AP171229 I mai ble staten dømt for brudd på både Menneskerettighetskonvensjonen , Grunnloven og Barnekonvensjonen, da en afghansk familie med fire barn ble internert i 20 dager på Trandum.
VG171224 Borgarting lagmannsrett mener det foreligger brudd på menneskerettighetskonvensjonen .
VG171221 Sara hevder at kravet om å kutte ned på flokken er i strid med både eiendomsvernet i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ( EMK ) og minoritetsvernet i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, et syn han vant fram med i tidligere rettsinstanser.
DB171221 Sara hevder at kravet om å kutte ned på flokken er i strid med både eiendomsvernet i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ( EMK ) og minoritetsvernet i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, et syn han vant fram med i tidligere rettsinstanser.
DA171221 Sara hevder at kravet om å kutte ned på flokken er i strid med både eiendomsvernet i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ( EMK ) og minoritetsvernet i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, et syn han vant fram med i tidligere rettsinstanser.
AP171221 Reineieren hevder at kravet om å nesten halvere flokken er i strid med både eiendomsvernet i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ( EMK ) og minoritetsvernet i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, et syn han vant frem med i tidligere rettsinstanser.
AA171221 Reineieren hevder at kravet om å nesten halvere flokken er i strid med både eiendomsvernet i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ( EMK ) og minoritetsvernet i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, et syn han vant fram med i tidligere rettsinstanser.
DB171219 Hvorvidt de fortsatt skal kunne være under beskyttelse av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og ha mulighet til å klage til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.
AP171216 Menneskerettighetsadvokaten og jusprofessoren Bill Bowring sa tidligere i år til Aftenposten at Russland nærmest alltid betaler kompensasjon, og at myndighetene i flere tilfeller forsøker å endre lovverket slik at det skal være i tråd med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen .
AP171216 Dersom domstolen kommer frem til at et land har brutt menneskerettighetskonvensjonen , må landet betale kompensasjon til vedkommende som klaget inn saken, rette opp menneskerettighetsbruddet som ble begått mot vedkommende, og ikke minst : endre lovverket eller systemet som førte til bruddet på menneskerettighetene, slik at det ikke skjer igjen.
VG171205 Reineieren hevder at kravet om å nesten halvere flokken er i strid med både eiendomsvernet i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ( EMK ) og minoritetsvernet i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.
AP171205 Reineieren hevder at kravet om å nesten halvere flokken er i strid med både eiendomsvernet i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ( EMK ) og minoritetsvernet i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.
DB171203 I et sju sider langt brev som avisa har fått innsikt i, hevder prins Laurent at regjeringens forsøk på å begrense hans møter med offisielle representanter fra andre stater vil bryte med artikkel 8 i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen .
AP171119 Menneskerettighetsdomstolens dømmer etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen , og dommene er bindende for samtlige av Europarådets 47 medlemsland.
AP171119 I 2005 slo domstolen fast at Storbritannias totale forbud mot at innsatte i fengsler får lov til å stemme i valg, var et brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen om retten til frie og rettferdige valg.
AP171119 Europarådets eksperter fastslo i fjor at denne loven bryter med Russlands forpliktelser etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen .
AP171119 Menneskerettighetsdomstolens dømmer etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen , og dommene er bindende for samtlige av Europarådets 47 medlemsland.
AP171119 I 2005 slo domstolen fast at Storbritannias totale forbud mot at innsatte i fengsler får lov til å stemme i valg, var et brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen om retten til frie og rettferdige valg.
AP171119 Europarådets eksperter fastslo i fjor at denne loven bryter med Russlands forpliktelser etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen .
AP171118 Menneskerettighetsdomstolen er en del av Europarådet og dømmer etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen som alle de 47 medlemslandene i Europarådet har sluttet seg til.
AP171118 I sommer slo Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg fast at Russland bryter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ved å forby såkalt « homofil propaganda ».
AP171118 Høyesterett nekter å gjenåpne saker der folk er blitt dømt, til tross for at disse dommene er et brudd på grunnleggende artikler i Menneskerettighetskonvensjonen , fremholder den russiske eksperten ¶
AP171118 Hvis domstolen fastslår at et land har brutt menneskerettighetskonvensjonen , må det gjøre følgende : ¶
AP171118 Europarådets eksperter fastslo at denne loven er i strid med Russlands forpliktelser etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen .
AP171118 Bowring som har ført mange saker for domstolen i Strasbourg mot den russiske staten, fremholder at Russland nærmest alltid betaler kompensasjon, og at myndighetene i flere tilfeller forsøker å endre lovverket slik at det skal være i tråd med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen .
DB171117 Det er nettopp denne tankegangen menneskerettighetskonvensjonen vil til livs.
DB171114 - Det er unødvendig, uforholdsmessig og i strid med menneskerettighetskonvensjonen om retten til privatliv, sier Sylte til Dagbladet.
AP171023 For en måned siden anbefalte Europarådets generalsekretær, Thorbjørn Jagland, organisasjonens medlemsland å bruke artikkel 46.4 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen mot Aserbajdsjan.
DB171018 Jeg er ifølge Den europeiske Menneskerettighetskonvensjonen uavhengig av enhver regjering og har avlagt ed på det.
AP171018 Hvis det kan reises tvil om vår etiske gehalt, undergraver det tilliten til hele Europarådet og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen .
DN171017 - Jeg er ifølge Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen uavhengig av enhver regjering og har avlagt ed på det, uttaler Jagland.
DB171017 Jeg er ifølge Den europeiske Menneskerettighetskonvensjonen uavhengig av enhver regjering og har avlagt ed på det, skriver han til kanalen.
DA171017 - Jeg er ifølge Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen uavhengig av enhver regjering og har avlagt ed på det, uttaler den tidligere norske statsministeren og utenriksministeren.
AP171017 - Jeg er ifølge Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen uavhengig av enhver regjering og har avlagt ed på det, uttaler den tidligere norske statsministeren og utenriksministeren.
AP171016 Samtidig understreker han at resten av organisasjonen ikke har vært rammet av denne korrupsjonen, og at det ikke har påvirket institusjonene som ivaretar Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen , slik som Menneskerettighetsdomstolen og antitorturkomiteen.
AP171016 Hun peker på at Europarådet ble stiftet for å forvalte Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen slik at alle europeere skal ha et forsvar mot krenkelser av våre menneskerettigheter.
VG171014 Menneskerettighetsbrudd : Kristiansen mener at hans minsterettigheter etter den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen har blitt brutt på flere punkter, blant annet fordi Høyesterett nektet å behandle hans anke uten begrunnelse.
AA171011 I brevet blir Minneti minnet om at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen fant Italia skyldig i å ha brutt menneskerettighetskonvensjonen i 2012 ved at landet returnerte migranter som ble plukket opp i internasjonalt farvann til Libya. ( ©NTB ) ¶
DA171006 I dommen ble det slått fast at norske myndigheter har handlet i strid med Grunnloven og brutt torturbestemmelsene i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og Barnekonvensjonen.
DA171006 Han skriver videre at det følger av Flyktningkonvensjonen, Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og nasjonalrett at « vi ikke kan sende noen tilbake til forfølgelse, dødsstraff, tortur, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ».
DA171006 I dommen ble det slått fast at norske myndigheter har handlet i strid med Grunnloven og brutt torturbestemmelsene i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og Barnekonvensjonen.
DA171006 Han skriver videre at det følger av Flyktningkonvensjonen, Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og nasjonalrett at « vi ikke kan sende noen tilbake til forfølgelse, dødsstraff, tortur, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ».
AA171005 Norge har krenket artikkel 10 i menneskerettighetskonvensjonen , fastslår Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.
AA171005 Domstolen i Strasbourg er nå enstemmig i sin avgjørelse om at Norge har krenket artikkel 10 i menneskerettighetskonvensjonen .
DA170926 - Ja, alle har rett til egen politikk og praksis, men alle må overholde de relevante internasjonale forpliktelser som flyktningkonvensjonen og den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen , understreker Martinsen.
NL170920 . Paragraf 1 lyder : " Lovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn " ¶ 3 : Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen som i artikkel 14 omtaler " Forbud mot diskriminering " - i tråd med rasediskrimineringskonvensjonen - i " tilknytning til en nasjonal minoritet.. ".
AP170919 I desember 2015 ville Jagland undersøke i hvilken grad Aserbajdsjan etterlever sine forpliktelser etter menneskerettighetskonvensjonen , noe han som generalsekretær har rett til etter konvensjonen.
AP170919 Forrige uke anbefalte han organisasjonens medlemsland å bruke artikkel 46.4 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen mot Aserbajdsjan.
AP170919 - Det er en trafikk inn og ut av fengselet som kan tyde på at rettssystemet er politisk styrt og ikke i samsvar med de forpliktelsene Aserbajdsjan har etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen , sier Jagland ¶
DA170905 Europeiske menneskerettighetskonvensjonen og FNs menneskerettskonvensjoner.
DB170904 Sylvi Listhaugs utsagn nylig om at Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen er et hinder for å beskytte egen befolkning er en del av denne populismen.
DB170904 Menneskerettighetene, slik de er nedfelt i FNs universelle menneskerettighetserklæring og konkretisert gjennom Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen , danner særlige begrensninger.
DB170904 En yndet påstand er at menneskerettighetskonvensjonen hindrer medlemsstatene i å beskytte sin egen befolkning.
DB170904 Det vil være mer enn å utfordre Menneskerettighetskonvensjonen .
DB170904 Derfor blir Menneskerettighetskonvensjonen i økende grad utsatt for angrep - og undergraving - ved å ved å spre desinformasjon ut i befolkningen.
DB170904 Angrep på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen var sentralt i Marine Le Pens valgkamp.
DB170831 Det samme gjelder hvis et land forsøker å få til endringer eller tillegg til den europeiske menneskerettighetskonvensjonen .
DB170831 Det er forskjell på Flyktningkonvensjonen og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ( EMK ).
AP170827 Vi ser mer og mindre alvorlige utslag av samme tankegang over hele verden, også i Norge : Sylvi Listhaugs sier seg villig til å « utfordre » den europeiske menneskerettighetskonvensjonen , for å kunne gå hardere frem overfor asylsøkere som har fått avslag.
VG170826 Men verken norsk lov eller menneskerettighetskonvensjonen står i veien for å fengsle de 1600 det er snakk om.
VG170826 Hun sier imidlertid at det er et problem med europeiske konvensjoner, særlig menneskerettighetskonvensjonen .
VG170826 Handlingsrommet innenfor menneskerettighetskonvensjonen er stort.
VG170826 « En statsråd med ansvar for noen av de svakest stilte menneskene i det norske samfunn, flyktninger og asylsøkere, er villig til å fravike Norges forpliktelser i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ».
DB170826 Statsministeren tar avstand fra Listhaugs forslag om å fengsle asylsøkere som har fått avslag, og sier det er nok handlingsrom i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen til å ivareta sikkerheten til norske borgere.
AA170826 aksjoner, og nå konstaterer preses i Bispemøtet, tidligere biskop i Borg, Helga Haugland Byfuglien, i en uttalelse at « en statsråd med ansvar for noen av de svakest stilte menneskene i det norske samfunn, flyktninger og asylsøkere, er villig til å fravike Norges forpliktelser i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ».
DB170825 Kanskje er først og fremst Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ( EMK ) utfordrende i forhold til det enkelte lands mulighet til å ivareta egne borgere, la hun til.
DB170825 - Jeg mener det er nok handlingsrom i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen til å ivareta sikkerheten til norske borgere.
DB170825 - Denne regjeringen skal fortsette å respektere Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen .
AA170825 I dommen skriver lagmannsretten at tidsbruken innebærer et brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen . ( ©NTB ) ¶
DB170824 Kanskje er først og fremst Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen utfordrende i forhold til det enkelte lands mulighet til å ivareta egne borgere, mener Listhaug.
AA170824 Kanskje er først og fremst Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen utfordrende i forhold til det enkelte lands mulighet til å ivareta egne borgere, mener Listhaug.
DN170817 ¶ At justisdepartementet nå sier at staten vil fortsette å fengsle barn til tross for at Borgarting lagmannsrett i en dom slår fast at det forelå brudd på Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ( EMK ), gir grunn til bekymring, skriver artikkelforfatteren.
DB170808 Referansegrunnlaget i Norge er Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og rettspraksisen slik den framkommer av dommene i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.
DB170808 Jeg vil si at innholdet strider mot norsk lov og hvordan Domstolen i Strasbourg har tolket Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen .
DB170808 Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen utgjør et hele.
VG170730 I fengslingsmøtet fremholdt 30-åringen at Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen var brutt.
DB170704 Jens Brun-Pedersen skriver i Dagbladet at vi med dagens KRLE-fag er på samme sted som vi var i 2007, da den europeiske menneskerettighetsdomstolen ( EMD ) fastslo at det gamle KRL-faget var i strid med den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen .
DB170629 EMK ( Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ) har krevd at Storbritannia fortsetter å holde liv i den syke babyen.
VG170623 Baillet mener innstrammingsforslagene strider med både Flyktningkonvensjonen og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen - og Norges egen Grunnlov.
AA170620 De konkluderer med at russiske myndigheter har brutt artikkel 10 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen , som skal garantere europeiske borgere ytringsfrihet.
AA170620 De konkluderer med at russiske myndigheter har brutt artikkel 10 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen , som skal garantere europeiske borgere ytringsfrihet.
AP170616 Mot dette står religionsfriheten, som er vernet i menneskerettighetskonvensjonen .
AP170616 Mot dette står religionsfriheten, som er vernet i menneskerettighetskonvensjonen .
AA170612 Trekker britene seg ut av Europarådet og menneskerettighetskonvensjonen , kan det bli begynnelsen på en « oppløsning » av det europeiske systemet for beskyttelse av menneskerettighetene, advarer Jagland.
VG170609 Isolasjonen av Breivik er ansett som nødvendig fordi Breivik er farlig, skriver Høyesteretts ankeutvalg, som også anfører at den smerten og ydmykelsen som følger av å måtte sone frihetsstraff, ikke strider med menneskerettighetskonvensjonen .
SA170608 Ankeutvalget mener det heller ikke er grunn til å stille spørsmål ved måten domstolen har tolket Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen på.
FV170608 I torsdagens kjennelse begrunner utvalget avslaget utførlig, og tolker artikkel 3 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen .
FV170608 Ankeutvalget mener det heller ikke er grunn til å stille spørsmål ved måten domstolen har tolket Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen på.
DA170608 Ankeutvalget mener det heller ikke er grunn til å stille spørsmål ved måten domstolen har tolket Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen på.
AA170608 Ankeutvalget mener det heller ikke er grunn til å stille spørsmål ved måten domstolen har tolket Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen på.
AA170608 Ankeutvalget mener det heller ikke er grunn til å stille spørsmål ved måten domstolen har tolket Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen på.
AA170608 I torsdagens kjennelse begrunner utvalget avslaget utførlig, og tolker artikkel 3 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen .
AA170608 Ankeutvalget mener det heller ikke er grunn til å stille spørsmål ved måten domstolen har tolket Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen på.
AA170608 Ankeutvalget mener det heller ikke er grunn til å stille spørsmål ved måten domstolen har tolket Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen på.
DB170607 I sitt valgkampmanifest lovet det konservative partiet at det ikke skulle endre loven om menneskerettigheter før Brexit er gjennomført, og at Storbritannia ikke skulle trekke seg fra Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen før om minst fem år.
SA170531 I ankeskrivet til Høyesterett viser han til menneskerettighetskonvensjonen .
AP170531 Da en afghansk familie med fire barn ble internert på Trandum, skjedde det i strid med Menneskerettighetskonvensjonen , Grunnloven og Barnekonvensjonen, mener Borgarting lagmannsrett.
AP170531 Da en afghansk familie med fire barn ble internert på Trandum, skjedde det i strid med Menneskerettighetskonvensjonen , Grunnloven og Barnekonvensjonen, mener Borgarting lagmannsrett.
AP170531 Torstrup har nå levert et ankeskriv til Høyesterett hvor han blant annet viser til menneskerettighetskonvensjonen artikkel 14, som omhandler forbud mot diskriminering ( se faktaboks ).
AP170531 I ankeskrivet til Høyesterett viser han til menneskerettighetskonvensjonen .
DA170524 Han viser til artikkel 3 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen , forbudet mot tortur og annen umenneskelig behandling.
DB170515 For det første må man sikre Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og dens institusjoner, særlig domstolens overordnede autoritet.
DB170511 Jagland mener idretten bør følge prinsippene i Den europeiske Menneskerettighetskonvensjonen .
DA170428 Derfor var det naturlig å be innvandringsministeren svare på om norsk praksis er i tråd med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen , sier Stein Erik Lauvås, Aps innvandringspolitiske talsperson.
DB170427 Denne praksisen bygget på foreldede medisinske kjønnsoppfatninger og var klart i strid med retten til privatliv og kjønnsidentitet etter den europeiske menneskerettighetskonvensjonen .
DB170421 Den tydelige anbefalingen deres innebærer at de mener regjeringens forslag til nye regler om familiegjenforening hindrer integrering og kan bryte med Barnekonvensjonen og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen .
DB170407 Ingen har funnet rettslig grunnlag for saken, brudd på menneskerettighetskonvensjonen , eller brudd på norske forpliktelser gjennom EØS-avtalen.
DA170330 Under Dublin-samarbeidet har man ikke returnert til Hellas siden 2011, fordi Den europeiske menneskerettighetsdomstolen mente det var i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen , sier Vevstad.
SA170327 Han mener pågripelsene strider mot den europeiske menneskerettighetskonvensjonen .
AA170327 Han mener pågripelsene strider mot den europeiske menneskerettighetskonvensjonen .
BT170316 » Slik lyder artikkel 3 i menneskerettighetskonvensjonen .
AP170315 Butikkeieren mener de, i tillegg til å fornærme Tyrkia, har brutt den europeiske menneskerettighetskonvensjonen .
DA170302 Det er ikke unaturlig sett fra norsk forvaltningsrett, men her er det den europeiske menneskerettighetskonvensjonen som gjelder, og der stilles det strengere krav.
VG170301 Da søksmålet ble behandlet i Oslo tingrett, ga retten Breivik medhold i at han var blitt behandlet på en inhuman og nedverdigende måte, og at artikkel 3 i Menneskerettighetskonvensjonen var blitt krenket.
AP170301 I fjor ga Oslo tingrett Behring Breivik medhold i at soningsforholdene i de to fengslene terroristen har sonet representerte et brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 3.
AP170301 Dommeren ga terroristen medhold i at soningsforholdene i de to fengslene terroristen har sonet representerte et brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 3.
AP170301 I fjor ga Oslo tingrett Behring Breivik medhold i at soningsforholdene i de to fengslene terroristen har sonet representerte et brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 3.
AP170301 Dommeren ga terroristen medhold i at soningsforholdene i de to fengslene terroristen har sonet representerte et brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 3.
DA170222 Trusselbildet er et annet, teknologiutviklingen er enorm, og siden dengang har også personvernet fått en større tyngde etter menneskerettighetskonvensjonen og vår egen grunnlov, sier Arbeiderpartiets Jette Christensen.
DB170218 - Saken viser dessuten at det er helt nødvendig for at UNE skal rette seg etter domstolen at man får inn i dommen at det har vært en krenkelse av menneskerettighetskonvensjonen .
BT170217 Nasjonalt institutt for menneskerettigheter har tidligere uttalt at bruken av DGF " utvilsomt " vil innebære inngrep i retten til privatliv slik den er beskyttet av både Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ( EMK ).
AA170217 Nasjonalt institutt for menneskerettigheter har tidligere uttalt at bruken av DGF " utvilsomt " vil innebære inngrep i retten til privatliv slik den er beskyttet av både Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ( EMK ).
DN170216 - Grunnlaget er at offentlig administrasjon vil gjøre uopprettelig skade, samt at innføringen både er grunnlovsstridig og i strid med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen , ifølge styreleder Stig Grimsgaard Andersen i Silver.
VG170212 Forslaget vil være et enormt inngrep i personvernet, og det er sannsynlig at dette bryter med Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen , sier Sveinung Rotevatn ( V ) til VG.
AP170206 Grunn : Det kan være i strid med både Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ( EMK ) og Norges egen grunnlov og utvilsomt et inngrep i retten til privatliv.
AP170206 Det settes ofte direkte opp mot en av de mest sentrale lovene vi har : Retten til « respekt for sitt privatliv og familieliv », som er nedfelt i både Norges Grunnlov og i Den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen ( EMK ).
AP170206 Grunn : Det kan være i strid med både Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ( EMK ) og Norges egen grunnlov og utvilsomt et inngrep i retten til privatliv.
AP170206 Det settes ofte direkte opp mot en av de mest sentrale lovene vi har : Retten til « respekt for sitt privatliv og familieliv », som er nedfelt i både Norges Grunnlov og i Den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen ( EMK ).
DN170204 Det vil imidlertid ikke Datatilsynet som mener et slikt forsvar strider med Grunnloven og Menneskerettighetskonvensjonen .
AA170204 Det vil imidlertid ikke Datatilsynet som mener et slikt forsvar strider med Grunnloven og Menneskerettighetskonvensjonen .
VG170203 Digitalt grenseforsvar strider med Grunnloven og Menneskerettighetskonvensjonen , mener direktør i tilsynet, Bjørn Erik Thon.
AA170203 Det vil imidlertid ikke Datatilsynet som mener et slikt forsvar strider med Grunnloven og Menneskerettighetskonvensjonen .
AP170131 I sin høringsuttalelse mener Nasjonal institusjon for menneskerettigheter den foreslåtte datainnsamlingen, som vil være fundamentet i det digitale grenseforsvaret, trolig er i strid med både Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ( EMK ) og Norges egen grunnlov.
BT170101 Han har også vært utsatt for flere hundre nakenransakelser siden han ble pågrepet, og mente i retten at soningsregimet krenker flere artikler i Menneskerettighetskonvensjonen ( EMK ).
BT160915 Dette strider mot Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, som Norge har ratifisert.
AP160901 - Norge bryter her alle lover, både nasjonale og internasjonale : Grunnloven, FNs Barnekonvensjon, som er inkorporert i norsk lov, og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen , mener hun.
SA160818 Jurist Marius Reikerås fremmer saker til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen ( EMD ) for bruddpå Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ( EMK ), som har forrang for våre nasjonale lover.
AP160520 april terroristen Behring Breivik medhold i at soningsforholdene i de to fengslene han har sonet i representerte et brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 3.
AP160420 Vi har gått til sak og påstått at isolasjonstrykket er for tungt i forhold til norske stats forpliktelser i grunnloven og i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen .
AP160420 Terroristen mener isolasjonen bryter med de to artiklene 3 og 8 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ( EMK ).
AP160420 I dommen som ble avsagt onsdag, mener tingretten at soningsforholdene i de to fengslene terroristen har sonet representerte et brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 3.
AP160315 Statens prosessfullmektig mener isolasjon ikke er et begrep som i seg selv avgjør om Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen krenkes.
AP160315 Emberland påpekte at soning av straff i seg selv ikke er umenneskelig eller nedverdigende behandling og at soning på særlig høyt sikkerhetsnivå i seg selv ikke er i strid med menneskerettighetskonvensjonen .
AP160315 Det foreligger ikke brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen , mener Emberland.
AP160314 Terroristen mener isolasjonen bryter med de to artiklene 3 og 8 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ( EMK ).
AP160314 Denne gangen er det han som går til sak mot staten, fordi han mener soningsforholdene er i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen .
AP160314 Temaet denne gang er altså Breiviks soningsforhold : Er de så strenge at de bryter med bestemmelsene i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ( EMK ) ?
AP160301 Massedrapsmannen Anders Behring Breivik ( 37 ) saksøker den norske staten for brudd på artikkel 3 og 8 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ( EMK ).
AP160219 Terroristen mener isolasjonen bryter med de to artiklene 3 og 8 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ( EMK ).
AP160210 Konvensjonens vern mot utvisning har karakter av internasjonal sedvanerett, og følges av blant annet Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og av FNs torturkonvensjon.
AP160130 Han peker på at regjeringen i sitt forslag om familiegjenforening hevder at Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ( EMK ) stiller statene fritt.
AP160127 Regjeringen vil jo ikke, må vi tro, føre en politikk i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen .
AP160126 - I henhold til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen er ikke konfiskering av eiendom lov.
AP160122 Noe er dessuten feil, som at Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen stiller statene fritt.
AP160121 Hun sier at det er helt grunnleggende at ikke asylsøkere blir returnert i strid med flyktningkonvensjonen og menneskerettighetskonvensjonen , samt de klare vilkårene Stortinget har stilt til returene.
AP160121 Hun sier at det er helt grunnleggende at ikke asylsøkere blir returnert i strid med flyktningkonvensjonen og menneskerettighetskonvensjonen , samt de klare vilkårene Stortinget har stilt til returene.
AP160119 Dersom de sendes ut, er det i klar strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen , sier Halvor Frihagen, advokat og daglig leder i Andersen & Bache-Wiig, til Aftenposten. * * I denne saken kan du lese om hvordan ¶. * * - Dersom utsendelsen begynner i dag, er det et åpenbart menneskerettighetsbrudd, sa Frihagen til Aftenposten noen timer før bussen med de 13 utviste pe
AP160119> Dersom de sendes ut, er det i klar strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen , sier Halvor Frihagen, advokat og daglig leder i Andersen & Bache-Wiig, til Aftenposten. * * I denne saken kan du lese om hvordan ¶. * * - Dersom utsendelsen begynner i dag, er det et åpenbart menneskerettighetsbrudd, sa Frihagen til Aftenposten noen timer før bussen med de 13 utviste pe