DN171204 Men politimesterne deler ikke denne vurderingen, ifølge Politiets Fellesforbund ( PF ), som « anser at det mest hensiktsmessige er å avvente organisatoriske endringer til man har høstet erfaringer med de nye, større politidistriktene ».
DA171204 Men politimesterne deler ikke denne vurderingen, ifølge Politiets Fellesforbund ( PF ), som « anser at det mest hensiktsmessige er å avvente organisatoriske endringer til man har høstet erfaringer med de nye, større politidistriktene ».
AP171204 Men politimesterne deler ikke denne vurderingen, ifølge Politiets Fellesforbund ( PF ), som « anser at det mest hensiktsmessige er å avvente organisatoriske endringer til man har høstet erfaringer med de nye, større politidistriktene ».
AP171201 Dette er vel det eneste tilfelle i norsk rett hvor en lovbestemmelse i fullt alvor er begrunnet med det hensiktsmessige i å kunne rette baker for smed.
VG171130 Vi synes de forlagene vi har lagt frem her i dag, er hensiktsmessige med tanke på dagens trusselbilde.
NL171128 Samtidig er det klart at staten har en plikt til å sørge for hensiktsmessige ordninger for konsultasjoner også når kommuner og fylkeskommuner fatter beslutninger.
NL171122 Det har vært ulike synspunkter på hvilke tiltak som er hensiktsmessige .
SA171121 Vi vil se eksempler på at de sammensluttede kommuner vil velge bort interkommunale løsninger fordi de ikke lenger er hensiktsmessige .
VG171111 - Skadene på hjernen fører i dette stadiet til at evnen til å tenke fornuftig og ta hensiktsmessige avgjørelser vanligvis er borte.
SA171108 Men vi må akseptere at bil fortsatt er og vil forbli det mest hensiktsmessige fremkomstmiddelet for mange familier i Stavanger.
BT171108 Men skal det bli gjort på mest mulig hensiktsmessige måter, bør studiestedene selv - fagfolkene - være de som avgjør om det trengs, på hvilke studier det trengs og hvordan opptakene skal gjøres.
VG171107 Ordningen kan forvaltes av Helsedirektoratet, som også vil ha et overordnet ansvar for å spre kunnskap om hvordan modeller som har vist seg hensiktsmessige kan overføres til andre kommuner.
AP171023 Den største risikoen for prosjektet er om kostnadene stiger mer, eller om teknologisk løsninger er så krevende at de ikke lar seg gjennomføre med « hensiktsmessige økonomiske rammer ».
DB171020 Innen et eventuelt vedtak skulle finne sted, er det grunn til å håpe at partiene finner sammen om en mer hensiktsmessige måte å øke lærertettheten på.
DA171019 Plassen planlegges og opparbeides parkmessig, med hensiktsmessige gang- og sykkeltraseer.
VG171016 Å bygge skolebygg som ikke er hensiktsmessige skolebygg er dyrt for samfunnet, og ivaretar ikke sikkerheten til elever og lærere.
VG171016 Elever som sliter på skolen, har liten selvtillit og opplever lite mestring, kan lett la seg friste til å la sin frustrasjon gå utover autoriteten, læreren, som prøver å overbevise eleven om det hensiktsmessige ved konsentrasjon om skolearbeid.
DB171012 Men er kuttene smarte og hensiktsmessige på lengre sikt, eller blir det mest korttenkt symbolpolitikk ?
AP171009 Skjønt, i mangel på hensiktsmessige virkemidler, faller man tilbake på forslitte fraser om nødvendigheten av dialog.
DB170927 - Vi fortsetter å involvere oss i prosessen for å slå fast de neste hensiktsmessige stegene med tanke på å utgi CIA-opplysninger, sier en talskvinne for CIA.
AA170927 - Vi fortsetter å involvere oss i prosessen for å slå fast de neste hensiktsmessige stegene med tanke på å utgi CIA-opplysninger, sier en talskvinne for CIA.
DB170830 Kommuner som har gjennomført slike kartlegginger erfarer at de med hensiktsmessige kart og kompetanse kan kartlegge hvor vassdragene løper, deres skadepotensial, og hvilke tiltak som er nødvendig for å forebygge flomskader.
AP170818 - Nå som vi har et jernbanedirektorat til langsiktig planlegging og et Bane Nor som står friere til å prioritere de mest hensiktsmessige utbyggingene først, bør vi få til forbedringer sør for Ski før 2027, sier Nikolai Astrup, leder for Transportkomiteen på Stortinget for Høyre.
AP170817 Nå er det ikke veldig gode pensjonsordninger for melkekyr her i landet og det mest hensiktsmessige for alle parter er selvfølgelig slakt.
AP170813 - Ja, KrFU er åpne for bruk av tvang om det er det mest hensiktsmessige , men KrF er mot.
VG170812 De som har mest reserver igjen, klarer seg, erklærer Alexander Kristoffs stefar og trener - som sammen med syklisten også skal vurdere den mest hensiktsmessige vekten inn mot VM i Bergen.
BT170630 Arbeid med utfordrende barn er komplisert og utmattende, og det forsterkes dersom tiltakene er lite hensiktsmessige og nærmest tilfeldige.
AP170625 Det finnes apper for å hjelpe deg å overkomme fobier, mestre stress og utfordre lite hensiktsmessige tankemønstre.
DN170622 Utvalget skal se om systemene og begrepene er hensiktsmessige for å beskytte varslere.
BT170622 Mange tiltak for barn med ADHD kan være hensiktsmessige uavhengig av hva symptomene skyldes, og også barn med ADHD-symptomer som er forårsaket av oppvekstforhold kan få hjelp av medisiner.
NL170621 Men vi er enige med innholdet i kronikken at ingen av de to foreslåtte modellene er hensiktsmessige og dette begrunnes i det følgende.
SA170620 For hvert enkelt anlegg vurderes de ulike alternativene, det mest hensiktsmessige velges etter at miljømessige og industrielle forhold er tatt i betraktning.
NL170614 Jeg savner en veldig god forklaring på hvordan jusstudiet, som ikke er beslektet eller deler vitenskapelig metode med noen andre fagområder på UiT, kan gi noen hensiktsmessige « faglige synergier ».
AA170613 Avdelingene er selv i stand til å ta ansvaret for å finne den mest hensiktsmessige måten å gjøre dette på.
VG170605 Ett eksempel på lite hensiktsmessige EU-regler for alle, er skilpaddene i Middelhavet : ¶
BT170603 Derfor mener man at inndelingen i to grupper fokusland ikke lenger er « den mest hensiktsmessige .
AP170602 - Jeg legger merke til at lagmannsretten har anført i sin dom at et massesøksmål vil være « den klart mest hensiktsmessige prosessformen.
DA170529 Utvalget skal blant annet vurdere om arbeidsmiljølovens regler har hensiktsmessige begreper og avgrensninger.
DB170417 Medvirkning- og opplysningsplikt for den sykemeldte ved at det skal gis opplysninger til arbeidsgiver og NAV om egen funksjonsevne, samt bidra til at hensiktsmessige tiltak for å tilrettelegge arbeidet og utprøvning av funksjonsevnen blir utredet og iverksatt.
SA170327 Han mener infeksjoner som er i en såkalt aktiv fase, kan være hensiktsmessige å behandle med antibiotika.
FV170327 Han mener infeksjoner som er i en såkalt aktiv fase, kan være hensiktsmessige å behandle med antibiotika.
AP170327 Han mener infeksjoner som er i en såkalt aktiv fase, kan være hensiktsmessige å behandle med antibiotika.
DN170312 - Vi må ta det hensiktsmessige skrittet, og sette grensen på syv prosent til å begynne med, sier Sivertsen.
AP170308 Og at forskriften henviser til hele paragraf 18 i Naturmangfoldloven og ikke bare de bokstavene departmentet mener er « hensiktsmessige », skriver Gunnar Gundersen i en SMS til Aftenposten.
SA170305 - Så har man tatt en subjektiv vurdering ut fra teknikken, og så har man sett hvilket utstyr man hopper lengst med, og selektert seg frem til det mest hensiktsmessige utstyret for den enkelte, sier Brevik.
DB170305 Men i stedet for å vurdere mulighetene for å lage mer hensiktsmessige regler, sier utvalget rett ut at man vil prioritere gode insentiver til arbeid for kvinner og å forsterke innstrammingseffektene av pensjonsreformen på bekostning av fordelingshensyn ¶
BT170305 - Så har man tatt en subjektiv vurdering ut fra teknikken, og så har man sett hvilket utstyr man hopper lengst med, og selektert seg frem til det mest hensiktsmessige utstyret for den enkelte, sier Brevik.
AP170305 - Så har man tatt en subjektiv vurdering ut fra teknikken, og så har man sett hvilket utstyr man hopper lengst med, og selektert seg frem til det mest hensiktsmessige utstyret for den enkelte, sier Brevik.
AA170227 - Etter hvert kan vi kanskje se på om det finnes mer hensiktsmessige måter å organisere seg på.
DN170214 Enkelte Fed-medlemmer har tatt til orde for at en snarlig renteøkning vil være det mest hensiktsmessige .
VG170213 Vi må alltid evaluere om ordningene vi har er hensiktsmessige , men jeg mener vi har en raus ordning, og det er viktig, sier statsråden til VG, og legger til : ¶
AP170131 « Unntak fra frivillighetsprinsippet ( er aktuelt ) i helt spesielle situasjoner der enkeltkommuner ikke må kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn ».
DB170122 Bildet av totalsituasjonen er komplekst, og vurderingen vår har vært at den mest hensiktsmessige sanksjonen i henhold til kontrakten i størst grad har vært krav om retting.
AP170122 Aps partiprogram er klar på at « enkeltkommuner ikke må kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn », selv om sammenslåinger « normalt bør bygge på lokale ønsker ».
AP170120 - Det er ikke sånn at politiet ikke ønsker å gi trusselutsatte ny identitet, men som oftest er det andre og mer hensiktsmessige tiltak, som adressesperre, som kan iverksettes, mener Larsen.
SA170119 - I noen moderne forskningsprosjekter har pårørende fått opplæring i hensiktsmessige kommunikasjonsstrategier for å bearbeide personen med samleproblemer.
BT170119 - I noen moderne forskningsprosjekter har pårørende fått opplæring i hensiktsmessige kommunikasjonsstrategier for å bearbeide personen med samleproblemer.
AP170119 - I noen moderne forskningsprosjekter har pårørende fått opplæring i hensiktsmessige kommunikasjonsstrategier for å bearbeide personen med samleproblemer.
BT170115 Elektroniske hjelpemidler og sosiale media er kommet for å bli og har sine hensiktsmessige bruksområder.
SA170108 Dette er hensiktsmessige reaksjoner som sikrer overlevelse når man er overlatt til seg selv.
SA160411 I mandatet til Bernander-utvalget heter det : « Utvalget bes særskilt vurdere om dagens kontrollrutiner er hensiktsmessige for å kunne avdekke og rapportere avvik og eventuelt misbruk eller uforsvarlig ressursbruk i virksomheten eller utøvelsen av arbeid eller verv innenfor disse.
FV160411 I mandatet til Bernander-utvalget heter det : « Utvalget bes særskilt vurdere om dagens kontrollrutiner er hensiktsmessige for å kunne avdekke og rapportere avvik og eventuelt misbruk eller uforsvarlig ressursbruk i virksomheten eller utøvelsen av arbeid eller verv innenfor disse.
AP160411 I mandatet til Bernander-utvalget heter det : « Utvalget bes særskilt vurdere om dagens kontrollrutiner er hensiktsmessige for å kunne avdekke og rapportere avvik og eventuelt misbruk eller uforsvarlig ressursbruk i virksomheten eller utøvelsen av arbeid eller verv innenfor disse.
AP160211 Richard Aune er leder av NRKs Journalistlag og tror det kan være en god idé å flytte, og kaller dagens lokaler for lite hensiktsmessige .
DA160122 » Departementet vurderer derfor at det vil være andre tiltak som vil være mer hensiktsmessige for å kunne gi den aktuelle pasientgruppen mer treffsikre tilbud », heter det blant annet i brevet fra departementet.