SA171222 Her må jeg gjenta at når Grunnloven sier at : « Innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender gjennom folkevalgte organ » og Plan- og bygningsloven sier at : « Kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planlegging », betyr det at bystyret selv plikter å avgjøre hva og hvor noe kan bygges.
VG171220 - Det er allerede kåret en vinner av plan- og designkonkurransen ?
DB171219 Det var da den første søknaden om prosjektet ble sendt til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.
AP171219 Slik vil Plan- og bygningsetaten at nye Oslo S skal bli.
AP171219 Nå har Ruter landet på et alternativ som Plan- og bygningsetaten ( PBE ) anbefaler.
AP171219 Ellen de Vibe, direktør i Plan- og bygningsetaten, er ikke enig med Bane Nor Eiendom.
AP171219 Ellen de Vibe er direktør i Plan- og bygningsetaten.
AP171219 Det ønsker ikke Plan- og bygningsetaten : ¶
AP171218 Som leder av Program for Bilfritt byliv ønsker Plan- og bygningsetaten å samarbeide med alle bylivsaktører om å skape nytt byliv.
AP171218 de Vibe, etatsdirektør, Plan- og bygningsetaten ¶
SA171215 Da olje- og energiminister Terje Søviknes sist uke mottok Statoils plan- og utbygging ( PUD ) for Johan Castberg-feltet i Hammerfest, sa han at de mange PUD-ene var hans kalendergaver før jul.
SA171215 Da olje- og energiminister Terje Søviknes sist uke mottok Statoils plan- og utbygging ( PUD ) for Johan Castberg-feltet i Hammerfest, sa han at de mange PUD-ene var hans kalendergaver før jul.
AA171215 Verktøyet inngår i befolknings- og sysselsettingsprognosemodellen Panda ( Plan- og Analysesystem for Næringsliv, Demografi og Arbeidsmarked ).
DA171214 Hun er glad for Fylkesmannens vedtak, og sier at en byggesøknad nå vil sendes Plan- og bygningsetaten før jul.
AP171214 Nå vil Høyre at Plan- og bygningsetaten selv sjekker solforholdene i søknadene.
SA171213 Sammen med Carl Erik Krefting og Hans Petter Krohnstad står han bak prosjektet Fyrstikkbakken 14 på Bryn i Oslo som for tiden er under behandling av Plan- og bygningsetaten.
SA171213 Sammen med Carl Erik Krefting og Hans Petter Krohnstad står han bak prosjektet Fyrstikkbakken 14 på Bryn i Oslo som for tiden er under behandling av Plan- og bygningsetaten.
FV171213 Sammen med Carl Erik Krefting og Hans Petter Krohnstad står han bak prosjektet Fyrstikkbakken 14 på Bryn i Oslo som for tiden er under behandling av Plan- og bygningsetaten.
BT171213 Det kan du ikke, og det er derfor plan- og bygningsloven § 4 - 2 med forskrifter og veiledninger lovfester krav om konsekvensutredning i kommuneplanens planbeskrivelse slik at målet er analysert - gjerne med den forskningen du viser til den 5. 11. som noe av grunnlagene i analysen.
BT171213 Sammen med Carl Erik Krefting og Hans Petter Krohnstad står han bak prosjektet Fyrstikkbakken 14 på Bryn i Oslo som for tiden er under behandling av Plan- og bygningsetaten.
BT171213 Sammen med Carl Erik Krefting og Hans Petter Krohnstad står han bak prosjektet Fyrstikkbakken 14 på Bryn i Oslo som for tiden er under behandling av Plan- og bygningsetaten.
AP171213 Sammen med Carl Erik Krefting og Hans Petter Krohnstad står han bak prosjektet Fyrstikkbakken 14 på Bryn i Oslo som for tiden er under behandling av Plan- og bygningsetaten.
AA171213 Sammen med Carl Erik Krefting og Hans Petter Krohnstad står han bak prosjektet Fyrstikkbakken 14 på Bryn i Oslo som for tiden er under behandling av Plan- og bygningsetaten.
AA171213 Sammen med Carl Erik Krefting og Hans Petter Krohnstad står han bak prosjektet Fyrstikkbakken 14 på Bryn i Oslo som for tiden er under behandling av Plan- og bygningsetaten.
AP171208 Flertallet i bystyret forkastet forslaget fra Plan- og bygningsetaten ( PBE ) som foreslå å fjerne en etasje og redusere utnyttelsesgraden.
AP171206 Her viser Plan- og bygningsetatens beregninger for sol- og skyggeforhold for samme tidspunkt.
AP171206 Gjorde egne undersøkelser ¶ Plan- og bygningsetaten ( PBE ) har i ettertid gjort egne undersøkelser, og konstaterer at det ble sendt inn uriktige beregninger i søknaden.
BT171203 Planlegging etter plan- og bygningsloven skal gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser.
BT171203 I formålet til plan- og bygningsloven heter det : ¶
DA171129 PBE ( Plan- og bygningsetaten ) har gitt tillatelse til å rive den gamle skolen, men samme dag som klagefristen gikk, ut, sendte motstandere av riving en klage til Fylkesmannen, som nå skal avgjøre om byrådet kan kjøre saken som en ren byggesak, eller om man skal starte på nytt, med en reguleringssak.
DA171128 Skovveien skal bli en synlig og attraktiv trasé for sykkel, en attraktiv bygate og bidra til et godt bymiljø », skriver Plan- og bygningsetaten i planforslaget.
DA171128 Plan- og bygningsetaten la for én uke siden ut reguleringsplan/høring for området.
DA171127 Plan- og bygningsetaten har vært tydelige på at dette etter all sannsynlighet kan behandles som en byggesak, forutsatt at man holder seg innenfor samme areal som eksisterende skole.
BT171126 Dette kan skje som fredning i henhold til kulturminneloven, eller som hensynssoner i henhold til plan- og bygningsloven.
NL171124 I brevet blir kommunen minnet om " Sametinget har ansvar for å veilede kommuner, fylkeskommuner og andre i planleggingen etter Plan- og bygningsloven når det berører saker av betydning for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv ", og " anmoder Tromsø kommune om å ta hjelp i Sametingets planveileder i arbeidet med kommuneplanen ".
DB171124 Det er nå opp til plan- og bygningsetaten i Oslo å vurdere saken videre.
AP171124 Det er nå opp til plan- og bygningsetaten i Oslo å vurdere saken videre.
AP171123 Fornebubanen ( FOB ) går nå ut med en internasjonal plan- og designkonkurranse for å få inn designforslag på seks av de syv stasjonene som etter planen skal stå ferdig i 2024.
DA171121 Det har i den senere tid oppstått tvil om de juridiske sidene ved vedtaket er i samsvar med kommuneloven og plan- og bygningsloven.
DA171121 - Status per i dag er at Plan- og bygningsetaten har godkjent Undervisningsbygg sin søknad om rivning av dagens bygningsmasse.
AA171121 Med ansvar for plan- og bygningssektoren får vi også til store og viktig digitale endringer, for eksempel at byggesøknader skal sendes inn digitalt og at regelverk i byggesaker sjekkes automatisk.
AP171118 Men planene for hva som skal skje på toppen, behandles fortsatt hos Plan- og bygningsetaten ( PBE ).
BT171117 Plan- og bygningsloven kan også sette begrensninger.
AA171115 Frykter at en plan- og designkonkurranse for Kjøpmannsgata vil gjøre området til et polert postkort ¶
DA171114 » Plan- og bygningsetaten er mer tvilende.
AA171111 Vi har som oppdrag å rasjonalisere og optimalisere - og vi skal kritisk vurdere alle sider ved plan- og gjennomføringsprosessen.
DN171107 Haukeland påpeker at norske arkitektkontorer satser millioner i egeninnsats i plan- og designkonkurranser.
NL171103 Plan- og byggesaker blir ofte skjønnsmessig behandlet, noe som gir svært tunge og kostnadskrevende byggeprosesser for den som ønsker å bygge og investere.
VG171102 Jeg har allerede etablert en arbeidsgruppe med de mest relevante virksomhetene som Beredskapsetaten, Brann- og redningsetaten, Bymiljøetaten, Oslo Havn og Plan- og bygningsetaten.
SA171102 Kort og enkelt forklart : Plan- og bygningsetaten har avslått en del søknader, og derfor har Urbanium mistet tillatelsen til å fortsette byggingen av blokken vi skal flytte inn i.
DA171102 Men plan- og bygningsetaten ( PBE ) har sagt at dette er søknadspliktig, sier Berg.
DA171102 - Da må vi forsøke å få samlet alle parter i saken for å se om det er mulig å komme frem til en avtale mellom Kolberg/oss og plan- og bygningsetaten og beboerne, som muliggjør at vi kan drive videre på en måte som kan forsvares økonomisk, sier Ole Grønvold.
DA171102 Plan- og bygningsetaten mener at endringen fra bilforretning til bilutleie er en søknadspliktig bruksendring, og har derfor gitt pålegg om å stoppe den nye bruken av eiendommen og gitt tvangsmulkt.
BT171102 Kort og enkelt forklart : Plan- og bygningsetaten har avslått en del søknader, og derfor har Urbanium mistet tillatelsen til å fortsette byggingen av blokken vi skal flytte inn i.
AP171102 Kort og enkelt forklart : Plan- og bygningsetaten har avslått en del søknader, og derfor har Urbanium mistet tillatelsen til å fortsette byggingen av blokken vi skal flytte inn i.
AA171102 Kort og enkelt forklart : Plan- og bygningsetaten har avslått en del søknader, og derfor har Urbanium mistet tillatelsen til å fortsette byggingen av blokken vi skal flytte inn i.
NL171031 I norsk sammenheng er hensyn til lokalt og samisk fiske imidlertid innbakt i reguleringen av kystsonen gjennom plan- og bygningsloven.
NL171031 Der samiske hensyn i Norge altså behandles som en del av statlig forvaltning gjennom plan- og bygningsloven, ser det ut til at urfolk i Canada tyr til rettsapparatet og til sivil ulydighet når deres stemmer ikke blir hørt.
AP171031 * Sju tverrfaglige prosjekteringsgrupper ble opprinnelig invitert til å være med i plan- og designkonkurransen som Statsbygg utlyste i desember 2016.
VG171030 Prosjekter skal kvalitetssikres, man må følge plan- og bygningslover, ting skal konsekvensutredes - i tillegg til andre prosesser.
DA171024 » I brevet gjør Plan- og bygningsetaten også det klart at hvis ordren om å stanse arbeidene ikke blir etterfulgt, vil en tvangsmulkt på 200.000 kroner forfalle til betaling.
DA171024 Også Østmarkas Venner ble informert om dette, og responderte med umiddelbart å sende en henvendelse til Plan- og bygningsetaten. 4. oktober gjennomførte Plan- og bygningsetaten befaring på stedet.
DA171024 I alt er om lag 2.000 kvadratmeter blitt planert i løpet av de siste ukene, ifølge Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.
DA171024 Det ønsket kan Bentzen ikke regne med å få oppfylt, etter som det er lite trolig at han vil få innvilget et unntak fra byggeforbudet i Marka, opplyser Plan- og bygningsetaten.
DA171024 Det påpeker Mette Svanes, direktør i Plan- og bygningsetaten i Bergen.
DA171024 Bentzen sier videre at han er overrasket over at Plan- og bygningsetaten har mottatt bekymringsmeldinger om arbeidet som har foregått.
DA171024 - Kommunene har plikt til å følge opp mulige forhold som er i strid med bestemmelsene gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.
DA171024 - Det er i alles interesse at regelverket i plan- og bygningsloven følges.
DA171024 » * « Plan- og bygningsetaten ser alvorlig på overtredelsen, da befaringen avdekket et stort omfang på de utførte arbeider.
DA171024 oktober gjennomførte Plan- og bygningsetaten befaring på stedet.
DA171024 Plan- og bygningsetaten i Oslo har gitt 20 stoppordrer så langt i år, mot 12 i hele fjor, og ytterligere tre varsler om stoppordre.
DA171024 Plan- og bygningsetaten har sendt flere brev til EB Eiendomsdrift og også ringt flere ganger.
AP171024 Sett opp imot det volumet som ble levert, er dette likevel ikke høyere enn andre typer plan- og designkonkurranser.
AP171024 Niels Torp+ var ett av de syv teamene som deltok i plan- og designkonkurransen.
AP171024 Han innrømmer at han ble overrasket da han fikk se Statsbyggs premisser for plan- og designkonkurransen.
VG171020 Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
AP171020 Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
AA171020 Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
VG171019 Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
DN171019 Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
DB171019 Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
DA171019 Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
DA171019 Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
AP171019 Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
AP171019 " - Hvis folk er redde eller bekymret for å kjøre traktor på trafikkert vei, må de jo vurdere hvor stort behovet er for å kjøre ", sier plan- og forvaltningsleder Vigdis Lobenz til Nationen.
AA171019 Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
SA171018 Videre står det at « det skal vurderes å også legge enkelte publikumsnære tjenester/førstelinjetjenester til Servicekontorene, for eksempel innen plan- og byggesak.
DA171016 Adapt ( bildet ) og Lysning kom til siste runde i plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal. 'Adapt » av Team URBIS Nordic.
DN171013 I slutten av forrige måned ble saken brakt videre til Fylkesmannen av Plan- og bygningsetaten ( PBE ).
DN171013 « Plan- og bygningsetaten pålegger deg derfor å fjerne duker, fyllmasse og plen som er lagt ut og eventuelt andre tiltak - slik at området som ligger innenfor regulert byggegrense mot sjøen blir slik det var før arbeid med terrengendringer ble igangsatt - innen 01.10.2017. », heter det i et bra fra komm
AP171013 Han har fått erfare hvor strengt Plan- og bygningsloven kan bli praktisert og må se langt etter drømmen om å bosette seg ved nordenden av innsjøen Råsen.
AA170929 » PST har protestert mot gangbrua siden 2014, men i fjor besluttet Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune seg for å godkjenne bruplanene, men avgjørelsen ble anket helt til topps, og regjeringen har gitt PST fullt medhold. ( ©NTB ) ¶
AA170929 PST har protestert mot gangbrua siden 2014, men i fjor godkjente Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune planene.
DN170927 * Syv prosjekteringsgrupper ble invitert til å være med i plan- og designkonkurransen som Statsbygg utlyste i desember.
AP170927 juni 2016 lyste Statsbygg lyste ut en « tverrfaglig plan- og designkonkurranse » for videre utvikling av Regjeringskvartalet.
AP170920 Vi har vært i tett kontakt med Plan- og bygningsetaten om hvordan det rommet skal utvikles, sier prosjektlederThoresen.
AP170920 - Vi støtter de foreslåtte høydene, som er lavere enn det reguleringen åpner for, og byggets plassering langs Akerselva, Vi mener hele byggeriet har en spennende miljøambisjon, skriver avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann i Plan- og bygningsetaten.
AA170920 Plan- og bygningsloven har hjemmel for å kreve uavhengig tredjepartskontroll gjennom en byggefase.
SA170913 Der foregår for tiden et plan- og utviklingsprosjekt for dette området.
VG170909 - Det er naturlig, og riktig i henhold til Plan- og bygningsloven, at det blir debatt og ulike meninger i de tidlige planfasene der man ser på flere muligheter for hvor nytt dobbeltspor kan gå, sier Ingunn Monstad, kommunikasjonssjef for InterCity-prosjektet i Bane NOR til VG.
NL170908 Plan- og utbyggingsarbeidet kan legges opp slik at det i 2030-35 vil foreligge en moderne jernbane mellom Narvik og Tromsø, med en viktig side-arm til Evenes/Harstad og strategisk plasserte gods-terminaler og knutepunkter for både gods- og passasjertrafikk langs hovedlinjen.
DB170907 Ingen politikerne, ikke Oslo Havn, ikke Plan- og bygningsetaten, ikke Bymiljøetaten.
DB170907 ( KOMMENTAR ) : Nå ble det kjent at Fisketorget på Rådhusplassen mangler tillatelse fra Plan- og bygningsetaten ( PBE ) til å drive servering og restaurant.
DB170907 Plan- og bygningsetaten mer enn antyder at det er uren trav når de skriver at de « sitter igjen med et inntrykk av at dagens bruk ikke er i samsvar med det planlagte fisketorget og de gitte tillatelsene » på Estatenyheter.
AA170907 - Lagmannsrettens dom antas å ha stor betydning for forbrukervernet siden store deler av byggebransjen i Norge har lagt til grunn at det ikke er minstekrav til parkeringsplasser ved nyboligsalg, og mange parkeringsanlegg derfor er bygd i strid med tekniske forskrifters funksjonskrav etter plan- og bygningsloven, skriver Lillefuhr i en pressemelding.
AP170906 ingsprosesser i utviklingsområdene angitt i Kommuneplan 2015 ( vedtatt av bystyret 23.09.2015 ) : Smestad, Nedre Grefsen og Manglerud/Ryen, samt pågående og fremtidige detaljreguleringer på Karlsrud, Lindeberg og Oppsal, stilles i bero inntil områdereguleringer med full konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven er gjennomført for disse områdene.
AP170906 ingsprosesser i utviklingsområdene angitt i Kommuneplan 2015 ( vedtatt av bystyret 23.09.2015 ) : Smestad, Nedre Grefsen og Manglerud/Ryen, samt pågående og fremtidige detaljreguleringer på Karlsrud, Lindeberg og Oppsal, stilles i bero inntil områdereguleringer med full konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven er gjennomført for disse områdene.
AP170905 Han kan ikke skyldes på Plan- og bygningsetaten når han selv har lagt frem saken og sendt den ut på høring, sier Solberg.
AP170904 Men det er et forslag utarbeidet av administrasjonen, Plan- og bygningsetaten.
AP170903 Går fra jobben som sjef for plan- og øvingsseksjonen i operasjonsstaben ved Forvarets operative hovedkvarter til sjef for HV 1. november 2017, når dagens sjef Tor-Rune Raabye går av med pensjon.
AP170902 - Det ble utlyst en begrenset plan- og designkonkurranse for utbygging av eiendommen Kirkehøy i Ulsholtveien 31, der 30 firmaet deltok.
DB170901 Byrådsavdelingen for byutvikling i Oslo kommune ba i forrige uke ( 22.8 ) Plan- og bygningsetaten undersøke om det « foreligger avvik mellom godkjent byggesøknad og faktisk bruk. » - Det har skjedd en glipp et eller annet sted når vi har fått en fiskerestaurant med en fiskedisk.
DA170829 Brukstillatelse fra Plan- og bygningsetaten er nødvendig for å kunne ta anlegget i bruk til ordinære treninger og kamp.
NL170828 Så kan man også lure på om Amundsen har satt seg inn i andre vesentlige forhold i plan- og den fremtidige byggeprosessen.
DA170824 Senere blir de utgangspunkt for flere åpne debattmøter som arkitekturtriennalen arrangerer i samarbeid med Plan- og bygningsetaten og Oslo arkitektforening.
DA170822 - Eier må nå søke i ettertid for tiltakene som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, sier Gjøsund.
AA170818 ¶ I en høringsuttalelse til Plan- og bygningsetaten ( PBE ) gir tidligere Frp-byråd for miljø og samferdsel i kommunen og byutviklingskomitéleder i bystyret - advokatfullmektig Jøran Kallmyr - uttrykk for skepsis til forslaget.
DN170817 Avinor utlyste i 2009 en plan- og designkonkurranse for hvordan flyplassen skulle kunne håndtere forventet trafikkvekst.
DB170817 Eiendomsskatt og boplikt er jeg motstander av, og jeg mener plan- og bygningsloven er altfor omfattende og tungvint.
AA170817 Avinor utlyste i 2009 en plan- og designkonkurranse for hvordan flyplassen skulle kunne håndtere forventet trafikkvekst.
AP170816 Oslo kommunes avdeling for konserninnkjøp opplyser at de samarbeider og deler informasjon gjennom et eget lovlighetsteam bestående av Arbeidstilsynet, kemneren, Skatt Øst, Plan- og bygningsetaten og kommunens fire separate eiendomsforetak.
SA170811 I dag er det plan- og bygningslovens paragraf 83 som gjelder.
BT170811 I dag er det plan- og bygningslovens paragraf 83 som gjelder.
AP170811 I dag er det plan- og bygningslovens paragraf 83 som gjelder.
AP170810 Etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten Ellen S.
AP170810 Det er Plan- og bygningsetaten som mottar alle forslagene til prisen.
AP170810 De Vibe, etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten, og legger til : ¶ Plan- og bygningsetaten ¶
AP170810 De Vibe, etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten, og legger til : ¶
AP170810 Areal : 240 m² + 240 m² BTA ¶ Plan- og bygningsetaten ¶
AP170810 Areal : 1020 m² BRA ¶ Plan- og bygningsetaten ¶ | 10 tips for helgen ( 10.-13 august ) ¶
AP170810 475 m² garasje ) ¶ Plan- og bygningsetaten ¶
AP170810 2000 m² BTA ¶ Plan- og bygningsetaten ¶
DN170809 - Vi får områ oss og finne ut hva vi gjør med etasjen i samråd med plan- og bygningsetaten.
AP170806 Det samme har Plan- og bygningsetaten gjort.
AP170803 Til tross for at Plan- og bygningsetaten ved flere tilfeller har frarådet utbyggere om å utfordre maksimalhøyden i kommuneplanen, som det planlagte 22-etasjers OBOS-bygget ved Frognerparken, prøver allikevel flere av utbyggerne å få gjennomført sine kjempeprosjekter.
AP170803 Forslag til det nye Landbrukskvartalet på Grønland ( 100 meter ), Entra-bygget på Vaterland ( 110 meter ), og Olav Thons Gunerius-gigant ( 98 meter ) er for tiden under behandling hos Plan- og bygningsetaten.
DA170728 - Plan- og bygningsloven krever at planarbeidet skal legge til rette for medvirkning og at en konsekvensutredning er utført.
DB170726 ¶ TO VINNERE : Adapt og Lysning ( bildet ) er vinnerne av plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal, her i utstillingslokalene i Høyblokkpaviljongen.
VG170724 Statens innbyggerundersøkelse for 2017 avslører at folk sliter med å skjønne innholdet i brev fra helse- og sosialtjenestene, og fra plan- og bygningskontorene.
DA170718 - Departementet har avvist innsigelsen fordi den ikke er i samsvar med « omkampreglene » i plan- og bygningsloven.
DA170718 Direktoratet er i tillegg sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven.
AP170718 Med et pennestrøk hadde Plan- og bygningsetaten utradert 19 hus.
VG170716 I brevet kommer det også frem at Kopperud Bygg Invest og deres advokat mener det er tvil om at de i det hele tatt har brutt Plan- og bygningsloven og at de uansett mener maksimumsgebyret på 400.000 er for høyt.
DA170714 - I tillegg til folkehelseloven er plan- og bygningsloven, arbeidsmiljøloven, forurensningsloven og naturmangfoldloven de viktigste, svarer Bakke.
VG170713 - Vårt utkast til lokale regler ble behandlet av plan- og teknikkutvalget rett før sommerferien.
NL170711 Mange andre forenklinger innenfor området plan- og bygg har også stor betydning for muligheten til å satse på utmarka.
NL170711 I tillegg er det gjort store forenklinger innenfor plan- og bygg.
DN170709 « Burde ha søkt først » ¶ Plan- og bygningsetaten er uenig i Stenshagens fremstilling av saken.
DN170709 Stenshagen forteller at han i juni 2016, på oppfordring fra PBE ( Plan- og bygningsetaten ), sendte en redegjørelse for arbeidene han da holdt på med på eiendommen.
DN170709 I april sendte Plan- og bygningsetaten et brev til investor Egil Stenshagen ( 69 ) med varsel om pålegg og tvangsmulkt.
DN170709 Foto : Mikaela Berg ¶ « Plan- og bygningsetaten pålegger deg derfor å fjerne duker, fyllmasse og plen som er lagt ut og eventuelt andre tiltak - slik at området som ligger innenfor regulert byggegrense mot sjøen blir slik det var før arbeid med terrengendringer ble igangsatt - innen 01.10.2017.
DN170709 Foto : Bente Bjørndal ¶ Plan- og bygningsetaten skriver i brevet etaten vil kunne vedta nye og høyere tvangsmulkter dersom det ulovlige forholdet vedvarer, og at det kan gis et forelegg som kan få virkning som rettskraftig dom.
DN170709 Det er eiers ansvar å forsikre seg om at arbeidene som utføres, ikke er i strid med plan- og bygningsloven og gjeldende reguleringsbestemmelser.
DN170709 Begrunnelsen for vedtaket er at arbeidene som er uført på Stenshagens eiendom, ikke igangsettes før søknad og tillatelse, skriver Plan- og bygningsetaten.
VG170707 « I likhet med kommunen, har vi kommet til at tiltaket er i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser og gjeldende planer », står det i brevet fra fylkesmannen.
DB170706 ¶ FORBEDRING : Høyre og regjeringen har gjennomført de største forenklingene i plan- og bygningsloven noensinne, skriver Mudassar Kapur fra Høyre.
DB170706 Realiteten er at Høyre og regjeringen har gjennomført de største forenklingene i plan- og bygningsloven noensinne.
NL170630 Kravene til planlegging i pbl ( plan- og bygningsloven ) er skjerpet.
DN170630 Avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann i Plan- og Bygningsetaten er i utgangspunktet positiv, men er skeptisk til høyden.
DB170630 I sin høringsuttalelse skrev de at de mener at mange av forslagene i TEK17 bryter med FN-konvensjonen CRPD, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og med intensjonen i gjeldende plan- og bygningslov.
AA170630 Avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann i Plan- og Bygningsetaten er i utgangspunktet positiv, men er skeptisk til høyden.
DN170628 Vi er glade for at Plan- og bygningsetaten har godkjent de endringene som er blitt gjort, sier Dahl.
DN170628 Siden 2015 har TV 2 risikert tvangsmulkter på til sammen 200.000 kroner fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.
DN170628 Etter snart to år har Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune nå behandlet søknaden om ferdigattest på boligprosjektet.
DN170628 - Søknad om ferdigattest ble sendt til Plan- og bygningsetaten i slutten av mai fra Norconsult på vegne av TV 2.
DN170628 Plan- og bygningsetaten har derfor godkjent søknaden.
AP170628 « Adapt » og « Lysning » er vinnerne av plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal.
AP170628 « Adapt » og « Lysning » er vinnerne av plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal.
AP170628 Ola Elvestuen, bystyremedlem for Venstre i Oslo, har lenge vært kritisk til måten regjeringen har håndtert plan- og designkonkurransen for det nye regjeringskvartalet.
AP170628 Det sier de to teamene som onsdag fikk vite at de har vunnet plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal.
SA170627 Strafferammen for denne typen kriminalitet er fra bøter til fengsel i inntil ett år, og det er plan- og bygningsloven som anvendes.
DA170626 Det er ikke startet formell planlegging etter plan- og bygningsloven.
DA170626 Det betyr at arbeidet er i en tidlig fase, hvor vi undersøker muligheter for hvilke alternativer det kan være aktuelt å se nærmere på i senere planlegging etter plan- og bygningsloven.
BT170624 Sanne er kommunal- og moderniseringsminister, og jobber blant annet med plan- og bygningsloven.
BT170624 Konkurransen er et ledd i Handikapforbundets kritikk av regjeringens siste forskrift til plan- og bygningsloven.
VG170622 Veilederen trekker fram motorferdselsloven, havne- og farvannsloven og plan- og bygningsloven som mulig hjemmelsgrunnlag. Én kilde til forvirring i kommunene er i hvilken grad kommunene kan skille mellom vannskutere og andre farkoster, og hvilke begrunnelser som i så fall vil være juridisk holdbare for dette, skriver KS-direktør Helge Eide i Kommunal Rapport.
SA170622 - Regjeringen har gjennomført den største forenklingen i plan- og bygningsloven noensinne.
BT170622 - Regjeringen har gjennomført den største forenklingen i plan- og bygningsloven noensinne.
AP170622 - Regjeringen har gjennomført den største forenklingen i plan- og bygningsloven noensinne.
NL170621 Å følge plan- og bygningsloven er alt annet enn et maktovergrep, det er en lovpålagt oppgave, til forskjell fra skytebaner.
NL170621 Hun fremmet forslag om at kommunen ikke skal følge plan- og bygningsloven.
DA170621 Staten må da først bestemme seg for hva de ønsker å bygge, deretter, i tråd med plan- og bygningsloven, søke om omregulering og byggetillatelse med Hole kommune som saksbehandler.
AP170621 Plan- og bygningsetaten satte ned foten, de reduserte maksimale høyder til seks etasjer i sitt forslag.
AP170621 Plan- og bygningsetaten satte ned foten, de reduserte maksimale høyder til seks etasjer i sitt forslag.
AA170621 Plan- og bygningskontorene, sosialtjenesten, barnevernstjenesten, UDI og Nav får alle 56 poeng av 100 mulige.
AP170618 Vi støtter forslaget til kommunens eget fagorgan, Plan- og bygningsetaten.
AP170618 Opprinnelig var dette et svært omstridt prosjekt, som fikk naboer til å klage høylytt i pressen og formelt til Plan- og bygningsetaten.
DA170617 Plan- og bygningsetaten går imot.
NL170616 I tillegg har vi plan- og bygningsloven som nekter oss å sette opp gammer, eller bårstuer i hagen til overnatting av sommergjester.
DA170616 - Først må en finne ut om en må søke Plan- og bygningsetaten eller ikke.
AA170610 Studentene meldte seg på i en åpen plan- og designkonkurranse, hvor fokuset var trygg og attraktiv parkering for sykler på tog- og t-banestasjoner.
DB170607 - Jeg har regelmessig mottatt informasjon fra hovedentreprenøren om at byggeprosjektene har vært i tråd med regelverk og plan- og bygningsloven.
DB170606 ¶ NYTT REGJERINGSFORSLAG : KIMING er et av forslagene i plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal.
SA170601 Oransje = vernet etter plan- og bygningsloven.
AP170601 Oransje = vernet etter plan- og bygningsloven.
DB170531 Hjemmelen for å kreve gebyr i byggesaker er plan- og bygningsloven § 33-1 ( utdrag ) : ¶
SA170522 Man må selv undersøke om man bygger i samsvar med arealplaner, reglene i plan- og bygningsloven, og i samsvar med andre lover.
SA170522 Det vil ikke lenger være nødvendig å sende nabovarsel, ifølge plan- og bygningsloven, men ifølge grannelova må du likevel snakke med naboen.
AP170522 Man må selv undersøke om man bygger i samsvar med arealplaner, reglene i plan- og bygningsloven, og i samsvar med andre lover.
AP170522 Det vil ikke lenger være nødvendig å sende nabovarsel, ifølge plan- og bygningsloven, men ifølge grannelova må du likevel snakke med naboen.
VG170518 - Og vi selvfølgelig fortsatt ikke hos plan- og bygg i Sandvika, sier Alfheim og ser på dommerne.
BT170510 TRASIG : Lite jubel å hente fra tilhørerne da Plan- og bygningsetaten presenterte sitt anbefalte forslag i rådhuskantinen tirsdag.
AP170506 Ellen de Vibe trives svært godt som direktør for Plan- og bygningsetaten fordi : - Det er morsomt å samhandle med masse flinke folk i organisasjonen.
AP170506 Direktør for Plan- og bygningsetaten Ellen de Vibe tror gode velferdstilbud som bokseklubb og pilatestrening gjør byråkratene til bedre fagfolk.
AP170506 Det amerikanske utenriksdepartementet, Plan- og bygningsetaten og arkitektene har samarbeidet.
AP170504 To av de fire regionale informasjons- og medvirkningsmøtene som byrådet og Plan- og bygningsetaten inviterer til, er fulltegnet.
SA170429 Vi har forenklet plan- og bygningsloven og fjernet skattefordeler for sekundærboliger.
DN170427 « Vi har registrert et ulovlig forhold på eiendommen din - varsel om pålegg og tvangsmulkt, » skriver Plan- og bygningsetaten i et brev til investor Egil Stenshagen ( 69 ) ¶
DN170427 Han viser også til at han i mellomtiden har oppført garasjen på området, og at denne er godkjent av Plan- og bygg.
DN170427 Foto : Oslo kommune « Totalt endret de naturlige forholdene » ¶ « Plan- og bygningsetaten har fått informasjon og dokumentasjon på at det er gjennomført arbeid på deres eiendom i strandsonen som er utført uten tillatelse og som er søknadspliktig.
DN170427 », skriver Plan- og bygningsetaten i brevet til Stenshagen.
DN170427 juni sendte jeg en redegjørelse for arbeidet til Plan- og bygg.
DN170420 « Fast track»-enheten for boliger skal ligge under en nyopprettet avdeling i Plan- og bygningsetaten.
DN170420 | Nå får Plan- og bygningsetaten ny « Fast track»-enhet.
DN170420 Kilde : Plan- og bygningsetaten ¶
DN170420 I tett samarbeid med utbyggerne skal vi finne ut hvor flaskehalsene ligger, sier direktør Ellen de Vibe i Plan- og bygningsetaten.
DN170420 I 2016 ble det igangsatt 4939 boliger i Oslo, opp fra 3256 året før, ifølge tall fra Plan- og bygningsetaten.
DN170420 ) og direktør Ellen de Vibe i Plan- og bygningsetaten oppretter nå en « fast track-avdeling » som skal få fart på boligbyggingen i Oslo.
DB170413 Videoen kommer i kjølvannet av regjeringens forslag om å endre forskriften til plan- og bygningsloven ( TEK ), en endring som vil senke kravene for boliger tilpasset funksjonshemmede.
SA170412 » Jeg vises her til Plan- og bygningsloven paragraf 28-1 : « Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold.
SA170410 - Vi kan ikke fravike plan- og bygningsloven selv om det er private givere som står bak et prosjekt.
BT170410 - Vi kan ikke fravike plan- og bygningsloven selv om det er private givere som står bak et prosjekt.
AP170410 - Men indirekte dreide det seg også om bevegelse i gatene og byrommene, sier Ellen de Vibe, direktør i Plan- og bygningsetaten.
AP170410 - Vi kan ikke fravike plan- og bygningsloven selv om det er private givere som står bak et prosjekt.
BT170406 Plan- og bygningsetaten bekrefter at de arbeider med saken.
DA170405 Det er Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten som sammen, på oppdrag fra byråd for Byutvikling, Hanna E.
DA170405 Det betyr at du kan mene noe om den på Plan- og bygningsetatens websider.
DA170405 Plan- og bygningsetaten avholder høringsmøte på Sentralen ( perfekt plassert midt i nettopp Kvadraturen ), 3. mai.
AP170404 Kart over de bygge- ( røde ) og plansakene ( lilla ) Plan- og bygningsetaten har registrert.
AP170404 Det er så mye på gang på Lambertseter at Plan- og bygningsetaten inviterer til folkemøte med orientering om alt som skjer over påske.
AP170404 Derfor er nye prosjekter populære, sier avdelingsdirektør Morten Wasstøl i Plan- og bygningsetaten.
DB170403 Plan- og bygningsetaten ønsket i stede et raust byrom mellom Jernbanetorget og Operaen.
DB170403 Plan- og bygningsetaten har hele tiden tenkt helhet, og i Oslo er dette vårt ansvar og oppgave.
AP170402 Kart over de bygge- ( røde ) og plansakene ( lilla ) Plan- og bygningsetaten har registrert.
AP170402 Det er så mye på gang på Lambertseter at Plan- og bygningsetaten inviterer til folkemøte med orientering om alt som skjer over påske.
AP170402 Derfor er nye prosjekter populære, sier avdelingsdirektør Morten Wasstøl i Plan- og bygningsetaten.
AP170401 Morten Wasstøl i Plan- og bygningsetaten.
AP170401 - Vi har lenge vært i dialog med Plan- og bygningsetaten, som for ti år siden utpekte området som et transformasjonsområde, og forventer en rask behandling, sier Dag Sanne.
AP170401 Byråd Marcussen avviser kritikken fra Wilhelmsen, og viser til at de i budsjettet ga mer penger til Plan- og bygningsetaten - nettopp for å få opp tempoet.
AA170329 For sikkerhets skyld er det lagt ut en lense i Grandefjæra, sier plan- og utbyggingsjef Jens Levi Moldstad til Adresseavisen.
DA170327 Hele kvartalet er regulert til spesialområde med formål bevaring etter plan- og bygningsloven.
DA170327 Det har vært nær dialog med Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren.
AP170324 Den nye normen er ikke vedtatt av bystyret, men Plan- og bygningsetaten er pålagt å forholde seg til den.
SA170322 Blant annet jobber vi lange dager for å kunne åpne den stengte veien så snart som mulig, sier anleggsleder Kine Homleid i Plan- og anleggsavdelingen i kommunen.
AP170322 Staten ikke heller ikke skal « blande seg unødig inn i det lokale selvstyret » i plan- og byggesaksprosesser.
DN170321 I en bestilling hos Plan- og bygningsetaten, legges det opp til en boligutredning av nær 70.000 kvadratmeter.
DN170321 Det skriver bransjenettstedet Estate, og viser til en bestilling hos Plan- og bygningsetaten, der det i en vedlagt boligutredning skisseres 780 leiligheter på området.
AP170321 Marcussen sier at plan- og bygningsetaten er i ferd med å gå i gang med en egen plan for Smestad, hvor lokal medvirkning blir viktig.
DN170319 Les mer her : Høyre vil la roboter behandle søknader ¶ Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune stiller seg positiv til planen.
DA170309 Oslo kommune søkte Plan- og bygningsetaten om tillatelse til å utvikle området.
DA170307 Mulighetsstudien viser at dette er mulig, uttaler avdelingsdirektør for byutvikling i Plan- og bygningsetaten, Morten Wasstøl.
BT170301 Karl er avdelingsleder og saksbehandler for Plan- og bygningsetaten i en norsk kommune.
AA170228 Anmeldelsen ble levert mandag, og argumenterer for at det foreligger brudd både på Plan- og bygningsloven og Naturmangfoldloven.
BT170227 I plan- og bygningsloven er det krav til dokumentasjon av alle nye byggevareprodukter, og et dokumentert ildsted er både sikkerhets- og miljøtestet.
DA170226 Kravet om opparbeidelse foreslås skjøvet til skøytehallen som skal oppføres av annen aktør », heter det i søknaden til Plan- og bygningsetaten.
DA170226 Både Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten går imot.
AP170225 Jeg har syklet her én gang, og det var eneste gangen, for å si det sånn, sier enhetsleder Frid Ane Jacobsen Møster, Plan- og bygningsetaten til ByplanOslo.
AP170225 ByplanOslo er Plan- og bygningsetatens nettmagasin.
DN170224 Stortinget har etter forslag fra regjeringen vedtatt endringer i plan- og bygningsloven som gir forenklinger og en mer effektiv planprosess ».
DA170224 Gunnar Schjelderups vei 11 ( i gult stiplet felt ) ligger i rød støysone på Plan- og bygningsetatens tegninger.
DA170224 Det er beliggenheten og omgivelsene rundt tomten i Gunnar Schjelderups vei 11 som har fått Plan- og bygningsetaten til å reagere.
DA170224 - Det er såpass tidlig i planleggingsfasen, vi har kun hatt ett møte med Plan- og bygningsetaten, så vi jobber med å se på alle mulige løsninger for å forsikre oss om at det vil bli et bygg som tilfredsstiller alle krav til et godt bomiljø, sier Jan Erik Ruud til Dagsavisen.
DA170224 Ruter og Plan- og bygningsetaten fremmer ulike planalternativer for atkomst til stasjonen ved Skøyen torg/Sofienlund. 11.5 milliarder ¶
DA170224 - Dette er den største reguleringsplanen i Oslo de siste 20 årene, og den med den største investeringsrammen for et prosjekt, sier sjef i Plan- og bygningsetaten ( PBE ), Ellen de Vibe, til Dagsavisen.
AP170223 - Det samme gjelder plan- og næringsetaten.
DB170222 - Vi har ikke fått vite en dritt og vet bare det som har stått i avisa, sier Ann-Mari Larsen, som jobber med plan- og bygningssaker.
DA170216 Bymiljøetaten kan også ha brutt plan- og bygningsloven.
BT170216 Byantikvaren vurderer ikke bygget som et fredningsobjekt, men anbefaler vern etter plan- og bygningsloven.
DA170215 Årsrapporten fra Plan- og bygningsetaten forteller også at etaten fortsatt ikke har saksbehandlingstiden i orden.
DA170215 Likevel ligger stadig flere søknader hos Plan- og bygningsetaten.
DA170215 Dette viser årsrapporten fra Plan- og bygningsetaten i Oslo.
DA170215 Antallet byggesøknader til Plan- og bygningsetaten i Oslo i år var opp med 10 prosent.
AP170215 Dette er den store plan- og designkonkurransen, eller arkitektkonkurransen som det gjerne kalles på folkemunne, sier Harald Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg.
VG170214 - Oslos plan- og reguleringsmyndigheter gjør det meste for å hindre utbygging.
SA170214 | Beholder jobben etter gjentatte brudd på plan- og bygningsloven ¶
SA170214 Overingeniøren i Sandnes som på fritiden begikk flere overtredelser av plan- og bygningsloven som bonde, fikk medhold i lagmannsretten.
BT170214 Her blir man varslet med et eget skilt ( Se bilde ) hvor det står at dette gjelder for en lengre strekning, sier Christer Kjerrgård, overingeniør ved plan- og forvaltningsseksjonen i Vegvesenet.
DA170213 Plan- og anleggsavdelingen i kommunen har opprettet en egen nettside om anleggsarbeidet i Madlamarkveien.
DA170211 Notatet han leverte til byrådet for noen uker siden viser at Vålerenga er svært bekymret for signalene Plan- og bygningsetaten ( PBE ) har gitt.
DA170211 Men Plan- og bygningsetaten har satt ned foten og gitt tillatelse til bare fire.
DA170211 Det er Vålerenga og Plan- og bygningsetaten uenige om.
DA170211 Plan- og bygningsetaten har nå saken til behandling.
DB170210 ¶ I plan- og designkonkurransen skal deltakerne blant annet foreslå hvordan kunstverkene til Picasso kan plasseres eller integreres i nye regjeringsbygg.
DB170210 Statsbygg får nå i oppdrag å gjennomføre en plan- og designkonkurranse for rundt 100.000 kvadratmeter med nybygg som skal huse 5700 ansatte.
DB170210 I plan- og designkonkurransen skal deltakerne foreslå permanent plassering av 22. juli-senteret.
AP170210 Reguleringsplanen er vedtatt, og neste etappe blir plan- og designkonkurransen.
AA170210 Statsbygg får nå i oppdrag å gjennomføre en plan- og designkonkurranse for rundt 100.000 kvadratmeter med nybygg som skal huse 5.700 ansatte.
AP170209 I fjor vinter kom nyheten om at Plan- og bygningsetaten i Oslo ønsker å bygge blokker på 12 etasjer i et småhusområde på Nedre Grefsen.
AP170209 Direktør i Plan- og bygningsetaten, Ellen de Vibe, har varslet at hele 120 områder i Oslo nå vurderes fortløpende for omregulering og transformering.
AP170209 I fjor vinter kom nyheten om at Plan- og bygningsetaten i Oslo ønsker å bygge blokker på 12 etasjer i et småhusområde på Nedre Grefsen.
AP170209 Direktør i Plan- og bygningsetaten, Ellen de Vibe, har varslet at hele 120 områder i Oslo nå vurderes fortløpende for omregulering og transformering.
DA170207 Johansen forteller blant annet at en egen saksbehandler fra Plan- og bygningsetaten skal jobbe fulltid med prosjektet.
DN170129 I mellomtiden var totalprisen justert opp fra 1,3 milliarder kroner da plan- og designkonkurransen ble lyst ut i 2009, til 3,1 milliarder kroner ifølge en konsulentrapport fra 2014.
BT170126 Plan- , nærings- og utviklingsavdelingen skal ligge i dagens Selje kommune, og det er særlig kystnæringen i Selje som vil være i sentrum av næringssatsingen i den nye kommunen, sier ordfører i Eid Alfred Bjørlo ( V ).
AP170126 Plan- , nærings- og utviklingsavdelingen skal ligge i dagens Selje kommune, og det er særlig kystnæringen i Selje som vil være i sentrum av næringssatsingen i den nye kommunen, sier ordfører i Eid Alfred Bjørlo ( V ).
SA170125 Plan- og bygningsetaten må tenke mer volum og mindre på smådetaljer i enkeltplaner.
SA170125 Plan- og bygningsetaten må tenke mer volum og mindre på smådetaljer i enkeltplaner, mener administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening. ( ©NTB ) ¶
DN170125 Ifølge plan- og byggesaksetaten skal deres endelige utkast til reguleringsplan oversendes til politisk behandling ved månedsskiftet august/september i år - hvis alt går « på skinner ».
AP170125 Ruter mener « irrasjonelle » krav fra plan- og bygningsetaten i Oslo kommune forsinker Fornebubanen.
AP170125 Plan- og bygningsetaten må tenke mer volum og mindre på smådetaljer i enkeltplaner, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening ¶
AP170125 Plan- og bygningsetaten må tenke mer volum og mindre på smådetaljer i enkeltplaner, mener administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening. ( ©NTB ) ¶
DN170124 Fornebubanen skal etter planen stå ferdig i 2021, men blir trolig noe forsinket - da Ruter mener « irrasjonelle » krav fra plan- og bygningsetaten i Oslo kommune forsinker banen.
AP170124 - Vi kan etablere en driftsbase og starte arbeidet i Bærum hvor reguleringen er på plass, og så må Plan- og bygningsetaten og Ruter få fred til å avslutte det store planarbeidet i Oslo.
AP170124 Ruter mener « irrasjonelle » krav fra plan- og bygningsetaten i Oslo kommune forsinker Fornebubanen.
SA170122 Nå kan vi bygge ferdig, sier Meir Turgeman, viseborgermester i Jerusalem, som også leder Jerusalems plan- og bygningskomité.
AP170122 Turgeman er leder av Jerusalems plan- og bygningskomité.
AP170122 Plan- og byggelederen mener spillereglene endret seg da Donald Trump ble president i USA, og sa : ¶
AP170122 Ruter mener « irrasjonelle » krav fra plan- og bygningsetaten i Oslo kommune forsinker Fornebubanen.
AP170122 Ruter mener samarbeidet med Plan- og bygningsetaten ikke har fungert godt nok.
AP170122 Men vi søker å finne frem til løsninger som blir til fellesskapets beste sammen med Ruter, sier Andreas Vaa Bermann, avdelingsdirektør for områdeutvikling i Plan- og bygningsetaten.
AP170122 Men dette alene har ikke forsinket planleggingen, sier Bermann i Plan- og bygningsetaten.
AP170122 I mars 2015 insisterte Plan- og bygningsetaten på at det skulle bygges en undergang fra stasjonen, under veien til sjøsiden.
AP170122 Hun tror ikke Plan- og bygningsetaten ønsker å trenere prosessen, men de blir ikke målt på hvor lang tid de bruker før Ruter har sendt over planforslaget.
AP170122 Han opplever ikke at Plan- og bygningsetaten og Ruter jobber mot hverandre.
AP170122 Den starter når Ruter sender inn et komplett planforslag, og da må forslaget være komplett, sier Vaa Bermann i Plan- og bygningsetaten.
AP170122 - Klokken til Plan- og bygningsetaten begynner først å løpe når de har fått et komplett planforslag, dermed har de dessverre incentiver til å utsette tidspunktet for når den tidsregningen starter.
AP170122 - Det er rett og slett veldig store og komplekse prosjekter, og det er Plan- og bygningsetatens jobb å sikre at løsningene blir best mulig for byen.
AP170122 Plan- og bygningsetaten sto fast på at de ønsket å regulere en undergang.
AP170122 Plan- og bygningsetaten sier de har de samme målene som Ruter, men at regelverket er likt for alle.
BT170115 I kommunen foregår det etter Plan- og Bygningsloven, ikke Kulturminneloven.
SA170111 Hvis bygningen er fredet i henhold til Lov om kulturmidler, er restriksjonene strengere enn Plan- og bygningsloven.i ¶
DA170111 - Jeg mener det er grunn til å stille spørsmål til om kommunen har fulgt intensjonen i Plan- og bygningsloven.
AP170111 Hvis bygningen er fredet i henhold til Lov om kulturmidler, er restriksjonene strengere enn Plan- og bygningsloven.
BT170106 Planarbeider er startet opp for strekningen Arna - Stanghelle, sier Carl Erik Nielsen, som er seksjonssjef for plan- og forvaltningsseksjon Voss og Hardanger i Statens vegvesen.
AP161220 Det er flere sjeldne, utryddingstruede planter og trær i strøket, og Naturvernforbundet har nå skrevet brev til både Riksantikvaren og Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune om saken.
BT161216 - Vi tetter et hull i lovverket og reduserer risikoen for at uskyldige forbrukere kjøper en bolig som ikke er godkjent for beboelse etter plan- og bygningsloven.
AP161216 - Vi tetter et hull i lovverket og reduserer risikoen for at uskyldige forbrukere kjøper en bolig som ikke er godkjent for beboelse etter plan- og bygningsloven.
AA161216 - Vi tetter et hull i lovverket og reduserer risikoen for at uskyldige forbrukere kjøper en bolig som ikke er godkjent for beboelse etter plan- og bygningsloven.
AP161211 Det er også verdt å diskutere om for eksempel plan- og bygningsloven kan brukes til å begrense adgangen til korttidsutleie.
AP161206 Avdelingsleder i Plan- og bygningsetaten, Kyrre Jordbakke, sier de ikke uten videre kan slå ned på det Bøhler kaller næringsvirksomhet.
AP161201 Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten, samt innleide konsulenter, jobber med strategien for hva som skal fylle gatene når bilene er borte.
FV161120 Kravet er bestridt av RE, hvor forholdene etter plan- og bygningsloven er av sentral betydning.
AP161120 Kravet er bestridt av RE, hvor forholdene etter plan- og bygningsloven er av sentral betydning.
AP161017 Sinnet retter seg mot Plan- og bygningsetaten, som ikke informerer godt nok, mot politikere, som ikke følger godt nok med, og naturligvis mot de grådige utbyggerne.
AP161017 Sinnet retter seg mot Plan- og bygningsetaten, som ikke informerer godt nok, mot politikere, som ikke følger godt nok med, og naturligvis mot de grådige utbyggerne.
AP161003 « A house to die in » er ennå ikke behandlet av Plan- og bygningsetaten og skal også til politisk behandling i Rådhuset.
AP161001 Reguleringsplanen skal nå til Plan- og bygningsetaten før den blir behandlet i bystyret.
AP160916 Åtte prosjekteringsgrupper har søkt om prekvalifisering for den tverrfaglige plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal.
AP160916 I løpet av oktober vil Statsbygg plukket ut mellom fire og sju grupper som får bli med videre til selve plan- og designkonkurransen.
AP160916 Åtte prosjekteringsgrupper har søkt om prekvalifisering for den tverrfaglige plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal.
AP160916 I løpet av oktober vil Statsbygg plukket ut mellom fire og sju grupper som får bli med videre til selve plan- og designkonkurransen.
AP160907 Saken må over til Plan- og bygningsetaten og videre derfra til politisk behandling i rådhuset.
AP160728 Gundersen mener tetting av kunnskapshullene er avhengig av at man virkelig bruker virkemidlene i Naturmangfoldloven og Plan- og bygningsloven, noe som innebærer at kravene til kunnskapsinnhenting ved utbygging som medfører naturinngrep, blir fulgt opp bedre.
AP160728 Ellers oppstår det gjerne konflikter sent i plan- og byggeprosesser.
SA160722 Bygget du oppfører er fortsatt et tiltak som skal oppfylle alle krav i teknisk forskrift og alle materielle krav i plan- og bygningsloven.
VG160707 Noe av det viktigste myndighetene kan gjøre er å legge forholdene bedre til rette for at det blir bygget flere boliger, ved å satse på infrastruktur, arealplanlegging og effektivisering av plan- og byggeprosessen.
AP160616 plass i den åpne plan- og designkonkurransen om nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy.
AP160531 Det er Plan- og bygningsetaten og politikerne som fatter vedtak, mens vår oppgave er å tale kulturminnenes sak.
AP160531 70 prosent av saksbehandlingen består av rådgivning overfor eierne, resten kommer via Plan- og bygningsetaten.
SA160515 - Nei, det er ingenting i Plan- og bygningsloven som omfatter trampoliner, og meg bekjent er det heller ikke noen planer om endringer som vil innebefatte trampoliner, sier kommunikasjonssjef i Direktoratet for byggkvalitet, Gro Maren Mogstad Karlsen.
BT160515 - Nei, det er ingenting i Plan- og bygningsloven som omfatter trampoliner, og meg bekjent er det heller ikke noen planer om endringer som vil innebefatte trampoliner, sier kommunikasjonssjef i Direktoratet for byggkvalitet, Gro Maren Mogstad Karlsen.
AP160515 - Nei, det er ingenting i Plan- og bygningsloven som omfatter trampoliner, og meg bekjent er det heller ikke noen planer om endringer som vil innebefatte trampoliner, sier kommunikasjonssjef i Direktoratet for byggkvalitet, Gro Maren Mogstad Karlsen.
AP160511 gjøre det raskere og rimeligere å bygge nye boliger gjennom ytterligere forenklinger i plan- og bygningsloven med forskrifter 21. ta sikte på å legge fram en ny omsorgssentermodell som er bedre tilpasset variasjoner i asylankomster, og som kan gi grunnlag for lavere kostnader enn dagens modell 22. at enslige mindreårige bosettes i vertskommunen eller nærliggende kommuner så langt det er
AP160424 Det rødgrønne byrådet har overprøvd Plan- og bygningsetaten som bare ville ha to blokker i den bratte lia bak det gamle veveriet.
AP160419 Hvis Plan- og bygningsetaten kommer med et alternativ til utbyggers forslag, så er det ofte fordi utbygger har foreslått et bygg som er høyere enn det som bystyret har vedtatt.
AP160419 Hvis Plan- og bygningsetaten kommer med et alternativ til utbyggers forslag, så er det ofte fordi utbygger har foreslått et bygg som er høyere enn det som bystyret har vedtatt.
AP160412 Klagen er nå hos Plan- og bygningsetaten før den sendes videre til Fylkesmannen.
AP160403 Trude Isaksen, Kommunikasjonsdirektør Plan- og bygningsetaten ¶
AP160403 FOTO : Plan- og bygningsetaten ¶
AP160403 Etatsdirektør Ellen de Vibe, Plan- og bygningsetaten ¶
AP160403 Avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann, Plan- og bygningsetaten ¶
AP160320 april sender Plan- og bygningsetaten ( PBE ) planforslaget ut på høring.
AP160316 Forventningene var nok å få et noe fredeligere og mer lavmælt uttrykk, sa Per Christian Gomnæs i plan- og miljøutvalget i kommunen.
AP160316 Forventningene var nok å få et noe fredeligere og mer lavmælt uttrykk, sa Per Christian Gomnæs i plan- og miljøutvalget i kommunen.
AP160304 Lytt til faginstansene ¶ Plan- og bygningsetaten er kommunens planfaglige instans.
AP160304 Kritikk fra Oslo plan- og bygningsetat ¶
AP160304 A : Statsbygg bør lage et konkurranseprogram i samråd med NALs ( Norske Arkitekters Landsforbunds ) konkurransekomité, Plan- og bygningsetaten og Riksantikvaren.
AP160301 Normalt er dette bygg som forutsetter midlertidige unntak fra plan- og bygningsloven.
AP160229 I tillegg til byggekostnaden inkluderer kostnadsrammen infrastruktur, tilknytning for kjøling/varme, tomtekostnader, plan- og designkonkurranse, detaljregulering, løst inventar, IKT og brukerutstyr.
AP160223 Også Ellen de Vibe, direktør i Plan- og bygningsetaten ( PBE ) er meget positiv til at rådmannen foreslår nesten en fordobling av utnyttelsen på Fornebu.
AP160218 « Med bakgrunn i at Byantikvaren sterkt fraråder å rive Akersveien 28, ønsker vi at søknad om riving behandles ferdig før det settes inn ressurser på prosjektering av nybygg », skriver arkitektene i søknaden til Plan- og bygningsetaten ( PBE ).
AP160217 Her er et forslag til bilfritt sentrum som Oslo Høyre støtter Siden 2009 er det, ifølge Plan- og bygningsetatenn ( PBE ), gitt rammetillatelse for bygging av ca. 130 nye boliger i Kvadraturen.
AP160217 Plan- og bygningsetaten har allerede gitt grønt lys for 130 boliger i Kvadraturen.
AP160215 I dette inngår plan- og designkonkurranse, detaljregulering, skisse- og forprosjekt, tomtekjøp, infrastruktur, samt inngåtte kontrakter på rigg, byggeledelse, heiser og rulletrapper og kunstheis, foruten grunnarbeidene.
SA160210 Sendte brev til politikerne med informasjon om prosjektet, og fikk holde innlegg når byggesaken skulle behandles i det politiske utvalget som var ansvarlig for å behandle plan- og byggesaker.
SA160210 I plan- og bygningsloven, som kom i 2009, har regelverket blitt enda strengere enn tidligere.
BT160210 Sendte brev til politikerne med informasjon om prosjektet, og fikk holde innlegg når byggesaken skulle behandles i det politiske utvalget som var ansvarlig for å behandle plan- og byggesaker.
BT160210 I plan- og bygningsloven, som kom i 2009, har regelverket blitt enda strengere enn tidligere.
AP160210 Sendte brev til politikerne med informasjon om prosjektet, og fikk holde innlegg når byggesaken skulle behandles i det politiske utvalget som var ansvarlig for å behandle plan- og byggesaker.
AP160210 I plan- og bygningsloven, som kom i 2009, har regelverket blitt enda strengere enn tidligere.
AP160202 Hilde Olea Simonsen, enhetsdirektør i Plan- og bygningsetaten ( PBE ), sier at noe av det viktigste med veilederen er å få til en god balansering og fordeling av arealer, slik at byrommene gir varierte tilbud og oppleves som inkluderende. †" Uteserveringer gir merverdi og mangfold til fellesrommene.
AP160202 Plan- og bygningsetaten ( sammen med andre involverte etater )foreslår å avvikle sommerserveringen.
AP160114 Winge bekymring for de foreslåtte endringene i plan- og bygningsloven.
BT160113 Nå satser byrådet på en « slagkraftig plan- og byggesaksetat », som skal samle alle planer og byggesaker i ett.