BT171213 Det kan du ikke, og det er derfor plan- og bygningsloven § 4 - 2 med forskrifter og veiledninger lovfester krav om konsekvensutredning i kommuneplanens planbeskrivelse slik at målet er analysert - gjerne med den forskningen du viser til den 5. 11. som noe av grunnlagene i analysen.
SA171208 De statlige aktørene skal fremskaffe kunnskap, veilede og sørge for at lover og forskrifter følges.
DA171206 Heretter kan de bare styre nemnda med lov og forskrifter .
AP171206 Heretter kan de bare styre nemnda med lov og forskrifter .
DA171204 - På de fleste områder i Mattilsynet må lover og forskrifter følges.
DA171129 Bygget har lenge hatt behov for oppgraderinger og en rehabilitering av bygget til gjeldende krav og forskrifter vil gi 200 færre skoleplasser.
AP171129 Den stadig økende bunken over meningsløse forskrifter i Norge er et monument over politisk naivitet.
AP171128 Og dét uten å lage forskrifter som kveler innovative konkurrenter innen frisørbransjen.
SA171123 Etter paragraf 9-3 i forskrifter til Folkeregisterloven så kan en offentlig myndighet når det foreligger et begrunnet behov, gi opplysninger om noen personers fulle navn, fødested, fødselsdato, personnummer eller D-nummer, adresse, sivilstand, ektefelle/registrert partner, barn, foreldre og eventuell dødsdato.
NL171123 Men når det gjelder sykehjemsmedisin har vi kulturell kontekst og lover og forskrifter som gjør at klinisk praksis på enkelte områder må tilpasses nasjonal standard », skriver Fred Andersen, førsteamanuensis ved UiT, i en anmeldelse av Metodebok for sykehjemsleger ( Kittang med flere, 2015 ).
NL171123 Andersen argumenterer altså for et unntak for noen av oss ; at noen på enkelte områder skal møtes med en medisinsk praksis tilpasset en « nasjonal standard », formet av « kulturell kontekst og lover og forskrifter ».
SA171121 Disiplinærutvalget i UEFA skriver på sine nettsider at Rosenborg er straffet som følge av brudd på disiplinære forskrifter , da det ble tent opp bengalske lys i hjemmeseksjonen på Lerkendal.
AP171121 Disiplinærutvalget i UEFA skriver på sine nettsider at Rosenborg er straffet som følge av brudd på disiplinære forskrifter , da det ble tent opp bengalske lys i hjemmeseksjonen på Lerkendal.
AA171121 Disiplinærutvalget i UEFA skriver på sine nettsider at Rosenborg er straffet som følge av brudd på disiplinære forskrifter , da det ble tent opp bengalske lys i hjemmeseksjonen på Lerkendal.
DB171118 Den demokratiske utfordringen med utstrakt bruk av instrukser og forskrifter er at Stortingsflertall ikke må godkjenne dem, slik man må ved en innstramming som er gjort gjennom en lovendring.
DB171118 « FOR IVRIG » : Kronikkforfatteren mener innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug går veldig mye lenger enn hva asylforliket, norsk lov og egne forskrifter åpner for.
DB171118 Min påstand er at den politikken som i praksis føres av Sylvi Listhaug gjennom UDI og UNE går veldig mye lenger enn hva asylforliket, norsk lov og egne forskrifter åpner for.
AP171117 Men dersom det dokumenteres brudd på regler og forskrifter fra annen offentlig myndighet, kan det ha konsekvenser for tilskudd vi gir, sier Helgeland.
AA171117 En barnehage hvor lovverk og forskrifter ikke bare er sovende formuleringer, men er oppfylt i barnas hverdag.
AP171114 Det er ingen tidligere dommer, ingen tilhørende forskrifter , og forarbeidene fra Stortinget om miljøparagrafen er såpass lite utfyllende at de ikke gir særlig veiledning.
VG171113 Og departementet styrer gjennom forskrifter ( sakte ) og instrukser ( raskt ).
BT171113 Han trekker frem tendensen til å styre klimasaker gjennom forskrifter , i lukkede prosesser, uten anledning til innsyn og påvirkning.
BT171112 Trafikk er komplisert og inneholder flere kompliserte lover med tilhørende forskrifter og faget krever et godt samarbeid med andre faginstanser til beste for befolkningen.
BT171112 IKKE GODT NOK : Trafikk er komplisert og inneholder flere kompliserte lover med tilhørende forskrifter .
AA171109 Operasjonssjefen forteller at kursdeltakerne, i tillegg til å få repetert forskrifter og rutiner, øver på slukking av helikopterbranner.
AA171108 Tilskuddene Espira mottar fra norske kommuner til å drifte barnehager benyttes til det de er ment for ; å drifte barnehagene i tråd med barnehageloven med tilhørende forskrifter .
AA171108 Lovverket inneholder en egen barnehagelov med tilhørende forskrifter , som blant annet styrer hvordan ikke-kommunale barnehager skal finansieres.
AA171106 I Norge har vi dyktige lærere, skoleledere og rektorer, men de har delvis jobbet etter politiske vedtak og etter styrende dokumenter, lover og forskrifter som i betydelig grad fratar dem det pedagogiske skjønn og den profesjonelle pondus.
DB171103 Det innbyrdes forholdet mellom disse regelsettene er i korte trekk at mens loven gir hjemmel for utfyllende forskrifter , regulerer forskriften hva som krever lisens.
BT171024 Vi har ingeniører, forskrifter og planmyndigheter.
DB171023 Sistnevnte er særlig omdiskutert, og innebærer at regjeringen kan styre UNE direkte gjennom instrukser, i stedet for gjennom lover og forskrifter .
DB171023 Havnedirektøren skal sørge for at Oslo Havn drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at det er gjenstand for betryggende kontroll.
DB171021 » Alle som har fulgt med i utviklingen av pelsdyrnæringen kan være enige med veterinærforeningen i at : « når det gjelder dyrevelferd, har de aller fleste endringer av vesentlig betydning, kommet gjennom skjerpede krav til produsentene som følge av nye lover og forskrifter .
DB171017 - Selv om det store flertallet flyr dronene sine lovlig og følger forskriftene reflekterer denne episoden vår bekymring rundt sikkerheten og viktigheten av å følge forskrifter og lover.
VG171012 Vi følger alle relevante lover og forskrifter .
DB171011 - Alle anbefalingene fra IAEA må gjennomgås med Statens strålevern for å sikre at de er i tråd med nasjonale lover og forskrifter som forvaltes av Statens strålevern, skriver IFE i en e-post til NTB.
AA171011 To forskrifter
AA171011 Det har altså eksistert to forskrifter som begge har regulert tilgangen til å sanke egg, hvor sanking av egg fra fiskemåke ble gjort ulovlig i en av dem.
AA171011 - Alle anbefalingene fra IAEA må gjennomgås med Statens strålevern for å sikre at de er i tråd med nasjonale lover og forskrifter som forvaltes av Statens strålevern, skriver IFE i en epost til NTB.
FV170921 - Chelsea følger samtlige av FIFAs regler og forskrifter når det kommer til rekruttering av spillere, opplyser klubben.
SA170920 - Chelsea følger samtlige av FIFAs regler og forskrifter når det kommer til rekruttering av spillere, opplyser klubben.
SA170920 - Chelsea følger samtlige av FIFAs regler og forskrifter når det kommer til rekruttering av spillere, opplyser klubben.
AP170920 - Chelsea følger samtlige av FIFAs regler og forskrifter når det kommer til rekruttering av spillere, opplyser klubben.
AP170920 - Chelsea følger samtlige av FIFAs regler og forskrifter når det kommer til rekruttering av spillere, opplyser klubben.
VG170916 - Vi har lover og forskrifter for fornærmede, men ikke noe for unge mistenkte.
AP170916 - Vi har lover og forskrifter for fornærmede, men ikke noe for unge mistenkte.
AA170914 Høringen skal blant annet gi svar på hvorfor brannen spredte seg så raskt, hvilke forskrifter som eventuelt ble brutt og hvilket ansvar lokale myndigheter har for at brannen krevde så mange liv.
AA170914 Torsdag startet høringen som blant annet skal gi svar på hvorfor brannen spredte seg så raskt, hvilke forskrifter som eventuelt ble brutt og hvilket ansvar lokale myndigheter har for at brannen krevde så mange liv.
VG170913 Organisasjoner som arbeider med menneskerettigheter, som Røde Kors, etterlyser tydelige lover og forskrifter som hindrer UDs praksis med å tillate salg til land hvor de frykteligste brudd på menneskerettigheter foregår.
DB170906 Han venter at denne forskriften vil medføre en ytterligere styrking av rettighetene til sykeheimsplass, men fram til den er på plass er det opp til kommunene å lage egne forskrifter om spørsmålet.
AP170906 Den første runden med kartlegging var et ekstraordinært forsøk for å sjekke i hvilken grad kommunene har gjort det Regjeringen har bedt om : innføre lokale forskrifter som definerer hva som skal til for å få et heldøgns pleie- og omsorgstilbud.
DA170905 - I sum vil lempingen på forskrifter og forenkling føre til dårligere bomiljø og reduserer det som er attraktive byområder i dag, mener Wilberg.
VG170904 På helseområdet økte antallet statlige forskrifter fra 16 stk. i 1999 til 56 ti år etter.
DB170901 Lovforslaget viderefører i stor grad gjeldende rett, men løfter sentrale regler fra forskrifter til lov, ifølge departementet.
AA170901 Lovforslaget viderefører i stor grad gjeldende rett, men løfter sentrale regler fra forskrifter til lov, ifølge departementet.
DB170831 Blant regjeringens tiltak for å demme opp for låne-veksten, er forskrifter for kredittmarkedsføring og kredittkort-fakturering, retningslinjer for forbrukslån, og en gjeldsinformasjonslov som legger til rette for et gjeldsregister.
DB170830 Blant nye myndighetstiltak for å demme opp for låne-veksten, er forskrifter for kredittmarkedsføring og kredittkort-fakturering, retningslinjer for forbrukslån, og en gjeldsinformasjonslov som legger til rette for et gjeldsregister. | « Optimismen i distriktene har gått ned ».
AP170830 En skal sende på høring alle forslag eller endringer av lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltning og myndigheter og utredninger.
NL170822 Utfordringene med regelverket er ikke antallet lover og forskrifter , men at det står hele elleve departementer bak reguleringen.
SA170821 Der beite, natur- og rekreasjonsområder berører flere kommuner, bør disse samordne sine forskrifter .
FV170821 Der beite, natur- og rekreasjonsområder berører flere kommuner, bør disse samordne sine forskrifter .
AP170821 Der beite, natur- og rekreasjonsområder berører flere kommuner, bør disse samordne sine forskrifter .
DB170815 For uinnvidde er dette forskrifter og retningslinjer for hvor tarvelig det skal være mulig å oppføre bygninger.
DB170814 Til tross for nye forskrifter , mangler det fortsatt rutiner for hvordan netthets skal følges opp.
NL170810 Svært mange peker på at et virvar av ulike forskrifter blir uhensiktsmessig.
NL170810 Regjeringen vil i stedet overlate til kommunene å utforme egne forskrifter , og beskriver det som et grep for å styrke lokaldemokratiet.
NL170810 Hver kommune sine forskrifter , underlagt lokale politiske kastevinder ?
DN170810 - Lovverket har blitt strammet inn, og det har blitt mer oppmerksomhet rundt rettigheter, plikter, lovverk og forskrifter .
DN170810 - Lovverket har blitt strammet inn, og det har blitt mer oppmerksomhet rundt rettigheter, plikter, lovverk og forskrifter .
AA170810 Banken mener utviklingen skyldes nye forskrifter på boliglån og mange nybygg på vei inn i markedet, og at innstrammingene vil bety at et krakk er mindre sannsynlig.
AP170802 Før den tid kunne kommunene lage egne, lokale forskrifter .
AP170802 - Men hvorfor tester dere ikke ut forskrifter der legene har avgjørende innflytelse ?
AP170802 - Lovvedtaket fra 2016 har ikke endret norsk rett, men pålagt kommunene jobben med å lage lokale forskrifter for hvem som har rett til å stå på venteliste eller bli tildelt en sykehjemsplass.
DB170731 - Krav om revisorattestasjon av at regnskapene er avgitt i samsvar med lover og forskrifter .
VG170724 Men en av grunnene, tror jeg, er at vedtak i det offentlige baserer seg på lover og forskrifter som er kompliserte og ofte med ubegripelig språk.
NL170724 Det rettes opp fra nyttår, da nye forskrifter pålegger næringen både en egen registreringsordning og bedre rapportering av fangstmengder.
DA170718 - Kravene til BREEAM-NOR er høyere enn for tradisjonelle leiligheter og også gjeldende lover og forskrifter , forklarer Vibeke Ahlsand, direktør for marked og merkevare i OSU.
NL170717 Lover og forskrifter er heldigvis ikke hugget i stein, men kan endres og justeres etter behov.
DN170717 ¶ Utvalget foreslår også at Norges Bank skal få ansvar for å fastsette forskrifter for utlån med pant i boliger.
VG170713 VANNSKUTER-KRITIKER : Une Aina Bastholm i MDG etterlyser vilje fra nabokommuner langs fjordene til å finne frem til felles forskrifter som gir en streng regulering av vannscooter-bruken.
VG170713 Ordfører Harald Furre ( H ) i Kristiansand synes ikke det er behov for hverken forbud eller lokale forskrifter mot vannscooterbruk.
VG170713 I motsetning til kollega Hilde i Søgne mener Thomassen at det ikke trengs lokale forskrifter som regulerer vannscooter-bruken ut over de sentrale- og lokale felles reglene som gjelder for båtførere.
VG170713 Hvis de skal lage lokale forskrifter , vil vi gjerne bli tatt med i prosessen, sier politimesteren til VG.
VG170713 - Vi trenger lokale forskrifter for vannscootere, sier ordfører Astrid Hilde i Søgne.
VG170713 - Politiet ønsker felles forskrifter nabokommuner, Hoksrud ?
VG170713 - Hvis nabokommuner opererer med ulike forskrifter , hvordan blir det da å håndheve disse på sjøen ?
VG170713 - Det blir jo helt umulig å ferdes for vannscootere i farvannet her - med ulike lokale forskrifter mellom kommunene, sier ordfører Astrid Hilde ( Ap ) i Søgne kommune i Agder til VG.
VG170713 * Kommunene kan ved behov fastsette lokale forskrifter om bruk av vannscootere.
AA170713 » Nå er brevet lengre enn som så, men i praksis betyr det at Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Sandefjord og Hitra har behandlet og vedtatt ulovlige forskrifter mot vannskuter.
AA170713 Ferdsel i vassdrag og farvann er strengt regulert gjennom flere lover og forskrifter og da spesielt ferdsel med vannskuter.
AA170713 Etter at fire kommuner, blant andre Hitra, har vedtatt ulovlig utarbeidete og behandlete forskrifter , fant Kystverket det nødvendig å gå ut med en presisering av kommunenes mulighet for å regulere vannskuter i sine farvann.
DA170705 Vi har forskrifter .
SA170628 Samtidig får vi innblikk i det som er mer ukjent for mange : bønnen og fasten, troen og undringen, de eksistensielle og verdirelaterte spørsmålene, konfliktene- og forhandlingen mellom religionens forskrifter og egne erfaringer og tanker.
VG170623 Men det kommer ikke til å bli innført før etter sommeren på grunn av kravet til høring av nye lokale forskrifter .
DA170621 Kommunene har hjemmel i motorferdselloven til å fastsette lokale forskrifter om bruk av vannscootere i vassdrag og innsjøer der det ikke allerede er forbudt.
AP170621 Bred gjennomgang av lover og forskrifter for å gi de ulike tjenestene veiledning om hvordan « barnets beste » skal fremmes.
VG170618 - Vi kan ikke lage noen forskrifter eller lover for hvordan man skal forebygge selvmord, men det vi har sett av sakene som har vært fremme i media er at mange, for eksempel skoler, synes det er vanskelig å gripe fatt i dette.
DN170617 Fjerne føderale forskrifter . 30. januar underskrev Trump ordren om at for hver nye regulering som innføres, skal to oppheves.
DA170617 - Hvis alle byggetekniske forskrifter er fulgt, så nei.
DA170615 - Når alle forskrifter er fulgt, er alle bygg i Norge trygge, sier han videre.
DA170615 - Blir alle forskrifter fulgt ?
DN170614 Bygningsfirma hevder alle forskrifter er blitt fulgt.
DB170613 Gruppa som produserer og distribuerer klærne, G-III, forteller imidlertid at de er opptatte av å følge gjeldende lover og forskrifter .
NL170612 Ikke vil han endre dagens struktur med trålflåten og ikke har han heller tenkt å endre lover eller forskrifter som vil sikre mer råstoff til kysten i Nord.
VG170608 Lokale forskrifter kun for spesifikke fartøyer er ikke tillatt, og instruksen fra Samferdselsdepartement legger allerede i tittelen vekt på at dette gjelder spesielt for vannscootere.
VG170608 Forrige uke hadde Nøtterøy debatt i kommunestyret om slike lokale forskrifter .
VG170606 - I motsetning til barnevernsfeltet, hvor det er en barnevernslov, forskrifter og en lang tradisjon som definerer hva som er forsvarlig omsorg, så finnes ikke det på dette feltet, sa assisterende UDI-direktør Birgitte Lange til VG i mars.
FV170606 Fartsbegrensninger er en av restriksjonene som kan brukes av kommuner som ønsker lokale forskrifter .
DA170606 DEBATT : Alle midler som Espira mottar fra kommunen og foreldre går til det de er ment til i tråd med Barnehageloven med tilhørende forskrifter .
DA170606 Alle midler som Espira mottar fra kommunen og foreldre går til det de er ment til i tråd med Barnehageloven med tilhørende forskrifter .
VG170605 Kommunene har imidlertid mulighet til å fastsette lokale forskrifter med hjemmel i motorferdselloven, den sentrale fartsforskriften og havne- og farvannsloven til å begrense bruk av fartøy på sjøen, av hensyn til friluftsliv, miljø, fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk.
DB170602 ¶ KAN BLI VANSKELIG : Regjeringen liberaliserte regelverket for vannscootere, men lar kommunene lage egne forskrifter .
DB170602 Vi har snakket med mange kommuner som holder på med å lage samme forskrifter .
DB170602 Med de nye reglene blir det opp til hver enkelt kommune å lage lokale forskrifter , som regulerer bruken av vannscooter, og nå jobber flere skjærgårdskommuner på spreng med å finne ut hvordan de kan stoppe framdriften.
DB170602 I stedet kan det bli en kraftig bumerang, mener avisa, og peker på at liberaliseringen kan føre til forskrifter i enkeltkommuner som er langt strengere enn de tidligere reglene.
DB170602 ( Dagbladet ) : Hans egne hjemkommune Bamble er blitt én av mange kommuner som nå vil innføre strenge lokale forskrifter mot vannscootere etter regjeringens liberalisering av regelverket.
DB170602 Hva som skjer med bevis etter at en sak er avsluttet er regulert av et komplekst samspill mellom lover, forskrifter , instrukser og rundskriv.
DB170601 Fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv, Siri Meland, mener at med kommunenes mulighet til å regulere selv, vil vannscooter-førerne nå måtte sette seg inn i lokale forskrifter i hver kommune - og må nå forholde seg til hvor kommunegrensene går til vanns.
DB170601 - Det har vært forskrifter som gjelder så langt ut fra land at det har blitt regulert, men nå får vi ansvaret selv for å lage forskrifter .
DB170601 - Det har vært forskrifter som gjelder så langt ut fra land at det har blitt regulert, men nå får vi ansvaret selv for å lage forskrifter.
VG170531 Kommunene har imidlertid mulighet til å fastsette lokale forskrifter med hjemmel i motorferdselloven, den sentrale fartsforskriften og havne- og farvannsloven til å begrense bruk av fartøy på sjøen, av hensyn til friluftsliv, miljø, fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk.
VG170531 Fra 2013 kom det forskrifter som blant annet tillot vannscooterkjøring mer enn 400 meter fra land.
VG170531 - Problemet er at vannscooterforskriftene ble opphevet før kommunene rakk å lage forskrifter, og det er komplisert å lage forskrifter uten å dra inn andre fartøyer utilsiktet, sier Erling Lae.
VG170531 - Problemet er at vannscooterforskriftene ble opphevet før kommunene rakk å lage forskrifter , og det er komplisert å lage forskrifter uten å dra inn andre fartøyer utilsiktet, sier Erling Lae.
DB170531 Med de nye reglene blir det opp til hver enkelt kommune å lage lokale forskrifter , som regulerer bruken av vannscooter.
DB170531 Hun mener i tillegg det er flere andre ulemper knyttet til at kommunen nå kan innføre egne lokale forskrifter .
DB170531 Han sier han er kjent med at en del kommuner kommer til å lage egne forskrifter .
DB170531 - Regjeringen endret reglene med umiddelbar virkning, men for at kommunene skulle kunne lage sine egne forskrifter , så måtte det være noen verktøy på plass, som veiledere og skjemaer.
DB170531 - Med kommunenes mulighet til å regulere selv, vil vannscooter-førerne nå måtte sette seg inn i lokale forskrifter i hver kommune - og må nå forholde seg til hvor kommunegrensene går til vanns, sier hun.
DB170526 - Alle som jobber med produksjon, distribusjon og servering av mat har ansvar for å følge lover og forskrifter .
NL170524 I de nye forskriftene heter det at kommunen kan ved behov fastsette lokale forskrifter om bruk av vannscooter.
NL170523 I Norge har vi forskrifter som krever risikovurderinger og beredskp av objekter.
NL170523 Ved hjelp av reindriftsloven, Mattilsynet og et mylder av forskrifter , brytes reindriftssamiske normer og ferdigheter ned for fote.
BT170521 Kommunene kan ved behov fastsette lokale forskrifter om bruk av vannskuter, opplyser regjeringen.
AP170521 Nye forskrifter fra juni 2014 gir Mattilsynet mulighet til å gi et gebyr opp mot 17.200 kroner om eiere ikke tar ansvar for kjæledyret sitt.
DN170517 Regelrådet, som ledes av Sandra Riise, mener det bør være et mål at minst 80 prosent av utredninger til nye lover- og forskrifter er tilfredsstillende allerede før offentlig høring.
BT170512 Det utarbeides egne forskrifter og området blir en overvåkningssone, sier Ihle.
DA170510 Det er det som Sivilombudsmannen påpeker at er en feil bruk av lovverk og forskrifter , sier Per Olaf Lundteigen, som er Buskerud-representant for Senterpartiet på Stortinget.
AP170509 « Miljøminister » Scott Pruitt har fjernet en rekke forskrifter som skal begrense forurensning, siden han fikk jobben som direktør i EPA.
AP170509 « Miljøminister » Scott Pruitt har fjernet en rekke forskrifter som skal begrense forurensning, siden han fikk jobben som direktør i EPA.
AP170509 « Miljøminister » Scott Pruitt har fjernet en rekke forskrifter som skal begrense forurensning siden han fikk jobben som direktør i EPA.
BT170430 Skjenkekontrollørene har hyppige kontroller, men utesteder i Bergen mister ikke lenger skjenkebevillingen etter at Stortinget innførte mildere forskrifter .
DB170428 september 2001, har det kommet en strøm av nye lover og forskrifter som har skjerpet straff og virkemidler, og flyttet balansepunktet mellom staten og individet.
SA170427 Alle selskapene er i henhold til Petroleumstilsynets forskrifter pålagt å søke etter tiltak til kontinuerlig forbedring.
DA170425 Dette består i å samle flere forskrifter på viltfeltet til én viltforskrift.
DB170424 I Norge har vi over 700 lover og 11.500 forskrifter .
BT170424 Selv om nasjonale forskrifter og retningslinjer er vedtatt, er det enda tid til å få inn drama- og teaterkompetanse i grunnskolelærerutdanningene.
VG170422 - Vi sier at vi vil begrense midlertidigheten noe, men det skal skje uten at lover og forskrifter endres, sier Ap-lederen.
VG170421 Stortinget styrer UDI gjennom å lage lover, men det er regjeringen som lager forskrifter og instruerer UDI.
DA170419 januar ble det innført nye forskrifter om krav til lærling ved offentlige anbud.
VG170413 Det er sikkert imot noen forskrifter , men jeg mener vi må tillate oss såpass og ha det litt gøy.
DN170413 LO er også kritisk til at den nye loven legger opp til utstrakt bruk av forskrifter .
DB170407 Salg av øl med alkoholstyrke opp 4,7 prosent i butikk er både regulert av nasjonal lov og kommunale forskrifter .
AA170330 Nye forskrifter skal sikre et bedre vern av arbeidstakere mot vold eller trusler om vold på jobben. 7,5 prosent av norske arbeidstakerne, om lag 200.000 yrkesaktive, blir hvert år utsatt for vold eller trusler om vold på arbeidsplassen, ifølge arbeidsminister Anniken Hauglie ( H ).
DN170329 - Denne avtalen har ingen lokal legitimitet og bryter med både lover, forskrifter , konvensjoner og tidligere dom i Høyesterett, sier Rune Aslaksen, styreleder i rettighetsorganisasjonen Laksebreveierne i Tanavassdraget ( LBT ).
DN170329 Og finansmarkedsmeldingen vil komme, med nye forskrifter for forbrukslån.
VG170328 - I motsetning til barnevernsfeltet, hvor det er en barnevernlov, forskrifter og en lang tradisjon som definerer hva som er forsvarlig omsorg, så finnes ikke det på dette feltet, sier assisterende UDI-direktør Birgitte Lange til VG.
AP170326 » Mye av skylden ble lagt på Obamas forskrifter og generelle holdning til fossil energi.
AP170326 På toppen av det hele sørget president Obama for å innføre en rekke forskrifter som skulle fremme fornybar energi og beskytte miljøet.
VG170323 For at de skal unngå summene på 100.000 i oppstartsavgift og 10.000 i måneden, er det derfor kun Norges Cykleforbund som kan stå som garantist for at systemet blir vedlikeholdt i henhold til NIFs forskrifter .
AP170322 Partiet vil forenkle lover, forskrifter og skjemaer og redusere rapportering, kontroll, tilsyn.
BT170318 Imidlertid er bare 51 av klagene levert etter gjeldende forskrifter .
AA170318 Imidlertid er bare 51 av klagene levert etter gjeldende forskrifter .
VG170314 Forslaget ble sanksjonert med en egen, enstemmig uttalelse på Høyres landsmøte i helgen, om at lov og forskrifter må endres for å få til regulering av bestanden.
AA170309 Helgesen ønsker ikke å kommentere det som ble sagt på møtet, men sier på generelt grunnlag at det ikke er veldig komplisert å endre på forskrifter .
VG170308 Mens Stortinget må vedta lovendringer, kan departementet selv endre forskrifter .
VG170308 - På generelt grunnlag kan jeg si at det ikke er veldig komplisert å endre forskrifter , men en forskrift må alltid være innenfor loven.
AP170305 Det er kommet nye forskrifter for førerkort.
AP170225 USAs president Donald Trump har signert en presidentordre som skal redusere antallet offentlige reguleringer og forskrifter .
AP170225 Han forklarte at vedtaket innebærer at departementene i USA må opprette arbeidsgrupper som skal foreslå hvilke forskrifter og bestemmelser som kan fjernes eller forenkles.
AA170225 USAs president Donald Trump har signert en presidentordre som skal redusere antallet offentlige reguleringer og forskrifter .
AA170225 Han forklarte at vedtaket innebærer at departementene i USA må opprette arbeidsgrupper som skal foreslå hvilke forskrifter og bestemmelser som kan fjernes eller forenkles.
DN170224 Vi har også et samarbeidsprosjekt med juridisk fakultet for å få forandringer av språket i lover og forskrifter .
AA170224 I dagens forskrifter er det åpnet for opptil 146 plasser på leddbusser, hvor man da beregner åtte personer pr. kvadratmeter.
AA170223 - Dette er ulovlig markedsføring som bryter med de lover og forskrifter som legemiddelverket forvalter, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.
VG170217 - Vi vil se på erfaringene med lokale forskrifter først.
DN170217 « Finanstilsynet finner at de forhold som er omtalt i det foregående, representerer så alvorlige og systematiske brudd på bestemmelser i verdipapirhandelloven og tilhørende forskrifter at vilkårene for å tilbakekalle Foretakets tillatelser til å yte investeringstjenester er til stede, jf. vphl. § 9-4 ( 1 ) nr. 4.
DB170217 - Når staten og Norsk filminstitutt ikke vil ta helse-, miljø- og sikkerhetsproblematikk i sine forskrifter , gir de heller ikke bransjen det signalet som etter vår mening er nødvendig for å rydde opp, sier han.
DA170217 Statens vegvesen sier de jobber under de forskrifter som gjelder.
DA170216 I sentrum av byene har du mange gamle gårder, og det er dyrt og i mange tilfeller nesten umulig å oppfylle kravene i dagens tekniske forskrifter , sier Sanner.
DA170216 Forenklingen av lover og forskrifter for å få fart på boligbyggingen vil regjeringen fortsette med.
AP170206 Avvik fra lover og forskrifter .
DB170201 Loven ble imidlertid endret og en nye forskrifter trådte i kraft 1. september i fjor.
DN170130 - Vi kvitter oss med regler og forskrifter i stor skala, kanskje så mye som 75 prosent, sier Trump.
AP170129 Slik Aftenbladet framstiller saken, er dette et brudd på lover og forskrifter , sier fylkesrådmann Trond Nerdal.
SA170126 I motsetning til industrien mente myndighetene og fagforeningene at sikkerheten var alvorlig svekket, og i årsmeldingen for Oljedirektoratet kan vi lese : « Direktoratet ser alvorlig på at det synes å ha blitt etablert en kultur hvor brudd på forskrifter og prosedyrer er blitt innarbeidet i vanlig praksis og akseptert » ( side 3 ).
DN170125 * Kan sammenlignes med forskrifter gitt av Kongen i statsråd i det norske systemet.
DN170125 Visse møter, forskrifter og klimavarsler må også gå gjennom stabssjefen.
DB170118 De lover, regler og forskrifter vi har i dag gjelder fram til noe annet er vedtatt og iverksatt.
DB170118 Dagens lover og forskrifter gjelder fortsatt.
DB170116 Det heter blant annet i kontraktens punkt 7.1, at lønns- og arbeidsvilkårene til alle ansatte skal være i samsvar med gjeldende forskrifter .
BT170112 Det er vanskelig å se at Bybanen oppfyller kravene i Jernbanetilsynets forskrifter , der det blant annet står : « Virksomheten skal planlegges, organiseres og utføres med henblikk på at enkeltfeil ikke skal føre til tap av menneskelig eller alvorlig personskade ».
DN170109 « Finanstilsynet finner at de forhold som er omtalt i det foregående, representerer så alvorlige og systematiske brudd på bestemmelser i verdipapirhandelloven og tilhørende forskrifter at vilkårene for å tilbakekalle Foretakets tillatelser til å yte investeringstjenester er til stede, jf. vphl. § 9-4 ( 1 ) nr. 4.
DB170104 ¶ NYE FORSKRIFTER : Stortingsrepresentant Rasmus Hansson ( MDG ) fremmet rett før jul et forslag til Stortinget om at forskrifter om dyrevelferd må oppdateres i tråd med loven.
DB170104 ¶ NYE FORSKRIFTER : Stortingsrepresentant Rasmus Hansson ( MDG ) fremmet rett før jul et forslag til Stortinget om at forskrifter om dyrevelferd må oppdateres i tråd med loven.
DB170104 Vi tok blant annet opp hvordan gjeldende forskrifter ikke er i tråd med dyrvelferdsloven.
DB170104 Rasmus Hansson ( MDG ) fremmet rett før jul et forslag til Stortinget om at forskrifter må oppdateres i tråd med loven, samt at det må lages forskrifter for alle familiedyr der dette mangler.
DB170104 Rasmus Hansson ( MDG ) fremmet rett før jul et forslag til Stortinget om at forskrifter må oppdateres i tråd med loven, samt at det må lages forskrifter for alle familiedyr der dette mangler.
DB170104 Det mangler også forskrifter for mange arter.
DB170104 Da trenger vi forskrifter og politikk som legger til rette for at alle som har med dyr å gjøre, kan få muligheten til å følge opp loven.
DB170103 Med ny kalender trer det som vanlig i kraft nye eller endrede offentlige forskrifter .
DB170102 Her har man lett med lys og lykte etter bestemmelser i lover og forskrifter for å sette foten ned slik at vernesiden blir tilfreds.
AP170102 Vi har regler og forskrifter for politiet.
AP161231 januar i år trer nye forskrifter for bankenes boliglån i kraft.
AP161229 januar i år trer nye forskrifter for bankenes boliglån i kraft.
FV161221 Han poengterer at Verdens antidopingbyrå ( WADA ) kom med nye forskrifter 1. oktober ¶
AP161215 » Brudd på denne loven, eller forskrifter som har hjemmel i den, kan straffes med bøter.
SA161214 GEVING : Er positiv til regionale forskrifter .
SA161214 Finanstilsynet var tidligere imot å ha regionale forskrifter , så dette skal vi være begeistret for, sier Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom Eika Gruppen.
FV161214 GEVING : Er positiv til regionale forskrifter .
FV161214 Finanstilsynet var tidligere imot å ha regionale forskrifter , så dette skal vi være begeistret for, sier Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom Eika Gruppen.
BT161214 GEVING : Er positiv til regionale forskrifter .
BT161214 Finanstilsynet var tidligere imot å ha regionale forskrifter , så dette skal vi være begeistret for, sier Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom Eika Gruppen.
AP161214 GEVING : Er positiv til regionale forskrifter .
AP161214 Finanstilsynet var tidligere imot å ha regionale forskrifter , så dette skal vi være begeistret for, sier Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom Eika Gruppen.
SA161118 - En arkitekt kan lovverk, forskrifter og prosesser og kan veilede deg gjennom hele byggeprosessen.
FV161118 - En arkitekt kan lovverk, forskrifter og prosesser og kan veilede deg gjennom hele byggeprosessen.
BT161118 - En arkitekt kan lovverk, forskrifter og prosesser og kan veilede deg gjennom hele byggeprosessen.
AP161115 - Vi går ikke utover myndighetenes forskrifter .
BT161020 Han poengterer at Verdens antidopingbyrå ( WADA ) kom med nye forskrifter 1. oktober ¶
DN160831 I mellomtiden kommer stadig nye konflikter til overflaten i gråsonene som har oppstått når ny teknologi møter gamle lover og forskrifter .
AP160825 En slik påstand betyr at hele det tverrfaglige teamet på Paulus sykehjem systematisk og bevisst bryter alle forskrifter og lover som sykehjemmet er regulert etter.
AP160621 - Forbrukeren mottar bøter for å ha kjørt i såkalte miljøsoner, brutt trafikkregler og forskrifter .
AP160621 - Forbrukeren mottar bøter for å ha kjørt i såkalte miljøsoner, brutt trafikkregler og forskrifter .
BT160531 I utlendingsloven og tilhørende forskrifter er Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) gitt hjemmel til å kontrollere utlendinger.
AP160511 gjøre det raskere og rimeligere å bygge nye boliger gjennom ytterligere forenklinger i plan- og bygningsloven med forskrifter 21. ta sikte på å legge fram en ny omsorgssentermodell som er bedre tilpasset variasjoner i asylankomster, og som kan gi grunnlag for lavere kostnader enn dagens modell 22. at enslige mindreårige bosettes i vertskommunen eller nærliggende kommuner så langt det er mulig
AP160404 Det er imidlertid viktig å presisere at dette skjer kun i tilfeller der alt skjer i henhold til lover og forskrifter , og at alt innrapporteres til skattemyndighetene, seier Steffensen.
AP160318 I dag er det ikke adgang til å gjøre unntak fra introduksjonsloven eller dens forskrifter .
AP160305 juni 1969 om trudomssamfunn og ymist anna, også kalt trossamfunnsloven med tilhørende forskrifter .
AP160303 Fakta : Nye krav for familiegjenforening ¶ desember la regjeringen frem 40 forslag til endringer av lover og forskrifter for å stramme inn innvandringspolitikken.
AP160224 Fakta : Nye krav for familiegjenforening ¶ desember la regjeringen frem 40 forslag til endringer av lover og forskrifter for å stramme inn innvandringspolitikken.
AP160224 Forslaget er på 150 sider og inneholder 18 forslag som foreslår 40 større og mindre endringer av lover og forskrifter .
AP160218 †" Hvis det er behov for at Stortinget må vedta noen nye lover og forskrifter , så ja, så får de gjøre det da.
AP160216 Fakta : Regjeringens innstramningsforslag ¶ desember la regjeringen frem 40 forslag til endringer av lover og forskrifter for å stramme inn innvandringspolitikken.
AP160216 Fakta : Nye krav for familiegjenforening ¶ desember la regjeringen frem 40 forslag til endringer av lover og forskrifter for å stramme inn innvandringspolitikken.
AP160212 Fakta : Regjeringens innstramningsforslag ¶ desember la regjeringen frem 40 forslag til endringer av lover og forskrifter for å stramme inn innvandringspolitikken.
AP160211 Forslaget er på 150 sider og inneholder 18 forslag som foreslår 40 større og mindre endringer av lover og forskrifter .
AP160211 Fakta : Regjeringens innstramningsforslag ¶ desember la regjeringen frem 40 forslag til endringer av lover og forskrifter for å stramme inn innvandringspolitikken.
AP160211 Forslaget er på 150 sider og inneholder 18 forslag som foreslår 40 større og mindre endringer av lover og forskrifter .
AP160210 Forslaget er på 150 sider og inneholder 18 forslag som foreslår 40 større og mindre endringer av lover og forskrifter .
AP160209 Fakta : Regjeringens innstramningsforslag ¶ desember la regjeringen frem 40 forslag til endringer av lover og forskrifter for å stramme inn innvandringspolitikken.
AP160209 Fakta : Regjeringens innstramningsforslag ¶ desember la regjeringen frem 40 forslag til endringer av lover og forskrifter for å stramme inn innvandringspolitikken.
AP160209 Fakta : Nye krav for familiegjenforening ¶ desember la regjeringen frem 40 forslag til endringer av lover og forskrifter for å stramme inn innvandringspolitikken.
AP160208 Fakta : Regjeringens innstramningsforslag ¶ desember la regjeringen frem 40 forslag til endringer av lover og forskrifter for å stramme inn innvandringspolitikken.
AP160208 Fakta : Regjeringens innstramningsforslag ¶ desember la regjeringen frem 40 forslag til endringer av lover og forskrifter for å stramme inn innvandringspolitikken.
AP160204 Fakta : Regjeringens innstramningsforslag ¶ desember la regjeringen frem 40 forslag til endringer av lover og forskrifter for å stramme inn innvandringspolitikken.
AP160204 desember la regjeringen frem 40 forslag til endringer av lover og forskrifter for å stramme inn innvandringspolitikken.
AP160203 Sykkel ble brukt fordi russiske forskrifter sier at man kun kan passere grensen i et kjøretøy.
AP160203 I forvaltningsloven heter det at slike forskrifter skal ut på høring, men det er åpent for unntak når høring ikke er « praktisk gjennomførlig », det vil si i situasjoner hvor det er nødvendig å handle raskt.
AP160126 - Vil dere ha tiltak på plass til neste vinter, Lan Marie Nguyen Berg ? †" Vi gjør alt vi kan for å gjøre opp for det det forrige byrådet forsømte, blant annet flere forskrifter og utredninger som burde vært gjennomført.
AP160125 Fakta : Regjeringens innstramningsforslag ¶ desember la regjeringen frem 40 forslag til endringer av lover og forskrifter for å stramme inn innvandringspolitikken.
AP160109 Fakta : Nye krav for familiegjenforening ¶ desember la regjeringen frem 40 forslag til endringer av lover og forskrifter for å stramme inn innvandringspolitikken.
AP160108 I romjulen la Listhaug frem 40 forslag til større og mindre endringer i lover og forskrifter for å stramme inn innvandringspolitikken.
AP160108 Fakta : Regjeringens innstramningsforslag ¶ desember la regjeringen frem 40 forslag til endringer av lover og forskrifter for å stramme inn innvandringspolitikken.
AP160108 Fakta : Regjeringens innstramningsforslag ¶ desember la regjeringen frem 40 forslag til endringer av lover og forskrifter for å stramme inn innvandringspolitikken.
AP160107 Fakta : Regjeringens innstramningsforslag ¶ desember la regjeringen frem 40 forslag til endringer av lover og forskrifter for å stramme inn innvandringspolitikken.
AP160107> Fakta : Regjeringens innstramningsforslag ¶ desember la regjeringen frem 40 forslag til endringer av lover og forskrifter for å stramme inn innvandringspolitikken.