AP160520 Staten er kraftig uenig og skriver i anken at utsagnet " direkte tilsidesetter de profesjonelle fengselsfaglige vurderingene " som de mener gradvis har ført til endringer i soningsregimet.
AP160520 De mener tingretten har trukket en " feilaktig linje " fra soningsforhold som kan diskuteres, ut fra fengselsfaglige vurderinger og skjønn, til hva som rettslig sett utgjør et brudd på menneskerettighetene.