BT171214 UTSATT : Slik mener velforeningene i Ytre Sandviken at fremtiden vil bli dersom byrådet får viljen sin : Fortsatt motorvei, og Bybanen i bro over veien.
BT171214 Fakta : Bybanen i Sandviken ¶
BT171214 november frem sitt forslag til trasé for Bybanen gjennom Sandviken, som erstatter tidligere vedtatt trasé.
BT171213 | Fylkestinget vil fortsatt la private drive Bybanen
BT171213 Samarbeidspartiene klarte ikke å bli enige om drive Bybanen i fylkeskommunal regi.
BT171213 FORTSATT PRIVAT : Selve driften av Bybanen vil fortsatt bli drevet av private, vedtok fylkeskommunen onsdag.
BT171211 Bortsett fra Bybanen , da.
BT171208 Pengene flyter mellom fylkeskommunen, Skyss, Bybanen AS, Keolis og Stadler i uforståelige strømmer.
BT171208 Men bak kulissene fremstår Bybanen som en fragmentert, byråkratisk og tungdrevet organisasjon med mange aktører og uklar styring.
BT171208 Det er ingen tvil om at Bybanen vil kunne drives bedre og billigere hvis den samles offentlig regi.
BT171208 | Bybanen kan drives bedre og billigere i offentlig regi, BT ¶
BT171208 desember at det vil koste 50 millioner ekstra over åtte år dersom Bybanen drives i offentlig regi.
BT171208 Bybanen utgjør i helhet et naturlig monopol, og det er elementær samfunnsøkonomi at fellesskapet er bedre tjent med at monopoler er offentlige enn private, og at de organiseres mest mulig integrert.
BT171208 Bybanen utgjør i helhet et naturlig monopol, og det er elementær samfunnsøkonomi at fellesskapet er bedre tjent med at monopoler er offentlige enn private, og at de organiseres mest mulig integrert, skriver Ørjan Myrmel fra Fagforbundet Hordaland.
BT171208 Bybanen er i ferd med å bli ryggraden i et fremtidig bytransport.
BT171208 Bybanen er en suksess.
BT171207 Jeg innser at Bybanen trolig bygges ut uansett pris, men at det er fornuftig bruk av ressurser ligger hinsides min begripelse.
BT171207 Både i BT og i det lokalpolitiske miljø synes det å være bred enighet om at utbyggingen av Bybanen til Fyllingsdalen er en fornuftig satsing.
BT171206 | Vil nekte private å drive Bybanen
BT171206 HVEM SKAL KJØRE : Politikerne på fylkestinget er uenige om private selskaper eller fylkeskommunen skal ha ansvaret for driften av Bybanen .
BT171206 Fylkeskommunen bør selv overta ansvaret for å drive Bybanen , mener venstresiden på fylkestinget.
BT171205 | Ytre Sandvikens forbannelse ¶ Bybanen gir en unik mulighet til å rette opp i skaden som bygging av firefelts motorvei gjennom boligstrøket vårt har forårsaket.
BT171205 Vi ønsker Bybanen velkommen til Ytre Sandviken og identifiserer oss med byrådets mål for en grønn satsing på kollektivtransport og sykkel.
BT171205 En attraktiv byutvikling for Ytre Sandviken kan bare oppnås ved å flytte E39 til en forlenget Fløyfjellstunnel og legge Bybanen i dagen i Åsaneveien.
BT171205 Bystyret skal denne uken stemme over et forslag om å legge Bybanen i tunnel gjennom Sandviken.
BT171205 Byggingen av Bybanen gir en unik mulighet til å rette opp i skaden som bygging av firefelts motorvei gjennom boligstrøket vårt har forårsaket, og en mulighet til å nå de grønne målene også for denne delen av byen.
BT171205 En slik løsning vil også utsette Bybanen til Åsane med ytterligere flere år, og gjøre den mye dyrere.
BT171205 En alternativ trase hvor Bybanen går i dagens motorvei, vil gjøre Eidsvåg til et nytt Nygårdstangen.
BT171205 En alternativ trase hvor Bybanen går i dagens motorvei innebærer en forlengelse av Fløyfjellstunellen for biler, med utløp i Eidsvåg.
BT171205 Eidsvåg kan utvikles som et bymessig strøk, betjent av Bybanen .
BT171205 Det er derfor gode grunner til at Bystyret nå bør avslutte denne saken ved å vedta Byrådets traséforslag for Bybanen til Åsane.
BT171205 Byrådets forslag til trase for Bybanen i Eidsvåg med holdeplass øst for dagens motorvei er den samme som Bystyret vedtok allerede i 2014.
BT171202 | Nekter Bryggen-omkamp om Bybanen
BT171202 VIL IKKE DISKUTERE PÅ NYTT : Vedtaket om å legge Bybanen over Bryggen skal ikke opp igjen til debatt, mener Harald Schjelderup ( Ap ).
BT171202 Alle argumentene byrådet bruker for å legge Bybanen i tunnel gjennom Sandviken, ble avvist da debatten handlet om Bryggen.
BT171130 | Ap lovet Andreas å legge Bybanen i Åsaneveien for å fjerne bilene.
BT171130 KLART SVAR : Slik svarte Arbeiderpartiet om Bybanen før valget.
BT171130 Dette får få konsekvenser for bussene, men Bybanen får endret kjøremønster og vil snu på Nygård i store deler av denne perioden.
BT171130 l helt sikkert bli brukt over åtte milliarder kroner på en bane til Fyllingsdalen som befolkningen ikke har bedt om, som gir liten trafikal effekt, som i stor grad bygges langs en eksisterende bybane og som beslaglegger et betydelig areal som kunne blitt brukt til fortetting langs den opprinnelige Bybanen i Bergensdalen.
BT171130 I tillegg til dette misbruket av skattebetalernes penger, har politikerne gått vekk fra hovedprinsippet, som går ut på å legge Bybanen i dagen. 90 prosent av den foreslåtte strekningen går i tunnel.
BT171130 I byrådsplattformen står det klart og tydelig : « Konseptet med god synlighet og tilgjengelighet har gjort Bybanen til en stor suksess. [...
BT171130 [... ] Bybanen skal også være en motor for bærekraftig byutvikling, og legge til rette for vekst og fortetting langs traseen.
BT171129 | La Bybanen gå i tunnel gjennom sentrum ¶
BT171129 Vi må få vite hvem som faktisk får forrangen - det enestående historiske bymiljøet med røtter tilbake til middelalderen, menneskene som bruker byrommene, eller transportmiddelet Bybanen .
BT171129 Utgangspunkt er bystyrets vedtak om at Bybanen skal gå over Bryggen, at Bryggen i en endelig sentrumsløsning skal gjøres bilfri, Torget mest mulig bilfritt og trafikken reduseres i Øvregaten, Nye Sandviksveien og Sandviksveien.
BT171129 OVERMOT : At noen i sin tid kalte Bybanen over Bryggen et smykke for byen, er en gåte.
BT171129 Menes det fortsatt at gleden ved å se Bybanen kjøre over Bryggen oppveier ulempene ved nær 50 prosent økning av trafikken i Øvregaten, forbi Mariakirken og Christi Krybbe skoler ?
BT171129 Menes det fortsatt at Bryggen trenger Bybanen som « et synlig og identitetsskapende element », jamfør det opprinnelige bybanekonseptet ?
BT171129 Menes det fortsatt at Bybanen vil være et vitaliserende element på Bryggen, der det ikke engang kommer en holdeplass ?
BT171129 Legg Bybanen i tunnel gjennom sentrum.
BT171129 Hvem er det Bybanen skal være synlig for - beboerne i bydelen, eller reisende til og fra Åsane som ønsker kortest mulig kjøretid ?
BT171129 Det enestående historiske bymiljøet, menneskene som bruker byrommene eller transportmiddelet Bybanen ?
BT171129 Den negative endringen skyldes bystyrets vedtak om at Bybanen skal gå over Bryggen.
BT171129 Byrådet har lagt frem sak om Bybanen gjennom Sandviken.
BT171129 Byrådet går i sin innstilling om Sandviken delvis vekk fra konseptet om Bybanen som et synlig element i bybildet.
BT171129 Bymiljøtunnelen må bygges før Bybanen .
BT171129 Bybane i tunnel derimot, vil sikre god og uforstyrret kollektivbetjening ved alle folkefestene, og Bybanen kan leve opp til målet om å være ryggraden i Bergens kollektivtransport.
BT171129 Bryggen vil bli omsluttet av to trafikale hovedårer - Bybanen nærmest sjøen og biltrafikken i Øvregaten.
BT171129 At noen i sin tid kalte Bybanen over Bryggen et smykke for byen, er meg en gåte.
BT171129 Bybanen vil være et forstyrrende element for annen bruk av byrommet.
BT171129 Bybanen vil være en irreversibel visuell, fysisk og funksjonell barriere mot sjøen.
BT171129 Bybanen vil skape utrygghet for folk som ferdes til fots, spesielt på tvers av kjøreretningen.
BT171129 Siden Bybanen uansett må gå i tunnel fra Sandbrogaten og nordover, er det helt avgjørende for reiseopplevelsen at deler av strekningen utover Sandviken går i dagen.
BT171129 Nå blir Bybanen i stedet en T-bane fra NHH til sentrum og en arm til Åsane der svært få bor i gangavstand til Bybanen .
BT171129 Nå blir Bybanen i stedet en T-bane fra NHH til sentrum og en arm til Åsane der svært få bor i gangavstand til Bybanen.
BT171129 Med Bryggen-rabalderet som bakteppe, er det forståelig at det var fristende å velge det som ga minst konflikt : Å legge Bybanen inne i fjellet og å la biltrafikken få dure i vei inn i evigheten.
BT171129 Dagløsningen løser også neste problem : hvordan få Bybanen gjennom Øyjorden og ut til Eidsvåg ?
BT171129 Bybanen mot nord innebærer sjansen til å rette opp i en av de største skadene som har skjedd i Bergens byutvikling : byggingen av firefelts E39 i Ytre Sandviken.
BT171129 BYBANEN : Siste håp for Ytre Sandviken er nå at bystyreflertallet viser et større engasjement for alle de som bor i denne delen av byen, skriver Eirik Glambek Bøe.
SA171127 Arbeiderpartiet må bære en stor del, for ikke å si hoveddelen, av skylden for at bybanen ikke ble realisert.
SA171127 Aftenbladet mener fortsatt at lokal- og fylkespolitikerne gjorde en stor tabbe da bybanen ble skrinlagt.
BT171127 Dette gjelder følgende kollektivtransport ifølge Bergen kommune : ¶ Bybanen
BT171127 DÅRLIG IDÉ : At byen ensidig skal fortettes langs skinnegangen til Bybanen , er en særdeles dårlig idé, skriver Jens Lorentzen.
BT171127 Dersom denne uhemmede troen på Bybanen får forsette, vil det ødelegge vår kjære by.
BT171127 Dersom denne uhemmede troen på Bybanen får forsette, vil det ødelegge vår kjære by, samtidig som byen havner i en evig gjeldskrise.
BT171127 De kan bygges som vanlige veier og tunneler, der forurensningsfrie leddbusser erstatter Bybanen .
BT171127 At byen ensidig skal fortettes langs skinnegangen til Bybanen , er en særdeles dårlig idé.
BT171126 Dette gjelder følgende kollektivtransport ifølge Bergen kommune : ¶ Bybanen
BT171125 Å legge Bybanen forbi Torget og over Bryggen bør være et hovedmål, ikke minst for å begrense dagens bilbruk.
BT171125 Hvordan Bybanen skal ta seg fra Kaigaten via Torget til Bryggen, blir prosjektets største tekniske og politiske utfordring.
BT171125 Forslaget til trasé gjennom Sandviken kan gi håp for Bybanen til Åsane.
BT171125 En del av krangelen om Bybanen har handlet om hvorvidt det kunne være fornuftig å legge den i lange tunneler fra sentrum mot Ytre Sandviken og Åsane.
BT171125 Det betyr at store deler av befolkningen får tilgang til Bybanen innen rimelig gangavstand, og at den ferdigstilte banen i beskjeden grad vil prege Sandvikens topografi og historiske bebyggelse.
BT171125 At byrådet heller vil bygge Bybanen i tunnel gjennom hele Sandviken, med to sentralt plasserte stoppesteder, kan likevel være fornuftig.
BT171125 Med alle stoppesteder langs traseene blir Bybanen en fremtidens somlebane.
BT171125 Hvilke argumenter har byens tillitsvalgte politikere for å våge å fremtvinge den gammeldagse ufleksible særdeles kostnadskrevende og arealkrevende Bybanen mot moderne fremtidsrettet teknologi ?
BT171125 Et kollektivsystem for el-busser har en brøkdel av prisen, i forhold til store og krevende utbygginger og serviceopplegg for Bybanen .
BT171125 Den teknologisk utviklingen siden vedtak om Bybanen har vært enorm.
BT171125 Den teknologisk utvikling på de tiår siden vedtak om Bybanen har vært enorm.
BT171125 DYRT : Et kollektivsystem for el-busser har en brøkdel av prisen av Bybanen , skriver innsenderen.
BT171125 | Bybanen er gammeldags ¶
BT171125 november en leder om Bybanen .
BT171125 Bybanen vil påføre byen meget store ekstra kostnader nå og i fremtiden.
BT171125 Bybanen kan kun kjøre på flater og slakke skråninger.
BT171124 Bybanen er bygget til Flesland og skal fra 2018 bygges til Fyllingsdalen, så til Åsane og kanskje vestover fra Spelhaugen til Loddefjord og vestover fra sentrum via Dokken og Laksevåg.
BT171123 TUNNELBANE : Omtrent slik vil det se ut når Bybanen kommer ut av tunnelen ved Sandbrogaten etter en lang tur i mørket gjennom Sandviken.
BT171123 Mens bilene skulle kjøre i lang tunnel og Bybanen skulle svinge seg i dagen på 1Ba, er det Bybanen som går i tunnel ved 5Ba.
BT171123 Mens bilene skulle kjøre i lang tunnel og Bybanen skulle svinge seg i dagen på 1Ba, er det Bybanen som går i tunnel ved 5Ba.
BT171123 FOTO : Geir Martin Strande ¶ | Bybanen skal fyke gjennom Sandviken i tunnel ¶
BT171123 Det aller beste med det er at vi nå er nærmere å få en kontinuerlig utbygging av Bybanen , sier Tryti.
BT171123 Byrådet vil sende Bybanen gjennom i Sandviken i to lange tunneler.
BT171123 - En ekstremt dårlig løsning, når byrådet velger å legge Bybanen i fjell, men bilene fortsatt skal gå i dagen og fortsatt bidra til dårlig luft og miljø for hele Samdvikens befolkning, sier Næss.
BT171123 Selv om den bevisste satsingen på Bybanen har gjort det enklere å lage gode planer for hva som kan og ikke kan bygges, er Bergen fremdeles beryktet for tregt planarbeid.
BT171123 Men da må politikerne kunne diskutere Bybanen og Bryggen uten at det fører til bergensk skyttergravspolitikk.
BT171123 Byrådets fortettingspolitikk i det folkerike Åsane er avhengig av at Bybanen en gang tar seg frem dit.
BT171123 2 : Bybanen nordover.
BT171118 UT AV MØRKET : Planene for Bybanen til Fyllingsdalen fikk et skudd for baugen denne uken da det ble kjent at prisen økte med over én milliard kroner.
BT171117 I tillegg til Bybanen inneholder pakken planer om bymiljøtunnel/trafikkløsning i Bergen sentrum, Ringveg øst og høykvalitets kollektivløsning mot vest.
BT171117 I avtalen er det lagt til grunn at staten skal dekke 50 prosent av byggekostnadene for videre utbygging av Bybanen til Fyllingsdalen.
BT171117 Forslaget til en ny bypakke for Bergen vil sikre finansiering av videre utbygging av Bybanen til Fyllingsdalen.
BT171117 Bybanen står først på gjennomføringsplanen, og planen er å starte opp med dette neste år.
BT171117 Bybanen først på listen ¶
BT171115 GJELDSTRØBBEL : Anna Elisa Tryti ( Ap ) har tidligere foreslått parallellutbygging av Bybanen til Åsane og Fyllingsdalen.
BT171115 Bompengene må økes kraftig hvis en skal starte byggingen av Bybanen til Fyllingsdalen neste år, ifølge ny rapport.
BT171114 | La Bybanen gå i lyset ¶
BT171114 I februar 2017 ble det lagt frem en tilleggsutredning om Bybanen i Sandviken som konkluderer med å anbefale det såkalte alternativ 1Ba som går i Sjøgaten og Sandviksveien, og videre i tunnel fra Måseskjæret til NHH.
BT171114 Et av Bybanen sine overordnede mål er å bidra til den gode byen og den gode reisen.
BT171114 Bystyret skal avklare trase for Bybanen gjennom Sandviken.
BT171111 Det har også vært protester mot Bybanen og bompengene.
NL171107 Bildet er fra bybanen i Bergen.
BT171103 Multiconsult har oppdrag fra både Bybanen Utbygging og andre store aktører i bergensregionen. | « Problemet har et navn.
BT171103 | Bybanen er den nye oljen ¶
BT171103 Bybanen har gitt tydelig retning for hvor utviklingen skal skje, tydelig støttet av kommunens arealpolitikk.
SA171101 Sandnes og Stavanger fikk ikke Bybanen , som skulle virke som en katalysator i byutviklingen.
BT171031 Nå som Bybanen går til Lagunen, og når den kommer til Åsane, bør det dempe biltrafikken.
BT171028 Passasjerene i Bybanen som kom i motgående retning har kommet gående ut av tunnelen, sier Norhagen.
BT171028 Men bilen fortsatte likevel, sier Are Norhagen som var om bord på Bybanen .
BT171028 Klokken 11.12 forteller han at bilen er fjernet og at Bybanen er i ferd med å gjenoppta vanlig drift.
BT171028 FULL STOPP : Passasjerene om bord i Bybanen måtte gå det siste strekket ut av tunnelen ved Nesttun for egen maskin.
BT171028 - Nå stenger den for Bybanen i begge retninger.
BT171028 - Det så ut som føreren kjørte litt nølende inn i tunnelen, som jo kun er for Bybanen .
BT171027 Så dukker det opp tilfeller der byens behov for flere boliger i nærheten av Bybanen eller andre kollektivårer, kommer i konflikt med bevaringen av etablerte boligmiljøer.
BT171027 Asbjørn Kristoffersen har i en kommentar i BT levert et angrep på kommunen og utbyggere for at disse har inngått en slags uhellig allianse som innebærer ødelegging av flotte villamiljø langs Bybanen .
BT171025 | David ( 15 ) forteller at butikkansatte fotfølger ham og at vekterne på Bybanen kontrollerer kun ham ¶
BT171020 Her venter hun på Bybanen med Karoline Hegdahl Jakobsen ( 20, v. ) og Anna Caroline Grimsby ( 22 ).
DN170928 Her er hun sammen med partileder Jonas Gahr Støre nestleder Hadia Tajik på en tur med bybanen i Bergen.
BT170924 Kollektivtrafikk : Bybanen vil ha siste stopp mot sentrum på Nonneseter, og første stopp fra sentrum på Bergen busstasjon også mandag.
SA170922 Men på Bybanen var det ikke alle som satte like stor pris på kuen som rauter - Munnen til han bak gikk ganske mye nedover, sier Odd.
FV170921 Men på Bybanen var det ikke alle som satte like stor pris på kuen som rauter - Munnen til han bak gikk ganske mye nedover, sier Odd.
BT170920 Men på Bybanen var det ikke alle som satte like stor pris på kuen som rauter - Munnen til han bak gikk ganske mye nedover, sier Odd.
AP170920 Men på Bybanen var det ikke alle som satte like stor pris på kuen som rauter - Munnen til han bak gikk ganske mye nedover, sier Odd.
SA170919 Men på Bybanen var det ikke alle som satte like stor pris på kuen som rauter - Munnen til han bak gikk ganske mye nedover, sier Odd.
SA170911 Under sykkel-VM øker Bybanen avgangsfrekvensen til det doble utover ettermiddagene og kveldene.
SA170911 ( ©NTB ) ¶ | Bybanen dobler kapasiteten om kveldene under VM ¶
BT170911 Under sykkel-VM øker Bybanen avgangsfrekvensen til det doble utover ettermiddagene og kveldene.
BT170911 ( @NTB ) ¶ | Bybanen dobler kapasiteten om kveldene under VM ¶
VG170817 Mathiesen, VG ¶ BYBANEN : Endeholdeplass under flyplassen.
VG170817 Bybanen som åpnet i april, har endeholdeplass i underetasjen.
DA170815 - Hvis Ap er så imot utenlandsk eierskap, hvorfor har de da franskmenn som drifter bybanen i Ap-styrte Bergen ?
DA170815 - Hvis Ap er så imot utenlandsk eierskap, hvorfor har de da franskmenn som drifter bybanen i Ap-styrte Bergen ?
VG170802 juni 2010 : Bybanen i Bergen åpner. 14. april 2011 : Norge legger for første gang ned veto i en EU-sak.
BT170701 I flere år har motstanden mot Bybanen langs Bryggen skapt hodebry for politikerne.
SA170627 Det må settes av arealer for framtidige omformerstasjoner, som skal forsyne bybanen med strøm.i ¶
BT170623 Det var satt av fem millioner kroner til utsmykking av det tredje byggetrinnet av Bybanen .
BT170623 Det er når du går om bord i Bybanen at du kommer nærmest på verket, og herfra vil du kunne følge linjespillet i komposisjonen veldig godt når Bybanen begynner å kjøre, forklarer kunstneren.
BT170623 Det er når du går om bord i Bybanen at du kommer nærmest på verket, og herfra vil du kunne følge linjespillet i komposisjonen veldig godt når Bybanen begynner å kjøre, forklarer kunstneren.
BT170623 Det er blitt brukt fem millioner kroner på utsmykking på det siste byggetrinnet av Bybanen .
BT170623 BEVEGELSE MED BYBANEN : Anders Sletvold Moe mener bybanekunsten hans vil endre seg for hver gang du ser den.
BT170623 Anders Sletvold Moes « Modulære Refleksjoner » er blant verkene som pryder byggetrinn tre av Bybanen .
BT170623 - Bybanen kommer inn på perrongen, for så å kjøre videre, og derfor ville jeg skape en bevegelse med Bybanen .
BT170623 - Bevegelse med Bybanen
BT170623 - Bybanen kommer inn på perrongen, for så å kjøre videre, og derfor ville jeg skape en bevegelse med Bybanen.
BT170623 | På skinner ¶ Bybanen vestover vil gjøre Bergen til en bedre by.
BT170623 Nerbø ¶ Bybanen i Bergen har hatt en brokete ferd.
BT170623 Med en foreløpig prislapp på 6,2 milliarder kroner, har Frp rett i at Bybanen er en kostbar affære.
BT170623 Les : Slik skal Bybanen bygges til Fyllingsdalen ¶
BT170623 LOVENDE : Bybanen må være grunnplanken i fremtidens kollektivsystem, og det er lovende at et bredt flertall blant byens politikere står samlet om det.
BT170623 Alt dette gjør Bybanen en fornuftig og langsiktig investering, i en bedre by.
BT170623 Bybanen vestover vil løfte dårlig utnyttede deler av byen.
BT170623 Bybanen må være grunnplanken i fremtidens kollektivsystem, og det er lovende at byens politikere står samlet om det.
BT170623 Bybanen har en viktigere funksjon enn å erstatte buss.
BT170623 Bybanen er likevel verdt pengene.
BT170621 | La oss få stemme over Bybanen !
BT170621 Det er et paradoks at Bybanen til Fyllingsdalen, som skal innom Haukeland universitetssjukehus, vil rasere Fløenområdet.
BT170613 Kursendringen er så vidt i gang, med Bybanen som det viktigste verktøyet.
BT170613 Jernbanen blir betalt utelukkende med skattepenger, mens bompengeregningen stiger for å fortsette utbyggingen av Bybanen .
BT170613 Jeg bryter vanligvis ikke inn i fremmede samtaler, men den natten på Bybanen følte jeg at jeg måtte si noe.
BT170612 FRUSTRERT : Mens østlendinger får jernbanen betalt av staten, må Jon Kennet Aase punge ut med bompenger for at andre skal kjøre Bybanen i Bergen.
BT170605 | Fortetning langs Bybanen for enhver pris ?
BT170605 Snakker vi om fortetning langs Bybanen for enhver pris ?
BT170605 Ikke minst om bomiljøene ligger innenfor 700-1000 meter fra Bybanen .
BT170602 Viktig er også forslaget vårt om en kombinert sykkel- og rømningstunnel for Bybanen fra NHH til Eidsvåg.
VG170531 Prosjektene som inngår i Bergen-bypakken er blant annet den videre utbyggingen av bybanen til Fyllingsdalen og Åsane, en ny trafikkløsning i sentrum og flere tiltak til kollektiv-, sykkel- og gangtrafikken i byen.
VG170531 KOSTER FLESK : Bybanen er en av tingene som skal blant annet skal finansieres av bompenger.
VG170531 Her passerer bybanen rådhuset gjennom Kaigaten i fjor.
BT170531 Særlig ille er det når en er gravid, sier Emilie Martinsen, som skal ta Bybanen fra Byparken til Wergeland når vi treffer henne.
BT170531BYBANEN : - Det er plagsomt og sjenerende med røyking på holdeplasser, sier Emilie Martinsen.
BT170531 Han har sett seg så lei på manglende røykeforbud på holdeplasser for Bybanen og busser.
BT170527 Bybanen .
BT170527 Vi vil ha sentrumskjernen stengt for gjennomgangstrafikk og Bybanen under jorden.
BT170527 Etter min oppfatning bør realiseringen av en bymiljøtunnel komme som prosjekt nummer to, etter Bybanen til Fyllingsdalen, når den nye bymiljøavtalen skal iverksettes.
AP170527 To menn ble i den amerikanske byen Portland stukket i hjel med kniv da de forsøkte å stoppe en mann som kom med rasistiske tilrop på bybanen .
AP170527 Politiet pågrep fredag en mann som løp bort fra bybanen etter angrepet i Portland.
BT170526 | Når Bybanen blir en trussel ¶
BT170526 Men nei, her skal man bare ødelegge en hel park, mange hjem og et helt nabolag der Bybanen skal gå.
BT170526 Bybanen har det travelt med å få gjennomslag for en trase som vil ødelegge en hel liten bydel.
BT170523 Trasévalget for Bybanen bør ikke reduseres til en konkurranse i følelser og empati.
BT170523 Bybanen skal bygges for effektiv og miljørettet kollektivtrafikk.
BT170516 Det er så en steiler når en leser at Bybanen kan komme til å bli ført frem kloss under Årstad gård, på flaten med parsellhagene og de lave husene langs Fløenbakken ( BT 09.05 ).
BT170509 | Kulturkonflikt om bybanebygging ¶ Bybanen skal bygges gjennom et fredet kulturminne i Fløen for å unngå å komme i konflikt med Årstadgeilen, som ikke er fredet.
BT170509 Dersom Bybanen også ble lagt i tunnel her, ville det berge tolv boliger og parsellhagen i Fløen.
BT170509 Som ledd i å kombinere bybane med byutvikling skal det bygges nye boliger oppå kulverten, men Bybanen Utbygging a/s har avslått at beboerne får flytte tilbake i de gjenreiste husene.
BT170509 Da kan også disse tomtene bli gjenstad for « byutvikling » i privat regi, formidlet av Bybanen Utbygging a/s.
BT170507 ÅPNING : Stor festivitas et nytt strekk med Bybanen fra Lagunen til Birkelandsskiftet. ble åpnet i 2016.
BT170507 | Sprenger under Bybanen ¶ Bybanen stenges på kveldstid forbi Lagunen i mange uker.
BT170507 | Sprenger under Bybanen
BT170507 RÅSTØLEN : Her bygges Råstølen holdeplass for Bybanen mot Folldalstunnelen i 2014.
BT170507 Når vi ikke sprenger vil Bybanen gå som normalt.
BT170507 I neste uke skal det sprenges tett under Folldalstunnelen, der Bybanen går mellom Lagunen og flyplassen.
BT170507 Du kan lese mer om dette på hjemmesidene til Statens vegvesen : Sprenger under Bybanen .
BT170507 Dette vil fungere som en bro for Bybanen , så dette vil trolig gå helt fint, sier teknisk byggeleder Catrine Hatlenes i Statens vegvesen.
BT170507 Bybanen blir ikke stengt hver kveld, men dette vil Skyss informere nærmere om, sier Hatlenes.
BT170506 Ryddegjengen lurer på om de kan stamme fra anleggsarbeidet med Bybanen som pågår like ved.
BT170427 Avgiftene er innført for å verne sentrumsborgerne mot dårlig luftkvalitet, finansiere bybanen , og sørge for mindre kø, slik at trafikken flyter bedre.
BT170427 Vi regner med at også Bybanen er kjent med forskningen til Nansensenteret som viser at Bergens vannflater reduserer luftforurensningen på kalde dager med mye forurensning og høye bompengetakster ?
BT170427 Vi har ikke kilometer med flater å ta av, da må vi tilpasse Bybanen til bymiljøet.
BT170427 INFORMERES : Her får beboerne beskjeden om at tolv boliger må rives får å gjøre plass til Bybanen gjennom Fløen.
BT170426 Prosjektleder for Bybanen i Bergen kommune, Solveig Mathiesen, sa på informasjonsmøtet at det sørligste alternativet er det som var mest avklart teknisk sett.
BT170426 INFORMERES : Her får beboerne beskjeden om at tolv boliger må rives får å gjøre plass til Bybanen gjennom Fløen.
BT170426 Nye bomstasjoner skal øke inntektene fra bomringen, som igjen skal finansiere prosjekter som Bybanen og Ringvei Øst.
BT170426 Denne sikrer at staten bidrar med 50 prosent til utbyggingen av Bybanen og andre prosjekter, mens resten må tas lokalt - med bompenger.
BT170426 - Det fjerde byggetrinnet på Bybanen skal ha lange tunneler.
BT170425 Bybanen kjører i egen trasé og blir normalt ikke rammet av kø.
BT170425 Bybanen kjører i egen trasé og blir normalt ikke rammet av kø.
BT170425 Husk bare hvordan køen sto i stampe fra sør før Bybanen fra Fana kom på plass.
BT170425 Bybanen gjør at mange som kan reise kollektivt får et godt alternativ til å kjøre bil.
BT170425 Bybanen er den opplagte løsningen, for det er ikke plass til å legge flere bilveier inn mot Bergen sentrum.
BT170425 Bybanen har dominert lokalpolitikken i årevis, og debatten om rushtidsavgift, forurensning, køproblemer og helseskadelig vinterluft har ikke fått noe mindre oppmerksomhet.
DN170421 Aksjonistene mener bompengepolitikken kveler yrkestransport og næringsliv, og de er misfornøyd med at bompenger skal finansiere bybanen .
BT170421 | Nå går Bybanen helt til Flesland ¶
BT170421 Fra lørdag morgen kan du velge mellom Bybanen og Flybussen om du vil reise kollektivt til Flesland, men forskjellen er stor både i pris og reisetid. | - Registrering av tiggere bør fortsette ¶
BT170421 De tre la alle vekt på det historiske ved at Bybanen nå endelig har fått Vestlandets hovedflyplass som stoppested.
BT170421 Byråden sa også at Bybanen ikke primært er et flytogtilbud til dem som skal til og fra Flesland og Bergen sentrum, men vel så viktig er det at den gir et tilbud til underveispassasjerer.
BT170421 Bjørn Erik Larsen ¶ Bybanen til Flesland ¶
BT170421 - Dette er nettopp Bybanens kjennetegn, den gir svært god flatedekning og fanger opp mange reisende, med særlig styrke på korte og mellomlange reiser, sa hun og takket til slutt Hordaland fylkeskommune, Bybanen Utbygging og Avinor for godt samarbeid.
BT170421 - Det er 22 år siden bystyret vedtok at Bybanen skulle danne ryggraden i det fremtidige kollektivsystemet i Bergen.
BT170421 - At Bybanen stopper nærmest under flyplassen, er fantastisk.
BT170421 Bybanen åpnet i juni 2010, med strekningen Byparken-Nesttun.
BT170420 De frykter også gjelden fra første byggetrinn for Bybanen på 5,3 milliardær.
BT170420 Aksjonistene mener bompengepolitikken tar livet av varetransport og næringsliv, og at det er helt feil at bompenger skal finansiere Bybanen .
BT170420 - Løsningene med bompengeprosjekter og Bybanen vil ikke være bærekraftig.
BT170419 Bybanen fra Åsane og vestover, ¶ lokalt bidrag til Ringvei Øst m/Nordhordlandstunnel, ¶ sykkelveier, ¶ et bedre busstilbud ¶ gjeldsnedbetaling etter Ringvei Vest og Bybanen fra Fana.
BT170419 Bybanen fra Åsane og vestover, ¶ lokalt bidrag til Ringvei Øst m/Nordhordlandstunnel, ¶ sykkelveier, ¶ et bedre busstilbud ¶ gjeldsnedbetaling etter Ringvei Vest og Bybanen fra Fana.
BT170419 Der ute et sted, der Bybanen ikke går, der fergene står, der bøndene sår, er det opprør.
VG170415 Som tusenvis av jødiske og kristne pilegrimer skulle også den britiske studenten overvære påskefeiringen, og bybanen var ifølge vitner stappfull fredag ettermiddag.
VG170415 Mens tusenvis av pilegrimer var på vei inn i gamlebyen ble Hannah Bladon ( 20 ) knivdrept på bybanen like i nærheten.
VG170415 KNIVSTUKKET : Hannah Bladon var i Jerusalem som utvekslingsstudent da hun ble knivdrept på bybanen .
VG170415 Da bybanen nærmet seg stoppet ved Tzahal-plassen like ved gamlebyen reiste ifølge The Guardian en mann seg og angrep Bladon som satt ved siden av ham.
DB170414 En kvinne er drept i et knivangrep på bybanen i Jerusalem langfredag.
DB170414 En 30 år gammel kvinne som er gravid, ble lettere skadd da bybanen ble stanset brått som følge av angrepet.
AA170414 En britisk kvinne ble drept i et knivangrep på bybanen i Jerusalem langfredag.
AA170414 En 30 år gammel kvinne som er gravid, ble lettere skadd da bybanen ble stanset brått som følge av angrepet.
BT170412 Vi ønsker Bybanen velkommen hit.
BT170412 Som en stor eiendomsaktør og grunneier i Fyllingsdalen, nærmere bestemt på Spelhaugen, håper vi nå bystyret vil bruke sin myndighet til å sørge for at Bybanen til Fyllingsdalen blir til beste for hele samfunnet.
BT170412 Når bystyret i løpet av våren tar stilling til reguleringsplanen for neste byggetrinn av Bybanen - til Fyllingsdalen - bestemmer de også rammene og forutsetningene for utviklingen av hele bydelen.
BT170412 Kort sagt, vi arbeider med planer for hvordan Spelhaugen skal bli en destinasjon langs Bybanen , og mer enn bare et endestopp.
BT170412 I tillegg til lett atkomst til Bergen sentrum med Bybanen .
BT170412 Denne saken handler ikke bare om vårt ønske om å kunne utvikle vår tomt slik vi vil, men om løsningen som velges skal være til beste for hele det samfunnet Bybanen skal tjene, eller om det er Bybanen som bygges for sin egen skyld.
BT170412 Denne saken handler ikke bare om vårt ønske om å kunne utvikle vår tomt slik vi vil, men om løsningen som velges skal være til beste for hele det samfunnet Bybanen skal tjene, eller om det er Bybanen som bygges for sin egen skyld.
BT170408 FOTO : Arkivfoto : Ørjan Deisz ¶ Bybanen er helt grei, den - jeg bruker den titt og ofte.
BT170407 Motorveier, nye dobbeltspor mot Voss, og fortsatt utbygging av Bybanen .
BT170407 Dertil kommer fortsatt utbygging av bybanen i Bergen med store statlige tilskudd, hvilket er helt nytt !
BT170407 Deretter kommer så E16, E39 og ringvei øst i Bergen frem til Nordhordlandsbrua og bybanen i Bergen.
BT170407 Det er prosjekter i hele fylket : Bybanen i Bergen, Sotrasambandet i Vest, E16 og oppgradering av jernbanen mellom Arna og Stangehelle, Hordfast vil binde Sunnhordland og Bergensregionen sammen og sørge for fergefri vei mellom Vestlandets storbyer.
BT170407 Bybanen ligger også inne med forutsetning om kontinuerlig videre utbygging.
BT170406 Bybanen til Fyllingsdalen ¶ Bybanen til Åsane ¶
BT170406 Bompengene som hentes inn skal sammen med statlige midler betale for den såkalte Byvekstavtavtalen, som skal finansiere følgende prosjekter de kommende 20 årene : ¶ Bybanen til Fyllingsdalen ¶
BT170406 For Bergen er det dessuten viktigere med statlige midler til å bygge Bybanen videre enn å flytte godsterminalen.
DA170405 Fornebubanen, ny T-banetunnel i Oslo og forlengelse av bybanen i Bergen er eksempler.
BT170404 Hadde for eksempel Bane NOR orket å lese seg gjennom sakene om Bybanen og Bryggen, ville de ha forstått hvor viktig respekten for de særbergenske minnesmerkene er.
BT170401 | I Bergen er det flere som vil diskutere Bybanen enn som tar den ¶
BT170401 Jeg kommer til å savne måten stemmen på bybanen uttaler Floriiiida når man passerer Puddefjorden.
AA170401 I Nasjonal transportplan ( NTP ) har Stortinget gått inn for at staten skal betale halvparten av kostnadene ved kollektivprosjekter som ny T-banetunnel i Oslo og bybanen i Bergen.
BT170330 Han er er siktet for ti voldshandlinger i sentrum, på Bybanen og andre steder i Bergen.
AP170326 Ved utvidelser av Bybanen har Keolis havnet i store problemer, som da det var full krise i september i fjor.
AP170326 Til tross for en del trøbbel er Bybanen blitt svært populær. 40.000 - 50.000 reiser med banen hver dag, som står foran betydelige utvidelser.
AP170326 Men dette er verdens fjerde største transportselskap, som vant kontrakten om Bybanen i Bergen.
AP170326 Keolis og Bybanen i Bergen.
AP170326 I 2016 var Bybanen ifølge Bergensavisen involvert i 17 kollisjoner.
AP170326 Fagforbundet for Sjåførene på Bybanen har pekt på mye overtid og at de ikke får delta i turnusplanlegging.
AP170326 Ved utvidelser av Bybanen har Keolis havnet i store problemer, som da det var full krise i september i fjor.
AP170326 Til tross for en del trøbbel er Bybanen blitt svært populær. 40.000 - 50.000 reiser med banen hver dag, som står foran betydelige utvidelser.
AP170326 Men dette er verdens fjerde største transportselskap, som vant kontrakten om Bybanen i Bergen.
AP170326 Keolis og Bybanen i Bergen.
AP170326 I 2016 var Bybanen ifølge Bergensavisen involvert i 17 kollisjoner.
AP170326 Fagforbundet for Sjåførene på Bybanen har pekt på mye overtid og at de ikke får delta i turnusplanlegging.
BT170325 Den sørger alltid for at jeg er de nødvendige 10 - 15 minuttene for sent ute slik at jeg må ta Bybanen for ikke å komme for sent.
BT170323 | Redd de mister huset for andre gang på grunn av Bybanen
BT170319 Slik kan Bybanen og andre prosjekter finansieres.
BT170316 utton - Forklare poenget med et overgangsfelt for en Danielsensruss ¶ §507 - Pingpong ball - Rulle en tennisball med nesen gjennom en gågate ¶ §508 - Trepinne fra turen - Løp opp Stoltzekleiven iført russeklær ¶ §509 - BH-stropp - Flashe til et medlem av Hovedstyret i Bergen ¶ §510 - Grønt blad - Ta Bybanen 10 ganger i løpet av russetiden ¶ §511 - Gnagsårplaster - Løp Fanamilen iført crocs ¶ §512 - Fiskekrok
BT170316 Skal utføres uten russeklær, altså i vanlige klær ¶ §409 - Billetten - Poledance på Bybanen ¶ §410 - Trekantform - Ha trekant, frivillig ¶ §411 - Et kamferdrops - Rote med en som tidligere har vært russ ¶ §412 - Uåpnet kondom - Ikke ha sex i russetiden ¶ §413 - Grått hår - Kline med en på over 40 ( Helst far/mor til medruss. ) ¶ §414 - Papir av proteinbar - Svelge ( I den seksuelle bety
BT170316 Sparebankstiftelsen DNB og BKK betalte én million kroner hver, mens den siste millionen kom fra Bybanen Utbygging, KORO og Fondet til kunstnerisk utsmykking.
BT170310 » Disse ordene falt mellom fire godt voksne mennesker på Bybanen natt til søndag 19. februar.
BT170310 Når folk viser slike holdninger overfor rusmisbrukere som jeg hørte på Bybanen , fører det til en frykt hos disse utsatte menneskene.
BT170310 Jeg er vanligvis ikke en person som bryter inn i fremmedes samtaler, men den natten på Bybanen følte jeg at jeg måtte si noe.
BT170310 Jeg bryter vanligvis ikke inn i fremmede samtaler, men den natten på Bybanen følte jeg at jeg måtte si noe.
BT170307 | − Men størst makt har Bybanen
BT170306 mars om en episode med billettkontroll på Bybanen der en utenlandsk familie fikk gebyr fordi barna manglet gyldig billett.
BT170305 | Hverdagsintegrering på Bybanen
BT170305 Personene på Bybanen holdt på å lære seg norsk, de gjorde så godt de kunne for å gjøre seg forstått.
BT170305 Men kan ta Bybanen .
BT170305 Et eksempel fra Bybanen på en vanlig dag i vinterferien.
BT170305 Et eksempel fra Bybanen i morges - en vanlig dag i vinterferien - kan vise at hverdagsintegrering handler om mer enn bare medmenneskelighet.
BT170305 | Hverdagsintegrering på Bybanen
BT170305 Personene på Bybanen holdt på å lære seg norsk, de gjorde så godt de kunne for å gjøre seg forstått.
BT170305 Men kan ta Bybanen .
BT170305 Et eksempel fra Bybanen på en vanlig dag i vinterferien.
BT170305 Et eksempel fra Bybanen i morges - en vanlig dag i vinterferien - kan vise at hverdagsintegrering handler om mer enn bare medmenneskelighet.
BT170304 Denne fylkesordføreren skal sitte i møte med fremtidige samferdselsministere og be om penger til Bybanen , og presset blir større på statsråder og stortingsrepresentanter når et mer slagkraftig fylke står bak kravet.
BT170303 For eksempel vil løftene om å ta halve regningen for store investeringer som Bybanen i Bergen gå ut over muligheten til å finansiere rassikring eller andre tiltak i mer grisgrendte strøk. 3.
BT170303 For eksempel skal Bybanen betales av minst 50 prosent bompenger.
BT170303 For eksempel vil løftene om å ta halve regningen for store investeringer som Bybanen i Bergen gå ut over muligheten til å finansiere rassikring eller andre tiltak i mer grisgrendte strøk. 3.
BT170303 For eksempel skal Bybanen betales av minst 50 prosent bompenger.
BT170302 Denne ender i en ny rundkjøring ved innfartsparkeringen til Bybanen .
BT170228 Det virker som om bitre politiske saker som Bybanen , Bryggen og byutvikling gjør det vanskelig å samarbeide bredt om saker flere partier faktisk er enige om.
BT170227 Utbyggingen av Bybanen kan føre til dårligere byluft, mener forsker.
BT170227 Bybanen til Åsane er den aller dyreste med en prislapp på rundt 10 milliarder kroner.
BT170227 Bybanen : Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti har uttalt at hun ønsker parallell utbygging til Fyllingen og Åsane.
BT170226 IKKE HER : Utrederne mener at det blir feil å legge Bybanen i dagen foran Sandvikskirken.
BT170226 | Her vil de ha Bybanen i Sandviken ¶
BT170226 TRASEEN : Fagetaten i Bergen kommune mener Bybanen skal følge bilveien i Sandviken.
BT170226 LINJEVALG : I Ap ønsket de i fjor høst at Bybanen skal følge lilla linje nordover mot NHH.
BT170226 Fagetaten i Bergen kommune vil ha Bybanen i Sjøgaten med stopp ved Sandvikstorget og Sandviken Brygge.
BT170226 Etter år med strid bestemte bystyret i fjor høst at Bybanen skal gå i dagen over Bryggen, mens den fra Eidsvåg til Vågsbotn vil følge raskeste trasé langs motorveien.
BT170226 - Vi ser i sør at det skjer mye langs Bybanen .
BT170226 Etter at nøye utarbeidede planer for Bybanen mot Åsane ble lagt på is, har Bergen kommune hastverk med å planlegge bybaneutbygging mot Fyllingsdalen.
BT170225 Det er helt greit å foreslå at Bryggen bør gjemmes bak Bybanen .
BT170224 Bybanen har riktignok behov for likerettere langs traseen, men kommunen har fleksibilitet i hvor de kan plasseres og hvordan de kan gli inn i landskapet.
AP170223 Ketil Solvik-Olsen : « Ap har ingen problemer med Bybanen » ¶
AP170223 - Ap-leder Jonas Gahr Støre skrøt nylig av den utenlandsk driftede bybanen i Bergen.
BT170220 Fagfolk spår trafikkaos i Sandviken dersom Bybanen går i dagløsning over Bryggen og gjennom bydelen.
BT170218 Sandviken-beboere ønsker å flytte ut bilene på Åsaneveien inn i tunnel og gi veien til Bybanen .
BT170218 Nå vil beboere og bystyrepolitikere fjerne bilene og legge til rette for Bybanen på Åsaneveien.
BT170217 IKKE HER : Utrederne mener at det blir feil å legge Bybanen i dagen foran Sandviken kirke.
BT170216 Ringeriksbanen og statlig pott til Bybanen er blant tiltakene det er enighet om.
BT170216 Ringeriksbanen ser endelig ut til å bli en realitet, men Bybanen trenger fremdeles mer penger.
BT170216 Med tanke på hvor mye statlige penger som brukes på jernbane på Østlandet, er det ikke urimelig av politikerne i Bergen å kreve et enda større bidrag til Bybanen .
BT170216 I tillegg tyder mye på at den videre utbyggingen av Bybanen i Bergen vil bli finansiert med 50 prosent statlige midler.
BT170216 Derfor er det nødvendig med et løft for Bergensbanen og større statlige bidrag til Bybanen i Bergen.
BT170216 Bybanen gjør mer enn bare å erstatte buss.
BT170216 Bybanen er et stort prosjekt som krever store investeringer.
BT170216 Bybanen er et annet viktig punkt i NTP.
BT170215 Ringeriksbanen og statlig pott til Bybanen er blant tiltakene det er enighet om.
AP170215 Ringeriksbanen og statlig pott til Bybanen er blant tiltakene det er enighet om.
BT170213 Fra sør : Bybanen vil gå hver femte minutt hele dagen under sykkel-VM.
BT170212 | Erna Solberg advarer mot milliardløfte til Bybanen
BT170212 I helgen er hun på Høyres fylkesårsmøte i Ulvik, og vil advare mot forslaget om minst 70 prosents statlig finansiering av Bybanen .
BT170212 Takket være « skinneeffekten » har mange som aldri tok buss begynt å ta Bybanen hver dag.
BT170212 Arbeiderpartiets programutkast viser at vi vil ha « inntil 70 prosent » statlig finansiering på viktige infrastrukturtiltak i storbyene, som for eksempel Bybanen .
BT170211 Reisende som skal ut og fly kan ta Bybanen til Flesland fra 21. april.
BT170211 Bybanen åpner i april ¶
BT170211 Bybanen vil gå til Flesland fra 21. april.
BT170211 Bybanen har allerede hatt flere prøveturer til det nye endestoppet under flyplassterminalen.
BT170211 Reisende som skal ut og fly kan ta Bybanen til Flesland fra 21. april.
BT170211 Bybanen åpner i april ¶
BT170211 Bybanen vil gå til Flesland fra 21. april.
BT170211 Bybanen har allerede hatt flere prøveturer til det nye endestoppet under flyplassterminalen.
BT170211 | Erna Solberg advarer mot milliardløfte til Bybanen
BT170211 I helgen er hun på Høyres fylkesårsmøte i Ulvik, og vil advare mot forslaget om minst 70 prosents statlig finansiering av Bybanen .
AA170209 Bybanen i Bergen har en reisehastighet på 28 km/t, T-banen i Oslo 30 km/t.
BT170202 Medlemsbedrifter har meldt seg ut av Bergen næringsråd fordi rådet er for positive til Bybanen , og ikke støtter bompengeprotesten.
DB170201 Andre eksempler er bybanen i Bergen, og bussrutene i de fleste fylkene.
BT170130 Han er er siktet for ti voldshandlinger i sentrum, på Bybanen og andre steder i Bergen.
BT170129 Vognførerne på Bybanen har en såkalt prioriteringsknapp i førerhuset som kan brukes for at kollektiv trafikk skal kunne gis prioritet i lyskryss.
BT170129 ULYKKESPUNKT : Dette krysset på Nesttun omtales som et av de farligste langs Bybanen .
BT170129 Krysset er tidligere omtalt som et av de farligste langs Bybanen .
BT170129 Hvis knappen trykkes når trafikklysets syklus går mot slutten, må Bybanen vente på at normal syklus er ferdig.
BT170129 Det skal ikke være mulig at både Bybanen og en bilist får grønt samtidig, sier trafikkoperatør Morten Hansen ved Vegtrafikksentralen.
BT170129 Bergen har valgt et system hvor Bybanen har prioritet i lyskryss.
BT170129 Beredskapsvakt Marianne Brun i Keolis sier at Bybanen ikke har noen rapport om farebrems på Nesttun i det aktuelle tidsrommet.
BT170129 - Rent teknisk skal det ikke være mulig - at både bilen og Bybanen får grønt lys samtidig, sier Trond Atle Karlsen, som er ansvarlig for trafikklys i Statens vegvesen.
BT170129 - Når knappen trykkes inn, avbrytes den normale syklus i krysset, men det er uansett slik at Bybanen ikke får grønt lys før kryssende trafikk har rødt.
BT170129 - Jeg synes Bybanen bør gjøre bilister spesielt oppmerksom på at det finnes en slik « hemmelig » knapp som forrykker intervallene i lyskryss.
BT170129 | « Hemmelig » knapp på Bybanen kan gi deg rødt lys : - Vi kjørte på grønt, så kom Bybanen i full fart ¶
BT170129 | « Hemmelig » knapp på Bybanen kan gi deg rødt lys : - Vi kjørte på grønt, så kom Bybanen i full fart ¶
BT170129 - Bybanen akselererte ut fra stasjonen og gjorde ingen tegn til at den ville stoppe.
BT170126 Sjåføren fortalte meg at han hadde en jobb å gjøre med å passe på traseen til Bybanen , sier hun oppgitt.
BT170126 Driftssjef i Bybanen, Knut Time, forteller at de har hyret inn Nokas for å følge med på Bybanen når den kjører gjennom undergangen.
BT170126 Driftssjef i Bybanen , Knut Time, forteller at de har hyret inn Nokas for å følge med på Bybanen når den kjører gjennom undergangen.
BT170126 Det fører til at strømmottakerne på Bybanen kan bli ødelagt dersom den kommer borti andre ting enn ledningen, sier Time og legger til : ¶
BT170126 Den brukes i forbindelse med arbeid på Bybanen .
BT170126 BYBANEPASSER : Ansatte i Nokas passer på at Bybanen kjører forsiktig.
BT170125 Prisene på Bybanen kommer også til å øke med 2,3 prosent.
BT170124 Vi har dessuten ennå ikke foreslått noe som helst om nytt bompengeopplegg, sier Tryti, og viser til at forhandlingene med staten om finansieringen av Bybanen og andre samferdselsprosjekter i Bergen ikke engang er startet.
BT170124 Tryti påpeker at femdoblingen av bompengene på dager med dårlig luft ikke har noe som helst å gjøre med det normale bompengesystemet, som skal skaffe inntekter til utbygging av Bybanen og veier i Bergen.
BT170124 Vi har dessuten ennå ikke foreslått noe som helst om nytt bompengeopplegg, sier Tryti, og viser til at forhandlingene med staten om finansieringen av Bybanen og andre samferdselsprosjekter i Bergen ikke engang er startet.
BT170124 Tryti påpeker at femdoblingen av bompengene på dager med dårlig luft ikke har noe som helst å gjøre med det normale bompengesystemet, som skal skaffe inntekter til utbygging av Bybanen og veier i Bergen.
AP170124 Vi har dessuten ennå ikke foreslått noe som helst om nytt bompengeopplegg, sier Tryti, og viser til at forhandlingene med staten om finansieringen av Bybanen og andre samferdselsprosjekter i Bergen ikke engang er startet.
AP170124 Tryti påpeker at femdoblingen av bompengene på dager med dårlig luft ikke har noe som helst å gjøre med det normale bompengesystemet, som skal skaffe inntekter til utbygging av Bybanen og veier i Bergen.
AP170124 Her skal statlige penger primært gå til utvidelse av bybanen .
DB170117 For oss vil det handle om å få på plass de nye linjene på Bybanen .
BT170114 - Da planlegger vi at Bybanen skal gå med passasjerer helt til Flesland.
BT170114 Bybanen til Flesland ¶
BT170113 Gjenkjent på Bybanen
BT170113 En mann gjenkjente « Dakota » på Bybanen , og da fikk vi hunden tilbake, sier eieren, som ønsker å være anonym.
BT170113 Den ble returnert til eier etter at en mann kjente igjen hunden sammen med domfelte på Bybanen .
BT170113 Men først skal plassen brukes som riggområde for Bybanen .
BT170113 Hvordan kan Ap i fullt alvor mene at alle andre har skylden for høye bompenger, når hovedgrunnen er at de selv kun dekket stusselige 5,7 prosent av regningen for Bybanen ?
BT170113 For å igjen klargjøre Høyres syn : Regjeringen har økt den statlige finansieringen av Bybanen til 50 prosent.
BT170113 Og når Frølich skryter av at Høyre har gått inn for 50 prosent statlig finansiering av Bybanen , kan jeg nevne at Ap har gått inn for 70 prosent statlig finansiering av kollektivprosjekter i storbyene.
BT170113 MINDRE BOMPENGER : Arbeiderpartiet går til valg på en aktiv næringspolitikk, og økte statlige investeringer i Bybanen , slik at bergenserne slipper kraftig økte bompenger, skriver Jette Christensen ( Ap ).
BT170113 Arbeiderpartiet går til valg på en aktiv næringspolitikk, økt aktivitet i vår viktigste næring, og ikke minst økte statlige investeringer i Bybanen , slik at Bergenserne slipper kraftig økte bompenger.
BT170112 VIL HA EN TRYGGERE BYBANE-HVERDAG : Gry Miriam Olsen er administrerende direktør i Keolis, som er driftsselskapet for Bybanen .
BT170112 - Vi opplever for mange ulykker og nestenulykker langs Bybanen .
BT170112 Kostnadsrammen for Bybanen til Fyllingsdalen er satt til 6,2 milliarder kroner.
BT170112 Vi må utrede hvordan vi skal vurdere det », uttalte Ivar Gubberud, sikkerhetssjef for Bybanen i 2010.
BT170112 PROBLEMBANE : Bybanen tar ikke sikkerheten på alvor, mener innsender.
BT170112 Kanskje er det nå på tide å stille spørsmål ved hvordan Bybanen AS har prioritert sikkerheten for de reisende, fotgjengere og bilister.
BT170112 Hva har Bybanen lært av ulykkene ?
BT170112 FOTO : Shutterstock/NTB Scanpix ¶ | Bybanen - et rullende sikkerhetsproblem ¶
BT170112 Etter snart syv års drift er Bybanen i Bergen fortsatt preget av mange ulykker og påfølgende redusert regularitet.
BT170112 Det kan virke som om Bybanen er bygget ut fra hvordan de ansvarlige mener mennesker bør oppføre seg i og rundt Bybanen og ikke hvordan mennesker generelt er.
BT170112 Det kan virke som om Bybanen er bygget ut fra hvordan de ansvarlige mener mennesker bør oppføre seg i og rundt Bybanen og ikke hvordan mennesker generelt er.
BT170112 Det er vanskelig å se at Bybanen oppfyller kravene i Jernbanetilsynets forskrifter, der det blant annet står : « Virksomheten skal planlegges, organiseres og utføres med henblikk på at enkeltfeil ikke skal føre til tap av menneskelig eller alvorlig personskade ».
BT170112 Det er ikke lyd eller lyssignal som varsler at Bybanen kommer.
BT170112 Derfor må Bybanen ta adskillig større hensyn til sikkerheten for passasjerer, fotgjengere og bilister i forbindelse med utforming av holdeplasser og bybanetrase.
BT170112 Bruk av fysiske hindringer vil kunne bidra til å redusere muligheten for at fotgjengere blir påkjørt av Bybanen .
BT170112 Bergens befolkning fortjener å bli fraktet med Bybanen uten å måtte risikere liv og lemmer.
BT170112 Bybanen er for alle.
BT170112 Bybanen AS har etter min vurdering i for liten grad tatt hensyn til de klare anbefalingene de har fått i egne risikovurderinger og granskingsrapporten etter dødsulykken på Skjold i 2013.
BT170111 | Sanner beroliger om Bybanen
BT170110 Den kommer også i konflikt med Bybanen .
BT170110 VEDLIKEHOLDSMANGLER : Jernbanetilsynet påpeker mangelfulle ansvarsforhold i vedlikeholdet av Bybanen .
BT170110 Keolis-direktør Gry Miriam Olsen sier at det er trygt å reise med Bybanen .
BT170110 Jernbanetilsynet truer med å stenge Bybanen , men Keolis-direktør Gry Miriam Olsen avviser at det er en aktuell problemstilling.
BT170110 Ivar Gubberud, sikkerhets- og kvalitetssjef i Bybanen AS, mener at partene samarbeider godt.
BT170110 Det er det Bybanen AS som har, sier Reiersøl-Johnsen.
BT170110 Dersom det ikke nå tas grep, vurderer Jernbanetilsynet å stenge Bybanen .
BT170110 - Vedlikehold og sikkerhet av Bybanen oppfyller ikke de kravene Jernbanetilsynet setter til slik drift.
BT170110 | - Tror ikke det er fare for at Bybanen blir stengt ¶
BT170110 Bybanen AS er eid av Hordaland fylkeskommune og driftes av Keolis Norge.
BT170110 Bybanen , driftsselskapet Keolis og Hordaland fylkeskommune er innkalt til et møte etter at Jernbanetilsynet har påpekt mangler i vedlikeholdet av bybanevognene.
BT170109 Den nå 17 år gamle gutten dro med Bybanen på vei sørover og møtte en annen gutt.
BT170109 Den nå 17 år gamle gutten dro med Bybanen på vei sørover og møtte en annen gutt.
BT170108 SKAPER DEBATT : Bompenger og Bybanen er som hånd i hanske for debattklimaet i Bergen.
BT170108 Konfrontert med at Frp vurderer å trekke støtten til Bybanen , sier han at det er uttrykk for Frps populistiske profil.
BT170108 Han mener dette først og fremst bunner i en frustrasjon over at staten ikke er villig til å bidra mer for å finansiere viktige kollektivtiltak som Bybanen .
BT170108 - Når vi ser hvor stor suksess Bybanen er, så håper jeg de aller fleste bergenserne ønsker seg en videre utbygging.
BT170108 STRESSET : Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti ( Ap ) og byrådsleder Harald Schjelderup ( Ap ) er bekymret over fremdriften i forhandlingene med staten om penger til Bybanen og andre samferdselsprosjekter i Bergen.
BT170105 VINNER : Bybanen er best for funksjonshemmede, slår forskere fast i ny rapport om tilgjengeligheten for dem som vil benytte kollektivtilbudene i Bergen.
BT170105 NERBØ ¶ | Bybanen gruser bussen i forskningstest ¶
BT170103 | Mann påkjørt av Bybanen
BT170103 MANN PÅKJØRT : En mann i begynnelsen av 60-årene er sendt til lokal legevakt etter å ha blitt truffet av Bybanen idet han skulle krysse sporet.
BT170103 En mann i begynnelsen av 60-årene er sendt til lokal legevakt etter å ha blitt truffet av Bybanen ved bybanestoppet på Sandsli.
BT170103 Det er noen forsinkelser, men vi vil forsøke å få det ordnet så fort som mulig, sier beredskapsvakt Atle Flo i Keolis Norge, som drifter Bybanen i Bergen.
BT170103 - Den ene bybanen som kom fra Flesland var da på vei gjennom stoppområdet.
BT170103 Bybanen ble stengt i omtrent en time mellom Råstølen og Birkelandskrysset etter ulykken, men gikk som normalt mellom Råstølen og Byparken, opplyser Keolis Norge.
BT170103 ÅRET SOM GIKK : Innvandring, Bybanen og helse var noen av sakene som engasjerte bergenserne i året som gikk.
BT170102 Bybanen satser for sentralt og E39-folkene for perifert.
BT170102 Mens flertallet av innbyggerne mener bompenger kun skal gå til veibygging, mener fremdeles seks av ti at Bybanen bør bygges videre.
BT170102 matrix-tags ¶ | Bybanen mister støtte hos bergenserne ¶
BT170102 | Syv fakta om Bybanen
BT170102 Svært mange reiser med Bybanen , og en god del av dem har latt bilen stå.
BT170102 Registreringer på Bybanen i Bergen og internasjonal forskning på trafikksikkerhet viser at såkalte light rail-systemer har lavere ulykkestall enn buss.
BT170102 På hverdager har Bybanen over 300 daglige avganger i begge retninger, og kapasiteten tilsvarer rundt 90 busser i timen i rush.
BT170102Bybanen er det stor pågang av reisende store deler av døgnet.
BT170102 Mediedekningen kan lett gi et inntrykk av at Bybanen « aldri » fungerer som den skal.
BT170102 Langs Bybanen blir også fellesarealet oppgradert med nye fortau, broer, murer, beplantning og lignende. 5.
BT170102 I virkeligheten har Bybanen høy regularitet.
BT170102 I verdenssammenheng er Bybanen blant de raskere sporveissystemene, med en snittfart på ca. 28 km/t.
BT170102 I en normalsituasjon er de fleste avvik på Bybanen av mindre karakter, den mest typiske er at enkeltvogner er ute av trafikk.
BT170102 I 2015 var hver femte kollektivreise i Hordaland med Bybanen , skriver innsenderne.
BT170102 I 2015 var hver femte kollektivreise i Hordaland med Bybanen , på en trasé som da bare var 13,5 kilometer lang ( Byparken-Lagunen ).
BT170102 Her skiller Bybanen seg fra busstrafikken, der trafikken på dagtid ofte er lav på mange linjer.
BT170102 HVER FEMTE : Bybanen har mellom 40.000 og 50.000 reisende på en vanlig hverdag.
BT170102 For reisende som skal langt, kan det likevel virke som om Bybanen stopper for ofte og dermed tar for lang tid.
BT170102 En del av hendelsene kan tilskrives at Bybanen er i en innkjøringsperiode med ny infrastruktur, nytt depot, ny trasé, og nye vogner.
BT170102 Bybanen er miljøvennlig Bybanen transporterer et høyt antall mennesker med null lokale utslipp, og elektrisitet er fortsatt en ren kraftkilde i Norge.
BT170102 Avvik på Bybanen får lett mediedekning, selv om det i mange tilfeller bare er en mindre andel av de reisende som blir rammet.
BT170102 Allerede i 2013 viste en reisevaneundersøkelse utført av SINTEF at Bybanen hadde endret fordelingen av transportmidler i bybanekorridoren.
BT170102 Bybanen har mellom 40.000 og 50.000 reisende på en vanlig hverdag.
BT170102 Bybanen gir god valuta for pengene.
BT170102 Bybanen gir dermed en sterk byutviklingsgevinst og bygger opp under mål om fortetting og miljøvennlig transport.
BT170102 Bybanen fremmer andre miljøvennlige transportformer.
BT170102 Bybanen er trygg.
BT170102 Bybanen er svært energieffektiv, der 25 prosent av strømmen blir regenerert gjennom bremsesystemet og benyttes direkte av andre bybanevogner på linjen.
BT170102 Bybanen er mindre arealkrevende enn vei og genererer heller ikke støy og forurensing når den er ferdig.
BT170102 Bybanen er miljøvennlig Bybanen transporterer et høyt antall mennesker med null lokale utslipp, og elektrisitet er fortsatt en ren kraftkilde i Norge.
BT170102 Bybanen er imidlertid et tungt kjøretøy som kjører i åpne bygater, og det er viktig at det fortsatt legges stor vekt på sikkerhet. matrix-tags ¶
BT170102 Bybanen er forutsigbar.
BT170102 Bybanen er et raskt reisealternativ.
BT170102 | Syv fakta om Bybanen
BT170102 Svært mange reiser med Bybanen , og en god del av dem har latt bilen stå.
BT170102 Registreringer på Bybanen i Bergen og internasjonal forskning på trafikksikkerhet viser at såkalte light rail-systemer har lavere ulykkestall enn buss.
BT170102 På hverdager har Bybanen over 300 daglige avganger i begge retninger, og kapasiteten tilsvarer rundt 90 busser i timen i rush.
BT170102Bybanen er det stor pågang av reisende store deler av døgnet.
BT170102 Mediedekningen kan lett gi et inntrykk av at Bybanen « aldri » fungerer som den skal.
BT170102 Langs Bybanen blir også fellesarealet oppgradert med nye fortau, broer, murer, beplantning og lignende. 5.
BT170102 I virkeligheten har Bybanen høy regularitet.
BT170102 I verdenssammenheng er Bybanen blant de raskere sporveissystemene, med en snittfart på ca. 28 km/t.
BT170102 I en normalsituasjon er de fleste avvik på Bybanen av mindre karakter, den mest typiske er at enkeltvogner er ute av trafikk.
BT170102 I 2015 var hver femte kollektivreise i Hordaland med Bybanen , skriver innsenderne.
BT170102 I 2015 var hver femte kollektivreise i Hordaland med Bybanen , på en trasé som da bare var 13,5 kilometer lang ( Byparken-Lagunen ).
BT170102 Her skiller Bybanen seg fra busstrafikken, der trafikken på dagtid ofte er lav på mange linjer.
BT170102 HVER FEMTE : Bybanen har mellom 40.000 og 50.000 reisende på en vanlig hverdag.
BT170102 For reisende som skal langt, kan det likevel virke som om Bybanen stopper for ofte og dermed tar for lang tid.
BT170102 En del av hendelsene kan tilskrives at Bybanen er i en innkjøringsperiode med ny infrastruktur, nytt depot, ny trasé, og nye vogner.
BT170102 Bybanen er miljøvennlig Bybanen transporterer et høyt antall mennesker med null lokale utslipp, og elektrisitet er fortsatt en ren kraftkilde i Norge.
BT170102 Avvik på Bybanen får lett mediedekning, selv om det i mange tilfeller bare er en mindre andel av de reisende som blir rammet.
BT170102 Allerede i 2013 viste en reisevaneundersøkelse utført av SINTEF at Bybanen hadde endret fordelingen av transportmidler i bybanekorridoren.
BT170102 Bybanen har mellom 40.000 og 50.000 reisende på en vanlig hverdag.
BT170102 Bybanen gir god valuta for pengene.
BT170102 Bybanen gir dermed en sterk byutviklingsgevinst og bygger opp under mål om fortetting og miljøvennlig transport.
BT170102 Bybanen fremmer andre miljøvennlige transportformer.
BT170102 Bybanen er trygg.
BT170102 Bybanen er svært energieffektiv, der 25 prosent av strømmen blir regenerert gjennom bremsesystemet og benyttes direkte av andre bybanevogner på linjen.
BT170102 Bybanen er mindre arealkrevende enn vei og genererer heller ikke støy og forurensing når den er ferdig.
BT170102 Bybanen er miljøvennlig Bybanen transporterer et høyt antall mennesker med null lokale utslipp, og elektrisitet er fortsatt en ren kraftkilde i Norge.
BT170102 Bybanen er imidlertid et tungt kjøretøy som kjører i åpne bygater, og det er viktig at det fortsatt legges stor vekt på sikkerhet.
BT170102 Bybanen er forutsigbar.
BT170102 Bybanen er et raskt reisealternativ.
DA160719 Bergen har med sin bybane forstått dette og mesteparten av fortetting, transformasjon og renovering i kommunen skjer nå langs bybanen .
AP160423 Utdanningen er lønnet og tilbys av : Oslotrikken ( Oslo ), Bybanen ( Bergen ) og Gråkallbanen ( Trondheim ).
AP160308 Og det er ikke bare Oslo som skal vil ha penger fra investeringspotten : I Bergen er det Bybanen , i Trondheim « Superbuss » og i Stavanger « Bussveien ».
AP160130 | Dette er historien om hvordan diktatordatteren fra Angola « fikset » bybanen i Bergen ¶
AP160130 Men mens teknikerne fra Efacec gjorde siste finpuss på Bybanen , hadde en mektig, ny investor tatt kontrollen over det portugisiske familieselskapet : ¶
AP160130 I Bergen har anskaffelsessjef Ole Wilhelm Mortensen ikke noe svar på om eierbyttet i Efacec vil få konsekvenser for fremtidige oppdrag for Bybanen .
AP160130 I 2013 ga Bybanen Utbygging opp systemet til 20 millioner kroner.
AP160130 Etter et hav av trøbbel og 35 millioner kroner kunne endelig regnvåte bergensere få vite på minuttet når Bybanen kjører inn på perrongen.
AP160130 En av hovedoppgavene til Isabel i byutviklingsprosjektet : Å gjøre plass til bybanen som skal gå fra flyplassen inn til sentrum.
AP160130 - Vi er glade og fornøyde med at ting er oppe på plass, sa anskaffelsessjef i Bybanen Utbygging, Ole Wilhelm Mortensen, til BT i oktober i fjor.
BT160106 Mot nord vil Bybanen være med og strukturere den rebygging og fortetting Åsane trenger.
BT160106 Hvor skal byen vokse ? Bybanen er ryggraden i kollektivsystemet og binder byen sammen, byen fortettes rundt sentra og kollektivaksene.
BT160106 Bybanen skal videre, først begynner byggingen til Fyllingsdalen, så til Åsane.
BT160106> Bybanen skal videre, først begynner byggingen til Fyllingsdalen, så til Åsane.