DB171117 Ved tilbakekall vil mange bli statsløse inntil de eventuelt klarer å få sitt tidligere statsborgerskap tilbake.
DB171117 Ordinær straff som bøter og ( u )betinget fengsel kan være alternativer til tilbakekall og utvisning.
DB171117 Jo lengre tid en søker har bodd i Norge, jo mer urimelig er tilbakekall ettersom tilknytningen til Norge er blitt sterkere.
DB171117 I saker om tilbakekall er det ofte meget vanskelig å sikre bevis siden det har gått så lang tid.
DB171117 Et flertall på Stortinget ønsker å innføre domstolsbehandling av tilbakekall .
DB171117 Det bør være en foreldelsesfrist på maksimum fem år, og det må være en reell prøving av om tilbakekall er forholdsmessig med klare kriterier for hva som vurderes.
DB171117 Det bør også utredes alternative reaksjoner til tilbakekall av statsborgerskap.
DB171117 Det bør innføres en foreldelsesfrist for tilbakekall , og det må være en reell vurdering av om tilbakekallet er forholdsmessig.
DB171117 Tilbakekall har store negative konsekvenser og fører i mange saker til en urimelig belastning både for den det gjelder og for familien til vedkommende.
DN171013 Siden har meglerhuset gitt avkall på sine tillatelser for verdipapirforetak, og Finanstilsynet vedtok i begynnelsen av oktober tilbakekall av tillatelse til å tilby investeringstjenester.
VG171004 - En enkelthendelse er vanligvis ikke tilstrekkelig for å si at helsepersonellet er uegnet, noe som er vilkåret til tilbakekall av autorisasjon.
AP170826 Til Marine Harvest : tilbakekall transportfartøyene deres og få disse atlanterhavslaksene ut av mitt territorium, sier familieoverhode Ernest Alfred, som hevder å ha samlet bevis av usunn laks, i en pressemelding.
BT170701 Tilbakekall av førerkort hører med til vedtakene som politiet kan treffe dersom innehaveren ikke vurderes som edruelig.
BT170701 Tilbakekall av førerkort er ikke en straff, men et forebyggende tiltak.
AA170627 - Lagmannsretten har kommet til at Utlendingsnemndas vedtak i forbindelse med tilbakekall av asylstatus og oppholdstillatelse for en afghansk kvinne og hennes datter, er ugyldig.
DB170610 Slike forhold gir grunnlag for å vurdere passnektelse eller tilbakekall av pass grunnet misbruk av pass, sier Roll-Matthiesen.
DA170531 Folk som benytter seg av amnestiet slipper å risikere tilbakekall av våpenkortet eller avslag på framtidige våpensøknader.
AA170531 Folk som benytter seg av amnestiet slipper å risikere tilbakekall av våpenkortet eller avslag på framtidige våpensøknader.
BT170526 Folk som benytter seg av amnestiet, risikerer ikke tilbakekall av våpenkortet eller avslag på fremtidige våpensøknader, understreker politiet.
AP170526 Folk som benytter seg av amnestiet, risikerer ikke tilbakekall av våpenkortet eller avslag på framtidige våpensøknader, understreker politiet.
NL170511 Man risikerer ikke straff for ulovlig våpenbesittelse, tilbakekall av våpenkort eller avslag på fremtidige søknader fordi man benytter seg av amnestiet.
AA170403 Justis- og beredskapsdepartementet har gitt UDI en generell instruks om tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt.
BT170331 Politidirektoratet fattet imidlertid kort tid etter et nytt vedtak, der de på nytt stadfestet tilbakekall av føreretten.
BT170331 - Hensynet til trafikksikkerheten vurderes i hvert enkelt tilfelle, og dette kan da medføre tilbakekall av førerretten.
BT170331 98 av 103 vedtak som gjaldt tilbakekall som følge av manglende edruelighet, ble opprettholdt.
BT170328 TILBAKEKALL : Zuhair Musbah Khalil ( til v. ) kom til Norge i 1990.
AP170328 TILBAKEKALL : Zuhair Musbah Khalil ( til v. ) kom til Norge i 1990.
AP170327 UDI ønsker nå at det blir mulig å gi en slik tillatelse til å bli i Norge samtidig som UDI sender ut varsel om tilbakekall .
AP170327 Nå foreslår UDI at det også i saker om tilbakekall etter statsborgerloven bør gis fri rettshjelp uten behovsprøving.
AP170327 I saker som ikke er så alvorlige at familien utvises, bør UDI i forbindelse med tilbakekall av statsborgerskap kunne gi ny tillatelse direkte uten at det må søkes først.
AP170327 I dagens vedtak om tilbakekall av statsborgerskap understrekes det at både foreldre og barn kan søke om ny oppholdstillatelse etter tilbakekall .
AP170327 I dagens vedtak om tilbakekall av statsborgerskap understrekes det at både foreldre og barn kan søke om ny oppholdstillatelse etter tilbakekall.
AP170327 I dag er alle sakene om tilbakekall av statsborgerskap satt i bero fordi Stortinget skal behandle et forslag om at slike saker bør avgjøres i rettssystemet istedenfor i utlendingsforvaltningen.
AP170327 Det skal bli lettere å klage på forvaltningens beslutninger om tilbakekall og å prøve saken i rettssystemet.
AP170327 UDI ønsker nå at det blir mulig å gi en slik tillatelse til å bli i Norge samtidig som UDI sender ut varsel om tilbakekall .
AP170327 Nå foreslår UDI at det også i saker om tilbakekall etter statsborgerloven bør gis fri rettshjelp uten behovsprøving.
AP170327 I saker som ikke er så alvorlige at familien utvises, bør UDI i forbindelse med tilbakekall av statsborgerskap kunne gi ny tillatelse direkte uten at det må søkes først.
AP170327 I dagens vedtak om tilbakekall av statsborgerskap understrekes det at både foreldre og barn kan søke om ny oppholdstillatelse etter tilbakekall .
AP170327 I dagens vedtak om tilbakekall av statsborgerskap understrekes det at både foreldre og barn kan søke om ny oppholdstillatelse etter tilbakekall.
AP170327 I dag er alle sakene om tilbakekall av statsborgerskap satt i bero fordi Stortinget skal behandle et forslag om at slike saker bør avgjøres i rettssystemet istedenfor i utlendingsforvaltningen.
AP170327 Det skal bli lettere å klage på forvaltningens beslutninger om tilbakekall og å prøve saken i rettssystemet.
BT170318 Mahad-saken kan få en politisk løsning, fordi flere partier nå ønsker å endre reglene for tilbakekall av statsborgerskap.
VG170315 Justisdepartementet sier at både enslige mindreårige asylsøkere og tilbakekall av statsborgerskap er viktige saksfelt for dem.
DB170310 I den norske statsborgerloven står det at « tilbakekall av statsborgerskap som er bygget på uriktige eller ufullstendige opplysninger, kan likevel bare foretas hvis søkeren mot bedre vitende har gitt de uriktige opplysningene eller har fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket ».
DB170310 Dersom retten finner at det er overveiende sannsynlighet for at Mahamud har gitt uriktige opplysninger, og at UNE kan opprettholde vedtaket om tilbakekall av statsborgerskap, kommer man til spørsmålet om utvisning.
DA170301 Folk som benytter seg av amnestiet, risikerer ikke tilbakekall av våpenkortet eller avslag på framtidige våpensøknader, understreker politiet.
DB170228 Vedtas en lovendring slik at alle saker som gjelder tilbakekall av statsborgerskap behandles i nemndsmøte i UNE.
DB170228 Vedtas en klargjøring i statsborgerloven om at domstolene fullt ut skal prøve om vilkårene for å tilbakekalle statsborgerskap er til stede, og om tilbakekall er uforholdsmessig.
DB170228 Nå tar innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) et oppgjør med forslaget, som stiller krav om at alle saker om tilbakekall av statsborgerskap skal til domstolsbehandling.
AA170228 Folk som benytter seg av amnestiet, risikerer ikke tilbakekall av våpenkortet eller avslag på framtidige våpensøknader, understreker politiet.
AA170228 Om Ap snur, er det ikke lenger flertall for forslaget om at alle saker om tilbakekall av statsborgerskap skal behandles i domstolene. ( ©NTB ) ¶
AA170228 Innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) advarer mot å kreve domstolsbehandling ved tilbakekall av statsborgerskap.
AP170227 UDI kan derfor heller ikke fatte et vedtak om tilbakekall av statsborgerskap for disse.
AP170227 Dette gjøres først etter at et vedtak om tilbakekall er endelig i Utlendingsnemnda, UNE.
DB170225 Her kommer følgende fram i paragraf 45 og 46 : Tilbakekall av statsborgerskap kan bare foretas « hvis søkeren mot bedre vitende har gitt de uriktige opplysningene eller har fortiet forhold av vesentlig betydning », eller om opplysninger er gitt i ond tro av utlendingen selv.
BT170225 KrF ønsker i tillegg å innføre en foreldelsesfrist for tilbakekall .
BT170225 Et flertall på Stortinget krever at alle saker om tilbakekall av statsborgerskap heretter skal behandles av en domstol.
BT170225 KrF ønsker i tillegg å innføre en foreldelsesfrist for tilbakekall .
BT170225 Et flertall på Stortinget krever at alle saker om tilbakekall av statsborgerskap heretter skal behandles av en domstol.
AP170225 « Det er vesentlig at myndighetene har nødvendige hjemler for tilbakekall for å sikre at juks ikke belønnes.
AP170225 UDI mener også, etter en helhetsvurdering, at tilbakekall av statsborgerskap ikke er et « uforholdsmessig tiltak » overfor noen av medlemmene i familien.
VG170224 - Statsløshet er ikke et hinder for tilbakekall , sier Lersbryggen.
VG170223 De har fått en utreisefrist i vårt vedtak om tilbakekall , men kan bli i Norge til klagen er behandlet, sier Brusethaug.
VG170223 - Det er ikke noen heldig situasjon at det tok litt under fire år fra forhåndsvarsel til vedtak om tilbakekall ble fattet.
SA170223 I perioden 2012 - 2016 har UNE klagebehandlet 158 saker som gjelder tilbakekall av statsborgerskap.
SA170223 For perioden 2011- 2016 finnes det 19 rettskraftige avgjørelser i saker som gjelder tilbakekall av statsborgerskap.
SA170223 De vil si at personene ikke fikk tilbakekall , men fikk beholde statsborgerskapet.
AP170223 - Det er vanskelig å forstå at tilbakekall av statsborgerskap skal få slike konsekvenser for barn, eller for personer som var barn da de fikk norsk statsborgerskap.
AP170223 - Det er vanskelig å forstå at tilbakekall av statsborgerskap skal få slike konsekvenser for barn, eller for personer som var barn da de fikk norsk statsborgerskap.
AP170222 I perioden 2012 - 2016 har UNE klagebehandlet 158 saker som gjelder tilbakekall av statsborgerskap.
AP170222 For perioden 2011- 2016 finnes det 19 rettskraftige avgjørelser i saker som gjelder tilbakekall av statsborgerskap.
AP170222 De vil si at personene ikke fikk tilbakekall , men fikk beholde statsborgerskapet.
DB170215 Konvensjonens regler om tilbakekall er derfor ikke relevante i denne saken, kommenterer seksjonssjef Øyvind Havnevik i UNE om Ayman Al-Azawys sak.
DB170215 - Dette er ikke en sak om tilbakekall av flyktningstatus.
VG170209 - Det er ikke riktig at tilbakekall av statsborgerskap som ble gitt før statsborgerloven fra 2006, er i strid med Grunnloven, skriver Rønnevig i en epost til VG.
VG170209 - Den gamle loven om statsborgerskap fra 1950 hadde ingen egne bestemmelser om tilbakekall , men personer som hadde oppgitt feil identitet fikk også da tilbakekalt statsborgerskapet med hjemmel i forvaltningsloven, skriver seksjonssjefen.
BT170207 I en dom fra Høyesterett i 2015 sto det skrevet : « Tilbakekall av førerretten må også være påkrevet av hensyn til trafikksikkerheten.
DB170203 I dag er det UDI som gjør vedtak om tilbakekall av statsborgerskap, og det er Utlendingsnemnda ( UNE ) som etter klage avgjør om vedtaket er korrekt.
DB170203 Dersom politikerne vil, er det fullt mulig med en lovendring som innebærer at alle saker som dreier seg om tilbakekall av statsborgerskap skal behandles i nemnd i UNE, uansett om det er vesentlige tvilsspørsmål.
DB170120 Vi vil også styrke kapasiteten til å behandle saker om tilbakekall .
DB170120 Publisert på Frode Forfangs blogg onsdag, før det ble bestemt at UDI ikke lenger skal gjøre vedtak om tilbakekall av statsborgerskap.
DB170120 Noe av styrkingen vil gjelde tilbakekall av statsborgerskap, men det meste vil gå til å styrke vurderingen av tilbakekall i nyere saker, altså saker der det i løpet av de siste årene er gitt asyl og hvor det er mistanke om ID-juks.
DB170120 Noe av styrkingen vil gjelde tilbakekall av statsborgerskap, men det meste vil gå til å styrke vurderingen av tilbakekall i nyere saker, altså saker der det i løpet av de siste årene er gitt asyl og hvor det er mistanke om ID-juks.
DB170120 I et slikt tilfelle antar jeg at tilbakekall av statsborgerskap, med påfølgende utvisning, vil møte bredere forståelse.
DB170120 Det gis forhåndsvarsel om at tilbakekall vurderes, og man får anledning til å uttale seg gjennom flere runder.
DB170120 Da er det også ytterst sjelden at det blir behov for tilbakekall senere på grunn av uriktig ID.
DB170120 Tilbakekall av statsborgerskap eller oppholdstillatelse bygger på grundig utredning.
BT170120 Signaleffekten av tilbakekall er viktig.
AP170119 Tallene omfatter både tilbakekall av statsborgerskap og andre former for oppholdstillatelse.
AP170119 Spørsmålet om tilbakekall av oppholdstillatelser er aktualisert fordi UDI vil kaste den 30 år gamle bioingeniøren Mahad Abib Mahamud ut av Norge.
AP170119 Jobbe med saker om tilbakekall av tillatelser.
DB170118 « I et slikt tilfelle antar jeg at tilbakekall av statsborgerskap, med påfølgende utvisning, vil møte bredere forståelse ».
AP170118 - Vi sitter igjen med en rekke spørsmål til forslagsstillerne som vi ønsker svar på, sier han, og påpeker at forslaget blander sammen tilbakekall og tap av statsborgerskap, som er to forskjellige ting.
AP170116 Tilbakekall gjøres som et enkeltvedtak i Utlendingsdirektoratet ( UDI ), og det er derfor mulig å miste statsborgerskapet uten noe annen saksbehandlingsprosess enn et enkeltvedtak.
AP170116 - Departementet og UDI har lagt opp til at « utgangspunktet er at vi tilbakekaller når vilkårene for tilbakekall er tilstede, men mindre særlige forhold tilsier noe annet ».
DB170115 I denne saken fattet UDI i 2015 vedtak om tilbakekall av statsborgerskap samt varig utvisning fra Norge.
DB170115 - Regelverket som gjelder tilbakekall av statsborgerskap, er ikke endret av regjeringen.
DB170115 - Loven som omfatter tilbakekall av statsborgerskap har ligget fast i mange år og under ulike regjeringer, påpeker Solberg.
AP170115 - Saken som media nå skriver om gjelder tilbakekall av statsborgerskap som bygger på uriktige opplysninger.
AP170115 Tilbakekall gjøres som et enkeltvedtak i Utlendingsdirektoratet ( UDI ), og det er derfor mulig å miste statsborgerskapet uten noe annen saksbehandlingsprosess enn et enkeltvedtak.
AP170115 - Saken som media nå skriver om gjelder tilbakekall av statsborgerskap som bygger på uriktige opplysninger.
AP170112 Jobbe med saker om tilbakekall av tillatelser.
AP170112 Jobbe med saker om tilbakekall av tillatelser.
AP170112 Jobbe med saker om tilbakekall av tillatelser.
DB170110 - Styrket UDI og UNE for å få raskere saksbehandling og prioritere tilbakekall og opphold/statsborgerskap på falske premisser.
DB170110 Før det er aktuelt med tilbakekall av en tillatelse, sender vi ut et forhåndsvarsel og han eller hun har krav på å få advokathjelp dekket av det offentlige.