VG171020 Her oppleves Eggen som Jensens forlengende arm som prøver å slå så godt han kan før lagmannsrettens behandling.
VG171010 « Forholdets alvor bør etter lagmannsrettens oppfatning markeres med en ubetinget reaksjon », heter det i dommen.
VG171010 Min klient er dømt til å betale cirka 1, 5 millioner kroner i oppreisning til de etterlatte, og der er vi uenige med lagmannsrettens avgjørelse, sier advokaten.
VG171010 Gutten ønsker likevel å anke lagmannsrettens avgjørelse om erstatning.
VG171010 Forsvarer : - Anker deler av straffen ¶ 16-åringens forsvarer, Svein Kjetil Stallemo, sier at gutten har besluttet å ikke anke lagmannsrettens dom på 11 års fengsel.
DB171010 « Forholdets alvor bør etter lagmannsrettens oppfatning markeres med en ubetinget reaksjon », heter det i dommen.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/B8Bl0/Studentene-som-skulle-til-Hoyesterett-og-fa-staten-domt - Vi må vel i hvert fall si at regjeringsadvokaten er ganske kreativ i tolkningen av lagmannsrettens dom, sier Anita Gholami.
AA171010 « Forholdets alvor bør etter lagmannsrettens oppfatning markeres med en ubetinget reaksjon », heter det i dommen. ( ©NTB ) ¶
AA171006 - Lagmannsrettens opphevelse gjelder ikke kjennelsen om at tiltalte skulle forklare seg bak lukkede dører, noe han allerede hadde gjort da lagmannsretten fikk saken, skriver også lagmannsretten.
DB171002 « Vi er skuffet over lagmannsrettens kjennelse og vil anke den », skriver en talsmann for Deutsche Bank i en epost til Dagbladet.
DB171002 Vi merker oss lagmannsrettens konklusjoner om at Sebastian Holdings overføring av aksjer i Confirmit var motivert av kreditorunndragelse », står det i eposten til Dagbladet fra Deutsche Banks talsmann.
DB170926 Lagmannsrettens kronargument bygger på en direkte løgn slik saken nå er opplyst, sier Elden.
VG170915 I dommen skriver lagmannsretten blant annet følgende om hvorfor lagmannsrettens flertall mener vilkårene for forvaring ikke er oppfylt i saken : ¶
DB170913 Nå har Høyesterett nesten halvert straffen etter lagmannsrettens avgjørelse, og senket straffen til 45 timer samfunnsstraff for å ha innført 125 brukerdoser med LSD.
AA170907 Beboere i Sameiet Vannkanten på Ranheim får prisavslag fra 100 000 til 150 000 kroner, ettersom lagmannsrettens dom om trange parkeringsplasser blir stående.
AA170907 - Lagmannsrettens dom antas å ha stor betydning for forbrukervernet siden store deler av byggebransjen i Norge har lagt til grunn at det ikke er minstekrav til parkeringsplasser ved nyboligsalg, og mange parkeringsanlegg derfor er bygd i strid med tekniske forskrifters funksjonskrav etter plan- og bygningsloven, s
DB170831 Dette har departementet foreslått å tydeliggjøre i utlendingsloven - lenge før lagmannsrettens avgjørelse.
DB170827 Dette er selvfølgelig helt galt, og i beste fall en grov misforståelse av lagmannsrettens vurderinger.
DB170827 Lagmannsrettens dom i saken gjør det klart at slik fengsling av barn strider mot Grunnloven, Den europeiske menneskerettskonvensjonen og FNs barnekonvensjon.
VG170821 - Vi kommer ikke bort fra at bevissituasjonen i saken er annerledes nå, og vi må ta stilling til om lagmannsrettens dom må oppheves.
AA170802 Lagmannsrettens dom burde være veiledende.
DN170720 DNB anker lagmannsrettens avgjørelse om å tillate gruppesøksmål.
DB170716 Mors advokat, Heidi Varmann, sier at moren mener lagmannsrettens behandling « har vært for summarisk og overflatisk i en så alvorlig sak, og at det foreligger saksbehandlingsfeil ».
DB170716 - Og siden tvangsutsendelsen likevel skjedde før Høyesterett fikk tatt stilling til om de ville oppheve Lagmannsrettens avgjørelse, vil ikke den saken nå bli prøvet - for nå er jo barnet allerede ute av landet.
AA170704 - Hensatt til varighet og grovhet av overgrepene, tiltaltes fullstendige mangel på empati, at han fortsatt ikke erkjenner at den skjulte filmingen og fotograferingen av fornærmedes underliv innebar alvorlige overgrep samt de meget alvorlige følgene overgrepene har hatt for fornærmede, fastsetter lagmannsrettens tre fagdommere oppreisningserstatningen til 250 000 kroner, heter det i den en
DB170626 Betew har også møtt NOKAS-dømte som er uttrykkelig nevnt i vilkåret, står det i lagmannsrettens dom.
DA170626 Betew har også møtt Nokas-dømte som er uttrykkelig nevnt i vilkåret, står det i lagmannsrettens dom.
BT170626https://www.bt.no/nyheter/innenriks/Nokas-domte-Metkel-Betew-tilbake-til-forvaring-336178b.html Betew har også møtt NOKAS-dømte som er uttrykkelig nevnt i vilkåret, står det i lagmannsrettens dom.
AP170626https://www.aftenposten.no/norge/Nokas-domte-Metkel-Betew-tilbake-til-forvaring-624000b.html Betew har også møtt NOKAS-dømte som er uttrykkelig nevnt i vilkåret, står det i lagmannsrettens dom.
AA170626 - Jeg har ikke noen annen kommentar enn at jeg tar lagmannsrettens kjennelse til etteretning, sier aktor Wikdahl.
AA170626 Betew har også møtt NOKAS-dømte som er uttrykkelig nevnt i vilkåret, står det i lagmannsrettens dom.
SA170625 Ifølge lagmannsrettens dom ville 25-åringen sannsynligvis sluppet unna med samfunnsstraff om han ikke var bosatt i Sverige.
DN170616 Advokat Hanne Skaarberg Holen, som har representert Transocean-selskapene i en årrekke, skriver at klientene er enige i vurderingen at det ikke er grunnlag for omkamp over lagmannsrettens dom.
DB170614 Kvinnen er skuffet over at lagmannsrettens dom nå blir stående.
DB170614 « Lagmannsrettens domsgrunner, som er meget grundige, viser samlet sett at den tvil som måtte knytte seg til om N.N. ( dømte ) kan ha besvimt, ble vurdert som så teoretisk at den kunne utelukkes », heter det i Høyesteretts beslutning.
AP170614https://www.aftenposten.no/osloby/Hoyesterett-avviser-ankesak-Kvinne-53-ma-i-fengsel-for-uaktsomt-bildrap-623150b.html Til slutt skriver de : « Anken gjelder også lagmannsrettens avgjørelse av sivile krav.
AP170614https://www.aftenposten.no/osloby/Hoyesterett-avviser-ankesak-Kvinne-53-ma-i-fengsel-for-uaktsomt-bildrap-623150b.html Lagmannsrettens domsgrunner, som er meget grundige, viser samlet sett at den tvil som måtte knytte seg til om N.N. kan ha besvimt, ble vurdert som så teoretisk at den kunne utelukkes.
AP170614 Til slutt skriver de : « Anken gjelder også lagmannsrettens avgjørelse av sivile krav.
AP170614 Lagmannsrettens domsgrunner, som er meget grundige, viser samlet sett at den tvil som måtte knytte seg til om N.N. kan ha besvimt, ble vurdert som så teoretisk at den kunne utelukkes.
DB170608 Dermed blir Lagmannsrettens dom 1. mars 2017 stående som rettskraftig.
AP170608https://www.aftenposten.no/norge/Hoyesterett-avviser-anken-til-Behring-Breivik-622802b.html Dermed blir Lagmannsrettens dom, som konkluderer med at Breiviks soningsforhold ikke er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon, stående som rettskraftig.
AP170608 Dermed blir Lagmannsrettens dom, som konkluderer med at Breiviks soningsforhold ikke er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon, stående som rettskraftig.
AP170602 I DNB har man ennå ikke tatt stilling til om lagmannsrettens avgjørelse skal ankes.
AP170602 - Nå har to rettsinstanser gitt oss medhold i at vi kan føre saken som et massesøksmål, så vi er fornøyd og lettet, sier direktør Jorge Jensen i Forbrukerrådet til Aftenposten etter å ha fått lagmannsrettens avgjørelse fredag ettermiddag.
AA170531 Fire måneder av fengselsstraffen ble gjort betinget, men etter lagmannsrettens behandling ble straffen omgjort til to måneders ubetinget fengsel og seks måneders betinget.
DB170528 Med lagmannsrettens knusende dom har påtalemyndigheten nå to valg.
BT170522 Som følge av at lagmannsrettens flertall har - 27 - 16-025171ASD-BORG/03 kommet til at eiendomsretten først ble overført i juni 2014, behandler ikke lagmannsrettens flertall spørsmålet om det er grunnlag for tilbakebetalingskravet.
BT170522 Som følge av at lagmannsrettens flertall har - 27 - 16-025171ASD-BORG/03 kommet til at eiendomsretten først ble overført i juni 2014, behandler ikke lagmannsrettens flertall spørsmålet om det er grunnlag for tilbakebetalingskravet.
BT170522 På bakgrunn av drøftelsen ovenfor er det lagmannsrettens konklusjon at Innovest ikke inngikk avtalen som fullmektig for institusjonene, slik at de på det grunnlaget er parter i avtalen.
BT170522 For nærmere detaljer vedrørende saksforholdet vises til tingrettens dom og lagmannsrettens bemerkninger nedenfor.
BT170522 Etter lagmannsrettens syn har derfor de øvrige avtalepartene ikke oppfattet at det forelå noe fullmaktsforhold mellom Gulsvik og institusjonene.
BT170522 Etter lagmannsrettens syn gir ikke Samarbeidsavtalen noe grunnlag for at Innovest skulle ha opptrådt som fullmektig for institusjonene ved inngåelsen av GenKols-avtalen, slik at de ble parter i avtalen.
BT170522 Etter lagmannsrettens syn får ikke spørsmålet om hvem av partene som inngår i definisjonen " Accrual Site " betydning for vurderingen av om institusjonenes innsatsfaktorer er av en slik karakter at institusjonene får partsstatus i avtalen.
BT170522 Etter lagmannsrettens syn er det ingen holdepunkter for at Innovest eller Gulsvik har opptrådt i en kommisjonærliknende rolle overfor institusjonene, det vil si inngått avtalen i eget navn men for institusjonenes regning.
BT170522 Etter lagmannsrettens syn er det ikke slik at man blir part i en avtale ved å yte bistand til oppfyllelsen av avtalen.
BT170522 Etter lagmannsrettens syn er det ikke noe ved arbeidsavtalen som tilsier at det ikke foreligger et arbeidsforhold mellom Gulsvik og Innovest.
BT170522 Dette har etter lagmannsrettens syn ikke betydning for om institusjonene er parter i avtalen.
BT170522 Lagmannsrettens mindretall ( ekstraordinær lagdommer Anker Høyer ) har kommet til at midlene ikke tilhører institusjonene.
BT170522 Lagmannsrettens flertall har etter dette kommet til at forskningsmidlene tilhører institusjonene.
BT170522 Lagmannsrettens flertall ( lagdommerne Mestad og Løvold ) har imidlertid kommet til at overføringen av beløpet på 3 507 912, 45 kroner i juni 2014 til Helse Bergen innebærer at eiendomsretten til midlene ble overført til institusjonene i fellesskap.
VG170517 Den er nå utsatt til juni i påvente av lagmannsrettens avgjørelse av om saken i det hele tatt kan behandles på Hamar.
AP170515 I denne situasjonen måtte Elisenberg etter lagmannsrettens mening enten møte på arbeidet etter at permisjonstiden var ute og ta opp spørsmålet om hva som skulle skje med de biervervene som ennå ikke var avviklet, eller ta opp spørsmålet om forlenget permisjon med sikte på videre avvikling.
DN170508 - Lagmannsrettens kjennelse innebærer at Follo tingrett på ny må behandle spørsmålet om blant annet beslaget i domenet popcorn-time.no skal opprettholdes.
AA170505 « Retten kan ikke se at det er grunnlag for noen annen vurdering i dag, og viser til lagmannsrettens vurdering », heter det i dommen, som kom fredag.
VG170426 Vår klient er tilfreds med lagmannsrettens avgjørelse, herunder at retten ikke har funnet grunnlag for de svært grove beskyldninger Kalsnes fremsatte mot henne i gjenåpningsbegjæringen, skriver ekssamboerens advokat, Jan-Erik Sverre, i en e-post til VG.
DB170420 - Jeg har oppfattet Lagmannsrettens dom som at denne falske tilståelsen er grunnen til at han ble dømt.
VG170419 Cappelens forsvarer, advokat Benedict de Vibe, ønsker ikke å kommentere lagmannsrettens vurdering av hasjsmuglerens troverdighet før han selv har prosedert i Jensen-saken i Oslo tingrett.
DN170411 Dermed ble lagmannsrettens overtredelsesgebyr på 150 millioner kroner rettskraftig.
AP170406 Han ble dømt i tingretten, men han har anket lagmannsrettens avvisning av hans anke til Høyesterett.
DN170404 - Når det gjelder det som fremkommer her så viser Hurtigruten at de vrir på fakta og at de ikke forholder seg til lagmannsrettens dom, sier Kristiansen til DN.
DB170331 Uenig i lagmannsrettens dom ¶
DB170331 - Vi deler ikke lagmannsrettens bevisvurdering.
DB170330 Politiadvokaten viser til Høyesteretts avvisning av anken på lagmannsrettens dom i hundedrap-saken i Moss.
AA170330 Lagmannsrettens dom kommer først om noen uker, men statsadvokat Henrik Horn la ned påstand om 6,5 års fengsel, inndraging av 6,4 millioner kroner og tap av retten til å være primærinnsider i et børsnotert selskap for alltid. ( ©NTB ) ¶
DB170323 Kopsengs EMD-klage kommer samtidig som han er under etterforskning for ytterligere overgrep, som ikke ble omfattet av lagmannsrettens behandling.
SA170322 - En grundig og presis dom, mener de tiltaltes forsvarer, advokat Torbjørn Kolås Sognes, som håper at lagmannsrettens avgjørelse er et endelig punktum i saken.
BT170319 - Vi er skuffet over lagmannsrettens vurderinger av både fakta og juss, sier advokat Ståle Hovda, som representerer Sparebank 1.
AA170319 - Vi er skuffet over lagmannsrettens vurderinger av både fakta og juss, sier advokat Ståle Hovda, som representerer Sparebank 1.
FV170314 Her slutter retten seg til lagmannsrettens vurderinger.
AP170314 Utvalget viser til lagmannsrettens nærmere begrunnelse for dette.
AP170314 I Høyesretts ankeutvalg sin begrunnelse heter det at utvalget slutter seg til lagmannsrettens vurderinger når det gjelder lovtolkningen.
AA170314 Her slutter retten seg til lagmannsrettens vurderinger.
DN170307 - Etter Transocean-selskapenes syn er lagmannsrettens dom grundig og med riktig konklusjon.
DN170302 Høyesterett har forkastet Øystein Stray Spetalens anke over lagmannsrettens beslutning om å gi skatteetaten tilgang til investorens epost-korrespondanse.
DA170302 Jeg er usikker på lagmannsrettens behandling av de forskjellige forholdsmessighetskravene.
AA170302 Høyesterett har forkastet Øystein Stray Spetalens anke over lagmannsrettens beslutning om å gi skatteetaten tilgang til investorens epostkorrespondanse.
AA170302 - I formildende retning bemerkes at fornærmede i noen grad bidro til å opprettholde partenes høye konfliktnivå, heter det i lagmannsrettens dom.
VG170301 Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted kommenterer onsdag lagmannsrettens dom som fastslår at soningsforholdene for Anders Behring Breivik ikke er i strid med menneskerettighetene.
VG170301 « Etter lagmannsrettens oppfatning burde det ha vært forsøkt med flere besøk ved gitterporten fremfor ved bruk av glassvegg », skriver retten, som legger til at bruken av glassvegg likevel ikke er noe tungtveiende moment ved avveiningen etter EMKs artikkel 3.
VG170301 I dommen legges det vekt på at Breivik etter lagmannsrettens oppfatning fortsatt kan inspirere personer i høyreeksteme miljøer til å gjennomføre voldshandlinger.
SA170301 FOTO : Lars Idar Waage ¶ | Lagmannsrettens skjønn førte til terroristens nederlag ¶
DB170301 « Risikoen for vold og trusler mot Breivik og uro i fengselet er etter lagmannsrettens oppfatning fortsatt klart til stede.
DB170301 Mener kontrolltiltakene sikrer Breivik ¶ Lagmannsrettens avgjørelse konstaterer videre at kontrolltiltakene som er forbundet med Breiviks soning, fungerer også til hans fordel sikkerhetsmessig.
DB170301 « De fysiske/materielle soningsforholdene for Breivik er etter lagmannsrettens oppfatning meget gode sammenlignet med hva som eller gjelder for innsatte i norske fengsler », slår lagmannsretten fast.
DB170301 Terrordømte Breivik oppfyller denne gjennom studiene sine, ifølge lagmannsrettens dom.
DB170301 For den som bryr seg om Breiviks ve og vel, kan i det minste lagmannsrettens vurderinger fungere som enda et eksternt press for å gjøre soningsforholdene mer humane.
DB170301 Det kan godt hende lagmannsrettens konklusjon holder i den øverste rettsinstansen, om den skulle komme dit, men selve dommen overbeviser ikke en kritisk leser.
DA170301 Han er enig i lagmannsrettens avgjørelse om at soningsregimet til Anders Behring Breivik ikke er i strid med menneskerettighetene.
DA170301 Lagmannsrettens har nok lagt en riktigere terskel til grunn, sier han.
AP170301https://www.aftenposten.no/norge/Slik-snudde-statens-jurister-nederlaget-mot-Behring-Breivik-til-full-seier-i-dag-616187b.html Da lagmannsrettens dom kom onsdag, lyktes de totalt.
AP170301https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/En-klargjorende-dom-i-Breivik-saken-Per-Anders-Madsen-616212b.html Etter lagmannsrettens dom blir det heldigvis enklere å holde fast ved denne kjensgjerningen.
AP170301 Da lagmannsrettens dom kom onsdag, lyktes de totalt.
AP170301 Juridiske eksperter gir både ros og ris til lagmannsrettens dom i Behring Breivik-saken.
AP170301 burde etter lagmannsrettens oppfatning ha vært lavere, men terskelen for alvorlighet etter EMK artikkel 3 anses ikke overskredet.
AP170301 Etter lagmannsrettens dom blir det heldigvis enklere å holde fast ved denne kjensgjerningen.
AA170226 I lagmannsrettens beslutning pekes det blant annet på at lagmannsretten kan nekte en anke fremmet, helt eller delvis, dersom det anses som klart at anken ikke vil føre fram. ( ©NTB ) ¶
AP170222 « Når lagmannsrettens dom blir avsagt, har det gått 12 - 17 år fra dei straffbare tilhøvene skjedde.... meiner lagmannsretten at det ligg føre brot på kravet om rettargang innan rimeleg tid (...
SA170220 Thomas Andersen, kjøpernes advokat, trodde ikke lagmannsrettens dom ville endres i Høyesterett.
BT170220 Thomas Andersen, kjøpernes advokat, trodde ikke lagmannsrettens dom ville endres i Høyesterett.
AP170220 Thomas Andersen, kjøpernes advokat, trodde ikke lagmannsrettens dom ville endres i Høyesterett.
DN170214 Det betyr at lagmannsrettens dom blir stående.
VG170213 Ut fra lagmannsrettens tolkning, er det bare i alvorlige og ekstraordinære tilfeller som konvensjonsstatene kan nekte å utstede reisebevis til flyktninger.
VG170213 Regjeringsadvokaten må nå bestemme om staten vil anke lagmannsrettens avgjørelse, etter dialog med UNE og departementet.
BT170209 Lagmannsrettens dom er betydelig strengere med en minstetid på ni år og tre måneder. 52-åringen får fradrag for de snaut seks årene han allerede har sonet og sittet i varetekt.
AA170209 Lagmannsrettens dom er betydelig strengere med en minstetid på ni år og tre måneder. 52-åringen får fradrag for de snaut seks årene han allerede har sonet og sittet i varetekt.
AA170203 januar 2017 mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti om lagmannsrettens sammensetning ved behandlingen av straffesaker, står en særegen politisk symbolsak for fall.
SA170201 - I formildende retning bemerkes at fornærmede i noen grad bidro til å opprettholde partenes høye konfliktnivå, heter det i lagmannsrettens dom.
DB170201 - I formildende retning bemerkes at fornærmede i noen grad bidro til å opprettholde partenes høye konfliktnivå, heter det i lagmannsrettens dom.
BT170201 - I formildende retning bemerkes at fornærmede i noen grad bidro til å opprettholde partenes høye konfliktnivå, heter det i lagmannsrettens dom.
AP170201 - I formildende retning bemerkes at fornærmede i noen grad bidro til å opprettholde partenes høye konfliktnivå, heter det i lagmannsrettens dom.
SA170127 - Vi synes at lagmannsrettens tolkning av loven er sterkt urimelig.
DN170127 - Vi synes at lagmannsrettens tolkning av loven er sterkt urimelig.
SA170124 Vi går ut med dette i dag fordi lagmannsrettens hevingskjennelse ble klar først i dag etter lunsj, sier Hordnes til BT.
BT170124 Vi går ut med dette i dag fordi lagmannsrettens hevingskjennelse ble klar først etter lunsj i dag, sier Hordnes til BT.
BT170124 Vi går ut med dette i dag fordi lagmannsrettens hevingskjennelse ble klar først etter lunsj i dag, sier Hordnes til BT.
AP170124 Vi går ut med dette i dag fordi lagmannsrettens hevingskjennelse ble klar først etter lunsj i dag, sier Hordnes til Bergens Tidende.
AP170124 Vi går ut med dette i dag fordi lagmannsrettens hevingskjennelse ble klar først etter lunsj i dag, sier Hordnes til Bergens Tidende.
FV170119 De to regjeringspartiene Høyre og Frp og KrF sikrer nå flertall for en ny ordning : ¶ Lagmannsrettens sammensetning endres, og rett settes med to fagdommere og fem legdommere ved behandling av alle de mest alvorlige sakene ( bevisanker ).
FV170119 - Dette vil svekke lagmannsrettens faglige styrke og rettssikkerheten, sier han.
FV170119 Lagmannsrettens sammensetning endres, og rett settes med to fagdommere og fem legdommere ved behandling av alle de mest alvorlige sakene ( bevisanker ).
BT170119 Jan Tomas Espedal ¶ Lagmannsrettens sammensetning endres, og rett settes med to fagdommere og fem legdommere ved behandling av alle de mest alvorlige sakene ( bevisanker ).
BT170119 De to regjeringspartiene Høyre og Frp og KrF sikrer nå flertall for en ny ordning : ¶ Lagmannsrettens sammensetning endres, og rett settes med to fagdommere og fem legdommere ved behandling av alle de mest alvorlige sakene ( bevisanker ).
BT170119 - Dette vil svekke lagmannsrettens faglige styrke og rettssikkerheten, sier han.
BT170119 Jan Tomas Espedal ¶ Lagmannsrettens sammensetning endres, og rett settes med to fagdommere og fem legdommere ved behandling av alle de mest alvorlige sakene ( bevisanker ).
BT170119 De to regjeringspartiene Høyre og Frp og KrF sikrer nå flertall for en ny ordning : ¶ Lagmannsrettens sammensetning endres, og rett settes med to fagdommere og fem legdommere ved behandling av alle de mest alvorlige sakene ( bevisanker ).
BT170119 - Dette vil svekke lagmannsrettens faglige styrke og rettssikkerheten, sier han.
AP170119 De to regjeringspartiene Høyre og Frp og KrF sikrer nå flertall for en ny ordning : ¶ Lagmannsrettens sammensetning endres, og rett settes med to fagdommere og fem legdommere ved behandling av alle de mest alvorlige sakene ( bevisanker ).
AP170119 - Dette vil svekke lagmannsrettens faglige styrke og rettssikkerheten, sier han.
AP170119 Lagmannsrettens sammensetning endres, og rett settes med to fagdommere og fem legdommere ved behandling av alle de mest alvorlige sakene ( bevisanker ).
FV170111 Under lagmannsrettens behandling av saken er det kommet fram at Breivik under forrige rettsrunde uttrykte misnøye fordi han mente Storrvik framstilte ham som et offer.
DB170110 - Det er godt å få lagmannsrettens bekreftelse på at det som er skapt i fellesskap, også skal forvaltes i fellesskap, sier Remo Caprino, daglig leder i Caprino Filmcenter.
AP161208https://www.aftenposten.no/norge/Sendt-ut-selv-om-retten-fastslo-at-han-er-et-barn-Vi-er-utrygge-her-i-Kabul-og-redde-for-a-ga-ut-610236b.html Satte lagmannsrettens kjennelse til side ¶
SA160719 Vi tror ikke at Høyesterett vil endre lagmannsrettens dom.
SA160719 Derfor vant kjøperne i tingretten og lagmannsretten ¶ Lagmannsrettens hovedspørsmål handlet om at leiligheten ble solgt « som den er ».
BT160719https://www.bt.no/bolig/Etter-at-kjopekontrakten-ble-signert_-begynte-begge-badene-a-lekke-17b.html Vi tror ikke at Høyesterett vil endre lagmannsrettens dom.
BT160719https://www.bt.no/bolig/Etter-at-kjopekontrakten-ble-signert_-begynte-begge-badene-a-lekke-17b.html Derfor vant kjøperne i tingretten og lagmannsretten ¶ Lagmannsrettens hovedspørsmål handlet om at leiligheten ble solgt « som den er ».
BT160719 Vi tror ikke at Høyesterett vil endre lagmannsrettens dom.
BT160719 Derfor vant kjøperne i tingretten og lagmannsretten ¶ Lagmannsrettens hovedspørsmål handlet om at leiligheten ble solgt « som den er ».
AP160719https://www.aftenposten.no/bolig/Etter-at-kjopekontrakten-ble-signert_-begynte-begge-badene-a-lekke-17b.html Vi tror ikke at Høyesterett vil endre lagmannsrettens dom.
AP160719https://www.aftenposten.no/bolig/Etter-at-kjopekontrakten-ble-signert_-begynte-begge-badene-a-lekke-17b.html Derfor vant kjøperne i tingretten og lagmannsretten ¶ Lagmannsrettens hovedspørsmål handlet om at leiligheten ble solgt « som den er ».
AP160327 - Lagmannsrettens avgjørelse ble anket til Høyesterett samme dag.
AP160327> - Lagmannsrettens avgjørelse ble anket til Høyesterett samme dag.