DB171215 Det finnes knapt noen rovdyrbestand i hele verden som er bedre kartlagt enn de sørskandinaviske ulvene, og det er hevet over enhver rimelig tvil at bestanden er basert på migranter østfra.
DB171212 Tallene fra forskerne viser at ned har vært en nedgang i bestanden av kongekrabbe i det kvoteregulerte området øst i Finnmark.
VG171211 - Vi må nå vurdere konsekvensene av plast i blåskjell, om det kan påvirke bestanden og hvordan økosystemene kan påvirkes, sier Lusher.
AP171207 I distriktet Sara tilhører, var det for mange rein, og hver reineier måtte derfor redusere bestanden med 35 prosent.
DB171205 I sommer ble dette forbudet gjort permanent, men nedgangen i bestanden fortsetter.
DB171205 For 20 år siden var det omlag 700 eksemplarer igjen av den 60 kilo tunge hvalen, men de siste året har bestanden nesten forsvunnet helt.
DB171203 Lang og farefull ferd sørover fører imidlertid til at kun en liten andel av disse har kommet seg til den reproduserende delen av bestanden .
DB171203 - For at bestanden skal være levedyktig på sikt, kreves det en reproduserende immigrant per generasjon, altså omtrent hvert femte år.
DB171203 - Det kan på sikt true bestanden , fordi dårlige gener videreføres og kan føre til redusert reproduksjonsevne og lavere overlevelse, skriver instituttet på sine nettsider.
AP171203 Det er en vesentlig andel av den totale bestanden , innavlsproblematikken er fortsatt stor og ulovlig jakt har foregått både på norsk og svensk side av grensen.
VG171201 De mener 40 ulv i Norge er nok til at bestanden overlever.
AP171201 Her vil de skyte 42 av maksimalt 56 helnorske ulver, 75 prosent av bestanden .
VG171124 Dette innebærer at vi har en viss bestand av rovdyr, men også at vi må kunne ta ut rovdyr når bestanden er for stor.
DA171124 Dessverre er bestanden på et kritisk lavt nivå, og vi hadde derfor ventet at departementet ville tatt mer hensyn til føre var-prinsippet i denne saken.
DA171124 * Det er et langvarig og sterkt ønske om å bygge opp igjen bestanden på dette feltet.
DA171124 Dessverre er bestanden på et kritisk lavt nivå, og vi hadde derfor ventet at departementet ville tatt mer hensyn til føre var-prinsippet i denne saken.
DA171124 * Det er et langvarig og sterkt ønske om å bygge opp igjen bestanden på dette feltet.
AP171123 Resultatet fra en ny telling utført av Norsk Polarinstitutt i 2015 ble nylig vitenskapelig publisert, og bestanden på norsk side var da i underkant av tusen dyr.
AP171123 Men tellingen viser at stort tap av sjøis foreløpig ikke har ført til nedgang i bestanden .
AP171123 Bestanden var på et lavmål da jakten ble stoppet i 1973.
VG171116 Trumps administrasjon argumenterer med det motsatte, og hevder at lovlig og kontrollert jakt vil bidra til å øke bestanden av den afrikanske elefanten.
VG171116 Obama-administrasjonen forbød i 2014 importen, fordi de mente det ikke bidro til å øke bestanden av det utrydningstruede dyret.
AA171115 Uttaket vil sånn sett ikke påvirke bestanden i negativ retning, opplyser direktoratet.
DN171114 På tross av dette, har altså rovviltmyndighetene vedtatt å holde bestanden på et kritisk lavt nivå, argumenterer WWF. 50 ulv kan felles ¶
DA171114 På tross av dette, har altså rovviltmyndighetene vedtatt å holde bestanden på et kritisk lavt nivå, argumenterer WWF. 50 ulv kan felles ¶
AP171114 På tross av dette, har altså rovviltmyndighetene vedtatt å holde bestanden på et kritisk lavt nivå, argumenterer WWF. 50 ulv kan felles ¶
DA171108 Den norske bestanden er anslått til 50 dyr, noe som gjør at grønlandshvalen omtales som kritisk truet i den norske rødlisten over truede arter.
DB171107 Menneskelig aktivitet, ulovlig jakt og klimaendringer framheves som årsaker til at bestanden stadig synker.
DA171106 Den norske bestanden er anslått til 50 dyr.
DA171106 Bestanden har sunket med 30-50 prosent de siste 50 årene.
DA171106 Bestanden er nærmere halvert, påpeker WWF Verdens naturfond.
DB171104 Søli igjen : « Hvis arter vi er avhengig av forsvinner, slike som bestøver planter eller holder bestanden av skadedyrinsekter nede, er det faretruende, og det vil berøre oss alle.
NL171101 ¶ Etter nærmere 50 års drift av Guolas-kraftverket registreres nedgang i bestanden av sjøørret, total uteblivelse av laks og sjørøye, endring i grunnvannsnivået, økt forekomst av tåke i elvedalen og mere is i fjorden.
NL171101 Etter nærmere 50 års drift av kraftverket registreres nedgang i bestanden av sjøørret, total uteblivelse av laks og sjørøye, endring i grunnvannsnivået, økt forekomst av tåke i elvedalen og mere is i fjorden.
DA171030 Vikingbanken har vært stengt for fiske etter tobis siden 2009, fordi bestanden har vært kritisk lav.
VG171028 DNA-overvåking av den skandinaviske ulvebestanden har over tid gitt forskerne god kontroll på individene i bestanden , og det gjelder også denne felte ulvetispa.
NL171019 Slik regulerer bestanden av havørn seg i takt med ressursgrunnlaget.
NL171019 Den norske bestanden av havørn ble estimert til rundt 1 500 par i perioden 1970-1990.
DA171017 24 ) Skagerrak fjærfellings- og overvintringsområde for sjøfugl : Stor andel av den nasjonale bestanden av lomvi på sensommeren og vinteren.
DA171017 24 ) Skagerrak fjærfellings- og overvintringsområde for sjøfugl : Stor andel av den nasjonale bestanden av lomvi på sensommeren og vinteren.
DB171012 » | Rita Eriksen synger Eva Cassidy - men hvem skrev låtene ? BESTANDEN ØKER : Ulvefødsler er observert i Danmark.
AP171011 Men siden 2010 har den norske bestanden vært beregnet som livskraftig.
DB171010 På 1990-tallet begynte bestanden å vokse igjen, og det anslås nå at det fins 360 ulver i landet.
DB171010 Bøndene hevder ulv tok livet av minst 10.000 sauer i Frankrike i fjor og krever at myndighetene reduserer bestanden .
AP171010 På begynnelsen av 1990-tallet begynte bestanden å vokse igjen, og det anslås nå at det finnes 360 ulver i landet.
AP171010 Bøndene hevder ulv tok livet av minst 10.000 sauer i Frankrike i fjor, nå krever de at bestanden reduseres.
AA171010 På 1990-tallet begynte bestanden å vokse igjen, og det anslås nå at det fins 360 ulver i landet.
AA171010 Bøndene hevder ulv tok livet av minst 10.000 sauer i Frankrike i fjor og krever at myndighetene reduserer bestanden .
AA171010 Jens skyter rødrev for å bidra til å styrke bestanden av fjellrev i Sylan.
AP171006 Til sist : Den truede blomsten bleikfiol, som finnes i Åkersvika-krysset, skal gjerdes inn og bestanden skal ikke skades.
DA171005 sårbar : Bestanden av tobis er kritisk lav i området hvor Statoil nå har fått tillatelse av Miljødirektoratet til å bore en brønn.
DA171004 Den dramatiske nedgangen i bestanden av lundefugl, har blitt forklart med en kraftig reduksjon i bestanden av tobis.
DA171004 Den dramatiske nedgangen i bestanden av lundefugl, har blitt forklart med en kraftig reduksjon i bestanden av tobis.
DA171004 Den dramatiske nedgangen i bestanden av lundefugl, har blitt forklart med en kraftig reduksjon i bestanden av tobis.
DA171004 Den dramatiske nedgangen i bestanden av lundefugl, har blitt forklart med en kraftig reduksjon i bestanden av tobis.
DB170930 Vil bevare deler av bestanden
DB170930 Til tross for at myndighetene ikke vil erstatte alle de dødende palmene i byen, lover de å bevare bestanden i områder hvor de har en særlig ikonisk og historisk betydning.
DB170930 Myndighetene har ikke en nøyaktig oversikt over hvor mange palmer som har dødd til nå, men bestanden i byen besto i 1990 av 75 000.
DB170930 Kostnadene ved å vedlikeholde og opprettholde bestanden blir kanskje for stor i forhold til nytteverdien, samtidig som andre planter kan ha en bedre klimafunksjon enn disse palmene har, sier Fjellheim.
VG170926 I alt ble det felt 30.800 elg i løpet av jaktåret 2016/2017, men elgjakten er strengt regulert av hensyn til bestanden , og det samme er reglene for hvem som kan jakte.
VG170924 Mange arter har store svingninger i bestanden .
VG170924 Han har fulgt bestanden av fjellbjørkmålere i 45 år.
AP170924 Variasjon i de arvbare egenskapene gjør noen individer i bestanden mer tilpasset sitt levemiljø enn andre.
AP170924 Avkom ligner sine foreldre mer enn de ligner tilfeldige individer i bestanden , fordi egenskaper går i arv gjennom generasjoner. 3.
AP170919 - Nei, nå har bestanden vokst så mye siden vi ikke hadde noen jakt innenfor sonen i vinter.
DA170910 Det er da vi lurer på om vi må ta fram hagla, eller i det minste be om en kraftig begrensning av bestanden . 2 : Arbeiderpartiet er krise.
DA170910 Det er da vi lurer på om vi må ta fram hagla, eller i det minste be om en kraftig begrensning av bestanden . 2 : Arbeiderpartiet er krise.
DB170907 I Finnmark er det i år innført en maksgrense på to ryper per jeger per døgn fordi bestanden er så lav.
VG170904 Hummeren var nemlig en drektig hunn, og disse skal kastes ut for å bevare bestanden .
NL170904 Bestanden av kysttorsk uroer forskerne, og det få som nå er i tvil om at turistene tar opp store mengder torsk og kveite.
DB170828 - Med over 10 000 dyr må man ha et godt statistisk grunnlag for å kunne erklære bestanden som smittefri, og så langt har vi ikke det grunnlaget.
VG170826 Dersom man skal bruke straffeloven, må ulven være del av en « naturlig bestand », og man dømmes for å minske den naturlige bestanden .
AA170826 I tingretten ble det slått fast at ulven var en immigrant fra den finskrussiske bestanden .
DB170825 TAS MED HARPUN : I et forsøk på å minimere bestanden pukkellaks har man nå iverksatt en større aksjon for å ta den ut, forteller ferskvannsbiolog Rune Muladal.
DB170815 Men, situasjonen er krevende, sier Wien, som skulle ønske man i enda større grad kunne regulert bestanden av fredet rovvilt i prioriterte beiteområder før beitesesongen.
DB170815 - Hvordan i alle dager skal vi klare å få opp bestanden ?
VG170814 Den internasjonale miljøorganisasjonen Greenpeace mener seismikkskytingen går ut ¶ over bestanden av pattedyr, og at oljevirksomheten krenker urfolket maorienes rettigheter.
AA170812 I anledning Verdens elefantdag lørdag oppfordrer FN verdenssamfunnet til å ta grep for å sikre bestanden av dagens elefanter, både de afrikanske og asiatiske, og sikre det genetiske mangfoldet.
AA170812 Det er likevel positive tegn, bestanden er i vekst noen steder, særlig i det sørlige Afrika, men de majestetiske dyrene trues på annet vis.
AA170812 På 80-tallet ble det satt ut bever i Bymarka og nå er bestanden nesten nøyaktig lik målsettingen i den politisk vedtatte forvaltningsplanen.
AP170809 Hvis vi antar at de to smittede dyrene som ble felt under jakten i 2016 er et tilfeldig utvalg, kan vi statistisk beregne det mest sannsynlige antallet smittede dyr i bestanden .
AA170808 Men I Sør-Norge har det vært et godt rypeår i år, og bestanden har økt.
NL170806 Utviklingen bekymrer både fiskere og forskere, som er redd for at vi mister kontrollen over bestanden .
VG170804 - Dette viser at han mangler grunnleggende kunnskap om vandring i bestanden .
VG170803 - Dette er et resultat av at bestanden er for høy.
DN170803 I Hedmark og Oppland vil mer enn halvparten av de spurte ha bestanden ned, og 15 prosent vil ha ulven utryddet.
AA170801 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag tillott i år å starte jakten tidligere enn vanlig grunnet den store bestanden av grågjess på Hitra og Frøya.
AA170731 Hun forklarer videre at det ikke er snkk om å utrydde kongeørn, men å regulere bestanden slik at hensynet til både ørn og beitenøring ivaretas. ( ©NTB ) ¶
AA170731 Han forklarer videre at ikke bestanden ikke har vokst på 20 år og at hvis ørn faktisk ender opp med å ta beitedyr, skyldes det at dyrene er syke eller skadd.
DB170730 Takket være klok forvaltning er bestanden høyere enn den har vært i historisk tid, 4000 - 6000 individer.
DB170729 Ifølge IUCN besto bestanden i 2016 av 2060 dyr.
DA170729 - Vi har avlet fram mer enn 200 fugler som er blitt satt ut i naturen igjen, og nå er den naturlige bestanden såpass robust at den bare anses som sårbar.
AP170726 Bestanden av grågås har økt i Norge og sørover i Europa.
VG170724 Og etter dette har det blitt vanskelig å bygge opp igjen bestanden .
VG170724 Men Rødsdalen er klar på at den renrasede bestanden av brunbier fortsatt er så lav i Norge, at vi kun er en ny omgang med sykdom fra at den blir helt utryddet.
VG170724 Dette, i tillegg til sykdom har skapt en alvorlig knekk i bestanden .
VG170724 BESTAND : Ifølge Tor Erik Rødsdalen, leder i Norsk Brunbielag er bestanden av brunbier i Norge så lav at den er i fare for å bli helt utryddet.
VG170721 Man har man de siste ti årene tatt ut rundt 20-33 prosent av bestanden årlig.
VG170721 Håpnes er spesielt opprørt over praksisen med hiuttak der jervunger og mor avlives for å kontrollere bestanden .
VG170721 - Men man må huske på at vi forvalter bestander av ville dyr som er vanskelige å overvåke, det er også naturlige svingninger i bestanden .
DB170721 Ifølge Loveridge utgjør ikke jakten noen trussel mot bestanden , men han sier samtidig at det ville vært bedre om det aldri hadde skjedd.
AA170721 - Det kan tyde på at det har vært god overlevelse i bestanden , og siden pukkellaksen gyter hvert andre år, er oddetallsår også kjent som pukkellaksår på Kolahalvøya, forklarer Thorstad.
AA170719 Og nå har vi den største bestanden av fjellrev i landet her på Dovrefjell, sier Landa. ( ©NTB ) ¶
AA170719 For ti år siden var fjellrevbestanden på Dovre utryddet, men en avlsstasjon på Dovrefjell har vist seg svært effektiv til å bygge opp bestanden igjen.
AA170717 Jeg klarer ikke å rekruttere til bestanden når jeg stadig mister avlsdyr.
DB170716 Rapporter fra utlandet viser at et visst antall går inn i den lokale ville bestanden , kanskje så mange som 30 prosent, sier Eggen - uten å vise til noen konkret rapport.
DB170714 I år er i tillegg de generelle fangstkvotene for reker mindre enn i fjor, for å beskytte bestanden som er blitt mindre.
DB170714 - Årsaken til at kvotene i år er mindre enn i fjor skyldes at bestanden er blitt mindre, og da må vi begrense uttaket for å sikre et bærekraftig fiske.
DB170714 - Nordover langs norskekysten er bestandssituasjonen mer uavklart og trolig mer dramatisk, men her mangler vi data om bestanden , uttaler hun.
DB170711 Vi leste også at menneskeheten er historisk flinke til å true bestanden av sommerfugler, blant annet ved bruk av giftstoffer i landbruket.
AA170711 For en tredel av disse er bestanden og leveområdene redusert.
AP170708 Som reinsdyrjeger gjennom flere tiår, er dette den mest tragiske saken jeg har vært borti i min arbeidskarrière ¶ Bestanden på rundt 2000 villrein i Nordfjella skal utryddes i et forsøk på å hindre den dødelige skrantesyken i å spre seg til andre bestander av rein, elg, hjort og rådyr.
AA170708 På ti år har bestanden på norsk makrell doblet seg fra to til fire millioner tonn.
AA170708 Når bestanden øker, vil også beiteområdet utvide seg.
AA170708 Bestanden er mer enn doblet fra om lag to millioner tonn til langt over fire millioner tonn.
NL170706 Bestanden av denne er synkende.
DB170704 Vi trenger derfor nå en egen forvaltningsplan for pigghå som skal bygge opp igjen bestanden , sier Myhre.
AP170703 Når bestanden blir stor nok, så er det kamp om territoriet som knekker de fuglene som ikke lenger er like sterke, forteller seniorrådgiver Jan Erik Røer i Norsk Ornitologisk Forening.
AP170703 Norge har i dag den største bestanden av havørn i Europa, anslått til å være mellom 3500 og 3800 par.
DB170624 Under beskyttete forhold, kan bestanden mangedobles, er spådommen.
VG170618 Da tar den gamle dronningen til vingene, ofte sammen med halve bestanden .
DB170617 Etter hard jakt på 70-tallet sank bestanden kraftig, men i nyere tid er fisket blitt regulert og overvåket.
SA170616 Rundt 1970 var bestanden med NVG-sild så lav at det i praksis ble innført fiskeforbud.
SA170616 Grafikken viser utviklinga i bestanden av norsk vårgytende sild fra 1950 og fram til i dag ( venstre akse og gule søyler ).
SA170616 Dette viser at det er store svingninger i bestanden av NVG-sild, og at det er nødvendig med mye og solid havforskning for å få enda mer kunnskap om sildas biologi, økosystemet den lever i og drivkreftene i det fysiske miljøet.
SA170616 Derfor er det viktig å skaffe kunnskap om sildas biologi, hvordan nye generasjoner rekrutteres, hva den spiser, hvem som beiter på silda og hvordan temperatur, strøm og andre fysiske miljøbetingelser påvirker bestanden .
DB170615 Det som er viktig med dette angrepet, er at det bidrar til å få dokumentasjonen vi trenger for å bevise at bestanden er for stor i ulvesonen, sier Erna Solberg.
AP170615 I 1990 ankom en ny hann fra den finsk-russiske bestanden .
AP170615 En ny familiegruppe ble etablert, og bestanden økte raskt gjennom hele 1990-tallet.
AP170615 En ny familiegruppe ble etablert, og bestanden økte raskt gjennom hele 1990-tallet ¶
DN170613 Årsklassene etter dette er svakere, og vi går nå mot en naturlig nedgang i bestanden , ifølge Havforskningsinstituttet.
DN170613 ICES anbefaler ingen bestemt kvote for kysttorsk nord for Stad, men vil i stedet at gjenoppbyggingsplanen for denne bestanden blir fulgt opp.
DN170613 - Vi opplever en naturlig nedgang i bestanden , og det må vi ta hensyn til, sier forskningsdirektør Geir Huse ved Havforskningsinstituttet.
DN170613 - Det er mange eldre og store individer i bestanden , og i år fikk Havforskningsinstituttet for første gang « kaffetorsk ».
AA170613 Høsten 2014 ble det anslått at det var 360 bjørner i Västerbotten, og året etter ble det besluttet å redusere bestanden til 350.
AP170612 I 2016 økte bestanden med syv helnorske kull og fire kull i grenseområdene.
VG170608 Men da må bestanden reguleres.
SA170608 Sett i forhold til bestanden av kjøretøyer er antallet ulykker på ATV faktisk veldig lavt, også om tallene i artikkelen er rett.
AA170607 Naturresursinstitutet skal nå granske årsakene til nedgangen i bestanden i et eget forskningsprosjekt. ( ©NTB ) ¶
AA170607 Bruk av genetisk identifisering har også gjort det enklere å få oversikt over bestanden .
DB170603 - Det blir ingen kutt i bestanden , men felling for å forhindre skade på rein og sau i skadeutsatte områder.
AA170601 Sammen med Hedmark er det der bestanden har økt mest siden i fjor.
AA170601 Rovdata spår samtidig at bestanden vil fortsette å nærme seg bestandsmålet i tiden framover.
AA170601 Før jakta i 2018 anslår de at bestanden vil ha økt til 58 familiegrupper. ( ©NTB ) ¶
AA170601 Bestanden er likevel under det nasjonale bestandsmålet på gaupe for femte året på rad, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.
AA170519 Det er i jordbruksområder vi først og fremst ser tilbakegang i bestanden .
DB170515 I dag antar man at bestanden består av cirka 10 000 dyr på verdensbasis.
DB170515 Bestanden har blitt sterkt redusert på grunn av hvalfangst.
DB170508 Partiet vil også at grensekryssende rovdyr skal regnes med i den norske bestanden , og at staten skal pålegges « å gi full erstatning til grunneiere, næringsdrivende, eller andre som lider tap som følge av statens overordnede rovviltforvaltning.
DA170508 Partiet vil også at grensekryssende rovdyr skal regnes med i den norske bestanden , og at staten skal pålegges « å gi full erstatning til grunneiere, næringsdrivende, eller andre som lider tap som følge av statens overordnede rovviltforvaltning.
DN170503 oktober 2008 ble det innført nye og betydelig strengere regler i håp om å øke bestanden .
DB170502 Det er også forventet en ytterligere nedgang i bestanden av Borneo-orangutangen på 22 prosent fram mot 2025.
DB170502 Bestanden har ifølge IUCN minsket med 60 prosent siden 1950-tallet - hovedsakelig som følge av omfattende avskoging, samt jakt.
AA170502 På 80-tallet ble det satt ut bever i Bymarka og nå er bestanden nesten nøyaktig lik målsettingen i den politisk vedtatte forvaltningsplanen.
AA170501 I artsdatabanken.no oppgis det også at den norske hekkebestanden er anslått til å være mellom 6000 og 12000 individer, at bestanden kan variere mye fra år til år, men at det ikke er noen tegn til nedgang i bestanden .
AA170501 I artsdatabanken.no oppgis det også at den norske hekkebestanden er anslått til å være mellom 6000 og 12000 individer, at bestanden kan variere mye fra år til år, men at det ikke er noen tegn til nedgang i bestanden.
AA170430 På 1960-tallet var jerven i praksis utryddet i Sør-Norge, men bestanden har vokst etter at den ble fredet i hele landet i 1982.
AP170429 På 1960-tallet var jerven i praksis utryddet i Sør-Norge, men bestanden har vokst etter at den ble fredet i hele landet i 1982.
SA170426 Men dette kan du gjøre for å minke bestanden .
AP170426 Men dette kan du gjøre for å minke bestanden .
DB170425 Samtidig øker bestanden av Model S og Model X stadig mer, slik at det totale behov for ladestasjoner raskt vil bli større.
AA170425 På 60-tallet var jerven i praksis utryddet i Sør-Norge, men bestanden har vokst etter at den ble fredet i hele landet i 1982.
AP170424 I 2016 økte bestanden med syv helnorske kull og fire kull i grenseområdene.
AP170424 Da holder vi bestanden på et kritisk truet nivå, og det har vi ikke anledning til, sier han.
AP170424 Bern-konvensjonen krever at bestanden skal holdes på et nivå som skal samsvare med « økologiske og vitenskapelige krav », men sier ikke noe om hvor dette nivået ligger.
DB170421 Det kan ta mer enn 10 år før bestanden blir restituert, om den noen gang blir det.
VG170420 - Det vil bero på den konkrete vurdering, blant annet på hvordan bestanden utvikler seg.
SA170420 Ulven i Norge utgjør bare en ørliten del av den vesteuropeiske bestanden .
AP170419 I 2016 økte bestanden med sju helnorske kull og fire kull i grenseområdene.
AP170414 | Miljødirektoratet vil sette ut fjellrevvalper på Varangerhalvøya ¶ Bestanden av fjellrev på Varangerhalvøya i Finnmark er så truet at Miljødirektoratet vil sette ut valper i området.
AP170414 I flere år har det vært jaktet på rødrev i Varangerområdet for å få ned bestanden .
AP170414 En årsak til at bestanden har gått kraftig ned, er at det er lite med smågnagere.
AA170414 | Miljødirektoratet vil sette ut fjellrevvalper på Varangerhalvøya ¶ Bestanden av fjellrev på Varangerhalvøya i Finnmark er så truet at Miljødirektoratet vil sette ut valper i området.
AA170414 I flere år har det vært jaktet på rødrev i Varangerområdet for å få ned bestanden . ( ©NTB ) ¶
AA170414 En årsak til at bestanden har gått kraftig ned, er at det er lite med smågnagere.
AA170407 I samme periode har bestanden variert mellom 52 og 69 familiegrupper.
DB170406 For å spare kostnader til leie av arkivmagasiner, vil man flytte ut 15.000 hyllemeter arkiv, som utgjør bestanden ved « et av Arkivverkets mindre arbeidssteder », dvs. det som inntil nylig var ett av åtte regionale statsarkiver.
DB170404 ¶ KRITISK TRUET : Brunbjørnen er i fåtall i Norge, og bestanden er helt avhengig av innvandrer-bjørn fra Sverige for å ikke bli borte fra den norske naturen.
DB170404 Naturvernforbundet og Arnodd Håpnes ønsker bedre samarbeidsavtaler med Sverige, for å få opp bestanden .
DB170404 Nabolandene har relativt store bestander, men bestanden i Sverige, den viktigste land for brunbjørn i Norge, viste en generell nedgang i perioden 2008-2013.
DB170404 Men svenskene har også sett nedgang i bestanden , selv om den ligger på nærmere 3000 bjørn.
DB170404 Hvordan i alle dager skal vi klare å få opp bestanden om det fortsetter som dette ? spør han.
DB170404 Han sier at målet om å øke bestanden må skje innenfor de prioriterte områdene.
DB170404 En av tre bjørner i den norske bjørnestammen avlives årlig ¶ Bestanden har gått bratt ned over de siste åra ; fra 166 i 2010 til 125 i 2016 ¶
DB170404 De har over lengre tid hatt en bevisst strategi om å bygge opp bestanden .
DB170404 Brunbjørnen ble utryddet som ynglende art i Norge og bestanden som finnes i landet i dag er et resultat av innvandring fra nabolandene, ifølge Artsdatabankens rødliste.
DB170404 - For oss er det helt uforståelig at det er lov til å drepe bjørn når bestanden ligger langt under målet.
DB170404 Bestanden som finnes i landet i dag er et resultat av innvandring fra nabolandene.
AA170404 Det rekordlave antallet kan skyldes en reell nedgang i bestanden , lavere innsamlingsinnsats eller mindre bjørneaktivitet i områdene hvor prøvene har blitt tatt, opplyser Rovdata.
AA170404 Det rekordlave antallet kan skyldes en reell nedgang i bestanden , lavere innsamlingsinnsats eller mindre bjørneaktivitet i områdene hvor prøvene har blitt tatt, opplyser Rovdata.
AA170404 | Stabil bestand av moskus på Dovrefjell ¶ Bestanden av moskus på Dovrefjell er stabil.
AA170404 Før årets kalving er det 137 potensielt kjønnsmodne dyr i bestanden , som trolig gir en tilvekst på 80 - 90 kalver, og en bestand på cirka 330 til 340 dyr etter kalving.
VG170401 Redder pandababyer : Her må forskerne kle seg ut som pandaer ¶ Bestanden øker ¶
VG170401 Myndighetene i landet kunngjorde nemlig fredag at de vil lage en massiv nasjonalpark for kjempepandaer, i et forsøk på å øke den ville bestanden av dyrene, ifølge nyhetsbyrået Xinhua.
VG170401 Kineserne håper parken vil bidra til mer pandaparring og de håper å øke bestanden til 2000 innen 2025.
VG170401 I fjor endret Verdens naturvernunion ( ICUN ) kjempepandaens status, fra utrydningstruet til sårbar, etter at bestanden økte med 17 prosent mellom 2003 og 2013, ifølge The Guardian.
AP170329 Rapporten viste at selv om et oljeutslipp skulle slå ut over 40 prosent av toskeegg- og larver i en årsklasse, vil det bare redusere den voksne bestanden med 12 prosent.
AP170329 Et utslipp kan ha effekt for enkeltfisk, men ikke for bestanden , sier han.
AP170329 Den naturlige dødeligheten av egg og larver er imidlertid svært høy, så et slikt scenario fører til en reduksjon i den voksne bestanden på kun 12 prosent.
AP170329 De fleste utslippsscenarioene ga en reduksjon i den voksne bestanden på mellom 0 og 3 prosent.
AP170329 Bestanden av bensin-hybridbiler utgjorde ved utgangen av fjoråret nær 88.000.
AA170329 I løpet av de siste ti årene har den afrikanske bestanden blitt mer enn halvert til 415.000 dyr.
SA170327 Ifølge rapporten reduseres bestanden i et « verste fall»-scenario med rundt 12 prosent.
SA170327 - Et utslipp vil ha effekt for enkeltfisk, men ikke for bestanden , sier han.
AP170327 Ifølge rapporten reduseres bestanden i et « verste fall»-scenario med rundt 12 prosent.
AP170327 - Et utslipp vil ha effekt for enkeltfisk, men ikke for bestanden , sier han.
BT170323 Ved å merke fisken kan forskerne få oversikt over hvor stor bestanden er, og på den måten regne seg frem til hvor mye fisk som kan tas opp.
AP170323 Ikke fare for bestanden
AP170323 Bestanden i regionene ligger over bestandsmålet som Stortinget har satt.
AA170323 Bestanden i regionene ligger over bestandsmålet som Stortinget har satt.
DB170320 På Helgelandskysten bruker man avansert teknologi for å overvåke bestanden , justere foring og den slags, men der man ser at videoforbindelsen faller ut hver gang Hurtigruta passerer fordi passasjerene bruker av 4G-kapasiteten. 5G vil bøte på dette, og vil i tillegg gjøre det mulig å overvåke hver enkel fisk i anlegget og luke bort de med lakselus, som nå koster indus
VG170315 Med denne avtalen vil bestanden trolig gjenoppbygges i løpet av femten år.
BT170315 NÆR UTRYDDET : Hvalross var på 1600-tallet ettertraktet, og engelske fangstfolk var i ferd med å utrydde bestanden på grunn av dyrets spekk som ble kokt til olje.
VG170314 Samtidig opprettholdes ønsket om en restriktiv praksis, slik at bestanden ivaretas på et bærekraftig nivå.
VG170314 I 2016 økte bestanden så mye, at de regionale rovviltnemndene besluttet på faglig grunnlag å ta ut 47 dyr.
VG170314 Forslaget ble sanksjonert med en egen, enstemmig uttalelse på Høyres landsmøte i helgen, om at lov og forskrifter må endres for å få til regulering av bestanden .
AA170314 De burde ha sagt at vi kommer ikke til å gjøre noen endringer som gir mer jakt, og tatt støyten der og da, sier Sp-lederen og anklager nok en gang Helgesen for å trenere Stortingets vedtak om hvor stor bestanden skal være.
SA170312 I 2016 økte bestanden med sju helnorske kull og fire kull i grenseområdene.i ¶
FV170312 I 2016 økte bestanden med sju helnorske kull og fire kull i grenseområdene.
AP170312 I 2016 økte bestanden med sju helnorske kull og fire kull i grenseområdene.
BT170309 Det blir lagt ned et stort antall dugnadstimer av lagets medlemmer for å holde bestanden levedyktig, stamfisking, klekkeridrift og andre tiltak langs elven.
VG170304 Les også : Skyter gaupe selv om bestanden er for lav ¶
VG170303 Han avviser Gundersens innvending om at dagens lov kan åpne for jakt slik at bestanden holdes der Stortinget har bestemt : 4-6 ynglinger per år, hvorav tre skal være helnorske ynglinger.
SA170303 Der ble det åpnet for å ta ut 11 prosent av bestanden , men Helgesen ville ikke si hva et " begrenset antall " innebærer i norsk sammenheng.
FV170303 * I 2016 økte bestanden med sju helnorske kull og fire kull i grenseområdene.
AP170303 * I 2016 økte bestanden med sju helnorske kull og fire kull i grenseområdene.
AP170303 * I 2016 økte bestanden med sju helnorske kull og fire kull i grenseområdene.
AA170303 Der ble det åpnet for å ta ut 11 prosent av bestanden , men Helgesen ville ikke si hva et " begrenset antall " innebærer i norsk sammenheng.
AA170303 | Ap positiv til ulveforslag - hvis bestanden går ned ¶
AA170303 - Hvis det bidrar til at vi nå får tatt ut flere ulver og til at bestanden går betydelig ned, så er jeg positiv.
VG170226 - Ja, det kan være riktig hvis bestanden blir større, svarer Elvestuen.
AP170225 Nedgangen i bestanden av det røde ekornet, har vært en bekymring i Storbritannia i mange år.
AP170225 Gråekronet, som opprinnelig hører hjemmet i Nord-Amerika, ble første gang innført til Storbritannia i Victoriatiden, men bestanden vokste raskt og fortrenger de vanlige ekornene.
AP170225 Gråekronet, som opprinnelig hører hjemmet i Nord-Amerika, ble første gang innført i Victoriatiden, men bestanden vokste raskt og fortrenger de vanlige ekornene.
AA170224 Nedgangen i bestanden av det røde ekornet, har vært en bekymring i Storbritannia i mange år.
AA170224 Gråekronet, som opprinnelig hører hjemmet i Nord-Amerika, ble første gang innført i Victoriatiden, men bestanden vokste raskt og fortrenger de vanlige ekornene.
VG170223 * I 2016 økte bestanden med sju helnorske kull og fire kull i grenseområdene.
AP170223 Ulveforliket innebærer at ulven fortsatt er en del av norsk fauna, samtidig som bestanden holdes på et svært lavt nivå.
AP170222 Da ble det åpnet for å ta ut 11 prosent av bestanden .
AA170222 Da ble det åpnet for å ta ut 11 prosent av bestanden .
AA170222 Da ble det åpnet for å ta ut 11 prosent av bestanden .
DB170221 Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden , og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.
AA170221 Formålet er å beskytte den minkende bestanden av elefanter og neshorn, som trues av krypskyttere i jakt etter støttenner og horn.
DB170216 Uten innvandring fra Kroatia hadde den slovenske bestanden vært ille ute.
AA170213 - Vi føler at vi har gode regler for å beskytte bestanden og sikre at vi har en bestand å fiske på.
AA170213 mai nettopp for å bevare bestanden .
DB170212 Nå må man komme i gang med tiltak raskt, for å få ned bestanden .
DB170212 Det skaper problemer både for reindrift og landbruk, uten at norske myndigheter klarer å få ned bestanden .
DB170212 - I rovdyrforliket ( fra 2011, journ.anm ) kom man et skritt på vei ved at man fikk til en politikk som tilsa at bestanden skulle reduseres, men oppfølginga er det så som så med.
DB170207 ¶ PARADOKS : - Det er underlig, at mens forsøk på å redusere bestanden og drap på én ulv straffes med fengsel, er reduksjon av arten med hele 15 individer akseptert, og en avgjørelse det stilles få spørsmål ved i euforien over dem som ble reddet, skriver Ragnhild Sollund.
DB170207 Høyesterett mente altså at de skulle dømmes for nettopp dette, idet også uttak av ( kun ) en ulv ville redusere bestanden .
DB170207 Det er underlig, at mens forsøk på å redusere bestanden og drap på én ulv straffes med fengsel, er reduksjon av arten med hele 15 individer akseptert, og en avgjørelse det stilles få spørsmål ved i euforien over dem som ble reddet.
BT170207 Dette fordi arten er rødlistet, og slik rapportering gjør det lettere å holde styr på bestanden .
DB170204 Riktignok har vi klart å holde moskusbestanden nede ved hjelp av NSB, som jevnlig reduserer bestanden ved å lokke moskusen opp på skinnegangen når Dovrebanen kommer susende i en snittfart på 82 kilometer i timen, men det er ikke nok.
VG170203 Vi vil ha ulv og vi vil ha bjørn, men vi vil ha regulert jakt så det blir harmoni i bestanden , sa hun til VG. | « Mesternes mester»-Eldar sliter fortsatt med valget om å legge opp ¶
AP170130 I fjor økte bestanden med sju kull i ulvesonen.
AP170130 - Det kan bety at bestanden øker med 50 ulv til våren.
DN170126 - Til å begynne med kan en halvering av bestanden greit opprettholde seg selv, men så begynner det å gå utforbakke.
AP170126 Svarttrost, rødstrupe, gjerdesmett og munk er arter der størstedelen av bestanden trekker ut av landet på høsten, men som nå stadig flere prøver å overvintre.
DN170124 - Før eller siden vil den økte bestanden av hyse og torsk gå ut over resten av økosystemet.
DN170124 - Fiskeriforvaltningen skal ivareta bestanden , men så store bestander kan på sikt by på utfordringer, mener hun.
DB170117 Det er jo det som er sakens kjerne, om man skal regulere bestanden innen ulvesonen eller ikke, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Dagbladet.
DB170117 - Det er hele tida snakk om å sammenlikne med Sverige, men de har en helt annen størrelse på bestanden enn Norge.
DB170114 Sverige har også mye mer ulv enn Norge, selv om levedyktigheten i bestanden ikke er blant det norske myndigheter setter spørsmålstegn ved.
AP170113 Forskning fra Skandulv viser at ulven kan ta opp mot en tredel av alle elgkalvene, men det er usikkert hvordan det påvirker bestanden , sier han.
AP170113 - Elgbestanden i Aust-Agder går for eksempel like mye ned som bestanden i Hedmark.
AP170113 Forskning fra Skandulv viser at ulven kan ta opp mot en tredel av alle elgkalvene, men det er usikkert hvordan det påvirker bestanden , sier han.
AP170113 - Elgbestanden i Aust-Agder går for eksempel like mye ned som bestanden i Hedmark.
AP170113 Forskning fra Skandulv viser at ulven kan ta opp mot en tredel av alle elgkalvene, men det er usikkert hvordan det påvirker bestanden , sier han.
AP170113 - Elgbestanden i Aust-Agder går for eksempel like mye ned som bestanden i Hedmark.
DB170111 | Mann ( 25 ) tiltalt for drapet på Galina Sandeva ¶ ¶ BESTANDEN MINKER : Det anslås at det nå bare er et sted mellom 3500 og 7000 snøleoparder igjen i verden.
DB170111 Menneskelig aktivitet, ulovlig jakt og klimaendringer fremheves som årsaker til at bestanden stadig synker.
DB170105 Bestanden av elg er så stor - omlag 120 000 dyr - at det av mange betraktes som et problem for det biologiske mangfoldet.
DB161231 Kanskje ikke til et nivå som dreper fisken, men når bestanden øker, går oksygennivået ned enda fortere, sier Gobler til nettstedet 27east.
DB161231 Gobler tror at årsaken til fisken i Shinnecock-kanalen i New York døde, var fordi bestanden økte samtidig som vannet sto stille.
AP161231 Tidligere i år kom en rapport fra International Union for Conservation of Nature ( IUCN ) om at bestanden opplevde sin verste reduksjon på 25 år på grunn av ulovlig snikjakt.
AP161207 Bestanden har hatt en femdobling fra midten av 1960-tallet, som følge av mildere vintre og landbruksendringer i overvintringsområdene på det europeiske kontinentet.
AP160916 Mens østerrikerne jubler for første ulvefødsel på 130 år, tyskerne skryter av kraftig vekst i bestanden , og danskene legger alt til rette for mer ulv på Jylland, forberedes massiv jakt i Norge.
AP160916 Den norske bestanden er dermed over det nasjonalt fastsatte bestandsmålet ».
AP160905 Tiår med intenst arbeid i Kina for å redde bestanden av kjempepandaer har båret frukter, heter det i en rapport som IUCN la fram søndag.
AP160905 Mens verden kan glede seg over at kjempepandaene ikke lenger er utrydningstruet, er situasjonen derimot kritisk for bestanden av gorillaer, sier Verdens naturvernunion ( IUCN ).
AP160905 Krig, krypskyting og leveområder som stadig blir mindre, er de viktigste årsakene som truer disse dyrene og som har ført til at bestanden har minsket med 70 prosent de siste 20 årene.
AP160905 - Konklusjonen fra en rekke landsomfattende nasjonale kartlegginger i Kina viser at nedgangen i bestanden har stanset og at den nå har begynt å øke, skriver IUCN.
AP160723 Går bestanden litt ned kan det plutselig knekke dem.
AP160625 Han skal bli én av verdens raskeste fugler Bestanden av vandrefalk i Norge har økt fra under ti par til ca. 750 par nå.
AP160625 Etter mange års innsats har bestanden økt fra syv-åtte til 750 par.
SA160617 Tiltak mot brunsnegler ¶ Bestanden kan reduseres ved at man plukker så mange snegler som mulig, både ved å gjennomføre lokale og nasjonale dugnader, uttalte Arnodd Håpnes, biolog i Naturvernforbundet, til oss tidligere i år.
AP160617 Tiltak mot brunsnegler ¶ Bestanden kan reduseres ved at man plukker så mange snegler som mulig, både ved å gjennomføre lokale og nasjonale dugnader, uttalte Arnodd Håpnes, biolog i Naturvernforbundet, til oss tidligere i år.
AP160425 Men siden trærne avtaler blomstring og nøtteproduksjon seg i mellom kan de holde bestanden av villsvin under kontroll.
AP160425 Hvis skogen produserte like mye nøtter hvert år ville bestanden av villsvin bli mye større, og trærne ville aldri klart å formere seg.
AP160425 Enorme mengder nøtter samtidig gjør at noen rekker å spire, og noen år uten nøtter gjør at bestanden av nøttespisende dyr holdes i sjakk.
VG160412 | Skyter gaupe selv om bestanden er for lav ¶
VG160412 Til tross for at bestanden av gaupe i Norge i dag er lavere enn det nasjonale målet som er fastsatt av Stortinget, tillates det årlig jakt på dette rovdyret. enn det nasjonale målet som er fastsatt av Stortinget, tillates det årlig jakt på dette rovdyret.
VG160412 Samtidig var bestanden av villkaniner, gaupenes viktigste matkilde, sterkt desimert, blant annet som følge av pest og andre sykdommer.
SA160412 Slik blir du kvitt dem ¶ Bestanden kan reduseres ved at man plukker så mange snegler som mulig, ifølge Håpnes, både ved å gjennomføre lokale og nasjonale dugnader.
AP160412 Slik blir du kvitt dem ¶ Bestanden kan reduseres ved at man plukker så mange snegler som mulig, ifølge Håpnes, både ved å gjennomføre lokale og nasjonale dugnader.
AP160403 - Brunskogsneglen har nok kommet for å bli, men med felles innsats kan bestanden holdes nede, sier han.
AP160401 Varmere hav kan være årsaken til at torsken forsvinner fra Nordsjøen og kanskje en medvirkende årsak til at bestanden i barentshavet øker så kraftig.
AP160401 Det lille vi fisker opp merkes ikke på bestanden , sier Børge, som tenker med gru på tidlig 1990-tall da bestandene kollapset og Lofoten ble rammet av krise.
VG160319 Villaks : Bestanden mer enn halvert.
AP160316 I tillegg til jakt vil de aktuelle forstedene forsøke tiltak som flytting og sterilisering for å redusere bestanden .
AP160311 De som har greie på det, mente at det ville gå lang tid før bestanden av laks og sjøørret ville ta seg opp igjen.
AP160311 - Vi har gitt grønt lys for å bruke nærliggende stammer til å bygge opp igjen bestanden , fordi fisken som går i Oslofjorden er så nært beslektet, sier Wivestad.
AP160214 - Bestanden kan være helt utryddet innen 20 år.
SA160113 Bidra til bestanden
SA160113 Anna Larsson ¶ - Bestanden av stær har vært i tilbakegang i Norge.
BT160113 Bidra til bestanden
BT160113 - Bestanden av stær har vært i tilbakegang i Norge.
AP160113 Bidra til bestanden
AP160113 Anna Larsson ¶ - Bestanden av stær har vært i tilbakegang i Norge.