AA171130 Julegaven var papirutgaven av stortingsmelding 27 - 2016 « Digital agenda ».
AA171130 Debatt : Julegaven fra Sanner til Volan var stortingsmelding 27 - 2016 « Digital agenda ».
AA171128 Fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) lover en egen stortingsmelding om fiskeripolitikken.
AA171128 En samlet næringskomité ber dessuten regjeringen om å legge fram en egen stortingsmelding om fiskeripolitikken.
AA171128 - Jeg har sagt til Stortinget at jeg skal fremme en stortingsmelding .
NL171127 Det samme perspektivet fremheves i Stortingsmelding 18 « Bærekraftige byer og sterke distrikt » » ( 2016-2017 ).
DB171127 Vi har lagt fram en stortingsmelding som skal gi voksne bedre muligheter til å styrke sin kompetanse, øke mulighetene til å delta i opplæring og få sin medbrakte kompetanse godkjent.
AP171116 Vi ba også om at det legges frem en stortingsmelding om hvordan belastningen fra norsk forbruk på klodens ressurser kan reduseres, og at det årlig publiseres statistikk over det norske forbrukets globale fotavtrykk.
VG171111 Vil ha stortingsmelding
DB171103 Gjennomføring i det norske regelverket er også omtalt i fjorårets Stortingsmelding om eksport av forsvarsmateriell fra Norge.
NL171102 Hver plan inkluderer alle nasjonale transport- og samferdselsprosjekter for en periode på ti år, men revideres ( rulleres ) hvert fjerde år, og oversendes da som en Stortingsmelding i forkant av et Stortingsvalg.
DB171102 Derfor arbeider vi nå med en stortingsmelding om mediestøtten, som skal følge opp utvalgets forslag.
DB171031 I regjeringens stortingsmelding om naturmangfold fra 2016 skrives det : « Med det grønne skiftet skal vi legge til rette for produksjon og forbruk med langt mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag ».
AP171031 Vil ha fakta før stortingsmelding om mediestøtte ¶
DB171029 Urealistisk stortingsmelding
AP171025 Stortingsmelding 28 ( 2015/16 ), som gir føringene for fagfornyelsen, nevner programmering ved to anledninger.
DA171019 De andre forslagene fra Mediemangfoldsutvalget skal vurderes grundig og helhetlig i en stortingsmelding som regjeringen tar sikte på å legge fram før sommeren.
DB171012 Heleland opplyser at de andre tiltakene som ble anbefalt vil bli vurdert grundig og helhetlig i en stortingsmelding som blir lagt fram før sommeren 2018.
DB171011 Reformen kommer i form av en stortingsmelding 2018 og skal innføres i 2019.
AA171010 Hun viste til at regjeringen legger fram en stortingsmelding om landmakten på fredag.
NL171004 I stortingsmelding 29 Morgendagens omsorg heter det da også at målet for regjeringens frivillighetspolitikk er å støtte aktivt opp om et levende sivilsamfunn, selve fundamentet for et demokratisk samfunn.
DA171002 Hun mener at Stortinget bør komme med en egen stortingsmelding om vann- og avløpssituasjonen i norske kommuner og at kommunene må pålegges å utarbeide planer for sikring.
DN171001 Høies departement er aktivt med i jobben med en ny stortingsmelding om helsenæringen, og første studiereise går trolig til Canada.
DN171001 Høies departement er aktivt med i jobben med en ny stortingsmelding om helsenæringen, og første studiereise går trolig til Canada.
DN170929 ¶ Statsråd Anniken Hauglie fikk fredag overrakt en rapport som skal danne grunnlaget for neste års stortingsmelding om sikkerheten på norsk sokkel.
DN170929 Rapporten skal danne grunnlag for en stortingsmelding neste år om sikkerheten på norsk sokkel.
DB170928 Noe av det første denne regjeringen gjorde, var å legge fram en stortingsmelding om internasjonale menneskerettigheter, den første på 15 år.
AA170928 Det burde den blitt, for det er snart ti år siden forrige stortingsmelding om norsk språkpolitikk.
DA170925 Da var grunnlaget den andre Stoltenberg-regjeringens stortingsmelding om norsk klimapolitikk.
AP170914 Parallelt er en stortingsmelding om helseindustri på trappene.
DA170913 - Nå får Helleland sjansen til å legge fram en stortingsmelding som kan bidra til å øke budsjettene slik at vi får filmmilliarden, sier Urfjell.
DA170908 I april la regjeringen fram en stortingsmelding om veivalg i utenrikspolitikken.
AP170908 Rapportene dannet grunnlaget for en stortingsmelding som ble behandlet i fjor.
DN170906 - Vi har lagt frem en stortingsmelding om friluftsliv, der tilrettelegging av friluftsliv i nærmiljøet er prioritert og har tidenes satsing på infrastruktur for sykling og gåing, skriver Stensland.
AA170904 I 2009 kom en egen stortingsmelding om næringslivets samfunnsansvar.
VG170831 Helseministeren mener primærhelsetjenesten ikke har fått den oppmerksomheten den har fortjent fra nasjonalt hold, og at det var grunnen til at han tok initiativ til å lage en egen stortingsmelding om tjenesten.
DB170829 Det er få eksempler på at en sittende regjering har endt opp med å trekke sin egen stortingsmelding .
DB170821 | Det føles veldig 2017 at « Kongens nei » satte prisrekord ¶ ¶ STORTINGSMELDING : Statssekretæren i Kunnskapsdepartementet lover bedre oppfølging av studentene.
NL170815 Regjeringen Bondevik II med utenriksminister Jan Petersen ( H ) la i april 2005 frem den første stortingsmeldingen, Stortingsmelding 30 ( 2004-2005 ) « Muligheter og utfordringer i nord ».
NL170815 Slik sett vil en mastergradsutdanning i luftfart også være et bidrag til å virkeliggjøre Stortingets høye ambisjoner slik det kommer til uttrykk i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2015-2024 ( Stortingsmelding 7 2014-2015 ).
AA170815 I fjor varslet han styrking av de praktisk-estetiske fagene under presentasjon av stortingsmelding om fremtidens skole.
NL170814 Senere kom utenriksdepartementets stortingsmelding om havets rolle i utenriks- og utviklingspolitikken.
NL170810 Derfor har mange tatt til orde for turistskatt, noe myndighetene nettopp har avvist i en stortingsmelding ( nr. 19, 2016-17 : Opplev Norge - unikt og eventyrlig ).
DN170809 Første stortingsmelding om IKT-sikkerhet ¶
DB170809 Vi har også levert en stortingsmelding hvor vi foreslo en kvalitetsreform i norsk bistand.
VG170803 Men jeg stiller meg kritisk til at regjeringen i sin stortingsmelding om tidlig innsats vil ha skolene til å forplikte seg til en intensiv innsats for elevene som strever, men uten at det følger med personellmessige ressurser til dette, sier Akerø til VG.
VG170801 I mars startet Høyre/Frp-regjeringen arbeidet med en ny helsereform de kaller « leve hele livet », som skal munne ut i en stortingsmelding neste år.
DB170731 Denne regjeringen står ikke igjen med noen håndfast satsing, bortsett fra at de de siste månedene har sagt at de skal satse på kvalitet og komme med en stortingsmelding neste år, etter valget, sier han.
DB170718 Dette engasjementet er også en av grunnene til at regjeringen la frem en omfattende stortingsmelding for integrering, og egen handlingsplan mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.
AA170626 Fredag legger klima- og miljøministeren fram en stortingsmelding med regjeringens strategi for å nå klimamålene for 2030.
DB170624 Jeg påpekte ikke annet enn hva et stort flertall av kommuner og faginstanser hadde ment i høringsrunden, og som regjeringen selv var inne på i sin egen stortingsmelding om friluftsliv ; vannskutere er en trussel mot sikkerheten for myke brukere som padlere, seilere og badere.
DN170621 Det kommer frem i en fersk stortingsmelding om sirkulær økonomi som ble lagt frem av klima- og miljøminister, Vidar Helgesen, onsdag.
DN170621 Onsdag legger klimaminister Vidar Helgesen ( H ) fram en ny stortingsmelding om avfallspolitikk og hvordan redusere plastforurensing.
NL170619 Som et ledd i denne satsingen har vi denne våren både lagt frem en offensiv havstrategi, og for første gang en egen stortingsmelding om hav der vi synliggjør havet som et sentralt interesseområde i norsk utenriks- og utviklingspolitikk.
AP170619 Senere kom Utenriksdepartementets stortingsmelding om havets rolle i utenriks- og utviklingspolitikken.
DB170617 ) KLIMAPLAN : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) la fredag fram en stortingsmelding om regjeringens klimapolitikk.
SA170616 MDGs stortingsrepresentant Rasmus Hansson savner krav til oljeindustrien i regjeringens nye stortingsmelding om klimapolitikken i Norge.
SA170616 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) legger fredag fram en stortingsmelding om regjeringens klimapolitikk.
SA170616 Fredag legger klima- og miljøministeren fram en stortingsmelding med regjeringens strategi for å nå klimamålene for 2030.
DN170616 Fredag legger klima- og miljøministeren fram en stortingsmelding med regjeringens strategi for å nå klimamålene for 2030.
AP170616 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) fremlegger fredag en stortingsmelding om Regjeringens klimapolitikk.
AP170616 Fredag fremlegger klima- og miljøministeren en stortingsmelding med Regjeringens strategi for å nå klimamålene for 2030.
AP170616 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) fremlegger fredag en stortingsmelding om Regjeringens klimapolitikk.
AP170616 Fredag fremlegger klima- og miljøministeren en stortingsmelding med Regjeringens strategi for å nå klimamålene for 2030.
AA170616 Fredag legger klima- og miljøministeren fram en stortingsmelding med regjeringens strategi for å nå klimamålene for 2030.
VG170615 En stortingsmelding er kort fortalt et påbud fra Stortingets samlede politikere om hvordan Regjeringen på sikt skal sikre det som er folkemeningens syn på en sak.
VG170615 Det som gjør årets forhandlinger om hvordan vi i fremtiden skal sikre oss nok og tryggest mulig mat ekstra pikant, er at like før forhandlingene startet så kom det en såkalt stortingsmelding .
AA170615 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) legger fredag fram en ny stortingsmelding om norsk klimapolitikk.
DN170611 | Ny stortingsmelding om ikt-sikkerhet ¶
NL170609 I en stortingsmelding regjeringen nylig la frem, gjør den det klart at de vil endre strukturen i brann- og redningstjenesten, der de vil ha større og mer sentrale enheter.
DN170609 Første stortingsmelding om IKT-sikkerhet ¶
DN170609 | Første stortingsmelding om IKT-sikkerhet ¶
DN170609 For første gang legges det nå fram en stortingsmelding om IKT-sikkerhet.
DB170609 En stortingsmelding om IKT-sikkerhet legges fram i dag.
AA170609 | Første stortingsmelding om IKT-sikkerhet ¶
AA170609 For første gang legges det nå fram en stortingsmelding om IKT-sikkerhet.
SA170608 | Ny stortingsmelding om sikkerhet på sokkelen kommer i 2018 ¶
SA170608 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) kunngjorde i november i fjor at arbeidet med en ny stortingsmelding om sikkerhet på sokkelen skulle starte.
NL170608 Behovet for å styrke kunstformidlingen i Nord-Norge var i dette arbeidet sentralt og det ble også nedfelt i stortingsmelding 23.
BT170608 Tidligere denne våren la den norske regjeringen frem en egen stortingsmelding om humanistisk forskning og utdanning.
DA170607 - I andre jobber må du holde deg oppdatert for ikke å bli byttet ut, og i Stortingsmelding 21, fra 24 mars, presiseres det at alle som har en rolle i utdanningssystemet må være preget av lærelyst.
NL170606 Kommisjonen leverte sin rapport i fjor høst, og regjeringen fremmet stortingsmelding om pliktsystemet nå i vår.
AP170606 Han snakker om en formulering om at norsk jernbane skal få inngå fireårige kontrakter med sine entreprenører, dette var med i Regjeringens stortingsmelding om den store jernbanereformen.
AP170606 Han snakker om en formulering om at norsk jernbane skal få inngå fireårige kontrakter med sine entreprenører, dette var med i Regjeringens stortingsmelding om den store jernbanereformen.
FV170604 Helgesen er selv i innspurten med en stortingsmelding om norsk avfallspolitikk.
NL170602 Etter mange utsettelser kom regjeringa i vår med ny reiselivsstrategi ; Stortingsmelding nr 19 Opplev Norge - unikt og eventyrlig : « Meldinga skildrer utviklinga i reiselivet og presenterer regjeringa sin politikk for å legge til rette for et bærekraftig og lønnsomt reiseliv ».
NL170602 Stortingsmelding nr 19 sier på den ene siden at dette er noe næringa selv må ta seg av.
DA170601 Målet var å møte berørte kystsamfunn og informere om regjeringens stortingsmelding , i et forsøk på å skape forståelse for at avvikling av pliktsystemet var nødvendig.
DA170601 Fiskeriminister Per Sandbergs ( Frp ) stortingsmelding om pliktsystemet for torsketrålere har falt i fisk.
DB170531 - Strider mot stortingsmelding
NL170529 Flere universitet og høgskoler har nylig, eller er i ferd med, å fusjonere som en oppfølging av Stortingsmelding nr.18 ( 2014-2015 ) Konsentrasjon for kvalitet.
NL170529 Basert på resultatene ved IIS er vår konklusjon at UiT - Norges arktiske universitet, støtter opp under Regjeringens beslutningsgrunnlag i Stortingsmelding nr. 18.
DB170529 Her er et eksempel fra samme Stortingsmelding som får meg til å tenke at tenkningen rundt eleven ikke er så sunn.
DB170526 Samtidig nekter myndighetene å akseptere dommen og vil stramme grepet ytterligere om reindriftsnæringen, skal vi tro det nylig fremlagte forslaget til stortingsmelding om reindrift som for tiden er ute på høring.
AA170526 Frislipp av vannskutere harmonerer dårlig med regjeringens egen stortingsmelding om friluftsliv.
DB170522 I stortingsmelding « Risiko i et trygt samfunn - samfunnssikkerhet », som passerte statsråd 9. desember i fjor, heter det : « Regjeringen mener det er behov for færre og større brann- og redningsvesen.
SA170521 Fjorårets stortingsmelding Digital Agenda for Norge beskriver digitalisering som et kritisk middel for innovasjon og konkurransefortrinn.
SA170521 Fjorårets stortingsmelding Digital Agenda for Norge beskriver digitalisering som et kritisk middel for innovasjon og konkurransefortrinn.
DA170518 Den interne ekspertgruppa til Ap har vært sentral i utformingen av partiets alternativ til regjeringens stortingsmelding om pliktsystemet.
VG170517 I 2016 la regjeringen frem en ny stortingsmelding om samfunnssikkerhet, som viste at viktige tiltak på samfunnssikkerhetsområdet er gjennomført, skriver han i eposten, hvor han også påpeker at det ikke må være tvil om at regjeringen satser på beredskap.
DB170516 Bare to uker før jordbruksforhandlingene ble en ny landbrukspolitikk vedtatt gjennom en stortingsmelding .
DB170516 Sist regjeringen prøvde seg på det samme, i 2015, endte striden med et trist sorti for regjeringens Stortingsmelding om iskanten.
DA170516 Bare to uker før jordbruksforhandlingene ble en ny landbrukspolitikk vedtatt gjennom en stortingsmelding .
DA170516 Nå jobber næringskomiteen på Stortinget med fiskeriministerens stortingsmelding « Pliktsystemet for torsketrålere », der regjeringen foreslår å avvikle det såkalte pliktsystemet.
DA170516 Hun viser også til at regjeringen ikke har behandlet IKT-sikkerhet i samfunnssikkerhetsmeldingen på helhetlig vis, men nå utarbeider en egen stortingsmelding som skal følge opp regjeringens Digitalt Sårbarhetsutvalg som kom i 2015.
VG170515 I regjeringens stortingsmelding om tidlig innsats finnes det ingen plan for flere lærere.
NL170515 Stortinget må avvise fiskeriminister Per Sandbergs forslag i stortingsmelding nummer 20,om avvikling av pliktssystemet for torsketrålere.
NL170515 Fiskeriministeren har vært på reise i nord der han har presentert sitt forslag i stortingsmelding 20 « Pliktsystemet for torsketrålere ».
DN170514 Det spesielle med årets jordbruksoppgjør er at det kommer to uker etter at Stortinget har vedtatt ny landbrukspolitikk gjennom en stortingsmelding .
DA170514 Det spesielle med årets jordbruksoppgjør er at det kommer to uker etter at Stortinget har vedtatt ny landbrukspolitikk gjennom en stortingsmelding .
AA170511 Kuttet var på drøyt 22 prosent og kom et knapt år etter at regjeringen hadde lagt fram sin stortingsmelding om menneskerettigheter som mål og middel i utenrikspolitikken.
SA170508 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har varslet en stortingsmelding om sirkulær økonomi før sommeren.
AA170506 Nå maner fersk stortingsmelding om humaniora til økt samarbeid med arbeidslivet.
VG170505 - Vi fremmer snart en stortingsmelding om velferdseksport.
AA170505 Nå kommer det altså en stortingsmelding , men hvordan regjeringen skal få grønt lys i Brussel for disse endringene, er helt i det blå.
AA170505 Likevel er det ifølge Frp-leder Siv Jensen nettopp dette regjeringen vil foreslå i en egen stortingsmelding om velferdseksport som skal komme før sommeren.
AA170505 Arbeidet skal etter planen resultere i en stortingsmelding som skal behandles våren 2019.
BT170504 LAGER NY KULTURMELDING : 14 år etter forrige stortingsmelding om kulturpolitikk, skal kulturminister Linda Hofstad Helleland stable på føttene en ny.
BT170504 14 år etter forrige stortingsmelding om kulturpolitikk, skal hun stable på føttene en ny.
AA170503 Dette salget er imidlertid ikke med i UDs informasjon om eksport av forsvarsmateriell i Norge i 2015, som ble sendt til Stortinget i stortingsmelding 36.
DN170501 Det kom jo også en stortingsmelding om reiselivet for noen uker siden, og vi må så raskt som mulig svare på hvordan vi operasjonalisere dette.
DN170501 Det kom jo også en stortingsmelding om reiselivet for noen uker siden, og vi må så raskt som mulig svare på hvordan vi operasjonalisere dette.
AA170428 Problemstillingen er også reist internasjonalt gjennom regjeringens første stortingsmelding om hav i utenriks- og utviklingspolitikken.
BT170425 Partiet vil at det lages en stortingsmelding for en nasjonal luftfartsstrategi.
AP170424 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) la frem Regjeringens stortingsmelding om humaniora på Universitetet i Oslo onsdag 22. mars.
BT170423 Det kan kanskje virke rart at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mente at disse tradisjonsrike universitetsfagene trengte en egen stortingsmelding .
DA170422 Altså, jeg vet inderlig godt at regjeringen i utgangspunktet ikke har flertall når vi legger fram en stortingsmelding .
VG170420 GERILJA-BESØK : Utenriksministre Børge Brende legger fram en Stortingsmelding om regjeringens sikkerhetspolitiske veivalg.
VG170420 Europa ta et større ansvar for sin sikkerhet, ikke fordi president Donald Trump sier det, men fordi det er i vår egen interesse, sier Børge Brende da han og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide inviterte til en sikkerhetspolitisk diskusjon på Litteraturhuset i Oslo torsdag og ga smakebiter av en stortingsmelding om Norges sikkerhetspolitiske veivalg som skal presenteres fredag.
AP170420 Det var en representant for den internasjonale kampanjen mot atomvåpen ( ICAN ) som stilte spørsmålet etter Brendes presentasjon av en ny stortingsmelding om norsk sikkerhets- og utenrikspolitikk torsdag.
AP170420 - Hva er poenget med å lage en stortingsmelding om sikkerhet, om den ikke nevner den største faren for oss alle ? spør han.
AP170420 Det var en representant for den internasjonale kampanjen mot atomvåpen ( ICAN ) som stilte spørsmålet etter Brendes presentasjon av en ny stortingsmelding om norsk sikkerhets- og utenrikspolitikk torsdag.
AP170420 - Hva er poenget med å lage en stortingsmelding om sikkerhet, om den ikke nevner den største faren for oss alle ? spør han.
DN170419 De tre partiene viser til at den rødgrønne regjeringen bestilte en tilstandsrapport for fagskolene, som ble lagt fram mot slutten av i 2014, to år før Røe Isaksen leverte fra seg sin stortingsmelding .
AP170419 Rett før jul i fjor kom det en stortingsmelding som vurderte hvilken modell Norge skal ha.
AA170418 En stortingsmelding om eksport av velferdsytelser vil bli lagt fram i løpet av inneværende periode.
DN170411 Frivillighet Norge, som er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge etterlyste for få dager siden en ny stortingsmelding om frivillighet.
DB170411 Et moderat tempo i petroleumsvirksomheten ville ikke reise større miljøutfordringer enn at de kunne håndteres på en tilfredsstillende måte, het det i en Stortingsmelding i 1973.
AA170411 Frivillighet Norge, som er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge etterlyste for få dager siden en ny stortingsmelding om frivillighet.
DB170409 ( Dagbladet ) : Regjeringen skal etter planen legge fram en stortingsmelding før sommeren.
BT170407 Men nå er det slik at NTP er en stortingsmelding .
DN170404 Tirsdag skal Stortinget behandle regjeringens stortingsmelding som blant annet betyr pengestøtte til en kommersiell allmennkringkaster i Norge.
DN170404 Kulturkomiteen på Stortinget ble enige om hovedpunktene i regjeringens stortingsmelding om kommersiell allmennkringkasting 28. mars.
DA170404 Stortinget skal i dag behandle regjeringens stortingsmelding om kommersielle allmennkringkastere, og den kommer trolig til å bli enstemmig vedtatt uten dissens eller større merknader.
DA170404 Stortinget skal i dag behandle regjeringens stortingsmelding om kommersielle allmennkringkastere, og den kommer trolig til å bli enstemmig vedtatt uten dissens eller større merknader.
VG170403 Stortingsmelding gikk i statsråd 27. januar samme år. * 1 Tiltak for økt lærelyst, tidlig innsats og kvalitet i skolen presentert 20. mars.
DN170403 Forrige uke la regjeringen og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen frem en stortingsmelding om satsing på humanistiske fag.
AP170403 Forskere og universitetsansatte fotografert under kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens ( H ) presentasjon av regjeringens stortingsmelding om humaniora på Universitetet i Oslo i mars.
VG170402 Regjeringen i Norge jobber nå med en stortingsmelding om avfall.
BT170402 I Stortingsmelding 28 står det at departementet vil « utrede om faget kunst og håndverk bør styrkes ved å dele faget i to ulike deler på ungdomstrinnet ».
BT170402 Gjennom stortingsmelding 28 har Kunnskapsdepartementet med Torbjørn Røe Isaksen, tatt til orde for å dele kunst og håndverk på ungdomstrinnet, hvor elevene skal velge mellom et kunstfag og et håndverksfag.
VG170331 Det er derfor det heter Stortingsmelding .
DN170331 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) legger fram regjeringens stortingsmelding om humaniora på Universitetet i Oslo onsdag.
VG170330 - At det kommer en og annen lekkasje fra en stortingsmelding , er ikke noe nytt, og slik vil det alltid være.
DB170330 » Det er navnet på regjeringens stortingsmelding , der de presenterer sine planer for norsk industripolitikk.
DB170330 WWF har foreslått en stortingsmelding om klima som inneholder karbonbudsjetter for 10-12 år framover, som fungerer som et tak for hvor store utslipp som er tillatt.
AP170330 Fredag legger regjeringen frem sin årlige stortingsmelding om forvaltningen av oljefondet.
VG170329 - At det kommer en og annen lekkasje fra en stortingsmelding , er ikke noe nytt, og slik vil det alltid være.
DA170326 Hun håper nå at Stortinget vil tette dette « smutthullet » i forbindelse med behandlingen av årets stortingsmelding om Oljefondet.
DA170323 mars 2007 la han fram stortingsmelding « Veiviseren for det norske filmløftet », som satte en rekke mål for norsk filmproduksjon, bl.a : 25 norske filmer i året, 25 prosent publikumsandel for norsk film, 40 prosent kvinneandel.
DN170322 Senere onsdag presenterer han innholdet i en egen stortingsmelding om temaet.
DB170321 På Lakkegata skole i Oslo, et par steinkast unna Legevakta, presenterte statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mandag en ny satsing på « tidlig innsats og kvalitet i skolen », i form av en stortingsmelding .
AA170321 Filmen « Barndom » av Margreth Olin og en fersk stortingsmelding skaper ny oppmerksomhet om de yngstes hverdag i skolen.
VG170320 SKOLE-DUO : Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la frem deler av regjeringens stortingsmelding om tidlig innsats i skolen på Lkkegata skole mandag.a ¶
AP170320 Statsminister Erna Solberg ( H ) og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) la mandag frem en stortingsmelding om tidlig innsats i skolen.
VG170319 REKORDÅR - Turismen er i sterk vekst og fredag la næringsminister Monica Mæland frem en Stortingsmelding om norsk reiseliv.
VG170319 Fredag la næringsminister Monica Mæland frem en Stortingsmelding om norsk reiseliv.
SA170317 - For det første har vi fremmet en stortingsmelding om spillpolitikk der vi opprettholder og styrker enerettsmodellen.
FV170317 - For det første har vi fremmet en stortingsmelding om spillpolitikk der vi opprettholder og styrker enerettsmodellen.
DB170317 Det sier næringsminister Monica Mæland, som fredag la frem regjeringens nye stortingsmelding om Reiseliv.
BT170317 - For det første har vi fremmet en stortingsmelding om spillpolitikk der vi opprettholder og styrker enerettsmodellen.
AP170317 I neste uke kommer Norges første stortingsmelding om havets rolle i utenrikspolitikken.
AP170317 - For det første har vi fremmet en stortingsmelding om spillpolitikk der vi opprettholder og styrker enerettsmodellen.
AA170317 Kommuner med skoler som gjør det svakt over tid, skal veiledes av statlige eksperter, foreslår regjeringen i en ny stortingsmelding om styringen av norsk skole, som legges fram mandag.
DB170314 I et intervju i Dagbladet kommenterer hun stortingsmelding 19 som ble lagt fram våren 2016.
DA170314 - I stortingsmelding nummer 28, vedtatt høsten 2016, fremgår det at bærekraftig utvikling skal bli ett av tre tverrgående temaer i skolen når det nå skal utarbeides reviderte læreplaner, påpeker han.
AA170310 I Stortingsmelding 26 - « Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet » settes det blant annet fokus på at utdanningsinstitusjonene må utvikle et bredere tilbud i klinisk sykepleie for å imøtekomme framtidens primærhelsetjeneste.
DB170309 Det til tross for at også de rødgrønne lovte å legge fram en stortingsmelding om spørsmålene.
AP170308 Helseminister Bent Høie skal før sommerferien legge frem en stortingsmelding om bioteknologi, der blant annet eggdonasjon og surrogati blir temaer.
AA170307 Vi skal jobbe raskt, men det kommer ingen stortingsmelding på dette før til sommeren.
AA170307 Den offentlige utredningen skal ut på høring, før dempartementet leverer en Stortingsmelding om den nye mediepolitikken.
AA170307 Vi skal jobbe raskt, men det kommer ingen stortingsmelding på dette før til sommeren.
AA170306 Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som skal se både på innretning og bruk av spesialundervisning i skolen, og varsler en egen stortingsmelding om spesialundervisning.
DA170303 « Vi er klar over ønsket om en stortingsmelding .
DA170303 Og dette må være en stortingsmelding basert på innspill fra kulturlivet selv, det skal ikke være noe vi politikere sitter og skriver, sier Geir Jørgen Bekkevold.
DA170303 Nå er det på høy tid med en ny stortingsmelding om kultur.
DA170303 Fra forrige gang det ble lagt fram Stortingsmelding om kultur : Daværende kulturminister Valgerd Svarstad Haugland i 2003.
DA170303 Bred enighet om forslag fra Kulturrådet til ny stortingsmelding om kultur.
DA170303 - Ingenting ville vært bedre enn om Linda Helleland selv tok initiativet og sa : En ny stortingsmelding om kultur er viktig.
DA170303 - En bred stortingsmelding om kultur er en god idé.
DA170303 - Det er på tide med en ny stortingsmelding om kultur.
DA170303 - Det er 14 år siden siste stortingsmelding om kultur.
VG170302 I Stortingsmelding om Dab fra 1996 står det at Dab var supert fordi man skulle kunne motta epost med Dab-radioen.
DB170226 Forbundet viste spesifikt til punkt 8.2 Kriminalomsorgens sikkerhetsarbeid i Stortingsmelding 37, hvor det står : ¶ «... eksempelvis fastslår regelverket at tilsatte skal være tilstede ved alle felleskapssituasjoner i fengsel med høyt sikkerhetsnivå.
AP170226 I en stortingsmelding i fjor høst skriver departementet at begrunnelsen for regelen « var at pensjonistene over tid skulle kompenseres for prisveksten og i tillegg få del i den generelle velstandsveksten i samfunnet. ».
AP170226 I en stortingsmelding i fjor høst skriver Arbeids- og sosialdepartementet : « De overordnede målene for reformen er å gjøre pensjonssystemet mer økonomisk bærekraftig og stimulere til høy yrkesdeltaking.
VG170218 ¶ HAND I HAND : Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner la frem sin nye stortingsmelding om by og land i Tromsø fredag.
VG170218 Men moderniseringsminister Jan Tore Sanner insisterte på at han er helhjertet med, da han la frem sin nye stortingsmelding om by og land i Tromsø.
AA170217 Regjeringens stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter ble lagt fram i statsråd fredag formiddag.
AA170216 - Vi kan ikke forskuttere noe som helst i en stortingsmelding som hverken er lagt frem eller vedtatt, svarte Ketil Solvik-Olsen.
SA170215 DEBATT : Til våren legger regjeringen frem en stortingsmelding om Bioteknologiloven.
AP170215 Når helseminister Bent Høie ( H ) før sommeren legger frem en stortingsmelding om bioteknologiloven, blir surrogati og regelverket knyttet til nordmenn som kommer hjem med en baby etter å ha brukt surrogatmor i utlandet et tema.
AP170215 Når helseminister Bent Høie ( H ) før sommeren legger frem en stortingsmelding om bioteknologiloven, blir surrogati og regelverket knyttet til nordmenn som kommer hjem med en baby etter å ha brukt surrogatmor i utlandet et tema.
VG170209 Tiltak mot marin forsøpling og mikroplast vil være en viktig del av en stortingsmelding til våren om avfallspolitikk og sirkulær økonomi.
VG170209 Regjeringen vil legge fram internasjonale tiltak mot forsøplingen av havet i en stortingsmelding om hav i utenriks- og utviklingspolitikken.
VG170209 Marin forsøpling i norske havområder gjennomgås bredt i en stortingsmelding om oppdatering av forvaltningsplan Norskehavet.
DA170209 - Hver gang det kommer en ny stortingsmelding så bruker det å stå de vanlige fyndordene om at biblioteket er skolens hjerte.
SA170207 En stortingsmelding om bioteknologiloven er ventet i løpet av våren, og politikerne skal vurdere om eggdonasjon skal godkjennes på lik linje med sæddonasjon.
DN170207 - Midt i diskusjonen om « fake news » og « alternative fakta » må det ikke skapes et inntrykk av at NRK er politisk styrt, poengterte han under høringen om regjeringens stortingsmelding « Et moderne og fremtidsrettet NRK - finansiering og innholdsplikter » tirsdag.
DB170207 Sist gang det ble lagt fram en stortingsmelding om bioteknologi var i 2001-2002.
DB170207 I dag er det forbudt, men det kan endre seg i forbindelse med en ny stortingsmelding om bioteknologiloven.
DB170207 ( Dagbladet ) : Det har gått over 15 år siden forrige gang det ble lagt fram en stortingsmelding om bioteknologiloven, men nå er en ny stortingsmelding om bioteknologiloven ventet i løpet av våren.
DB170207 ( Dagbladet ) : Det har gått over 15 år siden forrige gang det ble lagt fram en stortingsmelding om bioteknologiloven, men nå er en ny stortingsmelding om bioteknologiloven ventet i løpet av våren.
AP170206 Stortinget skal behandle bioteknologiloven på nytt, og det er ventet en stortingsmelding i løpet av våren.
AP170203 Høyre har varslet en stortingsmelding som skal si mer om hva de legger i begrepet.
DB170202 Regjeringens stortingsmelding « Alt å vinne - ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk » skal debatteres i Stortinget denne våren.
AA170202 Klima- og miljøministeren forklarer at det jobbes med en plaststrategi, både for mikro- og større plastprodukter, som blir lagt fram i en stortingsmelding i vår.
BT170201 I fjor ble Arbeiderpartiet, Høyre, Frp og KrF enige om et ulveforlik, som oppfølging av klima- og miljøminister Vidar Helgesens ( H ) stortingsmelding .
DN170131 Mediepolitisk kalender ¶ Stortingsmelding 14 ( 2016 - 2017 ) Kommersiell allmennkringkasting : ¶
BT170130 Solberg-regjeringen har i snart ett år varslet at de vil legge frem en ny stortingsmelding om reiseliv.
BT170130 En stortingsmelding lagt frem i FNs år for bærekraftig reiseliv, og samtidig som « tidenes klimabudsjett » skal begynne å virke, må vise hvordan reiselivet skal legge om til fossilfri transport.
BT170130 Våren 2016 erklærte regjeringen både i media og sin egen stortingsmelding om norsk eksport av militært materiell at de hadde stanset salget av ammunisjon til De forente arabiske emirater.
DB170127 I dag legger regjeringen frem en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning.
AP170125 Regjeringen legger frem en stortingsmelding som beskriver ulike dilemmaer men uten å trekke noen konklusjoner.
AP170125 Høyre og Frp legger frem en stortingsmelding , men det tas ut dissens i spørsmål de to partiene ikke er enige om, som ja eller nei til eggdonasjon. 4.
AP170125 Helseminister Bent Høie ( H ) fastholder at det skal komme en stortingsmelding om bioteknologi « i løpet av våren », men vil ikke si noe om når.
AP170125 De fire partiene forhandler seg frem til en løsning og legger frem en stortingsmelding som alle fire i hovedtrekk stiller seg bak.
AP170125 I løpet av våren vil Regjeringen legge frem en ny stortingsmelding om skolen.
DB170118 Siden har den vitenskapelige utviklinga eksplodert - men politikerne har ikke fulgt etter med en ny stortingsmelding .
DB170118 Micaelsen i Ap er opptatt av at et mindretall ikke lenger bør få blokkere for en slik stortingsmelding - og oppfordrer til at partigruppene « fristilles » fra avtaler med andre partier i spørsmålet om loven.
DB170118 ( Dagbladet ) : Sist gang det ble lagt fram en stortingsmelding om bioteknologi var i 2001-2002.
AP170118 Den nye satsingen fra Kindred Group kommer bare en måned etter at Kulturdepartementet, i en stortingsmelding , slo fast at Regjeringen ønsker å videreføre dagens modell.
AP170118 Den nye satsingen fra Kindred Group kommer bare en måned etter at Kulturdepartementet, i en stortingsmelding , slo fast at Regjeringen ønsker å videreføre dagens modell.
DN170115 Det var bakgrunnen for at regjeringen bestemte at vi ønsket å sette ned en arbeidsgruppe med tanke på å lage en stortingsmelding for å se på dette, sier Hauglie.
DN170115 Det var bakgrunnen for at regjeringen bestemte at vi ønsket å sette ned en arbeidsgruppe med tanke på å lage en stortingsmelding for å se på dette, sier Hauglie.
BT170113 Allerede i Stortingsmelding 21 ( 2015-2016 ) « Ulv i norsk natur » orienterte vi Stortinget at vi kunne komme i en krevende situasjon, der det til tross for at vi er over bestandsmålet, ikke nødvendigvis ville være hjemmel til lisensfelling.
AP170113 Helseminister Bent Høie ( H ) har varslet at han i løpet av våren skal legge frem en stortingsmelding om bioteknologiloven.
DN170110 Generalsekretær Mina Gerhardsen i Actis er naiv når hun lovpriser regjeringens ferske stortingsmelding om spill i en DN-kronikk 5. januar.
DB170110 Regjeringen går i sin Stortingsmelding inn for å opprettholde pelsdyrbøndenes virksomhet, men forby gruppehold av mink for å unngå at dyrene skader hverandre.
BT170110 Men regjeringen har sagt i en stortingsmelding at det er for mange og små masterutdanninger.
DN170109 Kulturminister Linda Hofstad Helleland la rett før jul frem en stortingsmelding om kommersiell allmennkringkasting der hun foreslo en form for kompensasjon til allmennkringkasteren på inntil 135 millioner kroner årlig, mot en rekke innholdskrav.
DN170109 Rett før jul leverte kulturminister Linda Hofstad Helleland en stortingsmelding om fremtidens kommersielle allmennkringkasting - som kan åpne veien for en ny avtale mellom staten og TV 2.
DB170109 ¶ HØRING : I desember la kulturminister Linda Hofstad Helleland fram stortingsmelding om kommersiell allmennkringkasting.
DB170109 Under en åpen høring i Stortinget i kveld møttes representanter for TV 2, Amedia, Mediebedriftenes Landsforening og Schibsted for å gi sine høringsuttalelser til regjeringens stortingsmelding om kommersiell allmennkringkasting, som kom like før jul. 135 millioner skal årlig gis i statsstøtte som en kompensasjon for å levere allmennkringkastingsinnhold.
DB170109 Stortinget har bedt om en stortingsmelding om sirkulær økonomi og avfall.
DB170109 ( Dagbladet ) : I kveld møter representanter for TV 2, Amedia og Schibsted på Stortinget for å gi sine høringsuttalelser til regjeringens stortingsmelding om kommersiell allmennkringkasting, som kom like før jul.
AP170108 Til våren blir eggdonasjon et hett tema når Regjeringen skal legge frem en stortingsmelding om endringer i Bioteknologiloven.
DB170107 Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) har varslet at eggdonasjon og assistert befruktning blir tema i en stortingsmelding om bioteknologi i løpet av året.
AP170107 Denne våren blir assistert befruktning for enslige et tema år Regjeringen skal legge frem en stortingsmelding om bruk av bioteknologi.
AP170107 Helseminister Bent Høie ( H ) har varslet at han i løpet av våren skal legge frem en stortingsmelding om bioteknologi.
AP170107 Denne våren blir assistert befruktning for enslige et tema år Regjeringen skal legge frem en stortingsmelding om bruk av bioteknologi.
SA170106 Helt siden Bondevik 2-regjeringen la fram Stortingsmelding nr. 40 ( 2001/02 ), der den gikk inn for å bygge ned institusjonene og fremme en familiebasert ideologi for barnevernarbeid, har vekslende regjeringer med ulik farge ført denne politikken videre.
AP170106 Hensikten er å avklare hvilke spørsmål de fire partiene er enige om og hvor de absolutte smertegrensene går før helseminister Bent Høie ( H ) i løpet av våren skal legge frem en stortingsmelding om endringer i bioteknologiloven.
AP170106 Hensikten er å avklare hvilke spørsmål de fire partiene er enige om og hvor de absolutte smertegrensene går før helseminister Bent Høie ( H ) i løpet av våren skal legge frem en stortingsmelding om endringer i bioteknologiloven.
DB170105 I fjor la jeg fram en stortingsmelding med forslag til prinsipper for prioritering i helsetjenesten.
AP170105 Helseminister Bent Høie ( H ) har varslet at han før sommeren vil legge frem en stortingsmelding om endringer i Biotknologiloven.
AP170105 Helseminister Bent Høie ( H ) har varslet at han før sommeren vil legge frem en stortingsmelding om endringer i Biotknologiloven.
AP170105 Helseminister Bent Høie ( H ) har varslet at han før sommeren vil legge frem en stortingsmelding om endringer i Biotknologiloven.
AP170105 Helseminister Bent Høie ( H ) har varslet at han før sommeren vil legge frem en stortingsmelding om endringer i Bioteknologiloven.
DN170104 Mandag kveld møtes representanter for TV 2, Mediebedriftenes Landsforening ( MBL ), Schibsted og Amedia til høring om kulturminister Linda Hofstad Hellelands ferske stortingsmelding om kommersiell allmennkringkasting.
DN170104 Kulturminister Linda Hofstad Helleland briefes av statssekretær Bård Folke Fredriksen før hun skal presentere sin stortingsmelding om kommersiell allmennkringkasting før jul.
SA170102 Modellen er også referert til både i pensumlitteratur ved barnehagelærerutdanninger og i Stortingsmelding 19 « Tid for lek og læring » ¶
SA170102 Modellen er også referert til både i pensumlitteratur ved barnehagelærerutdanninger og i Stortingsmelding 19 « Tid for lek og læring » ¶
AP161121 En egen stortingsmelding om barnehager, det var noe nytt.
AP161024 Neste år kommer det en stortingsmelding om humanioras betydning.
AP161024 Det er også et ett av de viktigste spørsmålene vi skal drøfte i en egen stortingsmelding om humaniora - den første i sitt slag - som skal legges frem i 2017.
AP161018 Kulturminister Helleland lover stortingsmelding om kommersiell allmennkringkasting før jul ¶
AP161002 Nå skal Regjeringen lage en ny stortingsmelding om religions- og livssynspolitikk.
BT160701 Regjeringen skal våren 2017 legge frem en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning.
AP160530 De aller første tankene om et slikt fond kan spores tilbake til Stortingsmelding 25 i 1974, der man antok at den gryende aktiviteten i Nordsjøen kunne føre til et valutaoverskudd som måtte investeres utenfor Norge.
AP160521 Idrettens viktige rolle i hverdagsintegreringen er blant annet understreket i regjeringens stortingsmelding om integrering som ble lagt frem 11. mai.
AP160511 Frp-statsråd la i dag frem en stortingsmelding der store deler av innholdet er lekket ut på forhånd.
AP160511 Samme dag legger Regjeringen frem sitt opplegg for kommuneøkonomien og en stortingsmelding om integrering.
AP160510 Regjeringens stortingsmelding om integrering legges fram onsdag.
SA160503 En stortingsmelding er et dokument regjeringen sender til våre folkevalgte for å orientere og for å skape debatt rundt planene regjeringen ønsker å sette i verk.
AP160414 Sjelden har en stortingsmelding fra en regjeringen blitt pålesset så mange tilleggstiltak fra opposisjonen som Solveig Hornes likestillingsmelding, som ble behandlet i Stortinget torsdag.
AP160414 - Dette er høyst uvanlig, og en konsekvens av at Horne har lagt fram en stortingsmelding helt uten tiltak.
NL160411 H/Frp-regjeringa la 5.april 2016 en stortingsmelding om nye regioner.
AP160331 Finansminister Siv Jensen samler materiale til en stortingsmelding om de langsiktige utsiktene for Norge og statens økonomi, helt frem til 2060. 3rd-party-bio ¶
AP160318 - Vi vil legge frem forslaget i begynnelsen av april, sier Listhaug, som i tillegg jobber med en egen stortingsmelding om integrering - delvis basert på Stortingets forlik om integreringspolitikk fra desember.
AP160316 Det er først nå Kulturdepartementet vil komme med en stortingsmelding som behandler religion og livssynsfeltet i sin helhet.
AP160315 Nå begynner arbeidet med en stortingsmelding .
AP160315 Etter press fra Venstre har den nye kulturministeren, Linda Hofstad Helleland ( H ), bebudet at det skal komme en stortingsmelding om en helhetlig livssynspolitikk.
AP160308 I regjeringserklæringen står det at loven skal evalueres, og at det skal legges frem en stortingsmelding på bakgrunn av denne evalueringen.
AP160308 I avtalen med Venstre og KrF har vi sagt at vi skal evaluere loven, og så utarbeide en ny stortingsmelding .
AP160308 Et av de mest omstridte forslagene i Regjeingens stortingsmelding om sjømatindustrien, er regionalisering av leveringsplikten.
AP160308 Et av de mest omstridte forslagene i Regjeingens stortingsmelding om sjømatindustrien, er regionalisering av leveringsplikten.
AP160308 Den blå regjeringen har valgt å markere seg på utdanning og la i fjor frem en egen stortingsmelding om dette. 3rd-party-bio ¶
SA160305 Fredag la barneminister Solveig Horne ( Frp ) fram tidenes første stortingsmelding om fosterhjem.
AP160305 Det gjelder både at vi har fått en stortingsmelding om likestilling uten innhold, endringer i arbeidsmiljøloven som særlig vil ramme kvinner, at det føres en økonomisk politikk som øker forskjellene mellom kjønn og at arbeidet for mer heltid stopper opp.
SA160303 mars legger regjeringen fram tidenes første stortingsmelding om fosterhjem.
AP160302 I regjeringserklæringen står det at loven skal evalueres, og at det skal legges frem en stortingsmelding på bakgrunn av denne evalueringen.
AP160302 I avtalen med Venstre og KrF har vi sagt at vi skal evaluere loven, og så utarbeide en ny stortingsmelding .
AP160209 Slik er det ikke lenger, og derfor er det ingen sjokkerende observasjon å konstatere at Støres stortingsmelding ikke akkurat er noe hyppig referansepunkt i den utenrikspolitiske samtalen vi holder oss med her i landet.
AP160209 Nå skal det jobbes intenst før Solberg-regjeringen vårsesjonen neste år legger frem en stortingsmelding om utenrikspolitiske veivalg. 3rd-party-bio ¶
BT160106 Våren 2016 skal regjeringen legge frem en stortingsmelding om opp-gavene til et nytt regionalt folkevalgt nivå.
AP160106 Utvalgets utredning skal nå ut på høring, før departementet skriver en stortingsmelding og foreslår konkrete endringer.