DA171029 Administrasjonen i kommunen vil øke egenbetalingen for barnehager med 825 kroner årlig for ett barn i fulltidsplass i barnehage i 2017.
DA171029 Utdanningsforbundet reagerer umiddelbart på ytterligere krav om effektivisering i skoler og barnehager .
DA171029 Rådmannen vil spare 51 millioner kroner i 2017, også i skoler, barnehager og sykehjem.
DN170725 tt av ferierende barnefamilier og pensjonister ytterst i den norske skjærgården, forteller Moxnes at erfaringen fra forhandlingene med byrådsleder Raymond Johansen har vært nyttig - spesielt etter at Rødt fikk til den politiske kursendringen med forbudet mot at kommersielle aktører skal få etablere barnehager i hovedstaden.
DB170721 Vi mener det er feil at barnehagepolitikken bare kan gjennomføres i offentlige barnehager .
DB170721 Tror du at barnehagepolitikken du stemmer frem i valg når ut til alle barnehager ?
DB170721 Politikken kan kun gjennomføres i offentlige barnehager , og ikke i de private barnehagene, som er fristilt lokalpolitiske prioriteringer.
DB170721 Derfor går vi nå som eneste parti til valg på å stille kvalitetskrav også til private barnehager .
DB170721 Arbeiderpartiet vil at barnehagepolitikken skal nå ut til alle barnehager , ikke bare de offentlige.
AA170721 Vi har også sett nærmere på hvilke type vedtak som har økt og om økningen er jevnt fordelt mellom barnehager og bydeler.
AA170721 Blant barnehagene med høyest andel barn med spesialpedagogiske vedtak, finner vi stort sett barnehager som rekrutterer barn fra områder med " middels " levekår.
VG170720 Jeg håper KrF snur og støtter regjeringen i å forby dette i skoler, barnehager og universiteter.
DB170719 ¶ FARLIG MED PROFITT : En av måtene velferdsprofitørene tjener penger på skattefinansierte tjenester, sånn som barnehager , er å spare på de ansattes lønn og pensjoner, skriver artikkelforfatter.
DB170719 Hun er ikke i samme båt som 32 prosent av de barnehageansatte i private barnehager .
DB170719 En av måtene velferdsprofitørene tjener penger på skattefinansierte tjenester, sånn som barnehager , er å spare på de ansattes lønn og pensjoner.
DB170719 Det er en forutsigbar konsekvens av å slippe til velferdsprofitørene i offentlig finansierte sektorer, som barnehager .
DB170719 Det er de mange kommunale og ideelle barnehager som står for mangfold i barnehagene, og innovasjon, sånn som Ladesletta barnehage - og Helse - og velferdssenter i Trondheim.
DB170719 " Jeg tillater meg å spørre om hun ikke mener at de mange offentlige og ideelle barnehagene gir kvalitet og nyskapning ? 88 prosent av velgerne som har tatt standpunkt, vil begrense kommersielle selskapers mulighet til å hente privat profitt fra barnehager , barnevern, skole, sykehus og eldreomsorg.
DB170718 Økningen i antall kommersielle barnehager gjenspeiler aktørenes forventning av fortjeneste på tjenesten.
DB170718 På samme tid, skriver Klassekampen, er over 150 ideelle barnehager lagt ned.
DB170718 På få år gikk vi fra å ha en stor mangel på barnehager , til tilnærmet full dekning.
DB170718 Nesten alle er kommet i kommersielle barnehager .
DB170718 Intensjoner om å drive gode barnehager til side ; profitt på velferd handler om nettopp det - profitt, ikke altruisme.
DB170718 DNs sak omhandlet ekteparet Skorpen, som i fjor solgte tolv barnehager til barnehagegruppen Læringsverkstedet.
DB170718 juni ) har antall barn i private barnehager vokst med 46 000 siden 2005.
DA170718 SV vil ingen barnehager til livs.
DA170718 LES OGSÅ : - Hvorfor skal aksjeselskap drive barnehager ?
DA170718 Heldigvis har vi mange flotte barnehager i Norge, og over halvparten av dem eies av private.
DA170718 Debatten handler ikke først og fremst om private eller offentlige barnehager .
DA170718 DEBATT : Hvorfor skal det være mulig for private å tjene penger på barnehager ?
DA170718 Både innenfor de kommunale og mellom ulike privateide barnehager ser vi blant annet store forskjeller i bemanning og i kompetansen til de ansatte.
DA170718 juli at vår begrepsbruk om barnehager er så upresis at han finner det utfordrende å kommentere dem.
DB170717 Tidlig innsats i barnehager synes å være helt nødvendig.
DA170713 Vi gjør også oppmerksom på at PBL har gått i bresjen for å få på plass en egen fagarbeiderutdanning for barnehager .
DA170713 Vi gjør imidlertid lesere og SV oppmerksomme på at i 2008 fikk private barnehager bare 85 prosent av kommunale barnehagers inntekter.
DA170713 Ved utgangen av 2016 var kommunale barnehager marginalt foran når det gjelder generell bemanningstetthet, mens private barnehager var marginalt foran når det gjelder pedagogtettheten.
DA170713 Ved utgangen av 2016 var kommunale barnehager marginalt foran når det gjelder generell bemanningstetthet, mens private barnehager var marginalt foran når det gjelder pedagogtettheten.
DA170713 PBL utfordret Audun Lysbakken og SV til å svare på en rekke spørsmål om vilkårene for private barnehager .
DA170713 PBL representerer mangfoldet av barnehager , både eiertyper og profilering.
DA170713 Nyere dokumentasjon viser også at etter hvert som finansieringsnivåene i henholdsvis kommunale og private barnehager er blitt likere, er også kvalitetsindikatorene som bemanningstetthet og pedagogtetthet blitt likere.
DA170713 Ja, per i dag er det faktisk slik at ansatte i kommunale barnehager må jobbe lenger for å kunne få samme ytelse som de ansatte i private barnehager .
DA170713 Ja, per i dag er det faktisk slik at ansatte i kommunale barnehager må jobbe lenger for å kunne få samme ytelse som de ansatte i private barnehager.
DA170713 I dag er det tilnærmet full likebehandling mellom private og kommunale barnehager og all nyere dokumentasjon ( for eksempel Telemarksforskning 2017 ) viser også helt tydelig at tilskuddene brukes til formålene de er tiltenkt - nemlig personalkostnader og drift av barnehagen.
DA170713 Det er interessant å se at SV gjør det til et poeng at det er flere barne- og ungdomsarbeidere i kommunale barnehager, uten å nevne med ett ord at de private barnehager leverer på de områder som har bred, politisk prioritert - nemlig å øke pedagogandelen.
DA170713 Det er interessant å se at SV gjør det til et poeng at det er flere barne- og ungdomsarbeidere i kommunale barnehager , uten å nevne med ett ord at de private barnehager leverer på de områder som har bred, politisk prioritert - nemlig å øke pedagogandelen.
DA170713 Det er interessant å observere at SV finner det nødvendig å gå helt tilbake til rapporter utgitt i 2008 for å finne støtte for sine påstander når det gjelder forskjeller i personalkostnader i henholdsvis kommunale og private barnehager .
DA170713 Begrepene « private » og « kommersielle » barnehager brukes om en annen, det samme gjøres med begrepene « profitt » og « utbytte ».
DA170713 Vi har pekt ut de profitørene som gir ekstreme utslag og det gjelder barnehager , barnevern og i velferdssystemet hvor det hentes ut i stor skala.
DA170711 Private barnehager vil fortsatt være viktig for Oslo.
DA170711 Jeg er glad i private barnehager , men synes det er for få ideelle.
DA170711 Ikke minst når det gjelder kommunale barnehager kontra private.
DA170711 Fortsatt er det 60 prosent private barnehager i Oslo.
DA170711 Det som bekymrer meg, er at disse aktørene tar ut hundrevis av millioner i utbytte både innen barnevernet og barnehager , sier han.
DA170711 Det gamle byrådet hadde en avtale med Frp, hvor det var forbudt å bygge kommunale barnehager .
AA170711 LianTunet er et ikke-kommersielt selskap der de gjennom samarbeid med både offentlige og private aktører fremmer god matkultur, der skoleelever og ansatte i skole, barnehager og SFO kan lære og praktisere hvordan en kan lage god hverdagsmat av lokale råvarer.
AA170709 Hornmusikk og verdige ordførere med blinkende kjede, kor, barnehager og sanitetsforeninger står klar på perrongen når toget glir inn på de stasjonene som ennå ikke er nedlagt.
VG170708 Det skal ligge noen hundre meter unna skoler, barnehager og boligområder.
AA170708 Mange barnehager i Trondheim har feriestengt fra kommende mandag.
DA170707 Vårt krav er at hver eneste krone som bevilges til barnehager, faktisk skal brukes til å lage gode barnehager for barna våre, heller enn til å bygge opp private formuer til noen få investorer.
DA170707 Vårt krav er at hver eneste krone som bevilges til barnehager , faktisk skal brukes til å lage gode barnehager for barna våre, heller enn til å bygge opp private formuer til noen få investorer.
DA170707 Ved å forby profitt på velferdstjenester sikrer vi derfor både at skattepengene våre går til velferd, og at vi beholder et mangfold av barnehager , som er til det beste for ungene våre.
DA170707 Ved å forby profitt på velferdstjenester sikrer vi både at skattepengene våre går til velferd og at vi beholder et mangfold av barnehager , som er til det beste for ungene våre.
DA170707 Ved å forby profitt på velferd sikrer vi at hver krone som bevilges til barnehager går til barnehager , og ikke til å øke private formuer.
DA170707 Ved å forby profitt på velferd sikrer vi at hver krone som bevilges til barnehager går til barnehager, og ikke til å øke private formuer.
DA170707 På samme tid har det blitt lagt ned flere hundre mindre private barnehager , ifølge PBL sine egne tall.
DA170707 Opp mot 40 prosent av de ansatte i private barnehager har ingen formell barnefaglig kompetanse, mot kun 29 prosent i de kommunale.
DA170707 Kun 12 prosent av de ansatte i private barnehager har fagbrev i barne- og ungdomsarbeid, mot 21 prosent i de kommunale barnehagene.
DA170707 Høyere personalkostnader i kommunale barnehager skyldes i stor grad høyere pensjonskostnader.
DA170707 Han framstiller en rekke påstander om SVs politikk og spør hvordan vil sikre et mangfold av barnehager , og sikre barns beste.
DA170707 Han er bekymret for at et forbud mot å ta ut profitt fra barnehager vil føre til mindre mangfold i sektoren.
DA170707 For det tredje har kommersielle barnehager lavere personalkostander enn kommunale barnehager .
DA170707 For det tredje har kommersielle barnehager lavere personalkostander enn kommunale barnehager.
DA170707 For det første ser vi flere eksempler på at store penger som kunne gått til barnehager , heller tas ut som profitt.
DA170707 Det er flere viktige grunner til at vi må få på plass et forbud mot å ta ut store overskudd fra barnehager nå.
DA170707 Der skriver Utdanningsdirektoratet at « Kommunale barnehager har bedre bemanning og høyere personalkostnader per årsverk enn private barnehager .
DA170707 Der skriver Utdanningsdirektoratet at « Kommunale barnehager har bedre bemanning og høyere personalkostnader per årsverk enn private barnehager.
DA170707 De fire største kommersielle barnehageselskapene har gått fra å eie 375 barnehager i 2013 til å eie 486 barnehager i 2016.
DA170707 De fire største kommersielle barnehageselskapene har gått fra å eie 375 barnehager i 2013 til å eie 486 barnehager i 2016.
DA170707 DEBATT : Det er de kommersielle aktørene som hindrer et mangfold i barnehager .
DB170705 Utdanningsforbundet og Fagforbundet har satt i gang en systematisk kampanje mot kommersielle private barnehager .
DB170705 Private Barnehagers Landsforbund ( PBL ) og borgerlige politikere løper etter med fakta som forteller at både kommunale og private barnehager generelt leverer god kvalitet.
DB170705 Private barnehager gjør allerede dette i dag, med gode resultater.
DB170705 Private barnehager gir karrieremuligheter og har ført til en statusheving av yrket.
DB170705 Politikere fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet har også kastet seg inn i debatten og markert sin motstand mot private barnehager , spesielt de kommersielle.
DB170705 Jeg ønsker verken at alle kommunale barnehager skal privatiseres eller at alle private barnehager skal rekommunaliseres.
DB170705 Jeg ønsker verken at alle kommunale barnehager skal privatiseres eller at alle private barnehager skal rekommunaliseres.
DB170705 Jeg mener mangfoldet av private og kommunale barnehager har utviklet sektoren som helhet.
DB170705 Jeg er i samme båt som 32 prosent av alle ansatte i norske barnehager , som jobber for et privat selskap.
DB170705 En besparelse på over 19 milliarder kroner som kommunene har kunnet bruke på å finansiere kommunale barnehager og annen velferd.
DB170705 EPSI Norway har gjennomført studier av kundetilfredsheten med norske barnehager siden 2009.
DB170705 De siste seks årene som ansvarlig for utvikling og drift av barnehager i en av bydelene i Oslo kommune.
DB170705 Ansatte i private barnehager ønskes velkommen som medlemmer.
VG170704 - Ja, det er funnet narkodepoter i barnehager og skoler, sier han uten å utdype mer om det.
DB170704 Depot ved barnehager
DB170704 De to politiinspektørene bekrefter på pressekonferansen at de har funnet flere depoer med narkotika - noen av dem i nærheten av skoler og barnehager .
DA170704 I Norge er barnehager og grunnskoler steder for sosial blanding, men for å kunne oppfylle sin rolle trenger de lærere og foreldre fra ulike kulturer og steder i livet.
AP170704 Områder rundt skoler og barnehager skal også bli brukt som depoter for klargjort narkotika.
AP170704 Før pressekonferansen kunne Aftenposten melde at områder rundt skoler og barnehager i sørøstlige deler av Oslo skal ha blitt brukt som depoter for klargjort narkotika.
AP170704 | Fylkesmannen opphever byrådets millionkrav mot barnehager
AP170704 Tilsammen utbetaler Oslo kommune 2,2 milliarder kroner årlig i støtte til byens mer enn 400 private barnehager .
AP170704 Oslo kommune kan lovlig skille mellom private aktører, ved å tillate nye ideelle barnehager ( uten utbytte ), men ikke tillate nye kommersielle barnehager .
AP170704 Oslo kommune kan lovlig skille mellom private aktører, ved å tillate nye ideelle barnehager ( uten utbytte ), men ikke tillate nye kommersielle barnehager.
AP170704 Oslo kommune har startet tilsyn med økonomien i kommersielle barnehager for å granske om utbyttene er ulovlig store - og dermed lovstridige.
AP170704 Oslo kommune har fattet fire vedtak mot barnehager : ¶
AP170704 KOMMERSIELL BARNEHAGEAKTØR LANGER UT : - Det virker som det er viktigere at barnehagene er kommunale, enn at det bygges nok barnehager
AP170704 I stedet skal nye barnehager etableres av kommunen eller av ideelle, private aktører.
AP170704 I samarbeidsavtalen mellom Rødt og Ap, SV og MDG fra 2015 slås det fast at det ikke skal gis tilskudd til nye kommersielle barnehager i Oslo.
AP170704 Hittil har de hatt tilsyn hos 14 barnehager , syv av disse sakene er avsluttet.
AP170704 Fakta : Strid om kommersielle barnehager
AP170704 Det er barnehager som har « skilt seg negativt ut » på punktene i loven, for eksempel spesielt lave personalkostnader eller høye husleiekostnader og interntransaksjoner.
AP170704 Av 764 barnehager i Oslo, er 420 private.
AP170704 - Utvidede økonomiske tilsyn har bare rammet barnehager som alle plikter å levere regnskap uansett.
AP170704 - Hun har gjentatte ganger gitt inntrykk av at fire av seks private barnehager hadde snusk i regnskapene og at hun ikke var overrasket over det store omfanget, til tross for at de første barnehagene som ble undersøkt var spesielt utvalgt, sier Begum.
DB170628 For pengene til « De rikeste » kunne vi bygget barnehager , skoler og sykehus.
DA170627 SV vil stoppe muligheten til å ta ut profitt fra velferdstjenester som skattefinansieres, vi vil prioritere å innføre dette i barnehager , barnevern og asylmottak.
DA170627 Oppkjøp og salg av barnehager er blitt big-business.
DA170627 Lønns- og arbeidsvilkårene er ofte dårligere enn i kommunale barnehager .
DA170627 Halvparten av ungene som går i private barnehager går i barnehager eid av de fire største selskapene.
DA170627 Halvparten av ungene som går i private barnehager går i barnehager eid av de fire største selskapene.
DB170626 Norlandia satser på sin side på eldreomsorg, i tillegg til barnehager og pasienthoteller i flere land.
AP170626 Samtidig er private barnehager mer populære enn de kommunale, skriver artikkelforfatteren.
AP170626 Private barnehager og helsetilbud ?
AP170626 At profitt kan være en positiv drivkraft for bedre kvalitet i velferdstjenester, som barnehager , er det mange som overhodet ikke tror på.
AP170625 | Aftenposten mener : Meningsløs kamp mot kommersielle barnehager
AP170625 Rødt-leder Bjørnar Moxnes fikk senere gjennomslag for partiets syn på kommersielle private barnehager .
AP170625 Resultatet er i praksis at kommersielle barnehageeiere ikke får bygge nye barnehager de nærmeste årene, mens døren holdes åpen for ideelle aktører.
AP170625 Flere kommuner styrt av venstresiden har vedtatt stans i etablering av nye kommersielle barnehager .
DB170624 Denne klassiske liberale æreskodeksen er misbrukt om stort og smått til den snart er tømt for all prinsipiell mening ; om heliumballonger, tigging, tagging, private kjølehjørner, hijab, røyking, sexkjøp, stripping, mobiltelefoner i skolen, yoghurt i barnehager , hundebæsj i parken, nynazister i Fredrikstad, aupairer på Oslo vest, surrogati, blasfemi, nyttårsraketter med styr
VG170622 I dag kan eiere av private barnehager ta et såkalt « rimelig utbytte », mens det ikke er lagt begrensninger for asylmottak eller kommersielle aktører i barnevernet.
VG170622 De ønsker en særlig gjennomgang av barnehager , asylmottak og barnevern, og spiller følgende problemstillinger over til Riksrevisjonen : ¶
FV170622 Vi har verdens beste barnehager , mener høyskolelektor.
AA170622 Regjeringen vil nå ha flere ansatte per barn og flere barnehagelærere, både for private og offentlige barnehager .
AA170622 Et nytt forslag om flere ansatte og flere barnehagelærere i norske barnehager blir sendt ut på høring torsdag.
VG170621 Det eneste som sitter på minnet fra 00-tallet er våkenetter, døs, bæsjebleier, løping til og fra barnehager , snørr, kjøkkenpapir, dårlig samvittighet og avslutninger, avslutninger, avslutninger.
DB170621 Brevet beskriver økende forsøpling og bruk av utearealer i bydelen som overnattingssted, med særlig bekymring for områder som brukes av barnehager .
DA170621 Brevet beskriver økende forsøpling og bruk av utearealer i bydelen som overnattingssted, med særlig bekymring for områder som brukes av barnehager .
AP170621 Torbjørn Røe Isaksen ( H ) og Regjeringen vil stramme inn reglene for norske barnehager .
AP170621 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen foreslår nye krav til både kompetanse og bemanning i norske barnehager .
AP170621 barn og flere barnehagelærere, både for private og offentlige barnehager .
AA170621 Vått : Trondheimsregnet dryppet på både barn fra barnehager og voksne fra det kongelige slott under Starmus Open Space.
DA170620 « For å forebygge konflikter og helseplager hos befolkningen, bør ingen skoler, barnehager eller boliger utsettes for støynivåer over støygrensene i T-1442/2012 », skriver hun videre.
DA170620 For skoler og barnehager vil vi etablere tiltak ved støykilden som gjør at beregnede støyverdier for disse trolig vil komme lavere enn støygrensene iht. de kommunale retningslinjene og da svært mye lavere enn de nasjonale.
DA170620 Det nye støysonekartet for politiets planlagte beredskapssenter på Taraldrud viser at verken skoler, barnehager eller boliger i Bydel Søndre Nordstrand blir liggende i « gul » støysone.
DA170620 Beboere, skoler, barnehager og helsemyndigheter protesterer mot det planlagte nye beredspapsenteret for politiet på Taraldrud nord i Ski kommune.
DA170619 | Tilfluktssted for armodens små ¶ 1800-tallets barneasyl skulle redde fattigungene fra « Gadelivets demoraliserende Indflydelse », mens frøbelske barnehager var et pedagogisk tilbud for folk som kunne betale.
DA170619 Dagens barnehager har røtter fra begge retningene.
DA170619 Barna ved Grønland Asyl kom ifølge « Asyl- og Skoletidende » ( gjengitt i « Fra asyl til barnehage : barnehager i Norge i 150 år » ) mellom klokka 6 og 8 og ble henta mellom 18 og 21.
DA170619 Vi hadde tidligere i år en større sak om lærere som begår overgrep i skoler og barnehager , og har generelt latt journalistene våre få gå i dybden på ting som angår mange.
DB170616 Denne uka sendte regjeringen et forslag på høring om å forby heldekkende ansiktsplagg i barnehager og skoler.
DA170616 - Når kommunelegen sier barn ikke lengre kan sove ute, og kommunens støykrav viser skoler og barnehager innenfor gul, plagsom, sone, er det klart at støyen må dempes, mener Wilkinson.
AP170616 Regjeringen vil forby ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng, inkludert barnehager , skoler, universiteter, voksenopplæring og introduksjonsprogram.
AA170616 « Bystyret ønsker at alle nye barnehager som etableres skal være drevet av kommunen eller ideelle aktører og ber rådmannen følge opp dette så langt som mulig bl.a. gjennom reguleringsplaner. » er ¶
AA170616 | Trondheim kommune må legge vekk vedtak om å forby kommersielle barnehager
AA170616 Politikerne kan ikke instruere kommuneadministrasjonen til å sørge for at det kun etableres ideelle private nye barnehager i kommunen, på bekostning av kommersielle.
AA170616 Dersom de ikke selv oppfyller kravet om full barnehagedekning med kommunale barnehager , er det fritt frem for de private.
AA170616 De sier at kommunen ikke kan nekte private barnehager hverken å ta ut profitt eller etablere seg.
AA170616 Bystyrevedtaket om å prioritere ideelle private barnehager, på bekostning av kommersielle barnehager , er kjent ugyldig.
AA170616 Bystyrevedtaket om å prioritere ideelle private barnehager , på bekostning av kommersielle barnehager, er kjent ugyldig.
AA170616 - Sier Trondheim ja til ideelle barnehager , kan de ikke si nei til kommersielle utelukkende fordi disse tar ut utbytte, sier Torbjørn Røe Isaksen.
AA170616 Han viser til at partiet har kjempet mot kommersielle barnehager og lover kamp mot såkalte velferdsprofitører dersom partiet kommer inn på Stortinget til høsten.
DB170615 Flere familier med lave inntekter har fått billigere barnehager og gratis kjernetid.
DA170615 « Vi tror vi vil finne løsninger som innebærer at senteret ikke vil oppleves som en plagsom støykilde for boliger, skoler eller barnehager », heter det i uttalelsen, som for øvrig ikke inneholder forslag til konkrete tiltak utover å holde seg innenfor statens retningslinjer for støygrenser.
DA170615 I tillegg kommer ansatte på skoler og barnehager , samt eldre og andre som er hjemme på dagtid.
DA170615 I det som betegnes som gul støysone, vil det ligge flere skoler og fire barnehager inkludert Tårnåsen skole og Hellerasten skole i Oppegård og Bjørndal skole i Oslo, med totalt rundt 2.000 barn og unge.
AA170615 En ny organisering av kunnskapssektoren skal legge bedre til rette for livslang læring og høy kvalitet i barnehager , skoler og høyere utdanning. 60 statlige arbeidsplasser flyttes ut av Oslo.
AA170615 Arbeidet med digitalisering må sees i sammenheng med alt det andre arbeidet som blir gjort for å utvikle bedre barnehager og skoler.
AA170615 - Vi samler ressursene, kompetansen og virkemidlene staten har for å utvikle bedre barnehager og skoler.
SA170614 | Torbjørn Røe Isaksen : - Ikke lov å forskjellsbehandle barnehager
SA170614 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) ber departementet undersøke om det er lov å prioritere ideelle barnehager foran kommersielle.
SA170614 Kunnskapsdepartementet mener at kommuner ikke kan forskjellsbehandle private og ideelle barnehager ettersom loven gir adgang til å ta ut utbytte for private.
DN170614 Siden 2005 har så å si hele veksten på 46.000 barn i den private barnehagesektoren vært i kommersielle barnehager .
DN170614 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) ber departementet undersøke om det er lov å prioritere ideelle barnehager foran kommersielle.
DN170614 Kommuner som favoriserer ideelle barnehager uten profitt, bryter loven, mener Kunnskapsdepartementet.
DN170614 I samme periode har mer enn 150 ideelle barnehager har forsvunnet.
DN170614 Han er oppgitt etter at departementet nå gjør det klart at de anser forskjellsbehandling av ideelle og kommersielle barnehager som ulovlig.
DN170614 Flere kommuner styrt av partier på venstresiden, som Oslo og Trondheim, har vedtatt at de ikke ønsker nye kommersielle barnehager .
DN170614 Arbeiderpartiet i Trondheim hevder departementet driver ideologisk strid for kommersielle barnehager , skriver Klassekampen.
DB170614 Det kan derfor være behov for en nasjonal regulering av hvordan barnehager , skoler og universiteter skal håndtere et forbud mot plagg som tildekker ansiktet.
BT170614 Selv om det å forby klesplagg i seg selv er illiberalt, er det rett å forby nikab barnehager og skoler.
AA170614 | På tide å stanse kampen mot private barnehager
AA170614 Private barnehager sikrer et mangfold, og foreldrene som har barn der, er ofte svært tilfreds med tilbudet.
AA170614 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) slår fast at norske kommuner ikke kan praktisere en politikk som forhindrer etablering av såkalte kommersielle barnehager .
AA170614 Kunnskapsdepartemenet slår fast at kommunene ikke kan nekte såkalte kommersielle barnehager å etablere seg eller ta ut et rimelig overskudd.
AA170614 I rådhuset er man bekymret for at private barnehager ikke har tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som kommunale barnehager og at voksentettheten er lavere.
AA170614 I rådhuset er man bekymret for at private barnehager ikke har tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som kommunale barnehager og at voksentettheten er lavere.
AA170614 Flertallet i Trondheim har ønsket å forhindre kommersielle barnehager fordi de mener at de tar ut for store utbytter, og at eierne tjener seg rike på kommunale tilskudd og foreldrebetaling.
AA170614 Bystyret i Trondheim vedtok i budsjettet for 2017 at man ønsker at alle nye barnehager som etableres, skal være drevet av kommunen eller ideelle aktører.
AA170614 Barnehageloven regulerer allerede i dag at offentlige tilskudd som private barnehager mottar, skal komme barnehagen til gode.
VG170613 Regjeringen har lansert et forslag om å forby bruk av ansiktsdekkende plagg gjennom hele utdanningsløpet fra barnehager til universiteter.
SA170613 Barnehager , SFO og skoler er naturlige brukergrupper.
NL170613 Men nå ligger et forslag fra regjeringen på bordet : det skal ikke være tillatt å bruke ansiktsdekkende plagg i norske barnehager , skoler, høgskoler eller på universitetene.
NL170613 Det burde egentlig vært strukket enda lenger enn til barnehager og undervisningsinstitusjoner, men det er en bra begynnelse.
BT170613 Barnehager , SFO og skoler er naturlige brukergrupper.
AP170613 | Regjeringen : Ikke lov å forskjellsbehandle ideelle og kommersielle barnehager
AP170613 Men likevel har de avslått søknader fra kommersielle barnehager .
AP170613 Ifølge departementet og Fylkesmannen har ikke Oslo kommune lov til å bruke « ideell » og « kommersiell » som kriterier for å innvilge eller avslå søknader fra private barnehager .
AP170613 I stedet skal nye barnehager etableres av kommunen eller av ideelle, private aktører.
AP170613 I samarbeidsavtalen mellom Rødt og byrådspartiene Ap, SV og MDG slås det fast at det ikke skal gis tilskudd til nye kommersielle barnehager .
AP170613 I samarbeidsavtalen mellom Rødt og Ap, SV og MDG fra 2015, slås det fast at det ikke skal gis tilskudd til nye kommersielle barnehager i Oslo.
AP170613 Da fikk Espira-konsernet, som fra før driver 95 barnehager i Norge, avslag på søknad om tilskudd til to konkrete nye barnehager .
AP170613 Da fikk Espira-konsernet, som fra før driver 95 barnehager i Norge, avslag på søknad om tilskudd til to konkrete nye barnehager.
AP170613 Av 764 barnehager i Oslo, er 420 private.
AP170613 - Oslo har sagt at de vil prioritere kommunal utbygging fremfor å gi tilskudd til nye private barnehager .
AP170613 - Men hvis man ønker at kommuner skal kunne prioritere ideelle fremfor kommersielle barnehager utelukkende fordi sistnevnte tar ut utbytte, må loven endres.
AP170613 - Hvis man ønker at kommuner skal kunne si nei til kommersielle barnehager fordi de er kommersielle, må loven endres, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
AP170613 Barnehager , SFO og skoler er naturlige brukergrupper.
NL170612 Mediene, skoler, barnehager , politikere, forvaltere og alle medborgere vil ha stor nytte av å lære om skoltesamenes historiske skjebne og om deres styrke og kreativitet.
DB170612 - Endelig har også myndighetene sett alvoret i dette og kommer nå på banen med et lovendringsforslag som forbyr dette i barnehager og utdanningsinstitusjoner.
DB170612 ( Dagbladet ) : Mandag sendte regjeringen ut et lovforslag på høring som går ut på at de ønsker å forby ansiktsdekkende plagg i barnehager og utdanningsinstitusjoner.
DA170612 Samtidig viste tall fra Statistisk sentralbyrå i slutten av mai at siden dagens regjering fikk makten i 2013, har antallet barn i offentlige barnehager sunket med 6.775, ifølge Klassekampen.
DA170612 Oslo kommune får si nei til å støtte private barnehager fordi de vil dekke behovet selv.
DA170612 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener det rødgrønne byrådet i Oslo driver kampanje mot private barnehager .
DA170612 Espira klaget, men i begynnelsen av mai sa Fylkesmannen seg enig i at Oslo kommune selv kan velge å avvise private barnehager så lenge kommunen selv etablerer de plassene som er nødvendig for å oppfylle retten til barnehageplass.
DA170612 Det er første gang man har registrert en klar reduksjon i antallet barn i offentlige barnehager .
DA170612 - Så lenge kommunen sørger for retten til barnehageplass, så kan ikke jeg som statsråd gripe inn i om de bygger i egen regi, men jeg kan ha en veldig sterk politisk mening om at det er dårlig politikk, fordi det betyr at barnehager som er planlagt ikke får starte, sier han.
BT170612 - Vi ønsker ikke ansiktsdekkende plagg i barnehager , skoler eller universiteter.
AP170612 Regjeringen vil forby bruk av ansiktsdekkende plagg i alle barnehager og utdanningsinstitusjoner som skoler, høyskoler og universiteter.
AP170612 Regjeringen vil forby ansiktsdekkende plagg for elever og ansatte i norske barnehager og skoler.
AP170612 Forslaget som regjeringen nå sender på høring gjelder hele utdanningsløpet - både private og offentlige utdanningsinstitusjoner, fra barnehager til høyere utdanning, introduksjonsprogram for flyktninger og norskopplæring for nyankomne innvandrere.
AP170612 Alle barnehager og skoler ¶
AP170612 - Vi ønsker ikke ansiktsdekkende plagg i barnehager , skoler eller universiteter.
AA170612 Han har imidlertid tiltro til at skoler og barnehager vil bruke godt skjønn i praktiseringen.
AA170612 En samlet komité gikk i stedet inn for å be regjeringen fremme en ny handlingsplan for fysisk aktivitet ikke bare i skolen, men også i barnehager , på arbeidsplasser, i eldreomsorgen og flere andre samfunnsområder. ( ©NTB ) ¶
BT170610 Hadde ikke vi hatt barnehager med assistenter, vikarer eller fagarbeidere, ja da hadde vi selv måttet være hjemme med barna.
AA170610 Besøker menigheter, skoler, barnehager , arbeidsplasser, snakker med politikere, folk på gater og kafeer.
AA170610 Besøker menigheter, skoler, barnehager , arbeidsplasser, snakker med politikere, folk på gater og kafeer.
NL170609 Vi vil også kunne bli mere " hands on " i det daglige « åpningsvinduet » og utvikle tilbud, for eksempel rettet mot barn og unge i skoler og barnehager .
DA170609 På folkemøtet fortalte foreldre at de selv må pusse opp nedslitte barnehager og donere leker til barnehagene, fordi de ikke har råd til å kjøpe inn selv.
AP170609 Rundt 10.000 barn fra barnehager og skoler var til stede da ulykken skjedde på Dyrskuens første åpningsdag, skriver avisen.
AA170609 Rundt 10.000 barn fra barnehager og skoler var til stede da ulykken skjedde på Dyrskuens første åpningsdag, skriver avisen. ( ©NTB ) ¶
BT170608 - Den har vært lærerik, og nå når rammebetingelsene er klare, kan vi jobbe sammen for å skape gode og trygge barnehager .
AA170608 Samtidig med at det ble innført, ble det også gitt 60 millioner kroner i tilskudd til svømmeopplæring i barnehager i 2016 og 2017, og forslag om ytterligere 40 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett i 2017.
AA170608 Samtidig med at det ble innført, ble det også gitt 60 millioner kroner i tilskudd til svømmeopplæring i barnehager i 2016 og 2017, og forslag om ytterligere 40 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett i 2017.
SA170607 Vi har verdens beste barnehager , mener høyskolelektor.
SA170607 TYPISK NORSK : Lek og medbestemmelsesrett, er noe av det som står sentralt i norske barnehager .
SA170607 TALL : Til sammen var det 282.600 barn i private og offentlige barnehager i 2016, 959 færre enn i 2015.
SA170607 Mens barnehager i andre land ofte har utdanning i fokus, står leken sentralt i norske barnehager , forteller Strømøy.
SA170607 Mens barnehager i andre land ofte har utdanning i fokus, står leken sentralt i norske barnehager, forteller Strømøy.
SA170607 EKSPERT : Tone Strømøy har forsket mye på norske barnehager .
SA170607 - Vi har verdens beste barnehager
SA170607 - Norske barnehager er ikke så gode på å bruke andre instanser, der bør vi bli bedre.
SA170607 - Jeg pleier generelt å si at vi har verdens beste barnehager i Norge, men den kan selvfølgelig alltid bli bedre og kvaliteten varierer fra barnehage til barnehage, sier hun.
DB170607 Neste kan for eksempel være plukk-opp-steder i forlengelse av barnehager , sier Andreassen.
DA170607 Overgangen fra moderne basebarnehager i sentrum til dårlige og slitne barnehager på Holmlia var stor.
BT170607 Vi har verdens beste barnehager , mener høyskolelektor.
BT170607 TYPISK NORSK : Lek og medbestemmelsesrett, er noe av det som står sentralt i norske barnehager .
BT170607 TALL : Til sammen var det 282.600 barn i private og offentlige barnehager i 2016, 959 færre enn i 2015.
BT170607 Mens barnehager i andre land ofte har utdanning i fokus, står leken sentralt i norske barnehager , forteller Strømøy.
BT170607 Mens barnehager i andre land ofte har utdanning i fokus, står leken sentralt i norske barnehager, forteller Strømøy.
BT170607 EKSPERT : Tone Strømøy har forsket mye på norske barnehager .
BT170607 - Vi har verdens beste barnehager
BT170607 - Norske barnehager er ikke så gode på å bruke andre instanser, der bør vi bli bedre.
BT170607 - Jeg pleier generelt å si at vi har verdens beste barnehager i Norge, men den kan selvfølgelig alltid bli bedre og kvaliteten varierer fra barnehage til barnehage, sier hun.
BT170607 Vi har verdens beste barnehager , mener høyskolelektor.
BT170607 TYPISK NORSK : Lek og medbestemmelsesrett, er noe av det som står sentralt i norske barnehager .
BT170607 TALL : Til sammen var det 282.600 barn i private og offentlige barnehager i 2016, 959 færre enn i 2015.
BT170607 Mens barnehager i andre land ofte har utdanning i fokus, står leken sentralt i norske barnehager , forteller Strømøy.
BT170607 Mens barnehager i andre land ofte har utdanning i fokus, står leken sentralt i norske barnehager, forteller Strømøy.
BT170607 EKSPERT : Tone Strømøy har forsket mye på norske barnehager .
BT170607 - Vi har verdens beste barnehager
BT170607 - Norske barnehager er ikke så gode på å bruke andre instanser, der bør vi bli bedre.
BT170607 - Jeg pleier generelt å si at vi har verdens beste barnehager i Norge, men den kan selvfølgelig alltid bli bedre og kvaliteten varierer fra barnehage til barnehage, sier hun.
AP170607 Vi har verdens beste barnehager , mener høyskolelektor.
AP170607 TYPISK NORSK : Lek og medbestemmelsesrett, er noe av det som står sentralt i norske barnehager .
AP170607 TALL : Til sammen var det 282.600 barn i private og offentlige barnehager i 2016, 959 færre enn i 2015.
AP170607 Mens barnehager i andre land ofte har utdanning i fokus, står leken sentralt i norske barnehager , forteller Strømøy.
AP170607 Mens barnehager i andre land ofte har utdanning i fokus, står leken sentralt i norske barnehager, forteller Strømøy.
AP170607 EKSPERT : Tone Strømøy har forsket mye på norske barnehager .
AP170607 - Vi har verdens beste barnehager
AP170607 - Norske barnehager er ikke så gode på å bruke andre instanser, der bør vi bli bedre.
AP170607 - Jeg pleier generelt å si at vi har verdens beste barnehager i Norge, men den kan selvfølgelig alltid bli bedre og kvaliteten varierer fra barnehage til barnehage, sier hun.
SA170606 Etter flere opptrappinger har 357 medlemmer vært i streik, og samtlige 20 barnehager i selskapet var tatt ut i streik.
SA170606 Regjeringen vil bruke 44, 5 millioner kroner for å få et tettere samarbeid mellom skoler og lærerutdanninger og mellom barnehager og utdanninger for barnehagelærere.
SA170606 Det vil vi gjøre ved at studentene får mer praksis i skoler og i barnehager som er ekstra gode på å ta imot, veilede og legge til rette for studenter, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
SA170606 Bedre samarbeid mellom skoler og lærerutdanninger, barnehager og barnehagelærerutdanninger er et av fire overordnede mål i strategien.
SA170606 Andre tiltak i strategien er å styrke programforskningen i Forskningsrådet som er knyttet til lærerutdanningene, samt innføre en innovasjonsordning hvor barnehager , skoler, kommuner og fylkeskommuner - sammen med forskere - kan søke om penger til å prøve ut og evaluere virkningen av nye tiltak.
SA170606 Hun erfarer at barnehager og skoler er veldig gode på å følge opp barn rett etter et dødsfall, men at mye av oppfølgingen forsvinner på sikt.
DA170606 Vi ønsker oss gjerne en debatt der tilbudet til barna, barnehagens rolle i utdanningsløpet og hvordan kommunale og private barnehager kan spille hverandre gode, hjertelig velkommen.
DA170606 Til slutt et hjertesukk : Vi forstår at Rødt ikke er opptatt av kvalitet og innhold i barnehager .
DA170606 Telemarksforskning understreker for øvrig at disse kommunale kostnadshoppene bekrefter behovet for en mer forutsigbar finansieringsordning for private barnehager , noe vi og andre aktører har bedt om i årevis.
DA170606 Mangelen på kostnadsvekst i kommunale barnehager skyldes delvis at kostnadsveksten var særlig høy fra 2013 til 2014, og variasjon i de kommunale pensjonsutgiftene ser ut til å være en forklaring på den ujevne kostnadsutviklingen.
DA170606 LES OGSÅ : - Hvorfor skal aksjeselskap drive barnehager ?
DA170606 Kvadsheim bruker rapporten som argument for at pensjonskostnadene er lavere i private barnehager enn i kommunale.
DA170606 Kostnadsforskjellen mellom kommunale og private barnehager er mindre enn noen gang.
DA170606 Korstoget mot private barnehager skygger for øvrige viktige barnehagedebatter.
DA170606 Kommunen skal kontrollere at Espira benytter sine tilskudd til det de er ment for, så foreldre med barn i norske barnehager enten barnehagene har sånn eller slik eierform kan være helt trygge på at tilskuddene går til barnehagedrift i tråd med Barnehageloven.
DA170606 Dette sikrer at vi kan tilby gode barnehager til barn og foreldre, og at våre ansatte kan ha trygge og gode arbeidsplasser.
DA170606 Det å gå med overskudd er nødvendig for at vi skal kunne vedlikeholde våre barnehager, drive målrettet kompetanseutvikling av de ansatte og stadig videreutvikle barnehagetilbudet til barna som går i våre barnehager .
DA170606 Det å gå med overskudd er nødvendig for at vi skal kunne vedlikeholde våre barnehager , drive målrettet kompetanseutvikling av de ansatte og stadig videreutvikle barnehagetilbudet til barna som går i våre barnehager.
DA170606 Det er altså ikke slik at private barnehager har lagt seg på lave pensjonskostnader.
BT170606 Barnehagen er én av to barnehager som har vært helt stengt siden streiken startet 5. mai.
BT170606 mai ble to barnehager stengt.
BT170606 13 barnehager var helt stengt, mens de syv siste hadde begrenset åpningstid.
BT170606 Hun erfarer at barnehager og skoler er veldig gode på å følge opp barn rett etter et dødsfall, men at mye av oppfølgingen forsvinner på sikt.
BT170606 Vi burde være enige om at det skal være flere, ikke færre, barnehager i byen vår.
BT170606 Tilgjengelige og gode barnehager er viktig på så mange områder.
BT170606 Private barnehager driver ofte mer effektivt en de offentlige, og de klarer også å bygge barnehager for en lavere pris, ifølge en rapport av konsulentselskapet PWC.
BT170606 Private barnehager driver ofte mer effektivt en de offentlige, og de klarer også å bygge barnehager for en lavere pris, ifølge en rapport av konsulentselskapet PWC.
BT170606 Leder i Rødt Bergen, Marte Teigen, vil at byrådet i Bergen skal følge andre store byer ved å kommunalisere private barnehager ( BT 14. mai ).
BT170606 Innfallsvinkelen er at de er mot profitt, og av ideologiske hensyn ønsker kommunale barnehager .
BT170606 I realiteten spiser kommunale barnehager mer penger av fellesskapet enn de private.
BT170606 Hvis byrådet starter en kommunalisering, sterkere regulering eller begrensning på barnehager , vil Bergen mangle barnehageplasser.
BT170606 FLERE : Vi burde være enige om at det skal være flere, ikke færre, barnehager i byen vår, skriver innsenderne.
BT170606 Det er en myte laget av venstresiden at private barnehager suger penger ut av kommunen.
AP170606 Hun erfarer at barnehager og skoler er veldig gode på å følge opp barn rett etter et dødsfall, men at mye av oppfølgingen forsvinner på sikt.
AA170606 Etter flere opptrappinger har 357 medlemmer vært i streik, og samtlige 20 barnehager i selskapet var tatt ut i streik.
AA170606 Vi innfører også en innovasjonsordning hvor barnehager , skoler, kommuner og fylkeskommuner kan søke om penger til å prøve ut og evaluere virkningen av nye tiltak, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
AA170606 Det vil vi gjøre ved at studentene får mer praksis i skoler og i barnehager som er ekstra gode på å ta imot, veilede og legge til rette for studenter, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
AA170606 Den nye strategien skal gi bedre samarbeid mellom skoler og lærerutdanninger, barnehager og barnehagelærerutdanninger.
AA170605 Denne utvikling i retning av økt privatisering ser vi også i Norge idet barnehager , sykehjem og barnevernsinstitusjoner legges ut på anbud, og der enkelte tjener seg rike på velferd.
AA170605 Når vi spiller denne sangen i barnehager eller på skoler, lyttes det ordentlig.
VG170602 Han vil vektlegge at det skal gjennomsyre hele byen fra barnehager til aldershjem at Oslo blir Europas miljøby i 2019.
BT170602 I norske, private barnehager har nesten alle ytelsespensjon.
BT170602 For øvrig : At det blir galt å sammenligne pensjonsordningene i Akasia med ordningen i offentlige barnehager , slik det hevdes i innlegget, er også en påstand som er høyst diskuterbar.
BT170602 Fakta er motsatt - nesten ingen private barnehager har innskuddspensjon !
BT170602 Derfor er det mer relevant å sammenligne private barnehager med offentlige barnehager , enn med annen næringsvirksomhet.
BT170602 Derfor er det mer relevant å sammenligne private barnehager med offentlige barnehager, enn med annen næringsvirksomhet.
BT170602 Den ansatte ber ikke om en pensjonsordning ingen andre private barnehager har.
BT170602 Bjørn Møllers innlegg om Akasia-streiken kan fort lede en til å tro at de også er tilbudt en god pensjon, men at de Akasia-ansatte i stedet ber om en pensjonsordning som ingen andre i private barnehager har.
AA170602 mer enn 1000 barn fra barnehager og skoler i Iladalen, for å lære om natur og miljø på et av årets arrangementer.
DB170601 ¶ STREIK : Ansatte i 20 barnehager i selskapet Akasia streiker over pensjonsordningen.
DB170601 Det er en høy risiko for at store kommersielle selskaper som driver barnehager i Norge kan bruke dette eksempelet til å svekke pensjonsordningene til svært mange flere.
DB170601 Ansatte i 20 barnehager i det kommersielle kirkekonsernet Akasia streiker for en rettferdig og livslang pensjon.
BT170601 Det blir galt å sammenligne med ansatte i offentlige barnehager , for i offentlig sektor har alle ansatte uansett yrke ytelsesbasert pensjon.
AP170601 Stadig flere barnehager lager sin egen vinter.
NL170531 Vil ikke Balsfjord kommune ha fastboende i distriktene /Malangen, folk i kanskje fertil alder, folk med unger til å fylle opp skoler og barnehager , folk til å bidra til lokalmiljøet gjennom lag og foreninger ? spør Rune Morten Myreng.
NL170531 Vil ikke Balsfjord kommune ha fastboende i distriktene /Malangen, folk i kanskje fertil alder, folk med unger til å fylle opp skoler og barnehager , folk til å bidra til lokalmiljøet gjennom lag og foreninger ? 3.
DN170531 Brødrene Kristian og Roger Adolfsen har bygd et milliardimperium basert på eldreomsorg, barnevern, barnehager , asylmottak og reiseliv.
DB170531 « Overskudd » er selvsagt helt nødvendig for å kunne styrke barnehageeiernes evne til vedlikehold, fornyelse og ikke minst finansiell kapasitet til å bygge nye barnehager .
DB170531 Samtidig viser undersøkelsen at foreldre med barn i private barnehager, er mer fornøyd med lokaler, leker og utstyr enn foreldre med barn i kommunale barnehager .
DB170531 Samtidig viser undersøkelsen at foreldre med barn i private barnehager , er mer fornøyd med lokaler, leker og utstyr enn foreldre med barn i kommunale barnehager.
DB170531 Langt viktigere er det imidlertid at hvis ikke private penger hadde blitt brukt til å bygge barnehager , hadde vi hatt langt færre barnehageplasser enn vi har i dag.
DB170531 Kanskje ble det heller press på å bygge barnehager fordi damene begynte å jobbe.
DB170531 Ikke minst hadde vi hatt færre unger som starter på skolen med ranselen full av sosial kapital, og med kunnskaper om så mye mer enn 70-tallets potettrykk, fordi barnehager er pedagogikk, ikke bare tilsyn.
DB170531 I dag er over 3000 av landets 6000 barnehager private.
DB170531 Det samme gjelder mattilbudet, 46 prosent er svært fornøyd med mattilbudet i private barnehager , mens andelen er 34 prosent i kommunale.
DB170531 Det er visst ingen som helt vet om det var utbygging av barnehager , eller « daghjem » som det het på 70-tallet, som førte til at flere og flere kvinner begynte å jobbe.
DB170531 Den neste revolusjonen når det gjelder barnehager , må være hvordan man kan bruke prissystemet for å sikre at også den siste lille andelen barn som ikke går i barnehage, får et tilbud.
DB170531 De ansatte i både kommunale og private barnehager er omfattet av tariffavtaler, og har blant markedets aller beste pensjonsløsninger.
DB170531 - Hvis ikke private penger hadde blitt brukt til å bygge barnehager , hadde vi hatt langt færre barnehageplasser enn vi har i dag, og færre kvinner i heltidsstillinger, skriver artikkelforfatteren.
DA170531 Telemarksforskning lagde i 2016 rapporten « kostnader i barnehager 2014 » på bestilling fra utdanningsdirektoratet.
DA170531 Resultatet er at skattepenger som er bevilget til å sikre gode barnehager finner veien til bankkontoer i skatteparadiser.
DA170531 Kjernen av denne debatten er spørsmålet om hvorvidt det er greit eller ikke at private skal kunne berike seg selv på våre skattekroner og profitere på barnehager .
DA170531 I så fall kan de jo bare gå over til å bli en ideell stiftelse, og på den måten få fred fra plagsomme Rødt-politikere som krever at hver skattekrone bevilget til barnehager skal gå til å drifte barnehager .
DA170531 I så fall kan de jo bare gå over til å bli en ideell stiftelse, og på den måten få fred fra plagsomme Rødt-politikere som krever at hver skattekrone bevilget til barnehager skal gå til å drifte barnehager.
DA170531 Faktum er at gigantselskapene som i dag håver inn enorme summer på å drifte barnehager , asylmottak, barnevern og renovasjon ikke gjør det fordi de er så lidenskapelig opptatt av barnas beste, søppeltømming eller asylsøkeres velferd.
DA170531 Arbeiderpartiet må på banen og forklare hvorfor de mener det er greit at private beriker seg på barnehager .
DA170531 mai, å svare på hvorfor aksjeselskaper burde få drive og ta ut profitt fra norske barnehager .
DA170531 | Vurderer infoplikt om barnehager til innvandrerforeldre ¶
BT170531 Skoler og barnehager skulle bli tobakksfrie, og lokaler og transportmidler fikk røykeforbud.
AP170531 | Isaksen vurderer infoplikt om barnehager til innvandrerforeldre ¶
SA170530 Leverandør til sivil sektor innen petroleumsvirksomhet, bygg og anlegg, samt offentlige prosjekter som barnehager , skoler, omsorgsboliger, sykehus osv.i ¶
DB170530 Måneden vi skal spise oss gjennom farvel til barnehager , skoleklasser og fritidsaktiviteter.
AP170530 Steinerbarnehagene har 50 barnehager med rundt 2000 barn.
AP170530 Norsk Montessoriforbund har 40 barnehager med 1400 barn.
AP170530 Norlandia har 60 barnehager med 4000 barn.
AP170530 Norlandia barnehager kjører derimot på, også overfor de yngste.
AP170530 Nettbrett er det verktøyet flest barnehager ønsker seg.
AP170530 Kanvasbarnehagene har 63 barnehager med cirka 4000 barn.
AP170530 Fus-barnehagene har 175 barnehager med til sammen 13 000 barn.
AP170530 Espira har 95 barnehager med noe over 9000 barn.
AP170530 Aftenposten har kontaktet de store private barnehagekjedene og flere kommunale barnehager i Oslo-området med spørsmål om hvordan de bruker digitale verktøy.
AP170530 - Alle barna i våre barnehager skal møte digital praksis, tilpasset alder.
VG170529 I tillegg er velferdsstatens institusjoner, som for eksempel skoler, barnehager , helsestasjoner og barnevern viktige verktøy for å sikre alle barn gode muligheter.
NL170529 Uten disse inntektene hadde staten ikke vært i stand til å finansiere sykehus med fødestuer, barnehager , skoler, universiteter, infrastruktur som veier og jernbane og sykehjem.
NL170529 Hvis det er riktig som ferske analyser viser, at svart arbeid påfører Norge et tap på minst 40 milliarder kroner årlig i skatter og avgifter, så er det sykehjemsplasser, barnehager , skoler, veier og toglinjer vi ikke får bygd.
DB170529 Den har skapt arbeidsplasser og tilflytting, som har gjort det mulig å holde butikker, skoler og barnehager i drift.
DA170529 Er det en bløff å sette av 10 millioner til asfaltering, 16 millioner til utbedring av kaier i friområder, 10 millioner til rehabilitering av barnehager og nærmere 50 millioner til vedlikehold av vår store eiendomsmasse ?
DA170529 Det gjelder både sykehjem, skoler, barnehager , bofellesskap og kommunale boliger.
BT170528 Vi går på jobb hver eneste dag for å skape en trygg og forutsigbar hverdag for barna i våre barnehager , for foreldrene og for våre ansatte.
BT170528 TRYGG HVERDAG : Vi går på jobb hver eneste dag for å skape en trygg og forutsigbar hverdag for barna i våre barnehager, for foreldrene og for våre ansatte, skriver Inger Marie Guddal Einan, daglig leder i Kidsa Barnehager .
BT170528 TRYGG HVERDAG : Vi går på jobb hver eneste dag for å skape en trygg og forutsigbar hverdag for barna i våre barnehager , for foreldrene og for våre ansatte, skriver Inger Marie Guddal Einan, daglig leder i Kidsa Barnehager.
BT170528 Overskuddet i private barnehager , så vel som andre norske selskaper, settes som regel inn igjen i bedriften som nye investeringer.
BT170528 I tillegg har private barnehager lavere sykefravær og jevnt over en høyere andel av pedagoger og faglærte på jobb.
VG170527 Her er det en populær tursti for både barnehager og andre.
SA170527 De store pengene i byens budsjett brukes på skoler, barnehager , vann, vei, kloakk, pleie og omsorg.
BT170527 KIDSA : I fjor innkasserte selskapet til barnehagebaron Rolf Tore Andersen 215 millioner kroner på blant annet salg av Kidsa barnehager .
BT170527 Dette er barnehager som har mottatt millioner i offentlige tilskudd og foreldrebetaling, skriver Marte Teigen ( R ).
BT170527 Bergen kan på samme måte som andre byer sette foten ned for nye kommersielle barnehager .
BT170527 | Barnehager skal være et felles gode ¶
DB170526 Det skal tas på alvor om disse holdningene sprer seg i barnehager og skoler.
BT170526 Samtidig endret kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) kravene til vikarer i barnehager .
AA170526 Samtidig endret kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) kravene til vikarer i barnehager .
SA170525 Uten disse inntektene hadde staten ikke vært i stand til å finansiere sykehus med fødestuer, barnehager , skoler, universiteter, infrastruktur som veier og jernbane og sykehjem.
SA170525 Hvis det er riktig som ferske analyser viser, at svart arbeid påfører Norge et tap på minst 40 milliarder kroner årlig i skatter og avgifter, er det sykehjemsplasser, barnehager , skoler, veier og toglinjer vi ikke får bygd.
DA170524 r sikkert mange svar på det spørsmålet, men faktum er i hvert fall at over 50 prosent av dagens barnehager i Norge er private og mange av disse har valgt AS som eierform, noe som tydeligvis har vært ganske vellykket siden disse har bidratt til nær full barnehagedekning, og at foreldrene i private barnehager gjennomgående er mer fornøyde med barnehagen enn foreldre med barn i kommunale barnehager.
DA170524 dagens barnehager i Norge er private og mange av disse har valgt AS som eierform, noe som tydeligvis har vært ganske vellykket siden disse har bidratt til nær full barnehagedekning, og at foreldrene i private barnehager gjennomgående er mer fornøyde med barnehagen enn foreldre med barn i kommunale barnehager .
DA170524 Samtlige av Espiras 95 barnehager har tariffavtale inngått mellom Private Barnehagers Landsforbund og Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta.
DA170524 Pensjonsavtalen som gjelder for private barnehager tilsluttet PBL er for øvrig en ytelsesbasert ordning som er minst like god som tilsvarende ordning i kommunal sektor.
DA170524 Men vi mener like sterkt at denne debatten må føres med sannferdige argumenter, og respekt for den jobben som hver dag utføres av titusenvis av engasjerte ansatte i private barnehager .
DA170524 Jeg kan forsikre Kvadsheim om at det i hele Espiras organisasjon, fra barnehagenivå og til ledelsesnivå, finnes dyktige og svært engasjerte ansatte som hver dag jobber for å gi barna i våre barnehager en best mulig barnehagetid.
DA170524 I Espira jobber vi kontinuerlig med kompetanseheving for alle ansatte og med å øke pedagogandelen i våre barnehager .
DA170524 Hver eneste krone Espira mottar de fra 45 kommunene der vi driver barnehager går til det de er ment for, i tråd med Barnehagelovens forskrift om finansiering av ikke-kommunale barnehager .
DA170524 Hver eneste krone Espira mottar de fra 45 kommunene der vi driver barnehager går til det de er ment for, i tråd med Barnehagelovens forskrift om finansiering av ikke-kommunale barnehager.
DA170524 Det er sikkert mange svar på det spørsmålet, men faktum er i hvert fall at over 50 prosent av dagens barnehager i Norge er private og mange av disse har valgt AS som eierform, noe som tydeligvis har vært ganske vellykket siden disse har bidratt til nær full barnehagedekning, og at foreldrene i private barnehager gjennomgående er mer fornøyde med barnehagen enn foreldre med barn i kommunale barnehager.
DA170524 mai et leserinnlegg på trykk der han spør hvorfor aksjeselskap skal drive barnehager .
BT170524 | Trapper opp Akasia-streiken : Seks nye barnehager rammes ¶
BT170524 STENGT : Ved flere stengte barnehager har foreldre tatt initiativ til foreldrestyrt barnepass mens streiken pågår.
AA170524 Rundt 1.500 barn blir rammet når ansatte ved ytterligere seks barnehager i Bergen tas ut i streik fra mandag.
AA170524 Ifølge Bergens Tidende betyr dette at ytterligere fire barnehager blir stengt, noe som gjør at totalt 13 av Akasias 20 barnehager er stengt fra og med mandag.
AA170524 Ifølge Bergens Tidende betyr dette at ytterligere fire barnehager blir stengt, noe som gjør at totalt 13 av Akasias 20 barnehager er stengt fra og med mandag.
BT170523 Siden forrige opptrapping har åtte barnehager vært helt stengt, og ifølge Akasia har rundt 1200 barn stått uten et fullverdig barnehagetilbud.
AA170523 ) I dag er Kystadhaugen stadig like populær og besøkes daglig av barnehager , skoleklasser, lekende unger, joggere og mange turgåere med eller uten hund.
AA170522 Ryjord sier de oppfordrer SFO og barnehager til å legge inn dagsflukter til sentrum disse dagene.
DA170521 Hanshaugen er den eneste bydelen i Oslo uten flerbrukshall, Bydelen trenger også skoler, barnehager og samlingssteder for bydelen, sier han.
VG170520 Vi vil prioritere å innføre dette i barnehager , barnevern og asylmottak.
DB170520 Offentlige barnehager slipper eiendomsskatt.
DB170520 Det gjør ikke private barnehager : - Går ut over barna ¶
DB170520 - Barnehageloven og rammeplanen for barnehager er tydelig på hva som skal være barnehagens innhold.
DB170520 ( Dagbladet ) : Høyre i Oslo vil pålegge barnehager i hovedstaden å drive norskundervisning av barna.
BT170520 | Foreldre låner barnehager for å passe barn under streiken ¶
AP170520 Sørge for at kommunene som er en veldig stor arbeidsgiver har midler til å gjennomføre kompetanseløft for ansatte i blant annet skole, barnehager eldreomsorg.
SA170519 | Stadig flere barnehager tilbyr mykere barnehagestart ¶
SA170519 Siden har mange barnehager lært av Jåttå.
BT170519 Litt forenklet kan vi si at alle norske barnehager har en tryggere ordning enn den kirkekonsernet Akasia nå tilbyr.
BT170519 Både i kirken og alle andre norske barnehager har de enten den ordningen ansatte i Akasia hadde, eller den som de ansatte nå krever.
BT170519 Alle andre, både i barnehager og i kirken, har en ordning som er kjønnsnøytral og livsvarig.
VG170518 Og ikke minst at vi må få slutt på homo som skjellsord - skoler og barnehager må få en plikt til å forebygge og forhindre.
DB170518 Dette på tross av at kommersielle barnehager var en bærebjelke i Halvorsens stolte barnehageløft, og preget regjerings-SV.
DB170518 Indeksen tar ikke hensyn til offentlige tjenester som utdanning, helse og barnehager , tjenester som tilbys nettopp for å motvirke ulikhet.
DA170518 » Med andre ord mener Arbeiderpartiet fortsatt at aksjeselskaper skal få drive blant annet barnehager .
DA170518 « Utgangspunktet for at investorer skal investere i en bedrift eller en sektor, i dette tilfellet barnehager , er at de tror at de kan få en merverdi til investeringen som overstiger ordinær bankrente.
DA170518 « Gi kommuner adgang til å stille samme krav til private og offentlige barnehager .
DA170518 Mellomlegget blir ren profitt for eierne av kommersielle barnehager .
DA170518 Likevel er det fritt fram for selskaper som ønsker å profittere på barnehager .
DA170518 Hvis Arbeiderpartiet tror litt flere krav og tilsyn er nok for at barnehager eid av aksjeselskaper skal slutte å ta ut profitt, er de ganske naive.
DA170518 Fra myndighetene får Espira tilskudd for å dekke pensjon tilsvarende 13 prosent av lønnsutgiftene i kommunale barnehager .
DA170518 DEBATT : Hvis Arbeiderpartiet tror litt flere krav og tilsyn er nok for at barnehager eid av aksjeselskaper skal slutte å ta ut profitt, er de ganske naive.
DA170518 ( NTB ) ¶ | - Hvorfor skal aksjeselskap drive barnehager ?
BT170518 STENGT : Akasia Sædalen barnehage er én av åtte barnehager som er helt stengt som følge av streiken.
BT170518 I tillegg har seks andre barnehager begrenset åpningstid.
BT170518 mai, er åtte barnehager helt stengt.
BT170518 januar 2016, da ti barnehager ble overdratt fra Bergen kirkelige fellesråd til konsernet Akasia.
BT170518 Etter hva jeg klarer å forstå, er utgangspunktet for konflikten at de ansatte fikk endret pensjonsordning da 10 barnehager som var i Bergen Kirkelige Fellesråd ble overdratt til Akasia.
BT170518 Ansatte i Akasias barnehager streiker fordi partene ikke er enige om hvilken pensjonsordning de ansatte skal ha.
AP170518 Private barnehager vil for første gang forplikte seg til å oppfylle retten til barnehageplass, til å følge kommunens rutiner i barnevernssaker, til å delta i foreldreundersøkelser og til å samarbeide med helsestasjonene og skolene våre.
AP170518 Nye barnehager kan vi stille krav til. sier Tellevik Dahl.
AP170518 Jo, at alle barn i Oslo skal få et godt barnehagetilbud, at private og kommunale barnehager skal bidra til at Oslo er en foregangskommune i kvalitetsarbeid i barnehagesektoren og mye annet fint.
AP170518 I dag er det sånn i kommunale barnehager at tre voksne har ansvar for ni småbarn, mens de i private barnehager kan ha ansvar for opptil 14, sier Evenrud.
AP170518 I dag er det sånn i kommunale barnehager at tre voksne har ansvar for ni småbarn, mens de i private barnehager kan ha ansvar for opptil 14, sier Evenrud.
AP170518 Den får betydning for alle eksisterende private barnehager , det har vi ikke hatt før.
AP170518 Byrådet i Oslo vil ikke ha flere kommersielle barnehager i byen.
AP170518 - Men vi har høyere andel pedagogiske utdannede i våre barnehager enn det Oslo kommune har, sier Olsen.
AA170518 Roald Arentz ( R ) foreslo 50 millioner til helse- og velferdssektoren og til barnehager .
SA170516 Og de dannet starten på et langt tog av barnehager og skoler.
DA170516 SV vil stoppe muligheten til å ta ut profitt fra velferdstjenester som skattefinansieres, vi vil prioritere å innføre dette i barnehager , barnevern og asylmottak.
VG170515 Et godt kvalifisert hjelpeapparat som jobber utadrettet kan bidra med kunnskap om hvordan vi kan lage gode, inkluderende oppvekstmiljøer, enten det skjer i barnehager , skoler eller på fritidsarenaene - alle helt avgjørende møtepunkter for barn og unges trivsel og opplevelse av å bli inkludert.
DA170515 Kommunedelsutvalgene må sikre god kontakt med innbyggerne og med lokale organisasjoner, institusjoner, skoler og barnehager og være representert i styrene.
AA170515 Dette gjør vi fordi vi ellers ukentlig får henvendelser fra barnehager om vi vil komme på besøk, eller om de kan få komme til oss.
DB170514 Fire nye barnehager blir berørt.
AA170514 Fire nye barnehager blir berørt.
SA170513 En svært fornuftig trasé da bussen da ville betjene svært mange fastboende på Stangeland i tillegg til barnehager , Sandnes vgs.
DB170512 Konsekvensen vil være at ansatte i skole, barnehager eldreomsorg og helsevesen står i fare for å sies opp, tilbudet til befolkningen blir dårligere ¶
SA170511 | Mer til svømming i barnehager
SA170511 Potten til svømming i barnehager utvides.
DA170511 Hun mener manglende øremerking av midler til innsats i barnehager og skoler eller på rusfeltet innebærer at pengene like gjerne kan ende opp til asfalt.
AA170511 Standardiserte barnehager , standardiserte skoler med standardiserte prøver.
VG170510 Regjeringen bevilger 200 millioner ekstra til tidlig innsats for de minste barna i skoler og barnehager .
VG170510 HAR MED PENGER : Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) og regjeringen punger ut enda flere millioner for tidlig innsats i barnehager , SFO og skoler.
SA170510 | Rogaland får 3,6 millioner til svømming i barnehager
SA170510 Rogaland får over 70 prosent av økningen i potten til svømming i barnehager .
DN170510 Regjeringen bevilger 200 millioner ekstra til tidlig innsats for de minste barna i skoler og barnehager .
DA170510 Hadde det ikke vært for inntektene fra petroleumssektoren hadde vi ikke fått bygd ut skoler og barnehager , hvor mange av Fagforbundets medlemmer jobber, påpeker Søviknes.
DA170510 Hadde det ikke vært for inntektene fra petroleumssektoren hadde vi ikke fått bygd ut skoler og barnehager , hvor mange av Fagforbundets medlemmer jobber, påpeker Søviknes.
BT170510 Hadde det ikke vært for inntektene fra petroleumssektoren hadde vi ikke fått bygd ut skoler og barnehager , hvor mange av Fagforbundets medlemmer jobber, påpeker Søviknes.
BT170510 Meglingen om ny tariffavtale for ansatte i barnehager , kirker og andre virksomheter konsernet Akasia i Bergen i forrige uke førte ikke frem.
BT170510 Flere barnehager stenger ¶
BT170510 Fire nye barnehager tas ut i streik onsdag.
BT170510 Fire nye barnehager tas ut i streik i Bergen fra onsdag av.
BT170510 Fire barnehager blir stengt fra onsdag, mens seks er delvis stengt med « avgrenset tilbud ».
BT170510 Akasia eies av 25 menigheter i Bergen kirkelige fellesråd og driver 20 private barnehager - 18 av dem i Bergen.
AA170510 Skatt på bolig gir oss bedre eldreomsorg og flere barnehager .
BT170509 OMORGANISERER : Akasia driver i dag 18 barnehager i Bergen, og jobber nå på spreng for å gjøre organisasjonen lettere å styre og få oversikt over.
BT170509 | Krever millioner tilbake fra private barnehager
BT170509 Vel 160 barn manglet da Bergen kommune talte hvor mange som faktisk gikk i private barnehager .
AA170509 Onsdag blir ytterligere to barnehager stengt, mens flere reduserer tilbudet, skriver Bergens Tidende.
AA170509 Flere barnehager i Bergen er tatt ut i streik, og samtalene mellom partene har stoppet opp. 163 ansatte i barnehager eid av Akasia i Bergen ble tatt ut i streik fredag.
AA170509 163 ansatte i barnehager eid av Akasia i Bergen ble tatt ut i streik fredag.
DA170508 | Oslo kommune får si nei til private barnehager
DA170508 Oslo kommune har fått medhold i klagesak fra Espira barnehager AS.
DA170508 Jeg ser fram til å åpne mange nye barnehager i årene fremover, fortsetter Dahl.
DA170508 Espira, som har barnehager i 40 kommuner og en omsetning på 1,4 milliarder kroner i 2014, sier at saken nå står mellom utbygger og Oslo kommune.
DA170508 Espira klaget, men fredag sa Fylkesmannen i Oslo og Akershus seg enig i at Oslo kommune selv kan velge å avvise private barnehager så lenge kommunen selv etablerer de plassene som er nødvendig for å oppfylle retten til barnehageplass.
DA170508 Avgjørelsen støtter prioritering av kommunale barnehager framfor private.
DA170508 - Flere kommunale barnehager gir mindre behov for private barnehager .
DA170508 - Flere kommunale barnehager gir mindre behov for private barnehager.
BT170508 Fredag ble det kjent at 163 ansatte i syv barnehager og andre virksomheter eid av Akasia i Bergen, tas ut i streik.
BT170508 Flere barnehager stenges, mens noen innskrenker tilbudet kraftig.
BT170508 mai blir ytterligere tre barnehager påvirket av streiken, melder Akasia på sine nettsider : ¶
AP170508 | Privat barnehageaktør : - Virker som det er viktigere at barnehagene er kommunale, enn at det bygges nok barnehager
AP170508 Slike krav kan vi ikke pålegge private barnehager , sier Dahl.
AP170508 Nye, private barnehager på Økern og Grünerløkka kan bli stående tomme.
AP170508 Men Oslo kommune avviste nettopp Espira, da de bare noen måneder senere søkte om tilskudd til å åpne to nye barnehager .
AP170508 Ifølge Begum vil ikke byrådets planlagte kommunale barnehager i de aktuelle områdene stå klare til bruk før 2021.
AP170508 Fakta : DISSE KRAVENE SKAL KOMMUNEN STILLE TIL PRIVATE BARNEHAGER FREMOVER ¶
AP170508 Espira har 95 barnehager i Norge.
AP170508 Espira er eid av svenske AcadeMedia, som driver barnehager , grunnskoler og voksenopplæring i Sverige, Norge og Tyskland.
AP170508 Espira driver i dag syv barnehager i Oslo kommune : ¶
AP170508 Det må være grusomt for barnefamilier som kjøper seg leiligheter i nye blokker, og nå plutselig ser at barnehager som er regulert inn i bygget kanskje ikke skal tas i bruk, sier Hansen.
AP170508 Bakgrunn : Oslo kommune får si nei til private barnehager
AP170508 - Utbyggere får pålegg fra kommunen om å bygge barnehager i alle store boligprosjekter, men vet ikke om det er behov for dem noen år senere.
AP170508 - Hvordan stiller du deg til Schei Hansens påstand om at « det er viktigere at nye barnehager er kommunale enn at det bygges nok barnehager . » - Fordelen med økt andel kommunale barnehageplasser er at den barnehagepolitikken velgerne har stemt frem faktisk kan gjennomføres.
AP170508 - Hvordan stiller du deg til Schei Hansens påstand om at « det er viktigere at nye barnehager er kommunale enn at det bygges nok barnehager. » - Fordelen med økt andel kommunale barnehageplasser er at den barnehagepolitikken velgerne har stemt frem faktisk kan gjennomføres.
AP170508 - Det virker som om det er viktigere at nye barnehager er kommunale, enn at det bygges nok barnehager , sier Jens Schei Hansen, kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira.
AP170508 - Det virker som om det er viktigere at nye barnehager er kommunale, enn at det bygges nok barnehager, sier Jens Schei Hansen, kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira.
AP170508 9000 barn i sine barnehager
AP170508 La oss tenke oss at et politisk parti vedtok forbud mot barnehager for barn under to år - og begrunnet det med forskning.
DB170507 Jeg ser fram til å åpne mange nye barnehager i årene fremover, fortsetter Dahl.
DB170507 Espira, som har barnehager i 40 kommuner og en omsetning på 1,4 milliarder kroner i 2014, sier at saken nå står mellom utbygger og Oslo kommune.
DB170507 Espira klaget, men fredag sa Fylkesmannen i Oslo og Akershus seg enig i at Oslo kommune selv kan velge å avvise private barnehager så lenge kommunen selv etablerer de plassene som er nødvendig for å oppfylle retten til barnehageplass.
DB170507 - Flere kommunale barnehager gir mindre behov for private barnehager .
DB170507 - Flere kommunale barnehager gir mindre behov for private barnehager.
AP170507 | Oslo kommune får si nei til private barnehager
AP170507 Slik skal Rødt og byrådet stoppe private barnehager .
AP170507 Oslo kommune har fått medhold i at den kan nekte private å bygge barnehager som kommunen mener det ikke er behov for.
AP170507 Jeg ser frem til å åpne mange nye barnehager i årene fremover, sier Dahl.
AP170507 I desember i fjor søkte Espira om finansiering til to nye barnehager , Espira Nybyen og Espira Krydderhagen, i bydelene Bjerke og Grünerløkka.
AP170507 Fredag sa Fylkesmannen i Oslo og Akershus seg enig i at Oslo kommune kan velge å avvise private barnehager så lenge kommunen selv etablerer de plassene som er nødvendig for å oppfylle retten til barnehageplass.
AP170507 Espira tar fylkesmannens avgjørelse til etterretning, men synes argumentet om at det ikke er behov for disse barnehagene er pussig : - Dette etter først å ha stilt krav til utbyggerne om å bygge barnehager fordi folk trenger barnehageplasser.
AP170507 Det mener Fylkesmannen i et avslag på klage fra Espira barnehager AS.
AP170507 Det gjør det vanskelig å etablere barnehager når spillereglene endres underveis, sier Jens Schei Hansen, kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira til Vårt Oslo.
AP170507 Det er greit at Oslo kommune nekter å støtte private barnehager når den dekker behovet med kommunale plasser.
AP170507 - Mindre behov for private barnehager
AP170507 - Flere kommunale barnehager gir mindre behov for private barnehager .
AP170507 - Flere kommunale barnehager gir mindre behov for private barnehager.
BT170506 Jeg synes hun har noen gode poenger i forhold til tendensen til å dytte barnet stadig tidligere inn i barnehager for å ivareta foreldrenes behov for yrkesdeltagelse fremfor barnets utviklingsbehov og tilknytning til foreldrene.
VG170505 - Det er ekstra krise i forhold til smitte, sier Olberg om barnehager .
DB170505 ¶ Premier League og Eliteserien på lørdagskupongen ¶ fra norsk tipping ¶ 163 ansatte i sju barnehager og andre virksomheter eid av selskapet Akasia i Bergen, tas ut i streik.
DB170505 Akasia eies av 25 menigheter i Bergen kirkelige fellesråd og driver 20 private barnehager - 18 av dem i Bergen.
BT170505 | Streik i syv barnehager i Bergen ¶ 163 ansatte i syv barnehager og andre virksomheter eid av selskapet Akasia i Bergen tas ut i streik.
BT170505 | Streik i syv barnehager i Bergen ¶ 163 ansatte i syv barnehager og andre virksomheter eid av selskapet Akasia i Bergen tas ut i streik.
BT170505 Akasia eies av 25 menigheter i Bergen kirkelige fellesråd og driver 20 private barnehager - 18 av dem i Bergen.
BT170505 - Det er både urimelig og urettferdig at barnehagelærere og styrere i Akasia-barnehager skal få en dårligere pensjon enn sine kolleger i andre private og kommunale barnehager , sier nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet.
BT170505 | Streik i syv barnehager i Bergen ¶ 163 ansatte i syv barnehager og andre virksomheter eid av selskapet Akasia i Bergen tas ut i streik.
BT170505 | Streik i syv barnehager i Bergen ¶ 163 ansatte i syv barnehager og andre virksomheter eid av selskapet Akasia i Bergen tas ut i streik.
BT170505 Akasia eies av 25 menigheter i Bergen kirkelige fellesråd og driver 20 private barnehager - 18 av dem i Bergen.
BT170505 - Det er både urimelig og urettferdig at barnehagelærere og styrere i Akasia-barnehager skal få en dårligere pensjon enn sine kolleger i andre private og kommunale barnehager , sier nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet.
AA170505 Sauer, geiter, høner, katter, kaniner, hunder, hester - til og med esler og lama blir stadig oftere en del av hverdagen på sykehjem, barnehager og andre institusjoner.
DN170504 ¶ Ifølge nasjonale foreldreundersøkelser er foreldrene med barn i private barnehager mer fornøyde med tilbudet enn foreldre med barn i kommunale barnehager , skriver artikkelforfatteren.
DN170504 ¶ Ifølge nasjonale foreldreundersøkelser er foreldrene med barn i private barnehager mer fornøyde med tilbudet enn foreldre med barn i kommunale barnehager, skriver artikkelforfatteren.
DB170503 Tall viser at stadig flere private barnehager blir kommersielle, og at de kommersielle aktørene blir stadig større.
DB170503 Synes PBL det er greit at enkelte barnehageeiere bygger seg opp store private formuer eller tjener hundrevis av millioner på å selge barnehager , når disse i hovedsak er fullfinansiert av det offentlige og foreldrebetaling ?
DB170503 Påstanden om at SV stempler « tusentalls barnehager » som profitører, faller på sin egen urimelighet.
DB170503 Når vi samtidig vet at mange barnehager har for lav bemanning, at det ikke settes inn vikarer ved sykdom og at lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte er dårligere enn i de offentlige barnehagene, så er det grunn til å spørre om barnehageloven godt nok sikrer barnas rettigheter og behov.
DB170503 Ifølge barnehageloven kan barnehager ha et « rimelig årsregnskap ».
DB170503 I årene siden barnehageforliket har PBL ivaretatt interessen til eiere av private barnehager og bidratt til å gjøre sektoren mer profesjonell.
DB170503 Det viser at oppkjøp og salg av barnehager er big business.
BT170503 Hvis partene ikke blir enige før midnatt natt til fredag, blir det streik i syv private barnehager og andre virksomheter i Akasia i Bergen.
BT170503 Det er Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta som er i megling om pensjon med Spekter og Akasia Barnehager AS.
BT170503 De ansatte i Akasia Barnehager AS, Akasia Kirke og gravferd AS, Akasia Regnskap AS og Akasia Eiendomsforvaltning AS må forhandle frem en ny tariffavtale.
AA170503 Hvis partene ikke blir enige før midnatt natt til fredag, blir det streik i sju private barnehager og andre virksomheter i Akasia i Bergen.
AA170503 Det er Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta som er i mekling om pensjon med Spekter og Akasia Barnehager AS.
AA170503 De ansatte i Akasia Barnehager AS, Akasia Kirke og gravferd AS, Akasia Regnskap AS og Akasia Eiendomsforvaltning AS må forhandle fram en ny tariffavtale.
VG170502 Også på andre områder gikk Arbeiderpartiet klart til venstre : De skjerpet retorikken kraftig mot private barnehager , lovet å reversere allerede gjennomførte kommunesammenslåinger og sette en stopp for moderniseringer av offentlig sektor, som for eksempel samferdselsreformene som alle de fire samarbeidspartiene har stått bak.
DB170502 Vår politikk vil ikke ramme små private barnehager , men framveksten av big business, det er noe helt annet, mener Lysbakken.
DB170502 SV og Audun Lysbakken har satt som krav for å gå inn i en eventuell ny regjering med Ap at de vil ha profittfri velferd innen barnehager , barnevern og asylmottak, samt sykehjem.
DB170502 Jo, det er stort sett kvinner med erfaring fra bransjen som ønsker å løfte tilbudene innen barnehager og pleiesektoren, og så blir de hetset av Ap og andre.
DA170502 Vi hadde slitt med å innfri resten om vi ikke opphevet forbudet mot kommunal bygging av barnehager , sier Tellevik Dahl.
DA170502 Særlig når vi vet at private barnehager koster mindre for kommunen, gir gode barnehager med god kvalitet og gir mer velferd for skattepengene, sier viseadministrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.
DA170502 Særlig når vi vet at private barnehager koster mindre for kommunen, gir gode barnehager med god kvalitet og gir mer velferd for skattepengene, sier viseadministrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.
DA170502 I satsingen vil omtrent en av tre barnehager være private.
DA170502 I Bergen går for eksempel sju av ti barn i private barnehager .
DA170502 Hun presiserer at omtrent halvparten av Oslos barnehager vil være i privat regi.
DA170502 Hos Private Barnehagers Landsforbund ( PBL ) rister de på hodet over en reduksjon av private barnehager .
DA170502 Eiendomsskatten finaniserer kommunale barnehager i Oslo.
DA170502 Det neste året bygges det 25 nye barnehager .
DA170502 Det forrige byrådet hadde forbud mot å bygge kommunale barnehager .
DA170502 - Vi som byråd har også godkjent nye private barnehager .
AP170502 Noen steder lager barna måltidene sammen med de voksne, i andre barnehager får de maten servert på døren.
AP170502 Noen barnehager er kjempeflinke til å holde kontakt med foreldre og skole, andre er ikke det.
AP170502 Landets 6000 barnehager har nå fått ny rammeplan som skal iverksettes til høsten.
AP170502 Kun en av fire barnehager har rutiner for å forberede barna til overgangen barnehage og skole.
AP170502 Flere barnehager har store utfordringer med å lære alle barna å snakke godt norsk før skolestart.
AP170502 En av fire barnehager sier de ikke har rutiner som sikrer overgangen mellom barnehage og skole ( Trøndelag forskning ).
AP170502 En av fire barnehager sier de ikke har rutiner som sikrer at barna opplever at barnehage og skole henger sammen.
AP170502 En av fire barnehager sier de ikke har rutiner som sikrer at barna opplever at barnehage og skole henger sammen, ifølge Trøndelag forskning.
BT170501 Vi er nødt til å se på praksisen i norske barnehager og hvor godt den støtter bærekraftsmålene.
BT170501 Med den nye rammeplanen for barnehagen er bærekraft en del av verdigrunnlaget og et mål for norske barnehager .
AA170501 Og med engasjerende og relevante utstillinger som « Prosjekt fantasi » har vi i år sett nærmere 60 % økning i besøk fra barnehager og skoler på Vitensenteret sammenlignet med tilsvarende periode i 2016.
DB170430 Dessuten viser erfaringer fra tilsvarende reform i Danmark at sentraliseringen har ført til nedleggelse av en rekke skoler, biblioteker og barnehager , dårligere tjenester og redusert lokaldemokratisk deltakelse og innflytelse.
AP170428 Kjøkkenet, helsesystemet og barnehager , uttalte regionspresident Pecresse i februar.
AP170428 Regjeringen har nå lagt frem den nye rammeplanen for barnehager .
AP170428 Det er heldigvis lenge siden barnehager ble oppfattet som et oppbevaringssted, og foreldre har nå store forventninger til hva barna skal ta med seg fra barnehagen.
AP170428 Den raske og omfattende utbyggingen av barnehager i Norge har gjort livet lettere for mange småbarnsforeldre.
SA170427 skoler, barnehager , pedagogisk-psykologisk tjeneste ( PPT ) og barne- og ungdomspsykiatrien ( BUP ).
DB170427 SV vil ingen barnehager til livs, men vi kan ikke akseptere at kommersielle aktører tar penger tiltenkt barna våre ut av barnehagen.
BT170427 | Syv barnehager trues av streik ¶
BT170427 STREIKEFARE : Akasia barnehage i Sædalen er en av syv barnehager som kan bli stengt 5. mai hvis det ikke blir enighet i meglingen hos Riksmegleren.
BT170427 Ansatte ved syv av Akasia sine barnehager i Bergen blir tatt ut i streik fra fredag 5. mai dersom det ikke kommer til enighet hos Riksmekleren i neste uke.
BT170427 I barnehager og skoler må alle lære om grenser, sosiale ferdigheter og bevissthet om egen kropp.
AP170427 Utbyttet stammer fra Norlandia Care Groups samlede omsetning innen barnehager , eldreomsorg og pasienthotell i de fire landene vi driver, attpåtil fordelt på to kalenderår.
AP170427 Man kan få inntrykk av at vårt selskap utbetalte et utbytte på 102 millioner kroner fra driften av barnehager i Norge til sine eiere.
AP170427 Utbyttet stammer fra Norlandia Care Groups samlede omsetning innen barnehager , eldreomsorg og pasienthotell i de fire landene vi driver, attpåtil fordelt på to kalenderår.
AP170427 Man kan få inntrykk av at vårt selskap utbetalte et utbytte på 102 millioner kroner fra driften av barnehager i Norge til sine eiere.
SA170426 Lyse casher ut 480 millioner til barnehager og skoler ¶
BT170426 Å jobbe med voksne og ansatte i skoler og barnehager er evigvarende.
AP170426 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) vil innføre krav om norskkunnskaper for assistenter i barnehager .
AP170426 Å jobbe med voksne og ansatte i skoler og barnehager er evigvarende.
AA170426 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) vil innføre krav om norskkunnskaper for assistenter i barnehager .
AA170426 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) vil innføre krav om norskkunnskaper for assistenter i barnehager .
DB170425 « Dersom en ser på de siste årene, har tallet på nye private barnehager overgått tallet på kommunale.
DB170425 Takket være et initiativ fra Øystein Djupedal og SV ble det i 2003 inngått et barnehageforlik på Stortinget som har sikret full barnehagedekning, lav foreldrebetaling, stort mangfold og barnehager med gjennomgående høy kvalitet.
DB170425 Nå stempler SV tusentalls barnehager , som de selv har invitert inn i sektoren, som profitører.
DB170425 Dette skaper unødvendig uro og usikkerhet for framtida for ansatte, eiere, barn og foreldre i private barnehager .
DB170425 Det kan ikke være noen tvil om at det i alle fall har vært økonomisk forsvarlig å etablere nye private barnehager de siste årene.
DB170425 Det hadde ikke vært mulig å få til den utbyggingstakten uten at det hadde vært penger å tjene på det, og mulig for private barnehager å komme på banen.
DB170425 Det er også grunnen til at det over hele Norge er gode private barnehager som drives, og som får det til å gå rundt.
DB170425 Dersom det var kvaliteten og innholdet i barnehagene som bekymret Lysbakken og SV, var det dårlige barnehager de burde bekymret seg for, uavhengig av barnehagens eierskap.
DB170425 april tegner partileder Audun Lysbakken på ny et misvisende bilde av private barnehager når han setter lav bemanning, manglende vikarbruk og dårlige lønns- og arbeidsvilkår i sammenheng med private barnehager .
DB170425 april tegner partileder Audun Lysbakken på ny et misvisende bilde av private barnehager når han setter lav bemanning, manglende vikarbruk og dårlige lønns- og arbeidsvilkår i sammenheng med private barnehager.
DA170425 | Private barnehager må betale tilbake to millioner kroner ¶
DA170425 Totalt har byrådet i Oslo gransket ti private barnehager .
DA170425 Oslo kommune har funnet brudd på barnehageloven hos fire av seks kontrollerte barnehager .
DA170425 Oslo kommune har avdekket økonomiske lovbrudd i flere private barnehager i Oslo.
DA170425 Kravet er at de skal være tilsvarende personalkostnadene til kommunale barnehager .
DA170425 KREVER : Byråd Tone Tellevik Dahl vil ha pengene tilbake fra barnehager som bryter loven.
DA170425 Leder i Foreldreutvalget for bar barnehager ( FUB ), Marie Skinstad-Jansen, er også fornøyd med statsrådens fremleggelse : ¶
DA170425 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) varsler økt fokus på språkarbeid og tiltak mot mobbing i norske barnehager .
DA170425 At det nå settes krav til alle barnehager om å ha en plan for slikt samarbeid, er svært viktig.
AP170425 Totalt har byrådet i Oslo gransket ti private barnehager .
AP170425 Oslo kommune har funnet brudd på barnehageloven hos fire av seks kontrollerte barnehager .
AP170425 Oslo kommune har avdekket økonomiske lovbrudd i flere private barnehager i Oslo.
AP170425 Kravet er at de skal være tilsvarende personalkostnadene til kommunale barnehager .
AP170425 Har 31 små barnehager i sokkelleiligheter.
AA170425 | Private barnehager må betale tilbake to millioner kroner ¶
AA170425 Totalt har byrådet i Oslo gransket ti private barnehager .
AA170425 Oslo kommune har funnet brudd på barnehageloven hos fire av seks kontrollerte barnehager .
AA170425 Oslo kommune har avdekket økonomiske lovbrudd i flere private barnehager i Oslo.
AA170425 Kravet er at de skal være tilsvarende personalkostnadene til kommunale barnehager .
FV170424 Et kor fra flere barnehager synger, mens folk jubler.
DB170424 Mange norske barnehager er gode, men det er også store kvalitetsforskjeller.
DB170424 Framtidas barnehager skal være inkluderende arenaer også i arbeidet med språk, lek og læring.
AP170424 - Framtidens barnehager skal være inkluderende arenaer.
AA170424 - Framtidens barnehager skal være inkluderende arenaer.
AP170423 Vi lager pakker til bokafeer og frivillighetssentralen, barnehager og Fattighuset.
VG170422 To barnehager langs Akerselva har søkt om å få gjerde inn områdene sine, skriver Aftenposten.
VG170422 Flere barnehager bruker vektere på kveldstid, men enkelte steder er selv ikke det nok, forklarer hun.
DB170422 I min egen bydel har barnevognparkeringen i en barnehage tilknyttet Sofienbergparken måttet stenge på grunn av menneskelig avføring, og nå slår bydelsdirektøren alarm om det samme i bomiljøer og ved barnehager i Nordstrand.
AP170422 Kongsveien barnehage er en av flere barnehager som har meldt fra til bydelen om situasjonen i nærområdet.
AP170422 Ferske fiskehoder og avføring ligger i skogen der barnehager tidligere dro på tur.
AP170422 IKT i skolen, private barnehager , barnevern, forskningsprofil, March for Science, operapensjon og nye byggeforskrifter.
DN170421 Norwegian Property-ledelsen sier selskapet er forberedt på å yte bidrag til utbygging av sosial infrastruktur slik som skoler og barnehager til kommunen.
DB170421 - Det er mange forslag som koster mye, som økt satsing på forsvar, barnehager , transport, men det er ikke verre enn at det er håndterbart.
AP170421 Nå vil flere barnehager ha vegger, for å hindre at uvedkommende kommer inn og forsøpler.
AP170421 Nå søker flere barnehager på Grünerløkka om å få gjerde seg inn.
AP170421 For tre barnehager i bydel Grünerløkka er problemene blitt så store at bydelen nå har bedt om å få satt opp høye gjerder for å hindre uvedkommende i å komme inn etter stengetid.
AP170421 For to år siden vurderte foreldrene Oslos barnehager slik.
AP170421 Flere barnehager bruker i dag vektere på kveldstid, men problemet er i enkelte barnehager blitt så stort at det ikke er nok, mener bydelen.
AP170421 Flere barnehager bruker i dag vektere på kveldstid, men problemet er i enkelte barnehager blitt så stort at det ikke er nok, mener bydelen.
AP170421 Det er ikke for å holde barna inne at Akersløkka og Grünerhagen barnehager langs Akerselva søker om å få gjerde inn områdene sine.
AP170421 Det er ikke bare i sentrum de sliter med tilgrisede barnehager .
AP170421 | Barnehager i Oslo vil ha gjerder mot sprøyter, narkotika og avføring ¶
AP170421 Barnehager bruker titusener i måneden i enkelte perioder på å få spesialister til å fjerne spesialavfall fra sine områder.
AP170421 Nå vil flere barnehager ha vegger, for å hindre at uvedkommende kommer inn og forsøpler.
AP170421 Nå søker flere barnehager på Grünerløkka om å få gjerde seg inn.
AP170421 For tre barnehager i bydel Grünerløkka er problemene blitt så store at bydelen nå har bedt om å få satt opp høye gjerder for å hindre uvedkommende i å komme inn etter stengetid.
AP170421 For to år siden vurderte foreldrene Oslos barnehager slik.
AP170421 Flere barnehager bruker i dag vektere på kveldstid, men problemet er i enkelte barnehager blitt så stort at det ikke er nok, mener bydelen.
AP170421 Flere barnehager bruker i dag vektere på kveldstid, men problemet er i enkelte barnehager blitt så stort at det ikke er nok, mener bydelen.
AP170421 Det er ikke for å holde barna inne at Akersløkka og Grünerhagen barnehager langs Akerselva søker om å få gjerde inn områdene sine.
AP170421 Det er ikke bare i sentrum de sliter med tilgrisede barnehager .
AP170421 | Barnehager i Oslo vil ha gjerder mot sprøyter, narkotika og avføring ¶
AP170421 Barnehager bruker titusener i måneden i enkelte perioder på å få spesialister til å fjerne spesialavfall fra sine områder.
SA170420 Sandnes ligger milelangt bak det nasjonale målet om 20 prosent mannlige ansatte i norske barnehager .
DA170420 De mener også målet om profittfrie barnehager må slås fast i barnehageloven.
BT170420 Nå er situasjonen ganske annerledes, og et forslag om utbytteforbud i private barnehager skal behandles på Aps landsmøte.
AP170420 Barn fra lokale barnehager på Hurum gledet seg over den nye bilen som rullet frem.
DB170419 Tollefsen hadde i flere år mottatt titalls millioner i kommunal støtte til driften av flere barnehager i Oslo.
DB170419 Ekteparet Tollefsen ble i 2013 dømt til fengsel for omfattende utroskap og bedrageri knyttet til blant annet drift av en rekke private barnehager .
DB170419 « SV-JAKT » : - Det er ingen « utbyttefest » i private barnehager , skriver artikkelforfatteren.
DB170419 Det er ingen « utbyttefest » i private barnehager , som Lysbakken ser ut til å tro.
SA170418 Det er kommet flere forslag om at Aps landsmøte skal gjøre lignende vedtak, for eksempel ved å sidestille reglene for utbytte fra privatskoler og barnehager .
SA170418 Både SV og Sps landsmøter gjorde vedtak om å redusere private, kommersielle aktørers mulighet til å ta ut profitt ved drift av velferdstjenester som barnehager og barnevern.
DB170418 Forslag som gratis barnehager for 5-åringer vil for eksempel koste 2 milliarder i året, mens selvstendig opptjening av foreldreperm for far vil koste 500 millioner i året.
DB170418 Vinje får støtte fra Eli Sævareid, daglig leder i Trygge Barnehager og styreleder i FUS-barnehagene i Oslo.
DB170418 Vi er avhengig av private barnehager , og vi ser også at foreldrene er kjempefornøyd.
DB170418 Sævareid i Trygge Barnehager mener byråd Steen skyver lovene foran seg.
DB170418 Offentlig barnehager slipper den ekstra skatten, mens hovedstadens mange private barnehager må betale eiendomsskatt.
DB170418 Offentlig barnehager slipper den ekstra skatten, mens hovedstadens mange private barnehager må betale eiendomsskatt.
DB170418 Kommunen kan ikke uten videre frita kommersielle foretak for eiendomsskatt, noe som også gjelder private barnehager , sier byråden til Dagbladet.
DB170418 Hun viser til at det offentlige var avhengig av private barnehager for å komme i mål med barnehageløftet, som skulle garantere småbarnsfamilier barnehageplass.
DB170418 Han sier Oslo kommune ikke har noe annet valg enn å beskatte hovedstadens barnehager ulikt.
DB170418 Det er strid med forskriften om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd, sier hun.
DB170418 - Private barnehager skal tjene penger.
DB170418 - Private barnehager ble jo ønsket hjertelig velkommen inn i varmen etter barnehageløftet.
DB170418 - Oslo bystyre har i sin forskrift vedtatt at private barnehager er særlig aktuelle for fritak fra eiendomsskatt.
DB170418 - Dersom Robert Steen har tenkt å gi fritak uansett, burde Oslo kommunen heller lage et annet regelverk for eiendomskatt på barnehager som gav barnehager fritak, sier hun.
DB170418 - Dersom Robert Steen har tenkt å gi fritak uansett, burde Oslo kommunen heller lage et annet regelverk for eiendomskatt på barnehager som gav barnehager fritak, sier hun.
DB170418 - Dere tjener jo penger på barnehager .
DA170418 | Ulik skatt for Oslos barnehager
DA170418 Mens Oslos private barnehager må betale eiendomsskatt, slipper de kommunale.
DA170418 Eli Sævareid, daglig leder i Trygge Barnehager og styreleder i FUS-barnehagene i Oslo, reagerer også på forskjellsbehandlingen.
DA170418 Den slipper offentlige barnehager å betale, fordi loven gir unntak for offentlig eide bygg.
BT170418 Styreren viser oss hvordan de med fantasifulle sengeløsninger ( alle barn uavhengig av alder sover noen timer i kinesiske barnehager ) har frigjort areal til barns utfoldelse inne.
BT170418 I dette arbeidet har også Norge-Kina barnehagenettverket en sentral rolle, ikke bare som arena for studenters feltarbeid, men også i det å utvikle et nettverk mellom norske og kinesiske barnehager .
BT170418 Hvorvidt disse tre barnehagene er representative for kinesiske barnehager er ikke så viktig.
BT170418 Egne forestillinger om barndom, barnehager , pedagogisk innhold og barns medvirkning, blir med ett konfrontert og utfordret.
BT170418 Det er selvsagt store kvalitetsforskjeller i kinesiske barnehager slik det også er i norske barnehager .
BT170418 Det er selvsagt store kvalitetsforskjeller i kinesiske barnehager slik det også er i norske barnehager.
AP170418 | Ulik skatt for Oslos barnehager
AP170418 Også Eli Sævareid, som er daglig leder i Trygge Barnehager og styreleder i FUS-barnehagene i Oslo, reagerer også på forskjellsbehandlingen.
AP170418 Mens Oslos private barnehager må betale eiendomsskatt, slipper de kommunale.
AP170418 Den slipper offentlige barnehager å betale, fordi loven gir unntak for offentlig eide bygg.
AP170418 Det er kommet flere forslag om at Aps landsmøte skal gjøre lignende vedtak, for eksempel ved å sidestille reglene for utbytte fra privatskoler og barnehager .
AP170418 Både SV og Sps landsmøter gjorde vedtak om å redusere private, kommersielle aktørers mulighet til å ta ut profitt ved drift av velferdstjenester som barnehager og barnevern.
AP170418 Finansiering av barnehager er blitt et politisk stridstema, og kan fort bli valgkampsak, skriver Andreas Slettholm.
AA170418 Det er en grunn til at det er 40-sone forbi skolen og barnehager , sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt.
BT170415 Kommunen har mandat til å stenge barnehager dersom forholdene er uforsvarlige.
BT170415 Bergen kommune skal stå som garantist for at byens barnehager driver forsvarlig og innenfor lovens bestemmelser.
AP170415 Derfor fikk borettslag, skoler, barnehager , sykehus og lignende bygg tilfluktsrom med matvarelager og datidsavanserte ventilasjonssystemer.
SA170414 Hva skjer med et folk som er født med ski på beina når det slutter å snø ? Barnehager , skiforeninger og alpinanlegg bruker millioner av kroner på å lage vinter.
BT170414 - Det er forskjellige dager i kommunale og private barnehager .
DB170412 Alle ansatte i barnehager og skoler er med andre ord pålagt opplysningsplikt overfor barnevernet, i tilfeller der det finnes « grunn til å tro » at et barn blir mishandlet.
BT170411 Desto større blir kommunenes behov for å finansiere skoler, barnehager og infrastruktur.
BT170411 Hva skjer med et folk som er født med ski på beina når det slutter å snø ? Barnehager , skiforeninger og alpinanlegg bruker millioner av kroner på å lage vinter.
AA170411 Fra 2007 til i år har antall barnehager med ti timers åpningstid eller mer økt fra 26 prosent til 33 prosent, viser foreløpig oversikt fra SSB.
AA170411 Det finnes ikke studier som viser hva som er optimal oppholdstid i barnehager .
AA170411 ( ©NTB ) ¶ | Barnehager har stadig lengre åpningstider ¶
BT170409 Velgerne er godt vant og vil ha optimale helsetjenester, presise tog, brede motorveier, et rikt kulturtilbud, bedre barnehager , uføretrygd, sykepenger og en god pensjon.
BT170408 Det vil ramme alt fra barnehager til voksenopplæring, offentlig som privat, ansatte, barn og voksne.
SA170407 Ansatte i barnehager må kunne snakke norsk, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
AA170407 LES LEDER : Et dårlig forslag om barnehager
AA170407 Ansatte i barnehager må kunne snakke norsk, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
DB170406 Vi har heldigvis mange flotte barnehager i Norge, og over halvparten av dem er private.
DB170406 Når vi vet at mange barnehager har for lav bemanning, at det ikke settes inn vikarer ved sykdom, at lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte er dårligere enn i de offentlige barnehagene : Er det da greit for Høyre at barnehageeiere tjener 250 millioner kroner gjennom kjøp og salg av barnehager som er fullfinansiert av foreldrene og skattebetalerne ?
DB170406 Når vi vet at mange barnehager har for lav bemanning, at det ikke settes inn vikarer ved sykdom, at lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte er dårligere enn i de offentlige barnehagene : Er det da greit for Høyre at barnehageeiere tjener 250 millioner kroner gjennom kjøp og salg av barnehager som er fullfinansiert av foreldrene
DB170406 Jeg kan forsikre Høyre om at SV ikke vil noen barnehager til livs.
DB170406 I dag er oppkjøp og salg av barnehager big-business.
DB170406 Dette handler ikke om private eller offentlige barnehager .
DB170406 Det viser at med Høyre i førersetet hadde det verken blitt dugnad eller nok private eller offentlige barnehager i dette landet.
DB170406 Både innenfor de kommunale- og kommersielle og ideelle barnehager ser vi blant annet store forskjeller i bemanning og i kompetansen til de ansatte.
AP170406 Hva skjer med et folk som er født med ski på beina når det slutter å snø ? Barnehager , skiforeninger og alpinanlegg bruker millioner av kroner på å lage vinter.
DA170405 Det er her vi ser svakheten i norske barnehager i dag.
DA170405 - Ny forskning fra det nasjonale GoBan-prosjektet, om gode barnehager for barn i Norge, viser at kvaliteten på barnehagetilbudet for 0 - 3 åringer er middels, og langt fra godt nok.
DN170404 Opplysningene blir innrapportert av arbeidsgivere, banker, barnehager og andre som leverer informasjon om inntekt, formue, gjeld og fradrag.
DN170404 Opplysningene blir innrapportert av arbeidsgivere, banker, barnehager og andre som leverer informasjon om inntekt, formue, gjeld og fradrag.
DB170404 - Det handler om at barnehager og skoler og folk flest er blitt flinkere til å snakke med unger og avdekke vold og overgrep, sier Lysholm.
DA170404 Opplysningene blir innrapportert av arbeidsgivere, banker, barnehager og andre som leverer informasjon om inntekt, formue, gjeld og fradrag.
DA170404 Opplysningene blir innrapportert av arbeidsgivere, banker, barnehager og andre som leverer informasjon om inntekt, formue, gjeld og fradrag.
BT170404 Enten det er legebesøk, medisiner, opphold på sykehjem eller barnehager , må folk betale litt selv.
AP170404 Dette er sentrumsnære områder med kollektivtilbud, skoler og barnehager med viktig infrastruktur på plass.
AA170404 Opplysningene blir innrapportert av arbeidsgivere, banker, barnehager og andre som leverer informasjon om inntekt, formue, gjeld og fradrag.
AP170403 Opplysningene blir innrapportert av arbeidsgivere, banker, barnehager og andre som leverer informasjon om inntekt, formue, gjeld og fradrag.
VG170402 - Har vi gratis barnehager om 10 år ?
AP170402 Dette er sentrumsnære områder med kollektivtilbud, skoler og barnehager med viktig infrastruktur på plass.
SA170401 Å arbeide for å øke andelen menn i barnehager er en oppgave som følger med denne plikten.
SA170401 Ved å oppfordre menn til å søke stilling i barnehager , kan terskelen for menn senkes ved at menn synliggjøres som aktuelle for stillingen.
SA170401 Siden 1996 har Norge hatt et nasjonalt mål om at minst 20 prosent av de ansatte i barnehager skal være menn.
SA170401 KRONIKK : Med stor fortvilelse ser vi at satsingen på menn i barnehager nærmest har stoppet opp.
SA170401 I det siste har det pågått diskusjoner om menn bør oppfordres til å søke stillinger i barnehagen og om kommuner skal ha som mål at 20 prosent av de ansatte i barnehager skal være menn.
SA170401 I Stavanger har kommunalstyret for oppvekst fremmet forslag om at minst 20 prosent av de ansatte i barnehager skal være menn.
SA170401 I barnehager er ca. 90 prosent av de ansatte kvinner.
SA170401 I 2016 var fortsatt kun 9 prosent av de ansatte i barnehager menn.
SA170401 Det er viktig at barnehager har en høy bevissthet rundt kjønn og stereotypier slik at menn ikke møtes med trange forventninger og begrenset handlingsrom.
SA170401 Det er lov å særbehandle menn til stillinger der hovedoppgaven er undervisning av og omsorg for barn i barnehager , skolefritidsordninger, grunnskolen og i barneverninstitusjoner.
SA170401 Det er derfor viktig at barnehager har en høy bevissthet rundt kjønn og stereotypier slik at menn ikke møtes med trange forventninger og begrenset handlingsrom.
SA170401 Det er altså langt flere kvinner enn menn i barnehager , grunnskoler og barneverninstitusjoner.
SA170401 Derfor er det lov å særbehandle menn til stillinger der hovedoppgaven er undervisning av og omsorg for barn, eksempelvis stillinger i barnehager , skolefritidsordninger, grunnskolen og i barneverninstitusjoner.
SA170401 Arbeid i barnehager kan oppfattes av mange menn som fremmed.
SA170401 | Frp imot å øke andelen menn i Stavangers barnehager
SA170401 Kristoffer Sivertsen og Frp ( til høyre ) går mot Rune Askeland og Venstres forslag om å øke andelen menn i Stavangers barnehager fra sju til 20 prosent.
SA170401 Høyre, Ap, KrF, Sp og Rødt vil støtte et forslag fra Venstre om at andelen menn i Stavangers barnehager må opp fra sju til 20 prosent.
DA170401 Som støtteparti til det rødgrønne byrådet har de presset hardt på mot konkurranseutsetting av barnehager , og mot det private renovasjonsfirmaet Veireno.
SA170331 Nå vil barnehager skoleres i å forebygge og stoppe mobbing.
SA170331 FOTO : Altibox ¶ | Barnehager til kamp mot mobbing ¶
SA170331 De mener derfor det er viktig at objektive eksperter råder barnehager og skoler til hva slags mat barna bør ha tilgang til.
DB170331 Hun snakket om miljø, om gründere og barnehager .
DB170331 Det eneste som ifølge Rege og Størksen skiller Agderprosjektet fra filmen og fra det som foregår i barnehager generelt, er at de ansatte « støtter mer aktivt opp om utvikling av barnas sosiale ferdigheter ».
DA170331 Som støtteparti til det rødgrønne byrådet har de presset hardt på mot konkurranseutsetting av barnehager , og mot det private renovasjonsfirmaet Veireno.
BT170331 SV vil ingen barnehager til livs.
BT170331 Oppkjøp og salg av barnehager er blitt big-business.
BT170331 Og heldigvis har vi mange flotte barnehager i Norge, og over halvparten av dem private.
BT170331 Når vi vet at mange barnehager har for lav bemanning, at det ikke settes inn vikarer ved sykdom, at lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte er dårligere enn i de offentlige barnehagene : Er det da greit for barnehageeiere tjener 250 millioner kroner gjennom kjøp og salg av barnehager som er fullfinansiert av foreldrene og skattebetalerne ?
BT170331 Når vi vet at mange barnehager har for lav bemanning, at det ikke settes inn vikarer ved sykdom, at lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte er dårligere enn i de offentlige barnehagene : Er det da greit for barnehageeiere tjener 250 millioner kroner gjennom kjøp og salg av barnehager som er fullfinansiert av foreldrene og skatt
BT170331 Dette handler ikke først og fremst om private eller offentlige barnehager .
BT170331 Det er for eksempel flere ansatte i kommunale barnehager og flere fagarbeidere.
BT170331 Både innenfor de kommunale- og mellom ulike privateide barnehager ser vi blant annet store forskjeller i bemanning og i kompetansen til de ansatte.
BT170331 mars at det er meningsløst å nekte private barnehager å tjene penger, så lenge tjenestene er gode.
BT170331 De mener derfor det er viktig at objektive eksperter råder barnehager og skoler til hva slags mat barna bør ha tilgang til.
AP170331 Selv om de aller fleste befinner seg på skoler, i barnehager , sykehus, sykehjem og ulike kommunale etater, er mange tusen å se i offentlige byrom.
AP170331 De mener derfor det er viktig at objektive eksperter råder barnehager og skoler til hva slags mat barna bør ha tilgang til.
DB170330 I år har hele 86.000 foreldre fra 2200 ulike barnehager svart i den hittil største undersøkelsen som er gjort.
DB170330 Hvert år gjennomfører analysebyrået EPSI en undersøkelse om foreldretilfredsheten i norske barnehager .
BT170330 Vi bør være skeptisk til alle måloppnåings- og kartleggingsprosesser som skjer i barnehager og skoler i dag, dersom skolens innhold skal styres etter mål som er ensidig materialistiske.
BT170330 Men der hvor hun bruker virkemiddel som appellerer til våre ømme følelser for de friske og normale barna, kommer hun i fare for å ekskludere de utsatte barna som står i størst fare for å tape når de nye byråkratene får gå inn i barnehager og skoler.
BT170330 Filmskaper Margreth Olin ekskluderer de barna som står i størst fare for å tape når byråkratene får gå inn i barnehager og skoler.
AP170330 Blant annet ved at kommersielle aktører nå ikke får bygge nye barnehager i Oslo, at sykehjem er rekommunalisert og at kommunen igjen står for renovasjonen.
AP170330 SV vil « stoppe eieres mulighet til å ta ut profitt fra velferdstjenester som skattefinansiertes » og vil i første omgang forby profitt i barnehager , barnevern og asylmottak.
SA170329 FOTO : Aasland, Jarle ¶ | - På høy tid med flere menn i barnehagene ¶ 10 av oppvekststyrets 11 medlemmer mener det er på høy tid å få flere menn i Stavangers barnehager .
DB170329 « FELLES DUGNAD » : Hva er logikken i at akkurat barnehager må eies og drives av en offentlig aktør ? spør artikkelforfatteren.
DB170329 Vil vi virkelig gjøre rammebetingelsene for private aktørene så dårlige at det ikke lenger vil være interessant for dem å drive gode barnehager ?
DB170329 Men, hva er logikken i at akkurat barnehager må eies og drives av en offentlig aktør ?
DB170329 I 2008 sa Bård Vegar Solhjell at det ikke hadde vært mulig å få til den formidable utbyggingen uten at det hadde vært penger å tjene på det, og mulig for private barnehager å komme på banen.
DB170329 Det er ingen tvil om at SV tar et steg til venstre når de på sitt landsmøte vedtok forbud mot utbytte i private barnehager .
DB170329 De som SV en gang betraktet som helter og viktige bidragsytere for å nå SVs viktigste valgløfte om utbygging av barnehager , ses nå på med forakt og betraktes som aktører med onde intensjoner !
DA170329 Tenk på helsestasjoner, barnehager , skoler, arenaer for idrett og fritidsaktiviteter, for hjemmehjelp og eldreomsorg.
VG170328 » Forsker om nattåpne barnehager : - Barna burde sove hjemme i egen seng ¶
VG170328 Og brukerundersøkelser fra private sykehjem og private barnehager viser at brukerne trives.
VG170328 Norge har over 3200 private barnehager .
VG170328 Mange barnehager har dyktige ansatte og god kvalitet.
VG170328 : Byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) vil stoppe private kommersielle selskaper fra å etablere nye barnehager i Oslo.
BT170328 Flyplasser og nærmere 400 skoler og barnehager er stengt.
AA170328 Flyplasser og nærmere 400 skoler og barnehager er stengt.
VG170327 Partiet vedtok å gi tilbake Posten monopol, nei til barnevern på anbud og mindre utbytte på barnehager .
SA170327 Seks millioner kroner skal brukes til å bedre ventilasjonen i kommunale barnehager .
DN170327 For 18 måneder siden var Abes kone på et privat besøk til Moritomo Gakuen, som er i ferd med å bygge opp et nettverk av private skoler og barnehager , i blant annet Osaka.
DB170327 SV i 2017 : Nei til all profitt på barnehager
DB170327 SV i 2011 : Tillot profitt på barnehager .
DA170327 Slike små « hytter » kan for eksempel fordeles til noen av byens barnehager , eller til andre gode formål, etter valget.
AP170327 Flyplasser og nærmere 400 skoler og barnehager er stengt.
AP170327 - Med flere mennesker er det behov for flere skoler, barnehager , parker og idrettsanlegg.
AP170326 Tre barnehager er i drift i området.
AP170326 Senterpartiet vil : ¶ Barnehager : Ha et lovverk som sikrer at offentlig støtte til barnehagedrift ikke skal gå til utbytte hos private eiere.
AA170326 « På sikt bør hoveddelen av norske barnehager drives av kommunene, med et betydelig innslag av private ideelle barnehager, stiftelsesbarnehager og foreldreeide barnehager », heter det i vedtaket. 4.
AA170326 « På sikt bør hoveddelen av norske barnehager drives av kommunene, med et betydelig innslag av private ideelle barnehager , stiftelsesbarnehager og foreldreeide barnehager », heter det i vedtaket. 4.
AA170326 « På sikt bør hoveddelen av norske barnehager drives av kommunene, med et betydelig innslag av private ideelle barnehager, stiftelsesbarnehager og foreldreeide barnehager », heter det i vedtaket. 4.
AA170326 Senterpartiets landsmøte vil skjerpe kampen mot profitt i private barnehager , behandle og ikke straffe narkotikamisbruk og beholde gratis utdanning for utenlandske studenter.
AA170326 Senterkvinnene hadde fremmet en uttalelse som la opp til at partiet skulle gå inn for å si at man vil ha slutt på at private selskaper tjener store penger på velferdstjenester som private barnehager .
DN170325 Foto : OLE MARTIN WOLD / NTB scanpix ¶ Barnehager , barnevern og asylmottak bør først og fremst drives av kommunene og ideelle aktører, mener Senterkvinnenes leder Beate Marie Dahl Eide.
DN170325 De starter kanskje bedrifter innenfor barnevern, barnehager eller asylmottak fordi de har et oppriktig engasjement, og så blir man stemplet som kynisk, sier Nordbø, som er nordtrøndersk lokallagsdelegat på landsmøtet.
AA170325 De starter kanskje bedrifter innenfor barnevern, barnehager eller asylmottak fordi de har et oppriktig engasjement, og så blir man stemplet som kynisk, sier Nordbø, som er nordtrøndersk lokallagsdelegat på landsmøtet.
SA170324 Tenk på helsestasjoner, barnehager , skoler, arenaer for idrett og fritidsaktiviteter, for hjemmehjelp og eldreomsorg.
DA170324 Barn over 1 år vil kunne søke og få plass i ordinære barnehager, både kommunale barnehager og KIA-barnehagen.
DA170324 Barn over 1 år vil kunne søke og få plass i ordinære barnehager , både kommunale barnehager og KIA-barnehagen.
SA170323 | Lyse casher ut 480 millioner til barnehager og skoler ¶
SA170322 | Frp mot å øke andelen menn i Stavangers barnehager
SA170322 Kristoffer Sivertsen og Frp ( til høyre ) går mot Rune Askeland og Venstres forslag om å øke andelen menn i Stavangers barnehager fra sju til 20 prosent.
SA170322 Ap, KrF, Sp og Rødt vil støtte et forslag fra Venstre om at andelen menn i Stavangers barnehager må opp fra sju til 20 prosent.
DA170322 Jacobsen argumenterer med at Hovseter ikke bare har mange boliger, men også seks skoler, fire idrettsanlegg, tolv barnehager , Røa-hjemmet ( som tidligere het Hovseterhjemmet, men det får være en annen historie ), i tillegg til bydelsadministrasjonen og Husebyleieren.
AA170322 Resultatet hadde vært at flesteparten hadde kommet for sent til jobb, skole og/eller barnehager , noe som ville vært svindyrt for samfunnet.
DB170321 ¶ MOT PROFITT : Audun Lysbakken vil ha forbud mot profitt på barnehager .
DB170321 Vil øke antall faglærere i barnehager
DB170321 Velferdstjenester uten profitt : Forby utbytte fra drift av private barnehager , barnevern og asylmottak.
DB170321 Selv om Kristin Halvorsen altså tillot eiere å hente ut penger fra barnehager , mener han partiets linje har ligget fast.
DB170321 Ifølge Lysbakken har også eierstrukten i norske barnehager endret seg siden 2011.
DB170321 Hun presiserte at en forutsetning for å ta profitt ut av barnehager var at lønningene både til ansatte er i nærheten av lønna i de kommunale barnehagene, at husleia ligger på markedsnivå og at innkjøp av varer og tjenester ikke ligger over markedspris.
DB170321 Da bestemte daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen ( SV ) å tillate at eiere av barnehager skulle få lov til å ta ut overskudd fra bedriften.
DB170321 - Vi er ikke imot private barnehager .
DB170321 - Nå går vi inn for å stille samme krav til åpningstider og bemanning i private som i kommunale barnehager .
DB170321 - Men standpunktet til Halvorsen i 2011 var at det var « urimelig » at eiere ikke skulle få hente ut profitt fra barnehager ?
DB170321 - I åra etter Kristin gjorde dette vedtaket har vi sett en tendens til at flere barnehager er samlet på færre hender, og vi har fått store kommersielle selskap som tar ut superprofitt fra barnehagene.
DB170321 - Det er etablerere av barnehager som har lagt ned en stor innsats og mange timer uten å ta ut lønn for alt, og noen har investert private penger.
DB170321 ( Dagbladet ) : SVs landsmøte vedtok i helga å kreve profittforbud på barnehager .
DB170321 Vil øke antall faglærere i barnehager
DA170321 Vi vil ha et samfunn der vi i fellesskap sikrer alle gode barnehager , skoler og helsetjenester, og et samfunn der vi i fellesskap tar vare på naturverdiene, skaper klimavennlige arbeidsplasser og reduserer klimagassutslippene.
BT170321 TILTALT : Mannen er tiltalt for overgrep mot syv barn i barnehager han arbeidet i her i Bergen.
BT170321 En 32 år gammel mann er tiltalt for overgrep mot syv gutter i to barnehager i Bergen.
BT170321 Det er en alvorlig tiltalte som berører syv barn, mens han var ansatt i barnehager , Det generelle inntrykket er at saken er en enorm belastning for alle, men at de nå ser frem til å få en avklaring.
AP170321 - Man bruker mindre på ting som barnehager og skoler, men om 20 år er det en mindre generasjon som skal ut i arbeidslivet, sier hun.
AP170321 Noe av bakgrunnen for at partiet fremmer forslaget, er at de mener at presset på veier, skoler, barnehager , vann, avløp og annen infrastruktur er blitt for stort.
AP170321 - Sykehjem ¶ - Barnehager
VG170320 Vi mener selvsagt at neste skritt må være å sikre at skattepenger ikke tas ut i profitt fra eksisterende, kommersielle barnehager .
VG170320 Vi bygger mange flere barnehager enn da Høyre styrte, vi stiller høyere kvalitetskrav, og vi gjør det helt uten kommersielle selskaper.
VG170320 Rødts leder Bjørnar Moxnes tar også til orde for et kompromiss om å la profittfrie barnehager gjelde fremtidige barnehageutbygginger.
VG170320 Mette Nord i Fellesforbundet ser også at det vil skapes en del utfordringer hvis man skal forby profitt i eksisterende barnehager .
VG170320 Ikke alle private barnehager tar ut utbytte.
VG170320 Hun viser til at de i sitt nye forslag til partiprogram skriver at de vil « gi kommuner adgang til å stille samme krav til private og offentlige barnehager ».
VG170320 Her har dine egne partifeller blitt enige med Rødt om å stanse alle nye kommersielle barnehager .
VG170320 Første skritt er å få Støre med på en full stans for nye kommersielle barnehager , slik vi har klart i landets største by, sier Moxnes.
VG170320 Ferske tall fra SSB viser at det er 139500 norske barn i private barnehager, og at 53 prosent av norske barnehager er private.
VG170320 Ferske tall fra SSB viser at det er 139500 norske barn i private barnehager , og at 53 prosent av norske barnehager er private.
VG170320 Det vi har lagt til grunn på dette området er at private barnehager selvfølgelig skal være regulert på en tydelig og skikkelig måte, men at man ikke legger ned et tydelig forbud mot utbytte, sier Tajik til VG.
VG170320 Det bør være helt uproblematisk for Støre å sette ned foten for kommersielle barnehager som ennå ikke er bygd, og dette er en forutsetning for at Rødt skal støtte en ny Arbeiderparti-regjering.
VG170320 Blant kravene er profittfri velferd innen barnehager , barnevern og asylmottak, samt sykehjem.
VG170320 - Det kan være en god idé at SVs forslag om profittfrie private barnehager avgrenses til fremtidige barnehage-utbygginger, ikke de som allerede er etablert, sier leder Mette Nord i Fagforbundet.
DB170320 Kjerstin Owren skal forebygge mobbing i barnehager , grunnskoler og videregående opplæring.
DB170320 Vil øke antall faglærere i barnehager
DA170320 Det listes opp virksomhet som idrettsanlegg, barnehager , sykehus, sykehjem og skoler, og Kirkens Bymisjon driver blant annet sykekjem.
BT170320 I regjeringens nye kostholdsplan legger vi stor vekt på å fremme gode matvaner og gode måltidsvaner i barnehager , skoler og skolefritidsordninger.
BT170320 GODE MATVANER : I regjeringens nye kostholdsplan legger vi stor vekt på å fremme gode matvaner og gode måltidsvaner i barnehager , skoler og skolefritidsordninger.
AA170320 Kjerstin Owren skal forebygge mobbing i barnehager , grunnskoler og videregående opplæring.
VG170319 Ap nekter å være med på at eierne av barnehager ikke skal få ut noe utbytte.
VG170319 Men Arbeiderpartiet har allerede avvist et av punktene, å innføre profittforbud i barnehager .
VG170319 * Innføre livssynsnøytral rammeplan for barnehager og utvide den med opplæring i seksualitet og grensesetting ¶
DN170319 Vi går ikke inn for et forbud mot utbytte fra private barnehager , men ønsker at dette skal være tydelig regulert, sier Tajik.
DN170319 Tajik viser til at den rødgrønne regjeringen innførte krav om tariffavtale og forsvarlig drift av private barnehager .
DN170319 Ifølge SV-ledelsen vil det ikke koste noe som helst å innføre et prinsipp om profittforbud for private barnehager .
DN170319 - Nå går vi inn for å stille samme krav til åpningstider og bemanning i private som i kommunale barnehager .
DN170319 - Det er ingen som sier at private barnehager må legges ned.
DB170319 Vil øke antall faglærere i barnehager
DB170319 Vil øke antall faglærere i barnehager
DB170319 Vil øke antall faglærere i barnehager
DB170319 Velferdstjenester uten profitt : Forby utbytte fra drift av private barnehager , barnevern og asylmottak.
DB170319 Vil øke antall faglærere i barnehager
DB170319 Vil øke antall faglærere i barnehager
DA170319 4 ) Profittfri drift av private tilbud innen barnehager , barnevern og asylmottak. 5 ) At en ny regjering straks må sette i gang arbeidet for et internasjonalt atomvåpenforbud.
BT170319 Forbud mot å ta ut profitt i barnehager , barnevern og asylmottak.
AP170319 * Innføre livssynsnøytral rammeplan for barnehager og utvide den med opplæring i seksualitet og grensesetting ¶
AP170319 trinn ¶ 4 ) Profittfri drift av private tilbud innen barnehager , barnevern og asylmottak ¶ 5 ) At en ny regjering straks må sette i gang arbeidet for et internasjonalt atomvåpenforbud ¶
AP170319 trinn ¶ 4 ) Profittfri drift av private tilbud innen barnehager , barnevern og asylmottak ¶ 5 ) At en ny regjering straks må sette i gang arbeidet for et internasjonalt atomvåpenforbud ¶
AA170319 Kravet er mer vidtrekkende enn et rent utbytteforbud, men vil ifølge SV-ledelsen ikke gjøre det umulig å drive private barnehager .
AA170319 Krav om profittfri drift av private tilbud innen barnehager , barnevern og asylmottak er et femte punkt.
AA170319 Å forby utbytte fra private barnehager er et dårlig forslag.
AA170319 | Et dårlig forslag om barnehager
AA170319 UTBYTTEFRITT : SVs landsmøte skal ta stilling til et forslag om å kreve forbud mot utbytte i private barnehager .
AA170319 Men barnehager er vel et enklere symbol å gripe til, enn å ta for seg alle de sammenvevde mekanismene av offentlig og privat virksomhet som i sum utgjør velferdssamfunnet.
AA170319 Ifølge NRK støtter ni av Aps fylkesledere kravet fra SV om å forby utbytte fra private barnehager .
AA170319 Det må gjerne vurderes å skjerpe kravene til innhold i barnehager og krav til lønn og pensjon for de ansatte, men utbytteforbud er rett og slett et dårlig forslag.
AA170319 Det er forbud mot utbytte fra skoledrift, mens det er en begrensning i barnehager .
AA170319 Det er derfor flertallet i bystyret i Trondheim har gått til kamp mot kommersielle barnehager .
AA170319 Barnehageforliket fra 2003 ville ikke vært mulig å gjennomføre uten private barnehager .
VG170318 I dag krever SV-leder Audun Lysbakken i virkeligheten at ingen skal kunne tjene penger på å drive barnehager .
VG170318 SV vil ha forbud mot å ta ut profitt i barnehager , barnevern, asylmottak og sykehjem.
VG170318 GARDERMOEN ( VG ) Venstre-leder Trine Skei Grande mener SVs forslag om å forby utbytte i barnehager er kvinnediskriminerende.
VG170318 - De damene som har bygd opp barnehager og helsetjenester, hvorfor skal ikke de - som Skei Grande sier - få tjene penger når du kan tjene penger på å kjøre taxi ?
DB170318 Vil øke antall faglærere i barnehager
DB170318 SV krever at halvparten av de ansatte i barnehager skal være utdannet som lærere ¶
DB170318 SV krever at halvparten av de ansatte i barnehager skal være utdannet som lærere ¶
VG170317 Profittfri velferd innen barnehager , barnevern og asylmottak, samt sykehjem.
SA170317 Venstre-politiker Rune Askeland ( V ) ønsker flere mannlige ansatte i barnehager .
DB170317 Profittfri velferd innen barnehager , barnevern og asylmottak, samt sykehjem.
DB170317 Her slås det fast at det er 6,2 barn per voksen i private barnehager mot 5,9 barn per voksen i kommunale barnehager .
DB170317 Her slås det fast at det er 6,2 barn per voksen i private barnehager mot 5,9 barn per voksen i kommunale barnehager.
DB170317 Han hevder enkelte private barnehager dropper å ansette nok utdannet personell for å tjene mer penger.
DB170317 Det betyr at snittet av private barnehager i dag faller utenfor, ifølge Utdanningsdirektoratets barnehagestatistikk.
DB170317 - Støtter du SVs profittforbud for barnehager ?
DB170317 - Nei, det drives mange private barnehager ut fra andre motiver.
DB170317 - Ja, det er klart at siden høyere kompetanse også er lik høyere lønn, som igjen er lik dyrere personalkostnader og mindre profitt, så henger antall fagpersonell i barnehager sammen med profitt.
DB170317 - Ikke alle private barnehager tjener så mye penger ?
DB170317 - De som tjener store penger på barnehager gjør det gjennom å ha færre ansatte, og ansatte som koster mindre, fortsetter Lysbakken.
DB170317 ( Dagbladet ) : For at SV skal sitte i regjering med Arbeiderpartiet etter høstens valg krever partiet et forbud mot profitt på velferdstjenester som for eksempel barnehager .
DB170317 Profittfri velferd innen barnehager , barnevern og asylmottak, samt sykehjem.
DB170317 Profittfri velferd innen barnehager , barnevern og asylmottak, samt sykehjem.
DB170317 Sentrale reformområder er økt barnetrygd ( kostnad godt over sju milliarder ), en nasjonal norm som sikrer flere lærere i klasserommene og avskaffelse av profitt i private barnehager .
DB170317 Å fremheve dette tydelig og sterkt, er nok viktigere enn å regulere profittnivået i private barnehager .
DB170317 Det gjør ikke saken lettere at 53 prosent av norske barnehager er private, med 140 000 barn.
DB170317 Det er typisk at Ap-leder Jonas Gahr Støre sa blankt nei til SVs ultimatum om forbud mot profitt i private barnehager - til og med før Audun Lysbakken hadde lagt kravet fram offentlig.
AA170317 Et samfunn med lavere skatt gir mindre offentlig velferd, flere private skoler, dyrere barnehager , større ulikhet.
AA170317 - Det er fordi jeg vet hvilke fantastiske tjenester vi får tilbake av de skatteinntektene : Helsevesen, eldreomsorg, barnehager , skoler...
AA170317 Partiet har gått offensivt ut med fire krav som må innfris dersom de skal bli med i en regjering med Arbeiderpartiet og eventuelt Senterpartiet : Barnetrygden må økes, havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja må vernes, det må bli flere lærere og, ikke minst viktig, barnehager og andre velferdstjenester skal drives uten profitt.
VG170316 - SV vil programfeste « profittfri velferd innen barnehager , barnevern og asylmottak ».
VG170316 Hagen mener det er viktig at de store kommunale arbeidsplassene som skoler, barnehager og sykehjem er fri for ansatte som bærer synlige symboler.
SA170316 Ni av de ti kommunale barnehagene som gjør det best i foreldreundersøkelsen er små barnehager .
AP170316 innføre « et forbud mot profitt på grunnleggende velferd som barnehager , barnevern og eldreomsorg.
VG170315 Så vi har de samme offentlige kronene til å sørge for at det er like mange barnehageplasser, også om kommersielle skulle - stikk i strid med de sier - nekte å drive barnehager hvis de ikke får ta ut profitt, sier Lysbakken.
VG170315 Slik fungerer det den dag i dag, sier han og viser til SV-leder Kristin Halvorsens uttalelser til TV2 i 2011, hvor hun sa ja til at private barnehager som går med overskudd skal få ta en noe utbytte.
VG170315 SV-leder Audun Lysbakken vil ikke være med i en regjering hvis ikke det blir forbud mot profitt i private barnehager .
VG170315 PROFITT-PROBLEMER : Ferske tall fra SSB i dag viser at det i dag er 139 500 norske barn i private barnehager .
VG170315 Olsen i Private Barnehagers Landsforbund sier det skal bli vanskelig å avvikle private barnehager , fordi eierne ofte ikke bare driver, men også eier barnehagene, etter oppfordring fra nettopp SV.
VG170315 Olsen i Private Barnehagers Landsforbund går langt i å si at det ikke er realistisk å stanse private barnehager å ta ut noe utbytte.
VG170315 Men da SV fikk gjennomslag for barnehageløftet sitt på begynnelsen av 2000-tallet, var hele poenget at de ønsket private inn for å bygge og drive barnehager .
VG170315 I dette intervjuet spikrer SV-leder Audun Lysbakken det fast at de ikke vil støtte en regjering som ikke blir med på å stanse at private selskaper får ta ut profitt fra barnehager , barnevern og asylmottak.
VG170315 Hvis SV står for en slik snuoperasjon er det å vende ryggen til mange tusen eiere og ansatte i private barnehager som faktisk var med på det store løftet for å få opp barnehagedekningen i Norge.
VG170315 Ferske tall fra SSB i dag viser at det er 139 500 norske barn i private barnehager, og at 53 prosent av norske barnehager er private.
VG170315 Ferske tall fra SSB i dag viser at det er 139 500 norske barn i private barnehager , og at 53 prosent av norske barnehager er private.
VG170315 Det er veldig mange private barnehager som ikke tar ut profitt og det er også aksjeselskaper innenfor skole som forholder seg til den lovgivningen vi har der, hvor det ikke er lov, svarer Lysbakken.
VG170315 De ferske SSB-tallene viser at 53 prosent av norske barnehager i 2016 var private, og totalt har Norge nå 3200 private barnehager .
VG170315 De ferske SSB-tallene viser at 53 prosent av norske barnehager i 2016 var private, og totalt har Norge nå 3200 private barnehager.
VG170315 Arbeiderpartiet vi gi kommuner adgang til å stille samme krav til åpningstider, kvalitet, innhold og lønns- og arbeidsvilkår i private og offentlige barnehager , sier Støre til VG.
VG170315 - Vi er ikke mot private barnehager eller private aktører i velferden, men vi er imot at grunnleggende velferd skal drives kommersielt.
VG170315 - Vi er ikke imot private barnehager .
VG170315 - I 2015 var det rundt 3000 private barnehager i Norge, hvordan vil du erstatte dem ?
VG170315 - Hva vil skje hvis private barnehager ikke får tjene på det ?
VG170315 - Har dere da forutsatt at alle som driver private barnehager i dag skal fortsette hvis det blir profittforbud ?
VG170315 * Profittfri velferd innen barnehager , barnevern og asylmottak, samt sykehjem.
DB170315 Profittfri velferd innen barnehager , barnevern og asylmottak, samt sykehjem.
BT170315 Skatt og private barnehager for eksempel.
BT170315 Derfor vil SV skjerpe kravene til privat drift av for eksempel barnehager .
BT170315 Arbeiderpartiet vil ikke hindre private selskaper som driver barnehager , i å ta ut utbytte, framholder partileder Jonas Gahr Støre overfor VG.
AA170315 Skatt og private barnehager for eksempel.
AA170315 Derfor vil SV skjerpe kravene til privat drift av for eksempel barnehager .
AA170315 Arbeiderpartiet vil ikke hindre private selskaper som driver barnehager , i å ta ut utbytte, framholder partileder Jonas Gahr Støre overfor VG.
AA170315 Tett oppfølgning tilpasset ditt barn er et hovedfokus i Gnist Barnehager .
AA170315 Jens Ola Korssjøen er prosjektleder i Gnist Barnehager , og står blant annet bak byggingen av barnehagen på Tiller.
AA170315 Børre Andreassen, markeds- og informasjonssjef i Gnist Barnehager
DA170314 jøleberg, Tobias Kidegran, Thomas Welle, André Rossvold, Henrik Hebnes Olsen, Even Bøe Nor-Hansen, Andreas Kjølleberg, Sindre Wathne, Damian Peter Wilry Gerhard Hopkin, Jonas Nystad Brobak ( barnehagebarn ) og Svein Inge Arnesen Sørbø har tatt på seg blå hansker for å slå et slag for menn i barnehager .
DA170314 - Det vi må gjøre nå, er å se på hvilke kommuner og barnehager som har lyktes, og sette oss klare mål for hvordan vi skal få flere menn inn i barnehagen, sier Askeland.
DA170314 Utfordringene står i kø for norske barnehager .
DA170314 I andre barnehager har de lav bemanning, ansatte uten relevant utdannelse eller erfaring og ikke økonomi til å sette inn vikarer, fortsetter hun.
DA170314 Det mener både Foreldreutvalget for barnehager ( FUB ) og Barneombudet.
DA170314 - Noen barn er heldige og har plass i barnehager med god og kompetent bemanning og vikarer fra dag én ved sykefravær.
DA170314 - Mobbing og utestenging er like aktuelt for barn i barnehager som for barn i skolen.
DA170314 - Hovedutfordringen er de store forskjellene mellom barnehagene, sier Marie Therese Skinstad-Jansen, leder for Foreldreutvalget for barnehager .
DA170314 Men vi vet ikke sikkert, og det finnes fortsatt barnehager med radonnivåer over grenseverdiene, sier seniorrådgiver Bård Olsen.
DA170314 Høsten 2015 deltok hele 333 kommuner i en kartlegging Helsetilsynet gjorde av inneklima i norske barnehager .
DA170314 Flere kilder bekrefter at myndighetene i dag ikke har oversikt over hvor farlig eller risikofylt det er å oppholde seg i norske barnehager .
DA170314 En kartlegging gjennomført av Statens strålevern i 1998 viste at en av ti barnehager hadde radonstråling over tillatt nivå.
DA170314 - Vi antar at det står bedre til i dag på grunn av økt fokus på dette, nytt regelverk og generell bedring som følge av at vi har fått flere nye barnehager .
DA170314 - Noen barnehager vil ha utfordringer i forhold til høye nivåer av luftforurensning i perioder.
DA170314 - Det er bekymringsfullt at det på landsbasis bare er ført tilsyn med 6 av 10 barnehager i løpet en treårsperiode, og at det samtidig er avdekket feil eller mangler ved halvparten av barnehagene, sier Linhave.
DA170314 Barnehager mangler tilsyn ¶
BT170314 Har jobbet i flere skoler og barnehager
BT170314 Han har arbeidet i flere barnehager og skoler i bergensområdet, og politiet gjør undersøkelser også her, sier Høyland.
AP170314 Pedagogisk leder Hege Kaspersen i Nøste barnehager i Lier reiser rundt og holder foredrag om nettvett for Barnevakten.no : ¶
AP170314 Noen barnehager har flere smartboard, andre har ingen.
AP170314 Mange barnehager bruker kamera og en del bruker nettbrett og PC sammen med barna.
AP170314 Fra venstre : Gabriel, Tobias og Ingrid i Rosenhagen barnehage på Nordstrand har fått skikkelig grep på digitale verktøy, som skal bli en del av hverdagen i alle barnehager .
AP170314 - Vi starter nå et kompetanseløft i Oslos barnehager .
AP170314 Forby utbytte fra drift av private barnehager , barnevern og asylmottak.
AP170314 Arbeiderpartiet vi gi kommuner adgang til å stille samme krav til åpningstider, kvalitet, innhold og lønns- og arbeidsvilkår i private og offentlige barnehager , sier Støre til avisen.
AP170314 - Vi vil ha forbud mot utbytte og profitt i velferden, og vil starte med barnehager , barnevern og asylmottak, sier Lysbakken.
AP170314 Har jobbet i flere skoler og barnehager
AP170314 Han har arbeidet i flere barnehager og skoler i Bergensområdet, og politiet gjør undersøkelser også her, sier Høyland.
AA170314 I dag feires Barnehagedagen i barnehager over hele landet.
AA170314 Dagen markeres i mange barnehager landet rundt, og er blitt en tradisjon i store deler av Barnehage-Norge.
BT170311 Argumentene hans var ikke spesielt gode, og han hoppet glatt over det faktum at utbyggingen av barnehager har økt offentlige utgifter til barnefamilier betraktelig.
AP170310 SV er mot private aktører i barnehager , skoler og eldreomsorg, mens Høyre mener vi trenger alle gode krefter for å oppnå innovasjon, gode tjenester og valgfrihet.
AA170310 På Stabburet barnehage, som er en del av Lade barnehager , gikk de til innkjøp av snøkanon i fjor.
AA170310 Jeg har levert anlegg til 200 barnehager , forteller Eilertsen.
AA170310 - Jeg selger til idrettslag, barnehager og privatpersoner.
AA170310 Nå er Høyre nesten like opptatt av barnehager som av skole.
AP170308 - Lørdager er det barneaktiviteter med foreldre, og fra tirsdag til torsdag har vi arrangementer for barnehager - ca. 90 prosent av byens barnehager har vært her.
AP170308 90 prosent av byens barnehager har vært her.
DB170307 Betydelige subsidier til barnehager , en svært sjenerøs foreldrepermisjonsordning og barnetrygd, er alle ordninger som gjør det mulig å kombinere barn og arbeid.
BT170307 Da er det viktig å hjelpe flere barn av innvandrere inn i fellesarenaer, som barnehager og fritidsaktiviteter.
BT170307 Da er det viktig å hjelpe flere barn av innvandrere inn i fellesarenaer, som barnehager og fritidsaktiviteter.
AP170307 Vi har vridd overføringene i retning av gratis kjernetid og billigere barnehager , men om du skal ta det fullt ut, har jeg ikke tatt stilling til, fortsetter Sanner.
AA170307 Pengene brukes blant annet til kurs og opplæring av ansatte i barnehager og skoler.
AA170307 De siste 15 årene har det vært en stor satsing på barnehager .
VG170306 Siden det offentlige allerede betaler en stor andel av de totale utgiftene, blir merkostnadene ved å gjøre barnehager gratis også mindre.
VG170306 Halvparten av denne summen, 40 milliarder kroner, går til drift av barnehager .
VG170306 Gratis barnehager
VG170306 Et mindretall på tre foreslår å opprettholde barnetrygden som nå, men ønsker å forenkle og styrke moderasjonsordningen for foreldrebetaling i barnehager .
VG170306 Både Venstre, SV og halvparten av Høyres programkomité har tidligere foreslått å gjøre barnehager gratis.
VG170306 Av disse går 80 milliarder til barnetrygd, kontantstøtte, foreldrepenger, offentlig driftsstilskudd til barnehager og fradrag for pass og stell av barn, skriver Aftenposten.
SA170306 Siden det offentlige allerede betaler en stor andel av de totale utgiftene, blir merkostnadene ved å gjøre barnehager gratis også mindre.
SA170306 Halvparten av denne summen, 40 milliarder kroner, går til drift av barnehager .
SA170306 Gratis barnehager
SA170306 Et mindretall på tre foreslår å opprettholde barnetrygden som nå, men ønsker å forenkle og styrke moderasjonsordningen for foreldrebetaling i barnehager .
SA170306 Både Venstre, SV og halvparten av Høyres programkomité har tidligere foreslått å gjøre barnehager gratis.
SA170306 Av disse går 80 milliarder til barnetrygd, kontantstøtte, foreldrepenger, offentlig driftsstilskudd til barnehager og fradrag for pass og stell av barn, skriver Aftenposten.
SA170306 Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å arrangere kampanjer mot hodelus i uke 10.
SA170306 Barnehager og skoler møter økende utfordringer vedrørende barn som blir syke av et norsk kosthold bestående av næringsfattig og glutenrike brød, pasteurisert melk, sukker og livløs og ødelagt mat beriket med tilsetningsstoffer.
FV170306 Og halvparten av denne summen igjen, 40 milliarder kroner, går til drift av barnehager .
FV170306 Men fem ordninger står for størstedelen av utgiftene : ¶ 80 av milliardene går til barnetrygd, kontantstøtte, foreldrepenger, offentlig driftstilskudd til barnehager og fradrag for pass og stell av barn.
FV170306 Det innebar økt utbygging, likebehandling av private og offentlige barnehager , lovfestet rett til plass for ettåringer og makspris på oppholdsbetalingen.
BT170306 Siden det offentlige allerede betaler en stor andel av de totale utgiftene, blir merkostnadene ved å gjøre barnehager gratis også mindre.
BT170306 Halvparten av denne summen, 40 milliarder kroner, går til drift av barnehager .
BT170306 Gratis barnehager
BT170306 Et mindretall på tre foreslår å opprettholde barnetrygden som nå, men ønsker å forenkle og styrke moderasjonsordningen for foreldrebetaling i barnehager .
BT170306 Både Venstre, SV og halvparten av Høyres programkomité har tidligere foreslått å gjøre barnehager gratis.
BT170306 Av disse går 80 milliarder til barnetrygd, kontantstøtte, foreldrepenger, offentlig driftsstilskudd til barnehager og fradrag for pass og stell av barn, skriver Aftenposten.
AP170306 Og halvparten av denne summen igjen, 40 milliarder kroner, går til drift av barnehager .
AP170306 Men fem ordninger står for størstedelen av utgiftene : ¶ 80 av milliardene går til barnetrygd, kontantstøtte, foreldrepenger, offentlig driftstilskudd til barnehager og fradrag for pass og stell av barn.
AP170306 Det innebar økt utbygging, likebehandling av private og offentlige barnehager , lovfestet rett til plass for ettåringer og makspris på oppholdsbetalingen.
AP170306 En annen viktig forklaring er rask og omfattende utbygging av barnehager i kombinasjon med begrenset egenandel på bruk av barnehagene, også kalt makspris.
AP170306 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne blir rådet til å innføre gratis barnehager av utvalget, som ble ledet av professor Anne Lise Ellingsæter.
AA170306 Siden det offentlige allerede betaler en stor andel av de totale utgiftene, blir merkostnadene ved å gjøre barnehager gratis også mindre.
AA170306 Halvparten av denne summen, 40 milliarder kroner, går til drift av barnehager .
AA170306 Gratis barnehager
AA170306 Et mindretall på tre foreslår å opprettholde barnetrygden som nå, men ønsker å forenkle og styrke moderasjonsordningen for foreldrebetaling i barnehager .
AA170306 Både Venstre, SV og halvparten av Høyres programkomité har tidligere foreslått å gjøre barnehager gratis.
AA170306 Av disse går 80 milliarder til barnetrygd, kontantstøtte, foreldrepenger, offentlig driftsstilskudd til barnehager og fradrag for pass og stell av barn, skriver Aftenposten.
AA170306 Siden det offentlige allerede betaler en stor andel av de totale utgiftene, blir merkostnadene ved å gjøre barnehager gratis også mindre.
AA170306 Halvparten av denne summen, 40 milliarder kroner, går til drift av barnehager .
AA170306 Et mindretall på tre foreslår å opprettholde barnetrygden som nå, men ønsker å forenkle og styrke moderasjonsordningen for foreldrebetaling i barnehager .
AA170306 Både Venstre, SV og halvparten av Høyres programkomité har tidligere foreslått å gjøre barnehager gratis.
AA170306 Av disse går 80 milliarder til barnetrygd, kontantstøtte, foreldrepenger, offentlig driftsstilskudd til barnehager og fradrag for pass og stell av barn, skriver Aftenposten.
AA170306 Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å arrangere kampanjer mot hodelus i uke 10.
AP170305 Og halvparten av denne summen igjen, 40 milliarder kroner, går til drift av barnehager .
AP170305 Men fem ordninger står for størstedelen av utgiftene : ¶ 80 av milliardene går til barnetrygd, kontantstøtte, foreldrepenger, offentlig driftstilskudd til barnehager og fradrag for pass og stell av barn.
AP170305 Det innebar økt utbygging, likebehandling av private og offentlige barnehager , lovfestet rett til plass for ettåringer og makspris på oppholdsbetalingen.
DB170304 Det er et plaster på såret at Kunnskapsdepartementet og Norges forskningsråd har bevilget 30 millioner kroner til prosjektene « Gode barnehager for barn i Norge » og « Blikk for barn ».
DB170304 19, 2015-2016 ) var opptakten til ny rammeplan for barnehager som har vært ute på høring.
DA170303 Nødvendige tjenester som bosstømming, drift av skoler, barnehager og sykehjem bør i prinsippet være i offentlig regi.
AA170303 I tillegg er det registrert hundrevis av bombetrusler mot jødiske forsamlingslokaler og barnehager . ( ©NTB ) ¶
SA170302 - Niklas og Martin er fantastiske profiler for Norge og helt utrolig flotte gutter, sier forretningsmannen, som har tjent meget gode penger på private barnehager i Tromsø og Bodø.
DB170302 Gjennom gratis kjernetid i barnehager og skolefritidsordninger og gjennom å skape trygge jobber for flere.
DA170302 - Flere barnehager må betale eiendomsskatt.
AP170302 - Niklas og Martin er fantastiske profiler for Norge og helt utrolig flotte gutter, sier forretningsmannen, som har tjent meget gode penger på private barnehager i Tromsø og Bodø.
VG170301 Profittfri velferd innen barnehager , barnevern og asylmottak.
DB170301 - Jeg søkte fordi vi fra høsten av kommer til å ha barn i to forskjellige barnehager .
DB170301 Det er også kjernen i hvordan regjeringen jobber med å legge til rette for enda bedre barnehager .
AP170301 Slik vurderte foreldre Oslos barnehager i 2015 ¶
AP170301 Nye - og nygamle - barnehager blir stadig åpnet.
AP170301 Men siden vi har registrert økende behov for plasser for yngre barn, er mange barnehager satt i stand til å ta imot barn fra ti måneder.
AP170301 Først skal det legges et gigantisk puslespill ; de 9000 søkerne skal fordeles på 777 barnehager over hele byen.
AP170301 Fortsatt behov for flere barnehager
AP170301 9000 søkere - 777 barnehager
DN170228 I 1990 kjøpte de sitt første hotell, og de har siden investert i blant annet barnehager , eiendom, bemanning og en rekke andre bransjer.
DN170228 som Norges største innen drift av asylmottak og har også en betydelig virksomhet av omsorgsbygg, barnehager og tjenester.
AP170228 Byrådstoppene kommer til å få god erfaring med åpning av barnehager .
AP170228 Budskapet var at inntektene fra den moderate eiendomsskatten skulle gå til barnehager og eldreomsorg.
VG170226 - Fienden skyter fra skoler og barnehager , sier soldatene.
AP170225 − Men den gir kommunen mulighet til å bygge ut barnehager , eldretilbud og annet som vi trenger ?
AA170224 Med over 100 brannvesen med som budbringere skal kampanjen konsentrere seg om å informere barnehager , skoler og småbarnsforeldre om brannforebyggende tiltak. ( ©NTB ) ¶
DA170223 Fra enkeltpersoner og institusjoner, fra familier, skoleklasser, barnehager og eldresentre.
AA170223 Fra enkeltpersoner og institusjoner, fra familier, skoleklasser, barnehager og eldresentre.
BT170222 Så til alle dere som jobber i barnehager , alle dere lærere og rektorer og alle som jobber i SFO.
SA170220 Vitenskapelige og andre ansatte har i nært samarbeid utviklet et stort antall nettbaserte fagressurser til barnehager og skoler.
SA170220 Personalet i barnehager , lærere i grunnskolen, og faglærere i videregående er målgruppa.
FV170220 Alle biler som kjører fra Tine og ut til skoler, barnehager og butikker får nå innført alkolås.
DB170220 Om 1970- og 80-tallet, om abortkamp, krisesentre, barnehager og foreldrepermisjon ; en revolusjon venstresida og statsfeministene i Ap gjerne har tatt og blitt gitt det meste av æren for.
DA170220 Vi politikere visste at uansett hvilket vedtak vi endte på, så ville det ramme gode barnehager .
DA170220 Siden barnehageloven i 1975 så har våre barnehager utviklet seg til å bli en arena for lek, læring og sosialisering satt i system.
DA170220 Plutselig så måtte vi vedta en reduksjon av avdelinger og barnehager .
DA170220 Foreldreundersøkelsen som nylig ble publisert viste at tilfredsstillelsen med våre barnehager var høy.
DA170220 Etter å ha besøkt en del barnehager , så er jo nettopp tilbakemeldingen at vi ikke bør lage til trangere budsjett.
DA170220 I stedet for å bli redusert til de politiske nisjene, er spørsmålene om foreldrepermisjoner, barnehager og kvinnelige ledere blitt noen av de viktigste debattene.
AA170220 ¶ Mangfold er viktig, og vi trenger en god blanding av ulike aktører som driver gode barnehager i Trondheim, skriver Gøril Linge Five.
AA170220 | De fleste private barnehager er ikke i nærheten av å kunne ta ut overskudd.
AA170220 Vi har ulike tilsyn i våre barnehager , vi leverer årsmeldinger og har brukerundersøkelser.
AA170220 Som private drivere i Trondheim kommune er vi prisgitt det kommunen bruker i egne barnehager .
AA170220 Når jeg får tilskudd til min barnehage for 2017, er det på bakgrunn av regnskapstall i kommunale barnehager fra 2015 med et påslag for lønns- og prisvekst.
AA170220 Mangfold er viktig og vi trenger en god blanding av ulike aktører som driver gode barnehager i Trondheim.
AA170220 Flertallet av private barnehager er ikke i nærheten av å kunne ta ut overskudd.
AA170220 Dette er noen betraktninger som mange drivere/leder av private barnehager vil kjenne seg igjen i, antar jeg.
DB170219 På samme måte som naturbarnehager ikke oppstår ved innføring av kildesortering, oppstår ikke kjønnsnøytrale barnehager ved at vi innfører et nytt juridisk kjønnsalternativ.
DB170219 I Sverige er det et par barnehager som har valgt å ikke kategorisere barna med kjønn hele tiden.
AA170217 Hun påpeker at det er stor variasjon mellom barnehager og at flaks kan avgjøre om barnet kommer i en barnehage som kan ivareta det god nok emosjonelt.
SA170216 Stor utbygging av barnehager har ført til færre mottakere av kontantstøtte.
DN170215 Blant tiltakene som Abe-regjeringen foreslår er å gjøre det enklere å bygge private barnehager og tillate at utenlandske hushjelper får arbeidstillatelse i Japan.
DN170215 Men nylig har han fått mange henvendelser fra idrettslag, barnehager , skoler og andre som vil hjelpe til med å samle inn plast.
DN170215 Den årlige oversikten viser også at flere barnehager enn tidligere oppfyller norm om pedagogisk bemanning, opp 4 prosentpoeng fra året før.
DN170215 - Gode barnehager bidrar til at barn får en god start i livet.
DA170215 Det innføres en felles prosedyre for hvordan mobbesaker skal håndteres i hele Oslo kommune, som henges opp i alle klasserom og i alle barnehager , sier byråden.
SA170214 Debatten tas også opp i barnehager .
SA170214 Det ligger i grenseland mellom Klepp og Time, tilgjengelig for en stor befolkning, skoler og barnehager .
DB170214 SV ønsker svært gjerne flere ansatte i barnehager og eldreomsorgen, men da må kompetanse være et grunnlag for ansettelser og kommunene må ha de nødvendige pengene til å kunne gjøre det.
AP170214 Debatten tas også opp i barnehager .
DB170213 Sørge for at kommunene har en forsvarlig og overordnet ledelse av integreringsarbeidet med en integreringsetat eller integreringskonsulent som sikrer en god og forsvarlig koordinering og samarbeid med « alle som bidrar til god assimilering/integrering som skoler, barnehager , idrettsforeninger, barnevernet, fritidsklubber, borettslag », osv.
DB170213 I Tromsø jobber Lene Sivertsen og kolleger i støttesenter mot incest og seksuelle overgrep ( SMISO ) med å snakke med barn i barnehager om kropp og grenser.
BT170213 - Helse- og sosialinstitusjoner skal være åpne, hjemmetjenester skal gis som vanlig, og skoler og barnehager er åpne, sier Lunde.
DA170211 | Fornøyde foreldre i Stavangers barnehager
DA170211 Full oppmerksomhet oppgis som én årsak til at mange private barnehager i Stavanger får gode tall.
DA170211 Dessuten er det noe mindre forskjell i scoren mellom private og kommunale barnehager i denne undersøkelsen enn i fjorårets undersøkelse, sier Stenseth.
DA170211 - Ja, private scorer jevnt over noe høyere på enkelte områder, men det er ikke mye, og resultatene for private følger i all hovedsak utviklingen i kommunale barnehager .
DA170211 - I private barnehager som hos oss er barnehagedrift det eneste vi driver med, og som vi dermed konsentrerer oss om, sier Silje Aak Emmerhoff i Espira Scala Tasta til RA.
VG170210 Som oftest under forutsetning av at dette går til sykehus, eldreomsorg, skole og barnehager .
DB170209 Etter at Oslo privatiserte kommunale barnehager har det også medført at flere ansatte mistet sjenerøse ytelsespensjoner.
DB170209 De har i stadig større grad blitt likebehandlet med kommunale barnehager på inntektssiden, men uten at de samme kravene stilles til dem.
DB170209 Arbeiderpartiet har sett seg lei på at private aktører i barnehagesektoren får like mye finansiering som kommunalt drevne barnehager, men slipper unna en del av kravene som legges på kommunale barnehager .
DB170209 Arbeiderpartiet har sett seg lei på at private aktører i barnehagesektoren får like mye finansiering som kommunalt drevne barnehager , men slipper unna en del av kravene som legges på kommunale barnehager.
DB170209 Ap har derfor foreslått i forslaget til nytt partiprogram for 2017 - 2021 at de vil « gi kommuner adgang til å stille samme krav overfor private som offentlige barnehager .
AP170209 I norske skoler og barnehager feirer man FN-dagen.
SA170208 For å ivareta denne friheten er det avgjørende med fleksibel foreldrepermisjon, økt kontantstøtte, pensjonsopptjening ved ulønnet omsorg, rett til å være hjemme med syke barn, ammefri og barnehager med høy kvalitet og god bemanning.
SA170207 Smittevernoverlege i Oslo, Tore Steen, forteller at de har en god del kontakt med barnehager og gir råd rundt spesielle og smittsomme bakterier.
SA170207 RÅD FRA HELSEMYNDIGHETENE : I mange år har Folkehelseinstituttet rådet foreldre og barnehager til å holde barnet hjemme fra barnehagen i 48 timer etter at diaré har opphørt eller barnet har sluttet å kaste opp.
SA170207 I mange år har derfor Folkehelseinstituttet rådet foreldre og barnehager til å holde barnet hjemme fra barnehagen i 48 timer etter at diaré har opphørt eller barnet har sluttet å kaste opp.
SA170207 Det fleste barnehager opplever å samarbeide godt med foreldrene rundt dette, mens enkelte forteller om foreldre som sender syke barn i barnehagen og skylder på press på jobben.
SA170207 - Vi forventer at alle barnehager og foreldre følger rådene ¶
SA170207 - Formelt sett er dette råd, vi forventer imidlertid at alle barnehager og foreldre følger rådene.
SA170207 - Det er vanlig at norovirus gir utbrudd i barnehager .
AP170207 Smittevernoverlege i Oslo, Tore Steen, forteller at de har en god del kontakt med barnehager og gir råd rundt spesielle og smittsomme bakterier.
AP170207 RÅD FRA HELSEMYNDIGHETENE : I mange år har Folkehelseinstituttet rådet foreldre og barnehager til å holde barnet hjemme fra barnehagen i 48 timer etter at diaré har opphørt eller barnet har sluttet å kaste opp.
AP170207 I mange år har derfor Folkehelseinstituttet rådet foreldre og barnehager til å holde barnet hjemme fra barnehagen i 48 timer etter at diaré har opphørt eller barnet har sluttet å kaste opp.
AP170207 Det fleste barnehager opplever å samarbeide godt med foreldrene rundt dette, mens enkelte forteller om foreldre som sender syke barn i barnehagen og skylder på press på jobben.
AP170207 - Vi forventer at alle barnehager og foreldre følger rådene ¶
AP170207 - Formelt sett er dette råd, vi forventer imidlertid at alle barnehager og foreldre følger rådene.
AP170207 - Det er vanlig at norovirus gir utbrudd i barnehager .
DB170206 Samtidig har den blåblå regjeringen økt tilskuddet til private barnehager slik at de nå får like mye i tilskudd som en offentlig barnehage.
DB170206 Private barnehager kan også for eksempel nekte å ta inn barn med spesielle behov - uten at kommunen har noe de skulle ha sagt om saken.
DB170206 I sitt program for neste periode, lover Ap nemlig en bemannings- og pedagognorm for norske barnehager .
DB170206 Hvis Ap vinner valget vil standarden på Oslo-barnehagen bli normalen på alle norske barnehager .
DB170206 Gi kommuner adgang til å stille samme krav overfor private som offentlige barnehager .
DB170206 Ap vil også endre reglene for private barnehager , slik at kommunene kan stille samme krav til private og offentlige aktører når det gjelder for eksempel bemanning, åpningstider og innhold.
DB170206 - Velgerne i Oslo stemte fram en satsing på kvalitet i barnehagen, men seks av ti barnehager i kommunen kan jeg ikke pålegge noen bemanningsnorm for, sier byråden.
DB170206 - Når finansieringen er den samme som i offentlige barnehager , bør kravene være de samme også, sier Ap-nestleder Hadia Tajik, som har ledet arbeidet med partiprogrammet som legges fram mandag.
DB170206 - Det er et paradoks at omtrent halvparten av landets barnehager bare trenger å forholde seg til barnehageloven og ikke er underlagt politisk kontroll, sier Trettebergstuen.
DB170206 Det gleder meg at landets barnehager og skoler markerer dagen og at kommuner flagger med både det norske og det samiske flagget på vår festdag.
DB170206 Det gleder meg at landets barnehager og skoler markerer dagen og at kommuner flagger med både det norske og det samiske flagget på vår festdag, skriver sametingspresidenten.
BT170206 Dette kommer i tillegg til rehabilitering av skoler, bygging av nye barnehager , etablering av flere sykehjemsplasser og alt det andre vi skal få til i Bergen.
AA170206 Ifølge Dagbladet går programkomiteen også inn for at halvparten av alle ansatte i barnehager må være barnehagelærere.
SA170202 Vår utfordring, til universitetet og høgskolen, til kommunene og til fylket er å legge et helhetlig løp for å ha verdens beste barnehager , verdens beste skoler, videregående opplæring og fagskoler.
SA170131 - Et bilde som er dekkende på fenomenet : Barn i norske barnehager bærer de samme navnene som svenske idrettsutøvere i tyveårene, sier han.
FV170131 - Et bilde som er dekkende på fenomenet : Barn i norske barnehager bærer de samme navnene som svenske idrettsutøvere i tyveårene, sier han.
BT170131 - Et bilde som er dekkende på fenomenet : Barn i norske barnehager bærer de samme navnene som svenske idrettsutøvere i tyveårene, sier han.
AP170131 - Et bilde som er dekkende på fenomenet : Barn i norske barnehager bærer de samme navnene som svenske idrettsutøvere i tyveårene, sier han.
DA170130 Stavanger kommune har selv slått fast et behov på 124 millioner kroner til uteområder i barnehager .
DA170130 Park og vei jobber nå med en norm og kravspesifikasjon for Stavanger barnehagenes uteareal av nye barnehager .
DA170130 - Vi har brukt 2 millioner årlig i 2013, 2014, 2015 og 2016 på vedlikehold av uteområder i barnehager .
DA170130 - Stavanger har jo enkelte barnehager med kjempegode uteområder, men foreldrene må være trygge på at forholdene er gode og at tilbudet er godt i alle barnehagene.
DA170130 - Det er stor slitasje i barnehager , så det er behov for penger, fastslår rådgiveren.
DA170130 * Tilstandene for utearealene reguleres av barnehageloven og oven og Kunnskapsdepartementets « Veileder for utforming av barnehager ».
DA170130 * Stavanger kommunes politikere reduserte i 2016 ambisjonene for utearealer i barnehager på områdene lekeverdi/funksjonalitet, tilstand på samlingsplasser, terrengforming, oppholdssted under tak, oppholdssted egnet for utendørs undervisning, sykkelparkering, belysning og parkeringsplasser.
DA170130 * Kommunalstyret for miljø og utbygging behandler i dag etterslepet i vedlikehold ved kommunale barnehager og sykehjem.
BT170130 De viktigste bestemmelsene finner vi i folkehelseloven og i forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.
BT170130 De viktigste bestemmelsene finner vi i folkehelseloven og i forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.
FV170128 260.000 kroner ble også brukt på innvendig malerarbeid på skoler og barnehager .
SA170126 Og inntektene går til velferd for oss alle : Til skoler, barnehager , sykehus og sykehjem.
AP170126 For at så mange som mulig, også skoler og barnehager , skal få være med, er det også mulig å telle i uken før og etter helgen.
BT170119 For eksempel « Mann ( 28 ), har høyere utdanning, bryr seg om klima og personvern », « Kvinne ( 36 ), jobber i offentlig sektor, opptatt av barnehager og gode lønnsvilkår, motstander av privatisering ».
SA170118 Vi vil ha barnehager som er i gåavstand til hjemmet, men samtidig ønsker vi å heve kvaliteten.
SA170118 Vi leser at flertallspartiene ønsker en prøveordning med 16 og 6 barn på noen få barnehager .
SA170118 Mindre barnehager med færre avdelinger og mindre barn per avdeling gir mer tid til hvert enkelt barn.
SA170118 Blant annet å bevare nære barnehager med god drift som Hus Vannassen og Roaldsøy barnehage.
SA170117 Dette er også nokså moderat sammenlignet med tidligere perioder da Rennesøy investerte tungt i skoler og barnehager .
SA170117 Å kutte ned antall styrere, samt lederstillinger og samle drift av seks barnehager i to virksomheter, er et tydelig grep i motsatt retning av å sikre kvalitet i barnehagene, sikre gode relasjoner mellom barna, foreldre, ansatte og barnhagen, samt skape en hensiktsmessig balanse mellom strategi / administrasjon og faglighet/pedagogisk praksis.
SA170117 Flere internasjonale forskningsstudier peker på at barn som har gått i barnehager av høy kvalitet, klarer seg bedre i skolen, både sosialt og faglig, og at barnehagen har positiv effekt på barns livskvalitet i voksen alder.
SA170117 Et endelig forslag fra Høyre, Venstre, KrF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet vedtar at det skal legges ned en avdeling i hver av følgende barnehager : Djupamyrå, Soria Moria, Ulsberget og Gautesete.
AP170116 I likhet med andre barnehager følger Frognerkilen barnehage nøye med på varsling om luftkvaliteten.
AP170116 I likhet med andre barnehager følger Frognerkilen barnehage nøye med på varsling om luftkvaliteten.
DB170112 Kode rød betyr at det medfører stor helsefare å bevege seg utendørs, og barnehager og skoler rådes til å holde stengt.
DB170112 Så vil jeg oppfordre alle skoler og barnehager til å gjøre som Granstubben barnehage, ta barna med på reinslakt.
AP170112 Samtidig med tilbudet om gratis kjernetid i barnehagen har mange barnehager hatt språkopplæring for barna i grupper.
AP170112 Rimeligere barnehager rekrutterer flere barn ¶
AP170112 ( Kilde : Fafo-rapport 2014:44 Gratis kjernetid i barnehager .
SA170111 Vi trenger ulike typer barnehager og skoler, alle trenger ikke gjøre som oss, men alle bør vie oppmerksomhet til kjønnsaspektet, sier Olafsdottir.
SA170111 Siden har tankegodset spredd seg til flere islandske byer og tettsteder, per i dag drives 19 barnehager og skoler etter modellen.
SA170111 Min erfaring er at en del norske barnehager med fordel kan tørre å gjøre det for å gi barna mer breddekompetanse uavhengig av kjønn.
SA170111 Islending håper at barnehagefilosofien « erobrer » flere barnehager i Skandinavia.
SA170111 DEN BESTE VERSJONEN AV SEG SELV : På Island følger en rekke barnehager en pedagogikk kalt Hjalli-metoden, der målet er å fjerne de tradisjonelle kjønnsrollene.
SA170111 Vi stiller oss undrende til at politikere ber om utredning for å legge ned avdelinger ved permanente barnehager , mens de beholder en del av de midlertidige.
SA170111 Når dette plutselig skulle ramme barnehager i Stavanger kommune, var det nok flere som kjente at det stakk litt i magen.
SA170111 I møtet for kommunalstyret for oppvekst ble det bedt om å se på ni nye barnehager .
SA170111 DEBATT : Vi stiller oss undrende til at politikere ber om utredning for å legge ned avdelinger ved permanente barnehager , mens de beholder en del av de midlertidige.
FV170111 Vi trenger ulike typer barnehager og skoler, alle trenger ikke gjøre som oss, men alle bør vie oppmerksomhet til kjønnsaspektet, sier Olafsdottir.
FV170111 Siden har tankegodset spredd seg til flere islandske byer og tettsteder, per i dag drives 19 barnehager og skoler etter modellen.
FV170111 Min erfaring er at en del norske barnehager med fordel kan tørre å gjøre det for å gi barna mer breddekompetanse uavhengig av kjønn.
FV170111 Islending håper at barnehagefilosofien « erobrer » flere barnehager i Skandinavia.
FV170111 DEN BESTE VERSJONEN AV SEG SELV : På Island følger en rekke barnehager en pedagogikk kalt Hjalli-metoden, der målet er å fjerne de tradisjonelle kjønnsrollene.
BT170111 I noen barnehager skjer dette, i andre er det helt uakseptabelt.
BT170111 Vi trenger ulike typer barnehager og skoler, alle trenger ikke gjøre som oss, men alle bør vie oppmerksomhet til kjønnsaspektet, sier Olafsdottir.
BT170111 Siden har tankegodset spredd seg til flere islandske byer og tettsteder, per i dag drives 19 barnehager og skoler etter modellen.
BT170111 Min erfaring er at en del norske barnehager med fordel kan tørre å gjøre det for å gi barna mer breddekompetanse uavhengig av kjønn.
BT170111 Islending håper at barnehagefilosofien « erobrer » flere barnehager i Skandinavia.
BT170111 DEN BESTE VERSJONEN AV SEG SELV : På Island følger en rekke barnehager en pedagogikk kalt Hjalli-metoden, der målet er å fjerne de tradisjonelle kjønnsrollene.
AP170111 Vi trenger ulike typer barnehager og skoler, alle trenger ikke gjøre som oss, men alle bør vie oppmerksomhet til kjønnsaspektet, sier Olafsdottir.
AP170111 Siden har tankegodset spredd seg til flere islandske byer og tettsteder, per i dag drives 19 barnehager og skoler etter modellen.
AP170111 Min erfaring er at en del norske barnehager med fordel kan tørre å gjøre det for å gi barna mer breddekompetanse uavhengig av kjønn.
AP170111 Islending håper at barnehagefilosofien « erobrer » flere barnehager i Skandinavia.
AP170111 DEN BESTE VERSJONEN AV SEG SELV : På Island følger en rekke barnehager en pedagogikk kalt Hjalli-metoden, der målet er å fjerne de tradisjonelle kjønnsrollene.
BT170110 I løpet av mine åtte år i Norge har jeg hatt barna mine i tre forskjellige barnehager .
BT170110 Det ble lettere å starte private barnehager og familiebarnehager, der barn i ulik alder skulle leke sammen, ta vare på hverandre og lære av hverandre.
BT170110 I løpet av mine åtte år i Norge har jeg hatt barna mine i tre forskjellige barnehager .
BT170110 Det ble lettere å starte private barnehager og familiebarnehager, der barn i ulik alder skulle leke sammen, ta vare på hverandre og lære av hverandre.
AP170109 På spørsmål fra Aftenposten bekrefter Moe at han mener et slikt forbud også skal gjelde i barnehager , på helsestasjoner og på Nav-kontoret.
BT170107 Nå skal ny teknologi inn i alle landets barnehager .
DB170105 ¶ DYRERE BARNEHAGER : Maksprisen for barnehagene økes i 2017.
DB170105 Maksprisen gjelder alle typer barnehager , uavhengig om de er offentlige eller private.
DB170105 Dyrere barnehager
AP170105 Som vanlig er når luftforurensningen blir ekstrem, har skoler og barnehager tidvis holdt stengt.
DB170104barnehager med kvalitet og skole med tidlig innsats er den viktigste strategien for å forebygge forskjeller.
SA170102 » Stavanger kommune er tjent med å ha et mangfold i barnehagene sine, noe også store barnehager kan bidra til.
SA170102 Forskning om store barnehager viser at de kan være gode kvalitetsbarnehager hvis man har fokus på strukturen og ledelsen.
SA170102 Denne organiseringen fører til at faget kan ivaretas på en annen måte enn i mindre barnehager hvor virksomhetsleder ofte blir alene med mange forskjellige oppgaver som budsjett, personaloppfølging og HMS.
SA170102 DEBATT : Stavanger kommune er tjent med å ha et mangfold i barnehagene sine, noe også store barnehager kan bidra til.
SA170101 Vi har oppgradert og bygget ut skoler, og vi har bygget barnehager .
BT161219 Både for barnehager , skoler, utdanningsinstitusjoner, forskere og alle andre som jobber systematisk mot mobbing, må slike fenomen være ekstra triste.
AP161214 Selskapet drifter det som omtales som private kommersielle barnehager .
AP161214 I stedet skal private ideelle selskaper eller kommunen stå for alle nye barnehager i Oslo.
AP161214 Eiere av private barnehager : - Tragisk at Oslo kommune vil stoppe oss ¶
AP161214 Byrådet sier nei til nye private kommersielle barnehager .
AP161214 Avtalen byrådet inngikk med Rødt skal sikre at selskaper som Espira ikke får lov til å etablere nye barnehager i Oslo.
AP161208 - Vi går nå inn i høysesongen og omgangssyken går både i barnehager , på arbeidsplasser og på skoler.
AP161207 Hun påpeker at det er viktig at voksne som jobber med barn i skoler og barnehager har god nok kunnskap om å forebygge og avdekke vold.
AP161107 Det vi ikke ønsker mer av, er kommersielle barnehager .
AP161101 | Eiere av private barnehager : - Tragisk at Oslo kommune vil stoppe oss ¶
AP161101 Vi vil ha et ryddig og godt forhold til kommunen og bidra til at unger i Oslo får gode barnehager , sier han.
AP161101 Vi er i dialog med boligutbyggere for å få flere barnehager , og det forsinker prosessene når vi må gå juridiske runder, sier han.
AP161101 Tjener millioner på barnehager
AP161101 Tilskuddene til private barnehager vil gå i været sammen med prisene på kommunale plasser, tror Sævareide.
AP161101 Private barnehager må betale tilbake penger til kommunen.
AP161101 Olsen, administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund ( PBL ) mener at byrådet prøver å tøye loven for å unngå private barnehager .
AP161101 Kanvas har et 30-talls barnehager i Oslo, men daglig leder Robert Ullmann ser ikke på byrådets vedtak som en trussel : ¶
AP161101 Her sier byrådet at det skal bekjempe private barnehager koste hva det koste vil.
AP161101 Han har forståelse for at byrådet er skeptisk til at private eiere skal ta ut fortjeneste fra barnehagedrift, men hvis det er opptatt av kvaliteten i byens barnehager , mener han det må gripe til andre virkemidler : ¶
AP161101 Espira driver sju private barnehager i Oslo.
AP161101 Eli Sævareid er medeier og daglig leder av Trygge Barnehager , selskapet som eier og driver FUS-barnehagene.
AP161101 Driftstilskuddet til private barnehager skal beregnes ut fra gjennomsnittlige ordinære driftsutgifter pr. heltidsplass i tilsvarende kommunale ordinære barnehager.
AP161101 Dette vil bare senke utbyggingen av barnehager , sier han ¶
AP161101 Dette sinker både prosessen med å få bedre barnehager og få nok barnehager .
AP161101 Dette sinker både prosessen med å få bedre barnehager og få nok barnehager.
AP161101 De eier 170 kommersielle barnehager i over 80 kommuner, de har 17 barnehager i Oslo.
AP161101 De eier 170 kommersielle barnehager i over 80 kommuner, de har 17 barnehager i Oslo.
AP161101 De ambisjonene bulker direkte med byrådets ambisjoner gjort kjent i Aftenposten igår om at det ikke ønsker å ha flere kommersielle barnehager i byen.
AP161101 - Som også må omfatte deres egne barnehager ?
AP161101 - Hvorfor er dette en gavepakke til eksisterende private barnehager ?
AP161101 - Hva vil konsekvensen av byrådets skjerpede holdning til private barnehager blir for dere ?
AP161101 - For det er et stort behov for barnehager og vi har lange ventelister.
AP161101 heltidsplass i tilsvarende kommunale ordinære barnehager .
AP161101 Etter ett års strid om hvordan avtalen de selv inngikk skal forstås, har byrådet og Rødt avklart spørsmålet om private barnehager .
AP161101 Det har sittet langt inne for Arbeiderpartiet, men resultatet er i praksis at kommersielle ikke får adgang til å bygge nye barnehager de nærmeste årene.
AP161031 | Slik skal byrådet og Rødt hindre nye kommersielle barnehager i Oslo ¶
AP161031 Vil ha flere ideelle barnehager i Oslo ¶
AP161031 Vi gjør alt det som kan gjøres politisk og økonomisk for å sørge for at barnehager driftes av kommunen eller ideelle aktører.
AP161031 Kommunen skal gå inn i private boligprosjekter der det er regulert inn barnehager .
AP161031 Kommuneadvokaten mener man ikke kan skille mellom kommersielle og ideelle : - Konsekvensen er at Oslo kommune heretter må bygge alle nye barnehager selv, svarer Bjørnar Moxnes ( R ) ¶
AP161031 Fakta : Disse kravene skal kommunen stille til private barnehager
AP161031 Dersom det kommer søknader om å etablere barnehager fra private, skal eventuelle ideelle aktørene prioriteres.
AP161031 De var enige om at « kommunen og ideelle virksomheter skal stå for drift av alle nye barnehager i Oslo », men det står også i avtalen at det må realiseres i « tråd med gjeldende lov- og regelverk ».
AP161031 Byrådet og Rødt har nå undertegnet en tilleggsavtale, som de i praksis mener vil hindre private kommersielle selskaper fra å etablere nye barnehager i Oslo.
AP161031 - Her er vi tydelige på at vi ikke ønsker nye kommersielle barnehager .
SA161027 | Psykiater : Barnehager bør arrangere våpendag ¶
FV161027 | Psykiater : Barnehager bør arrangere våpendag ¶
BT161027 | Psykiater : Barnehager bør arrangere våpendag ¶
AP161027 | Psykiater : Barnehager bør arrangere våpendag ¶
AP161024 Tre private barnehager får krav om å betale tilbake tilsammen 290.000 kroner av tilskuddet de har fått.
AP161024 Har 31 små barnehager i sokkelleiligheter.
AP161024 Etter å ha sjekket tilgjengelig dokumentasjon og regnskapstall opp mot kravene i barnehageloven, ble tre barnehager med avvikende tall plukket ut for grundig økonomisk tilsyn.
AP161024 Det viser også at de kravene vi ønsker å stille overfor nye barnehager om likeverdige lønns- og arbeidsvilkår og tilsvarende bemanning som i de kommunale barnehagene er nødvendige og relevante, mener hun.
AP161024 De ble valgt fordi de har et stort antall private barnehager .
AP161024 Barnehageekspert mener det er bedre tilsyn ved norske arbeidsplasser enn i barnehager
AP161024 - Nå trapper vi opp, og har plukket ut syv nye barnehager fra flere bydeler for kontroll.
AP161024 heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager .
SA161020 En kvinne som opplyser at hun har jobbet i over 40 barnehager , forteller om barn som ble påkledd mot sin vilje og satt i bøyestol fordi de var urolige under måltidet.
FV161020 En kvinne som opplyser at hun har jobbet i over 40 barnehager , forteller om barn som ble påkledd mot sin vilje og satt i bøyestol fordi de var urolige under måltidet.
BT161020 En kvinne som opplyser at hun har jobbet i over 40 barnehager , forteller om barn som ble påkledd mot sin vilje og satt i bøyestol fordi de var urolige under måltidet.
AP161020 En kvinne som opplyser at hun har jobbet i over 40 barnehager , forteller om barn som ble påkledd mot sin vilje og satt i bøyestol fordi de var urolige under måltidet.
AP161017 I noen barnehager skjer dette, i andre er det helt uakseptabelt.
AP160912 | Blodrødt basketak om barnehager Andreas Slettholm ¶
FV160902 Maksprisen gjelder alle typer barnehager , uavhengig om de er offentlige eller private.
FV160902 FOR DYR BARNEHAGE : Ikke alle land har subsidierte barnehager .
FV160902 Brorparten avCanada har enda ikke oppdaget hvor flott det er med subsidierte barnehager .
SA160901 Maksprisen gjelder alle typer barnehager , uavhengig om de er offentlige eller private.
SA160901 FOR DYR BARNEHAGE : Ikke alle land har subsidierte barnehager .
SA160901 Brorparten avCanada har enda ikke oppdaget hvor flott det er med subsidierte barnehager .
BT160901 Maksprisen gjelder alle typer barnehager , uavhengig om de er offentlige eller private.
BT160901 FOR DYR BARNEHAGE : Ikke alle land har subsidierte barnehager .
BT160901 Brorparten avCanada har enda ikke oppdaget hvor flott det er med subsidierte barnehager .
AP160901 Maksprisen gjelder alle typer barnehager , uavhengig om de er offentlige eller private.
AP160901 FOR DYR BARNEHAGE : Ikke alle land har subsidierte barnehager .
AP160901 Brorparten avCanada har enda ikke oppdaget hvor flott det er med subsidierte barnehager .
SA160824 I den nye veilederen som kommer, vil skoler og barnehager få beskjed om at elever med ekstrem nøtteallergi - eller annen matallergi - skal utstyres med to adrenalinpenner som skal være tilgjengelige til enhver tid.
AP160824 I den nye veilederen som kommer, vil skoler og barnehager få beskjed om at elever med ekstrem nøtteallergi - eller annen matallergi - skal utstyres med to adrenalinpenner som skal være tilgjengelige til enhver tid.
SA160823 Han viser til at Helsedirektoratet nylig har gitt ut en anbefaling for barnehager og skoler om nøtter basert på råd fra en ekspertgruppe av barneallergologer og andre spesialister.
FV160823 Han viser til at Helsedirektoratet nylig har gitt ut en anbefaling for barnehager og skoler om nøtter basert på råd fra en ekspertgruppe av barneallergologer og andre spesialister.
BT160823 Hovedregelen er at det ikke skal vedtas forbud mot mat i barnehager og skoler, men i noen tilfeller kan det være reelt.
BT160823 Han viser til at Helsedirektoratet nylig har gitt ut en anbefaling for barnehager og skoler om nøtter basert på råd fra en ekspertgruppe av barneallergologer og andre spesialister.
AP160823 Han viser til at Helsedirektoratet nylig har gitt ut en anbefaling for barnehager og skoler om nøtter basert på råd fra en ekspertgruppe av barneallergologer og andre spesialister.
BT160822 Han viser til at Helsedirektoratet nylig har gitt ut en anbefaling for barnehager og skoler om nøtter basert på råd fra en ekspertgruppe av barneallergologer og andre spesialister.
SA160808 Studiene viser at både barnehager og skoler glemmer hva som skal skje i SFO, når de jobber med skoleforberedende aktiviteter.
FV160808 Studiene viser at både barnehager og skoler glemmer hva som skal skje i SFO, når de jobber med skoleforberedende aktiviteter.
BT160808 Studiene viser at både barnehager og skoler glemmer hva som skal skje i SFO, når de jobber med skoleforberedende aktiviteter.
AP160808 Studiene viser at både barnehager og skoler glemmer hva som skal skje i SFO, når de jobber med skoleforberedende aktiviteter.
DA160620 100 millioner er partiene enige om, men 22 millioner vil Høyre, Venstre, KrF og MDG ta fra disposisjonsfondet og bruke på skole og barnehager .
SA160608 I svenske barnehager skal man, ettersom de flesteintuitivt tenker og handler ut fra heteronorm og tokjønnsnormen, forme barna til å tenke annerledes.
SA160531 Kontrollene gjøres utenfor barnehager og skoler.
FV160531 Kontrollene gjøres utenfor barnehager og skoler.
AP160524 « Partiene er enige om at kommunen og ideelle virksomheter skal stå for drift av alle nye barnehager i Oslo », sier den.
AP160524 Tone Tellevik Dahl ( Ap ), byråd for oppvekst og kunnskap, har presentert en syvpunkts liste med krav til nye barnehager som erstatning for et forbud mot kommersielle aktører.
AP160524 Siden det ikke er lov å skille mellom ulike typer private barnehager har byrådet i stedet utformet følgende syv krav.
AP160524 Ni barnehager eies av kommunen, men drives av private etter anbud.
AP160524 Konsekvensen er at Oslo kommune heretter må bygge alle nye barnehager selv, slår Bjørnar Moxnes ( Rødt ) fast.
AP160524 Jeg forventer at byrådet står fast ved den inngåtte avtalen og ikke bruker kommuneadvokatens vurdering som et påskudd for å løpe vekk fra prinsippet om at nye barnehager ikke skal drives av eiere med kommersielle motiver, sier han.
AP160524 Fakta : Syv krav til nye private barnehager
AP160524 Fakta : Barnehager i Oslo ¶ 429 barnehager er private, men finansiert av kommunen og del av den felles opptaksordningen.
AP160524 Fakta : Barnehager i Oslo ¶ 429 barnehager er private, men finansiert av kommunen og del av den felles opptaksordningen.
AP160524 Det var i forrige uke det ble klart at Oslo kommune ikke har anledning til å velge bort én type private barnehager .
AP160524 De vil gjelde alle nye barnehager i Oslo. 1.
AP160524 Da sikrer vi at ingen skal kunne profittere på å drive barnehager i privat regi utover det loven tillater.
AP160524 - Vi har dessuten opphevet de borgerliges forbud mot at kommunen selv skal bygge flere barnehager .
AP160524 - Vi er enige om mye, men avtalen slår fast at det ikke gis tilskudd til nye barnehager som drives med kommersielt motiv.
AP160524 - Avtalen kan ikke leses på noen annen måte enn at vi sammen sier nei til nye kommersielle barnehager , sier Moxnes.
AP160524 340 barnehager er drevet av kommunen selv.
SA160521 Barnehager og skoler ¶
BT160521 Barnehager og skoler ¶
AP160521 Barnehager og skoler ¶
SA160518 I mange barnehager er det regler for dette - at hvis du skal levere innbydelse i barnehagen ( som er veldig praktisk ), så skal enten alle guttene, alle jentene, alle på samme alder eller gruppe inviteres.
AP160518 I mange barnehager er det regler for dette - at hvis du skal levere innbydelse i barnehagen ( som er veldig praktisk ), så skal enten alle guttene, alle jentene, alle på samme alder eller gruppe inviteres.
SA160503 Som KrFs Geir Jørgen Bekkevold uttalte til NRK : « Om vi skal øke kvaliteten i landets barnehager , må vi ha flere ansatte og ikke flere skjemaer.
BT160426 Vi kan ikke ha barnehager der menn nektes å skifte bleier : ¶
BT160426 Noen barnehager har allerede innført rutiner som skal sikre at ingen voksen noen gang er alene med et barn.
AP160421 | Vil granske overskudd i private barnehager
AP160421 Kommunen driver selv 340 barnehager , mens 9 er drevet på anbud.
AP160421 I disse dager får et titall av Oslos 429 private barnehager brev om at de vil bli undersøkt.
AP160421 Han etterlyser heller en full gjennomgang av kvaliteten og tilbudet til alle private og offentlige barnehager i Oslo, gjennomført av en ekstern aktør.
AP160421 Det de burde være opptatt av, er om barn i private barnehager får et godt tilbud.
AP160421 Bildet er tatt i en av kommunens egne barnehager .
BT160420 Vedkommende har det tungt, trolig i likhet med ganske mange av sine mannlige kolleger i byens barnehager .
BT160420 Bare én av ti ansatte i norske barnehager er menn.
BT160420 Åpne stellerom, eller i hvert fall stellerom med fritt innsyn, har sikkert de fleste barnehager allerede.
BT160420 | Gutter, kom dere inn i barnehager !
BT160420 Så gutter, søk utdanning og kom dere inn i barnehager .
BT160420 Det høres kanskje rart ut, siden de fleste kjente tilfeller av seksuelle overgrep i barnehagen gjennomføres av menn : Det vi trenger er flere menn som søker utdanninger knyttet til barnehager , SFO og lignende.
BT160420 Deres interesser, væremåte og ikke minst fokus trengs i alle landets barnehager .
BT160420 De aller fleste barnehager har helt sikkert iverksatt mange tiltak allerede.
BT160420 99,9 prosent av alle menn i barnehager er fantastiske !
SA160418 Lysbakken mener også satsingen på kompetanseheving i skole og barnehager om mobbing er for beskjeden.
SA160418 Her er kunnskapsministerens store oppgjør mot mobbing i skoler og barnehager .
AP160414 Foruten foreldrepermisjon blir det debatt om SFO-reform, inntektsgradert barnetrygd, offentlig støttet jordmor ved hjemmefødsler og et forslag om å utrede « ordninger som kan sikre en pedagogisk forsvarlig andel norskspråklige barn i alle barnehager .
SA160315 De har en medlemsorganisasjon for barn og unge, der også skoler og barnehager kan bli gruppemedlemmer.
BT160315 De har en medlemsorganisasjon for barn og unge, der også skoler og barnehager kan bli gruppemedlemmer.
AP160315 De har en medlemsorganisasjon for barn og unge, der også skoler og barnehager kan bli gruppemedlemmer.
AP160313 Hun nevner billigere barnehager med lengre åpningstid og mer fleksibel, men likevel regulert arbeidstid som aktuelle virkemidler.
AP160313 Hun minner om at har gode permisjonsordninger ( fordelt på begge foreldre ), ammefri, samt billige og tilgjengelige barnehager har bidratt til at vi er i verdensklasse når det gjelder kvinnelig sysselsettingsgrad - og at vi har hatt høye fødselstall.
BT160310 Og da snakker jeg ikke bare om sult under krigen, men om utviklingen av industri, boliger, barnehager , skoler og resten av infrastrukturen.
SA160307 Kvinner har kjempet for stemmerett, for like rettigheter mellom kjønn, for selvbestemt abort, for flere barnehager , mot porno, mot fastlegers reservasjonsrett i abortsaken og mange flere og viktige saker.
AP160304 Hun og SV-leder Audun Lysbakken listet i et intervju med Dagsavisen opp en rekke punkter i familie- og arbeidslivspolitikken der de hevdet de borgerlige ville sette likestillingentilbake : Blant annet foreldrepermisjon, kontantstøtte versus barnehager , bruk av deltidsstillinger og kvotering i næringslivet.
DA160228 « Primært er det ønskelig med kommunal utbygging og kommunal drift av barnehager i Stavanger.
DA160228 | Kommunale barnehager står fast i Stavanger ¶
DA160228 Kommunal bygging og drift av barnehager er viktig for Ap.
DA160228 Det vekket oppsikt da flertallet i kommunalstyret for finans ( H, KrF, V og Frp ) tidligere i høst åpnet for å la private aktører overta eldre kommunale barnehager , mot at private overtar rehabiliteringsansvaret.
DA160228 - For Arbeiderpartiet er det viktig å sette foten ned for dem som vil selge ut byens barnehager til kommersielle aktører, fordi kommunal drift er den beste bruken av fellesskapets skattepenger, og fordi det skaper mest forutsigbarhet for barnehageopptaket og våre ansatte.
DA160228 « Primært er det ønskelig med kommunal utbygging og kommunal drift av barnehager i Stavanger.
DA160228 | Kommunale barnehager står fast i Stavanger ¶
DA160228 Kommunal bygging og drift av barnehager er viktig for Ap.
DA160228 Det vekket oppsikt da flertallet i kommunalstyret for finans ( H, KrF, V og Frp ) tidligere i høst åpnet for å la private aktører overta eldre kommunale barnehager , mot at private overtar rehabiliteringsansvaret.
DA160228 - For Arbeiderpartiet er det viktig å sette foten ned for dem som vil selge ut byens barnehager til kommersielle aktører, fordi kommunal drift er den beste bruken av fellesskapets skattepenger, og fordi det skaper mest forutsigbarhet for barnehageopptaket og våre ansatte.
AP160220 Men de har lagt ned flere barnehager i bydelen i det siste, sier Fjeld.
DA160216 net bes om en vurdering av nedleggelse av avdelinger ved Bekketunet barnehage - som har en midlertidig godkjennelse og bygningsmessige utfordringer, det skal videre utredes nedleggelse av inntil seks avdelinger ved Jåttå, to avdelinger ved Gautesete i Hinna bydel, og i tillegg kommer vurdering av barnehager i Hillevåg og på Madla.
DA160216 - Jeg synes synd på ansatte og foreldre i andre barnehager som får utsatt avgjørelser, men for oss på Austre Åmøy betyr dette mye.
DA160216 net bes om en vurdering av nedleggelse av avdelinger ved Bekketunet barnehage - som har en midlertidig godkjennelse og bygningsmessige utfordringer, det skal videre utredes nedleggelse av inntil seks avdelinger ved Jåttå, to avdelinger ved Gautesete i Hinna bydel, og i tillegg kommer vurdering av barnehager i Hillevåg og på Madla.
DA160216 - Jeg synes synd på ansatte og foreldre i andre barnehager som får utsatt avgjørelser, men for oss på Austre Åmøy betyr dette mye.
AP160212 Kartlegger barnehager som tar imot barn under ett år ¶
AP160212 For de fleste kommunale barnehager i Oslo er bare godkjent for å kunne ta imot barn over ett år.
AP160212 Bydelene er i gang med å lage oversikt over hvilke barnehager som har mulighet til å ta imot yngre barn.
DA160209 Samtidig søkes det om flere plasser i tre private barnehager .
DA160209 Samtidig er det ønske for flere plasser i tre private barnehager : Norsk Luthersk Misjonssamband søker om rundt 18 plasser i en ny avdeling i Solheim barnehage i Kvernevik.
DA160209 Rådmannen vil legge ned barnehager i Hundvåg, på Tasta, i Madla, i Hillevåg og på Hinna.
DA160209 LES OGSÅ : Kommunale barnehager står fast i Stavanger ¶
DA160209 Familier som har søkt barnehageplass i barnehager som skal avvikles, mister ikke ansiennitet på søkerlisten.
DA160209 Espira driver 93 barnehager i over 40 norske kommuner.
DA160209 Barnehagesjef Monica Buvig Stenseth framholder at Stavanger kommune er positiv til utbygging av private barnehager når det er i tråd med behov og føringer i kommunens barnehagebruksplan.
DA160209 Administrasjonen vil i stor grad legge ned hele barnehager , grepet skal gi best mulig utnyttelse av de totale ressursene, effektiv drift og robust ledelse og fagmiljø.
DA160209 - Det betyr at kommunen kun kan justere antall barnehageplasser i kommunale barnehager, og tilsvarende kun håndtere overtallighet i personalet gjennom ansettelser i andre kommunale barnehager , sier Stenseth. 250 færre barnehageplasser, eller 18 - 19 avdelinger, vil utgjøre rundt 50 årsverk, viser tall administrasjonen legger på bordet for politikerne i kommunalstyret for oppvekst nå onsdag.
DA160209 - Det betyr at kommunen kun kan justere antall barnehageplasser i kommunale barnehager , og tilsvarende kun håndtere overtallighet i personalet gjennom ansettelser i andre kommunale barnehager, sier Stenseth. 250 færre barnehageplasser, eller 18 - 19 avdelinger, vil utgjøre rundt 50 årsverk, viser tall administrasjonen legger på bordet for politikerne i kommunalstyret for oppvek
DA160209 Samtidig søkes det om flere plasser i tre private barnehager .
DA160209 Samtidig er det ønske for flere plasser i tre private barnehager : Norsk Luthersk Misjonssamband søker om rundt 18 plasser i en ny avdeling i Solheim barnehage i Kvernevik.
DA160209 Rådmannen vil legge ned barnehager i Hundvåg, på Tasta, i Madla, i Hillevåg og på Hinna.
DA160209 LES OGSÅ : Kommunale barnehager står fast i Stavanger ¶
DA160209 Familier som har søkt barnehageplass i barnehager som skal avvikles, mister ikke ansiennitet på søkerlisten.
DA160209 Espira driver 93 barnehager i over 40 norske kommuner.
DA160209 Barnehagesjef Monica Buvig Stenseth framholder at Stavanger kommune er positiv til utbygging av private barnehager når det er i tråd med behov og føringer i kommunens barnehagebruksplan.
DA160209 Administrasjonen vil i stor grad legge ned hele barnehager , grepet skal gi best mulig utnyttelse av de totale ressursene, effektiv drift og robust ledelse og fagmiljø.
DA160209 - Det betyr at kommunen kun kan justere antall barnehageplasser i kommunale barnehager, og tilsvarende kun håndtere overtallighet i personalet gjennom ansettelser i andre kommunale barnehager , sier Stenseth. 250 færre barnehageplasser, eller 18 - 19 avdelinger, vil utgjøre rundt 50 årsverk, viser tall administrasjonen legger på bordet for politikerne i kommunalstyret for oppvekst nå onsdag.
DA160209 - Det betyr at kommunen kun kan justere antall barnehageplasser i kommunale barnehager , og tilsvarende kun håndtere overtallighet i personalet gjennom ansettelser i andre kommunale barnehager, sier Stenseth. 250 færre barnehageplasser, eller 18 - 19 avdelinger, vil utgjøre rundt 50 årsverk, viser tall administrasjonen legger på bordet for politikerne i kommunalstyret for oppvek
AP160208 Når bydel Frogner lyser ut en stilling som barnehagemedarbeider i en av sine barnehager , får de gjerne mellom 200 og 400 søknader.
AP160208 Etter at Oslo kommune fra 2012 har krevd at nyansatte i barnehager skal ha bestått norskprøve B1, begynner de å se effekten, men det er fortsatt varierende bevissthet rundt språk i barnehagene.
AP160208 Blant annet svarer én av tre styrere i barnehager som har minst én minoritetsspråklig ansatt, at de opplever at norskkunnskapene hos minoritetsspråklige ansatte er for dårlig til at de kan kommunisere godt med foreldre, barn og kolleger.
AP160208 - I stortingsmeldingen som kommer til våren, ønsker vi å lovfeste et krav til norskspråklig kompetanse blant ansatte i barnehager , forteller han.
DA160207 Rådmannens forslag omfatter to barnehagebygg og fire hele barnehager .
DA160207 Kommunalstyret for oppvekst har diskutert saken om barnehager i flere etapper.
DA160207 I Stavanger har det vært snakk om å legge ned barnehager .
DA160207 - Jeg har besøkt to barnehager i vår kommune, men ikke på Austre Åmøy, forteller han.
DA160207 Rådmannens forslag omfatter to barnehagebygg og fire hele barnehager .
DA160207 Kommunalstyret for oppvekst har diskutert saken om barnehager i flere etapper.
DA160207 I Stavanger har det vært snakk om å legge ned barnehager .
DA160207 - Jeg har besøkt to barnehager i vår kommune, men ikke på Austre Åmøy, forteller han.
FV160205 Bedrifter, barnehager og skoler har jevnlig brannøvelser.
DA160205 Nei, dersom kommunen ønsker å følge rådmannens « effektivitetskrav » bør de holde seg for god til å avvikle arbeidsplasser hvor både faglighet og tilfredshet overgår kommunegjennomsnittet og er tilnærmet dobbelt så høy som sammenlignbare barnehager i Madla bydel.
DA160205 Gjennomsnittet i Stavanger kommune oppnår kun 52 prosent og enkelte barnehager i det gjeldende området oppnår ikke mer enn 36 prosent.
DA160205 Nei, dersom kommunen ønsker å følge rådmannens « effektivitetskrav » bør de holde seg for god til å avvikle arbeidsplasser hvor både faglighet og tilfredshet overgår kommunegjennomsnittet og er tilnærmet dobbelt så høy som sammenlignbare barnehager i Madla bydel.
DA160205 Gjennomsnittet i Stavanger kommune oppnår kun 52 prosent og enkelte barnehager i det gjeldende området oppnår ikke mer enn 36 prosent.
AP160122 Videre viser det seg at foreldrene som har barn i små barnehager ( færre enn 50 barn ) er gjennomgående mer tilfreds med tilbudet enn foreldre som har barn i mellomstore og store barnehager .
AP160122 Videre viser det seg at foreldrene som har barn i små barnehager ( færre enn 50 barn ) er gjennomgående mer tilfreds med tilbudet enn foreldre som har barn i mellomstore og store barnehager.
AP160122 Storgården er én av 57 barnehager i Oslo med mer enn 100 barn.
AP160122 Store barnehager er i denne undersøkelsen definert som barnehager med mer enn 100 barn.
AP160122 Store barnehager er i denne undersøkelsen definert som barnehager med mer enn 100 barn.
AP160122 Stein Bjørge ¶ †" Det å drifte store barnehager stiller mye større krav til kommunen som eier enn hvis man sprer seg utover med enheter på 30 - 40 barn.
AP160122 Rapport : Mellomstore barnehager er best ¶
AP160122 Norske barnehager scorer, også i andre undersøkelser, høyt.
AP160122 Norske barnehager har tradisjonelt vært små enheter med 30 - 40 barn, men tendensen de siste årene er at de blir større.
AP160122 Men skillet går altså ikke mellom barnehager med 400 og 80 barn.
AP160122 Men hvordan har egentlig barn det i store barnehager ?
AP160122 I tillegg har 231 ansatte i store barnehager, samt 77 styrere og 1569 foreldre i tilsammen 49 små, mellomstore og store barnehager besvart en spørreundersøkelse.
AP160122 I tillegg har 231 ansatte i store barnehager , samt 77 styrere og 1569 foreldre i tilsammen 49 små, mellomstore og store barnehager besvart en spørreundersøkelse.
AP160122 I rapporten kommer det også frem at foreldre i store, privateide barnehager har en tendens til å være noe mer fornøyd enn foreldre i store offentlige barnehager .
AP160122 I rapporten kommer det også frem at foreldre i store, privateide barnehager har en tendens til å være noe mer fornøyd enn foreldre i store offentlige barnehager.
AP160122 I 2011 fikk Kunnskapsdepartementet overlevert en rapport fra forskningsinstituttet IRISsom fremhevet fordelene vedmellomstore barnehager , anslått til rundt 60 barn.
AP160122 Hun var leder av Sagene bydelsutvalg frem til 2007, og en aktiv pådriver for det som i dag er Oslos to aller største barnehager : Sophies Hage barnehage ( 251 barn ) og Margarinfabrikken ( 481 ).
AP160122 Forskere fra Fafo ( Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning ) har sett nærmere på hvordan barn har det i store barnehager .
AP160122 Fafo-forskerne tolker den særlige tilfredsheten med små barnehager som et resultat av at foreldrene vektlegger trygghet og omsorg, kombinert med en tendens til å sette likhetstegn mellom smått og trygt, familiært og kjærlig.
AP160122 Fafo-forsker Beret Bråten har forsket på store barnehager .
AP160122 Fafo har besøkt syv store barnehager og gjort gruppeintervjuer med barn, foreldre, ansatte og individuelle intervjuer med styrer.
AP160122 Dette kan bidra til at barnehager er et velferdstilbud som scorer ekstra høyt.
AP160122 Det kan bety at norske barnehager er veldig bra.
AP160122 Da var dette veldig nytt, og i årene som kom var det mange barnehager som reverste en del trekk ved basestrukturen.
AP160122 †" Så lenge man er tydelig på organisering og ledelse, og det bør man også være i en barnehage, så går det bra med store barnehager .
AP160122 †" Man må huske at dette med store avdelingsfrie barnehager var noe nytt og trolig også krevende for folk i barnehagesektoren å forholde seg til i starten. †" Ikke redd for å bygge flere store barnehager ¶
AP160122 †" Jeg er ikke redd for å bygge flere store barnehager , sier barnehagebyråd Tone Tellevik Dahl ( Ap ).
AP160122 †" Ikke redd for å bygge flere store barnehager
AP160122 Barnehager scorer generelt svært høyt ¶
AP160122 57 av rekken barnehager i Oslo med mer enn 100 barn.
SA160114 Forskere skeptiske til nattåpne barnehager som tilbud til foreldre med ubekvem arbeidstidi ¶
AP160114 De skal lære det på skolen, de lærer det på kjøreopplæring og i en viss - for tiden ganske liten - grad er vi rundt på barnehager og skoler md et eget opplegg og informerer om reglene for trikken.
AP160106 I Oslo vil man prøve døgnåpne barnehager .
AP160101 Fra skidepotet, aktivitetssentre og egne restauranter for barn, til barnehager og pass når de voksne vil på ski alene, sier Slåtto.
AP160101> Fra skidepotet, aktivitetssentre og egne restauranter for barn, til barnehager og pass når de voksne vil på ski alene, sier Slåtto.