NL171003 TS har i årenes løp flyttet mange ganger i takt med byutviklingen , og vil nok tåle en ny flytting uten å måtte nedlegges.
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/mAAp1/10-tips-for-helgen-29090110 Det blir filmvisning av Joachim Triers Thelma, konsert med Oslo-Filharmonien ( ved the Stardust Quartet ), som gjør et samarbeid med kunstnerduoen Sexy Boyfriend, som viser Sexy bydel, en kommentar til byutviklingen sett gjennom et dragperspektiv.
AA170925 - Før sommeren hadde jeg egentlig bestemt meg for å fortsette en stund til, og det er mye spennende som skjer i byutviklingen - som det kunne vært fint å følge litt lenger.
AA170923 Selv om det er en absurd tanke å flytte vekk fra sine kunder, har travsporten gjort byutviklingen en tjeneste ved å selge den sentralt beliggende Leangen travbane til boligformål.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/g8rWB/Regjeringen-vender-tommelen-ned-for-Hamars-jernbanevedtak Det er viktig at det lages en god oversikt over hva som er del av den vedtatte InterCity-utbyggingen og hva som er en del av byutviklingen i regi av Hamar kommune.
AA170920 Til Trondheim kommune ved politiske partier og bemyndigede beslutningsorganer, vil jeg spørre : skal universitetet selv få bestemme byutviklingen der vi snart blir nedbygd, og studentene få invadere hele nabolags private sfærer uten at dere innser hva som holder på å skje ?
NL170918 Likevel må vi minne om at det er et politisk ansvar å sørge for at byutviklingen skjer på en måte som tar hensyn til estetikk og dagens omgivelser.
AP170918https://www.aftenposten.no/osloby/i/Kw8b6/Skatehallen-i-Oslo-Stor-suksess-pa-sma-hjul Men når byutviklingen og gravemaskinene rykker inn på Filipstad, må skaterne, dronekjørerne og de andre ut.
AA170918 Styringen av byutviklingen i Trondheim må skje på det politiske planet, ikke gjennom et representantskap i et interkommunalt havneselskap.
AA170918 Ved å prioritere Overvik nå - mens det fortsatt er stort potensial for byfortetting innenfor eksisterende byggesone - snur man på hodet den byutviklingen departementet beskriver - og byen trenger.
AA170918 For byutviklingen er det langt å foretrekke at det nå settes full kraft på planprosessene for de sentrumsnære områdene, som Vestre Kanalhavn og Nyhavna, og videre østover langs metrobusstraseen frem til Leangen og Rotvoll.
AA170918 Avisen tar her opp et alvorlig problem ved byutviklingen i Trondheim.
NL170914 Hele forutsetningen for dette prosjektet og byutviklingen er flytting av dagens rullebane ca 1 km sydover.
AP170914https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/92Gxd/Joachim-Trier--Alt-jeg-gjor_-er-ekstremt-personlig Kafeen over krysset fra Lorry og Litteraturhuset er, betegnende nok for byutviklingen , blitt en del av en svensk kaffekjede siden sist Trier portretterte Oslo på film.
NL170909 Men byutviklingen trenger ikke området lengst vest på halvøya de neste 40 - 50 årene og kan derfor benyttes av Forsvaret i samme periode uten å komme i konflikt med Ny by - ny rullebane.
AP170906https://www.aftenposten.no/osloby/i/EGqmo/Rodt-enige-med-byradspartiene-om-a-midlertidig-stanse-fortettingsplaner Vi som byråd ønsker en sterkere styring på byutviklingen , for at det ikke skal være utbyggerstyrt, svarer Marcussen.
AP170905https://www.aftenposten.no/osloby/i/B8mL9/Ber-byradet-trekke-hele-forslaget-til-kommuneplan Tidligere har det vært relativt bred enighet i Oslo-politikken om de store linjene i byutviklingen .
AA170904 Noen ganger skapes det et inntrykk av konflikt mellom NTNU og våre lokale politikere om NTNUs rolle i byutviklingen .
DB170902 Få søkerbyer la fram så ambisiøse planer som Rio når det gjaldt hvilke varige forbedringer OL skulle gi for befolkningen og i byutviklingen .
AA170830 Lokalt : At bystyret har overlatt mye av byutviklingen til grunneiere og utbyggere, og vedtok å tillate nedbygging av store jordbruksarealer på Overvik og Rotvoll. 6.
AA170830 Konsekvensene av veivalg i byutviklingen er enorme for folks hverdag og trivsel i dag - og for kommende generasjoner.
DA170829 Slike prosesser fordrer også at viktige politiske spørsmål som gjelder byutviklingen etter 2020, også må drøftes med partilagene i begge kommuner.
AP170829https://www.aftenposten.no/osloby/i/P1520/Vil-redde-bomiljoene--vurderer-a-danne-parti Vi har snakket om det, og hvis vi ikke ser tilstrekkelig endringer i byutviklingen , så blir vi kanskje nødt til å delta i kommunevalget med en egen beboerliste.
AP170829https://www.aftenposten.no/osloby/i/P1520/Vil-redde-bomiljoene--vurderer-a-danne-parti Onsdag inviterer et tyvetalls beboerorganisasjoner fra alle kanter av byen til debatt- og dialogmøte om byutviklingen i Oslo.
AP170829https://www.aftenposten.no/osloby/i/P1520/Vil-redde-bomiljoene--vurderer-a-danne-parti Det er mange som føler at byutviklingen er utbyggerstyrt og går på bekostning av deres gode og velfungerende bomiljøer.
AP170829https://www.aftenposten.no/osloby/i/P1520/Vil-redde-bomiljoene--vurderer-a-danne-parti - Ja, for selv om jeg har registeret at byutviklingen i Oslo har vært inne i debatten foran stortingsvalget, så ser jeg også at det blir en lokal sak blant alle de store sakene i et nasjonalt valg, sier Storhaug.
AP170814https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/k5lnL/Hva-vil-skje-nar-toget-moter-etablert-bybebyggelse-og-stasjonsomrader---Peter-Buteschon Hvordan vurderes byutviklingen - helheten og samfunnsnytten - i disse prosjektene ?
AP170814https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/k5lnL/Hva-vil-skje-nar-toget-moter-etablert-bybebyggelse-og-stasjonsomrader---Peter-Buteschon Hva med resten av byutviklingen , spør Peter Butenschøn.
DA170811 - Faktisk var det også på denne tida man formulerte at ; kultur skulle være motor for byutviklingen .
AA170811 NHO viser liten vilje til å se byutviklingen i et større perspektiv når de jubler over at det stadig bygges på dyrket mark.
AP170801https://www.aftenposten.no/norge/i/MVbzJ/Broen-i-Drammen-kan-bli-revet-for-a-slippe-toget-frem - Staten har satt byutviklingen i Porsgrunn i en gordisk knute.
VG170728 Målet er at eldre selv skal være med å forme byutviklingen .
DB170719 Venstre mener at kvalitet må være det viktigste hensynet vi tar i byutviklingen .
DB170719 Utbyggernes interesser må avveies mot allmennhetens interesser, et langsiktig perspektiv på byutviklingen og hvordan vi kan ta vare på byens særpreg og historie samtidig som vi fornyer den.
DB170719 Det skjer mye bra i byutviklingen , men det er nødvendig å løfte stemmen for kvalitet framfor kvantitet og for å ta vare på byens særpreg.
DB170719 De siste 17 årene, mens Venstre har hatt en avgjørende innflytelse på byutviklingen , har Oslo klart å ivareta den historiske byen og kulturminnene og utviklet seg innenfor høyder og volum som ikke bryter med byens dimensjoner.
DB170719 Byutviklingen går i retning av å tillate flere store blokker, små leiligheter og dårligere grøntarealer.
AA170627 Trondheim kommune har ennå ikke, ett år etter at områdeplanen ble vedtatt, tatt stilling til modell for eierskap og finansiering av byutviklingen i havneområdene.
AA170627 Det kunne vært forhindret dersom byutviklingen i havneområdene hadde vært fulgt opp tettere fra politisk ledelse.
AA170627 Byutviklingen bør organiseres i et eget selskap.
SA170623 Vi lurer på hva Fylkesmannen mener om denne byutviklingen i Klepp kommune ?
AA170622 Midtbyens fremtid henger sammen med den øvrige byutviklingen .
SA170621 mars 2017 at « Når byutviklingen blir demokratisk, skapes nye muligheter og utfordringer.
AA170614 Venstre-politiker Trond Åm er redd stygge støyskjermer ødelegger byutviklingen i Trondheim.
DA170607 Hun viser til Drammen kommunes bystrategi Drammen 2036, der det står i klare punkter at kulturutvikling og opplevelser skal være bærebjelker i byutviklingen , at et langsiktig mål er å øke antall besøkende ved kulturinstitusjoner og arrangementer i Drammen, og at byen skal tilrettelegge for kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet i nasjonal sammenheng.
BT170605 Man kan spørre seg om kommunen har gitt fra seg noe av byutviklingen til profitthungrige utbyggere.
BT170605 Fortetning kan fremstå som kamuflert privatisering av byutviklingen , der makten synes å ligge hos de store eiendomsbesitterne.
SA170524 Tilbake til spørsmålet : Skaper byutviklingen økte kløfter, sosiale skiller, og bygges det boligområder etter gamle mønstre som er kvalitativt forskjellige, og som til slutt ikke lenger snakker samme språk ?
SA170524 Når byutviklingen viser seg mislykket, skjenk oss heller ut av sorgene i ¶
BT170520 I tillegg vil byutviklingen på Laksevåg få et delvis offentlig lokomotiv som sikrer aktivitet og etterspørsel etter boliger, kultur- og forretningstilbud langt inn i fremtiden.
AP170520 Selv om hverken slott eller rådhus kom dit, og byutviklingen har sprengt vekk deler av Hammersborg, er det verdighet over høyden nord for det gamle Christiania.
DN170504 Trondheim kjøle- og fryselager er et av Sør-Trøndelags mest lønnsomme foretak, men byutviklingen truer den tradisjonsrike bedriften på Brattøra.
AP170427https://www.aftenposten.no/osloby/Opposisjonen-kritiserer-Oslo-byradets-nye-planer--Vi-er-skuffet-over-at-de-angriper-smahusomrader-620038b.html Det er svært usikkert om vi faktisk har behov for det, og jeg mener det er fare for at vi mister kontroll over byutviklingen .
AP170427https://www.aftenposten.no/osloby/Opposisjonen-kritiserer-Oslo-byradets-nye-planer--Vi-er-skuffet-over-at-de-angriper-smahusomrader-620038b.html - Fare for at vi mister kontroll over byutviklingen
AP170427 Det er svært usikkert om vi faktisk har behov for det, og jeg mener det er fare for at vi mister kontroll over byutviklingen .
AP170427 - Fare for at vi mister kontroll over byutviklingen
AP170427 Hun håper politikerne vil tenke helhetlig om byutviklingen i området.
DA170424 Det triste er at alle byer nå blir likere og likere fordi internasjonale trender og storkapital preger byutviklingen .
AP170424 » Ved å gjenskape et levende trebåtmiljø i byen ønsker de å fortelle en liten bit av oslohistorien og derved puste liv i den tradisjonsrike båtkultur som byutviklingen tok livet av på begynnelsen av 1960-tallet.
DA170420 Da kan Gausel stoppested erstattes av en ny Forus stasjon midt i den nye byutviklingen .
AP170416https://www.aftenposten.no/osloby/Dette-kan-Oslo-lare-av-smarte-London-618203b.html Philipp Rode er også imponert over byutviklingen rundt Oslo Sentralstasjon, inkludert Barcode og Sørenga.
AP170416 Philipp Rode er også imponert over byutviklingen rundt Oslo Sentralstasjon, inkludert Barcode og Sørenga.
DB170414 Som journalist i denne avisa dekket jeg i 2006 byutviklingen i Bjørvika, da områdene rundt den nye operaen i Oslo lå i støpeskjeen.
AP170411 | Myten om Oslos ekstreme vekst må ikke få diktere byutviklingen .
AA170406 I februar i år vedtok et enstemmig bystyre at innbyggermedvirkning skal være en del av byutviklingen .
AP170401 Hovedtrekkene for byutviklingen i Oslo gis i kommuneplanen.
SA170329 Det er effektivt utnyttet, og det er omtrent slik de som styrer byutviklingen tror at det må være - eller ikke har hatt noe bevisst forhold til.
DA170316 Dette styrker Voldsløkka som samlingspunkt i Nordre Aker og Sagene, og viser at skolen er en driver for byutviklingen , sier Dag Hovdhaugen.
AA170316 Disse kan være viktige samarbeidspartnere for deler av universitetsmiljøet, men selve universitetsetablering i Midtbyen vil i seg selv bringe nye vitalitet - og perspektiver inn i byutviklingen .
AP170304 - Bjørvika skulle ha maks 12 etasjer Beate Folkestad Habbab har studert hvordan politiske ambisjoner og bærekraft påvirker byutviklingen i Oslo.
SA170302 Tomteselskapets oppgave er ikke å definere overordnete parkdrag i byutviklingen , det er bystyrets ansvar.
SA170302 På mange måter har byutviklingen i dag de samme utfordringene som på 1950-tallet.
DA170302 - Men å komme videre med planleggingen var det viktigste i den neste fireårsperioden, så ikke byutviklingen blir satt på vent.
BT170226 Sånn sett har den en viktig funksjon for byutviklingen .
AA170226 Det er i dag uklare ansvarsforhold i byutviklingen .
SA170224 Å bruke kunst så bevisst i byutviklingen , er et felt som bare så vidt er i emning.
AA170221 Torget har imidlertid vært gjenstand for store debatter både før og etter pengegaven ble lovet, og flere aktører har beskyldt Trondheim kommune for å la pengene styre byutviklingen .
AA170212 Ikke først og fremst av hensyn til byutviklingen , men av hensyn til seg selv.
BT170207 VIKTIG PLAN : Kommuneplanens arealdel er planen som legger føringer for byutviklingen i hele Bergen kommune.
BT170207 Høyre mener byutviklingen i Bergen vil lide på grunn av byrådets treghet.
DN170128 I rapporten står det også at det nye operabygget har forsert byutviklingen i Bjørvika, og de positive økonomiske ringvirkningene er også med i beregningen.
SA170105 Det er på tide at flere åpner opp øynene for nye smarte løsninger for byutviklingen også i vår region !
AP161017 | Snart kommer byutviklingen og tar utsikten din også Andreas Slettholm ¶
SA160715 » Det blir derfor helt merkverdig med Ap's anger når de langer ut mot andre når det er de selv som har herjet til i byutviklingen .
SA160715 I et uforskammet historieløst leserinnlegg bommer Cecilie Bjelland i Stavanger Ap på fakta og øser ut med kritikk mot andre, uten å se noe på hvordan Stavanger Ap har bidratt til den negative byutviklingen hun selv beskriver.
SA160714 Strømvik sjøbad på Storhaug er blant de mange tiltakene i byutviklingen .
SA160714 Likevel viser det at vi har mye felles innen byutviklingen .
SA160714 Har hun glemt hva hun har stemt for innen byutviklingen de siste fem årene ?
SA160708 | Når byutviklingen viser seg mislykket, skjenk oss heller ut av sorgene ¶
SA160708 Da er det mer å hente på å følge kritisk hvordan byutviklingen styres - og være klinkende klar når planene til eiendomsutviklerne blir lagt fram.
SA160504 Fjernvarmenettet låser energi - og klimapolitikken på samme måte som en jernbane binder opp byutviklingen .
AP160415https://www.aftenposten.no/osloby/--Vil-Oslo-ha-kunstnere-i-byen-53523b.html Ansvaret ligger her, ikke under byråden for byutviklingen , som derfor henviser til Kulturetaten.
AP160211 - Jeg for min del, synes det er en bra ting for byutviklingen å få en institusjon som NRK til Ulven, Løren, Hasle eller Økern.
BT160113 Saksbehandlingstiden for klager ved etat for byggesak er en flaskehals i byutviklingen , mener byråd Anna Elisa Tryti.
BT160113 - Den lange saksbehandlingstiden er en av flaskehalsene i byutviklingen , men jeg er stolt over å lede dyktige og dedikerte fagfolk som har jobbet beinhardt for å behandle klagesakene hurtigere.
BT160106 Vi ønsker en offensiv offentlig planlegging som legger til rette for privat deltakelse i byutviklingen , og som sikrer fellesskapets interesser og fremtidens behov : ¶
BT160106 Setter vi mennesket i sentrum, setter vi ufravikelige krav til verdier og kvalitet i byutviklingen .
BT160106 Mennesket i sentrum : Miljøbyen og kulturbyen Bergen skal ha mennesket som målestokk for byutviklingen .
BT160106 Byrådsplattformen slår fast at « kommunen skal ta en aktiv rolle i planleggingen av byen og sørge for helhetlige planer for byutviklingen .