SA171213 Begge disse bestemmelsene vil gjøre arbeidet med å skaffe elevene nok kvalifiserte lærere vanskeligere enn det ellers ville ha vært.
AP171213 I paragraf 2-1 står det også at « Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt ».
BT171207 Det henger sammen med bestemmelsene om taushetsplikt og prinsippet om at all hjelp er basert på frivillighet og medvirkning fra den som skal hjelpes.
DB171204 Forbudet gjelder også reisende fra Nord-Korea og enkelte statlige embetsmenn fra Venezuela, men lavere rettsinstanser har allerede tillatt disse bestemmelsene å tre i kraft, skriver Reuters.
NL171124 Likeledes bestemmelsene om « etablering av en permanent samisk møteplass i Tromsø by » som skal « synliggjøre og bidra til en fortsatt og utvidet bruk og utvikling av samisk kultur og samfunn ».
NL171124 Det følger nu opp bestemmelsene i samarbeidsavtalen om at « Gáisi giellaguovddás er en aktiv part innen opplæring i samisk språk og kultur til befolkningen.
AP171122 Disse to bestemmelsene er rettsstatens grenseforsvar for privatlivet.
DA171115 På klimakonferansen i Bonn skal det jobbes med retningslinjer for bestemmelsene i Parisavtalen, blant annet utslippsreduksjon, teknologiutvikling og klimatilpasning.
DN171110 - Hovedavtalen regulerer de tillitsvalgtes rettigheter og arbeidsforhold, og det er alltid et mål å få forbedringer i disse bestemmelsene .
AA171108 Administrasjonen i NFF ser enkelte svakheter ved gjeldende regelverk og vil initiere en prosess der bestemmelsene evalueres.
SA171107 Varslingsrutinene skal etter de nye bestemmelsene omhandle fremgangsmåte for varsling samt framgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsler.
NL171107 Jeg har stilt spørsmålet om det i dag føres en samepolitikk i tråd med bestemmelsene i regjeringserklæringen.
DA171107 - Det viktigste tiltaket er å begrense bemanningsbransjen, og styrke bestemmelsene for faste ansettelser.
DB171103 Disse bestemmelsene innebærer at domstolene skal kunne prøve om beslutninger truffet av de høyeste statsorganer er i overenstemmelse med lov og grunnlov.
BT171026 De nye bestemmelsene berører alle de rundt 325.000 passasjerene som kommer til USA hver dag på cirka 2.100 flyginger fra hele verden.
DN171025 Overfor nyhetsbyrået AFP bekrefter Norwegian at bestemmelsene også gjelder for deres passasjerer på avganger til USA.
DN171025 - Bestemmelsene er slik at dersom våre mannskaper ikke får svar som de synes er tilfredsstillende i disse sikkerhetsintervjuene, vil reisende i verste fall måtte nektes å fly.
DB171025 Overfor nyhetsbyrået AFP bekrefter Norwegian at bestemmelsene også gjelder for deres passasjerer på avganger til USA.
DB171025 - Bestemmelsene er slik at dersom våre mannskaper ikke får svar som de synes er tilfredsstillende i disse sikkerhetsintervjuene, vil reisende i verste fall måtte nektes å fly.
BT171025 Norwegian bekrefter at bestemmelsene også gjelder for deres passasjerer på avganger til USA.
BT171025 - Bestemmelsene er slik at dersom våre mannskaper ikke får svar som de synes er tilfredsstillende i disse sikkerhetsintervjuene, vil reisende i verste fall måtte nektes å fly.
AP171025 De nye bestemmelsene gjelder for alle flyselskaper som har ruter til USA.
AP171025 - Bestemmelsene er slik at dersom våre mannskaper ikke får svar som de synes er tilfredsstillende i disse sikkerhetsintervjuene vil reisende i verste fall måtte nektes å fly.
DA171024 - Kommunene har plikt til å følge opp mulige forhold som er i strid med bestemmelsene gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.
VG171021 Bestemmelsene innebærer at : ¶
DB171021 - Jeg var i realiteten sjanseløs på grunn av bestemmelsene til Antidoping Norge.
DA171018 Det velmente forsøket på å skille seg ut ved å male deler av huset rosa, er i strid med de kommunale bestemmelsene for fargevalg i Stavanger sentrum.
DB171010 Når det gjelder driftsbygninger brukt i næring, er hovedregelen i tråd med bestemmelsene i kulturminneloven, at utgiftene skal dekkes av utbygger.
AP171010 Litt cannabis-rusk eller en ‘kvarting' heroin har gitt politiet nærmest ubegrenset adgang til bestemmelsene om de kan knyttes opp mot en straffesak.
SA171006 Bestemmelsene om ordensreglement er flyttet til lovkapitlet om skolemiljø ( kap. 9a ).
FV171006 Bestemmelsene om ordensreglement er flyttet til lovkapitlet om skolemiljø ( kap. 9a ).
BT171006 Bestemmelsene om ordensreglement er flyttet til lovkapitlet om skolemiljø ( kap. 9a ).
AP171006 Bestemmelsene om ordensreglement er flyttet til lovkapitlet om skolemiljø ( kap. 9a ).
AA171006 Bestemmelsene om ordensreglement er flyttet til lovkapitlet om skolemiljø ( kap. 9a ).
DB171004 « Politiet har ansvaret for å håndheve bestemmelsene om utlendingers opphold i landet, og i den forbindelse kan vi stanse personer og kreve legitimasjon når det er grunn til å tro at personen er utenlandsk statsborger, og tid, sted og situasjon gir grunn til å gjennomføre en slik kontroll.
AP171003 Bestemmelsene om byggenes volum og høyde er til syvende og sist beslutninger som er blitt tatt av departementene og regjeringen.
AA171002 Samtidig viser rettspraksis fra saker som omhandler brudd på disse bestemmelsene straffeutmålinger på syv og et halvt år til åtte års fengsel, har statsadvokat Sundet tidligere opplyst til Adresseavisen.
DB171001 De to bestemmelsene har strafferamme på hhv. seks og ti års fengsel.
AA171001 Samtidig viser rettspraksis fra saker som omhandler brudd på disse bestemmelsene straffeutmålinger på syv og et halvt år til åtte års fengsel, opplyser Sundet.
DB170929 « Det kan fortsatt i visse tilfeller straffes etter bestemmelsene om privatlivets fred, men skal nå primært avbøtes ved erstatningssøksmål og ikke straff. », skriver SNL.
SA170926 Straffansvaret er presisert både generelt, i forhold til rektor og den som handler på vegne av skoleeier.i ¶ Bestemmelsene om ordensreglement er flyttet til lovkapitlet om skolemiljø ( kap. 9a ).i ¶
BT170926 Bestemmelsene om ordensreglement er flyttet til lovkapitlet om skolemiljø ( kap. 9a ).
AP170926 Bestemmelsene om ordensreglement er flyttet til lovkapitlet om skolemiljø ( kap. 9a ).
VG170921 Gitt Bayats forklaring har de altså brutt disse internasjonale bestemmelsene , uttalte han til TV 2.
DA170921 De nye bestemmelsene stiller klare krav om at : ¶
DB170920 ESA mener bestemmelsene i yrkestransportregelverket hindrer retten til fri etablering.
DN170917 Hva betyr de nye bestemmelsene for forbrukeren, de reisende ?
VG170911 I spørsmål som gjelder helse og kvinners rettigheter til å bestemme over egen kropp, er det i dag primært menn som foretar bestemmelsene , har hun uttalt til AP.
AA170908 I den nye tiltalen er det bestemmelsene om terrorforbund i den gamle straffeloven fra 1902 som er lagt til grunn.
SA170904 - Det er alltid noen som ikke bryr seg, men de aller fleste er veldig flinke til å følge bestemmelsene , sier hun.
AP170904 Sara Netanyahu er blant annet anklaget for å ha bestilt kostbare catering-måltider til statsministerens offisielle residens til tross for at det er i strid med bestemmelsene , og hun er anklaget for å ha forsøkt å skjule det.
AP170904 - Det er alltid noen som ikke bryr seg, men de aller fleste er veldig flinke til å følge bestemmelsene , sier hun.
AA170904 Sara Netanyahu er blant annet anklaget for å ha bestilt kostbare catering-måltider til statsministerens offisielle residens, til tross for at det er i strid med bestemmelsene , og for å ha forsøkt å skjule det.
DB170830 Her vises det til at man vil « ta i bruk og gjøre gjeldende bestemmelsene i utlendingslovens § 106 ».
SA170826 Siden den tid har WADA-koden blitt revidert, men vurderingstemaene i de relevante bestemmelsene er ikke nødvendigvis endret.
FV170826 Siden den tid har WADA-koden blitt revidert, men vurderingstemaene i de relevante bestemmelsene er ikke nødvendigvis endret.
AP170826 Siden den tid har WADA-koden blitt revidert, men vurderingstemaene i de relevante bestemmelsene er ikke nødvendigvis endret.
AP170826 Siden den tid har WADA-koden blitt revidert, men vurderingstemaene i de relevante bestemmelsene er ikke nødvendigvis endret.
SA170824 Se også nøye på bestemmelsene som går på vedlikehold.
BT170824 Se også nøye på bestemmelsene som går på vedlikehold.
AP170824 - Strafferammen knyttet til disse bestemmelsene er inntil ti års fengsel.
AP170824 Se også nøye på bestemmelsene som går på vedlikehold.
SA170821 Han forteller at arrangøren varslet flere ganger i forveien, slik bestemmelsene sier.
AP170821 Han forteller at arrangøren varslet flere ganger i forveien, slik bestemmelsene sier.
AA170820 Da regjeringa ville rasere arbeidsmiljøloven gikk Rødt til aksjon og fikk gjennom i over 50 kommuner, inkludert Trondheim, at vi skulle følge de gamle bestemmelsene .
DB170816 Disse bestemmelsene skal være med og sikre at arbeidstakere ikke skal utsettes for vold og trusler mens de er på jobb.
DB170816 De nye bestemmelsene om vold og trusler stiller blant annet krav om : ¶ at virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er for at arbeidstakerne kan bli utsette for vold eller trusler ¶ at arbeidstakerne får nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner ¶ at arbeidstakern
NL170814 Bestemmelsene er en anmodningshjemmel, ikke en plikthjemmel.
DB170814 Det er på høy tid at myndighetene sikrer at de nye bestemmelsene , i forskriftene til arbeidsmiljøloven om vold og trusler, følges opp.
DB170814 Bestemmelsene skal sikre at arbeidstakere ikke utsettes vold og trusler i forbindelse med arbeidet.
DB170811 Pro Sentret mener at bestemmelsene om hatkriminalitet i Straffeloven er et godt eksempel på hvordan vi som samfunn kan gi særlig vern.
NL170809 På den nasjonale arena har imidlertid lite blitt gjort for å sørge for at de ulike bestemmelsene i urfolkserklæringen blir implementert i lovverket og fulgt opp i forvaltningspraksis.
AP170804 Obama-administrasjonen valgte ikke å håndheve bestemmelsene strengt, men Sessions har varslet at han vil slå ned på omsetningen av stoffet.
AA170803 Vi har straffelovens bestemmelser som regulerer dette, og politiet må slå ned på brudd på disse bestemmelsene .
VG170801 Ofte er det slik at tjenestene hver og især gjør veldig mye, i henhold til de bestemmelsene som finnes.
DA170720 Når det gjelder farlige situasjoner, sliter mange syklister spesielt med bestemmelsene om vikeplikt i kryss.
DB170718 » Ut fra dette totalt feilaktige og uriktige premisset, bygger Farahmand et lengre resonnement, der han først påpeker at syrisk lov har bestemmelser for seksuell lavalder som er til forveksling like de norske bestemmelsene .
AA170713 Disse bestemmelsene har alltid omfattet vannskuter og gjør det fortsatt.
DB170711 - Vårt inntrykk er at når vi nå har fått de nye bestemmelsene om vannscooter, er det en del som ønsker å teste ut dette.
DB170704 " Vi vil også vise til " Forskrift om jakt- og fangsttider, 2012-2017 " § 7 ; der det fastsetter at det kun er Miljødirektoratet kan i særlige tilfeller endre og dispensere fra disse bestemmelsene .
DB170704 I de alminnelige bestemmelsene fremgår det at alle som medvirker skal « bidra til at det bibelske budskap kommer til uttrykk i sin fylde ».
DB170629 2013 at Norsk kulturråd var i gang med en modernisering av tilskuddsforvaltningen, og kommenterte det som positivt at det i 2012 var utarbeidet nye habilitetsbestemmelser som innskjerpet kravene til å dokumentere habilitetsvurderinger, men dette kan ikke forstås som ros for praktiseringen av disse bestemmelsene , sier Therese Johnsen, ekspedisjonssjef i Riksr
DA170627 Kjøring med varebiler og tilhengere med samlet totalvekt over 3,5 t underlagt de samme bestemmelsene som vanlig transportnæring.
SA170626 - De endringer som foreslås er presiseringer i de aktuelle bestemmelsene .
VG170625 PS : For den som lurer : Iman Meskinis faste hodeplagg, hijab, er fullt lovlig å bruke i Forsvaret, ifølge bestemmelsene om felles uniformsregler.
DB170619 Heretter skal fly som bryter med bestemmelsene om støynivå mellom 23.30 og 04.30 på natten straffes med en tilleggsavgift på 9000 engelske pund - omlag 100 000 kroner hver gang de lander innen for dette tidsrommet, opplyses det.
AA170619 Politiet oppretter en sak på forholdet, ettersom bestemmelsene om lastsikring kan være brutt.
AP170617 Flere av ungdommene vi møter når vi er på sommerpatrulje, kjenner ikke til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, skriver Jeanette Lea Romslo ( 19 ).
AP170615 Det vi har sett er at veien opp dit bestemmelsene tas, både administrativt og politisk, har vært lang.
AA170615 Presten skal over flere år fra 2013 ha vært voldelig og truende mot sine to barn, og han er tiltalt etter bestemmelsene i både den gamle og den nye straffeloven.
DB170613 KrF vil derfor i forbindelse med behandlingen av vårt representantforslag med tiltak mot voldtekt fremme et anmodningsvedtak om at straffeloven endres til et mer egnet begrep, uten at realiteten i bestemmelsene endres, sier KrF-representanten.
VG170608 Det er ikke åpenbart hvilke handlinger som kvalifiserer til å være « high crimes » eller « misdemeanors », men helt sentralt er at bestemmelsene relaterer seg spesifikt til hvilke handlinger man kan gjøre i kraft av å være president, derav begrepet « high ».
VG170608 - Hvis de bestemmelsene som ble stoppet i Klima- og miljødepartementet, hadde blitt gjennomført, så hadde vi fått tatt ut ulv som ikke er tatt ut i dag.
BT170607 Kommunen har i bestemmelsene skrevet at 100 m² lekeareal skal være tilgjengelig under anleggsperioden, men det er vanskelig å se at dette arealet blir et godt tilbud for barn når støyende arbeid foregår på andre siden av gjerdet.
DB170526 Nå kan vi imidlertid konstatere at den norske stat er dømt både i tingretten og lagmannsretten for overtredelse av disse bestemmelsene .
AA170523 - Hensikten med ny lov er å forenkle, tydeliggjøre og modernisere disse bestemmelsene slik at loven blir mer effektiv og lettere å bruke, het det i redegjørelsen fra departementet. ( ©NTB ) ¶
AA170518 Retten finner det utvilsomt at både Trondheim Bil-demontering og Ramberg under særdeles skjerpende omstendigheter har overtrådt bestemmelsene i tiltalebeslutningen og forelegget som bedriften ble ilagt.
DA170513 - I menneskerettsloven står det at bestemmelsene i den loven går foran andre lover.
FV170512 I ettertid mente Skatt Øst at bestemmelsene ble strukket til de grader at fradragene ble urettmessige, og krevde refusjon av totalt 291 millioner kroner fra både TGS-Nopec og E&P Holding.
DA170508 Russland sendte fredag rundt et utkast til en FN-resolusjon som ønsker avtalen velkommen og oppfordrer alle partene til å følge de bestemmelsene som fastsetter de sikre sonene, ifølge nyhetsbyrået AFP.
AA170508 Russland sendte fredag rundt et utkast til en FN-resolusjon som ønsker avtalen velkommen og oppfordrer alle partene til å følge de bestemmelsene som fastsetter de sikre sonene, ifølge nyhetsbyrået AFP.
DB170505 Vår vurdering er foretatt mot disse bestemmelsene ».
AP170504 Vi mener at Oslo kommunes bruk kan defineres som utføring av forvaltningsoppgaver og slik sett er i samsvar med formålet for bruken av registeret og bestemmelsene i forskriften, svarer Difis seksjonssjef Frode Danielsen.
DB170426 24-åringen er ifølge BT tiltalt etter bestemmelsene om kroppsskade, med en strafferamme på inntil seks års fengsel.
BT170426 24-åringen er tiltalt etter bestemmelsene om kroppsskade.
SA170424 - De norske bestemmelsene er ikke i tråd med overordnet EØS-lov, da det begrenser friheten til å yte tjenester og frihet til å motta tjenester.
FV170424 - De norske bestemmelsene er ikke i tråd med overordnet EØS-lov, da det begrenser friheten til å yte tjenester og frihet til å motta tjenester.
BT170424 - De norske bestemmelsene er ikke i tråd med overordnet EØS-lov, da det begrenser friheten til å yte tjenester og frihet til å motta tjenester.
BT170424 - De norske bestemmelsene er ikke i tråd med overordnet EØS-lov, da det begrenser friheten til å yte tjenester og frihet til å motta tjenester.
AP170424 - De norske bestemmelsene er ikke i tråd med overordnet EØS-lov, da det begrenser friheten til å yte tjenester og frihet til å motta tjenester.
AA170424 - De norske bestemmelsene er ikke i tråd med overordnet EØS-lov, da det begrenser friheten til å yte tjenester og frihet til å motta tjenester.
DN170423 - I Norden kjenner vi kun til Finland, men der sliter man med å gjennomføre bestemmelsene fordi det ikke er så klart hvilke tjenester som er underlagt kravene.
DB170420 Er forslaget om tiggeforbud et forslag laget for å omgå disse bestemmelsene ?
VG170418 Han kaller bestemmelsene « latterlige ».
SA170410 Anleggssjef i Norges Fotballforbund Ole Myhrvold innrømmer at det ikke er alle klubber som er like flinke til å følge bestemmelsene gitt av forbundet, og sier samtidig at det er klubben sitt ansvar å følge opp dette.
AP170410 Anleggssjef i Norges Fotballforbund Ole Myhrvold innrømmer at det ikke er alle klubber som er like flinke til å følge bestemmelsene gitt av forbundet, og sier samtidig at det er klubben sitt ansvar å følge opp dette.
BT170405 Blant annet kunne fagforeningene gi dispensasjon fra de strenge turnus- og arbeidsmiljø - bestemmelsene .
AA170404 Ett av forslagene innebærer at de særskilte bestemmelsene for flyktninger i folketrygdloven i all hovedsak oppheves.
DB170401 Så dukker bare § 26b opp fra sidelinjen, uten at man tar hensyn til at kapittel 17 i straffeloven omhandler de samme situasjonene, og uten at man tar hensyn til at det er domstolene som alltid har tatt stilling til om man bryter disse bestemmelsene , sier Høgberg.
DB170401 Høringsinstansene har ulike synspunkter på de foreslåtte bestemmelsene .
DB170401 De to nye bestemmelsene , bokstav a og b, omhandler henholdsvis tap av statsborgerskap ved straffbare forhold og tap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser : ¶
AA170331 Bestemmelsene om påvirkningshandel er en forlengelse av korrupsjonsbestemmelsene.
SA170329 Det overskrider graden for utnytting, og er i strid med bestemmelsene om uteoppholdsareal og lekeplass.
DB170329 - Stortinget har gitt en klar bestilling om å gjennomgå disse bestemmelsene slik at arbeidet mot den svarte økonomien kan bli mer effektivt.
DB170329 - Regjeringen bør få opp farten og rydde opp i bestemmelsene om taushetsplikt slik at regelverket tydeliggjøres.
DB170325 - Når arbeidstaker selv sier opp, kan ferie fritt fastsettes og avvikles etter de vanlige bestemmelsene i ferielovens paragraf 6 og 7, opplyser Larsen.
AP170325 De første bestemmelsene om behandling av krigsfanger ble vedtatt i 1864.
AP170325 De første bestemmelsene om behandling av krigsfanger ble vedtatt i 1864.
DA170322 Det er viktig for å vite hvordan bestemmelsene i det nye AMT-direktivet skal følges opp, sa kulturministeren.
DB170314 Den første uka i januar var det 22 brudd på bestemmelsene om døgnhvile.
DA170310 Etter å ha brukt nesten en måned på å reparere en ødelagt, forhastet ordre gjeninnfører den nye ordren mange av de samme bestemmelsene og har de samme ulovlige hensiktene som den opprinnelige.
AA170310 Etter å ha brukt nesten en måned på å reparere en ødelagt, forhastet ordre gjeninnfører den nye ordren mange av de samme bestemmelsene og har de samme ulovlige hensiktene som den opprinnelige.
VG170309 Etter å ha brukt nesten en måned på å reparere en ødelagt, forhastet ordre gjeninnfører den nye ordren mange av de samme bestemmelsene og har de samme ulovlige hensiktene som den opprinnelige, sier Ferguson.
SA170307 Når det gjelder sletting av journalopplysninger, har pasienten, både etter pasient- og brukerrettighetsloven og helsepersonelloven, rett til å få slette opplysninger eller utsagn i journalen, dersom dette er ubetenkelig ut fra allmenne hensyn, ikke strider mot bestemmelsene i eller i medhold av arkivloven §9 eller §18, og dersom opplysningene er feilaktige
DB170306 Og skulle loven bli vedtatt, vil slike uttalelser i framtiden utgjøre et argument for hvordan bestemmelsene i loven skal forstås - for eksempel hvis en klagesak skulle ende i retten, forteller Fauchald.
BT170306 Solveig Horne hadde annonsert at regjeringen ville endre bestemmelsene om bosted etter skilsmisse slik at delt og likestilt bosted ble gjort til rettsnorm.
AA170306 Og skulle loven bli vedtatt, vil slike uttalelser i framtiden utgjøre et argument for hvordan bestemmelsene i loven skal forstås - for eksempel hvis en klagesak skulle ende i retten, forteller Fauchald. ( ©NTB ) ¶
DA170301 Borgarting lagmannsrett avviser at staten har brutt noen av disse bestemmelsene i sin dom.
BT170301 Lagmannsretten avviser i sin dom at staten har brutt noen av disse bestemmelsene .
BT170301 Lagmannsretten avviser i sin dom at staten har brutt noen av disse bestemmelsene .
AA170301 Borgarting lagmannsrett avviser i sin dom at staten har brutt noen av disse bestemmelsene . ( ©NTB ) ¶
AA170301 Borgarting lagmannsrett avviser at staten har brutt noen av disse bestemmelsene i sin dom.
AA170301 Lagmannsretten avviser i sin dom at staten har brutt noen av disse bestemmelsene .
VG170226 Den første uka i januar var det 22 brudd på bestemmelsene om døgnhvile.
VG170223 Han sier at de nye bestemmelsene om innvandring vil bli hovedtema på møtene med de to amerikanske ministrene Tillerson og Kelly.
DN170222 Seadrill har bestemt at det må gjøre om regnskapet for 2015 for at det skal være i tråd med bestemmelsene i amerikanske regnskapsregler, som påvirker « fair value»-bokføring av selskapets sikring av renter og valuta.
AP170221 Om og eventuelt i hvilken grad Oslo kommune har brutt bestemmelsene må vi avvente til vi har hørt kommunens redegjørelse.
AP170221 - Vi vil først og fremst være interessert i å sikre at disse bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår blir ivaretatt tilfredsstillende fremover.
AP170221 - Vi vet at Oslo kommune jobber bra på mange plan for å sikre at disse bestemmelsene overholdes.
VG170220 - Jeg håper at Johaug-saken kan være utløsende for en revisjon av bestemmelsene i WADA-koden.
DB170220 REN stilte krav om oppfølging og retting i forbindelse med gjentatte brudd på disse bestemmelsene .
DB170220 Det var Veirenos ansvar å gi fyllestgjørende informasjon om de overholdt bestemmelsene i henhold til kontrakt.
AP170218 Bestemmelsene omfatter årlige utvekslinger av militære opplysninger om styrker i Europa mellom Atlanterhavet og Ural.
VG170217 « Her er det regulert at NIF og organisasjonsledd i NIF ( som for eksempel Norges Skiforbund ) skal helt eller delvis frata økonomisk støtte til utøver eller person som er utelukket som følge av brudd på bestemmelsene i paragraf 12 - 3 ( regelbrudd ) », skriver Rolland i en e-post, og fortsetter : ¶
AA170216 Vi vet ikke hvordan domstolene ser på anvendelsene av disse bestemmelsene .
AA170216 Vi vet ikke hvordan domstolene ser på anvendelsene av disse bestemmelsene .
AP170213 Kristiansand tingrett slår fast at bruken av fuglefellene klart innebærer et brudd på bestemmelsene i dyrevelferdsloven.
SA170210 - Det finnes så mange motsigelser mellom WADA ( det internasjonale antidopingbyrået ) sitt regelverk og de norske bestemmelsene at det er best for alle parter at CAS tar stilling i saken, fortsetter han.
FV170210 - Det finnes så mange motsigelser mellom WADA ( det internasjonale antidopingbyrået ) sitt regelverk og de norske bestemmelsene at det er best for alle parter at CAS tar stilling i saken, fortsetter han.
FV170210 - Det finnes så mange motsigelser mellom WADA ( det internasjonale antidopingbyrået ) sitt regelverk og de norske bestemmelsene at det er best for alle parter at CAS tar stilling i saken, fortsetter han.
BT170210 - Det finnes så mange motsigelser mellom WADA ( det internasjonale antidopingbyrået ) sitt regelverk og de norske bestemmelsene at det er best for alle parter at CAS tar stilling i saken, fortsetter han.
AP170210 - Det finnes så mange motsigelser mellom WADA ( det internasjonale antidopingbyrået ) sitt regelverk og de norske bestemmelsene at det er best for alle parter at CAS tar stilling i saken, fortsetter han.
SA170209 Dette er en svært uheldig utvikling som er stikk i strid med de regionale bestemmelsene som sier at all handel skal styres til sentrene.
AP170209 En av bestemmelsene sier at en ansatt ikke kan bruke sin stilling « til å gå god for noe produkt, tjeneste eller selskap » eller å tjene interessene til « venner, slektninger eller personer den ansatte har bindinger til utenfor jobben ».
DB170208 Veireno rapporterte jevnlig til Renovasjonsetaten om situasjonen, og opplyste om at det hadde funnet sted mellom null og tre brudd på bestemmelsene om arbeidstid i ukene 50 frem til uke 3.
AP170208 - Veireno rapporterte jevnlig til Renovasjonsetaten om situasjonen, og opplyste om at det hadde funnet sted mellom null og tre brudd på bestemmelsene om arbeidstid i ukene 50 frem til uke 3.
DB170205 Fosterdiagnostikk som dette er kan kun gjøres etter de strenge bestemmelsene som er i Bioteknologiloven.
DN170203 Selskapet har ikke behandlet skattetrekk i samsvar med bestemmelsene i skattebetalingsloven.
SA170131 Han mener bestemmelsene i Naturmangfoldsloven de viser til, kun kan brukes for å felle enkelte dyr som opptrer uvanlig og nærgående.
AP170131 Han mener bestemmelsene i Naturmangfoldsloven de viser til, kun kan brukes for å felle enkelte dyr som opptrer uvanlig og nærgående.
BT170130 De viktigste bestemmelsene finner vi i folkehelseloven og i forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.
BT170130 De viktigste bestemmelsene finner vi i folkehelseloven og i forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.
SA170129 ¶ Mange som er på reisefot til USA er blitt rammet av de plutselige nye bestemmelsene i helgen.
DB170129 - Det er viktig å huske på at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven er ufravikelige, og det er arbeidsgiveren som er ansvarlig.
AP170129 Mange som er på reisefot til USA er blitt rammet av de plutselige nye bestemmelsene i helgen.
BT170123 24-åringen som politiet mener sto bak volden, er siktet etter bestemmelsene om kroppsskade.
DB170118 Antidoping bestemmelsene sier : ¶
DB170118 - Når Stortinget skal behandle regjeringens forslag til ny spillpolitikk, må de sørge for at Lotteritilsynet kan ilegge bøter for brudd på bestemmelsene om reklame rettet mot norske forbrukere, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan.
DB170117 Hver Kontraherende Part kan gjøre unntak fra bestemmelsene i Artikkel 4, 5,6, 7 og fra forbudet mot bruk av metoder nevnt i Artikkel 8, under forutsetning av at det ikke er noen annen tilfredsstillende løsning og at unntaket ikke vil være skadelig for vedkommende bestands overlevelse : ¶ - å tillate, i strengt kontrollerte former, på selektivt grunnl
BT170113 Her ble det blant annet slått fast at « Norsk forvaltning skal skje innenfor rammen av bestemmelsene i naturmangfoldloven og Stortingets behandling av denne, Bernkonvensjonen og den todelte målsettingen etter rovviltforliket av 2004, og den videre oppfølging av dette.
AP170113 EOS-utvalget skrev til presidentskapet om viktigheten av at de hemmelige tjenestene stolte på utvalget : ¶ « Bestemmelsene om innsynsrett, sikkerhetsklarering og taushetsplikt mv. i kontrolloven og kontrollinstruksen, har bidratt til at det gjennom snart 20 år er bygget opp et tillitsforhold mellom utvalget og EOS-tjenestene.
AP170113 EOS-utvalget skrev til presidentskapet om viktigheten av at de hemmelige tjenestene stolte på utvalget : ¶ « Bestemmelsene om innsynsrett, sikkerhetsklarering og taushetsplikt mv. i kontrolloven og kontrollinstruksen, har bidratt til at det gjennom snart 20 år er bygget opp et tillitsforhold mellom utvalget og EOS-tjenestene.
AP170110 De har funnet brudd på bestemmelsene om kontroll med arbeidstid og bestemmelser om rutiner.
AP170110 De har funnet brudd på bestemmelsene om kontroll med arbeidstid og bestemmelser om rutiner.
DB170103 . Ifølge forskriften skal forenklet forelegg ikke i noe tilfelle utferdiges når fellesboten etter bestemmelsene overstiger 18.000 kroner.
BT170101 Det mener jeg er en for snever og litt misforstått tolkning av bestemmelsene i straffegjennomføringsloven.
BT170101 Det mener jeg er en for snever og litt misforstått tolkning av bestemmelsene i straffegjennomføringsloven.
FV161231 Politiet minner om bestemmelsene for bruk av fyrverkeri, som ikke er lov før kvelden nyttårsaften.
FV161222 Det er kun visse produktområder som omfattes av bestemmelsene om CE-merking.
SA161102 Bestemmelsene i den såkalte kjøretøyforskriften slår fast at bilen skal være skodd for forholdene der den kjører, sier Clementz.
AP161102 Bestemmelsene i den såkalte kjøretøyforskriften slår fast at bilen skal være skodd for forholdene der den kjører, sier Clementz.
BT161010 Man skal ikke møte rus eller ruspåvirkede personer på idrettsarrangement, sier Øvregård, og viser til bestemmelsene .
BT160921 Bestemmelsene om barneidrett ¶
SA160816 Opplæringsloven er barnas arbeidsmiljølov, og nå skal den ribbes for alle bestemmelsene som stiller krav til skolens saksbehandling i mobbesaker.
SA160816 Bestemmelsene om aktivitetsplikt er kun en presisering og utviding av dagens handlingsplikt i opplæringslovens paragraf 9a andre ledd, og erstatter på ingen måte kravet i 9a, tredje ledd, om å fatte enkeltvedtak og dermed sikre forsvarlig saksbehandling og dokumentasjon.
SA160816 Bestemmelsene i forvaltningsloven omhandler blant annet krav om varsling til partene, skolens utrednings - og informasjonsplikt, rett til innsyn, skolens plikt til å informere og begrunne vedtak som er fattet, samt plikt til å informere om klageadgang og klageinstans.
AP160608 Som nevnt skjedde det i eneveldet Danmark-Norge i mannsaldrene forut for 1814 en viss liberalisering av bestemmelsene om jødenes adgang.
AP160608 Disse representantene ville at bestemmelsene skulle fortsette i det samme spor.
AP160531 Byens evne til å etterleve bestemmelsene i egne bevaringsreguleringsplaner har også avgjørende betydning.
AP160411 Fire regelverk ¶ Bestemmelsene om tvang i Norge er knyttet opp mot ulike diagnoser og ulike pasientgrupper og spredt over fire ulike regelverk.
AP160329 Drapet skyldtes at guvernøren var for å myke opp blasfemilovene og kritisk til dødsdommen mot en kristen kvinne som hadde brutt bestemmelsene .
AP160322 Vi mener bestemmelsene om økt byggehøyde her må bort.
AP160322 - En del prosjekter vil falle utenfor bestemmelsene som sikrer en etterfølgende reguleringsprosess og dessuten vil den overordnede kommuneplanen gi sterke føringer om blant annet bygningshøyder.
AP160322 Vi mener bestemmelsene om økt byggehøyde her må bort.
AP160322 - En del prosjekter vil falle utenfor bestemmelsene som sikrer en etterfølgende reguleringsprosess og dessuten vil den overordnede kommuneplanen gi sterke føringer om blant annet bygningshøyder.
AP160318 Foruten kutt i pengestøtten åpnes det for å tilby opplæring på et høyere språknivå enn læreplanen tilsier eller gjøre unntak i bestemmelsene om redusert støtte til deltagere under 25 år.
AP160314 Temaet denne gang er altså Breiviks soningsforhold : Er de så strenge at de bryter med bestemmelsene i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ( EMK ) ?
AP160303 Likevel fører kravet om skjenkebevilling til at de må forandre treffet for å imøtekomme bestemmelsene fra politiet, samtidig som at de ønsker at russen skal bli fornøyd.
AP160219 Nordmenn som jobber og studerer i utlandet, er unntatt fra bestemmelsene .
AP160219 Nordmenn som jobber og studerer i utlandet, er unntatt fra bestemmelsene .
AP160203 Regelverket kan også undergrave bestemmelsene om retten til et familieliv.
AP160129 Er håndballgutta også et resultat av bestemmelsene i norsk barneidrett ?
AP160106 For å få det til må ikke bare bestemmelsene forandres og forenkles, men språket i loven må legges helt om.
DA160101 Det er ikke snakk om noen våpenhvile i egentlig forstand - en våpenhvile innebærer som regel enighet om delelinjer, observatører for å påse at bestemmelsene følges, felles kommisjoner og så videre - men om en våpenstillstand.
DA160101> Det er ikke snakk om noen våpenhvile i egentlig forstand - en våpenhvile innebærer som regel enighet om delelinjer, observatører for å påse at bestemmelsene følges, felles kommisjoner og så videre - men om en våpenstillstand.
DA160101> target="avis" href= Det er ikke snakk om noen våpenhvile i egentlig forstand - en våpenhvile innebærer som regel enighet om delelinjer, observatører for å påse at bestemmelsene følges, felles kommisjoner og så videre - men om en våpenstillstand.
DA160101> target="avis" href= target="avis" href= Det er ikke snakk om noen våpenhvile i egentlig forstand - en våpenhvile innebærer som regel enighet om delelinjer, observatører for å påse at bestemmelsene følges, felles kommisjoner og så videre - men om en våpenstillstand.