VG171213 Det følger videre av loven at man ikke skal straffes « når forsvarlige smitteverntiltak er iakttatt.
DA171213 Når det vises til Deloittes rapport fra i våres, der det står at « skoler på Oslo vest driver skole på grensen av det forsvarlige », lar man være å nevne noe vesentlig ; nemlig at den baserer seg på hvordan pegene var fordelt under det borgerlige byrådet og ikke har tatt høyde for endringene sittende byråd gjorde i 2016 og 2017.
AP171213 - Flere skoler driver allerede på kanten av det forsvarlige .
AP171213 - Evalueringen som ble gjort av dagens modell, viste to ting : for det første at det ikke er nok penger i potten totalt, for det andre at endel skoler drives ned mot et minimum av det forsvarlige .
NL171209 Er det slik noen hevder, at visse distriktspolitiske ambisjoner rager over de helsepolitiske forsvarlige tilrådninger ?
DA171204 Det som er sentralt for Fylkesmannen er om kommunen yter forsvarlige helse- og omsorgstjenester.
DA171204 - Slik jeg forstår det, skal kommuner følge nasjonale retningslinjer, med mindre de finner andre måter å ivareta krav i lov og forskrift, det vil si levere forsvarlige helsetjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, sier Krogshus.
AP171204 Selv i den rapporten byrådet baserer omfordelingen sin på, står det klinkende klart at « skoler på Oslo vest driver skole på grensen av det forsvarlige » allerede.
VG171201 Det er fordi de ser at det er mulighet til å komme med dividende kreditorer som er forsvarlige , sier sykkelpresidenten til VG.
VG171124 - Vi bistår med at det blir satt forsvarlige sperringer for å unngå at det oppstår skade på personer som beveger seg i området.
NL171122 Det handler om å leve av havet, få flere besøkende, utnytte kraften og mineralene på nye og forsvarlige måter, ikke bare i Bodø, men i hele Nord-Norge.
AP171121 Men det gjør ikke reglene mer forsvarlige .
AP171121 » « Skoler på Oslo vest driver skole på grensen av det forsvarlige », het det i rapporten fra Deloitte - som skulle vurdere ressursfordelingsmodellen i Osloskolen.
DB171114 Det siste er i seg selv tilnærmet forbløffende for en 33-åring som har trent på grensen av det fysisk forsvarlige i mange år, og gir Martin et vanskelig valg rett før sesongstart.
DB171114 Det har gitt en kortere treningshverdag med en intensitet helt på grensen av det fysisk forsvarlige .
SA171109 - Det er viktig at beslutningene som skal tas av IOC om russisk deltagelse fattes på bakgrunn av forsvarlige prosesser og rettslige grunnlag som lar seg etterprøve.
FV171109 - Det er viktig at beslutningene som skal tas av IOC om russisk deltagelse fattes på bakgrunn av forsvarlige prosesser og rettslige grunnlag som lar seg etterprøve.
BT171109 - Det er viktig at beslutningene som skal tas av IOC om russisk deltagelse fattes på bakgrunn av forsvarlige prosesser og rettslige grunnlag som lar seg etterprøve.
AP171109 - Det er viktig at beslutningene som skal tas av IOC om russisk deltagelse fattes på bakgrunn av forsvarlige prosesser og rettslige grunnlag som lar seg etterprøve.
AA171109 - Det er viktig at beslutningene som skal tas av IOC om russisk deltagelse fattes på bakgrunn av forsvarlige prosesser og rettslige grunnlag som lar seg etterprøve.
SA171108 Skal man gi psykisk syke god helsehjelp, og holde seg innenfor lovverket, må det finnes forsvarlige og omsorgsfulle alternativ til tvang.
DB171103 - Røde Kors er opptatt av at våpeneksporten skal skje i forsvarlige rammer.
AP171031 Hun mener skolene som nå får minst driver på kanten av det forsvarlige .
AP171030 | Mener vestkantskoler driver på kanten av det forsvarlige .
AP171030 - Vi er positive til skjevfordeling, men det pedagogiske tilbudet er allerede på grensen til det forsvarlige , mener leder av driftsstyret ved Slemdal skole, Petter Enholm.
DA171026 Det er mye verre enn at vi i samarbeid med Skattedirektoratet jobbet ut et forslag med det de mener er forsvarlige og begrensede endringer.
AP171026 Vi mener ikke foreldre med varig syke barn skal motta pleiepenger i en evighet, men der hvor det ikke er mulig å få på plass forsvarlige nok ordninger hos kommunen eller hvor barnet har progredierende sykdom med døden til følge, der må pleiepengene være en sikkerhet.
AP171026 Skal man gi psykisk syke god helsehjelp, må det finnes forsvarlige og omsorgsfulle alternativer til tvang.
DA171012 - En økning i oljepengebruken på 6 milliarder kroner er godt innenfor det forsvarlige .
AA171012 - En økning i oljepengebruken på 6 milliarder kroner er godt innenfor det forsvarlige .
AA171012 - En økning i oljepengebruken på 6 milliarder kroner er godt innenfor det forsvarlige .
VG170927 * 1 De ansvarlige har « unndratt seg den faglige og etiske kontroll » og « ikke hatt forsvarlige rutiner ». * 1 I det ene av to undersøkte prosjekter fikk en stipendiat oppgaver veilederen burde ha påtatt seg. * 1 I en publisert artikkel i British Medical Journal skrev forskerne feilaktig at prosjektet hadde « ethical approval ».
VG170926 Det konkluderer også med at NIH « ikke har hatt forsvarlige rutiner som sikret at forskningsprosjektene fikk de nødvendige forhåndsgodkjenninger fra REK, eller avdekket at forskningsprosjektene ble igangsatt til tross for at det manglet forhåndsgodkjenning fra REK ».
VG170926 - Manglet forsvarlige rutiner ¶
DB170926 Det konkluderer også med at NIH « ikke har hatt forsvarlige rutiner som sikret at forskningsprosjektene fikk de nødvendige forhåndsgodkjenninger fra REK, eller avdekket at forskningsprosjektene ble igangsatt til tross for at det manglet forhåndsgodkjenning fra REK ».
DB170926 - Manglet forsvarlige rutiner ¶
DB170921 Det har vært en vellykket strategi i flere tiår og som har ledet til forsvarlige , kostnadseffektive og innovative tjenester til innbyggerne.
SA170914 Dette løser ikke alle utfordringer knyttet til lovendringen - når pasienter skal få rett til å velge mellom ulike forsvarlige behandlingsformer, vil det kreve at det faktisk finnes alternativ å velge mellom.
DN170914 Han fastholder at Brevik er det mest forsvarlige alternativet.
DB170908 Men tjenestene vi har gitt er forsvarlige , og det er ikke slik at ufaglærte har utført oppgaver som krever medisinsk kompetanse.
DB170908 Etter skrivet fikk Aleris mulighet til å iverksette tiltak, men dokumentasjonen gir ifølge kommunen « ikke grunnlag for Helseeaten til å vurdere at Aleris Omsorg AS evner å gi forsvarlige tjenester til kommunens innbyggere ».
DB170908 Aleris lover forsvarlige tjenester ¶
DB170908 - Som sagt har vi levert forsvarlige tjenester.
DB170908 - Fordi vi har levert forsvarlige tjenester.
AP170830 Moss kommune har tidligere sagt til Fri Fagbevegelse at de har tillit til at beboerne får forsvarlige tjenester ved Norlandia Skoggata Bo- og servicesenter.
AA170829 Statoil frykter for konkurransedyktigheten hvis Miljødirektoratet finner ut at utslippene ved oljeraffineriet på Mongstad ikke er forsvarlige for miljøet.
DB170824 Det kalles skatt og omfordelende støtteordninger, men det kalles også forsvarlige lønnsvilkår, et inkluderende arbeidsliv, bevisst tilrettelegging av rimelige og gode boliger og andre tiltak som vi som fellesskap kan finansiere.
NL170822 Stopp svartmalingen av UNN - gi oss forsvarlige økonomiske rammer !
NL170810 Forsvarlige tjenester med god kompetanse er viktig for personer med utviklingshemning.
DB170807 En avvikling av oljebransjen, og en fundamental omlegging av norsk økonomi, er både den økonomisk og økologisk forsvarlige løsningen.
AP170802 Det som nå går frem av selve lovteksten, var ifølge professoren den eneste rimelige tolkning av den tidligere loven om rett til nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.
AA170730 Nav sentralt opplyser til Aftenposten at det er kommunen som er ansvarlig for å yte forsvarlige tjenester, og at kommunen gjennom sin internkontroll må sikre at Nav-kontoret er organisert på en måte som sikrer forsvarlige tjenester.
AA170730 Nav sentralt opplyser til Aftenposten at det er kommunen som er ansvarlig for å yte forsvarlige tjenester, og at kommunen gjennom sin internkontroll må sikre at Nav-kontoret er organisert på en måte som sikrer forsvarlige tjenester.
AP170728 Nav sentralt opplyser til Aftenposten at det er kommunen som er ansvarlig for å yte forsvarlige tjenester, og at kommunen gjennom sin internkontroll må sikre at Nav-kontoret er organisert på en måte som sikrer forsvarlige tjenester.
AP170728 Nav sentralt opplyser til Aftenposten at det er kommunen som er ansvarlig for å yte forsvarlige tjenester, og at kommunen gjennom sin internkontroll må sikre at Nav-kontoret er organisert på en måte som sikrer forsvarlige tjenester.
AA170728 Nav sentralt opplyser at de er godt kjent med funnene i rapporten, men påpeker at det er kommunene som er ansvarlige for å sikre forsvarlige tjenester.
DB170725 - Barneverntjenestens oppgave i disse sakene er likevel først og fremst å forsikre seg om at barnet er trygt ivaretatt sammen med forsvarlige voksenpersoner.
DB170724 - Men barneverntjenestens oppgave i disse sakene er likevel først og fremst å forsikre seg om at barnet er trygt ivaretatt sammen med forsvarlige voksenpersoner.
DA170710 Vi mener at forsvarlige boforhold, en trygg barnehage, en god skole, tilrettelegging for arbeid til foreldrene, gode helsetjenester og inkludering i fritidsaktiviteter er viktige tiltak for å bekjempe fattigdom.
SA170623 Utvalget mener begge disse modellene er mulige og forsvarlige , men at den første av de to kan være å foretrekke, gitt at fondet fortsatt skal forvaltes fra Norges Bank.
AP170623 Utvalget mener begge disse modellene er mulige og forsvarlige , men at den første av de to kan være å foretrekke, gitt at fondet fortsatt skal forvaltes fra Norges Bank.
AP170623 Utvalget mener begge disse modellene er mulige og forsvarlige , men at den første av de to kan være å foretrekke, gitt at fondet fortsatt skal forvaltes fra Norges Bank.
AA170621 Tydeliggjøre nødvendigheten av forsvarlige rammevilkår.
DA170613 Hun mener Stortinget må forsikre seg om at helsetjenesten og tilsynsmyndighetene kapasitetsmessig og organisatorisk er i stand til å oppfylle sin viktige rolle som den instans som skal etterprøve at landets pasienter får forsvarlige helsetjenester.
VG170511 Det påbyr forsvarlige forhold for gjennomføringen, egenbetaling, og lar helsepersonell som av samvittighetsgrunner ikke vil delta i gjennomføringen avstå dersom det ikke hindrer et forsvarlig tilbud.
VG170510 - Norske veier som ikke er forsvarlige , blir stengt.
DA170510 Tvert imot, det står flere steder at dette er krevende, at det kan føre til reinnleggelser eller at det er på grensen av det forsvarlige , sier Kaski.
AP170507 - De skal opptre forsvarlig, og ha forsvarlige kjøretøyer.
VG170506 Frp forsøkte å samle partiet i et kompromissforslag om at rituell omskjæring ikke er en offentlig oppgave, men at slike inngrep må av hensyn til barn gjøres i forsvarlige omgivelser, og at Frp vil fjerne all offentlig dekning for slike inngrep.
DB170506 - Denne dommeren er kjent for å være myndig og ta raske forsvarlige avgjørelser.
BT170506 Slike inngrep må av hensyn til barna foregå innenfor forsvarlige rammer.
VG170505 - Vi forventer at NFF tar ansvar og sørger for at dommerne får forsvarlige arbeidsforhold, og ikke blir utsatt for slik opptreden når de utfører oppdrag for NFF.
DB170505 For å sikre forsvarlige tjenester er det også viktig med krav til en minimumsbemanning.
DA170503 - Vi har innført en rekke forbedringstiltak for å sikre forsvarlige avhendingsprosesser.
DB170502 Forsvarsdepartementet har innført en rekke forbedringstiltak for å sikre forsvarlige avhendingsprosesser.
DA170502 Forsvarsdepartementet har innført en rekke forbedringstiltak for å sikre forsvarlige avhendingsprosesser, heter det i en uttalelse NTB har fått.
AA170502 Forsvarsdepartementet har innført en rekke forbedringstiltak for å sikre forsvarlige avhendingsprosesser, heter det i en uttalelse NTB har fått.
SA170406 Med 650 Nm løsner den muttere som er skrudd til langt over det forsvarlige og vel så det.
FV170406 Med 650 Nm løsner den muttere som er skrudd til langt over det forsvarlige og vel så det.
BT170406 Med 650 Nm løsner den muttere som er skrudd til langt over det forsvarlige og vel så det.
AP170406 Med 650 Nm løsner den muttere som er skrudd til langt over det forsvarlige og vel så det.
AA170406 Med 650 Nm løsner den muttere som er skrudd til langt over det forsvarlige og vel så det.
AA170404 - De som får oppholdstillatelse skal tilbys tilstrekkelige og forsvarlige ordninger.
SA170330 Vi må motvirke sårbarhet i kommunene og sikre forsvarlige tilbud.
SA170328 Det er utvilsomt et sykdomstegn at et foretak med årlig budsjett på sju milliarder ikke ser seg i stand til å betjene investeringer i påkrevd størrelsesorden for å realisere nybygg innenfor forsvarlige økonomiske rammer.
SA170327 Kvaliteten skal være god og sykehusene skal levere forsvarlige tjenester, skriver avdelingsdirektør Torunn Janbu i en e-post.
FV170327 Kvaliteten skal være god og sykehusene skal levere forsvarlige tjenester, skriver avdelingsdirektør Torunn Janbu i en e-post.
AP170327 Kvaliteten skal være god og sykehusene skal levere forsvarlige tjenester, skriver avdelingsdirektør Torunn Janbu i en e-post.
AA170321 I enkelte helt spesielle tilfeller er det ikke mulig å oppnå forsvarlige omsorgsbetingelser i hjemmet.
VG170317 Vedtar man er absolutt forbud risikerer man også at omskjæringen av gutter foregår utenfor de trygge og medisinsk forsvarlige rammene som norsk helsevesen kan bidra med.
VG170317 Omskjæring etter jødisk tradisjon, utført i forsvarlige medisinske omgivelser er ikke et av dem.
VG170317 Hvis Norge skal nekte dem muligheten til å utføre tradisjonen med omskjæring, praktisert i forsvarlige medisinske former, så vil det bli enda vanskeligere å være jøde i Norge.
DB170316 Jeg har full tillit til at utlendingsforvaltningen foretar forsvarlige vurderinger i den enkelte sak, basert opplysninger om asylsøkerens individuelle forhold og kunnskap om situasjonen i søkerens hjemland.
DB170316 - Jeg har full tillit til at utlendingsforvaltningen foretar forsvarlige vurderinger i den enkelte sak, basert opplysninger om asylsøkerens individuelle forhold og kunnskap om situasjonen i søkerens hjemland, sier fungerende innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg.
AP170310 - Gjennom tilsynsvirksomhet og de ulike varslene om alvorlige hendelser som kommer inn ser vi sammenhengen, og får et godt utgangspunkt for å kvalitetssikre at sykehuset leverer forsvarlige tjenester.
BT170307 Bestemmelsen rammer ikke fremstillinger som må anses forsvarlige ut fra et kunstnerisk, vitenskapelig, informativt eller lignende formål.
AP170307 Bestemmelsen rammer ikke fremstillinger som må anses forsvarlige ut fra et kunstnerisk, vitenskapelig, informativt eller lignende formål.
BT170306 Fylkeslegen har konkludert med at de interne rutinene var forsvarlige og i tråd med nasjonale retningslinjer.
DN170303 - Det handler om grunnleggende trygghet og forsvarlige arbeidstidsordninger, sier Marit Hermansen.
DB170303 Bestemmelsen rammer ikke fremstillinger som må anses forsvarlige ut fra et kunstnerisk, vitenskapelig, informativt eller lignende formål.
AP170302 mars på å redegjøre for hvilke tiltak som blir satt i verk for å sikre forsvarlige undersøkelser i fremtiden.
DB170301 Barnevernet må levere forsvarlige tjenester og det er alvorlig at vi ikke har gjort det.
DB170301 - Alvorlig at vi ikke har levert forsvarlige tjenester.
AP170301 - Kriminalomsorgen og de ansatte på Ila og i Skien har lagt ned et enormt arbeid, hver eneste dag, i å sikre at soningsforholden hans både er sikre, forsvarlige og samtidig humane.
AA170301 Tjenestene er i dag ikke forsvarlige .
SA170228 Han mener å kunne bevise at hopperne ikke lever på grensen til det forsvarlige .
BT170228 Han mener å kunne bevise at hopperne ikke lever på grensen til det forsvarlige .
AP170228 Han mener å kunne bevise at hopperne ikke lever på grensen til det forsvarlige .
BT170223 Unntatt er også « fremstillinger som må anses forsvarlige ut fra et kunstnerisk, vitenskapelig, informativt eller lignende formål.
SA170222 « Vi vil alltid vil sikre forsvarlige arbeidstidsordninger for alle ansatte i sykehusene, uansett tariffavtale », skriver Anne-Kari Bratten.
SA170222 Vi vil også berolige pasienter, pårørende og ansatte med at vi alltid vil sikre forsvarlige arbeidstidsordninger for alle ansatte i sykehusene, uansett tariffavtale.
SA170222 « Vi vil alltid vil sikre forsvarlige arbeidstidsordninger for alle ansatte i sykehusene, uansett tariffavtale », skriver Anne-Kari Bratten.
SA170222 Vi vil også berolige pasienter, pårørende og ansatte med at vi alltid vil sikre forsvarlige arbeidstidsordninger for alle ansatte i sykehusene, uansett tariffavtale.
DB170220 Våre beslutningstakere vurderer hver sak for seg, og alle vedtak skal være forsvarlige ut fra oppdatert landinformasjon og opplysningene i sakene, sier han.
DB170220 Dette er et oppdrag vi tar alvorlig, så alle de avslagene som er gitt til afghanske asylsøkere, har våre beslutningstakere vurdert som forsvarlige .
DB170219 Miljøpartiet de grønne i Oslo skriver på sine nettsider at « Byrådet har derfor vurdert at den eneste forsvarlige løsningen er at kommunen tar over ansvaret for avfallsinnsamlingen ».
VG170218 Jeg spurte om han mener vi er på kanten av det forsvarlige nå.
VG170217 » - Vi anbefaler en kritisk gjennomgang som sikrer forsvarlige rutiner for legemiddelhåndtering, eksempelvis ajourføring av innhold og dokumentasjon av utlevering av legemidler, oppsummerer Rise.
DB170216 Jeg stolte på de jeg hadde med å gjøre og at de hadde forsvarlige sikkerhetsanstaltninger, sier Cappelen.
DN170214 På bakgrunn av at vi har funnet mange og alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene, har vi krevd at Veireno nå må få forsvarlige arbeidstidsordninger og følge loven på området, sier Hanne Luthen, regiondirektør i Arbeidstilsynet i Akershus og Østfold.
DB170214 På bakgrunn av at vi har funnet mange og alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene, har vi krevd at Veireno nå må få forsvarlige arbeidstidsordninger og følge loven på området, sier Hanne Luthen, regiondirektør i Arbeidstilsynet i Akershus og Østfold.
DA170214 På bakgrunn av at vi har funnet mange og alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene, har vi krevd at Veireno nå må få forsvarlige arbeidstidsordninger og følge loven på området, sier Hanne Luthen, regiondirektør i Arbeidstilsynet i Akershus og Østfold.
AA170214 På bakgrunn av at vi har funnet mange og alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene, har vi krevd at Veireno nå må få forsvarlige arbeidstidsordninger og følge loven på området, sier Hanne Luthen, regiondirektør i Arbeidstilsynet i Akershus og Østfold.
VG170213 Med for mye politisk styring har vedtakene ikke vært faglig forsvarlige .
DB170204 Vi må finne andre bedre og forsvarlige firma som kan overta hvis ikke Veireno klarer å skjerpe seg.
VG170203 Han gir klarsignal - eller stopper hopperne - hvis forholdene ikke er innenfor det forsvarlige eller den fastsatte « vindkorridoren ».
AA170203 Yrket er rett og slett en stor bløff ¶ Forsvarlige helsetjenester ¶
AA170203 Pasienten har rett på forsvarlige helsetjenester som har forebyg-gende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål, utført av helsepersonell.
SA170121 Over tid har mange kommuner i Rogaland slitt med å sikre seg sykepleierkompetanse for å kunne tilby innbyggerne faglig forsvarlige tjenester.
SA170114 Selv om lovverket skal sikre gode og forsvarlige helsetjenester og hindre overgrep, viser et stort omfang forskning, tilsyn og rapporter at lovverket ikke blir fulgt i praksis !
VG161007 Flere gatehundimportører argumenterer med at Mattilsynet har skrevet under på at de synes dagens importregler er forsvarlige .
AP160525 Regjeringen har også lagt frem lovforslag med presisering av retten til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig når dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten nødvendige og forsvarlige tjenester.
AP160421 Helse- og omsorgsdepartementet sier Regjeringens lovforslag i sum vil styrke omsorgstrengendes rettigheter « vesentlig », selv om det innrømmer at pasienter også i dag har krav på sykehjemsplass når dette er eneste tilbud som « kan sikre pasienten nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.
AP160407 De kirkelige organer har derfor gitt klart uttrykk overfor staten for at Den norske kirke trenger økonomisk forutsigbare og forsvarlige rammebetingelser ikke bare under omstillingen, men også godt frem i tid.
AP160401 - Vitsen med at politikere har forskere, er at forskere skal komme med faglig forsvarlige analyser av saker og ting, som er minst mulig påvirket av andre forhold.
AP160331 Det er avgjørende for oss at metodene er helsemessig, medisinsk og etisk forsvarlige , sier Simensen.
AP160122 I tillegg ber Venstre og KrF om at utlendingsmyndighetene forsikrer seg om at forholdene ved ankomststedet i Russland er forsvarlige og at rettssikkerheten styrkes ved at UDI overtar jobben med å underrette asylsøkerne om rettighetene de har i møte med et negativt vedtak.