SA171207 Her står individets opplevde ønske om å bli tatt livet av i fokus.
AP171129 Litt forenklet er hatefulle ytringer i denne undersøkelsen nokså bredt definert som nedverdigende, stigmatiserende, trakasserende eller truende ytringer som rammer individets eller en gruppes verdighet.
AP171128 Regjeringen tar selvsagt hensyn til denne avgjørelsen og andre relevante rettskilder, slik at et lovforslag vil være innenfor rammen av våre forpliktelser og individets rettigheter.
AP171126 Der forarbeidene til FN-erklæringen viser at man helt bevisst søkte å unngå å knytte dens tenkning om individets rettigheter overfor staten til vestlig idéhistorie, starter Kairo-erklæringen med å understreke at den høster fruktene av islams bidrag til menneskets felleshistorie : « Reaffirming the civilizing and historical role of the Islam
SA171125 Historisk sett feires kjærligheten gjerne som en viktig bestanddel i det moderne individets heroiske frihetskamp.
DB171125 Det norske samfunnet er bygget på individets sosiale og moralske frihet til å forme sitt eget liv.
DA171124 Når jeg snakker om mørkeblå, tenker jeg på at jeg er lengst ut mot den siden hvor man setter individets frihet veldig høyt.
DA171124 Hvis du er så sterk tilhenger av individets frihet, bør ikke det også inkludere friheten til å bevege seg fritt over landegrensene ?
VG171120 Vi støtter kampen for individets frihet mot skamvold og negativ sosial kontroll.
VG171120 I dag er de undertrykkende og for noen, livsfarlige aspektene ved skamkultur godt opplyst og kjent i Norge, enten de manifesterer seg som tvangsekteskap, kjønnlemlestelse, frihetsberøvelse, eller andre former for undertrykking av individets frihet.
VG171120 Frivillige - guttene og jentene - de som søker, de som sier i fra, og de som er tause, alle som kjenner denne kampen på kroppen, kan nå få et samlingsted, et sted hvor de er akseptert, hvor hva individets frihet betyr er forstått.
VG171120 Et hjem for alle som står opp for individets frihet i fellesskapet.
VG171120 Et hjem for alle som står opp for individets frihet i fellesskapet, skriver Shabana Rehman Gaarder, med støtte fra Amal Aden og Iram Haq.
VG171120 Alt dette i tillegg til at vi skal produsere, analysere, og bygge opp aksept for individets frihet i det lille landet vi alle kan kalle vårt.
AA171118 Hun pekte på individets eget ansvar for å sette grenser og advarte mot å la ytre idealer styre livet.
DB171117 | Opium er blitt vekstnæring i Afghanistan ¶ ¶ INDIVIDETS SELVBESTEMMELSE : Prinsippet om individuell selvbestemmelse ( autonomi ) ligger til grunn for alle menneskerettigheter, skriver kronikkforfatteren.
DB171117 I de tilfeller hvor personen ikke blir ansett som kompetent til å ta egne avgjørelser blir i stedet individets skjebne lagt i hendene på hva vergemålsmyndighetene finner mest fornuftig.
DB171117 Det er individets selvbestemmelse, og ikke verge- og vergemålsmyndighetenes « objektive » interesser, som må ligge til grunn for ordningen.
AP171114 Hvordan skal vi forholde oss til individets frihet ?
DB171101 Seip, som var sympatisk innstilt til Gerhardsen-regjeringens sosiale og økonomiske politikk, var kritisk til Arbeiderpartiets mangel på forståelse for individets plass i fellesskapet.
AA171031 Skamproduksjonen øker, og i stor grad er skammen knyttet til individets opplevelse av å ikke nå opp til uklart forankrede idealer.
AA171031 For i et samfunn der det synes som om individets sterke stilling også har en bakside, er det behov for både nåde og tilgivelse i fellesskapet.
NL171029 Altså : Hvis det er riktig, det som historikerne hevder, at kunnskap om vår historie bidrar til å utvikle og styrke vår identitet og vår tilhørighet, så er historisk kunnskap viktig både for individets og samfunnets utvikling.
DB171017 I Norge står likestilling og individets frihet sterkt.
DA171014 - Det er bare å ta penger fra de religiøse organisasjonen til de sekulære som jobber med likestilling og individets frihet.
VG171011 Republikanerne har lenge kritisert Obamacare for å innskrenke individets frihet, og har tidligere forsøkt å få loven kjent grunnlovsstridig i 2012.
VG171011 * Motstanderne mener reformen er en innskrenkning av individets frihet.
DB171010 oktober : Æreskultur ødelegger individets frihet.
DA171006 Han understreker at folkerettens forpliktelser går foran ordlyden i utlendingsloven, og viser til § 3, der det står skrevet : « Loven skal anvendes i samsvar med internasjonale regler som Norge er bundet av når disse har til formål å styrke individets stilling. » - UDI er underlagt politisk instruks, alt som oppfattes som en utvidelse av den skal forelegges departementet.
DA171006 Han understreker at folkerettens forpliktelser går foran ordlyden i utlendingsloven, og viser til § 3, der det står skrevet : « Loven skal anvendes i samsvar med internasjonale regler som Norge er bundet av når disse har til formål å styrke individets stilling. » - UDI er underlagt politisk instruks, alt som oppfattes som en utvidelse av den skal forelegges departementet.
DB171002 Det er flott med et flerkulturelt samfunn, men vi må tørre å være ærlig å si at æreskultur ødelegger individets frihet.
DB170922 Motstanderne mener reformen er en innskrenkning av individets frihet.
DB170922 Nå på lørdag når vi en ny milepæl i kampen for individets frihet.
DB170922 Derfor er demonstrasjonen på lørdag en ny milepæl i kampen for like rettigheter og individets frihet i det flerkulturelle Norge.
DB170919 Høyre er opptatt av individets muligheter og private løsninger.
DB170918 Det er den de tolker ut fra i eventuelle saker som går på individets rettssikkerhet, som ved deportering eller reiseforbud.
DB170915 Forslaget er et angrep på individets frihet og våre rettigheter som forbrukere.
DB170910 Individets rett til å fatte egne valg er under press, sier han, og poenget illustreres av en mor i niqab med en ung jente i hijab, og jeg merker allerede at min evne til å ta selvstendige valg svinner hen bare av å se på dem, og jeg er bare sekunder fra å plante et IS-flagg i blomsterkassen, kaste bacone
DA170905 Individets fundamentale rettigheter ivaretas og myndighetenes makt begrenses.
AP170904 Utstillingen inviterer oss til å se og reflektere over hvordan individets sårbarhet, ensomhet og forgjengelighet er noe dypt allmenngyldig og universelt.
DB170823 Individets rett har påvirket norsk og vestlig kultur.
AP170819 Og vi har vært nøye med å bevare individets rettigheter og ytringsfrihet, som Tyskland og mange andre nasjoner har brutt ved å forby symboler som hakekorset, sier Berkeley-professoren.
VG170802 Denne type saker, hvor individets frihet innskrenkes, tar vi på alvor, sier politibetjent Joakim Wenstøp ved Aurskog-Høland lensmannskontor til Indre Akershus Blad, og opplyser at politiet har en mistenkt.
NL170728 Det er en evig utfordring å balansere mellom en sterk offentlig sektor på den ene siden og individets frihet og selvrealisering på den andre siden.
VG170726 * Motstanderne mener reformen er en innskrenkning av individets frihet.
NL170721 Vi må aldri være i tvil, i møtet med andre, om individets ukrenkelighet, om tankens frihet og om frihet til å kunne si det du tenker.
AP170721 Jeg vil derimot forsvare individets rett til politisk dovenskap, selv om vi gjerne hadde sett høyere valgdeltagelse, sier Tetzschner.
DB170719 Motstanderne mener reformen er en innskrenkning av individets frihet.
NL170717 Det er å gå til valg på individets frihet.
BT170704 Bak preiket ditt om individets ansvar skjuler det seg et kjipt menneskesyn.
VG170629 Helt siden demokratiets og menneskerettighetenes fødsel har individets frihet til å tro på det man vil og ytre seg fritt vært sentrale verdier.
DB170629 Hvis staten skal begrense individets frihet, som å bestemme hvordan studenter kan kle seg, må det være riktig.
DB170629 Mange unge menn med minoritetsbakgrunn har et brennende engasjement for individets frihet og det er viktig at det blir synliggjort og støttet.
DB170614 Det er et liberalt dilemma at individets religionsfrihet blir overkjørt av samfunnets behov, men her mener jeg retten til å kunne se hvem man møter i det offentlige rom trumfer enkeltpersoners rett til å skjule sin identitet.
FV170613 Prisen deles ut hvert andre år, til en internasjonal forfatter som fremmer ideen om individets frihet i samfunnet.
DA170613 Spørsmålet er om heldekkende ansiktsplagg er en så stor utfordring at det legitimerer det å innskrenke individets frihet.
AP170611 Selv om negativ sosial kontroll bryter med individets rettigheter, er det ikke nødvendigvis straffbart.
AA170611 De protesterte mot sharialover som de framholder er uforenlige med vestlig demokrati og individets rettigheter.
AA170611 De protesterte mot sharialover som de framholder er uforenlige med vestlig demokrati og individets rettigheter.
DA170610 Nå vil medlemmene marsjere for å protestere mot sharialover som de framholder er uforenlige med vestlig demokrati og individets rettigheter.
AA170610 Nå vil medlemmene marsjere for å protestere mot sharialover som de framholder er uforenlige med vestlig demokrati og individets rettigheter.
NL170609 Vårt ønske er at individets deltagelse med samfunnet skal være basert på frihet fra tvang.
NL170609 Vi stiller oss i sentrum på norsk politisk skala da vi er liberale på individets sosiale rettigheter, men til høyre når det gjelder fri markedsøkonomi.
NL170609 Hva skjer da med vår kritiske sans, eller den demokratiske tanke, som vil si individets rett til selv å bestemme, planlegge og leve sitt eget liv ?
DB170531 Jeg stusser litt over om « individets rett » for noen få skal trumfe oss andre Meninger ¶
NL170524 Individets rett til å oppleve natur, eller å ferdes fritt i skog, fjell, fjæra eller sjøen er udiskutabel.
BT170522 Derimot er det mer krevende å trekke grensen for når uformell, kollektiv innblanding i individets meningsfrihet blir illegitim.
DB170521 » Men jeg stusser litt på om « individets rett » for noen få fartsglade ungdommer skal trumfe vår andres rett til rekreasjon, kajakkpadling og glede ved fuglekikking.
DB170521 Individets rett er en utfordring i så måte.
VG170514 I praksis fører altså foreldrenes rett til at inngrepet går på bekostning av individets autonomi.
DB170505 Vi har fått høre at utviklingen er nødvendig og naturlig, at den sikrer individets valgfrihet og bedriftenes næringsfrihet, og fremmer økonomisk vekst og effektivitet.
DB170429 Sekulariseringsprosessene ble initiert av de troende selv, og det ekstreme fokuset på individets frihet og valg slik det har utspilt seg i nyere historie, er utenkelig uten reformasjonen.
DB170428 Når personvernet svekkes, reduseres også individets frihet, handlingsrom og autonomi.
SA170427 Tilhørighet til et folk eller en nasjon, uansett hvordan man definerer det kollektive, er avhengig av individets tilslutning til et fellesskap og et felles prosjekt, og ikke avhengig av etniske, religiøse, eller språklige bakgrunn.
SA170427 Tilhørighet til et folk eller en nasjon, uansett hvordan man definerer det kollektive, er avhengig av individets tilslutning til et fellesskap og et felles prosjekt, og ikke avhengig av etniske, religiøse, eller språklige bakgrunn.
DB170420 Framstilt annerledes, koranen vektlegger dannelsen av samfunnssystemer og styringsorganer som tilrettelegger for individets selvrealisering.
DB170420 Her viser han til hvordan nyliberalismen fikk overraskende drahjelp av kulturradikalere som mer eller mindre hadde forlatt sin kapitalismekritikk til fordel for en kritikk rettet mot alle forhold i samfunnet som kunne legge bånd på individets hemningsløse selvutfoldelse.
DB170418 Samme år ble det også bråk i forkant av Vebjørn Sands utstilling « Individets valg » i samme lokaler.
DB170329 I over en time fortalte Sherin om sin intuitive vei til å bli en øverste leder i moskeen, sin visjon om en mer demokratisk religionsutøvelse med respekt for individets frihet og for likestilling og mangfold.
VG170324 * Motstanderne mener reformen er en innskrenkning av individets frihet.
SA170320 Mens USA har bedret nivået på to av kriteriene, inntekt og forventet levealder, har landet lavere nivåer av sosial sikkerhet, følelse av individets frihet og en høyere grad av opplevelse av korrupsjon i myndighetene og økonomien.
FV170320 Mens USA har bedret nivået på to av kriteriene, inntekt og forventet levealder, har landet lavere nivåer av sosial sikkerhet, følelse av individets frihet og en høyere grad av opplevelse av korrupsjon i myndighetene og økonomien.
AP170320 Mens USA har bedret nivået på to av kriteriene, inntekt og forventet levealder, har landet lavere nivåer av sosial sikkerhet, følelse av individets frihet og en høyere grad av opplevelse av korrupsjon i myndighetene og økonomien.
AP170320 Mens USA har bedret nivået på to av kriteriene, inntekt og forventet levealder, har landet lavere nivåer av sosial sikkerhet, følelse av individets frihet og en høyere grad av opplevelse av korrupsjon i myndighetene og økonomien.
AA170320 Mens USA har bedret nivået på to av kriteriene, inntekt og forventet levealder, har landet lavere nivåer av sosial sikkerhet, følelse av individets frihet og en høyere grad av opplevelse av korrupsjon i myndighetene og økonomien.
DB170317 En spesifikk personlighetsforstyrrelse er en alvorlig forstyrrelse av individets karaktermessige konstitusjon og atferdsmønstre, som vanligvis omfatter flere områder av personligheten, og nesten alltid forbundet med betydelige personlige og sosiale problemer.
VG170314 ) mener individets frihet fører til at færre får helseforsikring.
VG170313 * Motstanderne mener reformen er en innskrenkning av individets frihet.
VG170307 * Motstanderne mener reformen er en innskrenkning av individets frihet.
VG170306 * Motstanderne mener reformen er en innskrenkning av individets frihet.
DB170306 Utlendingsloven skal etter § 3 anvendes i samsvar med internasjonale regler, som Norge er bundet av, når disse har til formål å styrke individets stilling.
AP170222 Shabana Rehman både provoserer og inspirerer i sitt virke som komiker, artist, spaltist og debattant, og hun er brennende engasjert i individets frihet.
AP170222 Shabana Rehman både provoserer og inspirerer i sitt virke som komiker, artist, spaltist og debattant, og hun er brennende engasjert i individets frihet.
AP170222 Shabana Rehman både provoserer og inspirerer i sitt virke som komiker, artist, spaltist og debattant, og hun er brennende engasjert i individets frihet.
DB170212 De hemmelige tjenestenes virksomhet befinner seg midt i et veikryss av vanskelige avveininger : Individets rettigheter står mot statlig kontroll og overvåking, trygghet veies mot frihet, ny teknologi utvider demokratiske kanaler, men kan også brukes mot borgerne osv.
DB170130 Vi argumenterer for å styrke individets frihet til å bestemme over sin egen tid, og ikke bare muligheten til å benytte mer effektive offentlige institusjoner.
AP170126 Viktigst er individets ukrenkelighet, frihet, demokrati og likhet for loven.
SA170119 Sandelson minnet om at hvert enkelt menneskes prioriteringer og handlinger gjøres ut fra individets grunnleggende verdivalg.
AP161210 Jeg er humanetiker fordi jeg verdsetter individets frihet over alt.
AP161002 Ved motstrid mellom grupperettigheter og individuelle rettigheter må hensynet til individets frihet alltid ha forrang.
AP161002 Individets frihet må alltid ha forrang ¶
AP160607 Evolusjonspsykologi er en gren innen psykologi som vurderer om hvordan vi tenker, føler eller handler kan ha hatt en funksjon for individets overlevelse og reproduksjon i vår arts historie.
AP160405 Goldwaters sterke motstand mot makt på føderalt nivå, samt sterke forsvar for delstatenes, individets og bedriftenes frihet har preget partiet til i dag.
BT160308 Målet med feminisme er å skape et samfunn der individets kjønn ikke begrenser dem fra en rettferdig sjanse til suksess og lykke, uavhengig om du er mann eller kvinne.
AP160226 Individets rett og plikt til ansvar for egen velferd og skepsis til staten er kjerneverdier i amerikansk politisk kultur.
AP160218 Den ideologiske forskjellen er ikke vanskelig å få øye på i spørsmål om kjønn og likestilling : Skal vi innskrenke individets frihet for å oppnå det vi mener er bra for samfunnet ?
AP160217 Men de fleste politikere og velgere vil altså vise til at det ikke handler om rasisme når de sier noe som kan oppfattes slik, det handler om andre viktige prinsipper eller hensyn : Individets frihet, USAs sikkerhet, behovet for å unngå snylting på føderalstaten, noe annet.
AP160213 Individets rettigheter skal være like sterke, selv om vi må forsøke å bli kvitt dette med at unger er på flukt.
SA160112 Mange skjønner kanskje ikke hvor høyt vi verdsetter individets frihet, den frie vilje og ytringsfriheten.
SA160112> Mange skjønner kanskje ikke hvor høyt vi verdsetter individets frihet, den frie vilje og ytringsfriheten.