NL171227 Samtidig påpeker en samlet næringskomite at sjømatnæringen er en av Norges viktigste næringer, som sikrer verdiskapning og sysselsetting over hele landet.
AP171226 Arbeidslivsorganisasjonene og politikere i alle partier har et mål om høyest mulig sysselsetting .
SA171223 Slik at vi kan konsentrere oss om å produsere verdens tryggeste og reineste mat til norske forbrukere, til å utvikle drifta i ei enda mer klimavennlig retning, til å bidra til verdiskaping, sysselsetting og bosetting i alle deler av landet, i 2018 og i mange, mange år framover.
AP171216 Når det gjelder sysselsetting , finnes det ikke tall for 2013, men utslaget er likevel stort.
AP171216 At økonomi og sysselsetting er blitt viktigere, kan ha sammenheng med oljeprisfallet og den økte arbeidsledigheten som da kom.
SA171215 Forus Næringspark, Greater Stavanger, Universitetet, rask og effektiv boligbygging og korte beslutningslinjer i kommunene overfor næringsaktører er eksempler på strategier som alle har entes om for å tiltrekke seg en internasjonal industri med tilhørende sysselsetting , verdiskaping og tilflytting.
BT171214 Ifølge Olsen er det også mulig at lønnsveksten vil tilta som følge av bedringen i arbeidsmarkedet med lavere ledighet og høyere sysselsetting .
AP171214 Utvalget har blant annet kommet fram til at mer liberale åpningstider på søndagene vil ha små konsekvenser for sysselsetting , økonomisk vekst, prisnivå, folkehelsa og frivillig innsats.
AP171214 Nå kommer Rema etter med søndagsåpne butikker ¶ Sysselsetting og helse ¶
DB171211 Justerer man for sosioøkonomiske forhold som sysselsetting , kryper det enda litt mer nedover til henholdsvis 6,4 og 5,4.
DA171211 Det hindrer sysselsetting , svekker familieøkonomien og fremmer ikke integrering, mener han.
AP171211 Når SSB korrigerer også for kjønn, bosted og sysselsetting , reduseres overrepresentasjonen ytterligere.
AP171211 Rapportens tall fra 2010 - 2013 er derfor justert etter både kjønn og alder ( som har mest å si ), bosted ( som gir ingen eller liten endring ) og sysselsetting ( som forklarer noe ).
DB171208 Til tross for at regjeringen i statsbudsjettet avblåste krisen som har rammet norsk olje- og oljeservicevirksomhet ved å fjerne tiltakspakken for økt sysselsetting på Vestlandet, ser man fremdeles tydelige spor av elendigheten.
SA171205 - Forutsatt at norsk økonomi utvikler seg positivt i tråd med forventningene om sysselsetting , inntekt og rente, er det all grunn til å tro at husholdningenes forventninger til boligmarkedet vil styrke seg.
SA171205 Slike runder er viktige for langsiktig ressurstilgang, aktivitet og verdiskaping i petroleumsnæringen og dermed sysselsetting over hele landet, sier olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ).
DN171205 Forutsatt at norsk økonomi utvikler seg positivt i tråd med forventningene til sysselsetting , inntekt og rente, er det all grunn til å tro at husholdningenes forventninger til boligmarkedet vil styrke seg.
DN171205 Forutsatt at norsk økonomi utvikler seg positivt i tråd med forventningene til sysselsetting , inntekt og rente, er det all grunn til å tro at husholdningenes forventninger til boligmarkedet vil styrke seg.
DN171205 Nasjonal sysselsetting under utbyggingen er anslått til i underkant av 47 000 årsverk, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Statoil i en pressemelding.
DB171205 Samlet nasjonal sysselsetting i utbyggingsfasen er anslått til i underkant av 47.000 årsverk.
DA171205 Samlet nasjonal sysselsetting i utbyggingsfasen er anslått til i underkant av 47.000 årsverk.
DA171205 - Slike runder er viktige for langsiktig ressurstilgang, aktivitet og verdiskaping i petroleumsnæringen og dermed sysselsetting over hele landet, mener han.
BT171205 Vi har rekordhøy sysselsetting , billigøl på REMA 1000, og fri tilgang på verdens beste fotball i hundrevis av kanaler.
AP171205 Samlet nasjonal sysselsetting i utbyggingsfasen er anslått til i underkant av 47.000 årsverk.
AA171205 - Forutsatt at norsk økonomi utvikler seg positivt i tråd med forventningene om sysselsetting , inntekt og rente, er det all grunn til å tro at husholdningenes forventninger til boligmarkedet vil styrke seg.
AA171204 Utseth vil ikke si hva kontrakten er på i kroner og øre, men i sysselsetting .
AA171204 Det kan gi kommunene et dårligere tjenestetilbud og lavere sysselsetting .
SA171201 Dette bidrar både til sysselsetting og resultater i oljenæringen.
DN171201 * Selve samleindeksen er bygget opp av flere underindekser, som gir mer detaljert informasjon om hvordan bedriftene oppfatter utviklingen i blant annet ordreinngang, produksjon, sysselsetting og lagerbeholdning.
DA171201 Bedriftene i Rogaland melder om økt etterspørsel, sysselsetting , lønnsomhet og investering.
DA171201 Jeg tror likevel at på tross av forventet økning i etterspørsel vil vi se at det tar tid før sysselsetting og investeringer følger på for å møte etterspørselsveksten, sier Fresvik.
DA171201 Forventningsindeksen som måler utsiktene for det neste halvåret viser at bedriftene venter noe sterkere sysselsetting og en svak oppgang i investeringene.
AP171201 - Ja, det er første gang siden oljeprisfallet for tre og et halvt år siden at forventningene til lønnsomhet og sysselsetting er høyere i olje- og gassbedriftene enn i andre næringer, sier konserndirektør i banken, Ragnhild Janbu Fresvik.
NL171129 I fortid har Vadsø hatt stor sysselsetting innen primærnæringene fiskeri og landbruk med blant annet stor sildoljefabrikk, fiskerivirksomheter, meieri, slakteri med mer.
NL171129 I dag er vi i regionhovedstaden Vadsø svært avhengig av arbeidsplasser innen offentlig sektor for å opprettholde både sysselsetting og beholde våre innbyggere.
NL171128 ¶ Paradokset er at fiskerimyndighetene de siste 10 årene har bygget ned kystfiskeflåten som bidrar best til fiskerilovgivningens formål om verdiskaping for sysselsetting og bosetting, mens havfiskeflåten har opprettholdt sin kapasitet og øket sine kvote andeler, skriver Torbjørn Trondsen.
NL171128 Paradokset er således at fiskerimyndighetene de siste 10 årene har bygget ned kystfiskeflåten som bidrar best til fiskerilovgivningens formål om verdiskaping for sysselsetting og bosetting, mens havfiskeflåten har opprettholdt sin kapasitet og øket sine kvote andeler.
NL171128 Kvotefordelingen mellom ulike driftsformer påvirker således den samlede verdiskapingen i fiske og ringvirkninger for sysselsetting og bosetting på kysten.
NL171128 I formålsparagrafene i både Havressursloven og Deltakerloven fremheves blant annet at kvoter og rettigheter skal bidra til den samlede verdiskapende sysselsetting og bosetting på kysten.
NL171128 Fiskerilovgivningens formålsparagrafer om at ressursforvaltningen skal bidra til en verdiskaping som skal gi sysselsetting og bosetting på kysten ser ut til å bli fullstendig oversett, også i de økonomiske oversikter som presenteres av Fiskeridirektoratet.
AP171128 Personer med innvandrerbakgrunn scorer dårligere innen sysselsetting , arbeidsforhold, boligstandard, helse og sosial kontakt enn gjennomsnittet i befolkningen, viser Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse.
AP171128 Tjenesteyting er Norges viktigste næring målt både i verdiskaping og sysselsetting .
AP171127 Personer med innvandrerbakgrunn scorer dårligere innen sysselsetting , arbeidsforhold, boligstandard, helse og sosial kontakt enn gjennomsnittet i befolkningen, viser Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse.
AA171127 Statistikken viser at personer med innvandrerbakgrunn har dårligere levekår enn gjennomsnittet i befolkningen på områder som sysselsetting , arbeidsforhold, boligstandard, helse og sosial kontakt.
BT171122 Spørsmålet har en side mot klimasaken, sysselsetting , teknologiutvikling, handel, næringsliv, miljøskader og naturmangfold.
AP171120 Ifølge den ferske rapporten fra faggruppen for IA-avtalen er det uendret måloppnåelse for sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne ¶
DA171118 Sist kontantstøtten ble økt ( i 2014 ) førte det dessuten til lavere sysselsetting ifølge Nav.
VG171117 SKATTELETTE : Finansminister Siv Jensen ( Frp ) lover at regjeringen vil kutte skattene ytterligere, fordi det bidrar til økt økonomisk virksomhet og økt sysselsetting .
NL171115 Norge trenger flere nye store næringer som kan gi verdiskaping, sysselsetting og eksportinntekter.
SA171109 Derfor glir min teknologioptimisme over i en dyp bekymring for hvordan vi skal organisere samfunnet når full sysselsetting blir en umulighet.
SA171109 - Min teknologioptimisme går over i en dyp bekymring for hvordan vi skal organisere samfunnet når full sysselsetting blir en umulighet, skriver Sven Egil Omdal.
VG171108 I stedet har den tidligere journalisten konsentrert seg om sysselsetting , skole og trafikkproblemene i den delen av delstaten hun representerer.
DN171108 I stedet har den tidligere journalisten konsentrert seg om sysselsetting , skole og trafikkproblemene i den delen av delstaten hun representerer.
DA171108 I stedet har den tidligere journalisten konsentrert seg om sysselsetting , skole og trafikkproblemene i den delen av delstaten hun representerer.
AA171108 I stedet har den tidligere journalisten konsentrert seg om sysselsetting , skole og trafikkproblemene i den delen av delstaten hun representerer.
AP171104 Nå går økonomien i Polen godt, og behovet for sysselsetting innen byggebransjen og industri er stort.
AP171104 Nå går økonomien i Polen godt, og behovet for sysselsetting innen byggebransjen og industri er stort.
NL171103 Regnskapet viser oss blant annet hvor viktig det er for norsk økonomi å få flere i arbeid, og at den norske velferdsmodellen holdes oppe av nettopp høy sysselsetting .
DN171103 Som president er Trump nå leder for en økonomi som har nær full sysselsetting og et aksjemarked som stadig setter nye rekorder.
SA171101 De siste tiårene har økonomer trodd at uavhengige sentralbanker som setter styringsrenten under et inflasjonsmål, gir en stabil ramme for vekst og sysselsetting .
SA171101 De rike landene opplevde lav inflasjon og stabil vekst og sysselsetting i en periode som ble kalt " the great moderation ".
DN171031 Feiden om brobygging tok til i forrige uke da fylkesutvalget i Nord-Trøndelag innstilte på å utelate kinesiske Sichuan fra konkurransen fordi denne « lokalregjeringen » ønsket størst mulig lokal sysselsetting og verdiskaping fra byggeprosjektet.
DA171031 I tillegg kommer feltutbygginger som holder oppe investeringene i norsk fastlandsindustri og sikrer sysselsetting i den landbaserte industrien.
AP171031 Men vi bør, som Karl Marx gjorde, snarest se på kapital som en innsatsfaktor for å nå nasjonale mål det er bred enighet om ; sysselsetting , helse, pensjon, infrastruktur osv.
AP171030 Det er særlig de eldste kvinnene i gruppen, de mellom 30 og 34 år, som skiller seg ut med lavere sysselsetting enn sine jevnaldrende.
AP171030 Vi har gode registre over sysselsetting , utdanning, inntekt, trygd, helse, sykefravær og mye mer.
AP171030 Det betyr at vi kan undersøke hva arbeidsmarkedstiltak betyr for sysselsetting , hvilken betydning det har for kvinners karrièreutvikling å få barn, eller hva som kan forklare overganger fra arbeid til trygd.
BT171029 Sysselsetting kan man anta er den viktigste grunnen til at samfunnet holder seg med så mange eiendomsmeglere.
SA171028 Det store bildet er urovekkende tydelig : Vi får lavere arbeidsløshet, men samtidig lavere sysselsetting , spesielt blant de under 30.
DN171026 Grunnen var at fylkesrådet ønsket at « virksomhet i vårt distrikt i størst mulig grad skal bidra til lokal sysselsetting og vekst ».
VG171025 Men, som kjent, klimakrisa blir ikke borte selv om vi har full sysselsetting på veien dit, særlig ikke hvis den fulle sysselsettingen gjør veien kortere.
DN171024 Makroutsiktene er gode med utsikter til lave renter, høyere sysselsetting , lavere ledighet og bra forbrukertillit, sier han.
DN171024 Makroutsiktene er gode med utsikter til lave renter, høyere sysselsetting , lavere ledighet og bra forbrukertillit, sier han.
NL171023 Skillet mellom by og land kan forstås ut fra opplevelsen av å ha tilstrekkelig plass til fritidsaktivitet i fjæra, samt ut fra behovet for økt sysselsetting i distriktene.
DB171023 Chelsea håper at fotballen kan brukes som virkemiddel for å inspirere, utdanne og motivere barn i fattige strøk og støtte lokalsamfunn ved å samtidig bidra til sysselsetting og reduksjon av kriminalitet.
DN171020 Samlet ble det rapportert om nær uendret sysselsetting i kvartalet.
DA171016 Ikke minst satser vi stort på sysselsetting og nye næringer.
DB171013 Hvis vi klarer å få en større del av personer med minoritetsbakgrunn ut i arbeidslivet, er det et enormt bidrag til integrering, sysselsetting og verdiskaping, sier Jensen til Dagbladet.
AA171013 Det kan gi vekst i trøndersk næringsliv og økt sysselsetting i distriktene.
VG171012 - Hvordan sysselsetting påvirkes av kompetanse, av strukturelle forhold, og av ulike ytelsers utforming og innvirkning er blant det vi nå må se på.
VG171012 - Fallende sysselsetting har vært en utfordring fra 2008, og vi vet mye om hvem som er fortrengt og hvorfor.
VG171012 - Det er positivt at Arbeiderpartiet nå er opptatt av og ønsker å ta opp utfordringer knyttet til fallende sysselsetting , sier Hauglie.
SA171012 - Det er høyere sysselsetting i estimatene i budsjettet.
DB171012 Når det går så mye bedre enn før med økt aktivitet, lavere ledighet og høyere sysselsetting , blir hele pakken nullet ut, sier Søviknes.
DA171012 Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk.
DA171012 Sysselsetting
AA171012 Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk.
AA171012 Her finner du alle sakene fra statsbudsjettet 2018 ¶ Sysselsetting
DA171011 Ut i fra FLTs erfaringer føler Simmenes seg trygg på at et statlig etter- og videreutdanningsfond både vil bidra til kontinuerlig høy sysselsetting og økt produktivitet.
AA171011 Regjeringen viser med dette budsjettet at den ikke tar utfordringene vi, her i Norge, står overfor i en verden som endrer seg, med fallende sysselsetting , klima, økte forskjeller mellom folk, på alvor.
DA171010 Og tilsvarende om vi greier å øke sysselsetting og timeverk per sysselsatt.
DA171010 Han redegjør likevel for svakheten ved å lene seg for tungt på effektivisering og mål om økt sysselsetting , og beskriver det slik : Ingen av delene lar seg styre helt og fullt av politikerne.
DA171010 Forsker Thomas von Brasch Statistisk sentralbyrå ( SSB ) sier at det slett ikke er sikkert at effektivisering og økt sysselsetting sørger for balanse i statsbudsjettene.
DA171010 - Når det gjelder sysselsetting , er det en kjempeutfordring å få flere folk i arbeid.
DA171010 * Økt sysselsetting
AA171010 IMF har også notert seg at lønningene i liten grad presses oppover til tross for høy sysselsetting og lav arbeidsledighet i mange vestlige land. ( ©NTB ) ¶
DB171009 Like stort er spriket i spørsmålet om Norges Bank formålsparagraf skal likestille sysselsetting og inflasjon.
AP171009 Troen på en entydig sammenheng mellom bortfall av kontantstøtte og sysselsetting er trolig for sterk.
DN171006 Amerikansk sysselsetting falt med 33.000 jobber ¶
DN171006 | Amerikansk sysselsetting falt med 33.000 jobber ¶
DA171006 Han mener kontrakten sikrer viktig og stabil sysselsetting i mange år fremover.
DA171004 NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold mener reiselivet er i ferd med å bli en av pilarene i norsk sysselsetting .
AP171002 Når det gjelder hvilke saker Ap bør satse på frem mot 2019, svarer medlemmene arbeid, næring og sysselsetting ( 74 prosent ), og deretter skole/utdanning med 67 prosent.
AP171002 Deretter følger skole/utdanning med 17 prosent og helse, eldreomsorg, sysselsetting og skatter/avgifter, alle med 14 prosent.
AP170930 Utfordringen å finne måter å redusere utslipp som i minst mulig grad går på bekostning av velferd og sysselsetting .
SA170928 Visepresident Brad Close i National Federation of Independent Business mente på sin side at reformen er avgjørende for å få fart på investering og sysselsetting .
DN170928 - Høy sysselsetting har gjort Norge vellykket.
DA170928 Visepresident Brad Close i National Federation of Independent Business mente på sin side at reformen er avgjørende for å få fart på investering og sysselsetting .
AP170928 Visepresident Brad Close i National Federation of Independent Business mente på sin side at reformen er avgjørende for å få fart på investering og sysselsetting .
AA170926 De utvekslet erfaringer om bosetting og sysselsetting av flyktninger og innvandrere.
DB170923 En båt er ofte nøkkelen til egen sysselsetting .
DN170921 Hensikten er å sprøyte frisk kapital inn i økonomien for å få økt aktivitet, vekst og sysselsetting .
DA170921 Dette vil i kombinasjon med edruelig politikk, høy sysselsetting og slutt på skattelettelser til de rikeste sikre velferdsstaten.
DA170920 Intensjonen med reguleringene var at fiskeressursene skulle medvirke til sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene som historisk har nyttegjort seg av fisken, gjennom lønnsom forvaltning.
AP170919 LO-sekretariatet diskuterte valgkampen i går, og signalene er at forbundslederne skuffet over at viktige saker som skatt, sysselsetting og arbeidslivspolitikk ikke fikk en mer sentral plass i valgkampen.
AP170918 Skole og utdanning, arbeid, næring og sysselsetting , skatt og avgift, innvandring og integrering, helse, eldreomsorg, klima og miljø. fordeling og fattigdom, infrastruktur og samferdsel, kommuneøkonomi og distriktspolitikk, internasjonale spørsmål, forsvar og sikkerhet, kultur, familiepolitikk, barnehager, likestilling.
AP170918 Skole og utdanning, arbeid, næring og sysselsetting , skatt og avgift, innvandring og integrering, helse, eldreomsorg, klima og miljø, fordeling og fattigdom, infrastruktur og samferdsel, kommuneøkonomi og distriktspolitikk, internasjonale spørsmål, forsvar og sikkerhet, kultur, familiepolitikk, barnehager, likestilling ¶
DB170917 Jobbskaping, fallende sysselsetting , inkludering av de 100 000 unge som står utenfor jobb og utdanning, de sakene preget ikke den store diskusjonen i valgkampen.
DB170917 Det vi også kan si, er at vi ikke lyktes med å gjøre arbeid og sysselsetting til den viktigste saken i 2017.
DB170917 Ikke minst gjelder det økonomistyring og sysselsetting .
DB170917 Det har skjedd samtidig som landet har vært gjennom en oljekrise som kostet titusener jobber på Vestlandet, og som ledet Ap til å velge sysselsetting og kritikk av regjeringens krisehåndtering som hovedstrategi i valgkampen.
NL170915 Så kom valgkampen, hvor man krise-betegnet en bunnsolid økonomi med stigende sysselsetting .
AP170915 Drømmegevinst ved økt sysselsetting
AA170915 Disse bedriftene har høyere vekst i produktivitet og sysselsetting , og er mer eksport- og kunnskapsrettet enn sammenlignbare bedrifter ( DAMVAD rapport ).
VG170912 - Folk har ikke kjent seg igjen i Aps historiefortelling om utfordringen med ledighet, sysselsetting , økonomien og mer, sa Hansen til NRK da valg-fiaskoen var et faktum.
DN170912 Blant annet at det er høyere vekst i offentlig sysselsetting i regjeringene til Arbeiderpartiet, og offentlige skatter og avgifter som andel av fastlands-bnp har steget.
DB170912 Kommukasjonen rundt utenforskap, arbeid og sysselsetting ble endret.
AP170912 Aftenpostens Harald Stanghelle mener velgerne rett og slett ikke trodde på at bare en Ap-ledet regjering vil få fart i økonomi og sysselsetting .
AP170912 Aftenpostens Harald Stanghelle mener velgerne rett og slett ikke trodde på at bare en Ap-ledet regjering vil få fart i økonomi og sysselsetting .
AP170911 Like intenst har det insistert på at bare en Ap-ledet regjering vil få fart i økonomi og sysselsetting . | « Det skrives politisk historie hvis dette resultatet blir stående » Harald Stanghelle ¶
AP170911 Like intenst har det insistert på at bare en Ap-ledet regjering vil få fart i økonomi og sysselsetting . 3rd-party-bio ¶
DB170909 Han nevner spesielt sysselsetting og å holde ordne i økonomien. - - På velferdsområder klarer Ap og SV seg bedre, men det er ikke kjempemarginer, sier han.
DB170909 Mens stadig flere eldre står i jobb har vi i mange år sett fallende sysselsetting blant de litt yngre.
DB170909 Om bosettingsmønster, sysselsetting og sosial mobilitet.
DA170909 Når det gjelder sysselsetting og ledighet, mener han i likhet med statsministeren at tallene peker i positiv retning.
DA170909 I det lange løp er det liten tvil om at fallet i sysselsetting har korrespondert med økt trygd, så jeg vil tro at det er det vi kommer til å se nå også, men det er litt tidlig å si, sier Markussen.
VG170908 Vi har hatt høyere produktivitetsvekst og høyere sysselsetting enn de aller fleste andre land i verden.
NL170908 Det som skaper eventuelle problemer i samfunnet er for eksempel store forskjeller mellom innbyggere, lite stimulanse i oppveksten, fremmedgjøring, lav sysselsetting , stigmatisering og sosial isolering.
DB170908 Sysselsettingsfallet blant unge en utfordring - Mens stadig flere eldre står i jobb har vi i mange år sett fallende sysselsetting blant de litt yngre.
DB170908 Dette har til gjengjeld vært en av de store temaene i valgkampen, og den handler om mer enn klimakutt - den er også sentral i spørsmålet om næringsutvikling og sysselsetting i Norge framover.
DB170908 Sysselsettingsfallet blant unge en utfordring - Mens stadig flere eldre står i jobb har vi i mange år sett fallende sysselsetting blant de litt yngre.
AP170908 Hittil har denne veksten først og fremst vært sett på som et velkomment bidrag for økt sysselsetting og vekst i områder som lever av turismen.
AP170908 Hittil har denne veksten først og fremst vært sett på som et velkomment bidrag for økt sysselsetting og vekst for områder som lever av turismen.
SA170906 Samtidig ser vi at lønnsomheten i regionen fremdeles er på en oppadgående kurve, og underindeksen for sysselsetting i regionen har ikke vært så høy siden fjerde kvartal 2012, går det frem av denne utgaven av Vestlandsindeksen.
NL170906 Men ved gjennomgang av Fiskeridirektoratets tall over antall årsverk i de forskjellige fartøygruppene og opplysninger om sysselsetting av landet råstoff, er vi kommet til de 100 000 tonn fisk som i dag fiskes av de leveringspliktige frysetrålerne kan gi grunnlag for en direkte økning av 1170 arbeidsplasser ved kvoteoverføring til kystfartøy 11-15 meter.
DN170906 - Videre leteaktivitet på norsk sokkel er avgjørende for fremtidig verdiskaping og sysselsetting .
AP170906 Lykkes vi ikke med å skape vekst og sysselsetting i utviklingsland, skapes grobunn for økt fattigdom og ustabilitet.
DN170905 Han reagerer på oppslaget i DN tirsdag hvor statsråd Terje Søviknes angriper særlig urbane østlendinger og offentlig ansatte for å gå imot ny oljeleting uten å skjønne verdien av norsk olje og gass for inntekter og sysselsetting .
DN170905 Sysselsetting
DA170905 Sysselsetting
AP170905 Studier basert på amerikanske data viser at denne prosessen har gitt økt etterspørsel etter både lav- og høykvalifisert arbeidskraft, mens sysselsetting i den midtre gruppen har falt.
NL170904 For de som tenker på sysselsetting og bosetting i kystdistrikta bør valget være enkelt.
NL170904 Det vil si at fiskeindustrien gir 40 - førti - ganger mer sysselsetting pr kilo fisk som landes, enn det fryseterminalene gjør.
DB170904 Konjunkturbarometeret melder videre om økende optimisme, bedre vilkår for oljebransjen og økt sysselsetting i Rogaland, Hordaland og Agder.
DB170903 Dagbladet har heller ikke nådd Johnny Bjørkli fra Akerhus friomsorg, som bekrefter overfor avisa at Hulback uteble fra bopel og sysselsetting i flere dager og at han testet positivt på narkoprøve.
DB170903 Kultur og næring er formulert som en kulturpolitisk hovedsatsing og nye kjernebegreper er etterspørsel, sysselsetting , entreprenørskap og omsetning.
DA170902 - Vi er nå blant landene i Europa med sterkest vekst i økonomien, og er blant EU-landene med høyest sysselsetting .
AP170901 - Men jeg hadde ikke brutt noen av vilkårene for bopel eller sysselsetting før jeg stakk, sier han.
AP170901 - Han uteble fra bopel og fra sysselsetting over flere dager.
AP170901 - Det dreier seg om brudd på vilkår om å befinne seg på bopel til faste tider og om å stille på avtalt sted under sysselsetting , sier Kraby.
AA170901 Med slagord som « By og land, hand i hand » klarte Arbeiderpartiet på 1930-tallet å komme til makten ved å forene byens industriarbeidere og bygdas småbønder og jordløse til en felles løft for lønnsomhet i landbruket og økt sysselsetting .
DA170831 - Det er også viktig for alle pensjonister at det er høy sysselsetting i landet, slik at vi slipper arbeidsløshet, sier han.
DN170830 Giæver mener dagens sysselsetting er redusert med cirka 30 prosent fra 2014, men mener fremtiden ser lys ut.
DA170830 Giæver mener dagens sysselsetting er redusert med cirka 30 prosent fra 2014, men mener fremtiden ser lys ut.
AP170830 - Jeg forteller om forskjellene i politikken, og betydningen de har for arbeidsplasser og sysselsetting .
AP170830 Derimot er det en tendens til noe større vekst i offentlig sysselsetting og en forsiktig økning i skattenivå under Ap-ledede regjeringer, og motsatt med borgerlige regjeringer.
AP170830 En rimelig lesning av Perspektivmeldingen er at velferdsstaten etter hvert bare kan videreføres på dagens nivå hvis økt effektivitet kombineres med økt sysselsetting , økte egenandeler og et høyere skattenivå.
AA170830 Derimot er det en tendens til noe større vekst i offentlig sysselsetting og en forsiktig økning i skattenivå under Ap-ledede regjeringer, og motsatt med borgerlige regjeringer. | - Jeg tror ikke du ser det.
NL170829 Arbeidsledighetskrisen er avblåst, og det ser lysere ut både når det gjelder sysselsetting og verdiskapning.
DB170829 Solberg har en god innledende fortelling, som sannsynligvis er Høyres sterkeste kort i valgkampen - økonomi og sysselsetting er i bedring.
NL170828 Særlig gjelder dette i kommuner med høy offentlig sysselsetting .
NL170828 Blir det lettere å være en liten kommune, med synkende folketall og høy offentlig sysselsetting , om 10, 20 og 30 år ?
AP170827 Om oljefondet skulle gå på en smell - ledelsen av fondet dummer seg ut - ville det kunne svekke bankens omdømme og gjøre det vanskeligere for den å løse sine sentrale oppgaver ; prisstabilitet, finansiell stabilitet samt bidra til jevn og høy sysselsetting .
AA170827 | Forskere : Sysselsetting viktigere enn ledighet ¶
AA170827 Vi kan ikke bekjempe forskjeller i samfunnet ved å « straffe » de menneskene som har vist initiativ og pantsatt hus og hytte for å investere i maskiner og utstyr som skaper sysselsetting for naboen, kona til naboen og søskenbarnet til naboen.
AA170827 Rikinger : « Vi kan ikke bekjempe forskjeller i samfunnet ved å « straffe » de menneskene som har vist initiativ og pantsatt hus og hytte for å investere i maskiner og utstyr som skaper sysselsetting for naboen, kona til naboen og søskenbarnet til naboen » skriver Sivert Bjørnstad.
DA170826 Partiene kan være rykende uenige om skatt, avgifter, forbud, påbud, Segway og lakrissigaretter, men å unngå utenforskap og lavere sysselsetting må være et felles mål.
DA170826 Og etter at kvinners sysselsetting formelig tok av på 70- og 80-tallet, viser SSB-tall at utenforskapet nå er likere fordelt mellom kjønnene.
DA170826 LEDER : Partiene kan være rykende uenige om skatt, avgifter, forbud, påbud, Segway og lakrissigaretter, men å unngå utenforskap og lavere sysselsetting må være et felles mål.
DA170826 Det bekymringsverdige er at lavere ledighet ikke blir fulgt av økt sysselsetting .
VG170825 - Dette viser at Arbeiderpartiets påstander om at det står svært dårlig til for norsk økonomi, for norske arbeidsplasser og for norsk sysselsetting i petroleumsindustrien ikke er i samsvar med virkeligheten, sier statsministeren.
NL170825 Norge trenger ikke politikere som skriver flåsete leserinnlegg om eventyr, men politikere som sikrer god konkurransekraft, høy sysselsetting , bærekraftig vekst og skattelettelser til folk flest.
DB170824 ¶ OGSÅ VEKST I SYSSELSETTING : 10 600 flere jobber dette kvartalet, sammenliknet med forrige.
DB170824 Mange er bekymret for lav sysselsetting , økende forskjeller mellom de som tjener mye og de som tjener lite, og om alle de nye måtene å få oss til å jobbe på uten å gi oss en skikkelig kontrakt - midlertidige stillinger, vikarbyråer, nulltimerskontrakter, Foodora og Uber.
AA170824 Landet kan ikke styres med en Støre og MDG med en avgjørende hånd på rattet for vekst og sysselsetting , mener Sandberg.
DN170823 Skattenivå og sysselsetting er blant de store økonomiske temaene i årets valgkamp.
AA170823 Skattenivå og sysselsetting er blant de store økonomiske temaene i årets valgkamp.
AA170823 Derimot er det en tendens til noe større vekst i offentlig sysselsetting og en forsiktig økning i skattenivå under Ap-ledede regjeringer, og motsatt med borgerlige regjeringer.
NL170822 Oppdrett er en uhyre viktig næring med stor verdiskapning og sysselsetting langs hele kysten.
AP170822 - Kan vi nå full sysselsetting igjen ?
VG170819 2 ) Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne. 3 ) Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med tolv måneder ( sett i forhold til 2009 - tall ).
DA170818 I så fall blir økt, lokal sysselsetting , progressiv skatt og folkeavstemning hans fanesaker.
AA170818 Flere av kulturbransjene, som visuell kunst, arkitektur, museum/kulturarv, design, scenekunst, øker både i sysselsetting og verdiskaping.
DN170817 Den fiskeribaserte verdikjeden representerer en sysselsetting på 27.280 årsverk.
DA170816 Skal en sikre full sysselsetting på lang sikt, kreves en langsiktig næringspolitikk og en god og tilpasset utdanningspolitikk.
DA170816 DEBATT : Å sikre full sysselsetting har vært en målsetting for Arbeiderpartiet gjennom alle år.
AA170816 - Østfold har vært industrifylke i århundrer, med sosial arv av lavere utdanning og sysselsetting , så det ligger i noen grad bak, sier kommunalsjef for seksjon for utdanning og oppvekst, Arne R Olsen i Fredrikstad.
VG170814 På offensiven i debatten om sysselsetting og frafall for unge i arbeidslivet.
DB170814 Men du kan vel være litt glad for at avi har klart å stoppe fallet i sysselsetting , særlig blant unge, som startet under de rødrønne, sa Solberg.
DB170814 - Stoppet fall i sysselsetting
NL170810 Tross alt betaler turistene både moms og bidrar til sysselsetting som gir skatteinntekter.
DA170810 Blant indikatorene disse bygger på er snittinntekt, utdanningsnivå, sysselsetting , tilflytting, andel kjøp av private tjenester i kommunedrift, sykefravær, uførandel og fremtidsutsikter for eldre i forhold til yrkesaktive innbyggere.
DN170808 Hvis formuesskatten blir til hinder for sysselsetting , og formuesskatten har en mindre omfordelingseffekt enn sysselsettingen, må formuesskatten vike til fordel for sysselsettingen, mener Lund.
DN170808 I særskilte tilfeller kan ESA godkjenne statsstøtte av hensyn til miljø eller sysselsetting , men ledigheten er neppe høy nok til at det skulle bli godkjent i Norge, sier Morten Harper, utreder i Nei til EU, til Klassekampen.
DN170803 Han trekker frem at vi har lave renter, fallende ledighet og økende sysselsetting .
DB170803 I de fleste deler av landet utenom Oslo ser boligprisene fornuftige ut, og det fundamentale er solid med lave renter, fallende ledighet og stigende sysselsetting , skriver han i en oppdatering.
DB170731 I det store og det hele formes den gjerne i sakte fart av sentrale utviklingstrekk som økonomi og sysselsetting .
DN170728 - Trenden viser at norsk økonomi er i bedring, det er bedre kjøpekraft i norske husholdninger, sysselsetting på vei opp og ledigheten ned, så dette er ikke et tegn på at det snur i norsk økonomi, sier han.
DB170728 Den skaper et sosialt sikkerhetsnett samtidig som den fremmer sysselsetting og arbeid.
DB170727 Og derfor er det urovekkende at fallet i sysselsetting blant dem under 27 år er så stort at det ikke bare kan forklares alene av at studenter sliter med å få deltidsjobb.
AP170726 Bidraget til det norske bruttonasjonalproduktet er ikke ubetydelig, og ikke minst for lokal verdiskapning og sysselsetting kan strømmen av turister i sommersesongen ha stor betydning.
AP170723 Sysselsetting og omstilling er den røde tråden i turneen.
DB170719 plass i sysselsetting og 3. plass i inntekt per capita ( innbygger ) og lave inntektsforskjeller, skriver avisen.
AP170717 I Aftenpostens reportasje om lav sysselsetting blant innvandrere i Oslo forrige uke, ble jeg spurt om å kommentere årsakene.
AP170715 Ifølge rapporten « Gnist Indikatorrapport 2016 » har nyutdannede med allmenn- eller grunnskolelærerutdanning høyest sysselsetting i skolen. 86-90 prosent herfra jobber i skolen året etter at de er uteksaminert.
AP170715 Fakta : Sysselsetting i skolen ¶
DB170713 Hensynet til nasjonal sysselsetting gjør at selv ulønnsom karbonindustri vernes.
VG170712 Det viktigste er en økonomisk politikk som stimulerer til vekst og høy sysselsetting .
DB170712 Samtidig svarte 96 prosent av de spurte i undersøkelsen at arbeid og sysselsetting er viktig for deres psykiske helse.
AA170708 De to største partiene har flest kandidater fra denne sektoren ved høstens stortingsvalg, viser en oversikt fra Statistisk sentralbyrå, som har sett på partienes listekandidater sett opp mot sysselsetting og næring.
VG170707 | Flere av folket i arbeid ¶ ¶ SYSSELSETTING - Sentralt for samfunnet at fler kommer i arbeid ¶
VG170707 At sysselsetting , inntekt og boligpriser henger sammen er i seg selv ikke overraskende.
VG170707 Alle de ti bydelene med lavest sysselsetting ligger i Groruddalen, der innvandrerdelen av befolkningen også er høyest, og hvor inntektsnivået er lavest.
DN170706 - Så lenge økonomien ikke treffes av et makrosjokk som sender renten i været og sysselsetting ned, er det ingen grunn til å frykte krakk.
DB170706 På denne måten fremmer folketrygden økt sysselsetting samtidig som den gir trygghet gjennom omstillinger.
DB170706 Men endringer i folketrygden bør skje innenfor folketrygdens bærende prinsipp - at sysselsetting både er en forutsetning for, og et resultat av, folketrygdens eksistens.
DN170705 - Så lenge økonomien ikke treffes av et makrosjokk som sender renten i været og sysselsetting ned, er det ingen grunn til å frykte krakk.
DN170705 Konklusjonen fra Faktisk.no, etter blant annet å ha sjekket tall fra Statistisk sentralbyrå, er at den største veksten i sysselsetting er kommet i offentlig forvaltning, og ikke i privat næringsliv.
DB170705 De går ikke god for måten Jensen bruker tallene på og ifølge dem har den største veksten i sysselsetting kommet i offentlig forvaltning, og ikke i privat næringsliv.
DB170705 Men det er likevel stor enighet om at økt sysselsetting er ønskelig, selv om det kan føre til en lavere produktivitetsvekst.
AP170705 Konklusjonen fra Faktisk.no, etter blant annet å ha sjekket tall fra Statistisk sentralbyrå, er at den største veksten i sysselsetting er kommet i offentlig forvaltning, og ikke i privat næringsliv.
AA170705 Konklusjonen fra Faktisk.no, etter blant annet å ha sjekket tall fra Statistisk sentralbyrå, er at den største veksten i sysselsetting er kommet i offentlig forvaltning, og ikke i privat næringsliv.
SA170704 - Nytt leteareal er helt avgjørende for langsiktig aktivitet, verdiskapning og lønnsom sysselsetting i petroleumsnæringen over hele landet, sa olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) da.
DN170704 - Nytt leteareal er helt avgjørende for langsiktig aktivitet, verdiskapning og lønnsom sysselsetting i petroleumsnæringen over hele landet, sa olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) da.
DA170704 - Nytt leteareal er helt avgjørende for langsiktig aktivitet, verdiskapning og lønnsom sysselsetting i petroleumsnæringen over hele landet, uttalte olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) i den anledning.
AA170704 - Nytt leteareal er helt avgjørende for langsiktig aktivitet, verdiskapning og lønnsom sysselsetting i petroleumsnæringen over hele landet, sa olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) da. ( ©NTB ) ¶
NL170630 I de senere års festtaler er Nord-Norge blitt fremhevet som spydspiss og framtidsregion vedr næringsutvikling og sysselsetting .
BT170630 Å stadig gi mer til det aller rikeste segmentet av befolkningen, er uholdbart når både oljeinntekter og sysselsetting går ned, mens antall eldre går opp.
DN170628 ¶ Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre kaller sysselsetting Norges største utfordring.
DN170628 Høyres egne målinger viser at sysselsetting og ledighet har vært fallende blant sakene som avgjør valg av parti.
DA170628 Derfor har vi ført en aktiv kamp for økt sysselsetting , og ledigheten er på vei ned etter det største oljeprisfallet på 30 år.
DA170628 Den viktigste saken er arbeid og sysselsetting ( 32 prosent ).
DA170628 Arbeid og sysselsetting
DA170628 Arbeid og sysselsetting er absolutt viktig.
DN170627 Og det føyer seg inn blant svarene vi får på sysselsetting , hvor en økende andel ser for seg flere ansatte fremover, sier Dørum.
DN170626 Turismen direkte til Great Barrier Reef gir en sysselsetting på 64.000 årsverk og verdsettes til 29 milliarder dollar, tilsvarende omkring 187 milliarder kroner.
NL170625 Rapporten viser at det er hele 70 prosent høyere verdiskapning og 50 prosent høyere sysselsetting i reiselivet i de nordnorske havnene vi anløper.
DB170624 Men i mitt forslag til fireårsplan har jeg allerede pekt på tre områder som utvilsomt vil føre til økt sysselsetting : flere boliger, en styrking av lokalsykehusene og en raskere veiutbygging.
AP170622 Dermed er tallgrunnlaget lagt for en valgkamp der mye kommer til å dreie seg om ledighet, sysselsetting og yrkesdeltagelse.
AP170622 Dermed er tallgrunnlaget lagt for en valgkamp der mye kommer til å dreie seg om ledighet, sysselsetting og yrkesdeltagelse.
SA170621 På kort sikt dreier vår næringspolitikk seg om å sikre høy sysselsetting og lav ledighet.
SA170621 DEBATT : På kort sikt dreier vår næringspolitikk seg om å sikre høy sysselsetting og lav ledighet.
DN170621 Han mener regjeringen også ensidig bryr seg om sysselssettingen, og mener å merke at retorikken har endret seg fra den blåblå regjeringens tidlige dager, da det var snakk om et grønt skift for Norge og at oljeindustrien ikke kunne være motor for fremtidig sysselsetting og vekst.
AA170621 - Nytt leteareal er avgjørende for langsiktig aktivitet, verdiskaping og lønnsom sysselsetting i petroleumsnæringen over hele landet, sier olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ).
BT170620 Det er i mine øyne bedre at kapitalen er investert i virksomheter som gir sysselsetting , enn at den står på en bankkonto for å ha likviditet til skatteregningene.
AP170620 Mens Erna Solberg i dag sa at « mange gode piler peker riktig vei », blant annet for sysselsetting , økonomisk vekst og kronekurs, fremholder Arbeiderpartiet at andelen i jobb er den laveste på 20 år og at forskjellene blant folk øker.
DN170619 Det er høy sysselsetting , vet du, sier Johnsen muntert.
AP170618 - Alternativet til sysselsetting i oljevirksomheten er ikke ledighet, men sysselsetting i andre næringer og virksomheter.
AP170618 - Alternativet til sysselsetting i oljevirksomheten er ikke ledighet, men sysselsetting i andre næringer og virksomheter.
AP170618 - Alternativet til sysselsetting i oljevirksomheten er ikke ledighet, men sysselsetting i andre næringer og virksomheter.
AP170618 - Alternativet til sysselsetting i oljevirksomheten er ikke ledighet, men sysselsetting i andre næringer og virksomheter.
DB170616 - Eneste krav var at vi måtte opprettholde samme profil, altså lage en ungdomskanal med fokus på sysselsetting .
AA170609 « Vi har estimert at et datasenter vil bidra til sysselsetting av over 6.800 årsverk over analyseperioden på 12 år og over 450 årsverk i året når datasenteret er i full drift.
DN170608 « Vi har estimert at et datasenter vil bidra til sysselsetting av over 6800 årsverk over analyseperioden på 12 år og over 450 årsverk i året når datasenteret er i full drift.
DN170608 Rapporten fra Menon Economics konkluderer med at etablering av et stort datasenter vil bidra til sysselsetting av over 6800 årsverk over analyseperioden på 12 år og over 450 årsverk i året når datasenteret er i full drift.
DN170608 Han trekker fram sysselsetting og synlighet som to mulige forklaringer.
DN170608 - Innvandrere i rurale kommuner er i større grad i arbeid, og sysselsetting er viktig for integrering og for hvordan folk oppfatter at noen er integrert.
AA170608 Han trekker fram sysselsetting og synlighet som to mulige forklaringer.
AA170608 - Innvandrere i rurale kommuner er i større grad i arbeid, og sysselsetting er viktig for integrering og for hvordan folk oppfatter at noen er integrert.
BT170606 Utdanning for barna, sysselsetting av foreldre og likestilling.
DN170604 - Det er ikke noe som tyder på at det er en boligboble, ettersom vi nesten har full sysselsetting og markedet tar unna det som bygges.
AP170602 Trump har argumentert med at han har gjort dette av hensyn til USAs befolkning, sysselsetting og at han vil ha en ny avtale, som han sier, « er mer rettferdig for USA.
AA170602 Oslo skåret best i følgende kategorier : Lokale bidrag til bekjempelse av globale klimaendringer, transport, natur og biodiversitet, luftkvalitet, støy, avfallsproduksjon og - håndtering, miljøinnovasjon og bærekraftig sysselsetting , samt energimessig yteevne.
DN170601 Norsk PMI vitner om fortsatt vekst i industrien, men viser en klar tilbakegang i sysselsetting og ordre i mai.
DA170601 Pliktene ble i sin tid utformet for å sikre at fisk ble levert på land og sørge for sysselsetting og bosetting i kystsamfunn langs kysten i Nord-Norge.
VG170531 En nylig rapport fra Frisch-senteret peker på at personer født inn i en familie lavest på inntektsstigen har hatt en svakere utvikling i inntekt, sysselsetting , utdanningsnivå og familieforhold enn resten av befolkningen.
DN170531 Det er sårt tiltrengt i en tid hvor vi ser fall i privat sysselsetting , sier han.
AP170530 Det er sårt tiltrengt i en tid hvor vi ser fall i privat sysselsetting .
AP170530 Det er sårt tiltrengt i en tid hvor vi ser fall i privat sysselsetting .
BT170529 I nesten to årtier har vi i Norden redusert avhengigheten av fossilt drivstoff - og dermed utslippene av drivhusgasser - uten at det er gått ut over sysselsetting og velferd.
DN170525 Høy sysselsetting , stigende inntekter og fortsatt lav rente tilsier høy kjøpekraft i lang tid fremover, det tilsier at boligprisene vokser.
DB170524 - Svakere sysselsetting
AP170523 Frp ønsker å fortsette å skape verdier og å bruke dette på skole, helse og sysselsetting .
AP170523 Dydland i AUF et Si ;D-innlegg der hun sier at midlertidige stillinger ikke fører til høyere sysselsetting .
AP170523 Dydland i AUF et Si ;D-innlegg der hun sier at midlertidige stillinger ikke fører til høyere sysselsetting .
VG170522 Forsvar mot populisme krever at det rettes mer oppmerksomhet mot forhold som hindrer integrering, blant dem diskriminering i boligsaker, utdanning, sysselsetting og politikontroll.
BT170522 Men strengt tatt er jo dette viktigere for norsk sysselsetting enn noe annet enkelttiltak i Norge siden oljeprisfallet.
DN170521 Forskerne bak rapporten har ikke vurdert i hvilken grad den økte aktiviteten innen samferdsel har fortrengt annen verdiskapning og sysselsetting .
DA170520 Næringen er viktig for sysselsetting i distriktene, sier hun.
AA170519 En annen SINTEF - rapport « Verdiskaping og sysselsetting i norsk sjømatnæring - en ringvirkningsanalyse med fokus på 2012 » setter fokus på ringvirkningene i sjømatnæringen.
DN170518 Men når sysselsettingen i offentlig forvaltning alene økte med 3.500 personer, innebærer dette at sysselsetting i privat sektor gikk ned.
AP170518 - Det er det første prosjektet som lanseres i Delprogram sysselsetting i Groruddalsatsingen.
AP170518 Forskning fra OECD viser at midlertidige ansettelser ikke fører til høyere sysselsetting , men bare flere midlertidige ansatte.
SA170516 Økt sysselsetting
DA170516 Det var ment å sørge for at torsketrålerne leverer fisk til landindustrien langs kysten i Nord-Norge for å opprettholde sysselsetting og bosetning.
NL170515 Tida er moden for avvikling, ikke bare av pliktsystemet, men av hele plikttrålflåten og gradvis overføring av kvotene til en moderne og oppgradert kystflåte som vil bidra til bosetting, sysselsetting og stor verdiskaping i fiskeværene og kystsamfunna i nord i all fremtid.
DB170515 Blant andre viktige saker er full sysselsetting , en bedre arbeidsmiljølov, flere faste jobber, kamp mot sosial dumping og en kompetansereform i arbeidslivet.
SA170513 Også lønnsvekst og sysselsetting har økt siden det nådde bunnen i 2016.
AA170511 Hoveddelen av fallet i sysselsetting skjedde før regjeringen tiltrådte, poengterer arbeidsministeren.
AA170511 Sysselsetting
DN170510 Dette er viktig for å opprettholde leteaktiviteten, som er avgjørende for framtidig sysselsetting , verdiskaping og inntekter til velferd for folk flest, sier oljeminister Terje Søviknes ( Frp ) til NTB.
DB170510 Det har vært en eventyrlig utvikling i boligvekst, næringsutvikling og sysselsetting på Øvre Romerike.
AP170510 Dette er viktig for å opprettholde leteaktiviteten, som er avgjørende for fremtidig sysselsetting , verdiskaping og inntekter til velferd for folk flest, sier oljeminister Terje Søviknes ( Frp ) til NTB.
DA170509 Knudsen mener dette kan tilsi en økt sysselsetting på mellom 5000 og 10.000 årsverk i Rogaland de neste tolv månedene.
SA170508 Både SR-Bank, her representert ved konsernsjef Arne Austreid, til venstre og Nav-direkør i Rogaland, Truls Nordahl, gleder seg over gode prognoser for økt sysselsetting og at arbeidsledigheten skal ned.
DA170508 Å erstatte bortfallet av verdiskaping og sysselsetting som vi har sett i olje- og gassindustrien fordrer at vi tar utrolig mange nye initiativ.
DA170508 DEBATT : Å erstatte bortfallet av verdiskaping og sysselsetting som vi har sett i olje- og gassindustrien fordrer at vi tar utrolig mange nye initiativ.
DA170508 Regjeringens tiltakspakke mot arbeidsledighet for Sørvestlandet har vært en tilnærmet bløff og som har gitt svært få resultat for vår region i form av aktivitet og sysselsetting .
AA170508 Knudsen mener dette kan tilsi en økt sysselsetting på mellom 5.000 og 10.000 årsverk i Rogaland de neste tolv månedene. ( ©NTB ) ¶
AA170505 Jeg synes det er ganske oppsiktsvekkende fra et parti som nå hamrer løs om arbeid, sysselsetting og ledighet, at de med åpne øyne går inn i dette vel vitende om at det kan utgjøre et betydelig velferdstap for nasjonen, sier Jensen. ( ©NTB ) ¶
SA170503 Fortsatt satsing på norsk gass er ikke bare avgjørende for norsk sysselsetting og velferd.
DN170503 Sentralbanken har et todelt mål for rentepolitikken : Maskimal sysselsetting og at inflasjonen, som er et mål på den samlede prisveksten i økonomien, holder seg rundt to prosent på mellomlang sikt.
DN170502 For femte måned på rad peker innkjøpssjefsindeksen, norsk PMI mot høyere sysselsetting i industrien.
DN170502 Delindeksen for sysselsetting er nå på sitt høyeste siden mars 2013.
DN170429 | Skogen Lund om fallet i sysselsetting : - Det er liten vits å fordele skyld ¶
VG170426 Høy sysselsetting er en forutsetning for en bærekraftig velferdsutvikling og viktig for å til god integrering, skriver statsråden i en epost via Justisdepartementets kommunikasjonsavdeling.
AA170426 Gruppen som har bodd minst 20 år i Norge har en sysselsetting tett opptil 60 prosent ¶
AA170426 Flyktninger med videregående eller høyere utdanning tatt i Norge har en sysselsetting bare noen få prosentpoeng under hele befolkningen på samme utdanningsnivå.
AA170426 Flyktninger med botid på mellom 7 og 19 år har en sysselsetting på 50 til 53 prosent.
AA170426 Flyktninger fra Sri Lanka har høyest sysselsetting , med 69,4 prosent.
VG170425 Partiets nye program har et eget kulepunkt om dette : ¶ * 1 At kraftoverskuddet skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge.
AP170423 Civita-økonom mente Støre ga uriktige tall om sysselsetting i landsmøtetalen.
AP170423 Civita-økonom mente Støre ga uriktige tall om sysselsetting i landsmøtetalen.
AP170423 Civita-økonom mente Støre ga uriktige tall om sysselsetting i landsmøtetalen.
FV170422 Civita-økonom mente Støre ga uriktige tall om sysselsetting i landsmøtetalen.
AP170422 Civita-økonom mente Støre ga uriktige tall om sysselsetting i landsmøtetalen.
AP170422 Civita-økonom mente Støre ga uriktige tall om sysselsetting i landsmøtetalen.
AP170422 Civita-økonom mente Støre ga uriktige tall om sysselsetting i landsmøtetalen.
DB170421 - Vi har ambisjoner om å starte mer aktivitet og sysselsetting , men vi må forholde oss til at anslagene for norsk økonomi ser ganske labre ut framover.
AP170421 Men han bør bruke ordet « sysselsettingsandel » og ikke sysselsetting når han snakker om dette fordi det er to ulike størrelser.
AP170421 - Det gir ingen mening å snakke om sysselsetting målt i antall personer når vi hele tiden har befolkningsvekst.
AP170421 - Det er helt normalt å snakke om sysselsetting som andel av befolkningen.
DB170420 Det medfører fordeler for mange land verden over, ikke minst med tanke på økonomisk vekst, sysselsetting og muligheter for utvikling, sier Taleb Rifai.
VG170419 Det har vært fundamentet for verdiskaping og full sysselsetting .
VG170418 Utfordringen til Ap er at de må greie å vri fokus til saker de står sterkt ; blant annet sysselsetting og helse.
VG170418 Når det gjelder sysselsetting håpet de nok på å kunne gjøre mer ut av den, men ledigheten har falt og da er den ikke så lett å bruke mer.
DN170417 Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets synes utviklingen i norsk sysselsetting er bekymringsfull.
VG170415 Men poenget er at det å bruke oljepenger til offentlige prosjekter ikke er en langsiktig resept på økt sysselsetting , sier sjeføkonomen.
VG170415 - KORTSIKTIG : Sjeføkonom i NHO Øystein Dørum mener at LO-modellen for økt sysselsetting ikke vil fungere på lang sikt.
DN170415 Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets synes utviklingen i norsk sysselsetting er bekymringsfull.
DB170415 Derfor er det bedre å snakke om harde fakta som angår alle velgere, slik som sysselsetting og fordeling.
VG170413 Ap-nestleder Trond Giske sier han opplever at Sp og Ap er enige om hovedlinjene i politikken, på fordelingspolitikk, å stoppe skattekutt og å få til økt sysselsetting over hele landet.
BT170412 Vi ønsker å legge til rette for økte verdiskaping og sysselsetting på alle disse områdene.
DN170410 Under mandagens møte i Berlin fastslo organisasjonene og Merkel at WTO spiller en sentral rolle i å skape " ny vekst, sysselsetting og utviklingsmuligheter ".
DN170406 Giske vil at Ap får kunnskapsministeren ¶ Sysselsetting er regjeringens ansvar ¶
DB170406 Til tross for at sysselsettingen i petroleumsrelaterte næringer falt med 50.000, leverte nylig SSB helt ferske tall der det vises til at samlet sysselsetting har økt med over 30.000 fra 2013 til 2016.
DN170404 Pengebruk, sysselsetting og norske omstillingsutfordringer var hovedtema.
DB170404 Regjeringen til angrep på forbrukslån ¶ - Sysselsetting falt i 2016 og den fortsetter å falle i 2017.
AP170404 I perspektivmeldingen peker Regjeringen på utfordringen med lav sysselsetting blant innvandrere.
SA170403 Slik legges grunnlaget for økt sysselsetting , bedre lønnsomhet og god tilpasning.
DN170403 Dette var fjerde måned på rad med indeksverdi over 50, noe som indikerer høyere sysselsetting .
DN170331 Det er fullt mulig å hente ut gevinster her gjennom økt sysselsetting , bedre deltakelse i arbeidslivet, arbeidstid, turnusordninger og få flere fra å jobbe deltid til heltid, sier Siv Jensen.
DN170331 Et trygt arbeidsliv med lav ledighet og høy sysselsetting
DN170331 » Lav sysselsetting og høy trygd ¶
DN170331 Og med lavere sysselsetting blant innvandrere fra Afrika, Asia og Latin-Amerika kommer også høyere bruk av velferdsordninger enn resten av befolkningen : « Velferdsytelser utgjør om lag 70 pst. av den samlede inntekten for menn med flukt som innvandringsgrunn det første året de er bosatt i Norge, og om lag 80 pst. for kvi
DN170331 Når hun fredag legger frem meldingen er det primært tre utfordringer finansministeren ser med innvandringen : Familiegjenforening, lav sysselsetting , høye trygdeutgifter og de statsfinansielle kostnadene.
AP170331 - Nav-tallene viser at den registrerte arbeidsløsheten fortsetter svakt nedover, men dette står i skarp kontrast til forverringen i arbeidsmarkedet som kommer til syne i Statistisk sentralbyrås tall for sysselsetting , sier Kristiansen.
AA170331 Et trygt arbeidsliv med lav ledighet og høy sysselsetting , at velstandsvekst når fram til alle og at vi får mer igjen for innsatsen trekkes fram som de største utfordringene. ( ©NTB ) ¶
AA170331 - Nav-tallene viser at den registrerte arbeidsløsheten fortsetter svakt nedover, men dette står i skarp kontrast til forverringen i arbeidsmarkedet som kommer til syne i Statistisk sentralbyrås tall for sysselsetting , sier Kristiansen.
DB170330 VI sliter med en situasjon med lav sysselsetting , det er veldig få arbeidsplasser i privat sektor og så komme regjeringen med denne meldinga rett før de skal gå av.
AA170330 Om man ser på aldersgruppen mellom 25 og 54 år, som utgjør tre firedeler av innvandrerne, blir forskjellen i sysselsetting mellom majoritetsbefolkningen og innvandrerne 16,4 prosentpoeng.
AA170330 Her er det en forskjell i sysselsetting mellom innvandrere og befolkningen ellers på 6,5 prosentpoeng.
BT170323 Det reflekteres i traktatens fokus på sysselsetting , arbeidsvilkår, yrkesopplæring og utdannelse, beskyttelse mot arbeidsulykker, sikring av organisasjonsrett og kollektive forhandlinger mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.
SA170320 Jo lenger vi venter, jo dyrere blir det for Norge, både med hensyn til økonomi, sysselsetting og miljø, sier Hermstad.
BT170320 Jo lenger vi venter, jo dyrere blir det for Norge, både med hensyn til økonomi, sysselsetting og miljø, sier Hermstad.
VG170319 Reiselivet blir stadig viktigere for inntekter og sysselsetting i Norge.
VG170319 Leder Reiselivet blir stadig viktigere for inntekter og sysselsetting i Norge.
VG170319 Den er særdeles viktig for sysselsetting og verdiskaping over hele landet.
DN170317 Pliktsystemet består av de tre pliktene tilbuds-, bearbeidings- og aktivitetsplikt, og har hatt som formål å bidra til en lønnsom sjømatindustri som sikrer bosetting og sysselsetting i kystdistriktene.
DN170317 Fremtidsrettede rammevilkår, herunder forutsigbarhet og langsiktig tenkning er sentralt for å muliggjøre investeringer og skape sysselsetting i en konkurranseutsatt og kapitalkrevende industri, skriver Lerøy i meldingen.
DN170317 Direktør for prosjektutvikling Torger Rød i Statoil mener kontrakten viser at omstillingen en samlet norsk oljenæring har gjennomført de siste årene gir ny aktivitet og sysselsetting .
FV170316 Han peker på at inflasjonsstyring har fungert godt som rettesnor for finanspolitikken, og at sentralbanken både kan og bør ta hensyn til produksjon og sysselsetting , i tillegg til inflasjon.
BT170316 Han peker på at inflasjonsstyring har fungert godt som rettesnor for finanspolitikken, og at sentralbanken både kan og bør ta hensyn til produksjon og sysselsetting , i tillegg til inflasjon.
AA170316 Han peker på at inflasjonsstyring har fungert godt som rettesnor for finanspolitikken, og at sentralbanken både kan og bør ta hensyn til produksjon og sysselsetting , i tillegg til inflasjon.
DN170314 Finansministeren sier at et klart mål for 2018-budsjettet er å legge til rette for økt sysselsetting i privat sektor.
DN170314 - Nå skal vi jobbe med budsjettet for 2018 og vår fremste utfordring er å legge til rette for ny vekst og sysselsetting i privat, konkurranseutsatt sektor.
DB170314 Der finner man alle tallene man kunne forvente : lavere sysselsetting , flere som ikke fullfører utdanning.
DA170314 Arbeidsgivere i arbeidsintensive sektorer som bygg og anlegg, handel og service og offentlig sektor forventer stor vekst i netto sysselsetting det kommende kvartalet, sier Brath.
AA170314 Arbeidsgivere i arbeidsintensive sektorer som bygg og anlegg, handel og service og offentlig sektor forventer stor vekst i netto sysselsetting det kommende kvartalet, sier Brath.
AP170313 Arbeiderpartiet satt i regjering i perioden da gapet i sysselsetting mellom unge menn fra rike familier kontra fattige familier økte mye, som rapporten som Aftenposten skrev om mandag viser.
AP170313 Arbeiderpartiet satt i regjering i perioden da gapet i sysselsetting mellom unge menn fra rike familier kontra fattige familier økte mye, som rapporten som Aftenposten skrev om mandag viser.
DA170311 Økonomi og sysselsetting blir også sentrale temaer.
DN170310 - Med en økonomi som nærmer seg full sysselsetting , stigende inflasjon og økende tiltro til den amerikanske økonomien både i næringslivet og hos husholdningene, er de fleste enige om at sentralbanken vil sette opp renten på sitt møte neste uke, skriver Fox Business.
AP170310 Hun er klar på at reiselivet kan bli viktig for hele Norge gjennom å bidra til verdiskaping og økt sysselsetting .
AP170310 Jeg mistenker at det er en avledningsmanøver for å få oppmerksomheten vekk fra at Regjeringen mangler resultater når det gjelder sysselsetting og å skape nye arbeidsplasser.
BT170306 I Lofoten, Vesterålen og Senja er det de fornybare ressursene som står for sysselsetting og inntjening.
DN170303 Undersøkelsen, som er gjort blant 700 bedriftsledere, viser nå bedring i etterspørsel, investeringer, sysselsetting og lønnsomhet.
DA170303 Undersøkelsen, som er gjort blant 700 bedriftsledere, viser nå bedring i etterspørsel, investeringer, sysselsetting og lønnsomhet.
AP170303 Undersøkelsen, som er gjort blant 700 bedriftsledere, viser nå bedring i etterspørsel, investeringer, sysselsetting og lønnsomhet.
AA170303 Undersøkelsen, som er gjort blant 700 bedriftsledere, viser nå bedring i etterspørsel, investeringer, sysselsetting og lønnsomhet.
DN170301 Indeksen består av fem delindekser : Ordreinngang, produksjon, sysselsetting , leveringstid og lager av innkjøpte varer.
DN170301 I forrige måneder var den store positive overraskelsen en kraftig oppgang i underindeksen som måler sysselsetting .
AA170301 - Fortsatt synkende oljeinvesteringer bidrar derimot til fall innen oljerelatert sysselsetting .
DN170228 Sentralbanksjef Janet Yellen har et todelt mandat for rentesettingen : Maksimal sysselsetting og at inflasjonen, som er et mål for den samlede prisveksten i økonomien, skal være på rundt to prosent over tid.
DN170227 Ifølge rapporten bidrar norske bedrifter og investeringer til 470.000 arbeidsplasser i USA, og hvis vi inkluderer indirekte sysselsetting , gjennom økonomiske ringvirkninger på nærliggende områder, nærmer antallet jobber seg én million.
VG170222 Utslagene i Norge kom umiddelbart og ble dramatiske, for sysselsetting , for investeringer og for statens inntekter.
VG170222 Sysselsetting er blitt viktigere enn helsetilbud til flest mulig.
DN170222 « Mange av medlemmene uttrykte at det kan være riktig å øke renten temmelig snart » dersom tall for arbeidsmarkedet og inflasjon « er på linje med eller sterkere enn nåværende forventning » eller risikoen øker for at inflasjon og sysselsetting går over målene som sentralbanken har for rentesettingen, heter det i referatet ifølge CNBC.
DN170222 Sentralbanken har et todelt mandat for rentesettingen : Maksimal sysselsetting og at inflasjonen, som er et mål for den samlede prisveksten i økonomien, skal være på rundt to prosent over tid.
DB170222 Trolig er både sysselsetting og ledighet lite endret, sier han til Hegnar.no.
VG170221 På lengre sikt og som et unntaksår vil det normalt styrke sysselsetting og gi økonomien mer solid lønnsevne, sier hun.
BT170221 Sysselsetting og arbeidsledighet styres av langt flere faktorer enn bare dem politikere rår over.
AA170221 De norske havbaserte næringene er en betydelig kilde til verdiskapning og sysselsetting .
AA170221 De norske havbaserte næringene er en betydelig kilde til verdiskapning og sysselsetting .
DN170220 Det er kraftig reduksjon i sysselsetting i deler av økonomien, særlig de mest oljeutsatte områdene, sier han.
DB170220 I rapporten til det andre Brochmann-utvalget ble det nylig understreket at sysselsetting av innvandrere er en av de viktigste forutsetningene for at integreringen skal gå godt ; at det er essensielt for at innvandringen ikke skal bli en for stor byrde for velferdsstaten og at innvandrerne selv skal bli innvevd i det norske samfunnet.
AA170220 - På lengre sikt, og som et unntaksår, vil det normalt styrke sysselsetting og gi økonomien mer solid lønnsevne, sier Kristiansen.
AP170219 Bare turistnæringen har klart å utnytte den svake kronen til å skape klart høyere aktivitet og sysselsetting , var Olsens budskap.
BT170218 Tunge fagmiljøer som Norut, Sintef, Polarinstituttet, Havforskningsinstituttet, Petroleumstilsynet og Det norske Veritas har utredet konsekvenser for miljø, fiskeri, sjøfugler, næringsliv, sysselsetting og reiseliv, utslippsanalyser, risiko og verdifulle områder.
DA170216 - I møte med oljeprisfallet har regjeringen de siste årene brukt finanspolitikken aktivt for å støtte opp under aktivitet og sysselsetting , og for å motvirke arbeidsledighet, sier Jensen.
DN170215 Den amerikanske sentralbanken har et todelt mandat : Full sysselsetting og at inflasjonen, som er et mål for den samlede prisveksten i økonomien, skal være på rundt to prosent over tid.
DN170215 Mange land har erfart at markerte fall i produksjon og sysselsetting kan ha skadevirkninger som varer ved.
DN170214 - På neste møte vil vi evaluere om sysselsetting og inflasjon utvikler seg i tråd med forventingene, og om de gjør det vil det være passende med ytterligere renteøkninger, sier Yellen.
DN170214 - På neste møte vil vi evaluere om sysselsetting og inflasjon utvikler seg i tråd med forventingene, og om de gjør det vil det være passende med ytterligere renteøkninger, uttalte Yellen.
DN170214 Sentralbanksjef Janet Yellen balanserer sysselsetting og inflasjon, og vil kanskje gi noen hint om dette når hun møter til høring i senatet tirsdag og onsdag.
DN170214 Sentralbanken har både full sysselsetting og en inflasjon på rundt to prosent som mål.
DN170214 Arbeidsmarkedet har mer å gå på før man når full sysselsetting , sier Olsen.
DN170214 - Sentralbanken ønsker å oppnå så full sysselsetting som mulig, men vil unngå at inflasjonen skyter fart.
DN170214 - Jeg vil si at det på dette stadiet ikke er åpenbart at det er behov for finanspolitikk som vil gi stimulans til at vi kommer oss tilbake til full sysselsetting , sa Yellen da.
DB170214 Kulturell og kreativ næring kan få stor betydning for innovasjon, sysselsetting og vekst i Norge.
DB170211 Bærekraftsmålene på utdanning, likestilling, bekjempelse av vold, helse, anstendig arbeid og sysselsetting og redusert ulikhet er umulig å nå uten at vi sikrer jenter og kvinners universelle rettigheter.
DA170211 - Den har betydd mye for sysselsetting og verdiskaping, men har også hatt negative konsekvenser : Særlig har det store tilbudet av arbeidskraft utfordret oss.
DA170210 - Der Høyre nå pakker politikken sin inn i så mange lag at det er vanskelig å se forskjell på arbeidsministeren og Michelin-mannen, kjører Frp i åpent lende fram en politikk som vil gjøre ubotelig skade på norsk arbeidsliv og sysselsetting .
VG170209 Vi trenger en bred politisk debatt om industriens rammevilkår og utviklingsmuligheter, med formål å sikre både økonomisk vekst og høyere sysselsetting .
DB170209 Norwegian vil ha over 100 amerikanske medarbeidere i USA innen utgangen av året, og gjennom vår store bestilling av amerikanske Boeing-fly bidrar vi til sysselsetting både i Seattle og Charlotte.
DN170208 Hun peker på at tjenestesektoren i tidligere omstillinger har tatt unna for redusert sysselsetting i andre sektorer.
AA170208 Hun spør videre om hvordan ivareta kommunens holdning til det å være vertskommune, samt konsekvensene for aktivitet og sysselsetting i de lokalsamfunnene som nå mister store virksomheter ?
VG170204 Og når den har handlet om sysselsetting , har det ofte dreid seg om arbeidsplasser i kommunene som mottar flyktninger.
VG170204 Debatten har handlet mer om bosetting enn om sysselsetting .
VG170204 Bosetting vs sysselsetting
DB170204 Siden loven ble til har arbeidslivet vårt hatt høy sysselsetting , høy produktivitet og stor tilpasningsevne.
VG170203 Nav-rapporten viste at økningen av kontantstøtten har vært negativ for kvinners sysselsetting , særlig for dem med innvandrerbakgrunn.
DN170203 Sentralbanken har et todelt mål for rentesettingen : Maksimal sysselsetting og inflasjon som over tid er på rundt to prosent.
DB170203 Selv om forskjellen har blitt litt mindre, er AKU-ledigheten fortsatt en god del høyere enn den registrerte ledigheten, med flat til fallende sysselsetting det siste året, skriver hun i en oppdatering.
DB170203 Arbeid til alle og full sysselsetting er verken ønskelig eller oppnåelig i dagens økonomiske system.
AP170202 Han mener at årsaken til høy sysselsetting blant somaliere i Minneapolis er sammensatt : Det er lagt til rette for entreprenørskap, det lønner seg å jobbe, de somaliske ungdommene har rollemodeller i alle samfunnslag.
AP170202 Byen har titusener av somaliske innvandrere, og de ser ut til å score høyt på viktige integreringsparametere som sysselsetting og entreprenørskap.
AP170202 Han mener at årsaken til høy sysselsetting blant somaliere i Minneapolis er sammensatt : Det er lagt til rette for entreprenørskap, det lønner seg å jobbe, de somaliske ungdommene har rollemodeller i alle samfunnslag.
AP170202 Byen har titusener av somaliske innvandrere, og de ser ut til å score høyt på viktige integreringsparametere som sysselsetting og entreprenørskap.
SA170201 Han sier USA i dag er i nærheten av full sysselsetting til tross for et underskudd på nesten 500 milliarder dollar i handelen med Kina.
DN170201 - Jeg vil si at det på dette stadiet ikke er åpenbart at det er behov for finanspolitikk som vil gi stimulans til at vi kommer oss tilbake til full sysselsetting , sa Yellen da.
DN170201 Foto : Thomas Kleiven Grafikk over sysselsetting .
DN170201 - Det mest oppsiktsvekkende ved den ferske rapporten er at innkjøpslederne nå melder om økt sysselsetting , skriver Svein-Egil Hoberg i Nima, Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk, i en pressemelding.
DN170201 Høy sysselsetting i Mexico, økonomisk vekst i Mexico og likestilling i Mexico er det som kommer til å stoppe folk fra å komme over grensen, sier Perez til Bloomberg.
DN170201 Han sier USA i dag er i nærheten av full sysselsetting til tross for et underskudd på nesten 500 milliarder dollar i handelen med Kina.
AP170201 Han sier USA i dag er i nærheten av full sysselsetting til tross for et underskudd på nesten 500 milliarder dollar i handelen med Kina.
AP170201 Innvandrere, og særlig de med flyktningbakgrunn, har både lavere sysselsetting og jobber færre timer i uken enn majoritetsbefolkningen.
AP170201 Innvandrere har lavere sysselsetting og lavere inntekt ¶
AP170201 I den første beregningen vil nettoutgiften bli høyere fordi man i tar med investering i utdanning under barne- og ungdomsårene, mens 25-årsberegningen får med seg avkastningen fra sysselsetting og lønn.
AP170201 De bratte nedadgående grafene for flyktninger viser at mange etter kort botid opplever sysselsetting og selvforsørging i Norge.
AP170201 Innvandrere, og særlig de med flyktningbakgrunn, har både lavere sysselsetting og jobber færre timer i uken enn majoritetsbefolkningen.
AP170201 Innvandrere har lavere sysselsetting og lavere inntekt ¶
AP170201 I den første beregningen vil nettoutgiften bli høyere fordi man i tar med investering i utdanning under barne- og ungdomsårene, mens 25-årsberegningen får med seg avkastningen fra sysselsetting og lønn.
AP170201 De bratte nedadgående grafene for flyktninger viser at mange etter kort botid opplever sysselsetting og selvforsørging i Norge.
AP170201 Innvandrere, og særlig de med flyktningbakgrunn, har både lavere sysselsetting og jobber færre timer i uken enn majoritetsbefolkningen.
AP170201 Innvandrere har lavere sysselsetting og lavere inntekt ¶
AP170201 I den første beregningen vil nettoutgiften bli høyere fordi man i tar med investering i utdanning under barne- og ungdomsårene, mens 25-årsberegningen får med seg avkastningen fra sysselsetting og lønn.
AP170201 De bratte nedadgående grafene for flyktninger viser at mange etter kort botid opplever sysselsetting og selvforsørging i Norge.
AP170201 Innvandrere, og særlig de med flyktningbakgrunn, har både lavere sysselsetting og jobber færre timer i uken enn majoritetsbefolkningen.
AP170201 Innvandrere har lavere sysselsetting og lavere inntekt ¶
AP170201 I den første beregningen vil nettoutgiften bli høyere fordi man i tar med investering i utdanning under barne- og ungdomsårene, mens 25-årsberegningen får med seg avkastningen fra sysselsetting og lønn.
AP170201 De bratte nedadgående grafene for flyktninger viser at mange etter kort botid opplever sysselsetting og selvforsørging i Norge.
FV170128 Jakten på hvordan pengene som skulle stimulere sysselsetting i kriserammede kommuner, har vært gjort i et samarbeid mellom femten aviser.
BT170126 Den økte ledigheten blant dem med høyere utdanning må ses i sammenheng med redusert sysselsetting i oljerelaterte næringer, der utdanningsnivået er relativt høyt.
AP170126 Den økte ledigheten blant dem med høyere utdanning må ses i sammenheng med redusert sysselsetting i oljerelaterte næringer, der utdanningsnivået er relativt høyt.
DN170125 - Alle studier vi har sett, inkludert regjeringens egne utredninger, viser at man ikke kan bevise at kutt i formuesskatten fører til økte investeringer eller økt sysselsetting .
DN170125 Hensikten er også å gjøre Norden til et enda mer kraftfullt, felles marked for kunnskap, varer, sysselsetting og fri bevegelse, sier Lundberg.
DN170125 UBS fremholder at utsiktene for dollar også skapes av den amerikanske sentralbanken Federal Reserve, som har signalisert at den planlegger ytterligere renteøkninger i år, etter hvert som inflasjonen nærmer seg målet og landet nærmer seg full sysselsetting .
DN170125 Trump har sagt at hans planer for skattekutt og økt forbruk ikke vil øke budsjettunderskuddet, og at de i stedet vil gi en vekst til nivåer som ikke har vært sett siden før finanskrisen, og skape økt sysselsetting .
DB170125 Hensikten er også å gjøre Norden til et enda mer kraftfullt, felles marked for kunnskap, varer, sysselsetting og fri bevegelse, sier Lundberg.
DB170125 Selv om reiselivsnæringens 140.000 ansatte er en vesentlig bidragsyter til norsk sysselsetting , så tilsvarer dette en verdiskapning på 70 milliarder kroner, tilsvarende 5 prosent av Norges verdiskapning i 2013, som er ned fra 6 prosent i 2001.
AP170121 Diskusjonen om sysselsetting og arbeidsledighet mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet, senest i spørretimen i Stortinget og i Politsk kvarter i NRK denne uken, har utviklet seg til en tallek.
DB170120 Fannemel henviser til en rapporten « Utvikling i direkte petroleumsrelatert sysselsetting 2014-2020 » som forskningsinstituttet IRIS utarbeidet i fjor, på oppdrag for Norsk Olje og Gass.
DB170120 Det utgjorde 6,7 prosent av samlet sysselsetting , ifølge en oppdatering fra Statistisk sentralbyrå i går.
DB170120 - Det er mange måter å beregne sysselsetting og statens inntekter på, sier kommunikasjonsrådgiver Einar Fannemel i Norsk Olje og Gass til Finansavisen.
BT170120 Dette er næringer med langt større potensiale for sysselsetting i regionen.
SA170119 Høy sysselsetting gir vekst i økonomien og færre blir avhengig av stønader fra det offentlige.
DN170119 I talen pekte sentralbanksjef Yellen på at økonomien nå er nær målene som sentralbanken har for rentepolitikken : Full sysselsetting og inflasjon på to prosent, noe som taler for at renten skal videre opp.
DN170118 Basert på det hun beskrev som « helt ferske tall » fra Statistisk sentralbyrå viste hun til at samlet sysselsetting har økt med over 30.000 fra 2013 til 2016.
BT170113 Høyre ynder å trekke fram formuesskatten som tiltak for økt sysselsetting .
AP170113 En som liker å sitte oppe om natta, ligge på sofaen og klø meg på taska mens jeg gjør alt i min makt for å unngå sysselsetting .
AP170110 Fakta : Flere tall fra NAV om ledighet og sysselsetting i Oslo : ¶
AP170110 Dette sier NAVs prognoser over sysselsetting og arbeidsledighet i Oslo for 2016 og 2017 : ¶
AP170110 Bygg- og anleggsvirksomheten i Oslo går på høygir og bidrar til økt sysselsetting i 2017, ifølge ferske NAV-prognoser.
AP170110 - Oslo har i lavere grad enn landet for øvrig sysselsetting i de næringene som har vært påvirket av nedgangskonjunktur i fall i oljeprisene.
AP170110 - Det er store variasjoner mellom bydeler, både når det gjelder sysselsetting og hvor høy arbeidsledigheten er.
DN170106 Det var ventet at samlet sysselsetting skulle øke med 175.000 personer i desember.
DN170106 Utviklingen i sysselsetting og ledighetsrate i løpet av Barack Obamas åtte år som president I USA.
DN170106 Analytikerne venter at samlet sysselsetting økte med 180.000 personer i desember, og med 170.000 personer i privat sektor.
DN170105 USA ( 14:15 ), ADP sysselsetting , desember ¶
DB170105 Gir økt sysselsetting
DB170105 Gir økt sysselsetting
DB170104 Øygard er overrasket over lite engasjement og debatt om fallende sysselsetting og høy ledighet.
DB170104 Men jeg synes alle partiene burde engasjere seg mer, både i kortsiktige tiltak for å få ned ledigheten, og mer langsiktige tiltak for økt sysselsetting , sier Øygard, som tidligere i dag innledet om utsiktene for norsk økonomi på en konferanse i regi av Ap.
DB170104 - Er den svake veksten og fallet i sysselsetting resultat av dårlig økonomisk politikk ?
DB170104 Øygard er overrasket over lite engasjement og debatt om fallende sysselsetting og høy ledighet.
DB170104 Men jeg synes alle partiene burde engasjere seg mer, både i kortsiktige tiltak for å få ned ledigheten, og mer langsiktige tiltak for økt sysselsetting , sier Øygard, som tidligere i dag innledet om utsiktene for norsk økonomi på en konferanse i regi av Ap.
DB170104 - Er den svake veksten og fallet i sysselsetting resultat av dårlig økonomisk politikk ?
AP161218 Mange kommuner er avhengig av denne omsetningen for å opprettholde et godt tilbud til lokalbefolkningen resten av året, så reiseliv er svært viktig for sysselsetting over hele landet, sier NHO Reiseliv-sjefen.
AP161218 Mange kommuner er avhengig av denne omsetningen for å opprettholde et godt tilbud til lokalbefolkningen resten av året, så reiseliv er svært viktig for sysselsetting over hele landet, sier NHO Reiseliv-sjefen.
AP161116 Økonomi og administrasjon ¶ Sysselsetting 2015 : 175.000 ¶
AP161116 Sykepleiere og vernepleiere ¶ Sysselsetting 2015 : 85.000 ¶
AP161116 Samfunnsfag og jus ¶ Sysselsetting 2015 : 90.000 ¶
AP161116 Lærere og annen pedagogisk utdannelse ¶ Sysselsetting 2015 : 160.000 ¶
AP161116 Ingeniører og andre med realfag ¶ Sysselsetting 2015 : 235.000 ¶
AP161116 Humanistiske fag og kunstfag ¶ Sysselsetting 2015 : 75.000 ¶
AP161116 Fagarbeidere innen industri og håndverk ¶ Sysselsetting 2015 : 505.000 ¶
AP161116 Fagarbeidere innen helse- og sosialfag ¶ Sysselsetting 2015 : 115.000 ¶
AP161116 sykepleiere og vernepleiere ¶ Sysselsetting 2015 : 85.000 ¶
AP161115 Det fremgår av en rapport om sysselsetting og utdanningsvalg fram mot 2035 som Statistisk sentralbyrå ( SSB ) presenterte tirsdag.
AP161028 I begrepet grønn konkurransekraft ligger høy verdiskapning og full sysselsetting i et samfunn med reduserte klimagassutslipp.
AP161028 Høy verdiskapning og full sysselsetting
AP161004 Lønnstagerne tjener på dette over tid med høyere sysselsetting .
AP160907 Flyktninger til Norge når aldri samme grad av sysselsetting som samfunnet ellers, viser en rapport fra SSB og By- og regionforskningsinstituttet ( NIBR ).
DB160628 Han grep fatt i mange av de områdene som igjen var helt sentrale i Brexit ; i helsevesenet, utdanning og sysselsetting , i økende forskjeller og langsiktig reform av velferdsstaten.
AP160622 Det vil ha en øyeblikkelig og dramatisk effekt i finansmarkeder, investeringer, priser og sysselsetting , skriver Soros.
AP160622 De franske selskapene argumenterer med at fremtidig sysselsetting og investeringer i Storbritannia er avhengig av at landet fortsatt er « fast og varig forankret i det indre markedet ».
AP160621 Det vil ha en øyeblikkelig og dramatisk effekt i finansmarkeder, investeringer, priser og sysselsetting ", skriver 85-åringen.
AP160611 Det altoverskyggende målet i den økonomiske politikken var å sikre full sysselsetting .
AP160511 Vi ser økt sysselsetting på Østlandet, Trøndelag og Nord-Norge, og det dannes nye arbeidsplasser, spesielt i bygg- og anlegg og reiseliv, sier Jensen.
AP160510 - Satsingen har i liten grad lykkes når det gjelder samarbeidet med lokalt næringsliv og sysselsetting .
AP160510 - Satsingen har i liten grad lykkes når det gjelder samarbeidet med lokalt næringsliv og sysselsetting .
AP160510 Det som betyr noe, er ting som utdanning, sysselsetting og levekår.
AP160509 Men ser man på statistikken når det gjelder utdanning, sysselsetting og inntekt, blir bildet relativt tydelig.
AP160509 Innvandrere fra Somalia har lavest sysselsetting av alle de store innvandrergruppene i Norge : 36 prosent av mennene og 22 prosent av kvinnene er i inntektsgivende arbeid.
AP160509 Høyere sysselsetting i andregenerasjon ¶
AP160426 En miks av sysselsetting og utdanning vil sørge for en slags minimumsstandard og litt mening i tilværelsen frem til den dagen krigen slutter og syrerne kan flytte hjem.
AP160425 For den fattige fjellnasjonen utgjør turismen sysselsetting for hundretusenvis av mennesker over hele landet.
AA160425 For den fattige fjellnasjonen utgjør turismen sysselsetting for hundretusenvis av mennesker over hele landet.
AP160414 | Aftenposten mener : Viktig nytenkning fra Venstre om sysselsetting
AP160317 Næringskomiteen ber også kommisjonen om konkrete anbefalinger som « ivaretar intensjonen om en samfunnsøkonomisk god løsning som bidrar til lønnsomhet i både flåten og industrien, samtidig som den bidrar til bosetting og sysselsetting i kystdistriktene ».
AP160317 Det overordnede mål for de ovennevnte pliktene har vært å bidra til en lønnsom sjømatindustri som sikrer bosetting og sysselsetting i kystdistriktene, jf. deltagerlovens formålsparagraf.
AP160317 Byttehandelen var enkel : Lukrative konsesjoner ble delt ut billig mot at fisken skulle bringes leveres til land for å sikre sysselsetting og bosetting.
AP160310 De neste fem dagene handler det fortsatt om barbecue og børst, men mer om andre ting, som klimautfordringer, matproduksjon, transport, samfunnsøkonomi, energi, utdanning, sysselsetting og ny industri.
AP160308 Vi har pekt på behov for endringer, men løsningen er ikke å fjerne de bindingene som gjør at vi kan sikre sysselsetting og bosetting langs kysten.
AP160308 Det overordnede mål for de ovennevnte pliktene har vært å bidra til en lønnsom sjømatindustri som sikrer bosetting og sysselsetting i kystdistriktene, jf. deltagerlovens formålsparagraf.
AP160308 Vi har pekt på behov for endringer, men løsningen er ikke å fjerne de bindingene som gjør at vi kan sikre sysselsetting og bosetting langs kysten.
AP160308 Det overordnede mål for de ovennevnte pliktene har vært å bidra til en lønnsom sjømatindustri som sikrer bosetting og sysselsetting i kystdistriktene, jf. deltagerlovens formålsparagraf.
AP160306 Forskningen klarer ikke å vise at lengre fødselspermisjoner har redusert kvinners sysselsetting på lang sikt eller at innføringen av fedrekvoten har endret kone og manns karriere på lang sikt.
AP160306 Forskningen klarer ikke å vise at lengre fødselspermisjoner har redusert kvinners sysselsetting på lang sikt eller at innføringen av fedrekvoten har endret kone og manns karriere på lang sikt.
AP160306 Forskningen klarer ikke å vise at lengre fødselspermisjoner har redusert kvinners sysselsetting på lang sikt eller at innføringen av fedrekvoten har endret kone og manns karriere på lang sikt.
AP160305 Målet var at inntektsoppgjørene skulle bidra til å sikre full sysselsetting og balanse i utenriksøkonomien.
AP160227 En viktig faktor for at Hedmark ligger på topp i sysselsetting er blant annet at lav kronekurs gir større tilstrømming av turister.
AP160224 Hovedinnretningen av tiltakspakken for økt sysselsetting er midlertidige tiltak rettet mot Sør- og Vestlandet.
DA160219 « Det forventes at en innføring av regelverket har negativ virkning på sysselsetting og fagkompetanse i helikopternæringen i Norge, utover det som allerede er forventet i basisscenarioet, fordi stillinger innen administrasjon og potensielt også deler av vedlikehold flagges ut.
DA160219 « Det forventes at en innføring av regelverket har negativ virkning på sysselsetting og fagkompetanse i helikopternæringen i Norge, utover det som allerede er forventet i basisscenarioet, fordi stillinger innen administrasjon og potensielt også deler av vedlikehold flagges ut.
AP160219 Jeg må fortelle dem at hvis de faktisk ønsker sysselsetting , bosetting, vekst og muligheter, så må enkelte ting endres.
AP160219 Jeg kan vise til et eksempel : Jeg hadde et møte med politikere, rådgivere, og høyt ansette næringslivsutviklere som ønsker å etablere seg, og som ønsker å skape næringsliv og sysselsetting .
AP160219 Det overordnede mål for de ovennevnte pliktene har vært å bidra til en lønnsom sjømatindustri som sikrer bosetting og sysselsetting i kystdistriktene, jf. deltagerlovens formålsparagraf.
AP160219 De store trålerrederiene har snudd ryggen til samfunnsansvaret de ble pålagt gjennom å holde landindustrien med råstoff - og dermed sikre sysselsetting og bosetting langs kysten.
AP160216 Flere saker om sysselsetting og etablerere : ¶
AP160211 innbygger synker til null.• Statens og kommunenes andel av sysselsetting og forbruk stiger kraftig.• Skattebyrden for folk flest kan stige fra 37 prosent nå til rundt 65 prosent i 2060.
AP160210 innbygger synker til null.• Statens og kommunenes andel av sysselsetting og forbruk stiger kraftig.• Skattebyrden for folk flest kan stige fra 37 prosent nå til rundt 65 prosent i 2060.
AP160203 Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utviklings ( OECD ) årlige rapport om internasjonal velferd, for eksempel, måler 11 faktorer, som spenner fra materielle faktorer, som for eksempel boligpriser og sysselsetting , til faktorer knyttet til livskvalitet, som for eksempel utdanning, helse, forventet levealder, valgdeltagelse og samlet tilfre
AP160202 I bunn ligger lovverk som slår fast at fiskeressursene er fellesskapets eiendom, og skal bidra til å sikre bosetting og sysselsetting i kystdistriktene.
AP160202 Det overordnede mål for de ovennevnte pliktene har vært å bidra til en lønnsom sjømatindustri som sikrer bosetting og sysselsetting i kystdistriktene, jf. deltagerlovens formålsparagraf.
AP160120 Likevel tror jeg at den nye teknologien denne gangen utgjør en mer grunnleggende trussel mot sysselsetting enn vi har sett noen gang før.
AP160120 - Tidligere erfaring med både økonomisk og humanitær innvandring viser at de negative effektene det har på lønn og sysselsetting er begrenset og midlertidig, muligens fordi innvandrere i liten grad kan erstatte innfødte arbeidere, og fordi investeringer øker når flere er på arbeidsmarkedet, heter det i rapportens konklusjon.
AP160116 Den ene er at flere mottaksplasser og saksbehandlere fører til økt statlig pengebruk og sysselsetting i stedet for å bruke pengene til omstillingsaktiviteter.
SA160101 Greater Stavanger, Næringsforeningen og mange flere gode krefter jobber godt og bredt for videreutvikling av Stavangerregionen : for å sikre sysselsetting , konkurransekraft og verdiskaping i framtiden.
SA160101> Greater Stavanger, Næringsforeningen og mange flere gode krefter jobber godt og bredt for videreutvikling av Stavangerregionen : for å sikre sysselsetting , konkurransekraft og verdiskaping i framtiden.