AA171216 Artikler i Adresseavisen denne uken avdekker uholdbare forhold, et høyt konfliktnivå og et undervisningsmiljø som ødelegger for elevenes læring og trivsel.
NL171215 Totaløkonomien setter de hardeste grensene for hva fylkeskommunen kan få til, men vår rullering og justering av tilbud styres i all hovedsak av elevenes manglende innsøkning, samt lav tilgang på læreplasser for noen tilbud.
AP171215 Så, hva annet kunne jeg gjøre enn å love at elevenes egen organisasjon skulle stanse kuttet ?
DA171212 Satsingen på 600 flere lærere på ungdomsskoletrinnet har ikke gitt noen bedring i elevenes karakterer.
DA171212 Dette tyder på at opplevelsen av effekt ikke gir noe godt mål på faktiske effekter på elevenes resultater, sier Kirkebøen.
AP171212 Satsingen på 600 flere lærere på ungdomsskoletrinnet har ikke gitt noen bedring i elevenes karakterer.
AP171212 Dette tyder på at opplevelsen av effekt ikke gir noe godt mål på faktiske effekter på elevenes resultater, sier Kirkebøen.
AP171212 « En målsetning med tiltaket var å øke elevenes læringsutbytte.
AP171212 For kongstanken med dette forsøket til 1,5 milliarder kroner var at det skulle øke elevenes læringsutbytte.
DA171211 I mange av elevenes hjemland går flere yrker nærmest i arv, og man lærer de praktiske ferdighetene fra tidlig barndom av.
AP171211 Studien vi har gjennomført tyder altså på at skolekonteksten har stor betydning for hvordan elevenes alkoholbruk utvikler seg.
AP171211 Nesten all forskning om lærertetthet viser at flere lærere i seg selv ikke vil ha noen avgjørende betydning for elevenes læring.
AP171211 Komparative studier viser en klar fremgang i elevenes leseferdigheter, mens nasjonale prøver viser en fremgang i regning - uten at dette har gått på bekostning av elevenes trivsel eller følelse av tilhørighet til skolen.
AP171211 Komparative studier viser en klar fremgang i elevenes leseferdigheter, mens nasjonale prøver viser en fremgang i regning - uten at dette har gått på bekostning av elevenes trivsel eller følelse av tilhørighet til skolen.
AP171206 For første gang har undersøkelsen også testet elevenes ferdigheter i lesing på internett.
AP171206 Det er bred enighet om at sosioøkonomisk bakgrunn, og da spesielt foreldrenes utdanningsnivå, har mye å si for elevenes skoleresultater.
DA171205 * Det settes inn tidligere innsats i elevenes norskopplæring.
AP171205 For det første fordi grundige studier, blant annet en fra SSB, viser at klassestørrelse ikke har noen effekt på elevenes læring.
AP171205 For det første fordi grundige studier viser at klassestørrelse ikke har noen effekt på elevenes læring.
AP171203 De fleste lærerstudenter vil bruke mye av dette året til på en eller annen måte å studere og reflektere profesjonsfaglig ( integrere pedagogikk, disiplinkunnskap og didaktikk ) i forhold til skolens, lærernes eller elevenes praksiser.
BT171202 Ulike hensyn må veies opp mot hverandre, blant annet hensynet til « elevenes beste », som det tidligere har vært påpekt.
BT171202 Elevene sier de føler sterk tilhørighet og trygghet i denne typen klasser, noe som utvilsomt er positivt for elevenes læring.
SA171201 Ifølge siste TIMSS-undersøkelse fra 2015, ( Trends in International Mathematics and Science Study ) som måler elevenes kompetanse i matematikk og naturfag på 4./5. og 8./9. trinn, presterer norske skolebarn dårligst i fysikk og kjemi.
DA171130 « Godt skoleeierskap innebærer å ta inn over seg elevenes , lærernes og skoleledelsens erfaringer og synspunkter når det gjelder deltakelse i ulike satsinger, bruk av ulike programmer, lokal kartlegging og lignende. » uttalte kunnskapsministeren.
AP171129 Før ble ikke elevenes psykiske problemer oppdaget av verken skolen eller skolehelsetjenesten, fordi skolen ikke var forpliktet til å følge opp elever med mye fravær.
AP171129 Skolen er elevenes arbeidsplass.
AP171129 Ikke bare for karakterer eller testresultater, men også for elevenes opplevelse av å bli sett. 3rd-party-bio ¶
AP171126 Tidligere skolebyråd Torger Ødegaard ( H ) innførte østkanttillegg i lærerlønnen, og Høyre-byrådet gjorde skolebevilgningene avhengige av elevenes sosiale bakgrunn.
AP171126 Langt fra alle i Oslo kommer fra ressurssterke hjem - snarere er variasjonen i elevenes sosiale bakgrunn og forutsetninger svært stor.
AP171126 Fortsatt er elevenes prestasjoner i utdanningssystemet ubønnhørlig knyttet til foreldrenes inntekts- og særlig utdanningsnivå.
DB171124 Hva angår det første, er de sprikende forskningsresultatene først og fremst et tegn på at det trengs mer kunnskap før noen kan si med sikkerhet at flere lærere per elev vil virke gunstig inn på elevenes læring.
AA171123 Skal vi lykkes må vi erkjenne at elevenes behov øker i kompleksitet.
SA171121 Burde man ikke også ta elevenes ytringer og ønsker på alvor ?
BT171121 | Vil fjerne elevenes talsmann ¶
AP171121 - Det er veldig viktig for elevenes rettigheter at dette gjøres så likt som mulig.
DA171116 - Lærerne må få anledning til å sette elevenes behov først og gjøre profesjonelle vurderinger.
AA171116 34 skoler i Norge deltok i prosjektet der hensikten var å vurdere hvordan en utvidet skoledag kunne bidra til å styrke elevenes læring og motvirke reproduksjon av sosial ulikhet i skolen.
DA171113 Elevenes innsats skal gi minst 250 kroner per hode.
DB171109 De har også snakket med flere faste ansatte som beskriver elevenes forhold som « dårlige og ydmykende ».
DA171109 mai, sa skoledirektør Astrid Søgnen : « Ingen må være i tvil om at lærernes og elevenes trygghet har høyeste prioritet ».
VG171108 Disse teller ikke for elevenes karakterer.
DA171108 - Selv om Gamlebyen er så nær fjorden er det fortsatt slik at mange aldri har vært ute i båt, sier elevenes lærer Hedvig H.
DA171108 Selv om elevenes stykkpris varierer etter studieprogram, vil en elev minimum bety 74.339 kroner i inntekt for skolen.
VG171107 - Jeg er bekymret over at vi ser økende kjønnsforskjeller når det gjelder elevenes demokratiforståelse.
BT171107 Amalie hadde blikk for elevenes talenter.
AA171106 Samspillet mellom lærer og elev er det viktigste verktøyet for å utvikle elevenes tenkning.
AA171106 For å ivareta skolens rolle som samfunnsutvikler må vi lytte til elevenes rop om at det ikke er alt som telles som teller i skolen.
AA171106 : « Skolen skal støtte elevenes danning og bidra til at de utvikler helhetlig kompetanse » ¶
AP171105 Grunnen til at vi trenger en minstenorm for lærertetthet, er at politikere på kommunenivå i mange år har nedprioritert skole på en måte som svekker elevenes rett til et likeverdig skoletilbud.
SA171103 Teknologien skal bli en del av skolen på lærernes og elevenes premisser, slik at den oppleves som et nyttig verktøy.
DA171103 - Å skulle lede og undervise en slik gruppe ville være svært utfordrende, og det er vanskelig å se for seg at elevenes muligheter til læring vil være særlig gode under slike forutsetninger.
DA171103 Det er totalt uakseptabelt, og det er viktig at skolene tar dette på alvor og ikke mener det er elevenes skyld.
SA171101 Å satse på elevenes sosiale og emosjonelle kompetanser er et tiltak som også gir mer læring i fag.
SA171101 Tvert imot viser flere randomiserte kontrollerte forsøk at dette arbeidet, i tillegg til å styrke elevenes sosiale og emosjonelle kompetanse, styrker de faglige prestasjonene.
SA171101 OECD-rapporten « Skills for Social Progress : The Power of Social and Emotional Skills » handler om hvordan en skole som systematisk støtter opp om elevenes sosiale og emosjonelle utvikling, vil gi en mer innovativ, lærende og omstillingsdyktig arbeidsstyrke.
SA171101 Kanskje ikke så overraskende viser denne forskningen at elevenes sosiale og emosjonelle kompetanser er viktige for elevenes faglige læring, og for hvordan de senere lykkes med utdannelse, arbeid og i eget liv.
SA171101 Kanskje ikke så overraskende viser denne forskningen at elevenes sosiale og emosjonelle kompetanser er viktige for elevenes faglige læring, og for hvordan de senere lykkes med utdannelse, arbeid og i eget liv.
SA171101 KOMMENTAR : En skole som systematisk støtter opp om elevenes sosiale og emosjonelle utvikling, kan gi en mer omstillingsdyktig, lærende og innovativ arbeidsstyrke.
SA171101 I noen av de mest anerkjente offentlige skoledistriktene i USA har en systematisk lærerpraksis som styrker elevenes sosiale og emosjonelle kompetanser blitt en selvfølgelighet.
SA171101 Det regjeringsoppnevnte Ludvigsenutvalget, som jeg selv var medlem av, var tydelig på at skolen må jobbe mer systematisk med elevenes sosiale og emosjonelle læring ( NOU 2015 : 8.
SA171101 Det er viktig å understreke at slike skoler, som jobber systematisk for å støtte elevenes sosiale og emosjonelle utvikling, ikke står i motsetning til en kunnskapsorientert skole.
DA171031 En oversikt over antall elevplasser opprettet på Vg1 studiespesialisering ved hver enkelt skole, viser at noen skoler er svært ettertraktet mens andre står langt nede på elevenes ønskeliste.
AP171031 En SSB-studie viser at klassestørrelse ikke har noen effekt på elevenes læring, mens barnehageforskere mener at mindre, mer stabile barnegrupper er til barnas beste.
SA171030 Hensynet til elevenes læring må være retningsgivende for all utvikling i skolen.
SA171030 DEBATT : Når lærerorganisasjonene og KS nå skal forhandle om ny arbeidstidsavtale, må hensynet til elevenes læring settes i første rekke.
NL171030 Hensynet til elevenes læring må være retningsgivende for all utvikling i skolen.
DA171030 Hva er grunnen til at et stort flertall av norske skoler ikke forholder seg til forskning og elevenes biologiske behov i dag ?
AP171030 - Mobilitet er, i motsetning til foreldres utdanning og inntekt, ikke noe som påviselig kan kobles direkte til elevenes resultater.
BT171029 Elevenes utfordringer og problemstillinger er komplekse og svært ulike.
AP171029 | Kameraovervåkning i Oslo-skolen er en alvorlig inngripen i elevenes liv Simon Seland ¶
AP171029 Dette er en grov krenkelse av elevenes personvern og feil løsning for å få bukt med trussel- og voldsproblemene på flere videregående skoler i byen. 3rd-party-bio ¶
AP171029 Dette er en grov krenkelse av elevenes personvern og feil løsning for å få bukt med trussel- og voldsproblemene på flere videregående skoler i byen.
AP171026 - Vår gjennomgang av sakkyndige vurderinger viser også at PP-tjenesten i veldig stor grad plasserer årsaken til elevenes vansker inne i barnet selv.
VG171025 Det dreier seg ikke bare om trygghet på skolen, men også om elevenes personvern.
VG171025 Jeg registrerer at karakteristikkene kommer fra regjeringens side, jeg har ikke tenkt å gjøre det samme, svarer Huitfeldt på anklagene fra Elevenes .
DB171025 En stor undersøkelse i USA fra 2014 konkluderte med at klassestørrelse har stor betydning for elevenes langtidseffekt av undervisningen.
BT171025 Utdanningsdirektoratet advarer mot dette : « Lekser må ikke underminere elevenes motivasjon.
VG171024 Før hun gikk tilbake på forbudet, mente den fungerende rektoren imidlertid at forbudet hadde gitt en merkbar forbedring i elevenes oppførsel etter at det ble innført mandag.
VG171024 Funnene koker ned til tre viktige årsaksfaktorer til elevenes stress : ¶ * 1 Stress som følge av lekser, prøver og tidsfrister for når skolearbeid skal være ferdig. * 1 Stress som følge av elevenes egne forventninger til seg selv og egne prestasjoner, samt ambisjoner om å for eksempel komme inn på en bestemt videregående skole eller høyere utdanning. * 1
VG171024 * 1 Stress som følge av elevenes egne forventninger til seg selv og egne prestasjoner, samt ambisjoner om å for eksempel komme inn på en bestemt videregående skole eller høyere utdanning. * 1 Stress som følge av sosiale relasjoner.
SA171024 Ordensreglementet skal regulere elevenes rettigheter og plikter på skolen, så lenge dette ikke er fastsatt i lov eller på annen måte.
SA171024 Elevenes forventninger til seg selv, og forventninger fra skolen, foreldre, lærere og samfunnet, er alle faktorer.
DB171024 Den fungerende rektoren mener imidlertid at forbudet har gitt en merkbar forbedring i elevenes oppførsel etter at det ble innført mandag.
BT171024 | Dette er elevenes egne råd mot skolestress ¶
AP171024 Elevenes forventninger til seg selv, og forventninger fra skolen, foreldre, lærere og samfunnet, er alle faktorer.
AP171024 Alle har krav på et trygt skolemiljø, sa rektor, som mente det allerede i løpet av mandagen kunne registreres merkbar forbedring i elevenes oppførsel : ¶
SA171023 Hun mener det allerede i løpet av mandagen har vært en merkbar forbedring i elevenes oppførsel.
AP171021 I slutten av september ble det kjent at rektor på Stovner videregående skole frykter for elevenes og de ansattes sikkerhet.
BT171020 I 2016 gjennomførte NOVA og AFI en studie av 20 skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø.
DN171019 Her fra da elevenes talsmann Erling Løken Andersen ( til venstre ), møtte Westerdals-rektor Tine B.
DN171019 De tidligere elevenes hovedkrav, som de vant frem med, handlet om at elevene betalte for mye i skolepenger da de gikk på privatskolen.
DN171019 Elevenes prosessfullmektiger, Morten Hugo Berger og Lars Tormodsgard i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange er fornøyde med at Westerdals ikke anker dommen.
DA171019 Politiet var tilstede på Klepp ungdomsskole torsdag morgen for å sjekke elevenes sykler.
SA171018 Lærerløft : Læreren er nøkkelen for elevenes læring.
DA171018 Ifølge Statistisk sentralbyrå kan den manglende gjennomføringen spores tilbake til elevenes læring og karakterer i grunnskolen, som igjen kan spores tilbake til elevenes sosiale bakgrunn.
DA171018 Ifølge Statistisk sentralbyrå kan den manglende gjennomføringen spores tilbake til elevenes læring og karakterer i grunnskolen, som igjen kan spores tilbake til elevenes sosiale bakgrunn.
DA171018 - Når vi legger opp til at foreldres utdanning og inntekt, samt antall barnevernsvedtak, skal påvirke skolens økonomi direkte, er det fordi forskning viser at dette har direkte innvirkning på elevenes læring og skoleresultater, sier Tellevik Dahl.
DA171018 * Det settes inn tidligere innsats i elevenes norskopplæring.
DA171017 Vel så viktig ved den danske ordningen - som at halvparten av undervisningen baseres på elevenes egne interesser, mener Nordahl er at de kan velge bort fag de er ubekvemme med, som for eksempel gym.
AP171017 Gunn Engelsrud ¶ Elevenes stemmer er avgjørende for at vi som har ansvar for undervisningen, følger fagets undervisning med et kritisk blikk.
VG171016 Lyskatedralen av gjennomsiktig glass klarer ikke å garantere for elevenes sikkerhet på skolen uten profesjonell hjelp.
SA171016 Vi må sikre at helsesøstrene har nok ressurser, er lett tilgjengelige og jobber på en best mulig måte - nettopp på grunn av deres nøkkelrolle i å skape et godt læringsmiljø og bidra til elevenes mestring av både skole og hverdag.
SA171016 Til elevenes beste.
AA171016 Å bli utsatt for mobbing er en krenkende belastning som har negative helsekonsekvenser, og hemmer elevenes læring.
AA171016 En bevissthet omkring hele konsekvenser av mobbingen kan bidra til at en ivaretar intensjonene i grunnskoleloven §9A om elevenes skolemiljø.
AP171012 Rett og slett flere voksne som kan dekke alle elevenes behov, sier Løken.
DA171011 * Konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim har innkalt til krisemøte om situasjonen etter at det toppet seg på Stovner videregående skole rett før høstferien da rektor Terje Wold varslet om at han ikke lenger kunne ta ansvar for elevenes og lærernes sikkerhet.
NL171009 Å bli utsatt for mobbing er en krenkende belastning som har negative helsekonsekvenser, og hemmer elevenes læring.
NL171009 En bevissthet omkring helekonsekvenser av mobbingen kan bidra til at en ivaretar intensjonene i grunnskoleloven §9A om elevenes skolemiljø.
AP171009 Selv i hete øyeblikk klarer du å holde hodet kaldt med fokus på elevenes beste.
SA171006 Videreføring av plikten til å arbeide systematisk for å fremme elevenes helse, miljø og trygghet.
FV171006 Videreføring av plikten til å arbeide systematisk for å fremme elevenes helse, miljø og trygghet.
DB171006 - Mange lærere kan mye om bruk av digitale verktøy og datasikkerhet, og jobber bra med elevenes grunnleggende digitale ferdigheter.
BT171006 Videreføring av plikten til å arbeide systematisk for å fremme elevenes helse, miljø og trygghet.
AP171006 Videreføring av plikten til å arbeide systematisk for å fremme elevenes helse, miljø og trygghet.
AA171006 Videreføring av plikten til å arbeide systematisk for å fremme elevenes helse, miljø og trygghet.
VG171005 Vi er også kritiske til dette fordi det vil stride mot elevenes rett til personvern, sier Chaudhry til VG.
VG171005 Leder Rahman Chaudhry i Elevorganisasjonen mener elevenes personvern trumfer behovet for video-overvåking av skoler og skolegårder for å forebygge og avdekke vold.
VG171005 Hun sier det er skolene og skoleeierne selv som må gjøre en vurdering av om det er tungtveiende grunner nok til at overvåking kan finne sted og veie dette opp mot elevenes og de ansattes personvern.
VG171005 Få med deg : Kjøper privat medietrening for Oslo-rektorer ¶ Elevenes talsmann er uenig.
VG171005 - Men rektor på Stovner videregående sier at han ikke kan garantere for hverken elevenes elller lærernes trygghet der til tross for økte ressurser de siste årene ?
AA171003 - Saken og elevenes engasjement er et kjempefint utgangspunkt for undervisning.
AA171003 - Er ikke elevenes initiativ først fremst positivt og viktigere enn nitid praktisering av fraværsregler ?
AA171003 - Christensen og Thora Storm-ledelsen sier ingenting om Abbasi-saken, bare at de støtter elevenes engasjement ?
AA171003 Jeg tror at det å synge bedrer læringsmiljøet og elevenes motivasjon og konsentrasjon.
AA171003 I tillegg kan det å synge ha en verdi som støtte og verktøy i andre fag, som en del av utvikling av læringsmiljøet på skolen og som en del av elevenes kognitive og språklige utvikling.
AA171002 Rektor Mette Winsnes Råberg ved Rosenborg ungdomsskole varslet fredag samtlige foreldre om elevenes ønske om å delta i demonstrasjonen. 15 år gamle Ehsan Abbasi er elev ved skolen.
AA171002 Elevenes engasjement for Abbasi-familien er unik, sier skoleleder.
AP170929 Tidligere denne uken ble det kjent via Dagsavisen at rektoren ved Stovner videregående skole har sendt en e-post til sjefene i Oslo kommune der det går frem at han frykter for både elevenes og lærernes sikkerhet.
AA170929 Tidligere denne uken ble det kjent via Dagsavisen at rektoren ved Stovner videregående skole har sendt en epost til sjefene i Oslo kommune der det går fram at han frykter for både elevenes og lærernes sikkerhet.
VG170928 Samtidig som skolen har ansvaret for elevenes digitale dannelse.
DA170927 Læreren, som opplevde situasjonen som truende, valgte av hensyn til de andre elevenes sikkerhet, å sende disse hjem umiddelbart.
AP170927 Ikke bare for elevenes eget beste, men også fordi det vil spare samfunnet for millioner av kroner i form av reduserte utgifter til psykologer og behandlere.
SA170926 Videreføring av plikten til å arbeide systematisk for å fremme elevenes helse, miljø og trygghet.i ¶
BT170926 Videreføring av plikten til å arbeide systematisk for å fremme elevenes helse, miljø og trygghet.
AP170926 Videreføring av plikten til å arbeide systematisk for å fremme elevenes helse, miljø og trygghet.
AP170922 Og med det mener vi IKKE LeseUtviklingSkjemaet for kartlegging av elevenes ferdigheter ( LUS ), for øvrig etterlyst ved flere anledninger.
DB170921 På hjemmesidene sine skriver Udir at formålet med de nasjonale prøvene er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk.
DB170921 Også elevenes foreldre reagerer.
AA170921 På hjemmesidene sine skriver Utdanningsdirektoratet at formålet med de nasjonale prøvene er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk.
AP170917 I den går det frem at høy minoritetsandel ikke ser ut til å ha negativ effekt på elevenes prestasjoner.
AP170914 Standpunktkarakterer er likevel ikke godt egnet til å vurdere skoler eller kommuners bidrag, fordi forskjellene i skolenes vurdering av en gitt prestasjon kan være større enn forskjellene i skolenes bidrag til elevenes læring.
DB170913 Han forteller at utslagene på depressive symptomer, kan være bunnet de populære elevenes energibruk.
DB170913 Forskerne målte blant annet også elevenes depressive symptomer og selvbilde.
VG170910 PL-timene foregår stort sett i elevenes fritimer eller etter skoletid i skolens lokaler, sier Botnen som tror PL-bruken vil ta av i årene fremover.
AP170910 Vi står fast ved at påstanden om at Oslo-skolen er best på sosial utjevning mellom ungdom med høyt og lavt utdannede foreldre, ikke støttes når elevenes avgangskarakterer legges til grunn, skriver innleggsforfatterne.
AP170910 Avgangskarakterene har betydning for elevenes grunnskolepoeng og dermed for deres fremtidige muligheter.
AP170907 | Oslo bidrar mest av alle storbyene til elevenes læring Torbjørn Røe Isaksen ¶
VG170905 Forskningen derfra tyder på at lite målbare størrelser som elevenes store forventninger om mestring og dyrking av fellesskapsfølelse kan være med på å forklare de gode resultatene.
AA170904 Tidligere gjorde fløypartier som SV og Frp det bedre ved skolevalgene enn i de virkelige valgene, men nå får Høyre og Arbeiderpartiet en større andel av elevenes stemmer, ifølge Skjåk.
AA170903 En bortradering av kunstfagene vil øke avstanden mellom skolehverdagen og elevenes liv utenfor skolen, stikk i strid med målsettingen. 8.
AP170902 Det er Mercedesen til Magdi », sier han, til elevenes begeistring.
VG170901 Så sent som i år konkluderte Statistisk Sentralbyrå med at Osloskolen selv med landets mest krevende elevflokk, bidrar mest til elevenes læring når man tar hensyn til familiebakgrunn og tidligere skoleresultater.
DA170830 Så vidt jeg kan se har ikke Nordli Hansen sett på gjennomføringen i Oslo etter elevenes utdanningsbakgrunn sammenlignet med andre fylker.
DA170830 Ingen har vært bedre til å løfte elevenes skoleresultater og utjevne sosiale forskjeller enn osloskolen under Høyres ledelse, ifølge en rekke Høyre-topper.
DA170830 Ikke i form av flere prøver og tester, men ved å følge med på elevenes faglige utvikling, fravær og andre vanlige indikatorer.
DA170830 Eksempler på dette er Bjørnholt og Hersleb som har store utfordringer, men som likevel klarer å kompensere for elevenes bakgrunn, sier Nordahl.
DA170830 - Når vi ser på elevenes utgangspunkt og sannsynlighet for å lykkes, kan du si det.
AP170830 - Det burde være en viktig del av elevenes patriotiske utdannelse - å lære dem å synge og forstå den historiske bakgrunnen for sangen, dens åndelige sammenheng og å opptre korrekt, sier lovgiver Zhang Haiyang, ifølge avisen.
AA170830 Et trygt, åpent og godt klassemiljø vil kunne forebygge mobbing ved at elevenes relasjoner til hverandre bedres, og det blir mer aksept for ulikhet.
VG170829 Skoleledelsen har styrket tilstedeværelsen av flere voksne utendørs for å ivareta elevenes sikkerhet slik at elevene kan fortsette å få være ute og leke, opplyser kommunen.
NL170821 Det er vanskeligere å tilpasse undervisningen elevenes ulike behov dersom læreren har ansvar for mange elever om gangen.
DA170820 Endringen er imidlertid tidligere kritisert av Foreningen Mobbing i Skolen, som frykter at elevenes rettigheter svekkes ved at en juridisk knagg inn i forvaltningsloven forsvinner.
AP170820 SSB har regnet ut hvor mye hver enkelt skole bidrar til elevenes læring : Mer enn ett skoleår skiller topp og bunn.
AP170820 SSB har regnet ut hvor mye hver enkelt skole bidrar til elevenes læring : Mer enn ett skoleår skiller topp og bunn.
NL170818 Årsaken er at kommunen ikke har kvalifiserte lærere med lærte ferdigheter i forhold til elevenes behov.
DA170818 Manglende kunnskap og kompetanse til å håndtere elevenes utfordringer knyttet til fattigdom, bostedsløshet, psykiske problemer, krigstraumer og kulturelt krysspress.
DA170818 - Det er bra at elevenes og de ansattes behov for trygghet tas på alvor, men dette er feil medisin, fastslår Silje Gloppen.
DB170817 Systemet samler ikke informasjon om elevenes eller ansattes bevegelser.
VG170816 Rektor Else Birgitte Roscher-Nielsen sier til Aftenposten at dette er en veldig fin og skånsom måte å trygge elevenes hverdag på.
AP170816 Rektoren understreker at systemet ikke vil samle informasjon om hverken elevenes eller de ansattes bevegelser.
AP170816 Mener det er en skånsom måte å sikre elevenes trygghet ¶
AP170816 - Jeg tenker at dette er en veldig fin og skånsom måte å trygge elevenes hverdag på, sier Bjørnholt-rektoren.
DB170814 Selskapet har fått på plass en avtale med Lånekassen som innebærer at de norske elevenes egenandel blir på 125.000 kroner.
AP170814 Vi vet jo at det er sammenheng mellom kvalifiserte lærere og elevenes læring, sier Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal.
DA170811 - Den nye loven forsterker elevenes rettigheter når de har et skolemiljø som ikke er godt nok, sier mobbeombud Bodil J.
DB170809 « TRYGGHET VIKTIG » : - For Høyre vil trygghet for innbyggere alltid være statens viktigste oppgave, skriver stortingsrepresentant Hårek Elevenes i et innlegg som angriper Senterpartiets beredskapspolitikk.
DB170804 - Vi mener elevenes rett til å bestemme hvilken videregåendeskole de skal gå på, er viktigere enn fylkenes rett til å bestemme det.
DB170804 - På denne måten er det elevenes karakterer og ønske som avhenger hvor de skal gå på skole, og ikke hvor foreldrene deres har hatt råd til å bosette seg, sier han.
DB170804 - Det er fordi jeg mener elevenes rett til å bestemme selv, trumfer fylkenes rett til å gjøre det.
SA170802 Drømmen om Torbjørns pisasuksess suger relevans, kontekst og meningsfullhet fra elevenes skolehverdag.
AP170801 nger knyttet til gjennomgripende digitalisering, som skolen må bidra til å håndtere : Personvern og informasjonssikkerhet, digital mobbing, fake news, distraksjon fra sosiale medier ( for eksempel når sosiale medier i klasserommet trekker oppmerksomheten vekk fra læringen ) og mulig svekkelse av elevenes kognitive utholdenhet, altså konsentrasjonsvansker om lengre og kreven
AP170801 Strategien for skolen har tre hovedområder : ¶ Elevenes læring og digitale kompetanse.
VG170721 - Det er over elevenes fatteevne, og heller ikke direkte relevant, sa Yılmaz, da han la planen frem denne uken.
NL170717 Det dreier seg om elevenes framtid !
DB170712 For det går nesten ikke an å overvurdere lærerens betydning for elevenes skolehverdag og framtid.
DB170710 Ludvigsenutvalget slo fast at klasserom som fremmer læring preges av at elevene engasjeres aktivt i egen læring, at undervisningen er tilpasset elevenes ulike forutsetninger og at elevenes motivasjon tas hensyn til i undervisningen.
DB170710 Ludvigsenutvalget slo fast at klasserom som fremmer læring preges av at elevene engasjeres aktivt i egen læring, at undervisningen er tilpasset elevenes ulike forutsetninger og at elevenes motivasjon tas hensyn til i undervisningen.
NL170709 Med fraværsgrensen kan lærerne heller fokusere på å tilpasse undervisningen etter elevenes behov, og sørge for god oppfølging for hvert enkelt.
AA170705 Kunnskap om hvordan man kan styrke elevenes motivasjon og læring, søkelys på skolens evne til utvikling, og heving av lærernes kompetanse er sentrale aspekter.
DA170626 Gode lærere er det aller viktigste for elevenes læring.
VG170620 Bakgrunn : Barneskole brant i Oslo - dagen før elevenes sommeravslutning ¶
VG170616 Vi forbedret og reduserte omfanget av nasjonale prøver og vi styrket arbeidet med tidlig innsats, og elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og regning har økt.
VG170616 Etter snart fire år har kunnskapsministeren omsider oppdaget at tidlig innsats er viktig for elevenes læring og utvikling.
VG170614 | Barneskole brant i Oslo - dagen før elevenes sommeravslutning ¶
DA170614 - Foreldrenes og elevenes valg av skole er kritisk for skolens budsjett.
VG170613 Forskning viser at hvis vi setter inn tiltak tidlig i opplæringsløpet, så vil det ha høyere effekt på elevenes læring og personlige utvikling enn tiltak senere i opplæringsløpet.
VG170612 Men de rektorene er nok ikke så mye til stede i elevenes liv og snakker med dem som sitter der for seg selv.
DB170609 Byråd for oppvekst og kunnskap Tone Tellevik Dahl ( Ap ) skriver i uttalelsen at « Etablering av skolen vil kunne få negative konsekvenser for elevenes integrering i det norske samfunnet.
AP170608 SSB har regnet ut hvor mye hver enkelt skole bidrar til elevenes læring : Mer enn ett skoleår skiller topp og bunn.
AP170608 SSB har regnet ut hvor mye hver enkelt skole bidrar til elevenes læring : Mer enn ett skoleår skiller topp og bunn.
DA170607 | Fryktet for elevenes sikkerhet ¶
DA170607 Som regel registreres likevel elevenes fravær.
BT170607 Tallene er mål på den enkelte skoles bidrag til elevenes resultater.
BT170607 I rapporten er det tatt hensyn til elevenes bakgrunn og karakterer fra ungdomsskolen.
AP170607 Etablering av skolen vil kunne få negative konsekvenser for dette arbeidet og for elevenes integrering i det norske samfunnet.
AA170607 Deretter har de justert resultatene til elevenes bakgrunn for å finne ut hvor mye skolen bidrar med.
SA170606 Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.
DA170605 Mange lærere er redde for å stoppe uønsket atferd fordi elevenes reaksjon kan være uforutsigbar.
AP170605 Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.
AP170602 Så langt har vi ikke sett at dette har gitt utslag på elevenes besvarelser, sier avdelingsdirektør Hedda Birgitte Huse i Utdanningsdirektoratet.
DN170601 Det er altså liten sammenheng mellom lærerens kjønn og elevenes karakterer, det handler om lærerens kompetanse, men også elevenes sosiale bakgrunn, forklarer Bakken.
DN170601 Det er altså liten sammenheng mellom lærerens kjønn og elevenes karakterer, det handler om lærerens kompetanse, men også elevenes sosiale bakgrunn, forklarer Bakken.
DB170601 Det er fag som vil styrke elevenes evne til kritisk tenkning og kildekritikk i en tid med økende populisme, netthets og fake news som florerer, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.
AP170531 Nina Marie Evensen er forsker ved Senter for Ibsen-studier ved Universitetet i Oslo, og lar seg imponere av elevenes tolkninger av Skam og Et dukkehjem.
AP170531 Nina Marie Evensen er forsker ved Senter for Ibsen-studier ved Universitetet i Oslo, og lar seg imponere av elevenes tolkninger av Skam og Et dukkehjem.
VG170530 Fylkesmannen vil fatte vedtak og sørge for elevenes rettssikkerhet i mobbesaker.
SA170529 Denne rapporten tar høyde for andre forhold som spiller inn på elevenes resultater ( f.eks. foreldrenes inntekt og utdanning ) og finner ut i hvor mye skolen bidrar til elevenes utvikling.
SA170529 foreldrenes inntekt og utdanning ) og finner ut i hvor mye skolen bidrar til elevenes utvikling.
DB170529 ] Det vil være naturlig for skolene å se opplæringen i livsmestring i sammenheng med utvikling av skolefellesskapet, elevenes psykososiale miljø og arbeidet mot mobbing.
DA170529 Å være lærer er å ha et yrke med et stort ansvar, for elevenes muligheter og framtid.
DA170529 Vi vet at læreren er viktigst når det kommer til elevenes trivsel og læring.
DA170529 En forskningsrapport fra Høgskolen i Sørøst-Norge som kom ut i fjor, forteller også at et nært forhold til læreren kan hindre tidlig frafall, og ha betydning for elevenes psykiske helse videre i livet.
DA170529 Den newzealandske forskeren John Hattie, som står bak en av verdens største utdanningsstudier, peker på at kvaliteten på læreren er en av de aller viktigste faktorene for elevenes læring.
DA170529 DEBATT : Det går nesten ikke an å overvurdere lærerens betydning for elevenes skolehverdag og framtid.
DA170529 - Å være lærer er å ha et yrke med et stort ansvar, for elevenes muligheter og framtid, skriver Venstre-politikerne Trine Skei Grande og Iselin Nybø.
DA170527 - Jeg starter med å si at ingen må være i tvil om at lærernes og elevenes trygghet har høyeste prioritet.
DA170527 - Ingen må være i tvil om at lærernes og elevenes trygghet har høyeste prioritet, sier skoledirektør Astrid Søgnen.
AP170523 Vi er redd det vil kunne gå utover elevenes rettssikkerhet.
AP170523 Vi er redd det vil kunne gå utover elevenes rettssikkerhet.
AA170522 - Abdelrahman er et ypperlig eksempel på hvilken betydning lærerens engasjement og kunnskap har for elevenes læring, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ), som delte ut prisen mandag formiddag.
AP170521 Uansett er læreren på jobb for å legge til rette for elevenes læring.
VG170516 En ting er ti prosentregelen og elevenes problemer med å stille edru på skolen.
VG170516 Fraværsgrensen i videregående skole som har medført et dramatisk - og positivt - fall i elevenes fravær, var Ap også imot. | « Pirates»-regissørene avviser påstander om Johnny Depp-trøbbel ¶
DA170516 Endringen er tidligere kritisert av Foreningen Mobbing i Skolen, som frykter at elevenes rettigheter svekkes ved at en juridisk knagg inn i forvaltningsloven forsvinner.
NL170515 Det er mye som tyder på at et flertall av lærerne for samisk- og kvensktalende elever ikke kunne snakke elevenes morsmål.
AP170515 Elevenes læringsmiljø og ansattes arbeidsmiljø må prioriteres, skriver hun i en e-post til Aftenposten.
FV170506 - Dette er en stor tragedie, sier Innocent Mushi, som er rektor ved elevenes skole.
AA170506 - Dette er en stor tragedie, sier Innocent Mushi, som er rektor ved elevenes skole.
AP170504 Hva er det som ødelegger for bøkenes kvalitet og elevenes leseglede ?
DN170502 « Vår helhetlige og systematiske satsing på ikt i skolen vil bidra til å styrke og utvikle elevenes digitale kompetanse », skriver innleggsforfatteren, som avviser at Trondheim kommune overlater lagring av data til et firma som ikke er underlagt norsk lov.
VG170501 Det er lærerne som betaler kontingenten i organisasjonen, leser elevenes meldingsbøkene og retter prøvene.
BT170430 En vanlig oppfatning er at elevenes leseopplevelse blir ødelagt ved å radbrekke tekstene og analysere dem i hjel.
SA170427 Vi har selv vedtatt et litt strengere inntaksreglement når det gjelder elevenes kompetanse i norsk språk.
VG170425 SMARTKLOKKER : Disse avanserte, små datamaskinene skal ikke finnes på elevenes håndledd i timene, har en skole i Bergen bestemt.
DB170425 Høyre vil styrke elevenes digitale ferdigheter ved å la alle skoler tilby koding og programmering som valgfag og ta i bruk flere digitale læremidler.
VG170424 Norge var på « topp ti », sammen med land som Russland, Montenegro og Tunisia, når det gjaldt elevenes opplevelse av å bli urettferdig behandlet av lærerne.
BT170424 Eller skal de sette elevenes behov og forutsetninger først ? spør fem lærerstundenter ved HIB.
SA170421 Skoleeier har forsvart praksisen nettopp med elevenes ansvar for egen læring.
SA170421 Ikke bruk en så viktig sak som elevenes mulighet til å lære, til å høste billige politiske poeng.
DB170418 Men som mange lærere kan fortelle : Det er noe dødt som har sneket seg inn i elevenes øyne.
DA170418 Men det har ingen effekt på elevenes læring, hvis vi ser på resultatene på nasjonale prøver og eksamensresultater.
DA170418 Høsten 2012 bevilget Stortinget 1,5 milliarder kroner over fire år til 600 nye lærerstillinger på ungdomstrinnet, men SSB finner ingen tegn til at elevenes læringsutbytte økte.
BT170418 Ikke fordi det vil påvirke skoleresultatene, for det ser ikke ut til å være noen sammenheng mellom elevenes prestasjoner og lærerens kjønn.
AP170418 ), burde landets skolepolitikere ha elevenes og lærernes digitale kompetanse som målsetning på området, mener Andreas C.
AA170418 Vi fokuserer på tre læringsstrategier for å imøtekomme elevenes læringsbehov.
AA170418 Dybdelæring handler om elevenes gradvise utvikling av forståelse av begreper, metoder og sammenhenger innenfor et fagområde, og om å forstå temaer og problemstillinger som går på tvers av kunnskapsområder.
VG170416 Rektor Helge Gundersen forteller at de på onsdag åpnet skolen for elevene som gikk i klasse med jenta og elevenes foreldre.
DN170416 Det må også handle om kompetansen i årene før, når vi vet hvor viktig det er for elevenes læring, mener hun, og får støtte av sin byrådskollega i Bergen, Pål Hafstad Thorsen ( Ap ).
DA170416 Det må også handle om kompetansen i årene før, når vi vet hvor viktig det er for elevenes læring, mener hun, og får støtte av sin byrådskollega i Bergen, Pål Hafstad Thorsen ( Ap ).
DA170416 Det må også handle om kompetansen i årene før, når vi vet hvor viktig det er for elevenes læring, mener hun, og får støtte av sin byrådskollega i Bergen, Pål Hafstad Thorsen ( Ap ).
AA170413 Økt kunnskap om fag og undervisning i fag er viktig for å fremme elevenes læringsutbytte, men vi stiller spørsmål ved om denne ensidige satsingen på enkelte utvalgte lærere vil gi den ønskede effekten for skolen som helhet.
AP170411 De er omtrent like store som før reformen ble innført, og går heller i retning av at elevenes bakgrunn og kjønn har fått mer å si.
SA170410 - Er det elevenes perspektiv som er viktigst ?
DB170406 - Hele poenget med å ha en aldersgrense er elevenes egen sikkerhet.
BT170406 Flere politikere deler elevenes skepsis til lokalene på Danmarks plass.
DA170405 Det må også handle om kompetansen i årene før, når vi vet hvor viktig det er for elevenes læring, sier Ap-byråden.
DB170404 Men når det meste av forskningen viser at redusert klassestørrelse - som lett blir en indirekte effekt av å innføre en lærernorm - ikke har særlig effekt på elevenes fremtid, er en lærernorm et svært dyrt tiltak med i beste fall usikre effekter på elevenes utsikter for fremtiden.
DB170404 Men når det meste av forskningen viser at redusert klassestørrelse - som lett blir en indirekte effekt av å innføre en lærernorm - ikke har særlig effekt på elevenes fremtid, er en lærernorm et svært dyrt tiltak med i beste fall usikre effekter på elevenes utsikter for fremtiden.
DB170404 LITE EFFEKTIVT : En lærernorm kan sikkert gjøre det mer attraktivt å være lærer, men vil ifølge forskningen ha lite å si for elevenes fremtid., skriver artikkelforfatteren.
BT170402 Denne gangen er det ikke mellom kjønnene skillet skal gå, men i elevenes interesser.
DB170330 Satsingen begrunnes med at tidlig innsats har best effekt på elevenes læring, og at man finner ( ørsmå ) positive effekter av økt lærertetthet på de laveste trinnene.
DA170330 - Vi kan ikke støtte et forslag som vil bidra til at elevenes rettssikkerhet svekkes.
DA170330 - Problemet med regjeringens lovforslag er at det kan skape større usikkerhet enn visshet på om elevenes rettigheter blir ivaretatt, sier Barlindhaug.
DA170330 - Det er et poeng å forenkle, men vi kan ikke forenkle på bekostning av elevenes rettigheter.
AA170330 m læring og prestasjoner kan sies å utgjøre to sider av samme sak, er det samtidig vesensforskjell mellom de to : Mens det i prestasjonsfokuserte miljø legges mest vekt på resultatet og om dette er godt nok, stilt opp mot ytre standarder, vektlegger læringsfokuserte miljø selve læringsprosessen, elevenes innsats og forbedring.
AA170330 Innsikt i elevenes læring og læringsprosesser er selve adelsmerket for lærerprofesjonen, og lærere deler derfor helt selvfølgelig myndighetenes ambisjoner om optimal læring for elevene i den norske skolen.
AA170330 For det andre må skolens læringsmiljø utvikles til å være fokusert på elevenes læring, og ikke på deres prestasjoner.
SA170329 KRONIKK : Når man snakker om fravær i videregående skole, må man huske det viktigste : At det å være til stede er en av de viktigste faktorene for elevenes læring.
DA170329 I gårsdagens avis uttrykte flere kilder sterk bekymring for elevenes rettssikkerhet i den nye loven.
DA170329 Han reagerer kraftig på påstanden om at elevenes rettssikkerhet og skolenes arbeid mot mobbing svekkes som følge av at regjeringen erstatter dagens krav om enkeltvedtak i mobbesaker, med en aktivitetsplikt i Opplæringsloven : ¶
DA170329 - Fjerning av kravet om at skoler skal fatte enkeltvedtak i mobbesaker vil styrke elevenes rettssikkerhet.
DA170328 Regjeringens nye mobbelov styrker ikke elevenes vern mot alvorlige krenkelser.
DA170328 - Det at man fjerner ordningen med enkeltvedtak i mobbesaker, svekker elevenes rettigheter og rettssikkerhet.
DA170327 - Denne vil inneholde analyse av elevenes søkning, arbeidslivets og samfunnets behov og forslag til skoleutbygging.
AP170327 I en Facebook-melding til elevenes foresatte skriver rektor at skolen har problemer med en gruppe elever som gjentatte ganger har plaget medelever både i skolegården og på sosiale medier. ( ©NTB ) ¶
AA170327 I en Facebook-melding til elevenes foresatte skriver rektor at skolen har problemer med en gruppe elever som gjentatte ganger har plaget medelever både i skolegården og på sosiale medier. ( ©NTB ) ¶
VG170324 Elevenes læringsutbytte er selvsagt helt avhengig av kvaliteten på lærerne, mener Lundteigen.
DN170323 Elevenes krav er på over 30 millioner kroner.
SA170322 Det er verken lærernes eller elevenes feil, men systemets.
SA170322 Det er verken lærernes eller elevenes feil, men systemets.
DA170321 Nedre grense : Kommuner, som over tid ikke greier å løfte elevenes prestasjoner skal identifiseres, og få tilbud om støtte og veiledning fra et eget team som skal jobbe sammen med skolene for å få til bedre læring.
DB170320 ¶ MOBBEOMBUD : - Først og fremst skal jeg være barnas og elevenes representant i Oslo, sier mobbeombud Kjerstin Owren.
DB170320 - Først og fremst skal jeg være barnas og elevenes representant i Oslo, og jeg vil være tilgjengelig for rådgivning og oppfølging i forbindelse med vanskelige mobbesaker for dem som har behov, sier Kjerstin Owren.
AA170320 - Først og fremst skal jeg være barnas og elevenes representant i Oslo, og jeg vil være tilgjengelig for rådgivning og oppfølging i forbindelse med vanskelige mobbesaker for dem som har behov, sier Kjerstin Owren.
DB170319 Elevene ble bedt om å velge en koloni, og lage annonser for slaveauksjoner ved hjelp av elevenes egne undersøkelser om temaet.
DB170318 - Det virker for oss som at en del skoler og kommuner definerer seg bort fra det ansvaret som ligger i å følge opp elevenes rett til et godt skolemiljø, legger hun til.
DB170318 Elevenes rettigheter er ikke oppe til diskusjon, de skal ha det bra.
BT170318 SU vil ha mer sex i skolen ¶ Elevenes seksuelle helse er for viktig til at lærernes kompetanse på dette området skal være overlatt til tilfeldighetene.
BT170318 Men å fremheve språkhistorie på bekostning av opplæring i det skriftlige språket, vil neppe bedre elevenes ferdigheter.
DA170316 Jeg hadde hørt mye bra om denne skolen, og det var derfor jeg søkte meg hit, sier Maria Nesse, som går i første klasse på TIP og er elevenes representant.
AA170316 Gjennom uken kunne leserne følge elevenes hverdag via artikler, video, live-senter og Snapchat.
FV170315 Et halvt år etter at de nye fraværsreglene i videregående skole ble innført, har elevenes fravær i Vest-Agder stupt med 30 prosent.
DB170315 Noen uker tilbake fikk jeg også endelig muligheten til å sperre elevenes internettilgang.
DB170315 NETTNEKT : For noen uker siden fikk jeg endelig muligheten til å sperre elevenes internettilgang.
DB170315 For noen uker siden fikk jeg endelig anledning til å sperre elevenes internettilgang.
DA170314 Det innebærer at digital dannelse, sosiale medier, mobiltelefoner og datamaskiner er på dagsorden i elevenes skolehverdag.
BT170313 Undersøkelser viser at den sosiale opplevelsen av skolehverdagen i stor grad påvirker elevenes tanker om å avslutte skolegangen.
BT170313 Ensomhet, mangel på venner og dårlig forhold til lærere påvirker elevenes tanker om å avslutte skolegangen.
BT170313 Undersøkelser viser at den sosiale opplevelsen av skolehverdagen i stor grad påvirker elevenes tanker om å avslutte skolegangen.
BT170313 Ensomhet, mangel på venner og dårlig forhold til lærere påvirker elevenes tanker om å avslutte skolegangen.
DA170310 * Det er ikke alltid samsvar mellom elevenes vedtak og faktisk gjennomføring av spesialundervisning når det gjelder omfang, innhold og organisering.
BT170308 Elevene går tilbake til skolen og vil bli fulgt opp av skolen og skolehelsetjenesten, skriver kommunen, som opplyser at elevenes foreldre ble holdt oppdatert gjennom SMS-varslinger.
DA170307 I gårsdagens avis omtalte Dagsavisen en tilsynsrapport fra Utdanningsdirektoratet, som viser at Rudolf Steinerskolen i Oslo svikter i det systematiske arbeidet med elevenes psykososiale miljø på flere sentrale punkter.
DA170307 Hun mener skolen i for liten grad makter å se elevenes kroppslige plager i en større sammenheng, og ønsker seg tverrfaglige team i skolehelsetjenesten.
DA170307 Dette har gitt henne et unikt innblikk i så vel elevenes opplevelse av eget liv og skolehverdag, som skolens måte å møte elevene på.
VG170306 Vår rapport « Uten mål og mening ? » viser at dagens spesialundervisning ikke sikrer elevenes rett til et forsvarlig og likeverdig opplæringstilbud.
VG170306 Lovverket må skjerpes, virkemidler som sikrer elevenes rettigheter må på plass, PP-tjenesten må rustes opp i omfang og kompetanse slik at de kan følge opp elevene som trenger det, og kompetanse om spesialundervisning må økes på alle nivå.
DB170306 På mange skoler er elevenes matpause en salderingspost.
DA170306 - Hvorfor ville dere undersøke elevenes psykososiale miljø på Rudolf Steinerskolen ?
DA170306 - Er du enig i at elevenes rett til et godt psykososialt miljø kan være truet ?
DA170306 * Mangler konkrete mål i arbeidet med å sikre elevenes et trygt og godt skolemiljø.
DA170306 trinn, oppfyller ikke opplæringslovens krav til arbeid med elevenes psykososiale miljø på flere punkter, ifølge direktoratet.
AA170306 På mange skoler er elevenes matpause en salderingspost.
BT170227 UHELDIG : Karakterer i barneskolen er ikke heldig for elevenes motivasjon, skriver André Miguel Nordvik.
BT170227 Konklusjonen var klar : Karakterer i barneskolen er ikke heldig for elevenes motivasjon.
BT170227 Han har sammen med Oddrun Samdal, viserektor ved UiB, over flere år studert elevenes arbeidsmiljø på skolen.
SA170223 Skyldes dette disse elevenes evner/gener, oppdragelse, mangel på søvn, hjemmeforhold og lignende, eller handler det rett og slett om et system der læringsformene ikke lenger appellerer til et stort mindretall av elevene og hvor kjedsomhet og negative holdninger blir noen av symptomene ?
BT170223 Jeg håper SU innser for elevenes skyld at fraværsgrensen leverer gode resultater i hele landet, spesielt i Hordaland og Bergen, selv om de innerst inne ønsker at den mis-lykkes.
BT170223 Jeg håper SU innser for elevenes skyld at fraværsgrensen leverer gode resultater i hele landet, spesielt i Hordaland og Bergen, selv om de innerst inne ønsker at den mis-lykkes.
SA170220 Stavanger Frp-leder Kristoffer Sivertsen er bekymret for elevenes sikkerhet på veiene rundt skolen, når sideveiene ut fra Vaulenveien nå stenges permanent.
BT170217 Blant hovedtrekkene var at elevenes rettssikkerhet ble for dårlig oppfulgt, skolene var svake på å fremme nulltoleranse for mobbing, og det systematiske og langsiktige arbeidet mot mobbing er mangelfullt.
AP170214 Huse forteller at direktoratet alltid evaluerer eksamensoppgavene, blant annet blir sensorene spurt om hvordan de, ut fra elevenes svar, opplever oppgavene.
AP170214 Frustrerte lærere ga uttrykk for at de var provoserte og sinte på elevenes vegne etter å ha lest en oppgavetekst de mente var i overkant krevende for 10.-klassinger.
SA170206 | SSB har regnet ut hvor mye hver enkelt skole bidrar til elevenes læring : Mer enn ett skoleår skiller topp og bunn.
SA170205 Øke elevenes konsentrasjon.
FV170205 Øke elevenes konsentrasjon.
BT170205 Øke elevenes konsentrasjon.
AP170205 Øke elevenes konsentrasjon.
AA170204 Gjennom uken kunne leserne følge elevenes hverdag via artikler, video, live-senter og Snapchat.
DB170203 White setter pris på oppmerksomheten og inspirasjonen, men understreker at mest av alt er han glad på elevenes vegne : ¶
DN170131 Norske skoleforskere peker på flere årsaker til hvorfor foreldrenes utdannelsesbakgrunn er så avgjørende for elevenes akademiske resultater.
DN170131 Her tar forskerne blant annet for seg sammenhengen mellom foreldrenes utdannelsesbakgrunn og elevenes prestasjoner.
DN170131 Flatø utelukker ikke at andelen dyktige lærere på skolene varierer med utdannelsesnivået til elevenes foreldre.
DN170131 Bakken forklarer at det pågår en stor diskusjon innad i forskningsmiljøet om hva det er med foreldrenes utdannelse som gjør at den blir såpass utslagsgivende for elevenes akademiske resultater.
DN170131 Ellers var det i snitt ingen endringer i elevenes poeng i engelsk og regning.
BT170129 Prøvene skal gi innsikt i elevenes ferdigheter i lesing, skriving og regning.
BT170129 De hevder også at vurdering har stor innvirkning på elevenes læring og utvikling og at god vurderingspraksis motiverer og har læring som mål.
AP170129 Undersøkelsen inneholdt over hundre spørsmål om elevenes bakgrunn, erfaringer, fremtidsambisjoner, holdninger og sosiale relasjoner.
AP170129 Med svar fra total 7386 ungdommer har det vært mulig å se på forskjeller helt ned på elevenes eller deres families landbakgrunn.
AP170129 Undersøkelsen inneholdt over hundre spørsmål om elevenes bakgrunn, erfaringer, fremtidsambisjoner, holdninger og sosiale relasjoner.
AP170129 Med svar fra total 7386 ungdommer har det vært mulig å se på forskjeller helt ned på elevenes eller deres families landbakgrunn.
AP170129 Undersøkelsen inneholdt over hundre spørsmål om elevenes bakgrunn, erfaringer, fremtidsambisjoner, holdninger og sosiale relasjoner.
AP170129 Med svar fra total 7386 ungdommer har det vært mulig å se på forskjeller helt ned på elevenes eller deres families landbakgrunn.
SA170127 Lektor Tor Thorvaldsen er imponert over elevenes innsats.
BT170127 ) og sosiallærer Anette Weiberg-Aurdal er avspenningsøvelser bare ett av mange tiltak for elevenes psykososiale miljø.
AP170125 Kristiansand-skoler er orientert om at undervisningen i klasserommet kan bli overvåket via elevenes smartklokker.
DB170124 Men samfunnet og skolen skal altså legge til rette for at russefeiringa skal foregå på elevenes premisser.
SA170123 I teoriundervisningen kan vi øke elevenes interesse for naturfagene ved å bruke varierte arbeidsmåter som både er elevaktive og lærerstyrte.
SA170120 Det er derfor ingen overraskelse at elevenes faglige prestasjoner er gode.
AP170120 | SSB har regnet ut hvor mye hver enkelt skole bidrar til elevenes læring : Mer enn ett skoleår skiller topp og bunn.
SA170119 Stavanger er den eneste storbyen som bidrar mer enn landsgjennomsnittet til elevenes læring på alle klassetrinn.   ¶
SA170119 Forskerne har sett på læringsutbyttet ved skolene kontrollert for elevenes bakgrunn, som foreldrenes utdanningsnivå, inntektsnivå og eventuell minoritetsbakgrunn Det er alle kjente faktorer som har betydning for hvor godt elevene presterer.
SA170119 De skolene som bidrar mest til elevenes læring gir elevene mellom ett og to skoleår mer enn de dårligste skolene, viser en ny undersøkelse.
SA170119 De skolene som bidrar mest til elevenes læring fra 5. til 7. klasse og på ungdomsskolen, gir elevene over ett skoleår mer læring enn de svakeste.
DN170119 Torsdag publiserte Statistisk sentralbyrå rapporten « Er det forskjeller i skolers og kommuners bidrag til elevenes læring i grunnskolen ?
DN170119 Studier har tidligere vist at elevenes familiebakgrunn er av betydning for hvor godt elevene gjør det på skolen.
DN170119 Skolene som bidrar mest til elevenes læring fra 5. til 7. klasse og på ungdomsskolen, gir elevene over ett skoleår mer læring enn de svakeste, fremgår det.
DN170119 Resultatene er kontrollert for elevenes familiebakgrunn, og presenteres på en skala fra én til seks.
DN170119 Dette støtter opp om funnene fra SSB om skolens betydning for elevenes læring, forklarer Bergem.
DN170119 Det viser rapporten «Er det forskjeller i skolers og kommuners bidrag til elevenes læring i grunnskolen ?
DN170119 - I TIMSS undersøkte vi hvorvidt kvaliteten på lærernes undervisning har betydning for elevenes prestasjoner og vi fant her en klar sammenheng.
DN170119 - Det aller viktigste for å sikre elevenes læring, er at lærerne har høy kompetanse i fagene de underviser i og at de får tilbud om relevant etter- og videreutdanning.
DN170119 * Gir gir et mål på hvor mye den enkelte skole har bidratt til elevenes læring.
DN170119 * Beregnes ved å justere skolens gjennomsnittsresultat for elevenes tidligere resultater og/eller familiebakgrunn.
DN170119 trinn, trenger ikke det bety at skolen har bidratt med lite til elevenes læring, sier Steffensen i en melding.
BT170119 Skolene i Bergen bidrar mindre til elevenes læring fra 1. - 7. klasse enn skolene i Oslo, Drammen og Stavanger, ifølge rapporten.
BT170119 Det er mindre forskjeller mellom skolers bidrag til elevenes læring, enn resultater fra nasjonale prøver og eksamen kan gi inntrykk av, skriver SSB i en pressemelding.
BT170119 De skolene som bidrar mest til elevenes læring, gir elevene over ett skoleår mer læring enn de som bidrar minst.
BT170119 trinn, trenger ikke det bety at skolen har bidratt med lite til elevenes læring.
AP170119 | SSB har regnet ut hvor mye hver enkelt skole bidrar til elevenes læring : Mer enn ett skoleår skiller topp og bunn.
AP170119 » | SSB har regnet ut hvor mye hver enkelt skole bidrar til elevenes læring : Mer enn ett skoleår skiller topp og bunn.
AP170119 | SSB har regnet ut hvor mye hver enkelt skole bidrar til elevenes læring : Mer enn ett skoleår skiller topp og bunn.
BT170117 La hver enkelt skole selv styre hvilke tester elevenes deres har behov.
BT170117 La hver enkelt skole selv styre hvilke tester elevenes deres har behov.
BT170108 Vi vil inn i en skole som setter elevenes behov og forutsetninger først.
BT170108 Hensikten med testing og kartlegging bør til enhver tid være elevenes beste, men hva har denne offentliggjøringen med elevens faglige utvikling å gjøre ?
BT170108 Eller skal de sette elevenes behov og forutsetninger først ? spør fem lærerstundenter ved HIB.
BT170108 Det er ingen tvil om at testing og kartlegging er nødvendig for å få grunnleggende kunnskap om elevenes ferdigheter.
BT170108 Det blir i økende grad fokus på å teste elevenes kompetanse, noe som smitter over på deres psykiske press til å prestere.
BT170108 Dersom skolen blir mer mål- og resultatstyrt, vil da lærerne bli så fokusert på målene skolen eller kommunen setter opp, eller på den lønnen de opparbeider seg av gode resultater, at elevenes beste blir glemt ?
AP161219 Norsk Lektorlag skriver i en pressemelding at elevenes opplæring ofres for å bedre skolenes økonomi.
AP161219 Ikke minst må skolene sikres nok ressurser og elevenes rett til undervisning av en kvalifisert lærer må lovfestes, sier Handal.
AP161211 Mye gjøres allerede, i internasjonal sammenheng er Norge et av de landene der sosioøkonomisk bakgrunn har minst betydning for elevenes resultater ¶
BT161123 Ja, Isaksen, du har rett i at læreren er den viktigste faktoren for elevenes læring.
BT161123 Han hevder at « læreren er den viktigste faktoren for elevenes læring.
AP161115 Vi har også fokus på elevenes morsmål og bruker det som ressurs i opplæringen.
AP161115 Det styrker elevenes identitet og inkluderer dem, noe som er vel så viktig som fagene, sier Myhrvold.
AP160916 Holm, Per Annar ¶ - Elevenes behov er forskjellige.
AP160916 Holm, Per Annar ¶ - Elevenes behov er forskjellige.
AP160908 Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.
AP160907 Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.
SA160816 Å fjerne denne bestemmelsen er en alvorlig svekkelse av elevenes rettsvern.
SA160816 | Regjeringen foreslår å svekke elevenes rettssikkerhet i mobbesaker ¶
SA160816 Men like alvorlig er det at departementet også vil fjerne den viktigste bestemmelsen i opplæringsloven som sikrer elevenes rettssikkerhet dersom de møter en skole som ikke vil ta mobbing på alvor. | 102 år skiller Magnus Carlsen og mannen på bildet.
SA160816 Forslaget er en alvorlig svekking av elevenes rettsikkerhet i skolen.
SA160816 Det er alvorlig at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) vil fjerne den viktigste bestemmelsen i opplæringsloven, paragraf 9a, tredje ledd, som sikrer elevenes rettssikkerhet dersom de møter en skole som ikke vil ta mobbing på alvor, skriver Marit Stafseth ( innfelt ) i Foreningen Mobbing i Skolen.
SA160816 Dersom man fjerner lovfestet krav til forsvarlig saksbehandling i skolen før et nytt effektivt klageorgan er på plass, må det nødvendigvis bety at elevenes rettssikkerhet kan havne i et vakuum i en lang periode.
SA160816 Departementets lovforslag er en svekkelse, ikke en forbedring, av elevenes rettsikkerhet i skolen.
NL160621 Det er elevenes ønsker som blir satt i sentrum.
AP160607 Utføre egne forskningsprosjekter - for å øke elevenes læring og trivsel.
NL160531 Utgangspunktet for arbeidet er at Finnmark fylkeskommune skal gi våre videregående skoler et rammeverk som holder over en lengre periode og sikrer elevenes tilbud.
BT160525 Hvorfor har ikke elevenes sikkerhet vært vurdert når det plassering har vært vurdert ?
SA160512 ØDELEGGER : - Russefeiringen ødelegger svært mye for elevenes læring ogkonsentrasjon de siste månedene av skoleåret i Vg3, sier Lørenskog-rektor Atle Solberg Berland.
SA160512 Fordi det er elevenes eget private arrangement.
SA160512 - Russefeiringen ødelegger svært mye for elevenes læring ogkonsentrasjon de siste månedene av skoleåret i Vg3, sier Lørenskog-rektor Atle Solberg Berland.
BT160512 ØDELEGGER : - Russefeiringen ødelegger svært mye for elevenes læring ogkonsentrasjon de siste månedene av skoleåret i Vg3, sier Lørenskog-rektor Atle Solberg Berland.
BT160512 Fordi det er elevenes eget private arrangement.
BT160512 - Russefeiringen ødelegger svært mye for elevenes læring ogkonsentrasjon de siste månedene av skoleåret i Vg3, sier Lørenskog-rektor Atle Solberg Berland.
AP160512 ØDELEGGER : - Russefeiringen ødelegger svært mye for elevenes læring ogkonsentrasjon de siste månedene av skoleåret i Vg3, sier Lørenskog-rektor Atle Solberg Berland.
AP160512 Fordi det er elevenes eget private arrangement.
AP160512 - Russefeiringen ødelegger svært mye for elevenes læring ogkonsentrasjon de siste månedene av skoleåret i Vg3, sier Lørenskog-rektor Atle Solberg Berland.
SA160509 Utgangspunkt i elevenes levde erfaring.i ¶
BT160502 TRENGER AVLØSNING : Testing av elevenes tall- og begrepsforståelse ved hjelp av IKT bør avløse den meningsløse kontrollen av regneferdigheter, skriver Per Ødegaard.
BT160502 I en tid der mobilen og IT styrer mye av elevenes aktivitet, må penn og papirutgaven av eksamen virke meningsløs og forhistorisk.
BT160502 En testing av elevenes tall- og begrepsforståelse ved hjelp av IKT bør avløse den meningsløse kontrollen av regneferdigheter.
BT160502 Debatten om skolematematikkens begredelige status og hvordan elevenes kunnskaper og eksamensresultater kan heves, har i stor grad dreid seg om å heve lærernes kompetanse.
BT160502 Elevenes eksamensresultater er ofte målestokk på en matematikklærers vellykkethet.
AP160411 Indikatorene måler først og fremst hva skolen bidrar med til elevenes utvikling.
AP160313 Disse elevenes behov kan ikke definere fraværsreglene for alle elevene.
AP160312 Skolen jobber med å videreutvikle fagtilbudet sitt, og Jacobsen tror at elevenes mulighet til å kombinere fag fra studiespesialisering og idrettsfag kan være en grunn til at mange velger Lambertseter.
AP160312 Skolen jobber med å videreutvikle fagtilbudet sitt, og Jacobsen tror at elevenes mulighet til å kombinere fag fra studiespesialisering og idrettsfag kan være en grunn til at mange velger Lambertseter.
AP160218 Elever og foreldre kan også klage til fylkesmennene på elevenes psykososiale miljø.
AP160217 Det er et veldig stort tankekors at på tross av videreføring av Manifest mot mobbing og omfattende ytterligere tiltak som har styrket elevenes rettssikkerhet, bygd kompetanse i skolen og kontrollert skolene kommunene, så holder mobbetallene seg ganske stabile.
AP160217 - At skolene jobber mye mer systematisk mot mobbing enn før, at de har mer kunnskap og at elevenes rettssikkerhet er styrket, sier hun.
AP160216 Det resulterte i rapporten Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø.
AP160214 Verdi- og utviklingsnettverk for barnehager og skoler.•Evaluering av elevenes psykososiale miljø ( 2014-2015 ) - 3,6 millioner kroner.
AP160214 Dette er nettbasert veiledning og materiell knyttet til både oppfølging av regelverk og praktisk arbeid med elevenes læringsmiljø.•Dronning Sonjas skolepris ( 2006-2015 ) - 3,4 millioner kroner.
AP160214 Denne budsjettposten har blant annet finansiert regionale og fylkesvise konferanser for skoleeiere og skoleledere om elevenes skolemiljø og sosial kompetanse•Skole - hjem ( 2009 - 2014 ) - 15,3 millioner kroner.
AP160204 - Demp elevenes blåmandag ¶
AP160123 - Måten en styrer Osloskolen på er ikke til elevenes eget beste.
DB160115 Her blir mitt og elevenes arbeid vurdert av til sammen fem ulike eksterne sensorer.
DB160115> Her blir mitt og elevenes arbeid vurdert av til sammen fem ulike eksterne sensorer.