DA171230 Forsvarssjef Håkon Bruun-Hanssen ønsker å samle skolene og har gått gjennom utdanningssystemet for framtidas forsvar.
DA171230 I 2017 fikk skolene under halvparten av ressursene som trengtes.
VG171216 - Jeg skjønner at det ikke er vondt ment, men denne type initiativ tenker jeg at skolene må legge bak seg.
DA171216 Skolene må balansere sin markering av høytider, og den balansen finnes ikke ved å lytte for mye til de ekstreme standpunktene - uansett innpakning.
SA171215 STAVANGER : - Skolene i Hillevåg, Storhaug og Kvernevik vil tape for mye på dette.
NL171214 Høsten 2015 ble dette pilotarbeidet belønnet med en Stortingsbevilgning for nye studieplasser takket være stor innsats av begge skolene i tillegg til de nordnorske politikerne som også jobbet hardt for å få dette på plass.
DA171214 På dagtid skal flerbrukshallen brukes som gymsal av skolene i området som sokner til anlegget.
AA171214 Et enstemmig fylkesting i Nord-Trøndelag vedtok allerede i fjor at den nye videregående skolen skal legges til Vanvikan når de to skolene i Leksvik og Rissa legges ned.
SA171213 Disse lærerressursene kan skolene selv fordele mellom grupper av elever etter faglig skjønn.
NL171213 Tilbudet har vært gjennomført på begge skolene etter det man erfarer.
NL171213 Skolene har hatt noenlunde lik søknad.
DB171213 Og selv når Høyre har kuttet bydelene med 300 millioner, øvrige virksomheter med over 200 millioner, kutta de ansattes pensjoner med 200 millioner uten at det er gjennomført forhandlinger, latt være å kjøpe tomter til skolene vi trenger og lagt opp til en uklok og urealistisk konkurranseutsetting av søpla, så kom altså ikke Høyre i mål.
DA171213 I Stavanger er det slik at skolene har driftsstyrer som sammen med rektor fremdeles har en viss mulighet til å bestemme over egen virksomhet.
DA171213 Potten som skal omfordeles er det man kaller « sosiodemografiske midler » - det vil si penger der skolene blir kompensert for særskilte forhold utover ordinær tildeling.
DA171213 Han mener endringen, som innebærer at foreldrenes utdanningsnivå, inntekt og antall barnevernsvedtak skal ha direkte innvirkning på pengepotten skolene får, er helt nødvendig : ¶
DA171213 Han er dermed tett på en av skolene som det siste halvåret har vært hyppig i medienes søkelys for vold, trusler og uro.
DA171213 Dette vil bety en drift av skolene i vårt område av byen som er uforsvarlig sett i lys av kravene i Opplæringsloven om spesialundervisning og tilpasset opplæring » heter det i rektorenes opprop.
DA171213 - Dersom Høyre og rektorene ønsker økt handlingsrom, må de gå inn for å øke grunnfinansieringen til skolene ut over det dagens byråd allerede har gjort siden de overtok i 2015.
AP171213 Vi har også fått gjennom at man skal få oversikt over hvordan endringen i kompensasjon for gjennomtrekk av elever egentlig slår ut for skolene , som Tøyen og Vahl.
AP171213 Så skal Rødt sørge for at et eventuelt tap disse skolene har nå, vil bli kompensert senere, sier Evenrud.
AP171213 Skolen er fra før blant skolene med lavest budsjett pr. elev.
AP171213 Selv om intensjonen er å styrke skoler med de største utfordringene, vil også mange av skolene på østkanten i indre by komme tapende ut.
AP171213 Sammenliknet med dette vil over 90 prosent av skolene få mer penger pr. elev i 2018 ( justert for kostnadsvekst ), ifølge byrådet.
AP171213 Midler flyttes blant annet fra disse skolene .
AP171213 Jeg ser på lærernormen som en styrking av grunnfinansieringen, men mener det er viktig og riktig at vi på toppen skjevfordeler mer fordi skolene våre har ulik elevsammensetning.
AP171213 I bytte mot å støtte forslaget, har Rødt fått gjennomslag for at det våren 2018 skal kartlegges den reelle økonomiske situasjonen ved skolene .
AP171213 De må greie seg med litt over halvparten av summene som skolene med mest penger får.
AP171213 Av et hundretall barneskoler i hovedstaden er disse to skolene blant dem som får aller minst penger pr. elev.
AP171213 - Men med den planen byrådet har, vil skolene komme ut veldig bra uansett hvor i byen de ligger, sier Dahl.
AP171213 4,45 milliarder kroner fordelt til skolene .
AA171213 Skolene , med sine ansatte, spiller en sentral rolle i sine nærmiljøer, og er viktige bidrag til at det kan bo folk i hele fylket vårt.
SA171212 Vi tror heller ikke vi kan bygge et mangfoldig samfunn dersom skolene med sine opplegg før jul skaper berøringsangst for tro.
SA171212 LEDER : KrF i Stavanger foreslår at alle skolene i kommunen skal tilby skolegudstjeneste før jul.
DN171212 Ifølge SSBs Lars Johannessen Kirkebøen ble et slik nytt norm-mål oppnådd i de 165 skolene som deltok i forsøket ¶
DN171212 Derimot fant undersøkelsen ingen signifikant bedring av læringsutbyttet ved skolene .
DA171212 - Det er viktig å få skolene til snakke sammen, og kunne samle fagmiljøene.
AP171212 Riktignok konkluderer forskerne med at lærerøkningen kan ha gitt et bedre læringsmiljø, men forskjellene mellom skolene med og uten flere lærere « er stort sett ikke større enn hva som kan skyldes tilfeldigheter ».
AA171212 Innenfor eldreomsorgen, på skolene , i bydriften og i private bedrifter må det finnes oppgaver som kan være med på å gi også disse yrkeserfaring, faste rammer og et sosialt nettverk som kan bygges videre på.
VG171211 Venstrepolitiker og nestleder i oppvekststyret i Stavanger, Rune Askeland, trekker blant annet frem at politikere må være forsiktige med å bestemme over skolene .
VG171211 En gudstjeneste er en religiøs handling som foreldrene ene og alene bør bestemme hvorvidt barna deres skal være med på uten innblanding fra skolene .
VG171211 Dette går helt fint, skolene har en fin avvikling av desember, sier han til Stavanger Aftenblad.
VG171211 Bruns trekker frem bråket om julesanger på Nylund skole i Stavanger som noe som kunne vært unngått dersom skolene var mer samstemte.
SA171211 De aller fleste skolene i Stavanger og Sandnes har julegudstjeneste, men noen velger å la være.
SA171211 Skolene ønsker ikke et påbud.
SA171211 KrF vil at at politikerne skal bestemme at alle skolene i Stavanger skal ha skolegudstjeneste før jul.
SA171211 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) anbefaler skolene å praktisere avmelding til skolegudstjenester, i stedet for påmelding, slik Kunnskapsdepartementet anbefaler.
DA171211 Og hadde det ikke vært for samlingene på skolene om julebudskapet, ville jeg ikke hatt den samme tilhørigheten til barna jeg vokst opp med, sier han.
AP171211 Vi har lenge vært klar over at det i tillegg til det offisielle pensum og etablerte pedagogiske modeller finnes « en skjult læreplan » på skolene .
AP171211 Ved disse skolene er forbruket av alkohol mye lavere.
AP171211 Samværsformer, ritualer og ikke minst festpraksiser varierer og disse kulturene setter seg på skolene over tid.
AP171211 Mellom skolene finner vi enda større variasjoner.
AP171211 Det dreier seg om normer og verdier, om stil og moter, og dette preger skolene på helt ulike måter.
AP171211 Da er det ikke så enkelt for skolene å ta opp temaet.
AP171211 Alkoholforbruket er høyest på de skolene hvor russetiden står sterkt og der mange av elevene har foreldre med høy utdanning og høy inntekt.
AP171211 Alkoholforbruket er høyest på de skolene hvor russetiden står sterkt og der mange av elevene har foreldre med høy utdanning og høy inntekt, skriver forskerne.
AP171211 Alkoholforbruket er høyest på de skolene hvor russetiden står sterkt og der mange av elevene har foreldre med høy utdanning og høy inntekt ¶
AP171211 Også skolene på Oslo vest.
AP171211 Vedtaket om lærernorm er for eksempel slik utformet at vi risikerer at det er de skolene som trenger det minst, som får flest lærere, mens de skolene som kunne trenge flere lærere, ikke får noen.
AP171211 Vedtaket om lærernorm er for eksempel slik utformet at vi risikerer at det er de skolene som trenger det minst, som får flest lærere, mens de skolene som kunne trenge flere lærere, ikke får noen.
AP171211 De som nå mister tålmodigheten, er de partiene på Stortinget som vil detaljstyre skolehverdagen og bryte med Kunnskapsløftet og den tilliten skolene trenger.
SA171210 KrF vil at at politikerne skal bestemme at alle skolene i Stavanger skal ha skolegudstjeneste før jul.
AP171210 - Vi ønsket å lage en selvstendig plattform, der arkitektstudenter kunne utfordre hverandre på tvers av skolene , uavhengig av undervisningsinstitusjonene.
SA171209 desember skyver leder for opplæringsutvalget, Simon Næsse ( Ap ), ansvaret for finansieringen over på de lokale skolene, vel vitende om at skolene har mange oppgaver de skal løse og ikke har mulighet til å finansiere drift av små klasser.
SA171209 desember skyver leder for opplæringsutvalget, Simon Næsse ( Ap ), ansvaret for finansieringen over på de lokale skolene , vel vitende om at skolene har mange oppgaver de skal løse og ikke har mulighet til å finansiere drift av små klasser.
VG171208 Mobbeombudene skal jobbe både opp mot barnehagene, barneskolene, ungdomsskolene og de videregående skolene i hvert enkelt fylke.
VG171208 Bred informasjon på skolene har ført til at ombudene er blitt brukt.
DA171208 Endringene i modellen går først og fremst ut på at foreldrenes utdanningsnivå, inntekt og antall barnevernsvedtak får konsekvens for hvor mye penger skolene får fra kommunen.
SA171207 De ba skolene kutte i andre tilbud hvis de vil beholde språkene.
SA171207 desember ), forsøkte flertallet å skyve skolene foran seg.
DA171207 I tillegg brukes anlegget flittig som gymsal av skolene i nærheten, og av friidrettsklubber på ettermiddagen.
VG171206 Frp vil fjerne eiendomsskatten, redusere kollektivprisene og gi skolene nok ressurser til å håndtere en stadig mer utrygg hverdag.
VG171206 Skolene blir mindre trygge, kollektivprisene øker og eiendomsskatten går til alle andre formål enn helse og skole.
VG171206 Dermed er det bare eksamen elevene er nødt til å ta, en prøve skolene også er pålagt å ha, skriver lokalavisen Bygdanytt.
SA171206 I Sør-Afrika er det estimert at en tredjedel av alle barnevoldtekter blir begått av ansatte ved skolene .
DB171206 ¶ STRESSER : Halvparten av jentene og fire av ti av guttene ved de to skolene svarte at de stresser med skolearbeidet, og at det gjør dem utslitt.
DB171206 Dermed er det bare eksamen elevene er nødt til å ta, en prøve skolene også er pålagt å ha, skriver lokalavisen Bygdanytt.
DA171206 Dermed er det bare eksamen elevene er nødt til å ta, en prøve skolene også er pålagt å ha, skriver lokalavisen Bygdanytt.
AP171206 Men man kan kreve at skolene - særlig i innvandrertette områder - tar det ansvaret selv.
DA171205 Her legges prinsippene for hvordan skolene får fordelt penger.
DA171205 Foreldrenes utdanningsnivå, inntekt og antall barnevernsvedtak skal ha direkte innvirkning på pengepotten skolene får.
DA171205 For å sikre at minoritetsspråklige elever lærer norsk tidlig, får skolene økt støtte til særskilt norskopplæring på 1. og 2. trinn.
DA171205 * For å unngå at elever blir « sittende fast » i vedtak om særskilt norskopplæring over lang tid, får skolene disse midlene bare for ett år av gangen.
DA171205 * Av et grunnskolebudsjett på totalt fem milliarder kroner, skal én milliard, eller hver femte krone, omfordeles mellom skolene .
VG171204 Det har vært helt greit, men du har rett i at jeg mener at flere av disse sakene er lite gjennomtenkte og i verste fall kan føre til en ganske dramatisk overstyring av skolene og lærerne.
NL171204 Den første store oppgaven styret i 1987 gav seg i kast med, var å få i gang opplæring i finsk/kvensk i skolene .
AP171204 Byrådet ønsker også å endre ressursfordelingsmodellen for Osloskolen, altså hvordan skolene får penger fra kommunen.
AP171204 Én av de skolene som opplever store kutt som følge av byrådets omfordelingspolitikk, skriver han.
AP171204 Når skolene og kommunene kjøper digitale læremidler i markedet, får de tilbake 50 prosent av prisen av staten.
DB171203 I november stengte indiske myndigheter skolene etter at konsentrasjonen av svevestøvet i delstaten ble målt til over 500 mikrogram per kubikkmeter.
BT171203 Det er prisverdig at Stortinget engasjerer seg i stillesitting og fedme blant unge, men det forsvarer ikke at rigide pålegg kan kastes på skolene .
AP171203 Ståle Winterkjær støtter derimot Stortinget fullt ut i at skolene må tvinges.
AP171203 Hege Kittilsen med sønnen Kim Adrian Magnusen, Kersti Sæthre, Erik og Ståle Winterkjær støtter helhjertet opp om å pålegge skolene en daglig time fysisk aktivitet.
AP171203 Ståle Winterkjær støtter derimot Stortinget fullt ut i at skolene må tvinges.
AP171203 Hege Kittilsen med sønnen Kim Adrian Magnusen, Kersti Sæthre, Erik og Ståle Winterkjær støtter helhjertet opp om å pålegge skolene en daglig time fysisk aktivitet.
AP171203 Han mener at « å legge til rette for » vil gi skolene og lærerne langt større fleksibilitet.
BT171202 Både lærere, elever og rådgivere ved skolene har kritisert avgjørelsen.
BT171202 KS har tidligere fått midler til nye stillinger som ikke har nådd frem til skolene .
AP171202 Stortingsflertallet ønsker derfor at skolene skal sørge for at barna er fysisk aktive i én time hver eneste dag i skoletiden.
DB171201 Leder av utdanningskomiteen på Stortinget, Roy Steffensen ( Frp ), er fornøyd med at skolene kan velge tilbud fra private selskaper.
DB171201 - Nei, vi oppfatter kun at rektorene og skolene er opptatte av hva som fungerer for å skape trivsel, inkludering og aktivitet i skolegården, samt hva som fungerer mot mobbing, skriver Eide til Dagbladet.
DB171201 - Kronprinsparet tråkket inn i en veldig betent politisk debatt om kommersielle aktører i skolene våre, når de markedsfører noen konkrete kommersielle aktører inn mot grunnskolen, sier stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg ( Ap ) til Dagbladet.
VG171130 Samtidig er det minst like viktig for skolene å treffe de som ikke er så fysisk aktive.
VG171130 Frps helsepolitiker Bård Hoksrud er redd for å være for rigid mot skolene .
VG171130 Flertallet legger opp til at skolene skal ta i bruk etablerte skoletimer og friminutter til den daglige timen i fysisk aktivitet.
VG171130 BELASTET : Stovner videregående i Oslo er en av skolene med ekstra fokus fra politiet etter flere truende voldsepisoder.
NL171130 Da denne ble fjernet - av Høyres Kristin Clemet - ble det vanskeligere å etterprøve at ressurser ment til skolene faktisk ble brukt der.
DB171130 Det er det behov for, i tillegg til en tydligere handlingsplan hos skolene , mener Holmström.
DA171130 « Selv om skoleeier har juridisk styringsrett, har de også et ansvar for at skolene styres på en fornuftig måte.
DA171130 At det finnes indikatorer for og måling av elevresultater er viktig for nasjonale og lokale myndigheter, skolene og elevene.
DA171130 Forsvarssjef Håkon Bruun-Hanssen ønsker å samle skolene og har gått gjennom utdanningssystemet for framtidas forsvar.
AP171130 Helsesøster på skolene er ikke noe nytt.
AP171130 Jeg er derfor glad for at Fremskrittspartiet blant annet går inn for å gjøre det obligatorisk for skolene å tilby skolegudstjeneste.
AP171130 Jeg er derfor glad for at Fremskrittspartiet blant annet går inn for å gjøre det obligatorisk for skolene å tilby skolegudstjeneste, skriver Ole Martin Johansen ( 19 ), Økonomiansvarlig Østfold FpU.
AP171130 I Fafos rapport melder rektorene om at fraværsgrensen har vært bra for de aller fleste elevene og at skolene er blitt mer oppmerksomme på hvordan fraværet blir ført.
AP171130 Det kan bidra til at praksisen blir likere på skolene og dermed mer rettferdig for elevene.
AP171130 Jeg hadde heller ikke lært å svømme som de andre, fordi jeg ikke hadde hatt så mye svømmetrening på de andre skolene .
DA171129 Leder av FAU ved Ruseløkka skole, Sigrid Moldestad ( t.v ) og nestleder Gro Skåland, vil at skolene skal rives, og erstattes med ny.
DA171129 Vi tror også at skolene trapper opp arbeidet med nærvær og blir flinkere til å bistå med ekstrahjelp til dem som trenger det mest, sier Isaksen.
AP171129 Samtidig har skolene et soleklart ansvar i å ta imot sine nyansatte lærere.
VG171128skolene er det også flere tilfeller av barn og lærere som har besvimt som følge av matmangel.
NL171128 Andre tiltak bygd på " samiske premisser " fikk et kort liv ( skolene i Brenna og Láhpoluoppal f. eks. ).
AP171128 Sjekk din skole her : Disse skolene vil få nye lærere.
DB171127 De som eier og styrer skolene , som er de som skal nyte godt av alle disse opplysningene, vil trolig kunne peke på fordeler ved å kunne ha håndgripelige data om alt og alle lett tilgjengelig.
BT171127 På skolen var Harry en middelmådig elev, trass i at han gikk på de beste skolene og mottok spesialundervisning.
AP171127 Men byrådet foreslår ingen geografisk skjevfordeling mellom skolene i Oslo.
AP171126 Tro det eller ei, men skolene i hovedstaden har gjennomsnittlig langt dårligere lærerdekning enn resten av landet.
AP171126 Sjekk din skole her : Disse skolene vil få nye lærere.
AP171126 Mye tyder på at skolene reelt sett er underfinansiert i Oslo, og da er det jo hendig å ha en stat som kommer til unnsetning.
AP171126 Det står rett og slett såpass dårlig til at det er vanskelig å helt forstå at det er her pengene skal hentes fra når forholdene på skolene lenger øst skal bedres.
AP171125 Mange av skolene som får flere, ligger fra før høyt blant annet i resultatene fra Nasjonale prøver.
AP171125 Sjekk din skole her : Disse skolene vil få nye lærere.
SA171124 Lytte til skolene
SA171124 Da må vi lytte til skolene , næringen og gode elever som Daniel.
DB171124 De store ressursene går til de store skolene .
SA171123 Ett siste punkt som ikke må glemmes, er at vi faktisk trenger et nytt skolebygg for å kunne ta i mot det økende antallet elever som etter hvert inntar de videregående skolene våre.
SA171123 | Sandnes sparebank vil dele ut penger til skolene
SA171123 Skolene er vinneren.
DA171123 Det blir ikke noe av Rådmannens forslag om rammekutt på 0,4 prosent for skolene .
AP171123 - Det betyr at det er skolekommunene som allerede topper resultatlistene på nasjonale prøver og har lavest frafall som vil få mest, mens mange av de kommunene og skolene som i dag sliter mest, ikke vil få noen midler, sa ministeren.
AP171123 Nå skal Stortinget avgjøre hvordan kommunene skal fordele ressurser mellom skolene , uten å vite hvilke utfordringer den enkelte kommune har på enkeltskoler.
SA171122 | Sandnes sparebank vil dele ut penger til skolene
SA171122 Skolene er vinneren.
NL171122 Som representant i Troms fylkeskommunes utdanningskomite har jeg nylig deltatt i befaringer på de videregående skolene i Troms.
NL171122 På flere av skolene ble skadelige konsekvenser av den nye fraværsgrensa trukket fram av rektorene.
DB171122 Samtidig går sexologen hardt ut mot skolene , som han mener « feiler veldig » på seksualundervisning.
DA171122 Det systematiske arbeidet med skolene om felles forståelse av kvalitet i skolen har fungerer.
DA171122 Det påpekes høy trivsel hos elever, samt at foreldre opplever godt samarbeid med skolene .
AP171122 Og at det vil ta tid, fikk skolene bekreftet i et møte med kommuneadministrasjonen mandag.
AA171122 Ifølge pressemeldingen som ble sendt ut i onsdag ettermiddag vil en slik satsning mot skolene også gi muligheter for å gi lærere i kulturskolen kombinerte stillinger inn i skolen.
AA171122 Hendelsen onsdag skjedde ikke ved de to tidligere omtalte skolene .
VG171121 Ap gjorde et kjempevalg i skolene , og vi var sikre på at det ville gi oss over 30 prosent i stortingsvalget.
DA171121 Vi hadde et samarbeid med skolene på Holmlia, hvor sosiallærerne plukket ut de de mente trengte dette tilbudet.
AP171121 Fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim ( H ) sier det er viktig å følge opp ulik praksis på skolene .
AP171121 Vi stiller oss bak positiv forskjellsbehandling av skolene i Oslo øst og skjevfordeling av ressurser.
AP171121 Resultatene er på topp i Norge og flere av skolene drives også som noen av de rimeligste på landsbasis.
AP171121 Flere av disse skolene drives i dag som noen av de billigste og mest effektive skolene i Norge.
AP171121 Flere av disse skolene drives i dag som noen av de billigste og mest effektive skolene i Norge.
AP171121 Dette vil bety en drift av skolene i vårt område av byen som er uforsvarlig sett i lys av kravene i Opplæringsloven om spesialundervisning og tilpasset opplæring.
AA171121 Det vil alltid være forskjell på klasser, og skolene kan ha gode grunner til å prioritere ulikt.
VG171120 Asheim sier han tar kritikken fra Elevorganisasjonen alvorlig, men at skolene likevel må kunne stille krav til elever i videregående skole.
NL171120 Den kan nå vise seg å bli et viktig redskap for å få bukt med frafallet i skolene i landsdelen, som er over landsgjennomsnittet.
DA171120 Ved enkelte av disse skolene har barna blitt utsatt for grov vold, har det kommet fram i reportasjer blant annet fra NRK.
DA171120 Skolene gjorde et grundig detektivarbeid og vi har nå oversikt over hvor disse fire elevene er, opplyser skolerådgiver ved rådmannens kontor, Marianne Støa.
AP171119 Si ;D-innlegg : Skolene burde snakke med elevene om julegavepresset.
AP171119 Jeg vet at det er flere som føler dette, og jeg synes at skolene burde ta det opp i klassene.
SA171118 En undersøkelse foretatt av Universitetet i Agder viser at nesten 3.000 studenter innen høyere utdanning er blitt sextrakassert av ansatte ved skolene .
DB171117 ¶ UNIVERSITETET I AGDER : En undersøkelse foretatt av Universitetet i Agder viser at nesten 3000 studenter innen høyere utdanning er blitt sextrakassert av ansatte ved skolene .
BT171117 En undersøkelse foretatt av Universitetet i Agder viser at nesten 3.000 studenter innen høyere utdanning er blitt sextrakassert av ansatte ved skolene .
SA171116 Fra alle samfunnslag ¶ Skolene gjenspeiler samfunnet for øvrig.
DB171116 Skolene i de rammede områdene vest for hovedstaden var torsdag stengt for andre dag på rad.
DA171116 Noen av disse såkalte skolene , har i praksis vist seg å være rene torturanstalter.
BT171116 Derfor er det viktig at skolene og lærerne samarbeider med elevene og sørger for at prøver og tester er spredt godt ut over hele skoleåret.
BT171116 Skolene står selvsagt fritt til å bruke andre metoder for å vurdere elevene sine.
AA171116 Skolene i de rammede områdene vest for hovedstaden var torsdag stengt for andre dag på rad. ( ©NTB ) ¶
BT171115 Hver dag opplever elever krenkende atferd i skolegården, og det er en atferd skolene må gripe mer tak i, og det burde vært gjort flere primærtiltak.
BT171115 Det er også et danningsansvar hos skolene .
AP171115 Men ved skolene i en bydel som Gamle Oslo erfarer både rektorer, inspektører, lærere og ungdomsarbeidere at utsending rammer flere barn hvert år.
AA171115 Uværet førte onsdag til at skolene holdt stengt i distriktene Mandra, Nea Peramos og Megara.
AP171114 Skolene leter etter barna ¶
AP171114 - Skolene bruker mye tid og ressurser på å spore opp barna, men vi har ikke endelig fått avklart hvor disse barna oppholder seg, selv om det er svært sannsynlig at de har dratt til utlandet.
VG171113 Her tenner to elever fra en av skolene lys foran gjerdet til lekeplassen der treåringen mistet livet.
VG171113 Flere av vitnene til hendelsenb skal være skoleelever fra en skolene som ligger i umiddelbar nærhet til parken.
VG171113 De nærliggende skolene var ikke direkte berørt, men elevene så utrykningskjøretøy, helikopteret og forsamlingen, skriver biskopen i Borgå, Björn Vikström, på sin Facebook-side.
DB171113 - De nærliggende skolene ble ikke direkte berørt, men elevene så utrykningskjøretøyene, helikopteret og folkesamlingen, fortsetter biskopen.
DA171113 De fleste skolene vil ha en form for bistandsprosjekt og det syns jeg er veldig bra, det beviser at ungdom bryr seg.
DA171113 - Ja, det er et godt spørsmål, vi prøver å finne ut hvordan vi kan gjøre OD bedre for skolene .
AA171113 At fysisk avstraffelse skjer på noen av disse skolene , er trolig ikke noen overraskelse for foreldrene, sier NRKs kilder.
AA171112 Nestås mener videoen kan brukes til å gjøre sjåfører oppmerksomme på hva som kan skje når de ferdes på veiene, men at både foreldre og skolene må ta ansvar for å lære opp barna.
DB171111 Utfordringen for norske myndigheter er at skolene ligger i et annet land, hvor andre lover og regler gjelder.
BT171111 Nestås mener videoen kan brukes til å gjøre sjåfører oppmerksomme på hva som kan skje når de ferdes på veiene, men at både foreldre og skolene må ta ansvar for å lære opp barna.
SA171110 Politileder Torbjørn Trommestad ber skolene gjøre foreldremøter obligatoriske.
DA171110 Kommunen har også utarbeidet et konkret retningslinjedokument som skolene selv har bidratt til.
DA171110 Alle skolene bruker analyseverktøy som utdanningsdirektoratet har laget, og for å forbedre seg før neste års kull ser de på oppgavetyper og finner ut om noen skiller seg ut negativt.
DA171110 - Det har vært mye variasjon fra år til år, og er det også mellom skolene .
DA171110 variasjoner : Både mellom de enkelte skolene og mellom årskullene er det store forskjeller i Drammen.
AP171110 Politileder Torbjørn Trommestad ber skolene gjøre foreldremøter obligatoriske.
AA171110 Politileder Torbjørn Trommestad ber skolene gjøre foreldremøter obligatoriske.
AA171110 I dag registrerer ikke skolene en gang hvem som møter opp.
VG171109 SKOLER RAMMET : Flere av skolene i og rundt Sutherland Springs er hardt rammet av tragedien.
VG171109 Politileder Torbjørn Trommestad ber skolene gjøre foreldremøter obligatoriske.
VG171109 Nå kan skolene i Arendal bli de første som får møteplikt på foreldremøtene.
VG171109 I et intervju med Agderposten, ber han skolene gjøre foreldremøtene obligatoriske, som et ledd i å engasjere og sette tydeligere krav til foreldrene.
VG171109 I dag registrerer ikke skolene en gang hvem som møter opp, sier han.
DA171109 Riis avviser at revisjonen er et uttrykk for at arbeidet med forebygging og håndtering av vold og trusler har vært for dårlig - det være seg ute på skolene eller i etaten : ¶
DA171109 Målet er å sikre at skolene har gode nok rutiner og har kompetansen de trenger for å forebygge og håndtere utfordrende elever og beredskap, sier han.
DA171109 Først ut er skolene Etterstad, Hersleb, Kuben, Persbråten, Stovner, Ulsrud, Hellerud, Bjørnholt og Bjerke, som alle opplever en opphoping av svært krevende elever.
DA171109 En full gjennomgang av skolenes voldsarbeid skal gjøre skolene bedre rustet til å håndtere utfordrende elever og forebygge vold og trusler.
DA171109 At etaten nå tar dette på det største alvor, sånn at skolene blir bedre i stand til både å forebygge og håndtere disse hendelsene, er veldig positivt, sier Skjefstad Andersen.
DA171109 - Endringene i Arbeidsmiljøloven krever mer av skolene når det gjelder rutiner for oppfølging av volds- og trusselhendelser.
VG171108 Noen var sønner og døtre av storbønder, men de var likevel en del av « oss » : de var kledt i de samme klærne, gikk på de samme skolene , drev med de samme fritidsaktivitetene og hadde de samme hobbyene.
VG171108 Det kan oppleves som et press, men det kan også være nødvendig for å prestere og utvikle seg, skriver Asheim og legger til at skolene må sørge for jevn arbeidsbelastning.
VG171108 DYNGES NED : Senterpartiets Marit Arnstad mener skolene må bli mye mer bevisst på hvor mange prøver, tester og vurderinger de pålegger elevene.
VG171108 Han mener disse skolene bør legges ned.
VG171108 - Disse skolene må elimineres.
SA171108 Barnevern, barnehager, skolene , tannleger, helsevesen, politi og sosialtjenester må komme mer på banen.
DA171108 Vi ønsker ikke å bidra til at flere velger privatskole framfor de offentlige skolene , og dimensjoneringen bidrar til at flere velger offentlig skole, mener skoledirektør Astrid Søgnen.
DA171108 Odd Erling Olsen er Utdanningsforbundets kontaktperson for de videregående skolene i Oslo.
DA171108 Nå viser ferske elevtall skolene selv har rapportert inn per 1. oktober 2017, et klart mønster i hvilke skoler som har mistet og fått elever det siste året : ¶
DA171108 Nesten alle som kommer inn på disse skolene , har dem som sitt førstevalg.
DA171108 For skolene gir elevflukten store økonomiske utslag.
DA171108 De tre videregående skolene Elvebakken, Edvard Munch og Kuben er alle sentrumsskoler som befinner seg i tetsjiktet blant Oslos 23 videregående skoler.
DA171108 - Dagens dimensjonering av de videregående skolene er vedtatt av bystyret, i skolebehovsplaner, ut fra at kommunen har hatt og har behov for flere plasser i videregående opplæring kommende år.
DA171108 Skolene er ettertraktet og populære.
BT171108 NULLTOLERANSE : Skolene skal ha nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering, og alle ansatte på skolen har aktivitetsplikt, heter det i den nye « mobbeloven ».
SA171107 Kommunaldirektør i Sandnes Pål Larsson viser til at bystyret i Sandnes har vedtatt at rektorene i kommunen skal samarbeide om elevinntak for best å utnytte kapasiteten ved skolene .
SA171107 Gåavstanden mellom skolene er ifølge Google maps på 3,7 kilometer.
BT171107 UTFORDRENDE : Anne Beate Eide skriver om utfordringene skolene står overfor med å integrere minoritetselever.
BT171107 om de utfordringene skolene står overfor i arbeidet med å integrere minoritetselever.
DB171106 Mitt spørsmål blir da som følger, hva skjer hvis en menighet eller et trossamfunn utenfor Den norske kirke inviterer skolene ?
DB171106 Kristelig Folkeparti ønsker ikke å tvinge menighetene til å invitere skolene på gudstjeneste i skoletiden - derimot skal skolene være tvunget til å takke ja om de blir invitert av menighetene.
DB171106 Kristelig Folkeparti ønsker ikke å tvinge menighetene til å invitere skolene på gudstjeneste i skoletiden - derimot skal skolene være tvunget til å takke ja om de blir invitert av menighetene.
DB171106 Forslaget til Kristelig Folkeparti vil ikke bare ta ifra skolene og foreldrene en mulighet til å utøve sitt skjønn, det vil også føre til at en problematisk ordning blir enda verre.
DB171106 Derfor må det jo åpenbart være slik at også menigheter, trossamfunn og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke skal kunne tvinge skolene til å akseptere invitasjoner til deres religiøse seremonier i løpet av skoleåret.
AP171104 Hizbollah lot heller ikke Aftenposten få tilgang til sykehusene eller skolene .
AP171104 BEIRUT ( Aftenposten ) : Her driver Hizbollah skolene , sykehusene, nyhetene og stort sett alt annet.
SA171103 Det skal også utdannes egne IKT-lærerspesialister, som kan være med på å løfte skolene og andre lærere faglig på dette feltet.
DA171103 I dag er det for liten kompetanse både i barnehagene og i skolene på hvordan man skal jobbe med problematikken.
DA171103 « Det er to skoler som står for den kraftigste oppgangen i registrerte hendelser fra barnetrinnet, de andre skolene er jevne i forhold til antall registreringer.
DA171103 Den ene av disse skolene rapporterer at det i all hovedsak dreier seg om hendelser rundt én elev, som er veldig utagerende og som har forsterkede tiltak rundt seg », skriver kommunen.
DA171103 - Begge disse skolene har iverksatt kompensatoriske tiltak.
DA171103 Men for tre år siden økte Røyken tilstedeværelsen av helsesøstre på skolene , og følger nå nasjonal norm i hele grunnskolen, med unntak av to barneskoler som er i en budsjettprosess.
DA171103 - Jevnt over har dette ført til flere henvendelser på skolene .
DA171103 Det er totalt uakseptabelt, og det er viktig at skolene tar dette på alvor og ikke mener det er elevenes skyld.
DA171103 Skolene har også fått en enda tydeligere aktivitetsplikt som sier hvordan skolen skal håndtere disse sakene, enten elevene er krenket eller mobbet av ansatte eller medelever, sier Botnan Larsen.
AP171103 Smil oftere ¶ Skolene bør åpne for flere dager som blir reservert til sosiale aktiviteter for å skape bånd mellom elevene.
DB171102 ¶ ALTERNATIVT BUDSJETT : Skolene er en av vinnerne i Venstres alternative statsbudsjett, opplyser partileder Trine Skei Grande, her avbildet under et besøk på Tøyen skole i august.
DB171102 - Den viser at halvparten av skolene har ansatte i lærerstillinger uten godkjent utdanning.
DB171102 Skoleåret 2019-2020 får skolene tid til å forberede seg på å ta i bruk de nye læreplanene, og fra høsten 2020 skal de nye læreplanene tas i bruk i undervisningen.
AA171102 Uten sammenligning, men siden skolene er glad i film og media, ville vel filmhelten Clint Eastwood valgt slik : « The good, the bad end the ugly ».
AA171102 Samlet får skolene et tilskudd på vel 800 millioner.
AA171102 Men de hadde mye felles ideologi med de kristne skolene innenfor målsak, avholdssak og bygdekultur.
AA171102 Kanskje illustrer han at den lange striden mellom folkehøyskolene og de mer militære skolene av samme slag endelig var lagt død.
AA171102 De frilynte skolene er i flertall.
DN171101 Mange av de kommunene og skolene som i dag sliter mest, ikke vil få noen midler, mener kunnskapsminister Henrik Asheim ( H ).
DA171101 Og i fjor ble det store overskrifter da rektorene ved alle skolene på Voss i Hordaland gikk sammen og valgte droppet julegudstjeneste i kirken.
DA171101 Lager planer og gjør prioriteringer som gjelder for alle skolene våre.
BT171101 I et land hvor staten i større grad skilles fra Den norske kirke, og hvor Kirken i større grad skal få økt selvbestemmelse, risikerer vi nå å få et stortingsvedtak som pålegger alle skolene å tilby religiøs aktivitet.
BT171101 Skolene blir invitert til gudstjenester når det er jul, påske og pinse.
AP171101skolene i Asker og Bærum skal de nå finne ut hva de kan gjøre for at færre skal grue seg til å gå på skolen.
DB171031 Hvis skolene forfaller og de eldre lider, omplasserer vi bare en av døtrene til Johan H.
DA171031 Vårt mål er at skolene skal få en tildeling som dekker de reelle utgiftene de har, og ikke slik det det er i dag ; et stipulert tall der alle elever prises likt.
DA171031 Vi vil heller ha en rettferdig finansieringsmodell som gir skolene forutsigbare budsjettrammer.
DA171031 Odd Erling Olsen er kontaktperson for de videregående skolene i Utdanningsforbundet Oslo.
DA171031 A- og B-skolestempelet blant de videregående skolene i Oslo har tatt en ny vending ; på Hersleb, Ulsrud og Bjørnholt kan lærere miste jobben.
DA171031 - Lærere på de marginaliserte videregående skolene beskriver hvordan de skal redde de 20 prosent svakeste elevene i Oslo.
DA171031 - Dette er veldig trist, både for skolene og lærerne.
DA171031 - Alle disse skolene har det til felles at de har mange elever med lave inntakspoeng og sårbar økonomi, fastslår Odd Erling Olsen i Utdanningsforbundet, og legger til : ¶
DA171031 Skolene havner i en økonomisk situasjon de ikke kan ha oversikt over.
DA171031 Vi vil gjerne premiere de skolene som jobber best med dette på systemnivå, sier Erlend Eggen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap i Buskerud til Dagsavisen Fremtiden.
DA171031 De nominerte skolene er : Vang skole på Ringerike, Eggedal skole, Geilo barne- og ungdomsskole, Lier videregående skole, Numedal videregående skole og Rosthaug videregående skole.
AP171031 Hun mener skolene som nå får minst driver på kanten av det forsvarlige.
AP171031 For å gi skolene som taper mest mulighet til å tilpasse seg, foreslås en overgangsordning slik at ingen får et kutt på mer enn 5 prosent det første året endringene virker.
AP171031 Byrådet vil forskjellsbehandle skolene i Oslo mer enn i dag, og ønsker å vri på enkelte deler av modellen for tildeling av penger ( se fakta ).
AP171031 Begum sier Høyre vil sikre en bedre grunnfinansiering for skolene og håper å få Rødt med seg på å stanse byrådssaken.
AP171031 - Vi ser at skolene som kommer dårligst ut av disse endringene har behov for hver eneste krone.
AP171031 - Problemet er at det foreslås å flytte til dels betydelige midler i en modell hvor det ikke er nok penger til å gi et godt tilbud til skolene som da vil få minst, sier Jorunn Folkvord i Utdanningsforbundet Oslo.
AP171031 - Er det troverdig at dette kommer fra dere, som kun kompenserte skolene for 80 prosent av elevtallsveksten ?
AP171031 av potten fordeles likt mellom skolene ut fra antall elever, ikke basert på levekårsutfordringer.
AP171031 Skolene som taper på at gjennomtrekk ikke lenger skal telle kompenseres med 250.000 kroner som skal dekke administrative utgifter.
AP171031 4,45 milliarder kroner fordelt til skolene i det som kalles « utdanningsrelatert ramme ».
SA171030 « I forskriften for folkehøyskoler kommer det tydelig fram at kortkurs er en del av tilskuddsmodellen for skolene .
SA171030 Om det i dag arrangeres kortkurs i vinsmaking eller salsakurs, er ukjent for meg, men jeg er kjent med at det gjennom skolene tilbys kurs innen sang, musikk, teater, teknisk kompetanse, og de har egne kurs som er tilrettelagt for eksempel funksjonshemmede eller med eldre som målgruppe.
SA171030 Intensjonen med dette er at skolene skal ha flere bein å stå på slik at de sikres en noenlunde forutsigbar økonomi selv om elevtall svinger.
SA171030 Intensjonen med dette er at skolene skal ha flere bein å stå på slik at de sikres en noenlunde forutsigbar økonomi selv om elevtall svinger », skriver Hans Fredrik Grøvan.
SA171030 I forskriften for folkehøyskoler kommer det tydelig fram at kortkurs er en del av tilskuddsmodellen for skolene .
SA171030 Gjennom flåsete retorikk om vin- og salsakurs prøver regjeringen å skape et inntrykk av at deres kutt i budsjettet ikke er alvorlig, på tross av de sterke reaksjonene fra skolene selv.
DB171030 VALG : Over halvparten av skolene som skulle brukes som stemmelokaler ble stengt av spansk politi.
DA171030 Greier forteller at DKS setter opp en meny med aktiviteter, og at de videregående skolene bestiller arrangement som de blir med på.
DA171030 Flere hundre elever ved de videregående skolene i Drammen var invitert via Den Kulturelle Skolesekken til å høre en av de mest populære artistene for tida.
AP171030 Samtidig erkjenner vi at det er en administrativ utfordring for skolene .
AP171030 På spørsmål om hun har nådd et smertepunkt for skolene som får minst, svarer byråden at byrådet har stryket det generelle skolebudsjettet med 1,8 milliarder siden de overtok.
AP171030 I rapporten skriver Deloitte at finansieringen er « på kanten til uforsvarlig for de skolene som ikke har særlige utfordringer ».
AP171030 For å gi skolene som taper mest en mulighet til å tilpasse seg, foreslås en overgangsordning slik at ingen får et kutt på mer enn 5 prosent det første året endringene virker.
AP171030 Etter de nye endringene vil skolene som får minst, Nordseter, Ris og Tåsen, få ca. 50 - 55.000 kroner pr. elev, viser en oversikt byrådsavdelingen har laget.
AP171030 * Disse skolene er ikke med i oversikten fordi de er nye eller omstrukturerte : Teglverket, Fernanda Nissen, Vollebekk, Brynseng, Haugenstua, Fagerborg, Berg, Sofienberg og Løren.
AP171030 av potten fordeles likt mellom skolene ut fra antall elever, ikke basert på levekårsutfordringer.
AP171030 Skolene som taper på at gjennomtrekk ikke lenger skal telle, kompenseres med 250.000 kroner.
AP171030 4,45 milliarder kroner fordelt til skolene i det som kalles « utdanningsrelatert ramme ».
AP171030 SKOLEN HAR ET ANSVAR : - Skolene bør snakke med elevene om halloween-inkludering i klasserommet - og da i god tid før halloween, mener Kristin Oudmayer i UNICEF.
AA171030 Kultur i skolen : Kolstad skole er en av skolene som har satset på kultur med gode resultater også for andre fag.
DA171029 Kravet utgjør i 2017 4,9 millioner kroner i barnehagene, 9 millioner i skolene , 1,4 millioner kroner i hjemmebaserte tjenester og 1 million kroner i sykehjemmene.
AP171029 Løsningen må isteden være flere voksenpersoner på skolene og et tettere samarbeid mellom politi, skole og barnevern.
VG171028 Vil ha tiltak på skolene
VG171028 Den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet på økningen i voldshendelser og trusler på de videregående skolene i Oslo.
DA171028 Skolene unngår de rammekuttene sektoren har fått de siste årene, og får krav om effektivisering på « bare » 9 millioner.
DA171028 Skolene i Stavanger er utsatt for hardkjør, store klasser og mangel på vikarer - og om de ikke akkurat er ferdig kuttet, tas det nesten dobbelt så mye fra sykehjemsdriften i 2017.
SA171027 SKOLEN HAR ET ANSVAR : - Skolene bør snakke med elevene om halloween-inkludering i klasserommet - og da i god tid før halloween, mener Kristin Oudmayer i UNICEF.
DA171027 Sunniva presiserer at SV er mot videoovervåking på skolene .
DA171027 - Vi i SV vil ikke ha overvåkingskameraer på skolene .
AP171027 SKOLEN HAR ET ANSVAR : - Skolene bør snakke med elevene om halloween-inkludering i klasserommet - og da i god tid før halloween, mener Kristin Oudmayer i UNICEF.
AA171027 SKOLEN HAR ET ANSVAR : - Skolene bør snakke med elevene om halloween-inkludering i klasserommet - og da i god tid før halloween, mener Kristin Oudmayer i UNICEF.
DB171026 På 1980-tallet fikk vi de åpne skolene , forløperen til baseskolene på 2000-tallet, nå med barnehagene på slep.
DB171026 Gjennom noen år hadde jeg nær kontakt med en av disse skolene , med ansvar for et forsøksarbeid som handlet om å bygge fellesskap, samhandling og « sosialt ansvar », premisser som også legges til grunn for de nye kontorlandskapene.
AP171026 - Bør barnevernet gi tilbakemelding til skolene hvis de mener det er der skoen trykker ?
AP171026 Ifølge Glasø går flere av de samme trekkene igjen : ¶ - Skolene har mangelfull kompetanse på ADHD, tror barnas oppførsel skyldes dårlige foreldre og sender bekymringsmelding til barnevernet.
AP171026 - Det at skolene melder fra til barnevernet, ser vi også at skjer.
VG171025 I Høyres opprinnelige forslag het det at byrådet etter søknad fra skolene bes åpne for bruk av kamera i fellesområdene i tidsavgrensede perioder også i skoletiden på skoler med særskilt behov for å oppklare og forebygge voldsepisoder.
VG171025 Han ser ikke bort fra at den nære historien til skoler som Stovner videregående, Ulsrud videregående, Bjørnholt videregående og Etterstad videregående kan gjøre disse skolene aktuelle for videovervåking i skoletiden etter at dette har vært utelukket en stund.
AA171025 - Når skolene tildeles penger er elevtallet basert på elever fra både kortkurs og langkurs.
VG171024 Også forskerne bak studien bruker funnene til å gi skolene et konkret råd : ¶
VG171024 - Det er nok viktig for skolene å etterstrebe et mer stabilt arbeidspress.
VG171024 Skolene må bli flinkere til å unngå stor arbeidsbelastning over lange perioder, konkluderer forskerne.
AP171024 Det er ingen felles ordensregler for skolene i Sandnes.
AP171024 Slike tiltak kan motvirke vold og oppstyr på skolene .
SA171023 Det er ingen felles ordensregler for skolene i Sandnes.
BT171023 Bystyret har dessuten vedtatt bilfrie soner rundt skolene , og å gjøre Møhlenpris til bilfri bydel.
VG171021 Ved funn og avvik fra trygge arbeidsmiljø, blir skolene pålagt tiltak innen en viss frist.
VG171021 Leder for Arbeidstilsynet i Akershus og Østfold, Hanne Luthen, observerer utviklingen i skolene .
VG171021 Både han og integreringsminister Sylvi Listhaug, selv lærerutdannet, mener et politi som er tettere på skolene i Oslo kan avhjelpe volds- og trusselsituasjonen der.
VG171021 - Vi følger nøye med på tilstanden i skolene .
SA171020 I Kidal er 79 prosent av skolene fortsatt stengt, og mer enn 600 lærere har flyktet på grunn av sikkerhetssituasjonen.
DA171020 - Det er lite diskusjon i Oslo om at fordelingen mellom skolene må endres.
DA171020 Når avvikssystemet brukes og avvik følges opp, gir det oss muligheter både for å ta tak i forhold som påvirker de ansattes arbeidsmiljø, og ikke minst sikre et godt og trygt læringsmiljø for alle elever i skolene .
DA171020 Enkelte av de videregående skolene i Buskerud registrerte forrige skoleår null tilfeller av vold eller trusler om vold mot ansatte ved skolen.
AP171020 Å få inn hjelp til skolene kan dermed bli en utfordring.
AP171020 | Da IS-terroristene tok makten i 2014, ble alle skolene stengt.
AP171020 Ved de 73 skolene er det ansatt 640 lærere, men ingen av dem har fått lønn ennå.
AP171020 Noen av skolene i Raqqa-området har ikke vært åpne siden mars 2013, da de første fundamentalistiske gruppene tok over styret i dette området.
AP171020 Afshin Ismaeli ¶ Skolene har vært stengt i tre - fire år ¶
AP171020 - Alle skolene våre har problemer.
DN171019 Forhandlingene gjelder skolene i alle kommuner og fylkeskommuner i Norge, med unntak av Oslo, som er et eget tariffområde.
DB171019 » Han lovet også å rydde søppel rundt de offentlige skolene i området.
DA171019 Forhandlingene gjelder skolene i alle kommuner og fylkeskommuner i Norge, med unntak av Oslo, som er et eget tariffområde.
DA171019 Forhandlingsleder for KS, Tore Arne Gangsø, vil ikke uttale seg konkret om kravene fra lærerorganisasjonene etter møtet torsdag, men sier dagens tredeling av arbeidstiden er det som kommunene opplever som det største hinderet for profesjonsutvikling og for å kunne bygge fagfellesskap på skolene .
DA171019 Forhandlingene gjelder skolene i alle kommuner og fylkeskommuner i Norge, med unntak av Oslo, som er et eget tariffområde.
DA171019 Bendiksby mener skolene bør satse på satse mer på forebygging av mobbing.
AP171019 I år blir det bevilget 60 millioner kroner til skolene som har spesielle utfordringer.
AA171019 Forhandlingene gjelder skolene i alle kommuner og fylkeskommuner i Norge, med unntak av Oslo, som er et eget tariffområde.
SA171018 Vi trapper opp kampen med mer ressurser, et styrket barneombud og flere mobbeombud, kompetanseheving og en skjerpet aktivitetsplikt for skolene .
NL171018 Barn av innvandrere utgjør flertallet i 52 av Oslo-skolene, og i 6 av disse skolene er mer enn 90 % av elevene innvandrere.
NL171018 ABC-Nyheter melder at dette i stort monn gjelder skolene i innvandrerbydelene.
NL171018 ( For å bøte på dette foreslås det " bussing ", slik det ble gjennomført i skolene i USA på 1960- og 70 tallet.
DB171018 Disse ti skolene har skapt flest milliardærer ¶
DB171018 Dessuten er både foreldre og de ansatte i barnehager og på skolene blitt flinkere til å å velge sunnere alternativer.
DB171018 - Allerede i barnehagen satser man bevisst på å ha de minste i aktivitet, og på skolene satses det bevisst på kroppsøving, sier han.
DA171018 Med ny ressursfordelingsmodell i grunnskolen får skolene mulighet til å bygge et sterkere lag rundt de elevene som trenger det mest.
DA171018 Kringsjå, Gamlebyen, Lilleborg, Møllergata og Bolteløkka, er blant skolene som taper mest.
DA171018 Foreldrenes utdanningsnivå, inntekt og antall barnevernsvedtak skal ha direkte innvirkning på pengepotten skolene får.
DA171018 For å sikre at minoritetsspråklige elever lærer norsk tidlig, får skolene økt støtte til særskilt norskopplæring på 1. og 2. trinn.
DA171018 Blant de skolene som har mest å vinne på den nye modellen er Haugenstua, Veitvet, Linderud, Stovner og Svarttjern.
DA171018 - Slik Dagsavisen har skrevet har de videregående skolene i Oslo slitt med vold, trusler, uro og utenforskap.
DA171018 - Selv om vi prioriterer skolene og elevene med de største behovene, har alle skoler i Oslo fått større handlingsrom med et rødgrønt byråd.
DA171018 * For å unngå at elever blir « sittende fast » i vedtak om særskilt norskopplæring over lang tid, får skolene disse midlene bare for ett år av gangen.
DA171018 * Av et grunnskolebudsjett på totalt fem milliarder kroner, skal én milliard, eller hver femte krone, omfordeles mellom skolene .
DA171018 * Skolene får også et basisbeløp som er likt for alle innenfor samme skoletype.
AP171018 Den øvrige støtten til skolene beholdes. 3rd-party-bio ¶
AP171018 Den øvrige støtten til skolene beholdes.
SA171017 Helsesøstre vil ha bort regelen, som praktiseres ulikt av skolene .
SA171016 Ikke fordi det gjøres dårlig arbeid på skolene - tvert imot.
DA171016 Ved de to videregående skolene i Drammen ble de i skoleåret 2015 - 16 registrert fem episoder med vold og trusler om vold mot ansatte, mens det i skoleåret 2016 - 17 ble registrert ni episoder.
DA171016 Til sammenligning ble det registrert 25 tilsvarende episoder på de resterende videregående skolene i Buskerud fylke, viser statistikk fra fylkeskommunen.
DA171016 Statistikken viser at det har vært en klar økning i antall episoder med vold og trusler mot ansatte ved de videregående skolene i Buskerud de siste årene.
DA171016 Lier videregående har langt flere registrerte tilfeller av vold og trusler enn resten av de videregående skolene i Buskerud til sammen.
AA171016 Til tross for at tilsvarende lov trådde i kraft i 2002 ( revidert 1.4 2017 ), og en rekke antimobbeprogram har vært iverksatt i skolene , utsettes fortsatt mange elever for mobbing.
AP171015 Antagelig vil mange ønske det siste, ettersom vi har mangler på skolene , i sykehusene og ved eldrehjemmene.
VG171013 Hun opplyser at det vil bli en samling for elever og ansatte ved de samlokaliserte skolene på mandag etter høstferien.
AP171013 Snørrete ungdom : Elevene rant ned fastlegekontorene da skolene krevde attester ¶
DA171012 - Vårt hovedfokus vil være samarbeid med skolene og kommunene helt ned på individnivå for å bryte en kriminell løpebane.
DA171012 * Regelverket for bortvisning av elever ved alvorlige episoder med vold og trusler, må endres slik at det fremstår som et reelt verktøy for skolene .
VG171011 STORMØTE : Fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim inviterte en rekke sentrale personer i regjering, politi og Oslo kommune til hastemøtet om vold og trusler på skolene i Oslo.
VG171011 Han vil jobbe for å gjøre reglementet for å utvise elever lettere å bruke for ledelsen ved de videregående skolene .
VG171011 Dette er på ingen måte noe problem som kan isoleres til de videregående skolene , sier Stømner.
VG171011 - Arbeidet med å følge tett opp gjengangere må bare fortsette i samarbeid med skolene .
DB171011 trinn, som allerede er i skolene i dag, til å bli eksperter på opplæring for de minste.
DB171011 Det er nemlig ikke bare for barnehagene det politiske Norge har ambisjoner de kommende årene, også skolene behøver et økonomisk løft for å sikre den « tidlige innsatsen » som stort sett alle politikere på Stortinget ønsker.
DB171011 Vold og trusler øker på skolene og det finnes strenge æreskodekser der jenter på hemmelige adresser er redde for å giftes bort.
DB171011 I Syria er en tredel av alle skolene ødelagt, eller de brukes til andre ting enn skoler.
DB171011 Da blir det ekstra mange elever på de skolene som fortsatt er operative.
DA171011 - I tillegg til kuttene i Groruddalssatsingen, har regjeringen fjernet den universelle ordningen med gratis kjernetid i barnehagen i Groruddalen og Oslo Sør, og sagt opp 58 ekstra lærere på skolene i de samme områdene, påpeker Tellevik Dahl.
DA171011 - 40 millioner kroner skal gå til å utdanne lærere som allerede er i skolene i dag, til å bli eksperter på opplæring for de minste.
AP171011 - Vi må samarbeide bedre med skolene for å forebygge kriminalitet, sier han.
AP171011 - Vi må samarbeide bedre med skolene for å forebygge kriminalitet, sier han.
AA171011 - I tillegg til kuttene i Groruddalssatsingen har regjeringen fjernet den universelle ordningen med gratis kjernetid i barnehagen i Groruddalen og Oslo Sør og sagt opp 58 ekstra lærere på skolene i de samme områdene, sier hun til Dagsavisen.
AA171011 - Vi må samarbeide bedre med skolene for å forebygge kriminalitet, sier han.
AA171011 - 40 millioner kroner skal gå til å utdanne lærere som allerede er i skolene i dag, til å bli eksperter på opplæring for de minste.
VG171010 Fagerås har vært rektor ved de to mindre skolene Opdøl i Vestvågøy og Buksnes i Gravdal.
VG171010 - Disse skolene trenger i all hovedsak allmennlærere som kan undervise i flere fag.
DB171010 - Jeg har tro på at vi kan få med oss Senterpartiet på å stemme mot overføringer til de store byene og heller satse på skolene i distriktene, der resultatene er dårligere.
DB171010 - Fordi det jo er i de store byene at skolene har best resultat.
NL171009 Til tross for at tilsvarende lov trådde i kraft i 2002 ( revidert 1.4 2017 ), og en rekke antimobbeprogram har vært iverksatt i skolene , utsettes fortsatt mange elever for mobbing.
DA171008 At budsjettet skal inneholde økte ressurser til skolene , er også viktig for Venstre.
DA171008 - Vi må bidra til at skolene får nok ressurser til å se den enkelte elev.
AA171008 At budsjettet skal inneholde økte ressurser til skolene , er også viktig for Venstre.
AA171008 - Vi må bidra til at skolene får nok ressurser til å se den enkelte elev.
DB171007 Henvendelsene kommer gjerne fra Røde Kors' krisetelefon, krisesentre, rådgivere ved skolene og kompetanseteam for tvangsekteskap.
AA171007 - Dette berører alle de tre skolene i Klæbu.
SA171006 TOK GREP : - Skolene vi undersøkte, hadde til felles at de fulgte opp den minste lille ting, både smått og stort.
SA171006 Stort sett alle skolene Eriksen og Lyng undersøkte, hadde det de kaller « god adferdsregulering ».
SA171006 Hva gjør skolene som lykkes best med å forebygge og stanse mobbing ?
SA171006 De fleste skolene Eriksen og Lyng observerte, hadde lærer-elev-relasjonen i fokus.
FV171006 Stort sett alle skolene Eriksen og Lyng undersøkte, hadde det de kaller « god adferdsregulering ».
FV171006 Hva gjør skolene som lykkes best med å forebygge og stanse mobbing ?
FV171006 FOTO : Shutterstock / NTB scanpix TOK GREP : - Skolene vi undersøkte, hadde til felles at de fulgte opp den minste lille ting, både smått og stort.
FV171006 De fleste skolene Eriksen og Lyng observerte, hadde lærer-elev-relasjonen i fokus.
DB171006 Gjennom satsningen«Syngende skole », som organisasjonen leder, gis skolene kompetanse på sang, og målet er at alle skolebarn får muligheten til å synge en gang om dagen.
DA171006 Problemene har ikke oppstått i skolen, og kan ikke løses av skolene alene.
DA171006 En fjerdedel av de videregående skolene i Oslo har lave søkertall.
DA171006 Det er samtidig satt av 60 millioner kroner til de åtte skolene med størst problemer.
DA171006 - Jeg må si at det forrige Høyre-byrådet, og Høyre satt i byråd i 19 år, snakker om kameraovervåking og narkohunder på skolene , uten å adressere de grunnleggende, sosiale problemene.
BT171006 TOK GREP : - Skolene vi undersøkte, hadde til felles at de fulgte opp den minste lille ting, både smått og stort.
BT171006 Stort sett alle skolene Eriksen og Lyng undersøkte, hadde det de kaller « god adferdsregulering ».
BT171006 Hva gjør skolene som lykkes best med å forebygge og stanse mobbing ?
BT171006 De fleste skolene Eriksen og Lyng observerte, hadde lærer-elev-relasjonen i fokus.
AP171006 TOK GREP : - Skolene vi undersøkte, hadde til felles at de fulgte opp den minste lille ting, både smått og stort.
AP171006 Stort sett alle skolene Eriksen og Lyng undersøkte, hadde det de kaller « god adferdsregulering ».
AP171006 Hva gjør skolene som lykkes best med å forebygge og stanse mobbing ?
AP171006 De fleste skolene Eriksen og Lyng observerte, hadde lærer-elev-relasjonen i fokus.
AA171006 TOK GREP : - Skolene vi undersøkte, hadde til felles at de fulgte opp den minste lille ting, både smått og stort.
AA171006 Stort sett alle skolene Eriksen og Lyng undersøkte, hadde det de kaller « god adferdsregulering ».
AA171006 Hva gjør skolene som lykkes best med å forebygge og stanse mobbing ?
AA171006 De fleste skolene Eriksen og Lyng observerte, hadde lærer-elev-relasjonen i fokus.
VG171005 Og kartleggingen er avhengig av at skolene har rapportert inn til tilsynet.
VG171005 Hun sier det er skolene og skoleeierne selv som må gjøre en vurdering av om det er tungtveiende grunner nok til at overvåking kan finne sted og veie dette opp mot elevenes og de ansattes personvern.
VG171005 Hun legger til at skolene også plikter å vurdere andre egnede tiltak for å løse problemet før en eventuell overvåking kan iverksettes.
VG171005 Han mener videovervåking på skolene er et feilgrep.
VG171005 Han mener de beste virkemidlene mot flere voldstilfeller, trusler og mobbing er enda flere voksne mennesker som jobber i skolene .
VG171005 - Det trengs flere voksne i skolene .
VG171005 - Skolene er veldig kritiske til videoovervåking.
VG171005 - Men vi er opptatt av at god kvalitet i skolens undervisning, ledelse, profesjonsfellesskap og kommunikasjon med hjemmet bygger tillit til skolene , og det kan oversettes til et godt omdømme, avslutter Lie Larsen.
VG171005 Skolene har også anledning til å bruke byråene vi har rammeavtale med, til å få laget materiell og liknende, skriver Lie Larsen i en epost.
DB171005 VALG : Over halvparten av skolene som skulle brukes som stemmelokaler er stengt av spansk politi.
VG171004 Oslopolitiet mener statistikken ikke er egnet til å beskrive en utvikling over tid for hver enkelt av de 27 videregående skolene i Oslo.
VG171004 De videregående skolene - Stovner, Persbråten, Bjørnholt, Holtet, Hersleb, Ulsrud, Hellerud, Etterstad og Kuben er under spesiell oppsikt.
VG171004 Byråden har vært opptatt av at skolene varsler hendelser til både Arbeidstilsynet og politiet.
VG171004 - Så er det selvsagt alvorlig at skolene opplever en økning i vold og trusler.
VG171004 - Selv de skolene som har flest politianmeldte hendelser i løpet av et semester, står med så lave antall anmeldelser at de ikke er egnet for å vise hverken utvikling over tid, eller være gode indikatorer på et problem ved skolen, presiserer Barstad Wilmann.
NL171004 Vi frykter at det går likedan med de videregående skolene som da Høyskolen i Finnmark ble lagt inn under Universitetet i Tromsø.
AA171003 - Selvfølgelig skal vi ha denne typen engasjement på skolene .
VG171002 Dette er den rådende oppfatning blant lærere som jobber ved disse skolene , sier Olsen.
VG171002 Det er omkvedet blant lærere som selv jobber i skolene , kanalisert gjennom deres egen tillitsvalgte, Odd Erling Olsen.
VG171002 De havner på skolene med lavest karaktersnitt.
VG171002 - Noen av skolene er blitt en arena for konflikter som ligger utenfor skolene .
VG171002 - Noen av skolene er blitt en arena for konflikter som ligger utenfor skolene.
VG171002 - Dette er nok resultat av en samfunnsutvikling som vi må gjøre noe med, sier Asheim som mener blikket også må rettes ut over skolene .
VG171002 - Det er viktig å få frem at dette gjelder flere skoler enn Stovner, sier Olsen som har tett kontakt med lærere på skolene .
VG171002 - Arbeidstilsynet har merket seg at Utdanningsetaten sammen med skolene håndterer dette.
VG171002 Skolene mottar elever i et stykkpris-system der mest mulig elever gir mest mulig penger til skolen.
VG171001 Aktivisten Augsti Gil sier at det ikke var noen stemmesedler eller stemmeurner i en av skolene i Barcelona der hundrevis av mennesker har tilbrakt natten for å sikre stemmelokalet.
DB171001 På Twitter skriver folk som har sovet ved skolene i natt, at politiet har fulgt nøye med dem.
DB171001 Derfor har de okkupert skolene i hele helga, skriver BBC.
DB171001 De ønsker ikke at politiet skal stenge skolene .
DB171001 Lørdag ble over halvparten av skolene som skulle brukes stengt av spansk politi, men regionale katalanske myndigheter framholder likevel at folkeavstemningen vil gjennomføres på demokratisk vis.
DB171001 Fristen katalansk, regional høyesterett har satt for å tømme skolene er ute.
DB171001 Mange velgere sov i og utenfor valglokalene natt til søndag for at politiet ikke skulle stenge skolene som ble brukt.
DA171001 Lørdag ble over halvparten av de over 2.000 skolene som skulle vært brukt som valglokaler, stengt av spansk politi, men regionale katalanske myndigheter framholdt søndag morgen likevel at folkeavstemningen vil bli gjennomført.
AP171001 Allerede lørdag ble over halvparten av de over 2000 skolene som skulle vært brukt som valglokaler, stengt av spansk politi.
AP171001 Lørdag ble over halvparten av de over 2000 skolene som skulle vært brukt som valglokaler, stengt av spansk politi.
AA171001 Spansk politi stengte lørdag over halvparten av skolene som var tenkt brukt som valglokaler. ( ©NTB ) ¶
AA171001 Lørdag ble over halvparten av de over 2.000 skolene som skulle vært brukt som valglokaler, stengt av spansk politi, men regionale katalanske myndigheter framholdt søndag morgen likevel at folkeavstemningen vil bli gjennomført.
AA171001 Aktivisten Augsti Gil sier at det ikke var noen stemmesedler eller stemmeurner i en av skolene i Barcelona der hundrevis av mennesker har tilbrakt natten for å sikre stemmelokalet.
AA171001 Lørdag ble over halvparten av de over 2.000 skolene som skulle vært brukt som valglokaler, stengt av spansk politi, men regionale katalanske myndigheter framholdt søndag morgen likevel at folkeavstemningen vil bli gjennomført.
VG170930 Regjeringen i Madrid meldte lørdag at politiet har stengt 1.300 av de i alt 2.315 skolene som var tenkt brukt som valglokaler søndag.
DN170930 Ved flere skoler hadde foreldre planlagt å bruke lørdagen til aktiviteter for barna og dermed hindre politiet i å stenge skolene .
DN170930 Politiet i Catalonia har bedt foreldre og barn om å forlate skolene i den spanske regionen slik at de kan utføre ordren om å stanse folkeavstemningen. ( illustrasjonsbilde ) Foto : Gabril Bouys/AFP Photo ¶
DN170930 Men lørdag ble de oppsøkt av politifolk som sa at skolene må være tømt innen søndag morgen klokka 6.
DN170930 Flere foreldre har overnattet på skolene for å sikre at de kan bli brukt som valglokaler søndag.
DA170930 Han mener det ikke vil hjelpe stort å bruke millioner av kroner i skolene , når det er ungdommene som trenger hjelpen.
AP170930 Politiet i Catalonia har bedt foreldre og barn om å forlate skolene i den spanske regionen slik at de kan utføre ordren om å stanse folkeavstemningen.
AP170930 Men lørdag ble de oppsøkt av politifolk som sa at skolene må være tømt innen søndag morgen klokken 6.
AP170930 Foreldre overnatter på skolene
AP170930 Flere foreldre har overnattet på skolene for å sikre at de kan bli brukt som valglokaler søndag.
AP170930 Regjeringen i Madrid meldte lørdag at politiet har stengt 1300 av de i alt 2315 skolene som var tenkt brukt som valglokaler.
AP170930 Men lørdag ble de oppsøkt av politifolk som sa at skolene må være tømt innen søndag morgen klokken 6.
AP170930 Flere foreldre og deres barn overnattet på skolene allerede fra fredag, for å sikre at lokalene kan brukes som valglokaler.
AA170930 Ved flere skoler hadde foreldre planlagt å bruke lørdagen til aktiviteter for barna og dermed hindre politiet i å stenge skolene .
AA170930 Regjeringen i Madrid meldte lørdag at politiet har stengt 1.300 av de i alt 2.315 skolene som var tenkt brukt som valglokaler søndag.
AA170930 Men lørdag ble de oppsøkt av politifolk som sa at skolene må være tømt innen søndag morgen klokka 6.
AA170930 Flere foreldre overnattet natt til lørdag på skolene sammen med sine barn for å sikre at de kan bli brukt som valglokaler.
AA170930 Ved flere skoler hadde foreldre planlagt å bruke lørdagen til aktiviteter for barna og dermed hindre politiet i å stenge skolene .
AA170930 Politiet i Catalonia har bedt foreldre og barn om å forlate skolene i den spanske regionen slik at de kan utføre ordren om å stanse folkeavstemningen.
AA170930 Men lørdag ble de oppsøkt av politifolk som sa at skolene må være tømt innen søndag morgen klokka 6.
AA170930 Flere foreldre har overnattet på skolene for å sikre at de kan bli brukt som valglokaler søndag.
NL170929 | Nei til ansiktsløse i skolene
DB170929 ¶ BYRÅD : Jeg bruker mye tid på å forankre skolepolitikken i møte med etaten, skoleledere og lærere på mine ukentlige besøk ute i skolene , skriver byråd Tone Tellevik Dahl i dette svaret.
DB170929 Jeg bruker mye tid på å forankre skolepolitikken i møte med etaten, skoleledere og lærere på mine ukentlige besøk ute i skolene .
DB170929 Den politiske ledelsen i Oslo, som har varslet femten millioner i ekstra støtte til de utsatte skolene , sto ikke på mottagerlisten for statsrådens henvendelse, som inkluderte Oslo-politiet, Utdanningsetaten og Justisdepartementet.
AA170929 I delstaten Borno er hele 60 prosent av skolene nå stengt.
AA170929 - I tillegg til forferdelig underernæring, vold og kolerautbrudd, er angrepene på skolene i ferd med å skape en tapt generasjon, noe som truer både deres og landets framtid, sier UNICEFs nestleder Justin Forsyth.
VG170928 Tidligere har VG omtalt et møte mellom politiet og politikerne i Oslo i juni, der skolene Ulsrud, Hellerud, Bjerke, Kuben og Stovner ble trukket frem som skoler med spesielt store utfordringer av politiet.
VG170928 Janne Birgitta Stømner, leder for Ny felles enhet for forebyggende i Oslo politidistrikt, forteller at politiet har et nært samarbeid med Utdanningsetaten og skolene i byen.
VG170928 Asheim mener politikerne, skolene og politiet også må se på hvorvidt dårlig integrering kan ha skyld i den økende voldsstatistikken.
VG170928 - Alle skolene har egne kontakter i politiet, det har de hatt i mange år gjennom SaLTo-samarbeidet, sier Stømner til VG.
DB170928 En studie fra Center for Reproductive Rights viser at mer enn 55.000 gravide jenter i Tanzania har blitt utvist fra skolene de har gått på de siste ti årene.
AP170928 Skolene i området er nå stengt og sivilbefolkningen har måttet trekke seg ut etter eskalering i voldelige angrep fra begge sider.
AA170928 - For øvrig inviterer jeg gjerne både Tone Tellevik-Dahl og Martin Henriksen til å komme opp av skyttergravene, for hvis vi gjør dette til en krangling om hvem som har ansvaret, så gjør vi alt annet enn å hjelpe de skolene som nå har store utfordringer.
SA170927 Olsen mener politianmeldelsene viser fortvilelsene foreldre opplever og et totalt fravær av å bli møtt på en god måte fra skolene .
SA170927 Konstituert kunnskapsminister, Henrik Asheim, uttalte tirsdag at det er en fallitterklæring for skolene at mobbesaker havner hos politiet.
FV170927 Olsen mener politianmeldelsene viser fortvilelsene foreldre opplever og et totalt fravær av å bli møtt på en god måte fra skolene .
FV170927 Konstituert kunnskapsminister, Henrik Asheim, uttalte tirsdag at det er en fallitterklæring for skolene at mobbesaker havner hos politiet.
BT170927 Olsen mener politianmeldelsene viser fortvilelsene foreldre opplever og et totalt fravær av å bli møtt på en god måte fra skolene .
BT170927 Konstituert kunnskapsminister, Henrik Asheim, uttalte tirsdag at det er en fallitterklæring for skolene at mobbesaker havner hos politiet.
AP170927 Hanshaugen bydel, alle skolene i Frogner bydel og flere skoler i Østensjø bydel.
AP170927 trinn på resten av skolene i St.
AP170927 trinn på alle skolene i bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, Bjerke, Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand - og enkelte av skolene i bydelene Østensjø og St.
AP170927 trinn på alle skolene i bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, Bjerke, Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand - og enkelte av skolene i bydelene Østensjø og St.
AP170927 - Men jeg er også veldig fornøyd med barnehagene og har hørt at skolene er gode, sier Nogva.
AP170927 Olsen mener politianmeldelsene viser fortvilelsene foreldre opplever og et totalt fravær av å bli møtt på en god måte fra skolene .
AP170927 Konstituert kunnskapsminister, Henrik Asheim, uttalte tirsdag at det er en fallitterklæring for skolene at mobbesaker havner hos politiet.
AA170927 Olsen mener politianmeldelsene viser fortvilelsene foreldre opplever og et totalt fravær av å bli møtt på en god måte fra skolene .
AA170927 Konstituert kunnskapsminister, Henrik Asheim, uttalte tirsdag at det er en fallitterklæring for skolene at mobbesaker havner hos politiet.
SA170926 | Kunnskapsministeren : - At mobbesaker havner hos politiet, er en fallitterklæring for skolene
SA170926 Han mener den nye mobbeloven vil sørge for at skolene griper raskere inn.
SA170926 - En fallitterklæring for skolene , sier konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim.
SA170926 - Det handler om å sende et signal og legge et press på skolene , sier Rustad.
SA170926 - Det er en fallitterklæring for skolene dersom foreldre opplever at de må gå til politiet for å bli tatt på alvor.
SA170926 - Skolene skal få eksterne veiledere slik at de kan bli bedre til å forebygge og håndtere mobbing, sier Asheim.
DB170926 Debatten om hva som er den beste måten å lede skolene på, er basert på en skvær uenighet der alle perspektiver og undersøkelser og bør frem og opp på bordet.
DB170926 Skolene har blitt drevet ut fra en sterk tro på målstyring, der omhyggelig ettersyn med skoler og lærere og hyppig testing av elevene har vært brukt for å sikre at progresjonen gjennom skolen skjer etter en fastsatt marsjtakt.
DB170926 Hva kan skolene gjøre annerledes ?
BT170926 | Kunnskapsministeren : - At mobbesaker havner hos politiet, er en fallitterklæring for skolene
BT170926 Han mener den nye mobbeloven vil sørge for at skolene griper raskere inn.
BT170926 - En fallitterklæring for skolene , sier konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim.
BT170926 - Det handler om å sende et signal og legge et press på skolene , sier Rustad.
BT170926 - Det er en fallitterklæring for skolene dersom foreldre opplever at de må gå til politiet for å bli tatt på alvor.
BT170926 - Skolene skal få eksterne veiledere slik at de kan bli bedre til å forebygge og håndtere mobbing, sier Asheim.
AP170926 | Kunnskapsministeren : - At mobbesaker havner hos politiet, er en fallitterklæring for skolene
AP170926 Han mener den nye mobbeloven vil sørge for at skolene griper raskere inn.
AP170926 - En fallitterklæring for skolene , sier konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim.
AP170926 - Det handler om å sende et signal og legge et press på skolene , sier Rustad.
AP170926 - Det er en fallitterklæring for skolene dersom foreldre opplever at de må gå til politiet for å bli tatt på alvor.
AP170926 - Skolene skal få eksterne veiledere slik at de kan bli bedre til å forebygge og håndtere mobbing, sier Asheim.
AA170926 Vi ser fire konkrete resultater som går igjen fra skolene vi jobber med : Det er færre ungdommer uten en eneste venn, mindre hyppig mobbing, redusert rusmisbruk og mindre psykiske vansker blant elevene.
AA170926 | Kunnskapsministeren : - At mobbesaker havner hos politiet, er en fallitterklæring for skolene
AA170926 Han mener den nye mobbeloven vil sørge for at skolene griper raskere inn.
AA170926 - En fallitterklæring for skolene , sier konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim.
AA170926 - Det handler om å sende et signal og legge et press på skolene , sier Rustad.
AA170926 - Det er en fallitterklæring for skolene dersom foreldre opplever at de må gå til politiet for å bli tatt på alvor.
AA170926 - Skolene skal få eksterne veiledere slik at de kan bli bedre til å forebygge og håndtere mobbing, sier Asheim.
DB170923 En av skolene på Oslo beste vestkant, i et område hvor det er svært dyrt å bo, har nylig planlagt en større klassetur.
DB170922 Mange institusjoner gjør dette allerede, blant annet gjennom å dra ut til skolene og lære de unge om privatøkonomi.
DA170922 Ulsrud er blant skolene som får støtte, sammen med sju andre skoler som alle har under 3,5 i karaktersnitt ved inntak.
DA170922 Til nyttår skal da skolene kunne ansette det de trenger, enten det er miljøarbeidere, psykologer, lærere eller noe annet.
DA170922 Felles for de åtte videregående skolene som får støtte i tiltakspakken fra kommunen, er at de har et karaktersnitt på under 3,5 ved inntak.
DA170922 Disse åtte skolene får millionene ¶
AP170922 Tiltakspakke som skolene kan velge fra med utgangspunkt i kartleggingen, blant annet flere miljøarbeidere, helsesøstre, NAV-veiledere, mindre klasser og ekstra undervisning.
AP170922 På en av skolene har vi nå fått på plass et eget team med 12 medarbeidere, som arbeider med miljø, helse, sikkerhet og kultur på skolen.
AP170922 Pengene skal brukes for å bygge et sterkere apparat rundt elevene ved disse åtte skolene med blant annet flere miljøarbeidere, lærere og helsesøstre.
AP170922 Et eget nettverk for de åtte skolene , der de skal følges opp og samarbeide om utprøving av tiltak.
AP170922 Ekstra erfarne lærere til å veilede lærere på flere av skolene .
AP170922 Skolene som får ekstra støtte, har alle under 3,5 i karaktersnitt ved inntak.
AA170922 Til nyttår skal da skolene kunne ansette det de trenger, enten det er miljøarbeidere, psykologer, lærere eller noe annet.
AA170922 Pengene skal skolene få bruke til det de selv mener er viktigst, etter at de har gjennomført en såkalt ståstedsanalyse.
AA170922 Skolene som får ekstra støtte, har alle under 3,5 i karaktersnitt ved inntak, skriver Dagsavisen.
NL170921 Denne gang ble det gjort av Nordlys sin kommentator Tone Angell Jensen som skaper usikkerhet om hva Tromsø Ap mener om Niqab og Burka på skolene i Tromsø.
DB170921 På hjemmesidene sine skriver Udir at formålet med de nasjonale prøvene er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk.
AA170921 På hjemmesidene sine skriver Utdanningsdirektoratet at formålet med de nasjonale prøvene er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk.
DB170920 Familiene er samlet utenfor skolene og iherdig forsøker å hjelpe til med redningsarbeidet.
DB170920 Vi vil forsterke innsatsen mot mobbing og trakassering, ha mer fysisk aktivitet på skolene , innføre et mer praktisk rettet håndverksfag i grunnskolen, styrke elevens digitale ferdigheter og om lag 100 andre offensive programforslag vi mener vil bidra til å gjøre norsk skole enda bedre.
DB170920 Høyre vil innføre plikt for skolene til å gi ekstra undervisning både for elever som strever og for elever som trenger ekstra utfordringer.
DA170919 Men da det kom et nytt byråd, ble det bestemt at hele skolene skulle rives, sier Tore Wilken Nitter Walaker ( V ) til Dagsavisen.
DA170919 - Vi er godt kjent med situasjonen ved flere av de videregående skolene i Oslo, og har tett kontakt med flere av våre tillitsvalgte.
AA170918 Forlaget oppfordrer skolene til å « sette av litt tid og skrive dem inn ».
AA170918 En av skolene varslet fra om feilen til forlaget like før skolestart.
AP170917 Forlaget oppfordrer skolene til å « sette av litt tid og skrive dem inn ».
AP170917 En av skolene varslet fra om feilen til forlaget like før skolestart.
DB170916 Det er Kulturetatens oppgave å forvalte og ha kontroll over kunstverkene, å sørge for at kontorene, skolene og barnehagene vet hvordan de skal ta vare på kunsten de forhåpentligvis setter stor pris på.
DB170915 Skolene visste nok noe, og var bekymret for noen elever.
SA170914 Statped har en viktig rolle i å veilede skolene i hvordan teknologi kan bidra til økt læringsutbytte og inkludering hos elever med særskilte opplæringsbehov.
NL170914 I distrikts-Troms, og for såvidt også ellers i utkant-Norge, kappes de om hvem som har de dårligste veien og de mest nedlagte skolene , færrest sykepleiere og flest nedlagte gårdsbruk, mens Frp bygger firefeltsveier med skyhøye bompenger og en forsinket jernbane på Østlandet og Vestlandet.
VG170913 Høstferien : ¶ Skolene på Østlandet og Nord-Norge har høstferie i uke 40 og Trøndelag og Vestlandet har høstferie i uke 41.
NL170913 5 av forslagene, herunder ansvaret for de samiske videregående skolene som i dag er underlagt Kunnskapsdepartementet, er foreslått lagt til Finnmark.
DA170913 Skolevesenet i Spokane opplyser på Twitter at det er innført sikkerhetstiltak ved alle skolene i distriktet som en forholdsregel.
DA170912 De frykter omfattende støybelastning for nabolaget og de sju skolene og 13 barnehagene i området fra skytetreningen og helikoptertrafikken som beredskapssenteret vil medføre.
NL170911 Det er viktig at verdigrunnlaget er kjent og blir tatt i bruk på alle nivå i skolesamfunnet : I profesjonsfellesskapet når lærerne planlegger undervisningen, i samarbeid med hjemmet, i rektorkollegiet når skolene kompetanseutvikling planlegges, og i kommunestyrene når skolenes måloppnåelse og praksis vurderes, og når nye vedtak skal fattes.
DN170911 Mer enn halvparten av de britiske skolene klatrer i rangeringen, mens kun én av de franske skolene gjør det samme.
DN170911 Mer enn halvparten av de britiske skolene klatrer i rangeringen, mens kun én av de franske skolene gjør det samme.
DN170911 Mens en tredjedel av de britiske skolene klatrer mer enn fem plasser i rangeringen, faller to tredjedeler av de franske skolene med over fem plasser.
DN170911 Mens en tredjedel av de britiske skolene klatrer mer enn fem plasser i rangeringen, faller to tredjedeler av de franske skolene med over fem plasser.
DN170911 Blant de 95 skolene på listen er 24 franske og 18 britiske.
VG170910 Partiet vil ifølge partiprogrammet for kommende stortingsperiode gi privatskolene akkurat like mye støtte som de offentlige skolene mottar.
VG170910 Målet må jo være at de kommunale skolene og fylkeskommunale videregående skolene gir et stadig bedre tilbhud innen realfagene også.
VG170910 Målet må jo være at de kommunale skolene og fylkeskommunale videregående skolene gir et stadig bedre tilbhud innen realfagene også.
VG170910 I dag får de private videregående skolene en støtte som utgjør 85 prosent av de offentlige skolene .
VG170910 I dag får de private videregående skolene en støtte som utgjør 85 prosent av de offentlige skolene.
VG170910 Fremskrittspartiet vil for sin del legge enda bedre til rette for privatskolene og likebehandle de private skolene .
VG170910 Det er fordi vi vektlegger at de private skolene skal være alternativ til de eksisterende, svarer Asheim.
VG170910 - Har du merket forskjell på rammevilkår for de private videregående skolene etter at Solberg-regjeringen tok over ?
VG170910 - Du frykter ikke at de private skal undergrave de etablerte offentlige skolene ?
AP170910 Dermed har domstolen tatt stilling til en rekke omstridte politiske saker gjennom årene, som for eksempel dødsstraff, raseskille i skolene og selvbestemt abort.
AA170909 Vi vil sørge for at skolene har en helsesøster som er tilgjengelig og har tid, nok voksne som kan bekjempe mobbing og bidra til et bedre læringsmiljø og at elevene lærer om psykisk helse på skolen.
VG170908 Jeg tror mitt hus er langt tryggere enn nødsentrene de oppretter på for eksempel skolene her, sier Rice, som også viser VG at han har satt sponplater foran vinduene.
NL170908 Verdiene som de referer til er gudstjeneste i skolene , å gå rundt det hedniske norrøne juletreet og at julesanger snart er et minne blott.
DB170908 ¶ DET GÅR BRA MED SKOLER MED MINORITETSANDEL : Men forskerne vokter seg for å konkludere om skolene der nesten alle elevene har innvandrerbakgrunn.
DB170908 Her er statsminister Erna Skole ved en av disse skolene , Hersleb skole i Oslo.
DB170908 Det var gledelige nyheter da forskere ved Universitetet i Oslo kunne presentere resultater som også overrasket dem selv : At skolene som har en høy andel minoritetselever ikke har dårligere resultater enn andre.
VG170907 De fleste skolene har blitt ødelagt, sier Collomb under en pressekonferanse ifølge nyhetsbyrået AP.
DA170907 Kongsgård er selvsagt ikke representativ, men det er en gjennomgangstone på de videregående skolene i oljefylket at partier med miljø og klima på dagsorden gjør det godt.
VG170906 Venstre vil også gi skolene mulighet til å opprette egne valgfag etter hva lærerne har kompetanse i og hva elevene ønsker.
VG170906 Skolene trenger kompetanse i å forebygge og avdekke lærevansker, psykiske problemer og andre utfordringer tidlig i utdanningsløpet, sier hun.
NL170906 Den er innført av Høyres kunnskapsminister Røe Isaksen, men er upopulær blant elevene, og har vært et hett tema i valgdebattene ved de videregående skolene .
DN170906 Myndighetene i Florida Keys, sør i Florida, startet frivillig evakuering av turister og besøkende tidlig onsdag morgen, og beordret samtidig at alle skolene skulle stenges.
DA170906 Tilsynelatende har ikke Tone Tellevik Dahl barn i skolepliktig alder, for hun svarte klart avvisende på det spørsmålet, og bekreftet også for sikkerhets skyld at det ikke er sånn at mange barn fritas for kartleggingsprøver for å sikre skolene bedre resultater.
DA170906 Det er utarbeidet beredskapsplaner og skolene har såkalte tiltakskort for ulike type hendelser.
DA170906 Skolene i Buskerud har hatt jevnlige beredskapsøvelser de siste årene, med fylkesmann, politi og skole- og utdanningsavdelingen til stede.
VG170905 I et svar til undertegnede mener de Arbeiderpartiet « svartmaler situasjonen på skolene i Oslo ».
VG170905 For det er ikke gratis å sette skolene våre i stand til å gi hver eneste elev god opplæring.
VG170905 Dette er noen av funnene hennes : ¶ * 1 Jo høyere inntektsnivå foreldrene har, jo høyere karakternivå er det på skolene .
DB170905 Skolene på øygruppen holder stengt tirsdag, ifølge NTB.
DA170905 - Det virker som vi har truffet et behov hos skolene når det gjelder å framstille politikk på en gøyal og spennende måte, slik at barna engasjerer seg.
AP170905 Arbeiderpartiet vant valget ved tolv av skolene , mens Høyre fikk størst oppslutning ved syv skoler.
AP170905 Arbeiderpartiet sikret seg over 50 prosent av stemmene ved fem av de videregående skolene i hovedstaden.
AP170905 Arbeiderpartiet ble den soleklare vinneren av skolevalget på de videregående skolene i Oslo.
AA170905 Skolene på øygruppen holder stengt tirsdag. ( ©NTB ) ¶
AA170905 I forkant er det valgkamp og debatter på skolene .
DN170904 Det er rundt halvparten av skolene som er med i årets skolevalg.
DB170904 Instruktører som jobber ute i lærebedriftene, kan hospitere i skolene for å bli bedre kjent med hvordan undervisningen foregår.
DB170904 Og på alle skolene i nærheten av der du bor ?
AA170904 Ved forrige skolevalg var det 150.000 elever som deltok, og i år kan tallet bli enda høyere, ettersom elevtallet ved de påmeldte skolene er høyere enn tidligere.
AA170904 I forkant er det valgkamp og debatter på skolene .
DN170903 Men skolene har en jobb å gjøre når det kommer til å motivere ungdom til å delta av andre grunner enn at det er noe alle gjør. 3.
DN170903 | - Mye av skolevalget er rettet mot å sosialisere ungdom inn i en norm som sier at det er viktig å delta i valg, men som ikke sier hvorfor ¶ Skolene må motivere ungdom til å stemme av andre grunner enn plikt, mener Julie Ane Ødegaard Borge som har skrevet doktorgrad om skolevalget.
DA170903 Vi hører fra skolene at elevene er veldig engasjerte, sier Skjåk.
DA170903 Skjåk roser skolene og ungdommene for innsatsen med å gjennomføre valgene.
DA170903 Papirstemmene blir telt opp av elever ved skolene og resultatet registrert hos NSD.
DA170903 Fordi antall elever på de påmeldte skolene er flere enn før, regner altså NSD med at flere ungdommer vil delta.
DA170903 Dermed fikk skolene mulighet til å rapportere inn resultatene, og man fikk landsdekkende resultater.
DA170903 Skolene kan velge mellom papirstemmer og elektronisk valg.
AA170903 Vi hører fra skolene at elevene er veldig engasjerte, sier Skjåk.
AA170903 Skjåk roser skolene og ungdommene for innsatsen med å gjennomføre valgene.
AA170903 Papirstemmene blir telt opp av elever ved skolene og resultatet registrert hos NSD.
AA170903 Fordi antall elever på de påmeldte skolene er flere enn før, regner altså NSD med at flere ungdommer vil delta.
AA170903 Dermed fikk skolene mulighet til å rapportere inn resultatene, og man fikk landsdekkende resultater.
AA170903 Skolene kan velge mellom papirstemmer og elektronisk valg.
AA170902 Bystyret i Trondheim har vedtatt å nekte utbyggere å starte boligbygging, uten at det er sikret tilstrekkelig kapasitet på skolene i nærområdet.
VG170901 Vi er selvfølgelig åpne for å støtte også andre tiltak som kan gjøre de utsatte skolene tryggere.
VG170901 Verken Aps skolebyråd i Oslo eller Jonas Gahr Støres nærmeste medarbeider, Jonas Bals, presenterer i VG ett eneste tiltak som vil hjelpe skolene i forbindelse med skolestart.
VG170901 LITE KONSTRUKTIVT : - Vi må gjøre de utsatte skolene i Oslo tryggere.
VG170901 I tillegg mener vi skolene bør ha økt tilstedeværelse av uniformert politi med narkotikahunder samt tillate bruk av overvåkingskamera i fellesområdene på skoler som trenger å oppklare og forebygge voldsepisoder.
VG170901 Det er et svik mot den ungdommen som enten har opplevd overgrep eller føler seg utrygge på skolene sine.
VG170901 Dessverre har Arbeiderpartiets bidrag så langt vært å urettmessig å skylde på Høyre og svartmale situasjonen på skolene i Oslo.
DB170901 I tillegg står utdanningssektoren overfor en egen krise ; 70,4 prosent av FN-skolene og 62,8 prosent av skolene opererer allerede på doble skift og strever for å imøtekomme det høye antallet elever og studenter.
DA170831 En stor andel av byens minoritetsinnbyggere bor på Fjell, og mellom 70 og 80 prosent av elevene ved skolene i området har minoritetsbakgrunn.
AP170831 Ved flere av skolene i bydelen har over 50 prosent av elevene behov for særskilt norskopplæring. 5,1 prosent av befolkningen var registrert arbeidsledige ved utgangen av juli 2017.
AP170831 klasse på skolene Stig, Høybråten, Stovner, Vestli og Rommen.
AA170831 Tatt i 146 km/t i snitt gjennom Helltunnelen ¶ | - Det kan ikke være utbyggerne som bestemmer hvor skolene skal bygges ¶
AA170831 I 2035 viser beregningene at rundt halvparten av skolene vil ha flere elever enn det er plass til.
AA170831 Boligbyggingen må ikke stoppe på grunn av knapp kapasitet på flere skoler, men det kan ikke være utbyggerne som skal bestemme hvor skolene skal bygges, sa Arbeiderpartiets Geir Waage.
DB170830 Den lovfester at skolene skal ha nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser, at skolen har en aktivitetsplikt når elever ikke har det bra på skolen, og har en plikt til å jobbe systematisk med forebygging.
DA170830 Det offentlige holder musikkrom på skolene , da burde de også holde gymsal.
DA170830 Fordeling av elever til videregående skoler etter bosted vil frata elever på for eksempel østkanten som har gode karakterer fra ungdomstrinnet, muligheten til å søke seg inn på de skolene de har mest lyst til å gå på.
DA170830 - Nei, tvert imot viser den at noen av de beste skolene , som bidrar mest til gjennomføring, befinner seg på østkanten.
DA170830 * En oversikt over alle de videregående skolene i Oslo, viser en delt osloskole.
DA170830 * De videregående skolene i Oslo samlet sett ligger svakt under eller på landsgjennomsnittet når det gjelder hvor gode skolene er til å sikre at elevene fullfører og består.
DA170830 * De videregående skolene i Oslo samlet sett ligger svakt under eller på landsgjennomsnittet når det gjelder hvor gode skolene er til å sikre at elevene fullfører og består.
DA170830 * De videregående skolene i Oslo er ikke bedre til å løfte sine elever enn skoler ellers i landet.
DA170830 Professor Thomas Nordahl fremhever at grunnskolen i Oslo gjør det bra på nasjonale prøver og grunnskolepoeng, og at de videregående skolene derfor vil ha noe mindre å gå på når de skal løfte elevene faglig.
DA170830 Mens når vi snakker om kvaliteten på skolene er ikke det situasjonen.
DA170830 Men skolene stiller på mange måter ikke på samme startstrek.
DA170830 I går kom gjennomføringstallene for de videregående skolene i hele Norge, brutt ned på de ulike utdanningsprogrammene.
DA170830 Elever med best karakterer vil inn på de skolene som oppleves som mest attraktive.
DA170830 * En oversikt over alle de videregående skolene i Oslo, viser en delt osloskole.
DA170830 * De videregående skolene i Oslo samlet sett ligger svakt under eller på landsgjennomsnittet når det gjelder hvor gode skolene er til å sikre at elevene fullfører og består.
DA170830 * De videregående skolene i Oslo samlet sett ligger svakt under eller på landsgjennomsnittet når det gjelder hvor gode skolene er til å sikre at elevene fullfører og består.
DA170830 * De videregående skolene i Oslo er ikke bedre til å løfte sine elever enn skoler ellers i landet.
AA170830 For det andre må myndighetene styrke opplysningsarbeidet om digital mobbing og skolene må få et større ansvar for å ta tak i og håndtere hets, mobbing og vold som utøves gjennom sosiale medier.
DB170828 Det gjelder for bolighus, sykehuset, hotellene, skolene , forretningsbyggene - alt skal kles i levende grønne vekster.
AA170828 Samlet er det en økning, men noen av skolene har en nedgang i elevtallet, blant annet Danielsen videregående skole i Bergen, som har 30 færre elever enn i fjor. ( ©NTB ) ¶
AA170828 Halvparten av de kristne videregående skolene tilbyr internat.
AA170828 Det er en strategi for å overleve at skolene har en viss størrelse, sier Sundby.
AA170828 De 34 videregående skolene som er medlem hos Kristne Friskolers Forbund ( KFF ) har nærmere 6.400 elever i høst, viser tall Dagen har innhentet.
AA170828 - De kristne skolene hevder seg bra i markedet, og de fleste har en brukbar tilgang på elever.
AA170828 Skolene våre har holdt stillingen, til tross for at de krever skolepenger, sier generalsekretær Jan-Erik Sundby i KFF.
AP170827 Noen forestiller seg skolehverdagen vår slik : Engstelige lærere sniker seg rundt i et voldelig miljø, og skolene er beleiret av ungdomsgjenger som slåss med muskelbunter fra vaktselskapene.
DN170825 - Vi vil også utdanne egne IKT-lærerspesialister, som kan være med på å løfte skolene og andre lærere faglig på dette feltet, varsler Røe Isaksen.
DB170825 Flere av elevene er bevæpnet, og skolene opplever i større grad at de kommer til skolen med kniver, pistoler og andre dødelige våpen.
DA170825 Rundt årtusenskriftet var skolene i bydelen nærmest i oppløsning.
DA170825 Nå skal skolene som i årevis har blitt oversett, få mer muskler.
DA170825 I 2009 var situasjonen snudd opp ned : ¶ - Skolene var blitt så populære at det ikke var plass til alle elevene som ønsket å gå der, forteller Tellevik Dahl.
DA170825 En viktig del av den nye aktivitetsskolen i hovedstaden er at idrettsklubber, bibliotek og foreninger i nærmiljøet lager aktiviteter sammen med skolene .
DA170825 Det gir økt handlingsrom for skolene .
DA170825 Boken beskriver blant annet hvordan myndigheter og skolene i disse tre byene har arbeidet med å heve skolekvaliteten fra 2002 til 2012.
DA170825 - Ressursene til skolene fordeles omvendt proporsjonalt med de ressursene elevene har med seg hjemmefra.
DA170825 - Det skal bli lønnsomt for skolene å ta inn elever med litt ekstra bagasje.
DA170825 * Bjørnholt videregående skole skal sammen med de sju andre videregående skolene ; Stovner, Persbråten, Holtet, Hersleb, Ulsrud, Hellerud og Etterstad settes inn i det byråden kaller en « utviklingsløype ».
DA170825 september reiser skoleledere, lærere og miljøarbeidere ved de mest utsatte skolene i Oslo på studieturen « Big City School Reform » i London.
DA170825 Skolene skal følges opp og samarbeide om utprøving av tiltak.
DA170825 * Skolene skal selv sette sammen sin egen tiltakspakke skreddersydd ut fra skolens spesifikke behov.
DB170824 Og sikkert like viktig - bedre støttefunksjoner på skolene , slik at lærerne har mer tid til å konsentrere seg om det vanskeligste av alt : å få elevene til å følge med.
DB170824 Det holder ikke med instrukser til skolene om å ikke snakke om ferien.
AP170824 Dagsavisen skriver at Bjørnholt er blant de videregående skolene som opplever en opphoping av svært krevende elever.
AP170824 Skolene som trekkes frem er Stovner, Persbråten, Bjørnholt, Holtet, Hersleb, Ulsrud, Hellerud, Etterstad og Kuben ¶
AA170824 Skolene som trekkes fram er Stovner, Persbråten, Bjørnholt, Holtet, Hersleb, Ulsrud, Hellerud, Etterstad og Kuben ¶
DA170823 Vi har et tett og godt samarbeid og vet godt hvem de utfordrende elevene er og hvilke utfordringer skolene har, sier hun.
DA170823 På Dagsavisens spørsmål om de aktuelle skolene på noen måte vil få ekstra ressurser til å håndtere de spesielle utfordringene kommende høsten, svarer hun : ¶
DA170823 Jeg vet blant annet at skolene er sterkt bundet av strenge lover for arkivering av elevinformasjon, sier politiinspektør Janne Birgitta Stømner, som påpeker at Oslo politidistrikt og Oslo kommune gjennom mange år har hatt, og fortsatt har, et meget godt tverrfaglig samarbeid.
DA170823 Ifølge kilder Dagsavisen har snakket med, har områdedirektør Pål Riis og assisterende skoledirektør Patrick Stark nylig innkalt oslorektorer ved de mest utsatte skolene til et nært forestående møte der de blant annet skal få vite hvilke kriminelle gjengangere som har søkt seg til deres skole dette skoleåret.
DA170823 Direktør i Utdanningsetaten, Astrid Søgnen, svarer slik på spørsmål om hvordan andre elever og ansatte på de utsatte skolene skal sikres et godt og trygt skolemiljø når tungt kriminelle elever går ved samme skole : ¶
DA170823 - De fleste skolene er i økonomisk balanse.
DA170823 * Utarbeide en felles mal for hvordan skolene skal møte disse elevene gjennom en samtale.
AP170823 Han mener det bør være « mulig og enkelt » å få tillatelse til kameraovervåking av fellesområdene på de skolene som trenger det.
AP170823 Borgen mener rett medisin er flere lærere, miljøarbeidere og helseansatte ved skolene : ¶
AP170823 - Vi vil ha flere faste miljøarbeidere på utsatte skoler for å forebygge mot vold og gryende gjengkultur, og hindre at elever blir dratt inn i kriminelle nettverk utenfor skolene .
AP170823 - Enkelte elever og utenforstående gjemmer og oppbevarer narkotika for eksempel i skap ved skolene .
AP170823 | Det er ett problem med sikkerhetssystemer i skolene : De virker ikke ¶
AA170823 - Allerede i dag har vi store utfordringer med å rekruttere nok folk med samisk språkkompetanse til skolene og barnehagene, sier han.
DA170822 Selv om han tar seg god tid til å prate med flere av barna, har Røe Isaksen også kommet for å snakke om at regjeringen nå vil pålegge skolene plikt til å sette inn intensiv opplæring, i 1. til 4. klassetrinn, når de merker at noen henger litt etter.
DA170822 For å sette skolene i stand til dette har bevilgningene til økt lærertetthet ved de første trinnene økt med 460 millioner.
DA170822 - Jeg tror han er sjefen for alle skolene i Norge - på en måte, hvisker en liten jente i kjole.
VG170821 Selv om flertallet av de videregående skolene i Oslo er populære og har blitt satset på, så ser det veldig annerledes ut på en del av østkantskolene våre.
VG170821 Om Høyre og Fremskrittspartiet nå skal forsøke å bruke denne situasjonen til å fremstå som om de er « tough on crime », bør det avsløres for det det er : Et grovt forsøk på ansvarsfraskrivelse, fra partiene som har økt klasseforskjeller mellom skolene i hovedstaden vår.
VG170821 Nylig fikk jeg også besøkt en av disse skolene .
VG170821 Det siste året har jeg snakka med flere lærere på de videregående skolene som det nå rapporteres om at sliter med vold, rus, trusler og gjengproblematikk.
VG170821 Det er en skole der de mest ressurssterke skolene med de mest ressurssterke elevene også blir sittende igjen med mest penger, så de kan tilby variert undervisning og et godt kantinetilbud - mens elevene som har levd på ris hjemme den siste uka, og som møter sultne om morgen, på flere av skolene ikke får noe ekstra.
VG170821 Det er en skole der de mest ressurssterke skolene med de mest ressurssterke elevene også blir sittende igjen med mest penger, så de kan tilby variert undervisning og et godt kantinetilbud - mens elevene som har levd på ris hjemme den siste uka, og som møter sultne om morgen, på flere av skolene ikke får noe ekstra.
VG170821 Bare under de siste fire årene av Høyres styre i Oslo ble skolenes budsjetter kuttet med 300 millioner kroner, og de innførte en regel som gjorde at skolene bare fikk betalt 80 prosent av kostnaden for nye elever.
VG170821 Arbeiderpartiet vil sette en stopper for stykkprisfinansieringen, og setter inn målrettede tiltak mot de seks-sju skolene som sliter mest.
NL170821 SV vil innføre en nasjonal regel som sikrer skolene flere lærere, og dette kravet støttes av lærerne selv.
DA170820 - Svømming er ikke noe du lærer i løpet av noen få timer, og siden prøven består av testøvelser, får skolene en pekepinn underveis om hvilke elever som trenger ekstra støtte, sier Isaksen.
DA170820 Skolene har fått det som kalles en aktivitetsplikt, som erstatter enkeltvedtak i mobbesaker.
AP170820 Lærertettheten varierer dessuten mellom skolene , også i samme by.
AP170820 Lærertettheten varierer dessuten mellom skolene , også i samme by.
VG170819 Utdanningsetaten har gjennom våren 2017 hatt en gjennomgang av bruk av overvåkingskameraer i norske skolen, for å sikre at Datatilsynets retningslinjer blir fulgt, og at skolene har lik praksis.
VG170819 Hun viser til at stykkprisfinansieringen, som Høyre innførte, favoriserer de elevene og de skolene som har mange elever med gode karakterer.
VG170819 Eirik Lae Solberg ( H ), gruppeleder for bystyret i Oslo, mener utviklingen er svært bekymringsverdig, og ønsker å innføre en rekke tiltak for å hindre at kriminaliteten får fotfeste på skolene .
VG170819 Dette skal ikke skje på skolene våre, sier han til VG.
VG170819 Det blir det nå slutt på, og jeg jobber i disse dager frem en ny finansieringsmodell der skolene med de største behovene skal også få de største pengebeløpene, sier Dahl.
VG170819 BEKYMRET : Politiker Eirik Lae Solberg i Høyre har fremmet en rekke tiltak for at gjengkriminaliteten ved de utsatte skolene skal forverre seg.
VG170819 - Jeg har invitert elev- og lærerorganisasjonene, politiet og bydelene til et samarbeid om tiltak som kan løse utfordringene flere av de videregående skolene nå står i.
DB170819 Laursen mener tv-serien har satt en ny normal, og at den har ført til at man i større grad snakker om kjønn og seksualitet på skolene og i danske hjem.
DA170819 Vi må bort fra den usunne konkurransen mellom skolene .
DA170819 Hun mener det er særlig viktig at finansieringssystemet legges om for å kompensere skolene med størst utfordringer, all den tid ordningen med fritt skolevalg ikke endres.
DA170819 Da vil også skolene få en mer heterogen sammensetning.
DA170819 Både inntaksordningen og hvordan få en mer mangfolding elevsammensetning på skolene vil bli tema.
DA170819 - Vi har et inntakssystem basert på fritt skolevalg, som forsterker forskjellene og problemene mellom skolene .
DA170819 - Dessuten er vår skolestruktur for de videregående skolene er relativt sentralisert, så elevinntak etter skolekretser vil ikke endre situasjonen.
DA170819 Skolene med færrest søkere, får elever med lavest grunnskolepoeng.
DA170818 Skolene trenger kompetanse i å forebygge og avdekke eventuelle lærevansker, psykiske problemer og utfordringer, og de trenger ressurser til raskt å kunne sette inn ekstra støtte og veiledning ved behov.
DA170818 - Man må ta tak i finansieringssystemet og inntakssystemet til skolene .
AA170818 Tiltakene er en reaksjon på episoder med vold, trusler, tyverier og narkosalg ved skolene .
AA170818 - Vi folkevalgte er helt avhengig av å vite om de skolene som har ekstra utfordringer.
DA170817 De fleste skolene i Stavanger starter 21. august, men noen skoler starter allerede i dag, torsdag 17. august.
DA170817 Skolene ved driftsstyret kan imidlertid bestemme annen dato og annet starttidspunkt.
DA170817 Det mangler folk i skolene og i omsorgssektoren.
AP170817 - Man må ta tak i finansieringssystemet og inntakssystemet til skolene .
AA170817 - Man må ta tak i finansieringssystemet og inntakssystemet til skolene .
DA170816 - Vi har et inntakssystem basert på fritt skolevalg, som forsterker forskjellene og problemene mellom skolene .
AP170816 - Jeg tror man skal være veldig forsiktige med å tenke på adgangskontroll som en løsning for å skape trygghet i skolene .
AA170816 Politiet øker kontrollvirksomheten ved skolene i Trondheim de neste ukene.
AA170816 - Vi er allerede i gang med Aksjon skolevei 2017, og vil ha daglige kontroller ved skolene i Heimdal-området fremover.
AA170816 - Nå har det vært stille og rolig på og rundt skolene i flere måneder.
AA170816 Størst andel med pedagogikk finner vi i de offentlige skolene og blant de eldste lærerne, viser en forstudie Statistisk sentralbyrå publiserte onsdag.
DA170815 Faktisk, når jeg tenkte over det, var alle skolene jeg hadde gått på i min ungdoms Drammen bygget om, pusset opp eller lagt ned og flyttet vekk.
DA170814 Rogaland Aps stortingskandidater framhever at Arbeiderpartiet vil prioritere flere helsesøstre i skolene , hvis Ap får regjeringsmakt.
AP170814 | Undersøkelse : Halvparten av skolene har ukvalifiserte ansatte ¶
DB170813 Vurdering : Å legge til rette for at skolene får tilbud om særskilte lese-ressurser kan aldri bli feil.
VG170812 Han mener det er rart hvis kunnskapsministeren mener at overfylte klasserom ikke er noe problem, og mener skoleresultatene er et for tynt grunnlag for å vurdere kvaliteten i skolene .
DA170812 Der dette samarbeidet ikke er godt nok, er det ofte skolene som er den minst offensive parten.
DA170812 - Vi har flere samtaler med skolene når ungene er i det siste året i barnehagen.
DB170811 3000 lærere som skal være spesialister på lese og skriveopplæring, en ny spesialistutdanning for det samme, plikt for skolene til å følge opp de med svake resultater, for å nevnte noe.
DB170810 Vi vi ha en enkelt ubyråkratisk ordning der skolene selv avgjør når det må settes inn innsats for å unngå fire uker med saksbehandling.
DB170810 På en rekke punkter skjerper Høyre kravene overfor kommunene og skolene ved lovfesting.
AP170809 Politiet, skolene og barnas foreldre pratet ikke godt nok sammen, noe som gjorde det mulig for barna å skulke unna.
AA170809 Det er både egen fadderuke til NTNU-studenter, og Quak for studenter ved de andre skolene i Trondheim.
DB170808 I Sverige ble en person dømt for å distribuere løpesedler på skolene som var svært stigmatiserende når det gjelder homoseksuelle.
DB170807 De ønsker å satse på andre saker først - enten det er offentlig drift av barnehagene, kontantstøtte, mer penger til skolene eller andre saker, og prioritere miljø i andre rekke.
AA170807 - Det er viktig at skolene , kommunene og staten har kunnskap om kvaliteten og resultatene i skolen.
AA170807 ¶ Heimdal sentrum : Trafikken og støyen øker, skolene er fylt til randen, folketallet stiger og de grønne lungene fortettes.
AA170807 Trafikken og støyen øker, skolene er fylt til randen, folketallet stiger og de grønne lungene fortettes.
DB170804 Man kan opprette flere plasser på de linjene og de skolene hvor det er behov for det.
DB170804 Høyre går nemlig til valg på at alle videregåendeskoleelever skal få rett til fritt skolevalg innad i hjemstedsfylket - uavhengig av hva fylkeskommunen som driver skolene mener.
DB170804 Fylkesordfører Jenny Følling ( Sp ) i Sogn og Fjordane har en tilsvarende ordning som den Røe Isaksen nå foreslår på skolene i sitt fylke - og sier det har fungert godt.
DB170804 Det vil igjen gjøre det utfordrende å opprettholde et bredt fagtilbud på distriktsskolene, forklarer Sandvik, som på sikt er redd for at skolene i distriktene må legges ned, slik utredningene viser.
DB170804 De vil fortsatt ha full rett til å styre og planlegge for de videregående skolene sine, sier Røe Isaksen.
DB170804 Man kan opprette flere plasser på de linjene og de skolene hvor det er behov for det, sa Røe Isaksen til Dagbladet i går.
AP170804 Men han åpner for at skolene skal få større rom for skjønn og at foreldre skal kunne godkjenne fravær.
VG170803 Konklusjonen er at skolene ikke fulgte opp opplysningsplikten til barnevernstjenesten, og kommunen får i tilsynsrapporten pålegg om å rette opp i dette.
VG170803 Men jeg stiller meg kritisk til at regjeringen i sin stortingsmelding om tidlig innsats vil ha skolene til å forplikte seg til en intensiv innsats for elevene som strever, men uten at det følger med personellmessige ressurser til dette, sier Akerø til VG.
DB170803 PÅ samme vis er utprøvingen av daglige fysiske timer i skolene i full gang over hele landet.
AA170803 Konklusjonen er ifølge NRK at skolene ikke fulgte opp opplysningsplikten til barnevernstjenesten, og kommunen får i tilsynsrapporten pålegg om å rette opp i dette.
SA170802 Det var nok ulike grunner til det, men en skal ikke utelukke at et flertall av de fraværende skolene prioriterte å skrive vurderingsplaner og sette seg inn i kompetansemål for kommende skoleår.
DA170802 Men så passerer da også over en million mennesker gjennom stasjonene hver dag, til og fra jobben, til og fra skolene .
AP170802 - Utvikling av kompetanse må være et samarbeid mellom skolene og bedrifter.
AP170801 Vi må ha en infrastruktur som fungerer, en levende og kreativ næring som utvikler læremidler i skolen, og en politikk som gjør det enklere for skolene å velge riktige læremidler for dem.
NL170731 Også folk fra arbeiderbevegelsen og kommunister ble stengt inne, sammen med motstandsfolk og etter hvert lærere som sto opp mot nazifiseringen av undervisningen i skolene .
DA170729 - Derfor har vi et lovforslag om å gi skolene plikt til å gi elever som henger etter et tilbud om intensiv opplæring i lesing, skriving og regning på 1 - 4 trinn.
DA170729 - Derfor har vi et lovforslag om å gi skolene plikt til å gi elever som henger etter et tilbud om intensiv opplæring i lesing, skriving og regning på 1 - 4 trinn.
VG170726 - Det er veldig store forskjeller mellom skolene , men jeg var jo veldig heldig som fikk sjansen til å gå på Syracuse-universitetet, som hadde et veldig sterkt fotballag, forteller Alseth.
VG170726 - Høyre og FrP i regjering har allerede bestemt at vi skal lage materiell som hjelper skolene med å snakke med foreldre om bla hijab.
AA170726 - Høyre og Frp i regjering har allerede bestemt at vi skal lage materiell som hjelper skolene med å snakke med foreldre om bla hijab.
AA170726 - Høyre og Frp i regjering har allerede bestemt at vi skal lage materiell som hjelper skolene med å snakke med foreldre om bla hijab.
SA170725 På skolene i Nord-Korea er det mye strengere enn i Norge.
DB170725 Det gir henne fantastiske muligheter til å studere i et land med de beste skolene og de beste lærerne, og til å bo i verdens mest magiske by.
AP170725 På skolene i Nord-Korea er det mye strengere enn i Norge.
AA170724 Pengene skal blant annet gå til å fornye utstyrsparken på skolene .
AA170724 Vi må være tydelige i alle sammenhenger ; på skolene , i familiene og ikke minst i moskeene, på at ditt taperliv ikke legitimerer terrorangrep.
DB170723 Nå i august, når skolene starter, vil det for de aller fleste lønne seg å kjøpe en ferdig pakke med hotell, dersom man ikke allerede har tilgang til et bosted.
VG170722 Men da skolene fikk beskjed om at 22. juli ikke ville bli en del av eksamen i 2012, ble det viktigere å rekke gjennom de temaene elevene faktisk ville bli testet i.
VG170722 juli er sakte, men sikkert, på vei inn i lærebøkene - på de skolene som har råd til å kjøpe nye klassesett.
VG170722 I tillegg vektla han betydningen av bevissthet rundt Behring Breiviks ekstreme verdier, og fortsatte med å oppfordre til at skolene må ta 22.juli-hendelsene og bakgrunnen for handlingene inn i undervisngen.
SA170722 I dag har FFVA ventelister på vietnamesiske skoler som har lyst til å bli del av prosjektet, og også innad i skolene ventelister på barn som har lyst å bli med.
DB170722 Skolene må ta 22. juli-hendelsene og bakgrunnen for terrorhandlingene inn i undervisningen, mener han.
DA170722 Skolene må ta 22. juli-hendelsene og bakgrunnen for terrorhandlingene inn i undervisningen, mener han.
AP170722 I dag har FFVA ventelister på vietnamesiske skoler som har lyst til å bli del av prosjektet, og også innad i skolene ventelister på barn som har lyst å bli med.
AA170722 Skolene må ta 22. juli-hendelsene og bakgrunnen for terrorhandlingene inn i undervisningen, mener han.
AA170722 Skolene må ta 22. juli-hendelsene og bakgrunnen for terrorhandlingene inn i undervisningen, mener han.
VG170721 - Den nye politikken forbyr å undervise i evolusjonsteorien og pålegger skolene å ha egne bønnerom.
DB170717 Forskjellen mellom skolene er også høyst sannsynlig stor.
AA170717 Skolene tror sosiale medier bidrar til den økte interessen.
AA170717 Skolene tror sosiale medier bidrar til den økte interessen.
VG170716 Men skaper vi arbeidsplasser og god forvaltning slik at folk har en inntekt og betaler skatt, så vil et fattig land på sikt selv kunne betale for brønnene og skolene .
NL170714 Noen TV-reportasjer i sommer har avdekket rystende forhold ved disse skolene .
NL170714 Hva gjør skolene og Røe Isaksen med det ?
NL170714 Hva gjør skolene og Røe Isaksen med det ?
DB170712 I tillegg til fagkunnskapen lærerne har, trenger skolene også mer kompetanse i å forebygge og avdekke lærevansker, og mer ressurser til raskt å kunne sette inn ekstra støtte og veiledning til barn som trenger det.
DA170712 - Noen av dem jeg møtte, forteller at barna har gått på IS-skole, med IS sitt pensum, som er ren indoktrinering, forteller hun, men understreker at de fleste foreldrene hun møtte, ikke sendte barna til disse skolene .
NL170708 Vi må være tydelige i alle sammenhenger, på skolene , i familiene og ikke minst i moskeene, på at ditt taperliv ikke legitimerer terrorangrep.
DB170707 Til grunn la vi et syn på at det kunne være nyttig for elevene å erfare at et valg om å skofte skoletimene får konsekvenser, og at det kunne virke som et insentiv for skolene for å ta tak i ulmende problemer når en student nærmet seg det farlige tallet.
DB170707 Fraværsgrensa var ønsket av skolene og lærerne og generelt godt mottatt i høringsuttalelsene.
DA170706 - Allikevel opplever jeg at det er for store skiller mellom de studiespesialiserende skolene og de yrkesfaglige.
AP170706 Årsaken til at det er blitt litt lettere å komme inn på de fleste videregående skolene i Oslo i år, er nok at det er kommet til én ny skole siden i fjor, forklarer avdelingsdirektør Margaret Westgaard i Utdanningsetaten. | « Ingen hybler kan ødelegge Branns sjel » ¶
AA170705 I skoleåret 2015 - 16 hadde elevene i videregående skolene i Sør-Trøndelag et gjennomsnittsfravær på 9,9 dager og 21,3 timer per elev.
VG170704 Vi må være tydelige i alle sammenhenger, på skolene , i familiene og ikke minst i moskeene, på at ditt taperliv ikke legitimerer terrorangrep.
AA170702 - Denne hendelsen illustrerer at man må være beredt på neste hva som helst, sier Togstad, som mener skolene i Sør-Trøndelag « ikke er naive » når det kommer til rusproblematikk.
DA170628 - Grunnen til at det står en slik frist, er at skolene skal ha forutsigbarhet i forhold til bemanningen, sier hun, og minner om at man også kan søke SFO-plass utover høsten.
DA170628 mai flyttet fra skolene til det som tidligere var et forvaltningskontor for barnehageplasser.
NL170627 Særlig synlig blir dette når vi vet at Troms også står foran store og kostbare investeringer når det gjelder de videregående skolene .
AP170627 - Gjenåpningen av skolene etter sommerferien i september må være tidspunktet for motstand og tidspunktet for handling, skriver CGT i en uttalelse tirsdag.
SA170626skolene i USA er alt satt opp for deg, du kan bli tvunget til øvelser du ikke har gjort tidligere eller ikke har lyst til.
NL170626 Til høsten får elevene ved de øvrige videregående skolene i fylket vårt som tilbyr yrkesfaglig IKT-utdanning den samme muligheten.
NL170626 Dette kombinert med at utdanningsavdelingen til Nordland fylkeskommune har vært « på ballen » sammen med skolene og IT-næringen.
NL170626 Skolene er med i en nasjonal prøveordning som to av tre skoler i landet, hvor elevene kan velge mellom drift og programmering.
BT170626skolene i USA er alt satt opp for deg, du kan bli tvunget til øvelser du ikke har gjort tidligere eller ikke har lyst til.
AP170626 Vi skal sørge for at skolene i større grad enn i dag forstår at regelverket også gir dem et klart ansvar for de flinkeste elevene.
AP170626 Vi skal sørge for at skolene i større grad enn i dag forstår at regelverket også gir dem et klart ansvar for de flinkeste elevene.
AP170626skolene i USA er alt satt opp for deg, du kan bli tvunget til øvelser du ikke har gjort tidligere eller ikke har lyst til.
AA170626 Han tenker at tilbudet bør etableres i en av de sentrumsnære skolene : ¶
AA170626 Det vektlegges også god dialog med This og Birralee, og man ønsker at disse skolene « både utvides og beholder høy kvalitet ».
AA170626skolene i USA er alt satt opp for deg, du kan bli tvunget til øvelser du ikke har gjort tidligere eller ikke har lyst til.
VG170625 Alle skolestyrer i kommunene bør nå sette seg ned med rektorene og se på hvordan skolene administreres.
DB170625 På statlig nivå må skolene og helsevesenet ekspandere for å ta seg av de stadig større kullene, slik at det blir lite eller ingen midler igjen til standardforbedring.
BT170625 Jeg vil ha lærerne tilbake på skolene og ikke at min sønns prøver skal bli rettet mellom skitnetøysbunker og Dagsrevyen, i en vanlig stue i konkurranse mellom mange mer hyggelige ting enn å rette prøver, da er det letter repetere den karakter eleven normalt får.
SA170623 Vi kjenner naboer, turstier, skolene , tilbudene, snarveiene, de skjulte perlene, klatresteinene, de hemmelige gjemmestedene, lekeplassene, nabolagene og veiene.
DA170622 Hun viser videre til at de videregående skolene bare registrerte 44 hendelser i 2016.
DA170622 - Vi får mange tilbakemeldinger fra miljøarbeiderne rundt omkring på skolene om at det er veldig mye småtrusler og småvold som noen ganger blusser opp i store og alvorliger ting.
DA170622 - Ansatte på skolene får ikke vite om alt som skjer og flere oppgjør skjer utenfor skolegården, sier Kolstad.
BT170622 | Her vil kampene om skolene stå ¶
DB170621 Rapporten konkluderte med at skolene hadde gjort mye for 13-åringen, men de fikk likevel kritikk for at prosedyreregler ikke var fulgt.
DA170621 Skolebyråden vil sørge for at skolene som trenger mest får mest penger.
DA170621 - Det synes jeg er en gal måte å finansiere skolene på.
AP170621 Dødsfallet utløste en gransking av tre skoler hvor jenta hadde vært elev, rapporten konkluderte med at skolene hadde gjort mye, men fikk kritikk for at prosedyreregler ikke var fulgt.
AA170621 Dødsfallet utløste en gransking av tre skoler hvor jenta hadde vært elev, rapporten konkluderte med at skolene hadde gjort mye, men fikk kritikk for at prosedyreregler ikke var fulgt.
DA170620 Selv med en helsesøster på fulltid ved begge de to videregående skolene , er man ikke engang i nærheten av Helsedirektoratets anbefalte minimumsnorm - som tilsier én helsesøster på fulltid per 800 elever.
DA170620 Dette er årsaken til at Drammen Ap i sitt budsjettforslag har funnet plass til seks - sju nye helsesøsterstillinger, som skal fordeles mellom barneskolene, ungdomsskolene og de videregående skolene .
BT170619 STOR FORSKJELL : Det har slått meg hvor vanvittig stor forskjell det er på læringsmiljøet i skolene , skriver innsender.
BT170619 Det har slått meg hvor vanvittig stor forskjell det er på læringsmiljøet i skolene .
AA170619 Rådmannens anbefaling omfattet nedleggelse av Garnes skole i tillegg til de tre overnevnte skolene .
AA170619 Det opprinnelige forslaget gikk ikke gjennom i formannskapet, og i forkant av behandling i formannskapet varslet Arbeiderpartiet at de ville gå for en løsning som innebar å bevare Garnes, men legge ned de andre skolene .
AA170619 Det er Arbeiderpartiet og Høyre, som utgjør flertall i kommunestyret, som har gått inn for å legge ned skolene .
AA170619 Bevarer én av skolene
VG170618 VURDERER RÅD TIL SKOLEN FOR SELVMORDSFOREBYGGING : Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil se på hva skolene kan gjøre for selvmordsforebygging blant unge.
VG170618 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen tar nå grep for å se om skolene kan bli bedre på selvmordsforebygging.
VG170618 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen setter snart igang arbeid for at skolene skal ha et bedre grunnlag for å finne ut hva som bør gjøres både for å forebygge, og i etterkant av, et selvmord.
DB170618 Men det er også individuelle forskjeller mellom skolene .
SA170616 Ungdomsskolene vil få mer penger om politikerne vedtar forslag til ny modell for ressurstildeling til skolene .
SA170616 Finn Lea på Kannik er en av de fire rektorene som har vært med i utvalget som har hatt i oppdrag å lage forslag til ny modell for pengefordeling til skolene .
DA170616 Dette skaper et marked der skolene får betalt per elev.
DA170616 Blant skolene Dagsavisen har skrevet om er Ulsrud videregående skole på Bøler.
DA170616 - Det er en kamp mellom skolene om å få de rette elevene - de som er høyt presterende, lærer fort og som ikke trenger spesiell tilrettelegging.
BT170616 Årsaken til at skoledagene blir slappe, er at skolene må bruke store ressurser på eksamensavvikling.
BT170616 Uavhengig av hva politikerne velger å gjøre med eksamen, bør skolene føle seg forpliktet til å gi elevene travlere dager før ferien.
BT170616 Når elevene selv reagerer på at det blir for mye dødtid, må skolene ta problemet på alvor og sørge for bedre undervisning - og fylle de siste skoleukene med meningsfylt innhold.
BT170616 Det er respektløst å kreve at elevene møter opp når skolene ikke evner å fylle dagene med læring.
BT170616 Det bør ikke være vanskelig for skolene å finne noe å fylle dagene med.
BT170616 Skolene bør tilby bedre undervisning før sommeren, skriver BT på lederplass.
AA170615 Kommunalråd for Ap, Jarek Masinski, leverte et forslag i bystyret torsdag kveld hvor han understreker at oppfølgingen av stort elevfravær må skje i tett samspill og dialog med skolene og de foresatte.
AA170615 Resultatene viser at hver femte skole ikke kan vise til tilfredsstillende radonnivå, men bare i få tilfeller skyldes det at skolene hadde høye radonmålinger uten å gjøre noe med det.
SA170614 Lærerne mener driftsstyrene ved skolene i Stavanger fungerer dårlig, men driftsstyrene er godt fornøyde med seg selv.
NL170614 Vi scorer ikke like bra som resten av landet, men hvis det er slik at skolene nede i sør får lov til å ta i bruk flere hjelpemidler enn oss i nord, så er ikke det greit !
DA170614 I Utdanningsetatens egen oversikt over gjennomsnittlig poengsum for elever ved ordinært inntak av søkere til Vg1 skoleåret 2016/2017, vises dramatiske forskjeller skolene imellom.
DA170614 Det er en kamp mellom skolene om å få de rette elevene - de som er høyt presterende, lærer fort og som ikke trenger spesiell tilrettelegging.
DA170614 » - I praksis gjør dette at skolene ikke lenger bare opplever segregering som en konsekvens av bosettingsmønster.
AA170614 Han mener i tillegg at et større mangfold ved de videregående skolene er også positivt for alle elevene ved skolen.
VG170613 I meldingen foreslår regjeringen blant annet at skolene skal ha en plikt til å sette inn tidlig innsats med en gang elever blir hengende etter.
SA170613 Så da mener Aftenbladet at siden Tastaveden er så nedslitt, kan man heller prioritere de skolene som ikke er fullt så nedslitt ?
SA170613 Det er markert skille mellom det som kalles Indre Tasta ( Byfjord skole og Tastaveden ungdomsskole ) og Ytre Tasta ( alle de andre skolene som nevnt over ).
NL170613 Om vi ikke øker kvaliteten på skolene i Nord-Norge drastisk, er det et aspekt som vil dra ned attraktiviteten for hele landsdelen.
DN170613 En rekke ledende DUP-medlemmer vil ha undervisning i skolene som baserer seg på Bibelens skapelsesberetninger.
AA170613 En rekke ledende DUP-medlemmer vil ha undervisning i skolene som baserer seg på Bibelens skapelsesberetninger.
AA170613 En rekke ledende DUP-medlemmer vil ha undervisning i skolene som baserer seg på Bibelens skapelsesberetninger.
VG170612 Men det må være et ønske om forandring på skolene hvis jeg skal hjelpe, sier mobbeombud Owren.
VG170612 De skolene får en egen rødmerking i kommunen sitt oppfølgingsarbeid.
VG170612 Men det blir skolene selv som må håndheve forbudet.
VG170612 Det skolene og høyskolene selv som må håndheve forbudet.
VG170612 - På skolene er det skoleansatte som skal håndheve forbudet.
DN170612 En rekke ledende DUP-medlemmer vil ha undervisning i skolene som baserer seg på Bibelens skapelsesberetninger.
AA170612 - Hadde skolene hatt et par planker, ville de fått gode nok ramper til at folk kom seg inn på skolen.
AA170612 - For eksempel at 80 prosent av skolene i Norge ikke er tilrettelagt, og som gir en stengt dør til barn med funksjonshemning, mener hun.
VG170611 I et brev til Stortinget henviser hun til Barnekonvensjonen som sier at skolene skal være tilrettelagt for alle.
VG170611 - Det følger av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, som kom i 2008, at alle elever med nedsatt funksjonsevne skal sikres mot diskriminering med krav til universell utforming i skolene våre.
VG170610 - Men skolene må ha tilgang til bassenger som er fylt med vann ?
FV170610 Kristiansand kommune forbereder nå skolene på rettssaken der en 16 år gammel gutt står tiltalt for dobbeltdrap.
FV170610 De ber skolene være spesielt oppmerksomme på hva som skjer på sosiale medier.
DA170610 Til høsten kommer det endringer i opplæringsloven, som kort går ut på at skolene skal ha en tydeligere aktivitetsplikt.
VG170609 Hun har vært kjent med situasjonen med vold, trusler og narko i noen av de videregående skolene en stund.
SA170609 - De skolene og kommunene som har en god plan får det til.
DN170609 Spesielt Mays forslag om redusert støtte til skolene og den omstridte nye eldrepolitikken, med « dementia tax », har vært tapersaker for May, tror Røsås.
AA170609 Noen løser hverdagsfloka ved å sende ungene i SFO noen av de ni ukene skolene er stengt.
DB170608 Problemet er at selv om skolene tar standpunkt har likevel mentaliteten og filosofien godt feste i Steinermiljøene.
DB170608 DØDELIG SYKDOM : - Selv om skolene tar standpunkt har likevel vaksineskepsisen godt feste i Steinermiljøene, skriver artikkelforfatteren.
BT170608 På de skolene der FAU har klart å skaffe egne midler til noen aktivitetstilbud, bistår SFO-personalet med å organisere logistikken og følge opp aktivitetene.
AP170608 SØF-rapporten hjelper skolene til å prioritere det viktigste, mener han.
AP170608 Skolebidragsindikatorene er beregnet ut fra elevene som gikk på skolene i 2012 - 13, 2013 - 14 og 2014 - 15, med hovedvekt på skoleåret 2014 - 15.
AP170608 Han mener det er en kjent sak at det er forskjeller mellom hvor gode de videregående skolene er til å få elevene til å fullføre og bestå.
AP170608 Han er tvilende til om de som jobber med å utvikle skolene vil ta bedre beslutninger på bakgrunn av denne rapporten enn ved å bruke annen og kjent informasjon.
AP170608 Fylkene og skolene er veldig forskjellige og det er ikke sikkert man oppnår gode resultater ved å kopiere det én skole gjør.
AP170608 Begge rapportene bruker såkalte skolebidragsindikatorer for å finne ut hvorvidt skolene har løftet elevene og fått dem til å fullføre utdanningen.
AP170608 - Skolebidragsindikatorer gir oss viktig informasjon og nyanserer bildet vi får av skolene .
AP170608 SØF-rapporten hjelper skolene til å prioritere det viktigste, mener han.
AP170608 Skolebidragsindikatorene er beregnet ut fra elevene som gikk på skolene i 2012 - 13, 2013 - 14 og 2014 - 15, med hovedvekt på skoleåret 2014 - 15.
AP170608 Han mener det er en kjent sak at det er forskjeller mellom hvor gode de videregående skolene er til å få elevene til å fullføre og bestå.
AP170608 Han er tvilende til om de som jobber med å utvikle skolene vil ta bedre beslutninger på bakgrunn av denne rapporten enn ved å bruke annen og kjent informasjon.
AP170608 Fylkene og skolene er veldig forskjellige og det er ikke sikkert man oppnår gode resultater ved å kopiere det én skole gjør.
AP170608 Begge rapportene bruker såkalte skolebidragsindikatorer for å finne ut hvorvidt skolene har løftet elevene og fått dem til å fullføre utdanningen.
AP170608 - Skolebidragsindikatorer gir oss viktig informasjon og nyanserer bildet vi får av skolene . | Én stemme kan avgjøre skjebnen til 38 kommuner ¶
AA170608 Skolene er i spill på grunn av ¶
AA170608 Siden prøven består av sju øvelser, får skolene en pekepinn om hvilke elever som trenger ekstra støtte for å nå kompetansemålene, sier Isaksen.
AA170608 Siden prøven består av sju øvelser, får skolene en pekepinn om hvilke elever som trenger ekstra støtte for å nå kompetansemålene, sier Isaksen.
DA170607 Forskerne har også sett på hvor mye de ulike skolene bidrar til at elevene greier å fullføre og bestå utdanningen, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.
DA170607 En ny rapport viser at det er store forskjeller på hvor mye de videregående skolene i Rogaland bidrar til at elevene fullfører og består.
DA170607 Odu tror verken han eller fylkespolitikerne ønsker å lære om hva som faktisk skjer ute på skolene .
DA170607 Men når alle vet at de får fri hvis de ikke kommer opp i muntlig, virker det som noe skolene kalkulerer med.
DA170607 Skolene kaller det selvstudium, og elevene kan bli bedt om å lese en tekst, løse noen oppgaver, se en film - eller finne på noe selv.
BT170607 Til forskjell fra fjorårets rapport, blir ikke skolene rangert.
BT170607 Rapporten fra NIFU presenterer en rekke skolebidragsindikatorer for de videregående skolene i Norge.
BT170607 En ny rapport viser at det er store forskjeller på hvor mye de videregående skolene bidrar til at elevene fullfører og består.
BT170607 Det viktigste er at skolene analyserer egne tall.
BT170607 - Vi presenterer dette på rektorsamlinger og drar dessuten rundt på skolene , forklarer og går gjennom tallene.
BT170607 Skolene måles med fem ulike indikatorer og resultatene er svært forskjellige, sier Heggheim og legger til at han ennå ikke har gått grundig inn i tallene.
AP170607 - Den politiske korrektheten som preger skolene og universitetene, har tatt helt overhånd.
SA170606 - Hvor leverte du skolene ?
AA170606 | Fem millioner til NTNU for å samarbeide med skolene
AA170606 Vil ha bedre samarbeide med skolene : Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( i midten ) vil ha bedre samarbeide mellom grunnskolelærerutdanningene og skolene .
AA170606 Vil ha bedre samarbeide med skolene : Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( i midten ) vil ha bedre samarbeide mellom grunnskolelærerutdanningene og skolene.
DA170605 - Kommer dere til å sette av mer ressurser til Ulsrud videregående skole til høsten slik at de kan ansette flere miljøarbeidere ? - Skolene finansierer sin virksomhet innenfor tildelt rammebudsjett.
DA170605 - Skolene som har problemer må få hjelp, ressurser og fagfolk.
AP170605 - Et fantastisk opplegg for skolene
AP170605 - Skolene dynges ned av ymse tilbud.
AP170604 Elever er på plass i skolene og forsøker å ta igjen noe etter årevis av tapt undervisning.
AP170604 For de fleste av disse åtte skolene utgjør statsstøtten en vesentlig andel av inntektene, skriver nettavisen Khrono.
AP170604 Det er stor forskjell på hvor avhengige skolene er av statsstøtten.
AA170604 For de fleste av disse åtte skolene utgjør statsstøtten en vesentlig andel av inntektene, skriver nettavisen Khrono.
AA170604 Det er stor forskjell på hvor avhengige skolene er av statsstøtten.
VG170603 Selv opplyser skolene at de opplever få problemer med juks, og flere understreker at de unngår å sette vaktene i klasserom med elever de har nære forhold til.
VG170603 I praksis er det skolene selv som velger sine eksamensvakter.
VG170603 Eksamenskoordinator Mari Bjugstad Wiken i Utdanningsdirektoratet forteller at de har stor tillit til at skolene og fylkeskommunene selv sørger for en sikker gjennomføring av eksamen.
VG170603 Direktoratet har ikke fått tilbakemeldinger om at eksamensvaktene som en påvirkende faktor, har vært et problem for skolene .
VG170603 Bare to av de 16 videregående skolene som har besvart VGs henvendelse, har skrevne retningslinjer for hvem som kan sitte som eksamensvakt.
VG170603 - Når så mange har opplevd en ikke-nøytral eksamensvakt, er det åpenbart at signalene fra Udir til skolene ikke er tydelige nok.
VG170603 - Jeg skal ikke legge meg opp i hvordan skolene finner eksamensvakter, men de må ta ansvaret for å gjennomføre eksamen på skolene sine på alvor, sier Chaudhry, som også etterlyser grep fra Utdanningsdirektoratet.
VG170603 - Jeg skal ikke legge meg opp i hvordan skolene finner eksamensvakter, men de må ta ansvaret for å gjennomføre eksamen på skolene sine på alvor, sier Chaudhry, som også etterlyser grep fra Utdanningsdirektoratet.
VG170603 - Hvordan foreslår du at skolene skal sikre at de har nøytrale eksamensvakter ?
VG170603 - Skolene må sørge for å skaffe vakter som de kan stole på.
DN170601 - Jeg fant også tydelig sammenheng mellom prestasjoner og elevsammensetning på skolene med stor andel kvinnelige lærere.
DB170601 Ekspert advarer mot nøtteangst : - Vi skaper falsk trygghet på skolene
DB170601 Ekspert advarer mot nøtteangst : - Vi skaper falsk trygghet på skolene ¶ | 3. runde i NM avsluttes i dag med lokaloppgjør i Mjøndalen ¶
DB170601 Det er derfor Fremskrittspartiet i regjering nå sørger for at det utformes en ny veileder i skolen, som stadfester at det skal svært mye til for at skolene skal kunne kjønnsdele undervisningen.
AA170601 Vi ser nå at det jobbes mer systematisk i fylkene for å få flere elever til å fullføre, og skolene rapporterer at de i langt større grad enn tidligere jobber for at alle kan bestå videregående opplæring, sier kunnskapsministeren.
DB170531 Ekspert advarer mot nøtteangst : - Vi skaper falsk trygghet på skolene
DB170531 Disse sivile etatene gjør en innsats i dag, men for skolene stanser ansvaret etter ti års grunnskole, for barnevernet ved fylte atten år og For NAV når du har fylt ut søknadsskjemaet riktig.
DA170531 « Da vektere er i sivil kan vi ikke gå ut med navnene på skolene , da sikkerhetstiltakene ikke lenger vil ha noen verdi dersom elevene er kjent med at det er vektere på skolen » skriver Søgnen.
DA170531 Som Dagsavisen tidligere har skrevet er Oslo Handelsgymnasium en av skolene som ved flere anledninger har brukt vektere for å holde øye med potensielt farlige elever.
DA170531 Oslo Handelsgymnasium ( OHG ) er en av skolene i Oslo som ved flere anledninger har hyret inn vektere fra Securitas for å trygge lærere og elever ved skolen.
DA170531 - Som regel er det skolene selv som dekker dette, sier Søgnen.
AA170531 Beskytter kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen de rødgrønnes lokale strategi ; at all elevtallsvekst skal forbeholdes de offentlige skolene ?
VG170530 Så vidt jeg, og andre undrende foreldre vet, er ikke vårt eget terrorangrep en del av læreplanen, eller beskrevet i historiebøkene, eller en del av andre prosjektorienterte opplegg i skolene , ennå.
BT170530 Vi mener de offentlige skolene må rustes opp i kampen mot private, sier stortingsrepresentant Erik Skutle ( H ) Foto : Gorm Gaare FOTO : GORM K GAARE ¶
BT170530 Fana Gymnas ble lagt ned i 2015 nettopp fordi vi ikke hadde mulighet til å dimensjonere ned de private skolene .
BT170530 Da Hordaland fylkeskommune ble bedt om innspill ga vi kunnskapsministeren beskjed om at dette var en dårlig idé basert på at vi allerede har en overkapasitet på skolene våre.
VG170529 LÆRERTETTHET : - Det er viktig å innse at læringsmiljøet på skolene er vel så viktig som selve undervisningen, men uten et godt læringsmiljø kommer vi ingen vei, skriver kronikkforfatteren, i et svar til Ap-nestleder Trond Giske.
VG170529 Det er viktig å innse at læringsmiljøet på skolene er vel så viktig som selve undervisningen, men uten et godt læringsmiljø kommer vi ingen vei.
SA170529 Vi fortsetter fokuset på at skolene skal lære av hverandres gode løsninger.
SA170529 Hvis jeg selv skal trekke frem en ting som bekymrer meg i resultatene for Sandnes-skolen, så er det at variasjonen mellom skolene er for stor.
SA170529 Derfor har vi nå endret finansieringsordningen for skolene for å gjøre fordelingen mer rettferdig, og vi fortsetter fokuset på at skolene skal lære av hverandres gode løsninger.
SA170529 Derfor har vi nå endret finansieringsordningen for skolene for å gjøre fordelingen mer rettferdig, og vi fortsetter fokuset på at skolene skal lære av hverandres gode løsninger.
SA170529 Alle skolene i Sandnes har vært nødt til å gjøre store kutt i driften.
DB170529 ] Det vil være naturlig for skolene å se opplæringen i livsmestring i sammenheng med utvikling av skolefellesskapet, elevenes psykososiale miljø og arbeidet mot mobbing.
AP170529 Skolepolitikere og skoleledere har vært naive i innføringen av digital teknologi i skolene .
DA170528 Sandven er rektor ved begge skolene .
AA170528 Sandven er rektor ved begge skolene .
DA170527 Har ikke de visst hva som foregår på skolene ?
DA170527 - Men områdedirektørene dine har jo som hovedoppgave å være tett på alt skolene gjør og veilede dem.
DA170527 - Jo, områdedirektørene kjenner til situasjonen på skolene hvis det... altså... hvis det er hendelser av et visst omfang.
AP170527 Men da Utdanningsetaten undersøkte om skolene fulgte reglene, viste det seg at 12 osloskoler filmet elever i skoletiden.
AP170527 Assisterende direktør Dag Hovdhaugen i Utdanningsetaten kan ikke utelukke at opptakene er blitt brukt til noe, men han forsikrer om at skolene nå følger retningslinjene.
AP170527 - De skolene hvor det ble oppdaget avvik, ble kontaktet, og vi har sikret oss at de nå bruker overvåkingskameraer i tråd med regelverket og ikke har kameraovervåking i skoletiden.
AP170527 Skolene har retningslinjer og har selv håndtert kamerabruken.
SA170526 Jeg synes det er utrolig provoserende og så feil det går an å bli at skolene og barnehagene i Sandnes blir presset til det ytterste for å spare penger i trange tider.
SA170526 De pengene burde gå direkte tilbake til skolene og barnehagene.
SA170526 For både skolene og SFO hadde planleggingsdag.
SA170525 Alle skolene i Sandnes har vært nødt til å gjøre store kutt i driften.
DN170525 Skolene er målt på flere kriterier, blant annet innenfor karrieremuligheter, antall studenter med jobb tre måneder etter ferdig utdanning, mangfold blant studenter og ansatte og hvordan studiemulighetene i utlandet er under utdanningen, skriver E24. ( ©NTB ) ¶
AP170525 Skolene er målt på flere kriterier, blant annet innenfor karrièremuligheter, antall studenter med jobb tre måneder etter ferdig utdanning, mangfold blant studenter og ansatte og hvordan studiemulighetene i utlandet er under utdanningen, skriver E24.
AA170525 Driftsledelsen ved Husebybadet opplyste onsdag at skolene som leier tid i svømmehallen selv må stille med badevakt, men rektor ønsker ikke å si hvor mange elever og voksne som deltok.
AA170524 Ifølge driftsleder Torborg Duesten ved Husebybadet, er skolene som leier tid selv ansvarlige for å følge med elevene, ettersom Trondheim kommune ikke har egen badevakt i lokalet.
AA170524 - Skolene som leier hos oss må selv stille med badevakt, sier Duesten til Adresseavisen.
AA170524 - Skolene ansvarlige ¶
BT170523 Derfor har vi sørget for eget mobbeombud i fylkene, som skal forebygge mobbing og utenforskap på skolene .
AP170523 Regjeringen har i stedet foreslått en skjerpet aktivitetsplikt, hvor det lovfestes at skolene plikter å følge med, gripe inn i akutte situasjoner, varsle, undersøke og sette inn tiltak ( se fakta for detaljer ).
AP170523 I tillegg er det også et signal til skolene om at samfunnet tar dette på alvor.
AP170523 Forslaget om at skolene ikke lenger skal fatte såkalte enkeltvedtak har møtt motstand.
AP170523 Skolene skal fortsatt dokumentere det arbeidet gjør, men Ap-politikeren mener et enkeltvedtak er et mer juridisk forpliktende dokumentasjonskrav.
AP170523 Regjeringen har i stedet foreslått en skjerpet aktivitetsplikt, hvor det lovfestes at skolene plikter å følge med, gripe inn i akutte situasjoner, varsle, undersøke og sette inn tiltak ( se fakta for detaljer ).
AP170523 I tillegg er det også et signal til skolene om at samfunnet tar dette på alvor.
AP170523 Forslaget om at skolene ikke lenger skal fatte såkalte enkeltvedtak har møtt motstand.
AP170523 Skolene skal fortsatt dokumentere det arbeidet gjør, men Ap-politikeren mener et enkeltvedtak er et mer juridisk forpliktende dokumentasjonskrav.
DA170522 Hun påpeker også at skolene definerer flere hendelser som alvorlige enn dem som etter loven er regulert som meldepliktige.
DA170522 - Dette er uansett et område som vi vil følge nærmere opp med skolene , skriver direktør Astrid Søgnen.
AP170522 Blant annet ble organisasjonen populær for skolene som hjalp elever med å klare inntakskravene til universitetet.
AP170522 Ved å behandle skolene ulikt, gir vi Oslos elever like muligheter.
AP170522 Skolebyråd Tone Tellevik Dahl ( Ap ) setter inn ekstra ressurser på skolene hun mener trenger det mest, fremfor å fordele de likt utover.
AP170522 De skal ikke gå inn i ordinære klasser, men utelukkende brukes til å gi intensivoppfølging til elever skolene mener har bruk for det.
AP170522 - Skolene er godt kjent med hva vi ønsker og hva som er kriteriene for å få ekstra ressurser til småskolen.
AP170522 Vi har derfor valgt å annullere eksamen for alle elevene på disse to skolene .
AP170522 Dette gjelder skolene Lundehaugen og Tryggheim Forus.
AA170522 To av disse har sitt arbeidssted på skolene .
AA170522 Når skoler og universitet samarbeider styrkes forskningskompetansen i skolene blant annet gjennom ansettelse av PhD-lærere.
AA170522 Lærerne og skolene er i disse dager i ferd med å utvikle FoU-prosjekter med utgangspunkt i egne kunnskapsbehov.
AA170522 I skolene finner vi kunnskap basert på erfaringer utviklet gjennom års praksis i klasserommet, mens universitetene har hånd om den forskningsbaserte kunnskapen.
AA170522 Fordelen med modellen er at den dekker hele det 13-årige skoleløpet og åpner for et særlig tett samarbeid mellom skolene og NTNU om forskning, undervisning, lærerutdanning og skoleledelse.
AA170522 De bidrar med sin forskningskompetanse på skolene samtidig som de bringer praksisnær kunnskap tilbake til universitet og lærerstudenter.
AA170522 Charlottenlund ungdomsskole er en av de tre skolene som samrbeider med NTNU.
AA170522 Alle lærerne på Charlottenlundskolene har hatt mulighet til å delta på studiet som i sin helhet er gjennomført på skolene i skolenes fellestid.
NL170519 Vi må åpne de videregående skolene og gi et opplæringstilbud til langt flere voksne.
SA170518 Gulvene blir fortsatt vasket, men det er flere år siden det ble slutt på utendørs vindusvask ved skolene i Sandnes.
DA170518 Videre står det at « skolene får bistand med konflikthåndtering, veiledning og debrifing ved akutte voldshendelser.
AP170518 Private barnehager vil for første gang forplikte seg til å oppfylle retten til barnehageplass, til å følge kommunens rutiner i barnevernssaker, til å delta i foreldreundersøkelser og til å samarbeide med helsestasjonene og skolene våre.
AA170518 Like før jul stemte kommunestyret for å legge ned skolene i Flora, Forradal og Skjelstadmarka.
AA170518 Skolene i Forrdal og Skjelstadmarka beholdes, mens skolen i Flora legges ned.
FV170517 Skolene sørget for stemning med kjente rop og sanger.
DB170517 Her er rekkefølgene for skolene i barnetoget, der de første kommer fram til Rådhusplassen ved 10.45-tiden.
DB170517 Barna er utvilsomt spente på å vinke til kongefamilien, som tradisjonen tro skal hilse på de forbipasserende skolene .
DA170517 Hele kronprinsfamilien var iført bunader da de vinket til det passerende barnetoget fra skolene i Asker for 16. gang.
DA170517 Det regnet lett da de første skolene passerte over Slottsplassen, men det var forholdsvis mildt, 14 - 15 grader.
AP170517 Her finner du oversikt over alle skolene .
AA170517 mai for å ta bilder av de 50 skolene i barnetoget.
AA170517 Hele kronprinsfamilien var iført bunader da de vinket ivrig til det passerende barnetoget fra skolene i Asker for 16. gang.
VG170516 Vikan forteller at de bare har fått positive tilbakemeldinger på brevet, både fra foreldre, ansatte i skolene og kompetansemiljøet.
VG170516 I tillegg til at vi har fått hjelp fra mediene, har vi også hatt foreldremøte på de konkrete skolene som er rammet, der vi har opplyst om både faresignaler og hjelpeinstanser, sier Vikan til VG.
SA170516 Det bør opprettes en egen oppreisningsordning for mobbeofre i tilfeller der skolene har sviktet i oppfølging, mener en samlet utdanningskomité på Stortinget.
SA170516 Skolene får økt aktivitetsplikt gjennom den nye loven som tar sikte på å bekjempe mobbing.
DA170516 Det vil også være et signal til skolene og omgivelsene om at samfunnet tar mobbing på alvor, sier hun.
DA170516 Det bør opprettes en egen oppreisningsordning for mobbeofre i tilfeller der skolene har sviktet i oppfølging, mener en samlet utdanningskomité på Stortinget.
DA170516 Det betyr at skolene får en skjerpet plikt til å følge med og gripe inn i mobbing.
DA170516 Skolene skal nå få en aktivitetsplikt, som erstatter enkeltvedtak i mobbesaker, mener flertallet i komiteen.
DA170516 Skolene får økt aktivitetsplikt gjennom den nye loven som tar sikte på å bekjempe mobbing.
DA170516 Skolene får aktivitetsplikt ¶
VG170515 Vi vil ha beredskapsteam for alle kommuner, som kan rykke inn og hjelpe skolene i fastlåste og vanskelige mobbesituasjoner.
VG170515 Men derfor vil vi også ha spesialteam med dyktige fagfolk som kan støtte de skolene som sliter med å få gitt sine elever intensivopplæring og tilstrekkelig oppfølging.
VG170515 Ap vil gi skolene nok lærere til å kunne gi intensivundervisning og ekstra oppfølging til elevene som trenger det.
DA170515 Oversikten over alle skolene som deltar i barnetoget i Oslo 2017.
DA170515 Det er skolene selv som avgjør hvilke trinn fra skolen som skal få gå i toget.
DA170515 Deretter kommer de i alt 121 skolene , før Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps avslutter toget.​ ¶
DA170515 Oversikten over alle skolene som deltar i barnetoget i Oslo 2017.
DA170515 Det er skolene selv som avgjør hvilke trinn fra skolen som skal få gå i toget.
DA170515 Deretter kommer de i alt 121 skolene , før Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps avslutter toget.​ ¶
AP170515 Flere korps i Oslo er blitt drevet ut av skolene på grunn av plassmangel.
AP170515 Skolene er først og fremst en viktig samarbeidspartner for korpsene.
VG170514 Jødiske skolebarn blir mobbet på skolene .
VG170514 Vikan forteller at selv om de har valgt å være åpne, har de hittil ønsket å skjerme skolene og ungdommene fra pågangen fra medier.
VG170514 Men senest i dag ble jeg kontaktet av en kommune som ønsket å vite mer om hvordan vi hadde formulert oss, og vi har mottatt svært positiv respons fra ansatte i skolene og foreldrene i vår kommune, sier hun.
VG170514 Da hadde flere ansatte i skolene , barnevernet og helsearbeidere snakket med ungdommer som hadde selvmordstanker - og som fortalte at de hadde sett serien « 13 reasons why ».
VG170512 Han understreker at det er selve opptaket av lærerstudenter som betyr noe for senere rekruttering av lærere til skolene , og ikke antallet søkere.
VG170512 - Jeg er spesielt urolig for alle skolene i distriktene som allerede sliter med å få kvalifiserte søkere til lærerstillingene.
DB170512 For det er vanskelig å se at dette er heldig for andre enn Norsk toppidrettsgymnas og Wang, som driver skolene .
AA170512 Denne uka sendte Trondheim kommune ut brev til foreldre på skolene og iverksatte en rekke tiltak for å kunne hjelpe barn som sliter.
AA170512 Foreldre i skolene i Trondheim har denne uka fått brev om serien.
AA170512 Er Netflix-serien « 13 Reasons Why » farlig populær, eller er det et utslag av mediepanikk å koble en amerikansk ungdomsserie med tragiske hendelser i lokale ungdomsmiljø ? Skolene i Trondheim har denne uka gjort omtrent det samme som hundrevis av amerikanske skoler har gjort siden tv-serien, basert på Jay Ashers populære ungdomsbok, hadde premiere over hele verden 31. mars.
AA170511 Kommunaldirektør Camilla Trud Nereid i Trondheim sier at de ikke har lagt føringer for hvordan skolene skal snakke med barn og unge om psykisk helse etter at foreldrebrevet ble sendt ut.
VG170510 Vi foreslår en plikt for skolene til å gi intensivopplæring til de som sliter med lesing, skriving og regning.
DB170510 Vi frykter selvfølgelig at skolene Strømmestiftelsen har satt i gang blir angrepet av terrorister, til tross for massiv støtte og samarbeid fra regjeringene i disse landene.
AA170510 Samtidig minner de om behovet for helsesøstre i hundre prosent stilling på alle skolene .
DA170509 I tillegg er 60 prosent av skolene og 50 prosent av helsesentrene ødelagt, sier Agnes Björn.
AP170509 I Aleppo ble skolene stengt på grunn av krigen.
AP170509 Fatma Betül Sayan Kaya, statsråd for familie- og sosialpolitikk, forteller at mange barn er brakt fra gaten og inn i skolene .
AP170509 Barna skulle vært på skolen, det er også tyrkiske myndigheter enig om, men selv om man hadde klart å få barna til å slutte å jobbe, så hadde det ikke vært plass til dem i de tyrkiske skolene .
DB170508 Politiet, medelever og rektor ved en av skolene der « Playboy»-russen er avgangselever reagerte sterkt på tekstlinjer som blant annet « Er du tretten, er du med.
VG170507 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) var blant dem som ønsket å gjøre det obligatorisk for skolene å arrangere skolegudstjeneste.
DN170507 Sylvi Listhaug var blant dem som ønsket å gjøre det obligatorisk for skolene å arrangere skolegudstjeneste.
DN170507 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) var blant dem som ønsket å gjøre det obligatorisk for skolene å arrangere skolegudstjeneste.
DB170507 Listhaug vil gi skolene Jesus-tvang ¶
BT170507 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) var blant dem som ønsket å gjøre det obligatorisk for skolene å arrangere skolegudstjeneste.
VG170506 - Det verste er at disse politikerne har gått på de flotteste skolene og tatt den høyeste utdanningen, men det eneste de har evnet å gjøre, er å skakkjøre landet vårt.
FV170506 Hun vil at skolene skal pålegges å arrangere gudstjenester.
DB170506 Der tar hun blant annet til orde for at skolegudstjenester skal bli obligatorisk for skolene .
DB170506 Listhaug vil gi skolene Jesus-tvang ¶
DB170506 Listhaug vil gi skolene Jesus-tvang ¶ | « Siem Pilot » reddet over tusen migranter i stor redningsaksjon ¶
DB170506 Listhaug vil gi skolene Jesus-tvang ¶
AP170506 Innvandringsminister Sylvi Listhaug var en av dem som tok til orde for at det blir obligatorisk for skolene å arrangere skolegudstjeneste.
AP170506 Innvandringsminister Sylvi Listhaug var en av dem som tok til orde for at det blir obligatorisk for skolene å arrangere skolegudstjeneste.
SA170505 Vi mener det er viktig å styrke en tverrfaglig tjeneste i skolene med blant annet helsesøster og en fagperson fra psykisk helsevern, evt. også miljøterapeut.
DB170504 - Vi må sørge for at alle skolene har den støtten som trengs for å hjelpe barn med dysleksi, ikke bare de nødvendige ressursene for å oppdage dysleksi, skriver han.
DA170504 Stedet brukes både til gymtimer for skolene i nærområdet, organisert idrett og mange andre aktiviteter.
AP170504 Buskerud Frp foreslår å gjøre det obligatorisk for skolene å arrangere gudstjeneste for å lære elevene om « den norske kulturen og kristne tradisjon.
AP170504 Buskerud Frp foreslår også å gjøre det obligatorisk for skolene å arrangere gudstjeneste for å lære elevene om « den norske kulturen og kristne tradisjon. » 1.
AA170504 Veilederen skal gjøre det tydeligere for skolene når elever kan deles inn i grupper etter kjønn.
AA170504 Det er det skolene som skal vurdere, sier kunnskapsministeren.
AA170504 - Nå blir det enklere for skolene å se hvilke helt spesielle situasjoner som kan kreve at man deler guttene og jentene i ulike grupper.
AA170504 Skolene skal med den nye veilederen få en bedre forståelse av reglene, håper departementet.
VG170503 Han mener en oppreisningsordning for mobbeofre kan bidra til at skolene og kommunene tar mobbeproblematikken enda mer på alvor.
DB170503 EVAKUERTE 2000 ELEVER : De ansatte ved skolene som deltok på skogturen og arrangørene fra Turistforeningen fikk flyttet elevene vekk fra brannområdet, og ned til et vann i nærheten.
AP170503 Ny forskning viser store forskjeller blant avgangselevene på disse to skolene ( Ljunggren, J. ( red. ) : « Oslo - ulikhetenes by » ).
AP170503 Hva er det som gjør disse to skolene så ulike ?
AP170503 Ny forskning viser store forskjeller blant avgangselevene på disse to skolene ( Ljunggren, J. ( red. ) : « Oslo - ulikhetenes by » ).
AP170503 Hva er det som gjør disse to skolene så ulike ?
AP170503 Og skylden, den har politikerne, skolene og noen ganger vikarene.
SA170502 Det skal øke kapasiteten fra 320 til 540 elever og gi ny flerbrukshall på 1012 kvadratmeter for begge skolene på Kvernaland.
DN170502 april uttrykker BIs June Breivik bekymringer rundt våre valg av skyløsninger i skolene i Trondheim kommune.
BT170502 Barnevernet får dobbelt så mange bekymringsmeldinger fra skolene som fra barnehagene.
DN170501 Om Frp skulle avvise kommune-tvang, kan partiets landsmøte komme til å be om at det gjøres obligatorisk for skolene å arrangere skolegudstjeneste.
DA170501 Om Frp skulle avvise kommune-tvang, kan partiets landsmøte komme til å be om at det gjøres obligatorisk for skolene å arrangere skolegudstjeneste.
AP170501skolene har overgrepene skjedd der elever er blitt forlatt uten tilsyn, slik som på busser, toaletter, ganger og garderober, viser undersøkelsene til nyhetsbyrået.
AP170501 Overgrepene har skjedd på alle typer skoler, uavhengig av om skolene er på landet, i forsteder eller i et rikt nabolag i en by.
DA170429 Begum mener det fører til at pengene til AKS blir smurt tynt utover, i stedet for at elevene og skolene med størst behov prioriteres.
DB170427 Gym kan være en del av svaret, men vi ser at de skolene som lykkes godt har inkludert fysisk aktivitet i læringen, framhever han.
DB170427 Derfor er skolene så viktige, der er alle med, understreker Jonas Gahr Støre.
AA170427 Distriktsleder i Trygg Trafikk, Knut Ove Børseth, sier at noe av det mest skremmende er hvor mange som kjører for fort ved skolene .
AA170427 Mye av biltrafikken rundt skolene skapes av foreldre som kjører sine barn til skoledøra hver morgen.
AA170427 Mange bilister bryter fartsgrensen utenfor skolene .
AA170427 Et paradoks er atpolitiet rapporterer at mange av dem som tas i fartskontroller utenfor skolene ofte selv bor i nabolaget.
VG170426 Begge skolene er nedslitt og nedlagt.
AA170426 Han får også pålegg om å sørge for at samarbeidet mellom skolene og barne- og familietjenesten fungerer bedre.
VG170425 Rektor Songstad har registrert at noen foreldre mener et forbud mot smartklokker på skolene begrenser bruken - som kontaktverktøy mellom foreldre og barn.
VG170425 ) fra KRLE-faget på skolene .
SA170425 - Heidi har mye å lære bort, og det hun står for som utøver er ekstremt viktig for begge skolene .
FV170425 - Heidi har mye å lære bort, og det hun står for som utøver er ekstremt viktig for begge skolene .
DB170425 Og på alle skolene i nærheten av der du bor ?
DA170425 Haarr er nå øverste sjef både for helsetjenestene, skolene og barnehagene i Stavanger.
AP170425 Mindre fravær betyr bedre undervisning ¶ Skolene fått flere gode lærere, flere helsesøstre og fraværet i skolen har rast.
AP170425 Det måtte en Høyre-regjering til for å finne en løsning på et problem skolene har hatt i årevis.
AP170425 - Heidi har mye å lære bort, og det hun står for som utøver er ekstremt viktig for begge skolene .
DB170424 I sin granskingsrapport i kjølvannet av dødsfallet konkluderer Fylkesmannen i Oslo og Akershus med at jenta ikke ble utsatt for langvarig mobbing på skolene hun gikk på.
DB170424 Behandlingen Angelica fikk på skolene , har vært gransket av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
BT170424 Men vi håper skolene og russen finner gode løsninger innenfor regelverket, slik at vi får en god start på russetiden, sier Mørk.
BT170424 Fylkesdirektøren skriver at de ikke ser på det som en praktisk løsning at skolene søker om skjenkebevilling.
BT170424 Det er egentlig ikke lov å drikke på dåpene ved skolene , men flere norske politidistrikt har tidligere sett gjennom fingrene på rolige tilstelninger.
BT170424 - Denne sak har medført flere tilsynsrapporter som gjelder skolene , barneverntjenestene, spesialhelsetjenestene og fastlegene.
AA170424 Politiet har den siste tiden hatt flere fartskontroller ved skolene , med det de betegner som nedslående resultater.
AA170424 Nesten hundre sjåfører har fått fartsbot ved skolene .
VG170422 Målestasjonen som måler forurensningen for Mo i Rana står på Moheia, som er der skolene skal lokaliseres.
VG170422 Mest forurenset ved skolene
FV170422 Med en norm på kommunenivå kan skolene ha færre lærere enn normen på enkelte skoler, så lenge de kompenserer med flere enn normen på andre skoler.
AP170422 Med en norm på kommunenivå kan skolene ha færre lærere enn normen på enkelte skoler, så lenge de kompenserer med flere enn normen på andre skoler.
AP170422 Med en norm på kommunenivå kan skolene ha færre lærere enn normen på enkelte skoler, så lenge de kompenserer med flere enn normen på andre skoler.
AP170422 Med en norm på kommunenivå kan skolene ha færre lærere enn normen på enkelte skoler, så lenge de kompenserer med flere enn normen på andre skoler.
AA170422 Disse skolene ligger i områder med lav sosioøkonomisk status og hvor det bor mange med minoritetsbakgrunn.
AA170422 En fornuftig avgjørelse, men en langt fornuftigere avgjørelse ville det vært om skolene i samarbeid med kommuner og politi ville bestemme at skolenes barnetog skulle arrangeres lokalt, i stedet for felles tog i de største og mest utsatte byene, som Oslo, Bergen og Trondheim.
VG170421 - Vi slår hardere ned på kriminalitet og terror, Men det er riktig at vi har forsteder der forskjellene er for store og skolene for dårlige, og tilbudene om jobb for få.
SA170421 Skolene tar ikke høyde for eksamen, heldagsprøver og alle slags aktivitetsdager i timeplanleggingen, selv om de vet at det stjeler timer fra fagene.
AP170420 Hvis ikke finansieringen kommer på plass, kommer « millioner barn forbli på gatene fremfor på skolene », hevder han.
AP170420 » Alle de tre skolene der jenta var elev, blir navngitt.
AP170420 Samtidig bør man tilby videreutdanning for lærere, arbeide med det psykososiale miljøet på skolene og heve kvaliteten på undervisningen.
DN170419 En samlet komité vil at skolene anerkjennes som " høyere yrkesfaglig utdanning " og at utdanning her skal gi studiepoeng, i stedet for dagens lite kjente " fagskolepoeng ".
DB170418 Har du barn i grunnskolen, er det verdt å merke seg eventuelle inneklemte planleggingsdager som skolene gjerne legger til inneklemte dager i mai eller juni.
DB170418 Hun har tidligere tatt til orde for at Frankrikes forbud mot muslimske hodeplagg i skolene bør utvides til alle offentlige steder.
DB170418 Når det er sagt, gjør NTB en jobb med å anonymisere skolene , sier Ekeberg.
AP170418 Rapporten konkluderte med at skolene hadde gjort mye for 13-åringen, men de fikk likevel kritikk for at prosedyreregler ikke var fulgt.
BT170417 Bjarnø forteller at de spesielt etter den første perioden i praksis ute på skolene ser at menn faller fra.
AP170417 Jeg mener dette er feil vei å gå for skolene våre.
BT170416 Vi mener at denne enheten bør styrkes for å kunne tilby skolene samme type veiledning som gis i barnehagene.
BT170416 Utfordringen er at pedagogisk psykologisk tjeneste ( PPT ) ikke kan gi det samme tilbudet inn i skolene .
BT170416 PPT gjør vedtak på et visst antall timer og etter våre opplysninger, er det opp til skolene hvordan disse timene disponeres for det enkelte barn.
BT170416 Det er gledelig å se at Bergen kommune satser på forebygging, og vi håper at barn med autisme i fremtiden vil få et like godt tilbud i skolene i Bergen som i barnehagene.
BT170416 Barn med autisme trenger like god oppfølging i skolene som i barnehagene.
BT170416 AUTISME : Vi håper at barn med autisme i fremtiden vil få et like godt tilbud i skolene i Bergen som i barnehagene, skriver innsenderne.
AP170415 Bjarnø forteller at de spesielt etter den første perioden i praksis ute på skolene ser at menn faller fra.
AA170413 Nå skal skolene i gang med videre utforskning og utvikling av egen praksis.
AA170413 Andre studier viser at kultur for deling av kunnskap gjennom videreutdanning er svært varierende i skolene , og mange lærere må selv ta initiativ til kunnskapsdeling.
DA170412 - Tilbakemeldingen fra skolene er at innholdet og vektingen mellom verdensreligionene fungerer veldig godt, sier han til Vårt Land.
VG170411 Skolene skal også ha blitt brukt til å skaffe visum til tyrkiske lærere som angivelig manglet nødvendig kompetanse.
SA170410 Det var høsten 2015 at sju ledere i kommunen og daværende ordfører Marthon Skårland ( H ) ble anmeldt til politiet av tre familier med i alt fire barn som var utsatt for mobbing ved skolene i Bjerkreim.
DB170410 I helga besøkte Erna Solberg en av de 14 000 skolene som er den kinesiske presidents satsing på sport.
DB170410 Forskjellene er større mellom skolene , mellom klassene på skolen, og mellom elevene i klassa.
DA170409 Partiet er svært kritisk mot den tradisjonelle eliten, som disse skolene underviser for, sier han.
DA170409 Partiet er svært kritisk mot den tradisjonelle eliten, som disse skolene underviser for, sier han.
AP170409 - Vi må rekke å bygge boliger, styrke skolene , ansette flere sosialarbeidere.
DA170408 Skolene og idretten har med egne vakter, så dermed slipper vi den utgiften når det er de som har svømmetid.
DB170406 Hun forteller til Fox News at det samme gjelder for alle skolene deres.
DA170406 - Det er gledelig at flere ser at dette må til for å sikre at ressursene kommer fram til de skolene som trenger det, sier SV-leder Audun Lysbakken.
BT170406 Vi krever heller ikke lokaler som minner om dem som de videregående skolene Amalie Skram eller Nordahl Grieg har fått.
DB170405 Jeg foreslår at læremidler og undervisning i skolene skal bygge på likestilling og ikke-diskriminering.
BT170405 Skolene kan få plikt til å gi elever som strever med lesing, skriving eller matte intensiv opplæring.
DN170404 Dagens direktefinansiering av NDLA medfører at skolene mangler både insentiv og motivasjon til å velge alternative digitale læringsressurser, skriver artikkelforfatteren.
DB170403 Flere lærere i klasserommet ( for eksempel sosialpedagoger ), bruk av assistenter og oppdeling av klassene i mindre grupper har lenge vært vanlig praksis i skolene , også i den perioden som dekkes i studien til SSB.
DB170403 Dette skal sikre skolene handlingsrom til å gjøre nødvendige pedagogiske tilpasninger, for eksempel mindre klasse-/gruppestørrelser i de tilfellene det er behov for det.
DB170403 Skolene har behov for fleksibilitet for å skape variasjon i arbeidsmåter og organisering til beste for elevene.
DB170403 På 15 av skolene i Bærum Kommune disponerer alle elever hvert sitt læringsbrett og kommunen har etablert ulike regler for ulike klassetrinn.
DB170403 Da vil spørsmålet om det er lurt eller tullete å innføre mobilforbud eller andre digitale regler på skolene bli uvesentlig.
BT170402 Lytt derfor til fagmiljøene, gi faget akseptable rammefaktorer ute i skolene , og vis at dere ser fagets sammensatte verdi.
DA170331 Jeg er derfor glad for at Frp i regjering nå vil gi skolene en lovfestet plikt til å gi elever som henger etter et tilbud om intensiv opplæring i lesing, skriving og regning i 1. - 4. klasse.
DA170331 Skam er også kommet inn i skolene , og det utvikles undervisningsmateriell til nordiske elever.
AP170331 Etterutdanning fører til en del lærere er borte fra skolene en tid.
DN170330 Det digitale innholdet og verktøyene finnes der ute, men skolene må kunne utvikle seg friere, mer likt næringslivet, gjennom kunnskapsrelatert gründerskap.
DB170330 I fjor logget politiet inn bare 700 ganger fra Tjøme - inklusive trafikkontroller, forebyggende tjenester på skolene og preventivt arbeid på sjøen med en rask patruljebåt basert i Tønsberg.
AA170330 Politiet får klager på at folk kjører for fort i områdene rundt skolene .
AA170330 Politiet får klager fra områdene rundt skolene om at folk kjører for fort.
AA170330 Det er greit å minne på sjåfører om at de bør vise ekstra hensyn ved skolene , sier operasjonsleder Arnt Harald Aaslund i Trøndelag politidistrikt.
DN170329 - Det er nå for vanskelig for nye edtech-bedrifter som utvikler gode læremidler som ønskes av skolene , å få innpass i lærebokmarkedet.
DB170329 Påsken er den høytiden som består av flest sammenhengende helligdager, skolene har lang fri og det er en generell forventning om at det skal litt ekstra på bordet disse dagene.
AA170329 Ifølge politiet foregår mye av narkotikasalget og distribusjonen på skolene i Follo-området.
SA170328 - På generelt grunnlag kan jeg si at skolene har jobbet med systemet sitt for å håndtere saker med antisosial atferd og mobbing.
SA170328 I Sverige har et nasjonalt ombud jobben med å sørge for at mobbing i skolene blir etterforsket.
VG170327 Ordfører Hedda Foss Five ( Ap ) i Skien sier til Varden at krisetemaet ble koblet inn søndag kveld og følger opp pårørende, barnehagepersonell og ansatte ved skolene hvor søsknene til de to guttene går.
VG170327 Da er det vanskelig for skolene å oppdage.
FV170327 Ordfører Hedda Foss Five ( Ap ) i Skien sier til Varden at kriseteamet ble koblet inn søndag kveld og følger opp pårørende, barnehagepersonell og ansatte ved skolene der søsknene til de to guttene går.
DB170327 Ordfører Hedda Foss Five ( Ap ) i Skien sier til Varden at kriseteamet ble koblet inn søndag kveld og følger opp pårørende, barnehagepersonell og ansatte ved skolene hvor søsknene til de to guttene går.
DB170327 Ordfører Hedda Foss Five ( Ap ) i Skien sier til Varden at kriseteamet i kommunen ble koblet inn søndag kveld og følger opp pårørende, barnehagepersonell og ansatte ved skolene der søsknene til de to guttene går.
DB170327 - Hvis du ser på forholdene ved skolene i dag, er de så mye bedre.
DA170327 Skolene vil dermed bidra både til lokalt byliv, utvikling og kultur.
DA170327 Ordfører Hedda Foss Five ( Ap ) i Skien sier til Varden at kriseteamet ble koblet inn søndag kveld og følger opp pårørende, barnehagepersonell og ansatte ved skolene der søsknene til de to guttene går.
AA170327 Ordfører Hedda Foss Five ( Ap ) i Skien sier til Varden at krisetemaet ble koblet inn søndag kveld og følger opp pårørende, barnehagepersonell og ansatte ved skolene hvor søsknene til de to guttene går.
AA170327 Ordfører Hedda Foss Five ( Ap ) i Skien sier til Varden at kriseteamet ble koblet inn søndag kveld og følger opp pårørende, barnehagepersonell og ansatte ved skolene der søsknene til de to guttene går.
VG170326 Sp-ordfører Monika Sande ville beholde begge skolene .
VG170326 Nylig bestemte kommunestyret i Beiarn at begge skolene i kommunen likevel skal få leve videre - med én stemmes overvekt.
VG170326 I noen av de nedlagte kommunale skolene har foreldre tatt skjeen i egen hånd og startet private Montessori-skoler.
VG170326 I kommune-rundspørringen går det frem at mange av de nedlagte skolene fungerer som grendehus eller små samfunnshus etter nedleggingen.
VG170326 Hun sitter også som medlem i kommunestyret for Senterpartiet, og er en av politikerne som vil beholde begge skolene .
VG170326 Han mener det er på skolene denne patriotismen og identiteten først skapes i ungdommene.
VG170326 Disse skolene har blitt lagt ned i Norge ¶
VG170326 Skolene har en mye viktigere betydning enn mange politikere synes å være klar over, sier Sp-veteranen.
DA170326 Jeg kan ikke fatte at ikke skolene ser at dette er en utrolig viktig reise.
VG170325 Vedum selv har lagt merke til de mange nedlagte skolene i landet de siste 30 årene.
VG170325 Røhne opplyser til VG at opprettholdelse av alle skolene i Stange, minus Romedal, som blir nedlagt, betyr en driftskostnad på 8 millioner årlig pluss en investeringskostnad til oppgradering på 100-150 millioner kroner.
VG170325 Noen ganger kan lærerne flytte mellom skolene .
VG170325 Kommunestyret i Vedums hjemkommune Stange bestemte seg sist onsdag for å beholde de mindre skolene i kommunen.
VG170325 Jeg ville jo beholde alle de nedleggingstruede truede skolene i Stange.
VG170325 Disse skolene har blitt lagt ned i Norge ¶
VG170325 Der og da - nærmest over bordet kommer han opp med idéen å lage et småskoleprogram for å styrke den faglige utviklingen i de små skolene .
VG170324 Trebarnsmoren VG har snakket med er ikke alene om å etterlyse tiltak fra skolene .
VG170324 Trebarnsmor Kjersti Cecilie Jensen vil ha skolene på banen.
VG170324 | Disse skolene har blitt lagt ned i Norge ¶
VG170324 På dette kartet ser du alle skolene som har blitt nedlagt siden 1992.
DN170323 Westerdals har vært i hardt vær etter at DN høsten 2015 skrev om hvordan Westerdals' eiere flyttet over 100 millioner kroner fra skolene til morselskapet, til tross for forbud mot utbytte.
DN170323 Dette er skolene
DN170323 Westerdals har vært i hardt vær etter at DN høsten 2015 skrev om hvordan Westerdals' eiere flyttet over 100 millioner kroner fra skolene til morselskapet, til tross for forbud mot utbytte.
SA170322 « Når tidlig innsats skal gis, er det lærerne, skolene og kommunene selv som vet hvor skoen trykker og hva som trengs », skriver Aleksander Stokkebø.
SA170322 Når tidlig innsats skal gis, er det lærerne, skolene og kommunene selv som vet hvor skoen trykker og hva som trengs.
SA170322 « Når tidlig innsats skal gis, er det lærerne, skolene og kommunene selv som vet hvor skoen trykker og hva som trengs », skriver Aleksander Stokkebø.
SA170322 Når tidlig innsats skal gis, er det lærerne, skolene og kommunene selv som vet hvor skoen trykker og hva som trengs.
DB170322 Når ikke skolene og myndighetene gjør jobben sin, er det viktig at sånne som Jamie og andre mennesker som er glad i mat, gjør noe med det.
VG170321 Derfor bør det lovfestes, slik at skolene blir nødt til å prioritere sine ressurser riktig.
DN170321 Le Pen tok også til orde for at Frankrikes forbud mot muslimske hodeplagg i skolene må utvides til å gjelde på alle offentlige steder.
DB170321 Styrke dem som eier skolene : 100 millioner kroner i 2017 til lokal skoleutvikling.
DB170321 Røe Isaksen kaller tiltaket « en forsterket plikt for skolene å sette igang tiltak tidlig » : - 5. klasse er ikke tidlig innsats. 1. klasse er tidlig innsats, slo kunnskapsministeren fast.
DB170321 Nøkkelen ligger i at skolene får frihet til å velge løsninger som ikke krever mye byråkrati og som forhåpentligvis har støtte i forskning.
DB170321 De skolene som ikke når den nedre grensa skal få « støtte og oppfølging » og bli prioritert når søknader om videreutdanning av lærere behandles.
DB170321 Skolene skal ha en plikt til å gi elever tilbud om intensiv opplæring på 1.- 4. trinn om de sliter, samt ha en plikt til å samarbeide med andre kommunale tjenester om å følge opp elever.
DA170321 Fagforeningene er i mange tilfeller knust, samtidig som skolene , helsevesenet og sosialtjenestene opplever stadig nye kutt.
DA170321 Nedre grense : Kommuner, som over tid ikke greier å løfte elevenes prestasjoner skal identifiseres, og få tilbud om støtte og veiledning fra et eget team som skal jobbe sammen med skolene for å få til bedre læring.
DA170321 Han viser blant annet til at det regjeringsoppnevnte Ludvigsenutvalget allerede har advart mot et smalt og innsnevret kunnskapssyn der skolene kun måles på spesifikke, tallfestede mål.
DA170321 - Vi lovfester nå at skolene skal gjøre noe med én gang elevene sliter.
DA170321 ( Oversatt, omtrent : « Byråkratiet - skolene , helsevesenet, politiet - behandler folk med respekt og det drypper nedover og gjør oss lykkelige, får oss til å stole på hverandre, får oss til å føle oss som en del av samfunnet.
AA170321 Le Pen tok også til orde for at Frankrikes forbud mot muslimske hodeplagg i skolene må utvides til å gjelde på alle offentlige steder.
VG170320 I den nye satstingen fra regjeringen får skolene en lovfestet plikt til å gi elever som henger etter tilbud om intensiv opplæring i lesing, skriving og regning på 1.-4.trinn.
VG170320 Andre målsettinger i tidlig innsats-satsingen er at flere spesialpedagoger skal inn i skolene .
VG170320 - Har skolene mannskap nok til å følge opp den nye forpliktelsen til å gi elever intensiv tidlig innsats ?
DN170320 Skolene fikk fem ekstra lærere som alene jobber med intensivoppfølging av elever.
DB170320 Styrke dem som eier skolene : 100 millioner kroner i 2017 til lokal skoleutvikling.
DB170320 Røe Isaksen kaller tiltaket « en forsterket plikt for skolene å sette igang tiltak tidlig » : - 5. klasse er ikke tidlig innsats. 1. klasse er tidlig innsats, slo kunnskapsministeren fast.
DA170320 Le Pen tok også til orde for at Frankrikes forbud mot muslimske hodeplagg i skolene må utvides til å gjelde på alle offentlige steder.
BT170320 I dag legger bare halvparten av skolene til rette for at elevene får god nok tid til å spise skolematen sin.
AP170320 | Regjeringen vil lovfeste tidlig innsats : « Når du sitter på skolen og ikke får hjelp, så opplever du nederlag hver eneste dag » ¶ Skolene kan få plikt til å gi elever som strever med lesing, skriving eller matte intensivopplæring.
AP170320 Røe Isaksen sier regjeringen er tydelig på hva slags tiltak skolene bør sette inn : Intensivopplæring i korte perioder.
AP170320 Dessuten settes det av 50 millioner kroner årlig til lokale forskningsprosjekter, slik at skolene bedre kan vite om tiltak de setter inn, virker.
AP170320 - Vi kommer ikke til å gå inn og sjekke akkurat hvor mange timer barnet har fått, men det kommer til å bli fulgt opp overfor skolene og kommunene at dette faktisk blir gjort, sier han til NTB ¶
AA170320 | Regjeringen vil lovfeste tidlig innsats i skolen ¶ Skolene må få plikt til å sette inn tiltak for elever som strever med lesing, skriving eller matte, mener regjeringen.
AA170320 Dessuten settes det av 50 millioner kroner årlig til lokale forskningsprosjekter, slik at skolene bedre kan vite om tiltak de setter inn, virker.
AA170320 Skolene fikk fem ekstra lærere som alene jobber med intensivoppfølging av elever.
AA170320 Skolene ble pålagt å sende navnelister for medlemskap i NSUF.
AA170320 Dette er forebyggende og helsefremmende tilbud som skal være til stede på skolene og skal blant annet sørge for at elevene får seksualundervisning, tradisjonelt sett to timer i 10. klasse.
VG170319 - Nylig ga regjeringen skolene beskjed om at elevene må få minst 20 minutter til spisepause hver dag.
SA170319 - Nylig ga regjeringen skolene beskjed om at elevene må få minst 20 minutter til spisepause hver dag.
DA170319 Enten fordi de skal giftes bort, eller fordi de får mensen og det ikke er toaletter på skolene .
BT170319 Vil de to sistnevnte skolene måtte ta inn elever med karaktersnitt ned mot karakteren 2 når elever har disse to skolene som sin nærmeste ?
BT170319 Vil de to sistnevnte skolene måtte ta inn elever med karaktersnitt ned mot karakteren 2 når elever har disse to skolene som sin nærmeste ?
BT170319 Uansett kan jo elevene søke seg inn på en av de mange private videregående skolene i sentrum.
BT170319 Snittkarakteren for de private skolene kjenner jeg ikke, men på offentlige skoler som Amalie Skram og Bergen katedralskole må søkerne ha rundt 4,5 og 5 i snitt for å få plass.
BT170319 Med det frie skolevalget vi har hatt i flere år, har vi fått et system med A- og B-skoler basert på karaktersnittet til de ulike skolene .
BT170319 La meg gi et konkret eksempel : Tidligere var det to videregående skoler på Laksevåg, en yrkesskole og en allmennfagskole ( gymnas ), før skolene ble slått sammen høsten 2003.
BT170319 I tillegg går elevtallet ved disse skolene ned.
BT170319 Erfaringene fra tidligere år har vist at de mest populære skolene , både de offentlige og de private, ligger i Bergen sentrum.
BT170319 Dette gjør selvsagt ikke disse skolene til dårligere skoler, kanskje tvert imot.
BT170319 Dette førte igjen til altfor mange ledige skoleplasser i de offentlige skolene .
BT170319 Det er altså helt unødvendig å lage et inntakssystem som sikrer elevene plass ved sin nærskole, med mindre det gjelder tilgang til de mest populære skolene , noen yrkesskoler og særlig Amalie Skram vgs og Bergen katedralskole.
BT170319 BILDETEKST : Vil Amalie Skram videregående og Bergen katedralskole måtte ta inn elever med karaktersnitt ned mot karakteren 2 når elever har disse to skolene som sin nærmeste, spør innsender.
AA170319 - Nylig ga regjeringen skolene beskjed om at elevene må få minst 20 minutter til spisepause hver dag.
DB170318 ¶ VIL HA MER SEX I SEXUNDERVISNING : Andrea Sjøvoll, leder i SU, ønsker en oppdatert og mer progressiv sexundervisning i skolene .
DB170318 Udir ønsker at skolene skal gjennomgå sine egne resultater i undersøkelsen og følge opp resultater hvor elever rapporterer om mobbing.
DB170318 Også Fyresdal kommune i Telemark er blant skolene der 10,30 prosent sier de voksne mobber.
DB170318 De er ikke først og fremst bekymret for kommunene og skolene som sier de har høye mobbetall og tar det på alvor, men er alvorlig bekymret for de som står fram og sier de ikke har mobbing.
DB170318 - Når skolene får spørsmål fra media, kan rektor vise til at de har jobbet med resultatene fra undersøkelsen sammen med FAU, lærere, elever og foreldre.
DB170318 Skolene får tilgang til sine resultater i elevundersøkelsen umiddelbart når de har gjennomført undersøkelsen.
DB170318 Utdanningsdirektoratet opplyser at tallene er kjent for kommunene og skolene , men på Skoleporten er tallene knyttet til dette kun tilgjengelig på nasjonalt nivå.
BT170318 Spesielt SV, som har bygget en skolepolitikk rundt " ansvar for egen læring " og en skole som ikke stiller krav til skolene og elvene.
AP170318 Det er Undervisningsbygg som nå eier skolene i Oslo, og Steen har ansvar for kunstverkene der.
VG170317 Også i dag er 17 psykologer og psykiatere i arbeid på flere av skolene i Grasse for å sikre at de unge har det bra.
SA170317 Denne feilen rammer kun de 27 videregående skolene i Rogaland - med i alt 17.000 elever - ifølge Risvoll.
DA170317 - Jeg oppfordrer de tre skolene til å samarbeide innenfor TIP-området.
AA170317 Mellom de beste og svakeste skolene skiller det mer enn et helt skoleår med læring.
AA170317 Da er det et felles nasjonalt ansvar at de skolene og kommunene som ikke på egen hånd klarer å løfte elevene sine, får hjelp, sier Isaksen.
AA170317 Når skolene er bombet og lærerne borte, må man tenke nytt for å gi syriske barn en sjanse til å lære å lese.
SA170316 Alle skolene i Grasse ble stengt som følge av skytingen, og elevene ble brakt i sikkerhet i andre skolebygg.
FV170316 Alle skolene i Grasse ble stengt som følge av skytingen, og elevene ble brakt i sikkerhet i andre skolebygg.
DN170316 Alle skolene i Grasse ble stengt som følge av skytingen.
DB170316 Alle skolene i Grasse ble stengt som følge av skytingen, og franske myndigheter sendte ut nasjonalt varsel.
DA170316 Alle skolene i Grasse ble stengt som følge av skytingen, og elevene ble brakt i sikkerhet i andre skolebygg.
DA170316 Alle skolene i Grasse ble stengt som følge av skytingen, og elevene er brakt i sikkerhet i andre skolebygg i Grasse.
DA170316 Hun forteller at det er en overkapasitet på 128 plasser på fylkets videregående skoler, og at skolene ikke kan ha tomme klasser.
DA170316 Det er likevel ikke prosentvis dårligere enn de andre skolene som tilbyr TIP, sier Ravnanger.
BT170316 Alle skolene i Grasse ble stengt som følge av skytingen, og elevene ble brakt i sikkerhet i andre skolebygg.
AA170316 Alle skolene i Grasse ble stengt som følge av skytingen, og elevene ble brakt i sikkerhet i andre skolebygg.
AA170316 Alle skolene i Grasse ble stengt som følge av skytingen, og elevene er brakt i sikkerhet i andre skolebygg i Grasse.
SA170315 FAU ved skolene Lundehaugen, Sørbø, Ganddal og Sandnes friskole.
DB170314 Skolene er stengt.
DA170314 Høyres John Peter Hernes mener barn bør bli mer delaktige i renhold og annet som trengs på skolene .
DA170314 Ny teknologi vil også gjøre det mer aktuelt å bruke i undervisning i skolene .
DA170314 Det blir svært viktig å følge utviklingen i ungdomsskolene våre og sørge for at skolene kan lære av hverandre hvordan vi utnytter de nye verktøyene på en best mulig måte til fordel for elevene.
DA170314 Den virkelige jobben begynner imidlertid nå når nettbrettene blir tilgjengelige for skolene og vi skal få til en bruk som ivaretar alle de spennende mulighetene denne teknologien har.
DA170314 « Nå er det ikke mer penger til å fortsette tilbudet til skolene om gratis klimaforedrag med våre miljøambassadører.
DA170314 - Vi så effekten av dette viktige arbeidet ute i skolene .
BT170314 Narkotikahunder på skolene er å nærme seg problemet i helt feil ende, det vil være med på å stemple barna som mistenkte i narkotikalovbrudd.
BT170314 Ifølge TV 2 opplyser Justisdepartementet til Åsted Norge at de jobber med nye retningslinjer for bruk av narkotikahund som forebyggende tiltak i skolene .
SA170313 Da trengs det mer penger til barnehagene og skolene , mener han.
DA170313 - Vi har en god dialog med skolene i bydelen, og også med det lokale kjøpesenteret hvor det samles en del mennesker.
AP170313 Vi vet det, kommunene vet det, skolene vet det.
AP170312 Da trengs det mer penger til barnehagene og skolene , mener han.
DA170310 I hele 82 prosent av tilfellene der skolen har vurdert om elevene når målsettingene skolene selv har satt for elevene i basisfagene norsk, matte og engelsk, er konklusjonen « liten » eller « middels » grad av måloppnåelse.
AA170309 Han viser til at de andre skolene i Norge som mottok bombetrusler, ble evakuert.
AA170309 Det er rart at Charlottenlund har en annen praksis enn de andre skolene i landet, sier Hege Fjeldseth.
DB170308 Han kan ikke bekrefte at Charlottenlund har mottatt samme trussel som resten av skolene , men sier at det er mange likheter.
DB170308 Så må kommunene, skolene , lærerne, elevene, universitetene, høyskolene, foreleserne og studentene gjøre som Krøger har gjort : Si høyt og tydelig ifra når lærebøkene ikke holder mål.
BT170308 En barneskole i Danmark ble også evakuert etter å ha mottatt en trussel omtrent samtidig som de norske skolene , opplyser dansk TV 2.
BT170308 Bresha ble akkurat ferdig med studiene sine på jordmorskolen i Jalalabad, en av de mange skolene som drives i regi av Afghanistankomiteen, Den norske jordmorforening og Det afghanske helsedepartementet.
DB170307 Likevel har vi ofte i norsk skole heller satt elevene i utredningskø hos pedagogisk-psykologisk tjeneste enn å gjøre skolene i stand til å gjøre jobben selv.
DB170306 - Men i neste runde får vi vurdere om dette er noe vi må lage en enda tydeligere anbefaling må dersom skolene ikke følger opp.
DB170306 Skolene og kommunene har store muligheter til å legge opp skoledagen som de vil.
BT170306 - Det er fortsatt en generell ambisjon, men jeg vil være forsiktig med å angi akkurat hvor høyt vi skal på listene som prøver å måle de beste skolene .
AA170306 Samtidig så stoler skolene på oss, så vi har nok feilbedømt i dette tilfellet, sier Dodig.
AA170306 De tilbyr både et fast program for alle skoler og forskjellige aktiviter skolene kan melde seg på.
AA170306 DKS sendte mandag ut en beklagelse til alle skolene som hadde hatt elever på visning.
AA170306 - Vi beklaget om noen barn hadde blitt skremt og om dette hadde vært en belastning for skolene , sier Dodig, og roser lærerstanden i Trondheim : ¶
AA170306 - Lærerne og skolene er gode til å takle slike situasjoner, og vi har fått tilbakemelding på at elevene som ble skremt har blitt godt ivaretatt.
AA170306 - Det er opp til de forskjellige skolene om de vil jobbe med dette i forkant og eventuelt la elever bli hjemme.
AA170306 - Men i neste runde får vi vurdere om dette er noe vi må lage en enda tydeligere anbefaling må dersom skolene ikke følger opp.
AA170306 Skolene og kommunene har store muligheter til å legge opp skoledagen som de vil.
AA170306 Dessuten vil de fjerne skrekkfilm fra det faste programmet for alle skolene .
AA170306 Den kulturelle skolesekken har sendt ut en beklagelse til alle skolene som deltok.
AP170305 De videregående skolene i Oslo og omegn jobber på forskjellige måter for å gi elevene en god skolehverdag.
AP170305 De videregående skolene i Oslo og omegn jobber på forskjellige måter for å gi elevene en god skolehverdag.
DB170303 Ole Sebastian Rolland er russepresident på en av skolene , og er i tillegg medlem av « Playboy 2017»-bussen.
DB170303 Det er Bergens Tidende som har omtalt det Solguden & Mannen-produserte sporet, som vekker reaksjoner hos både politiet, medelever og rektor ved en av skolene der « Playboy»-russen er avgangselever i år.
DB170303 Russepresident ved en av skolene og medlem på russebussen, Ole Sebastian Rolland, har tidligere uttalt til Bergens Tidende at låta « selvfølgelig ikke representerer deres holdninger og verdier », men at sangen kommer til å bli spilt gjennom russetiden.
DB170303 I dag ble det kjent at russebusslåten til russebussen « Playboy » ikke bare har vekket reaksjoner hos politiet, men også blant medelever og rektor ved en av skolene der « Playboy»-russen er avgangselever i år.
BT170303 Men jeg er overbevist om at lærerstaben på de videregående skolene kan gjøre mer for å lære de unge om hva som forventes av de etter 13 års skolegang.
AA170303 Slik jeg har forstått det, så er renholderne ansatt av Trondheim kommune, ikke av rektor ved skolene .
AA170303 Med sykdommen som følger av så dårlig renhold, kan det umulig være økonomisk forsvarlig å spare på renholdet i skolene , slik Trondheim kommune har lagt opp til.
AA170303 Inngrodd skitt er synlig rundt de fleste dørhåndtak og dørkarmer, og listverk er nedgrodd av skitt ( spesielt i de gamle skolene ).
AA170303 Det må tid, funksjonelt utstyr og flere effektive hender til, skal en bli kvitt skitten i de nedgrodde skolene .
VG170302 Skolene i Bærum sikret jentas rett til et godt skolemiljø, men brøt saksbehandlingsreglene, ifølge fylkesmannens rapport.
DB170302 Rapporten konkluderte med at skolene hadde gjort mye for 13-åringen, men de fikk likevel kritikk for at prosedyreregler ikke var fulgt.
DA170302 Faren får imidlertid kredit for å ha sørget for å sende sønnene sine til de riktige « snobbeskolene », selv om det til tider var problematisk for skolene å få krevd inn betalingen.
AP170302 De unge politikerspirene i Vestre Aker Unge Høyre mener at samfunnsengasjementet blant ungdom vokser, men at skolene ikke er flinke nok til å tilrettelegge for politisk aktiviteter.
AP170302 - Skolene , og spesielt ungdomsskolene, burde tilrettelegge bedre for politisk aktivitet.
AP170302 Her kan du lese hele rapporten om barnevernet ¶ Skolene : Gjorde mye ¶
AP170302 Den rapporten konkluderte med at skolene hadde gjort mye for 13-åringen, men de fikk likevel kritikk for at prosedyreregler ikke var fulgt.
AA170302 Munkeby sier at det er særlig viktig for skolene , som nå får et skikkelig løft i bredbåndskapasiteten.
AA170302 Administrerende direktør Svein Olav Munkeby i NTE Marked sier at skolene vil få et skikkelig løft i bredbåndskapasiteten.
AA170302 Nav samarbeider med skolene for å forebygge og tilbakeføre dropouts.
SA170301 Skolene må kutte i lesekurs for unge som er kritisk under grensen.
DA170301 Tilbakemeldingene fra skolene som har hatt dette et halvt års tid er gode.
DA170301 Her er skolene som får ekstra lærere : ¶
DA170301 Da skolene startet opp i fjor høst, fikk seks skoler ekstra lærere.
DA170301 Skolene får to til fem ekstra lærere, totalt 112 lærere, og faglig oppfølging fra fem tidlig innsats-veiledere.
AA170301 - Vi har ikke plass til å bosette dem, spesielt nå som skolene i området har åpnet igjen, sier talsmannen.
SA170227 Når vi samtidig også ser at kommunens vedtak fratar foreldrene deres mulighet til medbestemmelse, så bør det være åpenbart at avgjørelsen i lovlighetsvurderingen er i strid med det som skolene har av regelverk å forholde seg til fra før av.
SA170227 Karmøy kommune har i likhet med enkelte kommuner rundt i landet fått et politisk vedtak på at alle skolene i kommunen skal gjennomføre gudstjenester i skoletiden.
SA170227 I vinter stilte jeg følgende spørsmål til Utdanningsdirektoratet : « Kan kommunene tvinge rektor og skolene til å gjennomføre skolegudstjenester ?
DA170225 Hammerfest videregående skole er en av skolene der fraværet har gått betraktelig ned.
DB170224 TAPT GENERASJON : Nær en million barn i det nordøstlige Nigeria får lite eller ikke noen skolegang fordi terrorgruppa Boko Haram dreper lærere, kidnapper barn og ødelegger og angriper skolene .
DA170224 Innsatsen mot skolene trappes ned.
AA170224 Fylkesveien er hovedvei mellom Bergen og Kvam-bygdene, og stengningen kan få store konsekvenser ettersom det er ventet stor trafikk i forbindelse med at skolene i Hordaland nå tar vinterferie.
SA170223 Vi skal ta ansvar for å få med kommunene og skolene for å finne og fjerne tidstyver, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
DB170223 I Obama-direktivene gikk det fram at det ville være brudd på føderale diskrimineringslover dersom skolene nektet transkjønnede elever å bruke toaletter med deres opplevde kjønnsidentitet.
BT170222 Derfor er det viktig at de som ønsker å ha gudstjenester til jul besøker disse med barna sine fremfor å kreve at skolene skal gjøre jobben med å ta med seg barn i kirken.
DB170221 Skolene selv og lærerne sier at de opplever for mye testing, og det må tas på alvor, sier hun.
DA170221 De 15 skolene er spredt rundt om i hele byen.
AA170221 Jeg savner turene på hullete veier, møte mennesker på hurtigbåten, delta i diskusjonen om ferjer og hvordan vi skal få de beste videregående skolene i Trøndelag.
DB170220 I Rogaland er det ikke vinterferie på skolene før neste uke, men en rekke andre fylker har vinterferie denne uka.
DB170220 I Rogaland er det ikke vinterferie på skolene før neste uke, men en rekke andre fylker har vinterferie denne uka.
DA170220 Jeg er overbevist om at engasjerte foreldre er med på å gjøre både barnehagene og skolene våre bedre !
DA170220 I vedtaket står det : « Det er ønskelig å prioritere oppfølgingen av elever med særskilte behov og sørge for at skolene har ressurser til å gi tidlig innsats ».
AP170220 I Rogaland er det ikke vinterferie på skolene før neste uke, men en rekke andre fylker har vinterferie denne uka.
AA170220 Prosjektet mottar statsstøtte, og læremidlene de utvikler er gratis for skolene , noe som ikke ble særlig godt mottatt av bokforlagene.
AA170220 I Rogaland er det ikke vinterferie på skolene før neste uke, men en rekke andre fylker har vinterferie denne uka. ( ©NTB ) ¶
DA170218 - For alle demokratisk-sinnede mennesker gjelder det å holde språket klart, søk alternative informasjonskilder for å forstå verden, styrk samfunnsfagsundervisningen i skolene og restaurer ex.phil.-undervisingen på universitetene, med vekt på vitenskapelig metode, kritisk tenkning og klart, sjargongfritt språk.
AA170218 Selv om skolene tar ferie, er det fortsatt liv i kulturbyen.
DB170217 Dessuten har delingsbevegelsen nådd ut til skolene , der elever engasjerer seg i utdanningsprogram om delingsøkonomi og etablerer egne delingsklubber.
DA170217 - Det er ikke nok å tenke at guttene må ta seg sammen, det er skolene som må ta seg sammen, sier han.
BT170217 En skjerpet aktivitetsplikt for skolene vil forhåpentlig gjøre det enklere å håndtere mobbetilfeller raskere enn i dag.
BT170217 Blant hovedtrekkene var at elevenes rettssikkerhet ble for dårlig oppfulgt, skolene var svake på å fremme nulltoleranse for mobbing, og det systematiske og langsiktige arbeidet mot mobbing er mangelfullt.
BT170217 Skolene har altså fremdeles betydelige problemer med å fange opp mobbing.
AA170217 - Det er ikke nok å tenke at guttene må ta seg sammen, det er skolene som må ta seg sammen, sier han.
AA170217 - Det er ikke nok å tenke at guttene må ta seg sammen, det er skolene som må ta seg sammen, sier han.
DA170216 En foreløpig opptelling viser at både dagsfraværet og timefraværet synker i de offentlige videregående skolene i Rogaland, melder Rogaland fylkeskommune i en pressemelding.
VG170215 TYDELIGERE OG STRENGERE : Det nye regelverket skal gi skolene tydeligere og strengere regler for hva de skal gjøre når barn blir mobbet.
VG170215 Det nye regelverket skal gi skolene tydeligere og strengere regler for hva de skal gjøre når barn blir mobbet.
VG170215 - Dersom skolene ikke reagerer raskt og riktig, kan kommunen få dagbøter, sier Isaksen.
SA170215 Dette gjelder blant annet skolene , alders- og sykehjem, bosetting av flyktninger, barnevern samt tjenester til psykisk utviklingshemmede.
DB170215 Uansett om skolene har vinterferie i uke åtte eller uke ni, er det masse moro å finne på i siste liten.
DB170215 Samtidig inneholder de nye reglene en forsterket aktivitetsplikt for skolene - hvor alle som arbeider på skolen forpliktes til å følge med, varsle, og gripe inn overfor mobbing og krenkelser.
DA170215 Fra og med i dag må skolene i Oslo aktivt undersøke om mobbing forekommer - ikke bare agere ved mistanke.
DA170215 Skolene må aktivt undersøke om mobbing forekommer, ikke bare agere ved mistanke, sier Tellevik Dahl.
BT170215 Sentralt i regjeringens forslag er å innføre aktivitetsplikt for skolene .
BT170215 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) lanserte onsdag regjeringens lovforslag, som inneholder en rekke presiseringer om hvordan skolene skal ta fatt i mobbesaker.
BT170215 Hvis skolene ikke følger opp som de skal, kan de ilegges dagbøter.
AP170215 Skolene må aktivt undersøke om mobbing forekommer, ikke bare agere ved mistanke, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl ( Ap ).
AA170215 Det nye regelverket skal gi skolene tydeligere og strengere regler for hva de skal gjøre når barn blir mobbet.
AA170215 - Dersom skolene ikke reagerer raskt og riktig, kan kommunen få dagbøter, sier Isaksen. ( ©NTB ) ¶
AA170215 Skolene må aktivt undersøke om mobbing forekommer, ikke bare agere ved mistanke, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl ( Ap ).
AA170215 Kanskje skolene skulle ha tilbudt god, varm og sunn mat som et fast innslag langfriminuttet.
BT170214 Skolene skjønner nemlig at selv om arenaen for nettmobbing er digital, er skolene en del av løsningen.
BT170214 Men selv om skolene og det offentlige i dag tar større ansvar for barns læringsmiljø og mentale helse, skal vi ikke undervurdere enkeltpersoners - og særlig foreldres - betydning og ansvar.
BT170214 Skolene skjønner nemlig at selv om arenaen for nettmobbing er digital, er skolene en del av løsningen.
BT170214 Skolene kan ikke ta mobbekampen alene.
AP170213 | Høyres Henrik Asheim vil vise frem skolene med høyest fravær ¶
AP170213 - Etter fraværsgrensen ble innført har vi jobbet med å få tall på hvordan fraværet er på de ulike skolene .
AP170213 Skolene bør heller jobbe for å få lavest mulig frafall og bedre skolemiljø, sier hun.
AP170213 Skolene bør ha innsyn i egne resultater slik at de kan forbedre seg, men offentligheten har ikke behov for innsyn.
DB170211 I USA er det for eksempel stor segregering, og skoler finansieres lokalt, slik at fattige områder har mye dårligere kvalitet på skolene , noe som går utover fattige innvandrergruppers muligheter til sosial mobilitet.
AA170211 Alle skolene i Trondheim fikk nytt samisk flagg i forbindelse med storfeiringa.
SA170210 Rogaland fylkeskommunes viktigste oppgave er å drive de videregående skolene , men her har det blitt kuttet til beinet.
SA170210 Resultatet av denne « la Dale-ren gå og spare på skillingen»-politikken er at unge mennesker i Rogaland får et dårligere skoletilbud enn de kunne ha fått fordi skolene presses til å slå sammen klasser i teori på yrkesfag, og fordi enkelte rektorer føler seg presset til å drive med detaljert timeregnskap for hver eneste lærer på skolen for å spare en skilling eller to i stedet for å lede og dr
DB170210 Fraværet på de videregående skolene i Sør-Trøndelag stupte med 44 prosent etter at fraværsgrensen på videregående skoler ble innført i fjor høst, kunne Klassekampen fortelle fredag.
DA170210 Det som er likt er en gutt med et stort talent, som kommer fra et miljø som ikke har råd til de beste skolene , og så lærer seg faget selv på egen hånd - og blir bedre enn alle de andre.
BT170210 Vi tror og håper at kommunene vil bruke disse psykologenes kompetanse på skolene og i skolehelsetjenesten.
AP170210 Fraværet på de videregående skolene i Sør-Trøndelag stupte med 44 prosent etter at fraværsgrensen på videregående skoler ble innført i fjor høst, kunne Klassekampen fortelle fredag.
AA170210 Det er nytt av året at hver av de videregående skolene som er med på aksjonen får et helt unikt Vipps-nummer.
AA170210 - Det er spesielt artig at de ulike videregående skolene i Trondheim har hatt en konkurranse seg imellom om å samle inn mest penger, sier Petter Spolèn som er aksjonsleder i Kreftforeningen i Midt-Norge.
AA170210 Fraværet på de videregående skolene i Sør-Trøndelag stupte med 44 prosent etter at fraværsgrensen på videregående skoler ble innført i fjor høst, kunne Klassekampen fortelle fredag.
VG170209 Skoler over hele nordøstkysten er stengt i dag, inkludert skolene i NY City med over en million studenter.
DA170209 Åpenhet i de private skolene har vært en viktig sak for Senterpartiets Bjarne Kvadsheim i en årrekke.
DA170209 Når det gjelder mobbing, er det nesten ikke til å tro at kommunen ikke har oversikt over alle skolene i kommunen.
DA170209 Mobbetall fra de private skolene må fram i lyset.
DA170209 I de kommunale skolene er dette gjennombelyst, vi vet alt, mens det altså er et stort mørkt hull når det kommer til de private skolene .
DA170209 I de kommunale skolene er dette gjennombelyst, vi vet alt, mens det altså er et stort mørkt hull når det kommer til de private skolene.
DA170209 Elevene ved disse skolene er våre elever de også, de bor og går på skole i Stavanger, og det bør ikke være forskjell på hvordan mobbesaker håndteres med bakgrunn i om skolen er kommunal eller privat, sier Mossige til RA.
DA170209 Det mener den noe uvanlig samstemte duoen Dag Mossige ( Ap ) og Bjarne Kvadsheim ( Sp ), som nå krever å få mobbetall fra de private skolene i Stavanger på bordet.
DA170209 Dag Mossige ( Ap ) og Bjarne Kvadsheim ( Sp ) etterlyser innsikt i mobbetall fra de private skolene i Stavanger kommune, og har bedt rådmannen ta initiativ til å hente inn denne informasjonen, selv om kommunen ikke formelt sett har tilsynsmyndighet.
DA170209 Bystyrerepresentanten, som selv er lærer, mener det er uansvarlig at kommunen ikke avkrever samme dokumentasjon fra de private skolene .
DA170209 Arbeiderpartiets Mossige har nå bedt rådmannen vurdere å ta initiativ til å framskaffe informasjon om mobbing og trivsel fra private skoler etablert i Stavanger, selv om kommunen ikke har tilsynsmyndighet over de private skolene i Stavanger.
DA170209 - Vi er likevel opptatt av læringsmiljøet ved disse skolene .
DA170209 - Rådmannen går ut ifra at de private skolene følger opp mobbearbeidet.
DA170209 - Jeg har lenge reagert på manglende åpenhet og innsyn i de private skolene .
AP170209 Skolene ble stengt i Boston torsdag.
AP170209 Allerede nå på tirsdag skal byrådet møte bydelene, vi skal ha klassediskusjoner på skolene og vi skal altså ha et slags folkemøte på Facebook, sier Steen.
AA170209 - En nasjonal informasjonskampanje, mer forskning, seksuelle overgrep inn i pensum i skolene og flere menn i helsefaglige yrker er blant tiltakene som må iverksettes, mener Saastad.
DB170208 Skolene opptrer innenfor loven så langt de vet, men de har ikke undersøkt denne saken.
DB170207 Her er hun på besøk på en av skolene hjelpeorganisasjonen henens har bygget i 2014.
DA170207 Johnson maktet å fjerne segregeringen på skolene i sørstatene - dét gjorde Nixon.
AP170207 | Trusler om statlig kontroll kan gjøre underverker for skolene Mattis Månum Pettersen ¶
AP170207 Si ;D-innlegg : Det er for enkelt for skoleeierne å nedprioritere skolene rundt om i landet.
SA170206 Rekrutteringspatruljen for helsefagarbeidere reiser rundt på skolene i Rogaland for å få elevene til å velge yrkesfag.
BT170206 - Samisk språk skulle ikke brukes i skolene unntatt i " aller ytterste nødstilfelle ", som det het.
AA170206 Det er viktig at skolene tar samisk kultur inn i undervisningen og at ungene får lære om samisk kultur, sier Ottervik.
AA170206 Det er viktig at skolene tar samisk kultur inn i undervisningen og at ungene får lære om samisk kultur, sier Ottervik.
AA170204 Skolene skal etter planen stå ferdig i løpet av 2017, og 29,5 millioner kroner er satt av til prosjektet.
DN170203 Dagens Næringsliv avdekket høsten 2015 hvordan eierne flyttet penger fra skolene til morselskapet i forbindelse med fusjonen av tre høyskoler til Westerdals.
DB170202 Hun skapte oppsikt under senatshøringene med kommentarer om våpen i skolene .
DB170201 DeVos har tidligere skapt oppsikt gjennom sine uttalelser om våpen i skolene .
DN170131 Flatø utelukker ikke at andelen dyktige lærere på skolene varierer med utdannelsesnivået til elevenes foreldre.
DN170129 I tillegg til egne hjemmesider og chattetjenester satser UiB på å invitere skoleelever til åpen dag og selv besøke skolene .
BT170129 Dermed vil resultatene bli misvisende, ettersom skolene ikke stiller med de samme premissene for gjennomføringen.
SA170125 De har sendt ut et skriv til skolene i kommunen om at smartklokker bør ligge avslått i sekken til eleven skal hjem.
DN170125 De har sendt ut et skriv til skolene i kommunen om at smartklokker bør ligge avslått i sekken til eleven skal hjem.
BT170125 Dette til tross for at flere av skolene har regelmessig mobbing.
BT170125 Men det kan ikke skolene tillate seg når noen sier at de blir mobbet.
BT170125 Hjermann merker også at skolene er blitt flinkere både til å opprette enkeltvedtak og til å utforme dem.
BT170125 Dette til tross for at flere elever fortalte om regelmessig mobbing ved en rekke av skolene .
BT170125 At skolene vet om mobbing, men ikke gjør noe eller ikke gjør nok, går igjen i flere av klagesakene til Fylkesmannen.
BT170125 - Så lenge så mange barn rapporterer at de i større eller mindre grad blir utsatt for krenkelser eller mobbing, er det ikke tvil om at skolene ikke klarer å skape det trygge skolemiljøet barna skal ha.
AP170125 Opp til skolene
AP170125 De har sendt ut et skriv til skolene i kommunen om at smartklokker bør ligge avslått i sekken til eleven skal hjem.
AP170125 Rapporten viser at det er store forskjeller mellom skolene .
DB170124 Hver barnevernsinstitusjon skal ha en skoleansvarlig som har ansvar for å ivareta skole- og opplæringssituasjonen til det enkelte barn som bor der, og fasilitere et godt samarbeid med skolene .
AP170124 Vi vil derfor lovfeste hva skolene skal gjøre når barn blir mobbet, og gi dagbøter til kommuner som ikke følger opp.
AP170124 I arbeidet med ny mobbepolitikk vil regjeringen innføre en aktivitetsplikt for skolene , som i praksis betyr at skolen skal handle raskt og effektivt.
BT170123 Når det i tillegg blir tydelig - og det litt for ofte, at skolene spekulerer i å gi kandidatene et innsnevret innhold i det som skal være pensum i faget og likevel forventer at de skal få full uttelling, ja da har vi faktisk et problem.
BT170120 | Rektorer tror ny metode for skolemåling blir nyttig verktøy ¶ Skolene i Bergen måles på mangt, men nå får de også vite hvordan de bidrar til å løfte elevene uavhengig av deres bakgrunn.
SA170119 | Høle ungdomsskole blant skolene som løftet elevene mest ¶
SA170119 Rundt 20 prosent av skolene ligger over, mens 20-25 prosent av skolene ligger under snittet.
SA170119 Rundt 20 prosent av skolene ligger over, mens 20-25 prosent av skolene ligger under snittet.
SA170119 På de beste skolene får elevene over ett skoleår mer læring enn på de svakeste.
SA170119 Over halvparten av skolene og kommunene ligger på landsgjennomsnittet.
SA170119 Moen skole i Gran kommune, Krapefoss skole i Moss og Bygestad skule i Gaular var blant skolene som løftet elevene mest på småskoletrinnet i løpet av forrige skoleår ( 2014/15 ), viser oversikten.
SA170119 Forskerne har sett på læringsutbyttet ved skolene kontrollert for elevenes bakgrunn, som foreldrenes utdanningsnivå, inntektsnivå og eventuell minoritetsbakgrunn Det er alle kjente faktorer som har betydning for hvor godt elevene presterer.
SA170119 De skolene som bidrar mest til elevenes læring gir elevene mellom ett og to skoleår mer enn de dårligste skolene , viser en ny undersøkelse.
SA170119 De skolene som bidrar mest til elevenes læring gir elevene mellom ett og to skoleår mer enn de dårligste skolene, viser en ny undersøkelse.
SA170119 De skolene som bidrar mest til elevenes læring fra 5. til 7. klasse og på ungdomsskolen, gir elevene over ett skoleår mer læring enn de svakeste.
DN170119 Rundt 20 prosent av skolene ligger over, mens 20-25 prosent av skolene ligger under snittet.
DN170119 Rundt 20 prosent av skolene ligger over, mens 20-25 prosent av skolene ligger under snittet.
DN170119 Over halvparten av skolene og kommunene ligger på landssnittet.
DN170119 Her har forskerne forsøkt å isolere læringseffekten som de ulike skolene og kommunene har bidratt med til den enkelte elev.
DN170119 - Hva tenker du om at forskjellene på skolene utgjør inntil et år med læring ?
DN170119 Skolene som bidrar mest til elevenes læring fra 5. til 7. klasse og på ungdomsskolen, gir elevene over ett skoleår mer læring enn de svakeste, fremgår det.
DB170119 » Her blir hun avbrutt av Murphy, en demokrat, som skyter inn : « Du kan ikke si at våpen definitivt ikke burde være på skolene . » - Vel, vel, jeg vil referere tilbake til senator Enzi og skolene han refererte til i Wapiti, Wyoming, og at det sannsynligvis er våpen på skolen for å beskytte seg mot potensielle grizzlybjørner, fullfører DeVos.
DB170119 Det var senatoren i Connecticut, Chris Murphy, som spurte DeVos om hvorvidt hun støttet våpen i skolene .
DB170119 Blant annet at foreldre måtte få mulighet til å sende barna sine til skoler av høy kvalitet dersom de offentlige skolene ikke var gode nok.
DB170119 ( Dagbladet ) : Trumps nominasjon til ny utdanningsminister, Betsy DeVos, fikk senatet og mange på sosiale medier til å måpe da hun på tirsdag ble spurt om våpen i skolene under en høring på Capitoll Hill.
DB170119 » - Vel, vel, jeg vil referere tilbake til senator Enzi og skolene han refererte til i Wapiti, Wyoming, og at det sannsynligvis er våpen på skolen for å beskytte seg mot potensielle grizzlybjørner, fullfører DeVos.
DB170119 De hygger seg i sosiale lag, har barn på de samme skolene og vedlikeholder vennlige og tette relasjoner.
BT170119 Vi vet at det er forskjeller mellom skolene .
BT170119 Skolebyråden ser også en del uheldige ytterpunkter blant skolene i Bergen.
BT170119 På ungdomstrinnet er én av fire skoler i Hordaland over det nasjonale gjennomsnittet for skolebidrag, mens 18 prosent av skolene ligger under snittet.
BT170119 Men nå får vi illustrert det veldig tydelig, og vi får vite hvor mye skolene løfter elevene uavhengig av bakgrunn.
BT170119 Ifølge SSB-forskerne klarer skolene med høyest score å løfte alle elevgrupper, både elever med og uten foreldre med høyere utdanning, elever med og uten innvandrerbakgrunn, og elever med og uten lave resultater.
BT170119 Her kan man for eksempel se om skolene i en bydel med mange innvandrere og lavt utdanningsnivå likevel gir et løft for elevene sine.
BT170119 Han forventer at kommunens nye kvalitetsutviklingsplan vil bidra til å løfte alle skolene til et nytt nivå.
BT170119 Forskjellen på skolene som ligger øverst og nederst, er over et helt skoleår.
BT170119 Det jobbes godt der, skolene er gode på å ruste ungdommene til et senere utdanningsløp, sier Pål Hafstad Thorsen ( Ap ), byråd for skole, barnehage og idrett i Bergen.
BT170119 Det betyr at det jobbes godt på skolene , på tross av at elevene gjerne har ulikt utgangspunkt.
BT170119 Den kan bli et viktig verktøy for kommunen og skolene våre for å finne ut hvordan det vi driver med fungerer.
BT170119 De skolene som bidrar mest til elevenes læring, gir elevene over ett skoleår mer læring enn de som bidrar minst.
BT170119 - Hva gjør de skolene som klarer å løfte alle elever ?
BT170119 - Det er mye bra med skolene i Bergen, men jeg ser ingen grunn til at de ikke skal ha høyere ambisjoner, ikke minst for å løfte elevene i småskoletrinnet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) til BT.
BT170119 klasse enn skolene i Oslo, Drammen og Stavanger, ifølge rapporten.
BT170119 Skolene i Bergen kommune ligger under snittet på mellomtrinnet ( 5.-7.klasse ), litt over på småtrinnet, og godt over landsgjennomsnittet på ungdomstrinnet.
BT170119 Skolene i Bergen bidrar mindre til elevenes læring fra 1. - 7. klasse enn skolene i Oslo, Drammen og Stavanger, ifølge rapporten.
BT170110 Om mindre enn ett år kan skolene de leder være slått sammen til én.
BT170110 Historikeren i Sogndal tror ikke det blir store endringer i første omgang når det gjelder fagsammensetningen på skolene .
BT170106 Vi har et desentralisert utdanningssystem, og det er forståelig at skolene ønsker å utdanne kandidater til offentlig sektor og privat næringsliv i sin region.
BT170106 Vi har et desentralisert utdanningssystem, og det er forståelig at skolene ønsker å utdanne kandidater til offentlig sektor og privat næringsliv i sin region.
AP161231 - Hvis de nye herskerne ikke har lokal støtte, vil Den islamske staten alltid kunne rekruttere nye folk, særlig hvis det ikke er vann i springen, strømmen er borte og skolene er stengt.
AP161231 - Hvis de nye herskerne ikke har lokal støtte, vil Den islamske staten alltid kunne rekruttere nye folk, særlig hvis det ikke er vann i springen, strømmen er borte og skolene er stengt.
AA161224 - Det er blitt mer akseptert å reise utenlands over jul i dag enn tidligere samtidig som skolene er blitt strengere med å gi fri utover skoleferien.
AP161219 Ikke minst må skolene sikres nok ressurser og elevenes rett til undervisning av en kvalifisert lærer må lovfestes, sier Handal.
AP161219 » - Når vi krever at elevene må dokumentere fraværet sitt, må skolene dokumenterer at elevene får alle timene de har krav på.
AP161215 Inn i skolene
AP161212 Så foreløpig vet vi hverken om skolene skal slås sammen eller hva som i så fall blir navnet på skolen.
AP161212 Mindre konkurranse hvis skolene slås sammen ¶
AP161212 Hans største bekymringen er at skolene skal miste den sunne konkurransen hvis de blir slått sammen.
AP161212 Han kjenner begge de to skolene etter at han tidligere har tatt reklame- og merkekommunikasjon på Høyskolen Kristiania.
AP161212 Det går mot sammenslåing av de to skolene på sikt ¶
AP161212 - Vi går inn i dette fordi vi ser at Westerdals fag er komplimentære med våre, og disse to skolene vil utfylle hverandre.
AP161212 - Men det går mot en sammenslåing av de to skolene på sikt.
AP161212 - De to skolene har styrker på hvert sitt område.
AP161207 For å møte denne utfordringen vil Nav måtte samarbeide tettere med både de videregående skolene og med helsevesenet, sier hun.
AP161207 For å møte denne utfordringen vil Nav måtte samarbeide tettere med både de videregående skolene og med helsevesenet, sier hun.
AP161122 Klikk på områdene eller skolene for informasjon.
SA161116 Han pekte samtidig på at han mener regjeringen gir uklare signaler om skolene bør praktisere en aktiv påmelding eller bare en avmelding til skolegudstjenester.
AP161115 De andre barna i grunnskolealder testes først ved Språksenteret ( Senter for intensiv norskopplæring ) - før de fordeles på på skolene .
AP161111 Vi håper at de skolene som har planer om å sende elevene til gudstjeneste i førjulstid, sikrer alles religionsfrihet.
AP161108 | Skoler dropper julegudstjeneste ¶ Skolene på Voss har i fellesskap avgjort at elevene i kommunene ikke skal delta på den tradisjonelle julegudstjenesten i kirken.
AP161108 I et brev til kirken skriver alle skolene på Voss at de dropper julegudstjenesten fra i år.
AP161108 Etter at Skulestad skule på Voss i fjor ikke deltok på julegudstjenesten i fjor har rektorene ved alle skolene i kommunen tatt et felles standpunkt.
DA161013 Det er derfor laget et informasjonsskriv som skolene forvalter.
DA161013 - Nittedal hadde over en lengre periode hatt utfordringer knyttet til skadeverk generelt og tagging spesielt ved skolene våre.
SA161010 Dette viser tall fra dataundersøkelsen Ung i Oslo 2015, hvor 24.000 elever fra ungdomsskolene og de videregående skolene i Oslo har deltatt.
AP161010 Dette viser tall fra dataundersøkelsen Ung i Oslo 2015, hvor 24.000 elever fra ungdomsskolene og de videregående skolene i Oslo har deltatt.
AP161002 En mer sekulær linje i skolene
AP161002 2 ) Mer sekulær linje i skolene . 3 ) Bedre dialogprosesser med minoritetsgrupper.
AP160911 Departementer og direktorater har tatt det på alvor, forskere har fått bevilgninger, skolene har hatt ruskonsulenter.
VG160910 SV har gjentatte ganger tatt til orde for matservering på skolene .
VG160910 Det må være stor grad av frihet for kommunene og skolene til å innrette et tilbud om skolemat, slik at det passer lokalt, sier Kjerkol til avisen.
FV160908 Cook snakket om de 114 skolene og 50.000 elevene som er med på prosjektet.
AP160907 På Elvebakken i Oslo, en av skolene i hovedstaden som det er vanskeligst å komme inn på, har ikke rektor Per Solli merket så mange konsekvenser av fraværsgrensen.
AP160907 Cook snakket om de 114 skolene og 50.000 elevene som er med på prosjektet.
AP160826 Mye kan bli bedre, men hjelpeapparatet og skolene har tatt store skritt de siste årene i å gjenkjenne problemet.
VG160825 Rapporten konkluderte med at skolene hadde gjort mye for 13-åringen, men de fikk likevel kritikk for at prosedyreregler ikke var fulgt.
SA160824 Hun mener det er bedre at skolene må ta sitt ansvar for sette seg ordentlig inn i hva nøtteallergi faktisk går ut på.
SA160824 Den helsefaglige rådgiveren understreker at skolene skal tilrettelegge like mye for barn med allergier som med andre sykdommer.
SA160824 - Nøttefrie skoler gir falsk trygghet, mener Norges Astma- og Allergiforbund, som opplyser at skolene snart får nye « nøttefaglige » retningslinjer fra Helsedirektoratet.
SA160824 Skolene må kreve legeerklæring ¶
AP160824 Hun mener det er bedre at skolene må ta sitt ansvar for sette seg ordentlig inn i hva nøtteallergi faktisk går ut på.
AP160824 Den helsefaglige rådgiveren understreker at skolene skal tilrettelegge like mye for barn med allergier som med andre sykdommer.
AP160824 - Nøttefrie skoler gir falsk trygghet, mener Norges Astma- og Allergiforbund, som opplyser at skolene snart får nye « nøttefaglige » retningslinjer fra Helsedirektoratet.
AP160824 Skolene må kreve legeerklæring ¶
AA160822 Skolene startet i forrige uke eller denne uken, og det gjør at etterspørselen etter reiser naturlig nok går ned.
AP160821 - Dere lever i fattigdom, skolene deres er dårlige, dere har ikke jobb, 58 prosent av ungdommene deres er arbeidsløse.
AP160818 Det studentene ofte klager på, og som er en utfordring for oss, er å få godt samsvar mellom det vi ber studenten jobbe med i praksis, og det skolene synes det er viktig at studentene jobber med i praksis, forteller han.
SA160816 DEBATT : Elevers rettsikkerhet svekkes dersom skolene ikke lenger skal ha plikt til å gjøre vedtak i mobbesaker.
SA160806 Særlig at det brukes så mye penger når helsevesenet sliter og skolene forfaller.
FV160806 Særlig at det brukes så mye penger når helsevesenet sliter og skolene forfaller.
AP160806 Særlig at det brukes så mye penger når helsevesenet sliter og skolene forfaller.
AP160803 Det er en del av de rutinene som er ute på alle skolene , forteller Lund.
AP160803 - Gjennom å ha en politistasjon tilstede på Ekebergsletta, gjennom å distribuere materiell når lagene sjekker inn, ved å ha vaktmannskaper på skolene, ved å være tilstede med politi, utekontakter og natteravner på skolene våre, så syns jeg vi er ganske proaktive i forhold til å være tidlig på.
AP160803 - Gjennom å ha en politistasjon tilstede på Ekebergsletta, gjennom å distribuere materiell når lagene sjekker inn, ved å ha vaktmannskaper på skolene , ved å være tilstede med politi, utekontakter og natteravner på skolene våre, så syns jeg vi er ganske proaktive i forhold til å være tidlig på.
AP160802 Hvis man har et hijabforbud på skolene , fjerner man det synlige « problemet », og jenta som blir undertrykt, vil fortsatt bli det hjemme.
NL160621 Fylkeskommunens kutt innen de videregående skolene har skapt et stort engasjement - et engasjement Arbeiderpartiet deler.
SA160602 Vi bør derfor sørge for at de videregående skolene med idrettsfag også får et ansvar for å følge opp elever som er villig til å bidra som trenere.
SA160602 Det kan gjøres noe sammen med skolene .
AP160602 Vi bør derfor sørge for at de videregående skolene med idrettsfag også får et ansvar for å følge opp elever som er villig til å bidra som trenere.
AP160602 Det kan gjøres noe sammen med skolene .
AA160602 Vi bør derfor sørge for at de videregående skolene med idrettsfag også får et ansvar for å følge opp elever som er villig til å bidra som trenere.
AA160602 Det kan gjøres noe sammen med skolene .
NL160531 Vi ønsker å gi våre ungdommer et trygt og framtidsrettet tilbud ved de videregående skolene i Finnmark.
NL160531 Alle skolene kan ikke ha de samme tilbudene og dette vil bli en større utfordring med færre elever.
AP160522 På den annen kan skolene fortsatt kjøpe tjenester av Lambertseter svømmeklubb, hvis de vil det.
AP160522 Når kontrakten går ut, er vi klar til å drifte badet, og tilrettelegge både for skolene og idretten.
AP160522 Hun sier at idretten fortsatt skal kunne bruke svømmeanlegget like mye, men at klubben ikke lenger får ansvaret for den tiden og renholdet når skolene er der.
AP160522 De ansatte trenerne er blitt benyttet til å undervise elever, som kommer fra skolene på dagtid.
AP160522 - Vi mener at svømmekubben som sådan får like stor mulighet til å benytte timene utenom det behovet skolene har på dagtid.
AP160516 De understreker at det langtfra gjelder alle eleveme, men flere antyder at det dreier seg om 10 - 20 prosent av elevmassen ved disse skolene .
AP160511 Jente ( 19 ) : En annen tradisjon her i Trondheim er at alle skolene har sin egen russelåt, som oftest laget av russen selv.
AP160511 I låtene synges det om hvorfor sin skole er best, mens de andre skolene i Trondheim blir « disset ».
AP160510 Vi trenger en innsats mot narkotikanettverk som utvider markedene og aktiviteten sin inn mot skolene , mener Bøhler.
AP160510 Han vil også ha mer ressurser inn i bydelene og politiets arbeid på skolene .
NL160429 I skolene arbeides det nå godt for å redusere frafallet, men det er også nødvendig å gjøre noe som virkelig monner for dem som allerede er falt fra.
AP160425 april på formiddagen, da skolene sto tomme og folk flest befant seg utendørs.
AA160425 april på formiddagen, da skolene sto tomme og folk flest befant seg utendørs.
SA160418 Vi vet at en del foreldre er misfornøyde med Fylkesmannen med kritikk mot at den bruker for lang tid og er for tett koblet til skolene den skal undersøke.
SA160418 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) legger mandag fram nye tiltak i kampen mot mobbing i skolene og barnehagene.
SA160418 Kompetansepakke : Kompetansepakken skaltilpassesulike behov i barnehagene og skolene .
SA160418 I tråd med anbefalingen fra Djupedalutvalget vil vi derfor innføre en aktivitetsplikt for skolene som gjør at de kan handle raskt og effektivt når de oppdager mobbing.
SA160418 - Regelverket tydeliggjøres, ansvar plasseres, skolene får handlingsplikt, det skal gis bøter dersom skolene ikke hurtig følger opp med tiltak, og de voksne i skolen skal få styrket sin kompetanse i forebygging av og håndtering av mobbing, skriver Thorsen.
SA160418 - Regelverket tydeliggjøres, ansvar plasseres, skolene får handlingsplikt, det skal gis bøter dersom skolene ikke hurtig følger opp med tiltak, og de voksne i skolen skal få styrket sin kompetanse i forebygging av og håndtering av mobbing, skriver Thorsen.
SA160418 - Det er flott at Røe Isaksen vil innføre en aktivitetsplikt for skolene når de oppdager mobbing, og at innsatsen rettet spesielt mot digital mobbing og mobbing i barnehagen trappes opp.
SA160418 - Barneombudet vil ikke ha kapasitet til å gå inn i alle vanskelige mobbesaker, og vi trenger folk som er tettere på lokalmiljøene, skolene , barna og foreldrene.
SA160418 Skolene med høyest mobbetall skal få først og mest hjelp.i ¶
SA160418 − Vi vil fortsatt støtte mobbeprogrammene i skolene , men de som skal få støtte må også jobbe særskilt mot digital mobbing.
AP160418 Skoler med høye mobbetall skal få hjelp først, og størst ressurser skal settes inn på disse skolene .
AP160411 Senter for økonomisk forskning ( SØF ) i Trondheim har, på bestilling fra Kunnskapsdepartementet, utformet en rapport om kvaliteten på de videregående skolene .
AP160411 Rapporten kategoriserer alle skoler i fem grupper, der gruppe 1 utgjør de 20 prosent svakeste skolene og gruppe fem de 20 prosent beste.
AP160411 Hvordan arbeider skolene med fravær og frafall ?
AP160411 Fylkesordfører i Finnmark Runar Sjåstad ( Ap ) innrømmer at mye arbeid gjenstår med de videregående skolene , og at resultatet er skuffende og overraskende.
AP160411 Flere psykologer i kommunene, flere helsesøstre på skolene , gode lavterskeltilbud, brukerstyrte senger og oppsøkende team gir ikke bare bedre og tidligere helsehjelp der folk bor.
AP160410 Oslo og Akershus har de beste skolene , Finnmark de dårligste.
AP160410 Oslo og Akershus har de beste skolene , Finnmark de dårligste.
AP160408 Høyre går inn for å innføre en plikt for skolene til særskilt oppfølging av elever som blir hengende etter på skolen.
AP160401 Skoler som nesten ikke har majoritetselever er ikke ønskelig for noen, selv om skolene i seg selv kan være gode.
AP160329 - De som tiltrekkes av ekstreme grupper har ikke nødvendigvis bakgrunn fra de religiøse skolene , sier han.
SA160321 Er det målet, må skolene få styrket den pedagogiske og spesialpedagogiske kompetansen.
SA160321 Elever henvises fordi skolene ikke har tilstrekkelig kompetanse til gi elevene tilpasset opplæring.
AP160318 Antallet søknader til de militære skolene ble doblet i 2015, følge det russiske forsvarsdepartementet.
AP160316 Et annet sted i Chicagos omland sa velgerne nei til å ta opp et lån på 1,6 milliarder kroner for å fikse skolene .
AP160316 Når Norge bryter barns rett til utdanning, og hverken skolene eller politikerne er til stede for dem, da blir jeg sint.
DA160314 - 40 av de 58 årsverkene er de som brukes direkte i undervisningen, men de 58 inkluderer jo også annet viktig personale ute i skolene , sier Mossige.
AP160313 Sjekk oversikten over de « beste » og « dårligste » skolene i Oslo ¶
AP160312 NB : Antall søkere til de ulike videregående skolene har ikke direkte sammenheng med poenggrensene.
AP160312 Kampen om skoleplassene i Oslo er hard, og flere av skolene må si nei til over 60 prosent av søkerne til studiespesialisering Vg1.
AP160312 Flere av skolene må si nei til over 50 prosent av søkerne ¶
AP160312 Disse skolene har elevene søkt på : ¶
AP160312 NB : Antall søkere til de ulike videregående skolene har ikke direkte sammenheng med poenggrensene.
AP160312 Kampen om skoleplassene i Oslo er hard, og flere av skolene må si nei til over 60 prosent av søkerne til studiespesialisering Vg1.
AP160312 Flere av skolene må si nei til over 50 prosent av søkerne ¶
AP160312 Disse skolene har elevene søkt på : ¶
AP160311 Elevorganisasjonen, som er den største interesseorganisasjonen for elever, avholdt denne uken sitt elevting med representanter fra de forskjellige skolene landet over.
AP160308 Men kvaliteten i de offentlige skolene var og er så dårlig at dette har ført til en kraftig vekst i private skoler.
AP160308 Dessuten er det ikke slik at de offentlige skolene egentlig er gratis.
AP160308 De offentlige skolene er plaget av streiker, eller at lærerne rett og slett ikke møter opp.
AP160228 Slik rammer krisen også skolene
AP160227 Han vil kreve at skolene gjør mer når de oppdager mobbing og innføre mobbebøter.
SA160226 Jeg var nettopp i kontakt med Helsedirektoratet, og de sier at det blir gitt mer penger til skolene , slik at flere får denne kompetansen, sier Jørgensen.
FV160226 Jeg var nettopp i kontakt med Helsedirektoratet, og de sier at det blir gitt mer penger til skolene , slik at flere får denne kompetansen, sier Jørgensen.
AP160226 Jeg var nettopp i kontakt med Helsedirektoratet, og de sier at det blir gitt mer penger til skolene , slik at flere får denne kompetansen, sier Jørgensen.
AP160223 I den ferske rapporten « Hold ut og hold kursen » kommer det frem at det ser ut til å være noe mindre mobbing og ekskludering på skolene nå.
AP160223 - Skolene har jobbet mye med relasjonen mellom elev og lærer.
AP160222 Den kalde vinteren i 1940 gjorde at den svenske Bränslekommissionen innførte « kokslov », for å spare penger i forbindelse med oppvarming av skolene .
AP160218 Fylkesmennene kan for eksempel pålegge skolene å gjøre bestemte tiltak og oppheve og omgjøre skolenes vedtak.
AP160218 De får for eksempel medhold når skolenes tiltak ikke har virket eller når skolene ikke har fattet enkeltvedtak.
AP160218 - Det viktigste er at skolene må ha mer kunnskap om hvordan de skal handle når elever utsettes for mobbing og krenkelser, sier barneombud Anne Lindboe.
AP160217 Mobbingen i skolene gikk ned.
AP160217 Det er et veldig stort tankekors at på tross av videreføring av Manifest mot mobbing og omfattende ytterligere tiltak som har styrket elevenes rettssikkerhet, bygd kompetanse i skolen og kontrollert skolene kommunene, så holder mobbetallene seg ganske stabile.
AP160217 - At skolene jobber mye mer systematisk mot mobbing enn før, at de har mer kunnskap og at elevenes rettssikkerhet er styrket, sier hun.
AP160216 Helt ærlig, så tror jeg at mye av problemene som i dag finnes på skolene , ligger i nettopp det ekstreme fokuset på teori.
AP160216 Når amerikanske myndigheter forklarer nedgangen i sine tall, peker de blant annet på at skolene tar ansvar også for mobbing utenfor skoletiden, enten den skjer i sosiale medier eller i den virkelige verden.
AP160216 Myndighetene og skolene har et selvsagt etisk og juridisk ansvar for å bekjempe mobbing med alle tilgjengelige midler.
AP160216 Men ifølge Eriksen satses ikke dette på i like stor grad i skolene , og er også i mindre grad vektlagt hos myndigheter og forskningen.
AP160216 Der går det frem at tre strategier mot mobbing går igjen skolene - men at bare to av dem satses skikkelig på fra myndighetenes side. 3rd-party-bio At vi i Norge ikke engang tar i bruk alle virkemidlene vivetfungerer mot mobbing, er en skandale.
AP160216 Den andre strategien skolene bruker med stort hell, er å skape gode relasjoner mellom læreren og hver enkelt elev.
AP160216 Hun blir oppdatert og deler dette med resten av personalet, som igjen tar dette ut til skolene .
AP160216 Skolene blir interessert og inviterer PP-tjenesten til å komme og holde kurs for alle ansatte som underviser i matematikk.
AP160214 « Det er vanskelig å påvise at det er blitt mindre mobbing på de skolene som har vært med i pilotprosjektet », het det i rapporten, som presiserer at det er begrenset hvor mye man kan si om effekten, siden prosjektet har vart i kort tid.
AP160214 Og de 209 millionene som er brukt på satsinger de siste ti årene, er trolig bare bare en liten del av det totale bildet da det er kommuner og fylkeskommuner som har ansvar for skolene .
AP160214 Et prosjekt som retter seg spesielt mot de kommunene og skolene som har hatt høye mobbetall over tid.•Støtte til etablerte mobbeprogrammer ( 2009 - 2015 ) - 34,5 millioner kroner.•Manifest mot mobbing ( 2005 - 2015 ) - 14,7 millioner kroner.
AP160214 I tillegg kommer det frem at skolene er uvitende om mye av det som skjer, og at mange opplever at de ikke får hjelp fra skolen.
AP160214 Hva vet skolene om det som skjer ?
AP160212 Det er titusener som har engasjert seg i skolene , det har vært et fakkeltog som har gått innom alle fylker, det er en kjempemobilisering landet rundt.
DA160211 Foto : Stein Roger Fossmo ¶ Skolene Ullandhaug, Austbø, Tastaveden og St.
AP160210 Skolene er lovpålagt å arbeide aktivt og systematisk for å fremme et slikt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet.
AP160208 I USA og England kan du i praksis betale deg inn til de beste skolene og linjene.
AP160208 I USA og England har det til og med vokst fram en stor industri som hjelper deg å skrive gode motivasjonsbrev og forbereder deg til intervju - du kan altså i praksis betale deg inn til de beste skolene og linjene.
AP160206 - Hovedpoenget må være å gi skolene mulighet til å rekruttere mer spesifikt, ikke å innføre masse nye obligatoriske inntakskrav.
AP160203 Det samme gjelder en samling på 130.000 eksemplarer som lånes ut til skolene i Oslo som et supplement til skolebibliotekene. 47.000 ble kastet i fjor ¶
AP160203 De fleste er overarbeidet eller skriker etter jobber, boligmarkedet er overpriset, sykehusene er overfylte og underbemannede, og skolene er i stor grad segregerte og ikke særlig gode.
AP160123 Det er for eksempel en misforståelse at nasjonale prøver sier noe om kvaliteten på undervisningen ved skolene .
AP160123 Skolene og rektorene blir målt på nasjonale prøver.
SA160113 Forskjell mellom skolene
FV160113 Forskjell mellom skolene
AP160113 Forskjell mellom skolene
AP160108 Sammen med skolene , barnevernet og foreldrene tok de tak i problemet.
AP160107 Samtidig som Frankrike markerer at det er ett år siden anrepet på Charlie Hebdo og drapene på flere politifolk, kommer nyheten om at politibetjenter skal utstasjoneres på skolene i Paris.
AP160107 - Helsesøstertjenesten på skolene er et svært viktig lavterskeltilbud der barna blir rutinemessig undersøkt.
AP160106 « Barnets mor har tallrike ganger vært i kontakt med skolene , fastleger, terapeuter, sykehus og institusjoner uten at disse har maktet å gjøre piken frisk.
NL160105 Å bygge en kultur for entreprenørskap gir fordeler for unge som skal inn i arbeidslivet, for skolene , for næringslivet og for velferdsstaten Norge.
AP160105 Dette dreier seg om : ¶ å kartlegge og følge opp den enkelte elevs spesielle utfordringer og behov ¶ å gjennomføre tiltak for å styrke det psykososiale miljøet ved skolene ¶ at samarbeidet med FAU-ene prioriteres svært høyt Kommunen mobiliserer hele sitt psykososiale team i dette arbeidet som blant annet etablerer egen bekymringstelefon for de som trenger noen å prate med i denne situasjonen.
AP160105 Bærum kommune iverksetter tiltak overfor elever, klassene og skolene , samt ansatte som er berørt.
AP160104 Det hadde også vært telefonkontakt mellom ansatte ved de to skolene , for å gjøre overgangen lettere.
AP160104> Det hadde også vært telefonkontakt mellom ansatte ved de to skolene , for å gjøre overgangen lettere.