VG171210 De håper nå at en ny forskrift i legemiddelloven som gjør det enklere å få tillatelse til å bruke cannabisolje kan gjøre det enklere for andre, men skulle samtidig ønske at det ble forsket mer på dette i Norge.
DA171207 Her er det snakk om en regel som ble fremsatt gjennom en forskrift mot arbeidstakernes ønske, uten at vi har kunnet gjøre noe med det.
AA171207 I utkastet til forskrift som nå foreligger foreslås det at myndighetene ikke kan stille krav om at en andel av inntektene skal tilfalle fellesskapet.
AA171207 Derfor arbeides det nå med å etablere en forskrift for bioprospektering - Forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale.
AA171207 Derfor arbeides det nå med å etablere en forskrift for bioprospektering - Forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale.
DA171206 juli i år trådte « forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner » i kraft i Stavanger kommune.
DA171206 Vi kunne fått en forskrift som ga oss tillatelse til å destruere utenfor straffesak », skriver han.
DA171204 - Slik jeg forstår det, skal kommuner følge nasjonale retningslinjer, med mindre de finner andre måter å ivareta krav i lov og forskrift , det vil si levere forsvarlige helsetjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, sier Krogshus.
AP171204 Det er de som har ansvaret for at stipendbehandlingen foregår i tråd med lov og forskrift , samt god forvaltningsskikk.
AP171201 Enden på visen ble at Helgesen ble instruert av Stortinget om å innføre en ny forskrift under Naturmangfoldsloven som åpner for at det kan tas flere hensyn ved vurdering av ulvejakt, blant annet om ulven skaper frykt hos lokalbefolkningen og for eksempel skader hunder. 4.
AP171130 Så lenge det er en bransjenorm, i dette tilfellet lovregulert gjennom forskrift , som hindrer nye forretningsmodeller å vokse frem, er det vanskelig å se hvordan vi skal få modernisert og effektivisert norsk taxinæring.
AP171130 Den tradisjonelle frisørbransjen har mobilisert til kamp mot utfordreren, og de viser til en forskrift med hygienekrav.
AP171130 Bruk av taksameter er regulert gjennom en detaljert forskrift på 11 sider, som blant annet pålegger at en melder fra til Justervesenet dersom en skifter dekkdimensjon og dette i vesentlig grad kan påvirke måleresultatene.
VG171129 Norge har en egen forskrift med hygienekrav for frisører.
DB171129 Norge har en egen forskrift med hygienekrav for frisører.
DA171129 Norge har en egen forskrift med hygienekrav for frisører.
AP171129 Fakta : Oppdatert forskrift om boliglån fra 1. januar.
AP171129 Boligpriser og gjeldsvekst er i den økonomiske politikken koblet til Finansdepartementets forskrift om boliglån.
AP171129 Forskrift rettet mot gjeldsveksten ¶
AP171129 Om det virkelig finnes en forskrift om frisørvasker som kan tolkes så stupid og strengt, så bør den heller endres eller fjernes.
AA171129 Norge har en egen forskrift med hygienekrav for frisører.
VG171128 NHO Service og Handel og Norske frisør- og velværebedrifter mener frisørkjeden bryter med en forskrift som regulerer hygienekrav til blant andre frisører.
AA171128 NHO Service og Handel og Norske frisør- og velværebedrifter mener frisørkjeden bryter med en forskrift som regulerer hygienekrav til blant andre frisører.
DB171121 Det ble også gjort nødvendige endringer i lov og forskrift .
DB171118 I motsetning til en lovendring eller forskrift , må instrukser heller ikke sendes på høring.
DB171118 I saken med Ati kan det ikke være tvil om at det foreligger et klart brudd på regjeringens egen forskrift om rett til helsehjelp for utlendinger med lovlig opphold i Norge.
SA171117 I paragraf 14.12 ( 5 ) står det : « Departementet kan i forskrift forby innleie av visse arbeidstakergrupper eller på visse områder når viktige samfunnshensyn tilsier det.
VG171115 - Utgangspunktet vil fortsatt være at UNE skal styres gjennom lov og forskrift .
DB171115 Ifølge NTB inneholdt en forskrift Trump skrev under på allerede i februar at det ikke lenger skulle være forbudt at avfall fra kullgruver dumpes i elver.
DA171115 Ulverud viser også til « Forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS », som regulerer fastsettingen av avgiftene.
DA171115 Forskrift
AP171113 Dagens forskrift for beboerparkering gir bare en parkeringstillatelse innenfor et gitt geografisk område i byen pr. bil.
BT171112 I forslaget til forskrift heter det : ¶
BT171112 Sperremateriellet som var tilgjengelig, ble dessverre ikke av den beskaffenhet som etter forskrift i håndboken til Statens vegvesen N301, og det beklager jeg.
AA171111 I dommen står det : « At reglene i forskrift (... ) burde kommet til anvendelse på slik kamskjelldykking som ble utøvd i Atlantic Strømøyvåg DA, og at brudd på slike regler blir sanksjonert med straff, er en oppgave for lovgiver ».
DA171110 Stavanger kommune følger Forskrift om asbest, og har nå tilbudt ansatte som har hatt arbeidsplass i bygget siden 2007 helseundersøkelse i regi av Bedriftshelsetjenesten.
SA171109 Kommunen har avdekket flere lovbrudd og mener barnehagen ikke drives i tråd med lov og forskrift .
DA171109 Ifølge etaten er bakgrunnen for revisjonen innskjerping av Arbeidsmiljølovens forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 23A ; « Arbeid som kan medføre fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold. » som trådte i kraft 1. januar i år.
BT171109 Et lite ord i en forskrift er alt som skal til for å løse floken for Kreftregisteret.
VG171106 Vi er forskrift enig i at grønne datasentraler ikke skal betale slik skatt, sier Giske.
DN171106 Dagens forskrift gjelder frem til 30. juni 2018.
DB171103 Vi synes derfor det var bra at Stortinget i 2016 ba regjeringen utrede hvorvidt Norge kunne sikre et mer robust eksportkontrollregelverk gjennom å inkludere tydelige forbudsbestemmelser i enten lov eller forskrift , sier Mads Harlem, leder for folkerettsseksjonen i Røde Kors.
DB171103 Stortinget ba regjeringen utrede « hvorvidt innholdet i ATT-avtalens ( Den internasjonale våpenhandelsavtalen ) artikler 6 og 7 kan innpasses i norsk lov eller forskrift slik at det får en sterkere juridisk forankring, og ikke bare gjenspeiles i departementets egne retningslinjer ».
DB171103 Regjeringen har ifølge seg sjøl utredet hvorvidt innholdet i ATT-avtalens artikler kan innpasse i norsk lov eller forskrift , ifølge Audun Halvorsen, statssekretær i UD.
DB171103 - Her er ikke noen om hvordan forbudsbestemmelser i forskrift eller lov kan hindre at våpen og ammunisjon brukes til krigsforbrytelser i for eksempel Jemen, sier Harlem og fortsetter : ¶
DB171103 59 ( 2016-17 ), om å « utrede hvorvidt innholdet i ATT-avtalens artikler 6 og 7 kan innpasses i norsk lov eller forskrift , slik at det får en sterkere juridisk forankring og ikke bare gjenspeiles i departementets egne retningslinjer.
DB171103 levelse av den internasjonale våpenhandelsavtalen at man sannsynligvis vil kunne stille strengere krav til både embetsverk og næringen i å hindre at norske våpen og norsk ammunisjon blir brukt til å begå krigsforbrytelser eller menneskerettighetsbrudd hvis man tar inn forbudsbestemmelser i lov eller forskrift .
DB171103 I forbindelse med behandlingen av eksportkontrollmeldingen i 2016 ba imidlertid Stortinget regjeringen utrede om Norge burde implementere de særlige forbudsbestemmelsene i den internasjonale våpenhandelsavtalen i lov elle forskrift for å sikre et robust og etterprøvbart norsk regelverk for våpeneksport.
DB171103 Den norske våpeneksporten styres i dag i hovedsak av eksportkontrolloven fra 1987, en forskrift fra 2013 og retningslinjer for Utenriksdepartementets behandling av søknader om eksport fra 2014.
AP171103 Tariffnemnda sendte utkast til forskrift på høring 27. juni.
AP171103 Selve allmenngjøringen skjer gjennom fastsettelse av en forskrift som er besluttet av Tariffnemnda.
DA171027 I forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner heter det : « Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget ».
VG171026 Det Nærings- og fiskeridepartementet som administrerer sommertiden gjennom « Forskrift om sommertid ».
BT171026 Videre i lovtekstens paragraf 19 a heter det at departementet ved forskrift « kan fastsette at visse kjøretøygrupper eller visse typer arbeid faller utenfor reglene (... ) ».
AP171026 Da avtalen i sin tid ble til, var det i kjølvannet av at daværende helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen hadde sendt ut til høring en forskrift som ville innebære et markedsføringsforbud mot usunne varer for barn, og dermed et forbud mot varer som Kinderegg og Happy Meal.
AP171025 I Norge er sommertidsbestemmelsene nedfelt i en egen forskrift .
DB171019 - I forskrift for prøveordning for beboerparkering står det at beboerparkeringstillatelsen skal være gyldig i ett år fra 01.01 til 31.12 og at prøveordningen er gyldig til permanent ordning innføres, sier kommunikasjonsrådgiver Anne Sofie Durkis i Oslo kommune til Finansavisen.
AP171018 Norge kan ikke lenger være bekjent av en situasjon hvor de mest fremtredende faginstansene i landet påpeker at en forskrift som berører mange hundre tusen dyr hvert år, er i strid med Dyrevelferdsloven.
AP171018 Det finnes ikke noe regelverk, lov eller forskrift for pelsdyroppdrett som kan hindre de problemene som oppstår for rev og mink i bur.
AP171018 Det finnes ikke noe regelverk, lov eller forskrift for pelsdyroppdrett som kan hindre de problemene som oppstår for rev og mink i bur, skriver innleggsforfatterne.
NL171017 Om forskrift for utvidet konsesjonsplikt i Lyngen for « lys i husan » og Lyngen-politikernes beslutningsvegring i en stor og viktig sak for ei positiv og bærekraftig utvikling for kommunen.
NL171017 Han ønsket velkommen en forskrift som stimulerer til « lys i husan », men ble hanket inn av « partipisken » og utleiere som ønsket å « ri på den frie bølgen » for fortsatt å kunne kjøpe opp eiendommer for kortsiktig utleie og profitt.
SA171016 I forskrift til opplæringsloven heter det at timesfravær, uavhengig av om eleven har gyldig dokumentasjon eller ikke, skal føres opp.
DB171016 Skolen har en forskrift som forplikter lærerne i deres arbeid.
AA171009 I forskrift om pedagogisk bemanning foreslår departementet at det stilles krav om at det skal være én pedagogisk leder per syv barn under tre år, og én pedagogisk leder per 14 barn når barna er over tre år.
AA171003 Ifølge en forskrift som trådte i kraft i 2013 har skolebarn har rett på setebelter når de fraktes til og fra skolen, men AtB valgte å benytte seg av et unntak fra denne regelen da de lyste ut anbudskonkurransen for skoleskyss til og fra Sjetne skole i 2016.
AA171003 Ifølge en forskrift som trådte i kraft i 2013 har skolebarn rett til setebelter når de fraktes til og fra skolen, men AtB valgte å benytte seg av et unntak fra denne regelen da de lyste ut anbudskonkurransen for skoleskyss til og fra Sjetne skole i 2016.
AP171001 Han mener det er på tide å tenke seg om når det gjelder varigheten av Finansdepartementets forskrift .
AP171001 Finansdepartementets forskrift kjøler ned boligmarkedet.
AP171001 Fakta : Oppdatert forskrift om boliglån fra 1. januar.
VG170926 forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning, og forsvarlighetskravet i helseforskningsloven § 5 », skriver tilsynet.
DB170926 forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning, og forsvarlighetskravet i helseforskningsloven § 5 », skriver tilsynet.
VG170925 Bymiljøetaten utarbeider allerede en lokal forskrift om en lavutslippssone for tunge dieselkjøretøy og i rapporten heter det at denne forventes innført denne vinteren.
DA170922 - Forskrift om utenlandske treslag innebærer ikke et forbud mot utsetting av utenlandske treslag.
AP170921 Finansdepartementets forskrift for boliglån har gjort det vanskeligere å få lån, slik at etterspørselen blir dempet.
DB170914 Forskrift om sykkelritt på vei gir retningslinjer for hvilke oppgaver politiet har, og hvilke oppgaver arrangør har i tilknytning til sykkelritt, sier Morten Ørn.
DA170907 Hanshaugen, står det at i forskrift om tildeling av kommunal bolig må søker være uten egnet bolig.
DB170906 Hoksrud mener det er for tidlig med å konkludere om at Frps lovfesting av retten til sykeheimsplass ikke har hatt noen effekt, og påpeker at partiet jobber med å få på plass en nasjonal forskrift i kjølvannet av lovendringen.
DN170905 I juni kom en forskrift om forbud mot oljefyring i de fleste bygninger fra 2020.
DA170905 « Gjennom å fjerne, lempe på og forenkle krav skal forskriften bli enklere å bruke og bidra til å redusere byggekostnadene, primært for boliger », heter det hos Direktoratet for byggekvalitet om Tek 17, en forskrift som trådte i kraft 1. juli.
DA170905 Byggteknisk forskrift angir minimumskravene til byggverk.
DA170905 Strengere forskrift
AA170904 Derfor har Kommunaldepartementet i en egen forskrift pålagt alle kommunene å telle stemmene manuelt.
VG170901 I en ny forskrift pålegger dermed departementet kommunene om å gjennomføre opptellingen av årets valgstemmer manuelt.
DN170901 I en egen forskrift pålegger Kommunal- og moderniseringsdepartementet alle kommuner å telle stemmene manuelt i det kommende stortingsvalget 11. september.
DB170901 I en egen forskrift pålegger Kommunal- og moderniseringsdepartementet alle kommuner å telle stemmene manuelt i det kommende stortingsvalget 11. september.
DA170901 I en egen forskrift pålegger Kommunal- og moderniseringsdepartementet alle kommuner å telle stemmene manuelt i det kommende stortingsvalget 11. september.
AA170901 I en egen forskrift pålegger Kommunal- og moderniseringsdepartementet alle kommuner å telle stemmene manuelt i det kommende stortingsvalget 11. september.
AA170901 I en egen forskrift pålegger Kommunal- og moderniseringsdepartementet alle kommuner å telle stemmene manuelt i det kommende stortingsvalget 11. september.
AA170901 Det er en ny forskrift fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som pålegger alle kommuner å telle stemmene manuelt i den første foreløpige tellingen i det kommende stortingsvalget 11. september.
AA170901 I en egen forskrift pålegger Kommunal- og moderniseringsdepartementet alle kommuner å telle stemmene manuelt i det kommende stortingsvalget 11. september.
DN170830 * Miljødirektoratet fastsetter forskrift om jakt- og fangsttider for fem år om gangen.
DB170830 I en forskrift som nylig ble sendt på høring, varsler byråden at hun fra 2022 ikke vil gi løyve til taxi-sjåfører som kjører miljø-fiendtlige biler.
AA170830 Grensene for når man mister førerkortet er nedfelt i Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn, og avhenger av fartsgrensen på stedet.
DB170829 En forskrift vil vurdere hva som skjer dersom kravene ikke innfris, sier Helgesen.
DB170829 - Vi må jobbe videre med en forskrift med krav om utforming og drift av kunstgressbaner.
VG170824 I 2012 kom en ny forskrift som gjorde det lettere å reise med hunder og katter over landegrensene i EU.
DA170822 Noe av det kan skje gjennom forskrift , noe av det må skje gjennom lov.
SA170821 Kommunen kan gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet ¶ a ) i og i tilknytning til boligområder og handleområder, ¶ b ) i parker, på gravplasser, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon, ¶ c ) på og ved bestemt/angitte turstier,
SA170821 Kommunen kan gi forskrift om at hunder ikke har adgang til barnehager, skolegårder eller gravplasser.
FV170821 Kommunen kan gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet ¶ a ) i og i tilknytning til boligområder og handleområder, ¶ b ) i parker, på gravplasser, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon, ¶ c ) på og ved bestemt/angitte turstier,
FV170821 Kommunen kan gi forskrift om at hunder ikke har adgang til barnehager, skolegårder eller gravplasser.
DA170821 Lov og forskrift skal kombineres med praktiske løsninger.
AP170821 Kommunen kan gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet ¶ a ) i og i tilknytning til boligområder og handleområder, ¶ b ) i parker, på gravplasser, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon, ¶ c ) på og ved bestemt/angitte turstier,
AP170821 Kommunen kan gi forskrift om at hunder ikke har adgang til barnehager, skolegårder eller gravplasser.
VG170817 - Vi kommer til å iverksette en forskrift der så fort det lar seg gjøre, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen i Justis- og beredskapsdepartementet nå til VG.
AA170817 - Vi kommer til å iverksette en forskrift der så fort det lar seg gjøre, sier Brein-Karlsen.
VG170816 Ny forskrift for dyrehold ¶
VG170816 Mattilsynet har i fem år jobbet med å revidere, harmonisere og forenkle en forskrift for hold av storfe, småfe og svin.
DB170816 Generelt er en forskrift i seg selv aldri nok.
NL170814 For at Posten Norge AS skal kunne pålegge kundene plikter, må de ha tilstrekkelig hjemmel i lov eller forskrift .
NL170814 Dette har PostenNorge ikke hjemmel i hverken lov om posttjenester eller tilhørende forskrift til å kreve av postkundene skal betale for oppsett av fellesstativer.
AP170803 - Det var allerede nedfelt i forskrift at man har rett til sykehjemsplass hvis det er det eneste alternativet for å ivareta pasientens trygghet.
AP170802 Nasjonal forskrift gir ikke legen all makt ¶
AP170802 Lovendringen skal følges opp av en nasjonal forskrift .
AP170802 - Vi er ikke i mål før vi har fått en nasjonal forskrift for hele landet, presiserer hun.
AP170802 Fritidsfiske av leppefisk er regulert i paragraf 3 og 4 i ny forskrift fra Fiskeridirektoratet : « Personer som skal fiske leppefisk med fartøy som ikke er merkeregistrert må ha særskilt tillatelse fra Fiskeridirektoratets regionkontor.
AA170802 Utbygger mener at det ikke er minstekrav til p-plasser dersom det ikke direkte sies i teknisk forskrift eller dens veileder.
AA170802 omfanget av brudd på funksjonskravet i byggeteknisk forskrift i denne saken, omfanget av problemet og bruddene på kommunens parkeringsveileder og risiko for misligheter, noe som ble avdekket i Drammen.
VG170730 Om nødvendig må lovverket oppdateres ( i dag finnes det for eksempel ikke en mer detaljert forskrift på hold og avl av kjæledyr ).
AA170730 Det ble påpekt til sammen 65 brudd på lov eller forskrift ( avvik ) under tilsynene. 74 ulike kommuner/bydeler ble kontrollert.
AP170728 Det ble påpekt totalt 65 avvik, definert som mangel på oppfyllelse av krav gitt i, eller i medhold av, lov eller forskrift .
AP170728 Det ble påpekt tilsammen 65 brudd på lov eller eller forskrift ( avvik ) under tilsynene. 74 ulike kommuner/bydeler ble kontrollert.
AA170725 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser er komplisert og vi har ikke kompetansen innomhus, derfor har vi leid inn bistand til å forberede og gjennomføre anskaffelser hos det velrenommerte konsulentfirmaet PwC, som skal sikre at vi har gode anbudsforespørsler og at vi evaluerer og kommuniserer med leverandøren
VG170724 november 2005 ( tvbfl ) §3-1 samt forskrift om saksøktes kostnadsansvar ved tvangsfullbyrdelse § 2, pkt. 2.
DA170724 I « Forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner », som nylig ble sendt på høring fra Landbruks- og matdepartementet, heter det blant annet følgende : ¶
DA170724 Andersen er ikke nådig i sin karakteristikk av regjeringens forslag til ny forskrift om skogsdriften i Marka.
DA170723 Da trådte « Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner » i kraft.
VG170718 Men at hun får ta den med på restauranten er ved hennes fulle rett, sier hun til VG og henviser til forskrift om næringsmiddelhygiene.
DA170718 - BREEAM-NOR stiller strengere miljøkrav enn minimumskravene som myndighetene setter i byggteknisk forskrift , og det synes vi er veldig bra.
DA170717 Departementet mener at det er nødvendig med presisering av dagens forskrift , blant annet med tanke på innkreving av avgift.
DN170716 Er det stor usikkerhet om salgspris, høy belåning og høy sannsynlighet for avvik fra forskrift etter boligbytte må du påregne å selge først, sier Reite.
VG170713 - Det er ikke noe behov for en lokal forskrift om dette.
DB170711 Når jeg og Oslo Venstre foreslo at det skulle utarbeides en slik lokal forskrift i Oslo, så var det nettopp fordi vi mener Oslofjordens natur, friluftsliv og hensynet til de myke trafikantene på sjøen skal veie tyngst.
DB170711 Derfor er jeg glad for at Venstres forslag om lokal forskrift fikk et bredt flertall i Oslo bystyre.
NL170710 Ved UiT så har vi til og med en egen liten definisjon, gitt i Forskrift for eksamen ved UiT § 3.
DB170708 - En forskrift med mulighet for 8 prosent avvik vil nok lede bankene til å styre mot maksimalt 5-6 prosent avvik.
NL170707 NATO-kravene ( NATO criteria and standards for airfields ) har samme krav til minimumsavstand mellom senterlinjer for rullebane og parallell taksebane som de Norske forskriftene ( Forskrift om utforming av store flyplasser ( BSL E 3-2 ) ) - for dette tilfellet er kravet 183 meter.
DN170707 - Å skyte på en forskrift som faktisk virker etter hensikten, er uansett en svært kortsiktig tankegang.
DB170706 Men mye av det vi i dag forbinder med kvalitet har ikke kommet fordi politikere har bestemt det i en forskrift , men gjennom innovasjon og krav fra boligkjøperne.
DB170704 " Vi vil også vise til " Forskrift om jakt- og fangsttider, 2012-2017 " § 7 ; der det fastsetter at det kun er Miljødirektoratet kan i særlige tilfeller endre og dispensere fra disse bestemmelsene.
AP170703 Normalt utarbeider disse aktørene selv tiltak som skal sikre at forskrift og konsesjon blir etterlevd.
AA170703 Normalt utarbeider disse aktørene selv tiltak som skal sikre at forskrift og konsesjon blir etterlevd.
VG170701 Muligheten for å forhindre basehopping i kommunen er mulig å realisere gjennom en forskrift der begrunnelsen er fare for redningsmannskapet.
VG170701 I dag gjelder en slik forskrift for Trollveggen i Møre og Romsdal.
BT170701 - Om vi klarer å dokumentere at det er stor fare for ulykker her, og at det er stor risiko for redningsmannskapene, bør det være grunnlag for en slik forskrift hos oss, sier Distad ( H ) til NRK.
BT170701 Det blir derfor opp til politiet å tolke denne bestemmelsen og føre en praksis i henhold til lov, forskrift og rettspraksis.
AP170701 - Om vi klarer å dokumentere at det er stor fare for ulykker her, og at det er stor risiko for redningsmannskapene, bør det være grunnlag for en slik forskrift hos oss, sier Distad til NRK.
AA170701 - Om vi klarer å dokumentere at det er stor fare for ulykker her, og at det er stor risiko for redningsmannskapene, bør det være grunnlag for en slik forskrift hos oss, sier Distad til NRK.
NL170630 Alle jegere og fiskere som bor i Norge og vil utnytte ressursene på allmenningsgrunn har sine interesser sikret gjennom Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning.
DB170630 På samme måte har ansvarlig statsråd Jan Tore Sanner med TEK17 ønsket å lage en enklere forskrift med tydeligere språk og med en klar forenkling av regelverket.
VG170629 Kvinnen ble dømt for å ha utøvd vold mot et dyr, og i tillegg for å ha overtrådt lovens forskrift om bruk av strøm under trening av dyr.
VG170629 - Hun har brukt halsbåndet og har på den måten overtrådt en forskrift , men hun er skuffet over at hun ikke ble frifunnet for vold, sier kvinnens advokat Frode Sulland til VG.
DB170628 Omsorgstilbudet til enslige mindreårige mellom 15 og 18 år er derimot ikke regulert i lov eller forskrift .
DB170625 Med forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket går Norge, ifølge professor Henriette Sinding Aasen ved Universitetet i Bergen, « på tvers av komitéens anbefalinger når det gjelder tilgang til grunnleggende helsetilbud for alle grupper ».
DB170625 I forskrift av 2011 om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold, står det at « alle personer som oppholder seg i riket, har rett til øyeblikkelig hjelp ».
DB170625 Helse- og omsorgsminister Bent Høie sa fra Stortingets talerstol at han « antok » at gjeldende forskrift om helsehjelp til personer uten opphold i riket er i samsvar med de internasjonale forpliktelser.
BT170624 Konkurransen er et ledd i Handikapforbundets kritikk av regjeringens siste forskrift til plan- og bygningsloven.
BT170624 De nye forskriftene i byggteknisk forskrift ( TEK 10 ) reduserer kravene til areal og helningsgrad på ramper, samt snuareal for rullestol.
AP170624 Kunnskapsdepartementet foreslår endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning.
VG170623 Egen forskrift
VG170623 * Produkter som skal injiseres i huden i kosmetisk hensikt, omfattes av forskrift om tatoveringsprodukter.
VG170622 Oslo bystyre ber i sitt vedtak om at byrådet lager en lokal forskrift som sørger for at bruk av vannskuter er forbudt i de deler av Oslo kommunes fjordområde som var skjermet etter den gamle nasjonale vannskuterforskriften.
VG170622 I forrige uke ba jeg Bymiljøetaten om å utarbeide en lokal forskrift som kan gjelde for Oslofjorden.
VG170622 - Jeg ønsker å få til dette så snart som mulig, men det tar litt tid å få på plass en lokal forskrift , legger Berg til.
SA170622 Når vi nå får fornyet og forenklet teknisk forskrift , er det en del av det store forenklingsarbeidet vi har gjennomført, sier Jan Tore Sanner.i ¶
SA170622 Folk ønsker bod og skap, men vi trenger ikke ha en nasjonal forskrift for å bestemme hvor stor boden skal være, sier kommunal- og moderniseringsministeren.
SA170622 En ny byggteknisk forskrift som trer i kraft 1. juli.i ¶
NL170622 På samme dag som det politiske Norge lanserer seg selv som en heiagjeng og grunnlegger for nye marine næringer, lanserer de samtidig gjennom høringsnotatet for endring av forskrift for forbud mot fangst av snøkrabbe, et bevis for kunnskapsfattig forvaltning og det er derfor diskuterbart om Norge er klar for havets århundre.
BT170622 Når vi nå får fornyet og forenklet teknisk forskrift , er det en del av det store forenklingsarbeidet vi har gjennomført, sier Jan Tore Sanner.
BT170622 Folk ønsker bod og skap, men vi trenger ikke ha en nasjonal forskrift for å bestemme hvor stor boden skal være, sier kommunal- og moderniseringsministeren.
BT170622 En ny byggteknisk forskrift som trer i kraft 1. juli.
AP170622 I sitt vedtak ber bystyret om at byrådet lager en forskrift som regulerer bruken av skuter på fjorden.
AP170622 I forrige uke ba jeg Bymiljøetaten om å utarbeide en lokal forskrift som kan gjelde for Oslofjorden.
AP170622 - Jeg ønsker å få til dette så snart som mulig, men det tar litt tid å få på plass en lokal forskrift , legger Berg til.
AP170622 Når vi nå får fornyet og forenklet teknisk forskrift , er det en del av det store forenklingsarbeidet vi har gjennomført, sier Jan Tore Sanner.
AP170622 Folk ønsker bod og skap, men vi trenger ikke ha en nasjonal forskrift for å bestemme hvor stor boden skal være, sier kommunal- og moderniseringsministeren.
AP170622 En ny byggteknisk forskrift som trer i kraft 1. juli.
AA170622 Folk ønsker bod og skap, men vi trenger ikke ha en nasjonal forskrift for å bestemme hvor stor boden skal være, sier kommunal- og moderniseringsministeren.
DN170621 Finansdepartementet har samtidig fastsatt forskrift om aksjesparekonto, som trer i kraft fra samme tidspunkt, ifølge en melding.
DA170621 I tillegg må det en forskriftsendring til, ettersom gjeldende forskrift fastslår av at 'Bestemmelsene for bil gjelder også for motorsykkel, skuter og moped' », skriver hun videre i svarbrevet til Tommy Skjervold.
DA170621 I gjeldende forskrift , som ble vedtatt av Oslo bystyre i 2012, er det ikke differensiert mellom forskjellige typer kjøretøy som bil, MC, scooter og moped, og prisen for en MC er derfor kr 3.000.
DA170621 « Bystyret ber byrådet utforme en lokal forskrift som sørger for at bruk av vannscooter er forbudt i de deler av Oslo kommunes fjordarealer som var skjermet etter den gamle nasjonale vannscooterforskriften.
DA170621 juni ga byråd Berg positive signaler om at også hun ønsker en lokal forskrift , sier Melby.
BT170621 Dette fremgår også av forskrift som stadfester at bruk av riksvåpenet skal « fremtre på en korrekt og verdig måte », skriver Wentzel.
BT170621 Forskrift av 1927 ¶
DN170619 Det kan se slik ut i en ny forskrift .
AA170618 Miljødirektoratet viser til ei forskrift fra 8. januar i fjor der viltforvaltningen får hjemmel for å pålegge jegere å samle inn og registrere prøver i forbindelse med jakt.
VG170617 Mattilsynet henviser i vedtaket til Forskrift om avliving av dyr, hvor det understrekes at dyrene må være i kontakt med gassen i tilstrekkelig lang tid, for å sikre at de er døde eller forblir bevisstløse til de er avlivet.
SA170617 Stavangers ordfører mener det må innføres begrensninger, men kommunen rekker ikke å lage lokal forskrift før til høsten.
AP170616 Stortinget konstaterer at anskaffelsesregelverket omfatter lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrift .
DA170614 Dagens bruk av lokalene er i strid med lov og forskrift .
NL170609 Hverken Berg Hansen eller Pedersen gjorde noe som helst i løpet av 8 år, med den tilbudsplikt som de tydeligvis hatet, de kunne enkelt gjort en endring tilbake til leveringsplikt, med en endring av en forskrift , men gjorde det ikke.
VG170608 Kun mot fire stemmer ble det vedtatt å innføre forskrift mot vannscooter, med kun to ukers høringsfrist.
SA170608 Ifølge forskrift om bruk av skjerming, kan skjerming bare skje dersom tiltaket regnes å ha « gunstig behandlingseffekt », og at behovet for skjerming må vurderes « opp mot de uheldige konsekvensene skjerming kan få for pasienten ».
AA170608 Siden disse bilene ikke er tungbiler faller de utenfor regelverket som reguleres av forskrift om kjøre- og hviletid, løyver og kompetansekrav for kjøring med tyngre kjøretøy.
VG170606 Foreløpig er dette dermed et større problem i Sverige, men også i Norge har vi nettopp fått en ny forskrift som forbyr enhver form for slik samvittighetsfrihet for fastleger.
VG170605 Båtliv og friluftsliv er svært viktig for mange i Tjømes skjærgård, heter det i forslaget til lokal forskrift .
DB170602 Varden skriver i dag at kommunen vurderer å holde et ekstraordinært kommunestyremøte for å få på plass en lokal forskrift .
DB170602 Skulle det da skje noe, kan vi ikke ha det på oss at vi ikke har klart å få på plass en forskrift , sier han til Dagbladet.
AP170602 « Stortinget ber regjeringen gjennom forskrift til lov om anskaffelser stille krav om at det ikke skal benyttes biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukter av palmeolje.
AP170602 Derfor sier vi også at en forskrift må lages i dialog med EØS-avtalens overvåkingsorgan, ESA.
AP170602 - Det er helt krystallklart at vi har bedt regjeringen så rask som mulig få på plass en forskrift .
AA170602 Derfor sier vi også at en forskrift må lages i dialog med EØS-avtalens overvåkingsorgan, ESA.
AA170602 - Det er helt krystallklart at vi har bedt regjeringen så rask som mulig få på plass en forskrift .
AA170602 « Stortinget ber regjeringen gjennom forskrift til lov om anskaffelser stille krav om at det ikke skal benyttes biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukter av palmeolje.
DB170601 Uten en forskrift ville det blitt, som ordføreren ser det, unødvendige konflikter og farlige situasjoner.
DB170601 Så vi måtte se på muligheter for å innføre en lokal forskrift , sier ordfører Bente Bjerke ( Ap ) til Dagbladet.
DB170601 Noen av de 21 kommunene som var for oppheving understreket imidlertid at de ville innføre lokal forskrift dersom regjeringen bestemte å oppheve den nasjonale.
DB170601 Måten Tjøme kommune ønsker å gjøre dette på, er at delene av skjærgården som ikke er en del av nasjonalparken skal få en lokal forskrift mot bruk av vannscooter.
DB170601 Lokal forskrift
DB170601 Kommunestyrets midlertidige forskrift skal gjelde ut 2017.
DB170601 - Vi prøver å få en forskrift før Sankthans.
AP170601 Ved å gå veien om forskrift til lov om offentlige anskaffelser og si nei til å putte palmeolje på tanken, håper jeg det vil bidra til å gjøre alt drivstoff som selges i Norge palmeoljefritt, sier Heikki Eidsvoll Holmås.
DB170531 Noen av de 21 kommunene som var for oppheving understreket imidlertid at de ville innføre lokal forskrift dersom regjeringen bestemte å oppheve den nasjonale.
DB170531 En likebehandling for småbåter og vannscootere er det lettere å håndheve, blant annet fordi man nå har fått én forskrift å forholde seg til i stedet for to, sier Lunde til Dagbladet.
DB170531 « Kommunestyret selv kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling av søknad om tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter denne lov eller forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag.
DB170531 « Kommunestyret selv kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling av søknad om tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter denne lov eller forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag.
AA170531 Ved å gå veien om forskrift til lov om offentlige anskaffelser og si nei til å putte palmeolje på tanken, håper jeg det vil bidra til å gjøre alt drivstoff som selges i Norge palmeoljefritt, sier Heikki Eidsvoll Holmås.
DB170527 Skal man velge jobben framfor sitt alvorlig syke barn og sette barnet i fare ? § 6 og 6,2 i forskrift om barns opphold i helseinstitusjon sier tydelig at barnet har rett til å ha en av foreldrene hos seg på sykehuset, svært alvorlig eller livstruende syke barn har rett til å ha begge foreldrene hos seg.
AA170526 Det er en grunn til at vi frem til nå har hatt en egen forskrift som begrenser bruken av vannskuter.
DA170524 Hver eneste krone Espira mottar de fra 45 kommunene der vi driver barnehager går til det de er ment for, i tråd med Barnehagelovens forskrift om finansiering av ikke-kommunale barnehager.
VG170521 Bakgrunnen for de nye kravene er blant annet en ny forskrift om skipsfart som ble iverksatt 1. januar 2017.
DB170521 I « forskrift om kjørende og gående trafikk », trafikkreglene på godt norsk, står det svart på hvitt : ¶
AA170519 mai vedtok Landbruks- og matdepartementet en ny forskrift om forbud mot å innføre, omsette og holde eksotiske dyr.
DB170517 Kosttilskudd er regulert i egen forskrift , men er allikevel et næringsmiddel.
DA170515 Det innebærer at bygget er bedre isolert enn gjeldende Teknisk forskrift .
DB170511 På Landbruks- og matdepartementets hjemmeside framgår det at departementet i dag har vedtatt en ny forskrift om forbud mot å innføre, omsette og holde eksotiske dyr.
DB170511 Dyrebeskyttelsen Norge er kritiske til Landbruks- og matdepartementets nye forskrift om forbud mot å innføre, omsette og holde disse i alt 19 ulike reptilene.
AP170507 - Nødvendig med forpliktende forskrift
AP170507 - Det er som sagt et komplekst arbeid, men vi skal få tatt en endelig beslutning før regjeringsperioden er over, og vi ønsker å gjøre det til en bindende forskrift , sier Johannesson.
AP170507 - Nødvendig med forpliktende forskrift
AP170507 - Det er som sagt et komplekst arbeid, men vi skal få tatt en endelig beslutning før regjeringsperioden er over, og vi ønsker å gjøre det til en bindende forskrift , sier Johannesson.
AP170507 - Nødvendig med forpliktende forskrift
AP170507 - Det er som sagt et komplekst arbeid, men vi skal få tatt en endelig beslutning før regjeringsperioden er over, og vi ønsker å gjøre det til en bindende forskrift , sier Johannesson. | - Miljøproblemer hindrer vekst i oppdrettsnæringen ¶
DN170506 Ny forskrift
DB170506 Da verdighetsgarantien ble vedtatt, en lovhjemlet forskrift fra 2010, proklamerte helseministeren at det ikke skulle bli en papirbestemmelse.
VG170505 I idrettsstyrets forskrift fra 4. februar 2016 har NIF pålagt alle lokallag å registrere medlems- og organisasjonsdata elektronisk.
SA170505 Men fokuset nå er et storprosjekt med 156 leiligheter i Volda, det bygges etter dagens byggtekniske forskrift , Tek10.
SA170505 Laabak sier en ny byggteknisk forskrift med forenklede krav skal trå i kraft fra sommeren : ¶
SA170505 Ifølge statssekretær Bjørnar Laabak ( Frp ) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet er kravene i byggteknisk forskrift allerede skjerpet til passivhusnivå.
SA170505 Blant annet har forslag til ny byggteknisk forskrift , TEK17, akkurat vært på høring.
AP170505 Men fokuset nå er et storprosjekt med 156 leiligheter i Volda, det bygges etter dagens byggtekniske forskrift , Tek10.
AP170505 Laabak sier en ny byggteknisk forskrift med forenklede krav skal trå i kraft fra sommeren : ¶
AP170505 Ifølge statssekretær Bjørnar Laabak ( Frp ) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet er kravene i byggteknisk forskrift allerede skjerpet til passivhusnivå.
AP170505 Blant annet har forslag til ny byggteknisk forskrift , TEK17, akkurat vært på høring.
DB170503 Målet med en ny forskrift er at distriktspolitiske hensyn skal bli vektlagt når man skal bestemme hvor mange ulv som skal felles under lisensjakt.
AP170503 - Vi ser at Finansdepartementets forskrift påvirker utlånsveksten vår.
DB170428 Årsaken er at Oslo kommunes forskrift legger til grunn at eiendomsskatten kun skal gjelde for boenheter verdt over fire millioner kroner.
AP170428 - Anskaffelseskomiteens oppgave var å påse at lov og forskrift om offentlige anskaffelser, samt interne regler i Oslo kommune, ble fulgt underveis i prosessen.
DA170427 - En forskrift er hjemlet i loven, og loven er lik som før.
DB170425 Vil endre forskrift
DA170425 I forskrift om felling av viltarter som gjør skade, fra 1997, er det ramset opp en rekke fugler og pattedyr som « kan felles uten særskilt tillatelse hele året ».
DA170425 Fordi Miljødirektoratet ikke har klart å revidere en forskrift , kan flere truede arter nå skytes av nær sagt hvem som helst.
DA170425 Dette arbeidet syntes å nærme seg en konklusjon for fire år siden, etter som direktoratet da sendte ut et forslag til ny forskrift på høring.
DA170425 Dagsavisen har også spurt regjeringen, ved Klima- og miljødepartementet, om avbyråkratisering også vil stå sentralt når regjeringen skal vurdere Miljødirektoratets nye forslag til forskrift som blant annet skal omfatte skadefelling.
DA170425 - Vi gjennomførte høring i 2013-2014, og utarbeidet en ny forskrift som var ferdig våren 2015, forteller Grønvik.
DA170425 - En svakhet ved dagens forskrift er at det ikke er rapporteringsplikt for felling utført av privatpersoner.
DA170423 Jeg vil derfor ta initiativ til at dette presiseres i instruks til forskrift om tildeling av kommunal bolig.
VG170421 Der står det at « regler i lov eller forskrift som gjelder om eller for en far, på samme vis gjelder om eller for en medmor ».
VG170420 Venstre mener det fortsatt ikke blir anledning til å skyte mer ulv, fordi loven står over en forskrift .
DA170420 Hauglie forteller at de derfor har utarbeidet en ny forskrift som trådte i kraft 1. januar i år.
DA170420 En ny forskrift skal forebygge vold og trusler i arbeidslivet, sier arbeidsminister Anniken Hauglie ( H ).
VG170419 Venstre på sin side mener forskriftsendringen Stortinget nå går inn for ikke er av særlig betydning fordi lov står over forskrift .
DN170419 - Forslag om forskrift om overtredelsesgebyr vil bli sendt på høring om kort tid, med sikte på å fastsette en forskrift på senhøsten, legger hun til.
DN170419 - Forslag om forskrift om overtredelsesgebyr vil bli sendt på høring om kort tid, med sikte på å fastsette en forskrift på senhøsten, legger hun til.
DN170419 Venstre mener forskriftsendringen ikke er av særlig betydning fordi lov står over forskrift .
DN170419 - Forslag om forskrift om overtredelsesgebyr vil bli sendt på høring om kort tid, med sikte på å fastsette en forskrift på senhøsten, legger hun til.
DN170419 - Forslag om forskrift om overtredelsesgebyr vil bli sendt på høring om kort tid, med sikte på å fastsette en forskrift på senhøsten, legger hun til.
DB170418 - Oslo bystyre har i sin forskrift vedtatt at private barnehager er særlig aktuelle for fritak fra eiendomsskatt.
VG170412 * Skal sikre at virksomhetene følger krav i lov og forskrift .
VG170412 800 taubaneanlegg i Norge, og skal sikre at virksomhetene følger krav i lov og forskrift .
DB170410 Det er viktig å merke seg at lovendringen betyr at de som nå praktiserer eller vil innføre en aldersgrense som ikke er fastsatt i lov eller forskrift , må kunne vise til en saklig begrunnelse for dette, ellers er det forbudt.
BT170410 I Forskrift om bygging av taubaner og kabelbaner stå det i § 5 følgende om hvilke opplysninger som skal gis ved søknad om konsesjon til anlegg og drift av taubaner : «... hvor langt taubaneanlegget ligger fra offentlig eller privat vei, turstier, elektriske ledninger i luft, hus, gårdstun, hage, kulturm
DA170406 Det opprinnelige avslaget ble begrunnet med at ordlyden i Stavanger kommunes forskrift om serverings-, salgs- og skjenketider § 1 - 1 må tolkes dit hen at den stengetid som er angitt for steder som har både skjenkebevilling og serveringsbevilling, må være sammenfallende for begge bevillinger.
DB170405 Valget av seniorrådgiver er tilsynelatende stikk i strid med en amerikansk forskrift fra 1967 om folkevalgtes rett til ansettelse av personer innad i familien.
SA170404 En annen ny forskrift gjør at finansforetak må angi samlet utestående kreditt i beløpsfeltet på kredittkortregninger.
SA170404 Blant tiltakene er en ny forskrift om markedsføring av kreditt for å stoppe aggressiv markedsføring.
FV170404 En annen ny forskrift gjør at finansforetak må angi samlet utestående kreditt i beløpsfeltet på kredittkortregninger.
FV170404 Blant tiltakene er en ny forskrift om markedsføring av kreditt for å stoppe aggressiv markedsføring.
DN170404 Mildere forskrift enn ventet ¶
DN170404 Både DNB Markets og Pareto Securities mener regjeringens nye forskrift om markedsføring av kreditt var mildere enn ventet ettersom bonusordninger på kredittkort fremdeles vil være mulig.
DN170404 Mildere forskrift enn ventet ¶
DN170404 Både DNB Markets og Pareto Securities mener regjeringens nye forskrift om markedsføring av kreditt var mildere enn ventet ettersom bonusordninger på kredittkort fremdeles vil være mulig.
DB170404 Regjeringen vil fremme en ny forskrift mot aggressiv markedsføring av kreditt, for å forebygge gjeldsproblemer ¶
DB170404 Regjeringen har fastsatt en forskrift som gjør at finansforetak må angi samlet utestående kreditt i beløpsfeltet på kredittkortregninger ¶
DA170404 | Ny forskrift skal stoppe aggressiv markedsføring av forbrukslån ¶
DA170404 En annen ny forskrift gjør at finansforetak må angi samlet utestående kreditt i beløpsfeltet på kredittkortregninger.
DA170404 Blant tiltakene er en ny forskrift om markedsføring av kreditt for å stoppe aggressiv markedsføring.
AP170404 Regjeringen vil blant annet fremme en ny forskrift mot aggressiv markedsføring av kreditt, for å forebygge gjeldsproblemer.
AP170404 I tillegg har Regjeringen innført en forskrift som fjær at finansforetak må angi samlet utestående kreditt i beløpsfeltet på kredittkortregninger.
AP170404 Justisdepartementet har fastsatt en forskrift som skal dempe bankenes markedsføring av forbrukslån.
AP170404 Et tredje og siste tiltak som kom tirsdag er at utstedere av kredittkort gjennom en forskrift blir pålagt å fylle ut hele beløpet for utestående kreditt på regningen.
AP170404 Journalføring og anna registrering ¶ Forskrift om offentlig arkiv sier at et offentlig organ skal ha en eller flere journaler for registrering av dokumenter i de sakene organet oppretter.
AA170404 En ny forskrift gjør nemlig at finansforetakene må oppgi samlet utestående kreditt i beløpsfeltet for kredittkortregninger.
AA170404 En annen ny forskrift gjør at finansforetak må angi samlet utestående kreditt i beløpsfeltet på kredittkortregninger.
AA170404 Blant tiltakene er en ny forskrift om markedsføring av kreditt for å stoppe aggressiv markedsføring.
DA170403 april 2016 måtte forholde seg til innleiebedriftens lønns- og arbeidsvilkår eller om bemanningsforetaket kunne forholde seg til sin egen tariffavtale, slik det ble åpnet for i en egen forskrift i Arbeidsmiljøloven i fjor.
SA170401 Dette er regulert i Forskrift om særbehandling av menn fra 1998.
SA170401 likestillingslovens paragraf 7 og forskrift til lov.
AP170401 Et forslag til en ny byggteknisk forskrift , kalt Tek 17, har denne vinteren vært ute på høring.
VG170330 Kilde : Lovdata - Forskrift om endring i førerkortforskriften ¶
DB170330 - Bøter og fengsel ¶ Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet viser tydelige krav til at lokaler og rutine skal være godkjente av kommunelegen.
DB170330 ¶ VELGER MILJØTAXI : Byråd Lan Marie Berg ( Mdg ) vil legge frem en ny forskrift for å lage en utslippsvennlig drosjepark.
DB170330 ( Dagbladet ) : - Vi foreslår en forskrift som stiller krav om utslippsfrie taxier så snart vi kan, sier byrådssekretær Daniel Rees ( MDG ) på spørsmål fra Dagbladet.
SA170329 Les mer om hvilke krav du må følge på Byggteknisk forskrift ( TEK 10 ) § 12 - 7.
AP170329 Les mer om hvilke krav du må følge på Byggteknisk forskrift ( TEK 10 ) § 12 - 7.
DB170328 Tidligere har Trump opphevet en forskrift som skulle hindre at avfall fra kullgruver dumpes i elver.
DB170328 Tidligere i år har Trump fjernet biter av Obamas Clean Power, blant annet en forskrift om å hindre at avfall fra gruveindustrien havner i elver.
DA170328 Tidligere har Trump opphevet en forskrift som skulle hindre at avfall fra kullgruver dumpes i elver.
AP170327 mars at hun er redd forslag til ny TEK 17 - byggeteknisk forskrift - vil gi dårligere boliger.
VG170325 I Norge er det Nærings- og fiskeridepartementet som administrer sommertiden gjennom « Forskrift om sommertid », selv om det ikke har noen beviste fordeler helsemessig å skru klokka fram eller tilbake.
DN170323 Det kommer frem i høringsforslaget til forskrift om aksjesparekonto som ble presentert torsdag.
DN170323 Det kommer frem i høringsforslaget til forskrift om aksjesparekonto som ble presentert torsdag.
DN170323 Det kommer frem i høringsforslaget til forskrift om aksjesparekonto som ble presentert torsdag.
DA170323 * « Den permanente grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene i Forsvaret og politiet er ikke i henhold til kravene i sikkerhetsloven og forskrift om objektsikkerhet.
AA170323 Torsdag sendte Finansdepartementet en ny forskrift om dette på høring, som innebærer at aksjesparekonto skal kunne tilbys av bank, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.
AA170323 Regjeringen foreslår en ny forskrift slik at bankene kan tilby aksjesparekonto til privatpersoner, som ønsker å investere i aksjer og i aksjefond.
DN170322 I en ny forskrift i år stilles det strengere krav til egenkapital ved lån til sekundærbolig i Oslo.
AA170322 Stortinget har gjennom lov og forskrift alltid satt kriminalforebygging som høyeste prioritet for politiet.
VG170321 De viser til en forskrift om eiendomsskatt for Oslo kommune for 2017, vedtatt av bystyret 7. desember 2016 hvor bygning av historisk verdi menes « bygninger som er automatisk fredet eller fredet ved enkeltvedtak etter kulturminneloven ».
DA170321 Derfor må vi tidlig på banen, og få definerte dette i vårt eget lovverk, gjennom forskrift , sier Tekna-presidenten.
DA170321 - Vi mener 4 uker er en riktigere definisjon av et kortere opphold, og mener det konkretiseres i forskrift .
DA170321 - Men hva et kortere opphold er, har hverken blitt definert i forskrift eller ved domsavgjørelser, sier Randeberg.
AP170321 Denne gangen var det i form av en ny byggteknisk forskrift , TEK 17.
DB170320 - Dette reguleres av en forskrift som gir store rom for tolkninger, avslutter Bastiansen overfor avisen.
VG170318 Hun begrunner det med at kommunens forskrift legger til grunn at eiendomsskatten kun skal gjelde for boenheter verdt over fire millioner kroner : Det utgjør rundt 20 prosent av boligene og hun og Huseierne mener at Eiendomsskatteloven ikke åpner for å gjøre et slikt skille.
DN170315 En ny forskrift er sendt på høring og skal diskuteres torsdag.
DB170315 Fra og med august 2015 ble det fastslått i Forskrift til opplæringslova at det jevne arbeidet gjennom året også skal være med når endelig karakter skal settes.
AP170314 Dagens forskrift gir noen steder rett til å holde døgnåpent, som kiosker, pølseboder « og lignende », men nevner ikke gatekjøkken.
SA170312 I landsmøtets aller korteste uttalelse sier landsmøtet at ulveforliket « skal gjennomføres », at bestandsregulering i ulvesonen « må iverksettes » og at nødvendige endringer i lov og forskrift må gjennomføres.
FV170312 I landsmøtets aller korteste uttalelse sier landsmøtet at ulveforliket « skal gjennomføres », at bestandsregulering i ulvesonen « må iverksettes » og at nødvendige endringer i lov og forskrift må gjennomføres.
AP170312 I landsmøtets aller korteste uttalelse sier landsmøtet at ulveforliket « skal gjennomføres », at bestandsregulering i ulvesonen « må iverksettes » og at nødvendige endringer i lov og forskrift må gjennomføres.
AA170312 Nødvendige endringer i lov og forskrift må gjennomføres », heter det videre.
AA170311 Nødvendige endringer i lov og forskrift må gjennomføres.
AA170309 - Men en forskrift må alltid være innenfor loven, understreker han. ( ©NTB ) ¶
VG170308 - På generelt grunnlag kan jeg si at det ikke er veldig komplisert å endre forskrifter, men en forskrift må alltid være innenfor loven.
VG170308 Forskrift GP-4027 regulerer politiets mulighet til å forfølge biler.
DB170308 Alle målere i Europa er omfattet av MID-direktivet som er grunnlaget for Justervesenets forskrift om målere, skriver Jemtland.
AP170308 Vil heller ha forskrift enn ny lov ¶
AP170308 Gundersen mener departementet, heller enn å endre loven, kan endre en forskrift .
AP170308 - Spørsmålet er om det er et vedtak gjort av Stortinget som skal styre, eller om det er en forskrift som Klima- og miljødepartementet har skrevet, som aldri har vært underlagt politisk behandling, sier Gundersen til Aftenposten.
AP170308 - Det er jo bemerkelsesverdig at KLD kan bruke en forskrift som de selv har skrevet og som de selv ikke har oppdatert, til å ta en omkamp med Stortingets vedtak, sier Gundersen.
AA170308 I følge forskrift om faglig ansvarsfordeling i kulturminneloven er det Riksantikvarens oppgave å fastsette finnerlønn.
AA170308 - Frp åpner for alle muligheter for å endre både lov og forskrift for effektivt å kunne forvalte en ulvebestand i tråd med Stortingets fastsatte bestandsmål, sier han.
AP170307 En ny forskrift åpner for at de som utsteder drosjeløyver også kan sette utslippskrav til bilene.
AP170307 En ny forskrift åpner for at de som utsteder drosjeløyver også kan sette utslippskrav til bilene.
AP170303 Det er forskrift til opplæringsloven § 1 - 10 som er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 5.
AP170303 Det er forskrift til opplæringsloven § 1 - 10 som er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 5.
SA170301 Utbyggere, entreprenører og byggherrer som ønsker å strekke seg lenger enn gjeldende teknisk forskrift og gjeldende bransjestandarder på energiområdet, kan få støtte.i ¶
SA170301 Sammenlignet med et hus som er bygget etter minstekravene i byggteknisk forskrift ( TEK 10 ), vil Mikkelsen og familien bruke drøyt 20.000 kWh mindre i året når solcellene er på plass.
FV170301 Utbyggere, entreprenører og byggherrer som ønsker å strekke seg lenger enn gjeldende teknisk forskrift og gjeldende bransjestandarder på energiområdet, kan få støtte.
FV170301 Sammenlignet med et hus som er bygget etter minstekravene i byggteknisk forskrift ( TEK 10 ), vil Mikkelsen og familien bruke drøyt 20.000 kWh mindre i året når solcellene er på plass.
BT170301 Utbyggere, entreprenører og byggherrer som ønsker å strekke seg lenger enn gjeldende teknisk forskrift og gjeldende bransjestandarder på energiområdet, kan få støtte.
BT170301 Sammenlignet med et hus som er bygget etter minstekravene i byggteknisk forskrift ( TEK 10 ), vil Mikkelsen og familien bruke drøyt 20.000 kWh mindre i året når solcellene er på plass.
AP170301 Utbyggere, entreprenører og byggherrer som ønsker å strekke seg lenger enn gjeldende teknisk forskrift og gjeldende bransjestandarder på energiområdet, kan få støtte.
AP170301 Sammenlignet med et hus som er bygget etter minstekravene i byggteknisk forskrift ( TEK 10 ), vil Mikkelsen og familien bruke drøyt 20.000 kWh mindre i året når solcellene er på plass.
AA170301 Sammenlignet med et hus som er bygget etter minstekravene i byggteknisk forskrift ( TEK 10 ), vil Mikkelsen og familien bruke drøyt 20.000 kWh mindre i året når solcellene er på plass.
DA170227 - Hovedpoenget med datokjøring var ikke at vi skulle på død og liv innføre det, men vi må ha forskrift på plass, og ikke minst planer for hvordan det skal gjøres, sier Thorbjørnsen.
DA170227 Mandag skrev Dagsavisen om kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners ( H ) nye tiltak for billigere boliger, forslaget til ny byggteknisk forskrift , « TEK 17 ».
DA170227 - Vi vil ha en ny byggteknisk forskrift uten Sanners endringer.
VG170226 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har for tiden ute på høring en forskrift om forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming i bygninger fra 2020.
DN170226 Men det vil ikke Mattilsynet, som på grunn av uklarhetene i dagens regler har fått i oppdrag av HOD å lage et forslag til en ny forskrift .
DB170225 I forskrift fra Opplæringsloven defineres en privatist som « en som har meldt seg til eksamen i ett eller flere fag fra videregående opplæring uten å være elev eller lærling i dette eller disse fagene ».
BT170221 Som hovedregel er ikke utdanning forenlig med retten til dagpenger, men det er gitt visse unntak i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet.
AP170221 Han er svært forsiktig med å forskuttere sakens utfall, men slår fast at oppdragsgiver har et ansvar for at forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter følges.
DB170220 Kilde : Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, § 7 ¶
DB170220 Arbeidstilsynet bruker selv disse formuleringene for å beskrive hvilke forhold de nå vil kreve at Oslo kommune svarer på : ¶ 1 ) Hvordan kommunen sikrer at forskrift om lønns- og arbeidsvilkår etterleves.
DA170220 FOTO : TERJE PEDERSEN/NTB SCANPIX STERKT KRITISK : - Vi kan få treroms leiligheter på 50 kvadratmeter uten innsig av dagslys, sier Liv Kari Skudal Hansteen i RIF om forslaget til ny byggteknisk forskrift .
DA170220 Det sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening ( RIF ), om forslaget til ny byggteknisk forskrift , « TEK 17 ».
DA170220 - Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) sier endringene i byggteknisk forskrift vil kunne redusere byggekostnadene med 100.000 kroner eller mer, og at det kan føre til at flere kan oppnå boligdrømmen.
VG170217 Helt fra begynnelsen har den russiske part understreket at tiltakene som begrenser innreise til Russland kom som et svar på Norges handlinger, nemlig på at Norge i 2014 har sluttet seg til EUs sanksjonsliste og at vedtakene i « Forskrift om bortvisning og utvisning av personer fra Svalbard » fra 3. februar 1995 har blitt permanent diskriminerende for russiske statsborgere som ønsker å reise til
DB170217 Pedersen mener løsningen ligger i at arbeidstakere i kunstnerisk og audiovisuell bransje omfattes av et særlig vern gjennom en forskrift i arbeidsmiljøloven.
DB170217 Forbundet sendte i fjor en høringsuttalelse til Kulturdepartementet i forbindelse med arbeidet om en ny forskrift for filmbransjen.
BT170217 USAs president Donald Trump og Republikanerne i Kongressen har opphevet en forskrift som skulle hindre at avfall fra kullgruver dumpes i elver.
BT170217 President Donald Trump var omgitt av toppsjefer fra gruveselskaper og senatorer fra viktige kullstater da han opphevet Obamas forskrift .
BT170217 Obamas forskrift er beskrevet som svært viktig for mange sårbare arter i amerikanske elver, bekker og vassdrag.
AA170217 Ambassaden viser til at Norge i 2014sluttet seg til EUs sanksjonsliste og mener dessuten at vedtakene i en forskrift om bortvisning og utvisning av personer fra Svalbard fra 1995 har blitt permanent diskriminerende for russiske statsborgere som ønsker å reise til Spitsbergen etter 1. september 2016.
AA170216 For mobiltelefon har Vegdirektoratet en egen forskrift : « Det er forbudt å taste og surfe på mobilen mens du kjører bil.
AA170216 - Også med mobiltelefon tok det tid før det kom en forskrift .
DN170215 Dagens forskrift
DB170215 Trump valgte i tillegg sin egen svigersønn, Ivankas ektemann, til seniorrådgiver da han ble president - i strid med en eldre amerikansk forskrift .
DB170215 Regjeringen foreslår å fjerne den eksisterende forskrift for bruk av vannscooter o.l, som har sikret vannscooterfrie soner nært land.
BT170215 Han stanset selv Arbeiderpartiets forslag til ny forskrift da han overtok som statsråd.
BT170215 Det er hårreisende at en 13 år gammel forskrift er det største hinderet for at det nye sprøyterommet i Strax-huset kan benyttes optimalt.
AA170214 Vi kan ikke håndheve en bransjenorm, men vi kan håndheve en forskrift , sier fagdirektør Jo Gjedrem i Forbrukerombudet til avisen.
DB170213 « I denne saken vil også ansvaret ligge på Boligbygg Oslo KF, som i henhold til § 9 i forskrift om miljørettet helsevern er pålagt å håndtere og oppbevare avfall på en helsemessig forsvarlig måte », skriver bydelsoverlegen.
DB170213 Trump valgte i tillegg sin egen svigersønn, Ivankas ektemann, til seniorrådgiver da han ble president - i strid med en eldre amerikansk forskrift .
DB170211 Såkalt « positiv særbehandling » av menn er likevel tillatt i skole-, barnehage- og barnevernsstillinger, ifølge en egen forskrift i lovverket.
AA170210 I Trondheim er det en lokal forskrift som åpner for strakstiltak som dieselforbud eller forbud mot piggdekk.
DB170209 Partiene ber regjeringen endre forskrift om forvaltningen av rovvilt.
DB170209 ¶ NY FORSKRIFT : Et nytt forslag til byggteknisk forskrift , TEK17, innebærer lavere krav til dagslys og oppbevaringsplass i boliger.
DB170209 ¶ NY FORSKRIFT : Et nytt forslag til byggteknisk forskrift, TEK17, innebærer lavere krav til dagslys og oppbevaringsplass i boliger.
FV170208 Fakta : Forskrift om kjørende og gående trafikk og Lov om vegtrafikk ¶
BT170208 Fakta : Forskrift om kjørende og gående trafikk og Lov om vegtrafikk ¶
AP170208 Fakta : Forskrift om kjørende og gående trafikk og Lov om vegtrafikk ¶
AA170208 Vegvesenet mener at man foruten å følge grunnregelen i vegtrafikkloven om å ferdes hensynsfullt og være aktpågivende, bør ha følgende i tankene : ¶ Forskrift om kjørende og gående trafikk og Lov om vegtrafikk ¶
VG170206 Blue Aerospace mener dette er i strid med forhandlingsforbudet etter forskrift om offentlige anskaffelser.
DB170206 Videre forteller han at det ikke eksisterer noen forskrift om hva som er en for stor avstand mellom tog og plattform.
DB170206 Finnes ingen forskrift
AP170206 Blue Aerospace mener dette er i strid med forhandlingsforbudet etter forskrift om offentlige anskaffelser.
AA170206 Blue Aerospace mener dette er i strid med forhandlingsforbudet etter forskrift om offentlige anskaffelser.
SA170201 I august 2015 vedtok Solberg-regjeringen en egen forskrift om at sanksjonene også kan håndheves på Svalbard.
SA170201 I august 2015 vedtok Solberg-regjeringen en egen forskrift om at sanksjonene også kan håndheves på Svalbard.
AP170201 I august 2015 vedtok Solberg-regjeringen en egen forskrift om at sanksjonene også kan håndheves på Svalbard.
AP170201 I august 2015 vedtok Solberg-regjeringen en egen forskrift om at sanksjonene også kan håndheves på Svalbard.
AP170201 I august 2015 vedtok Solberg-regjeringen en egen forskrift om at sanksjonene også kan håndheves på Svalbard.
DB170131 Partiene ber regjeringene endre forskrift om forvaltningen av rovvilt.
DB170131 Valget av seniorrådgiver er tilsynelatende stikk i strid med en amerikansk forskrift fra 1967 om folkevalgtes rett til ansettelse av personer innad i familien.
BT170131 Partiene ber regjeringene endre forskrift om forvaltningen av rovvilt.
BT170131 Partiene ber regjeringene endre forskrift om forvaltningen av rovvilt.
FV170129 Ifølge « Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv » vil en fartsovertredelse på 148 km/t i en 100 sone føre til tap av førerrett i 6 - 7 måneder.
AP170127 Siden 1993 har en forskrift gjort det ulovlig for skip registrert i NIS ( Norsk Internasjonalt Skipsregister ) å gå i fast rute mellom norsk og utenlandsk havn, eller mellom andre nordiske havner.
SA170126 januar kom ny og strammere forskrift for bankenes boliglån.
FV170126 januar kom ny og strammere forskrift for bankenes boliglån.
BT170126 januar kom ny og strammere forskrift for bankenes boliglån.
AP170126 januar kom ny og strammere forskrift for bankenes boliglån.
AP170126 januar kom ny og strammere forskrift for bankenes boliglån.
AA170126 januar kom ny og strammere forskrift for bankenes boliglån.
SA170124 « Har regjeringen laget en forskrift som framstår som et vern mot sosial dumping, mens den egentlig sørger for at det er fritt fram for enhver organisering som sikrer profitten, men raserer jobbsikkerheten ? » spør Per Jo Jenseg, Trygve Baltzersen, Helge Stølen Reiestad og Hilde Slotnes.
SA170124 Vi stiller spørsmålet : Har regjeringen laget en forskrift som framstår som et vern mot sosial dumping, mens den egentlig sørger for at det er fritt fram for enhver organisering som sikrer profitten, men raserer jobbsikkerheten ?
SA170124 Kontrakten er i samsvar med « Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ».
DB170124 « Snømannen » var den første hollywoodfilmen i Norge som fikk støtte i forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner som trådte i kraft 1.januar 2016.
AP170124 Det er utarbeidet en egen forskrift som beskriver hvordan tilrettelagte avhør skal foregå i Norge, en ny ordning trådte i kraft høsten 2015.
DN170118 Peker på forskrift og tidligere historie ¶
DB170117 Valget av seniorrådgiver er tilsynelatende stikk i strid med en amerikansk forskrift fra 1967 om folkevalgtes rett til ansettelse av personer innad i familien.
AP170117 En slik forskrift krever at det lages et utkast og høringsnotat, og at det gjennomføres en offentlig høring.
AP170117 Det har derfor ikke vært nok tid til å lage en egen forskrift for Oslo, skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) i en e-post til Aftenposten.
DB170116 Det ble løst som følge av en forskrift som kom på plass rett før jul.
DB170115 Ny forskrift
DB170115 Det er første gang et dieselbilforbud innføres i Oslo, og det kan nå innføres som følge av en forskrift som kom på plass rett før jul, ifølge Davidsen.
SA170114 Dette sier meg at kvalitetsforskriften og den verdighetsgarantien ( forskrift om en verdig eldreomsorg ) som er gitt i eldreomsorgen, har veldig liten verdi i det praktiske liv.
DB170112 En slik undersøkelse har i henhold til Forskrift for offentlige undersøkelser som formål å klarlegge hendelsesforløp og årsaksforhold, samt utrede forhold av betydning for å forebygge ulykker og hendelser for å forbedre flysikkerheten.
SA170111 Seniorrådgiver hos Riksantikvaren, Marte Boro, mener det er altfor stort fokus på energibruk, på bekostning av total klimabelastning, og håper ny byggteknisk forskrift - TEK 17 - vil rette opp det.
SA170111 - Vi ville se det som positivt om teknisk forskrift ble delt slik at den ble bedre tilpasset eksisterende hus.
DB170111 Valget av seniorrådgiver er tilsynelatende stikk i strid med en amerikansk forskrift fra 1967 om folkevalgtes rett til ansettelse av personer innad i familien.
AP170111 Seniorrådgiver hos Riksantikvaren, Marte Boro, mener det er altfor stort fokus på energibruk, på bekostning av total klimabelastning, og håper ny byggteknisk forskrift - TEK 17 - vil rette opp det.
AP170111 - Vi ville se det som positivt om teknisk forskrift ble delt slik at den ble bedre tilpasset eksisterende hus.
DB170110 - Blant annet at næringen har fått en ny forskrift i 2011, som sa at noen av burene skulle endres for å gi bedre dyrevelferd.
DB170108 Tilsynet hadde på forhånd gitt beskjed om at de ville vurdere å gjøre retningslinjene om til forskrift dersom de ikke ble fulgt opp.
DB170108 Positive til forskrift
DB170108 Hvis regler gis i forskrift vil de foretakene forskriften gjelder for, ha plikt til å følge reglene.
DB170108 Forskjellen mellom retningslinjer og regler gitt i forskrift , er store.
DB170108 Dersom alt går på skinner, kan retningslinjene bli til en forskrift ganske raskt.
DB170108 - Vi har ikke fått noen dato for fastsettelse eller ikrafttredelse av en forskrift , men vi håper det blir i løpet av første kvartal 2017, sier Kvam.
DB170108 - Retningslinjene er derfor foreslått omgjort til forskrift .
AP170107 Moxnes sier at Rødt vil ta stilling til byrådets forslag til ny forskrift når den ligger på bordet, men vil ikke love noe i den ene eller andre retningen.
DN170106 « Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt Direktoratet for byggkvalitet å kutte kvalitet i Teknisk forskrift for å redusere byggekostnader », skriver Moneta.
DN170106 Hun advarer mot konsekvensene av foreslåtte endringer i Teknisk forskrift , som nå er ute på høring.
DB170103 Det samme gjelder andre nærmere definerte kostnader som ikke er til egentlige kirkelige formål og som er felles for alle borgere ( Trossamfunnsloven §19 og §§ 6 og 9 i forskrift til trossamfunnsloven ).
AP161222 Elevene ved mange norske skoler får ikke det antallet undervisningstimer de har krav på ifølge forskrift til opplæringsloven.
AP161219 Det følger av forskrift til opplæringsloven at skolen plikter å gi elevene opplæring i samsvar med læreplanene.
SA161214 Også er dette midlertidig forskrift .
FV161214 Også er dette midlertidig forskrift .
BT161214 Også er dette midlertidig forskrift .
AP161214 Også er dette midlertidig forskrift .
AP161207 En ny nasjonal forskrift gjør at gebyret øker til 900 kroner.
FV161019 Vamraak sier det antagelig kommer forslag fra Finansdepartementet om en ny forskrift .
AP161019 Vamraak sier det antagelig kommer forslag fra Finansdepartementet om en ny forskrift .
AP161018 Riksrevisjonen påpeker videre at de to departementene heller ikke har sørget for å få på plass permanent sikring av egne bygg slik det er krav om i sikkerhetsloven og forskrift om objektsikkerhet, og at Kommunal- og moderniseringsdepartementets tiltak for departementenes lokaler er forsinket og fortsatt ikke ferdig.
AP160916 I lovverket er det for øvrig en egen bestemmelse om rygging, paragraf 11 i forskrift om kjørende og gående trafikk : ¶
AP160908 juni 2015 ga finansminister Siv Jensen ( Frp ) Finanstilsynet sterkere fullmakter til å gripe direkte inn hvis bankene låner ut for mye penger, blant annet ved å gjøre egenkapitalkravet på 15 prosent til en forskrift , fremfor « retningslinje ».
AP160908 juni 2015 ga finansminister Siv Jensen ( Frp ) Finanstilsynet sterkere fullmakter til å gripe direkte inn hvis bankene låner ut for mye penger, blant annet ved å gjøre egenkapitalkravet på 15 prosent til en forskrift , fremfor « retningslinje ».
AP160908 juni 2015 ga finansminister Siv Jensen ( Frp ) Finanstilsynet sterkere fullmakter til å gripe direkte inn hvis bankene låner ut for mye penger, blant annet ved å gjøre egenkapitalkravet på 15 prosent til en forskrift , fremfor « retningslinje ».
AP160908 juni 2015 ga finansminister Siv Jensen ( Frp ) Finanstilsynet sterkere fullmakter til å gripe direkte inn hvis bankene låner ut for mye penger, blant annet ved å gjøre egenkapitalkravet på 15 prosent til en forskrift , fremfor « retningslinje ».
AP160906 Ved siste årsskifte kom en ny forskrift om fremmede organismer.
AP160818 Kunnskapsdepartementet har fastsatt forskrift om rammeplan for ny grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn.
AP160804 NRKs pålagte ansvar er regulert gjennom kringkastingslov og forskrift .
SA160722 Bygget du oppfører er fortsatt et tiltak som skal oppfylle alle krav i teknisk forskrift og alle materielle krav i plan- og bygningsloven.
AP160618 - Vi forbereder oss til ny forskrift med å tilrettelegge for avtaler og produkter for plusskunder, sier kommunikasjonsdirektør Jeanne Tjomsland i Fjordkraft.
DA160506 Ifølge Byggteknisk forskrift ( TEK 10 ) skal ikke bygg som har nasjonal eller regional betydning for krisehåndtering, som for eksempel regionsykehus, plasseres i flom- eller skredutsatt område.
AP160421 » Helsedirektoratet Mener pasienter og brukere allerede har den retten lovendringene skal gi dem og at en ny forskrift ikke vil « gi noen rettigheter til noen personer.
AP160421 Kommunene skal ha lovfestet plikt til å utarbeide Iokal forskrift med kriterier for tildeling av slike tjenester.
AP160421 Det vil da skape unødvendig forvirring, både begrepsmessig og rettslig, å kreve at kriteriene nedfelles i forskrift .
SA160321 Regjeringen har til høring forskrift til ny lærerutdanning.
SA160321 Profesjonsfaget blir i ny forskrift ikke definert som et masterfag.
SA160321 I ny forskrift er kunnskap om norsk som andrespråk ikke særlig omtalt.
AP160316 Regjeringen arbeider nå med en forskrift for å regulere det nye EU-direktivet.
AP160316 De skal lage en forskrift om dette, men jeg mistenker dem for å ikke være så opptatt av at man skal kunne behandle ideelle aktører annerledes, sier hun. | - Fordeler og ulemper med Finlands løsning ¶
AP160307 Det er utarbeidet en egen forskrift som beskriver hvordan tilrettelagte avhør skal foregå i Norge.
AP160307 Det er utarbeidet en egen forskrift som beskriver hvordan tilrettelagte avhør skal foregå i Norge.
SA160304 Samtidig må alle nye rom og boliger tilfredsstille kravene i byggteknisk forskrift , TEK 10.
BT160304 Samtidig må alle nye rom og boliger tilfredsstille kravene i byggteknisk forskrift , TEK 10.
AP160304 Samtidig må alle nye rom og boliger tilfredsstille kravene i byggteknisk forskrift , TEK 10.
AP160208 Forrige uke bestemte byrådet i Oslo seg for å haste-vedta en midlertidig forskrift om dieselforbud på de mest forurensende dagene i hovedstaden.
AP160203 I fjor sommer vedtok det forrige bystyret en lignende handlingsplan, og Bymiljøetaten har nå ute et forslag til forskrift , med frist 25. februar.
AP160202 Status : Oslo vedtok dette i 2011, men har ennå ikke laget en forskrift , ifølge byrådet.
AP160202 Når en forskrift er på plass kan Oslo innføre ordningen på kommunale veier, men ikke statlige, som Statens vegvesen - og dermed Samferdselsdepartementet - bestemmer over.
AP160202 Status : Oslo vedtok dette i 2011, men har ennå ikke laget en forskrift , ifølge byrådet.
AP160202 Når en forskrift er på plass kan Oslo innføre ordningen på kommunale veier, men ikke statlige, som Statens vegvesen - og dermed Samferdselsdepartementet - bestemmer over.
AP160126 Det viktigste er å få en forskrift om dieselforbud på kommunale veier når luftforurensingen er akutt høy, men det ville vært mer effektivt hvis det gjaldt på statlige veier også, sier Berg.
AP160126 Bystyret ba blant annet byrådet om å få på plass en forskrift for datokjøring i 2011, men det har ikke skjedd.
AP160107 Det krever en egen forskrift som nå er på høring.
AP160107> Det krever en egen forskrift som nå er på høring.