BT170613 I dommen slås det fast at oppholdskommunen , ikke plasseringskommunen skal betale.
BT170613 Helse- og omsorgsdepartementet sendte nylig ut et forslag om en lovendring som medfører at det alltid vil være oppholdskommunen som skal dekke utgifter for en brukers opphold på en institusjon, og ikke plasseringskommunen.