NL171009 Staten dekker utgiftene til den felles vegadministrasjonen, jf veglova § 19.
NL171009 Den felles vegadministrasjonen for riks- og fylkesveg hører i dag under Vegdirektoratet i riksvegsaker og under fylkeskommunen i fylkesvegsaker, jf veglova § 10.
AA171003 » Men Trondheims boligpotensial er høyere enn beregnet boligbehov fram mot 2050, selv om høy befolkningsvekst alternativet skulle skje, jf . kommuneplanmelding om byutvikling.
AA171003 Transittkaias kaier hadde anløp av 136 skip med varetonnasje 277 196, jf . havnestatistikk 2015.
VG170926 « Statens helsetilsyn har kommet til at begge forskningsprosjektene er omfattet av helseforskningslovens virkeområde, og at de manglet nødvendig forhåndsgodkjenninger fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk ( REK ), jf . helseforskningsloven § 9.
VG170926 Vi har videre kommet til at Norges idrettshøgskole har brutt hovedkravet til organisering av forskning i helseforskningsloven § 6, jf . forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning, og forsvarlighetskravet i helseforskningsloven § 5 », skriver tilsynet.
DB170926 « Statens helsetilsyn har kommet til at begge forskningsprosjektene er omfattet av helseforskningslovens virkeområde, og at de manglet nødvendig forhåndsgodkjenninger fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk ( REK ), jf . helseforskningsloven § 9.
DB170926 Vi har videre kommet til at Norges idrettshøgskole har brutt hovedkravet til organisering av forskning i helseforskningsloven § 6, jf . forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning, og forsvarlighetskravet i helseforskningsloven § 5 », skriver tilsynet.
NL170922 Skal de akseptere en kostnad på mellom tre og femten millioner for et godt leveår ( jf . legemiddelfirmaets egne beregninger ) ?
DB170914 En praksis KrF på ingen måte er alene om, jf .
DN170913 - Vi ser den foreslåtte refinansieringen som et nytt eksempel på hovedaksjonærens unike finansielle kapasitet siden 1,1 milliarder kroner i friske midler allerede er på plass, skriver analytikerne i rapporten som er titulert « JF steps up to the plate ».
DA170907 ) § 7 jf . § 6 som inneholder forbud mot villedende og urimelig handelspraksis », skriver Forbrukerombudet i et brev til dem.
AA170906 Britenes kritikk, som har vært ganske intens, må sees i sammenheng med den generelle motstanden mot alt som er overnasjonalt i øyriket, jf Brexit.
VG170901 De kalde fakta er at selve definisjonen av doping ( Wada-koden art 1, jf 2.1 ) ikke forutsetter bevisst juks, mens utmålingsreglene som gjelder nettopp skal skille mellom ulike type saker.
DA170831 Store barnehageeiere har felles innkjøp av systemer og programmer som de i dag har full rett til å benytte seg av jf . loven.
DB170818 Barn på flukt har særlige rettigheter om beskyttelse og humanitær hjelp jf .
DB170817 Folk som slåss for å bevare monumentene, jf .
DA170812 Det beste på konserten var sekvensene med danseren Silas Henriksen ( tidligere sett i Bechs videoer ), der de fulgte hverandre rundt på scenen som skygger av hverandre, og speilet hverandres bevegelser, jf « Echo ».
AA170809 I tilfeller medmindretallsregjering har sentrum hatt stor politisk innflytelse, jf . i dagens situasjon og Gro Harlem Brundtlands tre regjeringer.
DB170724 Men hvor grensa går, er høyst foranderlig og diskuterbar og svært ofte ganske inkonsekvent, jf . den stadig like vanskelige offentlige debatten om hvor mye kvinners av- og påkledning som skal offentlig reguleres og menes noe om.
AA170721 Agder-fylkene er like mye rovdyrfylker som Buskerud og Oppland, jf . rovbasen ( R/S peker på Oppland og Buskerud som rovdyrfylkene i sin sammenligning ).
AA170706 De kan dermed unntas offentlighet, jf . offentlighetsloven § 14 første ledd », heter det i et avslag om innsyn fra 28. juni.
VG170630 Den slår fast at barn og unge over 12 år skal samtykke når det kommer til flytting eller utenlandsopphold dersom ikke minst en av foreldre med foreldreansvar er med ( jf .
NL170628 Et læringsutbytte jf .
NL170628 En av de viktigste endringene i den nye fagutdanningen, jf . utkast studieplan, er å styrke den tverrfaglige forståelsen og samarbeid mellom det forebyggende arbeid og den operative delen av yrket.
DB170628 Lov om Barneverntjenester gjelder for alle barn i Norge jf . lovens § 1 - 2.
DN170620 « JF » er initialene til John Fredriksen, og Trøim gjorde det klart at denne skolen var langt viktigere for ham enn noen formell utdannelse.
AA170616 Vedtak i sak 4/17 verbalt forslag 13 kjennes derfor ugyldig og oppheves, jf . kommuneloven § 59 nr. 4 andre ledd.
AP170608https://www.aftenposten.no/osloby/Smugfilmet-kollegene-pa-larertoalettet-622784b.html Skolen har ikke nye opplysninger om saken jf . medieoppslag.
AP170608https://www.aftenposten.no/norge/Forbrukerombudet-Oncolomeds-markedsforing-av-kreftbehandling-i-utlandet-er-ulovlig-622722b.html Forbrukerombudet mener Oncolomeds markedsføring er i strid med Markedsføringslovens §§ 7 og 8, jf . § 6 som forbyr villedende og urimelig handelspraksis, samt § 10 om prismerking og den tilhørende forskriften om prisopplysninger. § 7.
AP170608 Skolen har ikke nye opplysninger om saken jf . medieoppslag.
AP170608 Forbrukerombudet mener Oncolomeds markedsføring er i strid med Markedsføringslovens §§ 7 og 8, jf . § 6 som forbyr villedende og urimelig handelspraksis, samt § 10 om prismerking og den tilhørende forskriften om prisopplysninger. § 7.
AP170605 Dersom pasientjournaler er offentlige dokumenter, jf .
DB170526 Like gjerne kan vi si at det splitter, skaper mistenksomhet og avstand og det som verre er, mellom folk som tidligere bare var vanlige naboer, jf .
VG170524 La oss håpe det finnes aktuelle kandidater blant de 11 søkere som ikke vil ha sine navn offentliggjort, jf dagens VG ¶
BT170522 Uansett anføres at Gulsvik ikke har vunnet rettigheter til utbetalingene, jf . avtaleloven § 33. - 15 - 16-025171ASD-BORG/03 Det er nedlagt slik påstand : 1.
BT170522 Tilbakesøkning kan skje etter en konkret vurdering og under hensyn til rimelighet, jf .
BT170522 Til tross for at institusjonene får medhold i punkt 1, mener lagmannsretten at Gulsvik har vunnet saken " i det vesentlige ", jf . tvisteloven § 20-2 annet ledd.
BT170522 Sakskostnader Amund Gulsvik har vunnet saken mot Innovest AS, og har krav på å få full dekning for sine sakskostnader for denne del av saken, jf . tvisteloven § 20-2.
BT170522 Oslo tingrett besluttet å forene sakene til felles behandling, jf . tvisteloven § 15-6, og avsa 1. desember 2015 dom med slik domsslutning : Sak 15-008052TVI-OTIR/08 1.
BT170522 Institusjonene har anført at dersom lagmannsretten skulle komme til at de ikke er parter i avtalen må kommisjonsloven § 13, jf . § 53 anvendes analogisk, og gi grunnlag for eiendomsrett.
BT170522 Institusjonene hadde ikke betalingsplikt, fordi overføringen bygger på en urimelig avtale, jf . avtaleloven § 33.
BT170522 Innovest kontrollerte innsendte krav og bilag, utstedte lønns- og trekkoppgaver, utbetalte lønn og godtgjørelser og betalte arbeidsgiveravgift i perioden oktober 2002 til oktober 2013 da Innovest stanset utbetalingene, jf . pkt. 10 nedenfor. 9.
BT170522 Innovest inngikk også avtale med en lege ansatt ved et annet helseforetak enn Helse Bergen, jf .
BT170522 I relasjon til foreldelse må eier og Innovest identifiseres, særlig når man mener at Innovest formidlet midlene på vegne av institusjonene, jf .
BT170522 Han brukte blant annet arbeidsgivers ressurser til å drive " butikk i - 14 - 16-025171ASD-BORG/03 butikken " og skjulte arrangementet for kollegaer og overordnede, jf .
BT170522 Et sentralt poeng med å stifte Innovest var at selskapet skulle være kontraktspart, og at virksomhet skulle " outsources ", jf . blant annet Samarbeidsavtalen pkt. 3.2 og Stener Kvinnslands presentasjon for styret i Helse Bergen fra 29. mars 2006.
BT170522 Det foreligger ikke tungtveiende grunner som gjør det rimelig å frita Innovest AS helt eller delvis fra kostnadsansvaret, jf . tvisteloven § 20-2 tredje ledd.
BT170522 Det er vist til at GenKols-avtalen er en gjensidig bebyrdende avtale, og at det bare er institusjonene som kunne oppfylle avtalen, jf . særlig avtalens pkt. 3 om " Project obligations ".
BT170522 Det er denne kunnskapen som utgjør " omstendigheter han kjente til ", jf . avtaleloven § 33.
BT170522 Dersom ikke institusjonene er part i avtalen anføres det at kommisjonsloven § 13, jf . § 53, bør gis analogisk anvendelse.
BT170522 Beløpet er høyt, men slik - 30 - 16-025171ASD-BORG/03 saken har vært lagt opp fra de ankende partene mener lagmannsretten at kostnadene har vært nødvendige, jf . tvisteloven § 20-5 første ledd.
BT170522 juni 2005, som det for lagmannsretten ikke har vært nødvendig å ta stilling til, jf . ovenfor.
AP170518 Til grunn for faktoren 0,75 prosent var en gjennomsnittlig reallønnsvekst på 1,5 prosent for de yrkesaktive, jf . odelstingsproposisjon. 37 ( 2008-2009 ).
NL170515 Kanskje handler ikke vår historie først og fremst om seksuelle overgrep og barnemishandling på internater, slik som i Canada, jf .
AA170511 Folkehelseinstituttet har anslått dette tallet til cirka 200, altså flere enn det antall som blir drept i trafikken årlig ( jf . kronikk i Adresseavisen 2. mai 2017 ).
BT170504 I denne sammenhengen fremstår « taubåten » som « avfall » jf . forurensningsloven § 28.
AP170504 Reservasjonen skal registreres i register over digital kontaktinformasjon og reservasjon, jf . kapittel 7.
BT170429 Rumenere som tigger på gaten i Bergen, gjør det enten ut fra materiell nød, i Romania, eller som skalkeskjul for kriminalitet i Bergen, jf .
BT170429 At folk skal overleve på grunnlag av almisser, har aldri vært god tone, jf .
DB170426 Utvalget mener også at siktelsen av mor medførte et presseetisk ansvar for også å få frem denne siden av saken, jf .
DB170426 Sakens alvor og sakens karakter utløste et stort informasjonsbehov, jf .
AP170425https://www.aftenposten.no/norge/Parwin-og-dotrene-romte-fra-tvangsekteskap-Norske-myndigheter-viser-til-sharialover-nar-hun-nektes-a-fa-barna-til-Oslo-616902b.html » UNE viser samtidig til Landinfos notat om familielovgivning i Afghanistan, som er en kombinasjon av lover, tradisjonell rett og sharia ( hanafilovskolen ) : ¶ «... fedre har ansvar for å sikre forsørgelse av sine døtre til de blir gift, jf .
AP170425 » UNE viser samtidig til Landinfos notat om familielovgivning i Afghanistan, som er en kombinasjon av lover, tradisjonell rett og sharia ( hanafilovskolen ) : ¶ «... fedre har ansvar for å sikre forsørgelse av sine døtre til de blir gift, jf .
AA170421 20 år, beregnes dette tallet å stige til over 14 000 personer ( jf .
DA170420 Utvalget mener også at siktelsen av mor medførte et presseetisk ansvar for også å få frem denne siden av saken, jf .
DA170420 Sakens alvor og sakens karakter utløste et stort informasjonsbehov, jf .
AP170420 Utvalget mener også at siktelsen av mor medførte et presseetisk ansvar for også å få frem denne siden av saken, jf .
AP170420 Sakens alvor og sakens karakter utløste et stort informasjonsbehov, jf .
AP170420 januar fikk for barna som berøres av publiseringen, jf . pkt 4.8 i VVP.
DA170410 Bussveien ble ikke besluttet fordi den var billigst, men fordi den var den beste løsningen totalt sett, jf .
AP170404 Organinterne dokument, jf . § 1 - 1 til § 1-3, registrerer organet i journalen så langt organet finn det tenleg.
AP170404 » Hussain ( § 33 første ledd første punktum jf.§ 31 første ledd første punktum jf . våpenforskriften § 9 « for å ha eid eller innehatt elektrosjokkvåpen uten aktverdig formål. » - Skuffet ¶
SA170401 Det er tillatt å særbehandle kjønn for å oppnå likestilling, jf . likestillingslovens paragraf 7 og forskrift til lov.
BT170330 Vær varsom-plakaten vektlegger medienes uavhengighet ( jf . punkt 2.1 og 2.2 ), og det er avgjørende at disse prinsippene følges for at pressens skal kunne fylle sin samfunnsoppgave.
BT170330 Selv om utvalget forstår at klager tar saken inn for PFU, mener utvalget at Fischer har kunnet være tilstrekkelig uavhengig i sitt virke som kommentator, jf .
BT170330 BT kunne derimot med fordel vært enda tydeligere overfor sine lesere om at Fischer har et stortingsverv, jf .
DB170327 Ser en bort fra lønnstrekk som skatt, pensjon med videre, kan trekk i lønn bare gjennomføres dersom det på forhånd er fastsatt i skriftlig avtale, jf paragraf 14-15 ( 2, bokstav c ).
AA170318 - Politiet N-Trøndelag ( @politiNTrondops ) March 18, 2017 ¶ Jf FV17 : nødetater på stedet.
DA170315 Eritsland tar for seg også flere andre dommer før han konkluderer med at « samlet sett finner ikke påtalemyndigheten at noen av de gjennomgåtte avgjørelser kan tas til inntekt for at tiltalte i denne saken handlet i berettiget harme jf . strl. § 56 bokstav b.
VG170310 Mangfold i befolkningen er ofte framhevet som en fordel ( jf . kongens tale ).
DB170307 Det har hele tiden vært stilt strenge krav til faglig kvalitet, jf . navn som Aukrust, Bjerkholt og Longva som lenge var ryggraden i avdelingen.
AA170307 Regelmessige konsultasjoner ved helsestasjonen gir kommunen et godt grunnlag for innsamling av data for å skaffe seg nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen, jf . folkehelseloven § 5, da helsestasjonen har svært høy oppslutning blant alle befolkningsgrupper.
DB170306 Fra 1.1.2017 er det ikke lenger tillatt å installere varmeinstallasjoner for fossilt brensel ( jf TEK10 § 14-4 første ledd ) i nybygg og ved omfattende rehabilitering av eksisterende bygg.
VG170221 Hva begrepet innebærer, er helt tydelig presisert i WADA-koden ( art 1, jf . 2.1 ).
DN170217 « Finanstilsynet finner at de forhold som er omtalt i det foregående, representerer så alvorlige og systematiske brudd på bestemmelser i verdipapirhandelloven og tilhørende forskrifter at vilkårene for å tilbakekalle Foretakets tillatelser til å yte investeringstjenester er til stede, jf . vphl. § 9-4 ( 1 ) nr. 4.
AA170208 Men så ble jeg arbeidsledig - høyst ufrivillig - og måtte forholde meg til Nav - denne ordningen som jf .
DB170120 NN « dømmes for overtredelse av straffeloven ( 2005 ) $ 1 56 annet ledd, alkoholloven $ 10 - 1 første ledd jf $ 8-9 første ledd nr. 5, politiloven $ 30 nr 1 jf $ 5, straffeloven ( 2005 ) $ 162 første punktum jf annet punktum, sammenholdt med straffeloven ( 2005 ) $ 79 bokstav a ) til en bot på kr, 15.000 - kroner femtentusen- subsidiært fengsel i l5 - femten- dager. » | Kan kidnappede tenårings
DB170120 5, politiloven $ 30 nr 1 jf $ 5, straffeloven ( 2005 ) $ 162 første punktum jf annet punktum, sammenholdt med straffeloven ( 2005 ) $ 79 bokstav a ) til en bot på kr, 15.000 - kroner femtentusen- subsidiært fengsel i l5 - femten- dager. » | Kan kidnappede tenåringsjenter i hotpants redde katastroferedaktøren Shyamalan ?
DB170120 5, politiloven $ 30 nr 1 jf $ 5, straffeloven ( 2005 ) $ 162 første punktum jf annet punktum, sammenholdt med straffeloven ( 2005 ) $ 79 bokstav a ) til en bot på kr, 15.000 - kroner femtentusen- subsidiært fengsel i l5 - femten- dager. » | Kan kidnappede tenåringsjenter i hotpants redde katastroferedaktøren Shyamalan ?
AP170113 Fritak fra taushetsplikten ble gitt i Stortinget i form av egen lov, jf Stortingets vedtak 29. januar 2015.
AP170110 « I kontrollperioden 01.10.16 - 31.10.16 har renovatørene arbeidet mye og utover rammene for tillatt arbeidstid uten at det forelå nødvendige avtaler med tillitsvalgte eller samtykke til gjennomsnittsberegning og tillatelse til utvidet overtid fra Arbeidstilsynet, jf . aml. §§ 10-5 og 10-6. » skriver Arbeidstilsynet i rapporten.
AP170110 « I kontrollperioden 01.10.16 - 31.10.16 har renovatørene arbeidet mye og utover rammene for tillatt arbeidstid uten at det forelå nødvendige avtaler med tillitsvalgte eller samtykke til gjennomsnittsberegning og tillatelse til utvidet overtid fra Arbeidstilsynet, jf . aml. §§ 10-5 og 10-6. » skriver Arbeidstilsynet i rapporten.
DN170109 « Finanstilsynet finner at de forhold som er omtalt i det foregående, representerer så alvorlige og systematiske brudd på bestemmelser i verdipapirhandelloven og tilhørende forskrifter at vilkårene for å tilbakekalle Foretakets tillatelser til å yte investeringstjenester er til stede, jf . vphl. § 9-4 ( 1 ) nr. 4.
AP170103 Helsetjenesten må imidlertid vurdere om barnevernstjenesten skal underrettes dersom det er grunnlag for det, jf . helsepersonelloven § 33 om opplysningsplikt til barnevernstjenesten.
AP170103 Helsetjenesten må imidlertid vurdere om barnevernstjenesten skal underrettes dersom det er grunnlag for det, jf . helsepersonelloven § 33 om opplysningsplikt til barnevernstjenesten.
AP160308 Det overordnede mål for de ovennevnte pliktene har vært å bidra til en lønnsom sjømatindustri som sikrer bosetting og sysselsetting i kystdistriktene, jf . deltagerlovens formålsparagraf.
AP160308> Det overordnede mål for de ovennevnte pliktene har vært å bidra til en lønnsom sjømatindustri som sikrer bosetting og sysselsetting i kystdistriktene, jf . deltagerlovens formålsparagraf.