NL171212 Men klimapanelet skriver at pådraget fra metan, nitrogenoksid og halokarboner er omlag seksti prosent av pådraget fra CO2 .
NL171212 Det er vel kjent at konsentrasjonen av både vanndamp og CO2 i atmosfæren øker når temperaturen øker, og begge bidrar derfor til en forsterkende tilbakekobling.
NL171212 Det er altså ikke riktig at klimapanelet har et ensidig fokus på CO2 , men det er riktig at klimapolitikken har hatt et slikt fokus.
NL171212 Den neste nyanseringen Dahle ønsker seg er en reduksjon av betydningen CO2 har for global oppvarming.
NL171212 Dahle nevner spesielt vanndamp som en drivhusgass som klimapanelet overser, men ved å behandle vanndamp som et klimapådrag i likhet med CO2 bidrar han til å vedlikeholde misforståelse som klimafornektere har vedlikeholdt gjennom flere tiår.
NL171212 CO2 oppfører seg helt annerledes.
SA171210 Vår livsstil gjør hver av oss er ansvarlig for et årlig utslipp av CO2 på 11 tonn.
SA171210 Vi vil faktisk også kunne spare 331 tonn CO2 i året : ¶
SA171210 TØI konkluderer med at det sentrumsnære alternativet Våland i første byggetrinn ville hatt et utslipp som er 11 prosent, eller 331 tonn CO2 , mindre per år enn det ikke-sentrumsnære alternativet på Ullandhaug.
BT171210 Vi vet at CO2 har lang levetid i atmosfæren.
BT171210 Netto-opphopningen i atmosfæren henger sammen med hvor mye CO2 som på den ene siden slippes ut både fra naturen og fra menneskers bruk av olje, kull og gass.
BT171210 Mengden av CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren og hvordan konsentrasjonene kan stabiliseres eller reduseres, er en diskusjon som blir oversett.
BT171210 Mengden CO2 vil ikke avta raskt på egenhånd, selv med en stagnerende, mindre eller eventuelt fullstendig stans av utslippene i nær fremtid.
BT171210 I dag er det et misforhold mellom stagnerende/stigende CO2-utslipp og raskt stigende innhold av CO2 i atmosfæren, hvorpå milliardinvesteringer i grønn omstilling ennå ikke synes å ha effekt på klimautviklingen.
BT171210 Havet, og spesielt polarhavene, er nøkkelområder hvor store mengder CO2 kan taes opp og dermed forsvinne fra atmosfæren.
BT171210 En europeisk såvel som en global energipolitikk må derfor bidra ambisiøst og tilstrekkelig for at veksten av CO2 i atmosfæren reduseres.
BT171210 Det som er styrende for de pågående klimaforandringene, er mengden av drivhusgasser i atmosfæren, herunder CO2 .
BT171210 Derfor har dette innflytelse på atmosfærens innhold av CO2 .
BT171210 Den grønne omstillingsdebatten er kommet på avveie når fokuset er at klimaet kan « reddes » ved at utslippene av CO2 til atmosfæren stagnerer.
BT171210 At havene nå langsomt varmes opp har imidlertid en negativ betydning for opptaket av CO2 .
BT171210 CO2 i atmosfæren er en del av jordens komplekse karbon-kretsløp.
VG171209 - Klimafanatikerne har greid å lure hele verden til å tro at reduksjon av CO2 er det viktigste for å redde verden.
VG171205 Tizir Titanium & Iron har tatt i bruk ny miljøteknologi på smelteverket i Tyssedal som reduserer utslippene av CO2 tilsvarende utslippet fra 15.000 personbiler i året.
DB171204 25.000 tonn CO2
DB171204 25.000 tonn CO2
NL171201 Eller gjøre jevngodt med ingenting, sitte og høre på at skipet revner på langs og vente på katastrofen - ikke i morgen, ikke neste år, men i våre barns og barnebarns levetid, håpe på mirakler, se an annen vei, snakke CO2 , snakke BNP, utvikle vaksinasjonsprogrammer og gjøre ingenting. | " Det trengs kloke hoder og varme hjerter i Helse Nord-styret " ¶
DA171130 Vi må finne opp ny teknologi som trekker CO2 ut av atmosfæren og lagrer den.
VG171126 Statoil har engasjert seg fordi vi kan bidra til lagring av CO2 .
VG171126 Norge kan bli verdensledende innen fangst og lagring av CO2 , men da må vi komme i gang.
VG171126 - Og skal vi nå de samme målene, så må vi også fange CO2 fra industriproduksjonen og lagre CO2 .
VG171126 - Og skal vi nå de samme målene, så må vi også fange CO2 fra industriproduksjonen og lagre CO2.
VG171126 - Ikke hvis dere får gjennomslag for fange og lagre CO2 : Da kan man gjøre det også med kull ? - 45 prosent av utslippene som kommer fra energisektoren, kommer fra kull og skal målene fra Paris-avtalen nås, må kull byttes ut.
NL171124 Store Norskes kull står i en særstilling : både når det gjelder utvinning, transport og forbruk gir disse kullene mindre utslipp av CO2 pr produsert energienhet enn de viktigste konkurrentene fra Australia og Sør-Afrika.
DA171124 Metangassen er en klimagass, og har et høyere strålingspådriv enn CO2 , og lever lenger i atmosfæren.
DA171124 Med vår teknologi omdannes metangassen til CO2 , som i dette tilfellet er en del av det naturlige kretsløpet.
DA171123 Deres beregninger viser at det kan bli en vekst i de globale utslippene av CO2 på 2 prosent i år, etter en nedgang i 2014, 2015 og 2016, skriver Aftenposten.
DA171123 Deres beregninger viser at det kan bli en vekst i de globale utslippene av CO2 på 2 prosent i år, etter en nedgang i 2014, 2015 og 2016, skriver Aftenposten.
VG171122 Heller ikke Naturvernforbundet er fornøyde med budsjettet, blant annet fordi CO2 og drivstoffavgiftene ikke øker likevel, og fordi de mener det ikke gis nok til sykkel eller jernbane.
DN171122 Ifølge Swerea og Naturvårdsverket fører produksjonen av ett par jeans til utslipp av over ni kilo CO2 , forbruk av opp til 20.000 liter vann og utslipp av nok kjemikalier til å forurense over 700.000 liter vann så alvorlig at halvparten av alle artene i vannet dør.
AP171121 Planter og CO2 , befolkningssammensetningen i Afghanistan, elbiler og beboerkort, Store norske leksikon og indianere.
SA171120 Utslipp : 162 g/km CO2 . 35,8 mg/km NOx ¶
AP171120 Kjøttproduksjon produserer like mye CO2 som alle kjøretøy tilsammen.
BT171119 De slipper ut 215.000 tonn CO2 i året, eller 6 prosent av de totale utslippene fra norsk innenriks skipsfart.
NL171118 Globale klimamodeller som inkluderer innlandsis forutsier en stigning mellom 26 og 55 cm i løpet av dette århundret hvis CO2 konsentrasjonen holder seg under 500 ppm ( i dag er den 400 ppm ).
DB171118 I 2016 solgte Cubatão-anlegget cirka 1,3 millioner tonn nitrogen- og fosfatprodukter ( 2,5 millioner tonn inkludert CO2 og andre mellomprodukter ), som genererte proforma netto driftsinntekter på 413 millioner dollar og EBITDA på 30 millioner dollar I 2015 var proforma netto driftsinntekter og EBITDA henholdsvis 532 millioner og 89 millioner dollar.
DB171118 * Menneskenes påvirkning på klimaet skyldes i hovedsak utslipp av CO2 og andre klimagasser som forsterker atmosfærens naturlige drivhuseffekt.
DB171116 Til nå har norsk olje og gass tilført jordas atmosfære omkring 16 milliarder tonn CO2 .
DB171116 Retten kan ta på alvor hva det vil gjøre med jordas klima å slippe ut enda flere milliarder tonn norsk CO2 i atmosfæren.
DB171116 Nå vil regjering og Storting bidra med enda flere milliarder tonn CO2 fra Barentshavet.
DB171116 Norsk klimapolitikk begrenser seg til å handle om de 53 millionene tonn CO2 vi selv slipper ut i året ( og nesten ikke klarer å redusere ).
DB171116 MDG argumenterte for at konsekvensene for klimaet ville bli store, og at disse konsekvensene ikke var blitt vurdert før Olje- og energidepartementet åpnet for at Norge skal bidra til ennå mer CO2 opp i atmosfæren.
AA171116 Rett som det er ser jeg slike biler stå utenfor butikken og slippe ut eksos med betydelige mengder CO2 .
DB171114 Vi eksporterer over ti ganger så mye CO2 som som vi slipper ut i Norge.
DB171113 Forkortes ofte CO2 - en forenklet versjon av karbondioksids kjemiske formel.
DB171113 De menneskeskapte utslippene av CO2 har gradvis økt siden den industrielle revolusjon på 1700- og 1800-tallet.
DB171113 * Utslipp av CO2 anses som hovedgrunnen til at temperaturen på jorda i 2016 lå 1,1 grad over nivået på slutten av 1800-tallet.
DB171113 * CO2 finnes naturlig i atmosfæren, men mengden øker på grunn av forbrenning av kull, olje og gass, avskoging og ulike industriprosesser.
AP171113 Å øke partsialtrykket av CO2 opptil tre ganger det naturlige er etablert praksis i kommersiell veksthusproduksjon.
AP171113 Stikk motsatt av det Nævdal hevder vil et økt innhold av CO2 i atmosfæren kunne bedre kvaliteten på plantematerialet.
AP171113 Nævdal beskriver at plantene får næringsmangel ved å vokse i forhøyet CO2 .
AP171113 I artikkelen beskrives hvordan det økte innholdet av karbon, hydrogen og oksygen gir en plante med mye karbohydrater, at det å spise en plante som vokser i forhøyet CO2 er som å spise en ekstra skje sukker.
AP171113 Forsøk viser at økt innhold av CO2 i atmosfæren gir mer jern i planten.
AP171113 Det er godt kjent at økt CO2 i atmosfæren gir økt plantevekst.
AP171113 november gir seniorforsker Eric Nævdal et urealistisk og lite nyansert bilde av sammenhengen mellom atmosfærens innhold av CO2 og plantenes næringsinnhold.
DN171112 Norge har som mål å få på plass minst ett fullskala anlegg for fangst og lagring av CO2 .
DN171112 Men anlegget kan også ta imot CO2 fra andre kilder, og reservoaret har stor kapasitet.
DN171112 Han vil ikke gå i detalj om samtalen, men bekrefter at han diskuterte fangst og lagring av CO2 , såkalt CCS, med den spanske kommissæren.
DN171112 CO2 skal fanges ved ett eller flere industrianlegg.
SA171111 Statoils konsernsjef Eldar Sætre mener Norge bør holde fast på lederrollen innenfor fangst og lagring av CO2 .
VG171109 Siden elbiler ikke har noe utslipp av CO2 eller NOx vil de kun betale den delen av engangsavgiften som går på vekt.
SA171109 | Klimaskeptiker kan bli Trumps øverste miljørådgiver ¶ CO2 er ikke forurensning, mener klimaskeptikeren Kathleen Hartnett White, som Donald Trump har utpekt til sin øverste miljørådgiver.
SA171109 Under høringen bekreftet White at hun ikke oppfatter CO2 som forurensning.
SA171109 Isolert sett er dette riktig - planter trenger CO2 for å leve.
SA171109 Hun tilhører også CO2 Coalition, en organisasjon som forsøker å spre kunnskap om gassens « viktige bidrag til våre liv og vår økonomi ».
SA171109 Hun mener det er høyst usikkert hvor mye CO2 har å si for klimaet.
NL171107 Men dersom vi mener noe med nullvekst i biltrafikken samt å få ned CO2 utslipp og svevestøv, er vi nødt til å tenke helt nytt.
NL171107 De klimamessig svært uheldige sidene ved økt biltrafikk og CO2 utslipp kjenner vi alle til.
BT171105 Uavhengig av størrelsen på karbonbudsjettet vil farlige konsekvenser forventes å øke når konsentrasjonen av CO2 og andre klimagasser i atmosfæren øker.
NL171103 Og selv om vi helt kunne stoppe menneskeskapt CO2 - vil det være nok ?
NL171103 Det er sikkert sant at menneskeskapt CO2 bidrar, efterhvert også sekundært methan.
DA171102 EUs krav er at snittutslippet fra nye biler skal være 95 gram CO2 per kilometer innen 2021.
NL171101 Skognaturen tar årlig gjennom fotosyntesen, opp like mye CO2 tilsvarende de samlede norske utslippene av klimagasser.
NL171101 Det står 1 milliard m3 nyttbart trevirke som binder grovt 2 milliarder tonn CO2 .
VG171031 Beregninger UNEP har gjort, viser at dagens Paris-forpliktelser vil føre til utslipp av 11 til 13,5 gigatonn CO2 over det nivået som kreves for å nå togradersmålet.
VG171031 Dette tiltaket, som nå er reversert, skulle kutte utslippene med 2,6 millioner tonn CO2 hvert år, ifølge Inside Climate News.
SA171031 Økt åpenhet og deling av data vil gi reduserte kostnader, økt sikkerhet og lavere utslipp av CO2 .
VG171030 Hun krevde en skriftlig avklaring fra regjeringen om de fortsatt står ved løftet om å finansiere fullskala rensing av CO2 fra minst ett industrianlegg, samt transport og varig lagring under Nordsjøen etter Solbergs uttalelse i spørretimen : ¶
AP171029 Stortinget må nå sørge for at vi fortsetter utviklingen av fullskala fangst og lagring av CO2 på sementfabrikken i Brevik, gjødselfabrikken i Porsgrunn og på fjernvarmeanlegget på Klemetsrud.
AP171029 Derfor har norske industribedrifter satset på utvikling av nye prosesser, alternativer til kull som reduksjonsmiddel, eller på fangst og lagring av CO2 .
SA171028 - Hvilken effekt CO2 har ute i virkeligheten, er ikke helt avklart.
SA171027 For mye CO2 , for lite mennesker ¶
DA171027 Blant annet innføre en gjennomgående CO2 - avgift som er lik for alle sektorer.
AP171027 For mye CO2 , for lite mennesker ¶
AP171026 Forskere : Slik kan vi lagre CO2 under havbunnen til evig tid ¶
AP171023 | Slik kan vi lagre CO2 under havbunnen for alltid ¶
AP171023 Nok til å lagre praktisk talt ubegrensede mengder CO2 om man skulle bestemme seg for det.
AP171023 Mellom sandkornene kan væsker flyte og CO2 lagres.
AP171023 CO2 som er i kontakt med vann i reservoaret vil også, gitt tid og høyt trykk, løse seg opp, akkurat som i en lukket flaske Farris.
BT171022 For at diskusjonene skal få større rom, må debatten om norsk klimapolitikk også inkludere våre egne tilpasningsbehov, ikke bare hvor mye CO2 vi slipper ut.
VG171020 Tre norske selskaper har jobbet i flere år med å utvikle metoder for å fange CO2 fra sin industriproduksjon, og dermed stoppe utslipp av hundretusenvis av tonn av klimagassen slik de gjør nå.
SA171020 Det er et lite bærekraftig resonnement, og for oss nordmenn en behagelig urett at produsentlandene skal innkassere all grunnrenten ved utvinning av fossilt brensel og nesten ikke miljøkostnadene så lenge brenselet går opp i røyk og CO2 i et annet land.
SA171019 Statsministeren advarer Stortinget mot dype innhogg i lommeboken dersom milliardsatsingen på fangst, transport og lagring av CO2 blir en realitet.
SA171016 Volumet av utslipp av CO2 er det samme som før utbyggingen av sol- og vindkraft.i ¶
AA171013 - Finland vil få rabatt tilsvarende 10 millioner tonn CO2 , påpeker han.
VG171012 Solberg-regjeringen har uttrykt store ambisjoner om at Norge skal bli ledende på fanging og lagring av CO2 og flere oljegiganter er med på laget.
VG171012 - Eneste mulighet for Norge til å nå målene i Paris-avtalen, er å få til fangst og lagring av CO2 fra vår industri.
DN171012 ¶ En hybridbil er like energieffektiv som en hydrogenbil, men den avgir CO2 , skriver forfatterne.
DB171012 I forslaget til statsbudsjett setter regjeringen av 509 millioner kroner til arbeidet med fangst og lagring av CO2 .
AP171012 I stedet gikk de rødgrønne inn for en « månelanding 2.0 » : Fullskala rensing av CO2 fra en annen utslippskilde.
AP171012 Forskere har klart å gjøre CO2 om til en stein ¶
DA171010 Fra MDG kommer fem representantforslag, i tillegg til et løst forslag til trontaledebatten om å kutte norske utslipp med 1,6 millioner tonn CO2 i 2018.
DA171010 Fra MDG kommer fem representantforslag, i tillegg til et løst forslag til trontaledebatten om å kutte norske utslipp med 1,6 millioner tonn CO2 i 2018.
DA171010 Fra MDG kommer fem representantforslag, i tillegg til et løst forslag til trontaledebatten om å kutte norske utslipp med 1,6 millioner tonn CO2 i 2018.
AA171010 Fra MDG kommer fem representantforslag, i tillegg til et løst forslag til trontaledebatten om å kutte norske utslipp med 1,6 millioner tonn CO2 i 2018.
DN171002 Til sammen kan det bli fjernet opptil 1,5 millioner tonn CO2 pr år fra disse anleggene, som så skal sendes med skip til Vestlandet for lagring.
DN171002 Statoil får med seg Shell og Total på laget når selskapet skal lagre CO2 fra industrien på norsk sokkel fra 2022, et milliardprosjekt med statlig støtte.
DN171002 Staten planlegger et storstilt prosjekt for fangst av CO2 ved Norcems sementfabrikk i Brevik, et Yara-anlegg i Porsgrunn og avfallsanlegget på Klemetsrud, opplyses det.
DA171002 De suverent mest populære transportmidlene medfører også store utslipp av CO2 , går det videre fram av rapporten : ¶ 52 prosent av reisevirksomheten skjer med bil. 37 prosent skjer med fly.
DA171002 De suverent mest populære transportmidlene medfører også store utslipp av CO2 , går det videre fram av rapporten : ¶ 52 prosent av reisevirksomheten skjer med bil. 37 prosent skjer med fly.
NL170928 Det er blant annet lagt inn strenge krav til hvor mye Co2 som kan slippes ut.
NL170928 I tillegg er skogen fornybar, lagrer CO2 og kan bidra til å erstatte fossil energi.
DN170928 Vi kan være innovative, bruke strøm fra land, injisere CO2 og så videre. 4 ) Hvis du hadde snakket sånn på kaffebar på Frogner, ville du blitt kjeppjaget av sinte MDGere.
DN170928 Det var enorme mengder CO2 vi kvittet oss med i Utsiraformasjonen.
VG170927 Målsettingen er en reduksjon i utslipp fra 1,226 millioner tonn CO2 i 2015 til 1,054 millioner tonn i løpet av 2018.
DB170927 Kort sagt er det modeller som forsøker å beregne hvor mange tonn CO2 vi kan slippe ut hvis vi skal nå klimamålene fra Parisavtalen, som forplikter oss til å holde den globale oppvarmingen « godt under to grader » sammenliknet med 1990-nivået.
DN170925 ¶ Vårt poeng er ganske enkelt at utslipp av CO2 fra forbrenning av olje produsert fra norsk sokkel ikke har noen større forurensende effekt enn forbrenning av olje fra andre steder i verden, skriver artikkelforfatterne.
DB170920 Økt nivå av CO2 i atmosfæren fører til at havet blir både surere og varmere.
NL170919 De totale utslippene er beregnet til å utgjøre 420.000 tonn CO2 og ca 2.900 tonn NOx per år.
DB170916 Karbonbudsjettet - hvor mye CO2 vi kan slippe ut i atmosfæren uten å krysse grensen for irreversible, selvforsterkende og katastrofale klimaendringer - er kanskje brukt opp allerede om fem år.
DN170915 HFK-gasser brukes til luftkjøling og i kjøleanlegg over hele verden, og noen av de gassene er flere tusen ganger sterkere enn CO2 .
DA170915 * Kutte utslipp og skape vekst i industrien med ny teknologi og fangst og lagring av CO2 .
DN170914 I tillegg har kaldere vann evne til å ta opp mer CO2 enn varmere vann.
DN170913 Hvis vi nå utsetter eller forsinker de nødvendige kuttene av CO2-utslipp blir fremtidige generasjoner nødt til å trekke ut mer enn ti ganger så mye CO2 når vi kommer til neste århundre.
DN170913 Beløpet indikerer hva det vil koste hvis vi skal belage oss på å bruke teknologi for å trekke CO2 ut av atmosfæren - de såkalte NETs ( Negative Emissions Technologies ).
NL170912 Jeg vet ikke om de 4000 tonnene inkluderer redusert opptak av CO2 i vegetasjon som blir ødelagt, så for å illustrere proporsjonene har jeg nedenfor laget et enkelt overslag over dette.
NL170912 I følge Europakommisjonens Joint Research Centre ( http://bit.ly/2wTTd3r ) er utslippene av CO2 fra kraft generert fra kull 900.000 tonn CO2 per produsert terrawatt time.
NL170912 I følge Europakommisjonens Joint Research Centre ( http://bit.ly/2wTTd3r ) er utslippene av CO2 fra kraft generert fra kull 900.000 tonn CO2 per produsert terrawatt time.
NL170912 Hvis det ødelagte arealet har et CO2-opptak som svarer til det globale gjennomsnittet, vil reduksjonen av opptak i vegetasjon på grunn av dette tenkte vindkraftanlegget være 17 tonn CO2 per år.
NL170912 Hvis denne kraften erstatter kull i Europa, vil kraftverket redusere de europeiske utslippene med 234.000 tonn CO2 per år.
SA170911 Utslipp : 49 g/km CO2 . 4,8 mg/km NOx ¶
NL170911 Hvor kan denne myrjorda komme fra ? - og hva skjer når denne blir eksponer for luft annet enn å slippe ut storemengder CO2 .
DB170911 SV stiller krav til Ap og Sp om en forpliktende plan om kutt av 330 millioner tonn CO2 neste fire år.
DB170911 Men : - Vi sier nei til avgiftsøkninger for dem som ikke har et alternativ til bilen, sier Vedum, som også er opptatt av å bruke skogen aktivt til å binde opp CO2 . 3 hjertesaker : ¶
BT170911 Utslipp : 49 g/km CO2 . 4,8 mg/km NOx ¶
AP170911 Utslipp : 49 g/km CO2 . 4,8 mg/km NOx ¶
VG170908 Vil du ha lavere CO2 utslipp, så slutt å fly !
VG170907 Vi må anerkjenne at det er bevist at å fore atmosfæren vår med enda mer CO2 ikke er en smart eller god handling.
NL170907 Dessuten legges ikke vindmølleparker i myrer, men fortrinnsvis på åsrygger bevokst med lyng og mose som binder lite CO2 .
NL170904 Enorme søppelberg vil akkumuleres, og produksjonen av vindmøllene genererer betydelige mengder CO2 .
NL170904 Dette fotavtrykket inkluderer alt CO2 som slippes ut fra forbrenning av norskprodusert olje og gass.
NL170904 Det er primært dette som bestemmer hvor mye CO2 som slippes ut fra en enhet netto produsert energi.
DB170904 Arbeidet med en forpliktende plan for kutt av minst 3 millioner tonn co2 må påstartes ¶
AP170902 Vi bygger nytt i treverk, som samler CO2 , sier arkitekten.
AP170902 Vi bygger nytt i treverk, som samler CO2 , sier arkitekten.
VG170901 * CO2-utslippet for august-bilsalget er historisk lavt : 82 gram, godt under det politiske målet om 85 gram CO2 i snitt fra nybilsalget i 2020.
DA170901 I tillegg vil det i fremtiden innføres høyere Co2 avgifter.
AA170901 30 000 tonn karbon, tilsvarende 109 000 tonn CO2 .
DB170831 Opplysningsrådet for Veitrafikken ( OFV ) kan nå rapportere at utslipp for alle nye biler solgt i første halvår i år er 86g co2 per km.
DB170831 Gjennomsnittsbilen i daglig trafikk på våre veier er kjøpt i 2006, og utslipp for nye biler den gang var 177g co2 per km.
AA170830 Samtidig står transport for nær en fjerdedel alle utslipp av CO2 i Norge og verden.
NL170828 Dersom MDG i stedet for å avvikle petroleumsnæringen i stedet fulgte to andre spor som forskning og utvikling av lavutslippsteknologier og andre teknologier for reduksjon av CO2 ved å kreve økte økonomiske ressurser til disse to formålene, har partiet for øvrig noen programforslag som bør vurderes.
DB170828 DEKKES MED PLANTER : Alle husene dekkes med grønne planter, som skal absorbere co2 og produsere oksygen.
DB170828 Beregningene arkitektene har gjort, viser at plantene vil absorbere 10 000 tonn co2 årlig - og produsere 900 tonn oksygen.
VG170826 Norge er nå verdens syvende største eksportør av CO2 .
DA170823 Ifølge avisen Independent, mener 97 prosent av forskerne i FN at det er klimagasser som CO2 som står bak klimaendringene.
AP170822 Den mest nærliggende måten å gi skogslageret av CO2 forlenget lagringstid på, er å øke bruken av trevirke i anvendelser med lang levetid.
DN170811 Norske byggeplasser slipper årlig ut 420.000 tonn CO2
DA170809 SV : Vil delta i en regjering som kutter utslippene i Norge kraftig i neste stortingsperiode, og lanserte for noen dager siden en plan som kan kutte utslippene med fem millioner tonn CO2 over fire år.
DN170807 Forskerne har tatt for seg en rekke individuelle tiltak som kan bidra til utslippsreduksjon av CO2 .
DN170807 En studie nylig publisert av forskere ved Universitetet Lund i Sverige og University of British Columbia i Canada, viser at færre barn vil gi størst årlig utslippsreduksjon av CO2 per person, ifølge Energi og Klima.
DN170807 Effekten av å ha ett barn mindre ligger på førsteplass, og kan bidra til en årlig utslippsreduksjon på 60 tonn CO2 per innbygger.
AA170807 Forskerne har tatt for seg en rekke individuelle tiltak som kan bidra til utslippsreduksjon av CO2 .
AA170807 En studie nylig publisert av forskere ved Universitetet Lund i Sverige og University of British Columbia i Canada, viser at færre barn vil gi størst årlig utslippsreduksjon av CO2 per person, ifølge Energi og Klima.
AA170807 Effekten av å ha ett barn mindre ligger på førsteplass, og kan bidra til en årlig utslippsreduksjon på 60 tonn CO2 per innbygger.
DB170806 Forskerne har tatt for seg en rekke individuelle tiltak som kan bidra til utslippsreduksjon av CO2 .
DB170806 En studie nylig publisert av forskere ved Universitetet Lund i Sverige og University of British Columbia i Canada, viser at færre barn vil gi størst årlig utslippsreduksjon av CO2 per person, ifølge Energi og Klima.
DB170806 Effekten av å ha ett barn mindre ligger på førsteplass, og kan bidra til en årlig utslippsreduksjon på 60 tonn CO2 per innbygger.
AP170806 Forskerne har tatt for seg en rekke individuelle tiltak som kan bidra til utslippsreduksjon av CO2 .
AP170806 En studie nylig publisert av forskere ved Universitetet Lund i Sverige og University of British Columbia i Canada, viser at færre barn vil gi størst årlig utslippsreduksjon av CO2 pr. person, ifølge Energi og Klima.
AP170806 Effekten av å ha ett barn mindre ligger på førsteplass, og kan bidra til en årlig utslippsreduksjon på 60 tonn CO2 pr. innbygger.
DB170805 Norges ekstreme oljeutvinning fikk klar effekt for klimaet : 17 milliarder tonn CO2 har blitt utvunnet på norsk sokkel så langt, og omtrent 15 milliarder tonn ligger stadig under bakken.
DN170803 ¶ En hybridbil er like energieffektiv som en hydrogenbil, men den avgir CO2 , skriver forfatterne.
DN170802 Bilindustrien har i flere år investert tungt i produksjon av « rene » dieselmotorer, som slipper ut stadig mindre av det miljøskadelige stoffet CO2 .
AA170802 Bilindustrien har i flere år investert tungt i produksjon av « rene » dieselmotorer, som slipper ut stadig mindre av det miljøskadelige stoffet CO2 .
AA170802 Bilindustrien har i flere år investert tungt i produksjon av « rene » dieselmotorer, som slipper ut stadig mindre av det miljøskadelige stoffet CO2 .
NL170731 I dag sendes den med hundrevis av trailere som slipper ut klimafiendtlig CO2 og sliter ned veiene med de negative virkninger også dette har på miljøet.
DB170731 Innen 2100 kan konsentrasjonen av CO2 bli så høy at den reduseres med 21 prosent.
DB170731 I tillegg trekker Brannen fram andre, utrolige scenarier - som at mer CO2 i atmosfæren vil redusere menneskers kognitive evner.
DB170728 Vi snakker litt om matkasting, subsidierer elbiler og bygger sykkelveier, mens vi ignorerer at norsk olje og gass påfører verden nesten ti ganger mer CO2 hvert år enn all annen aktivitet i hele Norge.
DB170728 Dersom alle fossile reserver som allerede er « utviklet » - altså som er i ferd med å utvinnes i dag - blir tømt, så er vi allerede over 1000 milliarder tonn CO2 .
AA170728 - Bastholm og MDG ønsker å ta skogen ut av bruk ved å innføre en streng vernepolitikk, men gjør ingenting for alt det trevirket som råtner og som slipper ut CO2 i dag, sier han. ( ©NTB ) ¶
NL170726 Hovedgrunnen er bruk av fossile energikilder som øker konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren.
DB170725 Norsk oljebransje har sluppet moralske påbud, og eksporterer olje og gass tilsvarende en halv milliard tonn CO2 i året, og det skal vi gjøre i hundre år til, synes både regjeringen, Ap og Senterpartiet.
AA170725 Vi har i alt kvittet oss med 40.000 kilo CO2 , sier han.
AA170725 Og så vi har blitt kvitt alle aggregater og CO2 .
DB170723 Da spares miljøet for 1.900 tonn CO2 , opplyser gründeren til Finansavisen.
AA170719 - Når det vokser mer skog, så tas det også opp mer karbondioksid ( CO2 ), sier Skjærli, som ser dette som en anerkjennelse av skog som klimatiltak.
AA170719 - Gjødsling gir en positiv klimaeffekt ved at trærne binder mer CO2 fra lufta.
AA170718 Bedrifter må betale for hvert tonn CO2 de slipper ut.
DB170716 Slik degradering står for utslipp omtrent 1 milliarder tonn CO2 årlig.
DA170715 Utslippene av CO2 vil bli redusert med 40 prosent hvis batteriferjer blir tatt i bruk på 52 av landets ferjestrekninger, viser en rapport fra DNV GL.
DA170715 Bellona har beregnet at utslippene av CO2 kan reduseres med om lag 300.000 tonn hvis 127 av dagens dieselferjer byttes ut og 84 av dem får full batteridrift.
DA170715 Utslippene av CO2 vil bli redusert med 40 prosent hvis batteriferjer blir tatt i bruk på 52 av landets ferjestrekninger, viser en rapport fra DNV GL. | - Frekt og pinlig ¶
DA170715 Bellona har beregnet at utslippene av CO2 kan reduseres med om lag 300.000 tonn hvis 127 av dagens dieselferjer byttes ut og 84 av dem får full batteridrift.
AA170715 Kineserne produserer mest CO2 , delvis fordi de forsyner resten av verden med så mange varer.
AA170715 Hver nordmann slipper ut nærmere 10 tonn CO2 i gjennomsnitt.
DB170713 De siste tretti årene er det blitt stadig sikrere at jordens klima er alvorlig truet av dette fossile brenselet som har CO2 som et uunngåelig sluttprodukt.
DB170713 For eksempel koster det for industrien under 50 kroner per tonn CO2 som slippes ut, mens kostnaden for verdenssamfunnet ved utslippene anslås av forskjellige aktører til å ligge mellom noen hundre kroner til mange tusen per tonn.
VG170708 I EU koster det nå rett over 5 euro å slippe ut et tonn CO2 , ifølge kvotebørsen EEX.
VG170708 Ett alternativ er en global skatt på karbonutslipp, et påslag for hvert kilo eller tonn CO2 som slippes ut.
DA170704 I overgangen til lavutslippssamfunnet vil oljesektoren bli en hovedutfordring for politikerne, i og med at den er den største kilden til utslipp av CO2 i Norge.
AA170704 Det gjennomsnittlige utslippet fra de nye bilene er 78 gram CO2 per kilometer.
DN170630 Statoil får jobben med å se om det er mulig å pumpe CO2 ned i formasjoner under Nordsjøen, som staten håper på.
DN170630 Likevel har Stortinget fortsatt ambisjoner om å få til en såkalt verdikjede for CO2, og dagens prosjekt handler om å fange CO2 fra utslippskilder i konvensjonell industri på Østlandet, frakte gassen med skip for injeksjon i en formasjon i Nordsjøen.
DN170630 Likevel har Stortinget fortsatt ambisjoner om å få til en såkalt verdikjede for CO2 , og dagens prosjekt handler om å fange CO2 fra utslippskilder i konvensjonell industri på Østlandet, frakte gassen med skip for injeksjon i en formasjon i Nordsjøen.
DN170630 - Tanken er å føre CO2 fra skip over til tanker på land, og så videre i rør på havbunnen til injeksjonsbrønner i formasjonen øst for Troll-feltet, sier Isaksen.
AA170630 Ved mottaksanlegget vil CO2 pumpes fra skipene til tanker på land, før den sendes i rør på havbunnen til en eller flere injeksjonsbrønner øst for Troll-feltet på norsk sokkel.
AA170630 Utredningen av lagringsplasser for CO2 er et ledd i arbeidet for å få på plass et fullskala anlegg for fangst og lagring av CO2 - såkalt CCS - fra norsk industri.
AA170630 Utredningen av lagringsplasser for CO2 er et ledd i arbeidet for å få på plass et fullskala anlegg for fangst og lagring av CO2 - såkalt CCS - fra norsk industri.
AA170630 Målet med prosjektet er å fange CO2 fra tre landbaserte industrianlegg på Østlandet og transportere CO2 med skip fra fangstområdet til et mottaksanlegg på land som blir lokalisert på vestkysten av Norge.
AA170630 Målet med prosjektet er å fange CO2 fra tre landbaserte industrianlegg på Østlandet og transportere CO2 med skip fra fangstområdet til et mottaksanlegg på land som blir lokalisert på vestkysten av Norge.
AA170630 Lageret Statoil skal utrede vil ha potensial til å ta imot CO2 fra både norske og europeiske utslippskilder, og blir verdens første lager som kan ta imot CO2 fra flere industrielle kilder.
AA170630 Lageret Statoil skal utrede vil ha potensial til å ta imot CO2 fra både norske og europeiske utslippskilder, og blir verdens første lager som kan ta imot CO2 fra flere industrielle kilder.
AA170630 - Fangst og lagring av CO2 ( CCS ) er et viktig verktøy for å redusere CO2-utslipp og for å nå de globale klimamålene slik de er definert i Parisavtalen, sier konserndirektør Irene Rummelhoff i Nye Energiløsninger i Statoil, i en pressemelding.
DN170628 ¶ Kraftsektoren i Kina står i dag for utslipp av tre milliarder tonn CO2 .
DA170628 Vi lagde en bil som gikk på Co2 .
AA170628 På havbunnen mener Tajik at Europas CO2 kan lagres.
AA170628 Først må vi ha CO2 å lagre, og først må vi ha noen som vil lagre CO2 , sier han.
AA170628 Først må vi ha CO2 å lagre, og først må vi ha noen som vil lagre CO2, sier han.
AA170628 Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik lover at partiet igjen skal satse på et europeisk lager for CO2 i Nordsjøen om de kommer i regjering.
AA170628 - Det vil være meningsløst å starte i den enden - før vi har noe CO2 å lagre.
AA170626 Bruk av kull til strømproduksjon, oppvarming og industri er en hovedkilde til utslipp av klimagassen CO2 . ( ©NTB ) ¶
AP170622 Til sammenligning er Oslos klimamål å kutte 836.000 tonn CO2 innen 2020, halvparten av Oslos klimagassutslipp.
AP170622 I år er det budsjettert å kutte 165.000 tonn CO2 med dette tiltaket og utslippskutt i produksjonen av fjernvarme.
AP170621 Mellom det mest konservative anslaget og det mest optimistiske er det en forskjell på over 480.000 tonn CO2 for å nå det politiske målet.
AP170621 Det vil si at Oslo må slippe ut 836.000 tonn mindre CO2 enn vi gjør i dag om bare tre år.
NL170616 Som CO2 i atmosfæren, kjenner marin forsøpling ingen grenser.
FV170615 Voss-vann på skinner betyr 7000 færre vogntog på svingete innlandsveier og 20.000 tonn mindre CO2 i lufta.
DN170615 I 2015 var utslippene fra fyring med fossil olje og parafin 739.000 tonn CO2 .
DN170615 I 2015 var Norges totale utslipp 53,9 millioner tonn CO2 .
DN170615 Forbudet er beregnet å redusere utslippene med 340.000 tonn CO2 i året.
AA170615 I 2015 var utslippene fra fyring med fossil olje og parafin 739.000 tonn CO2 .
AA170615 I 2015 var Norges totale utslipp 53,9 millioner tonn CO2 .
AA170615 Forbudet er beregnet å redusere utslippene med 340.000 tonn CO2 i året.
NL170609 ¶ Gass vil være en viktig del av klimaløsningen, for gass som brennes slipper nemlig ut halvparten så mye CO2 som kull.
NL170609 Gass vil være en viktig del av klimaløsningen, for gass som brennes slipper nemlig ut halvparten så mye CO2 som kull.
VG170602 USA er verdens nest største utslippsnasjon av CO2 , og det blir umulig å nå målsettingen fra Paris uten amerikansk medvirkning.
DB170602 Det oppsiktsvekkende i lederartikkelen fra WSJ var at Kina ikke har noen forpliktelser til CO2 utslipp før i 2030.
DB170602 USA har faktisk kutta sine CO2-utslipp de siste årene, mens Norge som det eneste landet bortsett fra Bulgaria har fortsatt å øke våre, mens norsk olje- og gasseksport forårsaker en halv milliard tonn CO2 i utlandet hvert år.
NL170601 Det er en uforsvarlig politikk å først tillate ei utbygging som gir gigantiske utslipp av CO2 og så i ettertid bruke utslippa som påskudd for økt kraftutbygging for å rette opp skadevirkningene.
AP170601 Det produserer rundt 20 prosent av landets strømforsyning og slipper ut over 30 millioner tonn CO2 i året.
VG170531 Samtidig er det dramatisk hvis verdens nest største utslippsnasjon av CO2 ikke lenger vil ta globalt ansvar.
SA170531 Gass slipper ut rundt halvparten CO2 sammenlignet med kull.
FV170531 Gass slipper ut rundt halvparten CO2 sammenlignet med kull.
DA170531 Stortingsvedtaket ga byrådet i Oslo tro på at det kunne bli fattet en beslutning om å investere i et fullstendig anlegg for fangst og lagring av CO2 ved Klemetsrudanlegget, allerede i løpet av inneværende år.
DA170531 Forbrenning av avfall ved anlegget, fører til enorme utslipp av CO2 , også i nasjonal sammenheng.
AA170531 De finner at omsetningskravet i Norge øker de globale utslippene med henholdsvis 90.000 og 700.000 tonn CO2 i året mer enn om drivstoffet var laget av olje fra Nordsjøen ¶
DN170530 IEA tilrår at Norge bør satser på å videreutvikle arbeidet med fangst og lagring av klimagassen CO2 .
DB170526 Europeiske toppledere har brukt ukas møter med Trump til å snakke varmt om Parisavtalen, som har som mål å bremse den globale oppvarmingen ved å begrense utslippene av klimagassen CO2 .
AA170526 Europeiske toppledere har brukt ukas møter med Trump til å snakke varmt om Parisavtalen, som har som mål å bremse den globale oppvarmingen ved å begrense utslippene av klimagassen CO2 .
DA170523 Det har gitt en akkumulert energieffektiviseringsgevinst på nærmere 1,57 TWh siden fondets opprettelse ( 1982 ) og en akkumulert CO2-besparelse på nesten 80.000 tonn CO2 siden 2008.
DA170523 Det er beregnet at det har spart til sammen 1,57 TWh energi siden opprettelsen ( =ca 15 prosent av Oslos energibruk ), og en akkumulert CO2-besparelse på nesten 80 000 tonn CO2 siden 2008 ( litt under 7 prosent av Oslos utslipp ).
DN170522 Norske byggeplasser slipper årlig ut 420.000 tonn CO2
DN170522 | Norske byggeplasser slipper årlig ut 420.000 tonn CO2
DN170522 Norske byggeplasser, som i dag slipper ut store mengder CO2 , kan enkelt bli nesten utslippsfrie, ifølge en ny rapport.
DN170522 Ifølge rapporten kan utslippene av CO2 reduseres med nær 99 prosent og NOx med 96 prosent ved bruk av alternative energikilder og bedre planlegging.
DN170522 En fersk rapport viser at det slippes ut 420.000 tonn CO2 fra norske byggeplasser årlig.
DA170522 | Byggeplasser slipper ut 420.000 tonn CO2
DA170522 Ifølge rapporten kan utslippene av CO2 reduseres med nær 99 prosent og NOx med 96 prosent ved bruk av alternative energikilder og bedre planlegging.
DA170522 En fersk rapport viser at det slippes ut 420.000 tonn CO2 fra norske byggeplasser årlig.
DA170522 Bildetekst tb142605 : Byggeplasser slipper ut store mengder CO2 og Nox.
AP170522 | Norske byggeplasser slipper årlig ut 420.000 tonn CO2
AP170522 Norske byggeplasser, som i dag slipper ut store mengder CO2 , kan enkelt bli nesten utslippsfrie, ifølge en ny rapport.
AP170522 Ifølge rapporten kan utslippene av CO2 reduseres med nær 99 prosent og NOx med 96 prosent ved bruk av alternative energikilder og bedre planlegging.
AP170522 En fersk rapport viser at det slippes ut 420.000 tonn CO2 fra norske byggeplasser årlig.
AP170522 Byggeplasser slipper ut store mengder CO2 og Nox.
VG170519 Ved at norske bilister fylte palmeoljebasert biodrivstoff på tanken, førte det til klimagassutslipp på mellom 520.000-790.000 tonn CO2 globalt sett i 2016, viser utregninger fra SV, som VG har ettergått.
VG170519 Regjeringens klimakutt i Norge har gitt økte utslipp på mellom 520.000-790.000 tonn CO2 globalt. på mellom 520.000-790.000 tonn CO2 globalt.
VG170519 på mellom 520.000-790.000 tonn CO2 globalt.
VG170519 * 1 Modell for utslipp fra Miljødirektoratet ( se side 6 ) viser at 175,5 millioner liter palmeoljeprodukter tilsvarer utslipp et sted mellom 520.000-790.000 tonn CO2 .
DB170518 Vi har flere ganger kommentert at bilavgiftene i dag er basert på kunstig lave oppgitte utslipp for de komponentene som er relatert til CO2 og NOx-utslipp.
AA170518 Les hele regnestykket i SSBs notat : Kostnader og utslipp av CO2 som følge av budsjettavtalen for 2017 ¶
NL170516 Kostnadsbesparende og økte inntekter for næringslivet, bedre kvalitet for kundene og betydelig redusert CO2 utslipp til atmosfæren.
SA170515 Utslipp : 197 g/km CO2 . 11 mg/km NOx ¶
AP170515 Utslipp : 197 g/km CO2 . 11 mg/km NOx ¶
DB170514 Skal vi unngå 1,5 graders oppvarming, har vi fem år igjen før « karbonbudsjettet » for utslipp av CO2 til atmosfæren er brukt opp.
VG170512 Argumentene er mest garnityr til den virkelig gode motforestillingen : Utslipp av CO2 .
DN170511 Departementet vil innføre en progressiv avgiftskomponent for CO2- utslipp for motorsykler med registrerte CO2-utslipp med en sats på 630 kroner per gram CO2 per km for utslipp over 75 gram og 800 kroner per gram over 140 gram.
DN170511 Bildet viser rør som frakter CO2 , men disse har ellers ingenting med forfatterens arbeid å gjøre.
DN170510 Tallene er imidlertid omtrent 2,5 ganger høyere enn typegodkjenningsverdien, som for disse to bilene ligger på henholdsvis 37 og 48 gram CO2 per kilometer.
DN170510 Ifølge Transportøkonomisk Institutt vil den med et typisk norsk bruksmønster slippe ut 30 prosent mindre CO2 enn en tilsvarende bensin- eller dieselbil.
DN170510 En ladbar hybrid med 50 kilometer rekkevidde ble reelt målt til å slippe ut om lag 50 prosent mindre CO2 enn en tilsvarende bensin- og dieselbil.
DB170509 Med de riktige tiltakene kan Norge både redusere egne utslipp av CO2 og samtidig skape nye framtidsrettede arbeidsplasser.
AA170509 Alger, gjær og bakterier omdanner avfall fra havbruk og CO2 fra smelteverk til mat, fôr og biodrivstoff.
AP170507 Samtidig er partiet « kritisk til å bruke klimapolitikken til å øke skatter, avgifter og utgifter for innbyggere og bedrifter », og slår fast at det er mot særnorske avgifter på for eksempel CO2 .
AA170505 Geotermiske kraftverk gir heller ikke helt fornybar energi, og forurenser i form av både CO2 og svovelgass. ( ©NTB ) ¶
DB170504 Snittet så langt i år er lave 87 gram CO2 per kilometer, mens dette tallet ble 93 gram i april.
DB170502 - Jeg vil også ha med Donald Trump for å fortelle han litt om hvor mye CO2 skader livet i havet.
DN170426 Statlige Gassco tildeler konseptstudier for skipstransport av CO2 . illustrasjonsfoto.
DN170426 Gassco har fått i oppdrag av OED å utrede skipstransport av CO2 fra fangstanleggene til lager.
DN170426 Foretaket har nylig tildelt kontrakt for videre studier av fullskala fangst av CO2 til Klemetsrudanlegget, Norcem og Yara, og skal etter planen inngå kontrakt med lageroperatør før sommeren, opplyses det.
DN170426 Det statlige norske gasstransportselskapet Gassco har tildelt konseptstudier for skipstransport av CO2 til Larvik Shipping og Brevik Engineering, ifølge en melding onsdag.
DN170426 Deretter skal CO2 føres i rørledning ut til et lager under havbunnen i Nordsjøen.
DN170426 - Videre studier av transport av CO2 er et viktig bidrag i arbeidet med å realisere et fullskalaanlegg for CO2-håndtering i Norge, sier Frode Leversund, administrerende direktør i Gassco i meldingen.
DN170426 CO2 fra fangstanlegg på Østlandet skal fraktes med skip til et mellomlager på Vestlandet.
DN170425 Dette området strekker seg hundrevis av kilometer nord for iskanten og inneholder klimagassutslipp tilsvarende 3750 millioner tonn CO2 .
DB170425 I dag har verden kapasitet til å fange og lagre 7,5 millioner tonn CO2 i året, mens klimapanelet har regnet inn at vi må fange og lagre 15 milliarder tonn CO2 i året innen 2060.
DB170425 I dag har verden kapasitet til å fange og lagre 7,5 millioner tonn CO2 i året, mens klimapanelet har regnet inn at vi må fange og lagre 15 milliarder tonn CO2 i året innen 2060.
DA170420 I tillegg regner man med at utslippene av CO2 vil bli redusert med om lag 80.000 tonn i året.
VG170419 Hvor mye av verdens olje og gassressurser som kan utvinnes avhenger av teknologiutvikling som f.eks fangst og lagring av CO2 , og om ressursene anvendes til energiformål eller som råstoff i industrien.
DB170414 - Det eneste som på sikt kan redde revene, er om utslipp av CO2 og andre klimagasser reduseres.
DB170412 - Torven vil fortsette å lekke CO2 etter at den blir pakket i poser og når den brukes i hage eller balkongkasser.
DB170409 Brenner du olje som har vært lagret i geologiske strukturer i millioner av år, tilfører du atmosfæren helt ny CO2 .
DA170406 Under presentasjonen av den lenge etterlengtede, men også på forhånd grundig lekkede transportplanen, ble « CO2 » og « klima » bare så vidt nevnt av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ).
DA170405 Transportsektoren står for rundt en tredel av utslippene i Norge, i alt 15,6 millioner tonn CO2 .
DA170405 På pressekonferansen fikk han spørsmål om hvor mange tonn CO2 som er kuttet i planen og om det er nok til at Norge oppfyller forpliktelsene i Parisavtalen.
DA170405 Tre lagrer CO2 .
DB170401 Metan ble frigjort, og siden den er 30 ganger så kraftig klimagass som CO2 , førte den til ytterligere oppvarming av klimaet, sier han og legger til : ¶
DB170401 Hypotesen er disse vulkanene har vært aktive i flere hundre tusen år med store utslipp av CO2 og diverse partikler.
DB170401 For 2020 er anslaget på utslippene justert ned med hele 3 millioner tonn CO2 i forhold til perspektivmeldingen som ble lagt frem i 2013 av den rød-grønne regjeringen.
DN170330 Hvis norske politikere er villig til å gi grønn metanol de samme fordelene som de har gitt biodrivstoff, kan vi meget raskt redusere utslipp av CO2 fra norske biler med mer enn 15 prosent fordi metanolen erstatter fossilt karbon, skriver artikkelforfatterne.
DN170330 Grønn metanol basert på CO2 er like bra for utslipp som biodrivstoff og har større kommersielt potensial.
VG170329 En rapport fra Miljødirektoratet i 2014 anslo at regjeringen måtte kutte åtte millioner tonn Co2 for å kunne nå klimamålet.
DN170329 Solberg viste til at klimaforliket fra 2013 hadde som mål å redusere klimautslippene med 48,6 millioner tonn CO2 .
AA170329 De kinesiske løftene går blant annet ut på å minske bruken av kull som kraftkilde i industrien og dermed redusere utslippene av karbondioksid ( CO2 ).
DA170328 * Menneskenes påvirkning på klimaet skyldes i hovedsak utslipp av CO2 og andre klimagasser som forsterker atmosfærens naturlige drivhuseffekt.
DA170328 CO2 i atmosfæren øker, vi får høyere temperatur, mindre sjøis og større havnivåøkning - det er helheten som gjør det ekstremt dramatisk.
DB170327 ¶ VEDTOK KLIMAKUTT : SV vil ha Ap til å love at partiet vil kutte tre millioner tonn CO2 fram mot 2021.
DA170326 Ifølge WWFs beregninger vil kullkraftverkene som Oljefondet kan bidra til, alene slippe ut CO2 tilsvarende 10 ganger Norges årlige utslipp, hvert år de neste 40 årene.
DB170323 Venstres Ola Elvestuen fortalte i en debatt på NRK nylig at Norge ville spare et utslipp på 1 million tonn CO2 ved å gå over til biodrivstoff.
SA170322 Hvis vi ser bare på det matbaserte biodrivstoffet, vil de globale utslippene av klimagassen CO2 øke med inntil 700.000 tonn.
AP170322 Hvis vi ser bare på det matbaserte biodrivstoffet, vil de globale utslippene av klimagassen CO2 øke med inntil 700.000 tonn.
AA170322 Hvis vi ser bare på det matbaserte biodrivstoffet, vil de globale utslippene av klimagassen CO2 øke med inntil 700.000 tonn.
DB170320 Torsdag forrige uke uttalte Scott Pruitt, leder for US Environmental Protection Agency ( EPA ), at utslipp av karbondioksid ( CO2 ) ikke var en av de viktigste drivkraftene for global oppvarming.
VG170319 De erstatter kravet om å trekke ut oljefondet ut fra fossile investeringer med å lage forpliktende nasjonalt klimabudsjett som skal muliggjøre et kutt på tre millioner CO2 i løpet av fireårsperioden.
AA170319 Haltbrekken ønsket at det hvert år i kommende stortingsperiode skulle kuttes mellom 1,9 og 2,4 millioner tonn CO2 - altså inntil 9,6 millioner tonn totalt.
AP170318 Blant annet CO2 .
AA170318 Forslaget tar konkret til orde for at det hvert år i kommende stortingsperiode skal kuttes mellom 1,9 og 2,4 millioner tonn CO2 .
VG170317 Han foreslår at de må gå inn for å tallfeste at Norge årlig de neste fire årene skal kutte 1,9-2,4 millioner tonn CO2 .
VG170317 CO2 og nei til atomvåpen kan vanne ut SVs kravliste til Ap.
DB170317 Å hente opp karbon som er lagret i bakken og slippe det ut, tilfører atmosfæren store mengder CO2 .
DB170317 Rapporten konkluderer med at det norske vedtaket vil øke utslippene globalt med mellom 90.000 og 700.000 tonn CO2 i 2020.
DB170317 Med riktig regulering og fornuftig drift vil det i praksis ikke tilføre atmosfæren mer CO2 .
DB170317 Med EUs foreløpige gjennomsnittlige beregningsfaktorer for ILUC til grunn, regner Miljødirektoratet seg fram til at det vil føre til cirka 140 000 tonn CO2 mindre kutt i utslipp.
DB170317 Kritikerne hevder at store deler av palmeoljen som blir til biodrivstoff kommer fra plantasjer som fortrenger gammel regnskog eller myrområder som lagrer store mengder CO2 .
DB170317 Fram mot 2030 vil det tilsvare kutt på mellom fem og seks millioner tonn CO2 .
DA170317 * Og om partiet skal kreve at enhver regjering de samarbeider med i løpet av kommende stortingsperiode skal kutte mellom 1,9 og 2,4 millioner tonn CO2 årlig.
AA170316 EFTAs overvåkingsorgan ESA har godkjent norsk statsstøtte til forstudiene for demonstrasjon av fullskala fangst og lagring av CO2 .
DB170312 Systemet tillater også å fange energi som ellers ville gått til spille, og det skal ifølge redusere utslipp med 25 gram CO2 per kilometer, tilsvarende 0,1 liter lavere forbruk per mil.
DN170310 - Skyldes ikke CO2
DB170310 De nye Euro 4-kravene krever at Co2 og NOX-tall legges frem og at alle motorsykler fra 125 kubikk og oppover må utstyres med ABS-bremser.
DA170310 - Skyldes ikke CO2
DA170310 Mens en rekke fylker opplevde nedgang i de samlede utslippene av CO2 , metan og lystgass fra veitrafikken i perioden 2009 til 2013, gikk utslippene opp igjen i samtlige fylker i perioden 2013-2015, med det nevnte unntaket.
VG170309 Det er i beste fall ugjennomtenkt å presse gjennom et « miljøtiltak » som ifølge Aftenposten koster 3,2 milliarder kroner årlig og som gir en utslippsøkning på 90 000 tonn CO2 .
DN170309 Like øst for Troll-feltet ønsker Statoil å lagre CO2 i undergrunnen som ledd i regjeringens fullskala CO2-fangst-og-lagrings-prosjekt.
DN170309 Så er planen å frakte CO2 i skip til et reservoar i nærheten av Troll-feltet vest av Bergen.
DN170309 Statoil vil også undersøke muligheten for å bruke CO2 til å drive ut mer olje og gass fra eksisterende reservoarer, en ide som har versert i oljebransjen i årevis.
DN170309 For det tredje vil eksistensen av et CO2-lagringssystem kunne gjøre det mulig å skille CO2 ut fra naturgass og gjøre den om til hydrogen, et helt rent brensel.
DN170309 For det første kan Statoil i fremtiden ta imot CO2 ikke bare fra de tre industrianleggene østpå, men også fra store utslippskilder på kontinentet og i Storbritannia, hvor det ikke er tillatt å lagre cO2 i bakken.
DN170309 For det første kan Statoil i fremtiden ta imot CO2 ikke bare fra de tre industrianleggene østpå, men også fra store utslippskilder på kontinentet og i Storbritannia, hvor det ikke er tillatt å lagre cO2 i bakken.
DB170309 Når planter dyrkes for å produsere nytt biodrivstoff, « suges » CO2 ut av lufta.
DB170309 Som vanlig kan vi takke avgiftsregimet, som favoriserer ladbare biler med lavt NEDC-utslipp av CO2 og Optima har bare 34 gram offisielt.
DA170309 Sp vil plante skog, som binder CO2 , forklarer Kvadsheim, som også tror Vedums joviale vesen vil vinne velgere.
AA170309 På sikt ser Statoil for seg å utvide til å ta imot CO2 fra store utslippskilder på kontinentet og i Storbritannia, hvor det ikke er tillatt å lagre CO2 i bakken.
AA170309 På sikt ser Statoil for seg å utvide til å ta imot CO2 fra store utslippskilder på kontinentet og i Storbritannia, hvor det ikke er tillatt å lagre CO2 i bakken.
AA170309 Planen er å frakte CO2 i skip til et reservoar i nærheten av Troll-feltet utenfor Bergen.
AA170309 I tillegg kan anlegget bli brukt til å skille ut CO2 fra naturgass og gjøre gassen om til hydrogen.
DN170307 Økningen i de globale utslippene blir trolig på mellom 90.000 og 700.000 tonn CO2 i 2020.
DN170307 En ny SSB-rapport, laget på oppdrag fra Aftenposten og flere andre aviser, konkluderer med at regjeringens varslede bruk av mer såkalt konvensjonelt biodrivstoff vil øke verdens klimautslipp med flere titusen tonn CO2 .
DN170307 Økningen i de globale utslippene blir på mellom 90.000 og 700.000 tonn CO2 i 2020, heter det i rapporten.
DN170307 Regjeringens varslede bruk av mer « konvensjonelt » biodrivstoff i Norge vil øke verdens klimautslipp med flere titusen tonn CO2 , ifølge en ny SSB-rapport.
DB170307 For å øke tettheten til Mars' atmosfære og skape en effektiv drivhuseffekt, så må det tilføres enorme mengder CO2 og dette må komme fra planeten selv - for eksempel fra vulkanutbrudd.
DB170307 Det er logikk i den tankerekken, men en av de ukjente faktorene er hvor raskt Mars greier å fylle på med ekstra CO2 , sier Amundsen.
DB170307 Denne isen inneholder CO2, og NASA-forskerne mener at når denne isen smelter, vil nok CO2 slippes ut til at den varmer Mars.
DB170307 Denne isen inneholder CO2 , og NASA-forskerne mener at når denne isen smelter, vil nok CO2 slippes ut til at den varmer Mars.
AA170307 En ny SSB-rapport, laget på oppdrag fra Aftenposten og flere andre aviser, konkluderer med at regjeringens varslede bruk av mer såkalt konvensjonelt biodrivstoff vil øke verdens klimautslipp med flere titusen tonn CO2 .
DB170306 Daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening ( NOVAP ) er enig med gasspeis-selgerne i at gass er bedre enn olje både når det gjelder partikkelutslipp og CO2 .
DA170303 I 2016 var karbonprisen i kvotesystemet helt nede i fire euro per tonn CO2 .
DA170303 Det europeiske kvotemarkedet har i lang tid blitt kritisert for å gjøre det for billig å slippe ut CO2 .
VG170226 Personbiler slipper årlig ut 333.000 tonn CO2 i Oslo.
VG170226 Men det er ikke bare bilene som forsurer luften : Anleggsmaskiner slipper årlig ut 256.000 tonn CO2 i hovedstaden.
VG170225 Det kan ikke være slik at det er gratis å slippe ut CO2 .
VG170225 Ifølge NEDC-standarden er snittforbruket 0,29 liter på mila ( CO2 : 66 g/km ), og den elektriske rekkevidden er oppgitt til 50 kilometer.
VG170224 * Tilskudd fra klimafondet har også bidratt til kutt på 80 000 tonn CO2 fra 2008 og frem til utgangen av 2016.
VG170222 * Tilskudd fra klimafondet har også bidratt til kutt på 80 000 tonn CO2 fra 2008 og frem til utgangen av 2016.
BT170217 21.819 tonn karbondioksid ( CO2 ).
BT170217 Den konkluderte med at elve-forskriften ville kuttet utslippene med 2,6 millioner tonn CO2 hvert år, skriver nettstedet Inside Climate News.
DB170216 Kuttene i klimautslipp på 200 000 - 300 000 tonn CO2 årlig - like mye som fra 140 000 biler - er en ting.
DB170216 Det er etablert et teknologisenter for fangst og lagring av CO2 , som fortsatt vil være i drift etter at gasskraftverket legges ned.
DN170215 Statoil fikk bygge sitt gasskraftverk mot at staten forpliktet seg til å få til fangst og lagring av CO2 på Mongstad.
DB170215 Rensingen skjer ved at CO2 skilles fra andre gasser og fraktes til et lagringssted.
DB170215 * Fangst og lagring av CO2 er en teknologi som fjerner utslipp av klimagassen CO2 fra kraftverk og store industrianlegg.
DB170215 * Fangst og lagring av CO2 er en teknologi som fjerner utslipp av klimagassen CO2 fra kraftverk og store industrianlegg.
DB170215 * Den rødgrønne regjeringen opplyste like etter valgnederlaget at de skrinlegger planene om et fullskala renseanlegg for CO2 på Mongstad.
DB170215 Gasskraft slipper også ut store mengder CO2 , selv om det er halvparten så mye som kull.
DB170215 Vi må også bruke energien mer effektivt, og vi må utvikle lavutslippsteknologier som fangst og lagring av CO2 .
DB170214 Over tusener av år har det etablert seg en likevekt mellom utslipp og opptak av CO2 .
DB170214 Disse tallene beskriver hvor mye CO2 som naturen og vi slapp ut på 1990-tallet.
DB170214 Det er konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren som har bygget seg opp over tid som er viktig for drivhuseffekten.
DB170214 Bergsmarks siste svar gir klarhet rundt påstanden om at menneskene angivelig bare er ansvarlige for 4% av CO2 i atmosfæren.
DB170211 - Det er klima-alarmister som har laget den, og de sørger for at mange går rundt og tror at utslipp av CO2 har noen som helst betydning for klimaet.
DB170210 Ved det nivået vi hadde i 2010 ga ekstra CO2 bare en minimal ekstra varmevirkning.
DB170210 Temperatur og CO2 etter siste istid.
DB170210 Så skriver Benestad at jeg ikke har tatt hensyn til at CO2 har en tilbakevirkende effekt.
DB170210 Samtidig ser vi at det ikke er noen som helst samvariasjon mellom temperatur og CO2 .
DB170210 Når klimapanelet hevder at en dobling av CO2 i atmosfæren vil øke temperaturen med flere grader, skyldes dette ikke egenskapene til CO2 alene, men hypoteser som er programmert inn i klimamodellene i form av usikre valg av dårlig kjente tilbakekoplings-mekanismer, som kan gi forsterkning.
DB170210 Når klimapanelet hevder at en dobling av CO2 i atmosfæren vil øke temperaturen med flere grader, skyldes dette ikke egenskapene til CO2 alene, men hypoteser som er programmert inn i klimamodellene i form av usikre valg av dårlig kjente tilbakekoplings-mekanismer, som kan gi forsterkning.
DB170210 Menneskeskapte utslipp av CO2 fører til en viss økning av atmosfæretemperaturen. 3.
DB170210 Men mitt hovedpoeng er at det nå er såpass mye CO2 i atmosfæren at varmevirkningen nesten er mettet.
DB170210 Lindzen ved Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences ved MIT har gjennom sin forskning vist at « En dobling av CO2 , alene, bidrar bare med ca 0,5 - 1 grad oppvarming ».
DB170210 Klimaskeptikerne hevder at klimaendringen fra 1890 og fram til i dag fortsatt er dominert av naturlig variasjon, men med et relativt lite bidrag som skyldes utslipp av CO2 .
DB170210 Ingen tegn til samvariasjon mellom temperatur og CO2 ( climate4you.com ) ¶
DB170210 Her ser vi i øverste linje at menneskeskapt CO2 utgjør 23 100 Gt, mens totalen er 793 100 Gt.
DB170210 Her ser vi hvordan varmevirkningen av CO2 svekkes og nærmer seg metning når konsentrasjonen i atmosfæren øker. ( http://www.acla.org.au/the-coal-to-liquid-process/more-co2-is-better / ) ¶
DB170210 Fordi klimamodellene ikke har klart å fange opp eller forutsi varmepausen, ble det nødvendig å finne en forklaring på hvor den påståtte varmen som skyldes vanndampforsterkningen for CO2 har tatt veien, når den altså ikke er synlig i atmosfæren.
DB170210 Dette begrunnes med scenarier fra klimamodeller med en innprogrammert hypotese om at mer CO2 fører til mer vanndamp som er en mye sterkere drivhusgass enn CO2 og at det er denne vanndampforsterkningen som er utslagsgivende.
DB170210 Dette begrunnes med scenarier fra klimamodeller med en innprogrammert hypotese om at mer CO2 fører til mer vanndamp som er en mye sterkere drivhusgass enn CO2 og at det er denne vanndampforsterkningen som er utslagsgivende.
DB170210 Dette begrunnes med at det ikke er noen grunn til at naturlig variasjon plutselig har sluttet å gjøre seg gjeldende, at det finnes en god erfaringsbasert fysisk forklaringsmodell for skeptikernes syn og at virkningen av CO2 alene som klimagass har nærmet seg metning og at ytterligere utslipp har liten betydning.
DB170210 Det er umulig å tolke dette slik at CO2 er en vesentlig temperaturdriver.
DB170210 Det er således intet som tyder på at CO2 påvirker temperaturen.
DB170210 Det eksisterer ingen alminnelig vitenskapelig konsensus om at CO2 er den vesentligste driveren til de klimaendringene som er observert ¶
DB170210 Det betyr at menneskeskapt CO2 utgjør 2,9 prosent.
DB170210 Det at varmen som skyldes vanndampforsterkning via CO2 har gått til havet i stedet for til atmosfæren kommenteres slik av professor Richard Lindzen : At varmen har gått i havet er en unnskyldning som dekker over at man ikke har forstått prosessene med varmeutveksling mellom de øvre og de nedre lag av havet, som i virkeligheten er svært kompliserte.
DB170210 Benestad fremhever at CO2 er en drivhusgass.
DB170210 Benestad forsvarer Klimapanelets politiske konsensus som hevder at naturlig variasjon ikke lenger gjør seg særlig gjeldende og at utslippene av CO2 er den dominerende faktoren.
DB170210 Bare 4 prosent av CO2 i atmosfæren er menneskeskapt ¶
DB170210 CO2 er en drivhusgass. 2.
VG170209 - Karbonforurensning er CO2 , og det er egentlig ikke forurensende ; det er planteføde, og det skader ingen, bortsett fra at det kan føre til at temperaturen øker.
DB170209 Når gjær omdanner sukker til alkohol, skapes CO2 som et biprodukt.
DB170206 Tradisjonelle frakteskip slipper ut masse CO2 .
DB170206 Og takket være avgiftsomlegging, kom det offisielle snitt-utslippet på bare 84 gram CO2 per kilometer - lavere enn myndighetenes klimamål for 2020.
DB170206 I fjor høst klarte verden å bli enige om utfasing av de farlige HFK-gassene, som har 10.000 ganger sterkere varmeeffekt enn CO2 .
DN170201 Denne modellen har et oppgitt utslipp på 124 og 139 gram CO2 per kilometer.
DB170201 Vi vet at CO2 har variert av naturlige årsaker, som gjennom istidene, og det er med å forklare de kraftige temperatursvingningene mellom istidene.
DB170201 Uten CO2 , kunne man ikke forklare de store temperatursvingningene.
DB170201 Påstanden om at isotopforholdet antyder at bare 4% av CO2 i atmosfæren er fra fossile kilder avslører også en uvitenhet om karbonbudsjettet og karbonets kretsløp.
DB170201 Når Bergsmark trekker disse forholdene inn i sin tvil rundt CO2 og global oppvarming, tyder det på at han ikke har en god oversikt over faktagrunnlaget og klimaforskningen. 5.
DB170201 Mens vi tilfører CO2 , vil det være en stadig utveksling mellom molekylene i luft, hav, vegetasjon og bakken, slik at isotopene blandes mellom de ulike reservoarene.
DB170201 Men disse temperaturene er beregninger basert på målinger av lys som oksygenmolekylene sender ut, og som bruker lignende modeller ( algoritmer ) som selve klimamodellene bruker, og som viser at mer CO2 gir en global oppvarming.
DB170201 Konsentrasjonen korrelerer med temperaturen gjennom istidene, og vi ser at planeter med CO2 i atmosfæren har en varmere overflate enn en ren varmebalanse skulle tilsi.
DB170201 Historien viser at klimaet endrer seg uten påvirkning av menneskeskapt CO2
DB170201 Gjennom studier av menneskeskapte stoffer som CFC og hydrogen-isotopet 3H ( fra atomsprengninger ), kan vi se hvordan vannet beveger seg ( såkalte tracers ) og havet fanger opp både varme og CO2 .
DB170201 Figur 1 viser to kurver plottet med verktøyet R : den globale middeltemperaturen ( rødt ) fra UKMetoffice ( HadCRUT4 ) og CO2 ( grått ) fra Mauna Loa i Hawaii.
DB170201 Figur 1 viser den langsiktige utviklingen i CO2 ( log ) og HadCRUT4 ( årsmidler for å vektlegge den langsiktige trenden og tone ned raske naturlige svingninger som har mindre betydning i denne sammenhengen ).
DB170201 Dette kommer frem i argumentet om at CO2 ikke kan ha en betydning på temperaturen fordi endringer i CO2 under istidene kom etter endringer i temperaturen.
DB170201 Dette kommer frem i argumentet om at CO2 ikke kan ha en betydning på temperaturen fordi endringer i CO2 under istidene kom etter endringer i temperaturen.
DB170201 Det er en misforstått logikk, fordi argumentet for CO2 bygger på fysiske forhold, og det ene ekskluderer ikke i prinsippet det andre.
DB170201 Det er Milankovitch-syklusene som setter takten, men CO2 forsterker denne effekten.
DB170201 Det eksisterer ingen alminnelig vitenskapelig konsensus om at CO2 er den vesentligste driveren til de klimaendringene som er observert ¶
DB170201 Dessuten blir havet surere fordi det tar opp en del av CO2-utslippene ( lavere pH-verdier ), og forholdet O2/N2 synker i samsvar med forbrenning av karbon og dannelse av CO2 .
DB170201 Bergsmark påstår at fordi solaktiviteten ser ut til å forklare det meste av temperaturendringene, har CO2 lite å si.
DB170201 Bergsmark mener at CO2 har liten effekt fordi det bare dreier seg om 1 CO2-molekyl blant 10.000 andre luftmolekyler i en økning fra 280 ppmv til 400 ppmv.
DB170201 Bergsmark har heller ikke tatt høyde for at CO2 også har en tilbakevirkende effekt.
DB170201 Bare 4% av CO2 i atmosfæren er menneskeskapt ¶
DB170201 At det finnes flere ulike årsaker til at klimaet varierer er intet bevis for at CO2 ikke skulle påvirke klimaet - tvert imot. 12.
DB170201 CO2 er også til stede på andre planeter som Venus, og er årsaken til at overflaten er varmere enn det den ville vært foruten.
DB170201 CO2 er en drivhusgass som man har visst om siden John Tyndalls eksperimenter på 1800-tallet.
DB170201 CO2 ( log ), galaktisk kosmisk stråling ( GCR - i grått ), solflekknummeret ( rødt ) og solens utstråling.
FV170130 Aks : 10,4 sekunder Toppfart : 188 km/t Forbruk : 0,46 l/mil ( blandet ) Utslipp : 103 g/km CO2 . 31,7 mg/km NOx.
BT170130 Aks : 10,4 sekunder Toppfart : 188 km/t Forbruk : 0,46 l/mil ( blandet ) Utslipp : 103 g/km CO2 . 31,7 mg/km NOx.
AP170130 Aks : 10,4 sekunder Toppfart : 188 km/t Forbruk : 0,46 l/mil ( blandet ) Utslipp : 103 g/km CO2 . 31,7 mg/km NOx.
DB170123 Men i stedet for « tonight I'm gonna party » synger de « today I'm gonna emit CO2 ».
VG170122 Kina slipper ut mye mer CO2 enn noe annet land, om lag 30 prosent av verdens samlede utslipp, noe som bidrar sterkt til global oppvarming.
DN170119 Ifølge eksperter er den eneste løsningen på problemet å redusere bruken av fossile brensler som fører til enorme utslipp av CO2 .
DN170119 I 1990 var verdens utslipp av CO2 ifølge Energi og Klima 22,3 milliarder tonn, mens dette var økt til 36,3 milliarder tonn i 2015.
DB170116 Årsaken er at dieselmotorer er mer effektive enn bensinmotorer, og derfor slipper ut mindre CO2 .
DB170116 En stor SUV med en V8 bensinmotor som slipper ut 400 gram CO2 pr. km, rammes altså ikke av forbudet.
DB170116 I 2007 ble jeg oppfordret av Statsminister Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet i regjering til å kjøpe dieselbil for å redusere utslipp av CO2 .
AP170116 Siden dieselbiler slipper ut langt mindre CO2 enn bensinbiler, ble dieselbiler 1. januar 2007 mye rimeligere, og salget skjøt i været.
DB170114 « Klimarealistene og undertegnede tillater seg med dette å utfordre Cicero til sammen med oss å arrangere en serie på fem møter i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø om menneskeskapte CO2 utslipps mulige innvirkning på klimaet.
AP170112 De som tror at de menneskeskapte utslipp av CO2 , som er ca. 3-5 prosent av CO2-utslipp, medfører en betydelig innvirkning på klimaet, baserer seg på noe som fremstår som en religiøs tro og ikke vitenskap, skrev Hagen.
AP170111 De som tror at de menneskeskapte utslipp av CO2 , som er ca. 3-5 prosent av CO2-utslipp, medfører en betydelig innvirkning på klimaet, baserer seg på noe som fremstår som en religiøs tro og ikke vitenskap, skriver Carl I.
DB170103 Løsningen er tilsynelatende mer makt til høyt utdannede samfunnsvitere som knapt vet hva CO2 er, og flyr til Tokyo eller New York på langweekend.
DB170102 Sistnevnte mener regjeringen vil kunne føre til utslippskutt i Norge på en million tonn CO2 i 2020.
DB170102 Overfor Dagbladet konkluderte Zero og Cicero med at budsjettforslaget kunne føre til utslippskutt på rundt 150 000 tonn CO2 , selv om anslagene varierte noe.
DB170102 Nå hadde de regnet på budsjettets klimaeffekt, og Trine Skei Grande slo fast at det ville føre til et utslippskutt på 662 500 tonn CO2 .
DB170102 Mener Venstre og regjeringen har forpliktet seg til utslippskutt på 1,6 millioner tonn CO2
DB170102 Veibruksavgiftene på drivstoff skal stille brukeren overfor de eksterne kostnadene ved vegtrafikken : ulykker, kø, støy, veislitasje og helse- og utslipp ( eks CO2 ) ¶
AP170102 Fra Sleipner-plattformen i Nordsjøen har Statoil lagret CO2 under havbunnen i 20 år.
AP170102 Fra Sleipner-plattformen i Nordsjøen har Statoil lagret CO2 under havbunnen i 20 år.
SA170101 Aks : 8,1 sekunder Toppfart : 230 km/t Forbruk : 0,57 l/mil ( blandet ) Utslipp : 131 g/km CO2 . 12.8 mg/km NOx.
SA170101 Aks : 5,8 sekunder Toppfart : 250 km/t Forbruk : 0,69 l/mil ( blandet ) Utslipp : 160 g/km CO2 . 19,1 mg/km NOx.
BT170101 Aks : 8,1 sekunder Toppfart : 230 km/t Forbruk : 0,57 l/mil ( blandet ) Utslipp : 131 g/km CO2 . 12.8 mg/km NOx.
BT170101 Aks : 5,8 sekunder Toppfart : 250 km/t Forbruk : 0,69 l/mil ( blandet ) Utslipp : 160 g/km CO2 . 19,1 mg/km NOx.
AP170101 Aks : 8,1 sekunder Toppfart : 230 km/t Forbruk : 0,57 l/mil ( blandet ) Utslipp : 131 g/km CO2 . 12.8 mg/km NOx.
AP170101 Aks : 5,8 sekunder Toppfart : 250 km/t Forbruk : 0,69 l/mil ( blandet ) Utslipp : 160 g/km CO2 . 19,1 mg/km NOx.
FV161223 Aks : 8,1 sekunder Toppfart : 230 km/t Forbruk : 0,57 l/mil ( blandet ) Utslipp : 131 g/km CO2 . 12.8 mg/km NOx.
FV161223 Aks : 5,8 sekunder Toppfart : 250 km/t Forbruk : 0,69 l/mil ( blandet ) Utslipp : 160 g/km CO2 . 19,1 mg/km NOx.
BT161212 Aks : 4,8 sekunder Toppfart : 250 km/t Forbruk : 0,65 l/mil ( landevei ), 0,84 l/mil ( by ), 0,72 l/mil ( blandet ) Utslipp : 190 g/km CO2 . 53,4 mg/km NOx.
AP161207 IEAs scenarier, forutsetter at vi henter ut CO2 fra atmosfæren i en helt annen skala enn det teknologien klarer i dag. 2 ) « Renewal ( fornyelse ) er et scenario der verden faktisk lykkes med å sikre befolkningen nok energi, samtidig som målet om å begrense global oppvarming til godt under 2 grader kan oppnås ».
BT161206 - Bakepulver og eddik vil gi en liten gassutvikling, med det er snakk om en ufarlig CO2 , forklarer Gjemdal.
FV161202 Aks : 4,8 sekunder Toppfart : 250 km/t Forbruk : 0,65 l/mil ( landevei ), 0,84 l/mil ( by ), 0,72 l/mil ( blandet ) Utslipp : 190 g/km CO2 . 53,4 mg/km NOx.
AA161122 Årsaken er blant annet at vi ikke har noen sammenlignbar periode av klodens historie hvor mengden Co2 i atmosfæren og temperaturøkningen har skutt slik fart på så kort tid.
SA161121 Utslipp : 148 g/km CO2 . 7,2 mg/km NOx.
SA161121 Utslipp : 119 g/km CO2 . 33,6 mg/km NOx ¶
BT161121 Utslipp : 148 g/km CO2 . 7,2 mg/km NOx.
BT161121 Utslipp : 119 g/km CO2 . 33,6 mg/km NOx ¶
SA161107 Utslipp : 185 g/km CO2 . 68 mg/km NOx ¶
SA161024 Utslipp : 152 g/km CO2 . 42 mg/km NOx ¶
AP161006 Ifølge regjeringen vil grepet bidra til utslippskutt på 150.000 tonn CO2 i Norge og 120.000 tonn CO2 globalt, melder NTB.
AP161006 Ifølge regjeringen vil grepet bidra til utslippskutt på 150.000 tonn CO2 i Norge og 120.000 tonn CO2 globalt, melder NTB.
AP161006 Med andre ord : Slipper en tung bil med mange hestekrefter ut mye CO2 og NOX blir den dyrere.
AP161006 Det skjer ved at effektavgiften forsvinner, vektkomponenten reduseres mens CO2 - og NOx-komponenten justeres opp.
AP160930 Kjell Werner Johansen som er assisterende direktør i TØI mener avgiftsøkningen for diesel i beste fall vil gi kunne en reduksjon på 30-40.000 tonn CO2 , mens bensinavgiftsøkningen maksimalt vil gi en reduksjon på 4-5.000 tonn.
AP160930 Kilder tett på forhandlingene sier til avisen at økningen i dieselavgiften med 35 øre vil gi en kortsiktig effekt på 100.000 tonn CO2 , økningen i bensinavgiften med 15 øre vil gi en reduksjon på 14.000 tonn, mens mineraloljeavgiften som foreslås økt med 20 øre, vil redusere utslippene med 75.000 tonn - til sammen 189.000 tonn.
AP160928 Det er en omregning av flere typer drivhusgasser til CO2 .
AP160928 Byrådet har satset på at staten skal velge forbrenningsanlegget på Klemetsrud, der mye av fjernvarmen i Oslo produseres, skal få et fangstanlegg for CO2 , som så skal lagres.
AP160823 Utslipp : 126 g/km CO2 . 16 mg/km NOx.
SA160809 På Sleipner har vi god erfaring med rensing og kapasitet for lagring av CO2 .
AP160719 - Det samler det seg opp CO2 , for babyen nedi vognen blir det for lite luftsirkulasjon.
AP160629 Myggen fjernnavigerer gjennom CO2 fra pusten, og når de kommer nærmere blir de tiltrukket av melkesyre i svette, forklarer han.
AP160624 Alt i alt kan det fanges opptil 1,5 millioner tonn CO2 fra de tre anleggene.
SA160623 Utslipp : 175 g/km CO2 . 46 mg/km NOx.
FV160623 Utslipp : 175 g/km CO2 . 46 mg/km NOx.
AP160610 Forskere har klart å gjøre CO2 om til stein !
SA160606 Utslipp : 32 g/km CO2 . 4 mg/km NOx.
AP160606 Utslipp : 32 g/km CO2 . 4 mg/km NOx.
SA160530 Utslipp : 44 g/km CO2 . 6 mg/km NOx.
AP160530 Utslipp : 44 g/km CO2 . 6 mg/km NOx.
SA160526 Så langt mener Toyota at disse bilene har gjort at det er blitt sluppet 67 millioner tonn CO2 mindre enn om dette skulle vært biler med en konvensjonell drivlinje.
FV160526 Så langt mener Toyota at disse bilene har gjort at det er blitt sluppet 67 millioner tonn CO2 mindre enn om dette skulle vært biler med en konvensjonell drivlinje.
BT160526 Så langt mener Toyota at disse bilene har gjort at det er blitt sluppet 67 millioner tonn CO2 mindre enn om dette skulle vært biler med en konvensjonell drivlinje.
AP160526 Så langt mener Toyota at disse bilene har gjort at det er blitt sluppet 67 millioner tonn CO2 mindre enn om dette skulle vært biler med en konvensjonell drivlinje.
SA160523 Utslipp : 270 g/km CO2 .
AP160523 Utslipp : 270 g/km CO2 .
SA160518 Når man tar opp torva, kommer det luft til, da brytes planterestene ned til CO2 .
BT160518 Når man tar opp torva, kommer det luft til, da brytes planterestene ned til CO2 .
BT160518 Utslipp : 185 g/km CO2 .
AP160518 Når man tar opp torva, kommer det luft til, da brytes planterestene ned til CO2 .
SA160504 Energien skal tillegges CO2 fra den fossile andelen av avfallet og fra tilført fossil energi.
BT160503 Utslipp : 132 g/km CO2 . 40,1 mg/km NOx.
SA160502 Utslipp : 132 g/km CO2 . 40,1 mg/km NOx.
BT160502 Utslipp : 132 g/km CO2 . 40,1 mg/km NOx.
AP160502 Utslipp : 132 g/km CO2 . 40,1 mg/km NOx.
SA160421 Så seint som i 2010 presiserte rådmannens ansatte det motsatte, nemlig at avfallsforbrenningen « produserer antageligvis rundt 235 kg CO2 pr.
SA160421 Kort fortalt er det slik at energi fra avfall gir store utslipp av CO2 .
SA160418 Utslipp : 46 g/km CO2 . 3 mg/km NOx.
AP160418 Utslipp : 46 g/km CO2 . 3 mg/km NOx.
AP160417 I tillegg vil Venstre ha en gjennomgang av oljeskatteregimet for å unngå det som ofte beskrives som statlige subsidier til næringen samt økt satsing på fangst og lagring av CO2 .
SA160411 Utslipp : 76 g/km CO2 . 16,2 mg/km NOx.
FV160411 Utslipp : 76 g/km CO2 . 16,2 mg/km NOx.
AP160411 Utslipp : 76 g/km CO2 . 16,2 mg/km NOx.
SA160407 Peugeot kunne vise til det laveste snittet, med 103,5 gram CO2 per kilometer.
SA160407 Målingene tar for seg de 20 største merkene i Europa, og det rangeres etter land og utslippsnivå, målt i CO2 per kilometer.
FV160407 Peugeot kunne vise til det laveste snittet, med 103,5 gram CO2 per kilometer.
FV160407 Målingene tar for seg de 20 største merkene i Europa, og det rangeres etter land og utslippsnivå, målt i CO2 per kilometer.
BT160407 Peugeot kunne vise til det laveste snittet, med 103,5 gram CO2 per kilometer.
BT160407 Målingene tar for seg de 20 største merkene i Europa, og det rangeres etter land og utslippsnivå, målt i CO2 per kilometer.
SA160404 I 2021 innføres et nytt utslippskrav på maksimum 95 gram CO2 pr. kilometer.
BT160404 I 2021 innføres et nytt utslippskrav på maksimum 95 gram CO2 pr. kilometer.
SA160329 Utslipp : 175 g/km CO2 . 10,6 mg/km NOx.
AP160329 Utslipp : 175 g/km CO2 . 10,6 mg/km NOx.
AP160316 Skogens fangst og lagring av CO2 er med andre ord av stor betydning.
AP160316 Samtidig fanger skogen nå hele 26 millioner tonn CO2 fra atmosfæren årlig, noe som betyr at norske netto utslipp er på 18 millioner tonn CO2 pr. år.
AP160316 Samtidig fanger skogen nå hele 26 millioner tonn CO2 fra atmosfæren årlig, noe som betyr at norske netto utslipp er på 18 millioner tonn CO2 pr. år.
AP160316 Reduserer skogens fangst av CO2
AP160316 Problemet er at i det lange tidsrommet imellom, som mine modellstudier finner kan være på mer enn 300 år, vil tiltaket gi mer CO2 i atmosfæren.
AP160316 Problemet er at hvis vi øker hugsten for å lage biodrivstoff, vil det svekke skogens fangst av CO2 .
AP160316 Og, ja, på veldig lang sikt vil man kunne få redusert mengden CO2 i atmosfæren ved å la biodrivstoffet erstatte fossilt drivstoff.
AP160316 Noen bakgrunnstall kan være nyttige : Norske CO2-utslipp fra forbrenning av olje, gass og kull er på rundt 44 millioner tonn CO2 pr. år.
AP160316 Hver liter fossil diesel gir utslipp av 2,7 kg CO2 .
AP160316 Fra et klimaperspektiv, for å få ned norske netto CO2-utslipp, er det derfor etter alt å dømme smartere, gjennom god skogskjøtsel, ytterligere å stimulere skogens evne til å fange og lagre CO2 .
AP160316 I en kronikk i Dagsavisen, publisert flere dager før byrådet presenterte sin klimastrategi i Aftenposten, skriver olje - og energiminister Tord Lien ( Frp ) at det vil bli « svært krevende » å få på plass et fullskala renseanlegg for CO2 innen 2020.
AP160316 Fakta : Fangst og lagring av CO2 ¶ | - Klimaendringer har vi hatt i mange år ¶
AP160316 Dermed vil man ta CO2 ut av kretsløpet.
AP160316 Byrådet vil fjerne én av fem biler fra Oslos veier og kutte 60 prosent av klimagassutslippene innen 2020 En forutsetning for at byrådet skal nå målet, er fangst og lagring av CO2 fra søppelforbrenningsanlegget på Klemetsrud.
AP160308 Vil lagre CO2 etter søppelbrenning i hovedstaden : ¶ †" Vi har holdt på lenge ¶
AP160308 Rør, ventiler og piper dominerer testanlegget for fangst og lagring av CO2 på Mongstad.
AP160308 Roy Vardheim er direktør for CO2 Technology Center Mongstad.
AP160308 Og i Canada er de i gang med å produsere hydrogen basert på karbonfangst, samt å hente ut CO2 fra skitten oljesand.
AP160308 Nå har Regjeringen planer om å få til et fullskalaanlegg, som betyr at CO2 ikke bare fanges og slippes ut igjen, men også lagres †" for eksempel under Nordsjøen.
AP160308 Mye takket være CO2-avgiften har vi Nordsjøen fanget CO2 og lagret den i 20 år - les mer om det her : ¶
AP160308 Mens det noen steder lagres under bakken, selger andre CO2 til oljeindustrien som bruker det for å hente ut mer olje, det kalles EOR.
AP160308 I USA har de anlegg hvor de tar ut CO2 rett fra naturgassen slik som de gjør i Nordsjøen, samt på gjødselfabrikker.
AP160308 I 1996 begynte Sleipner-plattformen som første i verden å fange og lagre CO2 .
AP160308 Har en kapasitet på å fange 100.000 tonn CO2 i året ( cirka 0,2 prosent av Norges samlede utslipp ).
AP160308 Fangst og lagring av CO2 er teknologier som gjør det mulig å skille ut og lagre CO2 fra utslippene fra kull- og gasskraftverk og ulike industriprosesser.
AP160308 Fangst og lagring av CO2 er teknologier som gjør det mulig å skille ut og lagre CO2 fra utslippene fra kull- og gasskraftverk og ulike industriprosesser.
AP160308 Fakta : Fakta om fangst og lagring av CO2
AP160308 De har kapasitet til å fange og lagre 1 million tonn CO2 i året, noe som tilsvarer utslippene fra cirka 200-250.000 personbiler i året.
AP160308 * Formålet er å unngå utslipp av klimagassen CO2 i atmosfæren.
AP160308 Det er imidlertid i årenes løp kommet mye forskning som finner at denne typen politikk, med omfattende bruk av matbasert biodrivstoff, til syvende og sist gir større utslipp av CO2 enn fossilt drivstoff og derfor forsterker klimaproblemet.
AP160308 Biodrivstoffet erstatter fossile drivstoff som bensin og diesel, som gir betydelige innenlandske utslipp av CO2 .
AP160302 Skog binder CO2 .
AP160222 Målet om å begrense utslippene av klimagassen CO2 er også med på å legge føringer for Kinas kull - og kraftpolitikk.
AP160220 Satsingen har også spart landet for utslipp på 4,4 millioner tonn CO2 i året og redusert vannforbruket med 52 millioner liter i året.
AP160217 Og det er bare å fortsette å pumpe CO2 ut i atmosfæren ?
AP160217 i dag finnes det ingen med nullutslippsteknologi for CO2 .
AP160211 Statoil fikk nylig oppdrag fra Olje- og energidepartementet om å utrede mulighetene for å lagre CO2 fra en norsk « månelanding » i sandsteinlagene i Utsiraformasjonen, Smeaheia ved Bergen eller Heimdal utenfor Haugesund.
AP160211 Snøhvit, Hammerfest, Norge : Statoil har siden 2008 skilt CO2 fra naturgassen på Snøhvit og injisert den inn i Tubåen-formasjonen ved Snøhvit, som ligger 2500 meter under havbunnen.
AP160211 Sleipner, Nordsjøen ( Aftenposten ) : I 20 år har Statoil lagret CO2 dypt under havbunnen på Sleipner-feltet.
AP160211 Siden i fjor høst har CO2 som fanges herfra blitt injisert i bakken i sandsteinformasjoner i nærområdet.
AP160211 Prosjektet lagrer rundt 700.000 tonn CO2 i året.
AP160211 Prosjektet har siden 2013 lagret opp mot 1 million tonn CO2 i året i sandsteinformasjoner dypt nede i bakken.
AP160211 Kan få CO2 fra utlandet ¶
AP160211 I mellomtiden vil Statoil fortsette å lagre minst 4 millioner tonn Co2 til ned i havdypet, via et blankt, grønt rør fra plattformdekket merket " CO2 INJEKSJON I UTSIRA ".
AP160211 I mellomtiden vil Statoil fortsette å lagre minst 4 millioner tonn Co2 til ned i havdypet, via et blankt, grønt rør fra plattformdekket merket " CO2 INJEKSJON I UTSIRA ".
AP160211 I forbindelse med oppstarten av Sleipner vest i 1996, begynte Statoil å skille CO2 fra naturgassen og injisere den i bakken på Utsirahøyden, øst for feltet.
AP160211 Her har Statoil skilt CO2 fra gassen de henter opp fra dypet i 20 år.
AP160211 Her har Statoil i 20 år skilt CO2 fra gassen de henter opp fra dypt under havet som nå skvulper lett under plattformen, og pumpet den tilbake i enda dypere lag i Utsirahøyden.
AP160211 Fakta : Her lagres også CO2
AP160211 Deler av CO2-en brukes også i forskningsprosjektet Aquistore, som skal demonstrere at lagring av CO2 i sandsteinformasjoner i bakken er en trygg og fungerende løsning for å redusere klimagassutslipp.
AP160211 Decatur, Illinois, USA : Archer Daniel Midlands demonstrasjonsprosjekt fanger CO2 fra et etanolkraftverk.
AP160211 De siste 20 årene har Statoil lagret mer enn 16 millioner tonn CO2 i Utsiraformasjonen.
AP160211 Co2 føres ned i havdypet under Sleipner, via et blankt, grønt rør fra plattformdekket merket " CO2 INJEKSJON I UTSIRA ".
AP160211 - Når gassen kommer opp, inneholder den 10 prosent CO2 .
AP160211 tonn CO2 .
AP160211 Co2 føres ned i havdypet under Sleipner, via et blankt, grønt rør fra plattformdekket merket " CO2 INJEKSJON I UTSIRA ".
AP160211 CO2 som fanges på kullkraftverket sendes til oljefeltet Wayburn.
DA160128 De oppgir nemlig et blandet forbruk på 0,49 liter per mil og et utslipp av CO2 på 115 gram.
AP160126 Testanlegget som nå er installert har kapasitet til å fange 2000 tonn CO2 per år - under en prosent av den totale mengden CO2 Klemetsrudanlegget slipper ut.
AP160126 Testanlegget som nå er installert har kapasitet til å fange 2000 tonn CO2 per år - under en prosent av den totale mengden CO2 Klemetsrudanlegget slipper ut.
AP160126 Statoil har fått i oppgave å undersøke muligheten for lagring av CO2 under havbunnen tre forskjellige steder på norsk sokkel, og konklusjonene vil bli lagt frem før 1. juni i år.
AP160126 Skjønt foreløpig er det ikke et gram CO2 som forsvinner fra kretsløpet.
AP160126 Om man kan lære av Klemetsrud og fange CO2 kan vi bli kvitt et enormt miljøproblem verden over, sier Engen.
AP160126 Målet på sikt er å trekke CO2 ut av atmosfæren, og ut av kretsløpet.
AP160126 Hvert år slipper forbrenningsanlegget på Klemetsrud ut 300.000 tonn CO2 .
AP160126 Forskjellen på disse og Klemetsrud er at disse anleggene fanger CO2 fra kullkraft, mens avfallshåndtering er en industri man ikke kan klare seg uten.
AP160126 Allerede i dag lagrer man mye CO2 på den norske sokkelen, det har vi snart 20 års erfaring på, og er et felt vi er verdensledende på, sier Engen i Bellona.
AP160126 - Det man ser for seg er å transportere CO2 til havnen i Oslo, for eksempel gjennom en rørledning.
AP160126 Gassene som dannes er en blanding av metan og CO2 .
AP160125 Det er nok bare å innrømme at miljøfokuset her har vært så ensidig rettet mot klimautslipp og CO2 , at problemet med lokal luftforurensning er blitt undervurdert.
AP160121 Med høy pris på utslipp av CO2 vil gass stå sterkt i konkurransen med kull.
AP160121 Den sterke økningen i oljeproduksjonen er en av de viktigste årsakene til at norske utslipp av CO2 har økt i stedet for å gå ned.
AP160120 Menneskenes påvirkning på klimaet skyldes i hovedsak utslipp av CO2 og andre klimagasser som forsterker atmosfærens naturlige drivhuseffekt.
AP160120 Den inneholder blant annet CO og CO2 , og dette er gasser som er skadelige i større mengder.
AP160117 I et intervju med Aftenposten sa Vidar Helgesen at han ikke kan love at Norge reduserer utslippet av CO2 og andre klimagasser de neste to årene.
AP160104 | Statoil skal finne lagringsplasser for CO2
AP160104 Statoil har fått i oppgave å undersøke muligheten for lagring av CO2 under havbunnen tre forskjellige steder på norsk sokkel.
AP160104 Olje- og energiminister Tord Lien gir Statoil et oppdrag i å finne lagringsplasser for CO2 .
AP160104 Mellom 0,7 og 1,0 millioner tonn CO2 fra Sleipnerfeltet lagres hvert år i Utsiraformasjonen.
AP160104 Lang erfaringStatoil har brukt Utsira til lagring av CO2 fra Sleipnerfeltet helt siden 1996.
AP160104 Jakten på lagringsplasser for CO2 er et ledd i arbeidet for å få på plass et fullskala anlegg for fangst og lagring av CO2 - såkalt CCS - fra norsk industri.
AP160104 Jakten på lagringsplasser for CO2 er et ledd i arbeidet for å få på plass et fullskala anlegg for fangst og lagring av CO2 - såkalt CCS - fra norsk industri.
AP160104 I tillegg lagres mellom 0,3 og 0,4 millioner tonn CO2 i en formasjon på 2.450 meters dybde på Snøhvitfeltet.
AP160104 I tillegg arbeides det med å finne løsninger for transport av CO2 fra industrianleggene til lagrene på sokkelen.
AP160104 Fangst og lagring av CO2 vil være helt nødvendig for å nå klimamålene, mener han.
AP160104 Begge steder er det snakk om fangst og lagring av CO2 som uansett må skilles ut fra gassen som produseres på feltene.
AP160104 CO2 lagres i et lag med sandstein som ligger mer enn 800 meter under havet.