DA171207 | Inntektsvekst i jordbruket - bøndene er ikke fornøyd ¶
DA171207 Inntektene per årsverk i jordbruket økte med 2 prosent i 2016, viser nye tall.
DA171207 Dette følger ikke opp Stortingets vedtak om at inntektsforskjellen mellom jordbruket og andre yrkesgrupper skal reduseres, sier organisasjonens leder Merete Furuberg.
DA171207 - Jeg er fornøyd med at inntektsøkningen i jordbruket var høyere enn den generelle lønnsøkningen også i 2016, sa landbruks- og matminister Jon Georg Dale ( Frp ) da tallene ble lagt fram.
DA171207 - Inntektsveksten i jordbruket på 2.800 kroner per årsverk fra 2015 til 2016 er svakere enn forventet og mindre enn andre grupper i samfunnet som fikk 8.800 kroner.
AA171206 Ikke rart at produksjon i jordbruket i landet ble redusert med tre fjerdedeler i 1942 sammenlignet med året før.
VG171115 Jordbruket var selve pilaren i landets økonomi.
DN171110 Ikke is siden 2008 ¶ - Jordbruket merker allerede en lengre vekstsesong.
DB171031 Med andre ord får vi stadig færre hender i jordbruket til å forvalte nesten like store arealer.
DB171031 Effektivisering av produksjonen i norsk jordbruk har bidratt til at det samlede produksjonsvolumet i jordbruket har økt med over 85 prosent siden 1959.
DB171031 Birdlife International regner utviklingen i jordbruket som den viktigste årsaken til nedgangen i fuglebestandene i EU.
AP171029 De lokale lønningene, særlig i jordbruket , stupte i bakken.
DA171025 - Hvis ikke jordbruket selv innser at denne situasjonen er uholdbar, vil det bli mindre adgang til å skrive ut omsetningsavgift, sier han.
DB171021 Jeg er bondevenn og glad i norske bygder og ønsker jordbruket alt godt, og det skal jeg jobbe hardt for på Stortinget.
VG171017 Vikingene satte et viktig preg på denne delen av England for over tusen år siden, og Herdwick-sauene, som i dag er selve symbolet på det tradisjonelle jordbruket i Lake District, ble mest sannsynlig introdusert av vikinger fra Vestlandet.
AP171003 Den bruksstrukturen vi bygger opp i dag vil prege jordbruket i årtier fremover.
AP170915 Mer stordrift i jordbruket
VG170909 Vi gjenreiser industripolitikken, utvikler offshorenæringen, styrker jordbruket og skognæringen.
DB170908 Spørsmålet er da ; hvor går vi etter valget ? Jordbruket skal produsere tilstrekkelig næringsrik mat til befolkninga, og ikke ødelegge framtidige generasjoners mulighet til det samme.
DB170908 Satsingen på stordrift og volum skulle gjøre jordbruket robust, lønnsomt og mindre avhengig av tilskudd.
DB170908 Ministeren må tenke helt nytt om tilskuddene i jordbruket dersom vi skal utnytte alt fra små teiger til store flate jorder.
DB170908 Den blåblå regjeringen har gjennom sine tiltak vist at den ønsker at jordbruket skal satse stort og løsrevet fra arealressursene.
NL170906 Jordbruket har fått støtte til utvikling og moderisering.
DN170901 Den viser utviklingen i den amerikanske jobbveksten utenom jordbruket .
DN170901 Forrige måned ble det skapt 209.000 jobber utenom jordbruket i USA, ifølge den månedlige arbeidsmarkedsrapporten fra Bureau of Labour Statistics.
DB170829 - Samfunnsoppdraget til jordbruket er trygg mat.
DB170825 Opp til 35 % av jordbruket og 85 % av fisket er nå ødelagt.
AA170824 Deler av jordbruket sliter med økonomi og rekruttering, og i mange kommuner er det vanskelig å finne relevante jobber for ungdom med høy utdanning.
DA170815 Så er man også klar på at kommunen skal bevares som en grønn buffer mellom Oslo og Drammen, med fortsatt stor verdiskapning og innovasjon innen jordbruket .
AA170812 Det får følger for jordbruket , og Serbia er spesielt hardt rammet.
VG170809 Kikuyuene dro fordel av kolonimakten herredømme, ved at det var denne stammen- og kulturen som fikk utdannelse og brukt i kultiveringen av jordbruket og i administrasjonen.
DA170804 Det er Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet som har utpekt ti nye utvalgte kulturlandskap i jordbruket .
DA170804 Det bidrar til å bevare kulturlandskapet vårt i mange år framover, sier statsråd Jon Georg Dale i en kommentar til den første utvelgelsen av nye kulturlandskap i jordbruket siden 2009.
VG170724 Senteret overvåker blant annet status på det biologiske mangfoldet i jordbruket , deriblant brunbier.
DB170715 Med dagens antall årsverk i jordbruket koster det i snitt over 900 mill. kroner hvert år i økte rammer i jordbruksoppgjørene.
DB170715 Høy produktivitetsvekst i jordbruket eller gode priser for bøndene kan gjøre at inntektene løftes av seg selv.
DB170715 Basert på at det er omtrent 44 000 årsverk i jordbruket , kom opposisjonen frem til at bøndene måtte få minst 790 mill. kroner i oppgjøret.
DB170715 Anslaget på hvor mye et årsverk i jordbruket tjener, er laget av budsjettnemnda for jordbruket , og det er tydelig presisert at disse tallene ikke er egnet til sammenligninger med gjennomsnittlig lønnsinntekt, de er kun egnet til å si noe om den prosentvise endringen år for år.
DB170715 Anslaget på hvor mye et årsverk i jordbruket tjener, er laget av budsjettnemnda for jordbruket, og det er tydelig presisert at disse tallene ikke er egnet til sammenligninger med gjennomsnittlig lønnsinntekt, de er kun egnet til å si noe om den prosentvise endringen år for år.
DN170707 Sysselsettingen utenom jordbruket i USA steg med 222.000, ifølge den månedlige amerikanske arbeidsmarkedsrapporten for juni.
DN170707 Endringer i sysselsettingen utenom jordbruket beregnes ut fra tall i en undersøkelse som blir gjort på 557.000 arbeidsplasser.
DA170707 La Fremskrittspartiet fortsette sitt arbeid med å styrke jordbrukets konkurransekraft, ivareta og videreutvikle særpreget i jordbruket og kvaliteten på norskproduserte matvarer.
DA170705 Men det er i tre andre felt at de to landene nå oppgraderer sine relasjoner - på militærsiden, i jordbruket og i landenes høyteknologiske industrier.
NL170627 Sannsynligvis forstår vi heller ikke godt nok at jordbruket fra Salten og nordover er et politisk jordbruk.
VG170626 Jeg vil takke jordbruket for konstruktive forhandlinger, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale ( Frp ).
SA170626 Jeg vil takke jordbruket for konstruktive forhandlinger, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale ( Frp ).
DN170626 Jeg vil takke jordbruket for konstruktive forhandlinger, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale ( Frp ).
DB170626 Jeg vil takke jordbruket for konstruktive forhandlinger, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale ( Frp ).
DB170626 ( NTB ) ¶ Jordbruket i politisk spill Leder ¶
BT170626 Jeg vil takke jordbruket for konstruktive forhandlinger, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale ( Frp ).
AA170626 Jeg vil takke jordbruket for konstruktive forhandlinger, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale ( Frp ).
AA170626 Jeg vil takke jordbruket for konstruktive forhandlinger, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale ( Frp ).
AA170624 | Forhandlingene i jordbruket fortsetter mandag ¶
DB170623 Vi inviterer jordbruket til en avtale om klimakutt der deres eget mål om 20 prosent er et naturlig utgangspunkt.
SA170621 Stavanger har oljå, Bryne har jordbruket .
DN170620 ¶ Vi inviterer jordbruket til en avtale om klimakutt der deres eget mål om 20 prosent er et naturlig utgangspunkt, sier forfatteren.
SA170616 | Helgesen vil ha frivillig klimaplan for jordbruket
SA170616 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) går inn for forhandlinger med jordbruket om en frivillig klimaplan for årene fram mot 2030.
VG170614 Unionistpartiet DUP er for britisk utmeldelse av Europaunionen og det indre marked, men de vil samtidig ha åpne grenser mellom Nord-Irland og Irland ( EU ), og de vil ha kompensasjon for bortfall av ulempetilskudd til jordbruket når EUs landbrukssubsidier til regionen opphører.
SA170613 Vi hadde med oss kokker som vil sikre seg gode norske råvarer også i framtida, vi hadde med oss industriarbeidere som er opptatt av å sikre de 90.000 arbeidsplassene i jordbruket og matindustrien, og vi hadde med oss ungdommer som ønsker ei framtid som bønder i levende norske bygder.
SA170613 Regjeringa har aktivt forsøkt å trenere denne politikken i jordbruksforhandlingene med jordbruket .
SA170613 Jordbruket leverte et krav til årets jordbruksforhandlinger som var i tråd med Stortingets ambisjoner for norsk landbruk.
DN170612 Deretter skal staten og jordbruket gå i nye forhandlinger.
DA170612 Hvis det ikke blir reell stortingsbehandling, vil jordbruket komme i en enda vanskeligere situasjon.
DA170612 Deretter skal staten og jordbruket gå i nye forhandlinger.
VG170609 - Vi ønsker også å skjerme jordbruket i distriktene mot en modell fra Sp, som etter vår mening vil vri matproduksjonen mot sentrale steder, og vekk fra distriktene, sier han.
VG170606 Men en god del av vannet som brukes til jordbruk i andre land, importeres eller tappes av grunnvannet for å dekke jordbruket .
AA170530 I teksten kreves det at Stortinget må holde inntektsløftet til jordbruket .
AA170524 Konflikten mellom regjeringen og grupper med ulike interesser i Kasai hemmer jordbruket og minsker forsyningen av mat, heter det i en rapport fra Verdens barnefond, UNICEF, som ble offentliggjort onsdag.
DN170523 ¶ I løpet av de siste ti årene har jordbruket fått redusert inntektsgapet med mer enn det som skjedde under opptrappingen fra 1974, sier forfatteren.
BT170523 Rubach sikter til at Stortinget rett før jordbruksforhandlingene startet vedtok en jordbruksmelding med et inntektsmål som slår fast at inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper skal reduseres.
BT170523 Regjeringen tilbyr jordbruket en vekst på 8.000 kroner - altså bare halvparten.
BT170523 At statsråden minnet om at jordbruket får snaut 15 milliarder kroner i samlede overføringer fra staten og at kravet fra bondeorganisasjonene ville ha gitt en inntektsvekst på 9 prosent, langt mer enn andre grupper, gjorde heller ikke inntrykk på de frammøtte.
NL170520 Norge har desidert lavest registrert forbruk av antibiotika i jordbruket .
DB170520 Her het det « at utøvere i jordbruket , som selvstendig næringsdrivende, skal ha mulighet til samme inntektsutvikling som andre i samfunnet ».
VG170519 Jordbruket selv bør ha all mulig interesse av å opprettholde forhandlingsinstituttet.
NL170519 ¶ Dersom Stortinget ikke tar jordbruket på alvor den 16. juni, står vi ved en dramatisk skillevei for nord norsk matproduksjon, skriver Ole-Anton Teigen.
NL170519 I løpet av 10 intense dagers forhandlinger var ikke statens forhandlingsutvalg under ledelse av Leif Forsell villig til å komme jordbruket i møte.
NL170519 Dette har jordbruket tatt på alvor - noe som også bare skulle mangle - og levert et kravdokument som i KRONER skal ha det samme påslag som andre har fått ved årets lønnsforhandlinger pluss 10 prosent tetting av inntektsgapet til sammenlignbare grupper.
NL170519 Dersom Stortinget ikke tar jordbruket på alvor den 16. juni, står vi ved en dramatisk skillevei for nord norsk matproduksjon.
AA170519 Det positive omdømmet til jordbruket er viktig å ta vare på.
AA170519 Det positive omdømmet til jordbruket er viktig å ta vare på.
VG170516 - Statens tilbud med en ramme på 410 millioner kroner legger til rette for en inntektsvekst i jordbruket på 2,25 prosent fra 2017 til 2018.
SA170516 Leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener at regjeringen mangler vilje til å følge opp Stortingets vedtak om et nytt inntektsmål for jordbruket .
SA170516 - Vi har hatt utfordringer med voksende arbeidsløshet og i en slik tid mener jeg at jordbruket som andre må vise den samme moderasjonen.
FV170516 Leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener at regjeringen mangler vilje til å følge opp Stortingets vedtak om et nytt inntektsmål for jordbruket .
FV170516 - Vi har hatt utfordringer med voksende arbeidsløshet og i en slik tid mener jeg at jordbruket som andre må vise den samme moderasjonen.
DN170516 - Av respekt for samarbeidsavtalen med KrF og Venstre, som sier at avtaleinstituttet i jordbruket skal opprettholdes, er vårt utgangspunkt å anbefale Høyre å stemme for det fremlagte tilbudet, sier Høyres næringspolitiske talsperson Gunnar Gundersen.
DB170516 - Av respekt for samarbeidsavtalen med KrF og Venstre, som sier at avtaleinstituttet i jordbruket skal opprettholdes, er vårt utgangspunkt å anbefale Høyre å stemme for det fremlagte tilbudet, sier Gundersen.
DB170516 Norges Bonde- og Småbrukarlag mener at regjeringen ikke har vist vilje til å følge opp Stortingets vedtak om et nytt inntektsmål for jordbruket .
DB170516 - Statens tilbud med en ramme på 410 millioner kroner legger til rette for en inntektsvekst i jordbruket på 2,25 prosent fra 2017 til 2018.
DA170516 Norges Bonde- og Småbrukarlag mener at regjeringen ikke har vist vilje til å følge opp Stortingets vedtak om et nytt inntektsmål for jordbruket .
DA170516 - Statens tilbud med en ramme på 410 millioner kroner legger til rette for en inntektsvekst i jordbruket på 2,25 prosent fra 2017 til 2018.
DA170516 - Statens tilbud med en ramme på 410 millioner kroner legger til rette for en inntektsvekst i jordbruket på 2,25 prosent fra 2017 til 2018.
DA170516 - I statens tilbud og gjennom de videre forhandlinger har ikke regjeringen vist vilje til å følge opp Stortingets viktige vedtak om et nytt inntektsmål for jordbruket .
DA170516 Jordbruket har utvist stor forhandlingsvilje, men har samtidig stått fast på Stortingets vedtatte inntektsmål, skriver Bonde- og Småbrukarlaget.
DA170516 - Statens tilbud med en ramme på 410 millioner kroner legger til rette for en inntektsvekst i jordbruket på 2,25 prosent fra 2017 til 2018.
DA170516 - I statens tilbud og gjennom de videre forhandlinger har ikke regjeringen vist vilje til å følge opp Stortingets viktige vedtak om et nytt inntektsmål for jordbruket .
DA170516 Jordbruket har utvist stor forhandlingsvilje, men har samtidig stått fast på Stortingets vedtatte inntektsmål, skriver Bonde- og Småbrukarlaget.
BT170516 Leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener at regjeringen mangler vilje til å følge opp Stortingets vedtak om et nytt inntektsmål for jordbruket .
BT170516 - Vi har hatt utfordringer med voksende arbeidsløshet og i en slik tid mener jeg at jordbruket som andre må vise den samme moderasjonen.
AP170516 - Statens tilbud med en ramme på 410 millioner kroner legger til rette for en inntektsvekst i jordbruket på 2,25 prosent fra 2017 til 2018.
AA170516 - Statens tilbud med en ramme på 410 millioner kroner legger til rette for en inntektsvekst i jordbruket på 2,25 prosent fra 2017 til 2018.
AA170516 Leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener at regjeringen mangler vilje til å følge opp Stortingets vedtak om et nytt inntektsmål for jordbruket .
AA170516 - Vi har hatt utfordringer med voksende arbeidsløshet og i en slik tid mener jeg at jordbruket som andre må vise den samme moderasjonen.
DA170515 Forskningsrådet skal bruke 355 millioner kroner på forskning som kan føre til « raske og dype » utslippskutt i transportsektoren og jordbruket .
DA170515 - I jordbruket er det et ønske om mindre bruk av fossilt brensel, men også nye og innovative løsninger for reduksjon av metan og lystgass.
AP170513 Inntektene fra jordbruket alene er ikke nok til å brødfø dem, men det fungerer som tillegg til pensjonen de mottar.
DN170512 Hvis det blir resultatet vil jordbruket ha samme inntektsvekst som andre grupper, dersom jordbruket ikke skal kompenseres for lavere skatt.
DN170512 Hvis det blir resultatet vil jordbruket ha samme inntektsvekst som andre grupper, dersom jordbruket ikke skal kompenseres for lavere skatt.
DN170512 En reduksjon av den skattesatsen på alminnelig inntekt er positivt for alt næringsliv, inkludert jordbruket .
DN170512 Effekten for jordbruket blir mindre enn for annet næringsliv på grunn av redusert effekt av jordbruksfradraget, svarer Bartnes.
DN170512 Dette betyr i praksis at det fremstår som at inntektene for jordbruket har gått ned i størrelsesorden 160 millioner kroner fordi jordbruket , som andre, har fått skattelettelser i denne perioden.
DN170512 Dette betyr i praksis at det fremstår som at inntektene for jordbruket har gått ned i størrelsesorden 160 millioner kroner fordi jordbruket, som andre, har fått skattelettelser i denne perioden.
DN170512 Dersom jordbruksfradraget var likestilt i beregningsgrunnlaget med alle andre skatteordninger i jordbruket , ville subsidiebehovet vært 160 millioner kroner, eller én prosent, lavere for å oppnå like høy prosentvis inntektsutvikling som andre grupper.
DN170512 - Inntektene til jordbruket har ikke gått ned som en følge av redusert skatt på alminnelig inntekt.
DN170512 - Er inntektene til jordbruket gått ned med én prosent fra 2015 til 2017 som resultat av redusert verdi av jordbruksfradraget ?
AA170511 - Det er optimisme i jordbruket i Åfjord, sier lederen for det lokale bondelaget, Sigbjørn Gilde.
VG170509 FNs klimaforhandlere i Bonn satt frustrerte igjen tirsdag da Det hvite hus utsatte et møte der det skulle avgjøres om USA vil opprettholde Paris-avtalen, med spesielt fokus på å bekjempe bruken av fossilt brensel i jordbruket .
DN170509 - Vi har avtalt et møte nå i ettermiddag der jordbruket vil gi tilbakemelding om hvordan de ser på tilbudet fra staten, sier statens forhandlingsleder Leif Forsell til Nationen.
AP170509 Det er imidlertid et smutthull i loven, siden forbudet ikke gjelder i jordbruket dersom arbeidsgiveren har mindre enn 50 ansatte.
DN170505 Nationen skriver fredag at overføringene til jordbruket har steget med 223 millioner kroner siden 2014, men at realverdien justert for inflasjon har gått ned med 846 millioner kroner.
DN170505 I så fall legges det opp til budsjettoverføringer på i alt 250 millioner kroner - noe som er mer enn jordbruket har fått i økning i rene subsidier på de tre siste oppgjørene til sammen.
DN170505 Det er ikke vanlig at staten i sitt tilbud til bøndene øker målprisene utover det jordbruket selv har krevd.
DN170505 Jordbruket sto for 8,3 prosent av norske klimagassutslipp i 2014, den fjerde største utslippskilden, og av dette utgjorde metanutslipp fra husdyrenes fordøyelse rundt halvparten ifølge undersøkelser Framtiden i våre hender viser til.
BT170505 Med bedre markedstilpasning har jordbruket ytterligere muligheter til inntektsforbedring, sier han.
BT170505 - Dette var ukjent for oss, og det er ikke noe jordbruket har krevd.
AA170505 Nationen skriver fredag at overføringene til jordbruket har steget med 223 millioner kroner siden 2014, men at realverdien justert for inflasjon har gått ned med 846 millioner kroner.
AA170505 I så fall legges det opp til budsjettoverføringer på i alt 250 millioner kroner - noe som er mer enn jordbruket har fått i økning i rene subsidier på de tre siste oppgjørene til sammen.
AA170505 Det er ikke vanlig at staten i sitt tilbud til bøndene øker målprisene utover det jordbruket selv har krevd.
AA170505 Nationen skriver fredag at overføringene til jordbruket har steget med 223 millioner kroner siden 2014, men at realverdien justert for inflasjon har gått ned med 846 millioner kroner.
AA170505 I så fall legges det opp til budsjettoverføringer på i alt 250 millioner kroner - noe som er mer enn jordbruket har fått i økning i rene subsidier på de tre siste oppgjørene til sammen.
AA170505 Det er ikke vanlig at staten i sitt tilbud til bøndene øker målprisene utover det jordbruket selv har krevd.
AA170505 Med bedre markedstilpasning har jordbruket ytterligere muligheter til inntektsforbedring, sier han.
AA170505 - Dette var ukjent for oss, og det er ikke noe jordbruket har krevd.
DN170501 Etter skuffende vekst i sysselsettingen på 89.000 jobber utenom jordbruket i mars, er det ventet en oppgang på 190.000 nye jobber i april, ifølge estimater innhentet av Bloomberg News.
AP170430 KrF vil ha bredbåndsløft, sier nei til å fjerne akuttkirurgien fra sykehusene i Odda, Narvik og Volda og vil redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. 7.
AA170427 Der snakket han om utfordringene i jordbruket og presset på matjorda i sentrale områder.
AP170423 Vridning mot stordrift i jordbruket
DB170415 Tilgangen på vann og svikt i jordbruket er allerede problematisk i store deler av Midtøsten og Nord-Afrika, områder der migrasjonspresset mot Europa er kraftigst.
DB170415 Der har regnet sviktet tre år på rad, med ødeleggende konsekvenser for jordbruket og for husdyr som er helt sentrale i disse landenes økonomi og matforsyning.
SA170412 Handelsvarer fra det bynære jordbruket fant andre veier til markedet.
AA170412 Det er en dimensjon ved jordbruket som mange bønder lar seg fascinere av, sier landbruksminister Jon Georg Dale.
AA170412 - Da har vi to muligheter, enten å velge Sp-metodikken og holde seg for øynene og håpe at det går bra, eller å bruke det tidsrommet vi har nå, til å gjennomføre reformer i jordbruket slik at det i større grad vil være i stand til å møte denne konkurransen.
AP170411 Det er en dimensjon ved jordbruket som mange bønder lar seg fascinere av, sier landbruksminister Jon Georg Dale.
AP170411 - Da har vi to muligheter, enten å velge Sp-metodikken og holde seg for øynene og håpe at det går bra, eller å bruke det tidsrommet vi har nå, til å gjennomføre reformer i jordbruket slik at det i større grad vil være i stand til å møte denne konkurransen.
AP170411 Det er en dimensjon ved jordbruket som mange bønder lar seg fascinere av, sier landbruksminister Jon Georg Dale.
AP170411 - Da har vi to muligheter, enten å velge Sp-metodikken og holde seg for øynene og håpe at det går bra, eller å bruke det tidsrommet vi har nå, til å gjennomføre reformer i jordbruket slik at det i større grad vil være i stand til å møte denne konkurransen.
DN170408 Stortingets næringskomité bestemte i landbruksmeldingen at jordbruket ikke skal avgiftsbelegges.
DN170408 Da landbruksmeldingen ble behandlet av Stortingets næringskomité torsdag, fastslo en samlet komité, inkludert Venstre, KrF og SV, at « de biologiske prosessene i jordbruket ikke skal avgiftsbelegges slik 'Grønn skattekommisjon' har foreslått ».
DB170408 Hvor vanskelig det enn er, må Kristoff holde seg unna punkteringer og uhell om han skal utfordre Tom Boonen, Peter Sagan og Greg Van Avermaet under de ridderaktige duellene over infrastrukturen til det gamle jordbruket i nærheten av Roubaix.
SA170406 Regjeringen vil ha færre ordninger i jordbruket , men komiteen bestiller en « finmasket » struktur på virkemidlene også i framtiden.i ¶
SA170406 Regjeringen var klar for tøffe kutt i klimagassutslippene som ville rammet jordbruket hardt, men komiteen vil ikke avgiftsbelegge i tråd med Grønn skattekommisjons forslag.
SA170406 Komiteen mener at målet skal være å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.
SA170406 I tillegg understrekes det at klimakrav i jordbruket skal gjennomføres på en slik måte at distriktspolitiske- og landbrukspolitiske målsettinger ivaretas.i ¶
SA170406 Hele målsettingen med landbrukspolitikken er at Norge skal utnytte produksjonsmulighetene i jordbruket .
DN170405 Han sier han vil investere i ny teknologi og kvitte seg med begrensninger i jordbruket .
BT170405 Tilskudd til verdensarvområdene og utvalgte kulturlandskap i jordbruket .
AP170405 Tilskudd til verdensarvområdene og utvalgte kulturlandskap i jordbruket .
AP170405 Tilskudd til verdensarvområdene og utvalgte kulturlandskap i jordbruket .
AA170405 Han sier han vil investere i ny teknologi og kvitte seg med begrensninger i jordbruket .
SA170404 Han sier han vil investere i ny teknologi og kvitte seg med begrensninger i jordbruket .
BT170401 Lillebø ¶ | Jordbruket spesialiseres til sårbarhet ¶
DA170330 Dagen før jordbruket skal levere inn sine krav foran årets jordbruksforhandlinger.
BT170327 Tilskuddsandelen i jordbruket har de siste årene blitt skjevfordelt til fordel for bønder i sør og øst.
AA170327 Tilskuddsandelen i jordbruket har de siste årene blitt skjevfordelt til fordel for bønder i sør og øst.
AA170327 Fra Hordaland og nordover langs Vestlandet har jordbruket samlet tapt en tilskuddsandel på 86,6 millioner kroner i løpet av fire år.
AA170327 ( ©NTB ) ¶ | - Tilskuddsandelen i jordbruket skjevt fordelt ¶
AA170325 « Det burde være unødvendig å minne Senterpartiet på at jordbruket og dets utvikling alltid har vært internasjonalt » skriver Pål Adrian Ryen i dette debattinnlegget.
AA170325 Selv om det burde være unødvendig å minne Senterpartiet på at jordbruket og dets utvikling alltid har vært internasjonalt.
VG170323 SVs Torgeir Knag Fylkesnes mener jordbruket , helt unødvendig, settes i en svært krevende situasjon.
VG170323 Dette er svært uheldig, og ikke minst uforskammet overfor jordbruket , sier han til NTB.
DA170323 SVs Torgeir Knag Fylkesnes mener jordbruket , helt unødvendig, settes i en svært krevende situasjon.
DA170323 Dette er svært uheldig, og ikke minst uforskammet overfor jordbruket , sier han til NTB.
AA170323 Dette er svært uheldig, og ikke minst uforskammet overfor jordbruket , som har ventet på behandlingen av denne meldingen, sier Pollestad.
DA170319 For en befolkning som livnærer seg av landbruk, er forholdene vanskelige : Jordbruket er regnavhengig, sanitærforholdene er dårlige og det er lite tilgang på rent vann.
DB170227 Dette er mer enn hva landets bilindustri, jordbruket og oljeindustrien eksporterer for, sier Sacks til The Forbes.
AP170225 Spre sprøytemidler i jordbruket
AA170221 | Færre årsverk i jordbruket
BT170220 Overilt satsing på ideologisk jordbrukspolitikk førte til tapet av selve grunnlaget i jordbruket - bondens nedarvede kunnskap og nyvinning.
BT170220 Om gårdene ligger brakk noen tiår mens idealer om markedsliberalisme råder over jordbruket , kan vi som den gamle Sovjetstaten miste selve grunnlaget spesialiseringen bygger på.
BT170220 La oss ikke legge til byrden ved å overspesialisere det jordbruket vi tross alt har.
BT170220 Internasjonalt øker oppmerksomheten på genetisk mangfold i jordbruket .
BT170220 I dag ser vi tilbake på kommunismen og rister på hodet over en ideologi som økte sårbarheten på grunn av statlig overstyring av jordbruket .
BT170220 | Jordbruket spesialiseres til sårbarhet ¶
AP170215 Han fortsetter : « Særleg er omtala av « kostnadseffektiv matproduksjon som hovudmål for jordbruket » nok til å skremma sjølv den tøffaste.
AA170214 Historikere ved NTNU har stilt opp i rettssaker og støttet påstander om at reindriften kom etter jordbruket til Rørosregionen.
AP170212 Aleksandr Lukasjenko glemmer ikke sin bakgrunn fra jordbruket - her høster far og sønn poteter sensommeren 2015.
DN170203 Det ble skapt 227.000 nye jobber utenom jordbruket i USA i januar, 47.000 flere jobber enn ventet.
DN170203 ¶ Det ble skapt 227.000 nye jobber utenom jordbruket i USA i januar, ifølge den månedlige jobbrapporten fra Bureau of Labor Statistics.
DN170203 Endringer i sysselsettingen utenom jordbruket beregnes ut fra tall i en undersøkelse som blir gjort på 557.000 arbeidsplasser.
DN170203 Det ble skapt 227.000 nye jobber utenom jordbruket i USA i januar, viser den månedlige jobbrapporten fra Det amerikanske arbeidsdepartementets statistikkfløy Bureau of Labor Statistics fredag.
DN170127 Selv om enkelte regioner også kan oppleve noen positive virkninger, som gunstigere vilkår for jordbruket i deler av Nord-Europa, vil de fleste regionene og sektorene påvirkes negativt, fastlås det i rapporten som kom denne uka.
DB170126 Våre politiske motstandere hevdet at jordbruket ville bli rasert med landbruksministere fra Frp.
DB170123 Sentralisering av jordbruket . 12.
DB170116 Denne våren skal stortinget behandle stortingsmeldingen om jordbruket .
AP170112 Men la oss komme til poenget : ¶ Jordbruket har endret seg mer de siste femti årene enn det har gjort de siste ti tusen årene.
AP170112 Men la oss komme til poenget : ¶ Jordbruket har endret seg mer de siste femti årene enn det har gjort de siste ti tusen årene.
BT170110 Flommene vil derfor trolig få store økonomiske konsekvenser for reiselivet og jordbruket .
BT170110 Flommene vil derfor trolig få store økonomiske konsekvenser for reiselivet og jordbruket .
DN170106 I desember ble det skapt 156.000 arbeidsplasser utenom jordbruket i USA, viser den månedlige jobbrapporten fra det amerikanske arbeidsdepartementet.
AP160901 Jordbruket kollapset ¶
DA160804 Brunsneglen har større appetitt for friske planter, og derfor er den et problem i hagen og i jordbruket , eksempelvis for jordbærbøndene.
DB160721 Halvparten av klimautslippene fra jordbruket kommer fra fordøyelsen til husdyrene, også kalt promp.
AP160428 På samme måte må skadelige planter eller dyr i jordbruket identifiseres riktig for å bekjempes effektivt.
AP160321 Rivende utvikling på to områder : Det konvensjonelle jordbruket effektiviseres ved hjelp av droner, roboter, satellittbilder, big data og genmanipulering.
AP160117 - Vi regner med resesjon i år, og jordbruket og tørken spiller en vesentlig rolle, sier analytikeren George Glynos.
AP160117 - Vi regner med resesjon i år, og jordbruket og tørken spiller en vesentlig rolle, sier analytikeren George Glynos.
AP160107 At en sektor som jordbruket nå også følger etter, viser etter hans mening at dette om ikke lenge vil gjelde de fleste bransjer.