AP171221 I en rettsstat er vi uskyldige inntil det motsatte er bevist.
AP171221 I en rettsstat er vi uskyldige inntil det motsatte er bevist.
DB171218 Av og til snakkes det om at Kina skal bli en rettsstat .
DB171214 Slik er en sterk rettsstat en forutsetning for et velfungerende demokrati.
DB171214 Risikoen er at det argumenteres på en måte som delegitimerer domstolene ved at det settes opp et motsetningsforhold mellom rettsstat og demokrati.
DB171214 Grunnen til dette er selvfølgelig at uavhengige domstoler og en velfungerende rettsstat står i veien for fremveksten av autoritære krefter.
DB171214 Dette forteller oss noe viktig om betydningen av å dyrke og bevare en sterk rettsstat , herunder uavhengige domstoler som effektivt håndhever rettigheter som er sikret i nasjonal eller internasjonal rett.
DN171210 Selv om han er kritisk til mangt og mye i Kina, har Guo respekt for president Xi Jinping, som han kaller « den mest menneskelig og emosjonelle av alle kinesiske tjenestemenn » : En del av ham håper Xi kan styre Kina etter modell av Singapore, « en slags rettsstat med ettpartistyre som er vennlig innstilt til vesten ».
DN171210 - Jeg vil prøve å ha en rettsstat , jeg vil prøve å ha demokrati, frihet.
DN171210 Rettsstat og demokrati ¶
AA171208 Hensikten er god, men borgerverngrupper hører ikke hjemme i en rettsstat .
AA171208 Det hører ikke hjemme i en rettsstat .
NL171206 Slikt er ikke en rettsstat verdig.
NL171206 Slikt er ikke en rettsstat verdig, skriver Per Gunnar Stensvaag.
DB171205 Vi blir sett på som potensielle overgripere i kraft av vårt kjønn, ikke som enkeltmennesker i en rettsstat .
DB171205 Og kan forlange en rettsstat .
SA171204 Norge er i tillegg en rettsstat og en nasjon som bekjenner seg til EMK, Den europeiske menneskerettighetserklæringen.
AP171129 | Baneheia-saken er ikke en rettsstat verdig Bjørn Olav Jahr ¶
AP171129 Betydelig tvil om dommen gjør at annet ikke er en rettsstat verdig.
BT171125 Å ha tillit til og respektere resultatet av en dom i en rettsstat som Norge vil, uansett kjennelse, styrke vårt demokrati.
DB171123 Dødsstraff har ingenting med en rettsstat og gjøre, og enkelte FpU-representanter trenger en skolering i rettsstatens utvikling og betydning for demokratiet.
BT171122 Selv om USA i mange tilfeller har gått foran som demokrati og rettsstat , er « amerikanisering » et passende skjellsord i denne sammenheng.
VG171119 I Russlands « sjokkterapi » innførte man marked før rettsstat .
AP171119 Vi må huske på at vi lever i en rettsstat , folk er uskyldige til de er domfelt.
AA171115 Rettssaken, som savner sidestykke her hjemme, reiser ikke bare juridiske spørsmål om hva Grunnlovens paragraf egentlig sier noe om, men utfordrer helt grunnleggende prinsipper i vår rettsstat .
SA171113 Vi er det eneste landet i Europa som har avviklet rimelighetskriteriet, og det vi gjør her er å forsikre oss om at vi har en praksis som er helt naturlig i en rettsstat , sier Støre.
DN171113 Vi er det eneste landet i Europa som har avviklet rimelighetskriteriet, og det vi gjør her er å forsikre oss om at vi har en praksis som er helt naturlig i en rettsstat , sier Støre.
DB171113 Vi er det eneste landet i Europa som har avviklet rimelighetskriteriet, og det vi gjør her er å forsikre oss om at vi har en praksis som er helt naturlig i en rettsstat , sier Støre.
DA171113 Vi er det eneste landet i Europa som har avviklet rimelighetskriteriet, og det vi gjør her er å forsikre oss om at vi har en praksis som er helt naturlig i en rettsstat , sier Støre.
BT171113 Vi er det eneste landet i Europa som har avviklet rimelighetskriteriet, og det vi gjør her er å forsikre oss om at vi har en praksis som er helt naturlig i en rettsstat , sier Støre.
AP171113 Vi er det eneste landet i Europa som har avviklet rimelighetskriteriet, og det vi gjør her er å forsikre oss om at vi har en praksis som er helt naturlig i en rettsstat , sier Støre.
DB171111 - Ingen er uenig i målsettingen til Duterte, men metoden som er blitt brukt er ikke en rettsstat verdig.
SA171030 Samtidig skal den personlige integritet være temmelig ukrenkelig i en liberal rettsstat .
VG171029 - Det er grunnleggende i en rettsstat at det ikke hersker noen tvil om dommeres upartiskhet.
AP171029 Samtidig peker hun på at alle deler av Europarådet - parlamentarikerforsamlingen, domstolen og ministerkomiteen - er i samme business og fremmer de samme målene, nemlig menneskerettigheter, demokrati og rettsstat .
AP171029 Samtidig peker hun på at alle deler av Europarådet - parlamentarikerforsamlingen, domstolen og ministerkomiteen - er i samme business og fremmer de samme målene, nemlig menneskerettigheter, demokrati og rettsstat .
DB171026 Rettssikkerheten for asylsøkere er allerede på et så lavt nivå at det knapt er verdig en rettsstat .
DB171024 Hvis utsatte grupper mangler denne evnen, vil en rettsstat raskt kunne virke mot sin hensikt.
SA171022 Heldigvis har vi en rettsstat , og politikere i beslutningsposisjon som har et minstemål av sans for fair play.
VG171020 Kritiserer man Jagland er man mot rettsstat og demokrati, eller som han holdt på med da han var leder for Nobelkomiteen, en fiende av menneskerettigheter i Kina.
VG171020 | Å kutte rettshjelptiltakene, er ikke en rettsstat verdig ¶
VG171020 Det kan umulig være en rettsstat verdig at statsbudsjettet skal gå på bekostning av økonomisk vanskeligstilte grupper.
AP171019 Vi lever faktisk i en rettsstat .
AP171019 Han har i flere år vært engasjert i bredt anlagt diplomati på høyt nivå mot korrupsjon og mangel på rettsstat i Aserbajdsjan, herunder i å få løslatt fanger som EMD har funnet er dømt på politisk grunnlag.
AP171019 Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland har i flere år vært engasjert i bredt anlagt diplomati på høyt nivå mot korrupsjon og mangel på rettsstat i Aserbajdsjan.
AP171010 - Hvis landet var normalt med en fungerende rettsstat , ville det ikke vært noe problem.
VG171008 Spanias demokrati og rettsstat har ikke stått overfor større utfordringer på 40 år.
AA171004 Ifølge ham står Europa på tre søyler : rettsstat , demokrati og menneskerettigheter.
DN171002 Det er viktig å garantere at Spania styres som en rettsstat , sier Catala.
AP170928 - Vi oppfordrer verdenssamfunnet til å insistere på at India holder fast ved sin demokratiske grunnlov, sin rettsstat og å kreve at India respekterer menneskerettighetene.
AA170928 - Vi oppfordrer verdenssamfunnet til å insistere på at India holder fast ved sin demokratiske grunnlov, sin rettsstat og å kreve at India respekterer menneskerettighetene.
VG170919 » « Jensens handlinger er et alvorlig anslag mot den tillit som vårt politi og vår rettsstat er avhengig av, og det må derfor være et sentralt og tungtveiende moment i straffutmålingen at narkotikaforbrytelsen og korrupsjonen er forøvet av en i Jensens posisjon. », heter det i dommen.
DA170919 - Det er tragisk, og ikke en rettsstat verdig.
VG170918 « Jensens handlinger er et alvorlig anslag mot den tillit som vårt politi og vår rettsstat er avhengig av », heter det også i den 105 sider lange dommen.
AP170918 - Jensens handlinger er et alvorlig anslag mot den tillit som vårt politi og vår rettsstat er avhengig av.
AP170918 - Jensens handlinger er et alvorlig anslag mot den tillit som vårt politi og vår rettsstat er avhengig av.
AP170918 « Jensens handlinger er et alvorlig anslag mot den tillit som vårt politi og vår rettsstat er avhengig av, og det må̊ derfor være et sentralt og tungtveiende moment i straffeutmålingen at narkotikaforbrytelsen og korrupsjonen er forøvet av en i Jensens posisjon.
AP170918 Rettens administrator Kim Heger etterlot heller ingen tvil om hvorfor påtalemakten fikk medhold for påstanden om maksimumsstraff : « Jensens handlinger er et alvorlig anslag mot den tillit som vårt politi og vår rettsstat er avhengig av.
NL170915 Egentlig en skamplett i en human rettsstat som Norge.
DB170915 Verdiene er frihet, likhet og rettsstat .
DB170831 Det følger av vår maktfordelte rettsstat .
VG170826 Vel, selv har jeg sittet som meddommer i Oslo Tingrett i over ti år, så om jeg ikke har oversikt over hvilke rettsregler som gjelder innenfor idrettens dopingregime, så har jeg i det minste en viss peiling på hvilke idealer og rettsprinsipper som ligger til grunn for en moderne rettsstat .
AP170815 Men de blir angrepet, og vi kan slå dem tilbake, sa Støre, og nevnte tillit, små forskjeller, demokrati, rettsstat og likestilling som eksempler på hva det bør vernes om.
AP170815 Men de blir angrepet, og vi kan slå dem tilbake, sa Støre, og nevnte tillit, små forskjeller, demokrati, rettsstat og likestilling som eksempler på hva det bør vernes om.
AP170815 Dette er viktige spørsmål for en rettsstat , og det er grunn til å ta opp dette til vurdering med jevne mellomrom.
AP170815 - Det er helt fundamentalt for en rettsstat å ha uavhengige domstoler.
VG170814 Vårt samfunn er basert på verdier som demokrati, rettsstat , prinsippet om maktfordeling, folkesuverenitet, ytringsfrihet, menneskerettigheter ; heri opptatt ting som likestilling mellom kjønnene, rettigheter for seksuelle minoriteter og barn osv., og ingenting av dette er « utydelig » eller « nøytralt ».
VG170805 - At vi har en sterk rettsstat , høy tillit mellom borgere og mellom borgere og myndigheter, at ytringsfriheten står sterkt, at vi har et sterkt sivilsamfunn med dugnadsånd og frivillighet, og mye mer, er ikke noe man kan isolere til partipolitikk.
VG170805 Alle løgnene, fortegnelsene, truslene og angrepene på politiske motstandere, institusjoner, rettsstat og mot mediene som har kommet nesten daglig, skal ikke gjentas her.
VG170802 Dagens Norge er bygd på vår kristne og humanistiske verdi- og kulturarv, demokratiet og rettsstat .
DN170801 To jordanere drept av israelsk vakt i Jordan ¶ Rettsstat og menneskerettigheter ¶
DB170731 Rettsstat , demokrati, menneskerettigheter, likestilling, velferdsstat vokste ikke opp fra jordsmonnet i Ola Borten Moe og Linda Hofstad Hellelands hjemfylke Trøndelag.
DA170731 Dette er ikke sunt for en åpen rettsstat der ytringsfriheten står sterkt, sier stortingsrepresentant Peter Frølich i justiskomiteen til ¶
DA170731 Dette er ikke sunt for en åpen rettsstat der ytringsfriheten står sterkt, sier stortingsrepresentant Peter Frølich i justiskomiteen til Dagsavisen.
DB170728 En rettsstat , med domstoler som er uavhengige av både den lovgivende og den utøvende makta, er et nødvendig vilkår for å være med i EU.
DB170727 Å gjennomføre dette « veikartet » til fred, demokrati, rettsstat og forsoning i de politisk og militært skiftende sanddynene i Libya blir alt annet enn lett.
DB170727 Det skal innføres en rettsstat .
AA170725 Før møtet ble det lagt fram et utkast til en felles kunngjøring der de to lederne tok til orde for en politisk løsning på konflikten i Libya, og de forplikter seg også til å gjøre landet til en rettsstat .
DB170722 En befolkningsundersøkelse utført av TNS Gallup for Human-Etisk Forbund i 2016, viser også at 58 prosent mener statens verdigrunnlag bør være demokrati, rettsstat og menneskerettigheter.
VG170721 Riksadvokaten mener det er en rettsstat verdig at man stiller folk til ansvar gjennom domstolvesenet.
DN170721 Foto : Torgeir Haugaard / Forsvaret ¶ | Rettsstat og menneskerettigheter ¶
DB170721 Det er bare det at den makta Kaczynski vil ha strider mot et grunnleggende premiss for en rettsstat , domstolenes uavhengighet.
DB170717 Men en vakker dag vil hans og andres tanker om frihet, demokrati, rettsstat og menneskerettigheter igjen tas opp av tusener av kinesere.
DN170714 - Kina er en rettsstat .
AA170714 - Kina er en rettsstat .
AA170710 - Hun understøtter de liberale prinsippene om toleranse, rettsstat , menneskerettigheter og demokrati og er ikke redd for å si fra hva det står for, sier han.
VG170703 I enhver rettsstat skal det finnes en balanse mellom samfunnets behov for beskyttelse, ofrenes behov for gjengjeldelse og forbryterens grunnleggende menneskerettigheter.
AA170703 - Mangelen på stabilitet, sikkerhet og rettsstat , den økonomiske krisen og utbredt misbruk og utnytting presser noen av dem til å forsøke å nå Europa, heter det i FN-rapporten.
VG170618 Norge hadde tidlig en gryende rettsstat .
DB170614 Da blir det mindre forskjeller på fattig og rik ; en rettsstat og en velferdsstat vil vokse fram og det vil bli en fredelig overgang til et balansert forhold mellom stat og samfunn.
AP170608 Den liberale rettsstat har lov til å forsvare seg og det er det denne saken handler om, sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i lagmannsretten i januar.
DB170530 Det som kjennetegner en rettsstat er at det er slik at vi har handlefrihet ut til grensene for hva som er tillatt, mens kritikk utover det blir smaksdom, en sneverssynt amatørmoralisme, hvor noen gjør seg til overinstans for enkeltes privatliv, sier Høyre-veteranen.
BT170528 Hvilket straffenivå som anvendes definerer langt på vei en rettsstat , og bør reflektere de verdier samfunnet bygger på.
NL170523 Og det vil komme til å utfordre vår forståelse av hva vi kan tillate innenfor rammen av vår rettsstat .
BT170518 Det burde være en gylden anledning for Norge til å bruke sin gode forbindelse med Israel til å påvirke landet til en behandling av palestinske barn i tråd med hva som sømmer seg en rettsstat .
VG170504 - Dette handler ikke om å håndheve opphavsretten, dette handler om hvilke metoder det er greit å ta i bruk i en rettsstat , sier Waterhouse.
DA170501 - Det er totalt urimelig, og det kan vi ikke leve med som en rettsstat , sier Johnson.
AP170501 - Det er totalt urimelig, og det kan vi ikke leve med som en rettsstat , sier Johnson ¶
AA170501 - Det er totalt urimelig, og det kan vi ikke leve med som en rettsstat , sier Johnson.
DB170428 Storbritannia er ikke noe forbilde når det gjelder balansen mellom rettsstat , personvern og overvåking.
AP170425 Vedtaket innebærer at Tyrkia skal settes under utvidet kontroll av organene i Europarådet som holder øye med demokrati, menneskerettigheter og rettsstat .
AA170421 Dernest er det viktig å understreke at i en demokratisk rettsstat er det politiet som er underlagt folkevalgte organer, og ikke motsatt.
VG170419 I en rettsstat som vår bør det under alle omstendigheter være tillatt å be om hjelp.
VG170416 Først og fremst er det nedslående for alle tyrkere som ønsker å leve i en rettsstat .
DB170413 Hun kneler og forsikrer at hun ikke vil nevne en viss nobelprisvinner som er fengslet fordi han forfattet et skrift om demokrati og rettsstat .
DB170405 I en rettsstat kan vi faktisk ikke ha det sånn at justisministeren kan fjerne noens statsborgerskap med en signatur.
DB170405 - At man gir en hjemmel til at departementet uten å varsle folk, kan få en vurdering som sier at du kanskje kommer til å begå en kriminell handling i framtiden, er en helt uakseptabel måte for en rettsstat å behandle saker på, sier Karin Andersen.
DB170405 Men, dersom man legger til grunn at slike tilfeller finnes, så vil dette være saker av et så stort alvor at disse må behandles av domstolene og følge av faktisk utførte handlinger - for å ivareta den enkeltes rettssikkerhet, så vel som for befolkningens opplevelse av å bo i en rettsstat . 3.
VG170403 Hun ville snakke om rettsstat og menneskerettigheter.
DB170327 Vi ligger i toppen på alle internasjonale målinger som registrerer rikdom, politisk frihet, likestilling, rettsstat , likhet og tillit.
DB170325 Ungarn og Polen vil ikke ha innblanding fra EU når det gjelder ytringsfrihet og rettsstat .
VG170323 - Men vi er en rettsstat , og noen må gå foran.
AA170320 Jeg kunne blåst meg opp og skrevet i det vide og brede om at Norge er et demokrati og en rettsstat , at tvilen skal komme tiltalte til gode og at rettssikkerheten selvfølgelig også skal gjelde flyktninger.
VG170317 Bård Larsen sier på den ene siden at Norge er en liberal rettsstat som verdsetter menneskerettigheter høyt, hvorpå ytringsfrihet er en av de ; men sier på den andre siden at det ikke er greit med valgmøter av tyrkiske politikere i posisjon.
DB170316 Nå må gutten / mannen få en behandling som en rettsstat som Norge kan være bekjent av, sier de Ruiter.
DB170316 Nå sitter det en hjelpeløs gutt alene i Kabul, men gutten/mannen må få en behandling som en rettsstat som Norge kan være bekjent av, sier de Ruiter.
VG170315 Norge er en rettsstat .
AA170315 - Norge er en rettsstat .
AP170313 Avisen Trouws kommentator mener at Nederland kunne ha holdt troen på demokrati og rettsstat høyt, « uten å tråkke rett i fellen provokatørene i Ankara satte for oss ».
AP170313 Avisen Trouws kommentator mener at Nederland kunne ha holdt troen på demokrati og rettsstat høyt, « uten å tråkke rett i fellen provokatørene i Ankara satte for oss ».
AA170312 På den ene siden preker landene for frie valg og en rettsstat , men de klarer ikke selv å opprettholde dette, sier Mogens Pelt ved Københavns Universitet.
DB170309 Høyre-statsråd Vidar Helgesen svarer at rettsstat og folkestyre er to sider av samme sak og minner om at det var en Sp-statsråd som først fredet ulven.
DB170309 Han mener at rettsstat og folkestyre er to sider av samme sak.
VG170301 « etnisk norsk » mener å beskrive ( noen av ) de trekk ved vår kultur som de aller fleste av oss setter slik pris på, og som Tybring-Gjedde ramset opp fra sin huskeliste i Dagsnytt 18, altså umistelige verdier som demokrati, stemmerett for alle, ytringsfrihet, pluralisme, menneskerettigheter, rettsstat , likestilling osv, så kan man bare slå fast at heller ikke disse verdiene er sp
VG170301 Det viktige må da være hva folk står for ; hvilke verdier de har ; om de støtter den norske samfunnsmodellen, med demokrati, likestilling, menneskerettigheter, ytringsfrihet, rettsstat osv, ikke hvor de har sin opprinnelse, i en nær eller fjern fortid.
SA170301 Siden har mørket senket seg over Polens utvikling som rettsstat .
AP170301 Den liberale rettsstat har lov til å forsvare seg og det er det denne saken handler om, sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i sin prosedyre i ankesaken i januar.
AP170301 Den liberale rettsstat har lov til å forsvare seg og det er det denne saken handler om, sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i lagmannsretten i januar.
AP170301 Den liberale rettsstat har lov til å forsvare seg og det er det denne saken handler om, sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i sin prosedyre i ankesaken i januar.
VG170224 Hvis slik fremferd ikke stoppes av hans rådgivere og demokratiske institusjoner, kan selv USA´s rolle som ledende demokrati og rettsstat være vaklende, sier Nygaard.
AP170223 Listhaug har en agenda her som går på tvers av grunnleggende verdier og prinsipper i en rettsstat , og det rammer hele familier, barn som voksne, sier De Grønnes Une Aina Bastholm.
AP170223 Listhaug har en agenda her som går på tvers av grunnleggende verdier og prinsipper i en rettsstat , og det rammer hele familier, barn som voksne, sier De Grønnes Une Aina Bastholm.
AP170220 De som skader tillitssamfunnet ved å undergrave de uavhengige institusjonene, mediene og maktfordelingen i en rettsstat , ser visst ikke hva de gjør, eller vil ikke se det.
DA170219 « Dommen i Breivik-saken er uttrykk for en rettsstat på ypperste nivå.
DA170218 For meg framstår det som helt urimelig, sier Karlsen, som mener det er stor variasjon i hvordan Norge som rettsstat har håndtert de ulike landssviksakene.
VG170215 Dette er en skamplett i idrettsjusen som ikke er en rettsstat verdig.
DB170211 Jeg respekterer og skjønner at vi lever i en rettsstat hvor lover som er vedtatt på Stortinget også skal og må følges, og at dette sirkuset av den grunn er et nødvendig onde, men ber likevel en innstendig bønn om at media skal slutte å hause opp dette til noe mer enn det faktisk er.
DN170206 I tillegg har presidenten utpekt medarbeidere som ikke framstår som tydelige forkjempere for frie medier og en uavhengig rettsstat .
DB170206 De mener riktig nok at det er liberale verdier som demokrati, deltakelse, rettsstat og friheten til å bestemme selv, som innvandrere må respektere.
AP170206 Folk er blitt mer bevisste, de vil ha demokrati, transparens og de vil leve i en rettsstat .
AP170206 - Rumenerne er blitt mer bevisste, de vil ha demokrati, transparens og leve i en rettsstat , sier Csilla Czimbalmos i Den norske Helsingforskomitéen.
AP170206 Folk er blitt mer bevisste, de vil ha demokrati, transparens og de vil leve i en rettsstat .
AP170206 - Rumenerne er blitt mer bevisste, de vil ha demokrati, transparens og leve i en rettsstat , sier Csilla Czimbalmos i Den norske Helsingforskomitéen.
AA170206 I tillegg har presidenten utpekt medarbeidere som ikke framstår som tydelige forkjempere for frie medier og en uavhengig rettsstat .
DB170203 Rettssikkerhet er, uansett aktuelle enkeltsaker, et viktig tema i en rettsstat .
DB170202 Den transatlantiske gamle frie verden, med sitt liberale demokrati, rettsstat og markedsøkonomi, sto for mange igjen som den eneste legitime samfunnsmodellen.
SA170130 USA er også en temmelig velfungerende rettsstat .
SA170130 USA er også en temmelig velfungerende rettsstat .
AP170130 Han mener Trumps handlinger setter tilliten til USA som en rettsstat på prøve.
AP170130 Han mener Trumps handlinger setter tilliten til USA som en rettsstat på prøve.
DB170123 Marius Dietrichson, leder forsvarergruppa i Advokatforeningen, mener saken ikke handler om den enkelte domfelte i denne saken, men om hva slags rettsstat vi skal ha.
DB170123 Dette er et viktig prinsip i en moderne rettsstat som det er viktig å verne om.
DB170123 - Det å henge ut vedkommende i sosiale medier bærer også preg av straff og i en rettsstat er det domstolen som idømmer straff for seksuallovbrudd og ikke den enkelte borger.
DB170117 Hemmelige regler hører ikke hjemme i en rettsstat , men hemmeliggholdet er bestemt for å beskytte samfunnet mot de mest kriminelle miljøene.
AP170117 Han dro samtidig frem det liberale paradoks : Hvor langt er det rimelig at den liberale rettsstat gir sine fiender, som søker å styrte den, rettigheter, spurte Sejersted retorisk.
AP170117 Den liberale rettsstat har lov til å forsvare seg og det er det denne saken handler om, sa Sejersted.
DB170109 Det må være mulig uten samtidig å gjennomføre skjebnesvanger innskrenkning av vår liberale rettsstat .
AP161115 Komiteen, som noen mener skal overprøve norske domstoler, består av 18 medlemmer, hvorav seks kommer fra land som er i øverste kategori av undertrykkende og udemokratiske regimer uten rettsstat , og to fra land i nest øverste kategori.
VG160905 - I en rettsstat er det naturligvis helt avgjørende for tilliten til systemet at dommerne følger loven.
AP160901 Det er ikke en rettsstat verdig, sier Line Hegna.
AP160901 - Dette er ikke en rettsstat verdig ¶
BT160815 Av denne grunn mener jeg at juryordningen er avleggs og ikke er en rettsstat verdig.
AP160420 - Han angrep vårt demokrati og vår rettsstat .
AP160317 For det er ikke bare enkelt å føle på en rettsstat strippet for skjønn, følelser og rettferdighet.
AP160317 Det er ikke bare enkelt å føle på en rettsstat strippet for skjønn, følelser og rettferdighet ¶
AP160315 Denne gang som saksøker, skriver tyske Die Welt og tar for seg spørsmålet om hvordan en rettsstat som vektlegger menneskerettigheter, skal straffe en mann for drapet på 77 mennesker.
AP160314 Men slik er det i en rettsstat .
AP160313 - Jeg er svært glad for at jeg bor i et demokrati og en rettsstat som fungerer.
AP160212 Dette er et helt grunnleggende prinsipp for menneskerettighetene som begrensning for offentlig myndighetsutøvelse, og et sentralt element i en rettsstat .
AP160207 Dette hører til de grunnleggende verdiene vår rettsstat og Grunnloven er bygget på.
AP160207 Da er grensen for hva vi som rettsstat kan tillate oss forlengst overtrådt.
AP160119 Våre domstoler er ikke folkedomstoler, vi har en rettsstat .
AP160119> Våre domstoler er ikke folkedomstoler, vi har en rettsstat .