DA171230 Det er lange lister og ventetid på lavterskeltilbud , så at dette bedres er positivt også for oss.
SA171209 Denne organisasjonen er et lavterskeltilbud som hjelper de som trenger det med alt fra NAV-søknader til klær, ski eller møbler.
AP171209 Denne organisasjonen er et lavterskeltilbud som hjelper de som trenger det med alt fra NAV-søknader til klær, ski eller møbler.
VG171208 Åpner for lavterskeltilbud
VG171208 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne, som tidligere har uttalt at anklager om seksuell trakassering er så belastende at det fordrer et « særskilt rettssikkerhetshensyn », skal nå utrede et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering.
VG171208 - Vi vil utrede et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering, men det er for tidlig å si hvordan et slikt tilbud vil se ut, sier Horne til VG.
DB171204 - Vi gir dem som er opptatt av klimaspørsmålet et lavterskeltilbud så de kan være klimanøytrale, sier han videre. 25.000 tonn CO2 ¶
DB171204 - Vi gir dem som er opptatt av klimaspørsmålet et lavterskeltilbud så de kan være klimanøytrale, sier han videre. 25.000 tonn CO2 ¶
DB171130 Regjeringen må også få fortgang i arbeidet med å etablere et lavterskeltilbud for å melde fra om seksuell trakassering.
DB171130 Pasientrettigheter, nær 8000 pasienter i Legemiddelassistert rehabilitering ( LAR ), rundt 33.000 i tverrfaglig spesialisert rusbehandling ( TSB ), sprøyterom, sprøyteutdeling og mange lavterskeltilbud vitner om dette.
NL171129 å etablere lavterskeltilbud for å melde fra om seksuell trakassering og å inkludere vern mot seksuell trakassering i likestillingsloven, tiltak som er en rettstat verdig.
VG171122 * 1 Kreve at statsråden leverer på vedtaket fra Stortinget om å etablere et lavterskeltilbud for å melde fra om seksuell trakassering. * 1 Styrke rettighetene til hele, faste stillinger for å redusere mulighetene for maktmisbruk.
DA171122 - Slike lavterskeltilbud er livsviktige for mange, sier støtteorganisasjonen Utsattmann.
DA171122 - Selv gikk jeg til en traumepsykolog for å bearbeide mine opplevelser, men denne typen lavterskeltilbud - hvor man kan komme uten avtale og uten at det journalføres - er livsviktig for mange, sier Schøgren.
DA171121 Likevel er vi et lavterskeltilbud , hvor alle skal kunne delta, til en lav kostnad, sier Sara Kinge Bergland, og gir fjordingen « Høvding » et klapp.
VG171114 Vi vil opprette lokale lavterskeltilbud så det blir lettere for alle å delta.
DA171114 Horne redegjorde i tillegg for regjeringens innsats mot hatytringer og for arbeidet med å utrede et lavterskeltilbud for å håndtere forbudet mot seksuell trakassering.
AP171114 - Vi legger opp til et lavterskeltilbud .
AP171114 Lavterskeltilbud
AA171113 Likestillings- og diskrimineringsombudet ( LDO ) skal være et lavterskeltilbud for å melde inn diskrimineringssaker.
DA171111 Mestringskurs for ungdom er et gratis lavterskeltilbud , i denne omgang for 9. og 10.-klassinger som føler seg nedstemt, engstelige eller som sliter med lavt egenverd.
AP171109 Likestillings- og diskrimineringsombudet ( LDO ) skal være et lavterskeltilbud for å melde inn diskrimineringssaker.
SA171108 Stavanger kommune har gode erfaringer med et eget tverrfaglig konsultasjonsteam som er et lavterskeltilbud som bistår kommunens ansatte i saker som dette.
SA171108 Lavterskeltilbud
DA171105 Her forsøker man å sette sammen allerede eksisterende tjenester til en mer koordinert og brukervennlig helhet, slik at de som har behov lettere skal komme inn i ubyråkratiske lavterskeltilbud .
VG171102 Et lavterskeltilbud for mennesker med psykiske lidelser.
AP171101 Dette er et lavterskeltilbud .
SA171031 Rådmannen bes ses på hvordan lavterskeltilbud for hjemmeboende med demens kan utvides og videreutvikles i vår kommune.
VG171024 KREVER ET LAVTERSKELTILBUD : Hanne Bjurstrøm mener det er nødvendig med et lavtelskertilbud, slik at ikke de som har blitt utsatt for trakassering bare har alternativet om å ta saken til domstolen.
VG171024 Vi ser at få saker kommer til domstolene, derfor vil vi nå utrede et lavterskeltilbud , sier Horne.
VG171024 Stortinget samlet seg tidligere i år om et anmodningsvedtak om å utrede et lavterskeltilbud .
VG171024 Et lavterskeltilbud som LDO etterlyser vil gjelde for former for trakassering som ikke går under straffeloven, sier hun.
VG171024 * 1 Et lavterskeltilbud så du ikke må til domstolen.
DB171024 På anmodning fra Stortinget skal hun utrede et såkalt lavterskeltilbud i den nye likestillings- og diskrimineringsnemnda.
AP171024 Departementet vil utrede et lavterskeltilbud .
AP171024 De vil nå utrede et lavterskeltilbud .
AP171024 De foreslår blant annet et lavterskeltilbud så du ikke må til domstolen, og nevner Diskrimineringsnemnda som et godt alternativ.
AA171024 Departementet vil utrede et lavterskeltilbud .
AA171024 De vil nå utrede et lavterskeltilbud .
AA171024 De foreslår blant annet et lavterskeltilbud så du ikke må til domstolen, og nevner Diskrimineringsnemnda som et godt alternativ.
AP171022 Der de blant annet skrev at « Fagfolk er sterkt kritiske til at hormonbehandling er et lavterskeltilbud ».
NL171020 Det oppsto pop-up-tiltak og lavterskeltilbud , og det ble utviklet godt planlagte og langsgående tiltak.
BT171018 Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm har bedt regjeringen om å utrede et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering.
AP171017 Nettopp fordi det er så mange som har blitt utsatt for seksuell trakassering, har Bjurstrøm bedt regjeringen om å utrede et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering.
NL171016 I tillegg gjennomføres det ukentlige saksmottak ved cafe 103, som er et kommunalt lavterskeltilbud , og ved Kirkens Bymisjon.
DB171016 De er ikke bare et viktig supplement til offentlige ordninger, men et lavterskeltilbud som styrker rettssikkerheten og tilliten til rettssystemet blant de mest rettsløse av oss.
AA171016 Skolehelse-tjenestens lavterskeltilbud ikke er ikke fulgt opp.
AA171016 Føringene fra politikere vektlegger tidlig innsats, mer forebygging og lett tilgjengelige lavterskeltilbud .
AA171016 Elevene må ha et faglig forsvarlig lavterskeltilbud - et likeverdig tilbud uavhengig av hvor de bor i landet.
DA171013 - Dette vil være et lavterskeltilbud for studentene og de kan ringe inn om hva som helst, sier leder i StOr, Jørgen Hedin Sjøberg.
SA171009 Hun trekker frem psykhjelpen for de minste i Tromsø som et godt eksempel på lavterskeltilbud til småbarnsfamilier, og håper flere kommuner vil gi bedre tilbud til fødselsdeprimerte.
FV171009 Hun trekker frem psykhjelpen for de minste i Tromsø som et godt eksempel på lavterskeltilbud til småbarnsfamilier, og håper flere kommuner vil gi bedre tilbud til fødselsdeprimerte.
BT171009 Hun trekker frem psykhjelpen for de minste i Tromsø som et godt eksempel på lavterskeltilbud til småbarnsfamilier, og håper flere kommuner vil gi bedre tilbud til fødselsdeprimerte.
AP171009 Hun trekker frem psykhjelpen for de minste i Tromsø som et godt eksempel på lavterskeltilbud til småbarnsfamilier, og håper flere kommuner vil gi bedre tilbud til fødselsdeprimerte.
AP171001 Hun etterlyser flere lavterskeltilbud for dem som finner ut at de vil delta i idretten på et senere tidspunkt.
DA170923 Nå frykter fagfolk at lavterskeltilbud hos blant annet fastleger, vil føre til at flere unge får hormonbehandling uten å ha blitt utredet godt nok.
VG170922 Det er et inkluderende lavterskeltilbud som injiserer oppbyggelig moro direkte inn i folkesjela.
DA170919 Dem vil vi også nå, for all vold er nok, fortsetter Mørch, og understreker at krisesenteret er et lavterskeltilbud hvor man kan komme anonymt, om enn bare for å snakke.
DA170918 Dem vil vi også nå, for all vold er nok, fortsetter Mørch, og understreker at krisesenteret er et lavterskeltilbud hvor man kan komme anonymt, om enn bare for å snakke.
DA170914 Tanken er å gi folk et lavterskeltilbud med orgelmusikk på høyt nivå.
AA170913 Ikke minst mangler det tverrfaglig sammensatte lavterskeltilbud som både kan bistå barn og foresatte med å hjelp og støtte i en tidlig fase, sier Anniken Glein, koordinator for Folkehelseuka 2017.
NL170908 Vi vil ha flere helsesøstre i skolen, lavterskeltilbud som e-helsesøstertjeneste og flere psykologer.
DB170907 MDG og Venstre vil åpne sprøyterommene for andre typer rusbruk og etablere nye lavterskeltilbud .
VG170904 Ett av stedene hun besøkte mandag gjorde mer inntrykk enn andre : Energiverket i Kristiansand, et lavterskeltilbud til rusmisbrukere som vil ha hjelp, og til folk med psykiske lidelser som forsøker å vende tilbake til et normalt liv.
VG170904 - Slike lavterskeltilbud er noe av det beste som har vært bygget opp de senere årene.
NL170828 Åpne lavterskeltilbud som Åpen Hall, er viktige tilbud for å dekke behovet for uorganisert egenaktivitet blant barn og unge i dag.
DB170815 - Da er det viktig at tiltakene er lavterskeltilbud .
AP170804 Det finnes også lavterskeltilbud man kan benytte seg av hvis det blir veldig vanskelig.
AP170726 Evangeliesenteret beskriver seg selv som et lavterskeltilbud hvor rusavhengige fra forskjellige krevende livssituasjoner får et tilbud om hjelp.
DA170723 - Dette er et veldig klokt lavterskeltilbud .
AA170723 - Dette er et veldig klokt lavterskeltilbud .
DB170710 Det som vil hjelpe dem, og redusere overdosene, er ting som økt behandlingskapasitet, substitusjonsbehandling med langtidsvirkende morfin, flere lavterskeltilbud i LAR, oppfølging etter endt fengsels- eller behandlingsopphold når overdoserisikoen er høyest, og integrert ettervern med bolig og arbeid.
AP170627 Dette blir et lavterskeltilbud for folk som bare MÅ lage film, sier Vardøen.
AP170627 Dette blir et lavterskeltilbud for folk som bare MÅ lage film, sier Vardøen.
DB170617 Det er et lavterskeltilbud til folk som av ulike grunner har mistet troen på demokratiet, og som får en kanal til å lufte sin frustrasjon og bli hørt.
AA170615 Heidrunsenteret er et kommunalt lavterskeltilbud for bostedsløse kvinner over 18 år med rusproblematikk.
AA170615 Lavterskeltilbud
SA170604 Lavterskeltilbud for barn og voksne, skole, fritidsordning, fysikalsk klinikk, integreringsprosjekt og selvsagt fotball for mennesker med vidt forskjellig ferdighets- og ambisjonsnivå.
SA170604 Lavterskeltilbud for barn og voksne, skole, fritidsordning, fysikalsk klinikk, integreringsprosjekt og selvsagt fotball for mennesker med vidt forskjellig ferdighets- og ambisjonsnivå.
BT170601 I tillegg bidrar vi til et flertall på Stortinget for å sikre driftsmidler til au pair senteret, som er et lavterskeltilbud som støtter au pairer med informasjon, hjelp og veiledning.
DB170529 Hardt arbeid fra bruker - og interesseorganisasjoner gir resultater : Det er satsning på lavterskeltilbud , « en-dør-inn » tilbud, under etablering flere steder i landet.
AP170526 Hun har tro på familievernets arbeid fordi det er et lavterskeltilbud som hun mener hjelper foreldre og barn til å få et bedre familieliv og et bedre samarbeid etter samlivsbrudd.
DB170523 Det mest kostnadseffektive og på sikt beste tiltaket er derfor forebygging - i skolen og i andre lavterskeltilbud i geografisk nærhet til brukerne.
DA170516 - De skal være et lavterskeltilbud , som det skal være lett å ta kontakt med hvis man føler behov for hjelp, sier Tyvand, og legger til at ombudene også skal jobbe forebyggende og ha en vaktbikkjefunksjon.
AA170515 Det trenger ikke være en stor utløsende grunn til at du sliter, men mange ulike faktorer, sier hun og understreker at det også finnes mange lavterskeltilbud man kan kontakte for å få hjelp.
AA170513 Lavterskeltilbud ¶ - « Til Topps » er et lavterskeltilbud som også passer godt for barnefamilier.
AA170513 Lavterskeltilbud ¶ - « Til Topps » er et lavterskeltilbud som også passer godt for barnefamilier.
AP170512 : Hva om det fantes et lavterskeltilbud for oss som googler symptomene våre hver kveld ?
DB170509 Hardest går det utover håndhevingsapparatets funksjon som lavterskeltilbud .
AP170505 : Hva om det fantes et lavterskeltilbud for oss som googler symptomene våre hver kveld ?
DA170502 - Vi er et lavterskeltilbud , og bidrar både til å forhindre ensomhet og vedlikeholde folkehelsen.
SA170501 Flere fritidsklubber tilbyr nettopp muligheten til å kunne spille på instrumenter og å drive med andre kreative aktiviteter gratis, og de har skjønt hvor viktig det er med lavterskeltilbud for unge.
FV170430 - Sentrumsløpet hadde også flere racere tidligere, men nå er det så definitivt et lavterskeltilbud .
SA170429 - Sentrumsløpet hadde også flere racere tidligere, men nå er det så definitivt et lavterskeltilbud .
BT170429 - Sentrumsløpet hadde også flere racere tidligere, men nå er det så definitivt et lavterskeltilbud .
AP170429 | Tegnehanne : Hva om det fantes et lavterskeltilbud for oss som googler symptomene våre hver kveld ?
AP170429 Hva om det fantes et lavterskeltilbud for akkurat disse henvendelsene ?
AP170429 - Sentrumsløpet hadde også flere racere tidligere, men nå er det så definitivt et lavterskeltilbud .
DB170425 - Vi ser allerede gode effekter med mindre byråkrati, fagfolk ut i førstelinja og et lavterskeltilbud som gjør at unge slipper å vente, sier Ketil Kjenseth.
DA170420 Rådgiver hos Rådgiving for Spiseforstyrrelser sier at den lange ventetiden i helsevesenet gjør at det er viktig med et lavterskeltilbud for dem med spiseforstyrrelser.
DA170420 - Vi er et lavterskeltilbud .
DA170418 - Dette skal være et lavterskeltilbud for NRKs publikum, som tross alt betaler fakturaen, sier han.
BT170417 Da vil Navs lavterskeltilbud - rettet mot personer som antas å stå langt fra arbeidslivet - kreve at arbeidstrening primært skal finne sted på en ordinær arbeidsplass, og senest etter fire måneder i skjermet tiltak.
DA170328 Med unntak for en del biblioteker, som gjør en god jobb som lavterskeltilbud .
SA170323 Et evangelisk lavterskeltilbud , med andre ord.
SA170322 Tiltaket blir dermed et lavterskeltilbud , og veien til hjelp blir kortere.
SA170322 Lavterskeltilbud
SA170322 Tiltaket blir dermed et lavterskeltilbud , og veien til hjelp blir kortere.
SA170322 Lavterskeltilbud
DB170315 Fastleger er lei av å høre at de ikke har tid, ikke er lavterskeltilbud , at enkelteksempler forteller hvor dårlige de er, av å forties, og av å høre at andre vil ha oppgavene deres fordi legene visstnok har mer enn nok av andre oppgaver.
VG170312 3 ) Raskere hjelp ved psykiske plager blant annet gjennom lavterskeltilbud i alle kommuner. 4 ) Bedre folkehelse ved sunt skolemåltid og en times fysisk aktivitet hver dag.
AP170308 Sentralen skal også fungere som et lavterskeltilbud for små organisasjoner eller grupper, og tjener som scene og møtested.
DB170307 PRØVER UT NY MODELL : Det er på tide å tenke nytt, kvitte oss med spesialundervisning i dagens form og innføre intensivoppfølging som et nytt lavterskeltilbud på hver enkelt skole, skriver artikkelforfatteren.
DB170307 Det er på tide å tenke nytt, kvitte oss med spesialundervisning i dagens form og innføre intensivoppfølging som et nytt lavterskeltilbud på hver enkelt skole.
AP170305 Nå har Byrådet bedt helseetaten om å lage et opplegg for lavterskeltilbud med psykolog knyttet til alle ungdomsskoler i Oslo innen 1. juni.
AP170305 Nå har Byrådet bedt helseetaten om å lage et opplegg for lavterskeltilbud med psykolog knyttet til alle ungdomsskoler i Oslo innen 1. juni.
AP170302 Det finnes flotte lavterskeltilbud , som gratis skiturer for skolebarn med utstyr og instruktør inkludert..
AP170302 Det finnes flotte lavterskeltilbud , som gratis skiturer for skolebarn med utstyr og instruktør inkludert..
BT170225 Kommunen har også etablert Livskrisehjelpen som et lavterskeltilbud til alle grupper av befolkningen, hvor man kan henvende seg når andre utveier synes blokkert.
DA170218 - Det er et lavterskeltilbud til nybegynnere.
SA170217 - I idrettsplanen har vi snakket mye om den organiserte idretten, nå ønsker vi å fokusere på bredden, på egenorganisert aktivitet og lavterskeltilbud .
BT170217 - I idrettsplanen har vi snakket mye om den organiserte idretten, nå ønsker vi å fokusere på bredden, på egenorganisert aktivitet og lavterskeltilbud .
AP170217 - I idrettsplanen har vi snakket mye om den organiserte idretten, nå ønsker vi å fokusere på bredden, på egenorganisert aktivitet og lavterskeltilbud .
AP170215 Diakonhjemmet kommer nå et nytt lavterskeltilbud .
AP170215 Lavterskeltilbud er et veldig viktig supplement til ordinære tilbud i helsevesenet, som ofte har ventelister.
AA170212 Apotekkjeden Boots sier de ønsker å ha et lavterskeltilbud , og at mange av testene er satt opp med oppfølging fra helsepersonell.
AP170205 Sikre alle en god alderdom, raskere hjelp ved psykisk sykdom og lavterskeltilbud i alle kommuner.
AP170205 Sikre alle en god alderdom, raskere hjelp ved psykisk sykdom og lavterskeltilbud i alle kommuner.
AA170205 - Det er et lavterskeltilbud , uten avgift.
DN170203 I tillegg skal også hallen inneholde en terrengpark for skikjørere og snowboardere, som har som mål å tilby alt fra lavterskeltilbud til utfordringer for topputøvere.
AP170202 Sykepleie på hjul er et gratis lavterskeltilbud til mennesker i yttergrensene av samfunnet, og vi hjelper folk der de er.
AP170129 På sosiale medier finner « sliterne » sitt lavterskeltilbud og deler metoder og råd - med mildt sagt varierende resultat.
AP170129 Det store problemet med det norske systemet er at det har manglet lavterskeltilbud for barn og unge ( og voksne ) som sliter.
DB170126 Hele poenget med Forbrukerklageutvalget er at det skal være et såkalt utenrettslig lavterskeltilbud .
DB170123 - Vi har hele tiden sagt, fram til beslutningen ble tatt, at man må huske å sikre at det blir et lavterskeltilbud og at det kan vanskeligere hvis det legges innunder politiet, men er mest glad for at det lages et styrket tilbud og at man vil gjøre noe for å gi en bedre offeromsorg i Norge, sier hun til Dagbladet.
DB170114 Løpet er et lavterskeltilbud uten tidtaking, og fest og moro etterpå.
SA170101 Ikke minst innen rusomsorgen er det viktig at det fins lavterskeltilbud som både hjelper folk til en bedre hverdag, men også sparer samfunnet for de belastningene og omkostningene det påfører oss å la ting skure og gå.
AP160730 Han lover at det skal være både et lavterskeltilbud og samtidig være interessant for de mer øvede.
AP160730 Han lover at det skal være både et lavterskeltilbud og samtidig være interessant for de mer øvede.
FV160622 Tilbudet om fotballskole kan forhåpentlig være et lavterskeltilbud både når det gjelder pris og fotballferdigheter.
AP160619 Litteraturhuset er en viktig institusjon i offentligheten, så dette blir en avveining om hvorvidt man skal skru opp prisene og dermed øke inntektene, eller om man isteden skal ha flere lavterskeltilbud , sier Røyseng.
AP160418 - Vi vil i hvert fall være et typisk lavterskeltilbud .
AP160411 Flere psykologer i kommunene, flere helsesøstre på skolene, gode lavterskeltilbud , brukerstyrte senger og oppsøkende team gir ikke bare bedre og tidligere helsehjelp der folk bor.
BT160316 Mange av brukerne som i dag har behov for et lavterskeltilbud som dette, vil altså ikke få adgang.
SA160226 - Å få prevensjon skal være et lavterskeltilbud .
FV160226 - Å få prevensjon skal være et lavterskeltilbud .
AP160226 - Å få prevensjon skal være et lavterskeltilbud .
AP160123 Fint med et lavterskeltilbud
AP160123 - For byutviklingens del er det fint med et lavterskeltilbud i denne bydelen, og åpne for en ny type liv i dette området, sier hun.
AP160114 Det burde kanskje være flere overnattingstilbud, en eller annen form for en varmestue og flere lavterskeltilbud som er døgnåpne.
AP160109 - Et lavterskeltilbud
AP160107 - Helsesøstertjenesten på skolene er et svært viktig lavterskeltilbud der barna blir rutinemessig undersøkt.