AP171208 På ulykkesstedet kjører trikken i egen trasé midt i veien i begge retninger, adskilt fra biltrafikken med en refuge på begge sider.
NL171206 Dersom gratis bybuss hadde redusert biltrafikken så mye at behovet for dyre vegprosjekter hadde blitt borte, så ville det også ført til mindre forurensning og mindre vegvedlikehold.
BT171205 Men nå utreder de en minitunnel for å skjerme bebyggelsen ved Strandens Grend fra biltrafikken .
VG171201 Etter byrådsmøtet sendte kommunen ut en pressemelding med informasjon om at det på grunn av endret varsel for luftkvalitet likevel ikke var aktuelt med restriksjoner på biltrafikken akkurat da.
SA171130 Det frigjør plass for 30 prosent mer biltrafikk og samsvarer ikke med målet om null vekst i biltrafikken .
NL171129 Et tiltak som virkelig hadde gitt muligheter for begrensninger i biltrafikken .
BT171129 Bybane over Bryggen vil føre til at biltrafikken i på samme strekning øker til 9000 - 12000 ÅDT ( Årsdøgntrafikk - gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde ), avhengig av trasévalg.
BT171129 Bryggen vil bli omsluttet av to trafikale hovedårer - Bybanen nærmest sjøen og biltrafikken i Øvregaten.
BT171129 Med Bryggen-rabalderet som bakteppe, er det forståelig at det var fristende å velge det som ga minst konflikt : Å legge Bybanen inne i fjellet og å la biltrafikken få dure i vei inn i evigheten.
BT171129 Da bør man ikke takke nei til muligheten til å flytte biltrafikken inn i fjellet.
AP171129 I sitt forslag viser Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken til Oslo kommunes arbeid for å få ned biltrafikken i sentrum.
VG171128 - Endret varsel for luftkvalitet gjør det foreløpig ikke aktuelt med restriksjoner på biltrafikken , skriver Bergen kommune i en pressemelding tirsdag ettermiddag ifølge Bergens Tidende.
BT171128 | Ikke aktuelt med restriksjoner for biltrafikken nå ¶
BT171128 - Endret varsel for luftkvalitet gjør det foreløpig ikke aktuelt med restriksjoner på biltrafikken , skriver Bergen kommune i en pressemelding tirsdag ettermiddag.
VG171127 Kommunen har flere ganger iverksatt strakstiltak for å reduserer forurensningen fra biltrafikken , og tilbyr blant annet gratis buss.
VG171127 Biltrafikken er en av de viktigste kildene til helseskadelig luftforurensning, skriver byråd for klima, kultur og næring i Bergen kommune, Julie Andersland ( V ) i en SMS til VG.
BT171127 - Biltrafikken er en av de viktigste kildene til helseskadelig luftforurensing, skriver byråd Julie Andersland i en SMS til BT mandag ettermiddag.
VG171126 - Folk ser på muligheter for bildeling for å redusere biltrafikken og overgang til elbiler.
BT171123 Og i den politiske plattformen til byrådet ville partiene jobbe for forlengelse av Fløyfjellstunnelen, slik at biltrafikken kunne kjøre i fjell.
BT171123 - Men vi ønsker å finne løsninger for å begrense biltrafikken gjennom Sandviken, og vil komme tilbake med en sak om hvordan det skal skje, sier byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti ( Ap ).
AP171122 Biltrafikken skal ned med 20 prosent innen 2020, og folk skal i stedet reise kollektivt, sykle eller gå.
SA171121 Vi har ingen mulighet til å stoppe all biltrafikken som skal levere varer til båten.
NL171120 Det blir lettere å oppnå en reduksjon i biltrafikken .
AP171120 Målet er å ha redusert biltrafikken i storbyen med hele 20 prosent innen utgangen av 2018.
AP171118 Byrådet i Oslo har ambisjon om å redusere biltrafikken .
DA171117 Vi trenger et nullvekstmål for flytrafikken, slik vi har for biltrafikken i byene, mener Framtiden i våre hender.
DA171117 - Det er sammenlignbart i den forstand at byene ikke tåler vekst i biltrafikken av hensyn til arealbruk og luftkvalitet, mens atmosfæren, hvor flyreisene foregår, ikke tåler fortsatt vekst i utslippene fra flytrafikken.
AA171116 Skal man lykkes med å holde biltrafikken nede på dagens nivå, til tross for at byen blir større, så må kollektivtrafikken fungere optimalt.
AA171115 Vi forventer store forsinkelser for biltrafikken de første dagene, men vi håper trafikantene finner andre ruter og også velger å reise kollektivt, sykle og gå, sier Mats-Andre Lied i Statens vegvesen i pressemeldingen.
AA171115 Mange fryktet at biltrafikken på sideveiene ville øke kraftig.
AA171115 Derfor er det klokt at samme fremgangsmåte blir brukt når man i 2018 skal redusere biltrafikken i Olav Tryggvasons gate og på Bakke bru.
AA171115 Biltrafikken er redusert med mellom 15 og 20 prosent.
BT171114 Løsningen er å legge bybanetraseen i dagslys på eksisterende E39 og flytte biltrafikken inn i en forlenget Fløyfjellstunnel.
BT171114 Løsningen er å legge bybanetraseen i dagen på eksisterende E39, Åsaneveien og flytte biltrafikken inn i en forlenget Fløyfjellstunnel.
BT171114 Forlenget Fløyfjellstunnel innebærer ett minutt kortere kjøretid for biltrafikken , men reiseopplevelsen blir mindre attraktiv ved at det er tunnel hele veien.
AP171111 Dette vil bety bedre fremkommelighet for kollektivreisende i Oslo vest og mindre utslipp fra biltrafikken , sier Marcussen.
NL171107 Men dersom vi mener noe med nullvekst i biltrafikken samt å få ned CO2 utslipp og svevestøv, er vi nødt til å tenke helt nytt.
NL171107 En byvekstavtale der formålet er nullvekst i biltrafikken , er en betingelse for å få oss på rett spor.
NL171107 Biltrafikken har økt kraftig de siste årene, i takt med at byen har vokst.
DA171107 Når biltrafikken øker i Solveien og i området ved Høyda så betyr det vel bare at bilister får en lengre kjørevei, uten at det blir stort flere syklister i Moss.
NL171104 I stedet prioriterer man biltrafikken med 4 kjørefelt.
DB171104 Når regjeringen i vår argumenterte for å bygge ut ny, større E18 i Asker og Bærum til 40 milliarder kroner, lovet de på tro og ære at det ikke ville øke biltrafikken .
DB171104 I dag er biltrafikken allerede så høy i Oslo at den skaper trøbbel både for bilistene og alle andre trafikanter.
NL171103 Målet med bompengeprosjektet, som er sentral i den nye byvekstavtalen som Tromsø forsøker å få regjeringens tilslutning til, er altså nullvekst i biltrafikken .
NL171103 I løpet av denne måneden skal Tromsø kommunestyre ta stilling til hvilke samferdselsprosjekter og trafikale løsninger som skal berge tromsøværingene fra den grimme skjebne å måtte både fødes og dø i den endeløse trafikkorken som vil oppstå om ikke alt for mange år, dersom veksten i biltrafikken fortsetter som i dag.
SA171102 Vi kan ikke straffe pasienter og pårørende for å nå et mål om null vekst i biltrafikken .
SA171102 Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for nytt sykehus, påpeker at målet om nullvekst i biltrafikken er et regionalt mål.
NL171101 Vi ønsker alle som bruker buss, sykler eller går hjertelig velkommen, men vi forventer at det nå legges begrensinger på biltrafikken .
NL171101 Vi opplever hver dag at biltrafikken skaper store problemer, spesielt for trafikksikkerhet, luftkvalitet og ferdsel på tvers.
NL171101 Uten gjennomfartstrafikk er det, med de begrensinger på vekst i biltrafikken som en byvekstavtale innebærer samt de restriksjoner kommunedelplanen har lagt for bolig- og arbeidsplassparkering, vanskelig å se for seg at det fins et behov for to egne felt for bil og to for buss langs Stakkevollvegen.
NL171101 Det betyr også at dere våger å legge begrensninger på biltrafikken , og ikke gir den enda større plass enn den har idag.
DA171101 Det er også i tråd med målet om nullvekst i biltrafikken .
BT171031 Nå som Bybanen går til Lagunen, og når den kommer til Åsane, bør det dempe biltrafikken .
AA171031 Tiltak er helt nødvendig for å lykkes med å holde biltrafikken nede.
AA171031 At man må betale for å parkere bilen på kommunale gater, også utenfor sentrum, er et naturlig tiltak for å nå målet om nullvekst i biltrafikken .
AA171030 Statens vegvesen forventer store forsinkelser for biltrafikken når Sluppen bru delvis blir stengt for biltrafikk fra mandag ettermiddag 6. november.
DB171027 Tall fra Folkehelseinstituttet viser at det døde 185 personer i Oslo i 2013 på grunn av luftforurensning, og biltrafikken er den soleklart største utslippskilden.
AP171025 Romsdal, Innlandet og Helgeland er regioner som for så vidt ikke en del av disse målsettingene, men er det noen grunn til at Norge med åpne øyne skal lokalisere sykehusene regionalt slik at biltrafikken øker ?
DA171024 Det er også blitt opprettholdt en større folkestrøm i gaten selv etter at biltrafikken kom tilbake.
DB171021 Tollvesen og politi kontrollerer nesten aldri biltrafikken ut av landet, bare på vei inn.
AA171020 Loktu foreslår i sitt inlegg å gjøre om Fjordgata til miljøgate og la biltrafikken fortsette å gå i Olav Tryggvasons gate.
AA171020 Det er merkelig at man foreslår at busser og syklister skal ta over Olav Tryggvasons gate, mens man øker biltrafikken dramatisk i Fjordgata.
AP171017 Men tall fra Fjellinjen viser at det i den første vanlige arbeidsuken etter prisøkningen har vært en nedgang i biltrafikken gjennom bomringen.
AP171017 I halvtimen før rushtidsavgiften slår inn, økte biltrafikken med 8,2 prosent sammenlignet med uke 39.
AP171017 Det har hatt en effekt på biltrafikken .
AA171013 Vegvesenet opplyser at de nye prosjektene i perioden vil gi en samlet reduksjon i klimautslippene fra biltrafikken i størrelsesorden 40.000 tonn CO2-ekvivalenter i året.
NL171012 Blant våre folkevalgte, og spesielt det sittende regimet i rådhuset, legges det stor vekt på kollektivtrafikk og begrensende tiltak for biltrafikken , som bompenger, for eksempel.
AP170930 Alt er en del av en større plan for å få ned biltrafikken og forurensningen i Paris.
NL170929 Vi oppnår 0-vekst i utslipp uten å kvele biltrafikken .
NL170929 I prinsippet må Tromsø nå velge mellom brukbar byvekst eller nullvekst i biltrafikken .
DA170929 Målet er redusere biltrafikken med 20 - 25 prosent, bidra til redusert luftforurensning og gi utrykningskjøretøyer bedre fremkommelighet.
SA170928 | Aldri før har så mange syklet til jobb i sentrum ¶ Biltrafikken inn til Bergen ble halvert under sykkel-VM.
AP170928 Målet er redusere biltrafikken med 20 - 25 prosent, og samtidig bidra til redusert luftforurensning.
AA170928 Trondheim kommune har forpliktet seg til ikke å øke biltrafikken i byen, milliarder står på spill.
AA170928 Min hypotese er at biltrafikken lokalt ville gå dramatisk ned, og kanskje også merkbart i byen som helhet.
SA170927 | Aldri før har så mange syklet til jobb i sentrum ¶ Biltrafikken inn til Bergen ble halvert under sykkel-VM.
BT170926 | Aldri før har så mange syklet til jobb i sentrum ¶ Biltrafikken inn til Bergen ble halvert under sykkel-VM.
AP170926 | Aldri før har så mange syklet til jobb i sentrum ¶ Biltrafikken inn til Bergen ble halvert under sykkel-VM.
VG170925 For biltrafikken må ifølge ekspertene begrenses hvis Oslo-luften skal komme under grenseverdiene for hva som er tillatt.
AA170922 Gjennom bymiljøavtalen har Trondheim forpliktet seg til å ikke ha ytterligere vekst i biltrafikken .
AP170921 ØKT TRAFIKK : Til tross for betydelig passasjertrafikk på buss og bane under sykkel-VM, viser passeringer i bomstasjonene at biltrafikken inn til Bergen sentrum har økt de siste dagene mellom klokken 06.00 og 10.00.
AP170921 FOTO : Eirik Brekke ¶ | Biltrafikken har økt inn til Bergen sentrum de siste dagene ¶
SA170920 ØKT TRAFIKK : Til tross for betydelig passasjertrafikk på buss og bane under sykkel-VM, viser passeringer i bomstasjonene at biltrafikken inn til Bergen sentrum har økt de siste dagene mellom klokken 06.00 og 10.00.
SA170920 Eirik Brekke ¶ | Biltrafikken har økt inn til Bergen sentrum de siste dagene ¶
BT170920 ØKT TRAFIKK : Til tross for betydelig passasjertrafikk på buss og bane under sykkel-VM, viser passeringer i bomstasjonene at biltrafikken inn til Bergen sentrum har økt de siste dagene mellom klokken 06.00 og 10.00.
BT170920 FOTO : Eirik Brekke ¶ | Biltrafikken har økt inn til Bergen sentrum de siste dagene ¶
DA170918 Det var påtrykk i biltrafikken og en forventet befolkningsvekst som satte i gang planene om en 12 felts motorvei gjennom sentrale Oslo.
DB170908 - Da kommer vi til å få ned biltrafikken kraftig i Oslo.
AA170904 Vi vil ha en forpliktende plan som sier nei til tildeling av nye felt hvor oljeindustrien kan bore etter olje, som satser på jernbane fremfor nye motorveier og flyplassutvidelser, som reduserer biltrafikken i de store byene og i stedet legger til rette for buss, trikk, gange og sykkel, som satser på energieffektivisering og fortsatt satsing på utslippskutt fra industrien.
AA170904 Miljøsak : SV vil ha en forpliktende plan som reduserer biltrafikken i de store byene og i stedet legger til rette for buss, trikk, gange og sykkel.
AA170901 | Slik påvirker Trondheim maraton biltrafikken
DB170831 Biltrafikken er best for miljøet, næringslivet og sjåføren når den glir jevnt.
DA170831 Også han er klar på at en av de største utfordringene for de syklende i dag er at det er vanskelig å komme seg unna biltrafikken og at mange føler dette utrygt.
DA170830 Sundekrossen, der biltrafikken er tenkt under bakken.
AA170830 Samtidig har trondheimspolitikerne lovet staten at biltrafikken ikke skal øke i byen vår.
FV170828 | Vil halvere biltrafikken under sykkel-VM ¶
SA170825 | Vil halvere biltrafikken under sykkel-VM ¶
DA170825 Den synlige byggingen av bussveien og et stadig mer oppdatert tilbud, gjør det mer realistisk å tro på visjonen om nullvekst i biltrafikken .
BT170825 | Vil halvere biltrafikken under sykkel-VM ¶
AP170825 | Vil halvere biltrafikken under sykkel-VM ¶
DA170822 Vi trenger å redusere biltrafikken til flyplassen, enten du plager noen i familien til å kjøre deg eller at du kjører egen bil.
DA170822 DEBATT : Vi trenger å redusere biltrafikken til flyplassen, enten du plager noen i familien til å kjøre deg eller at du kjører egen bil.
AA170821 Det er lovet at hvis biltrafikken i sideveiene øker, skal prosjektet med miljøgate legges dødt etter endt prøveperiode.
VG170819 Nå håper han at det blir restriksjoner på biltrafikken på La Rambla.
VG170819 - Har dere ønsket å stenge av biltrafikken i en gate som er så høyt profilert og overstrømmet med folk ?
VG170818 - Har dere ønsket å stenge av biltrafikken i en gate som er så høyt profilert og overstrømmet med folk ?
AA170817 I et lengre tidsperspektiv er derfor eneste løsning å bygge en ny bru, eller bedre infrastrukturen for å avlaste biltrafikken .
AP170816 » « Med Follobanen vil jernbanen bli langt mer attraktiv og konkurransedyktig overfor biltrafikken , med positive ringvirkninger for folk og næringsliv også utenfor Østfoldbanens influensområde.
DB170719 Du kan ikke jobbe eller sove i bilen mens du kjører den, og byene sliter med dårlig plass og dårlig luft på grunn av all biltrafikken .
DB170719 Det ville både senke presset på storbyene, gjort det lettere for høyt utdanna familier å bosette seg på bygda, og gitt store miljøgevinster på sikt, ettersom fly- og biltrafikken gikk ned.
AA170715 Til sammenligning bruker myndighetene avgifter for å strupe biltrafikken i byene.
DB170713 Her må all biltrafikken stoppes når passasjerflyet skal lande ¶
DB170712 Så er vi nødt til å redusere biltrafikken i Oslo, sier Berg.
BT170701 Rushtidsavgiften har effektivt begrenset biltrafikken .
DA170630 I forbindelse prosjektet bilfritt Oslo innføres det nå en rekke tltak for å redusere biltrafikken i hovedstaden.
VG170628 Slik skal MDG-Lan stanse biltrafikken i sentrum ¶
DN170623 Bussen, med navn « Transit Elevated Bus, ( TEB-1 ) » strekker seg over to kjørefelt slik at den kan kjøre over biltrafikken .
NL170620 Gummigranulat på avveie er som kjent en av de største kildene for mikroplast i ferskvann og kystnært sjøvann, bare slått av biltrafikken .
AA170620 Hun mener man trenger et bedre kunnskapsgrunnlag, ellers risikerer man uforutsette kostnader, mer kø og støy og at målet om nullvekst i biltrafikken sprekker.
AA170620 - Frp synes det er uviktig om målet om nullvekst i biltrafikken nås.
DB170619 Verstingliste ¶ - Biltrafikken er fortsatt hovedkilden til lokale utslipp, men vi innser at vi også spiller en rolle i å forbedre luftkvaliteten.
BT170614 Duren fra biltrafikken vente jeg meg fort til, med unntak av veivesenets kostebil.
BT170613 Slik klattvis byutvikling er en av årsakene til biltrafikken i Bergen.
AP170613 For nå er det fjerning av parkeringsplassene for å få ned biltrafikken som står for tur.
AP170613 For da Oslo ville kutte CO2-utslippene ved å fjerne biltrafikken fra en liten del av byen med omtrent 1000 innbyggere som stort sett ikke eier bil, ble ting fort vanskelig.
AA170613 Bakgrunnen for byggingen i Bromstadvegen er at biltrafikken er doblet etter at Strindheimtunnelen åpnet.
AP170609 I bakgrunnen suser biltrafikken inn mot Elverum sentrum.
NL170603 Man kan legge bort behovet for ny forbindelse til Kvaløya, ny Tverrforbindelse, utvidelse av Stakkevollvegen og sikkert mange andre dyre veiprosjekter fordi biltrafikken sannsynligvis blir så mye redusert at man ikke trenger disse prosjektene.
NL170603 Det bør være et mål å få ned biltrafikken generelt og samtidig ikke knekke de som må benytte bil i sitt daglige virke.
VG170602 Les også : Slik skal MDG stoppe biltrafikken i Oslo sentrum ¶
SA170530 Denne planen vil gi stor vekst i biltrafikken og dermed økte klimautslipp, og ta mye mer areal enn et lyntog.
SA170524 Fra våren 2005 til våren 2006 minsket biltrafikken i rushtida med hele 22 prosent !
DB170524 Stortinget vedtok i 2012 at biltrafikken ikke skal vokse inn til byene, men heller tas med kollektivtransport, sykkel og gange.
DA170524 Byrådet i Oslo feiret dette som en seier, fordi det mener en slik løsning vil forhindre vekst i biltrafikken inn til Oslo sentrum.
DA170522 Parkeringsrestriksjoner er kanskje det mest kraftfulle virkemiddelet som lokalpolitikerne rår over for å begrense biltrafikken .
DA170522 Men skal klimamålene nås er det helt avgjørende at kollektivtransporten så vel som biltrafikken blir fossilfri.
DA170522 Dersom dette ikke nås i de mer grisgrendte strøk, vil ytterligere begrensninger i biltrafikken måtte skje i sentrum.
AP170521 Redusere biltrafikken og fase ut nye fossilbiler ¶
AP170521 Innen 2020 skal alle nybiler som selges være fossilfrie, og i løpet av stortingsperioden skal biltrafikken i storbyområdene reduseres med minst 20 prosent. 3.
VG170520 Les også : Slik vil Lan stoppe biltrafikken i Oslo sentrum ¶
DB170520 Innen 2020 skal alle nybiler som selges være fossilfrie, og i løpet av stortingsperioden skal biltrafikken i storbyområdene reduseres med minst 20 prosent.
DB170520 * Samtidig vil partiet kvitte seg med store deler av biltrafikken .
BT170520 Partiet vil at alle nybiler som selges være fossilfrie innen 2020, og i løpet av stortingsperioden skal biltrafikken i storbyområdene reduseres med minst 20 prosent.
VG170519 Slik skal MDG-Lan stanse biltrafikken i sentrum ¶
VG170519 I stedet vil MDG bruke kreftene sine på å arbeide for å redusere biltrafikken i storbyområdene med minst 20 prosent i løpet av stortingsperioden.
VG170519 Blant dem var forslaget fra mindretallet i programkomiteen om at 10 prosent av bilene i distriktene skal bort innen 2030, i tillegg til at biltrafikken i storbyene skal reduseres med en tredel innen 2030.
VG170519 | Slik skal hun stoppe biltrafikken i Oslo sentrum ¶
DB170519 Landsmøtet stemte derimot ned et forslag om å redusere biltrafikken utenfor byene med 10 prosent.
DB170519 Et forslag om at biltrafikken reduseres med 20 prosent i storbyene innen 2021 ble også vedtatt av landsmøtet.
DA170519 I stedet vil MDG bruke kreftene sine på å arbeide for å redusere biltrafikken i storbyområdene med minst 20 prosent i løpet av stortingsperioden.
DA170519 Blant dem var forslaget fra mindretallet i programkomiteen om at 10 prosent av bilene i distriktene skal bort innen 2030, i tillegg til at biltrafikken i storbyene skal reduseres med en tredel innen 2030.
AA170519 I stedet vil MDG bruke kreftene sine på å arbeide for å redusere biltrafikken i storbyområdene med minst 20 prosent i løpet av stortingsperioden. ( ©NTB ) ¶
AA170519 Blant dem var forslaget fra mindretallet i programkomiteen om at 10 prosent av bilene i distriktene skal bort innen 2030, i tillegg til at biltrafikken i storbyene skal reduseres med en tredel innen 2030.
DB170515 Sentralstyret støtter i sin innstilling flertallets krav om at biltrafikken reduseres med 20 prosent i storbyområdene i løpet av neste stortingsperiode.
DB170515 Disse vil samtidig ha inn et krav om at biltrafikken i storbyene skal reduseres med en tredel innen 2030.
DA170515 Sentralstyret støtter i sin innstilling flertallets krav om at biltrafikken reduseres med 20 prosent i storbyområdene i løpet av neste stortingsperiode.
DA170515 Disse vil samtidig ha inn et krav om at biltrafikken i storbyene skal reduseres med en tredel innen 2030.
DB170513 De legger nemlig teoretisk utslipp til grunn når de rapporterer det totale CO2-utslippet fra biltrafikken .
AP170508 Onsdag blir biltrafikken rundt Karl Johans gate, Dronning Eufemias gate, Jernbanetorget og Operaen berørt mellom kl. 16 og 19, kollektivtrafikken mellom 1755 og 19.
AP170502 I timene etterpå har vann- og avløpsetaten gravd et stort hull over problemrøret, som har ført til stengte veier i flere retninger for biltrafikken .
AA170502 Å gjøre selve kilden, altså biltrafikken , stillere er ofte nevnt som det mest kostnadseffektive tiltaket.
AA170502 Det hjelper ikke på situasjonen at syklisten ofte blir « tvunget » inn på fortauet fordi alternativet er å sykle midt i biltrafikken .
AA170427 Mye av biltrafikken rundt skolene skapes av foreldre som kjører sine barn til skoledøra hver morgen.
AA170418 SV vil innføre ytterligere tiltak for å redusere biltrafikken og få flere til å velge kollektivt, ta beina fatt eller hive seg på sykkelen.
AA170412 Politi og vegvesen skal ha teknisk kontroll av biltrafikken til Åre skjærtorsdag.
FV170407 Miljødifferensierte bomsatser er ment som et middel for å redusere utslippene fra biltrafikken .
DA170406 I mars møtte jeg EUs miljøkommissær Karmenu Vella som var imponert over vårt arbeid med å kutte klimagassutslippene og å stanse veksten i biltrafikken .
DN170405 De nest største er å gjøre noe med biltrafikken , sier Solheim.
AA170402 Nå kan vi få flytog, nå kan vi få et kollektivt tilbud som knytter Trøndelag sammen og nå kan vi få et kollektivt tilbud som reduserer biltrafikken i Trondheim-regionen, sier Gunnes.
SA170401 Han skriver blant annet : « At regjeringen kan gå inn for en Byvekstavtale med landets høyeste bompengenivå for å prøve å oppnå nullvekst i biltrafikken, samtidig som de legger nytt sykehus til Ullandhaug, noe som vil føre til 40 prosent vekst i biltrafikken , er grovt alarmerende.
SA170401 Han skriver blant annet : « At regjeringen kan gå inn for en Byvekstavtale med landets høyeste bompengenivå for å prøve å oppnå nullvekst i biltrafikken , samtidig som de legger nytt sykehus til Ullandhaug, noe som vil føre til 40 prosent vekst i biltrafikken, er grovt alarmerende.
DA170327 Om det skjer er det jo tidenes paradoks, tenk det, bompenger innkrevd for å oppnå nullvekst i biltrafikken brukes til å finansiere infrastruktur i et prosjekt som vil gi en økning i biltrafikken på 40 prosent.
DA170327 Om det skjer er det jo tidenes paradoks, tenk det, bompenger innkrevd for å oppnå nullvekst i biltrafikken brukes til å finansiere infrastruktur i et prosjekt som vil gi en økning i biltrafikken på 40 prosent.
DA170327 Byvekstavtalen skal snart opp til behandling i Stortinget, avtalen bygger på et ønske om en miljøvennlig byutvikling og et mål om nullvekst i biltrafikken .
DA170327 At regjeringen kan gå inn for en byvekstavtale med landets høyeste bompengenivå for å prøve å oppnå nullvekst i biltrafikken, samtidig som de legger nytt sykehus til Ullandhaug som vil føre til 40 prosent vekst i biltrafikken er grovt alarmerende.
DA170327 At regjeringen kan gå inn for en byvekstavtale med landets høyeste bompengenivå for å prøve å oppnå nullvekst i biltrafikken , samtidig som de legger nytt sykehus til Ullandhaug som vil føre til 40 prosent vekst i biltrafikken er grovt alarmerende.
AP170327 mars stiller FpU seg negative til De Grønnes politikk for å redusere biltrafikken , og etterlyser en satsning på kollektivtransport.
SA170325 Om det skjer, er det jo tidenes paradoks, tenk det, bompenger innkrevd for å oppnå nullvekst i biltrafikken brukes til å finansiere infrastruktur i et prosjekt som vil gi en økning i biltrafikken på 40 prosent.
SA170325 Om det skjer, er det jo tidenes paradoks, tenk det, bompenger innkrevd for å oppnå nullvekst i biltrafikken brukes til å finansiere infrastruktur i et prosjekt som vil gi en økning i biltrafikken på 40 prosent.
SA170325 Byvekstavtalen skal snart opp til behandling i Stortinget, avtalen bygger på et ønske om en miljøvennlig byutvikling og et mål om nullvekst i biltrafikken .
SA170325 At regjeringen kan gå inn for en Byvekstavtale med landets høyeste bompengenivå for å prøve å oppnå nullvekst i biltrafikken, samtidig som de legger nytt sykehus til Ullandhaug som vil føre til 40 prosent vekst i biltrafikken er grovt alarmerende.
SA170325 At regjeringen kan gå inn for en Byvekstavtale med landets høyeste bompengenivå for å prøve å oppnå nullvekst i biltrafikken , samtidig som de legger nytt sykehus til Ullandhaug som vil føre til 40 prosent vekst i biltrafikken er grovt alarmerende.
DA170325 Dette henger sammen med politikken vår om å redusere biltrafikken i Oslo.
DA170323 Hennes parti ønsker nemlig å begrense lokalandelen av biltrafikken , lik den på rv19, ved å skape bedre kollektivtilbud og andre grønnere løsninger.
DA170322 Vi fortjener bedre asfalt på sykkelveiene våre, bedre sikring mot biltrafikken og ny sykkelekspressvei som tar oss direkte dit vi skal, i stedet for de lange omveiene syklister ofte blir henvist til.
DA170316 En sentral del av klimapolitikken til byrådet i Oslo, er en rekke tiltak rettet mot biltrafikken for å begrense den og gjøre den mer klimavennlig.
DA170313 Også i Aust-Agder, Rogaland, Hordaland og Finnmark var det en nedgang i biltrafikken , men ingen av disse fylkene var i nærheten av nedgangen i Oslo.
DA170313 I tillegg viser Statens vegvesens vegtrafikkindeks at biltrafikken gikk ned med 1,4 prosent i Oslo i 2016.
DA170313 Dette er tiltakene som skal føre til en slik reduksjon i biltrafikken : ¶
DA170313 Byrådets overordnede strategi for å få ned utslippene fra veitrafikken, er å gjøre det enklere og bedre å reise kollektivt, sykle og gå, stimulere til mer bruk av utslippsfri kjøretøy og redusere biltrafikken med 20 prosent før neste kommunevalg.
DA170310 Mye handler om at vi må redusere biltrafikken , og heller gå, sykle og kjøre kollektivt.
DB170309 Denne historien er akkurat nå på vei til å gjenta seg : Regjeringen leverer en Nasjonal Transportplan som vil øke flytrafikken og biltrafikken , uten noen reell plan for hvordan vi kan få ned utslippene.
DA170301 Ap ville ikke det, og mente pengene måtte gå til andre prosjekter for å redusere biltrafikken .
DA170301 - Vi har som målsetning å redusere biltrafikken i Oslo.
AP170301 - Vi har som målsetning å redusere biltrafikken i Oslo.
AP170301 Biltrafikken må ned ¶
AA170301 Eiendomsutvikler Ivar Koteng mener biltrafikken i Midtbyen ikke er et problem.
DA170227 Biltrafikken må ned på disse dagene.
AA170227 - Det vil koste samfunnet mye penger, gi store naturinngrep og legge til rette for unødvendig vekst i biltrafikken , sierSchlaupitz. ( ©NTB ) ¶
AA170227 Tre arkitektstudenter ved NTH utarbeidet en reguleringsplan som bevarte bydelen som boområde, reduserte biltrafikken og rehabiliterte hele området, men bystyret avviste planen.
VG170226 - Vi er blitt enige om å fremme miljøvennlige biler og få ned biltrafikken gjennom nye takster i bomringen.
BT170226 NO2 utslippene stammer i all hovedsak fra biltrafikken .
AP170226 Faktisk er utslippene fra kjøttproduksjonen større enn hele biltrafikken .
DN170224 Vil redusere biltrafikken
DN170224 Hensikten med en lavutsslippsone er å redusere biltrafikken , og å få folk og næringsliv til å bytte til mer klima- og miljøvennlige kjøretøy.
DA170224 Hensikten med en lavutslippssone er å redusere biltrafikken , og å få folk og næringsliv til å bytte til mer klima- og miljøvennlige kjøretøy.
AA170224 Hensikten med en lavutslippssone er å redusere biltrafikken , og å få folk og næringsliv til å bytte til mer klima- og miljøvennlige kjøretøy.
VG170223 Aftenposten skriver også at det vil bli mulig å kreve gebyr innenfor et mindre område, for eksempel Ring 2, og at hensikten er å redusere biltrafikken , og å få folk og næringsliv til å bytte til mer klima- og miljøvennlige kjøretøy.
AP170223 Målet er både å spre og redusere biltrafikken inn til Oslo.
AP170223 Målet er både å spre og redusere biltrafikken inn til Oslo.
AP170223 Hensikten er å redusere biltrafikken , og å få folk og næringsliv til å bytte til mer klima- og miljøvennlige kjøretøy.
AP170222 På ulykkesstedet kjører trikken i egen trasé midt i veien i begge retninger, adskilt fra biltrafikken med en refuge på begge sider.
AP170222 På ulykkesstedet kjører trikken i egen trasé midt i veien i begge retninger, adskilt fra biltrafikken med en refuge på begge sider.
DA170220 Vi skal få ned biltrafikken og forurensningen.
VG170216 - Det viktigste for meg er at endringer i bomringen bidrar til å redusere luftforurensningen og biltrafikken i Oslo, sier hun og legger til at foreløpige beregninger viser at en bomring langs ring 2 vil ha en positiv effekt i området.
DN170216 - Det viktigste for meg er at endringer i bomringen bidrar til å redusere luftforurensningen og biltrafikken i Oslo, sier hun og legger til at foreløpige beregninger viser at en bomring langs ring 2 vil ha en positiv effekt i området. ( ©NTB ) ¶ ¶
DB170216 - Det viktigste for meg er at endringer i bomringen bidrar til å redusere luftforurensningen og biltrafikken i Oslo, sier hun og legger til at foreløpige beregninger viser at en bomring langs ring 2 vil ha en positiv effekt i området.
AP170216 - Det viktigste for meg er at endringer i bomringen bidrar til å redusere luftforurensningen og biltrafikken i Oslo, sier hun og legger til at foreløpige beregninger viser at en bomring langs ring 2 vil ha en positiv effekt i området. ( ©NTB ) ¶
AA170216 - Det viktigste for meg er at endringer i bomringen bidrar til å redusere luftforurensningen og biltrafikken i Oslo, sier hun og legger til at foreløpige beregninger viser at en bomring langs ring 2 vil ha en positiv effekt i området. ( ©NTB ) ¶
BT170215 Dette er blant kildene til forurensingen som forpester byluften i Bergen, sammen med biltrafikken .
AP170210 En femtedel av biltrafikken skal vekk og utslippene reduseres med 60 prosent innen 2020.
AP170210 - Ja, det er ingen tvil om det, men biltrafikken må ned.
AP170210 En femtedel av biltrafikken skal vekk og utslippene reduseres med 60 prosent innen 2020.
AP170210 - Ja, det er ingen tvil om det, men biltrafikken må ned.
DA170207 I tillegg stadfester avtalen at det skal jobbes for nullvekst i biltrafikken .
SA170205 For å nå de nasjonale klimamålene, har kommunen et stort ansvar for å redusere biltrafikken , for eksempel gjennom god areal- og transportplanlegging.
AP170205 1938 : I Nedre vollgate som i Christianias andre gamle gater hadde biltrafikken allerede da tatt sitt kvelertak.
AP170203 Trikken kjører i begge retninger i egen trasé på ulykkesstedet i Drammensveien, adskilt fra biltrafikken med en refuge på begge sider.
AP170203 Trikken kjører i begge retninger i egen trasé på ulykkesstedet i Drammensveien, adskilt fra biltrafikken med en refuge på begge sider.
AA170203 Trafikken øker for alle disse transportformene, men biltrafikken øker mest.
AA170203 I fjor ble det kjent at den samlede biltrafikken i Trondheim øker, det vil si ikke bare i Midtbyen.
AA170203 Biltrafikken øker faktisk langt mer enn økningen i kollektiv-reiser, gåing og sykling til sammen.
BT170201 Biltrafikken skal reduseres kraftig.
BT170130 Opplysningsrådet for biltrafikken kom i 2016 med en oversikt over standarden på riks- og fylkesveier.
BT170130 Myndighetene bevilger milliarder til biltrafikken og prosjektene som får høyest prioritet på nasjonale og regionale transportplaner.
BT170130 Opplysningsrådet for biltrafikken kom i 2016 med en oversikt over standarden på riks- og fylkesveier.
BT170130 Myndighetene bevilger milliarder til biltrafikken og prosjektene som får høyest prioritet på nasjonale og regionale transportplaner.
DN170125 Avtalen går til 2023 og har som mål at det ikke blir vekst i biltrafikken .
AP170125 Biltrafikken er redusert med en tredjedel uten målbar vekst i trafikken i parallelt gatenett.
AP170125 Biltrafikken er redusert med en tredjedel uten målbar vekst i trafikken i parallelt gatenett.
SA170123 De mener sykehus på Ullandhaug strider mot den nasjonale målsetting om 0-vekst i biltrafikken , og at plasseringen av nytt SUS bør vurderes på nytt.
DB170121 Det som har manglet, er effektive tiltak for biltrafikken .
DA170117 - Byvekstavtalen betyr å få på plass infrastruktur og arbeide for Parisavtalens mål om nullvekst i biltrafikken , sier Stavanger-ordføreren.
BT170116 FORURENSING : Mens biltrafikken står for mesteparten av NO2-forurensingen, kommer mye av PM 2,5-forurensingen, det såkalte finkornede svevestøvet, fra vedfyring.
BT170115 Men det står også dette : « Nye samferdselsprosjekter skal ha som mål å redusere den samlede biltrafikken i Bergen. (...
BT170115 For hvorfor skal vi bruke formuer på å få biltrafikken opp, om vi egentlig vil ha den ned ?
BT170115 ) Byrådet står ved bystyrets målsetning om en 10 prosent reduksjon i biltrafikken innen 2020, med 2013 som basisår.
BT170114 Ringvei Øst vil bare øke biltrafikken , og en biltunnel under sentrum vil ikke fungere etter målsettingen, mener Fylkesmannen i Hordaland.
BT170104 Ringvei Øst vil bare øke biltrafikken , og en biltunnel under sentrum vil ikke fungere etter målsettingen, mener Fylkesmannen i Hordaland.
DB170102 Selskapet har en bonusordning som premierer flyselskap med trafikkvekst - i motsetning til Samferdselsdepartementets belønningsordning som premierer byer som greier å redusere biltrafikken .
BT170102 Nasjonalt og regionalt er det satt mål om nullvekst i biltrafikken .
BT170102 Nasjonalt og regionalt er det satt mål om nullvekst i biltrafikken .
AP161019 Planene for biltrafikken i sentrum innenfor Ring 1 ser ut til å bli langt FOTO : Rolf Øhman ¶
AP161019 Fase 1 : Først skal det gjennomføres tiltak som skal redusere biltrafikken , som fjerning av kommunale parkeringsplasser.
SA161011 Og så skal vi liksom redde kloden ved å redusere biltrafikken til Forus med noen hundre biler ?
AP160908 Fra 1999 til 2014 var det en økning på hele 64 prosentpoeng i biltrafikken på turistveien på Atlanterhavsvegen i de tre sommermånedene juni, juli og august, ifølge Statens vegvesen.
AP160902 Om Regjeringen lander på en avgiftsøkning på 50 øre per liter bensin eller diesel, vil dette bare redusere biltrafikken i Norge med mellom 0,5 og én prosent.
AP160606 Med de nye bomstasjonene i Oslo, kombinert med de høye prisene på dem som eksisterer allerede, mener politikerne at biltrafikken gjennom bomstasjonene vil reduseres med 15 prosent i 2019.
AP160606 Med de nye bomstasjonene i Oslo, kombinert med de høye prisene på dem som eksisterer allerede, mener politikerne at biltrafikken gjennom bomstasjonene vil reduseres med 15 prosent i 2019.
AP160605 Vi får 50 milliarder mer til kollektivtransport, og vi vil få en bred enighet i Oslo og Akershus om å redusere biltrafikken over bygrensen med 15 prosent, sier Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo ( MDG ).
AP160605 Men at prosjektene i Oslopakken fortsatt skal finansieres av biltrafikk, samtidig som biltrafikken i hovedstaden skal reduseres, karakteriserer hun som en " uheldig hybdridløsning ".
AA160427 Og biltrafikken i Rio de Janeiro er blant de verre i verden.
AP160421 Boligblokkene ble ofte bygd i en beskyttende sirkel rundt en indre sone og biltrafikken var ført utenom.
BT160420 Det gjør E134 til en miljømessig mye « renere » vei med mindre CO2-utslipp fra trailere og biltrafikken generelt.
AP160416 I København er det heller ikke " Gale-Mathias-trafikk " rett på utsiden av det bilfrie området ; man kan ferdes på sykkel og til fots sammen med biltrafikken rett utenfor det bilfrie området, sier Tønnesen.
AP160416 I København er det heller ikke " Gale-Mathias-trafikk " rett på utsiden av det bilfrie området ; man kan ferdes på sykkel og til fots sammen med biltrafikken rett utenfor det bilfrie området, sier Tønnesen.
AP160403 Det skjer samtidig som Oslo-byrådet ønsker å strupe biltrafikken i Oslo sentrum.
AP160321 Smarte byer med ambisiøse planer om å redusere biltrafikken planlegger nå helt nye og mer effektive måter å frakte folk og varer på, ved hjelp av alt fra 3D-kartlegging til droner og ubemannede shuttlebusser.
AP160316 Særlig i sentrum forårsaker biltrafikken forsinkelser som forplanter seg ut i kollektivsystemet.
AP160311 Som en sverm suser vi ned Paseo de la Reforma, og biltrafikken rundt oss, som til vanlig dominerer den mexicanske hovedstaden, viker.
AP160311 Pablo Pichardo forklarer at biltrafikken tidligere nærmest kvalte det urbane livet, men de siste tiårenes satsing på offentlig transport og sykkelbruk har styrt Mexico by i en renere retning.
AA160311 Som en sverm suser vi ned Paseo de la Reforma, og biltrafikken rundt oss, som til vanlig dominerer den mexicanske hovedstaden, viker.
AA160311 Pablo Pichardo forklarer at biltrafikken tidligere nærmest kvalte det urbane livet, men de siste tiårenes satsing på offentlig transport og sykkelbruk har styrt Mexico by i en renere retning.
AP160309 Skal man lykkes med å redusere biltrafikken før sentrumstunnelen, Fornebubanen og trikken på Ring 2 står klare, er det lave priser og økt frekvens på eksisterende kollektivruter som gjelder.
AP160309 Fryktelig feil om reduksjon av biltrafikken
AP160309 Det er klart det ville vært fantastisk om Oslo faktisk fikk til 20% reduksjon i biltrafikken - eller 10% for den saks skyld.
AP160309 Da nytter det ikke at byrådets tiltak for å redusere biltrafikken de neste fire årene handler om ny infrastruktur som vil realiseres først langt ut på 2020-tallet.
AP160309 Byråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ) skriver i Aftenposten 29.02.16om det hun mener er tiltak som vil føre til 20% reduksjon i biltrafikken innen 2020.
AP160308 Tidligere har Ruter sagt at en ny tunnel må stå klar i 2025, ikke 2030, dersom biltrafikken i Oslo skal reduseres.
AP160228 Når Miljøpartiet De Grønne og den nye byregjeringen i Oslo skal redusere biltrafikken i kommunen med 20 prosent de neste fire årene, er klimaavtalen fra Paris et viktig bakteppe.
AP160226 | Kraftig vekst i biltrafikken
AP160226 Veksten i biltrafikken på norske veier var i fjor større enn på syv år.
AP160226 Ifølge Dagsavisen var veksten i biltrafikken den største siden 2007.
AP160226 Biltrafikken i Oslo skal reduseres med 20 prosent innen 2020.
AP160222 Skal ha 20 prosent reduksjon i biltrafikken : Slik gikk det da vi ba småbarnsfamilien droppe bilen ¶
AP160222 En forsker ved Transportøkonomisk Institutt sier han tviler på at byrådet vil nå målet om reduksjon i biltrafikken på så kort tid.
AP160222 Dette er målene : 60 prosent mindre klimagassutslipp fra dagens nivå og 20 prosent reduksjon i biltrafikken
AP160222 Biltrafikken skal reduseres med 20 prosent.
AP160220 | Slik gikk det da småbarnsfamilien droppet bilen ¶ Biltrafikken i Oslo skal reduseres med 20 prosent innen 2020.
AP160220 En forsker ved Transportøkonomisk Institutt sier han tviler på at byrådet vil nå målet om reduksjon i biltrafikken på så kort tid.
AP160220 Biltrafikken skal reduseres med 20 prosent.
AP160220 | Slik gikk det da småbarnsfamilien droppet bilen ¶ Biltrafikken i Oslo skal reduseres med 20 prosent innen 2020.
AP160220 En forsker ved Transportøkonomisk Institutt sier han tviler på at byrådet vil nå målet om reduksjon i biltrafikken på så kort tid.
AP160220 Biltrafikken skal reduseres med 20 prosent.
DA160218 Det er lite konstruktivt å sitte og vente på nye luftkvalitetsmålinger når vi allerede vet nok til å iverksette effektive tiltak mot svevestøv og annen luftforurensning forårsaket av biltrafikken .
DA160218 Det er lite konstruktivt å sitte og vente på nye luftkvalitetsmålinger når vi allerede vet nok til å iverksette effektive tiltak mot svevestøv og annen luftforurensning forårsaket av biltrafikken .
AP160218 - Skal de nå målet om 20 prosent reduksjon i biltrafikken , holder det ikke med tiltak som struper den.
AP160218 - Skal de nå målet om 20 prosent reduksjon i biltrafikken , holder det ikke med tiltak som struper den.
AP160218 - Skal de nå målet om 20 prosent reduksjon i biltrafikken , holder det ikke med tiltak som struper den.
AP160217 Det å redusere biltrafikken vil gjøre byen bedre å leve i, sier Berg.
AP160217 Borgen, Ørn ¶ Biltrafikken skal ned med 20 prosent innen 2020Innen 2020 skal biltrafikken reduseres med én femtedel, 60 prosent av klimagassutslippene skal kuttes fra dagens nivå og i 2025 skal en fjerdedel av Oslos befolkning bruke sykkelen når de forflytter seg i hverdagen.
AP160217 Biltrafikken skal ned med 20 prosent innen 2020Innen 2020 skal biltrafikken reduseres med én femtedel, 60 prosent av klimagassutslippene skal kuttes fra dagens nivå og i 2025 skal en fjerdedel av Oslos befolkning bruke sykkelen når de forflytter seg i hverdagen.
AP160217 - Skal de redusere biltrafikken med 20 prosent på så kort tid ?
AP160205 På kjøreturen fra Melbourne har vi sett flere triste syn i veikanten : Wombater som ser ut som de sover, men som dessverre er blitt ofre for biltrafikken .
AP160205 Vi vet at biltrafikken reduseres når avgiftene økes.
AP160204 Vi vet at biltrafikken reduseres når avgiftene økes, svarer Høyres gruppeleder.
AP160203 Vi ønsker å redusere biltrafikken i Oslo ikke bare på kort sikt, men også på lang sikt, svarer Berg.
AP160203 Bergen har flere ganger i vinter benyttet seg av dette og andre tiltak for å redusere biltrafikken på dager med høy forurensning.
AP160203 Det viktigste er å redusere biltrafikken , både for å få ned luftforurensningen og for å få mer plass.
AP160203 - Vi må se hva som er behovet, men målet er klart ; å redusere biltrafikken med 20 prosent innen 2020 og 33 prosent innen 2030.
AP160203 Vi vet at biltrafikken reduseres når avgiftene økes, svarer Høyres gruppeleder.
AP160202 Professorene Petter Næss ( NMBU ), Tor Medalen ( NTNU ) og Aud Tennøy ( TØI ) var tydelig på at den planlagte E18-utbyggingen uvegerlig vil føre til en vesentlig økning av biltrafikken i Oslo.
AP160202 De fire partiene som i sin tid sto bak Oslopakke 3 ( Ap, H, KrF og V ) har senere krevd at biltrafikken inn til Oslo ikke skal øke som følge av en ny E18.
AP160120 †" Guri Melby satt på nåden til Frp, men også med et byråd som var mindre villig til å regulere biltrafikken , som er hovedproblemet for samferdselen i Oslo i dag.
AP160120 - Målet vårt er å redusere biltrafikken .
AP160118 Byregjeringen vil redusere biltrafikken med 20 prosent i løpet av bystyreperioden, og vil prioritere de store pengene til å bygge ut kollektivtransport og sykkelveier, heller enn nye veier, sier byråden.
AP160114 Med det vil biltrafikken reduseres kraftig.
AP160114 Med det vil biltrafikken reduseres kraftig.
AP160110 Prosjektleder i Statens vegvesen for E18 Vestkorridoren, Knut Gløersen, bekrefter at Veivesenet legger til grunn i sine analyser at høye bomavgifter vil avvise mye av biltrafikken , slik at trafikkveksten blir marginal.
AP160110 - Nei, men når forskerne ikke greier å forklare hva som egentlig skjedde med biltrafikken i Smestad-krysset - hvordan kan de da være sikre på hva som vil skje i fremtiden med E 18-utbyggingen ?
AP160109 Restriksjoner på biltrafikken ( parkering vanskelig/dyrt, veiprising, ikke bygge mer veikapasitet ). †" Forstår det ikke helt ¶
AP160109 Politikerne kan velge å prise kjøring på en ny E 18 så høyt at biltrafikken dempes, og til og med reduseres, men det er neppe veldig realistisk.
AP160109 Også andre norske forskningmiljøer er tydelig på den planlagte E18-utbyggingen vil føre til en vesentlig økning av biltrafikken i Oslo. †" Norsk og internasjonal forskning er helt klar : Mer vei gir mer biltrafikk, sier professor Petter Næss ved NMBU. †" Hvis man mener alvor med at all vekst i persontrafikken skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange så er det selvsagt viktig å bygge
AP160109 Hun peker på at 38 prosent av biltrafikken på E 18 vestkorridoren skal til Oslo. †" Norsk og internasjonal forskning er entydig : Økt veikapasitet i bytransportsystemer med kø gir økt biltrafikk.
AP160109 Dette er hovedårsaken til at man ikke kan bygge seg ut av kø- og trafikkproblemene i større byområder ¶ †" Men kan ikke økt veiprising og svært høye bomavgifter, hindre at biltrafikken øker inntil Oslo, selv om veikapasiteten økes ? †" I prinsippet ja.
AP160109 juni i fjor : ¶ * * * * Kraftig nedgang i biltrafikken i morgenrushet ( 22 prosent ) * * * * * ¶ * * * * På dag én ble biltrafikken redusert med 37 prosent * * * * †" Det var som forventet, sier Tennøy, spesielt fordi Statens vegvesen gjennom mediene varslet om store køer.
AP160109 juni i fjor : ¶ * * * * Kraftig nedgang i biltrafikken i morgenrushet ( 22 prosent ) * * * * * ¶ * * * * På dag én ble biltrafikken redusert med 37 prosent * * * * †" Det var som forventet, sier Tennøy, spesielt fordi Statens vegvesen gjennom mediene varslet om store køer.
AP160108 I en pressemelding, sendt klokken 15.30 fredag ettermiddag, skriver samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ) at hensikten er å få ned biltrafikken .
AP160108 - Vil få ned biltrafikken i sentrum ¶
AP160108 I en pressemelding, sendt klokken 15.30 fredag ettermiddag, skriver samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ) at hensikten er å få ned biltrafikken .
AP160108 - Vil få ned biltrafikken i sentrum ¶
BT160106 Bystyret har vedtatt mål om å redusere biltrafikken med 10 prosent innen 2020, og klimaplanen setter mål om 50 prosent utslippsreduksjon innen 2030 og en fossilfri by i 2050.
BT160106> Bystyret har vedtatt mål om å redusere biltrafikken med 10 prosent innen 2020, og klimaplanen setter mål om 50 prosent utslippsreduksjon innen 2030 og en fossilfri by i 2050.