flere tiltak enn til samme tid i fjor, fortsetter han.
DA170515 - Geobrønnene bidrar til at vi når energiklasse A, sammen med tiltak på bygningskroppen, slik at den tilfredsstiller lavenergistandarden.
DA170515 - Dette er et viktig bidrag som skal virke sammen med andre tiltak .
AP170515https://www.aftenposten.no/norge/Nasjonal-sikkerhetsmyndighet-fortsetter-a-undersoke-utsatte-virksomheter-for-sikkerhetshull-etter-internasjonalt-virusangrep-621216b.html Folk blir raskere på labben til å iverksette tiltak , og ser behovet for oppdatering og backup, sier hun.
AP170515 Folk blir raskere på labben til å iverksette tiltak , og ser behovet for oppdatering og backup, sier hun.
AP170515 Folk blir raskere på labben til å iverksette tiltak , og ser behovet for oppdatering og backup, sier hun.
AA170515 Både Høyre og Frp viste til eksempler der den rødgrønne regjeringen selv hadde sviktet ved å ikke iverksette tiltak eller følge sikkerhetsinstrukser både før og etter terrorangrepet i 2011.
VG170514 TRONDHEIM : Kommunalsjef Hilde Vikan mener det er for tidlig å si om brevet og kommunens tiltak har hatt noe å si for ungdommene som har det vanskelig.
DN170514 Stortinget ba i fjor regjeringen vurdere om Oslos klimamålinger og tiltak på området kunne brukes som mønster for hele de statens virksomhet.
DN170514 Men det er oppsiktsvekkende at regjeringen ikke ser systemet og de viktige mekanismene for å synliggjøre tiltak som gjennomføres, sier Rees.
DN170514 En annen svakhet er ifølge regjeringen at befolkningsvekst, økonomisk vekst, teknologiutvikling og statlige tiltak fremover ikke inngår i kalkylene.
DB170514 Følgende tiltak vil kunne minske risikoen : ¶
DB170514 Forskning fra fremtredende økonomer ved Statistisk Sentralbyrå viser at å redusere norsk oljeproduksjon er et effektivt og nødvendig tiltak for å redusere utslipp av klimagasser, også globalt.
AP170514 Ungdom har altfor ofte blitt møtt av tiltak som bare har føltes krenkende og forsterket problemene deres, skriver byråd Inga Marte Thorkildsen.
AA170514 På flere områder er det vanskelig å etterprøve sammenhengen mellom tiltak , virkemidler og utslippseffekt, skriver Finansdepartementet i revidert nasjonalbudsjett.
AA170514 Overfor NTB understreker Rees at det viktigste poenget, som regjeringen ikke vurderer i sin gjennomgang, er at miljøbudsjettet etter Oslo-byrådets mening sikrer en forpliktende klimapolitikk på tvers i kommunen gjennom å tydeliggjøre hvem som har ansvar for hvilke tiltak og kutt, og at dette integreres i det ordinære budsjettarbeidet. ( ©NTB ) ¶
AA170514 Men det er oppsiktsvekkende at regjeringen ikke ser systemet og de viktige mekanismene for å synliggjøre tiltak som gjennomføres, sier Bergs politiske sekretær Daniel Rees til Dagens Næringsliv.
AA170514 En annen svakhet som påpekes, er at verken befolkningsvekst, økonomisk vekst, teknologiutvikling og statlige tiltak inngår i kalkylene.
SA170513 Tiltak for å stanse spredning og begrense omfanget ble igangsatt umiddelbart, skriver kommunikasjonsdirektør Christine Viland i Choice Hotels til VG.
SA170513 NSM kan komme med råd og tiltak , men til slutt er det opp til eieren å sørge for at datasystemet er oppdatert, sier han.
SA170513 Øvregård om tall og tiltak fra den ferske undersøkelsen når det gjelder de 44 særforbundene.
SA170513 NIF har prøvd ulike tiltak for å øke kvinneandelen, men nå forteller rådgiver Håvard B.
SA170513 - Hvilke tiltak setter dere i gang nå ?
FV170513 - Hvilke tiltak setter dere i gang nå ?
DN170513 Følgende tiltak vil kunne minske risikoen, opplyser NSM : ¶
DN170513 Tiltak for å stanse spredning og begrense omfanget ble igangsatt umiddelbart, skriver kommunikasjonsdirektør Christine Viland i Choice Hotels til VG.
DN170513 - Vi innfører tiltak så raskt som mulig, skriver selskapet i en uttalelse.
BT170513 Øvregård om tall og tiltak fra den ferske undersøkelsen når det gjelder de 44 særforbundene.
BT170513 NIF har prøvd ulike tiltak for å øke kvinneandelen, men nå forteller rådgiver Håvard B.
AP170513https://www.aftenposten.no/verden/Donald-Trump-har-endret-pa-23-av-Obamas-miljotiltak-Na-blir-den-gamle-stridsoksen-om-Keystone-XL-rorledningen-gravd-frem-igjen-620271b.html President Obama innførte flere tiltak for å forhindre oljeboring i sjøen utenfor USA.
AP170513https://www.aftenposten.no/verden/Donald-Trump-har-endret-pa-23-av-Obamas-miljotiltak-Na-blir-den-gamle-stridsoksen-om-Keystone-XL-rorledningen-gravd-frem-igjen-620271b.html Det var ett av flere tiltak president Trump har gjennomført for å skru president Obamas miljøpolitikk tilbake.
AP170513https://www.aftenposten.no/norge/Dataangrepet--Jeg-frykter-at-mandag-kan-bli-en-svart-krevende-dag-for-mange-IT-avdelinger-621129b.html NSM kan komme med råd og tiltak , men til slutt er det opp til eieren å sørge for at datasystemet er oppdatert, sier han.
AP170513https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Tove-Paule-ut-mot-kvinneandelen-blant-idrettstoppene---NIF-ma-gjore-noe-235464b.html Øvregård om tall og tiltak fra den ferske undersøkelsen når det gjelder de 44 særforbundene.
AP170513https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Tove-Paule-ut-mot-kvinneandelen-blant-idrettstoppene---NIF-ma-gjore-noe-235464b.html NIF har prøvd ulike tiltak for å øke kvinneandelen, men nå forteller rådgiver Håvard B.
AP170513 President Obama innførte flere tiltak for å forhindre oljeboring i sjøen utenfor USA.
AP170513 Det var ett av flere tiltak president Trump har gjennomført for å skru president Obamas miljøpolitikk tilbake.
AP170513 NSM kan komme med råd og tiltak , men til slutt er det opp til eieren å sørge for at datasystemet er oppdatert, sier han.
AP170513 Øvregård om tall og tiltak fra den ferske undersøkelsen når det gjelder de 44 særforbundene.
AP170513 NIF har prøvd ulike tiltak for å øke kvinneandelen, men nå forteller rådgiver Håvard B.
AP170513 - Hvilke tiltak setter dere i gang nå ?
AA170513 - Vi innfører tiltak så raskt som mulig, skriver selskapet i en uttalelse.
AA170513 - Vi innfører tiltak så raskt som mulig, skriver selskapet i en uttalelse.
AA170513 - Begge ble dimitert fra stedet, og det var ingen videre tiltak fra vår side, sier operasjonsleder Ebbe Kimo.
AA170513 Tiltak for å stanse spredning og begrense omfanget ble igangsatt umiddelbart, skriver kommunikasjonsdirektør Christine Viland i Choice Hotels til VG.
AA170513 Tiltak for å stanse spredning og begrense omfanget ble igangsatt umiddelbart, opplyste kommunikasjonsdirektør Christine Viland.
AA170513 - Vi overvåker situasjonen kontinuerlig og informerer kundene våre om nye tiltak som kan hindre dem i å bli rammet av nye angrep, forteller Ugland.
AA170513 Løsningen på å få bukt med psykiske problemer må ifølge Solberg være forebyggende tiltak mot barn og unge allerede i skolealder.
AA170513 - Vi tror på tiltak som gjør at folk kan bestemme mer selv og velge mer selv.
VG170512 - Vi har et kretsstyrevedtak på at Buskerud Idrettskrets anmoder Idrettsstyret om å omgjøre vedtaket om å sette en tidsbegrensning på åpenheten, men i det samme kretsstyrevedtaket står det at vi samtidig er opptatt av at det ikke må iverksettes tiltak som fører til unødig byråkrati for lokale tillitsvalgte som jobber frivillig, sier Bogerud til VG.
VG170512 Tyrkia frykter at de våpen kurderne mottar i neste omgang kan bli brukt mot dem, noe USA sier de vil forhindre med en rekke tiltak .
VG170512 Et riktigere tiltak hadde i så fall vært å hjelpe enslige minstepensjonister.
VG170512 Det er ikke her det er størst behov for målrettede tiltak nå.
VG170512 I det nye partiprogrammet vårt heter det « det er derfor nødvendig å iverksette ulike tiltak for å øke oppslutningen om demokratiet, f.eks. økt sperregrense, elektronisk stemmegivning og økt velgerinnflytelse gjennom strykning og kumulering ».
VG170512 Derfor mener vi det er på høy tid å løfte debatten og se på ulike tiltak som kan øke valgdeltakelsen - blant annet ved å heve sperregrensen.
VG170512 Her var fraværet imidlertid nesten 12 prosent, og andre tiltak kan ha vært vel så viktige for at det gikk ned.
VG170512 Derfor mener vi det er på høy tid å løfte debatten og se på ulike tiltak som kan øke valgdeltagelsen - blant annet ved å heve sperregrensen », skriver Nesvik.
VG170512 Jeg må forsikre meg, som øverste myndighet, at direktoratet har kontroll på dette og at det blir gjort tiltak videre.
VG170512 Derfor har vi satt i gang flere utredninger, og i barnevernsreformen er ett tiltak å vurdere rammen for bruken av de private aktørene.
SA170512 Stortinget mente den gang at det var viktigere å sikre sosialpolitiske tiltak enn kriminalpolitiske tiltak for å gjøre noe med utfordringen knyttet til tigging.
SA170512 Stortinget mente den gang at det var viktigere å sikre sosialpolitiske tiltak enn kriminalpolitiske tiltak for å gjøre noe med utfordringen knyttet til tigging.
SA170512 KrF har i lang kjempet for å sikre tiltak for å ta bakmenn som utnytter ofre på det groveste.
DN170512https://www.dn.no/nyheter/2017/05/12/2056/Handel/griper-inn-i-matkassefusjon Det er vanskelig å se for seg hvilke avhjelpende tiltak vi kan foreta oss, sier Graver.
DN170512 - Deretter kommer vi med tiltak - i dette tilfellet har vi gitt beskjed om å oppdatere systemene.
DN170512 Det er vanskelig å se for seg hvilke avhjelpende tiltak vi kan foreta oss, sier Graver.
DN170512 Til DN forklarer hun at det foreløpig ikke er igangsatt ekstra tiltak utover den normale overvåkingen.
DN170512 Så langt er det nok folk på jobb, og vi har ikke vurdert ekstraordinære tiltak , sier Arnøy til DN.
DN170512 - Skjønner du uttrykket « prime the pump », spør han journalisten om et uttrykk som kan oversettes med « å smøre hjulene » i form av statsstøtte eller offentlige tiltak .
DB170512 Tiltak for å stanse spredning og begrense omfanget ble igangsatt umiddelbart, skriver kommunikasjonsdirektør Christine Viland i Choice Hotels til VG.
DA170512 Dette får byområdet på Nord-Jæren : ¶ 5,1 milliarder kroner til bussveien - dekker 50 prosent av kostnadene ¶ 1,3 milliarder kroner til tiltak som styrker kollektivtransport, sykling og gåing. 170 millioner kroner i støtte til kollektivdrift i 2017.
BT170512 På slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet innførte norske myndigheter en rekke tiltak for å bekjempe sykdommen.
BT170512 - Vi har nå fullt fokus på tiltak for at smitten ikke sprer seg, og har kontaktet alle fartøy og personer som har vært på lokaliteten den siste tiden.
BT170512 - Bekreftes sykdommen her, settes det i gang nye tiltak .
BT170512 Han viste til at den israelske okkupasjonen av Vestbredden og Gaza har vart i 50 år og at en rekke andre tiltak har vært forsøkt, uten å føre til bedring for det palestinske folk.
AP170512https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Nei-til-todeling-av-foreldrepermisjon-620923b.html Men en todeling av foreldrepermisjonen er et for inngripende tiltak i den enkelte families organisering av tiden etter fødsel.
AP170512 - Det mest målrettede må være å se hvordan man har det inntektsmessig, ikke hvor mange innvandrere det bor i et område, sier hun og påpeker at hvis man vil bruke mer penger på slike tiltak , kunne man i stedet heve inntektsgrensen eller innlemme flere alderskull med barn, slik at flere med lav inntekt får et gratis deltidstilbud.
AP170512 Men en todeling av foreldrepermisjonen er et for inngripende tiltak i den enkelte families organisering av tiden etter fødsel.
AA170512 Denne uka sendte Trondheim kommune ut brev til foreldre på skolene og iverksatte en rekke tiltak for å kunne hjelpe barn som sliter.
AA170512 Ungdommen skal blant annet delta på møter med berørte parter, politi, barnevern og andre instanser og tilbys kriminalitetsforebyggende tiltak . ( ©NTB ) ¶ | 46-åring fikk 14 års forvaring for drap på kona ¶
VG170511 Å gi asylsøkere mulighet til å jobbe mens de venter i mottak er et tiltak med stor integreringsgevinst og lave kostnader.
VG170511 - Ja, jeg skjønner det, og syntes tiltak for unge er flott.
VG170511 De vil trolig bli orientert om situasjonen og hvilke tiltak som vil bli iverksatt for å bedre arbeidsforholdene i forbundet.
DN170511 Dessuten etterlyser vi sterkere tiltak mot barnefattigdom og en styrking av minstepensjonistenes økonomi når alle andre pensjonister får 1000 kroner i skattelette, sier Syversen i en pressemelding.
DN170511 - For å lykkes med nødvendig omstilling, må vi prioritere tiltak som øker vekstevnen i økonomien over tid og styrker privat næringsliv, legger hun til.
DN170511 Lerøy ser også mulige skjær i sjøen i tiden som kommer, og melder om « ekstraordinært » høye direkte og indirekte kostnader knyttet til behandling av fisken og stadig økende kostnader knyttet til forebyggende tiltak i produksjonen.
DN170511 Innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) vil bruke millionene på sju konkrete tiltak for å « bedre situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere » med en gang.
DB170511 Styrkingen skal dels gi grunnlag for å utvikle nye kontrollmetoder, og dels tiltak som skal medføre større saksbehandlingskapasitet.
DB170511 Ekstratilskuddene som er foreslått fra regjeringen skal sikre at Nav raskt kan komme i gang med prioriterte tiltak i planen.
DB170511 esentere et godt eksempel på hvordan revidert nasjonalbudsjett brukes for å dekke endringer i samfunnet : I løpet av høsten i fjor kom stadig flere meldinger om psykiske helseproblemer hos enslige mindreårige asylsøkere, og i revidert nasjonalbudsjett gir regjeringen derfor 120 millioner kroner til tiltak som skal bedre psykisk helse hos d
DB170511 Regjeringens syv nye tiltak rettet mot enslige mindreårige asylsøkere ¶ 1.
DB170511 Nå kommer syv nye tiltak for å forbedre situasjonen med én gang, sier Per Sandberg til Dagbladet.
DB170511 Dette har regjeringen tatt på største alvor, og vi har lansert flere tiltak allerede.
DB170511 De vil bruke millionene på syv konkrete tiltak for å « bedre situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere ».
DB170511 Torsdag skal representanter for sikkerhetsdepartementet møtes for å diskutere videre tiltak , ifølge Reuters.
DB170511 Konkrete tiltak må vi komme tilbake til.
DB170511 - Vi kjenner til de vurderinger som gjøres i USA av sikkerhetsmyndighetene, men foreløpig har det ikke blitt gjort beslutninger ut over de tiltak som trådte i kraft for en tid tilbake, og som berørte reisende til/fra navngitte land i Midt-Østen blant annet.
DB170511 En av mannskapet var hardt skadd, og mannskapet på « Bjarne Kyrkjebø » satte umiddelbart i gang livreddende tiltak .
DB170511 juli 2011 er det satt i verk en rekke tiltak for å bedre evnen til å støtte sivil krisehåndtering.
DA170511 I tillegg til å forby noe som allerede er forbudt gjennom straffeloven, kan de samme politikerne lene seg tilbake og la være å innføre andre tiltak som kan redusere tiggingen.
DA170511 Men det legges klare føringer på en god pott av disse pengene : Regjeringen har lagt inn 300 millioner for å styrke rusomsorgen, 200 millioner til tidlig innsats i barnehage og skole og et tilsvarende beløp til forebyggende tiltak for barn, unge og familier.
DA170511 Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik fremhevet før fremleggelsen bedre sosiale ordninger for selvstendig næringsdrivende, mer penger til videreutdanning av lærere og tiltak for rent hav som viktige saker for partiet.
DA170511 Selv om ledigheten trolig er over toppen, er KrF opptatt av at det fortsatt blir satset på tiltak for unge arbeidsledige.
DA170511 Men det legges klare føringer på en god pott av disse pengene : Regjeringen har lagt inn 300 millioner for å styrke rusomsorgen, 200 millioner til tidlig innsats i barnehage og skole og et tilsvarende beløp til forebyggende tiltak for barn, unge og familier.
DA170511 - På tampen av denne stortingsperioden kommer det smuler til viktige saker som vi har etterlyst satsing på i lang tid, som styrkede tiltak for de ledige og tidlig innsats i skolen.
DA170511 SVs Sunniva Holmås Eidsvoll er mot tiggerregistrering, selv om byrådet har det på lista over tiltak de skal vurdere.
DA170511 Du skjønner, tirsdag denne uka rykket byrådsleder Raymond Johansen ut i Aftenposten med nye tiltak for å få bedre kontroll på tiggere i hovedstaden.
DA170511 Vi har satt i gang tiltak , og det ser ut til at de fungerer, sier rektor Bodil Orm.
DA170511 Foruten å ta tallene til orientering, foreslår rådmannen også at det pekes ut to virksomheter eller avdelinger som kan fremlegge eksempler på gode prosesser og forebyggende tiltak .
DA170511 Der skal man prøve å se hva som har skjedd og sette inn tiltak .
BT170511 Etter hvert kommer det til flere ungdommer i en « rånebil », samt en del medruss, som må iverksette tiltak før nødetatene er på stedet.
BT170511 KUTTER OG ØKER : Mens regjeringen kutter i oljepengene, øker de pengebruken på forskjellige tiltak .
AP170511 Uavklart hva som skal gjøres, tiltak skjer tidligst i 2018 : ¶
AP170511 Olavs gate : 0 ( tiltak skjer tidligst 2019 ) ¶
AP170511 Kanskje er det forholdsvis lett å svare at én gruppe bør prioriteres fremfor en annen, så lenge det ikke spørres om konkrete tiltak .
AP170511 Jutulveien : 87 uregulerte ( gratis p-plasser ) - tiltak skjer tidligst høsten 2017 ¶
AP170511 Jacob Aalls gate : 3 uregulerte ( gratis p-plasser ) for å lage sykkelpassasje - ytterligere tiltak som krever mer fjerning av gate-p er uavklart, tiltak gjøres tidligst i 2018 ¶
AP170511 Jacob Aalls gate : 3 uregulerte ( gratis p-plasser ) for å lage sykkelpassasje - ytterligere tiltak som krever mer fjerning av gate-p er uavklart, tiltak gjøres tidligst i 2018 ¶
AP170511 I forbindelse med tiltakene som skal gjøres for sykkel på Ring 2 blir det også gjort noen tiltak i kryssende sykkeltraseer, som medfører fjerning av 21 uregulerte gratis-p-plasser i Colletts gate og 7 uregulerte gratis-p-plasser i Blindernveien.
AP170511 Et tiltak vi har spilt inn er at dette bør være en fast leksjon på alle befalsskoler, sier landstillitsvalgt for norske soldater i Sjøforsvaret, Anna Olivia Mohaugen.
AA170511 Ifølge kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i UD er dette penger som skal brukes på tiltak for religiøse minoriteter.
AA170511 Myndighetene har iverksatt en rekke tiltak for å forhindre voldeligheter i sammenheng med korrupsjonssaken, blant dem lukkede dører og at forklaringen ikke skulle sendes direkte.
AA170511 På et kjøpesenter er det som regel mye folk, og sjansen er større for at det er en eller annen som varsler eller går igang med livreddende tiltak .
AA170511 Vi har satt i gang våre tiltak , og har et kriseteam klart som ivaretar både sjåføren av lastebilen og andre ansatte som har behov for oppfølging, sa pressesjef John Eckhoff i Posten etter ulykken.
AA170511 Dagbladet skriver at Innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) vil bruke millionene på sju konkrete tiltak for å « bedre situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere » med en gang.
AA170511 - Regjeringen tar dette på største alvor, og foreslår derfor midler til å iverksette snarlige tiltak for å bedre grunnsikringen av enkelte objekter, sier justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ). ( ©NTB ) ¶
AA170511 Vi la fram en gründerplan i 2015 som vi har fulgt opp med mange gode tiltak , men vi ser at vi fortsatt strever med å få nok risikovillig kapital inn i selskapene, sier næringsminister Monica Mæland ( H ). ( ©NTB ) ¶
AA170511 Innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) vil bruke millionene på sju konkrete tiltak for å « bedre situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere » med en gang.