AP171129 - For det første må vi bemanne opp helse- og omsorgstjenestene .
AP171129 - Det er åpenbart at Orange Helse må ut av helse- og omsorgstjenestene våre, sier han.
AA171114 For det første samarbeider vi hver dag med ulike deler av de kommunale omsorgstjenestene .
AA171106 Representanter for Kristiansand og Birkenes kommune, Sivilforsvaret, helse- og omsorgstjenestene og innsatspersonell vil også fortelle kongen om den innsatsen som ble gjort under og etter oversvømmelsene.
SA171104 Regjeringen gir i forslaget til statsbudsjett et løft for yrkesfagene og etterutdanning for ansatte i omsorgstjenestene .
NL171103 Tallene viser at det gjøres feil i helse og omsorgstjenestene .
NL171103 Private helse og omsorgsbedrifter rapporter avvik, dokumenterer godkjente pasientjournalsystemer og er pålagt å betale inn til Norsk Pasientskadeerstatning, - alt på linje med de helse og omsorgstjenestene det offentlige utfører selv.
BT171031 Midelfart Hoff har glemt at hun selv satt i et byråd som både videreførte og ytterligere innskrenket de detaljstyrende normtider og som var sent ute med å innføre velferdsteknologi og kunnskapsbasering i helse- og omsorgstjenestene .
AP171026 Jeg vil for øvrig råde Riise og alle som tror at offentlige ordninger er løsningen til å lese forskningsresultatene av Samhandlingsreformens konsekvenser i de kommunale helse- og omsorgstjenestene på telemarksforskning.no.
DA171016 - Vi må forsterke innsatsen mot velferdsprofitører, særlig i helse og omsorgstjenestene .
DB171010 Helse- og omsorgstjenestene skal bli pasientenes.
NL171004 Samtidig nevnes frivillig innsats stadig oftere som en løsning på en fremtidig kapasitetskrise i omsorgstjenestene , i samme åndedrag som rehabilitering, forebygging og velferdsteknologi.
NL171004 Og de betraktet seg selv som et nødvendig kritisk korrektiv til helse- og omsorgstjenestene : " Jeg tenker på dem som ikke har unger, ikke har pårørende i nærheten.
NL171004 I Omsorgsplan 2020 beskrives fremtidens frivillige som enkeltindivider som skal læres opp, veiledes og koordineres av de lokale offentlige helse- og omsorgstjenestene .
NL171004 Forskning gjennomført ved Senter for omsorgsforskning øst, NTNU, har også vist utfordringer knyttet til ledelse og implementering av frivillig arbeid i helse- og omsorgstjenestene .
NL171004 Det synes som om kunnskapsoverføringen er enveis - fra de offentlige helse- og omsorgstjenestene til de frivillige, og at den enkelte frivillige skal bidra med oppgaver som er definert av de offentlige helse- og omsorgstjenestene .
NL171004 Det synes som om kunnskapsoverføringen er enveis - fra de offentlige helse- og omsorgstjenestene til de frivillige, og at den enkelte frivillige skal bidra med oppgaver som er definert av de offentlige helse- og omsorgstjenestene.
NL171004 Det kan være verd å spørre de frivillige selv, om hvordan de forstår sin egen rolle i og sitt bidrag til de offentlige helse- og omsorgstjenestene .
NL171004 Det kan være verd å spørre de frivillige selv, om hvordan de forstår sin egen rolle i og sitt bidrag til de offentlige helse- og omsorgstjenestene , skriver Bodil Hansen Blix og Torunn Hamran.
NL171004 Det er ikke gitt at frivillige kun ønsker å bidra til de oppgavene og på den måten de offentlige helse- og omsorgstjenestene ønsker.
NL171004 Det er heller ikke gitt at frivillige kun ønsker å bidra til de oppgavene og på den måten de offentlige helse- og omsorgstjenestene ønsker.
NL171004 De opplevde imidlertid ikke at denne kompetansen ble verdsatt eller tatt på alvor av personalet i helse- og omsorgstjenestene .
NL171004 De frivilliges posisjon som selvstendige foreninger med tilknytning til nasjonale medlemsorganisasjoner og opparbeidet organisasjonserfaring, er imidlertid avgjørende for at de fortsatt skal kunne være talspersoner og et kritisk korrektiv til de offentlige helse- og omsorgstjenestene .
NL171004 De etterlyste imidlertid en klargjøring av forventningene som stilles til frivillige i helse- og omsorgstjenestene : " Jeg har nevnt det for ordføreren, at vi skulle hatt en konferanse i kommunen vår, og kanskje i alle kommuner, for å diskutere kommunen sine forventninger til oss frivillige, slik at vi kan komme frem til en felles forståelse for hva de forventer av oss.
NL170914 Tjenestene må utvikles i nært samarbeid med brukerne, slik at deres ønsker for hvordan hverdagen skal innrettes blir førende for de ansatte som skal utføre omsorgstjenestene .
NL170914 I omsorgstjenestene går ca 80 prosent av kostnadene til lønn, pensjon og god bemanning, resten er faste utgifter.
NL170902 Men hva hjelper det når kommunene som har ansvaret for drift av pleie- og omsorgstjenestene ikke har fått tilført midler til ei skikkelig heving av kompetansen i denne tjenesten.
DA170901 - For dessverre har vi nå fått se hvor galt det kan gå når stat og kommune ikke har skikkelig kontroll med omsorgstjenestene , sier han.
NL170810 Vernepleiefaglig kompetanse må lovfestes i helse- og omsorgstjenestene .
NL170808 Arbeiderpartiet ønsker å avbyråkratisere pleie- og omsorgstjenestene , forenkle og målrette rapporteringen, slik at denne kan gi et tydeligere bilde av kommunenes tjenester.
DB170731 Når systemet for kvalitetskrav er innført vil Arbeiderpartiet etablere egne innsatsteam som skal følge opp kvaliteten i omsorgstjenestene og gi kommunene bistand og veiledning slik at alle gir omsorg av høy kvalitet.
DB170731 Derfor vil Arbeiderpartiet øke antallet årsverk i pleie- og omsorgstjenestene i takt med behovet frem mot 2025.
AP170731 Nå vil Ap « sørge for flere ansatte » og lover å « øke antallet årsverk i pleie- og omsorgstjenestene i takt med behovet frem mot 2025 » - men partiet tallfester ingen målsettinger her.
AP170731 Flere ansatte : Arbeiderpartiet vil øke antallet årsverk i pleie- og omsorgstjenestene i takt med behovet frem mot 2025.
AA170701 Fylkeslege i Sør-Trøndelag, Jan Vaage, har avdekket vesentlige mangler i omsorgstjenestene i Bjugn kommune.
DA170622 I tillegg viser en kartlegging gjort av Norsk Sykepleierforbund ( NSF ) at en stor andel av de oppsatte vaktene i de kommunale pleie- og omsorgstjenestene må fylles av ufaglærte.
SA170620 Kanskje politikerne da får tid til å tenke noen nye tanker og våger å se på helse- og omsorgstjenestene i Stavanger kommune med nye øyne.
BT170617 Samfunnet står derfor overfor store utfordringer med å tilrettelegge helse- og omsorgstjenestene for denne gruppen.
DA170607 Det gjør det lettere å utnytte arbeidskraftpotensialet til hver enkelt, og det er bra for brukerne av helse- og omsorgstjenestene .
DB170509 Det finnes kyniske velferdsprofittører som har sugerør inn i omsorgstjenestene våre.
AP170423 Han kaller setningen en « politisk viljeserklæring » og sørget også for å få inn en presisering om at Ap ikke « ønsker kommersialisering av pleie- og omsorgstjenestene ».
AP170423 Han kaller setningen en « politisk viljeserklæring » og sørget også for å få inn en presisering om at Ap ikke « ønsker kommersialisering av pleie- og omsorgstjenestene ».
DB170420 I neste stortingsperiode vil digitalisering og kunstig intelligens slå inn for fullt i de store offentlige tjenesteområdene - i skolen, universitetene, samferdsel, og energi - og ikke minst - i omsorgstjenestene og sykehusene våre.
AP170419 Det betyr neppe et utstrakt ønske om å sette pleietrengende bestemødre « på anbud », men kan være et tegn på at Ap mener det vil være behov for både private og offentlige hender i omsorgstjenestene når andelen eldre virkelig begynner å øke.
BT170412 Arbeidet foregår som et prosjekt i Smart omsorg, som er kommunens program for modernisering og utvikling av helse- og omsorgstjenestene .
AP170405 De dyre omsorgstjenestene kan bare i begrenset grad rasjonaliseres med teknologi.
DA170313 Han var klar på at dette først og fremst er et nytt forslag for å spare penger innen omsorgstjenestene ; ikke en utredning for å gi brukerne av Lyngrabben et bedre tilbud. paul.norberg@dagsavisen.no ¶ | 90 prosent norsk i Frankrike ¶
DA170225 Samfunnet trenger et godt og sterkt Folkehelseinstitutt som leverer helseberedskap og kunnskapsstøtte for folkehelsearbeidet og helse og omsorgstjenestene lokalt, nasjonalt og internasjonalt, sier hun.
AA170208 Partiet vil blant annet fjerne foretaksmodellen, legge ned regionale helseforetak, stoppe såkalt new public management-tenkning og gjenreise tilliten til fagfolkene i helse- og omsorgstjenestene .
SA170206 Helsefagarbeiderne utgjør selve grunnmuren i de kommunale helse- og omsorgstjenestene .
SA170121 Hvilke konsekvenser har dette for innbyggerne og brukerne/pasienter av helse- og omsorgstjenestene Stavanger kommune tilbyr ?
DB170111 Vi tror Daatland har rett i dette og mener utformingen av pleie- og omsorgstjenestene i vårt naboland i sør kan tjene som forbilde for en ønsket utvikling.
DB170111 I Danmark har man lenge organisert omsorgstjenestene slik.
DB170111 Det vil kreve mye av oss som samfunn, av de offentlige pleie- og omsorgstjenestene og av familiene som blir rammet.
AP160421 Nasjonale kriterier skal utarbeides etter at forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene er gjennomført og evaluert.
AP160331 Og problemene - hvis vi skal dømme ut fra torsdagens seminar - gjelder ikke minst organiseringen av helse- og omsorgstjenestene .
AP160331 Men det kan være et godt sted å starte debatten om omsorgstjenestene - og velferdsstatens fremtid.
AP160331 Hvis omsorgstjenestene dessuten skulle forbli kvinneyrker som i dag, må to av tre jenter velge kommunal omsorg som sin arbeidsplass de neste femti årene !
AP160331 Omsorgstjenestene må revolusjoneres ¶
AP160211 Likevel snakket Jensen ikke om behovet for å begrense statens virkeområde, inkludert ansvaret for helse - og omsorgstjenestene .