DN171206 Solberg ble spurt ut om både perspektivmeldingen for norsk økonomi, om Venstre bør gå inn i regjering og hva hun tenker om bråket rundt Carl I.
DN171206 Statsminister Erna Solberg snakket om digitalisering, perspektivmeldingen og utfordringer knyttet til den nye parlamentariske situasjonen på Stortinget på DNs frokostmøte « Hun som styrer landet ».
DN171129 Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO viser til Perspektivmeldingen .
AP171129 Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO viser til Perspektivmeldingen .
AP171129 NHOs sjeføkonom Øystein Dørum viser til Perspektivmeldingen som slo fast at dersom oljefondet skal bevares for kommende generasjoner, så er det ikke nok penger.
VG171127 For 2016 ble det bevilget ekstra i forbindelse med Brochmann 2-utvalget og Perspektivmeldingen 2017.
AP171126 Finansdepartementet, som er avhengig av de praktiske fremskrivningene til blant annet perspektivmeldingen og ulike utvalg ( som Brockmann ), ble bekymret da de så at miljøet som vedlikeholder disse modellene ble sterkt svekket.
DB171121 På den ene side har jeg lest Perspektivmeldingen på sengekanten, og ikke fått sove etterpå.
DB171121 Men det er en mager trøst - vi er fortsatt langt unna inndekning av disse fem milliarder kronene pr år som perspektivmeldingen maser om.
SA171115 Prisverdig nok skisserer Perspektivmeldingen fire ulike alternativer for hvordan gapet kan fylles : Flere i arbeid, økt effektivitet i offentlig sektor, brukerbetaling og økte skatter.
SA171115 Nå legger ikke perspektivmeldingen opp til at dette skal være løsningen.
AP171109 Dette er ikke sulteforing, men en tilpasning til fremtiden basert blant annet på konklusjonene i Perspektivmeldingen .
DB171031 Det er jo helt absurd, sier Nina Jensen, og langer ut mot søsteren : ¶ - Perspektivmeldingen til finansministeren sier at oljeprisen kommer til å bli vedvarende høy fram til 2060 og at norsk klima og politikk er godt tilpasset en endret sitasjon.
VG171030 Han har blant annet deltatt i arbeidet med Perspektivmeldingen for 2017 og utredningene til Brochmann II-utvalget, som utredet hvilke konsekvenser høy innvandring har for den norske velferdsmodellen.
AP171030 Hans utregninger er blitt brukt i Perspektivmeldingen og Brochmann II-utvalget.
AP171030 Hans utregninger er blitt brukt i Perspektivmeldingen og Brochmann II-utvalget.
AP171029 Han er kjent for innvandringsregnskapene og fremskrivninger knyttet til innvandring som er blitt brukt i Perspektivmeldingen og Brochmann II-utvalget.
DB171028 Og fortsatt må jobbandelen en god del opp, om vi legger regjeringens egne beregninger i Perspektivmeldingen til grunn.
DA171026 I tillegg har Tveter tatt utgangspunkt i Perspektivmeldingen 2017, hvor regjeringen blant annet drøfter viktige utfordringer for norsk økonomi og offentlige finanser i et langsiktig perspektiv.
DA171024 Blant arbeidene han har deltatt i, er Perspektivmeldingen 2017 og Brochmann II-utvalget, som utredet konsekvenser av høy innvandring til Norge.
BT171024 Blant arbeidene han har deltatt i, er Perspektivmeldingen 2017 og Brochmann II-utvalget, som utredet konsekvenser av høy innvandring til Norge.
AP171024 Si ;D-innlegg : Pengefesten er over - med vennlig hilsen perspektivmeldingen .
AP171024 Pengefesten er over - med vennlig hilsen perspektivmeldingen .
DA171021 Ifølge Perspektivmeldingen vil statens utgifter fra 2030 øke med 5 milliarder kroner mer enn inntektene hvert eneste år, dersom det ikke tas grep.
DB171020 Perspektivmeldingen i 2017, og også i 2013, forteller oss at vi har utfordringer med velferdsstatens bærekraft.
DB171012 I så måte er det lavere enn det jeg hadde regnet med, og i så måte også bedre i samsvar med både situasjonen i norsk økonomi, og regjeringens budskap i perspektivmeldingen - nemlig at den økningen vi har hatt i oljepengebruken de siste årene, den kunne ikke fortsette, sier Dørum.
AA171012 I så måte er det lavere enn det jeg hadde regnet med, og i så måte også bedre i samsvar med både situasjonen i norsk økonomi, og regjeringens budskap i perspektivmeldingen - nemlig at den økningen vi har hatt i oljepengebruken de siste årene, den kunne ikke fortsette, sier Dørum.
AP171011 I perspektivmeldingen foreslår Finansdepartementet fire løsninger for å drifte velferdsstaten frem mot 2060. Én av løsningene er at du jobber lengre dager og pensjonerer deg senere, men det alene er ikke nok, ifølge Finansdepartementet.
DA171010 I Perspektivmeldingen som finansministeren la fram denne våren, pekes det på fire såkalte handlingsalternativer i et forsøk på å redusere underskuddet på statsbudsjettet all den tid handlingsregelen begrenser oljepengebruken : ¶
DA171010 I Perspektivmeldingen heter det : ¶
DB171007 Perspektivmeldingen viser dessuten at det er behov for å øke arbeidstilbudet.
DN170928 Ifølge Perspektivmeldingen vil en økning i antall arbeidede timeverk per innbygger i alderen 15 - 74 år på 15 prosent kunne tette hele det anslåtte finansieringsgapet, skriver Dørum i rapporten.
AP170927 I Perspektivmeldingen 2017 diskuterer vi ulike strategier for å sikre bærekraftige offentlige finanser.
AP170925 Perspektivmeldingen varsler om at vi fra slutten av 2020-tallet vil ha et udekket behov på rundt 50 milliarder pr. tiår.
AP170915 En gang tok jeg med meg Perspektivmeldingen på sengen.
DA170907 Slik kan det ikke fortsette, påpeker regjeringen selv i Perspektivmeldingen som ble lagt fram tidligere i år.
DA170907 Mener alvor ¶ Perspektivmeldingen peker på to andre grep som bidrar til at statsfinansene blir bærekraftige : Økt skatt og økt privat medfinansiering.
DA170907 Slik kan det ikke fortsette, påpeker regjeringen selv i Perspektivmeldingen som ble lagt fram tidligere i år.
DA170907 Mener alvor ¶ Perspektivmeldingen peker på to andre grep som bidrar til at statsfinansene blir bærekraftige : Økt skatt og økt privat medfinansiering.
VG170906 Ifølge Perspektivmeldingen vil en økning i den samlede arbeidsinnsatsen på 10 prosent i forhold til basisforløpet løse rundt tre femtedeler av den underfinansieringen av velferdsordningene vi ligger an til å ha fremover mot 2060.
AP170904 Her presenterer statsministeren Perspektivmeldingen på Kuben videregående skole i Oslo.
DB170831 Både Høie og Michalesen er godt kjent med perspektivmeldingen , som spår trangere tider i åra framover.
AP170830 Men i « Perspektivmeldingen » skrev finansminister Siv Jensen : ¶
AP170830 En rimelig lesning av Perspektivmeldingen er at velferdsstaten etter hvert bare kan videreføres på dagens nivå hvis økt effektivitet kombineres med økt sysselsetting, økte egenandeler og et høyere skattenivå.
AP170830 Perspektivmeldingen lærer oss at dette også er et historisk trendskifte med stor sprengkraft.
AP170829 Men hvis Perspektivmeldingen skal legges til grunn for beslutninger som får betydning for fremtiden, er det uansvarlig å garantere at akkurat denne ordningen skal forbli uten egenandel.
VG170827 Det er det samme inndekningsbehovet som ble anslått i perspektivmeldingen 2013, fra Stoltenberg-regjeringen : Med samme handlingsrom mente Stoltenberg det ikke var nødvendig med skatteøkninger, mens Støre mener det er nødvendig nå.
VG170827 - I perspektivmeldingen 2017 anslås inndekningsbehovet i 2060 til om lag 6 prosent av fastlands-BNP.
VG170822 - I forbindelse med behandlingen av perspektivmeldingen , som skal trekke linjene frem til 2060, ønsket vi å få utredet den samlede klimarisikoen norsk økonomi står overfor i fremtiden ; hva vil ulike scenarioer innebære for oss ?
DB170819 De ti viktigste punktene fra perspektivmeldingen Spaltist Jonas og Erna tar ikke ansvar for framtida Debatt ¶ | « Game of Thrones»-skaperne er i ferd med å stikke fingeren inn USAs største åpne sår ¶
AP170815 Hvordan vil norsk økonomi se ut hvis alt dette slår til ? - Perspektivmeldingen viser et land og en økonomi som kan forsette å utvikle velferd.
AP170815 Hvordan vil norsk økonomi se ut hvis alt dette slår til ? - Perspektivmeldingen viser et land og en økonomi som kan forsette å utvikle velferd.
VG170809 Støre brukte regjeringens egne argumenter i Perspektivmeldingen mot regjeringen.
DN170808 Her er Solberg og Jensen under Perspektivmeldingen 2017 på Kuben videregående skole i Oslo.
DA170803 I perspektivmeldingen viser regjeringen til at de vil vurdere trygdeordningene slik at det blir mer lønnsomt å jobbe.
DA170803 I perspektivmeldingen legges det til grunn at norske husholdninger fram mot 2060 skal doble kjøpekraften, pengene vi har igjen å rutte med etter at skatt og prisstigning er trukket fra.
DA170803 Det kommer fram av perspektivmeldingen regjeringen la fram i mars i år.
DA170803 », skriver de i perspektivmeldingen .
DA170803 I perspektivmeldingen viser regjeringen til at de vil vurdere trygdeordningene slik at det blir mer lønnsomt å jobbe.
DA170803 I perspektivmeldingen legges det til grunn at norske husholdninger fram mot 2060 skal doble kjøpekraften, pengene vi har igjen å rutte med etter at skatt og prisstigning er trukket fra.
DA170803 Det kommer fram av perspektivmeldingen regjeringen la fram i mars i år.
DA170803 », skriver de i perspektivmeldingen .
DB170802 Perspektivmeldingen som hun selv har lagt frem, er heller ikke enig i at hun kan fortsette å bruke oljepenger i samme tempo.
DN170720 Nå skriver Frp og Høyre i perspektivmeldingen at den tiden er over.
AP170703 Jensen kaller perspektivmeldingen en « flat fremskriving ».
AP170703 - Perspektivmeldingen viser ikke noen dyster fremtid for landet.
AP170703 Jensen kaller perspektivmeldingen en « flat fremskriving ».
AP170703 - Perspektivmeldingen viser ikke noen dyster fremtid for landet.
VG170627 - Hvis regjeringen har rett i sine anslag i perspektivmeldingen , der de regner med en produktivitetsvekst på 1,7 prosent, og reallønnen følger produktivitetsveksten, så vil pensjonistene komme dårligere ut i den foreslåtte ordningen enn med dagens ordning, sier Dørum.
AA170627 Forventningene til mindre avkastning fra oljefondet og utfordringene som regjeringen selv peker på i perspektivmeldingen , gjør at de som vinner valget til høsten, må belage seg på bare å øke oljepengebruken med 3 milliarder kroner i året, ifølge rapporten.
DB170622 Det er ikke de som leser perspektivmeldingen Støre må vinne.
SA170621 Hva kan vi så gjøre ? " Perspektivmeldingen " trekker opp fire ulike alternativer for høy velferd og bærekraftige statsfinanser.
SA170621 Finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg la fram Perspektivmeldingen 31. mars i år.
SA170621 Et av de aller viktigste dokumentene Stortinget får til behandling i løpet av valgperioden er " Perspektivmeldingen ".
SA170621 " Perspektivmeldingen " trekker linjene fram til 2060, og i noen grad ut hele århundre vi nå er inne i.
SA170621 " Perspektivmeldingen " skisserer ulike handlingsalternativer, men er forholdsvis vag i sine konkrete tilrådinger.
DB170615 Skal vi tro Perspektivmeldingen , finansminister Siv Jensens egen framskrivning av nasjonaløkonomien fram mot 2060, må det kuttes fem milliarder kroner i utgifter hvert år for å få budsjettene til å gå opp.
DN170611 Her statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen som legger frem Perspektivmeldingen 2017.
DN170611 Det er mye interessant å lese i perspektivmeldingen .
VG170610 - Det er riktig at jeg fem dager etter perspektivmeldingen problematiserte regjeringens investeringsnivå.
DB170519 De ti viktigste punktene fra perspektivmeldingen Spaltist ¶
DB170519 Perspektivmeldingen , som streker opp Norges økonomiske framtidsutsikter, forteller at landet vårt allerede om drøye ti år vil måtte kutte 5 milliarder kroner i utgifter per år for å dekke de voksende utgiftene til pensjon og helsesektoren.
AP170519 Velkommen til et ( litt ) bedre lønnsoppgjør ¶ Perspektivmeldingen : Solberg og Jensen kan ikke skjule at offentlig sektor vil vokse og vokse ¶
DN170518 Den nye Perspektivmeldingen fra regjeringen peker på utfordringene med å finansiere velferdsstaten fremover.
VG170512 Begge sider i det norske politiske landskapet bør merke seg det som står i perspektivmeldingen , at mulighetsrommet nå er mindre, sier han.
DB170512 I perspektivmeldingen sier Siv Jensen at det årlige handlingsrommet på statsbudsjettet de neste årene er rundt 6,5 milliarder kroner.
DB170508 Ifølge den ferske perspektivmeldingen fra Finansdepartementet vil handlingsrommet i offentlige budsjetter krympe vesentlig allerede om ti år : « Skal vi videreføre og bedre vår velferdsmodell med gode fellesfinansierte løsninger, må finansieringen styrkes og utgiftsveksten i ordningene dempes.
DA170508 Perspektivmeldingen og prognosen med et nytt rekordår i familieinnvandring viser at Norge ikke har råd til flere liberale innvandringseksperimenter », skriver de i kronikken.
BT170508 » Skattelettelsen kommer bare noen uker etter at Jensen presenterte Perspektivmeldingen , som viste hvor krevende tider statsfinansene går i møte.
BT170507 I perspektivmeldingen som ble lagt frem før påske, slås det fast at vi må gjøre snarlige grep for å redusere sykefraværet og reformere offentlige ytelser.
AA170507 Perspektivmeldingen slår fast at landet mangler fem milliarder kroner hvert år mellom 2030 og 2060 for å balansere budsjettet, gitt at statens inntekter og utgifter fortsetter slik man i dag tror.
AA170507 Budskapet i Perspektivmeldingen som ble lagt fram i slutten av mars, er ikke til å misforstå.
VG170505 Ifølge kilder skal det ha vært frustrasjon fordi Listhaug ikke ble involvert mer med i arbeidet med Perspektivmeldingen .
DN170505 For fem uker siden, la finansminister Siv Jensen frem perspektivmeldingen som viste at oljepengefesten nærmer seg slutten og at statens inntekter må økes for å finansiere velferden.
DB170505 Som første regjering har Solberg-regjeringen viet et eget kapitel til « Ulikhet og livskvalitet » i den nylig fremlagte perspektivmeldingen .
DN170504 Bildet er fra fremleggelsen av Perspektivmeldingen 2017 på Kuben videregående skole i Oslo tidligere i år.
SA170503 Statsminister Erna Solberg ( H ) og finansminister Siv Jensen ( Frp ) presenterte Perspektivmeldingen 2017 på Kuben videregående skole i Oslo i mars.
SA170503 Kommentar : Perspektivmeldingen : Solberg og Jensen kan ikke skjule at offentlig sektor vil vokse og voksei ¶
AP170503 Statsminister Erna Solberg ( H ) og finansminister Siv Jensen ( Frp ) presenterte Perspektivmeldingen 2017 på Kuben videregående skole i Oslo i mars.
AP170503 Kommentar : Perspektivmeldingen : Solberg og Jensen kan ikke skjule at offentlig sektor vil vokse og vokse ¶
DB170426 I høst ba Høyre oss vente på perspektivmeldingen .
DB170426 Det spinkle tallgrunnlaget i perspektivmeldingen er så langt fra smør på flesk man kan komme, og vitner om en regjering og en statsråd som enten ikke kan, eller ikke vil, gå inn i klimapolitikkens realiteter.
VG170424 Tallene er hentet fra Perspektivmeldingen 2017 fra Finansdepartementet, basert på 2010-tall fra Statistisk sentralbyrå.
VG170424 Basert på tall fra Perspektivmeldingen 2017 har VG laget grafikken som viser hvor mye du får i offentlige overføringer fra du er født til du dør - og hvor mye ditt årskull bidrar til verdiskapningen i samfunnet.
BT170424 Ap går til valg på en « kompetansereform », som har både analysen og mange av virkemidlene felles med Perspektivmeldingen , som Høyre-Frp-regjeringen nylig la frem : Norge står foran store omstillinger i årene fremover, som følge av digitalisering og færre jobber i oljenæringen.
DB170419 I Perspektivmeldingen står det svart på hvitt hvor store kostnader innvandring påfører samfunnet vårt.
DB170419 Perspektivmeldingen og prognosen med et nytt rekordår i familieinnvandring viser at Norge ikke ha råd til flere liberale innvandringseksperimenter.
VG170418 Han viser at det i perspektivmeldingen konkluderes med at denne utviklingen kan føre til « en kraftig reduksjon i handlingsrommet i statsbudsjettet ».
SA170418 Også i Perspektivmeldingen - som nylig ble lagt frem av regjeringen - fremheves gassens rolle.
SA170417 Perspektivmeldingen gir oss et godt fundament for å meisle ut en politikk som stimulerer til ytterligere yrkesdeltakelse og høyere avgangsalder i arbeidslivet, men som Perspektivmeldingen også fremhever : Både arbeidsgivernes og arbeidstakernes holdninger spiller en viktig rolle.
SA170417 I Perspektivmeldingen blir det fremhevet som en utfordring « at arbeidsgivere kan undervurdere eldre personers kompetanse ».
SA170417 Holdninger spiller inn ¶ Perspektivmeldingen gir oss et godt fundament for å meisle ut en politikk som stimulerer til ytterligere yrkesdeltakelse og høyere avgangsalder i arbeidslivet, men som Perspektivmeldingen også fremhever : Både arbeidsgivernes og arbeidstakernes holdninger spiller en viktig rolle.
SA170417 DEBATT : Perspektivmeldingen er helt klar på at avgangsalderen i arbeidslivet må øke.
SA170417 Perspektivmeldingen er helt klar på at avgangsalderen i arbeidslivet må øke : « Når levealderen øker, må avgangsalderen fra arbeidslivet øke.
SA170417 Perspektivmeldingen 2017 gir et bilde av hvilke langsiktige utfordringer vi står ovenfor dersom vi ønsker å opprettholde velferdsstaten slik vi kjenner den.
DA170412 Regjeringen la nylig fram den såkalte perspektivmeldingen , som viser at inntektene må økes eller utgiftene kuttes med 5 milliarder kroner etter 2030, for å bevare velferdsstaten som i dag.
BT170409 Perspektivmeldingen for 2017 sin klare dom var at Norge måtte øke produktiviteten, effektivisere offentlig sektor, kutte i offentlig sektor, forbedre integreringen, og at nordmenn må stå lenger i jobb.
AP170409 Regjeringen la nylig frem Perspektivmeldingen .
DB170407 Fra 2013 til 2016 er imidlertid andelen redusert fra over 81 til 75 prosent, viser Finansdepartementets notat om metodene bak beregningene som er utført for Perspektivmeldingen .
DB170406 Perspektivmeldingen , anslagene over utviklingen i offentlige inntekter og utgifter de kommende tiårene, viser at vi mot slutten av planperioden må kutte 5 milliarder kroner i utgifter per år for å dekke inn økende utgifter til helse og eldre.
DN170405 - Regjeringen varslet i perspektivmeldingen at handlingsrommet i økonomien er begrenset og Norge står overfor et stort finansieringsbehov i årene som kommer, sier han til NTB.
DB170405 Finansavisen : SpareBank 1-sjeføkonom Elisabeth Holvik mener regjeringen i Perspektivmeldingen ikke gir svarene på hvordan de langsiktige utfordringene for statsfinansene kan og skal møtes, skriver Finansavisen.
DA170405 Flere kvinner i heltidsjobb må til for å trygge velferdssamfunnet i framtida, var budskapet fra regjeringen da de la fram perspektivmeldingen i forrige uke.
AP170405 Samtidig er perspektivmeldingen mer pessimistisk med tanke på handlingsrommet i årene som kommer.
AP170405 I den ferske perspektivmeldingen argumenterer den for at flere private tilbydere vil skape mer innovasjon.
BT170404 Forrige uke presenterte regjeringen Perspektivmeldingen , som viser at de norske statsfinansene går krevende tider i møte.
AP170404 Dørum peker på at regjeringen i perspektivmeldingen som ble lagt fram forrige uke, legger til grunn en oljepris på 65 dollar fatet.
AP170404 Ola Storeng skriver i sin kommentar til Perspektivmeldingen 1. april om hvordan færre yrkesaktive pr. pensjonist i fremtiden vil påvirke skattepolitikk og velferd.
AP170404 I perspektivmeldingen peker Regjeringen på utfordringen med lav sysselsetting blant innvandrere.
AA170404 Ifølge Perspektivmeldingen som ble lagt fram fredag i forrige uke, vil det være et gap mellom statens inntekter og utgifter på 5 milliarder kroner i 2030 dersom ingenting gjøres.
AP170403 Her er to saker du burde få med deg : ¶ Perspektivmeldingen burde vært sendt barnehagene til avstemning ¶
AP170403 Forrige uke presenterte Regjeringen perspektivmeldingen - et forsøk på å se inn i fremtiden.
AP170403 | Sjelden har langtidsperspektivet og korttidsplaner og politikk hengt så dårlig sammen som i dag Einar Lie ¶ Perspektivmeldingen er levert, kort før Regjeringen ganske sikkert går av.
AP170403 Et dystert perspektiv ¶ Perspektivmeldingen er advarende og dyster : Produktiviteten er for lav, vi arbeider for lite, offentlig sektor er dyr, eldrebølgen kommer og utgiftene til helse og trygder vil øke kraftig og lenge.
AP170403 Det ønsker neppe noen, i alle fall ikke den regjeringen som presenterte perspektivmeldingen .
VG170402 Om 10 år vil eldrebølgen slå inn, den ferske Perspektivmeldingen fra regjeringen spår trangere tider for offentlige finanser.
VG170401 PERSPEKTIVER : Statsminister Erna Solberg ( H ) og finansminister Siv Jensen ( Frp ) presenterer Perspektivmeldingen 2017 på Kuben videregående skole i Oslo fredag.
DN170401 Erna Solberg og Siv Jensen legger frem Perspektivmeldingen 2017 på Kuben videregående skole i Oslo.
DB170401 | De ti viktigste punktene fra perspektivmeldingen
DB170401 REGNEARK OG GLASSKULE : Statsminister Erna Solberg ( H ) før presentasjonen av Perspektivmeldingen 2017 på Kuben videregående skole i Oslo fredag.
DB170401 For 2020 er anslaget på utslippene justert ned med hele 3 millioner tonn CO2 i forhold til perspektivmeldingen som ble lagt frem i 2013 av den rød-grønne regjeringen.
DB170401 Dette er ikke spesielt overraskende eller nytt, men det er likevel ikke vanlig kost at Finansdepartementet sier det så tydelig som de gjør i Perspektivmeldingen .
DB170401 Det er heller ikke nytt eller overraskende, men Perspektivmeldingen forklarer det godt.
DA170401 Statsminister Erna Solberg ( H ) og Siv Jensen ( Frp ) la i går fram perspektivmeldingen .
DA170401 Regjeringen la i går fram perspektivmeldingen .
DA170401 Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen er enig i utfordringene som perspektivmeldingen beskriver.
AP170401 Eller økonomiredaktør Ola Storeng om perspektivmeldingen : « Hvis kvinnene ikke begynner å føde flere barn, går staten til slutt tom for penger.
DN170331 Siv Jensen legger frem Perspektivmeldingen 2017 på Kuben videregående skole i Oslo.
DN170331 Erna Solberg og Siv Jensen legger frem Perspektivmeldingen 2017 på Kuben videregående skole i Oslo.
DN170331 Fremskrivningene i perspektivmeldingen viser at denne utviklingen vil føre til at offentlige utgifter vil øke raskere enn offentlige inntekter fra slutten av 2020-tallet.
DN170331 Perspektivmeldingen
DN170331 Regjeringen la fredag formiddag frem Perspektivmeldingen 2017, der det blant annet drøftes ulike tiltak som kan gjøre norsk økonomi mindre sårbar for et varig fall i inntektene fra olje og gass.
DN170331 Siv Jensen legger frem Perspektivmeldingen 2017 på Kuben videregående skole i Oslo.
DN170331 Finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg legger frem perspektivmeldingen fredag.
DN170331 Med Frp i regjering er konsekvensene av innvandringen for første gang et hovedtema i perspektivmeldingen .
DN170331 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) ( til høyre ) og statsminister Erna Solberg ( H ) legger fredag formiddag frem perspektivmeldingen der innvandringskostnadene er en viktig del.
DN170331 Derfor er det sentralt å diskutere det som en del av arbeidet med perspektivmeldingen , sa finansminister Siv Jensen til DN i januar.
DN170331 - Jeg har fått en kort første orientering fra statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen om perspektivmeldingen .
DN170331 Sammen med statsminister Erna Solberg ( H ) legger hun fram Perspektivmeldingen 2017 fredag formiddag.
DN170331 Ifølge beregningene, som ligger til grunn for Perspektivmeldingen , ville 90.000 flere vært i arbeid dersom sysselsettingen blant innvandrere utenom vestlige land ble like høy som sysselsettingen til dem som er født i Norge.
DN170331 Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen legger fram Perspektivmeldingen 2017 fredag.
DN170331 Perspektivmeldingen skal handle om utfordringene for velferdssamfunnet og norsk økonomi de neste tiårene.
DA170331 Sammen med statsminister Erna Solberg ( H ) legger hun fram Perspektivmeldingen 2017 fredag formiddag.
DA170331 Ifølge beregningene som ligger til grunn for Perspektivmeldingen ville 90.000 flere vært i arbeid dersom sysselsettingen blant innvandrere utenom vestlige land ble like høy som sysselsettingen til dem som er født i Norge.
AP170331 Perspektivmeldingen har en figur med en kurve der arbeidsinnsatsen øker nok til å fylle det snille hullet.
AP170331 Perspektivmeldingen har en figur med en kurve der arbeidsinnsatsen øker nok til å fylle det snille hullet.
AP170331 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) og statsminister Erna Solberg ( H ) legger i formiddag frem Perspektivmeldingen 2017.
AP170331 | Perspektivmeldingen legges frem : Økte skatter er uunngåelig, sier SSB-forsker.
AP170331 Statsminister Erna Solberg ( H ) og finansminister Siv Jensen ( Frp ) presenterer Perspektivmeldingen 2017.
AP170331 Det er fristende å tenke : Perspektivmeldingen burde ha vært sendt til barnehagene til avstemning.
AP170331 | Perspektivmeldingen burde ha vært sendt til barnehagene til avstemning Ola Storeng ¶
AP170331 Statsminister Erna Solberg ( H ) og finansminister Siv Jensen ( Frp ) presenterer Perspektivmeldingen 2017.
AP170331 | Perspektivmeldingen burde ha vært sendt til barnehagene til avstemning Ola Storeng ¶
AA170331 Velferdsstaten vil stå overfor et finansieringsgap på 5 milliarder kroner i 2030, dersom det ikke gjøres endringer, ifølge perspektivmeldingen .
AA170331 For å bevare velferdsstaten som i dag må inntektene økes eller utgiftene kuttes med 5 milliarder kroner, framholdt statsminister Erna Solberg ( H ) da hun fredag presenterte den såkalte perspektivmeldingen .
AA170331 Statsminister Erna Solberg ( H ) og finansminister Siv Jensen ( Frp ) la fredag fram perspektivmeldingen 2017 hvor fremtidens utfordringer for landet og regjeringens strategi for å møte dem ble presentert.
AA170331 Sammen med statsminister Erna Solberg ( H ) legger hun fram Perspektivmeldingen 2017 fredag formiddag.
AA170331 Ifølge beregningene som ligger til grunn for Perspektivmeldingen ville 90.000 flere vært i arbeid dersom sysselsettingen blant innvandrere utenom vestlige land ble like høy som sysselsettingen til dem som er født i Norge.
AA170331 For å bevare velferdsstaten som i dag må inntektene økes eller utgiftene kuttes med 5 milliarder kroner i 2030, framholdt statsminister Erna Solberg ( H ) da hun fredag presenterte den såkalte perspektivmeldingen .
AA170331 Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen legger fram Perspektivmeldingen 2017 fredag.
AA170331 Perspektivmeldingen skal handle om utfordringene for velferdssamfunnet og norsk økonomi de neste tiårene. ( ©NTB ) ¶
DB170330 ¶ PRESENTERER PERSPEKTIVENE : Siv Jensen, her med statsminister Erna Solberg i bakgrunnen, sier den nye perspektivmeldingen viser at innvandring er den største årsaken til ulikhet i Norge..
DB170330 Når perspektivmeldingen viser at innvandring bidrar til økt ulikhet så betyr det at vi ikke har lykkes godt nok med å få innvandrere til å bidra til samfunnet vårt.
DB170330 - Det er utrolig at Høyre og Frp prøver å fraskrive seg ansvar for at flere barn er fattige ved å prøve å få perspektivmeldingen og økt ulikhet til kun å bli et spørsmål om innvandring.
DB170330 ( Dagbladet ) : Fredag kommer perspektivmeldingen om utsiktene til norsk økonomi.
DB170330 Perspektivmeldingen er interessant fordi diskusjonen rundt den fort går til kjernen av ulike samfunnssyn : Noen har brukt perspektivmeldingen til å snakke varmt om skattekutt for å øke den økonomiske veksten på sikt, og kutt i velferd for å finansiere skattekuttene.
DB170330 Hvert fjerde år legger Finansdepartementet fram langsiktige utsikter for norsk økonomi i Perspektivmeldingen .
DB170330 Det eneste som egentlig er sikkert er at framtida ikke blir sånn som perspektivmeldingen sier.
DB170330 Den siste perspektivmeldingen ble lagt fram av den rødgrønne regjeringen i 2013, og er en framskrivning av økonomien mot 2060.
DB170330 Perspektivmeldingen er interessant fordi diskusjonen rundt den fort går til kjernen av ulike samfunnssyn : Noen har brukt perspektivmeldingen til å snakke varmt om skattekutt for å øke den økonomiske veksten på sikt, og kutt i velferd for å finansiere skattekuttene.
DA170330 Øystein Dørum forventer at perspektivmeldingen gir svar på hvordan vi skal tette finansieringsgapet i årene som kommer.
DA170330 Samfunnsøkonom Ragnar Torvik ved NTNU mener også det er viktig å bruke langsynet i perspektivmeldingen .
DA170330 Men lederen av finanskomiteen advarer Siv Jensen mot å bruke perspektivmeldingen til å fremme Frp-politikk.
DA170330 Hans Olav Syversen ( KrF ) advarer Siv Jensen mot å bruke perspektivmeldingen til å fyre opp innvandringsdebatten.
DA170330 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) har tidligere vært ute i Dagens Næringsliv og sagt at innvandring vil være en sentral del av perspektivmeldingen , 20 år etter at partiet hennes for første gang fremmet det kontroversielle kravet om et innvandringsregnskap.
DA170330 Dørum forventer at denne perspektivmeldingen gir svar på hvordan Norge skal tette finansieringsgapet i årene som kommer.
DA170330 Den forrige perspektivmeldingen kom i 2013, og der het det at de offentlige utgifter vil være større enn inntektene om bare åtte år, i 2025.
DA170330 Dagsavisen har snakket med seks av landets mest toneangivende økonomer om forventningene til perspektivmeldingen .
DA170330 - Jeg synes ikke perspektivmeldingen skal brukes til å fremme voldsom partipolitikk, det vil være feil.
AP170330 Dette mener han de kan gjøre, fordi Perspektivmeldingen viser at alle nordmenn vil tredoble forbruket frem til 2016.
AP170330 | Perspektivmeldingen : Solberg og Jensen kan ikke skjule at offentlig sektor vil vokse og vokse Ola Storeng ¶ Perspektivmeldingen : Norge er blant de få land som kan greie å bevare velferdsstaten.
AP170330 Regningen Stoltenberg presenterte en meny med fire-fem muligheter i den forrige perspektivmeldingen : Økt skatt, økt brukerbetaling ( egenandeler ), høyere yrkesdeltagelse, samt en mer effektiv offentlig sektor.
AP170330 Da presenterer statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen den såkalte Perspektivmeldingen . 3rd-party-bio ¶
AP170330 Anslag i den forrige perspektivmeldingen , fremlagt av Regjeringen Stoltenberg for fire år siden, viser at stat og kommune vil legge beslag på 35 prosent av arbeidskraften her i land i 2060 mot 25 prosent i dag.
AP170330 | Perspektivmeldingen : Solberg og Jensen kan ikke skjule at offentlig sektor vil vokse og vokse Ola Storeng ¶
AP170330 | Perspektivmeldingen : Solberg og Jensen kan ikke skjule at offentlig sektor vil vokse og vokse Ola Storeng ¶ Perspektivmeldingen : Norge er blant de få land som kan greie å bevare velferdsstaten.
AP170330 Da presenterer statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen den såkalte Perspektivmeldingen .
AP170330 | Perspektivmeldingen : Solberg og Jensen kan ikke skjule at offentlig sektor vil vokse og vokse Ola Storeng ¶
AP170330 ( ©NTB ) ¶ | Perspektivmeldingen : Solberg og Jensen kan ikke skjule at offentlig sektor vil vokse og vokse Ola Storeng ¶
VG170329 Der skal de skryte av hvor store kutt i klimagassutslippene de mener de nå får til som følge av samarbeidet på borgerlig side med tall som kommer i Perspektivmeldingen .
DN170329 Fredag legger utenriksminister Børge Brende ( H ) fram stortingsmeldingen om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, mens finansminister Siv Jensen ( Frp ) presenterer meldingen om forvaltningen av oljefondet samt perspektivmeldingen - der det intet mindre står om framtiden for den norske velferdsstaten.
DN170329 Fra KrF og Venstre kommer dessuten en klar bestilling : Perspektivmeldingen skal drøfte hva slags følger 1,5 gradersmålet i Parisavtalen kan få for norsk olje- og gassvirksomhet.
DN170329 Den første perspektivmeldingen ble lagt fram av daværende statsminister Kjell Magne Bondevik ( KrF ) i 2004.
AA170329 Om perspektivmeldingen ventes det for øvrig diskusjoner mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene på Stortinget om tiltak og ambisjonsnivå for norske utslippsreduksjoner.
AA170329 Nå legges det fram i forbindelse med perspektivmeldingen som i sin helhet vil bli presentert i statsråd på fredag.
BT170327 Som en del av arbeidet med Perspektivmeldingen 2017 arrangerer Finansdepartementet seminarer som tar for seg endring i oljepris, befolkningsutvikling, innvandring og integrering. | « Vi er ikke redde » ¶
BT170327 Skal Perspektivmeldingen bli et politisk dokument som kan brukes når det skal gjøres politiske valg og prioriteringer, bør den være realistisk og offensiv.
BT170327 Regjeringen legger i slutten av mars frem Perspektivmeldingen for 2017.
BT170327 PENSJONER : Perspektivmeldingen for 2017 bør si noe om offentlige pensjoner, fordi pensjonsreformer tar lang tid før de får full virkning og betyr mye for offentlige finanser, ifølge debattanten.
BT170327 I 2014 skrev jeg den lille pamfletten « Har vi råd til fremtiden ? » hvor jeg kommenterte Perspektivmeldingen fra 2013.
BT170327 Fakta : Perspektivmeldingen
BT170327 Perspektivmeldingen for 2017 vil måtte si noe om fremtidig skattebelastning og arbeidstilbud.
BT170327 Perspektivmeldingen for 2017 vil måtte handle om produktivitetsutviklingen, om arbeidstilbudet, og om hvilken kvalitet og hvilket omfang på offentlig tjenester vi vil kunne finansiere fremover.
BT170327 Perspektivmeldingen for 2017 bør si noe om offentlige pensjoner, fordi pensjonsreformer tar lang tid før de får full virkning og betyr mye for offentlige finanser.
DA170313 Statsminister Erna Solberg ( H ) mener perspektivmeldingen de rødgrønne leverte i 2013, ikke vektla nok hvor viktig en økt verdiskapning er for Norge.
DA170313 Solberg mener perspektivmeldingen de rødgrønne leverte i 2013, ikke vektla nok hvor viktig økt verdiskapning er for fremtidsutsiktene for Norge.
DA170313 Litt sånn er tankegangen i perspektivmeldingen også, sier statsministeren.
DA170313 I perspektivmeldingen fra 2013 heter det at offentlige utgifter vil være større enn inntektene om bare åtte år, i 2025.
DA170313 Hun mener flere av regjeringens tiltak som skal hindre unge uføre, vil sørge for at spådommene fra perspektivmeldingen i 2013 ikke slår inn i 2035.
DA170313 Den forrige perspektivmeldingen var krystallklar på at statens lommebok ikke er utømmelig : Dersom vi opprettholder 2013-nivået på velferden, vil Norge gå i minus i 2035 grunnet befolkningsutviklingen.
DB170216 Hun forventer bred politisk støtte til forslagene som vil komme til Stortinget gjennom perspektivmeldingen og fondsmeldingen i slutten av mars.
DB170216 Når de nå sier dette forut for perspektivmeldingen og stortingsvalget, så vil det få betydning for tempoet i innfasing av oljepenger, sier Dørum.
DN170203 I mars skal regjeringen følge opp temaet i Perspektivmeldingen .
DN170203 » - Både vår rapport og Perspektivmeldingen berører helt sentrale forhold i samfunnsdebatten.
DB170130 Vi har allerede en livsstil som gjør at det ville være nødvendig med nærmere tre jordkloder dersom alle levde som oss, og den siste perspektivmeldingen legger opp til en ny tredobling av forbruket de neste 40 årene.
AP161118 « Regjeringen vil i forbindelse med Perspektivmeldingen , som legges frem våren 2017, komme tilbake med en nærmere vurdering av anbefalingene fra Thøgersen-utvalget.
AP160422 Han trekker frem perspektivmeldingen fra 2013 som viste at allerede i 2025 vil de offentlige kostnadene bli større enn statens inntekter.
AP160302 Det finnes etterhvert mye faktuell kunnskap om innvandringens innvirkning på mottagerlandene, blant annet fra Statistisk sentralbyrå, Perspektivmeldingen og Brochmann-utvalget.