SA171208 « I den forbindelse fremstår etableringen av fortrinnsvis bussvei , eller kollektivfelt til Ullandhaug fra Stavanger sentrum. enten fra Madlakrossen over til Ullandhaug eller fra Schancheholen via Tjensvoll til Ullandhaug, som viktige og interessante alternativ som bør utredes og eventuelt planlegges for, før midler låses til et kollektivfelt langs E39 », het
SA171208 Bystyret kommer også til å be styringsgruppen om å forsere arbeidet med å legge til rette for høyverdig kollektivtransport til Ullandhaug, enten i form av opparbeidelse av eget kollektivfelt eller bussvei til Ullandhaug, også fra andre adkomster enn via diagonalen.
SA171208 - Vi mener at forslaget slik det nå ligger, låser en løsning til bussvei eller kollektivfelt.
SA171202 Og ny bussvei til sykehuset, som ble plassert feil i forhold til at man da må bygge ut enda mer kollektiv og får enda mer biltrafikk opp til Ullandhaug.
SA171202 Det aller meste skal gå til å bygge bussvei og til drift av buss.
SA171130 - Er det nødvendig med midtstilt Bussvei langs Madlaveien også ?, ville Sandnes-ordfører Stanley Wirak vite.
SA171118 Mye av pengene skal gå til bygging av ny bussvei , og det skal også bygges en ny sykkelstamvei.
SA171118 Han er også med i styringsgruppen for Bypakke Nord-Jæren, og han mener det er enighet om å komme i gang med strekningene Hove-Ålgård og Smiene-Harestad på E39 som raskt som mulig uten at det skal gå på bekostning av bussvei eller sykkelvei.
SA171118 - Vi får ikke aksept for at folk skal betale mer bompenger hvis alt går til bussvei og sykkelveier.
SA171115 Bussvei gjennom Lura ¶
SA171020 SANDNES : Mer enn 3000 underskrifter og et enstemmig Hana bydelsutvalg viser sterk motstand mot å stenge Skippergata fysisk for biler i nedre del for å gi plass til bussvei .
DA170928 undsgata, via Fiskepiren, Klubbgata, Kongsgata til bystasjonen gjennomgås med tanke på utvidelse av kollektivnettet og bussveien til Østre bydel, eventuelt også Hundvåg bydel, og at trafikkløsningen i krysset Ryfylkegata/Hesbygata må gjennomgås med tanke på muligheter for en framtidig trase for bussvei eller bybane.
DA170928 Høyre/flertallspartiene vil også passe på at det blir rom for bussvei eller bybane i Østre bydel ved at traseen på transportåren forbi Johannes læringssenter/Haugesundsgata, via Fiskepiren, Klubbgata, Kongsgata til bystasjonen gjennomgås med tanke på utvidelse av kollektivnettet og bussveien til Østre bydel, eventuelt også Hundvåg bydel, og at trafikkløsningen i
DA170919 LES OGSÅ : Riving av eiendommer påkrevd nær ny bussvei
VG170908 På ett punkt på Ramstadsletta i Bærum vil E18-prosjektet bestå av 14 felter inkludert seks motorveifelter, av- og påkjøringsfelter, egen bussvei og egen lokalvei.
VG170908 Planen omfatter også ny tunnel mellom Gjønnes og E18, ny avkjøring til Fornebu, separat bussvei og separat sykkelvei.
AP170908 Den omfatter også ny tunnel mellom Gjønnes og E18, ny avkjøring til Fornebu, separat bussvei og separat sykkelvei.
SA170901 Samtidig får de hverken bussvei eller sykkelstamvei i bydelen og togtilbud finnes ikke.
DA170829 Vel hjemme leser jeg at både Stavanger Aftenblad og Rogalands Avis på lederplass, gir Kolumbus sitt opplegg for å implementere bussvei i Sentrum, det glatte lag.
SA170702 Bussveien er det største prosjektet i Bypakke Nord-Jæren, og det skal bygges 50 kilometer bussvei i tre kommuner.
SA170627 I Stavanger skal det snart lages bussvei fra Haugåsveien til Byterminalen, også der med flytting av infrastruktur.
SA170627 Den skal delvis gå på en konvertert bussvei , og delvis på gateplan.
SA170623 Hensyn til allmennheten ¶ Bussvei , røde lys, rundkjøringer langs Hillevågsveien og stengt vei ved Hillevågsvannet fører til opphoping av trafikk, forurensing, tap av tid og frustrasjon.
SA170623 DEBATT : Bussvei , røde lys, rundkjøringer langs Hillevågsveien og stengt vei ved Hillevågsvannet fører til opphoping av trafikk, forurensing, tap av tid og frustrasjon.
SA170620 Når Strandgata i Sandnes blir til bussvei , må syklister og busser dele på 11 meter i bredden.
VG170606 Vi får også ny separat bussvei og en sammenhengende sykkelvei fra Asker og inn til Oslo, og dermed klimaeffekter som ikke blir godt nok vektlagt i modellene, sier Nikolai Astrup.
DA170529 Vegvesenet skriver at begge alternativer har sine styrker og svakheter, og alle løsninger oppfyller hovedmålet i prosjektet om en forsinkelsesfri bussvei .
DA170529 4200 meter med bussvei på Fv. 44 mellom kjøpesenteret Kvadrat og Rutebilstasjonen i Sandnes, Ruten, er tenkt åpnet i 2021.
DA170526 Verken bussvei eller ordinære bussruter i Stavanger kan bli finmaskede nok til at foreldres kjøring mellom barnehage, jobb og hjem kan erstattes.
DA170526 LEDER : Verken bussvei eller ordinære bussruter i Stavanger vil bli finmaskede nok til at foreldres kjøring mellom barnehage, jobb og hjem kan erstattes, skriver Bjørn G.
VG170523 Ved siden av- og delvis over motorveien er det planlagt en egen bussvei , lokalvei og ny sykkelvei.
VG170523 OPPE PÅ E18-TUNNELEN : Delvis oppe på den nye Høviktunnelen som vil utgjøre ny E18 fra Oslo til Høvik/Ramstadsletta, er det planlagt både lokalvei, egen bussvei og sykkelvei, i Statens vegvesens planer.
VG170522 Ved siden av motorveien er det planlagt en egen bussvei .
AP170522 Ifølge prosjektleder for E18 i Veivesenet, Grete Tvedt, viser imidlertid nye beregninger at planlagt E18 ikke gir vekst i trafikken, takket være kollektivfelt med bussvei og sykkelekspressvei, pluss brukerbetaling, parkeringsrestriksjoner og fortetting ved knutepunkter.
SA170513 Denne gaten er i utgangspunktet altfor smal til å kunne etablere bussvei , bilvei, fortau og sykkelveier etter de normer som er satt for slik etablering ( jfr. de allerede etablerte traseene for bussveien i Hillevåg og på Lura ).
DA170420 Alle bussene må sikres full framkommelighet med punktlige rutetider i hele linjenettet både i og utenfor rushtid, ikke bare på de strekningene der en har tenkt å bygge egen bussvei .
DA170410 La meg illustrere med fire vinklinger : ¶ 1 ) Vær stolt : Vi er allerede i front som testarena for ny teknologi og bygger nå Europas lengste og mest omfattende bussvei .
DA170330 Bussvei fra Stavanger til Kvernevik og Risavika.
DA170327 Men det er dessverre stor forskjell på kollektivfelt for vanlige buss og prosjektet som er satt i gang her i regionen med midtstilt bussvei .
DA170327 - Det er dessverre stor forskjell på kollektivfelt for vanlige buss og prosjektet som er satt i gang her i regionen med midtstilt bussvei , skriver Frode Myrhol ( FNB ).
SA170325 Men det er dessverre stor forskjell på kollektivfelt for vanlig buss og prosjektet som er satt i gang her i regionen med midtstilt bussvei .
SA170324 Når den nye bussveien er på plass, blir veien dobbelt så brei med bilvei, bussvei , midtrabatter, sykkelvei og fortau.
SA170303 ), og Helge Eidsnes, regionvegsjef i Statens vegvesen, på den offisielle åpning av 1200 meter ny bussvei på Forussletta på Lura.
SA170301 Europas lengste dedikerte bussvei .
SA170216 Torsdag var kommunalstyret for byutvikling på befaring på Gausel, for å se på inngrepene som blir gjort i forbindelse med bussvei .
SA170210 Der planla fylkesadministrasjonen uten at noen grep inn bybane, også for kr 90 millioner, før saken ble forelagt fylkestinget som i stedet valgte bussvei .
SA170210 Der planla fylkesadministrasjonen uten at noen grep inn bybane, også for 90 millioner kroner, før saken ble forelagt fylkestinget som i stedet valgte bussvei », skriver Leif C.
SA170202 Vi kan nevne firefeltsvei på E39 fra Tasta til Rogfast, forlengelse av Motorveien fra Sandnes til Ålgård, Transportkorridor Vest med fire felt på størstedel av strekningen fra flyplassen på Sola til Tasta med ny bru over Hafrsfjord - i tillegg til 50 kilometer bussvei .
SA170123 Samtidig har det offentlige nye, store prosjekter : Bussvei skal bygges, tunneler skal sprenges, sykehus skal reises - milliarder skal brukes i årene som kommer.
AP170115 Det som var planlagt som en sykkelbro over Michelets vei, kryssende over E18, må inntil videre fungere som bussvei for østgående busser.
DA170111 LES OGSÅ : Solvik-Olsen-nei til dyrere bussvei
AP161025 I hver retning går det to felt, pluss et vekslingsfelt, en egen bussvei og en egen sykkelvei.
AP161025 Egen sykkel - og bussvei
DA160815 | Solvik-Olsen-nei til dyrere bussvei
DA160815 Lokalpolitikere skal forhandle om statlige bidrag for dyrere bussvei .
DA160815 Han vil ikke gå inn på detaljer som om midtstilt bussvei i Kannik eller busstunnel under Tjensvollkrysset er slike typer fordyrende løsninger.
AP160606 Det blir to felt i hver retning, pluss et vekslingsfelt i hver retning, pluss egen bussvei og egen sykkelvei.
AP160606 Det blir to felt i hver retning, pluss et vekslingsfelt i hver retning, pluss egen bussvei og egen sykkelvei.
AP160606 Det blir gitt klarsignal for utbygging av 1.5 km, fra Lysaker til Strand, med separat bussvei og sykkelvei.
AP160528 Lysaker mer kollektivterminal - bussvei i tunnel ¶
AP160528 E18 slik prosjektet har vært planlagt, med egen bussvei og egen sykkelvei langs motorveien, med det aller meste av trafikken i tunnel, og med dagens E18 redusert til lokal vei med ett felt i hver retning.
DA160308 Riksveg 509 mellom Stavanger og Risavika kan ha bussvei klar i 2023.
DA160308 Framdriftsplanen for Bussvei 2021 sprekker.
DA160308 Bussvei 2021 blir nå utsatt til 2023.
DA160225 | Riving av eiendommer påkrevd nær ny bussvei
AP160203 Gå delvis i tunnelI tillegg kommer bussvei parallelt med bilveien med felt i begge retningerEgen sykkelvei vil følge traseen inn mot Oslo, flere steder blir det lagt fortau til fotgjengere.
DA160112 - Det er ikke planlagt noen ny trasé til Ullandhaug i Bussvei 2020.