VG171211 Selv om deler av Afghanistan er utrygt, ble flere og flere av de unge afghanerne sendt til internflukt i sitt eget land, i Kabul.
VG171211 Det åpnet for at mange flere enslige mindreårige asylsøkere kan sendes til internflukt i sitt eget land så snart de fyller 18 år.
DB171201 Kirken krever at Stortinget umiddelbart gjeninnfører rimelighetsvilkår for returer til hjemlandet slik at Norge unngår å sende sårbare mennesker tilbake til internflukt og at utlendingsmyndighetene intensiverer arbeidet med å vurdere sårbarheten for afghanske flyktninger.
DB171201 Nå som mange av « oktoberbarna » fyller 18 og skal tvangsreturneres, har konsekvensene av å utvise enslige unge til internflukt blitt tydelige.
AP171201 Kirken krever at Stortinget umiddelbart gjeninnfører rimelighetsvilkår for returer til hjemlandet slik at Norge unngår å sende sårbare mennesker tilbake til internflukt og at utlendingsmyndighetene intensiverer arbeidet med å vurdere sårbarheten for afghanske flyktninger.
DB171130 Blant annet må de ha blitt henvist til såkalt internflukt i hjemlandet, og de må ha hatt midlertidig oppholdstillatelse fram til de fikk endelig svar på sin søknad om beskyttelse fra UDI og UNE.
DB171130 Vi må huske på at midt oppi alt vi diskuterer på Stortinget og i media - fullt av abstrakte ord som rimelighetsvilkår, retur til internflukt , midlertidig opphold og sårbarhetskriterier - så finnes det mennesker.
DB171124 I asylretten er det etablert en del begrensninger for når man kan henvise noen til internflukt i hjemlandet - det må simpelthen være sånn noenlunde levelig der.
BT171121 Stortinget har nå pålagt regjeringen at enslige mindreårige som har blitt henvist til internflukt og fått midlertidig opphold fra 1. oktober 2016 skal få saken behandlet på nytt.
BT171121 Det er særlig på grunn av bortfallet av det som kalles rimelighetsvilkåret i forbindelse med internflukt , som gjør at myndighetene nå kan returnere barn som har et reelt behov for beskyttelse, til hjemlandet.
DA171120 Rimelighetsvilkåret ble opphevet i asylforliket, og dette rammet mange av de mindreårige asylsøkerne, som tidligere ikke ville blitt sendt ut, fordi det ville vært ansett som urimelig å sende dem til internflukt .
DB171117 Ifølge Austenå, er Norge det eneste landet i Europa som har fjernet rimelighetsvurderingen når det gjelder retur til internflukt .
DB171116 Denne uken sikret Arbeiderpartiet flertall for at alle enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år som er vedtatt returnert til såkalt internflukt siden 1. oktober i fjor, skal få saken vurdert på nytt.
BT171116 Vi har lenge vært urolige for situasjonen til de unge asylsøkerne som har hatt midlertidig oppholdstillatelse og som skal returneres til et annet sted enn der de flyktet fra ( internflukt ) etter at de har fylt 18 år.
AP171116 Urimelighetsvilkåret ved internflukt
NL171115 Utlendingsmyndighetene må legge større vekt på unge asylsøkeres sårbarhet når de vurderer hvorvidt de ved fylte 18 år skal sendes tilbake til andre deler av landet enn hjemstedet sitt, såkalt « internflukt ».
BT171115 Som et ledd i Stortingets innvandringsforlik sommeren 2016 var Ap og Sp med på å fjerne det såkalte rimelighetsvilkåret ved internflukt .
BT171115 Rimelighetsvilkåret gjorde tidligere at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
BT171115 Rimelighetsvilkåret gjorde tidligere at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
BT171115 En del flyktninger fra disse provinsene kan imidlertid sendes tilbake til såkalt internflukt i Kabul, mener norske myndigheter.
BT171115 Arbeiderpartiet foreslår at alle enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år som er vedtatt returnert til såkalt internflukt siden 1. oktober i fjor, skal få saken vurdert på nytt.
BT171115 Internflukt betyr at en asylsøker fra en utrygg del av et land sendes tilbake til en annen del av landet som antas å være trygg - for eksempel til Kabul i Afghanistan.
BT171115 Det er også mulig å henvise til internflukt til andre steder i Afghanistan.
AP171115 Vilkåret, som gjorde at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, ble fjernet 1. oktober i fjor.
VG171114 For noen av dem - fra de farligste områdene - sier Stortinget at de ikke skal kunne henvises til internflukt .
VG171114 På forslag fra Ap vedtok Stortinget i dag at enslige mindreårige som det siste har fått midlertidig opphold til de fyller 18 år - og så skal sendes til internflukt i sitt eget land - skal få saken sin behandlet på nytt.
VG171114 Når sakene behandles på nytt, skal det ifølges Aps forslag legges mer vekt på om de unge ikke har omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser hvis de skal sendes på internflukt i sitt eget land.
VG171114 De fleste i denne situasjonen er afghanere som UDI har vedtatt at sendes på internflukt i hovedstaden Kabul.
VG171114 - Så er vi også ansvarlige for å ha vært med på å fjerne det såkalte rimelighetsvilkåret, som gjør det enklere å henvise til internflukt i det landet du blir returnert til.
VG171114 Selv om deler av Afghanistan er utrygt, sendes i dag mange av de unge afghanerne til internflukt i sitt eget land, i Kabul.
VG171114 Det åpnet for at mange flere enslige mindreårige asylsøkere kan sendes til internflukt i sitt eget land så snart de fyller 18 år.
VG171114 Ap foreslår nå å innføre sårbarhetskriterier, så UDI skal legge større vekt på om 18-åringer egentlig kan sendes til internflukt i områder hvor de ikke har ressurser eller tilknytning.
VG171114 Ap ber nå om at de som har fått midlertidig opphold og blitt henvist til internflukt fra 1. oktober i fjor, da rimelighetsvilkåret ble fjernet, får sine saker behandlet på nytt.
VG171114 Selv om deler av Afghanistan er utrygt, sendes i dag mange av de unge afghanerne til internflukt i sitt eget land, i Kabul.
VG171114 Det åpnet for at mange flere enslige mindreårige asylsøkere kan sendes til internflukt i sitt eget land så snart de fyller 18 år.
VG171114 Ap ber også om at sakene til disse enslige mindreårige som har fått midlertidig opphold og skulle sendes til internflukt i sitt eget land - behandles på nytt og at de ikke returneres før den nye behandlingen.
DN171114 Rimelighetsvilkåret gjorde tidligere at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men i stedet fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
DN171114 Rimelighetsvilkåret gjorde tidligere at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men i stedet fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
DN171114 Listhaug viste imidlertid til at Ap tidligere har sagt at asylreglene ikke skal endres, men at det vil være konsekvensen hvis instruksen om henvisning til internflukt oppheves.
DN171114 Aps forslag tirsdag handler om at alle enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år som er vedtatt returnert til internflukt siden 1. oktober i fjor, skal få saken vurdert på nytt.
DB171114 Aps forslag handler om at alle enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år som er vedtatt returnert til internflukt siden 1. oktober i fjor, skal få saken vurdert på nytt.
DB171114 - Vi må også huske at det er flere av de som har fått midlertidig tillatelse som aldri har vært i Afghanistan, eller at de har bodd i andre land som flyktninger, og som nå blir henvist til internflukt i Kabul : Til en by og et land de kanskje ikke en gang kjenner, sier Daniel Laabak.
DB171114 Aps forslag handler om at alle enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år som er vedtatt returnert til internflukt siden 1. oktober i fjor, skal få saken vurdert på nytt.
DB171114 Det innebærer at lle som kom til Norge som enslige mindreårige enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år, og som er vedtatt returnert til internflukt siden 1.oktober i fjor, skal få sakene sine revurdert.
DB171114 utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt . » ( NTB ) ¶
DB171114 oktober 2016 og frem til i dag, som gjelder enslige mindreårige asylsøkere som er henvist til internflukt og som har fått midlertidig opphold, blir vurdert på nytt », sier Ap-forslaget.
DB171114 UDI mente Norge burde legge seg tettere opp til EU, som ikke returnerer denne sårbare gruppen til internflukt uten å vurdere om de har mulighet til å overleve på et fremmed sted uten nettverk.
DB171114 UNHCR, som har mandat til å føre tilsyn med at statene oppfyller sine forpliktelser etter flyktningkonvensjonen, var klare på at rimelighet må vurderes hvis internflukt skal anvendes.
DB171114 UNE viste i sin høringsuttalelse til at læren om internflukt oppsto i statspraksis på midten av 1980-tallet.
DB171114 UNE mente at statspraksis « taler for at Norge er folkerettslig forpliktet til å ha et rimelighetsvilkår ved internflukt », når en asylsøker ellers fyller vilkårene etter flyktningkonvensjonen.
DB171114 Slik konvensjonen tolkes i praksis, må internflukt være trygt, tilgjengelig og rimelig.
DB171114 Norge er eneste land i Europa som anvender internflukt uten et slikt vilkår, i strid med flyktningkonvensjonen.
DB171114 I så fall vil søkeren ifølge UNE ha rett til flyktningstatus hvis internflukt er urimelig.
DB171114 Fjerningen av rimelighetsvilkåret i oktober 2016 har ført til at barn som flykter alene og som tidligere fikk flyktningstatus i Norge, i dag får avslag på asyl fordi de kan henvises til internflukt et annet sted i hjemlandet.
DB171114 Den norske praksisen er basert på opphevingen av det såkalte rimelighetsvilkåret ved internflukt .
DA171114 Rimelighetsvilkåret gjorde tidligere at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
DA171114 Rimelighetsvilkåret gjorde tidligere at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
DA171114 Men Listhaug viste til at Ap tidligere har sagt at asylreglene ikke skal endres, men at det vil være konsekvensen hvis instruksen om henvisning til internflukt oppheves.
DA171114 Aps forslag tirsdag handler om at alle enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år som er vedtatt returnert til internflukt siden 1. oktober i fjor, skal få saken vurdert på nytt.
DA171114 utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt . » ( NTB ) ¶
DA171114 Rimelighetsvilkåret gjorde tidligere at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
DA171114 Rimelighetsvilkåret gjorde tidligere at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
DA171114 Men Listhaug viste til at Ap tidligere har sagt at asylreglene ikke skal endres, men at det vil være konsekvensen hvis instruksen om henvisning til internflukt oppheves.
DA171114 Aps forslag tirsdag handler om at alle enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år som er vedtatt returnert til internflukt siden 1. oktober i fjor, skal få saken vurdert på nytt.
DA171114 utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt . » ( NTB ) ¶
AP171114 Som et ledd i Stortingets innvandringsforlik sommeren 2016 var Ap og Sp med på å fjerne det såkalte rimelighetsvilkåret ved internflukt .
AP171114 Rimelighetsvilkåret gjorde tidligere at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
AP171114 Rimelighetsvilkåret gjorde tidligere at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
AP171114 En del flyktninger fra disse provinsene kan imidlertid sendes tilbake til såkalt internflukt i Kabul, mener norske myndigheter.
AP171114 Arbeiderpartiet foreslår at alle enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år som er vedtatt returnert til såkalt internflukt siden 1. oktober i fjor, skal få saken vurdert på nytt.
AP171114 Internflukt betyr at en asylsøker fra en utrygg del av et land sendes tilbake til en annen del av landet som antas å være trygg - for eksempel til Kabul i Afghanistan.
AP171114 Tirsdag vedtok Stortinget med 66 mot 44 stemmer Aps fire forslag som vil gi alle enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år som er vedtatt returnert til såkalt internflukt siden 1. oktober i fjor, skal få saken vurdert på nytt.
AP171114 utlendingsforskriften § 8 - 8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt .
AP171114 Internflukt betyr at de returneres til et område av landet som anses som tryggere enn det de kommer fra.
AP171114 Rimelighetsvilkåret gjorde tidligere at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
AP171114 Rimelighetsvilkåret gjorde tidligere at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
AP171114 Arbeiderpartiet varslet mandag kveld at det ville fremme forslag om at alle enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år som er vedtatt returnert til såkalt internflukt siden 1. oktober i fjor, skal få saken vurdert på nytt.
AP171114 - Det skal vurderes om barna har tilgang til omsorgspersoner, nettverk eller har andre forutsetninger til å klare seg der de vil bli sendt ved internflukt , sa Støre.
AP171114 utlendingsforskriften § 8 - 8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt .
AP171114 Internflukt betyr at de returneres til et område av landet som anses som tryggere enn det de kommer fra.
AP171114 Rimelighetsvilkåret gjorde tidligere at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
AP171114 Rimelighetsvilkåret gjorde tidligere at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
AP171114 Ap varslet mandag kveld at de ville fremme forslag om at alle enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år som er vedtatt returnert til såkalt internflukt siden 1. oktober i fjor, skal få saken vurdert på nytt.
AP171114 - Det skal vurderes om barna har tilgang til omsorgspersoner, nettverk eller har andre forutsetninger til å klare seg der de vil bli sendt ved internflukt , sa Støre.
AP171114 utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt . » | Forsker om asylvedtak : Endrer ikke ankomstbildet til Europa ¶
AP171114 Internflukt betyr at de returneres til et område av landet som anses som tryggere enn det de kommer fra.
AA171114 Rimelighetsvilkåret gjorde tidligere at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
AA171114 Rimelighetsvilkåret gjorde tidligere at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
AA171114 Men Listhaug viste til at Ap tidligere har sagt at asylreglene ikke skal endres, men at det vil være konsekvensen hvis instruksen om henvisning til internflukt oppheves.
AA171114 Aps forslag tirsdag handler om at alle enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år som er vedtatt returnert til internflukt siden 1. oktober i fjor, skal få saken vurdert på nytt.
VG171113 Selv om deler av Afghanistan er utrygt, sendes i dag mange av de unge afghanerne til internflukt i sitt eget land, i Kabul.
VG171113 Det åpnet for at mange flere enslige mindreårige asylsøkere kan sendes til internflukt i sitt eget land så snart de fyller 18 år.
VG171113 Ap ber nå om at de som har fått midlertidig opphold og blitt henvist til internflukt fra 1. oktober i fjor, da rimelighetsvilkåret ble fjernet, får sine saker behandlet på nytt i henhold til de nye sårbarhetskriteriene. 4.
SA171113 Rimelighetsvilkåret gjorde tidligere at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
SA171113 Rimelighetsvilkåret gjorde tidligere at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
SA171113 Leder i Arbeiderpartiet ( Ap ) Jonas Gahr Støre vil at unge, enslige asylsøkere skal gjennom en sårbarhetsvurdering før de eventuelt returneres til internflukt .
SA171113 Han sier Ap ikke ønsker å få tilbake rimelighetsvilkåret fordi partiet støtter økt bruk av internflukt .
SA171113 Ap vil at alle enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år som er vedtatt returnert til internflukt siden 1. oktober i fjor, skal få saken vurdert på nytt.
SA171113 - Dette er en ekstra sårbar gruppe, og vi vil at det skal gjøres vurderinger om de har tilgang til omsorgspersoner, nettverk eller har andre forutsetninger til å klare seg der de vil bli sendt ved internflukt .
DN171113 Rimelighetsvilkåret gjorde tidligere at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
DN171113 Rimelighetsvilkåret gjorde tidligere at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
DN171113 Han sier Ap ikke ønsker å få tilbake rimelighetsvilkåret fordi partiet støtter økt bruk av internflukt .
DN171113 Forslaget vil gjelde unge enslige asylsøkere i aldersgruppen 16 til 18 år som har fått avslag på asylsøknaden sin, fått innvilget midlertidig opphold fram til 18-årsdagen, for så å henvises til internflukt .
DN171113 Ap vil at alle enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år som er vedtatt returnert til internflukt siden 1. oktober i fjor, skal få saken vurdert på nytt.
DN171113 - Dette er en ekstra sårbar gruppe, og vi vil at det skal gjøres vurderinger om de har tilgang til omsorgspersoner, nettverk eller har andre forutsetninger til å klare seg der de vil bli sendt ved internflukt .
DB171113 Stortinget ber Regjeringen sørge for at alle saker med vedtak fra og med 01.10.2016 og frem til i dag, som gjelder enslige mindreårige asylsøkere som er henvist til internflukt og som har fått midlertidig opphold, stilles i bero.
DB171113 Stortinget ber Regjeringen sørge for at alle saker med vedtak fra og med 01.10.2016 og frem til i dag, som gjelder enslige mindreårige asylsøkere som er henvist til internflukt og som har fått midlertidig opphold, blir vurdert på nytt.
DB171113 Rimelighetsvilkåret gjorde tidligere at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig », skriver NTB.
DB171113 Rimelighetsvilkåret gjorde tidligere at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig », skriver NTB.
DB171113 Dagbladet får opplyst at partiet vil ha en ny vurdering av asylbarna, og ber om at alle enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år som er vedtatt returnert til internflukt siden 1. oktober i fjor, skal få saken vurdert på nytt.
DB171113 utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt .
DB171113 utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt , oppheves med virkning for vurderingen av disse sakene.
DA171113 Rimelighetsvilkåret gjorde tidligere at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
DA171113 Rimelighetsvilkåret gjorde tidligere at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
DA171113 Han sier Ap ikke ønsker å få tilbake rimelighetsvilkåret fordi partiet støtter økt bruk av internflukt .
DA171113 Forslaget vil gjelde unge enslige asylsøkere i aldersgruppen 16 til 18 år som har fått avslag på asylsøknaden sin, fått innvilget midlertidig opphold fram til 18-årsdagen, for så å henvises til internflukt .
DA171113 Ap vil at alle enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år som er vedtatt returnert til internflukt siden 1. oktober i fjor, skal få saken vurdert på nytt.
DA171113 - Dette er en ekstra sårbar gruppe, og vi vil at det skal gjøres vurderinger om de har tilgang til omsorgspersoner, nettverk eller har andre forutsetninger til å klare seg der de vil bli sendt ved internflukt .
BT171113 Rimelighetsvilkåret gjorde tidligere at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
BT171113 Rimelighetsvilkåret gjorde tidligere at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
BT171113 OKTOBERBARNA : Leder i Arbeiderpartiet ( Ap ) Jonas Gahr Støre vil at unge, enslige asylsøkere skal gjennom en sårbarhetsvurdering før de eventuelt returneres til internflukt .
BT171113 Han sier Ap ikke ønsker å få tilbake rimelighetsvilkåret fordi partiet støtter økt bruk av internflukt .
BT171113 Forslaget vil gjelde unge enslige asylsøkere i aldersgruppen 16 til 18 år som har fått avslag på asylsøknaden sin, fått innvilget midlertidig opphold fram til 18-årsdagen, for så å henvises til internflukt .
BT171113 Ap vil at alle enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år som er vedtatt returnert til internflukt siden 1. oktober i fjor, skal få saken vurdert på nytt.
BT171113 - Dette er en ekstra sårbar gruppe, og vi vil at det skal gjøres vurderinger om de har tilgang til omsorgspersoner, nettverk eller har andre forutsetninger til å klare seg der de vil bli sendt ved internflukt .
AP171113 Han sier Ap ikke ønsker å få tilbake rimelighetsvilkåret fordi partiet støtter økt bruk av internflukt .
AP171113 De som er henvist til internflukt etter 1. oktober i fjor, skal få sine søknader vurdert på nytt.
AP171113 Arbeiderpartiet vil innføre sårbarhetskriterier slik at terskelen for å returnere unge asylsøkere til internflukt i hjemlandet blir høyere.
AP171113 Aps forslag vil gjelde unge enslige asylsøkere i aldersgruppen 16 til 18 år som har fått avslag på asylsøknaden sin, fått innvilget midlertidig opphold fram til 18-årsdagen, for så å henvises til internflukt .
AP171113 - Dette er en ekstra sårbar gruppe, og vi vil at det skal gjøres vurderinger om de har tilgang til omsorgspersoner, nettverk eller har andre forutsetninger til å klare seg der de vil bli sendt ved internflukt .
AP171113 - Dette er bra, ett skritt i riktig retning, men nå må de gå videre og få tilbake rimelighetsvurderingen ved bruk av internflukt , sier generalsekretær Ann-Magrit Austenå i Norsk organisasjo for asylsøkere, NOAS.
AA171113 Stortinget ber Regjeringen sørge for at alle saker med vedtak fra og med 01.10.2016 og frem til i dag, som gjelder enslige mindreårige asylsøkere som er henvist til internflukt og som har fått midlertidig opphold, stilles i bero.
AA171113 Stortinget ber Regjeringen sørge for at alle saker med vedtak fra og med 01.10.2016 og frem til i dag, som gjelder enslige mindreårige asylsøkere som er henvist til internflukt og som har fått midlertidig opphold, blir vurdert på nytt.
AA171113 Rimelighetsvilkåret gjorde tidligere at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
AA171113 Rimelighetsvilkåret gjorde tidligere at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
AA171113 utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt .
AA171113 utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt , oppheves med virkning for vurderingen av disse sakene.
NL171112 Enslige, mindreårige asylsøkere deporteres straks man antar at de har fylt 18, til internflukt i et land herjet av terror, som dreper barn, unge og voksne hver dag.
BT171112 Vi sender ungdommer tilbake til internflukt , usikkerhet og krig.
BT171112 Det er et paradoks at vi anser det som trygt å sende ungdommer på internflukt til et land vår egen regjering fraråder nordmenn å reise til.
DB171111 Han forteller at SV også vil foreslå å få tilbake det såkalte rimelighetskravet for å returnere asylsøkere til internflukt .
DB171111 Uten komitébehandling og uten at det ble gjennomført muntlig høring slik at fagfolk fikk uttale seg, ble det bestemt at enslige mindreårige kan dømmes i stor skala til internflukt og dermed midlertidig opphold.
DB171111 Spørsmålet er hvorfor ikke opposisjonspartiene Ap og Sp forsto rekkevidden av å gå inn for å fjerne rimelighetsvilkåret for bedømmelse av internflukt ?
DB171111 Det spiller ingen rolle om de var 14 eller 15 år da de kom til Norge, så lenge de fyller 16 år på vedtakstidspunktet kan de dømmes til internflukt i Kabul.
DA171111 Han forteller at SV også vil foreslå å få tilbake det såkalte rimelighetskravet for å returnere asylsøkere til internflukt .
DA171111 Da har Venstre også varslet et eget forslag, for å hindre at ungdommer som kom til Norge som mindreårige kan bli returnert til internflukt i Afghanistan når de har fylt 18.
AA171111 Han forteller at SV også vil foreslå å få tilbake det såkalte rimelighetskravet for å returnere asylsøkere til internflukt .
AA171111 Da har Venstre også varslet et eget forslag, for å hindre at ungdommer som kom til Norge som mindreårige kan bli returnert til internflukt i Afghanistan når de har fylt 18.
AA171111 Han forteller at SV også vil foreslå å få tilbake det såkalte rimelighetskravet for å returnere asylsøkere til internflukt .
AA171111 Da har Venstre også varslet et eget forslag, for å hindre at ungdommer som kom til Norge som mindreårige kan bli returnert til internflukt i Afghanistan når de har fylt 18.
NL171109 Både sikkerhetssituasjon og vurdering av tilbakesending til internflukt for barn må revurderes kraftig.
DA171109 Mens SV ønsker umiddelbar stans i alle returer til Afghanistan, foreslår Venstre at returstansen bare skal gjelde barn som kom alene til Norge og som nå henvises til internflukt .
DA171109 For et år siden fikk regjeringen flertall ved hjelp av Sp og Ap for forslaget om å fjerne det såkalte rimelighetsvilkåret ved internflukt .
DA171109 Det førte til at langt flere asylsøkere kunne henvises til internflukt i hjemlandet.
DB171108 Hun håper de to partiene også kan være med og gjeninnføre rimelighetsvilkåret for internflukt ; den omstridte regelenedringen som regjeringen, Ap og Sp vedtok mot Venstre og KrF sine stemmer i fjor.
DA171108 Regjeringen fikk i 2016 flertall ved hjelp av Sp og Ap for forslaget om å fjerne det såkalte rimelighetsvilkåret ved internflukt .
DA171108 Det åpnet nettopp for at flere grupper av asylsøkere kunne sendes tilbake til internflukt i hjemlandet enn hva tilfellet var før.
DA171108 Venstre foreslår i likhet med SV umiddelbar returstans, men går inn for at denne kun gjelder utsendelse av barn som kom alene og som henvises til internflukt i Afghanistan.
BT171108 Venstre foreslår i likhet med SV umiddelbar returstans, men går inn for at denne kun gjelder utsendelse av barn som kom alene og som henvises til internflukt i Afghanistan.
AA171108 - Norge vurderer internflukt når det er mulig.
AA171108 - Norge vurderer internflukt når det er mulig.
AA171108 Venstre foreslår i likhet med SV umiddelbar returstans, men går inn for at denne kun gjelder utsendelse av barn som kom alene og som henvises til internflukt i Afghanistan.
AA171106 Direktoratet mener også det er trygt å returnere flyktninger til såkalt internflukt i hovedstaden i Kabul.
VG171101 Dermed kan afghanerne sendes til internflukt i Kabul : ¶
DB171031 Da mener vi i Bergen at partiet på Stortinget må tydeliggjøre hva som ligger i sårbarhetskriterier, slik at det presiseres at folk ikke blir sendt til internflukt i Afghanistan, sier Valhammer.
VG171026 Etter at Arbeiderpartiet var med å sikre regjeringen flertall for å fjerne rimelighetsvilkåret for internflukt , har antall enslige mindreårige som får midlertidig opphold i Norge, eksplodert.
SA171026 Ap støttet regjeringens forslag om å fjerne rimelighetsvilkåret for internflukt slik at det ble vanskeligere for enslige mindreårige å få opphold i Norge.
DB171026 Da ble det såkalte rimelighetsvilkåret for internflukt opphevet i utlendingsloven, noe som særlig har rammet enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan.
AA171026 Ap støttet regjeringens forslag om å fjerne rimelighetsvilkåret for internflukt slik at det ble vanskeligere for enslige mindreårige å få opphold i Norge.
DB171025 Det skyldes delvis lovendringen om å oppheve rimelighetsvilkåret for internflukt i utlendingsloven, som Ap, Sp, og regjeringspartiene fjernet i fjor sommer.
DB171021 UDI mener han har rett på beskyttelse, men sier likevel nei til søknaden om asyl fordi de mener han kan henvises til internflukt .
DB171021 I stedet blir de henvist til internflukt i Kabul, hvor de da vil være uten nettverk, familier og mulighet til å skape seg et liv, sier Ine Johannesen i Vergeforeningen.
DB171021 Da ble det såkalte rimelighetsvilkåret for internflukt fjernet, noe som ifølge UDI har fått store konsekvenser for særlig mindreårige afghanske asylsøkere.
DA171020 Norge er også det eneste landet i Europa som har fjernet det såkalte rimelighetsvilkåret, som betyr at myndighetene ikke lenger må vurdere om det er rimelig eller ikke å returnere asylsøkere til internflukt .
DA171020 Norge er også det eneste landet i Europa som har fjernet det såkalte rimelighetsvilkåret, som betyr at myndighetene ikke lenger må vurdere om det er rimelig eller ikke å returnere asylsøkere til internflukt .
VG171019 Flere sendes nå tilbake til Kabul for internflukt , en praksis som ifølge UDI gjør Norge strengere enn de fleste europeiske land.
DB171018 På grunn av bortfallet av det som kalles rimelighetsvilkåret i forbindelse med internflukt , kan ungdommer som har et helt reelt behov for beskyttelse i Norge, uansett returneres til hjemlandet.
DN171006 En midlertidig tillatelse betyr at de kan returneres til internflukt i sitt hjemland når de fyller 18, skriver avisen.
DN171006 Brein-Karlsen understreker at dersom henvisning til internflukt anses utrygt på grunn av fare for forfølgelse, dødsstraff, tortur, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, vil man ikke bli returnert.
DA171006 Ikke alle stater anvender internflukt .
DA171006 I mange saker før lovendringen ble internflukt vurdert som urimelig, og flyktningstatus ble derfor gitt.
DA171006 I fjor høst fjernet Stortinget kravet om at det må vurderes om det er urimelig eller ikke å returnere asylsøkere til internflukt .
DA171006 I boka skriver han at Norge er det eneste landet i Europa som har fjernet kravet om at internflukt ikke må være urimelig, og at Norge og Nederland var de eneste landene i Europa som returnerte barn til Afghanistan i 2016.
DA171006 Hvorvidt henvisning til internflukt vil være trygt avgjøres av UDI og UNE etter en konkret vurdering, blant annet basert på foreliggende landinformasjon.
DA171006 Han viser til at FNs høykommissær for flyktninger har slått fast at det må foreligge en rimelighetsvurdering før noen kan henvises til internflukt i sine hjemland.
DA171006 Han påpeker at internflukt ikke er eksplisitt regulert i flyktningkonvensjonen.
DA171006 En midlertidig tillatelse betyr at de unge asylsøkerne kan returneres til internflukt i sitt hjemland når de fyller 18 år.
DA171006 Andenæs tror staten kan tape igjen hvis noen av de unge asylsøkerne som blir sendt tilbake til internflukt i Afghanistan, får prøvd sin sak i en domstol.
DA171006 - Vi kan ikke se at opphevelsen av « rimelighetsvilkåret » ved internflukt bryter med våre folkerettslige forpliktelser.
DA171006 - Hvis henvisning til internflukt anses utrygt av nevnte årsaker, vil det ikke bli henvist til internflukt - da vil søkeren få asyl.
DA171006 - Hvis henvisning til internflukt anses utrygt av nevnte årsaker, vil det ikke bli henvist til internflukt - da vil søkeren få asyl.
DA171006 - Dersom søknaden om asyl blir avslått fordi det anses trygt å henvise til internflukt , skal utlendingsmyndighetene alltid vurdere om det kan gis oppholdstillatelse etter den skjønnsmessige bestemmelsen i utlendingsloven § 38.
DA171006 Internflukt
DA171006 Ikke alle stater anvender internflukt .
DA171006 I mange saker før lovendringen ble internflukt vurdert som urimelig, og flyktningstatus ble derfor gitt.
DA171006 I fjor høst fjernet Stortinget kravet om at det må vurderes om det er urimelig eller ikke å returnere asylsøkere til internflukt .
DA171006 I boka skriver han at Norge er det eneste landet i Europa som har fjernet kravet om at internflukt ikke må være urimelig, og at Norge og Nederland var de eneste landene i Europa som returnerte barn til Afghanistan i 2016.
DA171006 Hvorvidt henvisning til internflukt vil være trygt avgjøres av UDI og UNE etter en konkret vurdering, blant annet basert på foreliggende landinformasjon.
DA171006 Han viser til at FNs høykommissær for flyktninger har slått fast at det må foreligge en rimelighetsvurdering før noen kan henvises til internflukt i sine hjemland.
DA171006 Han påpeker at internflukt ikke er eksplisitt regulert i flyktningkonvensjonen.
DA171006 En midlertidig tillatelse betyr at de unge asylsøkerne kan returneres til internflukt i sitt hjemland når de fyller 18 år.
DA171006 Andenæs tror staten kan tape igjen hvis noen av de unge asylsøkerne som blir sendt tilbake til internflukt i Afghanistan, får prøvd sin sak i en domstol.
DA171006 - Vi kan ikke se at opphevelsen av « rimelighetsvilkåret » ved internflukt bryter med våre folkerettslige forpliktelser.
DA171006 - Hvis henvisning til internflukt anses utrygt av nevnte årsaker, vil det ikke bli henvist til internflukt - da vil søkeren få asyl.
DA171006 - Hvis henvisning til internflukt anses utrygt av nevnte årsaker, vil det ikke bli henvist til internflukt - da vil søkeren få asyl.
DA171006 - Dersom søknaden om asyl blir avslått fordi det anses trygt å henvise til internflukt , skal utlendingsmyndighetene alltid vurdere om det kan gis oppholdstillatelse etter den skjønnsmessige bestemmelsen i utlendingsloven § 38.
DA171006 Internflukt
AP171006 En midlertidig tillatelse betyr at de kan returneres til internflukt i sitt hjemland når de fyller 18, skriver avisen.
AP171006 Brein-Karlsen understreker at dersom henvisning til internflukt anses utrygt på grunn av fare for forfølgelse, dødsstraff, tortur, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, vil man ikke bli returnert.
DA171002 Nå dømmes de til internflukt i Kabul, som er farligere enn noensinne, uten familie eller nettverk, sier Johannessen.
DA171002 I fjor fikk regjeringen støtte fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet til å fjerne det såkalte rimelighetsvilkåret for internflukt .
DA171002 Ap vedtok på landsmøtet at bruken av midlertidighet må ned, men vil ikke gjeninnføre rimelighetsvilkåret for internflukt .
AA170926 Vilkåret som ble fjernet, det såkalte rimelighetsvilkåret, gjorde at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
AA170926 Vilkåret som ble fjernet, det såkalte rimelighetsvilkåret, gjorde at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
AA170926 Vilkåret som ble fjernet, det såkalte rimelighetsvilkåret, gjorde at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
AA170926 Vilkåret som ble fjernet, det såkalte rimelighetsvilkåret, gjorde at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
VG170925 Det gjorde at de fleste enslige mindreårige ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ( å for eksempel sende noen til Kabul hvis de er fra Helmand-provinsen ) ble sett på som « urimelig ».
VG170925 Det gjorde at de fleste enslige mindreårige ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ( å for eksempel sende noen til Kabul hvis de er fra Helmand-provinsen ) ble sett på som « urimelig ».
DB170911 Partiet vil jobbe for å bedre forholdene til barn på flukt i Norge, ved å gjeninnføre rimelighetsvilkåret for internflukt og jobbe for å redusere bruken av midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere.
DB170911 Innvandring og asyl : Venstre støttet de fleste innstrammingene fra Frp-regjeringen, men er imot midlertidighet hos barn og fjerningen av rimelighetsvilkåret for internflukt , som særlig har ført til en økning av tvangsreturer til Afghanistan.
DA170908 Tidligere fikk bare et fåtall i denne gruppen en begrenset oppholdstillatelse, men i oktober 2016 fjernet regjeringen « rimelighetsvilkåret » for å henvise til internflukt - som innebar at enslige mindreårige som kom fra utrygge områder nå kunne henvises til trygge områder i hjemlandet.
DA170908 Tidligere fikk bare et fåtall i denne gruppen en begrenset oppholdstillatelse, men i oktober 2016 fjernet regjeringen « rimelighetsvilkåret » for å henvise til internflukt - som innebar at enslige mindreårige som kom fra utrygge områder nå kunne henvises til trygge områder i hjemlandet.
DB170824 Hun er særlig kritisk til at det såkalte rimelighetsvilkåret for internflukt er tatt bort i fjor høst.
DB170824 Gjeninnføre rimelighetsvilkåret ved henvisning av flyktninger til internflukt, og ikke sende flyktninger på internflukt til områder som er utrygge, som SV mener Norge gjør til Afghanistan.
DB170824 Gjeninnføre rimelighetsvilkåret ved henvisning av flyktninger til internflukt , og ikke sende flyktninger på internflukt til områder som er utrygge, som SV mener Norge gjør til Afghanistan.
DB170824 Frykter destabiliseringRegelendringen om rimelighetsvilkåret, innebærer at norske myndigheter ikke lenger trenger å gjøre en vurdering av om utsendelser er rimelige ; de kan henvise personer til internflukt uansett, med mindre asylsøkerne har en særlig, personlig grunn til å frykte forfølgelse.
DB170818 Likevel vil ikke UDI slutte å henvise enslige asylbarn til internflukt , og dermed vil barna fortsette å få begrensede midlertidige tillatelser.
DB170818 Forslaget gikk ut på å få en ny praksis for enslige asylbarn fra Afghanistan som henvises til internflukt .
VG170704 Vilkåret gjorde at de fleste enslige mindreårige ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
VG170704 Vilkåret gjorde at de fleste enslige mindreårige ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
DA170623 Etter hans erfaring er det tydelig i saker om internflukt i Afghanistan.
DA170614 Stortinget gjorde i fjor endringer i reglene som gjelder internflukt .
DA170614 Sendes til internflukt
DA170614 Fram til da het det at ingen kunne henvises til internflukt i hjemlandet dersom det var " urimelig ", men dette forbeholdet er nå fjernet fra utlendingsloven.
DA170614 Asylsøkere herfra vil bli vurdert sendt til et liv på internflukt i Kabul.
AA170614 Stortinget gjorde i fjor endringer i reglene som gjelder internflukt .
AA170614 Fram til da het det at ingen kunne henvises til internflukt i hjemlandet dersom det var " urimelig ", men dette forbeholdet er nå fjernet fra utlendingsloven.
AA170614 Asylsøkere herfra vil bli vurdert sendt til et liv på internflukt i Kabul.
DB170601 Dette skyldes blant annet endringene som Stortinget innførte i fjor der de fjernet rimelighetshensynet som betyr at man kan henvises til internflukt .
DB170601 De henvises til internflukt , men for mange vil et slikt alternativ ikke være reellt, sier pressekontakt Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS, til Dagbladet.
AP170531 Personer som kommer fra disse provinsene, kan returneres til internflukt i for eksempel Kabul.
DA170524 Tidligere kunne asylsøkere bare sendes til internflukt dersom det kunne anses som et rimelig alternativ, men dette kravet ble fjernet av Stortinget i oktober.
DA170524 Selv om også Norge vurderer retur til Nangarhar som uforsvarlig, får asylsøkere derfra likevel avslag fordi de kan henvises til internflukt .
DA170524 I saker som gjelder søkere fra Nangarhar der det ikke anses for trygt å returnere vedkommende til hjemstedet, vil vi vurdere om det er trygt med internflukt i Kabul.
AA170522 Leder for IDMC, Alezandra Bilak, sier at enkelte kriser forsvinner fra den internasjonale dagsorden - for senere å dukke opp igjen som nye, høye tall for internflukt .
DA170428 I fjor vedtok Stortinget å fjerne kravet om at det skal gjøres en individuell vurdering av om det er « rimelig » å henvise en asylsøker til internflukt .
DA170425 Om lag 70 prosent får avslag, fordi norske myndigheter mener de trygt kan sendes til Kabul eller andre provinser enn hjemprovinsen, såkalt internflukt .
AP170423 Det er gjennomført en rekke innstramninger, blant annet er det blitt lettere å tilbakekalle oppholdstillatelse etter ferier til hjemlandet, innført nye regler for bortvisning av asylsøkere på grensen i en krisesituasjon, lettere å henvise til såkalt « internflukt », strengere regler for familieinnvandring og permanent oppholdstillatelse
DN170422 Tidligere førte dette vilkåret til at de fleste enslige mindreårige ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet.
DN170422 De fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
DN170422 - Stortinget fjernet rimelighetsvilkåret slik at flere mindreårige henvises til internflukt etter fylte 18 år.
DB170422 Hvis de legger i sårbarhet at rimelighetsvilkåret skal gjeninnføres, vil det ha en effekt, da det er henvisning til internflukt uavhengig av nettverk som er den store forskjellen på nå og hvordan det var tidligere.
DB170422 Gjeninnføring av rimelighetsvilkåret for internflukt ville ha hatt effekt, men UDI synes det er vanskelig å vite hva Ap-vedtaket i dag egentlig fører til.
DB170422 Fjerningen av rimelighetsvurderingen, som Ap støttet, gjør at UDI nå kan henvise enslige mindreårige til internflukt til for eksempel Kabul når de fyller 18 år, selv om de kommer fra et helt annet sted i Afghanistan og ikke har noe nettverk i Kabul.
DB170422 - Vi var med på innstrammingene i fjor sommer, men vi og KrF var imot endringene som gjelder mer midlertidig opphold og fjerning av vurderingen av hvordan asylbarna kan klarer å overleve hvis de blir sendt til internflukt .
VG170421 Der har flere sentrale fylkeslag nå samlet seg om et felles krav til Ap-ledelsen, på internflukt og midlertidige tillatelser for asylbarna.
VG170421 Norge er strengere på internflukt enn Sverige.
VG170421 Norge er strenge på internflukt
VG170421 Det er å uklart hvordan Arbeiderpartiet da har tenkt å endre praksis for enslige mindreårige på internflukt .
VG170421 Det er i teorien mulig for regjeringen å instruere UDI slik at flesteparten av disse enslige mindreårige vil få opphold i stedet for at de sendes til internflukt , selv om rimelighetsvlikåret består.
VG170421 Asylopprøret i Ap blekner, etter at flere sentrale fylkeslag gikk hardt ut på å få Ap-ledelsen til å snu midlertidighet og internflukt for asylbarna.
DB170421 For eksempel er det foreslått å gjeninnføre det såkalte rimelighetsvilkåret for internflukt , som ble opphevet av Stortinget med Aps støtte i fjor for å gi opphold til flere.
DA170421 Sendes til internflukt
DA170421 Justisdepartementet og UDI viser til at asylsøkere derfra likevel kan få avslag fordi norske myndigheter mener de trygt kan henvises til å ta opphold i Kabul eller andre provinser, såkalt internflukt .
DA170421 I Frankrike er henvisning til internflukt langt mindre vanlig enn i Norge.
DA170421 Det ble vedtatt at det ikke lenger skal gjøres individuelle rimelighetsvurderinger ved retur til internflukt .
DA170421 Sendes til internflukt
DA170421 Justisdepartementet og UDI viser til at asylsøkere derfra likevel kan få avslag fordi norske myndigheter mener de trygt kan henvises til å ta opphold i Kabul eller andre provinser, såkalt internflukt .
DA170421 I Frankrike er henvisning til internflukt langt mindre vanlig enn i Norge.
DA170421 Det ble vedtatt at det ikke lenger skal gjøres individuelle rimelighetsvurderinger ved retur til internflukt .
VG170420 Flere sentrale fylkeslag jobber på spreng for å få Ap-ledelsen til å snu på midlertidighet og internflukt for asylbarna.
VG170420 Enkelt forklart : Rimelighetsvilkåret gjorde at de fleste enslige mindreårige ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
VG170420 Enkelt forklart : Rimelighetsvilkåret gjorde at de fleste enslige mindreårige ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
DA170420 VG meldte torsdag at sentrale fylkeslag, som Bergen og Rogaland, jobber for å få partiets ledelse til å snu i spørsmål om midlertidig oppholdstillatelse for asylbarn og internflukt for asylbarn ved retur til hjemlandet.
DA170420 VG meldte torsdag at sentrale fylkeslag, som Bergen og Rogaland, jobber for å få partiets ledelse til å snu i spørsmål om midlertidig oppholdstillatelse for asylbarn og internflukt for asylbarn ved retur til hjemlandet.
SA170418 Også bruken av alderstester og praksisen med henvisning til internflukt får kritikk. 4.
AP170418 Også bruken av alderstester og praksisen med henvisning til internflukt får kritikk. 4.
AP170418 Også bruken av alderstester og praksisen med henvisning til internflukt får kritikk. 4.
VG170410 « Det vises til at de som ikke lenger får rett til beskyttelsesstatus fordi rimelig hetskriteriet oppheves, vil få søknadene vurdert etter den skjønnsmessige bestemmelsen i § 38 og at innholdet i denne bestemmelsen normalt vil favne de tilfeller hvor det tidligere ble vurdert urimelig å henvise til internflukt ».
VG170410 Tidligere ble enslige mindreårige som regel ikke henvist til internflukt i for eksempel Kabul i Afghanistan, fordi det ble regnet som « urimelig ».
AA170405 Deretter kan de, om de er fra Afghanistan, sendes til Kabul på internflukt .
AA170405 - Ingen som søker asyl - heller ikke enslige mindreårige - har rett til internasjonal beskyttelse dersom internflukt i eget land er mulig, skrev regjeringen i en pressemelding i slutten av mars.
VG170404 Rimelighetsvilkåret sa at å henvise en enslige mindreårig til internflukt i Kabul ikke må være « urimelig ».
VG170404 For Norge har en utstrakt bruk av internflukt , påpeker Forfang.
VG170404 Etter at det ble fjernet, kan afghanske barn sendes til internflukt i Kabul så snart de fyller 18.
VG170404 Det var den forrige regjeringen som skjerpet inn bruken av internflukt .
VG170404 - Norge er strengere på internflukt
VG170404 - Norge er strengere på internflukt enn de fleste andre land, blant annet ved at man fjernet rimelighetskravet, sier Forfang til VG.
VG170404 - Dette vil ikke få så store konsekvenser for hvor mange som får bli fordi de fleste kan henvises til internflukt , sier Forfang.
VG170404 - At vi skal bruke internflukt er politisk bestemt og har vært her lenge.
AA170404 - Dette vil ikke få så store konsekvenser for hvor mange som får bli, fordi de fleste kan henvises til internflukt , sier Forfang.
AA170404 - Dette vil ikke få så store konsekvenser for hvor mange som får bli, fordi de fleste kan henvises til internflukt , sier Forfang.
AA170404 Partiveteranene mener blant annet det er feil å henvise asylsøkere til internflukt i trygge deler av Afghanistan.
VG170331 UDI ville at mangel på nettverk eller ressurser i området 16-åringen blir henvist til internflukt i, som for eksempel Kabul, skulle ha stor betydning for om 16-åringen får opphold.
VG170331 Regjeringen konkluderte med at UDI ikke kan vurdere enslige mindreårige på 16 og 17 år ulikt på internflukt .
VG170331 Foto : Jørgen Braastad, VG ¶ 16-ÅRINGENE : UDI ville skjerme enslige mindreårige asylsøkere på 16 år mer og foreslo praksisendringer på internflukt , opplyser UDI-direktør Frode Forfang.
VG170331 Enslige mindreårige asylsøkere på 16 til 18 år kan i dag få midlertidig oppholdstillatelse i Norge til de fyller 18 år - da kan de sendes til Kabul på internflukt .
VG170331 De ville gjøre endringer på internflukt .
VG170331 De fleste som rammes av endringen er enslige mindreårige, som nå kan henvises til internflukt , forklarer Forfang.
VG170331 Da fjernet Stortinget bestemmelsen om at å henvise en asylsøker til internflukt i Kabul ikke må være « urimelig ».
VG170331 Altså kan 16-åringer fortsatt henvises til internflukt i Kabul når de fyller 18 år.
VG170331 - Vi foreslo at hvis du var under 17 år skulle du i hovedsak ikke henvises til internflukt , sier UDI-direktør Frode Forfang til VG.
VG170331 - Ingen som søker asyl, heller ikke enslige mindreårige, har rett til internasjonal beskyttelse dersom internflukt i eget land er mulig, påpeker departementet.
VG170331 - Det var et forslag til oppmykning fra vår side, ved at innstramningen for internflukt ikke skulle slå så sterkt inn.
VG170331 - Det som var vårt poeng var at når man skulle skjerpe inn kravene til internflukt ved å fjerne rimelighetskravet, burde vi ikke gå helt ned til 16 år, men stoppe ved 17, sier Forfang.
AA170331 Han understreker at endringen vil ha begrenset betydning for antallet afghanere som får opphold i Norge, siden denne gruppen henvises til internflukt til tryggere områder i Afghanistan. ( ©NTB ) ¶
AA170331 Deretter kan de sendes til Kabul på internflukt .
AA170331 - Vi foreslo at hvis du var under 17 år, skulle du i hovedsak ikke henvises til internflukt , sier UDI-direktør Frode Forfang.
AA170331 - Ingen som søker asyl - heller ikke enslige mindreårige - har rett til internasjonal beskyttelse dersom internflukt i eget land er mulig, skriver regjeringen i en pressemelding.
VG170330 Men prinsippet om internflukt slår veldig kraftig inn så lenge hele landet ikke defineres som generelt utrygt, sier Forfang til VG.
VG170330 Grunnen er internflukt .
VG170330 - Det som er et viktig poeng her, er at det ikke vil få så stort utslag på praksis, fordi vi bruker internflukt , påpeker UDI-direktøren.
VG170330 Internflukt betyr at hvis en person for eksempel ikke kan reise til Helmand-provinsen fordi Helmand defineres som utrygt, så kan personen sendes til Kabul.
VG170330 - Internflukt er generelt den viktigste grunnen til at mange fra Afghanistan får avslag.
VG170308 Kort forklart : Hvis det ble sett på som « urimelig » å sende de enslige mindreårige til internflukt i Kabul - fikk de innvilget beskyttelse. 1. oktober ble dette kravet fjernet, og bare i januar og februar har altså 159 barn fått beskjed om at de bare får opphold i Norge til de er 18 år.
VG170308 oktober, vilkåret som sa at å henvise en enslige mindreårig til internflukt i Kabul ikke må være « urimelig ».
VG170305 oktober, da Stortinget fjernet bestemmelsen om at å henvise en asylsøker til internflukt i Kabul ikke må være « urimelig ».
VG170305 Internflukt til Kabul er en tanke som maner til intens redsel her på asylmottaket i Brumund.
VG170301 Mange asylsøkere fra disse områdene ble derfor henvist til såkalt internflukt i Kabul, selv om de kom fra andre områder, svarer Dag Bærvahr, fagsjef i UDI.
VG170301 - Justeringen vi på eget initiativ har gjort etter februar 2016 innebærer at noen av søkerne som tidligere ville blitt henvist til internflukt i Kabul nå får avslag fordi vi mener de kan returnere til hjemstedet sitt, fortsetter han.
DA170301 - Arbeiderpartiet støtter midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år og støttet fjerningen av rimelighetsvilkåret for internflukt .
VG170228 oktober ble rimelighetsvilkåret for internflukt opphevet, og antallet midlertidige tillatelser skjøt fart.
VG170209 Mange asylsøkere fra disse områdene ble derfor henvist til såkalt internflukt i Kabul, selv om de kom fra andre områder, svarer Dag Bærvahr, fagsjef i UDI.
VG170209 - Justeringen vi på eget initiativ har gjort etter februar 2016 innebærer at noen av søkerne som tidligere ville blitt henvist til internflukt i Kabul nå får avslag fordi vi mener de kan returnere til hjemstedet sitt.
DA170209 I tillegg vedtok Stortinget i fjor å fjerne « rimelighetsvilkåret » for internflukt - som betyr at afghanere som kommer fra utrygge områder kan sendes tilbake til en annen provins uten at det blir vurdert om dette er rimelig eller ikke.
DA170209 I tillegg vedtok Stortinget i fjor å fjerne « rimelighetsvilkåret » for internflukt - som betyr at afghanere som kommer fra utrygge områder kan sendes tilbake til en annen provins uten at det blir vurdert om dette er rimelig eller ikke.
DA170208 I tillegg vedtok Stortinget i fjor å fjerne « rimelighetsvilkåret » for internflukt - som betyr at afghanere som kommer fra utrygge områder kan sendes tilbake til en annen provins uten at det blir vurdert om dette er rimelig eller ikke.
DB170123 Bakgrunnen for den økte midlertidigheten skal være at Stortinget opphevet det såkalte rimelighetsvilkåret for internflukt til Afghanistan i oktober i fjor, og utlendingsmyndighetenes endrede sikkerhetsvurdering av landet.
DB170110 Oppheving av rimelighetsvilkåret ved internflukt har nå stor betydning for hvordan saker blir vurdert hvis du kan reise tilbake til mer trygge deler av hjemlandet enn stedet du egentlig kommer fra.
DB170110 - Opphevet rimelighetsvilkåret ved internflukt
DB161231 Domstolen kom dermed til at Faiz ville ha blitt henvist til internflukt til Kabul og at han ikke kunne sikres en effektiv beskyttelse mot forfølgning.
AP161208 I tillegg til at mange enslige mindreårige asylsøkere ( EMA ) i år har fått tidsbegrensede oppholdstillatelser, skal UDI nå kunne henvise og returnere mindreårige til internflukt i Afghanistan.
AP160602 Også når det gjelder internflukt , ligger det an til en tydeligere innramming.
AP160212 Dette gjelder strengere regler for familiegjenforening, nye regler for enslige mindreårige asylsøkere og økt bruk av såkalt internflukt - det vil si at asylsøkere sendes tilbake til en antatt trygg del av hjemlandet et annet sted enn der de flyktet fra.
AP160210 Kristelig Folkeparti varslet forrige uke at partiet vil si nei til innstramningsforslagene som går på strengere krav for familiegjenforening, midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere og utvidet bruk av å henvise asylsøkere til internflukt i hjemlandet.
AP160201 Det er dokumentert at retur til internflukt i Afghanistan øker konfliktnivået og har direkte innvirkning på stabiliteten og sikkerhetsnivået, sier generalsekretær Liv Kjølseth.
AP160122 Norge mener mesteparten av Irak er trygt og mulig å tvangsreturnere til, også til internflukt .
AP160122 Det vil si at det ikke lenger skal gjøres en skjønnsmessig vurdering av om det er urimelig å henvise en barnefamilie til internflukt .
AP160122 Det var stornemndas drøfting som førte til at UNE i september åpnet for retur og henvising til internflukt i hele Irak.
AP160122 - Vi har vært forsiktige med å henvise barnefamilier til internflukt .
AP160122 - Jeg tror nok at regelverket, om Regjeringens forslag blir vedtatt, vil åpne for mer henvising til internflukt enn i dag, sier Myhre.
AP160122> - Jeg tror nok at regelverket, om Regjeringens forslag blir vedtatt, vil åpne for mer henvising til internflukt enn i dag, sier Myhre.