NL171228 Sykehusene er i lovs form pålagt å tilrettelegge for at helsepersonell utfører helsehjelp på en forsvarlig måte.
VG171225 Han opplyser at de har lister over alle pasienter som har besøkt akuttmottakene og sykehusene i byen.
AP171224 Å bidra til kompetanse- og kunnskapsoverføring og etablere et program som etter noen år kan driftes selv av sykehusene i Etiopia er etter vår mening en veldig riktig måte å jobbe på, sier Helle Aanensen i foreningen.
NL171222 Helse Nord har klart å skape oppslutning rundt en ny, og for pasientene langt bedre, arbeidsdeling mellom sykehusene .
NL171222 Dette er oppnådd i samfunnets kanskje aller mest kompliserte virksomhet, nemlig drift og utvikling av sykehusene og resten av spesialisthelsetjenesten.
DA171222 Sykehusene skal være der for dem.
NL171221 Enkelt sagt : Har vi i Helse Nord en utvikling av sykehusene som favoriserer Bodø og Nordlandsykehuset ?
NL171221 Sykehusene sørger for at regionpasienter går til UNN selv om det på kort sikt vil være billigere å kjøpte tjenesten sørfra.
DB171221 For « å effektivisere » og « avbyråkratisere » det offentlige, strammer regjeringen inn budsjettene til offentlige institusjoner som for eksempel sykehusene , fengslene, universitetene og høyskolene.
DB171219 Strømutfordringene kan ha gått ut over helsehjelpen ved de lokale sykehusene , som også på et tidspunkt var uten strøm.
SA171218 - Selv om det i kroner er en økning i overføringene til sykehusene i statsbudsjettet, tar det ikke nok høyde for prisveksten, heller ikke økte kostnader til medikamenter.
SA171216 I 2005 utarbeidet Helse- og omsorgsdepartementet veiledende retningslinjer for hvordan sykehusene skulle forholde seg til par som ønsket å bruke private bedrifter til å lagre navlestrengsblod, de såkalte « Retningslinjer for tapping av navlestrengsblod ved offentlige fødeavdelinger ».
DA171213 - Disse menneskene venter en halvtimes kjøring fra sykehusene i Damaskus og andre steder som er klare til å hjelpe og redde liv, påpekte Egeland.
AP171213 Både ved sykehusene og ute i kommunene er pasientene sykere og mer skrøpelig med flere diagnoser nå enn tidligere.
VG171212 * Av de 198 legene som er tilknyttet to av de største private sykehusene Aleris og Volvat, er 70 leger også ansatt i et helseforetak ¶
SA171212 | Riksrevisjonen : Sykehus og kommuner må samarbeide bedre om pasienter ¶ Sykehusene må bli flinkere til å dele informasjon med kommunehelsetjenesten for å unngå at pasienter legges inn igjen, finner Riksrevisjonen.
SA171212 Riksrevisjonen finner at sykehusene i liten grad rutinemessig kvalitetssjekker informasjonen som følger pasienten ut.
SA171212 - Sykehusene bør følge opp at de ansatte kjenner til virkemidler og etterlever krav ved overføring av slike pasienter, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.
AP171210 Sykehuslaboratoriet analyserer for eget og andre sykehus, men analyserer også prøver for kunder utenfor sykehusene .
AP171209 Vi ser dessverre at enkelte sykehus henger etter på dette området, særlig i Oslo, der sykehusene fremdeles har en stor andel vikariater blant yngre leger, påpeker hun.
VG171208 Vi ønsker at legemiddelet skal kunne tas i bruk i sykehusene , men prisen er altfor høy, sier leder av Beslutningsforum for nye metoder, Lars Vorland til VG.
DA171208 - Sykehusene ser isolert på eget budsjett.
AP171208 Vi ønsker at legemiddelet skal kunne tas i bruk i sykehusene .
DB171207 I Gaza forbereder sykehusene seg.
DB171207 I Gaza forbereder sykehusene seg.
DA171207 Renta på lån regjeringen gir til nye byggeprosjekter ved sykehusene , er satt opp med 1 prosentpoeng.
DA171207 I statsbudsjettet er det lagt inn en endring som vil kunne få̊ store konsekvenser for sykehusene .
DA171207 - Endringen vil presse sykehusøkonomien i tida framover, sier Grimsgård, som frykter at sykehusene enten vil la være å bygge eller bygge for trangt.
BT171207 Både sykehusene og kommunene har en stram økonomi, og derfor er det viktig at vi sammen finner løsninger slik at barselkvinner og deres familie får trygge og gode tjenester også i fremtiden.
VG171205 Mens flere hundre tusen flyktninger i Libya lever i kummerlige forhold i mottak, bodde mannen på sykehusene hvor han jobbet.
DB171205 Samme regjering opprettet en egen utrykningsenhet for rask undersøkelse ved uventede dødsfall i sykehusene .
DB171205 Og det var helseminister Jonas Gahr Støre som nedsatte Arianson-utvalget for å utrede hvordan vi kan få ned antall skader og dødsfall i sykehusene , hvordan man kan lære av sine feil og, ikke minst, hvordan helsepersonell kan møte pårørende med åpenhet og empati.
DB171205 mer enn regjeringen til sykehusene for 2018 - fordi vi tror at gode rammevilkår for helsesektoren gir tryggere pasientbehandling enn å opprette flere dyre og byråkratiske kontrollinstanser.
AP171205 Selv moderne renseanlegg som her på Bekkelaget klarer ikke fjerne all antibiotika vi og sykehusene sender ut i kloakken.
AP171204 Det er også mange gravide kvinner som ikke kommer seg til sykehusene for å føde, sier van Meegen.
AP171204 Når Google og Apple lager helseteknologi som gir førsteklasses brukeropplevelser samtidig som de norske helseforetakene sender røntgenbilder med drosje mellom sykehusene , for å sette det på spissen, oppstår det et tillitsproblem.
SA171202 Det er en kortsiktig strategi for sykehusene for å holde budsjett.
NL171202 Samarbeid har vært stikkordet når Helse Nord har lagt til rette for ny og bedre arbeidsdeling mellom sykehusene på stadig flere områder.
NL171130 Etter 01.01.20 vil forhåpentligvis Finnmarkssykehuset HF bli overflødig og sykehusene i Finnmark bli underlagt UNN.
AP171129 Kjerkol understreker at Arbeiderpartiet i sitt alternative budsjett satte av 2 milliarder kroner mer enn Regjeringen til kommunene, og 1,4 milliarder kroner mer til sykehusene .
VG171127 Hun forteller at det var svært strenge sikkerhetstiltak rundt sykehusene der overlevende har vært.
VG171122 Sykehuspartner HF, som har IKT-ansvaret for sykehusene , sier det dreier seg om et nettverksproblem.
VG171122 DATAPROBLEMER : Ullevål sykehus er blant sykehusene i Oslo som er rammet av nettverksproblemer onsdag.
DB171122 Det er en svak vekst i sykehusene og en stram kommuneøkonomi.
AP171122 Dette skyldes at Ahus og de øvrige sykehusene er på to forskjellige nettverk.
VG171121 En hjelpearbeider sammenligner sykehusene som « fengselshospital », forteller Egenæs.
SA171121 | Ny avtale for transport av laboratorieprøver ¶ Sykehusene har inngått ny avtale med Posten for transport av laboratorieprøver som en erstatning for A-postordningen som forsvinner ved nyttår.
DA171121 Aps Ingvild Kjerkol sier at partiet selvsagt er opptatt av pasientsikkerhet, men at det forutsetter at sykehusene blir tilstrekkelig finansiert.
DA171121 Ap setter ikke av penger til « havarikommisjon » for sykehusene .
SA171118 Hvis jeg ringer et call-senter for å få teknisk hjelp, er det typisk at det er Mohammad som hjelper meg, og på sykehusene har veldig mange leger og sykepleiere islamsk bakgrunn.
NL171115 Styrkeforholdet mellom de ulike profesjonene ved sykehusene er under endring.
NL171115 Robotsystemer har allerede startet å ta over transportoppgaver internt i sykehusene .
NL171115 I sør-øst Norge betjenes sykehusene av Sykehuspartner, som har omtrent 1300 ansatte.
NL171115 I dag har mange pasienter avansert medisinsk-teknisk utstyr hjemme, utstyr som det for få år siden bare var sykehusene som hadde tilgang til.
NL171115 I Nord-Norge ivaretar Helse Nord IKT driften av kliniske IKT-systemer ved sykehusene i landsdelen.
NL171115 I Nord-Norge deler alle sykehusene pasientdata - de har felles elektronisk pasientjournal, og pasientene blir tatt imot på samme måte uavhengig av innleggelsessted.
NL171115 Sykehusene deler også røntgenarkiv og resepter sendes digitalt, for å nevne noen av de digitale tjenestene vi benytter i det norske helsevesenet.
NL171115 Fylkeskommunene, som ble fratatt ansvaret for sykehusene og satt nesten ribbet tilbake, fylkeskommunene som nesten halve Stortinget vil fjerne, fylkeskommunene som blir tjyvkjent i annethvert rådhus langs kysten når de blander seg inn i kommunale planer, er nå plutselig blitt det viktigste i verden ?
BT171114 Uten elektronisk tilgang til pasientjournalene i sykehusene , kan diagnostisering hos fastlegene/legevaktlegene by på unødige utfordringer, i verste fall kan det ha livsviktig betydning.
BT171114 Ingen bør godta at legevaktene og fastlegene ikke har tilgang til journalen din på sykehusene .
BT171112 Ofte er det konene som ringer på vegne av sine menn, også til sykehusene .
DB171111 Tomren legger til at sykehusene i Ålesund og Kristiansund stiller seg behjelpelig om det skulle være nødvendig å flytte pasienter.
BT171110 Nå må de sørge for at sykehusene igjen fremstår som attraktive arbeidsplasser.
BT171110 Medbestemmelse må kjennetegne sykehusene .
BT171110 Det er nødvendig for at sykehusene skal gjenvinne sitt renommé som et godt sted å arbeide.
BT171110 Sykehusene ønsker å rekruttere engasjerte og dyktige leger.
DA171109 Hun forteller videre hvordan promoteringen av produktet vil gå for seg i praksis ved sykehusene : ¶
DA171109 - Det er legene ved sykehusene som skal anbefale produktet til pasienter.
BT171109 Det er mikrobiologisk avdeling på Haukeland som tar imot og analyserer avføringsprøver fra sykehusene og fastleger i Helse Bergens område.
NL171108 Førsteamanuensis ved Institutt for økonomi og samfunnsfag ved Høgskolen i Harstad, Elsa Solstad, nå fusjonert inn i UiT Norges Arktiske Universitet- Handelshøgskolen, har forsket på fusjoner i offentlig sektor med utgangspunkt i sykehusene .
VG171107 En milliard til fastlegetjenesten, kan gi tilsvarende besparelser i sykehusene .
NL171107 Nemlig at navngitte Helse Nord-ledere gjennom sine tette forbindelser til Nordlandssykehuset og en lokal IT-leverandør har « skapt avstand mellom de to store sykehusene i nord - med medisinsk kvalitetstap og med omfattende kostnader for felleskapet som konsekvens.
DN171107 ¶ Rune Frøyland og Marit Hermansen fra Akademikerne Helse møtte Spekters nyansatte Sylvia Brustad ( til venstre ) for å klargjøre styringen av sykehusene til konflikten er løst.
NL171106 På grunn av kronisk sykdom har jeg vært så heldig å få oppleve sykehusene i Bodø og Tromsø gjennom 3-4 ukers innleggelse hvert år og faste besøk annenhver uke.
NL171106 For sykehusene fungerer !
NL171106 Helse Nord RHF har lagt til rette for en ny, og for pasientene langt bedre arbeidsdeling mellom sykehusene på mange områder.
NL171106 Dette er oppnådd i samfunnets kanskje aller mest kompliserte virksomhet, nemlig drift og utvikling av sykehusene og resten av spesialisthelsetjenesten.
DN171106 Situasjonen i dag er at det ikke finnes en gyldig tariffavtale mellom Spekter og legeforeningen, som regulerer arbeidsforholdene på sykehusene .
AP171104 Hizbollah lot heller ikke Aftenposten få tilgang til sykehusene eller skolene.
AP171104 Det er disse sykehusene som tar seg av dem som blir skadet i krig for Hizbollah.
AP171104 BEIRUT ( Aftenposten ) : Her driver Hizbollah skolene, sykehusene , nyhetene og stort sett alt annet.
NL171103 Dette er det mulig å rette opp i gjennom måten man er organisert på, uten å oppløse et nordnorsk foretak som i all hovedsak har håndtert funksjonsfordelingen mellom sykehusene på en god måte.
AP171103 Det er en hodepine for sykehusene .
AP171103 Alle de største sykehusene i Norge opplever en tydelig nedgang i antall barnefødsler.
DA171101 Sykehusene i foretaket er ilagt milliongebyr.
VG171031 Og vi må få forsikringer om at sykehusene får være i fred, og det er viktig for oss å få militslederne til å forstå at vi ikke er en part i krigen og konflikten.
VG171029 Kenneth Eikeset, Direktør i Psykisk helsevern i Helse Fonna, som omfatter både Haugesund og Valen Sykehus, beklager på vegne av sykehusene på det sterkeste overfor de pårørende.
VG171029 Han håper at sykehusene vil evaluere rutinene sine, og sier han forteller sin historie i håp om at andre skal slippe å havne i samme situasjon ¶
DN171027 Hvert av sykehusene og Sykehuspartner må betale 800.000 kroner hver i overtredelsesgebyr.
DN171027 Etter loven er alle sykehusene juridiske enheter, de er pålagt å følge loven for hvordan pasientopplysninger skal behandles.
DN171027 Sykehusene i foretaket er ilagt milliongebyr.
DA171027 Hvert av sykehusene og Sykehuspartner må punge ut med 800.000 kroner hver i overtredelsesgebyr.
DA171027 Sykehusene i foretaket er ilagt milliongebyr.
AP171026 Sykehusene klare til å ta imot ¶
AA171026 Sykehusene klare til å ta imot ¶
AA171026 Sykehusene klare til å ta imot ¶
DA171025 Kun halvparten av nyansatte ved sykehusene dette året har fått en heltidsstilling.
DA171025 Av : Aslak Bodahl, ANB ¶ Sykehusene svikter dermed helseminister Bent Høies ( H ) anmodning om at alle stillingene i helseforetakene skal lyses ut som heltidsstillinger.
DA171025 - Sykehusene følger verken opp helseministerens anmodning eller sin egen hovedregel om at stillingene skal lyses ut som heltidsstillinger, konstaterer forbundsleder Eli Gunhild By i NSF overfor ANB.
AP171025 Romsdal, Innlandet og Helgeland er regioner som for så vidt ikke en del av disse målsettingene, men er det noen grunn til at Norge med åpne øyne skal lokalisere sykehusene regionalt slik at biltrafikken øker ?
AP171025 Helsepersonellet vil dermed trolig søke seg til de enda større sykehusene .
DB171024 Yngre familiefedre og - mødre vil ikke bli fastleger, de vil ha ordnet arbeidstid på sykehusene .
AP171024 Sykehusene , staten, de forventer at du skal være der for barnet ditt.
VG171023 Lege Mohamad Katoub ved Syrian American Medical Society, som hjelper til med å drive flere sykehus i Ghouta-området, sier til The Guardian at det for tiden er 68 kjente tilfeller av livstruende underernæring på sykehusene rundt om i området.
NL171023 Sykehusene i Mo i Rana og Sandnessjøen var på tredje og fjerdeplass.
DN171023 I en svært grundig artikkel har journalistene blant annet intervjuet leger på mange av de 50 sykehusene i 13 land som i daglige bruker kreftprogrammet Watson Oncology.
BT171022 I Norge er sykehusene lovpålagt å tilrettelegge for at helsepersonell får utført helsehjelpen på en forsvarlig måte.
AP171022 Vi har registrert at helseforetak har nektet sykehusene å bli med på slike opplegg, sier investor Per Berg.
AP171022 Enten som samarbeid der ØIE tok investeringene og sykehusene tok seg av driften, eller som en ren privatklinikk, med samarbeid med det offentlige om tilgang på pasienter.
AP171022 - ØIE Medical har i flere år arbeidet opp mot de store sykehusene i Norge.
AP171022 - Det fremstår som en frustrerende situasjon at personalet på sykehusene synes å være de eneste som skjønner behovet for tomoterapi og cyberknife, mens de politiske beslutningstagere helt siden 2013 har gjort det de kan for å motarbeide prosjektet, sier Oftedal.
SA171019 Det er kommet en rekke protester fra ulike hold der man påpeker den naturlige konsekvensen av at opp-prioritering av én pasient vil medføre en nedprioritering av en annen ettersom de økonomiske rammene til sykehusene forblir uforandret, eller sågar vil reduseres de kommende årene på grunn av sparing til store investeringer, som for eksempel til et nytt sykehus.
AA171017 Hvilke signaler sender arbeidsgiverne når det er dette som er svaret på økonomiske utfordringer i sykehusene ?
VG171016 Somaliere strømmer til sykehusene for å lete etter familie og venner blant de sårede.
DA171016 Driftsbudsjettene til sykehusene har fått økte rammer - og når det gjelder vegløsninger, så skjønner jeg også at noe må gjøres.
BT171016 Årsaken er dagens finansieringsordning av sykehusene som straffer rask håndtering av pasienter ved at dette blir betydelig dårligere betalt enn lengre sykehusopphold.
AA171016 I Mogadishu er de lokale sykehusene overfylt, og de ansatte forsøker å gjøre så godt de kan med å bistå hardt sårede ofre, mange av dem med så store brannskader at de er ugjenkjennelige.
VG171015 Utenfor sykehusene står folk og gråter, mens Mogadishus ordfører ytrer et desperat ønske om at byens innbyggere donerer blod til de mange, mange sårede.
VG171015 Slik unntaksordningen er formulert er det ikke overraskende at det er forskjeller mellom sykehusene .
VG171015 Føringene legges av administrativ ledelse ved de ulike sykehusene .
DB171015 Sykehusene i byen er overveldet av både døde og sårede etter at lastebilen eksploderte i den tett befolkede bydelen.
DA171015 I Mogadishu er de lokale sykehusene overfylt, og de ansatte forsøker å gjøre så godt de kan med å bistå hardt sårede ofre, mange av dem med så store brannskader at de er ugjenkjennelige.
AP171015 Antagelig vil mange ønske det siste, ettersom vi har mangler på skolene, i sykehusene og ved eldrehjemmene.
AA171015 Sykehusene i byen er overveldet av både døde og sårede etter at en lastebil fylt med sprengstoff eksploderte i en tett befolket bydel lørdag ettermiddag.
AP171013 Hun sender en takk til alle mødrene på de seks sykehusene som deltok i prøveprosjektet.
AA171013 Fire personer ble umiddelbart sendt til sykehusene i Malmö og Lund.
AA171013 Fire personer ble umiddelbart sendt til sykehusene i Malmö og Lund.
DB171012 Hun peker på at det varsles kutt i barnevern, effektiviseringskutt SV betegner som velferdskutt som de mener går utover blant annet sykehusene .
DB171012 Ifølge Sunnmørsposten vil regjeringen sette av 200 millioner kroner til opprusting av sykehusene i Ålesund og Volda.
DB171012 Det foreslås økte bevilgninger for å behandle flere pasienter i sykehusene for å bidre til kortere ventetider for behandling i spesialisthelsetjenestene.
DB171012 Kaski peker på at det varsles kutt i barnevern, effektiviseringskutt SV betegner som velferdskutt som de mener går utover blant annet sykehusene .
DB171012 Ifølge Sunnmørsposten vil regjeringen sette av 200 millioner kroner til opprusting av sykehusene i Ålesund og Volda.
AP171012 Fire personer ble umiddelbart sendt til sykehusene i Malmö og Lund.
AP171012 De underliggende utgiftene i folketrygden og aldringseffektene inn i kommunebudsjettene og sykehusene vil presse opp utgiftene med 14 milliarder kroner årlig.
AP171012 Sykehusene ¶ Sykehusene blir drevet gjennom de regionale helseforetakene, men blir finansiert over statsbudsjettet.
AP171012 Sykehusene
AP171012 oktober skriver fastlege Andreas Saxlund Pahle om en pasient i sterk heroinabstinens som han ikke får innlagt på de lokale sykehusene , men som til slutt får plass på et rusakuttmottak.
NL171011 Tusen, tusen takk til begge sykehusene .
NL171011 Mitt totale inntrykk av begge sykehusene er at de er der for den enkelte.
DN171011 Sykehusene i delstaten sier de har behandlet minst 185 pasienter, de fleste for røykskader, mens flere også har brannskader.
DB171011 Sykehusene i gamblerbyen var overfylte og mange har fortalt om flere heltemodige innsatser under kaoset søndag 1. oktober.
DA171011 Sykehusene i delstaten sier de har behandlet minst 185 pasienter, de fleste for røykskader, mens flere også har brannskader.
AA171011 Sykehusene i delstaten oppgir at minst 185 pasienter er behandlet for skader som følge av brannen.
AA171011 Sykehusene i delstaten sier de har behandlet minst 185 pasienter, de fleste for røykskader, mens flere også har brannskader.
AA171011 Sykehusene i delstaten sier de har behandlet minst 185 pasienter, de fleste for røykskader, mens flere også har brannskader.
DB171010 Det er heller ikke lovlig å bruke munnbind utenfor sykehusene , masker offentlig, eller skibriller utenfor skianleggene, skriver NTB.
DA171010 Sykehusene i byen mottok en jevn strøm av skadde, de fleste av dem med mindre røykskader.
DA171010 Vi mener alvor med både LTP og NTP, akkurat som vi mener alvor med finansieringen av sykehusene og satsingen på eldreomsorg, sa finansminister Siv Jensen da Dagsavisen intervjuet henne noen dager før valget.
AP171010 Sykehusene i delstaten sier de har behandlet minst 185 pasienter, de fleste for røykskader, mens flere også har brannskader.
AA171010 Sykehusene i byen mottok en jevn strøm av skadde, de fleste av dem med mindre røykskader.
AA171010 Sykehusene i byen mottok en jevn strøm av skadde, de fleste av dem med mindre røykskader.
AP171009 Sykehusene i byen mottok en jevn strøm av skadde, de fleste av dem med mindre røykskader.
AP171009 Sykehusene i byen mottok en jevn strøm av skadde, de fleste av dem med mindre røykskader.
VG171003 Nå etterlyser klinikksjef Helle Kristine Schøyen en klargjøring for hvordan sykehusene skal tolke dette.
VG171003 Klinikksjef Helle Kristine Schøyen ved Stavanger universitetssykehus mener helsemyndighetene må rydde all tvil av veien for når sykehusene kan gi elektrosjokk uten pasientens samtykke.
VG171003 Helsedirektoratet påpeker imidlertid overfor VG at det er sykehusene som har ansvaret for å rapportere riktige tall til NPR ( Nasjonalt pasientregister ) for bruken av elektrosjokk - som annen behandling som gis i helsevesenet.
VG171003 Det er sykehusene som er ansvarlige for rapportering, men Helsedirektoratet vil se på hva vi kan gjøre for å tilrettelegge for en bedre og enhetlig registreringspraksis, sier avdelingsdirektør Gitte Huus i direktoratet.
VG171003 Etter at klinikksjef Helle Kristine Schøyen etterlyste en klargjøring av hvordan sykehusene skal forholde seg til åpningen om å gi elektrosjokkbehandling på nødrett, presiserer nå statsråden at dette vil bli en del av utvalgets arbeid.
DB171003 Ved sykehusene står folk i lange køer for å kunne gi blod.
AP171003 Årsaken til det er at personer skal ha blitt talt opp dobbelt på ett av sykehusene de skadede ble fraktet til.
VG171002 Til tross for at Sivilombudsmannen kaller denne praksisen svært inngripende og omstridt, har ikke sykehusene plikt til å føre noen egen oversikt over hvor ofte dette gjøres på nødrett.
VG171002 De opplyser at sykehusene plikter å rapportere det gjennom Norsk pasientregister.
VG171002 Sykehusene svarer at det ikke er de pårørende som tar den endelige avgjørelsen : ¶
DA171002 Det er heller ikke lovlig å bruke munnbind utenfor sykehusene , masker offentlig, eller skibriller utenfor skianleggene.
AA171002 Det er heller ikke lovlig å bruke munnbind utenfor sykehusene , masker offentlig, eller skibriller utenfor skianleggene.
VG171001 Her snakker hun med en mann på et av sykehusene i San Juan på Puerto Rico.
DN171001 - Sykehusinnkjøp HF har fått klar beskjed om at de skal være ute i markedet for å finne nye løsninger, ikke bare bestille det Sykehusene tror de trenger, sier Høie.
DN171001 - Sykehusinnkjøp HF har fått klar beskjed om at de skal være ute i markedet for å finne nye løsninger, ikke bare bestille det Sykehusene tror de trenger, sier Høie.
DB171001 ¶ Ordfører Carmen Yulin Cruz snakker med en mann på et av sykehusene i San Juan på Puerto Rico.
AP170930 For mens sykehusene våre går tom for drivstoff, kjører jeg bilen min som om jeg har bensin å avse, sier borgermesteren.
DA170929 Én av ti barselkvinner får hjemmebesøk av jordmor rett etter fødsel, selv om liggetiden på sykehusene etter fødsel er redusert til ett til to døgn.
AA170929 Som følge av dette er de gjenværende sykehusene overfylt med pasienter, mange av dem kvinner og barn.
VG170928 Veldig mange oppgaver er overført fra sykehusene og til kommunenes helsevesen.
VG170928 Det er umulig å lese alle prøvesvar og rapporter fra sykehusene mens jeg er på jobb, sier Olsson som flere dager i uken har pasienter fra 8.30 til 18.00.
NL170926 Skjørheten blir borte når akuttberedskapen får en mer rasjonell struktur som følge av en optimal lokalisering av sykehusene .
NL170926 I Finnmark er det rett og slett besluttet politisk hvor sykehusene skulle være, og tjenester er bestykket opp etter det.
NL170926 Hvordan påvirker plasseringen av sykehusene rekrutteringen av fagpersonell og hvilken innvirkning har plassering for opprettholdelse av stabile og kompetente fagmiljø over lang tid ?
NL170926 Hvordan påvirker de geografiske og klimatiske forholdene tilgjengeligheten til sykehusene generelt, og særskilt med tanke på akuttbehandling og - beredskap ?
NL170926 Hvilke samfunnsøkonomiske konsekvenser følger av plasseringen av sykehusene ?
NL170926 Hvilke konsekvenser får plasseringen av sykehusene for fødselsberedskap og - omsorg veid opp mot demografi og bosettingsmønstre ?
NL170926 Hvilke demografiske og infrastrukturelle forutsetninger skal ligge til grunn for plasseringen av sykehusene ?
NL170926 En feilplassering av sykehusene gjør at de sentrale målene i Nasjonal helse- og sykehusplan ikke lar seg gjennomføre.
NL170926 Det var ingen ting annet enn ordinær valgkamp man var vitne til, da noen rikspolitikere besøkte Finnmark og involverte seg i striden om sykehusene i fylket, skriver Venstre-leder Leif Wasskog i Finnmark.
NL170926 De ønsker en uavhengig vurdering som kan gi svar på hvor den mest optimale lokaliseringen av sykehusene er.
NL170926 Det innebærer et forsvarlig helsetilbud også for de som bor langt unna sykehusene .
DB170926 Over 15 000 mennesker i Puerto Rico bor for tiden på krisesentre, og kapasiteten på sykehusene er i ferd med å sprenges.
DB170926 Det innebærer et forsvarlig helsetilbud også for dem som bor langt unna sykehusene .
AA170926 Sykehusene har nesten kontinuerlig vært utsatt for effektivitetspress og kostnadskutt.
DB170925 Over 15 000 mennesker i Puerto Rico bor for tiden på krisesentre, og kapasiteten på sykehusene er i ferd med å sprenges.
AA170924 Over 15.000 mennesker i Puerto Rico bor for tiden på krisesentre, og kapasiteten på sykehusene er i ferd med å sprenges.
VG170922 Helsedirektoratet sier det er opp til sykehusene å lage de praktiske rutinene rundt cellegiftbehandling.
NL170922 Nei, kostnaden for denne og alle andre medisiner og metoder som blir godkjent, må sykehusene ta selv.
AA170922 Helsedirektoratet sier det er opp til sykehusene å lage de praktiske rutinene rundt cellegiftbehandling.
AA170922 Helsedirektoratet sier det er opp til sykehusene å lage de praktiske rutinene rundt cellegiftbehandling.
AA170922 Det er i de tilfellene hvor fødslene går for fort til å nå fram til sykehusene i Førde, Volda eller Voss. ( ©NTB ) ¶
AA170922 Både ansatte ved sykehusene , lokalpolitikere og befolkningene i de berørte områdene reagerte med sjokk da vedtaket ble kjent i 2010.
AA170922 Avdelingene ble lagt ned for godt høsten 2012, men etter fem år kjenner ikke jordmødrene ved de to sykehusene til et eneste tilfelle der noen har måtte føde uten fagfolk til stede, melder NRK.
AA170922 | Helsedirektøren : For store forskjeller mellom sykehusene
AA170922 De nasjonale kvalitetsindikatorene viser at det store variasjoner mellom de regionale helseforetakene og mellom de forskjellige sykehusene , slår Helsedirektoratet fast.
VG170920 På gjerdet langs ruinene av skolen henger det hvite ark med navn på barn som er sendt videre til et av sykehusene i byen som venter på familien sin.
VG170920 Forsyninger og medisinsk utstyr skal ha blitt brakt inn fra sykehusene i kjempebyen.
AP170920 De regjeringsvennlige styrkene skal ha bombet sykehusene som svar på en av de mest omfattende offensivene utført av Al-Qaida-tilknyttede opprørere.
NL170918 Fire milliarder kommer til å gå til kommunene og sykehusene for å gi et like godt tilbudet til barn, eldre og syke som idag.
VG170914 Høie er som statsråd for helse-Norge og sykehusene øverste ansvarlig for det offentliges helsetilbud.
DB170914 Her avbildet i et av de amerikanske sykehusene .
AP170914 Store treningsstudioer som SATS/Elixia har tilbud over hele byen, og de offentlige sykehusene har integrert yoga i ulike rehabiliteringsprogrammer.
AP170913 - I sitt møte med helsetjenesten oppdaget han « engangslegene » på sykehusene og ga en kraftig stemme på vegne av pasientene.
DA170912 Samarbeidet mellom Kreftforeningen og sykehusene skal bidra til at flere tar celleprøve for å unngå livmorhalskreft.
DB170911 - Vi vil skrote foretaksmodellen for sykehusene , som fører til masse unødvendig byråkrati.
DB170911 - Folkevalgte politikere skal styre sykehusene , ikke direktører i helseforetakene, sier han.
AP170911 Derfor gir helsemyndighetene midler til stadig flere behandlingsklinikker på sykehusene .
DB170909 ¶ BEDRE SAMHANDLING : Mange pasienter kommer « for friske » til sykehusene og mange sendes « for syke » tilbake til kommunene, skriver artikkeforfatteren.
DB170909 Samhandling : Mange pasienter kommer « for friske » til sykehusene og mange sendes « for syke » tilbake til kommunene.
DB170909 De ønsker å styre midlene mot prioriterte områder gjennom en styrking av de offentlige sykehusene .
AA170909 Den viktigste saken neste fire år ? Sykehusene , lokalsykehusene, står for hugg fra alle.
AA170909 Da kan flere få de kreftmedisinene de er avhengige av, da kan flere få behandling og hjelp, da kan vi sørge for at sykehusene kan investere i nytt utstyr, bedre bygg og moderne IKT-systemer.
NL170908 Skal det være slik i fremtiden må vi investere i det slik at sykehusene våre henger med når nye medisiner, ny teknologi og nye behandlingsformer kommer.
NL170908 Arbeiderpartiet skal bruke 12 milliarder mer til sykehusene i året.
AA170908 Den usikkerheten som har hvilt over sykehusene i Namsos og Orkdal er nå fjernet for lang, lang tid fremover.
DB170907 De bor i de fattigste områdene i Rakhine, de får lite eller ingen statlig hjelp eller støtte, og de fleste sykehusene i området er stengt for dem.
DA170907 Vi mener alvor med både LTP og NTP, akkurat som vi mener alvor med finansieringen av sykehusene og satsingen på eldreomsorg.
DA170907 Vi mener alvor med både LTP og NTP, akkurat som vi mener alvor med finansieringen av sykehusene og satsingen på eldreomsorg.
DB170906 Sykehusene våre trenger mer penger for å få behandlet flere pasienter bedre.
DB170906 Sykehusene skal jo behandle og hjelpe de som er alvorlig syke og trenger hjelp - men det gjelder ikke denne pasientgruppen ; de som har ME.
DA170906 - Vi har lagt fram konkrete planer for hvordan vi vil styrke skolen, sykehusene og eldreomsorgen.
DA170906 Sykehusene våre trenger mer penger for å få behandlet flere pasienter bedre.
AP170905 Høyre har inn mot dette valget forsøkt å viske ut skillelinjer ved å snakke mye av vår politikk om tidlig innsats, innsats mot arbeidslivskriminalitet, satsing på sykehusene .
AA170905 SV foreslo i sitt alternative statsbudsjett en kraftig økning i bevilgningene til sykehusene .
SA170904 Vi vil sikre at alle kvinner som har behov for, og ønsker, hjelp med etablering av amming etter fødsel, skal få hjelp til det gjennom å være på barselavdeling, sykehushotell eller andre tilbud knyttet til sykehusene til dette er på plass, inkludert tilstrekkelig barseloppfølging i tråd med gjeldende retningslinjer.
SA170904 Særlig på sykehusene under fødsel er det kjent at det ikke er god nok jordmordekning.
SA170904 Sp vil rammefinansiere fødetilbudet i sykehusene og bemanne det som et akuttilbud.i ¶
SA170904 For første gang er sykehusene også pålagt å rapportere om dette kravet ikke følges opp. 4.
SA170904 Dette gjelder særlig sykehusene .
SA170904 De Grønne ønsker en helt annen styring med sykehusene , som også vil løfte kvaliteten og tryggheten på føden.
SA170904 Arbeiderpartiet har de siste fire årene satt av tre milliarder mer til sykehusene enn det regjeringen og KrF og Venstre er blitt enige om i statsbudsjettene.
FV170904 Vi vil sikre at alle kvinner som har behov for, og ønsker, hjelp med etablering av amming etter fødsel, skal få hjelp til det gjennom å være på barselavdeling, sykehushotell eller andre tilbud knyttet til sykehusene til dette er på plass, inkludert tilstrekkelig barseloppfølging i tråd med gjeldende retningslinjer.
FV170904 Særlig på sykehusene under fødsel er det kjent at det ikke er god nok jordmordekning.
FV170904 Sp vil rammefinansiere fødetilbudet i sykehusene og bemanne det som et akuttilbud.
FV170904 For første gang er sykehusene også pålagt å rapportere om dette kravet ikke følges opp. 4.
FV170904 Dette gjelder særlig sykehusene .
FV170904 De Grønne ønsker en helt annen styring med sykehusene , som også vil løfte kvaliteten og tryggheten på føden.
FV170904 Arbeiderpartiet har de siste fire årene satt av tre milliarder mer til sykehusene enn det regjeringen og KrF og Venstre er blitt enige om i statsbudsjettene.
DB170904 Han har lovet tre milliarder til sykehusene hvert år, og eldrereformer.
DB170904 Realiteten er at sykehusene , psykiaterne og psykologene ikke har ressurser til å ta seg av alle.
AP170904 På samme måte mener Sp det er riktig å prioritere mer penger til sykehusene , men partiet vil også kreve en debatt om det er riktig å beholde dagens helseforetaksmodell.
AP170904 Vi vil sikre at alle kvinner som har behov for, og ønsker, hjelp med etablering av amming etter fødsel, skal få hjelp til det gjennom å være på barselavdeling, sykehushotell eller andre tilbud knyttet til sykehusene til dette er på plass, inkludert tilstrekkelig barseloppfølging i tråd med gjeldende retningslinjer.
AP170904 Særlig på sykehusene under fødsel er det kjent at det ikke er god nok jordmordekning.
AP170904 Sp vil rammefinansiere fødetilbudet i sykehusene og bemanne det som et akuttilbud.
AP170904 For første gang er sykehusene også pålagt å rapportere om dette kravet ikke følges opp. 4.
AP170904 Dette gjelder særlig sykehusene .
AP170904 De Grønne ønsker en helt annen styring med sykehusene , som også vil løfte kvaliteten og tryggheten på føden.
AP170904 Arbeiderpartiet har de siste fire årene satt av tre milliarder mer til sykehusene enn det regjeringen og KrF og Venstre er blitt enige om i statsbudsjettene.
AA170904 3 milliarder kroner mer til sykehusene i 2018, økt fedrekvote, fjerning av den utvidede adgangen til midlertidige ansettelser samt styrke norskopplæringen for asylsøkere i mottak, er blant øvrige punkter i hundredagersplanen.
AA170904 3 milliarder kroner mer til sykehusene i 2018, økt fedrekvote, fjerning av den utvidede adgangen til midlertidige ansettelser samt styrket norskopplæringen for asylsøkere i mottak er blant øvrige løfter i planen. ( ©NTB ) ¶ | 19-åring erkjenner ikke straffskyld for drapsforsøk på ekskjæresten ¶
AA170902 Pasientene får høyt spesialisert behandling ved de store sykehusene våre.
NL170901 ¶ INVESTERER : De offentlige sykehusene er bærebjelken i vår felles helsetjeneste.
NL170901 Vi vil ta i bruk poliklinikker og operasjonsstuer også på ettermiddags - og kveldstid, slik at sykehusene kan behandle flere og få ned ventetidene.
NL170901 Tidligere i vår kunne imidlertid Helsedirektoratet publisere nye tall som viser 168.000 forsinkede pasientavtaler inne i sykehusene , et tall som ikke kan gjenfinnes i offentlig tilgjengelig statistikk.
NL170901 I tillegg øker vi lånerammen for sykehusene fra 70 til 80 prosent, slik at det kan investeres mer i sykehusbygg, medisinsk utstyr og IKT.
NL170901 Det innebærer at sykehusene i vår region kan behandle flere pasienter og gi raskere hjelp.
NL170901 Derfor vil vi de neste fire årene investere 12 milliarder mer i sykehusene , for å kunne gi likeverdige tilbud til alle.
NL170901 Derfor vil vi de neste fire årene investere 12 milliarder mer i sykehusene , for å kunne gi likeverdige tilbud til alle, skriver helsepolitiker Tove Karoline Knutsen ( Ap ).
NL170901 Derfor slår vi ring om de offentlige sykehusene , flaggskipet i vår felles helsetjeneste.
NL170901 De offentlige sykehusene har mange politiske venner.
NL170901 De offentlige sykehusene er bærebjelken i vår felles helsetjeneste.
AA170901 Her er det fullt mulig å samarbeide, avlaste og utvikle alle disse nevnte sykehusene .
AA170901 Dette gir en trygghet for at sykehusene opprettholdes med akuttfunksjon og fødeavdeling.
VG170831 Før vi hadde pakkeforløp følte mange at sykehusene ikke hadde kontroll på når de skulle inn til behandling, sier Høie.
VG170831 - Det er veldig viktig at sykehusene bruker disse tallene i sitt forbedringsarbeid.
VG170831 - Hvor har det blitt av de 2000 nye fastlegestillingene som daværende helseminister Bjarne Håkon Hansen mente var nødvendig da kommunene skulle overta oppgaver fra sykehusene i 2012 ?
DB170831 Etter å ha etablert en felles enighet om at for mange har private helseforsikringer, at helsesystemet må brukes til å redusere forskjeller, at helsesektoren må prioritere samarbeid over konkurranse, at det offentlige ikke bør dele på regningen når folk tar private behandlinger, og at sykehusene bør få milliarder ekstra i årene framover, måtte ordstyrer bryte av og spørre debattantene : « Men hvem ska
AA170831 Eldrebølgen og nye medisinske nyvinninger og behandlingsmetoder som gjør at pasienter kan behandles hos fastlegen istedenfor på sykehusene , er også med på å sprenge kapasiteten hos fastlegekontorene.
AA170831 Da tok kommunene og fastlegene over mye av ansvaret for pasienter som blir skrevet ut fra sykehusene , før de er ferdig behandlet.
AA170831 Han etterlyser de 2.000 nye fastlegestillingene som daværende helseminister Bjarne Håkon Hansen mente var nødvendig da kommunene skulle overta oppgaver fra sykehusene i 2012. ( ©NTB ) ¶
AA170831 Eldrebølgen og nye medisinske nyvinninger og behandlingsmetoder som gjør at pasienter kan behandles hos fastlegen istedenfor på sykehusene , er også med på å sprenge kapasiteten hos fastlegekontorene.
AA170831 Da tok kommunene og fastlegene over mye av ansvaret for pasienter som blir skrevet ut fra sykehusene , før de er ferdig behandlet.
VG170830 Etter at samhandlingsrefomen i 2012 overførte arbeidsoppgaver ( pasienter ) fra sykehusene til kommunene ( fastlegene ) skulle ordningen styrkes med 2200 leger.
DA170830 | Ventetiden ved sykehusene går ned ¶
AP170830 Fire timer senere la Arbeiderpartiet frem et løfte om 12 milliarder til sykehusene på bordet.
AP170830 Arbeiderpartiet lovet 12 milliarder til sykehusene , og Høyre lovet nytt bygg på Radiumhospitalet.
AP170830 Arbeiderpartiet bladde opp 12 milliarder til sykehusene
AA170830 | Ventetiden ved sykehusene går ned ¶
VG170829 Oslo universitetssykehus har eksistert siden 2009 da sykehusene Aker, Ullevål og Radiumhospitalet/Rikshospitalet ble slått sammen til et felles helseforetak.
DB170829 I helsedebatten får Støre bruk for skatteøkningene, og blant annet lagt inn en lovnad til 1,5 milliarder mer til sykehusene i nord - viktig for Ap som sliter på meningsmålingene i Nord-Norge.
DB170829 Kommisjonen påpeker at problemet ofte ikke begynner på gatehjørnet ; det begynner på legekontorene og i sykehusene .
DA170829 Samme dag kunngjorde Arbeiderpartiet sitt løfte om å bevilge 12 milliarder kroner ekstra til sykehusene i neste stortingsperiode.
DA170829 Aps milliardløfte skal først og fremst brukes til å ruste opp sykehusene .
AP170829 | Ap lover 12 milliarder kroner mer til sykehusene
AP170829 Raskere time og raskere behandling ved å ha lengre åpningstider i sykehusene gjennom kveldsåpne sykehus.
AP170829 Operasjonskapasiteten skal utvides ved å bruke I dag venter for mange for lenge på behandling og hjelp i sykehusene våre.
AP170829 Fire timer senere la Ap et løfte om 12 milliarder til sykehusene på bordet.
DB170828 Politiet har nå tatt ut siktelse mot flere av Högels overordnede ved de to sykehusene .
DB170828 Politiet er dypt kritisk til ledelsen ved de to sykehusene der Högel jobbet, og mener at de burde ha fattet mistanke og stanset ham langt tidligere.
DB170828 Prosessen med å legge ned sykehusene, startet allerede før 2013-valget, da forslaget til en utviklingsplan for sykehusene ble sendt på høring.
DB170828 Prosessen med å legge ned sykehusene , startet allerede før 2013-valget, da forslaget til en utviklingsplan for sykehusene ble sendt på høring.
DB170828 Han avviser at de to sykehusene ville vært berget dersom han hadde ventet på planen - og sier pasientgrunnlaget og avstandene uansett var for små til at sykehusene ville blitt opprettholdt.
DB170828 Han avviser at de to sykehusene ville vært berget dersom han hadde ventet på planen - og sier pasientgrunnlaget og avstandene uansett var for små til at sykehusene ville blitt opprettholdt.
DB170828 Etter nedleggelsen av de to sykehusene , ble sykehuset Telemark gjenstand for mye medieoppmerksomhet etter flere dødsfall knyttet til overbelegg og korridorpasienter.
DB170828 - Et klart flertall i Telemark mente da at det ikke var bærekraftig over tid med fire sykehus og at man over tid heller ville være tjent med å bygge opp om sykehusene i Notodden og Skien.
DB170828 Forskning i dette fagfeltet krever annen organisering enn i sykehusene .
AP170828 Men andre må vente på samme medikament ved de offentlige sykehusene , sa Quist.
AA170828 Politiet har nå tatt ut siktelse mot flere av Högels overordnede ved de to sykehusene . ( ©NTB ) ¶
AA170828 Politiet er dypt kritisk til ledelsen ved de to sykehusene der Högel jobbet, og mener at de burde ha fattet mistanke og stanset ham langt tidligere.
VG170827 Sykehusene har også fått merke stormens ødeleggelser, og selv om noen av sykehusene er beskyttet mot vannmassene er det mange pasienter som er forhindret fra å ta seg dit.
VG170827 Sykehusene har også fått merke stormens ødeleggelser, og selv om noen av sykehusene er beskyttet mot vannmassene er det mange pasienter som er forhindret fra å ta seg dit.
AP170825 Bent Høie gir samtidig sykehusene i oppdrag å starte en nasjonal informasjonskampanje for å bidra til at antallet donorer øker.
AA170825 Høie gir samtidig sykehusene i oppdrag å starte en kampanje for å få flere donorer.
DA170823 Skader etter farlige aborter legger beslag på en tredel av sengene ved sykehusene i hovedstaden Lilongwe, ifølge Sky News.
NL170822 Stopp nedskjæringer og svekkelse av de offentlige sykehusene !
VG170821 Problemet til Ap er at de gang på gang bruker skatt som et argument for sykehusene , uten at det har hatt noe å si for fremdriften av sykehuset i Drammen, sier Helleland.
VG170821 Når jeg er på Kongsberg sykehus og hører om de utfordringene de har her, så ser jeg at vi trenger en ny regjering som prioriterer tre ekstra milliarder til sykehusene fremfor å gi skattekutt til de rikeste, sier Gharahkhani.
VG170821 Helleland er ikke enig med Gharahkhani, og mener Høyre har jobbet hardt for å styrke alle sykehusene i fylket, samt jobbet for å bygge et nytt sykehus.
AA170821 Målet er å sikre nok folk med rett kompetanse både på sykehusene og i kommunene.
VG170820 - Men trenger sykehusene en egen byggeetat ?
DB170820 Skyteepisodene i det siste har ført til en helt ny og utrygg tilværelse for ansatte ved akuttmottakene på sykehusene i Sverige.
DB170817 Nå må vi opprettholde de fødeinstitusjonene som er, sier hun, og påpeker at de aller fleste fødsler skjer på de store sykehusene .
DB170817 Hun mener årsaken til den negative trenden er at sykehusene er presset og harde effektiviseringskrav.
DB170817 mars-tog for ! Sykehusene svikter ¶
AP170817 Nå må vi opprettholde de fødeinstitusjonene som er, sier hun, og påpeker at de aller fleste fødsler skjer på de store sykehusene .
AP170817 Hun mener årsaken til den negative trenden er at sykehusene er presset og harde effektiviseringskrav.
AP170817 mars-tog for ! Sykehusene svikter ¶
AA170817 Nå må vi opprettholde de fødeinstitusjonene som er, sier hun, og påpeker at de aller fleste fødsler skjer på de store sykehusene .
AA170817 Hun mener årsaken til den negative trenden er at sykehusene er presset og harde effektiviseringskrav.
AA170817 Toppe mener årsaken til den negative trenden hun mener å se, er at sykehusene er presset og har harde effektiviseringskrav.
AA170817 For eksempel fører tilbud om dyre medisiner til kreftpasienter til at sykehusene må prioritere hardere, mener hun.
AP170816 Om man bryter ned tallene på partivalg, er MDG, Frp og Høyre partiene der det er flest som svarer at de er « helt enige » i at alle får det samme tilbudet på sykehusene , uavhengig av økonomi.
AP170816 I Norge får alle tilgang på den samme behandlingen ved sykehusene , uavhengig av økonomi og utdanning ¶
AP170816 Hagen tror ikke økningen i behandling ved de private sykehusene ser ut til å skape større ulikhet ut fra inntekt og utdanning.
AP170816 De spurte måtte ta stilling til følgende påstand : « I Norge får alle tilgang på den samme behandlingen ved sykehusene , uavhengig av økonomi og utdanning ».
AP170816 4 av 5 velgere er helt eller delvis enig i at alle i Norge har tilgang på den samme behandlingen ved sykehusene uavhengig av økonomi og utdanning.
DB170815 Vi opplever i dette tilfellet at produsenten har ønsket få en så høy pris som mulig, og at de har i våre øyne testet grensene for hvor mye sykehusene er villige til å betale, sier Vorland.
DB170815 Han peker på en utvikling hvor sykehusene blir tilbud legemidler til en pris som ikke står i forhold til de faktiske kostnadene legemiddelindustrien har.
DB170815 Da får vi heller ikke en god offentlig debatt om hva sykehusene skal prioriterer å bruke pengene sine til, sier Vorland.
AP170815 Forskjellen på over 65 milliarder kroner tilsvarer mer enn et helt forsvarsbudsjett eller nesten et halvt årsbudsjett for sykehusene eller et helt samferdselsbudsjett.
AP170815 Forskjellen på over 65 milliarder kroner tilsvarer mer enn et helt forsvarsbudsjett eller nesten et halvt årsbudsjett for sykehusene eller et helt samferdselsbudsjett.
AA170815 Vi opplever i dette tilfellet at produsenten har ønsket få en så høy pris som mulig, og i våre øyne har de testet grensene for hvor mye sykehusene er villige til å betale, sier Vorland.
AA170815 Han peker på en utvikling hvor sykehusene blir tilbudt legemidler til en pris som ikke står i forhold til de faktiske kostnadene legemiddelindustrien har.
AA170815 Da får vi heller ikke en god offentlig debatt om hva sykehusene skal prioriterer å bruke pengene sine til, sier Vorland.
AP170814 « Senterpartiet vil avvikle foretaksmodellen og mener at sykehusene må tas tilbake til fylkeskommunens folkevalgte styring og offentlig forvaltning » ¶
AP170814 Utredningen viste at det ikke finnes noen bedre måte å organisere sykehusene på, og det førte til at Høyres helseminister snudde i saken.
AP170814 Partiet vil flytte styringen av sykehusene tilbake til fylkeskommunen.
AP170814 Men det betyr ikke at vi ikke må være forberedt på at sykehusene må utvikle seg og endre seg.
AP170814 Han vil blant annet vurdere om Helse sørøst er en for stor region, og om rammeoverføringene til sykehusene skal økes på bekostning av andelen som går til stykkprisfinansiering ( kalt ISF ).
AP170814 Fakta : Dette mener Sp om sykehusene
AP170814 Dette er noen av de mange sykehusene Sp mener må åpnes eller som er truet og som må sikres en fremtid som fullverdige lokalsykehus.
AP170814 januar 2002 ble sykehusene flyttet fra fylkeskommunene til staten, etter et lovforslag fra daværende helseminister Tore Tønne ( Ap ).
AP170814 Sykehusene har alltid stått sterkt i Ap og Sp, og de har aldri stått sterkere enn nå, både politisk og formelt.
AP170813 Partiet vil flytte styringen av sykehusene tilbake til fylkeskommunen.
VG170812 Siv Jensen vil endre systemet for innføring av nye medisiner og metoder i sykehusene .
AP170810 I statsbudsjettet 2017 ble det foreslått 141,9 milliarder kroner til sykehusene og 172,3 milliarder kroner i rammeoverføringer til kommunesektoren.
VG170809 - Disse situasjonene er såpass vanlige at vi forventer at sykehusene har gode rutiner for å håndtere dem, sier assisterende fylkeslege Lehmann til VG.
DA170808 Først skal det imidlertid opprettes nye, tverrfaglige diagnosesentre ved sykehusene .
VG170807 Vi får ikke vite hva medisinene det offentlige kjøper inn koster og heller ikke hvordan sykehusene bruker pengene.
VG170807 Innføre en ordning hvor sykehusene ikke får fullfinansiert behandlingen med mindre de rapporterer fullverdige tall til kvalitetsregistre. 10.
DB170807 Samtidig mener vi at man ikke skal styre sykehusene direkte fra Stortinget, legger Arbeiderpartiets politiker til.
AP170807 Støre : - Skal vi sultefore sykehusene ?
AP170807 - Nei, men det er å ligge klart under det løftet de gå, for i sykehusene våre er det en lang rekke investeringer som må gjøres.
AP170807 Høies svar : « Vi har klart å oppnå resultatene for pasientene, redusert ventetid og ikke minst får flere pasienter hjelp i de offentlige sykehusene nå selv om vi ikke har nådd hele pengemålet. » 2.
AP170807 Fritt behandlingsvalg : Høyre gikk inn for at pasienter med rett til behandling skulle kunne velge mellom private og offentlige sykehus dersom det er ventetid på de offentlige sykehusene .
AP170807 - Nå henger også sykehusene etter i viktige investeringer i utstyr og teknologi, sier han.
AP170807 - Det er nesten parodisk at denne ordningen, som overfører penger fra sykehusene til en privat sykehussektor som er dyr, byråkratisk og lite effektiv skal utvides til å nå 12.000 nye pasienter i et Sykehus-Norge som behandler bortimot halvannen million pasienter, sier han.
AP170807 at flere ville fått kreftmedisiner og sykehusene bedre utstyr om Høyre hadde brukt de ytterligere tre milliardene han de lovet.
VG170806 Slik har tradisjonen vært i Norge, slik at sykehusene vet hva de betaler for.
VG170806 Prisen er at ingen får vite hva dyre medisiner, som sykehusene nektes å innføre, koster samfunnet.
VG170806 Men det finnes ingen måte å få innsyn i hvordan sykehusene bruker pengene, eller hva de ulike medisinerne koster.
VG170806 Sykehusene får god rabatt på enkelte legemidler, men det er mange legemidler som selges til maksimalpris og mange som selges med beskjeden rabatt.
AA170806 Noen har også behov for jevnlig oppfølging i sykehusene .
AA170806 Høyre lover også at sykehusene skal holde 95 prosent av avtalene de har med pasientene innen 2021. 2017 er første gang sykehusene blir målt på dette, og tall fra juni viser at 90 prosent av avtalene holdes.
AA170806 For disse pasientene er det utrolig viktig at sykehusene holder avtalene, sier Høie. ( ©NTB ) ¶
AA170806 2017 er første gang sykehusene blir målt på dette, og tall fra juni viser at 90 prosent av avtalene holdes.
DN170803 Og her er det slik at for to år siden tapte vi 19 millioner kroner på sykehusene , i fjor tapte vi fem millioner og i år er vi i pluss.
AP170803 | Dagens foretaksmodell for sykehus fritar politikerne fra ansvar Werner Christie ¶ Sykehusene kunne med fordel organiseres mer som kommunene, der fagfolk og politikere tar ledelsesansvar sammen.
DN170801 Hvis de er heldige har de fått noe grunnleggende medisinsk hjelp i byen, men innen de kommer til sykehusene våre har sårene ofte fått så alvorlige infeksjoner at det sjeldent er mulig å redde de skadde kroppsdelene, sier Cramond.
AA170801 Hvis de er heldige har de fått noe grunnleggende medisinsk hjelp i byen, men innen de kommer til sykehusene våre har sårene ofte fått så alvorlige infeksjoner at det sjeldent er mulig å redde de skadde kroppsdelene, sier Cramond.
DB170731 Det investeres lite i forskning og innovasjon i omsorgssektoren sammenlignet med andre sektorer som sykehusene .
DB170725 Komplikasjoner som en følge av feil- og underernæring koster norsk skattebetalere nær en milliard kroner årlig i ekstra liggedøgn ved sykehusene .
VG170724 Stoltenberg sier at Kosmo sto sentralt i arbeidet med flere reformer, som organieringen av sykehusene i statlige helseforetak, momsreformen, og børsnoteringene av Statoil og Telenor.
VG170723 Det er også viktig at Nasjonalt senter for legemiddelmangel og beredskap fungerer som det rådgivende organet de skal være, og at tilgjengelige legemidler fordeles mellom de norske sykehusene der behovet er størst.
DN170723 Han lovet et presist beløp årlig til sykehusene , som han ligger milliarder under.
DB170723 - Mange turister fører til større pågang på sykehusene .
NL170721 Stadig flere tar til ordet for at sykehusene må vektlegge åpenhet, involvering, kvalitet og pasientsikkerhet i mye større grad.
NL170721 Sykehusene som lojalt skal følge styringssignalene fra de regionale helseforetakene, ser ut til å tvinges til å legge opp virksomheten som om deres fremste formål var å tjene penger.
DB170719 Flere etterforskere fra lensmannskontorene i Hallingdal, Nordre Buskerud og Kripos jobber fortsatt med saken, både på og rundt åstedet, sykehusene , ulykkesstedet og der den avdøde kvinnen vil bli obdusert, Rettsmedisinsk institutt.
AP170718 Martinussen og Jon Magnussen ved NTNU, Jan Frich ved Universitetet i Oslo og Karsten Vrangbæk ved København universitet om hvordan sykehusene bør styres.
AP170718 I sin kronikk glemmer de helt å se på helheten i helsetjenesten : Hvis helsevesenet skal styres bedre, må sykehusene og primærhelsetjenesten styres sammen - med felles incentiver og mål.
AP170718 Her drøfter de sentral og desentral styring av sykehusene .
VG170717 Totalt ville Kadcyla kostet sykehusene 80-100 millioner kroner årlig, ifølge Legemiddelverket.
AA170717 Det finnes eksempler på dette, siden det til en viss grad også er tillatt med lokale beslutninger ved de enkelte sykehusene .
VG170715 Samhandlingsreformen flyttet ansvaret fra sykehusene til kommunene.
VG170715 Sykehusene forventer også at oppfølging etter operasjoner og andre behandlinger skjer hos fastlegen.
VG170714 Rasjonering og prioritering i kritiske situasjoner gjøres i samhandling med sykehusene rundt om i Norge, slik at tilgjengelig legemiddel fordeles på en god og gjennomtenkt måte, skriver Høie.
DB170714 Vår kamp mot regjeringens sentraliseringspolitikk i organiseringen av politiet, skatteetaten, sykehusene , forsvaret, universitets- og høgskolesektoren, blir sett som å bakstreversk og gammeldags.
NL170713 Det vil si at regjeringa i det stille sentraliserer sykehusene .
NL170713 Sykehusene er viktige for folks trygghet.
VG170710 De to legene sa i en pressemelding etter besøket at sykehusene deres i Tyskland og USA har akseptert å behandle Liu, men at en evakuering bør skje så raskt som mulig.
DB170710 De to legene sa i en pressemelding etter besøket at sykehusene deres i Tyskland og USA har akseptert å behandle Liu, men at en evakuering bør skje så raskt som mulig.
AA170710 De to legene sa i en pressemelding etter besøket at sykehusene deres i Tyskland og USA har akseptert å behandle Liu, men at en evakuering bør skje så raskt som mulig.
AP170709 De to legene sendte selv ut en pressemelding etter besøket, og sa at sykehusene deres i Tyskland og USA har akseptert å behandle Liu, men at en eventuell utreise bør skje så raskt som mulig.
NL170707 Derfor skal de offentlige sykehusene styrkes med bedre økonomi om Arbeiderpartiet kommer i regjering fra høsten.
DB170707 Teknisk Ukeblad har omtalt hvordan datasystemene til sykehusene Rikshospitalet, Aker og Ullevål ikke snakket sammen, noe som førte til pasientjournaler ble fraktet med taxi.
AP170707 | Aftenposten mener : Sykehusene må ha felles praksis ¶
NL170703 Det siste er en kritisk faktor i et land der avstanden mellom sykehusene er stor, veiaksene få, og topografien ekstrem.
VG170630 På rundt 1200 datamaskiner tilknyttet internett ved sykehus innenfor Helse Sør-Øst er det imidlertid ikke mulig å oppdatere datamaskinene, ifølge en oversikt VG har hentet fra Sykehuspartner HF, som har det overordnede ansvaret for blant annet IKT hos alle sykehusene i Helse Sør-Øst.
DB170627 Samme år begynte ventetidene i sykehusene å gå ned.
DB170627 Da Ap kom i regjering i 2005, var sykehusene kraftig underfinansiert.
DB170627 Arbeiderpartiet har holdt løftene og styrket sykehusene i våre alternative budsjetter med 12 mrd. over fire år.
DB170627 168 000 forsinkede pasientavtaler i sykehusene , uten at noen vet hvilken utredning eller behandling de venter på.
SA170625 Ifølge talspersoner for redningsmannskapene og de lokale sykehusene også et titalls mennesker kritisk skadd.
BT170625 Uten mange, veldig mange, kirurger med slik kompetanse, blir det om ikke lenge vanskelig å bemanne de sykehusene vi må ha i Norge. | - Hennes debut skinner ¶
BT170625 Det er de unge kirurgene som står i første linje i akuttmottakene på sykehusene våre, og det er de som ser behovet for denne kompetansen.
BT170625 Da kan sykehusene kvalitetssikre kompetansen til dem som søker jobb der.
BT170625 Da kan sykehusene kvalitetssikre kompetansen til dem som søker jobb der, skriver Inge Glambek.
DB170624 Jonas : vi trenger en politisk handlekraftig statsminister, som kan sørge for at sykehusene våre er for folket - ikke for å spare penger.
DB170624 For etter at sykehusene ble omorganisert i såkalte helseforetak, har det vært kontinuerlig bråk, uro og strid om sykehusene våre de siste 15 årene.
DB170624 For etter at sykehusene ble omorganisert i såkalte helseforetak, har det vært kontinuerlig bråk, uro og strid om sykehusene våre de siste 15 årene.
DB170624 Bare tanken om at sykehusene er foretak, strider mot våre grunnleggende verdier.
AP170622 Men jeg får tilbakemeldinger fra legemiddelfirmaer som må velge bort Norge, fordi sykehusene sier de ikke kan prioritere studiene, sier Ørmen Johnsen.
AP170622 I Norge er det mange ord, men lite virkelig handling, sier Aamdal, som mener sykehusene også trenger langt mer ressurser i form av stillinger for at de skal kunne prioritere kliniske studier.
AP170622 | - Sykehusene i Norden bør samarbeide om kliniske studier ¶ 17.000 pasienter fikk delta i kreftstudier i 2004, mens det bare var nærmere 4.500 i fjor.
VG170621 Sykehusene sliter og er avhengige av egne aggregater.
DA170621 Bortsett fra for sykehusene som hele tida trenger strøm, forteller han.
VG170620 Det er en økonomisk hindring for sykehusene , som må finansiere slike reiser.
VG170620 - Jeg opplever at myndighetene og sykehusene ikke legger mye ressurser i dette.
AP170620 Høyres hovedsaker ved forrige valg var en kraftig satsing på lærerne, kortere ventetid på sykehusene og å bygge mer vei og jernbane.
AP170620 Martinussen, Jan Frich og Karsten Vrangbæk peker fortjenestefullt på mange av problemene ved dagens styringsmodell for sykehusene ( 14. juni ).
AP170620 Sykehusene må inngå i ny regionreform ¶
AA170620 Direktør Nils Kvernmo er en av de få, om ikke den eneste, sykehusdirektøren som har gått ut og sagt at sykehusene ikke får bevilget nok penger med tanke på alle oppgavene som de er blitt tildelt.
AA170620 Direktør Nils Kvernmo er en av de få, om ikke den eneste, sykehusdirektøren som har gått ut og sagt at sykehusene ikke får bevilget nok penger med tanke på alle oppgavene som de er blitt tildelt.
AA170620 Og akkurat der kommer Senterpartiet inn - med ulven, kommunene og sykehusene , litt forsvar og mye nærhet, og å ta hele landet i bruk i hver bisetning.
DN170619 Sykehusene på Gazastripen sliter og er avhengige av egne aggregat.
DB170619 Men Ap har ikke ett løfte om å redusere ventetidene og få sykehusene til å holde avtalene med pasientene.
DB170619 Frp i regjering har gitt både lavere skatter og avgifter, og samtidig økt bevilgninger til sykehusene og kommunene, sier Kari Kjønaas Kjos.
DB170619 Det er bra hvis også Ap nå har innsett at sykehusene trengte større bevilgninger enn de selv pleide å levere, sier Kari Kjønaas Kjos.
DB170619 Ap garanterer satsing på de offentlig finansierte sykehusene .
DB170619 - Vi har redusert ventetidene og lovet at de i neste periode skal ned fra 60 til 50 dager i snitt, og sykehusene skal holde 95 prosent av avtalene, sier Bent Høie.
AP170619 Høyres hovedsaker ved forrige valg var en kraftig satsing på lærerne, kortere ventetid på sykehusene og å bygge mer vei og jernbane.
VG170618 Torsdag skal artisten Adele ha besøkt et av sykehusene hvor det lå flere skadede fra brannen.
VG170616 - Familien min har vært rundt på alle sykehusene og spurt om noen der som stemmer overens med beskrivelsene.
AA170616 Tiltakene som sykehusene må sette inn, omfatter at pasientene må tas imot på en ordentlig måte, de må i tilstrekkelig grad bli undersøkt av sykepleier og lege, og antibiotikabehandling må settes i gang når det er behov for det. ( ©NTB ) ¶
AA170616 Nå må sykehusene innføre strakstiltak, og fylkesmennene skal følge opp med kontrolltilsyn etter 8 og 14 måneder etter det første tilsynet.
DA170614 Dette er før man har beregnet inn kostnadene ved høyere lærertetthet, iPad til elevene, flere barnehagelærere, mer til forsvar, mer til fagorganiserte, landbruket og milliardløft til sykehusene .
AP170614 Familien tror jenta kan ha blitt observert i nærheten av en ambulanse, men at de har søkt etter henne på sykehusene uten hell.
AP170613 | Hvordan bør sykehusene styres ?
AP170613 Samtidig ønsker legeforeningen nå å legge ned RHF-ene og ser mot de nye regionene som ansvarlige for sykehusene .
AP170613 | Hvordan bør sykehusene styres ?
AP170613 Samtidig ønsker legeforeningen nå å legge ned RHF-ene og ser mot de nye regionene som ansvarlige for sykehusene .
BT170612 Lillebø ( arkiv ) ¶ | Sykehusene får refs for mangelfull blodsjekk ¶
AA170612 - Jetflyet skal frakte pasienter som trenger mye tungt og plasskrevende utstyr og flere behandlere med seg til og fra de store sykehusene .
BT170608 Hun ble en kasteball mellom sykehusene her til lands.
NL170606 Stoltenberg II-regjeringen kom med den første stortingsmeldingen noensinne om kvalitet og pasientsikkerhet, og det ble besluttet å opprette en undersøkelsesenhet tilknyttet Helsetilsynet som raskt kunne rykke ut ved uventede, alvorlige hendelser i sykehusene .
NL170606 Men det aller viktigste arbeidet for sikkerhet, kvalitet og åpenhet i pasientbehandlingen må uansett gjøres internt - i sykehusene og av helsetjenesten selv.
NL170606 Det er viktig å understreke at sykehusene våre holder høy kvalitet og at norske pasienter generelt er svært fornøyd med den behandlingen som gis.
DB170606 Men så vidt meg bekjent så er det heller ingen menneskerettighetsorganisasjoner som har påstått at angrepene på disse sykehusene var ulovlige etter at væpnede grupper overtok dem.
DB170606 I løpet av besøket så ble de vist to sykehus, Øyesykehuset og Barnesykehuset i øst-Aleppo, hvor de fant bevis for at sykehusene hadde blitt brukt av væpnede grupper.
DB170606 Det er nok ingen tilfeldighet at de norske skribentene ble vist akkurat disse sykehusene og ikke de andre som faktisk ble brukt som sykehus da de ble angrepet.
DB170606 Og sykehusene blir i dag styrt ut fra rene forretningsmessige prinsipper, men hvor pengene ikke kommer fra markedet men fra statskassen.
DB170606 Dilemmaet har resultert i en stigende fryktkultur i sykehusene .
DB170606 Denne utviklingen kom for alvor i 2002 da sykehusene ble omgjort til helseforetak ( HF ), som innebar at man gikk bort fra forvaltningsmodellen med folkevalgt styring og rammefinansiering, og over til en foretaksmodell med redusert folkevalgt styring og hovedfokus på forretningsmessig økonomisk drift.
VG170603 Cappelaere fortalte om grusomme møter med utmagrede småbarn som klamret seg til livet på et av de få fungerende sykehusene i landet.
DN170603 Cappelaere fortalte om grusomme møter med utmagrede småbarn som klamret seg til livet på et av de få fungerende sykehusene i landet.
DB170603 Cappelaere fortalte om grusomme møter med utmagrede småbarn som klamret seg til livet på et av de få fungerende sykehusene i landet.
AA170603 Cappelaere fortalte om grusomme møter med utmagrede småbarn som klamret seg til livet på et av de få fungerende sykehusene i landet.
DN170602 For de øvrige foreningene har forhandlingene blitt gjennomført lokalt på de ulike sykehusene .
DN170601 Legeforeningen mener også at sykehusene må stå sentralt i arbeidet med ny regionreform.
DN170601 Christian Grimsgaard, sentralstyremedlem i Legeforeningen, mener styringen av sykehusene har utviklet seg i gal retning siden foretaksreformen ble innført i 2002.
DN170601 - De enkelte sykehusene må videreutvikles i nær dialog med lokal primærhelsetjeneste og legge til rette for gode pasientforløp mellom tjenestenivåene, heter det i vedtaket.
DB170531 Jeg får legge ned sykehusene i distriktene.
DA170530 * Legge ned de regionale helseforetakene og overføre styringen av de lokale helseforetakene og sykehusene til helseministeren.
DB170528 Du blir nemlig ikke avvist selv om du ikke har forsikring, sykehusene plikter å gi akutthjelp når det er behov for det.
DB170528 Det er systemet, sykehusene vil gardere seg for ikke å overse noe de kan bli saksøkt for senere.
DA170527 Sollien mener kommunikasjonsproblemene som preger de ulike nivåene på sykehusene, også gjør seg gjeldende mellom sykehusene og helseministeren.
DA170527 Sollien mener kommunikasjonsproblemene som preger de ulike nivåene på sykehusene , også gjør seg gjeldende mellom sykehusene og helseministeren.
DA170527 Informasjonslekkasjen ville med større sannsynlighet blitt stoppet i tide dersom helseminister Bent Høie ( H ) hadde ryddet opp i ledelsesproblemene ved sykehusene , mener Sollien.
DA170527 Det virker som om de regionale helseforetakene fungerer som et slags filter mellom sykehusene og helseministeren, sier Sollien.
DA170527 Det er langt mer trolig at IT-skandalen i Helse Sør-Øst kunne vært unngått dersom Bent Høie ( H ) hadde tatt ledelsesproblemene i sykehusene på alvor, mener Kari Sollien, leder for Akademikerne.
DA170527 - Han tar ikke på alvor de store kommunikasjonsutfordringene vi ser spesielt på sykehusene , der tilliten mellom ledelse og ansatte mange steder er elendig.
DB170525 Her er det sykehusene som må ta ansvaret for at regningene ofte blir kunstig høye.
AP170525 Hun takket også ansatte på sykehusene , nødetatene og andre hjelpere for innsatsen de gjorde for de mange ofrene.
AP170524 Mye i sykehusene kan bli bedre.
SA170523 En stor del av dem som var til stede, var barn og unge, og fortvilte foreldre lette natt til tirsdag etter sine kjære i gatene rundt arenaen og på sykehusene i Manchester.
FV170523 En stor del av dem som var til stede, var barn og unge, og fortvilte foreldre lette natt til tirsdag etter sine kjære i gatene rundt arenaen og på sykehusene i Manchester.
DN170523 Stortingspolitiker Ketil Kjenseth mener sykehusene har en mer brutal arbeidsgiverpolitikk enn privat næringsliv.
DA170523 Britiske medier forteller om fortvilte foreldre som utover kvelden og natten lette etter barna sine utenfor konsertlokalet og sykehusene i Manchester.
DA170523 En stor del av dem som var til stede, var barn og unge, og fortvilte foreldre lette natt til tirsdag etter sine kjære i gatene rundt arenaen og på sykehusene i Manchester.
DA170523 Britiske medier forteller om fortvilte foreldre som utover kvelden og natten lette etter barna sine utenfor konsertlokalet og sykehusene i Manchester.
AA170523 Britiske medier forteller om fortvilte foreldre som utover kvelden og natten lette etter barna sine utenfor konsertlokalet og sykehusene i Manchester.
AA170523 En stor del av dem som var til stede, var barn og unge, og fortvilte foreldre lette natt til tirsdag etter sine kjære i gatene rundt arenaen og på sykehusene i Manchester.
BT170522 Fortvilte foreldre lette natt til tirsdag etter sine kjære i gatene rundt arenaen og på sykehusene i Manchester.
BT170522 Fortvilte foreldre lette natt til tirsdag etter sine kjære i gatene rundt arenaen og på sykehusene i Manchester.
AP170521 Vi lover å bruke vårt nettverk mot ressurssterke miljøer, og at vi skal være prosjektleder for kontakten mot sykehusene .
AP170520 Folk mangler mat og sykehusene de mest vanlige medisiner.
VG170519 Slik beskriver Abdel-Hameed Idlib-provinsen, som han grunnet sitt grusomme tap, er blitt et talerør for : ¶ - Sykehusene fungerer ikke, tilgangen på vann og strøm er elendig.
BT170518 Alt sykehusene har skrevet i journalen din fra 1. mars skal være på plass.
SA170515 Stener Kvinnsland ledet arbeidet med å utrede organiseringen av sykehusene .
AP170515 Helseminister Bent Høie ( H ) har innsett at det finnes viktigere ting å bruke tid på enn omorganisering av eierskapet til sykehusene .
VG170514 Men når det rammer viktige samfunnsinstitusjoner som sykehusene , blir det verre.
AA170514 Operativ sjef i ICRC, Donimik Stillhart, sier kapasiteten på sykehusene er sprengt.
AA170514 8.500 kan være smittet, og sykehusene i det krigsherjede landet er under hardt press.
DB170513 Vi er fortsatt indirekte involvert i alle de åtte sykehusene med blant annet opplæring av personell, finansiering og utstyr, sier Mørk.
DB170513 Solvang sier det ikke er tvil om at sykehus i Øst-Aleppo ble angrepet under beleiringen, og sier HRW rutinemessig undersøker om sykehusene ble brukt til andre ting.
DB170513 Det er nå drift igjen på sju av sykehusene , bare ikke på Al Quds.
DB170513 Den Beirut-baserte journalisten Tommy Soltvedt, som var med i følget, sier han også fant bevis for at sykehusene i virkeligheten var shariadomstoler og tortursentre.
DB170513 De samme kontaktene jobber fortsatt på sykehusene der, og det er de som rapporterer, altså folk vi kjenner, sier Mørk.
DB170513 Alle de åtte sykehusene i Øst-Aleppo er truffet én eller flere ganger med større eller mindre skade på bygningene.
VG170512 Sykehusene som er rammet skal ha mottatt krav om løsepenger.
AP170512 « Etter et mistenkt nasjonalt cyberangrep tar vi alle forholdsregler for å beskytte vårt lokale NHS-system og tjenester », skriver NHS Merseyside‏, som driver sykehusene rundt Liverpool, på Twitter.
AP170512 « Etter et mistenkt nasjonalt cyberangrep tar vi alle forholdsregler for å beskytte vårt lokale NHS-system og tjenester », skriver NHS Merseyside‏, som driver sykehusene rundt Liverpool, på Twitter.
NL170510 Dersom flyet må nødlande på grunn av deg, er det heller ingen garanti at du lempes av i et land hvor sykehusene holder den standarden du helst vil ha.
DA170510 Til det som ellers framkommer i sykehusenes budsjettdokumenter har Erlandsen følgende å si : ¶ - Sykehusene skal drive forsvarlig.
DA170510 Kompetanse, kapasitet og ressurser må styres og organiseres slik at sykehusene kan tilby gode spesialisthelsetjenester til befolkningen.
DA170510 Det går fram av svar Dagsavisen har fått på spørsmål vi har stilt Helse- og omsorgsdepartementet, om nedbemanningene ved sykehusene og SVs kritikk av regjeringen.
DA170510 Sykehusene må utarbeide budsjetter i tråd med dette.
DA170510 | Skjærer ned i sykehusene
DA170510 Til det som ellers framkommer i sykehusenes budsjettdokumenter har Erlandsen følgende å si : ¶ - Sykehusene skal drive forsvarlig.
DA170510 Nå får sykehusene flere oppdrag, for eksempel overgrepsmottak, uten at det følger med penger.
DA170510 Kompetanse, kapasitet og ressurser må styres og organiseres slik at sykehusene kan tilby gode spesialisthelsetjenester til befolkningen.
DA170510 I stedet for å kutte, burde man investere i sykehusene våre og sikre dem for framtiden, mener Hermansen.
DA170510 Det går fram av svar Dagsavisen har fått på spørsmål vi har stilt Helse- og omsorgsdepartementet, om nedbemanningene ved sykehusene og SVs kritikk av regjeringen.
DA170510 - Vi mener det er et tidsspørsmål før årevis med effektivisering og knappe ressurser får konsekvenser for kvalitet og pasientsikkerhet i sykehusene , sier president Marit Hermansen. - 427 millioner ¶
DA170510 - Trenden er at sykehusene får det tøffere, og sykepleiere og leger løper fortere, sier Legeforeningens Marit Hermansen.
DA170510 - Produktivitetskommisjonen har vist at effektivitetspotensialet i sykehusene langt på vei er tatt ut når man sammenligner med andre sektorer.
DA170510 - I helsebudsjettet for 2017 skulle sykehusene i utgangspunktet effektivisere for 177 millioner kroner.
DA170510 Sykehusene må utarbeide budsjetter i tråd med dette.
DA170510 Sykehusene må ha råd til å gjennomføre de oppgavene de får.
DA170510 Sykehusene får beskjed om å kutte 0,8 prosent - ferdig snakka, sier SVs Kari Elisabeth Kaski, med henvisning til regjeringens målsetting om å effektivisere offentlig sektor.
AA170510 Med Franco Basaglia, en framsynt psykiater som sørget for at disse fengselslignende sykehusene i Italia ble stengt allerede på slutten av 70-tallet, ble sykehusvirksomheten på San Servolo lagt ned.
DA170509 Til tross for at antall eldre har økt de siste tre årene, og kommunene har overtatt flere oppgaver fra sykehusene , så har utgiftene til hjemmesykepleie blitt redusert.
BT170508 Helse- og omsorgskomiteen avgir sin innstilling om sykehusene Odda, Narvik og Flekkefjord tirsdag.
AA170508 Helse- og omsorgskomiteen avgir sin innstilling om sykehusene Odda, Narvik og Flekkefjord tirsdag.
DN170504 NHO ber sykehusene tenke som Statoil og Hydro ¶
DA170503 Det skyldes utvikling av flere alternative behandlinger og at sykehusene som følge av dette igjen har fått nye regler for oppfølging av hver enkelt pasient, oppsummerte Torgersen.
BT170503 Tidligere har Arbeiderpartiet praktisert en regel om at Stortinget ikke skal gå inn i enkeltsaker når det gjelder sykehusene .
AA170503 Det skyldes utvikling av flere alternative behandlinger og at sykehusene som følge av dette igjen har fått nye regler for oppfølging av hver enkelt pasient, oppsummerte Torgersen.
BT170502 | Kutt akuttkirurgi ¶ Sykehusene må rustes for å takle flere eldre og større ressurspress.
AP170502 Men det er fortsatt for stor variasjon i behandlingen som tilbys ved de rundt 50 sykehusene som har slagbehandling i Norge, sier hun.
AP170502 Fakta : Disse sykehusene har tilbudet i dag : ¶
AP170502 - Det krever omorganisering av akutt slagbehandling med utvelgelse og sortering av pasientene før de kommer til sykehus, og mer effektiv transport inn til sykehusene som tilbyr denne behandlingen, sier hun.
VG170501 I helgen vedtok KrF at politikerne skal få tilbake mer av styringen på sykehusene .
SA170501 Man tok ikke hensyn til avstander og vanskelige værforhold, slik man gjorde med flere av de andre minste sykehusene , sier hun.
SA170501 Arbeiderpartiet har tidligere antydet at de var villige til å fravike sin generelle regel om at Stortinget ikke skal gå inn i enkeltsaker når det gjelder sykehusene .
DA170501 Man tok ikke hensyn til avstander og vanskelige værforhold, slik man gjorde med flere av de andre minste sykehusene , sier hun.
DA170501 Arbeiderpartiet har tidligere antydet at de var villige til å fravike sin generelle regel om at Stortinget ikke skal gå inn i enkeltsaker når det gjelder sykehusene .
DA170501 Man tok ikke hensyn til avstander og vanskelige værforhold, slik man gjorde med flere av de andre minste sykehusene , sier hun.
DA170501 Arbeiderpartiet har tidligere antydet at de var villige til å fravike sin generelle regel om at Stortinget ikke skal gå inn i enkeltsaker når det gjelder sykehusene .
AA170501 Man tok ikke hensyn til avstander og vanskelige værforhold, slik man gjorde med flere av de andre minste sykehusene , sier hun.
AA170501 Arbeiderpartiet har tidligere antydet at de var villige til å fravike sin generelle regel om at Stortinget ikke skal gå inn i enkeltsaker når det gjelder sykehusene .
SA170430 Arbeidet for å få gjenåpnet sykehusene er i gang, men ifølge Dabbak fortsetter angrepene fra lufta.
SA170430 - I april er sykehus sør i provinsen blitt systematisk rammet, sier Abdel Hamid Dabbak, som har ansvar for sykehusene i Idlib i Syria, på en pressekonferanse søndag.
SA170430 | Knut Arild Hareide overkjørt av KrF om sykehusene
SA170430 Her viser delegater sitt skilt med støtte til Aust-Agder-forslaget om overføring av mest mulig eierskap og drift til nye store regioner for sykehusene .
DB170430 Partiet skal fortsatt ta kampen for kontantstøtten, mot sorteringssamfunnet, økt barnetrygd, mer fleksibilitet for familiene, for mer regionalt- og kommunalt selvstyre, for en annen distriktspolitikk enn regjeringens, og for en mer politisk styring av sykehusene gjennom en avvikling av de regionale helseforetakene.
DA170430 * Legge ned de regionale helseforetakene og overføre styringen av de lokale helseforetakene og sykehusene til helseministeren.
BT170430 Arbeidet for å få gjenåpnet sykehusene er i gang, men ifølge Dabbak fortsetter angrepene fra luften.
BT170430 - I april er sykehus sør i provinsen blitt systematisk rammet, sier Abdel Hamid Dabbak, som har ansvar for sykehusene i Idlib i Syria, på en pressekonferanse søndag.
AP170430 Staten ved helseministeren skal fortsatt eie og styre sykehusene , men nå direkte gjennom de lokale foretakene. 12.
AP170430 KrF vil ha bredbåndsløft, sier nei til å fjerne akuttkirurgien fra sykehusene i Odda, Narvik og Volda og vil redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. 7.
AP170430 nestleder, men tapte avstemningen om å overføre ansvaret for sykehusene til de nye regionene.
AA170430 Arbeidet for å få gjenåpnet sykehusene er i gang, men ifølge Dabbak fortsetter angrepene fra lufta.
AA170430 - I april er sykehus sør i provinsen blitt systematisk rammet, sier Abdel Hamid Dabbak, som har ansvar for sykehusene i Idlib i Syria, på en pressekonferanse søndag.
AA170430 | KrF vil ikke gi ansvar for sykehusene til regionene ¶
AA170430 KrF vil legge ned de regionale helseforetakene og overføre styringen av de lokale helseforetakene og sykehusene til helseministeren.
AA170430 | KrF vil ikke gi ansvar for sykehusene til regionene ¶
AA170430 KrF vil ikke overføre ansvaret for sykehusene til de nye regionene partiet har kjempet gjennom.
BT170429 I dag er sykehusene helt avhengig av avtaler med tillitsvalgte for å sikre helt ordinær drift.
BT170429 april gir Marianne Sæhle fra Norsk Sykepleierforbund inntrykk av at det er stor rift om å jobbe helger i sykehusene , og at Spekter derfor tar feil om helgearbeidets utfordring.
DB170427 Hvordan sykehusene skal organiseres og driftes blir en stor debatt.
DA170427 Han opplyser at FN-organet nå har bevilget rundt 4 millioner kroner fra et nødfond slik at sykehusene på Gazastripen har nok strøm til å yte grunnleggende helsetjenester.
DN170426 NHO ber sykehusene tenke som Statoil og Hydro ¶
DN170425 NHO ber sykehusene tenke som Statoil og Hydro ¶
DN170425 Les mer om Menon-undersøkelsen : NHO ber sykehusene tenke som Statoil og Hydro ¶
DN170425 Dette bekreftes av en undersøkelse fra Menon der syv av ti oppstartsselskaper innen sektoren mener sykehusene og kommunene er lite innovative.
DN170424 | NHO ber sykehusene tenke som Statoil og Hydro ¶ Sykehusene må hjelpe frem helseindustrien, slik Statoil og Hydro gjorde med offshore- og leverandørindustrien, mener NHO-sjef Kristin Skogen Lund.
DN170424 | NHO ber sykehusene tenke som Statoil og Hydro ¶
DN170424 Jakobsen i Menon Economics mener sykehusene og de store kommunene må se seg tjent med å hjelpe frem helseindustrien.
DN170424 Størst spenning var knyttet til sykehusene i Narvik, Odda og Flekkefjord.
DN170424 Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie kansellerer uroen de har skapt rundt sykehusene .
DN170424 Hun vet at usikkerheten var stor da Sp selv satt i regjering, og det må være smertelig for Toppe å erfare at det er denne regjering som skaper forutsigbarhet for de mindre sykehusene i distriktene, svarer helseminister Bent Høie.
BT170424 I arbeidet med planen er det kommet tydelig frem at vi trenger også de mindre sykehusene , men med et annet innhold enn de store.
BT170424 - Odda har et befolkningsgrunnlag som er betydelig lavere enn de andre sykehusene .
VG170423 Helseministeren understreker at han vil presentere de konkrete planene mandag, etter å ha vært i møter med sykehusene om oppfølgingen av helse- og sykehusplanen.
AA170423 Helseministeren understreker videre at han vil presentere de konkrete planene mandag, etter å ha vært i møter med sykehusene om oppfølgingen av helse- og sykehusplanen.
DA170422 Et hjerteløst mønster har også krystallisert seg i krigen : Etter større angrep blir gjerne også sykehusene også bombet.
DB170420 - Jeg vet ikke hva som skjedde med gutten, men jeg la ham i en ambulanse, og de tok ham med til et av sykehusene i det opprørskontrollerte området.
DB170420 Og sammen med sykehusene , med universitetene, med norske teknologi- og helsebedrifter kan vi ha ledertrøya på i arbeidet med å skape fremtidens helsetjeneste.
DB170420 I neste stortingsperiode vil digitalisering og kunstig intelligens slå inn for fullt i de store offentlige tjenesteområdene - i skolen, universitetene, samferdsel, og energi - og ikke minst - i omsorgstjenestene og sykehusene våre.
VG170410 Og før var sykehusene bare køer og kaos, mens nå er det bra, sier Mehmet Karaoglu ( 68 ).
AP170410 Personopplysningene skal ifølge kommunikasjonssjefen ha blitt overført sammen med driftsdata fra MR- og røntgenmaskiner GE leverer til sykehusene , på grunn av feil i oppsettet på maskinene.
AP170410 Sykehusene visste ingenting om sikkerhetssvikten.
AP170410 Sykehusene var uvitende om at de ga fra seg uhyre sensitive opplysninger om pasientene.
DA170409 Et hjerteløst mønster har også krystallisert seg i krigen : Etter større angrep blir gjerne også sykehusene også bombet.
VG170408 - Det begynte i går ettermiddag med at hun var savnet, og vi reiste rundt på sykehusene og lette.
SA170407 Ifølge Egeland er det nå mangel på mat og medisiner i området og sykehusene er bombet.
BT170407 Det får sykehusene gjøre, sier rikspolitisjef Dan Eliasson på en pressekonferanse fredag ettermiddag.
AP170407 Ifølge Egeland er det nå mangel på mat og medisiner i området og sykehusene er bombet.
AP170407 Det får sykehusene gjøre, sier rikspolitisjef Dan Eliasson på en pressekonferanse fredag ettermiddag.
AA170407 Ifølge Egeland er det nå mangel på mat og medisiner i området og sykehusene er bombet.
VG170406 Hun forteller at det på landsbygda er lav tillit til sykehusene, som har ført til at folk strømmer til byene og kan ende med å stå i kø i dagevis før de får noen minutter på et av de store sykehusene .
VG170406 Hun forteller at det på landsbygda er lav tillit til sykehusene , som har ført til at folk strømmer til byene og kan ende med å stå i kø i dagevis før de får noen minutter på et av de store sykehusene.
AP170406 Det nye helseforetaket overtok vederlagsfritt sykehusene med søkke og snøre ; tomt, bygninger, driftsansvar og økonomiske forpliktelser.
AP170406 Da ble ansvaret for sykehusene overført fra kommunen til staten.
AP170406 Det nye helseforetaket overtok vederlagsfritt sykehusene med søkke og snøre ; tomt, bygninger, driftsansvar og økonomiske forpliktelser.
AP170406 Da ble ansvaret for sykehusene overført fra kommunen til staten.
VG170405 På dette tidspunktet, da de rammede menneskene i landbyen ble behandlet for gassen, traff minst én rakett et av sykehusene der behandlingen pågikk.
VG170405 - Det var mangel på ressurser på sykehusene og det er mangel på erfaring med håndteringen av denne typen gass.
DB170405 Det var i går tidlig at meldingene kom, og de to fotografene rev med seg kameraene og dro til sykehusene i området.
AP170405 Fra sykehusene ser vi bilder av barn og voksne som har problemer med å puste.
AP170405 Fra sykehusene ser vi bilder av barn og voksne som har problemer med å puste.
AP170405 Fylkene ble i 2001 fratatt ansvaret for sykehusene .
AP170405 Fylkene ble i 2001 fratatt ansvaret for sykehusene .
AA170405 Fylkene ble allerede i 2001 fratatt ansvaret for sykehusene .
VG170404 OVERFYLTE SYKEHUS : Lik ligger i et parkeringsområde til et av sykehusene i den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhun, der et kjemisk angrep skal ha tatt livet av flere titalls personer.
VG170404 Sykehusene i området skal være overfylte av sårede.
DB170404 - Teamene våre er der fremdeles, og kjører rundt med pasienter fra ett sted til et annet fordi sykehusene er overfylt.
BT170404 Nasjonal traumeplan beskriver krav som sykehusene skal oppfylle for å kunne ta imot alvorlig skadde pasienter.
BT170403 Nasjonal Helse- og Sykehusplan ble presentert den 20.11.15 for å planlegge utviklingen av sykehusene i Norge frem mot 2030.
DB170402 Vi har også fått tilbakemeldinger om at sykehusene ble overfylte, sier Nysted.
BT170402 Da hadde ikke de faste giverne vært innkalt fullt så ofte og sykehusene hadde hatt bedre beredskap i krisesituasjoner.
DB170401 - Sykehusene i Finnmark har særlige utfordringer med å rekruttere og beholde fagfolk og vi ønsker ikke å gjøre noe som kan skape uro og svekke fagmiljøet knyttet til Hammerfest sykehus.
BT170401 Sykehusene og hjelpeorganisasjonenes provisoriske klinikker er overfylt av slike som henne, tynne kropper som har gått altfor lenge uten mat Lyden av barnegråt fyller de overfylte rommene, små kropper som får tilført næring via slanger i nesen.
AP170401 En talsmann for hæren sier at de lokale sykehusene ikke har kapasitet til å ta imot alle de sårede.
AA170331 Sykehusene og hjelpeorganisasjonenes provisoriske klinikker er overfylt av slike som henne, tynne kropper som har gått altfor lenge uten mat.
BT170328 Hæren er satt i beredskap, og sykehusene har klargjort 600 senger.
BT170328 På oppdrag fra helseminister Bent Høie har Kvinnsland utredet den fremtidige styringen av sykehusene i Norge.
AA170328 Hæren er satt i beredskap, og sykehusene har klargjort 600 senger.
SA170327 Kvaliteten skal være god og sykehusene skal levere forsvarlige tjenester, skriver avdelingsdirektør Torunn Janbu i en e-post.
FV170327 Kvaliteten skal være god og sykehusene skal levere forsvarlige tjenester, skriver avdelingsdirektør Torunn Janbu i en e-post.
AP170327 Hæren er satt i beredskap, og sykehusene har klargjort 600 senger.
AP170327 Flyplasser og skoler er stengt i området, og sykehusene har satt 600 senger i beredskap.
AP170327 Kvaliteten skal være god og sykehusene skal levere forsvarlige tjenester, skriver avdelingsdirektør Torunn Janbu i en e-post.
AA170327 Flyplasser og skoler er stengt i området, og sykehusene har satt 600 senger i beredskap. ( ©NTB ) ¶
AA170327 Utredningsrapporten om barnekreft som ble utgitt i fjor, skrevet av en rekke overleger ved de største sykehusene i landet hevdet at forskning på barnekreft i Norge er både underfinansiert og nedprioritert.
AA170326 Årsaken er at de opprinnelige sykehusene enten har blitt helt ødelagt eller gjort ubrukelige.
AA170326 Tre fjerdedeler av de undersøkte sykehusene var midlertidige sykehus, i bygninger som opprinnelig ikke var tiltenkt å være sykehusbygg.
AA170326 En gruppe hjelpeorganisasjoner skriver at alle de 107 sykehusene i Syria de har undersøkt, har vært truffet av syriske eller russiske flybomber.
AA170326 Den 90 sider lange rapporten beskriver et akutt behov for å sikre sykehusene , som ofte er midlertidige og plassert i bygg som i utgangspunktet ikke er sykehusbygg.
AA170323 Rådet mener dette viser et klart behov for å forbedre kommunikasjonsrutinene på sykehusene .
DA170320 Myndighetene får kritikk for å ikke satse mer på forebyggende helsearbeid til tross for at livsstilssykdommer er en stadig viktigere årsak til at sykehusene fylles opp.
DA170317 * SV vil at det regionale folkevalgte nivået skal ta over ansvaret for sykehusene , men det er dissens om dette skal være en forutsetning for fylkessammenslåing.
VG170316 Mener Høie at dette er spesialisert behandling som sykehusene skal drive med eller ikke ? sier Thorkildsen som vil be statsråden om en skriftlig avklaring.
SA170316 I tillegg har sykehusene fått mer penger, større frihet og tydeligere krav til resultater, ifølge Høie.
SA170316 De gode resultatene skyldes først og fremst fantastisk innsats fra dem som jobber på sykehusene , sa helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) da han presenterte tallene torsdag ettermiddag.
AA170316 I tillegg har sykehusene fått mer penger, større frihet og tydeligere krav til resultater, ifølge Høie.
AA170316 De gode resultatene skyldes først og fremst fantastisk innsats fra dem som jobber på sykehusene , sa helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) da han presenterte tallene torsdag ettermiddag.
VG170315 Kenyas president Uhuru Kenyatta truet i forrige uke med å si opp de rundt 5000 doktorene hvis de ikke returnerte til sykehusene .
VG170315 Sykehusene er oversvømt.
AA170315 Rundt halvparten av sykehusene i landet er ødelagt. ( ©NTB ) ¶
VG170314 Etter at sykehusene fikk et nytt år på seg for å telle var det fortsatt store mangler, og etter et oppvaskmøte i februar, fikk de i oppdrag å telle manuelt.
VG170314 Jeg tror vi kan få mer behandling på de offentlige sykehusene ved å bruke dem flere timer i døgnet.
VG170314 - Jeg mener ordningen er for kostbar og byråkratisk, og at den svekker fellesskapets sykehus ved å overføre penger fra sykehusene til privat sykehusindustri.
VG170313 I 13 år har Trond Dale vært medlem i kontrollkommisjoner i psykiatrien, som skal sørge for at sykehusene ikke bruker ulovlig tvang mot pasientene.
VG170313 Høyre vil ha tidlig innsats i skolen, en kvalitetsreform i eldreomsorgen og en investeringsplan for sykehusene , Da er mitt spørsmål : Hvorfor satte de ikke dette i gang da de overtok i 2013 ?
AP170313 Til sykehusene ble det foreslått 142 milliarder kroner.
AA170313 Sardar Mohammad Daud Khan regnes som ett av de beste sykehusene i Afghanistan.
VG170312 VG-kommentar : Husker du, Høie ? 12 milliarder mer til sykehusene
VG170312 Når du bevilger 3,6 milliarder mindre enn du lovte sykehusene , er ikke det risikofritt.
VG170312 Like før valget lovte både Ap og Høyre å styrke sykehusene økonomi med 12 milliarder i løpet av fireårsperioden.
VG170312 Etter at Dagens Medisin avdekket at sykehusene opererte med uoffisielle, interne ventelister, satte Høie i gang en granskning.
VG170312 Det er grunn til å tro at ventetiden har fortsatt å gå ned, men måten regjeringen har markedsført det på, har alt fra helseøkonomer til sykehusene selv stilt spørsmål ved, sier Støre.
VG170312 - Regjeringen har tatt penger fra offentlige sykehus for å betale private tilbydere samtidig som sykehusene får mindre enn lovet.
FV170312 Helseminister Bent Høie mener det er lenge siden framtida for sykehusene i Arendal og Flekkefjord var så sikker som nå.
BT170311 Vi ble utdannet i alle deler av kirurgien, inklusive ortopedi, og selv de minste sykehusene opererte innen de fleste kirurgiske områder.
BT170311 På de fleste av sykehusene var der bare en kirurgisk overlege.
BT170311 Men mange, kanskje så mange som halvparten, av de sykehusene i Norge som i dag har akuttkirurgi må nok slutte med det etter hvert som generalistene forsvinner.
BT170311 Mange av disse sykehusene er nå lagt ned, ingen uten protester fra befolkningen på stedet.
BT170311 Den beste måten å få dette til på, er at de mindre sykehusene tildeles, eller skaffer seg selv, nisjer og kompetanseområder der kvaliteten kan tale for seg selv.
BT170311 Sykehusene var, utenom de større byene, gjerne plassert på de store industristedene som Høyanger, Odda, Rjukan, Sauda, Mo i Rana osv.
DA170310 Han sier de sykehusene som trenger hjelp til nye logistikkløsninger skal få det.
DA170310 - Norske pasienter venter i dag urimelig lenge på nødvendig behandling, sier Høie, som er overbevist om at sykehusene får dette til uten at det går utover annen aktivitet.
DA170310 - Sykehusene skal holde 95 prosent av avtalene.
AP170310 Samferdselssektoren kommer ut med den høyeste veksten de siste ti årene, mens sykehusene har lavest vekst i investeringer relatert til utgifter.
AP170310 Investeringene i sykehusene må opp, lyder konklusjonen i en fersk rapport som har sett på helseutgifter i Norge.
AP170310 Investeringene i sykehusene må opp for å unngå at tilbudet svekkes, og man må øke satsingen på teknologi, ifølge rapporten.
AP170310 - Økte investeringer i transportsektoren og relativt mindre investeringer i sykehusene kan delvis spores tilbake til politiske prioriteringer, mener analytikerne.
AA170310 Hun viser til at inndelingene av nye politidistrikt, sykehusene , Nav, Innovasjon Norge, domstolsadministrasjon og skatteetaten går på kryss og tvers av fylkesgrensene.
AA170310 Han sier de sykehusene som trenger hjelp til nye logistikkløsninger skal få det. ( ©NTB ) ¶
AA170310 - Norske pasienter venter i dag urimelig lenge på nødvendig behandling, sier Høie, som er overbevist om at sykehusene får dette til uten at det går utover annen aktivitet.
AA170310 - Sykehusene skal holde 95 prosent av avtalene.
DB170307 Ifølge Gizmodo, som stilte spørsmål ved hele historien, har CNN i etterkant ringt alle sykehusene i området, uten å finne noen som kan underbygge den.
DB170307 Ifølge Gizmodo, som stiller spørsmål ved hele historien, har CNN ringt alle sykehusene i området, uten å finne noen som kan underbygge den.
AA170307 I de siste årene har vi lest i avisene at det fødes flere barn i sommermånedene ved sykehusene i Midt-Norge enn ellers i året.
DA170301 Like bak følger sykehusene i Bergen og Oslo, viser en oversikt fra Helsedirektoratet.
BT170301 STREIK : Vi frykter en brutalisering av arbeidslivet i sykehusene , skriver artikkelforfatterne.
BT170301 Han beskriver videre et økende behov for både bredere og spissere kompetanse i sykehusene .
BT170301 Etter avgjørelsen i Rikslønnsnemnda frykter vi en brutalisering av arbeidslivet i sykehusene fordi legers kollektive vern mot uforsvarlige arbeidstidsordninger ønskes fjernet.
BT170301 Dermed vil sykehusene bli dårligere forberedt til å møte fremtidens store utfordringer.
AA170301 Like bak følger sykehusene i Bergen og Oslo, viser en oversikt fra Helsedirektoratet.
BT170228 Selv om sykehusene kun står for rundt åtte prosent av antibiotikabruken i Norge, har de en viktig rolle som frontlinje og pådriver i arbeidet for å forebygge og begrense resistens.
BT170228 « Sykehusene er som drivhus for utvikling av resistente bakterier.
VG170227 Dagens kjennelse vil utvilsomhet føre til mer uro og mer mistillit i sykehusene .
DN170227 Helseminister Bent Høie tror det vil få sykehusene til å endre seg.
DN170227 Helseminister Bent Høie mener sykehusene vil få mye å lære når pasientopplevd behandling skal premieres, og potensen også blir tellende.
DN170227 Foto : Per Thrana ¶ | Sykehusene får sin Pisa-undersøkelse ¶
BT170227 Dagens kjennelse vil utvilsomhet føre til mer uro og mer mistillit i sykehusene .
AP170227 Dagens kjennelse vil utvilsomhet føre til mer uro og mer mistillit i sykehusene .
AA170227 Dagens kjennelse vil utvilsomhet føre til mer uro og mer mistillit i sykehusene .
VG170224 Jeg har bedt ledelsen ved de aktuelle helseregionene, ledelsen i de tre sykehusene og helsedirektoratet om å stille på mitt kontor allerede fredag.
VG170224 IRRITERT : Helseminister Bent Høie er ikke fornøyd med hvordan sykehusene , regionene og helsedirektoratet har svart på hans oppdrag.
VG170224 Helsedirektoratet henter sin statistikk fra det elektroniske pasientregistre der sykehusene skal levere statistikk.
VG170224 Dette er tall som sykehusene og regionene burde klare å levere nå, sier Guldvog.
VG170224 De nye tallene er noe høyere, men fortsatt mangler 670 vedtak fra statistikken VG fikkav sykehusene for 2014.
VG170224 Avsløringen av at tusen vedtak om beltebruk manglet i den offentlige statistikken, førte til at helseministeren krevde at sykehusene og helsedirektoratet måtte levere nye tvangstall for 2014 og 2015.
VG170224 - Tallene vi presenterte i fjor fikk VG direkte av sykehusene .
VG170224 - Der vi ser det er avvik mellom det sykehusene har gitt dere og det de har rapportert i NPR, så ber vi om en forklaring på det.
VG170224 Sykehusene som ikke har svart, blir fredag kalt inn på teppet til helseministeren.
VG170224 Torsdag la Helsedirektoratet frem nye tall på hvor ofte sykehusene brukte den mest alvorlige formen for tvangsbruk - å reime fast psykisk syke pasienter - de siste to årene.
VG170224 NYTT OPPDRAG : Helsedirektør Bjørn Guldvog ber nå sykehusene telle manuelt.
VG170224 Erlandsen sier at sykehusene skal telle manuelt - mange ganger - før de leverer nye tall i april.
VG170224 - Vil sykehusene som ikke leverte tall innen fristen få noen reaksjoner ?
VG170224 - Nå ber vi sykehusene gjøre denne jobben manuelt.
VG170223 Ved å overføre makt fra systemet til pasienten, finner sykehusene nye og bedre måter å gi god og rask behandling.
VG170223 Den kommer nemlig i tillegg til den behandlingskapasiteten som er i de offentlige sykehusene og omfanget som det er inngått avtaler om gjennom anbud.
BT170223 Det er et historisk bunnivå i tilliten mellom leger og arbeidsgiver i sykehusene .
VG170222 Høies reform « fritt behandlingsvalg », derimot, gir private aktører rett til å etablere seg der de selv ønsker, der de selv kan velge hvilke pasienter som skal få behandling - mens regningen må tas av de offentlige sykehusene .
VG170222 Dagens Medisin avdekket sist vår at et stort antall pasienter står på interne ventelister i sykehusene , uten at disse kan gjenfinnes i tilgjengelig statistikk.
SA170222 « Vi vil alltid vil sikre forsvarlige arbeidstidsordninger for alle ansatte i sykehusene , uansett tariffavtale », skriver Anne-Kari Bratten.
SA170222 Vi vil også berolige pasienter, pårørende og ansatte med at vi alltid vil sikre forsvarlige arbeidstidsordninger for alle ansatte i sykehusene , uansett tariffavtale.
SA170222 Spekter og sykehusene ser ikke på partssamarbeid som brysomt, slik Seldal hevder, snarere tvert imot.
SA170222 For egen del, begrenser jeg meg til å oppklare for leserne at Spekter og sykehusene vil sørge for solid kompetanseutvikling for legene, uansett hvilket resultat Rikslønnsnemnda kommer til.
SA170222 DEBATT : Sykehusene vil selvsagt se til at legene får utviklet seg faglig selv om Rikslønnsnemnda endrer tariffavtalen, men da på en annen måte enn det som er tariffestet i dag.
SA170222 Sykehusene vil selvsagt se til at legene får utviklet seg faglig, men på en annen måte enn det som er tariffestet i dag.
SA170222 « Vi vil alltid vil sikre forsvarlige arbeidstidsordninger for alle ansatte i sykehusene , uansett tariffavtale », skriver Anne-Kari Bratten.
SA170222 Vi vil også berolige pasienter, pårørende og ansatte med at vi alltid vil sikre forsvarlige arbeidstidsordninger for alle ansatte i sykehusene , uansett tariffavtale.
SA170222 Spekter og sykehusene ser ikke på partssamarbeid som brysomt, slik Seldal hevder, snarere tvert imot.
SA170222 For egen del, begrenser jeg meg til å oppklare for leserne at Spekter og sykehusene vil sørge for solid kompetanseutvikling for legene, uansett hvilket resultat Rikslønnsnemnda kommer til.
SA170222 DEBATT : Sykehusene vil selvsagt se til at legene får utviklet seg faglig selv om Rikslønnsnemnda endrer tariffavtalen, men da på en annen måte enn det som er tariffestet i dag.
SA170222 Sykehusene vil selvsagt se til at legene får utviklet seg faglig, men på en annen måte enn det som er tariffestet i dag.
DB170222 Derfor stiller vi nå krav om at kommunene og sykehusene skal lage felles planer for å gi et bedre og tryggere tilbud til befolkningen, sier han.
DN170221 Faglig leder Per Espen Akselsen ved KAS, Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten, råder sykehusene til å innføre antibiotikastyringsprogram.
DN170221 Sykehusene har svært ulik praksis for antibiotikabruk, skriver Nationen.
BT170221 | Sykkel-VM koster sykehusene i Bergen 12 millioner ¶
BT170221 Stengte veier, ekstra beredskap og tapte inntekter vil koste sykehusene i Bergen 12 millioner kroner.
VG170219 Ifølge en undersøkelse Riksrevisjonen gjorde i 2014, ble mer enn 80 prosent av de utskrivningsklare pasientene overført til kommunene samme dag som de ble varslet av sykehusene .
SA170219 Styreleder i Spekter, og administrerende direktør i Helse Vest, Herlof Nilssen, mener Spekter-direktøren gjør en utmerket jobb for sykehusene .
SA170219 Kanskje han kan innvilge også sykehusene valgfrihet ?
SA170219 Hva med fritt valg for sykehusene ?
SA170219 Det er dessverre sykehusene som betaler prisen for Spekters konfliktlinje.
VG170216 Først avdekket VG manglende rapportering av tvangsvedtak - og senere en delvis ulovlig og faglig omstridt tvangsbruk som går langt utover det sykehusene selv har rapportert.
VG170216 Ved resten av de offentlige sykehusene er det mellom tre og 30 ukers ventetid.
VG170216 VIL STYRKE OFFENTLIGE SYKEHUS : Helsepolitisk talsmann i Ap, Torgeir Micaelsen, vil heller bruke penger på å utvide åpningstidene ved poliklinikkene på de offentlige sykehusene .
VG170216 Mer bruk av private aktører, større frihet for sykehusene og flere rettigheter for pasientene.
VG170216 Mens regjeringen vil utnytte ledig kapasitet blant private behandlere, har Ap foreslått å bruke penger på å utvide åpningstidene på poliklinikkene på de offentlige sykehusene og inngå avtaler med flere avtalespesialister.
VG170216 Les også : Sykehusene klarer ikke budsjettene sine ¶
VG170216 Helseministeren har gitt sykehusene i oppdrag å sørge for å gi pasientene mer informasjon om muligheten til å velge både privat leverandør og mellom offentlige sykehus.
VG170216 Bakgrunn : Derfor må sykehusene gå med overskudd ¶
VG170216 - Mens de offentlige sykehusene får svært strenge effektivitetskrav, har man åpnet opp en annen fil for de private.
VG170216 - Hadde man gitt den typen økonomiske rammebetingelser til sykehusene , kunne de behandlet langt flere pasienter enn i dag.
VG170216 - Fritt behandlingsvalg er bra for de 1700 pasientene som har benyttet seg av det, men vi mener å kunne dokumentere at man ved å heller bruke pengene i de offentlige sykehusene , ville gitt behandling til langt flere for en vesentlig lavere pris, sier han.
VG170216 - Det er for lite kunnskap om fritt behandlingsvalg blant fastleger og på sykehusene .
VG170216 - At vi kan avlaste sykehusene er bra både for dem og for pasientene.
VG170216 * Derfor må sykehusene gå med overskudd ¶
VG170216 - De eldre som bor i kommunesektoren skrives raskere ut av sykehusene , og vi må sørge for at de som jobber i sektoren får mulighet til å gi dem best mulig omsorg, uttalte Solberg til VG.
VG170216 * Derfor må sykehusene gå med overskudd ¶
SA170216 - Vi mener å kunne dokumentere at man ved heller å bruke pengene i de offentlige sykehusene , ville gitt behandling til langt flere for en vesentlig lavere pris.
DB170215 Strammer opp sykehusene
DB170215 Helse- og omsorgsdepartementet vil sende brev til regionale helseforetak, Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon og landets fylkeskommuner, med påminnelse om at sykehusene plikter å ta imot kontanter : ¶
DB170215 Forbrukerrådet har tatt saken opp med Helse- og omsorgsdepartementet, som lover å stramme opp sykehusene .
DB170215 Den gjør at omlag 45 000 epilepsirammede nordmenn vil kunne slå i bordet med ei liste over hva slags behandling de har krav på, dersom de opplever liten oppfølging fra sykehusene .
AA170215 En rekke overleger ved de største sykehusene i landet har vært med på å utarbeide rapporten, som viser at forskningen ikke prioriteres.
SA170214 | Sykehusene tvinges til å ta imot kontanter ¶ Sykehusene får klar beskjed om å ta imot kontantbetaling fra pasienter, etter at Forbrukerrådet har reagert på den ulovlige praksisen med å nekte dette.
SA170214 Staten har fremdeles mulighet til å anke dommen til Høyesterett ¶ | Sykehusene tvinges til å ta imot kontanter ¶
AA170214 | Sykehusene tvinges til å ta imot kontanter ¶ Sykehusene får klar beskjed om å ta imot kontantbetaling fra pasienter, etter at Forbrukerrådet har reagert på den ulovlige praksisen med å nekte dette.
AA170214 ( ©NTB ) ¶ | Sykehusene tvinges til å ta imot kontanter ¶
DB170213 Sykehusene i Lahore har bedt folk gi blod for å kunne ta seg av sårede.
AA170213 Sykehusene i Lahore ba folk om straks å oppsøke sykehus for å gi blod til bruk i behandlingen av sårede.
AA170213 Men da arbeidsminister Anniken Hauglie ( H ) i oktober grep inn og stanset streiken i sykehusene , sa FAFO-forsker Bård Jordfald til NTB at legene sannsynligvis hadde mest å tape på tvungen lønnsnemnd.
AA170213 Høstens streik ved sykehusene varte i fem uker. 628 ansatte ved 15 sykehus la ned arbeidet, noe som førte til totalt 10.241 utsatte polikliniske konsultasjoner, 1.463 utsatte operasjoner og 496 fristbrudd.
DN170212 Legeforeningens president Marit Hermansen sier at legene må vinne i Rikslønnsnemnda for å roe situasjonen på sykehusene etter fjorårets legestreik.
BT170212 Det er et historisk bunnivå i tilliten mellom leger og arbeidsgiver i sykehusene .
BT170212 At konflikten nå skal behandles i Rikslønnsnemda, representerer et historisk bunnivå i tilliten mellom leger og arbeidsgiver i sykehusene .
DB170210 Politi, ambulanse, brannvesen og sykehusene er avhengige av at Nødnettet fungerer.
VG170209 Året etter førte du valgkamp for Høyre og lovte å styrke sykehusene med 12 milliarder kroner de neste fire årene.
VG170209 Statens overtagelse av sykehusene i 2002 var riktig.
VG170209 Kommentar Statens overtagelse av sykehusene i 2002 var riktig.
VG170209 Det Høies velgere og Regjeringens støttespillere bør bekymre seg for, er fraværet av vilje til å gjøre noe med sykehusene og deres evne til å behandle pasienter.
VG170209 Byråkratiet eser ut, sykehusene krymper.
VG170209 . VG-kronikk av Høie : « Slik vil Høyre styre sykehusene » ( VG+ krever innlogging ) ¶
VG170209 Høie har bare levert 8,4 milliarder av de 12 milliardene ekstra han lovte sykehusene før valget i 2013.
VG170209 * Derfor må sykehusene gå med overskudd ¶
VG170209 Bakgrunn : Derfor må sykehusene gå med overskudd ¶
VG170209 * Derfor må sykehusene gå med overskudd ¶
VG170209 Bakgrunn : Derfor må sykehusene gå med overskudd ¶
VG170209 * Derfor må sykehusene gå med overskudd ¶
BT170209 Det fører til at pasientene blir skrevet ut fra sykehusene raskere enn før.
AA170209 Det fører til at pasientene blir skrevet ut fra sykehusene raskere enn før.
SA170208 Han forteller heller ikke at Helsedirektoratet melder at det nå står 160.000 pasienter på interne ventelister i sykehusene , mens behandlingen skyves på.
AP170208 Det fører til at pasientene blir skrevet ut fra sykehusene raskere enn før.
AP170208 Det fører til at pasientene blir skrevet ut fra sykehusene raskere enn før.
VG170207 Vi har allerede snudd alle steiner mange ganger, sier han og kommer med et råd til politikerne : ¶ - Sykehusene må få inntekter så de faktiske kostnadene dekkes.
VG170207 Få innsikt : Derfor må sykehusene gå med overskudd ¶
VG170207 Samtidig mangler en tredel av de ekstra pengene Bent Høie ( H ) lovet sykehusene før han ble helseminister i 2013.
VG170207 President i Legeforeningen, Marit Hermansen, mener helseministeren har brutt sine egne løfter når han ikke har levert de 12 ekstra milliardene til sykehusene .
VG170207 INNFRIDDE IKKE : Rett før valget i 2013 lovte helseminister Bent Høie ( H ) 12 milliarder mer til sykehusene de fire neste årene.
VG170207 I valgåret 2017 vil helsepolitikken bli helt sentral : ¶ * 1 71 prosent av befolkningen mener politikerne bør bruke mer penger på sykehusene , viser en spørreundersøkelse InFact har gjort for VG. * 1 Blant Høyres velgere vil 63 prosent gi mer penger til sykehus, mens 83 prosent av Aps velgere svarer det samme. * 1 Mer enn 60 prosent oppgir at helse- og omsorgstjenester er viktig e
VG170207 I tillegg førte budsjettforliket mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre til at sykehusene ble pålagt å effektivisere driften for rundt 600 millioner i år.
VG170207 Høie mener økonomien til helseregionene er mer avgjørende for sykehusene enn økonomien i hvert enkelt helseforetak.
VG170207 Hermansen er opptatt av konsekvensene manglende overskudd får for sykehusene .
VG170207 Helsepolitisk talsmann i Ap, Torgeir Micaelsen, mener at styrkingen av sykehusene som Høyre lovte før forrige valg, har blitt « ofret på skattekuttenes alter » : ¶
VG170207 En uke før valget i 2013 lovte Høyre å tilføre sykehusene 12 milliarder kroner ekstra de neste fire årene.
VG170207 Arbeiderpartiet var først ute med å love 12 milliarder ekstra til sykehusene i inneværende periode., men Micaelsen vil ikke komme med et eneste løfte for neste fireårsperiode.
VG170207 - Vi har prioritert høyere vekst i sykehusene enn tidligere regjeringer.
VG170207 - Så du mener økonomien i sykehusene er god ?
VG170207 - Mens de er i rute med å nå skattekuttløftene sine, er de langt unna å levere det de lovte til sykehusene .
VG170207 Sykehusene har strukket seg og gjort sitt aller beste, men de klarer likevel ikke å få det til å gå rundt.
VG170207 | Derfor må sykehusene gå med overskudd ¶
VG170207 Og det skaffer sykehusene seg ved å gå i pluss på driften.
VG170207 For å få penger til oppussing, nybygg eller moderne utstyr, må sykehusene gå i pluss.
VG170207 - Det er ikke er så lett å skjønne hvorfor sykehusene pålegges å gå i pluss, sier professor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU, Jon Magnussen.
DA170207 Samtidig meldte de ideelle sykehusene Lovisenberg og Diakonhjemmet seg på i kampen om å få drive det nye lokalsykehuset.
AP170207 Partiet nøyer seg med å slå fast at partiet « vil endre styringen av sykehusene og spesialisthelsetjenesten, med mer nasjonal styring og færre beslutningsnivåer ».
AP170207 Helseministeren får kritikk for å ligge 3,6 milliarder kroner bak løftet om 12 milliarder kroner ekstra til sykehusene i løpet av stortingsperioden.
AP170207 Bent Høie lovet 12 milliarder mer til sykehusene innen 2017.
AP170207 - Mens de er i rute med å nå skattekuttløftene sine, er de langt unna å levere det de lovte til sykehusene .
AA170207 Helseministeren får kritikk for å ligge 3,6 milliarder kroner bak løftet om 12 milliarder kroner ekstra til sykehusene i løpet av stortingsperioden.
AA170207 - Mens de er i rute med å nå skattekuttløftene sine, er de langt unna å levere det de lovte til sykehusene .
AA170207 Helseministeren får kritikk for å ligge 3,6 milliarder kroner bak løftet om 12 milliarder kroner ekstra til sykehusene i løpet av stortingsperioden.
AA170207 - Mens de er i rute med å nå skattekuttløftene sine, er de langt unna å levere det de lovte til sykehusene .
VG170205 - Da sykehusene testet ut det nye systemet i fjor høst, var beskjeden fra fagmiljøene at løsning fremdeles var mangelfull og at det ble for tungvint å benytte sammen med dagens journalsystem, sier administrerende direktør Erik M.
AP170205 Helse : Styrke felles helsetjenester og skape ro rundt sykehusene .
AP170205 Helse : Styrke felles helsetjenester og skape ro rundt sykehusene .
VG170203 I oppdragstalen for det nye året lovte helseministeren at sykehusene vil følge opp VGs avsløringer av ulovlig bruk av tvang i psykiatrien - og manglende registrering når psykiatriske pasienter bindes fast.
VG170203 Helseminister Bent Høie har forsikret at sykehusene skal leverer bedre tvangsdata i 2017, men klinikksjefen i Bergen får ikke nytt datasystem før neste år.
VG170203 - De regionale helseforetakene har forsikret oss om at rapporteringen på bruk av tvang er uavhengig av hvilken versjon av journalsystemet DIPS som sykehusene bruker, skriver Høie.
VG170203 - Da sykehusene testet ut de nye systemet i fjor høst, var beskjeden fra fagmiljøene at løsning fremdeles var mangelfull og at det ble for tungvint å benytte sammen med dagens journalsystem, sier Erik M.
DB170201 Barna begynte å komme til sykehusene i mai av skrekkslagne mødre.
SA170131 Ved å overføre makt fra systemet til pasienten, må sykehusene finne nye og bedre måter å gi god og rask behandling.
SA170131 Reformen omfatter også de offentlige sykehusene , som har fått større frihet til å behandle flere pasienter.
DB170131 Det er blant annet viktig for arbeidet i rettsvesenet, politiet, barnevernet og på sykehusene .
SA170125 Dagens Medisin avdekket sist vår at svært mange pasienter står på interne ventelister i sykehusene , uten at disse kan gjenfinnes i noen offentlig tilgjengelig statistikk.
SA170125 Bent Høie kan ikke snakke seg bort fra at hans privatiseringspolitikk vil måtte hente både penger og fagfolk fra de offentlige sykehusene .
SA170122 « Fritt behandlingsvalg er en bred reform som reduserer ventetidene og stimulerer de offentlige sykehusene til å bli mer effektive », skriver Bent Høie.
SA170122 Ved å overføre makt fra systemet til pasienten, må sykehusene finne nye og bedre måter å gi god og rask behandling.
SA170122 Fritt behandlingsvalg er en bred reform som reduserer ventetidene og stimulerer de offentlige sykehusene til å bli mer effektive.
AP170121 Lørenskog ( NTB ) : De mange influensatilfellene i vinter fører til at sykehusene sliter med å få inn nok blod.
SA170119 Når det så kommer kutt i bevilgningene til sykehusene - som vi så i budsjettforliket for 2017 mellom regjeringen og samarbeidspartiene - må helseforetakene spare i de offentlige sykehusene , mens de private er sikret gjennom inngåtte avtaler.
SA170119 Når det så kommer kutt i bevilgningene til sykehusene - som vi så i budsjettforliket for 2017 mellom regjeringen og samarbeidspartiene - må helseforetakene spare i de offentlige sykehusene, mens de private er sikret gjennom inngåtte avtaler.
AP170118 Hun har ikke tall på hvor mange som bruker hijab ved sykehusene , men sier det både er helsepersonell og merkantilt ansatte blant dem.
BT170117 Ifølge Premium Times er sykehusene i Maiduguri-området også satt i høyeste beredskap og et helikopter fra ICRC er satt inn i evakueringen av sårede fra flyktningleiren.
AP170117 Ifølge Premium Times er sykehusene i Maiduguri-området også satt i høyeste beredskap og et helikopter fra ICRC er satt inn i evakueringen av sårede fra flyktningleiren. ( ©NTB ) ¶
DB170115 Tekstendringen som sykehuslegene krever inn i tariffavtalen som et sikkerhetsnett mot uforsvarlige arbeidsforhold, begrenser ikke sykehusene til å planlegge arbeidstiden på « én bestemt måte ».
DB170115 Selvfølgelig sparer sykehusene penger på ikke å betale ut overtid ved at legene må jobbe inn sin egen ferie, foreldrepermisjon og obligatoriske kurs.
DB170113 Sykehusene er overfylt.
DB170112 Praksisen har vært ulik ved de få sykehusene som utfører dette.
DB170112 Praksisen har vært ulik ved de få sykehusene som utfører dette, skriver Tone W.
DN170110 Visma-topp Øystein Moan tror IT vil koste mer enn lønn i fremtiden, og helseminister Bent Høie sier sykehusene sløser bort flere hundretalls millioner i året på unødvendig dyre legemidler.
DN170110 Helseminister Bent Høie sier sykehusene sløser bort flere hundretalls millioner i året på unødvendig dyre legemidler.
DN170109 | Helseministeren ber sykehusene slutte å sløse ¶
DN170109 Helseminister Bent Høie sier sykehusene sløser bort flere hundretalls millioner hvert år på unødvendig dyre legemidler.
AP170109 - Det kommer rapporter fra sykehusene om at det er veldig mange pasienter som kommer inn med influensa nå, forteller Hauge.
AP170109 - Det kommer rapporter fra sykehusene om at det er veldig mange pasienter som kommer inn med influensa nå, forteller Hauge.
BT170108 Kirken bygde de første sykehusene i Norge, og konfirmasjonen ga folk flest lese- og skriveferdigheter, selve grunnlaget for økonomisk og sosial utvikling.
DB170105 I stortingsmeldingen har regjeringen foreslått at alle nye legemidler i sykehusene skal vurderes etter prinsippene for prioritering.
DB170104 Sultne innbyggere har stormet dagligvarebutikker, mens sykehusene har mangel på medisiner.
AP170104 Videre tilbød 92,1 prosent av sykehusene hjemmeabort med legemiddelet misoprostol.
AP161207 - Oppfølgingsprogrammet for førstegangsforeldre bør være tettere, også på sykehusene .
AP161118 Dette beløpet tilsvarer halvparten av pengene til sykehusene på 2017-budsjettet.
AP161116 Ikke minst merker bransjen et økende antall innleggelser i USA, der sykehusene vet å ta seg betalt av reiseforsikrede nordmenn.
AP161116 Derfor merker vi godt at investorer bak de private sykehusene vil sikre driften ved å prise behandling av pasienter med reiseforsikring svært høyt, sier assisterende informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland i Europeiske Reiseforsikring og If skadeforsikring.
AA161116 Ikke minst merker bransjen et økende antall innleggelser i USA, der sykehusene vet å ta seg betalt av reiseforsikrede nordmenn.
AA161116 Derfor merker vi godt at investorer bak de private sykehusene vil sikre driften ved å prise behandling av pasienter med reiseforsikring svært høyt, sier assisterende informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland i Europeiske Reiseforsikring og If skadeforsikring.
AP161112 I 2007, året før Helse- og omsorgsdepartementet tok initativ til prosjektet, sa daværende helseminister Sylvia Brustad til NTB at det enorme vedlikeholdsetterslepet hadde vært et uløst problem siden staten overtok sykehusene i 2002.
AP161112 - Det virker som et vikarierende motiv når man sier at man heller ønsker å bruke penger på å oppgradere sykehusbygningene, for vedlikeholdsetterslepet på sykehusene har vært et velkjent i problem i mange år, også da dette prosjektet ble igangsatt, sier Per Lægreid, som er professor ved Institutt for administrasjon og or
AP161108 Ammehjelpen sier funnene er alarmerende, særlig sett i sammenheng med at flere sykehus planlegger å bygge ned barselkapasiteten på sykehusene og innfører såkalt ambulant fødselhvor kvinnen skrives ut etter få timer.
AP161030 Feltprestene lønnes av Forsvaret, sykehusprestene lønnes av sykehusene , mens fengselsprestene lønnes av DNK.
AP161018 Ideell organisasjon ¶ 30 profesjonelle skuespillere jobber som klovn på sykehusene i Norge.
AP161015 Reformer, fusjoner og store endringer fører til stor usikkerhet og ekstremt kompliserte organisasjoner, enten det er i sykehusene , NAV eller snart i de nye, sammenslåtte kommunene.
SA160927 | Har Spekter kastet sykehusene ut i en unødvendig streik ?
AP160921 Det er store land, også i våre nærområder, hvor det er mye antibiotikaresistente bakterier på sykehusene og andre steder, sier Solberg til NTB.
AP160910 Vi har sendt de kritisk skadde til sykehusene i Dhaka, sier lege Parvez Mia på det statlige sykehuset i Tongi.
AP160907 Vi bør i flere fylker bygge ut kapasitet for omsorg også utenfor sykehusene , for eksempel i hospitser.
AP160907 Fortsatt mangler mange ansatte, både i kommunene og på sykehusene , tid til omsorg og opplæring i smertelindring for døende pasienter.
AP160907 Fortsatt mangler mange ansatte, både i kommunene og på sykehusene , tid til omsorg og opplæring i smertelindring for døende pasienter, skriver Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre.
AP160818 Torgeir Micaelsen stilte før sommeren et skriftlig spørsmål om hvor mange pasienter i kø som har fått brutt fristen for behandling, kontroll eller utredning satt av sykehusene selv.
AP160818 Men vi er ikke bare opptatt av å redusere ventetiden til sykehusene, men også innenfor sykehusene , sier Høie.
AP160818 Men vi er ikke bare opptatt av å redusere ventetiden til sykehusene , men også innenfor sykehusene, sier Høie.
AP160818 Høie mener denne målingen bidrar til et bedre og mer forutsigbart forløp for pasienten slik at ventetiden kan reduseres også innenfor sykehusene .
AP160818 Han presiserer at tallene han la frem for Stortinget viser at Helse Sør-Øst måler om pasientene som allerede er innenfor et behandlingsforløp får hjelp i løpet av den tiden sykehusene har planlagt.
AP160818 Dagens Medisin har nylig avdekket at sykehusene opererer med en åpen og en lukket venteliste.
AP160818 - Jeg er opptatt av at vi får mer kunnskap om pasientenes behandling, at de ikke opplever unødvendig venting og forsinkelser og at sykehusene er gode til å gjennomføre pasientforløpet.
AP160818 Sykehusene er ikke i stor nok grad i stand til å følge opp pasienter som har behov for kontakt med sykehuset innenfor fristene sykehuset selv har satt opp.
AP160813 Ifølge Jan Egeland er selv disse skjulte sykehusene utsatt for angrep.
AP160813 Han sier at de væpnede styrkene åpenbart følger med på hvor syke og sårede mennesker blir fraktet, slik at de kan lokalisere hvor de hemmelige sykehusene er.
AP160813 En sykehusdirektør forteller til Leger Uten Grenser at folk er redde for å oppsøke sykehusene fordi de frykter angrep.
AP160812 Sykehusene er ikke juridisk forpliktet til å følge pakkeforløpet.
AP160803 Hun mener systemet gjør at sykehusene kan foreta feil prioriteringer.
AP160803 - Kodesystemet på fødsel er slik at sykehusene får 5000 kroner hvis du blør 500 milliliter, mens hvis du prioriterer at en jordmor sitter der og hindrer den blødningen får du 0.
AP160505 Nye operasjonsmetoder, hvor svulsten fjernes med kikkhullsmetoder, tas i bruk på de store sykehusene .
AP160424 Fritt behandlingsvalg, styrket innsatsstyrt finansieringen, opphevet taket på antall pasienter sykehusene kan behandle, pakkeforløp for kreftbehandling. kortere ventetid på sykehusbehandling.
AP160422 En lignende løsning ser han for seg for finansiringen av sykehusene .
AP160418 Vi samarbeider med sykehusene for å sikre gode tjenester og god overføring av pasienter fra sykehus til helsehus.
AP160410 Ifølge leger ved sykehusene som har tatt imot de skadde, har mange av dem svært alvorlige brannskader.
AP160331 Både markedene og sykehusene er ifølge byplanleggerne typiske eksempler på funksjoner som ikke bør finnes i sentrum der de bidrar til køer og trafikk-kork.
AP160327 Hun sto utenfor et av sykehusene i byen og ventet på nytt fra legene om hvordan det gikk med den sårede to år gamle datteren hennes.
AP160327 Et av sykehusene i Lahore la ut melding på Twitter der de ba folk om å donere blod.
AP160317 Hvis en kvinne er for eksempel 11 uker på vei forsøker sykehusene å ta henne inn så raskt som mulig.
AP160317 Hun opplyser at sykehusene vurderer hver enkelt kvinne for seg, og at man medisinsk ikke oppfatter et abortinngrep som noe akutt.
AP160317 Etter debatten om fastlegers rett til å reservere seg mot inngrep fikk kvinner mulighet til å kontakte sykehusene direkte.
AP160317 Hvis en kvinne er for eksempel 11 uker på vei forsøker sykehusene å ta henne inn så raskt som mulig.
AP160317 Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen presiserer at sykehusene vurderer hver enkelt kvinne for seg, og at man medisinsk ikke oppfatter et abortinngrep som noe akutt.
AP160317 Etter debatten om fastlegers rett til å reservere seg mot inngrep fikk kvinner mulighet til å kontakte sykehusene direkte.
AP160317 Aftenposten spurte sykehusene hvor lang tid det tar fra kvinnen tar kontakt om abort til inngrepet blir utført.
AP160303 Ørmen Johnsen sier mange av sykehusene vil ha spesialkompetanse innenfor ulike områder, fordi flere av sykehusene vil ha både planlagt virksomhet og andre kirurgiske akuttfunksjoner : ¶
AP160303 Ørmen Johnsen sier mange av sykehusene vil ha spesialkompetanse innenfor ulike områder, fordi flere av sykehusene vil ha både planlagt virksomhet og andre kirurgiske akuttfunksjoner : ¶
AP160303 Vi er opptatt av å styrke samarbeid og oppgavedeling mellom store og små sykehus, herunder tildeling av enkeltområde fra de større sykehusene , samt hospitering og rotasjonsordninger.
AP160303 Samtidig sier hun at Stortinget ikke skal blande seg inn i hvilke funksjoner sykehusene skal ha, og vil overlate det til de regionale helseforetakene.
AP160303 SV-lederen mener sterkere politisk styring av sykehusene er veien å gå, og mener det er en « svart dag for tryggheten til tusenvis av mennesker i distriktene ».
AP160303 Noen av sykehusene tar i dag ikke imot akuttkirurgiske pasienter, men har kirurg i beredskap som kan bistå i vurderingen av akutte pasienter.
AP160303 Innspill fra høringer i Nasjonal helse- og sykehusplan og ellers, viser at det er behov for stedlig ledelse ved sykehusene .
AP160303 Flere av sykehusene vil fortsatt måtte ha fullt akuttkirurgisk tilbud på grunn av lange avstander.
AP160303 Detmå tas hensyn til at sykehusene i Norge har ulik kompleksitet og størrelse.
AP160303 Det er viktig at de små sykehusene sikres økonomi til en slik utvikling, sier Johnsen.
AP160303 De tre partiene som ble enige, mener at små sykehusene kan spesialisere seg og bli fyrtårn for enkeltområder ut ifra kompetanse og pasientenes behov.
AP160303 - Med Fritt behandlingsvalg og en mer mobil befolkning vil dette gi sykehusene spennende fagmiljøer, utviklingsmuligheter og økt mulighet for å bli en viktig aktør innenfor det samlede sykehustilbud.
AP160303 - KrF kan ikke støtte en plan som kan frata de mindre sykehusene akuttkirurgien de har i dag, sier KrFs helsepolitiske talskvinne Olaug Bollestad i en pressemelding.
AP160303 nå legges ned, men sykehusene må ikke nødvendigvis ha en akuttfunksjon.
AP160220 februar tegner Kristin Utne og Petter Risøe i Yngre legers forening ( YLF ) et bilde av sykehusene som samsvarer dårlig med fakta.
AP160218 Den flyttesyken som har hjemsøkt hovedstadens offentlige bygg, har nå nådd også sykehusene .
AP160211 Samtidig sier hun at Stortinget ikke skal blande seg inn i hvilke funksjoner sykehusene skal ha, og vil overlate det til de regionale helseforetakene.
AP160211 Johnsen mener man bør dele inn sykehusene i fire kategorier : ¶
AP160211 Sykehusene må arbeide mer i team og fordele oppgaver og kompetanse bedre.
AP160208 Medarbeidere på sykehusene våre skal ikke bare ha anledning til å komme med sine meninger og gi offentlig kritikk.
AP160208 Jeg har også bedt dem sørge for at sykehusene utarbeider gode systemer for varsling av kritikkverdige forhold, slik at varslinger blir mottatt og behandlet på en måte som ivaretar varslerens rettigheter.
AP160208 Den viser ikke at arbeidstagere på sykehusene i større grad enn andre arbeidstagere blir møtt med uvilje fra sjefen hvis de tar opp problematiske forhold på arbeidsplassen.
AP160204 Den kommende debatten om hvordan vi skal organisere sykehusene i fremtiden, blir en av de viktigste i helsevesenet på mange år.
AP160203 De fleste er overarbeidet eller skriker etter jobber, boligmarkedet er overpriset, sykehusene er overfylte og underbemannede, og skolene er i stor grad segregerte og ikke særlig gode.
DA160131 I tillegg til at sykehusene mangler medisiner og viktige varer, er de utsatt for strømbrudd og angrep.
AP160128 Det krever en ny organisering av sykehusene .
AP160125 Men denne omleggingen av helsepolitikken skjer i en tid da sykehusene skriver ut pasientene stadig raskere og overlater ansvaret for flere alvorlig syke til kommunene.
AP160125 Men de alvorlig syke som skrives ut fra sykehusene og som krever avansert medisinsk behandling og pleie, vil neppe passe i omsorgsboliger.
AP160112 De « ubrukelige lokalene » har en litt annen ordlyd i utredningen Helse - og omsorgsdepartementet fikk gjennomført da departementet, sammen med Riksantikvaren og sykehusene selv, bestemte hvilke sykehusbygninger som skulle vernes.
AP160112 De « ubrukelige lokalene » har en litt annen ordlyd i utredningen Helse - og omsorgsdepartementet fikk gjennomført da departementet, sammen med Riksantikvaren og sykehusene selv, bestemte hvilke sykehusbygninger som skulle vernes.
AP160112> De « ubrukelige lokalene » har en litt annen ordlyd i utredningen Helse - og omsorgsdepartementet fikk gjennomført da departementet, sammen med Riksantikvaren og sykehusene selv, bestemte hvilke sykehusbygninger som skulle vernes.
AP160112> target="avis" href= De « ubrukelige lokalene » har en litt annen ordlyd i utredningen Helse - og omsorgsdepartementet fikk gjennomført da departementet, sammen med Riksantikvaren og sykehusene selv, bestemte hvilke sykehusbygninger som skulle vernes.
AP160112> target="avis" href= target="avis" href= De « ubrukelige lokalene » har en litt annen ordlyd i utredningen Helse - og omsorgsdepartementet fikk gjennomført da departementet, sammen med Riksantikvaren og sykehusene selv, bestemte hvilke sykehusbygninger som skulle vernes.