AA170623 I stedet for en homogen campus-bastion bør man derfor holde fast ved et ekte byintegrert NTNU som skaper valgmuligheter og nærhet mellom alle de fem flatene.
AA170614 Selv om « Veien videre » har interessante forslag til hvordan man kan omgjøre Klæbuveien til gjennomgående bygate, kan bygging langs « randsonen » av parken, som forslaget legger opp til, i verste fall bety at vi i stedet for et « byintegrert campus » får en borg - med en park som gjøres utilgjengelig for byen, og med bygninger som bidrar til å gjøre Hovedbygget enda mer avs
AA170614 Hvis man med « byintegrert » tenker at campus og byen skal leve innvevd i hverandre med sammensatte bomiljø, vil Høyskoleparken spille en nøkkelrolle for å nå målet.
AA170614 Det vil påvirke framtidas bosettingsmønster, som igjen vil påvirke hva en « byintegrert campus » faktisk vil bety i praksis.
AA170508 Den forener alle de positive egenskapene ved en byintegrert campus - og peker seg ut som et opplagt sted for etablering av universitets senter for kunst, arkitektur og musikk ( KAM ).
AA170505 Vi kan få et byintegrert campus i Elgesetergate, eller et lite byintegrert campus i Midtbyen.
AA170505 Vi kan få et byintegrert campus i Elgesetergate, eller et lite byintegrert campus i Midtbyen.
AA170316 Utfordringen med en byintegrert utbygging kan ikke drepes ved at « alle skal nå alt på 15 minutter » som er hva timeplanen ( ! ) setter som tidsramme mellom forelesninger.
AA170316 Diskusjonen tyder i hvert fall på at begrepet « byintegrert » har en annen betydning for kommunens politikere enn for NTNUs ledelse.
AA170316 Det er et paradoks, for å bruke et nøytralt uttrykk, at mens formålet med å flytte Dragvoll til byen er å styrke tverrfaglig kunnskapsutvikling, synes det som om ledelsen ikke forstår at byintegrert universitetsutbygging er noe mer enn en designoppgave for arkitekter.
AA170212 KAM på Kalvskinnet - og andre deler av universitetet sentralt - vil gi en mer byintegrert campus, men samtidig ligge så nært Gløshaugen at det oppfyller kriteriet om en samlet bycampus.
AA170212 Bystyrets fagkomiteer og formannskapet fattet deretter vedtak om at høyskoleparken bør bevares og campus bli mer byintegrert .
AA170212> Bystyrets fagkomiteer og formannskapet fattet deretter vedtak om at høyskoleparken bør bevares og campus bli mer byintegrert .