DB171206 Slike praksiser vokser ikke frem over natta og får ikke ture frem i fungerende systemer.
DN171205 Men det betyr ikke at det ikke fins praksiser i EU som må håndteres.
AA171205 Men det betyr ikke at det ikke fins praksiser i EU som må håndteres.
AP171203 De fleste lærerstudenter vil bruke mye av dette året til på en eller annen måte å studere og reflektere profesjonsfaglig ( integrere pedagogikk, disiplinkunnskap og didaktikk ) i forhold til skolens, lærernes eller elevenes praksiser .
AA171202 Slike holdninger nuller effektivt ut enhver mulighet for gode inkluderende praksiser og reflekterer den avleggse spesialpedagogiske ideen at « spesielle » barn bør hjelpes av voksne til å bli mest mulig « normale » og dermed passe inn. 3.
AA171202 Møller barnehage gir et tilbud som er inkluderende fordi barnehagens praksiser er basert på likestilling av de to språkene som nyttes der : Norsk tegnspråk og norsk talespråk.
AA171202 Møller barnehage er i denne sammenhengen et spennende eksempel på en virksomhet som prøver å realisere virkelig inkluderende praksiser , og den er faktisk ikke en spesialbarnehage for hørselshemmede barn.
AA171202 Møller barnehage er dermed et spennende eksempel på et tilbud som søker å realisere ekte inkludering, og som over år har arbeidet for å bygge opp kompetanse for å utvikle praksiser som det ellers er massiv mangel på.
AA171202 Dette skyldes blant flere ting at lyd- og lytteforholdene i vanlige barnehager ofte er lite egnet for hørselshemmede barn, og de voksne som arbeider i barnehagene har ikke kompetanse til å se rekkevidden av utfordringene eller legge til rette for mer visuelt baserte praksiser .
AA171113 - Her får mennesker som vanligvis i praksis ikke får tilgang på hellige og vakre prestisjetunge kirkerom, tilgang på det ved at arrangementene er ladet med sosiale praksiser som gjør at de føler seg velkommen.
AP171112 Den ble gjennomført av et flerspråklig intervjuerkorps på respondentenes eget morsmål, og viste betydelige forskjeller i holdninger og praksiser knyttet til ekteskap, kjønnsroller og likestilling.
AP171023 Forhåpentligvis vil Stortinget våkne opp og innse at det ikke er rom for udemokratiske praksiser i verden mest demokratiske land.
AP171019 Skal universitetet ta del i dette arbeidet, kan vi ikke stenge ute visse symboler og praksiser .
AP171019 Det er mye man som underviser i høyere utdanning kan reagere på, både ansiktsdekkende plagg og andre symboler og praksiser som kan virke provoserende.
DB171017 Med erklæringen av Raqqa som hovedstad ble også IS' ekstreme og voldelige praksiser noe byen måtte lide under.
DB171013 Man snakker seg gjennom praksiser og det blir lettere å bestemme seg for å ta initiativ til å ta tak i ting som er blitt liggende altfor lenge.
AP171007 - Kjønnsstereotypier som henter inspirasjon fra pornografien kommer blant annet til uttrykk i ulike seksuelle praksiser i ungdomsmiljøer.
AA171002 Fagfolkene har latt seg utfordre og de ansatte har måtte vurdere og endre tjenestenes rutiner, praksiser , holdninger og verdier.
DB170928 Innsats for helse og utdanning må ses i sammenheng med bekjempelse av kjønnsstereotypier og kulturelle praksiser som hindrer kvinner i å utvikle seg og gjøre selvstendige valg.
VG170905 Vi ser at den nye generasjonen leger vegrer seg for å overta praksiser der de blir selvstendig næringsdrivende.
VG170831 - I tillegg ser vi at den nye generasjonen leger kvier seg for å overta praksiser der de er selvstendig næringsdrivende.
AA170828 Vår forskning viser at barnehager som satser på spesialpedagoger som del av fast bemanning lettest får til inkluderende pedagogiske praksiser .
VG170826 - Donald Trump er en absolutt feiging som har benådet mannen som har tatt del i rasistiske praksiser som politi : ¶
DA170826 Terrorforskeren mener det er overraskende at de ikke fant flere rare, uortodokse praksiser i jihad-kulturen.
DA170825 Jeg har vanskelig for å se at det er kulturelle praksiser fra Midtøsten eller Nord-Afrika som vi har godt av her.
DB170810 Aksepter ikke tolkninger og/eller religiøse praksiser som reduserer eller neglisjerer denne grunnvollen for et konstruktivt fellesskap på kloden.
AA170728 Israel lar ikke noen kritiske stemmer mot deres ulovlige praksiser i de okkuperte områdene komme til orde, sier Shaqqua til Adresseavisen.
NL170718 Deres internasjonale ledere går hardt ut mot ekstremisme og nevnte praksiser - hvorfor inkluderer du ikke disse i den « muslimske » kulturen du beskriver ?
DB170620 Mange rapporterer om utstrakte transnasjonale praksiser , der norske og polske helsetjenester kombineres - et slags overnasjonalt « fritt legevalg », om enn for pasientens egen regning.
AP170612 Tidligere i år tok også Brochmann-utvalget 2s rapport om innvandringens konsekvenser også til orde for nasjonale retningslinjer som kan stoppe kulturelle eller religiøse praksiser fra å stå i veien for god integrering i Norge.
SA170607 Hun mener Norge absolutt kan kalle seg et foregangsland på barnehagefeltet, men legger likevel ikke skjul på at det er ting å lære fra andre lands praksiser .
BT170607 Hun mener Norge absolutt kan kalle seg et foregangsland på barnehagefeltet, men legger likevel ikke skjul på at det er ting å lære fra andre lands praksiser .
BT170607 Hun mener Norge absolutt kan kalle seg et foregangsland på barnehagefeltet, men legger likevel ikke skjul på at det er ting å lære fra andre lands praksiser .
AP170607 Hun mener Norge absolutt kan kalle seg et foregangsland på barnehagefeltet, men legger likevel ikke skjul på at det er ting å lære fra andre lands praksiser .
DB170605 - Qatars praksiser for å håndtere houthi-militsen og deres støtte til ekstremistgrupper ble klare for oss, heter det i en uttalelse fra regjeringen ifølge Reuters.
VG170511 « You're fired ! » : Disse har fått sparken av Trump ¶ | « Barnas valgfrihet » brukes som unnskyldning for å forby praksiser vi ikke liker ¶
VG170511 Slik faller argumentene om « frivillighet » egen urimelighet, men det hjelper lite når man går seg totalt blind på « fremmede » praksiser man ikke liker.
VG170511 Det har blitt vanlig å argumentere mot « fremmede » praksiser man ikke liker ved å skyve barn foran alle andre argumenter.
VG170510 Praksiser som de var vant med fra sitt ikkemoderne, føydallignende samfunn, men som i møtet med det likestilte, sekulære Skandinavia er under sterkt press.
BT170503 Det er liten tvil om at tankerekken : « én risikofaktor - én sykdom - ett medikament » fører oss inn i medikaliserende praksiser .
BT170501 Vi ser imidlertid at mange viderefører praksiser som om det ikke finnes noen økologiske eller demokratiske utfordringer, mens andre, gjerne unge mennesker og besteforeldre, viser en større forståelse av problemene og vilje til å endre livsstil.
BT170501 Barn må få erfaringer med og en identitet knyttet til etiske verdier, en forståelse av at de kan endre urett, kan forandre uheldige praksiser og skape nye.
DB170426 Brottemsmo at det kommende storselskapet - med forgreninger inn til det svenske og finske kraftmarkedet - i større grad kan gjøre sine ulike praksiser mer like.
DB170420 Men på den annen side kan vi også registrere oppkomsten av stadig flere frimodige unge muslimer som framfører en intern kritikk av konservative religiøse doktriner og praksiser .
DB170420 Det er nå en dyd av nødvendighet med en « kritisk selvgranskning » av muslimenes sementerte tankebaner og praksiser .
DB170419 Wahhabisme i for eksempel Saudi-Arabia bør i aller høyeste grad utfordres og mange kvinneundertrykkende og grusomme praksiser som halshugging må høylytt fordømmes.
VG170410 Derfor må vi ha praksiser som gjør at man begrenser midlertidig opphold så mye som mulig, sier Lauvås.
SA170314 Få har vel gitt flere knockout enn Hodne selv om innvandrere og religiøse praksiser hun selv ikke liker.
DB170308 Rundt om i verden blir tradisjoner, kulturelle verdier og religion misbrukt for å begrense kvinners rettigheter, for å forskanse sexisme og forsvare kvinnefiendtlige praksiser .
VG170303 Utover på 2000-tallet vokste motstanden mot dette verdensbildet, i takt med islamistisk terror, økende tendenser til kulturell avsondring, avsløringer av grufulle praksiser i visse minoritetsmiljøer, og, ikke minst, østutvidelsen av EU/Schengen og stadig villere tilstander i de manuelle delene av arbeidslivet.
DB170224 Nordmenn deler, mer eller mindre, en tykk kultur, et sett med praksiser , oppfatninger, verdier og holdninger, som går utover det å respektere lover og regler.
VG170213 - Forbrukere vil med rette vite hva maten deres består av, og det er ikke riktig at slike kontroversielle praksiser skal holdes hemmelig.
VG170205 Kritikk av religionen islam og praksiser i religiøse miljøer er viktig og nødvendig, men et statisk og essensialistisk syn på islam og muslimer som nær sagt bærere av terror og ufred kan, i aller verste fall, føre til terror og ufred.
AP170202 Der tar utvalgsmedlem Cindy Horst, som er forskningssjef ved PRIO, prinsipielt avstand fra å begrense religiøse- og kulturelle praksiser .
AP170202 Der tar utvalgsmedlem Cindy Horst, som er forskningssjef ved PRIO, prinsipielt avstand fra å begrense religiøse- og kulturelle praksiser .
DB170107 Men at en praksis likner på andre praksiser som en ikke liker, er et svært dårlig grunnlag for å forby noe.
AP161002 Slik synliggjøres at det ikke er nødvendig å ta avstand fra islam som religion for å jobbe mot holdninger og praksiser som fungerer kvinneundertrykkende.
AP161002 Det er bred enighet om at staten skal gjennom statsstøtte legge til rette for organisert religiøst liv og sikre likebehandlingsprinsippet, men statsstøtte til religiøse samfunn er ikke ment å skulle sponse ekstremisme og diskriminerende praksiser .
AP160918 Mange kulturtopper reagerer sterkt på Facebooks sensur : - Facebook bør endre sine praksiser
AP160908 Alt av menneskelige praksiser varierer sterkt både geografisk, politisk, sosialt og økonomisk.
AP160624 Det som kommer fram i studiene, er at 2020-målet vil ryke dersom gode industrielle praksiser skal følges, ifølge Lien.
AP160511 sette i verk tiltak for å motvirke kulturelle og religiøse praksiser som kan hindre barn og unge i å delta i ulike aktiviteter på skolen og i fritiden 63. legge fram en strategi mot hatefulle ytringer høsten 2016 64. lansere digitale verktøy til bruk i skolen for å forebygge antisemittisme og rasisme, radikalisering og udemokratiske holdninger 65. utvikle læring
AP160509 Spørsmålet blir i hvilken grad politikerne føler seg ansvarlige for å moderere det som blir skrevet på deres sider og for å ta ansvar for et godt offentlig ordskifte, og her er det tydeligvis forskjellige holdinger og praksiser i sving.
SA160111 Gjennom yrket kom hun i kontakt med mange ulike kulturers praksiser rundt fødsel.
AP160111 Gjennom yrket kom hun i kontakt med mange ulike kulturers praksiser rundt fødsel.
SA160105 Det har lang tid vært ulike syn og ulike praksiser i forhold til likekjønnet samliv i Den norske kirke.
AP160103 Spørsmålet er, slik Kolbein Brede lurer på, om venstresiden har en særlig berøringsangst for å kritisere ufrie praksiser blant minoriteter.
AP160103 Spørsmålet er om venstresiden har en særlig berøringsangst for å kritisere ufrie praksiser blant minoriteter.