DA171230 Målet med julekalenderne er å vise at dette egentlig er morsomme og interessante fag , som samtidig er nøkkelen til mange spennende utdanninger og yrker.
VG171209 I begge tilfeller handlet mye av kritikken om person og politikk, og ikke fag .
SA171209 Vi lever i en tid der kulturmøter mellom islam og kristendom preger oss, og arabisk er et fag som kan skape innsikt i en kultur som for mange kan oppleves som fremmedartet.
SA171209 Også arabisk er et ytterst viktig fag i vår tid.
SA171209 Det er nettopp her fag som latin og arabisk spiller en viktig rolle.
DB171209 I begge tilfellene flyttes tillit og makt vekk fra dem som har kunst og kultur som fag og levevei.
DB171209 Det er ikke så lett å si, annet enn at det øyensynlig skal utarbeides langt vekk fra kulturlivet, og ikke av noen som har kultur som fag eller yrke.
VG171208 Å håndtere jevne kamper er en kunst og der strøk Norge i de fleste fag mot Sverige.
DB171208 ¶ ET FAG : Vi trenger fortsatt sjømannen, skriver kronikkforfatteren.
DA171208 Kuttet er en del av et større bilde, der humanistiske fag - les « unyttige » - legges ned.
DA171208 Fag som medisin, farmasi, juss og teologi har mye latin, og den romanske språkgruppen bygger på latin.
DA171208 Prisen på kr 100.000 deles årlig ut til en musiker som har bemerket seg særskilt og som kan vise til solid erfaring så vel som ambisiøse og konkrete fremtidsplaner innen sitt fag .
BT171208 I våre utdanningsinstitusjoner lærer vi barn og unge fag , disipliner og profesjoner.
SA171205 Caroline Smørdal og Thea Lundal synes det er et spennende og annerledes fag .
DB171205 Dette har sin opprinnelse i fag som ledelse, økonomi og administrasjon, og språkets forvaltere har gjerne sin utdanning fra BI og tilsvarende institusjoner.
DB171205 Mens enkelte kanskje tar det rolig på ungdomsskolen eller dedikerer tiden sin til alt annet, valgte de to tvillingene å ta tunge fag som latin og gresk, ifølge et portrett Boston Globe gjorde av dem i 2008.
AP171205 Dette skal skje uten at skoletiden utvides og uten at det skal gå ut over andre fag .
VG171204 - Hvordan tenker du som fagstatsråd at fysisk aktivitet kan organiseres en time daglig - og kombineres med andre fag ?
SA171204 Caroline Smørdal og Thea Lundal synes det er et spennende og annerledes fag .
DA171204 klasse, og får spesialtilpasset undervisning i en rekke fag på skolen.
BT171204 Han har måttet avbryte skolegangen på videregående flere ganger og tar opp fag i sakte tempo.
VG171203 Dahl forstår ikke hvordan kravet skal følges opp i praksis når skoledagen ikke skal bli lengre og kravet heller ikke skal gå utover timetallet i andre fag .
BT171203 Dette skjer i en tid der humanistiske fag nedprioriteres over hele linja, men det bør kunne kreves av en dekan at han løfter blikket og sørger for å ivareta den siste resten av kvalitativ forskning på det mangfoldige og ekspanderende teaterfeltet.
AP171203 Han er fra Horten, og med i HOPP, et prosjekt som blant annet prøver ut fysisk aktivitet som metode i « vanlige » fag .
AP171203 Emil ( 12 ) og Annika ( 9 ) Steen fra Horten går allerede på en skole der fysisk aktivitet er en integrert del av alle fag .
AP171203 Aktivitet i alle fag
AP171203 Så kan du ta fem minutter fra hvert fag og eventuelt utvide skoledagen med 5 - 10 minutter og sette det sammen til en time med fysisk aktivitet.
AP171203 Han er fra Horten, og med i HOPP, et prosjekt som blant annet prøver ut fysisk aktivitet som metode i « vanlige » fag .
AP171203 Emil ( 12 ) og Annika ( 9 ) Steen fra Horten går allerede på en skole der fysisk aktivitet er en integrert del av alle fag .
AP171203 - Vi er for, med forbehold om at det må tilpasses fag etter høringsrunde, skriver leder Rahman Chaudhry i en SMS. 5.
BT171202 Kravene til faglig oppfølging er endret og blitt mer formelle, spissfindige og omfangsrike, uten at den tid som er til rådighet for planlegging og etterarbeid i det enkelte fag ( leseplikt ) er endret.
AP171202 Det er viktig å skjønne at allmennmedisinen er et eget fag , en egen akademisk disiplin og en egen spesialitet med femårig, standardisert, utdanningsløp og resertifisering hvert femte år.
VG171201 Fordeling fag , forskning og utvikling : 43,6 mill ¶
SA171201 Dette handler om fysisk aktivitet integrert i andre fag , sier partiets nestleder Olaug Bollestad.
SA171201 Dahl forstår ikke hvordan kravet skal følges opp i praksis når skoledagen ikke skal bli lengre og kravet heller ikke skal gå utover timetallet i andre fag .
AP171130 Med grensen på 10 prosent udokumentert fravær for å få karakter i et fag , forbereder vi elevene bedre på forventninger de vil møte i arbeidslivet.
AP171130 Rett før jeg skulle begynne på ungdomsskolen ( har jeg hørt i ettertid ) ble det faktisk gjort en vurdering på om jeg skulle få unntagelse fra karaktervurdering i alle fag .
AA171130 Videre skal det utredes transportordninger, lekeplasser, tolketjeneste og utstyr til praktisk-estetiske fag i skolen.
SA171129 Det finnes knapt fag og lærere som kan lose dem videre.
BT171129 Han skulle ta hjemmeeksamen i strategi, et fag han nå skulle ta sin avsluttende eksamen i.
AP171129 14 Mysteriet om at menn regjerer i de aller fleste lederstillingene, selv om forskning viser at jenter skårer best i alle fag . 15 Og sist, men ikke minst, at avsenderen av denne likestillingsfremmende teksten åpenbart er en jente.
AP171129 Takket være fraværsgrensen er det færre elever som stryker i fag og flere fullfører.
AP171129 Si ;D-innlegg : Takket være fraværsgrensen er det færre elever som stryker i fag og flere fullfører.
NL171128 Den sosiale nøden var stor, det var arbeidsledighet, skolen sviktet, og kunnskapene både i norsk og andre fag var elendige.
DB171128 Heller holde meg til fag .
AP171128 De har ikke vondt av å få litt mer kreative fag , sier Kråkevik og smiler.
DB171127 En tredje betenkelig side ved innføringen av dataverktøyet er at formuleringene og definisjonene av hva som er god undervisning og skoledrift i stor grad overlates til et selskap som ikke har skole som felt og fag .
DA171127 Olga var sigarettpakkerske av fag og jobbet i 1942 i tobakksbutikk.
AP171125 Vi må ha lærere som kan sine fag , men vi må også ha lærere som kan klasseledelse, relasjonsbygging og tilpasset opplæring.
SA171124 Det bør være et to-årig skoleløp, og vi må organisere det sammen med andre relevante fag - eller la det bli et eget fagområde.
SA171124 Det betyr ikke at en kokkelærling bør bruke første året på videregående til å lære mekaniske fag og elektro.
SA171124 | Eldgammelt fag i ferd med å forsvinne ¶
NL171123 Da må de møte tidsriktig verktøy og utstyr i læringsarbeidet og det må tilbys flere studieplasser innen matematiske, naturvitenskapelige og tekniske fag , og flere jenter må få øyene opp for yrkesfagene.
DB171123 Året er 1971, derfor alle henvisninger til « lynotypes », settemaskiner, typografi og høytrykkspresser - til stolte fag , håndverk, yrkesgrupper og prosesser som er historie.
AP171122 I PISA-prosjektet har en dessuten valgt bort fag som historie, samfunnsfag, kunst og etikk, tradisjonelt sentrale i norsk skole.
AA171122 På det nye, fusjonerte NTNU er kvinneandelen altfor stor i flere fag .
AA171122 Prosenten er svært høy også i fag som samfunnsmedisin, psykisk helse og pedagogikk.
AA171122 Når vi får en ny diskrimineringslov fra nyttår, blir det anledning til å gi ekstrapoeng til gutter som vil studere fag der jentene er i stort flertall.
AA171122 Nå trengs flere gutter på mange fag der jentedominansen er stor.
AA171122 Nå må de gjøre et tilsvarende arbeid for å få flere gutter inn på jentedominerte fag .
AA171122 Da universitetet ga ekstrapoeng til kvinner som ville studere slike fag , økte kvinneandelen betraktelig.
VG171121 Olympiatoppen satte ned en tverrfaglig arbeidsgruppe på seks personer med representanter fra fag , IT, prosjektledelse og økonomi, til å gå igjennom og vurdere tilbudene. 17.august gjorde arbeidsgruppa sitt endelige valg av leverandør.
VG171121 Samtidig har det også pågått en strid helt siden januar om fag , ressurser og modeller blant økonomene.
NL171121 Men jeg vil rette en sterk henstilling til partene om å tenke grundig gjennom hvordan man støtter og styrker kunstfagene/estetiske fag ved UiT Norges arktiske universitet.
DA171121 Sier nei til fraværsgrensa som gjør at videregåendeelever ikke kan ha mer enn ti prosent fravær i et fag for å få karakter i det.
AP171121 Ni av ti sier det er særlige utfordringer med fraværsgrensen i små fag
AP171121 Mens noen mener fraværsgrensen hjelper skolen med å fange opp elever i faresonen, frykter andre at reglene kan føre til at disse elevene slutter på skolen etter å ha nådd grensen i ett fag .
VG171120 ronisk er at regjeringen fremstilte dette som det store tiltaket for å bedre situasjonen i norsk skole, samtidig har det vært en kjempeliten reduksjon i gjennomføringene på landsbasis, og i fylker som Aust-Agder, Hedmark, Vestfold og Akershus har antallet elever som ikke får karakter i minst ett fag grunnet høyt fravær faktisk gått o
VG171120 Tallene Udir la frem mandag viser også at antallet elever som ikke får en karakter i minst ett fag grunnet høyt fravær ikke har gått opp på landsbasis.
VG171120 Svakere stilte elever kan ende opp med å slutte på skolen etter å ha nådd fraværsgrensen i ett fag .
VG171120 Her går andelen elever som ikke har bestått ett eller flere fag ned med 0.9 prosentpoeng.
VG171120 Grensen innebærer at man ikke kan ha mer enn 10 prosent fravær i ett fag for å få karakter i faget.
VG171120 Færre stryker i ett fag
VG171120 Foreløpige resultater fra Udir viser at om lag halvparten av elever som har fått manglende vurdering i minst ett fag , ikke har fått karakter fordi har overskredet fraværet i minst ett av disse fagene.
DN171120 Nå vil ledelsen ha mannspoeng på kvinnedominerte fag .
DN171120 Målet har vært å rette opp mannsdominansen på teknologiske fag .
DN171120 Etter fusjonen med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik, har NTNU fått inn nye fag med sterk kvinnedominans.
DN171120 ¶ Læringen må være et møtested mellom lærer, fag , elev, og klassen og verden for å få en relevant betydning.
DN171120 | Elev, fag og lærer må leve i takt ¶
DA171120 Jens sjøl var så sugen på lærdom at han søkte om et to-årig stipend for « at frequentere en polytechnisk Læreanstalt samt paa anden Maade ved Reiser og Ophold at kunne perfectionere sig i Maskinbyggerie og det mekaniske Fag i det hele.
DA171120 Men i flere fylker øker andelen elever som faller ut av fag .
DA171120 Han viser til at det faktisk er en liten nedgang i andelen elever som ikke får vurdering i fag på grunn av fraværet sitt, ikke en økning som fryktet.
DA171120 Både Aust-Agder, Hedmark, Akershus, Vestfold og Telemark har hatt en økning i andelen elever som ikke har vurderingsgrunnlag i minst ett fag .
AA171120 | NTNU vurderer mannspoeng på kvinnedominerte fag
AA171120 Nå vil ledelsen ha mannspoeng på kvinnedominerte fag .
AA171120 Målet har vært å rette opp mannsdominansen på teknologiske fag .
AA171120 Etter fusjonen med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik, har NTNU fått inn nye fag med sterk kvinnedominans.
AA171120 Grensen innebærer at man ikke kan ha mer enn 10 prosent fravær i ett fag for å få karakter i faget.
AP171119 Venstre er mer opptatt av tiltak som kan bidra til flere kvalifiserte lærere i alle fag .
DA171118 Når dette skjer i alle fag , tror jeg elevene blir helt apatiske.
SA171117 Med deltakeravgift i bunnen og voksenopplæringsmidlene på toppen, har lagene noe sikker grunnfinansiering som gjør det mulig å satse litt bredere og opprettholde et større mangfold i fag og emner.
DB171116 Vi må begynne å framsnakke fagarbeiderne, foreldre må fortelle barna sine at det å velge yrkesfag er minst like viktig som å velge studiespesialiserende fag .
DB171116 Hvorfor har folk den holdningen at du har dårlige karakterer om du velger praktiske fag ?
DB171116 Det er viktig at elevene får vite at yrkesfag også er for dem som er gode i matematikk og sterke i teoretiske fag .
DB171116 Det blir også et stort overskudd på 150.000 av dem med høyere utdanning innen økonomi, administrasjon og humanistiske fag .
DA171116 . Det er nesten som et eget fag ?
SA171114 Vi må bygge koding inn i relevante fag i grunnskolen og øke budsjettene for verktøy og utstyr.
DA171114 trinn )med digital kompetanse, utvidede forsøk med programmering som fag i ungdomsskolen og tilskudd til IKT-tiltak i grunnopplæringen.
DA171114 Det sier noe om samfunnsrelevansen, og hvor viktig det er å arbeide med ytringsfrihet også i våre fag .
AP171114 Når en har vurdering i et fag , er det essensielt at alle blir likt behandlet, uansett hva læreren tenker om deg.
DB171113 Mandatets og utvalgets fokus var utelukkende på fag , ikke på politikk. 2.
DB171113 Dessverre har innholdet i kritikken i stor grad vært misvisende, og har i den siste tiden handlet mer om politikk enn fag .
DA171112 - Faktisk så er jeg veldig interessert i tegning, og hadde det som fag på skolen, innrømmer hun.
BT171112 Trafikk er et fag som politiet må beherske og som angår alle.
SA171110 Det kreves tre års bachelorutdanning i eiendomsmegling, hvor jus, økonomi og praktisk eiendomsmegling er sentrale fag .
DA171110 Det er rett og slett befriende å se gamle legender som ikke utgir seg for å være noe annet enn de er, som ikke holder krampaktig fast om forestillinger om sitt gamle jeg, annet enn det faktum at de er musikere som kan sitt fag til fingerspissene.
DA171110 Det slår nok ut på alle fag , fordi begrepsforståelse er så vesentlig, også i regning.
BT171110 Det kreves tre års bachelorutdanning i eiendomsmegling, hvor jus, økonomi og praktisk eiendomsmegling er sentrale fag .
AP171110 Etter at førsteamanuensis i statsvitenskap, Erik Ringmar, ikke klarte å finne nok kvinner til et fag i politisk idéhistorie, har debatten rast.
AP171110 Etter at førsteamanuensis Erik Ringmar i statsvitenskap ikke klarte å finne nok kvinner til et fag i politisk idéhistorie, har debatten rast.
AP171110 Det kreves tre års bachelorutdanning i eiendomsmegling, hvor jus, økonomi og praktisk eiendomsmegling er sentrale fag .
AP171110 Det kreves tre års bachelorutdanning i eiendomsmegling, hvor jus, økonomi og praktisk eiendomsmegling er sentrale fag .
DB171109 Han har påpekt viktigheten av å lære språk til bruk i andre fag og i dagliglivet.
DB171109 Tvert om risikerer vi at håndplukking av karakterkrav i enkelte fag bare bidrar til å undergrave den generelle studiekompetansens funksjon.
DA171109 . Det er nesten som et eget fag ?
DB171108 Martin tar fag på videregående.
BT171108 Krav om bestemte fag fra videregående sørger for at man unngår å ta inn noen uegnede søkere, men det er likevel ikke sikkert at man klarer å rekruttere de dyktigste fremtidige legene.
BT171108 Det bør også være mulig å vekte noen relevante karakterer fra videregående litt høyere, sånn at elever som har gjort det skarpt i de fagene har et konkurransefortrinn i møte med elever som har gjort det skarpt i andre fag .
AA171108 Det vi, som jobber innenfor disse veggene, leser ut av oppslaget er følgende : Våre øverste ledere har ikke tillit til at vi utøver vårt fag riktig, de mistenker oss for ordrenekt, vi har mellomledere som ikke duger og vi utvikler ikke fag eller arbeidsmetodikk.
AA171108 Det vi, som jobber innenfor disse veggene, leser ut av oppslaget er følgende : Våre øverste ledere har ikke tillit til at vi utøver vårt fag riktig, de mistenker oss for ordrenekt, vi har mellomledere som ikke duger og vi utvikler ikke fag eller arbeidsmetodikk.
SA171104 klasse ) ¶ * 57,5 millioner til 1.000 nye studieplasser innen IT og IT-sikkerhet ¶ * 50 millioner til forsøk med programmering som fag ¶ * 50 millioner til digitalisering av universitets- og høyskolesektoren ¶
DB171104 Når en elev ikke er den beste utgaven av seg selv i et fag , kaller vi det å underprestere.
DA171104 Både hun og daglig leder ved Smedhusåsen, Royne Berget, forteller at han reagerer på det økte fokus på fag allerede fra barnehagenivå.
AP171104 Opprettelsen av Politidirektoratet i 2001 hadde til hovedhensikt å løse noen av sektorens utfordringer ved å skape klare skiller mellom politikk og fag .
NL171103 ) Dette har ført til et avtaleverk som regulerer antall undervisningstimer i ymse fag , etter hvor omfattende de er og hvor høy stillingsprosent en lærer har.
DB171102 Ludvigsen-utvalget leverte sin NOU « Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser » i juni 2015.
DB171102 Det er kanskje det faget i skolen som har hatt som sitt kjerneinnhold å øve elevene i kompetanse som setter elevene i stand til å lære også i andre fag .
DB171102 Jeg vet jeg har mange fagfolk med meg når jeg svarer at jeg helst vil ha mulighet til å jobbe med det som er mitt fag .
SA171101 Å satse på elevenes sosiale og emosjonelle kompetanser er et tiltak som også gir mer læring i fag .
SA171101 Man har tydelig tro på og forventning til at alle elever kan lære mer i alle fag med innsats, gode læringsstrategier og støtte fra lærerne og med elever.
AP171101 Brynjulf Owren, professor i matematiske fag , NTNU og Leder av Norsk matematikkråd ¶
AA171101 Han oppdaget at protestantiske studenter oftere enn katolske valgte tekniske fag .
AP171031 Etablering av et nytt fag vil også spise av de andre fagene.
DB171030 Det er kanskje dristig å bruke et fag som så ofte har vært misbrukt til det motsatte, men for en legperson er det oppløftende å vite at det ikke bare er religion og tilsynet for god moral som skal redde oss fra fordervelse.
BT171030 Og mannen som mer enn noe annet elsket sitt fag og sitt publikum.
AP171030 Men ettersom fag , teknologi og samfunn forandres, må også skolefagene endres.
AA171030 | Skolen blir for ensidig uten kreative fag
AA171030 Terping på at de grunnleggende ferdighetene er lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter, samt at dette hører hjemme i alle fag , kan få skolen til å virke mer ensporet enn godt er.
AA171030 Skolehverdagen trenger variasjon og fag som stimulerer elevene praktisk og kreativt.
AA171030 Skolehverdagen trenger fag som også stimulerer elevene praktisk og krestivt, skriver Adresseavisen på lederplass.
AA171030 Resultat fra enkeltskoler både i Trondheim og utenfor landets grenser tyder på at målbevisst satsing på estetiske og praktiske fag slett ikke går ut over ferdighetene i såkalte basisfag, snarere tvert imot.
AA171030 Kultur i skolen : Kolstad skole er en av skolene som har satset på kultur med gode resultater også for andre fag .
AA171030 Det er bra og nødvendig, men ikke nok, etter en periode hvor praktiske og estetiske fag har blitt skviset til fordel for såkalte basisfag.
SA171029 Tidligere professor Jan Brockmann mener fraværet av estetiske fag i skolen er fordummende.
BT171029 Hun gjør det godt i de fleste fag , er fargerik i klesveien og populær blant venner.
AP171029 Og de innsatte skal få trening i å klare seg selv og kanskje lære seg et fag , slik at de kan fungere godt i samfunnet etter at de blir løslatt, sier han.
AA171027 Hvis også samfunnsvitenskap og estetiske fag får en plass på programmet, kan festivalen dessuten bli en mulighet for å skape sterkere tverrfaglig samhold på universitetet.
BT171026 En ledende konservativ politiker har bedt britiske universiteter om å utlevere navn på forelesere og pensumlister i fag som berører Storbritannias utmelding fra EU.
BT171026 Hun brenner for et fag de aller fleste vet lite eller ingenting om.
BT171026 Religionsvitenskapen er i dag ikke lenger et fag for spesielt interesserte, men har en viktig funksjon i samfunnsutviklingen.
AP171026 For meg er det umulig å undervise i mange tiår i et praktisk fag uten å praktisere faget.
AP171026 I dag er man veldig opptatt av fag og det man kan telle, men det er viktig å ta seg tid til å rettlede barna, sier Holmen.
DN171025 - Løypekjøringen er blitt et fag og løypekjørerne er blitt veldig flinke til å pleie hvert snøkorn.
AP171025 Alle fag i grunn- og videregående skole skal fornyes.
VG171024 Stor arbeidsbelastning over lang tid i alle fag og emner bør unngås.
DB171024 - Vil sang bli konkretisert som en muntlig ferdighet i alle fag ?
DA171024 For å forebygge dette må seksualundervisning inn som eget fag i skolen, og gjerne allerede i barnehagen, sier Røsok.
DA171024 For å forebygge dette må seksualundervisning inn som eget fag i skolen, og gjerne allerede i barnehagen, sier Røsok.
BT171024 Og så skal vi rydde opp i kompetansemålene slik at det blir færre tester i hvert enkelt fag , med mer overgripende kompetansemål.
AA171024 På landsnivå viser det seg at landene med mest utstrakt bruk av IKT i skolen opplevde stagnasjon og tilbakegang i viktige fag - basert på PISA-data.
DB171021 Mor får rett og plikt til to års norskundervisning, sønnen får vitnemål etter tre måneder i tiendeklasse, uten å kunne verken norsk eller fag .
DB171021 Med ett har de fått rett til videregående opplæring, selv om de verken kan norsk eller fag .
DB171021 I norsk skole kan minoritetsspråklige elever komme til Norge som 16-åring uten skolegang fra hjemlandet, tas rett inn på ungdomstrinnet, gå to - tre måneder på våren i tiendeklasse og få vitnemål med « fritatt » som karakter i alle fag .
AP171021 - Barnehjernevernet handler om å sikre at utsatte barn blir et felles ansvar, lederforankret, med felles kunnskap og verdier i bunnen, på tvers av tjenester og fag .
SA171020 EFFEKTIV I SKOLETIDEN : Oskar Billington gikk ut av videregående med toppkarakterer i alle fag , men gjorde minimalt med skolearbeid på fritiden.
NL171020 Prematurmedisinen, altså den som skal ta seg av de som blir født før naturen har gjort dem klar for et eget liv - har utviklet seg kolossalt de siste 50-60 år og er nu et tydelig eget fag , som har nådd til etnesten problematisk nivå, - f.eks. ved å ta seg av mer og mer uferdige småttiser som i mange tilfeller ikke burde reddes, pga. utsiktene til senskader og følgetilstander hos uferdige organismer.
DN171019 Lærerne mener for mye av tiden som brukes sammen på skolen, ikke er relevant for fag , undervisning og oppfølging av elevene.
DA171019 Lærerne mener for mye av tiden som brukes sammen på skolen, ikke er relevant for fag , undervisning og oppfølging av elevene.
DA171019 - Trangere økonomi vil kunne påvirke hvilke fag vi kan kjøre delingstimer i, og hvor ofte, medgir Kringsjå-rektor Jannicke Eriksdatter Argren.
DA171019 Lærerne mener for mye av tiden som brukes sammen på skolen, ikke er relevant for fag , undervisning og oppfølging av elevene.
AP171019 På ungdomsskolen hadde vi utdanningsvalg, et fag som forberedte oss på studieretning på videregående.
AA171019 Lærerne mener for mye av tiden som brukes sammen på skolen, ikke er relevant for fag , undervisning og oppfølging av elevene.
NL171018 Et annet spørsmål er om vi ville tillatt spesielle ungdomsskoler for elever som er faglig begavet innen teoretiske fag ?
SA171017 Både de og andre partier vil ha livsmestring som fag i skolen.
DB171017 - Det er fire ulike studieløp i Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim med stor variasjon i fag .
DB171017 Barnevern handler i praksis om både fag og økonomi.
DA171017 Vel så viktig ved den danske ordningen - som at halvparten av undervisningen baseres på elevenes egne interesser, mener Nordahl er at de kan velge bort fag de er ubekvemme med, som for eksempel gym.
AP171016 Nå jobber han som tolk i Oslo mens han tar fag for å bli ferdig med ingeniørstudiene.
AP171016 « Ved siden av vanlige fag blir våre barn undervist i økologiske landbruksteknikker og hvordan man tar vare på miljøet.
DB171012 RESTEN av det nye A-landslaget vil helst bli hentet nedenfra, og disse yngste spillerne har lært sitt fag i en periode der både gutte - og jentelandslagene gjennom flere år har levert resultater som er klart bedre enn seniorlandslagene.
DB171012 Sang kan også være et godt pedagogisk virkemiddel i flere fag .
DA171012 Dette er et fag som omfatter en lang og allsidig praksis med drift og vedlikehold av bygg.
DA171012 Det er også kommet inn flere fag enn tidligere, og blant de 21 Rygge-lærlingene er det en som blir alene som lærling i faget byggdrift.
NL171011 Men fokus på fag var høyt der også.
DB171011 Han tror at videoen hjalp ham i retningen av å drive med humor, selv om humorkarrieren er lagt litt på is, og den nye ambisjonen er å ta opp noen fag for å få flere yrkesmuligheter.
DB171011 Er det frykt for at sang skal fortrenge andre fag i skolen ?
DB171011 De som snakker om myke og harde fag i skolen, har forstått lite.
AP171011 Sang kan også være et godt pedagogisk virkemiddel i flere fag .
AA171011 For fag som for eksempel norsk litteraturhistorie, norsk språkhistorie og norsk teaterhistorie er selvsagt norsk en helt annen posisjon.
VG171010 Nå utvider vi satsningen internasjonalt, og inngår en intensjonsavtale med Rock and Roll Forever Foundation i New York, sier Geir Salvesen, instituttleder for estetiske fag ved HSN.
VG171010 Fagerås sier hun har sett tendenser til at erfarne lærere med stor realkompetanse allerede må vike plass i enkelte fag for nyutdannede lærere - på grunn av de nye kravene til studiepoeng.
VG171010 - Disse skolene trenger i all hovedsak allmennlærere som kan undervise i flere fag .
AA171009 * De har kunnskap om fag - de har formell utdanning i de ulike fagområder som barnehagen skal formidle til barn.
SA171008 « Vi må oppheve Høyre-skolens favorisering av teoretiske « basisfag », og likestille alle fag med et særlig søkelys på de forsømte praktiske og estetiske fagene », skriver Torstein Tvedt Solberg.
SA171008 Vi må oppheve Høyre-skolens favorisering av teoretiske « basisfag », og likestille alle fag med et særlig søkelys på de forsømte praktiske og estetiske fagene.
DB171007 - Vi vil gjerne ta fag med lærere fra sør så snart vi blir gjenforent, fortalte hun angivelig.
AP171007 Kroppsøving er et fag som burde fjernes eller gjøres til et valgfag, slik at de som vil ha det, kan velge.
AP171007 Det er ikke rettferdig at vi skal ha et fag der du må ha medfødte egenskaper for å få en god karakter, mens du i de andre fagene kan lese for å bli bedre.
AP171007 Alle er forskjellige, alle er gode i forskjellige ting, alle har nok et fag de liker bedre enn de andre og et fag de liker litt mindre.
AP171007 Alle er forskjellige, alle er gode i forskjellige ting, alle har nok et fag de liker bedre enn de andre og et fag de liker litt mindre.
SA171006 Det første året mitt som senior - som kanskje er min beste sesong til nå - tok jeg ett fag på universitetet.
NL171006 Engelsk er på kraftig frammarsj som undervisningsspråk ved universiteter og høgskoler, og norsk står i fare for å bli fortrengt fra enkelte studier og fag .
NL171006 I mitt eget fag , medisin fins en hel skokk av gamle kolleger som har vært blant kremen av norske og internasjonale eksperter.
DB171006 Men akkurat som før, skal det fremover være like mange timer i musikkfaget og lærerne står fritt til å bruke sang og musikk som metode i andre fag , skriver Thue.
DB171006 - Kritiske røster sier at det er få fag og fagbegrep som nevnes spesifikt i planen generelt.
DB171006 Vi er en rekke filosofer og akademikere i tilgrensende fag som mener at menneskets grunnleggende religiøse erfaringer er livsviktige å utforske og forholde seg til også i dag.
AP171006 Først ble musikk fjernet som obligatorisk fag i utdanningen av pedagoger til skole og barnehage ( du vet vel at man kan være ferdig utdannet lærer og ikke ha hatt en eneste time med musikk ?
AP171006 Det første året mitt som senior - som kanskje er min beste sesong til nå - tok jeg ett fag på universitetet.
VG171004 Bjørnstad eide og drev Samfunnsøkonomisk Analyse AS ( SA ), et selskap som driver med « forskning og utviklingsarbeid innen samfunnsvitenskap og humanistiske fag ».
VG171003 Feilen ble oppdaget da den ansvarlige ved Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus - Lilliana Bachs - fikk spørsmål om saken fra Romerikes Blad. 2013 : Sorenskriver tatt med nær tre i promille ¶
DB171003 « Vårt fag er å hjelpe klienten igjennom en prosess og til å klargjøre faktum og å mene noe om retten, og noen ganger formidle den til de som skal avgjøre.
AA171003 Jeg tror at det å synge bidrar til et bedre fellesskap og at det har positiv effekt på læringsutbyttet i alle fag .
AA171003 I tillegg kan det å synge ha en verdi som støtte og verktøy i andre fag , som en del av utvikling av læringsmiljøet på skolen og som en del av elevenes kognitive og språklige utvikling.
AP171002 Etter som jeg leste mer, gikk jeg over fra politisk historie til humanitære fag - historien om poesien, vitenskapen, kunsten, ideene og forskjellige samfunnsbevegelser.
AA171002 - Demonstrasjonen kan inngå som et emne i mange fag , sier hun.
AA171002 Undersøkelsen viser at guttene går ut av ungdomsskolen med dårligere karakterer i nesten alle fag , til og med i matematikk.
AA171002 Bortfall av praktiske valgfag og praktiske fag har ifølge kritikerne ikke gjort saken bedre for guttene.
AA170929 Sykepleie som fag og yrke er utvidet til å gjelde alle oppgaver i en avdeling.
AP170927 Med psykiske lidelser som stadig mer utbredt blant unge, burde vi ofre noen timer med algebra og den amerikanske revolusjonen og heller få livsmestring som et fag i skolen.
AP170927 For hva er vitsen med å gå ut med toppkarakterer i alle fag hvis man ikke er rustet til å takle livets harde realiteter ?
AP170927 Men så oppdaget jeg jo det at dette var et veldig spennende fag !
AP170927 Men hvis du synes menneskelig ting er ekkelt, så burde man kanskje velge et annet fag .
AP170927 Det er et samfunnsmedisinsk fag med gode muligheter for forskning.
AA170926 Guttene går ut av ungdomsskolen med dårligere karakterer enn jenter i nesten samtlige fag .
AP170925 | Ikke i noe fag er forskningsfeil mer akutt enn i ren matematikk Simen Gaure ¶
AP170925 Ikke i noe fag er dette mer akutt enn i ren matematikk.
AP170924 Biologi blir et stadig viktigere fag .
DA170923 Jeg er statsviter og har hatt politikk som fag , og jeg har vært politisk engasjert siden jeg gikk på Folkeskolen.
DB170922 Privatøkonomi kan gjerne være et eget fag i skolen.
DB170921 Hun legger til at matematikk er et fag som mange strever med å mestre.
AP170921 Fakta : Lønnsnivået til noen av dem NRK har hentet det siste året : ¶ nettsjef - Hildegunn Amanda Soldal - 1.200.000 ¶ redaktør direkte - Espen Olsen Langfeldt - 1.150.000 ¶ redaktør P3 - Camilla Bjørn - 1.015.000 ¶ redaktør fag - Marius Tetlie - 975.000 ¶ redaksjonssjef - Arve Bartnes - 820.000 ¶
AP170918 Studentene kom i flokk til hans forelesninger, også fra andre fag .
VG170916 Gjøsteen, som er professor ved Institutt for matematiske fag på NTNU i Trondheim og tidligere blant annet har jobbet med stemmegivning via internett for Regjeringen og BankID, svarer følgende på spørsmål om det er mulig å være på forskjellige steder med samme IP-adresse : ¶
AP170916 Romerske veiingeniører var mestere i sitt fag .
VG170915 Som lærere trenger de steds-spesifikk kunnskap i mange fag : om regionens fugler og fisker, flora og fauna, om områdets historie, om lokale språkmerker og dialektuttrykk, og om kjente forfattere, musikere og kunstnere fra stedet.
VG170915 Likevel må vi ikke miste av syne at landets lærere, skoleelever, journalister og øvrige allmenhet også i framtida vil trenge kompetanse om norske, regionale og lokale forhold, både i historie og i andre fag .
VG170915 Det samme gjelder også andre fag , der lokal og regional empiri er svakere enn mange andre steder i landet.
VG170915 I dag har alle barna tatt høyere utdanning innen helserelaterte fag .
AP170915 Mer enn ti prosent udokumentert fravær i et fag gir som hovedregel ingen karakter.
AA170915 NTNU er ennå ikke ferdig med planleggingen av hvilke fag som skal ligge hvor når virksomheten på Dragvoll kommer til Gløshaugen-området.
AP170914 I spesialiseringens tid, hvor professorer skal holde seg strengt til sitt smale fag , i en slik verden brøt Frank alle regler.
AA170914 Studio, der ferdigproduserte kahooter tilpasset pensum og læreplan er gjort tilgjengelig innen fag som matematikk, naturfag, språk, historie og geografi.
NL170911 Verdigrunnlaget og formålsparagrafen skal levendegjøres i arbeidet med fag og kompetansemål.
NL170911 For lærere vil den overordnede delen fungere som et kompass når de skal forstå og tolke læreplanene i fag .
NL170911 Det enkelte fag må ses i lys av det som står i den overordnede delen av læreplanen.
DB170911 Skole og utdanning : Sp vil gi yrkesretting og praktiske fag mer plass i skolen, og vil bekjempe dagens testregime ved å fjerne PISA og endre nasjonale prøver.
DB170911 Skole og utdanning : - Vi vil ha mindre testing, mer fokus på mestring gjennom mer praktiske og estetiske fag og variert læring.
DB170911 - Det andre er en « tillitsreform », med mer frihet til lærerne og mindre testhysteri, og det tredje er en mer praktisk og variert skole, med blant annet flere timer i praktisk-estetiske fag og en time fysisk aktivitet hver dag, sier SV-leder Audun Lysbakken.
AP170911 Dette er et fag som er blitt mye omtalt av mine medelever som unødvendig.
AP170911 « Nytt » nasjonalteater, kritikk av Arbeidstilsynet, barnehagen Sophies Hage, kritikk av MDG og viktigheten av estetiske fag .
VG170910 For Frank Aarebrot var en fri mann, en fornuftens mann, og en mann som elsket sitt fag og sitt publikum, og sine mange venner rundt om i landet.
AP170910 Det var alltid mye folk på Aarebrots G2-forelesninger, men denne trakk studenter fra mange andre fag enn vårt.
AA170910 - Elsket faget og studentene : Professor Anders Todal Jenssen ved NTNU mener Frank Aarebrot var en knakende god formidler som elsket sitt fag , statsvitenskap, og studentene sine.
AP170909 Også må vi må stanse frafallet i videregående opplæring som særlig er høyt i manns- eller guttedominerte fag , sier han.
NL170908 Det jeg forklarer er det stor konsensus om innenfor en rekke fag , som blant annet det sosialfaglige.
DB170908 Det gjelder fag der det foreligger helse-, miljø og sikkerhetskrav som kan være uforenelige med noen typer bekledning.
DA170908 Det gjelder fag der det foreligger helse-, miljø og sikkerhetskrav som kan være uforenelige med noen typer bekledning.
AP170908 Det gjelder fag der det foreligger helse-, miljø og sikkerhetskrav som kan være uforenelige med noen typer bekledning.
AA170908 Det gjelder fag der det foreligger helse-, miljø og sikkerhetskrav som kan være uforenelige med noen typer bekledning.
DB170907 Heldigvis har rus som fag nå kommet på timeplanen og studentene på Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo kan velge faget « Klinisk rusbehandling ».
DB170907 Skolen fokuserer på en rekke praktiske og kunstneriske fag , som ballett, teater, fransk, musikk og fysikk.
VG170906 Kvalifiserte lærere for alle elever i alle fag
AA170906 De har, som det kommer frem i artikkelen, opplevd at klasseforskjellene har økt, det har blitt mer testing, de ønsker seg en lærernorm slik SV forfekter, de vil øke timetallet for praktiske fag på bekostning av teoretiske fag , de tror på flere penger til skolen med Støre enn Solberg og de mener Isaksen snakker lærerne ned.
AA170906 De har, som det kommer frem i artikkelen, opplevd at klasseforskjellene har økt, det har blitt mer testing, de ønsker seg en lærernorm slik SV forfekter, de vil øke timetallet for praktiske fag på bekostning av teoretiske fag, de tror på flere penger til skolen med Støre enn Solberg og de mener Isaksen snakker lærerne ned.
VG170905 PRATER FAG HJEMME : Tinashe Bakasa Roll og Odd-Magnus Williamson preger MTG i høst.
VG170905 * 1 Oppheve Høyre-skolens favorisering av teore tiske « basisfag », og likestille alle fag med et særlig fokus på de forsømte praktiske og estetiske fagene.
NL170905 ¶ Jus er ikke mitt fag , men for meg virker det urimelig at en skal kunne selge en rett som alle fiskere har, slik at det blir privat eiendom ?
NL170905 Heller ikke jus er mitt fag , men for meg virker det urimelig at en skal kunne selge en rett som alle fiskere har, slik at det blir privat eiendom ?
NL170905 Byråkratiet i Oslo og Bergen må få stryk-karakter i elementær fiskeriøkonomi, som ikke er mitt fag .
DB170904 - Men til syvende og sist ryker vi litt på fag - vi skyter for dårlig, har lav uttellingsprosent og taper for mange dueller i eget forsvar.
DB170904 Det er faktisk også en viktig del av skolen, sier Isaksen som mener det kan være med å styrke rekrutteringen til yrkesfagene og gjøre at ungdom som er skolelei finner et fag som passer for dem.
AA170904 NTNU har noen av Norges største og fremste miljøer innen skapende fag og vi ønsker å samle dem i kraftsenteret KAM, midt i bycampus.
AA170904 Da er det viktig at studentene får muligheten til å ta fag på tvers gjennom utdanningen.
AA170903 ¶ Kunstfag : Ved å begrense/eliminere kunstfagene tar man bort fag som gir mange elever ( den eneste ) mestring, og dermed inspirasjon og overskudd til å takle andre skolefag bedre.
AA170903 Ved å begrense/eliminere kunstfagene tar man bort fag som gir mange elever ( den eneste ) mestring, og dermed inspirasjon og overskudd til å takle andre skolefag bedre. 2.
AA170903 musikk, styrker mange egenskaper og ferdigheter som har betydning for læringsevnen i andre fag , f.eks. konsentrasjon, utholdenhet mm. 3.
DA170831 Nå sitter de på Café Grua, en sentral location i « The Lost Cafe » og snakker om flere sider ved vår tid filmen pirker i : En stor del av afrikanere som reiser ut gjør det for å studere, og drar hjem igjen for å utvikle fag og skoler til det bedre i hjemlandet.
NL170830 ¶ Bruk makten dere har til å skape bevissthet rundt våre fag ( design og arkitektur ).
NL170830 Bruk makten dere har til å skape bevissthet rundt våre fag ( design og arkitektur ).
DN170830 Det er nå spesifikke ekstrakrav til lærere som skal undervise i sentrale fag som norsk, matematikk og engelsk.
AA170830 På Ugla ungdomsskole i Trondheim starter de opp med livsmestring som eget fag denne høsten.
NL170829 Våre fag er bare annerledes sammenlignet med resten av et typisk universitet.
DA170829 Fraværsgrensen innebærer at en elev ikke kan ha mer enn 10 prosent fravær i et fag for å få karakter i faget, uten å ha legeerklæring.
AP170829 Selv om jeg har varierende resultater, er hverken jeg eller noen andre bekymret for om jeg stryker i noen fag .
AA170829 Fraværsgrensen innebærer at en elev ikke kan ha mer enn 10 prosent fravær i et fag for å få karakter i faget, uten å ha legeerklæring. ( ©NTB ) ¶
DB170828 På skolen sakker de av i alle fag unntatt gym.
AP170828 Kanskje det høye fraværet bare gjelder noen få elever, eller for enkelte fag ?
VG170825 Professor i fysisk aktivitet og helse ved Seksjon for idrettsmedisinske fag , Jorunn Sundgot- Borgen uttalte til VG i går - uten å ha sett den omstridte boken - at dette bare er nok et bidrag til det utseendepresset som finnes i dag.
DN170825 - Hvilke fag som skal ha algoritmisk tenkemåte og koding i læreplanene, må vi komme tilbake til, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
DA170825 * En mer praktisk og variert skole, med betydelig satsing på praktiske og estetiske fag .
AA170825 Øyenvitnene sier angrepene ble utført i løpet av natten og morgentimene fredag, og at de rammet bydelen Fag Attann sør i Sana.
VG170824 Jorunn Sundgot-Borgen ( 56 ), professor i fysisk aktivitet og helse ved Seksjon for idrettsmedisinske fag , sier til VG - uten å ha sett den omstridte boken - at dette bare er nok et bidrag til det utseendepresset som finnes i dag.
NL170824 På det viset bygger man relasjoner mellom elev og lærer, og akkurat dette gjelder i alle fag .
NL170824 Jeg frykter at skoleverket mister mange gode formidlere i humanistiske fag bare fordi at man var uheldig på matteeksamen en vårdag.
NL170824 Enkelt kan dette forklares som forskjellige teknikker for å formidle et fag .
AA170823 | Sametingspresidenten vil ha samisk som obligatorisk fag i hele landet ¶
AA170823 Sametingspresident Vibeke Larsen mener at lærerkreftene vil øke på sikt hvis samisk innføres som et obligatorisk fag .
VG170822 Å mestre en aktivitet, et fag eller en idrett gir mestringsglede, og det vil vi ha mer av.
VG170822 Å forsøke å yte på topp i alle fag og på alle livets områder, gjør at sårbare barn og unge kan gå ned for telling.
VG170822 Ungdommene våre konkurrerer om å ha toppkarakterer i alle fag .
VG170822 Noen er de fødte teoretikere, andre hevder seg mest i praktiske eller estetiske fag .
VG170822 Er barnet på nivå 1 i et fag , bør det opp på nivå 2.
NL170822 Snever bedriftsøkonomi har altfor lenge hatt prioritet over fag og omsorg.
DA170822 Det gjelder å beherske sitt fag .
DA170822 Røe Isaksen påpeker at for nyutdannede lærere er det allerede et krav om fordypning i fag de skal undervise i.
DA170822 - Vi synes ikke det er unaturlig å kreve at lærere som underviser i et fag , selv bør ha fått undervisning i dette faget.
DA170821 | Å lære et fag på skolebenken ¶
DA170821 Andre fag kom etter med spesialisert opplæring, og en rekke mesterforeninger etablerte fram til begynnelsen av 1920-tallet tilsvarende fagskoler for metallarbeidere, skreddere, skomakere, kobber- og blikkenslagere, malere, snekkere, smeder, tømrere, slaktere- og pølsemakere, murere, boktrykkere,
AA170821 Det finnes arbeidsplasser som er skapt gjennom kreative fag .
VG170819 Planen er, når høsten kommer, å melde meg opp til ett fag .
DB170819 I stedet for å legge seg flat, burde Røe Isaksen tatt grep og innført humor som eget fag i skolen.
DA170818 I en kommentar til kritikken fra Silje Gloppen sier rektor Else Birgitte Roscher-Nielsen ved Bjørnholt videregående skole at de ansatte på skolen er høyt kompetente både i fag og i det å håndtere elever.
DB170817 For selv om jeg ikke har noen indre bilder av hva de skal eller bør gjøre, unner jeg dem den store gleden det er å kunne beherske et fag godt, gleden ved arbeidsfellesskapet, og ved å kunne utrette noe med både hode og hender.
DA170817 Lærlingplass gir tross alt den beste og mest relevante praksisen for jenter og gutter som skal lære seg et fag , og ikke minst er læretiden en viktig rekruttering.
AA170817 Tilbudet bør ikke begrenses til de som er interessert i elektro, men være en tydelig studieretning på lik linje med andre sentrale fag .
AA170817 IKT-servicefaget inneholder i liten grad felles fag med elektrofaget, og lærerne erfarer at de elevene som kommer til IKT fra elektro har bevisst gjort et omvalg, og valgt seg bort fra elektro.
AA170817 Det går bra om du henger etter i et fag .
DB170816 Vi er glade for at Lilliana Bachs, direktør for rettsmedisinske fag ved Folkehelseinstituttet, nylig sa at hun ikke ønsker å gjenta tidligere tiders « skremselspropaganda om LSD og psykedelika » ( Aftenposten, 23 juni 2015 ).
SA170815 Mens malerne har farger som fag , stiller de fleste av oss med bokstavelig talt blanke ark.
DB170815 ¶ STUDENTER : Mange bruker flere år på å ta opp fag for å komme inn på prestisjestudier.
DB170815 - For å nå så høye krav, er løsningen for mange å bruke store penger på å ta opp videregående fag og forbedre karakterene over flere år.
DB170815 - Den ubegrensede muligheten til å forbedre vitnemålet er sløsing for samfunnet, fordi elevene tar opp fag de har og skulle ha lært seg i løpet av disse tre årene.
BT170815 Mens malerne har farger som fag , stiller de fleste av oss med bokstavelig talt blanke ark.
AP170815 Videregående blir en mye bedre opplevelse hvis du bruker tiden på fag du vil ha, i stedet for fag som gir deg en enkel karakter.
AP170815 Videregående blir en mye bedre opplevelse hvis du bruker tiden på fag du vil ha, i stedet for fag som gir deg en enkel karakter.
AP170815 Velg fag du interesserer deg for.
AP170815 Det er bortkastet for samfunnet at unge tar opp fag for å forbedre karakterer, skriver stipendiat Gøril Bjerkan ved Universitetet i Oslo i Dagens Næringsliv tirsdag.
AP170815 Mens malerne har farger som fag , stiller de fleste av oss med bokstavelig talt blanke ark.
AA170815 Økonomistudentene ved NTNU har ett fag i forretningsengelsk, men få muligheter til å satse på andre språk uten å forlenge studietiden.
AA170815 Samfunnsvitere og humanister kan ta et årsstudium i et annet fag i løpet av bachelorgraden, men det er uklart om de blir oppfordret til å ta fag som er relevante for arbeidslivet.
AA170815 Samfunnsvitere og humanister kan ta et årsstudium i et annet fag i løpet av bachelorgraden, men det er uklart om de blir oppfordret til å ta fag som er relevante for arbeidslivet.
AA170815 Tidligere i år ga kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen en ekstra pott på 30 millioner til videreutdanning for lærere i praktisk-estetiske fag .
AA170815 Når praktiske og estetiske fag nedprioriteres i timetall, lærerutdanning og som del av helheten i skolehverdagen ?
AA170815 Nedprioritering av praktiske og estetiske fag i grunnskolen ser dessverre ut til å fortsette i forslaget til nytt læreplanverk.
AA170815 Man må kanskje være rakettforsker for ikke å se bekymringsmeldinger som dette i sammenheng med en mer teoretisk skole, med mindre vekt på praktiske og estetiske fag .
AA170815 Det er naturlig å tolke tallene som følge av en langvarig nedprioritering av praktiske og estetiske fag , forsterket av Kunnskapsløftet i 2006.
AA170815 De bør brukes til å justere planen så den ikke framstår med et syn på læring og kunnskap som reduserer praktiske og estetiske fag til pynt på sidelinja i skolen.
DN170814 ¶ Fra venstre Nismah Mushtaq ( 20 ) skal ta opp fag og Julie Haakenstad ( 25 ) har tatt opp fag ved Sonans Utdanning.
DN170814 ¶ Fra venstre Nismah Mushtaq ( 20 ) skal ta opp fag og Julie Haakenstad ( 25 ) har tatt opp fag ved Sonans Utdanning.
DB170814 ¶ HÅPLØST : Det finnes ikke et fag som heter « matematikk for mennesker med dyskalkuli » som vi kan ta på videregående, skriver artikkelforfatter.
DB170814 Det finnes ikke et fag som heter « matematikk for mennesker med dyskalkuli » som vi kan ta på videregående.
DB170814 fag , økonomi, politikk og ideologi, samt fokus på tildelte ressurser, hybridmodeller, anbudsordninger, kjøpsmodeller og psykiatri.
AP170814 - Viljen til å skjerpe loven og de formelle kravene er stor både når det gjelder å komme inn på lærerutdanningen og å undervise i noen fag i skolen.
AA170814 klasse om de trives med fag på skolen.
DB170813 Vurdering : - Det er veldig positivt at tilbudet om videreutdanning utvides til ikke bare å gjelde bestemte fag , og dette er et spesielt viktig tema.
DB170813 Sikkerhetspolitikk er et annet fag enn eiendomsutvikling.
VG170812 Det blir da vanskeligere for små skoler å dekke opp med faglærere i alle fag noe som kan resultere i sammenslåing av skoler, sier Wøien.
DB170812 Et semester innom arbeidslivet er like mye, om ikke mer, verdt for dem som studerer fag hvor arbeidsgiver og stillingstittel etter fullført grad er langt fra gitt.
DB170812 Ulikt profesjonsstudiene glitrer det sjelden noen gjev yrkestittel på enden av stien for de som begynner å studere humanistiske eller samfunnsvitenskapelige fag .
DB170812 For det første vil slike omlegginger som nå finner sted, uunngåelig straffe småfagene som utdanner få kandidater på sitt felt, men som gjerne inngår som bestanddeler i studieløpet til studenter som ender opp med å skrive masteroppgaven sin i et annet fag .
DA170810 Journalisthøyskolene i Norge har yrkesetikk som eget fag , opp til et helt semester langt.
AP170810 Vi vil erstatte det med mappeevaluering, altså at prøver og prosjekter i alle fag gjennom hele året samles i en mappe, som evalueres av en ekstern sensor. 10.
AP170809 De ønsker aktiv læring også i andre fag enn gymtimene.
AP170808 Vi må ha et fag som bygger toleranse.
AP170808 Men vi vil gjøre sidemålsundervisningen mer relevant gjennom å begynne tidligere og dra det inn i andre fag . 4.
AA170807 Folkehelseinstituttet mener en løsning på problemet kan ære å ha psykisk helse som et eget fag .
AA170807 Folkehelseinstituttet mener en løsning på problemet kan være å ha psykisk helse som et eget fag .
DA170803 Jeg skal ta et helt fag om Peer Gynt på Blindern denne høsten !
SA170802 Det er ikke så nøye om lærer for eksempel mangler kompetanse i praktisk estetiske fag , eller samfunnsfag som bla. skal fremme kritisk tenkning.
DB170801 Jeg ønsker uansett ikke at folk skal gjøre som meg og kanskje har jeg en urealistisk høy forventning til politikk som fag - for jeg ser på det som et fag .
DB170801 Jeg ønsker uansett ikke at folk skal gjøre som meg og kanskje har jeg en urealistisk høy forventning til politikk som fag - for jeg ser på det som et fag.
VG170731 DISKUTERTE FAG : Skiskytternes nye trener, Siegfried Mazet, her sammen med Johannes Thingnes Bø etter seieren på fellesstarten fredag.
DB170731 Der det kan oppstå problemer, blant annen innen humanistiske fag , må det være institusjonenes, ikke politikernes, oppgave å tilpasse rekrutteringen.
DA170729 I 2016 gikk 3.126 barn ut av grunnskolen uten kompetanse i ett eller flere fag , mot 1.352 barn i 2009.
DA170729 Fem prosent av hvert kull går ut av grunnskolen uten å ha bestått alle fag .
DA170729 Av dem er det kun 3,9 prosent som går ut av grunnskolen uten å ha fullført alle fag , mot 4,9 i befolkningen som helhet.
DA170729 Andelen unge som går ut av grunnskolen med « ikke bestått » i ett eller flere fag øker kraftig.
DA170729 Alle elever som har avsluttet grunnskolen har rett til videregående utdanning fram til de er 24 år, uavhengig av om de har bestått alle fag .
DA170729 - Det er bekymringsfullt at flere elever går ut av skolen uten kompetanse i ett eller flere fag . sier kunnskapsminister, Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
DA170729 flere og flere barn går ut av grunnskolen uten kompetanse i ett eller flere fag .
DA170729 I 2016 gikk 3.126 barn ut av grunnskolen uten kompetanse i ett eller flere fag , mot 1.352 barn i 2009.
DA170729 Fem prosent av hvert kull går ut av grunnskolen uten å ha bestått alle fag .
DA170729 FOTO : Terje Pedersen/NTB scanpix Grunnskolen : flere og flere barn går ut av grunnskolen uten kompetanse i ett eller flere fag .
DA170729 Av dem er det kun 3,9 prosent som går ut av grunnskolen uten å ha fullført alle fag , mot 4,9 i befolkningen som helhet.
DA170729 Andelen unge som går ut av grunnskolen med « ikke bestått » i ett eller flere fag øker kraftig.
DA170729 Alle elever som har avsluttet grunnskolen har rett til videregående utdanning fram til de er 24 år, uavhengig av om de har bestått alle fag .
DA170729 - Det er bekymringsfullt at flere elever går ut av skolen uten kompetanse i ett eller flere fag . sier kunnskapsminister, Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
DA170729 flere og flere barn går ut av grunnskolen uten kompetanse i ett eller flere fag .
AA170728 Og da skal vi diskutere klima - fag og politikk, sier Lundteigen til Nationen.
AA170728 Ledigheten er høyest innen barne- og ungdomsarbeid, og lavest innen undervisning og akademiske fag .
DA170726 Horgen, som står bak Kreaktiv, som både selger alt av materiell og utstyr til kreative fag - og arrangerer kurs innen forskjellige kunstneriske sjangre.
DN170725 Seniorforsker Hallvard Gjerde ved avdeling for Rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus, som har skrevet den ferske rapporten om kjøring i ruspåvirket tilstand, mener at grunnen til økningen er både en økning i tablettbruk og andre rusmidler, og at politiet har bedret kontrollene sine.
DA170725 Seniorforsker Hallvard Gjerde ved avdeling for Rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus, som har skrevet den ferske rapporten om kjøring i ruspåvirket tilstand, mener at grunnen til økningen er både en økning i tablettbruk og andre rusmidler, og at politiet har bedret kontrollene sine.
AA170725 Røe Isaksen trekker spesielt fram teknologiske fag , som industriell produksjon.
DN170724 Helsefagene og lærerutdannelsene domineres totalt av kvinner, mens det er flest menn som velger tekniske fag som ingeniør og informatikk.
DB170724 ¶ OMSETNINGEN NED : Eiendomsmegler og TV-profil Fredrik Eklund ( 40 ) har gjentatte ganger blir kåret til en av New Yorks beste innen sitt fag .
VG170722 Og i hvilket fag passet det egentlig inn ?
VG170720 Læring som fag har solid forskningsforankring.
NL170720 Overraskende nok ble det ganske få som ikke fikk vurdering på grunn av for mye udokumentert fravær i et fag .
NL170720 Man må også finne ut om fraværsregelen slår spesielt negativt ut i 2-timersfag ( små fag hvor selv lite fravær har stor betydning ).
AP170720 Ledelse under kriser og i ekstreme situasjoner er ikke bare et fag for forsker og psykolog Synnøve Nesse, det er også en lidenskap.
DB170719 Også ved NTNU i Trondheim registreres stadig høyere opptaksgrenser innen fag som informasjons- og kommunikasjonsteknologi.
DB170719 Kvinner dominerer helsefaglige studier med 94 prosent i andel tilbud på ortopediske fag , 93 prosent på veterinær-og dyrepleiestudier, 86 prosent på sykepleiestudiene, 83 prosent på sosionom og 82 prosent på barnevern, reseptar og bioingeniør.
DB170719 Desidert størst andel menn får tilbud om studieplass på teknologiske fag som maritime fag med 83 prosent og ingeniørfag med 79 prosent og informasjonsteknologiske fag med 74 prosent.
DB170719 Desidert størst andel menn får tilbud om studieplass på teknologiske fag som maritime fag med 83 prosent og ingeniørfag med 79 prosent og informasjonsteknologiske fag med 74 prosent.
DB170719 Desidert størst andel menn får tilbud om studieplass på teknologiske fag som maritime fag med 83 prosent og ingeniørfag med 79 prosent og informasjonsteknologiske fag med 74 prosent.
DB170718 Når vi samtidig ser at andelen elever som ikke får vurdering i minst et fag går litt ned, er det all grunn til å juble for resultatene, selv om Elevorganisasjonen håpet at resultatet var slik de bestemte seg for at det skulle være for et år siden.
NL170717 Men vi må spørre oss om det beste er å ha et regelverk hvor 9,9 prosent fravær er helt greit, og 10,1 prosent fravær fører til at du mister karakteren og hele skoleåret i et fag .
DB170717 Endringen i andelen av elever uten vurderingsgrunnlag i ett eller flere fag varierer stort mellom fylkene etter at fraværsregelen kom.
DB170716 I mange fag kunne vi jo uansett langt mer enn lærerne, mente vi i vårt ungdommelige overmot.
AP170715 Praktisk-pedagogisk utdanning ( PPU ) : Etter å ha tatt enten en bachelor- eller mastergrad i valgfrie fag , kan man ta ett år PPU ved universitetene og flere høyskoler.
NL170714 Det er viktig at elever møter på skolen, men det er enda viktigere å spørre om hvordan de har det når de er der - og hva de eventuelt lærer i timer og fag .
NL170714 Det er en klar sammenheng mellom det « å ha det bra », å oppleve god mestring - og å lære fag .
NL170714 Det er viktig at elever møter på skolen, men det er enda viktigere å spørre om hvordan de har det når de er der - og hva de eventuelt lærer i timer og fag .
NL170714 Det er en klar sammenheng mellom det « å ha det bra », å oppleve god mestring - og å lære fag .
NL170714 Resultatene viser også at færre dropper ut, og det er færre som ikke får karakterer i alle fag .
NL170714 Har man mer enn 10 prosent ugyldig fravær i et fag i løpet av et år, mister man vurderingsgrunnlaget.
VG170713 Vi som utdannet oss til allmennlærere tok flest mulig fag, fordi vi ble bedt om å gjøre det for å kunne brukes i alle fag i skolen.
VG170713 Vi som utdannet oss til allmennlærere tok flest mulig fag , fordi vi ble bedt om å gjøre det for å kunne brukes i alle fag i skolen.
VG170713 Jeg bor på Svalbard, hvis jeg får innvilget etterutdanning neste år, binder jeg meg for et år per fag jeg er nødt til å ta opp.
FV170712 EFFEKTIV I SKOLETIDEN : Oskar Billington gikk ut av videregående med toppkarakterer i alle fag , men gjorde minimalt med skolearbeid på fritiden.
BT170712 EFFEKTIV I SKOLETIDEN : Oskar Billington gikk ut av videregående med toppkarakterer i alle fag , men gjorde minimalt med skolearbeid på fritiden.
NL170711 Elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag vil som hovedregel ikke få karakter i faget.
NL170711 Andelen elever som ikke får karakter i ett eller flere fag har gått ned og færre elever slutter i løpet av skoleåret.
DA170711 Vi skal ikke opprettholde et fag bare for å opprettholde det.
DA170711 Da må vi se om vi kan bruke disse ressursene på andre fag som er etterspurt og relevante, sier Høyre-politikeren, og legger til : ¶
AA170711 Om allmennmedisin som fag tiltaler studentene, ser de at det finnes en virkelighet der ute som drar motsatt vei.
AA170711 I vår gruppe universitetslærere finnes et stort engasjement for fag og rekruttering.
VG170710 Nedgangen er størst i fag og regioner med mye innvandring.
NL170710 Læring som fag har solid forskningsforankring.
NL170710 Studentene skal testes i sitt valgte fag før man kan si seg kompetent til arbeidslivet.
NL170710 I mange fag har man også et veletablert " sensorskjønn ".
AA170710 Antallet elever som ikke får karakterer i et fag går faktisk litt ned.
DA170707 Musikken var Monn-Iversens fag , og det var noe han behersket til fingerspissene.
AA170707 Musikken var Monn-Iversens fag , og det var noe han behersket til fingerspissene.
AA170707 Musikken var Monn-Iversens fag , og det var noe han behersker til fingerspissene.
DB170706 Utdanningsministeren melder at fraværet har gått ned med 40 prosent, at færre slutter underveis, og at færre elever ikke får karakter i ett eller flere fag .
AP170706 Grensen innebærer at en elev med mer enn ti prosent udokumentert fravær i et fag , som hovedregel ikke vil ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.
VG170705 Ifølge regjeringen er det også færre elever som slutter underveis i skoleåret - og færre som ikke får karakter i ett eller flere fag .
VG170705 Den omstridte fraværsgrensen ble innført i fjor høst og går ut på at elevene mister retten til karakter i et fag dersom de har ugyldig fravær i mer enn ti prosent av timene i faget.
VG170705 - Mange fryktet at fraværsgrensen ville føre til at flere elever ikke fikk karakter i fag og at flere sluttet i videregående.
DB170705 Ifølge regjeringen er det også færre elever som slutter underveis i skoleåret - og færre som ikke får karakter i ett eller flere fag .
DB170705 Den omstridte fraværsgrensen ble innført i fjor høst og går ut på at elevene mister retten til karakter i et fag dersom de har ugyldig fravær i mer enn ti prosent av timene i faget.
DB170705 - Mange fryktet at fraværsgrensen ville føre til at flere elever ikke fikk karakter i fag og at flere sluttet i videregående.
DA170705 Siden fraværsgrensa gjelder hvert enkelt fag, og ikke fraværet som helhet, skal det mindre til for å nå grensen i fag med få undervisningstimer.
DA170705 Siden fraværsgrensa gjelder hvert enkelt fag , og ikke fraværet som helhet, skal det mindre til for å nå grensen i fag med få undervisningstimer.
DA170705 Litt færre elever får ikke vurdert i minst ett fag enn i fjor, fra 3,2 til 3,1 prosent.
DA170705 Elever med mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag , får ikke lenger få karakterer i faget.
DA170705 - Mange fryktet at fraværsgrensen ville føre til at flere elever ikke fikk karakter i fag og at flere sluttet i videregående.
DA170705 Siden fraværsgrensa gjelder hvert enkelt fag, og ikke fraværet som helhet, skal det mindre til for å nå grensen i fag med få undervisningstimer.
DA170705 Siden fraværsgrensa gjelder hvert enkelt fag , og ikke fraværet som helhet, skal det mindre til for å nå grensen i fag med få undervisningstimer.
DA170705 Litt færre elever får ikke vurdert i minst ett fag enn i fjor, fra 3,2 til 3,1 prosent.
DA170705 Elever med mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag , får ikke lenger få karakterer i faget.
DA170705 - Mange fryktet at fraværsgrensen ville føre til at flere elever ikke fikk karakter i fag og at flere sluttet i videregående.
AP170705 Ifølge Regjeringen er det også færre elever som slutter underveis i skoleåret - og færre som ikke får karakter i ett eller flere fag .
AP170705 Den omstridte fraværsgrensen ble innført i fjor høst og går ut på at elevene mister retten til karakter i et fag dersom de har ugyldig fravær i mer enn ti prosent av timene i faget.
AP170705 Ifølge regjeringen er det også færre elever som slutter underveis i skoleåret - og færre som ikke får karakter i ett eller flere fag .
AP170705 Den omstridte fraværsgrensen ble innført i fjor høst og går ut på at elevene mister retten til karakter i et fag dersom de har ugyldig fravær i mer enn ti prosent av timene i faget.
AA170705 Kort oppsummert innebærer den nasjonale fraværsgrensen at elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag , som hovedregel ikke får rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.
DA170704 Men de elevene som har hatt for mye fravær, eller strøket i fag , vil da ikke være kvalifisert.
VG170701 Joners kobling mellom menneskerettighetsdomstolens kritikk av det gamle KRL faget og dagens KRLE fag , er vanskeligere å forstå.
BT170701 Bachelorutdanningen i tegnspråk og tolking hos oss er drevet av høyt kompetente fagpersoner med mastergrad eller PhD innenfor lingvistikk eller andre relevante fag .
DA170631 Ikke Bra : Vestre Vikens Nils Fredrik Wisløff synes Politidirektoratet burde tenkt mer på organisering og fag enn på bygningsmasse, ved valg av nytt politihovedsete.
NL170629 På spørsmål om hva som er viktigst av ulike fag i skolen, skårer personlig økonomi høyest.
NL170629 La oss lytte til foreldrene og gi våre barn undervisning i personlig økonomi, uansett om det er et eget fag eller ikke.
NL170629 Econa er en interesse- og arbeidstakerorganisasjon for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag med 21 000 medlemmer ( 2017 ).
DB170629 Studenten, som hadde begynt på privat videregående skole for å ta opp fag da feilen ble oppdaget, sendte derfor et erstatningskrav til UiT.
DB170629 Det var i 2014 at studenten søkte profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Tromsø ( UiT ) etter å ha avsluttet et årsstudium i samme fag .
DB170629 Når en overarbeidet partileder og småbarnsfar, som sannsynligvis må prioritere knallhardt når det kommer til all lesing utenom fag , velger hele tre bøker av samme forfatteren kan det vel i det minste tyde på at den tidligere britiske journalisten fremdeles holder koken.
NL170628 Slik sett skiller profesjonsutdanning seg fra klassisk disiplinutdanning med adskilte fag som settes sammen til en grad.
DA170628 Mens noen bruker sommerskolen som en anledning til å tette hull i for eksempel matematikk, finnes det et bredt utvalg av fag man kan bruke sommeren på å fordype seg i.
DA170628 En haug av fag
DA170628 Barna får lov til å fordype seg i et fag over lengre tid, og får rom til å undre seg, reflektere, og studere.
VG170627 Tar hun opp fag , gjør hun det i så fall fra sengen.
VG170627 På nettsiden presenteres hun kun slik : « Tar opp fag ».
NL170626 Med andre ord foreslår Kunnskapsdepartementet at elevene skal kaste bort et helt år på å lære fag de ikke vil få noen direkte bruk for.
NL170626 Faktum er at det vil bli behov for mer og mer IT-kompetanse i alle fag fremover.
VG170625 * To tilleggspoeng og mulighet til å ta opp fag fra videregående.
VG170625 Han har vært en stor inspirasjon, både jeg og alle mine søsken jobber med- og studerer fag som han har hatt et engasjement for.
SA170625 « Han har vært en stor inspirasjon, både jeg og alle mine søsken jobber med og studerer fag som han har hatt et engasjement for.
DB170625 Han har vært en stor inspirasjon, både jeg og alle mine søsken jobber med og studerer fag som han har hatt et engasjement for.
BT170625 « Han har vært en stor inspirasjon, både jeg og alle mine søsken jobber med og studerer fag som han har hatt et engasjement for.
AP170625 « Han har vært en stor inspirasjon, både jeg og alle mine søsken jobber med og studerer fag som han har hatt et engasjement for.
AA170625 « Han har vært en stor inspirasjon, både jeg og alle mine søsken jobber med og studerer fag som han har hatt et engasjement for.
AA170625 « Han har vært en stor inspirasjon, både jeg og alle mine søsken jobber med og studerer fag som han har hatt et engasjement for.
VG170624 Det går ikke på person, det går på fag .
SA170624 Ikke på person, men på fag .
SA170624 Ikke på person, men på fag .
AP170624 Ikke på person, men på fag .
AP170624 Ikke på person, men på fag .
AA170624 Det fine er at det er topp vitenskapsfolk fra et bredt spekter av fag her.
AA170623 - Norsk skole har nok ikke vært god nok til å knytte teoretiske fag som matematikk, fysikk og kjemi til praktiske ting.
AA170623 Vi må utvikle vertikal integrering innenfor alle fagmiljøene, hvor studenter helt fra første studieår, mastergradsstudenter, stipendiater, forskere og professorer innenfor hvert fag vandrer i samme miljø.
AA170623 Vi finner slike aktiviteter i forelesningssaler, seminarrom, biblioteker, lesesalsplasser, laboratorier, og ellers der studenter arbeider med sine fag . 3.
AA170623 De danner rammene for en studietilværelse, som kan handle om å føle seg hjemme i et integrert instituttmiljø, hvor man kjenner sine professorer og studenter i andre årskull, å jobbe aktivt på Samfundet hvor man blir kjent med studenter på tvers av fag , å spille fotball med kompiser ved festningen for moro og trening.
DN170622 På spørsmål om å delta i det offentlige ordskiftet innen eget fag , var tallene noe bedre.
NL170621 Juss og økonomi bør kunne inngå i et felles fakultet, som vil gi en tydelig synlighet for begge fag .
NL170621 Dette vil skape unike muligheter for en økt satsing på marine og maritime fag ved UiT og trolig gi sterke faglige synergieffekter som vil bli lagt merke til, både nasjonalt og internasjonalt.
NL170621 Det juridiske fakultet ved UiT trenger større synlighet enn hva som oppnås ved innlemmelse i et fakultet med ikke-beslektede fag .
NL170621 Snur man litt på argumentasjonen til Fjellheim bør egentlig alle andre fag og profesjonsutdanninger ved UiT ha sitt eget fakultet.
NL170621 Handelshøgskolen er ett eksempel, til tross for at de er et institutt under et fakultet som også inneholder fag som fiskeri og biologi.
NL170621 Fjellheim og Nordlys overser det faktum at andre fag og profesjonsutdanninger driver utmerket som institutter under ulike fakultet, og det finnes en rekke suksesshistorier om både forskning i verdenstoppen og om studiekvalitet.
NL170621 Alle andre profesjonsutdanninger og disiplinære fag ved UiT er drevet ved institutter underlagt ulike fakultet.
DB170620 Jeg har ikke tall på hvor mange elever jeg har hatt med brukbare karakterer i andre fag , men som har slitt noe voldsomt i dette faget.
AA170620 Den politiske viljen tramper over alt som har med fag og fornuft å gjøre.
VG170619 At de bør få Nobelprisen i kjemi og en god del andre fag , er hevet over tvil.
VG170619 Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus, som har det nasjonale ansvaret for aldersestimering av enslige mindreårige asylsøkere, har nå utviklet et nytt statistisk verktøy kalt " BioAlder ".
VG170619 Avdeling for rettsmedisinske fag forsker videre på molekylærbiologiske metoder for aldersestimering.
BT170619 Lærere uten engasjement for verken fag eller elever, en rektor som ikke har mot til å ta seriøst tak i problemer, ineffektive og bortkastede timer grunnet bråk, og elever som kommer og går som de vil - i tillegg til rotete og ødelagt interiør, for å nevne noe.
AP170619 Mange fag gjør seg selv irrelevante og mister tillit og legitimitet hvis de forsvinner ut, ikke kan kommunisere på norsk, ikke kan utrede norske forhold og bryter båndet til en skattebetalende offentlighet.
AP170619 I mange fag har norske stipendiater knapt noen mulighet til fast ansettelse, fordi alle stillinger blir utlyst internasjonalt og fordi noen av de mange utenlandske forskerne uten jobb hjemme, vil være kommet lenger i publisering.
AP170619 I mange fag har norske stipendiater knapt noen mulighet til fast ansettelse, fordi alle stillinger blir utlyst internasjonalt og fordi noen av de mange utenlandske forskerne uten jobb hjemme, vil være kommet lenger i publisering, skriver Øyvind Østerud.
AP170619 I flere fag er det nå knapt en eneste norsk statsborger i vitenskapelig rekrutteringsstilling.
AP170619 For noen fag med profesjonsutdanning i kultur- og samfunnsforhold som sentral oppgave, er denne utviklingen - om den fortsetter som nå - en styrt avvikling.
AP170619 Mange fag gjør seg selv irrelevante og mister tillit og legitimitet hvis de forsvinner ut, ikke kan kommunisere på norsk, ikke kan utrede norske forhold og bryter båndet til en skattebetalende offentlighet.
AP170619 I mange fag har norske stipendiater knapt noen mulighet til fast ansettelse, fordi alle stillinger blir utlyst internasjonalt og fordi noen av de mange utenlandske forskerne uten jobb hjemme, vil være kommet lenger i publisering.
AP170619 I mange fag har norske stipendiater knapt noen mulighet til fast ansettelse, fordi alle stillinger blir utlyst internasjonalt og fordi noen av de mange utenlandske forskerne uten jobb hjemme, vil være kommet lenger i publisering, skriver Øyvind Østerud.
AP170619 I flere fag er det nå knapt en eneste norsk statsborger i vitenskapelig rekrutteringsstilling.
AP170619 For noen fag med profesjonsutdanning i kultur- og samfunnsforhold som sentral oppgave, er denne utviklingen - om den fortsetter som nå - en styrt avvikling.
AA170619 Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus, som har det nasjonale ansvaret for aldersestimering av enslige mindreårige asylsøkere, har nå utviklet et nytt statistisk verktøy kalt " BioAlder ".
AA170619 Avdeling for rettsmedisinske fag forsker videre på molekylærbiologiske metoder for aldersestimering.
DB170618 For å løse dette velger mange skoler å nedprioritere andre fag fram mot testene, ja de blir oppmuntret til det.
NL170616 Jeg klarer i likhet med Kristian Wangsfjord i Juridisk studentutvalg ikke forstå hvordan arbeidsgruppen som har vurdert fakultetsstrukturen ikke ser at ulempene ved å frata Juridisk fakultet sin status vil være mye større enn eventuelle fordeler ved økt samarbeid mellom « beslektede fag ».
NL170616 Fra å være et fag under fiskerifag, så har fakultetet gått veien via eget institutt til eget fakultet fra 1997.
NL170616 Et flertall i arbeidsgruppen som har vurdert hvor mange fakulteter UiT skal ha, konkluderer med at Juridisk Fakultet ikke skal bestå som eget fakultet, men slås sammen med « beslektede fag » som biovitenskap, fiskeri og økonomi.
NL170616 Men når funksjonene politikk og fag røres sammen blir fort skille- og ansvarslinjene utydelige.
NL170616 Fellesskapet fortjener et klarere skille mellom politikk og fag som gjenoppretter Forsvarssjefens faglige selvstendighet og integritet.
NL170616 Et utydelig skille mellom funksjonene politikk og fag fremmer heller ikke demokratiske prinsipper som maktfordeling, åpenhet og etterprøvbarhet.
NL170616 Dette skjer vanligvis på politikernes bakrom og den blinde lojaliteten overfor statsledelsen hindrer Generalene i å offentlig diskutere fag som det ikke er politisk enighet om.
NL170616 Det er fristende å spørre om det ikke er Forsvarsministeren selv som skulle gitt det fag militære rådet ?
NL170616 Denne sammenblandingen av politikk og fag er stikk i strid med praksis i resten av statsforvaltningen der man bevisst skiller politikk fra fag i fysisk adskilte og selvstendige organisasjonsenheter som departement og direktorat.
NL170616 Denne sammenblandingen av politikk og fag er stikk i strid med praksis i resten av statsforvaltningen der man bevisst skiller politikk fra fag i fysisk adskilte og selvstendige organisasjonsenheter som departement og direktorat.
BT170616 Trenerne går sist og får pratet litt fag sammen før man ønsker hverandre lykke til videre.
NL170615 Arbeidsutvalget, som foreslo nedlegging av mange fag og studietilbud, gjorde et elendig hastverksarbeid.
DN170615 ¶ Dersom elevene skal beherske teknologi og bruke den kreativt, er det et absolutt minimum at grunnleggende programmering tas inn som et obligatorisk fag i grunnskolen, sier forfatterene.
BT170615 Sterkere sammenkobling av institusjonenes formidlingsrolle inn mot de estetiske fag i grunnskoleløpet.
VG170614 Der foreslår Grande sammen med partifellene Iselin Nybø og Sveinung Rotevatn at fag som kan heve kompetansen på IKT-pedagogikk, veiledning og spesialpedagogikk blir et reelt tilbud for flere lærere.
NL170614 I rapportens begrunnelse for 4-fakultetsmodellen uttales det at « Medlemmene legger til grunn at et fakultet er en ramme for samarbeid mellom beslektede fag og ikke for synlighet utad ».
VG170613 - Jeg må innrømme at jeg strøk i mange fag .
NL170613 Opprinnelig som fag under institutt for fiskerifag, deretter til Institutt for rettsvitenskap i 1987, og altså et eget juridisk fakultet fra 1997.
DB170613 » Forandringer fryder, men å ta bort kristendom i et fag , noe som har levd og vært i Norge i all sin tid, er bare trist.
AA170613 Noen går riktignok på med krum hals, tar opp igjen fag og gir seg ikke før de kommer gjennom det trange nåløyet.
AP170612 For forskere som har så stor respekt for hverandres fag , har for lite respekt for kommunikasjonsfaget.
AP170612 Bestemor må nok vente lenge på forståelige vitenskapelige artikler fra alle typer fag .
AP170612 For forskere som har så stor respekt for hverandres fag , har for lite respekt for kommunikasjonsfaget.
AP170612 Bestemor må nok vente lenge på forståelige vitenskapelige artikler fra alle typer fag .
VG170611 Mest av alt viser alle tre at de mestrer hva enn fag det er som omfatter « karibisk lykkepille ».
BT170609 Hva er galt med at det kan tilbys undervisning på offentlige, videregående skoler til folk som ønsker å forbedre eller å ta nye fag ?
BT170608 Alle fag som ikke har målestatus, men som egentlig er fag som stimulerer hjernen for læring.
BT170608 Alle fag som ikke har målestatus, men som egentlig er fag som stimulerer hjernen for læring.
AP170608 Når det gjelder karakterer har forskerne inkludert karakterer i alle fag .
AP170608 Gjennomføring er andel elever som gjennomfører uten å avbryte skolegangen, men her inkluderes også elever som stryker i ett eller flere fag og som foretar omvalg/gjenvalg.
AP170608 Fullføring er andel elever som gjennomfører med fullført og bestått i alle fag på kortest mulig tid, altså fra VG1 til VG2 og fra VG2 til VG3 eller lære ( for yrkesfag ).
AP170608 Det vil si avsluttende standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, men også karakterer fra vårterminen i fag som ikke avsluttes.
AP170608 Når det gjelder karakterer har forskerne inkludert karakterer i alle fag .
AP170608 Gjennomføring er andel elever som gjennomfører uten å avbryte skolegangen, men her inkluderes også elever som stryker i ett eller flere fag og som foretar omvalg/gjenvalg.
AP170608 Fullføring er andel elever som gjennomfører med fullført og bestått i alle fag på kortest mulig tid, altså fra VG1 til VG2 og fra VG2 til VG3 eller lære ( for yrkesfag ).
AP170608 Det vil si avsluttende standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, men også karakterer fra vårterminen i fag som ikke avsluttes.
AA170608 De drev frem rasehygienen som fag .
DA170607 Hvis dette ikke tas igjen som vikartimer, betyr det gjerne at de må undervise i et ekstra fag .
BT170607 Varierte skoledager, med innslag av praktiske og kunstneriske fag teller også positivt, legger hun til.
AP170607 Loddtrekning om hvilke fag ungdomsskoleelever kommer opp i til eksamen kan stå i veien for rettferdig og lik mulighet videre i utdanningsløpet ¶
AP170607 Jeg vil hevde at eksisterende system er basert på flaks, flaks sammenlignet om du kommer opp i et fag du står sterkt kontra et fag der man står motsatt svakt.
AP170607 Jeg vil hevde at eksisterende system er basert på flaks, flaks sammenlignet om du kommer opp i et fag du står sterkt kontra et fag der man står motsatt svakt.
AP170607 Den norske eksamensordningen hadde fungert om ungdomsskoleelevene kom opp i eksamen i alle fag .
SA170606 Og « min » skole, den gang Forus videregående skole/Tegne- og formgiverskolen i Rogaland, drev stort sett med fag som tiltrakk seg folk med særlig interesse for kreativitet.
SA170606 Statssekretær Magnus Thue ( H ) i Kunnskapsdepartementet mener regelverket er svært tydelig og viser blant annet til denne tabellen som viser hvor mange klokketimer man kan være borte i hvert enkelt fag .
SA170606 Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag , vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.
DB170606 Birøkting er jo et fag , og jeg har gjort alt jeg kan for å være etterrettelig.
DA170606 Regelen sier at dersom en elev er borte i mer enn 10 prosent av timene i et fag , skal han eller hun i utgangspunktet ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.
AP170605 Nederst på listen finner man såkalte myke fag , for eksempel sosiologi og psykologi.
AP170605 Nederst på listen finner man såkalte myke fag , for eksempel sosiologi og psykologi.
AP170605 Det er et fantastisk opplegg, som treffer flere fag og er rettet inn mot læreplanen, sier klasselærerne Hege Lofthus og Jonas Voigt.
AP170605 Statssekretær Magnus Thue ( H ) i Kunnskapsdepartementet mener regelverket er svært tydelig og viser blant annet til denne tabellen som viser hvor mange klokketimer man kan være borte i hvert enkelt fag .
AP170605 Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag , vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.
AP170605 Ikke nok med at det er helt tilfeldig hvilket fag du kommer opp i, at du må tilbringe fem timer i en svett gymsal for å vise alle dine kunnskaper i faget, og at hvis du har en dårlig dag risikerer du å ødelegge hele snittet ditt.
NL170604 Så til de av dere ved juridisk og historisk fakultet som kanskje føler seg støtt eller synes at lekmenn skal holde seg borte fra debatten vil jeg si følgende : Det er få som tviler på at dere har tatt til dere mye boklig lærdom, har studert deres fag og fått sine eksamener, men at dere er de eneste som har de rette svarene er mer enn tvilsomt.
NL170604 Religion, regning, lesing og skriving var obligatoriske fag .
NL170604 Mange av de som deltar i debatten har også sine eksamener i sine respektive fag og alle som har meninger må forvente å bli tatt på alvor.
BT170603 Men hvis dette er et problem hos dem, hvor mye verre kan det da ikke være i andre fag som ikke har tilsvarende etablerte rutiner ?
VG170602 Han legger til at livsmestring kommer til å bli en del av opplæringen i skolen, men ikke som et eget fag .
VG170602 Det er heller ingen obligatoriske fag i skolen som lærer elevene i hvordan man mestrer psykiske problemer, forteller han.
VG170602 - Slike fag og nasjonale krav mener vi burde finnes.
AA170602 Ungdom fra regionen har ikke lenger en mulighet til å utdanne seg innen slike fag uten å flytte til andre deler av landet.
AA170602 Dessuten er kunst et fag på lik linje med andre fagområder, og krever hardt arbeid og fokus.
AA170602 Mulighet til å utvikle talenter i estetiske fag , slik enkelte videregående skoler også tilbyr idrettsfag, som en del av studieforberedende kompetanse, er ikke noen trussel mot yrkesfaglig utdanning.
AA170602 Disse fagene møter mange av de samme utfordringene i den senere tids utvikling, med mer satsing på teoretiske fag og såkalte basisfag.
AA170602 Det handler i større grad om grunnskolen enn videregående skole, hvor de fleste elevene verken møter musikk, dans og drama eller andre praktiske fag .
AA170602 Både praktiske og estetiske fag bør ha en naturlig plass i norsk skole.
VG170601 Snart vil mediene flomme over med « hun fikk bare seksere»-historier om hardtarbeidende studenter, som får toppkarakterer i alle fag og presser gjennomsnittet på landets mest populære utdannelser opp, og henviser deres minst like hardtarbeidende femmerstudenter til sine andre- og tredjevalg.
DB170601 Partiet påpeker at det generelt i Norge er for få fagutdannede lærere - og at det trengs flere faglærere i alle fag .
DB170601 Nå vil partiet styrke barn og unges evne til kritisk tenking, gjennom å sikre mer penger til videreutdanning av lærere innen fag som historie, IKT, samfunnsfag og religion.
DB170601 Det er fag som vil styrke elevenes evne til kritisk tenkning og kildekritikk i en tid med økende populisme, netthets og fake news som florerer, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.
DB170601 - Vi støtter ikke alle de konkrete tiltakene i saken, men støtter videreutdanning om etter- og videreutdanning innen flere fag .
DA170530 Det har skjedd i mitt eget fag , malerfaget, og det hadde ikke skjedd uten arbeidsinnvandringen, sier Bals, som understreker at løsningen på dette ikke er å kaste polakkene ut.
AA170530 - Det er et skikkelig sympatisk fag , må jeg si !
AA170530 fikk han i 1981 i oppdrag å bygge opp en ny videregående skole i Nord-Trøndelag med spesialisering i estetiske fag - Inderøy vgs.
SA170529 EFFEKTIV I SKOLETIDEN : Oskar Billington gikk ut av videregående med toppkarakterer i alle fag , men gjorde minimalt med skolearbeid på fritiden.
NL170529 å utvikle de 3-årige profesjonsrettede utdanningene ved Høgskolen ved å kople de mot forskningstunge fag ved universitetet.
FV170529 EFFEKTIV I SKOLETIDEN : Oskar Billington gikk ut av videregående med toppkarakterer i alle fag , men gjorde minimalt med skolearbeid på fritiden.
DB170529 Men fra ørene og opp befinner det seg mye mer enn fag .
DB170529 Det er kloke formuleringer, og gode forslag til hvordan et slikt fag kan settes sammen og hva som skal være formålet med det.
BT170529 EFFEKTIV I SKOLETIDEN : Oskar Billington gikk ut av videregående med toppkarakterer i alle fag , men gjorde minimalt med skolearbeid på fritiden.
DB170528 ser mennesker innen omsorgsyrker som krangler om fag eller metoder.
VG170525 Ironi er som kjent et vanskelig fag .
VG170524 Leder I dag vil vi hylle alle landets trofaste og engasjerte matematikklærere, og håper de finner det inspirerende at deres viktige fag får oppmerksomhet gjennom to høythengende priser.
VG170524 I dag vil vi hylle alle landets trofaste og engasjerte matematikklærere, og håper de finner det inspirerende at deres viktige fag får oppmerksomhet gjennom to høythengende priser.
NL170523 Den aktuelle striden reiser flere faglige prinsipielle spørsmål og aktualiserer forholdet mellom fag og politikk.
NL170522 Karlsen kan sitt fag .
VG170521 TILBAKE I TID : Her viser smeden Sigurd Breda l ( 16 ) sitt fag til kongeparet under sjøsettingen av Osebergskipet i Tønsberg i 2012.
DN170521 Det var mitt beste fag på skolen, og jeg har lekt med det på hobbybasis store deler av livet, forteller Høibakk som fyller 80 år i juli.
BT170521 Men hva hjelper det om lærere behersker fag og teori, hvis de mister praksisforankring og konkret undervisningsmetodikk ?
BT170521 I flere fag i skolen utforskes det, men det unike med dramafaget er at det faktisk er det eneste faget som kan tilføre utforskningsmuligheter gjennom fiksjon, gjennom « å late som om ».
BT170521 Det vesentlige i dramapedagogikken er utforskning av ulike sentrale dilemma i læreplanenes fag : det være seg mellommenneskelige dilemma, menneske i konflikt med samfunnet rundt seg, menneske i konflikt med naturen eller menneske i konflikt med det åndelige.
AP170521 Alle har et eller annet fag de helst vil komme opp i, og derfor er det så ekstremt dumt med trekking ! skriver Maria Solheim ( 16 ).
SA170519 Over tid har han framstått som en leder med visjoner om og evne til å sprenge tilsynelatende uoverstigelige grenser innen sitt fag , toppfotball.
NL170519 Vi trenger nye fag knyttet til seksualitet og samliv med fokus på opplevelser, erfaringer, ulike ståsted og seksuell samtykkekompetanse.
BT170519 Over tid har han framstått som en leder med visjoner om og evne til å sprenge tilsynelatende uoverstigelige grenser innen sitt fag , toppfotball.
AP170519 Over tid har han framstått som en leder med visjoner om og evne til å sprenge tilsynelatende uoverstigelige grenser innen sitt fag , toppfotball.
AA170519 Over tid har han framstått som en leder med visjoner om og evne til å sprenge tilsynelatende uoverstigelige grenser innen sitt fag , toppfotball.
VG170518 Hans låt gjorde det enhver kommunikasjonsmessig smart person bør gjøre, uansett fag : Gå i motsatt retning av alle andre.
DA170518 Siden han kom til Norge i 1973 har han undervist på alle trinn og tatt hovedfag i religionshistorie og flere andre fag .
BT170518 Selv understreker han viktigheten for eleven å få treffe de samme lærerne over tid, gjerne i samme fag .
VG170517 Norge har en liste over « små verneverdige fag » - fag hvor det er inngått færre enn 15 lærlingkontrakter per tre år.
VG170517 Norge har en liste over « små verneverdige fag » - fag hvor det er inngått færre enn 15 lærlingkontrakter per tre år.
VG170517 I korte trekk går forslagene ut på å gjøre fag som bunadstilvirker til en egen linje, kalt « tradisjonshåndverksfag ».
VG170517 Hun mener at flere fag « gjemmes bort » i dagens utdanningsløp, ved at de slås sammen med andre fag .
VG170517 Hun mener at flere fag « gjemmes bort » i dagens utdanningsløp, ved at de slås sammen med andre fag.
VG170517 Formålet er å gi elevene tidligere spesialisering innen sitt fag enn det som er vanlig i dag, opplyser kunnskapsdepartementet.
BT170517 Hver time lærerne forsøker å gjøre et fag spennende og interessant for barna, er en time hvor de kunne lært hva de selv brenner for.
VG170516 - Dette gir et inntrykk av en administrasjon som ikke har helt grep om ting, sier professor Kristian Gjøsteen ved Institutt for matematiske fag ved NTNU.
VG170516 Hans låt gjorde det enhver kommunikasjonsmessig smart person bør gjøre, uansett fag : Gå i motsatt retning av alle andre.
DA170516 Når dette intervjuet gjøres har de ennå ikke fått vite hvilke fag de kommer opp i.
DA170516 I skriftlig kan jeg bare komme opp i spansk og matte og det er mine verste fag , sier Valencia.
DA170516 Alle har fag de helst vil slippe å komme opp i, både Thale og Thorbjørn krysser fingrene for at det ikke blir matte.
DB170515 Det tror den norske IT-eksperten Kristian Gjøsteen, professor ved institutt for matematiske fag ved NTNU.
BT170515 Studentene vil få langt bedre muligheter til å velge fag som passer for den enkelte.
AA170515 Den faglige lokaliseringen, hvilke fag som skal hvor i et samlet campus, skal også bestemmes i løpet av året.
VG170514 I Oslo er det en økning i andel elever med minst ett fag med IV fra 12,2 prosent til 13.5 prosent i 1. termin.
VG170514 Hovedregelen er at mer enn ti prosent udokumentert fravær i et fag vil føre til at karakteren ryker.
VG170514 Elevorganisasjon peker på at elever registrert med karakteren IV ( ikke vurdert ) i ett eller flere fag har økt.
BT170514 Mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag vil som hovedregel bety ingen karakter.
AP170514 Mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag vil som hovedregel bety ingen karakter.
AP170514 Mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag vil som hovedregel bety ingen karakter.
AA170514 Mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag vil som hovedregel bety ingen karakter.
VG170512 Det teller heller ikke om de har toppkarakterer i alle andre fag .
VG170512 I løpet av en drøy måned skal 278.000 eksamener avholdes i 400 ulike fag , og de første finner sted tirsdag neste uke.
VG170512 Før eksamen i fag hvor det skal skrives tekst, som norsk skriftlig, anbefaler han å undersøke oppskrifter på hvordan det gjøres.
VG170512 Fredag fikk 240.000 elever i grunnskole og videregående skole vite hvilket fag de skal opp i på eksamen.
DB170512 Det hører med at idrettsungdomsskolene ikke inneholder færre fag enn offentlige skoler ; de holder i stedet elevene på skolen i flere timer.
DB170511 Kan vi være sikre på at det ikke er tilfellet innenfor også andre fag ?
DB170511 Dette gjelder også utenfor fag som man ofte tenker på som politisk ladet.
DB170511 Dette er kanskje særlig tilfellet innenfor fag med sterke politiske interesser.
VG170510 Popmusikk er i bunn og grunn et fag .
VG170510 I dette huset ivaretas også gammelt kunsthåndverk, og ulike fag virker sammen i en nødvendig helhet.
VG170509 Som skuespiller er jeg glad det ikke fungerer sånn i mitt fag .
VG170509 « Som skuespiller er jeg glad det ikke fungerer sånn i mitt fag .
SA170509 - Som skuespiller er jeg glad det ikke fungerer sånn i mitt fag .
DB170509 Sønnen vår, som har en lærevanske men likevel er motivert for å gå på skolen, får ikke den hjelp som er nødvendig for at han skal kunne mestre og bestå fag og derved fullføre videregående skole, få seg en jobb og være et samfunnsdyktig menneske.
DB170509 Situasjonen er også absurd fordi vi nærmest ukentlig leser i avisen om elever ( les : gutter ) som faller ut av videregående skole fordi de ikke mestrer fag , er såkalt « svake elever » eller fordi de har psykiske og/eller sosiale problemer.
DA170509 Utfordringene har vi lenge vært klar over, og forholdene må løses i et bredt tverrfaglig samarbeid på tvers av fag og institusjoner, i et tett samarbeid mellom myndigheter, fagekspertise, helsepersonlegg, forskning og næringsliv, mener Ramvi.
DA170509 - Som skuespiller er jeg glad det ikke fungerer sånn i mitt fag .
BT170509 - Som skuespiller er jeg glad det ikke fungerer sånn i mitt fag .
BT170509 - Som skuespiller er jeg glad det ikke fungerer sånn i mitt fag .
AA170509 - Som skuespiller er jeg glad det ikke fungerer sånn i mitt fag .
AA170506 Å studere fag som historie, medievitenskap og religionsvitenskap gjør studentene i stand til å tilegne seg store mengder kunnskap, trekke ut essensen av dette, forstå samtid, kultur, språk og fortid, og de får erfaring med å fremstille alt dette på en god måte.
AA170506 Å få flere studenter til å satse på egen bedrift krever økt satsing på entreprenørskap også innenfor våre fag .
AA170506 Ved institutt for kunst- og medievitenskap gir fag som kunsthistorie, drama og medievitenskap tilbud om bacheloroppgave i praksisnært samarbeid med mediebedrifter som Ablemagic og NRK, og kulturaktører som Midt-Norsk Film, Sverresborg folkemuseum og Rockheim.
AA170506 Entreprenørskap er en av de mest populære linjene i videregående skole nå, og vi er spente på effekten av dette i våre fag .
AA170506 - Veiledning av studenter som skriver oppgave i samarbeid med bedrift, gir oss som jobber i akademia oppdatert innsikt i hva slags kompetanse arbeidslivet trenger, og gjør at vi ser hvordan vårt fag anvendes på andre områder enn undervisning og forskning.
AA170506 Fag som arkeologi, kulturminneforvaltning, utøvende musikk og film- og videoproduksjon har også lenge vært i tett kontakt med sine bransjer.
VG170505 Dommerne er strålende fornøyd med Terje, og da er det synd han ikke får ha fokus på fag som gjør at vi utvikler oss som dommere, sier Ola Hobber Nilsen.
DB170505 I alle fag er det noen som er villige til å ta snarveier og gjør dumme vurderinger, fortsetter styrelederen.
AA170505 Advokat Alf Nordhus uttalte offentlig allerede på 60-tallet at han ville slutte å påta seg barnevernssaker fordi han opplevde at det juridiske fag ikke fungerte i slike saker.
SA170504 Hva ønsker Stavanger kommune ; å ivareta pasient, fag og sykepleier - eller å fire på dette for økonomien ?
DN170504 Elever skal få tidligere spesialisering og mer opplæring i relevante fag i det som kan bli den største endringen innen yrkesfag på over ti år.
AA170504 Elever skal få tidligere spesialisering og mer opplæring i relevante fag i det som kan bli den største endringen innen yrkesfag på over ti år.
AP170503 - Jeg tror ikke mange i vårt fag blir overrasket over dette, men det gjør ikke at saken blir mindre alvorlig.
SA170502 Ved å skulle gjenfortelle og diskutere fag i grupper, lærer du utrolig mye selv. 3.
DB170502 Men er det en bokstav som virkelig hører hjemme i et fag som skulle lære barna våre om det norske verdigrunnlag, så er det en B for bedriftsøkonomi.
AP170502 Mens historikere har brukt sitt fag til å gå i rette med Trumps uttalelser, har spydighetene haglet fra politiske motstandere og kommentatorer.
AP170502 Yrkesfag består av linjer med spesifikke fag som skal gjøre eleven klar for arbeidslivet.
AP170502 Si ;D-innlegg : Jeg ville ikke gå tre år på videregående skole for å ta fag jeg ikke synes noe om, for så å gå videre til en høyre utdanning.
AP170502 Ved å skulle gjenfortelle og diskutere fag i grupper, lærer du utrolig mye selv. 3.
AA170501 Det er sikkert i god tro fra lærernes side, men å frita synshemmede barn for fag som matte og engelsk gjør dem ingen tjenester.
BT170430 Men norskfaget er mer : det er også et fag der elevene skal bruke tid på å tilegne seg skriftspråket og videreutvikle sine ferdigheter innen lesing og skriving.
DB170429 Religion anerkjennes knapt som et eget fag , og kristendom er ikke nødvendigvis den religion som skal favoriseres.
BT170429 Andre fag , skoler og universiteter har sine unike, briljante formidlere.
DN170428 - Aldri før har norsk ungdom hatt større ønske om å studere tekniske fag og så finnes ikke plassene.
DB170427 Hun begynte å jobbe på skole da hun kom til Norge i 2002, og syntes det var morsomt å få ungdom til å mestre fag .
DB170427 Riktig, men hvorfor da disse motforestillingene mot dem som går bare ett fag lengre med den logikken ?
DA170427 Ved UiS, og noen andre lærerutdanninger, kan lærerstudentene velge drama som skolerelevant fag med 30 studiepoeng på noen av lærerutdanningene.
DA170427 Selv om drama ikke er et eget fag i grunnskolen og regnes som en læringsform i andre fag , er det i aller høyeste grad et fagfelt - man kan studere faget til P.h.D.-nivå i Norge.
DA170427 Selv om drama ikke er et eget fag i grunnskolen og regnes som en læringsform i andre fag, er det i aller høyeste grad et fagfelt - man kan studere faget til P.h.D.-nivå i Norge.
DB170425 Christian Tynning Bjørnø har rett i at vi trenger flere unge mennesker til å velge å studere informasjonsteknologi, teknologiske fag eller realfag.
BT170424 Mye av det faglige fokuset og gleden over å fordype seg i spennende fag forsvinner i denne industrien, der dokumentasjon, kontroll av elever, lærere og skoleledere må til for å måle resultatene.
BT170424 » Alle lærerne i grunnskolen er forpliktet til å jobbe med de fem grunnleggende ferdighetene i alle fag .
AP170424 I det norske universitetssystemet omfatter humaniora fag som arkeologi, medievitenskap, musikkvitenskap, religionsvitenskap, teatervitenskap, historie, kunsthistorie, religionshistorie, idéhistorie, digital kultur, konservering, filologi, språkvitenskap, litteraturvitenskap og filosofi.
DB170423 De aller fleste - også blant de ikke-troende - vil mene det er naturlig at kristendommen har betydelig plass i et fag som handler om religioner, livssyn og etikk.
BT170423 I tillegg til profesjonsutdanningene, behøver vi derfor de tradisjonelle universitetsutdanningene hvor studentene selv kan kombinere flere ulike fag .
BT170423 I det norske universitetssystemet omfatter det fag som arkeologi, film- og medievitenskap, musikkvitenskap, religionsvitenskap, teatervitenskap, historie, kunsthistorie, religionshistorie, idéhistorie, digital kultur, konservering, filologi, språkvitenskap, litteraturvitenskap, estetikk og filosofi.
BT170423 Et studium i humanistiske fag skaper selvstendige og kunnskapsrike arbeidstakere som kan skrive, innhente informasjon og analysere den.
BT170423 Det omfatter fag som litteraturvitenskap, fremmedspråk, kulturvitenskap, digital kultur, nordisk, kunsthistorie, historie, religion, språkvitenskap, teatervitenskap, arkeologi, filosofi og medievitenskap.
AP170423 Mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag vil som hovedregel bety ingen karakter.
DB170422 Landsmøtet vedtok i ettermiddag med 160 av 300 stemmer for å fjerne K'en i KRLE-faget, og i stedet utvikle religions- og livssynsfaget til et mer inkluderende fag .
DB170422 Med 160 av 300 stemmer for å fjerne K'en i KRLE-faget, og i stedet utvikle religions- og livssynsfaget til et mer inkluderende fag .
BT170422 « Utvikle religions- og livssynsfaget til et mer inkluderende fag og dermed fjerne 'K' fra KRLE-faget ».
AA170422 Men AUFs medlem i redaksjonskomiteen Ina Libak mente det handler om å skape et fremtidsrettet og inkluderende fag som hører hjemme i 2017.
AA170422 Men AUFs medlem i redaksjonskomiteen Ina Libak mente det handler om å skape et fremtidsrettet og inkluderende fag som hører hjemme i 2017.
DB170421 Vi mangler spisskompetanse : alt for få velger å studere informasjonsteknologi, teknologiske fag eller realfag.
DB170421 Alle ( bortsett fra KrF ? ) skjønner at begrepet « religioner » i navnet på et fag , ikke minst innebærer vekt på kristendom.
AA170421 Disse har avgitt sine stemmer : ¶ - menighetsrådene i Nidaros bispedømme, ¶ - prester i offentlig kirkelig stilling i Nidaros bispedømme, ¶ - vigslede kateketer, diakoner og kantorer i offentlig kirkelig stilling i Nidaros bispedømme, ¶ - prostene i alle bispedømmene ¶ - professorer i teologiske fag ved de teologiske fakultetene og ledere av praktisk-teologiske utdanninger
AA170421 Desto viktigere for samfunnet blir da de som velger å studere humanistiske fag .
DN170420 Økonomifaget har vært i voldsom vekst i mange år, men årets søkertall viser at den negative utviklingen i fjor fortsetter : Antall førstevalgssøkere til økonomiske og administrative fag faller i år med tre prosent, til 15.241.
BT170420 Innen teknologiske fag er skalaen helt motsatt.
AA170420 Professor Helge Holden ved Institutt for matematiske fag ved NTNU sier at Malinnikova ble ansatt ved NTNU da hun var svært ung.
AA170420 Professor Eugenia Malinnikova ved institutt for matematiske fag på NTNU er tildelt en høythengende internasjonal pris.
AA170420 Det er fantastisk gøy for hele instituttet, sier professor Helge Holden ved Institutt for matematiske fag ved NTNU til Universitetsavisa.
AA170420 Antall søkere til arkitektstudiet økte med 7,8 prosent, mens både maritime fag og ingeniørfag har fått færre søkere, men henholdsvis 16,3 prosent og 7,5 prosent nedgang. ( ©NTB ) ¶
VG170419 Det er ikke et rusmiddel, men et narkosemiddel som gir død, sier overlege Merete Vevelstad ved avdeling for rettsmedisinsk fag på Oslo universitetssykehus.
DN170419 Sigmund Alfred Anderssen, leder av seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole, ser et stort potensial til bedret folkehelse dersom nordmenn går mer.
DB170419 - Det handler om å sikre norsk matproduksjon i framtida, og det handler om å holde et fag i live, sier hun. 40 000 bikuber ¶
DA170419 Slik som « tidene » har vært, har nøling med å ta et langsiktig ansvar ført til at vi ser en uheldig vridning bort fra fag , som det framover vil være stor etterspørsel etter.
DB170418 Et mindretall vil fjerne K'en og gjøre faget til et « mer inkluderende fag ».
DB170418 I utgangspunktet var barnevernet innstilt på å fremme tvangsplassering på institusjon, men ifølge Fædrelandsvennen har barnevernet og foreldrene hans kommet fram til en annen løsning : Gutten skal tilbringe det neste året hos slektninger i Palestina, der han vil få jobb og opplæring i et mekanisk fag .
AA170418 I utgangspunktet var barnevernet innstilt på å fremme tvangsplassering på institusjon, men ifølge Fædrelandsvennen har barnevernet og foreldrene hans kommet fram til en annen løsning : Gutten skal tilbringe det neste året hos slektninger i Palestina, der han vil få jobb og opplæring i et mekanisk fag .
AA170418 Vi legger inn tid til sosialisering på samlingene, og bruker lørdagssamlingene til sosiale aktiviteter slik som ekskursjoner, teambygging og vitenskapelig tilnærming til fag .
AA170418 Norges velferd er i stor grad bygget på realfag, og omstilling til et fremtidig Norge vil kreve høy realfagskompetanse, og bruk av denne kompetansen på tvers av fag .
DB170414 AUF fikk med seg Anniken Huitfeldt på et forslag om å fjerne « K»-en og utvikle religions- og livssynsfaget til det de mener vil være et mer inkluderende fag .
AA170413 Økt kunnskap om fag og undervisning i fag er viktig for å fremme elevenes læringsutbytte, men vi stiller spørsmål ved om denne ensidige satsingen på enkelte utvalgte lærere vil gi den ønskede effekten for skolen som helhet.
AA170413 Økt kunnskap om fag og undervisning i fag er viktig for å fremme elevenes læringsutbytte, men vi stiller spørsmål ved om denne ensidige satsingen på enkelte utvalgte lærere vil gi den ønskede effekten for skolen som helhet.
AA170413 Fellestid blir brukt til foredrag om fag og metode, og dette kan gå på bekostning av tid brukt til å diskutere de daglige gjøremålene med branner som skal slukkes, og undervisning og elevsamtaler som skal planlegges og gjennomføres.
VG170412 Anja, som tar opp fag fra videregående i tillegg til jobb, har planer om å finne på mest mulig med venner denne påsken og være utendørs hvis det blir fint vær.
DB170412 Den stille uke er et vanskelig fag for oss som lever som om hver dag skulle være den aller siste.
DA170412 - Men politikere bør ikke bestemme hvor stor andel av et fag et tema skal utgjøre, sier han.
SA170411 | Velg fag som genuint interesserer deg ¶
SA170411 Her er mitt råd til dagens studenter : Velg fag som genuint interesserer deg.
AP170411 Først prøvde han seg på yrkesfag, både elektro- og tømrerlinjen - men kom til at praktiske fag ikke var det han ville jobbe med.
AA170411 Det er ikke kjent hvilke fag de tilhører.
SA170410 Svar : Fysioterapeut- eller kiropraktorutdanning er mulig hvis han tar opp fag .
SA170410 Man kan ta opp fag eller finne utdanninger som ligner.
SA170410 Kan bli lærer også hvis hun tar opp fag .
SA170410 Jeg tror det er lurt å ta utgangspunkt i hvilken motivasjon og interesse ungdommen har for et fag og samtidig ha et klart og tydelig blikk på hva som tradisjonelt har ventet karrièremessig.
FV170410 Svar : Fysioterapeut- eller kiropraktorutdanning er mulig hvis han tar opp fag .
FV170410 Man kan ta opp fag eller finne utdanninger som ligner.
FV170410 Kan bli lærer også hvis hun tar opp fag .
FV170410 Jeg tror det er lurt å ta utgangspunkt i hvilken motivasjon og interesse ungdommen har for et fag og samtidig ha et klart og tydelig blikk på hva som tradisjonelt har ventet karrièremessig.
DN170410 Utviklingen krever at man tenker nytt i samspill med andre fag , og tverrfaglig forståelse vil bli mer og mer etterspurt, mener hun, og gir et konkret eksempel.
DN170410 Røe Isaksen slår et slag for fag med dårlig rykte ¶
BT170410 Kunst og estetiske fag er systematisk underprioritert i allmenn utdanning - fra barnehage til universitet.
AP170410 Svar : Fysioterapeut- eller kiropraktorutdanning er mulig hvis han tar opp fag .
AP170410 Man kan ta opp fag eller finne utdanninger som ligner.
AP170410 Kan bli lærer også hvis hun tar opp fag .
AP170410 Jeg tror det er lurt å ta utgangspunkt i hvilken motivasjon og interesse ungdommen har for et fag og samtidig ha et klart og tydelig blikk på hva som tradisjonelt har ventet karrièremessig.
VG170407 For at et slikt fag skal ha noe mening igjen, må selvsagt kristendommen ha en sentral plass.
DB170406 Huitfeldt og Hussaini går inn for å « utvikle religions- og livssynsfaget til et mer inkluderende fag og dermed fjerne 'K' fra KRLE-faget », skriver Klassekampen.
DA170406 Klassekampen skriver at Huitfeldt og Hussaini går inn for å « utvikle religions- og livssynsfaget til et mer inkluderende fag og dermed fjerne 'K' fra KRLE-faget ».
AA170406 Huitfeldt og Hussaini går inn for å « utvikle religions- og livssynsfaget til et mer inkluderende fag og dermed fjerne 'K' fra KRLE-faget », skriver Klassekampen.
BT170405 Kunstmiljøet har over tid blitt mindre viktig for BT, og vi erfarer at den offentlige diskusjon om vårt fag har måttet finne andre arenaer å utspille seg på enn i avisen.
SA170404 Fordelingen mellom yrkesfag og studieforberedende fag er 50/50.
DB170404 I mange fag , f.eks. medisin, publiseres hoveddelen av den norske forskningen på engelsk.
DB170404 Behovene varierer fra fag til fag .
DB170404 Behovene varierer fra fag til fag.
AA170404 » Regjeringens svar på dette spørsmålet er faglærere, altså lærere med høy kompetanse i noen få fag .
AA170404 Vi ønsker lærere som kan sine fag , men som også vet hvordan Nina, Per og Ahmed lærer best.
AA170404 Med dette vil vi understreke viktigheten av det pedagogiske fundamentet for at også fremtidens lærere skal kunne tilrettelegge for god undervisning i alle fag .
SA170403 Svar : Fysioterapeut- eller kiropraktorutdanning er mulig hvis han tar opp fag .
SA170403 Kan bli lærer også hvis hun tar opp fag .
SA170403 KARAKTERER : Har du for dårlige karakterer til å komme inn på studiet du ønsker, kan du, forutenom å ta opp fag for å forbedre karakterer, se på muligheten for å søke deg til en annen utdanningsinstitusjon - både i innland og utland. 15. april er søknadsfristen for høyere utdanning, og bare i Samordna opptak kan du søke på 1303 studier ved 29 høgskoler og universiteter i Norge.
SA170403 Hun råder usikre, kommende studenter til å være ærlige med seg selv rundt hvilke fag man tidligere har likt og mestret på skolen.
FV170403 Svar : Fysioterapeut- eller kiropraktorutdanning er mulig hvis han tar opp fag .
FV170403 Kan bli lærer også hvis hun tar opp fag .
FV170403 KARAKTERER : Har du for dårlige karakterer til å komme inn på studiet du ønsker, kan du, forutenom å ta opp fag for å forbedre karakterer, se på muligheten for å søke deg til en annen utdanningsinstitusjon - både i innland og utland. 15. april er søknadsfristen for høyere utdanning, og bare i Samordna opptak kan du søke på 1303 studier ved 29 høgskoler og universiteter i Norge.
FV170403 Hun råder usikre, kommende studenter til å være ærlige med seg selv rundt hvilke fag man tidligere har likt og mestret på skolen.
DN170403 Forrige uke la regjeringen og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen frem en stortingsmelding om satsing på humanistiske fag .
DB170403 Etter å ha fått introdusert nye metoder og gått tre år tilbake i pensum får hun nå karakteren 6 i samme fag .
DB170403 I skolen vil Venstre ha flere fag og fortsatt fraværsgrense.
BT170403 Svar : Fysioterapeut- eller kiropraktorutdanning er mulig hvis han tar opp fag .
BT170403 Kan bli lærer også hvis hun tar opp fag .
BT170403 KARAKTERER : Har du for dårlige karakterer til å komme inn på studiet du ønsker, kan du, forutenom å ta opp fag for å forbedre karakterer, se på muligheten for å søke deg til en annen utdanningsinstitusjon - både i innland og utland.
BT170403 Hun råder usikre, kommende studenter til å være ærlige med seg selv rundt hvilke fag man tidligere har likt og mestret på skolen.
AP170403 Svar : Fysioterapeut- eller kiropraktorutdanning er mulig hvis han tar opp fag .
AP170403 Kan bli lærer også hvis hun tar opp fag .
AP170403 KARAKTERER : Har du for dårlige karakterer til å komme inn på studiet du ønsker, kan du, forutenom å ta opp fag for å forbedre karakterer, se på muligheten for å søke deg til en annen utdanningsinstitusjon - både i innland og utland. 15. april er søknadsfristen for høyere utdanning, og bare i Samordna opptak kan du søke på 1303 studier ved 29 høgskoler og universiteter i Norge.
AP170403 Hun råder usikre, kommende studenter til å være ærlige med seg selv rundt hvilke fag man tidligere har likt og mestret på skolen.
DB170402 Jeg skal som sagt ikke begi meg ut på alt for vidløftige teksttolkninger her, det er ikke mitt fag .
BT170402 Overgangen fra et kjønnsdelt fag til et felles formingsfag var sikkert vanskelig for mange, og den kjønnsstereotype tenkningen rundt hvilke materialer som passer for gutter og jenter har kanskje aldri helt sluppet taket.
BT170402 Men selv om jeg deler Røe Isaksens tanke om at egeninteresse er en viktig drivkraft, skulle jeg like å vite om han ser for seg at dette også ville fungere godt i andre fag .
BT170402 Mange skoleledere har prioritert andre fag , hovedsakelig som følge av krav utenfra.
BT170402 Det er opplagt at kunst og håndverk, på samme måte som andre fag , trenger endring og utvikling.
AA170402 Regelen er at elever på videregående skole ikke kan ha mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag for å få standpunktkarakter.
DB170401 Venstre åpner også opp for at det skal være mulig å ta opp igjen fag fra ungdomsskolen for å forbedre karakterene.
SA170331 Regjeringen innførte i fjor høst en ny fraværsregel, der elever på videregående ikke kan ha mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag for å få standpunktkarakter.
DB170331 Regjeringen innførte i fjor høst en ny fraværsregel, der elever på videregående ikke kan ha mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag for å få standpunktkarakter.
DA170331 Frp har i lang tid påpekt og arbeidet for at elever som slit og blir hengende etter i fag tidlig må få hjelp uten at det skal medføre vedtak om spesialundervisning.
DA170331 Den vente-og-se-holdningen som preger deler av Skole-Norge påfører elever som sliter i fag daglige nederlag med den store belastningen det gir både sosialt og for elevens lærelyst.
DA170331 Altfor mange elever som blir hengende etter i fag må vente for lenge før de får hjelp til å knekke lese, regne eller skrivekoden.
AP170331 Regjeringen innførte i fjor høst en ny fraværsregel, der elever på videregående ikke kan ha mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag for å få standpunktkarakter.
AA170331 Regjeringen innførte i fjor høst en ny fraværsregel, der elever på videregående ikke kan ha mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag for å få standpunktkarakter.
AA170331 Hun ønsker flere fag som lærerne kan ta videreutdanning i, med mer historie, samfunnsfag og naturfag.
AA170331 Grande mener blant annet at " lærer " må bli en beskyttet tittel for å fremheve yrkets status, profesjonen og pedagogikken som fag .
BT170330 På 40 til 50 år har det skjedd kvantesprang i alle de fag og disipliner som kan gi hjelp og støtte til våre utsatte unger.
AP170330 - Én karakter fra ett fag , vil ikke avgjøre om du blir en god lærer.
AA170330 i form av et forslag om å innføre et eget fag for livsmestring i skolen, gjenstår å se om dette blir mer enn fine ord i fine fora.
DN170328 Røe Isaksen slår et slag for fag med dårlig rykte ¶
AP170328 Si ;D-innlegg : Det er helt feil å straffe elever som ønsker å fordype seg i fag som engelsk.
AP170328 Utdanningen inkluderer medisinske fag, etiske fag og hygienefag på lik linje med helsepersonell.
AP170328 Utdanningen inkluderer medisinske fag , etiske fag og hygienefag på lik linje med helsepersonell.
DB170327 Har du betalt for å snakke fag og mene noe, blir det aldri feil å gjøre det.
BT170327 I dag introduseres mange bokmålselever for nynorsk først med sidemålet, men det bør være større bruk av tekster på begge målformer - i alle fag - gjennom hele skoleløpet.
AP170327 I en noen fag er det dessuten ikke lett å komme inn for ungdom med norsk som eneste språk.
DN170326 Sonders råder studenter over hele verden til å ta grunnleggende fag innenfor noe de er interessert i.
DA170324 Problemet blir mye større når eleven kanskje må ta opp fag som privatist, melde seg ut av skolen, og betale for å få vitnemål.
DA170324 Overskrides grensen i ett fag , får du ikke vitnemål.
DA170324 I Oslo har andelen elever med minst ett fag som ikke er vurdert, økt fra 12,2 prosent til 13,5 prosent det siste året, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.
DA170324 Hvis ikke hadde jeg strøket i alle fag .
DB170323 Læres studentene til å bli gode forskere innen sitt fag , vil de også bli solide og etterspurte arbeidstakere.
DN170322 | Røe Isaksen slår et slag for fag med dårlig rykte ¶
DN170322 Humanistiske fag har et ufortjent dårlig rykte, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
DN170322 Humanistiske fag er en fellesbetegnelse på utdanninger innen språk, historie og kultur i vid forstand - til forskjell fra realfag, samfunnsvitenskap, juss, teologi og medisin.
DN170322 - Mange tror dette er fag som samfunnet ikke har bruk for, men både i privat og offentlig sektor trenger vi folk med utdannelse innen humaniora, sier kunnskapsministeren.
DN170322 - Det er ikke sjelden at alle type spesialister innen enkelte fag fra alle hold kritiserer oss, sier Solberg om kritikken fra Kristiansen.
DN170321 Undersøkelsen viser imidlertid også at de fleste fortsatt opplever at familie, venner, kolleger og bekjente mener de praktiske yrkesfagene har lavere status enn studiespesialiserende fag .
DN170321 I 2016 søkte 47 prosent seg til yrkesfag og 53 prosent til studiespesialiserende fag .
DB170321 Mange kan ikke elementær norsk og matte, fundament for læring i andre fag .
VG170320 - Dersom lærerne etter tre måneder oppdager at det er en seks-syv elever som henger etter i for eksempel lesing - da kan skolen få inn en ekstra lærer som i en periode jobber spesielt med å få disse elevene over kneika i ett enkelt fag , illustrerer Røe Isaksen.
VG170320 - Det er vel kanskje ikke så interessant for en arbeidsgiver når jeg såvidt har bestått i mange fag .
DN170320 - Vi må helt tilbake til 2010 for å finne forrige år det var færre kvinner som avla doktorgrad innenfor teknologiske fag , heter det i Nifu-rapporten.
DN170320 Elevene får særlig oppfølging i fag som språk, lesing, skriving og regning i opptil én time daglig gjennom flere uker i små grupper.
DN170320 ¶ Kundebehandling og butikkdrift er fag og krever kompetanse.
AA170320 Elevene får særlig oppfølging i fag som språk, lesing, skriving og regning i opptil én time daglig gjennom flere uker i små grupper.
AA170320 Nå har også avdelingen for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus sett nærmere på hvordan aldersvurderingene blir gjort.
AA170319 Målet er å få en bedre organisasjon gjennom praksis- og brukernær ledelse : Mellomlederne i skolen får undervisningsplikt som de ikke kan overlate til andre og ansvar for fag , økonomi og personal.
SA170317 * Har tidligere blant annet vært prest i Søndre Skøyen i Oslo, kapellan i Fossum på Stovner i Oslo, lærer i teologiske fag på Bibelskolen i Grimstad, kapellan i Ilen menighet i Trondheim, sogneprest på Stord og prost i Sunnhordland.
DA170317 Han fletter fag og kjønn sammen på en elegant måte, og hans teoriorienterte tekst ( som aldri blir kjedelig av den grunn ) fungerer som et utmerket supplement til katalogens hovedtekst.
VG170316 Hun har flere fag på skolen med gjerningspersonen, men kjenner ham bare ved navn.
SA170316 10-poengsfaget starter til høsten og er, som de fleste andre fag ved Universitetet, åpent for alle.
DB170316 Underveis fullførte Joakim videregående skole, og tok fag på BI.
AP170316 På mange andre fag kommer guttene greit inn.
AA170316 Først innen de neste tre månedene kan Rettsmedisinske fag presentere en metode de kan stå inne for.
AA170316 Avdelingsleder Truls Simensen ved Rettsmedisinske fag på Oslo universitetssykehus, sier til VG at UDI selv må avgjøre hva de skal gjøre med alderstestene mens de venter på nye metoder.
AA170316 10-poengsfaget starter til høsten og er, som de fleste andre fag ved universitetet, åpent for alle.
VG170315 Rettsmedisinske fag skal komme med en tabell UDI kan bruke for å lese av røntgenbildene innen midten av juni - en tabell som bedre beskriver hvor usikre resultatene kan være.
VG170315 Rettsmedisinske fag sier de ikke - per nå - kan stå inne for å lansere en ny metode for å tolke røntgenbilder av tenner, en metode UDI også har brukt.
VG170315 I et og et halvt år har fagekspertene ved Rettsmedisinske fag saumfart all tilgjengelig forskning på alderstester - over hele verden - for å finne en bedre måte å sette alderen på asylsøkere på.
VG170315 Først innen de neste tre månedene kan Rettsmedisinske fag presentere en metode de kan stå inne for.
VG170315 ET OG ET HALVT ÅR : Truls Simensen, avdelingleder for Rettsmedisinske fag , har i et og et halvt år jaktet på bedre metoder for alderstesting.
VG170315 Bildene fra 30-tallet vil Rettsmedisinske fag fortsatt bruke.
VG170315 - Det har vist seg å være helt urealistisk å få til det, sier avdelingsleder Truls Simensen ved Rettsmedisinske fag på Oslo universitetssykehus til VG.
DB170315 Legg så til at en i løpet av relativt kort tid pøste en kvart million datamaskiner inn i skolen uten å gi noen opplæring av oss lærere når det gjaldt hvordan datamaskinene best skulle brukes i undervisninga, og heller ingen plan for bruken, gjorde databruken obligatorisk i alle fag , og du har oppskriften på merkbart dårligere resultater.
DB170315 Elevene skulle ikke i noe fag vurderes etter den daglige innsatsen, og om de i det hele tatt møtte opp på skolen var mindre viktig.
SA170314 Hun befinner seg helt klart innenfor de fleste fag : Det personlige selvbilde og psykologien, kvinner og historien, kjønnsidentitet og samfunn, statistikk og likestilling, kvinnerollen og kultur.
AA170314 Men etter fraværsgrensen som regjeringen innførte i fjor høst, der elever på videregående ikke kan ha mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag for å få standpunktkarakter, har fraværet falt 38 prosent sammenlignet med året før.
BT170313 Vi glemmer at studentene også da rømte fra oljerelaterte studier, og elever i videregående skole turte ikke ta sjansen på å velge slike fag .
AP170313 Kvinner er i flertall ved alle fakulteter på Universitetet i Oslo, med unntak av naturvitenskapelige fag , skriver Kristian Gundersen.
AP170313 Kun i naturvitenskapelige fag er kvinner i mindretall ( 38 prosent ).
AP170313 Fordi det var omvendt tidligere, fikk vi en kvinnedag og opprettet kvinneforskning som fag .
VG170312 Den spirituelle jernhånden Choi har holdt over Park, skal hun blant annet ha brukt til å skaffe datteren sin innpass på landets beste universitet ( hvor hun også fikk ordnet med studiepoeng for fag datteren aldri tok ), og å ha presset en rekke bedrifter, inkludert Samsung, til å donere nærmere 600 millioner kroner til ulike stiftelser som hun selv eier.
SA170310 Teoretiske fag er noe som kan være vanskelig for mange og gjøre dem triste og leie, og jeg er enig med deg Mina, alle burde få gjøre mer av det der er flinke på.
SA170310 Det at skolen i dag har et så stort fokus på teoretiske fag , kan gjøre at ikke ting alltid går alles vei.
BT170310 Det å gripe inn i barndommen og rykke leken ut med roten, til fordel for tidlig bokstavering, fag og begrepslæring er å gjøre vold på en veldig vakker livsfase.
BT170310 Det har i forskning med utgangspunkt i utviklingspsykologi blitt sannsynliggjort at for tidlig og feil læring av teoretisk kunnskap kan ha negative følger for både faglig og følelsesmessig forhold til fag senere.
AP170310 « Styrke tilbudet til elever som har strøket i fag i grunnskolen, slik at elevene er bedre rustet for videregående opplæring ».
SA170309 Han har også erfaring som dekan ved Høgskolen i Telemark, Avdeling for teknologiske fag ( 2005-2011 ), avdelingsleder og seniorforsker i Norsk Hydro ASA ( 1992-2005 ), seniorforsker ved IRIS og høgskoledosent II ved UiS ( 1991-92 ), avdelingsleder/forsker ved Norconserv ( 1987-91 ) og biolog / konsulent ved Noratec/Aanderaa Instruments ( 1985-87 ).
DN170309 Statsministeren mener at lærere som fordyper seg ekstra i begynneropplæring, kommer til å bli spesialister i å få elevene til å knekke kodene de møter i forskjellige fag .
DB170309 Det er et krevende fag , du kan ikke være verdensmester fra dag én ¶
VG170308 - Vi ser at flere studenter sliter i naturvitenskapelige fag i dag.
DB170308 - Vi ser at flere studenter sliter i naturvitenskapelige fag i dag.
DB170308 Fransk var også et fag hvor karakteren ikke teller ved opptak til videregående, dermed blir det nedprioritert av norske elever.
DB170308 Etter halvannet år på skolen, fullførte han med ståkarakter i alle fag .
DA170308 - Vi ser at flere studenter sliter i naturvitenskapelige fag i dag.
BT170308 Derfor er vi glad for å se at Norges musikkhøgskole har et eget likestillingsutvalg som jobber med å bedre rekrutteringen av kvinner til stillinger i fag der de er underrepresentert.
BT170308 Derfor er vi glad for å se at Norges musikkhøgskole har et eget likestillingsutvalg som jobber med å bedre rekrutteringen av kvinner til stillinger i fag der de er underrepresentert.
AP170308 Jeg tror også det er vellykket å kombinere yrkesfag og teoretiske fag på samme skole sånn som vi nå gjør mange steder, sier Tellevik Dahl.
AP170308 I den pågående debatten om at gutter kommer dårligere ut enn jenter hva angår utdannelse og andre livskvalitetsparametre, er det kommet opp at det er en svært skjev kjønnsfordeling innen enkelte fag ved universitetene, særlig de som krever de beste karakterene for å komme inn.
AP170308 Den gjennomsnittlige karakterforskjell mellom jenter og gutter etter grunnskolen hersker det liten tvil om : 0,3 karakterpoeng hvis vi ser på eksamen i utvalgte fag ( NOVA ), 0,45 hvis vi tar utgangspunkt i alle standpunktkarakterer ( SSB ).
AP170308 Den gjennomsnittlige karakterforskjell mellom jenter og gutter etter grunnskolen hersker det liten tvil om : 0,3 karakterpoeng hvis vi ser på eksamen i utvalgte fag ( NOVA ), 0,45 hvis vi tar utgangspunkt i alle standpunktkarakterer ( SSB ).
AA170308 Det er lettere fag og lettere å gjennomføre.
AA170308 - Vi ser at flere studenter sliter i naturvitenskapelige fag i dag.
DA170307 Tidlig innsats kan ikke bare gjelde fag , det må gjelde hele mennesket.
BT170307 - Budsjettstyring bør inn som fag i ungdomsskolen, sier visepolitimester Ida Melbo Øystese.
VG170306 Barn med autisme kan lære å kommunisere, delta i samspill med andre elever, lære fag og mestre skolen, men de trenger å lære dette på en litt annen måte enn andre elever.
AA170306 Tiller videregående er tredje norske videregående skole som lanserer dataspill som eget fag .
VG170305 Rettsmedisinske fag har i over et år saumfart all forskning over hele verden, og skulle levere en oppsummering av dette i løpet av februar.
VG170305 Løsningen har navnet « Rettsmedisinske fag », avdelingen med fagpersoner på Oslo universitetssykehus som har som oppgave å komme opp med en ny metode for å aldersteste asylsøkere.
VG170305 Direktøren for Rettsmedisinske fag på OUS, som skal ta over alderstestene, er klar på at det ikke finnes gode metoder for aldersfastsettelse i dag.
AP170305 Ønsker belastningsmestring som fag i skolen ¶
AP170305 Nå ønsker hun og hennes veileder, professor emeritus i psykologi Arne Holte, belastningsmestring som fag i skolen- på lik linje med fysisk trening.
AP170305 I Follo ønsker flere rektorer å evaluere belastningsmestring som et fag i skolen.
AP170305 Flere videregående skoler i Oslo- og Akershus ønsker nå å vurdere fag som belastningsmestring.
AP170305 Ønsker belastningsmestring som fag i skolen ¶
AP170305 Nå ønsker hun og hennes veileder, professor emeritus i psykologi Arne Holte, belastningsmestring som fag i skolen- på lik linje med fysisk trening.
AP170305 I Follo ønsker flere rektorer å evaluere belastningsmestring som et fag i skolen.
AP170305 Flere videregående skoler i Oslo- og Akershus ønsker nå å vurdere fag som belastningsmestring.
SA170303 Det er selvfølgelig ikke alle fag som man glemmer med en gang, men puggefag som KRLE, samfunnsfag og fremmedspråk forsvinner rett etterpå.
SA170303 Akkurat som norsklæreren min sa, " Det finnes ikke fag i virkeligheten.
SA170303 Fordelingen mellom yrkesfag og studieforberedende fag er 50/50.
DB170303 Jeg kunne ikke bevege meg sånn jeg vanligvis gjorde, jeg ble tatt fra flere privilegier og måtte ha fri i flere fag på skolen, sier hun og fortsetter : ¶
AP170303 Samtidig ser departementet på en løsning på lang sikt, hvor de i tillegg vurderer hvem som skal ha rett til fritak og hvilke andre fag det eventuelt også kan gjelde.
AP170303 Samtidig ser departementet på en løsning på lang sikt, hvor de i tillegg vurderer hvem som skal ha rett til fritak og hvilke andre fag det eventuelt også kan gjelde.
AP170302 Sarah Zahid ( 20 ) tar opp fag for å studere jus og er engasjert i minoriteters rettigheter, siden hun selv har pakistanske foreldre.
AP170302 På de fleste tekniske og naturvitenskapelige fag er det langt mellom kvinnene, skriver Harriet Bjerrum Nielsen.
DN170301 - Vi ønsker ledere som er tett på kunder, fag og salg, og da fungerer det bedre at man er leder for en tidsbegrenset periode, sier avtroppende ledende partner Maria Melfald Tveten ( 32 ) i Corporate Communications.
DB170301 SELVSTENDIGE : - Jeg tror heller at vi vil få et mer delt arbeidsmarked der mange vil overleve som frilansere og selvstendige, de med utdannelse i smale fag , sier Nils Aarsæther, professor ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging ved Universitetet i Tromsø.
DB170301 - Jeg tror heller at vi vil få et mer delt arbeidsmarked der mange vil overleve som frilansere og selvstendige, de med utdannelse i smale fag .
DB170301 Fra før er det kjent at han tar fag i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
DA170301 Matte er et fag hvor man må bygge sten for sten.
DA170301 På samme tid i fjor, fikk 100 elever ved skolen beskjed om at de ikke ville få karakterer i et fag på grunn av høyt fravær.
DA170301 Mindre fag en utfordring ¶
DA170301 For selv om timefraværet i snitt går ned etter innføringen av fraværsregelen, viser tall fra Utdanningsdirektoratet at andelen elever i osloskolen som ikke får bestått karakter i minst ett fag har økt, fra 12,2 prosent i skoleåret 2015/2016, til 13,5 prosent i 2016/2017.
DA170301 - I fag med få årstimer som kroppsøving, norsk og naturfag, når elevene fraværstaket veldig fort.
DN170228 Jon-Inge Fæster ( 27 ) ville ikke bruke tre år på studiespesialiserende fag på videregående.
VG170227 Et fag der det sentrale målet bør være å forstå hvordan følelser, tanker og atferd henger sammen og inngår i et evig samspill med omgivelsene.
DB170227 I dag er grensa 10 prosent i hvert fag , men man kan gå opp til 15 prosent ut fra skjønn.
DB170227 Elevene har også 10 prosent egenmeldingstid i hvert fag før de trenger eventuell sykemelding, så dette tror jeg vil gå seg til, sier Asheim.
DB170225 Ønsker du å ta fag på høgskole- og universitetsnivå, får du informasjon om privatistordningen hos hvert enkelt universitet.
DB170225 ¶ TA OPP FAG : Har du mangler i vitnemålet ?
DB170225 Prisene varierer fra skole til skole og fag til fag .
DB170225 Prisene varierer fra skole til skole og fag til fag.
DB170225 Mangler du fag fra videregående ?
DB170225 I forskrift fra Opplæringsloven defineres en privatist som « en som har meldt seg til eksamen i ett eller flere fag fra videregående opplæring uten å være elev eller lærling i dette eller disse fagene ».
DB170225 Hvis du tar fag som privatist etter at du har fullført videregående skole, vil du søke høyere utdanning i såkalt ordinær kvote.
DB170225 Gebyret er 2115 kroner per eksamen for : ¶ fag du allerede har bestått som elev eller privatist ¶
DB170225 Gebyret er 1057 kroner per eksamen for : ¶ fag der du ikke har standpunkt og/eller eksamenskarakter ¶ fag du ikke har bestått ( karakter 1 ) som elev eller privatist ¶
DB170225 Gebyret er 1057 kroner per eksamen for : ¶ fag der du ikke har standpunkt og/eller eksamenskarakter ¶ fag du ikke har bestått ( karakter 1 ) som elev eller privatist ¶
DB170225 Du velger selv hvor mange fag du vil melde deg opp i av gangen.
DB170225 Du kan ta privatisteksamen i fag fra yrkesfag og studiespesialiserende fag på videregående skole, samt høgskole og universitet.
DB170225 Du kan ta privatisteksamen i fag fra yrkesfag og studiespesialiserende fag på videregående skole, samt høgskole og universitet.
DB170225 Du kan ta eksamen i fag du ikke har fra før, eller forbedre karakterene dine i fag du har tatt tidligere.
DB170225 Du kan ta eksamen i fag du ikke har fra før, eller forbedre karakterene dine i fag du har tatt tidligere.
DB170225 Du kan forbedre fag eller ta nye fag og fremdeles være i førstegangsvitnemålskvoten hvis forbedringene eller de nye fagene er tatt under det treårige løpet og er ført på førstegangsvitnemålet.
DB170225 Du kan forbedre fag eller ta nye fag og fremdeles være i førstegangsvitnemålskvoten hvis forbedringene eller de nye fagene er tatt under det treårige løpet og er ført på førstegangsvitnemålet.
DB170225 Dette trenger du å vite for å ta opp fag som privatist.
DB170225 - Når du vil ta opp igjen ett eller flere fag som privatist ved den skolen du var elev på, må du selv kontakte skolen for å få de nye karakterene på vitnemålet ditt, sier Svare.
DA170225 Han har også designet Pradas butikker i Beverly Hills og New York og regnes som en av verdens fremste i sitt fag .
DA170225 Vi sendte ut varsler om overstigning i fravær der elever har vært borte to og fire timer i små fag , allerede de første månedene i skoleåret.
DA170225 I tillegg er fag med få timer i året særlig utsatte, da det ikke skal mye fravær til før man overstiger de 10 prosentene.
DA170225 I Oslo ser man også en økning i andel elever med minst ett fag som ikke er vurdert, fra 12.2 prosent i skoleåret 2015/2016, til 13,5 prosent i 2016/2017.
DA170225 Disse vil ikke få bestått karakter i ett eller flere fag , mens rundt 200 ungdommer står i faresonen.
DA170225 Læregutten Odd Johan Nelvik var en bondestudent uten fag , Harald Haave kom fra medisinbransjen og nylig avgåtte Ellen Arnstad klinte til med mottakelse på Continental i anledning sin egen femtiårsdag og brukte 16 - 20 sider i magasinet på den.
DA170225 Han fikk ikke artium og strøk i flere fag .
DB170224 Jabaly har ikke en fullført bachelorgrad innen filmregi eller andre fag , og ikke lang nok arbeidserfaring til å veie opp for mangelen på formell utdanning.
VG170223 Lærerens oppfatning at er fransk et fag han nettopp hadde gode forutsetninger for å få gode karakterer i.
DB170223 klasse, og fungerte som lærer i to til tre fag i én termin.
DB170223 Kjærlighet er verdens vanskeligste og fineste fag , ja, så lite romantisk kan det også sies.
AA170223 Studenter får derved mye av sin grunnleggende undervisning på engelsk, det gjør ikke læringen av et vanskelig fag lettere. 3 ) Noen forskningsresultater er spesielt nyttige for et norsk publikum, og bør da formidles på norsk.
DB170222 I andre fag fikk han hovedsakelig toere og treere.
DB170222 Han understreker også at han fikk gode karakterer i andre fag , som en sekser i religion.
DB170221 Lønnsstatistikken viser at sosialfaglige yrkesgrupper ligger i snitt seks år etter tekniske fag i lønnsutvikling ( SSB ).
BT170221 Noen fag og inngrep har visst høyere status enn andre.
BT170221 Fødselshjelp er et akutt fag , og enkelte situasjoner skremmer selv den mest erfarne lege.
BT170221fag redder like mange unge pasienter, mødre og barn som har et langt og produktivt liv foran seg.
BT170221 Noen fag og inngrep har visst høyere status enn andre.
BT170221 Fødselshjelp er et akutt fag , og enkelte situasjoner skremmer selv den mest erfarne lege.
BT170221fag redder like mange unge pasienter, mødre og barn som har et langt og produktivt liv foran seg.
AA170221 Dette synes jeg ikke er en grei måte å fremstille et så fint fag som elektrikerfaget på, sier Sandra Åberg Kristiansen. 20-åringen er fra Trondheim, har akkurat tatt fagbrevet og jobber som elektriker.
AA170221 - Hadde noen laget en film om frisørfaget, og fremstilt yrket som at du automatisk får ligge med kundene dine, hadde ikke andre fag som er kvinnedominert delt filmen slik Norsk industri har gjort her.
DB170220 Likevel er det få elever som søker seg til fag som bygg og anlegg.
DB170220 Jabaly har ikke en fullført bachelorgrad innen filmregi eller andre fag , og ikke lang nok arbeidserfaring til å veie opp for mangelen på formell utdanning.
DB170220 Jabaly har ikke en fullført bachelorgrad innen filmregi eller andre fag , og ikke lang nok arbeidserfaring til å veie opp for mangelen på formell utdanning.
DB170220 Likevel er det få elever som søker seg til fag som bygg og anlegg.
SA170219 Som straff for sitt syn skal sykehuslegene nektes å bli flinkere i sitt fag !
AA170218 Ved å spesifisere de fagområdene som skulle inngå i det store kreativitetsfaget, antydet ministeren ikke bare hvilke fag som anses som « kreative ».
AA170218 Slik skapes et inntrykk av at basisfag handler om de trauste og jordnære, grunnleggende ferdighetene som alle må lære seg, mens kreative fag umiddelbart løfter elevene opp i den kreative sfære hvor de får utfolde sine skapende evner og talent.
AA170218 Navnet Kreativt Norge forsterker myten om at kreativ betyr kunstnerisk - en forståelse som overser at kreativitet er nødvendig for å løse vanskelige problem i alle yrker, fag og bransjer.
DA170217 Mens storkjøkkenet holder seg med kokker som kan sitt fag , må maten varmes opp og anrettes av ansatte som har kompetansen sin på andre områder.
DA170216 Med virkning fra skoleåret 2016/17 vil det være en grense for hvor mye elever kan være borte i et fag uten gyldig grunn.
DA170216 Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag , vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.
DA170216 Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkelt fag , ikke elevens totale fravær.
AP170216 Men han forklarer at det er lite politiet kan gjøre : « Elg er ikke et fag på politiskolen ».
DB170215 - Jeg vet om flere som har hatt spesiell interesse for et fag eller to, men som på samme måte som jeg ikke er mattehoder.
AP170215 − Mener du bevisst fargebruk i samtalerom har noe for seg ? − Ja, man må ha respekt for klassisk arkitekturpsykologi og at dette også er et fag .
AA170215 Studenter fra ulike deler av NTNU vil ha utbytte av å arbeide sammen innfor rammen av felles fag , og dette er betydelig lettere innenfor en samlet campus.
AA170215 Samfunnsvitenskapelige fag er sentrale i NTNUs tverrfaglighet.
AP170213 Hovedprinsippet er at eleven normalt mister karakteren i faget dersom det udokumenterte fraværet i et fag overstiger ti prosent.
AP170212 Nynorsk som fag bidrar til at vi innad i landet kan forstå hverandre bedre, samtidig som det er basert på et rettferdig læringssystem, der majoriteten og minoriteten lærer hverandres offisielle målform.
AP170212 For det å fjerne nynorsk som fag , er å fjerne en grunnpilar for samhold og forståelse.
DB170211 Her kan man bruke ekstra tid på å ta opp fag og forbedre karakterene sine for å realisere sine ambisjoner, sier Friberg.
DA170209 Over 800 fagutdannede var på plass for å få sitt håndfaste bevis på at de nå er skolerte i sitt fag og bli gjort stas på med en festaften.
DB170208 Det er en blanding av kunst og fag .
SA170207 Økonomisk analyse og kvantitative tilnærminger blir stadig viktigere innenfor for fag som sosiologi og statsvitenskap, samtidig som økonomifaget har tatt en noe mykere vending, med større innslag av sosiologi og psykologi.
SA170207 Skolen vil fremstå som mindre attraktiv for dem som liker matematikk og kvantitative fag , og som ikke ønsker å bli ingeniører.
DB170207 Dette bekymrer dem som mener at et fag har godt av et mangfold av erfaringer og perspektiver blant de som går inn i det, og at den som oppsøker psykologhjelp for å løse opp i flokene i sitt eget liv, bør ha mulighet til å velge mellom psykologer av begge kjønn.
DA170207 - Det er ned fra 1.350 i Folkehelseinstituttet for bare litt over ett år siden, på grunn av ny konsernmodell, overføring av rettsmedisinske fag til Oslo universitetssykehus og naturlig avgang, påpeker Gayorfar.
AA170207 Og mer enn noen gang før er det behov for eksperter innen ulike fag som kan lære opp kognitive system som Watson.
SA170206 Det er ikke bare fag som utvikler meg, men et variert liv med forskjellige opplevelser er like viktig.
DB170206 Den siste dissensen knytter seg til KRLE-faget i skolen, der AUF vil fjerne " K-en " og utvikle religions- og livssynsfaget til et mer « inkluderende fag ».
AA170206 Her ønsker både Anniken Huitfeldt og AUF å fjerne K-en og utvikle religions- og livssynsfaget til et mer « inkluderende fag ».
AA170206 Utdanningstyper som scorer lavt på variasjon er samfunnsøkonomi, matematikk-statistikk, antropologi, sosiologi, språk, rettsvitenskap, historisk-filosofiske fag og statsvitenskap.
AA170206 Den siste dissensen knytter seg til KRLE-faget i skolen, der AUF vil fjerne " K-en " og utvikle religions- og livssynsfaget til et mer " inkluderende fag ".
AA170206 Den siste dissensen knytter seg til KRLE-faget i skolen, der AUF vil fjerne " K-en " og utvikle religions- og livssynsfaget til et mer " inkluderende fag ".
AP170205 K-en i KRLE-faget : Hussaini og Anniken Huitfeldt vil legge til et punkt om å « utvikle religions- og livssynsfaget til et mer inkluderende fag og dermed fjerne 'K' fra KRLE-faget ».
DB170204 Jeg er ikke for at selvtillit skal være et eget fag , men skolen har en viktig rolle i å gi barn og unge holdninger for å kunne mestre livene sine, sier kunnskapsministeren til Dagbladet.
DB170204 IKKE EGET FAG : Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
DB170204 » - Kunne vi fått et eget fag i skolen som heter selvtillit, og gjort noe mer på barneskolenivå ?
VG170203 YRKESSTOLTHET : - Selv har jeg reist rundt på mange utdanningsmesser og ungdomsskoler for å rekruttere ungdom til mitt eget fag, malerfaget, og snakket om hvor stolt jeg selv er av å beherske et fag .
VG170203 YRKESSTOLTHET : - Selv har jeg reist rundt på mange utdanningsmesser og ungdomsskoler for å rekruttere ungdom til mitt eget fag , malerfaget, og snakket om hvor stolt jeg selv er av å beherske et fag.
VG170203 Selv har jeg reist rundt på mange utdanningsmesser og ungdomsskoler for å rekruttere ungdom til mitt eget fag , malerfaget.
VG170203 Det nye er at også folk som selv har praktiske yrker gjør det, og at ungdom som egentlig drømmer om å drive med praktiske fag synes det er utenkelig å velge en yrkesfaglig studieretning.
VG170203 Det er kanskje ikke noe nytt at folk ser ned på praktiske fag og utdanninger.
VG170203 Da har jeg fremhevet selvstendigheten, friheten, yrkesstoltheten, arbeidsfellesskapet og den relativt gode lønna, og jeg har snakket om hvor stolt jeg selv er av å beherske et fag .
AP170202 Gjennom 20 år har han perfeksjonert sitt fag .
AA170202 Dan Orrells, antikk-ekspert fra King's College London, analyserer Brexit og Trump-seieren fra et retorisk ståsted, mens universitetslektor i klassiske fag ved NTNU, Aslak Rostad, gir eksempler på fadeser hos norske politikere av i dag.
DN170201 Lxs også : ¶ | 30.000 lærere har ikke utdannelse i egne fag
DB170201 Bare fag .
DB170201 I tillegg må storsamfunnet kunne legge begrensninger på hvordan foreldre oppdrar barna sine, om det gjelder svømmeundervisning, undervisning i viktige fag eller sikre at barn er fritatt fra religiøs bekledning.
BT170130 Andre har fått meg til å melde meg av fag jeg trodde jeg skulle like.
BT170129 Et av grunnprinsippene i skolen er at elevene skal utvikle en relasjonell forståelse i fag og helst unngå den instrumentelle forståelsen - altså dybdeforståelse fremfor overflatelæring.
AP170129 Alle elever opplever skolen og fag veldig forskjellig.
AP170129 Stortingsmeldingen Fag - Fordypning - Forståelse - en fordypning av Kunnskapsløftet slår fast at folkehelse og livsmestring skal inn i skolen.
SA170127 Entreprenørskap og bedriftutvikling er et metodisk fag der elevene skal skape selv.
SA170127 Det gjør at de kan koble fag som matematikk og fysikk mot egen empiri fra arbeidslivet.
SA170127 Derfor anbefaler Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling ( OECD ) og den norske regjeringen å etablere karrieresentre og utdanningsvalg som et eget fag , helt fra grunnskole og opp til universitetsnivå.
SA170127 De har verdifull og grunnleggende kompetanse i sitt fag , og de har gjerne utviklet både lidenskap og ferdigheter i faget.
AP170127 | Stor økning i elever som tar fag på høyere nivå : Pakalon ( 11 ) har allerede matte på videregående ¶
AP170127 Antall elever som forserer fag på skolen, nærmer seg en tredobling.
DB170124 Renovasjon er et fag - la oss bruke vår fagkunnskap for å finne gode løsninger for kommunene.
AP170124 | Mange misforstår betydningen av kreative fag Filippa Jansen ¶
AP170124 Kreative fag er ikke sløve fag , i motsetning til hva Noor Skarshaug påstår i sitt innlegg på Si;D lørdag 21. januar.
AP170124 Kreative fag er ikke sløve fag, i motsetning til hva Noor Skarshaug påstår i sitt innlegg på Si;D lørdag 21. januar.
AP170124 Hun skriver at kreative fag bør være valgfrie, ettersom hun mener disse fagene kun er et avbrekk fra skolen.
AP170124 Fagene er der fordi de, akkurat som alle andre fag , er med på å utvikle oss mentalt.
SA170123 For å lære, må elevene snakke fag med egne ord, koble inn egne tanker og følelser eller egen førforståelse, organisere kunnskapen, sjekke hva de har lært, være kreative og så videre.
BT170123 Noen tar kanskje fag for første gang.
BT170123 Noen skal ta opp igjen fag fra videregående, andre skal legge til ting.
BT170123 Hva er galt med at det kan tilbys undervisning på offentlige, videregående skoler til folk som ønsker å forbedre eller å ta nye fag ?
AP170121 Med forundring snarere enn beundring så jeg vår institusjons interne struktur bli diktert av spesialister, riktignok, men deres fag var bedriftsorganisasjon generelt.
DB170120 Ikke fordi herrene Erik Hamrén og Hans Backe ikke kan sitt fag , kompetansen er det nemlig ingen som betviler.
AP170120 | Kreative fag bør være valgfritt - ikke obligatorisk Noor Skarshaug ¶
AP170120 Si ;D-innlegg : Ser elever på et fag som et avbrekk, vil det si at de kan slappe av i timene.
AP170120 Det er friminuttene og matpausene som skal bli brukt som et avbrekk, ikke timene med fag som elever skal lære av, skriver Noor Skarshaug ( 15 ).
AP170120 Det bekrefter bare at musikk og kunst og håndverk er to sløve fag .
DB170119 Rethinking Economics har fått mye gehør for vårt forslag om et eget fag i økonomisk idéhistorie, men det har fortsatt ikke blitt prioritert høyt nok til å komme inn på pensum.
DB170119 Resultatet er økonomer med en sterk tro på egne modeller og metoder og lite ydmykhet rundt begrensningene til eget fag .
DB170119 Noe av skylda må undervisningen ta, og flere studenter ønsker et mer virkelighetsnært fag hvor ikke bare den ene sannhet blir presentert.
SA170118 Møbeltapetsererfaget er på Utdanningsdirektoratets liste over små og verneverdige håndverksfag, sammen med fag som buntmaker, bøkker, optroniker, repslager og filigranssølvsmed.
DB170118 Her i skolen lærer vi språk, matte, historie, geografi, fysikk, vitenskapelige fag , engelsk og gym.
AP170118 Møbeltapetsererfaget er på Utdanningsdirektoratets liste over små og verneverdige håndverksfag, sammen med fag som buntmaker, bøkker, optroniker, repslager og filigranssølvsmed.
DN170117 « Pisafiseringen » av skolen har ført til sterkere konsentrasjon om fagene som testes og prøves, på bekostning av andre fag og skolens totale dannelsesoppdrag, mener forfatteren.
DN170116 LO og NHO vil også ha obligatorisk praksis i fag som historie og statsvitenskap.
AP170116 | Kreative fag er fristed for mange elever.
AP170116 Jeg husker selv at kunst og håndverk var et fag jeg ikke skjønte poenget med.
AP170116 januar skrev Noor Skarshaug i Si ;D at musikk og kunst og håndverk er fag som bør ut av skolen til fordel for flere timer i basisfag.
DN170115 En kollega der anbefalte meg å lære meg et fag , å spesialisere meg i noe.
AP170115 | Å ha to lærere i flere fag er dyrt, men det fungerer Ingeborg A.
AP170115 Mange syntes naturfag er et vanskelig fag , og når relativt mange ungdommer sliter med faget, hvorfor gjør vi ikke da noe med det ? Én lærer til vil være en god start.
DB170113 Kan treneren nok fag ?
AP170113 Si ;D-innlegg : Elevene i grunnskolen i dag trenger flere norsktimer, og det må gå på bekostning av andre fag .
AP170113 Elevene i grunnskolen i dag trenger flere norsktimer, og det må gå på bekostning av andre fag .
DB170112 For teknologifagene har det vært relativt liten økning, og for matematisk-naturvitenskapelige fag er tallet omtrent uendret.
DB170112 Det er humanistiske og estetiske fag , lærerutdanning og pedagogikk, samt helsefag. 80 prosent av økningen i antall mastergradsprogram har kommet innen disse tre fagområdene.
BT170112 - Jeg tror en må satse mer på praktiske og estetiske fag , mener han.
AP170112 Fra før er det kjent at Høyre vil ha forsøk med færre fag i videregående. partoet har også gått inn for å kåre det beste av norsk kunst og kultur ved å etablere en såkalt kulturkanon.
AP170112 Fra før er det kjent at Høyre vil ha forsøk med færre fag i videregående. partoet har også gått inn for å kåre det beste av norsk kunst og kultur ved å etablere en såkalt kulturkanon.
AP170111 | Høyre vil ha forsøk med færre fag i videregående ¶
AP170111 Ser for seg 5 - 6 fag
AP170111 Samtidig opplyser han at Høyre i utkast til nytt program legger opp til én eksamen og én karakter i norsk uavhengig av forslaget om forsøk med færre fag .
AP170111 Nikolai Astrup, nestleder i Høyres programkomité, tror færre fag vil passe noen og derfor er verdt å teste ut.
AP170111 I dag : Åtte fag annet år, syv fag tredje år ¶
AP170111 I dag : Åtte fag annet år, syv fag tredje år ¶
AP170111 Hvilke fag som skal kunne velges bort, har han ennå ikke noe svar på.
AP170111 Færre fag i enkelte andre land ¶
AP170111 Forsøk med færre fag og mer fordypning foreslås i nytt stortingsprogram.
AP170111 En samlet komité foreslår der forsøk med færre fag og mer fordypning de to siste årene i videregående skole.
AP170111 Disse elevene har i dag tilsammen åtte fag det nest siste året ( Vg2 ) og syv fag det siste året ( Vg3 ).
AP170111 Disse elevene har i dag tilsammen åtte fag det nest siste året ( Vg2 ) og syv fag det siste året ( Vg3 ).
AP170111 Det er forklaringen på hvorfor Høyre ikke vil nøye seg med å legge til rette for flere IB-linjer, men i tillegg iverksette forsøk med færre fag innenfor ordinær videregående skole i Norge.
AP170111 Astrup viser til at elever i en del andre land har færre fag og mer spesialisering enn norske elever.
AP170111 .- Norsk er grunnleggende kompetanse som alle bør ha, sier han og tar til orde for at det også kan være fornuftig å beholde kroppsøving som obligatorisk fag med samme timetall som i dag.
AP170111 - Storbritannia har kanskje tatt dette et skritt for langt, ved at man kun har tre fag de to siste årene i mange tilfeller, sier han, men trekker frem International Baccalaureate-linjen ( IB ) som har seks fag : Tre av dem er fordypningsfag over to år.
AP170111 - Storbritannia har kanskje tatt dette et skritt for langt, ved at man kun har tre fag de to siste årene i mange tilfeller, sier han, men trekker frem International Baccalaureate-linjen ( IB ) som har seks fag : Tre av dem er fordypningsfag over to år.
AP170111 - Jeg tror mange elever vil ønske å bruke mer tid på færre emner, sier Høyres Nikolai Astrup, som selv fordypet seg i bare seks fag på videregående.
AP170111 - Jeg tenker at hvis man for eksempel kunne bevege seg ned mot fem eller seks fag , kunne man få flere timer i dem og mer fordypning og gi elevene en grundigere forståelse de kan ta med seg videre til høyere utdanning.
AP170111 realfag eller gi ekstra motivasjon til elever med spesielle interesse i enkelte fag .
AP170111 3 - 4 real- og teknologifag, 3 - 4 humanistiske fag , i språk eller en kombinasjon av disse, sier han.
AP170111 | Høyre vil ha forsøk med færre fag i videregående ¶
AP170111 Ser for seg 5 - 6 fag
AP170111 Samtidig opplyser han at Høyre i utkast til nytt program legger opp til én eksamen og én karakter i norsk uavhengig av forslaget om forsøk med færre fag .
AP170111 Nikolai Astrup, nestleder i Høyres programkomité, tror færre fag vil passe noen og derfor er verdt å teste ut.
AP170111 I dag : Åtte fag annet år, syv fag tredje år ¶
AP170111 I dag : Åtte fag annet år, syv fag tredje år ¶
AP170111 Hvilke fag som skal kunne velges bort, har han ennå ikke noe svar på.
AP170111 Færre fag i enkelte andre land ¶
AP170111 Forsøk med færre fag og mer fordypning foreslås i nytt stortingsprogram.
AP170111 En samlet komité foreslår der forsøk med færre fag og mer fordypning de to siste årene i videregående skole.
AP170111 Disse elevene har i dag tilsammen åtte fag det nest siste året ( Vg2 ) og syv fag det siste året ( Vg3 ).
AP170111 Disse elevene har i dag tilsammen åtte fag det nest siste året ( Vg2 ) og syv fag det siste året ( Vg3 ).
AP170111 Det er forklaringen på hvorfor Høyre ikke vil nøye seg med å legge til rette for flere IB-linjer, men i tillegg iverksette forsøk med færre fag innenfor ordinær videregående skole i Norge.
AP170111 Astrup viser til at elever i en del andre land har færre fag og mer spesialisering enn norske elever.
AP170111 .- Norsk er grunnleggende kompetanse som alle bør ha, sier han og tar til orde for at det også kan være fornuftig å beholde kroppsøving som obligatorisk fag med samme timetall som i dag.
AP170111 - Storbritannia har kanskje tatt dette et skritt for langt, ved at man kun har tre fag de to siste årene i mange tilfeller, sier han, men trekker frem International Baccalaureate-linjen ( IB ) som har seks fag : Tre av dem er fordypningsfag over to år.
AP170111 - Storbritannia har kanskje tatt dette et skritt for langt, ved at man kun har tre fag de to siste årene i mange tilfeller, sier han, men trekker frem International Baccalaureate-linjen ( IB ) som har seks fag : Tre av dem er fordypningsfag over to år.
AP170111 - Jeg tror mange elever vil ønske å bruke mer tid på færre emner, sier Høyres Nikolai Astrup, som selv fordypet seg i bare seks fag på videregående.
AP170111 - Jeg tenker at hvis man for eksempel kunne bevege seg ned mot fem eller seks fag , kunne man få flere timer i dem og mer fordypning og gi elevene en grundigere forståelse de kan ta med seg videre til høyere utdanning.
AP170111 realfag eller gi ekstra motivasjon til elever med spesielle interesse i enkelte fag .
AP170111 3 - 4 real- og teknologifag, 3 - 4 humanistiske fag , i språk eller en kombinasjon av disse, sier han.
AP170111 NHO sa nylig at det er for mange økonomiske masterprogram i Norge, man burde heller satse på teknologiske fag .
DB170110 Skogen Lund beklaget seg over at samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag var i vekst, at realfag og ingeniørfag var i tilbakegang, og at dette sluset studentene inn i det offentlige i stedet for å stimulere til å bli det Skogen Lund og NHO mener de burde bli : Produktive teknologer til nytte for næringslivet.
DB170110 Mange av de som fordyper seg i humanistiske eller samfunnsvitenskapelige fag kan finne tornefrie veier inn i private bedrifter.
DB170110 Innenfor alle fag er det mange som ikke jobber med eksakt det masteroppgaven deres handlet om, men som bruker ideene og metodene derfra til å dekke et eksisterende behov.
DB170110 I dagene som fulgte, kunne ledere i norsk akademia enkelt skyte ned de fleste påstandene : Det er større vekst innenfor realfag enn humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag ved universitetene, mange humanister får jobb i privat sektor, og realister er blant de som strever med å få jobb etter studiene.
DB170110 For det tredje : I likhet med matematikere og økonomer kan sosiologer og litteraturvitere kombinere fag med arbeidserfaring og egne ideer for å bli ettertraktede på arbeidsmarkedet.
BT170110 I fremtiden tror jeg vi vil oppleve økt press for å legge ned små fag og for sterkere konsentrasjon. | - Tror ikke det er fare for at Bybanen blir stengt ¶
BT170110 - Premissene på kort sikt er å videreføre som i dag, med aktivitet på dagens fem campuser, og uten sentralisering eller flytting av fag .
FV170109 Hvordan kan foreldre selv hjelpe barnet sitt til å oppleve maksimal mestring i ulike fag og gjøremål ?
DN170108 De nye plassene fordeler seg på praktisk-pedagogisk utdannelse ( PPU ) for søkere med bakgrunn i fag som matematikk, naturfag og teknologi, både for allmennfag- og yrkesfaglærere.
BT170107 Til overmål erklærer disse vordende pedagogene at « hvor faglig sterk du er i et fag , har faktisk veldig lite å si ».
SA170106 Ungt og annerledes fag
SA170106 Men er dette med risiko et eget fag spør du kanskje ?
SA170106 Men det er et ungt og annerledes fag .
SA170106 Det er et viktig fag .
BT170106 Hun vil ha færre studieprogrammer og færre studenter i samfunnsfag og humanistiske fag , og flere studenter innen realfag og teknologi.
BT170106 Hun vil ha færre studieprogrammer og færre studenter i samfunnsfag og humanistiske fag , og flere studenter innen realfag og teknologi.
DN170105 Tvangsingeniører Nedleggelse av masterprogram i andre fag enn realfag er neppe veien å gå dersom målet er flere dyktige ingeniører. mer ¶
AP170104 I Aftenposten mandag gikk NHO-sjefen Kristin Skogen Lund inn for å redusere antall mastergrader innenfor samfunnsfag og humanistiske fag .
AP170104 Hele opplysningstiden og den påfølgende vitenskapelige revolusjon og samfunnsutvikling er i vesentlig grad drevet av universitetene, og spesielt innen teknologiske fag , realfag og medisin leveres kontinuerlig patenter og kommersielle nyvinninger.
DN170103 Vi må utvikle skjæringsflatene mellom ulike fag , for mange av løsningene ligger der, sier universitetsrektor Mari Sundli Tveit.
DN170103 Ved siden av færre studieprogrammer og færre studenter i samfunnsfag og humanistiske fag , mener NHO flere studenter må spores inn på realfag og teknologi.
DN170103 Det må bli færre studenter i samfunnsfag og humanistiske fag .
DN170103 - Det er en klar systemsvikt når vi ser at den store veksten innen utdanning har skjedd i samfunnsfag og humanistiske fag .
BT170102 Ved siden av færre studieprogrammer og færre studenter i samfunnsfag og humanistiske fag , mener NHO flere studenter må spores inn på realfag og teknologi.
BT170102 Det må bli færre studenter i samfunnsfag og humanistiske fag .
BT170102 - Det er en klar systemsvikt når vi ser at den store veksten innen utdanning har skjedd i samfunnsfag og humanistiske fag .
BT170102 Ved siden av færre studieprogrammer og færre studenter i samfunnsfag og humanistiske fag , mener NHO flere studenter må spores inn på realfag og teknologi.
BT170102 Det må bli færre studenter i samfunnsfag og humanistiske fag .
BT170102 - Det er en klar systemsvikt når vi ser at den store veksten innen utdanning har skjedd i samfunnsfag og humanistiske fag .
AP170102 Færre studieprogrammer og færre studenter i samfunnsfag og humanistiske fag .
AP170102 Det skal ikke lønne seg å tilby stadig nye, billige studieprogrammer innenfor samfunnsfag og humanistiske fag .
AP170102 - For UiOs tilfelle stemmer det ikke at veksten i studieplasser de siste årene har kommet innenfor samfunnsfag og humanistiske fag .
AP170102 - Det er en klar systemsvikt når vi ser at den store veksten innen utdanning har skjedd i samfunnsfag og humanistiske fag .
SA170101 Julen behandles i flere fag , og vi har både julekrybbe, Lucia-tog og ukentlig julesangsamling med alle elever.
AP161219 Lærerne derimot må ta igjen disse timene i andre fag eller klasser, sier Handal.
AP161219 Lektorlaget « mener praksisen er hårreisende, når skolelederne vet at « alternative dager » og trekk-eksamener kommer og vil « stjele » timer fra fag , men allikevel ikke tar høyde for det. » - Når vi krever at elevene må dokumentere fraværet sitt, må skolene dokumenterer at elevene får alle timene de har krav på.
AP161213 Vi skal være engasjerte i skolearbeidet, slik at vi kommer oss gjennom videregående, og ikke må ta opp fag på grunn av fylla.
AP161213 Vi skal være engasjerte i skolearbeidet, slik at vi kommer oss gjennom videregående, og ikke må ta opp fag på grunn av fylla skriver Gutt fra Vestfold ( 17 ).
AP161212 - Vi går inn i dette fordi vi ser at Westerdals fag er komplimentære med våre, og disse to skolene vil utfylle hverandre.
AP161211 Det ser vi i alle fag , også i lesing, og det gjelder særlig guttene.
AP161211 Norske elever gjør det bedre enn OECD-gjennomsnittet i alle fag i PISA-testen.
AP161211 Men etter en uke der elevers gode prestasjoner i fag har stått i sentrum, er det greit å minne om Abels umiddelbare kommentar til PISA : ¶
AP161211 Det har vekket den gamle debatten om man skal satse på fag og kunnskap eller på at barnet skal trives på skolen.
AP161204 Riktignok måler PISA tre sentrale fag , og « sjokket » var delaktig i en nødvendig bevegelse bort fra skoletrivsel til skolelæring.
BT161123 Vi vil fortelle deg noe : Hvor faglig sterk du er i et fag , har faktisk veldig lite å si.
BT161123 Skole er så mye mer enn bare fag .
AP161115 I løpet av et innføringstilbud fra 3 måneder til to år klarer mange å følge ordinær opplæring i norsk skole med ekstra støtte i norsk og andre fag .
AP161115 Hun sier at lærere må kunne arbeide med språk i alle fag og bidra til at alle elever deltar aktivt og lærer noe.
AP161115 De omgås samtidig andre elever og har et tilrettelagt opplegg i fem fag .
AP161104 Som er blitt forlovet, jobber, tar opp fag og skal ta høyere utdanning.
AP161010 Ti år etter at Kunnskapsløftet ble innført, behandler Stortinget en omfattende skolemelding med navnet « Fag - fordypning - forståelse ».
AP161010 Fellesverdier i formålsparagrafen - respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet - skal innlemmes i alle fag og på alle nivåer i skolen, på samme måte som de grunnleggende ferdighetene. 5.
AP161005 Jeg vil nødig løpe andres ærend, og jeg har respekt for at mediehåndtering - altså å håndtere sånne som meg - er et eget fag .
SA161001 Ved å utfordre hverandres løsninger på tvers av fag og oppgaver, utvikles innsikt i hvordan andre ser situasjonen.
SA161001 Dette gav dem mye erfaring og innsikt i ulike fag og yrker, og gjorde det lett å trekke andre uformelt inn i diskusjoner om løsninger.
SA161001 Det finnes en del studier om hvordan ulike fag utvikler egne fagspråk og forståelser som gjør at tverrfaglig samarbeid om innovasjon blir utfordrende, ganske enkelt fordi man forstår samme situasjon ulikt.
AP160928 Rektorer har vurdert nyutdannede lærere på en skala fra 1 til 6 : Gode i fag , dårligere på sosial kompetanse.
AP160924 Denne problemstillingen gjør vi noe med nå, sier Monica Joteig, leder ved Fag og kvalitetsutvikling i Barnehageenheten i Alna.
BT160921 Fotball eret fag .
BT160921 Et fag må læres.
AA160920 De er mer opptatt av om læreren har disse kvalitetene fremfor om han eller hun er flink til å lære bort fag .
AP160916 Koding som fag i skolen svarer på disse utfordringene, for kodeferdighet gir allmenndannelse for fremtiden.
BT160915 - Fotball er faktisk et fag , legger han til.
FV160912 Det glemmer han da neste spørsmål, fra min sidemann, handler om fag .
AP160912 Så, hvordan kan man lage oppstyr over å la elever « kun skulke ti prosent i hvert fag », hvert halvår ?
AP160908 Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag , vil vedkommende som hovedregel ikke ha rett til karakter.
AP160908 Dette gjør de fordi de frykter at barnet skal få mer enn ti proset fravær i et fag uten gyldig grunn, og dermed miste rett til karakter.
AP160907 Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag , vil eleven som hovedregel ikke ha rett til karakter.
AP160907 Han viser også til at yrkesfagelever, som Kuben har mange av, har mange fag med få timer i uken, og at de dermed er mer utsatt enn andre for fraværsgrensen.
AP160828 Rådgiverne må årlig oppdatere seg på fag og regelverk, samt løse et etisk dilemma for at autorisasjonen fortsatt skal være aktiv.
AP160823 Elever som går på videregående skole, kan ikke ha mer enn ti prosent udokumentert fravær i et fag .
AP160823 Elever på videregående skole som har ti prosent fravær i et fag - ureglementert fravær får ikke godkjent vitnemål.
AP160820 Dagens skolesystem gir kun de som er gode i de fleste fag en sjanse til og forsette, akkurat hvor de selv vil. 3rd-party-bio ¶
SA160818 Vil det nye emnet livsmestring, som skal bakes inn i skolens fag , gjøre at vi blir mer rustet til å si samlet fra når rettsikkerheten og menneskerettigheter ikke blir ivaretatt ?
SA160818 Hvordan kan foreldre selv hjelpe barnet sitt til å oppleve maksimal mestring i ulike fag og gjøremål ?
BT160818 Hvordan kan foreldre selv hjelpe barnet sitt til å oppleve maksimal mestring i ulike fag og gjøremål ?
AP160818 | Rektorer om nyutdannede lærere : Gode i fag , dårligere på sosial kompetanse ¶
AP160818 Dekan Knut Patrick Hanevik har merket seg at skolelederne etterlyser noe annet enn Regjeringen.- Det er interessant når den politiske diskusjonen har vært at vi må legge mer vekt på fag .
AP160818 - Det er bra og veldig viktig at de nyutdannede lærerne er gode på fag , sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
AP160818 Hvordan kan foreldre selv hjelpe barnet sitt til å oppleve maksimal mestring i ulike fag og gjøremål ?
VG160803 Kjønnspoeng hører fortiden til, sa flere studenter til Adresseavisen etter at NTNU fjernet ekstrapoeng for jenter som søker seg inn på fag som nanoteknologi, industriell økonomi og teknologiledelse.
AP160802 Rettslære er et fag som omhandler juridisk metode og skraper på overflaten av de største rettsområdene.
BT160724 I teknologiske fag er det ofte mangel på kvinnelige søkere, likevel vil kjønnspoeng eller kvotering ha begrenset effekt.
BT160721 Universitetet i Oslo har gjort det samme, og flere andre fag kan være aktuelle for kvotering.
BT160721 Likevel økte søkertallene fra kvinner også i fag uten kvotering.
DB160623 De siste tiårene har det akademiske og vitenskapelige vært det høythengende gulleplet å strekke seg etter, for studenter og fag og institusjoner.
DB160623 De siste dagene har Klassekampen hatt en serie om hvordan artikler og oppgaver innenfor humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag blir grumset til av studenter som prøver å leve opp til forventningen om å nærme seg problemstillingen sin fra et spesifikt teoretisk ståsted, men ender opp med å presse det de skriver om inn i en type ordforråd som mest blir forfjamsende, både for dem selv og de som l
AP160620 » Derfor bør programmering ikke bare bli et obligatorisk fag, men flettes inn i alle fag i skolen.
AP160620 » Derfor bør programmering ikke bare bli et obligatorisk fag , men flettes inn i alle fag i skolen.
AP160620 Men digital rørlegging er et viktig fag , med stort behov for håndverkere.
AP160620 Koding i alle fag
AP160620 Da leser vi i kronikken til de tre digitale rørleggerne at « rørlegging både kan og bør flettes inn i alle fag i skolen », noe som er absurd.
AP160620 At « rørlegging bidrar til at man lærer å tenke på en måte som er overførbar til mange aspekter av livet », er like sant for andre fag .
AP160620 ( Med tillatelse fra The Next Rembrandt )¶Slik tegner og forteller deltagerne i prosjektet om sine mål Den enorme databasen vil gjøre det mulig å måle humanistiske fag på en ny måte.
AP160617 - Som jeg sa til de da jeg la frem mitt fagmilitære råd er min vurdering bytter utelukkende på fag kombinert med kostnader.
SA160611 En mann som kunne sitt fag , men som også hadde siderogtrekk som gjorde ham spesiell.
AP160611 En mann som kunne sitt fag , men som også hadde siderogtrekk som gjorde ham spesiell.
AP160610 Jeg håper du fortsatt har i bakhodet at dette kommer fra en person som liker gym, og synes det er et morsomt fag .
AP160607 Vektlegging av IKT i alle fag .
AP160607 Må være profesjonsrettede, inneholde fagdidaktikk og svare til fag i læreplanen for grunnskolen.
AP160607 Bruke IKT i alle fag , og gi elevene opplæring i digitale ferdigheter.
AP160602 Jeg har valgt samfunnsfaglige fag og praktisk matte.
AP160510 klasse i alle fag .
AP160510 klasse i alle fag .
NL160429 Alle disse har fått følge med på lasset og fått ta fag de trenger for å få et komplett vitnemål.
BT160412 Programmer som dette gir innsikt i psykologien som fag , og støtter opp rundt kollektive tanker om hva psykologi er.
BT160412 Jeg forstår at det kan være vanskelig å se nytteverdien av psykologi som fag dersom man ikke allerede innehar kunnskap om hva psykologien omfatter.
AP160411 Den overser at det offentlige også må gi signaler og muligheter for å styrke fag , tema og teknologiområder.
AP160402 Ønskelig med relevante fag eller grader fra høyskoler eller universitet.
AP160402 Vi har en del etatsspesifikke fag , som det å øve oss på å finne gjemte ting.
SA160321 Skal vi lykkes med intensjonen om inklusjon, trenger vi både kompetanse i fag , pedagogikk og spesialpedagogikk.
SA160321 Jeg ser det positivt at lærerutdanningen blir femårig og at framtidige lærere får større fordypning i fag .
SA160321 ) ¶ | Fag er bra, men er skolefag alt ?
AP160318 Et annet eksempel er å gjøre unntak fra opplæringsmål i norsk og samfunnsfag ved å legge inn andre fag eller temaer i undervisningen.
AP160312 Skolen jobber med å videreutvikle fagtilbudet sitt, og Jacobsen tror at elevenes mulighet til å kombinere fag fra studiespesialisering og idrettsfag kan være en grunn til at mange velger Lambertseter.
AP160312 Skolen jobber med å videreutvikle fagtilbudet sitt, og Jacobsen tror at elevenes mulighet til å kombinere fag fra studiespesialisering og idrettsfag kan være en grunn til at mange velger Lambertseter.
AP160311 For dere som ikke vet det, så er ikke et vitnemål gyldig hvis det mangler et fag .
AP160307 løpet av skoletiden hadde jentene i Oslo i 1955 hatt 432 færre timer i teoretiske fag enn guttene.
AP160304 Håndverket fortjener at vi står på videre, men betydningen av våre fag må bli verdsatt og håndverksfagene må få den status de fortjener.
AP160301 I tillegg prøver nå NOKUT ut felles eksamen og sensur i enkelte fag .
AP160228 Russisk skole med streng disiplin og mye pugging har hatt en god standard, særlig innen matematikk og teknisk fag .
AP160227 klasse har siden 2008/09 hatt utdanningsvalg ( UDV ) som et obligatorisk fag der de kan prøve ut interesser og som skal gi orientering om utdanning og yrker.
AP160224 Det kan virke som han bevisst utfordrer grensene for hva den såkalt gode smakens voktere oppfatter som dårlig humor, men glemmer samtidig at komedie også er et fag som krever snert, presisjon og timing, uavhengig av hvor lavpannet den er ment å være. | « Mustang : » Sterk historie om det du ikke skal tåle ¶
AP160216 Studier av menn i omsorgsyrker viser til stereotypier om at sykepleieryrket er et feminint fag .
AP160216 Stedet har et ledende forskningssenter og en videregående skole med søkelys på fag som er spesielt nyttige i kreftforskning og i helseindustri.
AP160216 Vi snakker forøvrig her om et fag der vi ikke sjelden hører forelesere henvise til « forskningen min », når de snakker om sin egen bachelor - eller masteroppgave.
AP160216 I et fag som etikk viser samtlige av veilederne til en etikkbok vi i hemmelighet anbefales å bruke.
AP160213 Gunnar Breivik, professor emeritus i samfunnsvitenskapelige fag ved Norges idrettshøgskole, er enig i at tidlig utvelgelse og spesialisering er et uvesen.
AP160208 Ungdom velger andre fag enn mat og service ¶
AP160208 Det finnes ulike grunner til at ungdom velger andre fag enn mat og service.
AP160204 Det finnes ledere som klarer å stå opp for fag , kvalitet og pasienter oppover i systemet.
AP160204 Målet for satsningen var å tilby komplette læremidler i alle fag i videregående opplæring.
SA160202 Tro det eller ei, men det skal nemlig mye til for å stryke i et fag , og det skal mye til for å stryke praksisperioden.
AP160202 Også blant utvekslingsstudentene er økonomi og administrasjon mest populært, med naturvitenskapelige og tekniske fag på andreplass.
AP160202 NHH-forskerne Kjetil Bjorvatn og Morten Sæthre har gjort undersøkelser som viser at det er en klar sammenheng mellom hvilke karakter deres studenter hadde i bestemte fag på videregående og hvordan de senere presterer under NHH-studier.
AP160202 Man kunne for eksempel sett for seg at denne karakteren telte dobbelt så mye som karakteren i andre fag som er mindre relevante for studiene.
AP160202 Han påpeker at mange bruker mye tid og krefter på å ta opp fag for å skaffe seg nok poeng til å komme inn.
AP160202 - Med en slik ordning ville en elev på videregående som siktet seg inn mot å studere på NHH i større grad kunne fokusere på de fagene som er relevante og slippe at karakterer i mindre viktige fag skal ødelegge for deg, mener han.
AP160202 - En mulighet kunne være å si at henholdsvis matte- eller norskkarakteren telte mer enn karakteren i andre fag når du skulle søke deg inn til dette studiet.
AP160201 Men de som kanskje sliter i norsk sidemål eller i et annet fag som ikke er direkte relevant for studiet, vil for eksempel gjennom et motivasjonsbrev kunne vise at de kan gjøre det godt i dette studiet sier leder Kristoffer Hansen i Elevorganisasjonen. Én av tre tenåringer er kronisk stresset.
AP160201 De minner også om at mens studiespesialisering på videregående består av mange ulike fag , er høyere utdanning mer spesialisert.
AP160130 I den franske byen Toulouse studerer en gjeng nordmenn som gjør akkurat det Regjeringen ber om, de lærer både fag og et tredje språk.
AP160130 I den franske byen Toulouse studerer en gjeng nordmenn som gjør akkurat det Regjeringen ber om, de lærer både fag og et tredje språk.
AP160124 Det finnes omtrent 185 programområder i den videregående skolen som fører frem til en yrkeskompetanse med fag - eller svennebrev.
AP160122 Tre timer om dagen vies til fag .
AA160122 Tre timer om dagen vies til fag .
AA160122 Tre timer om dagen vies til fag .
AP160118 For eksempel ved i større grad å styre studentenes studievalg i sterkere grad med rabatter i studielånsordningen for fag hvor det er stor etterspørsel.
DB160115 Ingen fag blir kontrollert så grundig som norskfaget.
AP160115 | Foreldrene mine forventer at jeg får 5 og 6 i alle fag
AP160115 For hos meg er 5 forventet karakter, og foreldrene mine forventer at jeg får det i alle fag . 5 er forventet karakter, og foreldrene mine forventer at jeg får det i alle fag.
AP160115 5 er forventet karakter, og foreldrene mine forventer at jeg får det i alle fag .
AP160111 Når det er på plass, kan vi kombinere fag og didaktikk.
AP160108 - Du er både arkitekt og interiørarkitekt, og kan fortelle litt om skillelinjer og likheter mellom de to fag .
SA160104 Alt handler om sak og fag , og da kan du være ganske kritisk, for ingen tar det personlig.
AP160104 Alt handler om sak og fag , og da kan du være ganske kritisk, for ingen tar det personlig.
AP160104> Alt handler om sak og fag , og da kan du være ganske kritisk, for ingen tar det personlig.
AP160104> target="avis" href= Alt handler om sak og fag , og da kan du være ganske kritisk, for ingen tar det personlig.
AP160104> target="avis" href= target="avis" href= Alt handler om sak og fag , og da kan du være ganske kritisk, for ingen tar det personlig.