SA171210 TØI har for sammenligningens skyld regnet med at begge lokaliseringene beregnes ut fra samme bygg areal ( Vålands ), som i dag er 138.000 m2.
AA171210 ¶ Nidarøutbyggingen : For at bussene skal ha nok areal å manøvrere på i kirkens nærområde foreslås å gruslegge plenen mellom kirken og den nye, brede gang- og sykkelveien langs Kongens gate, noe som også medfører hugging av flere trær, skriver innsenderen.
AA171210 For at bussene skal ha nok areal å manøvrere på i kirkens nærområde foreslås å gruslegge plenen mellom kirken og den nye, brede gang- og sykkelveien langs Kongens gate, noe som også medfører hugging av flere trær. m ¶
FV171208 Men når det kommer til stykket er hus og utsikt bare ting, det går greit å bo på et mindre areal .
SA171207 Men når det kommer til stykket er hus og utsikt bare ting, det går greit å bo på et mindre areal .
AP171207 Landbruksdepartementet har bestemt at han må redusere flokken til 75 dyr på grunn av mangel på areal i distriktet.
AP171207 Men når det kommer til stykket er hus og utsikt bare ting, det går greit å bo på et mindre areal .
AA171207 Men når det kommer til stykket er hus og utsikt bare ting, det går greit å bo på et mindre areal .
AP171206 På sin vei har flammene omfattet et område på over 220 kvadratkilometer - et areal på størrelse med Bærum kommune. 27.000 mennesker har flyktet fra sine hjem. 250.000 boliger var uten strøm onsdag morgen.
DA171205 I de nummererte konsesjonsrundene tilbys areal i de umodne områdene på norsk sokkel, særlig i dypvannsområder i Norskehavet og deler av Barentshavet.
SA171203 Og når han legger seg på denne standarden og representerer et slikt virkelighetsbilde, kan vi også forstå at han mener det frigis mer enn nok areal i den nye sentrumsplanen.
DN171203 - Vi går tidlig inn for å få adgang til stort areal til en billigere penge, men vi er villig til å trekke oss også tidligere, sier han.
BT171203 STEMMER IKKE : I planbestemmelser for Kronstadparken heter det at planen skal « sikre kvalitesmessig gode offentlige areal », og at « arealene skal tilrettelegges for rekreasjon og lek ».
BT171203 I planbestemmelser for Kronstadparken heter det eksempevis at planen skal « sikre kvalitesmessig gode offentlige areal », og at « arealene skal tilrettelegges for rekreasjon og lek ».
AP171202 Victoria Evensen og Raymond Johansen synes det er strålende at Bærum og Selvaag setter av et stort areal til akvarium i Bærum.
AP171202 areal vil det bli Nord-Europas største.
SA171201 FGI er også den fotballklubben som har desidert minst areal tilgjengelig pr. spiller.
VG171130 Tomtens areal er på omtrent 600 kvadratmeter.
DB171130 Fotavtrykket fra maten vi spiser er stort, med utslipp av klimagasser fra produksjon, transport og emballasje, men også stort forbruk av areal , matjord, vann og sprøytemidler, sier hun.
DB171130 - Norge har svært lite dyrkbar mark, kun tre prosent av samlet areal , og det meste av dette er best egnet til å dyrke gras og fôr til husdyr på, sier Johansen, og presiserer : ¶
BT171130 Det vil helt sikkert bli brukt over åtte milliarder kroner på en bane til Fyllingsdalen som befolkningen ikke har bedt om, som gir liten trafikal effekt, som i stor grad bygges langs en eksisterende bybane og som beslaglegger et betydelig areal som kunne blitt brukt til fortetting langs den opprinnelige Bybanen i Bergensdalen.
SA171129 Areal koster.
NL171129 Tromsø er en vekstkommune, med mangel på boliger og areal til å bygge og utvikle seg videre.
FV171129 Areal koster.
BT171129 Areal koster.
AP171129 Areal koster.
AA171129 Tre av de andre felleskontorene gir også et samlet areal på under 5 m² pr. ansatt.
AA171129 Areal koster.
VG171128 - Det vil også gi bedre fiskevelferd og løse utfordringer vi i dag ser på miljø og areal .
NL171128 Resten kom til etter hvert : Manitoba ble den første prærieprovinsen i 1870 etter at et enormt areal ble solgt fra handelskompaniet Hudson's Bay Company til den nye staten.
DA171127 Plan- og bygningsetaten har vært tydelige på at dette etter all sannsynlighet kan behandles som en byggesak, forutsatt at man holder seg innenfor samme areal som eksisterende skole.
AP171127 Med et endret klima blir det stadig mer krevende å skaffe mat til en økende befolkning, og vår kjøttproduksjon legger beslag på altfor mye ferskvann og areal .
DB171124 Han legger til at skissene er ment som en diskusjon, men at det er fullt mulig å opparbeide et slikt areal på området, men at det vil koste langt mer enn de 1,9 milliarder kronene som er bevilget til oppussingen.
NL171115 Samtidig er det nødvendig å belønne kommunene som sett av nye areal til oppdrett, for at næringa skal kunne oppnå veksten vi treng i årene framover ».
DA171115 Dagens merkeligste innbyggerforslag, som foreslår at Oslo kommune skal avgi areal i Ole Deviks Vei 26.
DA171115 - Reduksjonen i avgiften reflekterer at en transferpassasjer benytter et vesentlig mindre areal av terminalområdet enn en såkalt påstigende passasjer.
AP171114 Fakta : Republikken Zimbabwe ¶ Areal : Nesten 391.000 kvadratkilometer.
AP171113 Som ordfører og regionleder for kommunene Kautokeino og Karasjok i Ávjovárri urfolksregion, et område som utgjør nesten en tredjedel av Finnmark, ønsker jeg å appellere til dere som heretter skal representere det som i areal utgjør nesten en femtedel av landet.
AP171113 I tillegg til å bli 43 kommuner og 241.781 innbyggere spredt utover et areal på 74.495 kvadratkilometer får Region Arktis også et ansvar for å ta hensyn til store og markante samiske områder.
VG171108 Provinsen har 25 millioner innbyggere, og er fem ganger større enn Norge i areal .
AA171107 Abels Hus er seks etasjer med et totalt areal på 18 900 kvadratmeter.
DB171106 - Man er sammen hele døgnet, på et lite areal .
NL171103 I og med at Statens Vegvesen skal flytte sin virksomhet til Stakkevollvegen, vil jeg tro at Tromsø kommune vil ha mulighet til å komme i posisjon til å få kjøpe deler av den gamle sykehuseiendommen på motsatt side av Jens Olsens gate for å tilegne seg ytterligere areal nær Mellomvegen.
BT171103 Det vil frigjøre areal , redusere bilbruk og gi bedre tilgang til alle deler av byen og landet.
DA171102 Havna får et ferdiglagt og funksjonelt godsspor og økt areal - uten utfylling eller riving av dagens lagerbygg.
VG171101 Hun er sjef for seksjon for Areal og sikring i Skred- og vassdragsavdelingen.
SA171031 Bare en av utbyggerne, Njål Østerhus, har sikret seg areal til 2500 boliger.
DB171031 Vanskelig tilgjengelige areal som tidligere ble brukt til beitemark og slåtte går raskt ut av produksjon når små- og mellomstore gårdsbruk legges ned, og ressursgrunnlaget løsrives fra gården.
DB171031 I EU er 43,5 prosent av landenes areal nå jordbruksland.
AP171031 areal har doblet seg hvert annet år de siste 50 årene.
NL171030 Selv om Finnmark er størst i areal , er folketallet i Troms det dobbelte.
BT171030 - Det første fullskalaanlegget vil få 750 paneler i en merd med et areal på to mål, sier Børge Bjørneklett, en av gründerne i selskapet Ocean Sun.
VG171029 Catalonia utgjør 32.108 km², et areal vesentlig mindre enn Trøndelag ( 41.254 km² ).
VG171028 « Det har gått lenger enn en måned nå, hvor vi har bodd oppå hverandre i små lugarer, virkelig på et svært begrenset areal » (... ) « vi behandles verre enn fanger », sier en av de spanske politimennene, som ønsker å være anonym, til avisen Le Monde.
DN171028 Lakseoppdretternes store problemer med lakselus, rømning og konflikt om areal med andre næringer gjorde at myndighetene for to år siden lyste ut såkalte utviklingstillatelser.
NL171027 Man hadde imidlertid vært svært rause med areal til gående og syklister, faktisk var halvparten av de 19,5 meterne avsatt til denne gruppen.
DN171026 Han sier han ikke er imot at kommunene skal kreve inn eiendomsskatt på bygg og areal , men er kritisk til skatt på maskiner, utstyr og andre investeringer internt i bedriften.
BT171026 Hvis kommunen skal innfri ambisjonene om å være en kompakt, velfungerende og levende by må kommunen ta grep for å sikre sentrale areal som gir utviklingsmuligheter for kulturlivet.
BT171026 Flere kulturaktører har store behov for mer plass og denne tomten representerer stort nok areal til å løse disse, enten ved flere bygg eller ved en fleksibel multiform-arena.
AP171026 Areal på 268.000 kvadratkilometer - omtrent fire femtedeler av Fastlands-Norge.
AP171026 Med et areal på over 1,8 kvadratkilometer er Helgeren et av de største vannene i Nordmarka, og er en viktig del av Nordmarksvassdraget.
SA171023 I tillegg var en av betingelsene som lå som forutsetning når tomten ble kjøpt, at det skulle sikres areal til en Rema 1000-butikk på minst 2000-2500 m2.
SA171023 Det gjør det enda vanskeligere å sikre mer areal til uteområdene, selv om disse to byggene kan brukes til for eksempel skole.
SA171023 Alternativt må kommunen finne et annet areal i nærområdet der butikken kan etablere seg, og jeg kjenner ikke til at det er ledige kommunale tomter som kan brukes til dette.
NL171023 I en intervjurunde i etterkant av undersøkelsen var det flere informanter som oppga at de mente at det foreløpig er tilstrekkelig areal til både mer næring og mer rekreasjon.
DB171023 På et areal på om lag 2,3 kvadratkilometer bor rundt én million mennesker.
NL171022 Evenes flyplass har ikke tilstrekkelig areal for den militære aktiviteten som planlegges og er påkrevd ved nasjonale og allierte operasjoner i fred, trening eller krig.
NL171022 Andøya er et eksisterende alternativ med ubegrenset tilgang til areal .
AP171018 Jeg satt i ytterkanten av en landsby i Nicaragua, mot et brakklagt areal - en halvåpen skog med bar jord.
AA171018 Når Trøndelag samles blir det Norges nest største fylke i areal , med sine drøye 41.000 kvadratkilometer.
AA171018 Når Trøndelag samles blir det Norges nest største fylke i areal , med sine drøye 41 000 kvadratkilometer.
NL171016 Hvis begrunnelsen for avgiften er betaling for areal , hvorfor skal det innføres en avgift på eksportert, ubearbeidet fisk ?
DN171014 Forutsatt at oppdrettsnæringa gjør jobben sin på miljø og kommunene legger til rette for nye areal , vil det i årene framover trille milliarder på milliarder inn i Havbruksfondet, sier Sandberg til NRK.
AA171014 Forutsatt at oppdrettsnæringa gjør jobben sin på miljø og kommunene legger til rette for nye areal , vil det i årene framover trille milliarder på milliarder inn i Havbruksfondet, sier Sandberg til NRK.
DB171013 Hullet, en polynja - etter det russiske ordet for et naturlig hull i isen - har på sitt største hatt en utstrekning på 80 000 kvadratkilometer - det dobbelte av Danmarks areal .
DA171013 Byterminalen flyttes inn i fjellet under Bergeland, Lagaard gravlund må avstå areal .
VG171012 Grunnen til at denne « polynyaen », som på sitt største hadde et areal på hele 80 000 kvadratkilometer, har oppstått er at store deler av varmen fra havet løftes opp til overflaten. #Sentinel1 image ( yellow frame : 30Sept17 ) shows #WeddellPolynya persistence, despite #Antarctic sea ice drift... http://t.co/3lTnbmlxDV ¶
DA171012 I 2015 startet regjeringen en treårig pilotordning for skogplanting på nye areal som klimatiltak.
DA171012 Det videre arbeidet med planting av skog på nye areal som klimatiltak vil bli avgjort på bakgrunn av evalueringen som vil bli gjennomført i 2018.
AA171012 I 2015 startet regjeringen en treårig pilotordning for skogplanting på nye areal som klimatiltak.
AA171012 Det videre arbeidet med planting av skog på nye areal som klimatiltak vil bli avgjort på bakgrunn av evalueringen som vil bli gjennomført i 2018.
AA171012 Det kan i stor grad tilskrives flere tiår der bilen har blitt regnet som landets fremste nyttekjøretøy og prioritert deretter, mens sykkelen ble plassert i bås med resten av de myke trafikantene, slik at syklende og gående måtte dele areal og infrastruktur.
DA171011 Utsatt areal doblet ¶
AP171011 Disse planene har vært frontet av instituttleder Pål Kraft, og det vil frigjøre både ressurser og areal på Psykologisk institutt.
AP171011 Disse planene har vært frontet av instituttleder Pål Kraft, og det vil frigjøre både ressurser og areal på Psykologisk institutt.
NL171010 Når vinnerutkastet kan skilte med en faktor på 1,6 har de selvfølgelig også et lavt totalt areal , naturlig nok vil totalprisen også være lav.
NL171010 Når nettoarealet til bygget er gitt av konkurranseprogrammet vil et bygg med lav brutto / nettofaktor også ha et lavt samlet areal , relativt sett.
NL171010 Men det betyr også at bygget har lite areal avsatt til korridorer, uformelle møteplasser og andre fellesarealer, og at alle deler av planløsningen er løst så knapt som mulig.
NL171010 I tillegg mistet Finland 12% av sitt areal .
SA171009 Venstre fremmet også følgende forslag : « Det bør sikres tilstrekkelig areal for en fremtidig utvidelse av de nye brannstasjonene i Lervig og Schankeholen.
DA171009 Selskapets strategi har vært todelt der de både har jobbet med anskaffelse og utbygging av små felt, både nylige funn og felt nærmere produksjonsstart, samt letevirksomhet basert på anskaffet areal i TFO-rundene.
VG171006 I dag kontrollerer regimet bare om lag halvparten av Syrias areal og to tredjedeler av befolkningen.
AP171006 Prindsen hage i Storgata, som åpnet for en måned siden, har definitivt størst areal å boltre seg på : 4000 kvadratmeter.
SA171003 - Etter å ha flyttet mye, hadde vi erfart at vi egentlig klarer oss med et relativt lite areal .
BT171003 - Etter å ha flyttet mye, hadde vi erfart at vi egentlig klarer oss med et relativt lite areal .
AP171003 Disse brukene må kunne skaffe seg tilgang til et tilsvarende større dyrket areal for å fø den økte buskapen, totalt minst 300 dekar i rimelig avstand til gården, fordelt på lettdrevne teiger.
AP171003 - Etter å ha flyttet mye, hadde vi erfart at vi egentlig klarer oss med et relativt lite areal .
AA171003 Hovedtillitsvalgt Janna Bitnes Hagen i direktoratet opplyser at fagområdene som skal nordover er innen økonomi, areal og skog.
AA171003 Nyhavna utgjør 1 promille av kommunens areal , og er for verdifull til å erstattes av rikmannsboliger.
SA170928 Hun puttet lapper i postkasser, med en høflig forespørsel om å kontakte henne hvis noen eiere skulle ha tanker om å selge eller skille ut areal .
NL170928 19,5 meter tilgjengelig regulert areal er rett og slett for smalt, ifølge framlegget fra administrasjonen.
AP170928 12 millioner innbyggere ¶ Areal : 1,3 millioner kvadratkilometer ¶
VG170926 Det er kommunen som godkjenner tellende areal for rådyr, elg og hjort.
AP170926 Med et areal på mer enn 10 000 kvadratmeter og over syv millioner liter vann kommer akvariet til å bli større enn Den blå planet i København.
AP170926 Med et areal på mer enn 10 000 kvadratmeter og over syv millioner liter vann kommer akvariet til å bli Nord-Europas største.
AA170925 Nå drar hun sørover og blir kommunalsjef for areal og teknikk i nye Larvik kommune fra 1. januar 2018.
AA170923 Planlagt areal i Klæbu er ikke berørt av kvikkleire og dyrkamark, to element som kan bli en stor utfordring med en lokalisering i Malvik.
AA170923 I nye Trondheim kommune er det et stort konfliktfritt areal som står klart og venter.
AA170923 Alle rapportene peker på at Klæbu er det beste alternativ både når det gjelder konfliktfritt og stort nok areal , realismen tilknyttet gjennomføring og at anlegget blir finansiert innenfor økonomisk ramme.
AA170922 Men det er dit vi nå synes å ha kommet, med promoteringen og den tilsynelatende aksepten av Malvik som vertskommune, med lite konkrete løfter om eventuelt ytterligere et areal på 100 mål for videre utbygging av treningsbaner.
AA170922 Her peker Klæbu seg best ut, med nødvendig areal for en storstilt utbygging ved foten av Vassfjellet, uten at dyrket jord blir berørt.
SA170921 Borettslag og sameier er gjerne konstruert sånn at sigarettrøyk, matos og lignende lett siver inn på naboens areal .
DB170921 Den ligger omlag 11 kilometer øst for hovedøya Tortola, og har et areal på 21 kvadratkilometer.
AP170921 Borettslag og sameier er gjerne konstruert sånn at sigarettrøyk, matos og lignende lett siver inn på naboens areal .
AP170920 I områder som vokser og har knapphet på areal , fungerer ikke boligmarkedet på samme måten.
AP170920 I lokale boligmarkeder der areal til bygging av nye boliger ikke er en begrensning, vil boligprisen på lang sikt bestemmes av byggekostnadene og en pris for tomtearealet som avspeiler avkastningen av hva dette arealet alternativt kan brukes til.
VG170919 Den har blitt opptil 91 prosent mindre i areal .
DB170919 Den har blitt opptil 91 prosent mindre i areal .
AA170919 Den har blitt opptil 91 prosent mindre i areal .
DN170918 Fornebuporten Holding kjøper en tomt med et areal på 40.000 kvadratmeter på Koksa, som skal være godt egnet for boligutvikling.
VG170911 150 av setene er « vanlige plasser » fordelt på våre 19 fylker etter folketall og areal .
DA170911 Vil la hensynet til miljø og klima veie tungt i tildeling av nye areal til petroleumsutvinning.
NL170910 Dette gjelder verdi, topografi, infrastruktur, personell, innflygingsforhold, areal , alliert mottakskapasitet, rullebaneforhold, investeringskostnader, sikkerhet, miljø, drift, lagringskapasitet for drivstoff, regularitet, forurensning, og støykonsekvenser.
SA170909 Nå : Utvides med 40.000 kvadratmeter nytt areal videre nord fra dagens senter.
SA170909 I disse dager reises veggene for 40.000 kvadratmeter nytt areal på handelslagets eget kjøpesenter, Jærhagen, Utvidelsen koster 300 millioner og gir rundt 100 nye jobber.
DN170908 Det amerikanske territoriet har et areal på 346 kvadratkilometer.
AA170908 Det amerikanske territoriet har et areal på 346 kvadratkilometer.
DN170906 Olje- og energidepartementet ( OED ) har mottatt søknader fra 39 olje- og gasselskaper på areal i årets konsesjonsrunde i modne leteområder.
AP170904 Befolkningstettheten var en av de høyeste i Afrika med syv millioner som livnærte seg ved eget jordbruk på et areal mindre enn Hedmark fylke.
DN170903 Tomten står oppført med et areal på 2,8 mål, og har lenge stått ubebygd.
DN170903 Med sitt store areal og flotte beliggenhet er tomten svært attraktiv for utbyggere.
DB170903 Om lag 200 000 mennesker ble drept og mer enn 100 000 ble såret, og 80 - 90 % av byens areal ble ødelagt, ifølge SNL.
NL170902 Dette gjelder verdi, topografi, infrastruktur, personell, innflygingsforhold, alliert mottakskapasitet, areal , rullebaneforhold, investeringskostnader, sikkerhet, miljø, drift, forurensning, og støykonsekvenser.
AP170902 Volum fremfor areal er et av hovedgrepene i nybyggene.
AP170902 - Da må vi tenke volum fremfor areal , og regulere høyden gjennom etasjene.
AP170902 Volum fremfor areal er et av hovedgrepene i nybyggene.
NL170831 Videre må det tas hensyn til tilstøtende sivil trafikk, nytt areal for eksisterende avisningsplattform og ny lagringsplass for smelting av forurenset snø.
NL170831 Tilgjengelig areal på Evenes er 38 300 m2 ( C5 plattformen og arealet foran Hangar 4 ).
NL170831 Selv med tillegg av 16.000 nye kvadratmeter i dette området vil det bli svært utfordrende å få nok areal for oppstilling av våre nye MPA-fly.
NL170831 Legger man til arealbehovet for armeringsplattformer/taksebaner blir samlet nødvendig areal 90.500 kvadratmeter, og kostnaden øker til cirka kr 1,441 milliarder.
NL170831 I den videre analysen har jeg vurdert tilgjengelig areal på Evenes som eneste flybase i Nord-Norge, først for jagerfly og deretter for større fly.
NL170831 Gjenstående tilgjengelig areal blir dermed redusert til 26 300 m2.
NL170831 Dette arealet skal sammen med det eksisterende areal på 26.300 kvadratmeter blant annet dekke behovet for oppstillingsarealer for MPA, avisningsplattformer, armeringsplattformer/ammunisjonsplattformer, oppstillingsplasser for større allierte fly og nødvendige taksebaner.
NL170831 Dersom basen for MPA etableres ved C5-plattformen/Hangar 4 ( til tross for Avinors bekymringer for nærheten til den sivile flyterminalen ), vil hangarer og nødvendige taksebaner for MPA redusere nevnte eksisterende areal for parkering av fly ytterligere.
AP170831 Areal : 18,4 kvadratkilometer, som er størst av alle bydeler.
DN170829 - Basert på vår innledende undersøkelse av Oslo, hvor vi ser på befolkning, befolkningstetthet og areal , vurderer vi at 400 biler i utgangspunktet vil være passende, sier Michelle Barosin i GreenMobility.
DA170829 - Basert på vår innledende undersøkelse av Oslo, hvor vi ser på befolkning, befolkningstetthet og areal , vurderer vi at 400 biler i utgangspunktet vil være passende.
NL170828 Vi skal sørge for at kommunene får sitt når de stiller areal til disposisjon til havbruksnæringen.
DB170828 - Tinn kommune i areal er nesten større enn Vestfold fylke, mens Vinje faktisk er større enn Vestfold.
VG170827 Kautokeino er Norges største kommune i areal , faktisk er det større enn hele Rogaland fylke.
VG170825 Olje og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) sier de vil fortsette å tildele areal .
VG170825 - Når vi nå ser lysere tider skyldes det blant annet at vi har tildelt nytt areal og oppretthold høy aktivitet.
AA170825 Miljøbevisstheten blant unge er økende, og skyhøye boligpriser kan tvinge folk til å bruke mindre areal pr. person.
AA170825 Man kunne spare penger ved å bo på et mindre areal enn det som var vanlig ellers, og ved å kjøpe dagligvarer i stort og dele utgiftene til store investeringer, som for eksempel bil.
NL170824 Tromsø er stort, i areal er vi mye større enn Vestfold fylke.
DN170824 Hotellet, som skal bygges like i nærheten av jernbanestasjonen, Tivoli og byens rådhus, får et samlet areal på omtrent 40.000 kvadratmeter med restauranter, bar og basseng på taket og 632 rom.
DB170823 Jeg klarer meg fordi jeg har mye areal i forhold til sau, men det er mange det går veldig dårlig med.
NL170821 Riktig nok er Tromsø en kommune som dekker et sjeldent stort areal .
VG170820 Deltaområdene til de gigantiske elvene Brahmaputra og Ganges dekker mesteparten av landets areal .
VG170820 Byen ligger nederst i Ganges-deltaet og dekker et areal på 360 kvadratkilometer, hvorav 350 kvadratkilometer er dekket av asfalt og betong.
VG170820 Denne gangen derimot dekker månen i følge himmelkalenderen kun en ørliten flik nederst på solskiven - i Kristiansand 0,6 prosent av solskivens areal , i Stavanger 0,5 prosent, i Bergen 0,3 prosent, og i Ålesund 0,1 prosent..
AP170818 Det er også i strid med alle intensjoner og gode ord i Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus, sier han.
VG170817 Nye areal
DN170817 Terminalen har et totalt areal på 85.000 kvadratmeter og bybanestasjon i kjelleren.
DA170817 I Norge har vi såpass mye flott areal ledig at det ikke er nødvendig å selge ut de flotteste områdene til noen få, slik at de blir stengt for allmennheten.
AA170817 Terminalen har et totalt areal på 85.000 kvadratmeter og bybanestasjon i kjelleren.
VG170816 Det vil kreve mye av både bygninger, inngjerding og tilgjengelig areal , sier Knævelsrud.
DB170816 - I Norge har vi mer enn nok areal og kystlinje til at det både kan legges til rette for mer bygging, og at Norges fineste plasser gjøres tilgjengelig for flere, mener Njåstad.
AA170816 God luftkvalitet, lite støy og lite bruk av areal er tre faktorer som øker attraktiviteten for Midtbyen.
NL170814 August har altså definert sin hjemmebane - og den er fantastisk : Nesten halve Norges areal . 80 prosent av havområdet.
AA170812 Det handler om ren og trygg mat, matsikkerhet og beredskap, jordvern og areal .
DB170811 Det blir to - tre bygningskropper og leiligheter med areal på bortimot 200 kvadratmeter per stykk, forteller Badendyck til Finansavisen.
AP170810 Samlet areal : 1790 m² ¶
AP170810 Byggherre : Øvre Slottsgate 3 AS / Sparebankstilftelsen DNB ¶ Areal : 12 800 m² BRA ¶
AP170810 Byggherre : Røa sogn ¶ Areal : 1050 m² BRA ¶
AP170810 Byggherre : ROM Eiendom AS ¶ Areal : 1390 m² BTA ¶
AP170810 Byggherre : Privat ¶ Areal : 150 m² BTA ¶
AP170810 Byggherre : Oslo kommune, Bymiljøetaten ¶ Areal : Etappe 2 og 3 : 10 500 m².
AP170810 Byggherre : Oslo S Utvikling AS ¶ Areal : Ca. 25 000 m² BTA, bolig ( 277 enheter ), ca. 600 m² BTA, barnehage, ca. 2400 m² BTA næring ¶
AP170810 Byggherre : Oslo S Utvikling AS ¶ Areal : 5000 m² BTA ¶
AP170810 Byggherre : Norwegian Property ASA ¶ Areal : 15 800 m² ¶
AP170810 Byggherre : Nielco AS ¶ Areal : 1020 m² BRA ¶
AP170810 Byggherre : Lone Torvik og Kyrre Sydness ¶ Areal : 225 m² BTA ¶
AP170810 Byggherre : Kultur- og idrettsbygg Oslo KF ¶ Areal : 2300 m² BTA ¶
AP170810 Byggherre : Huitfeldts gate AS ¶ Areal : ca. 2000 m² BTA ¶
AP170810 Byggherre : Etatbygg Furuset AS ¶ Areal : 1500 m² BTA ¶
AP170810 Byggherre : E-Eiendom AS ¶ Areal : 240 m² + 240 m² BTA ¶
AP170810 Byggherre : Deutsch-Norwegische / Tysk-Norsk Handelskammer ¶ Areal : 1050 m² BTA ¶
AP170810 Byggherre : Black Bricks AS ¶ Areal : Byggetrinn 1 : 1656 m² BTA ( inkl. 500 m² garasje ) ¶
AP170810 Byggherre : Bjørvika Infrastruktur AS ¶ Areal : Bakehus 78 m² BTA ¶
AP170810 Byggherre : Angeliki Dimaki-Adolfsen og Jonas Adolfsen ¶ Areal : 150 m² BTA ¶
AP170810 Byggherre : Agra Foods AS ¶ Areal : 4500 m² BRA ¶
DA170809 Det er feil, både når vi tenker på areal og folketall.
DA170809 Den største bydelen i areal er Skoger, og når det gjelder folketall er Åssiden med sine ca 12.200 innbyggere faktisk bare nest størst - knepent slått av Bragernes som har rundt 300 flere innbyggere, ifølge SSB pr. 1.1.2017.
AP170809 Det er imidlertid vesentlig enklere å slakte en saueflokk for å bli kvitt skrapesyke, enn å utrydde en villreinstamme på et areal av 2000 km² for å bli kvitt skrantesyke.
DB170806 Matsvinn er sløsing med areal , naturmangfold og penger, påpeker Helgesen, som kaller samarbeidsavtalen for historisk og avtalens mål for hårete.
DB170806 Bare det brødet vi kaster i Norge hvert år, trenger korn fra et areal like stort som Nøtterøy.
DA170804 AIM Norway ønsket i utgangspunktet å kjøpe et areal på 80 mål på Rygge, og få omregulert dette til næringsformål.
VG170803 Hvis mandatfordelingen på Stortinget bare tok utgangspunkt i innbyggertall, ikke areal i tillegg, ville partifordelingen denne gangen blitt praktisk talt lik.
AA170803 - Det er en del areal som er så sterkt ødelagt at de bare må pløye opp og så nytt gress.
VG170801 Hvis antall mandater i hvert fylke hadde gjenspeilet bare folketall, ikke areal , ville Stortinget fått « riktig » flertall.
VG170801 En kombinasjon av befolkning og areal avgjør antall seter.
DB170730 I godset Erstaviks eie er dessuten om lag 15 øyer i Tyresö kommune, parkteiendommen Petersenska palatset i Gamla Stan i Stockholm, samt landområder tilsvarende en femtedel av Nacka kommunes areal .
DN170728 Det betyr at hver passasjer i snitt får rundt 20 prosent mindre areal .
DB170728 Huset har et areal på 400 kvadratmeter.
AA170726 Hun leder seksjonen for areal og sikring i skred- og vassdragsavdelingen i NVE.
NL170724 Kystsonen tilbyr kun et begrenset areal, et areal som tidligere i stor grad var forbeholdt tradisjonelle fiskerier.
NL170724 Kystsonen tilbyr kun et begrenset areal , et areal som tidligere i stor grad var forbeholdt tradisjonelle fiskerier.
DB170722 Effekten av et våpen som dette er å få nok energi per areal på målet, slik at målet enten begynner å brenne eller svekkes nok til å kollapse.
VG170721 Mangler areal
VG170721 Ifølge Politiforum er dette på fordi politihuset i Kirkenes mangler areal .
NL170718 Great Pacific Garbage Patch hvis minste del blir anslått til å utgjøre over 700 000 km2 ( 2 x Norges areal ).
DB170717 De kraftige atombombene jevnet de to japanske byene med jorda, og hele 80 til 90 prosent av Hiroshimas areal ble ødelagt av den kjernefysiske bomba.
AA170715 Besøkssenteret vil omfatte både undergrunnen og et areal i første etasje, der det også blir kafé.
DA170714 Det er fullt mulig å tilbringe en hel dag her ute, da Linda og Valentin-utstillingen kun rommer et areal på 300 kvadratmeter.
AP170713 Ligger på Sørengkaia 49 ¶ Areal : 960 kvadratmeter ¶
DB170711 Huset, som har tre etasjer, har et areal på drøyt 470 kvadratmeter.
VG170710 Brannen har herjet over et areal på nærmere elleve kvadratkilometer, skadd fire brannfolk og ødelagt minst ti bygninger, men det tallet ventes å øke, sier branntalskvinne Mary Ann Aldrich ifølge NTB.
DB170710 Brannen har herjet over et areal på nærmere 11 kvadratkilometer, skadd fire brannfolk og ødelagt minst ti bygninger, men det tallet ventes å øke, sier branntalskvinne Mary Ann Aldrich.
AA170710 Brannen har herjet over et areal på nærmere 11 kvadratkilometer, skadd fire brannfolk og ødelagt minst ti bygninger, men det tallet ventes å øke, sier branntalskvinne Mary Ann Aldrich.
DA170705 India dekker et areal på over 320 millioner kvadratkilometer, Israel kun 20.000 kvadratkilometer.
AA170701 Tolv kilometer fra sentrum, på Kvaløya, har rederiet sikret seg et stort areal , ifølge Klassekampen.
DA170631 Vi vil sette opp en benkestripe utenfor, men har ikke mye areal å gå på.
NL170628 Å splitte areal for inne-undervisning og ute-undervisning gjennom avstand på 45 km umuliggjør integrasjon av teori og praksis - videre kalt innfarging av teori.
BT170624 De nye forskriftene i byggteknisk forskrift ( TEK 10 ) reduserer kravene til areal og helningsgrad på ramper, samt snuareal for rullestol.
SA170623 Kjøpesenteret Jærhagen bygger et monsterbygg i nordlig retning og vokser fra 25.000 kvadratmeter til 65.000 kvadratmeter og beslaglegger i tillegg store areal til mer parkering.
SA170622 - Familieboligens funksjonskrav er de samme, men skal nå skje innenfor et svært begrenset areal , uten oppbevaringsplass, med lav funksjonalitet, og ingen tilpasningsgrad ift. universell utforming.
BT170622 - Familieboligens funksjonskrav er de samme, men skal nå skje innenfor et svært begrenset areal , uten oppbevaringsplass, med lav funksjonalitet, og ingen tilpasningsgrad ift. universell utforming.
AP170622 - Familieboligens funksjonskrav er de samme, men skal nå skje innenfor et svært begrenset areal , uten oppbevaringsplass, med lav funksjonalitet, og ingen tilpasningsgrad ift. universell utforming.
AA170622 Alver kommune vil fra 2020 ha et areal på 679 kvadratkilometer og romme 28.620 innbyggere.
AA170622 - Familieboligens funksjonskrav er de samme, men skal nå skje innenfor et svært begrenset areal , uten oppbevaringsplass, med lav funksjonalitet, og ingen tilpasningsgrad ift. universell utforming.
DN170621 - Det er derfor jeg er så opptatt av å tildele nytt areal potensial for nye store funn.
DA170621 Til tross for at en tohjuling opptar mye mindre areal enn en bil.
DA170621 Mindre areal
DA170620 « I Kjøpsavtalen ligger det en rekke forutsetninger som sikrer at Drammen kommune uansett får en minimumspris på 114 millioner kroner for tomten dersom regulert areal skulle blir lavere enn forventet.
DA170620 Taksten baserte seg på salgspris for salgbart areal for ulike arealtyper.
NL170619 Norges geografiske midtpunkt ligger et sted i Nord-Trøndelag dersom man bruker internasjonalt anerkjente metoder for slik beregning, ut fra areal .
DB170619 Dette kravet om intens utnyttelse av et begrenset areal « burde være overraskende i hovedstaden i et usedvanlig romslig land, » ifølge Willoch.
DB170617 Fastlands-Norge har til sammenligning et areal på 323 781 kvadratkilometer.
DA170615 Plassering av en stasjon inntil et stort areal med lav tetthet med boliger og arbeidsplasser er ikke i tråd med de Rikspolitiske retningslinjene for knutepunktutvikling. â - ª KU fra 1993 handlet kun om strekningen fra Sandbukta og med endepunkt Moss Havn.
DA170615 Det er nå påvist at kostnadene kan beløpe seg til mellom 8 og 10 milliarder kroner og rivingen er utvidet til minst 200 eiendom på et areal på minst 160 dekar.
SA170614 Jærhagen, som eies av 10.000 Coop-medlemmer i Klepp, skal utvides med 40.000 kvadratmeter nytt areal .
AP170614 Eiendommen har bygninger langs alle fire sider og et åpent areal på størrelse med to fotballbaner i midten.
SA170613 Tasta bydel er stor i areal og innbyggere, og kostnader kan øke i fremtiden på andre felt enn skolebygninger, og da tenker jeg ikke primært på krigen i byen som lederen henspiller på.
DA170613 - Å få tilgang til et slikt areal er et skup for en arrangør.
AP170612 | Regjeringskvartalet : Altfor stort byggevolum, på altfor lite areal Jan Bøhler ¶
AP170612 Jeg tok opp i Stortinget at dette viste at vi ikke kan bygge fire ganger så mye som tidligere på samme areal , og at vi må redusere byggevolumet.
AA170612 Trondheim kommunes økende behov for areal til både næring og boligbygging, er et behov Klæbu kommune kan fylle.
AA170612 Når prosessen har vært så lite kontroversiell som den har vært i Trondheim, og kommunen vinner både kommunenavn, kommunevåpen og kommunesenter, hvorfor ikke vinne litt areal også ?
AA170612 Kommunen skriker etter areal .
AA170612 Klæbupolitikerne har uttrykt overraskelse over sin sammenslåingspartners store fokus på kommunens gull - nemlig kommunens areal .
VG170610 Om vi kan erstatte dette med kollektive kjøretøy som kan dekke det samme transporttilbudet som i dag, men med tre prosent av dagens bilpark, tenk hva vi kan spare av areal , av forurensing og av plass, sier Sivertsen.
BT170610 Det er som ventet at dere regjerer, med større areal enn Bergenhus, Åstad, Åsane og Laksevåg til sammen.
DB170609 Vigeland hadde i forkant kjøpt et areal som både utgjorde grunnen under veien til naboenes eiendommer og arealene opp mot naboenes eiendommer.
AP170609 Det tilsvarer alt samlet areal i Tyskland, Frankrike og Spania.
AA170609 Vigeland hadde i forkant kjøpt et areal som både utgjorde grunnen under veien til naboenes eiendommer og arealene opp mot naboenes eiendommer.
VG170608 Sauen må nå gå på et betydelig mindre areal , og her vil det oppstå et enormt smittepress.
VG170606 Ved å beregne hvilke matvarer som produseres med lavest klimagassutslipp, hvilke matvarer som har minst vannforbruk og krever minst areal å produsere, gir studien produktene poeng fra 0 til 4.
NL170606 Konsekvensene av tapt areal
AP170605 , og dekker et areal på ca 22 500 m2.
AP170605 , og dekker et areal på ca 22 500 m2.
DB170601 - I nasjonalparken er det totalforbud, og det er et ganske stort areal .
AA170601 Til sammen 105 til 112 ulver på norsk areal er en økning på totalt 13 til 19 ulver, eller cirka 19 prosent, fra 90 til 93 i fjor vinter.
DB170531 Det var søkt om fradeling av et areal på 356 dekar.
DB170531 * For et produksjons- og lagerbygg med et areal på 7000 kvm varierer gebyret fra 75 000 kroner til 500 000 kroner.
AP170531 Derfor sendte kommunen et brev i fjor til folk med flere boenheter for å spørre om boenhetenes areal , forteller Sørmo.
SA170530 Denne planen vil gi stor vekst i biltrafikken og dermed økte klimautslipp, og ta mye mer areal enn et lyntog.
DB170529 Norges fjerde største øy etter areal .
AP170529 « Plasseringen har redusert Oslo universitetssykehus' behov for areal i storbylegevaktbygget fra tidligere planlegging ved at noen av funksjonene kan ivaretas i det tilliggende lokalsykehuset. » - En kommunal storbylegevakt vil ta noen av Helse Sør-Øst funksjoner, og spare helseforetaket for penger.
NL170525 Reindriften mister areal og sliter med en forvaltning som ikke er bygd på samiske sedvaner og verdier.
SA170524 Areal til boligbygging var - og er - et knapphetsgode i Stavanger.
NL170523 En grunnleggende forutsetning for enhver etnisk gruppe er nemlig et samfunnsmessig felleskap forankret i kultur, næringsliv og areal .
DA170522 Samordnet areal og transportplanlegging med høy arealutnytting langs aksen Stavanger - Sandnes har vært vektlagt i samsvar med statlige retningslinjer.
BT170520 Ved å legge klyngen til det som i dag er et industriområde modent for transformasjon, vil aktørene få tilstrekkelig stort areal til langsiktig vekst og utvikling sammen med god tilkomst til sjø.
AA170520 Men i år gleder vi oss over at vi aldri har hatt et så stort areal før.
VG170516 Så er det opp til regjeringen å bestemme hvor stort areal vi skal utlyse i hver runde, sier Søviknes.
VG170516 REGJERINGENS JOBB : Olje og energiminister, Terje Søviknes ( Frp ) sier det er opp til regjeringen bestemme hvor stort areal vi skal utlyse i hver runde, ikke Miljødirektoratet.
AA170515 - Vi vet ikke noe eksakt om hvor stort området som er rammet av brann, men det er snakk om et stort areal .
DN170514 Gjennomsnittlig areal per bruk er dermed nær femdoblet.
DA170514 Gjennomsnittlig areal per bruk er dermed nær femdoblet.
BT170511 Vi må også være en forsvarlig forvalter og ta arealhensyn, både fordi det er begrenset av areal og for at det ikke må brukes mer enn nødvendig.
DN170510 Han peker på at et bredt flertall på Stortinget står bak regjeringens politikk, og at alle områder som regjeringen inkluderer i konsesjonsrunder, er areal som Stortinget etter en totalvurdering har besluttet skal være tilgjengelig for oljeaktivitet.
DB170510 Man må ikke bygge en tredje rullebane i dag, men man må ta ansvar og båndlegge et areal nå, slik at man har det tilgjengelig når det virkelige behovet kommer.
AP170510 Han peker på at et bredt flertall på Stortinget står bak regjeringens politikk, og at alle områder som regjeringen inkluderer i konsesjonsrunder, er areal som Stortinget etter en totalvurdering har besluttet skal være tilgjengelig for oljeaktivitet.
VG170509 - Naboene trenger adkomst til areal som er regulert til boligformål.
AP170509 Offisielt navn : Republikken Korea ¶ Areal : 99720 kvadratkilometer.
AA170509 Med det nye hotellet håper man å få frigjort areal rundt stasjonsområdet der det frem til nå har stått sykler overalt.
DA170508 - Dette vil innebære at ytterligere tre veier må stenges fysisk for å unngå « smutthull » i den nye bomringen, og det vil innebære arealinngrep på privat areal for å etablere snuhammer.
AP170507 Offisielt navn : Republikken Korea ¶ Areal : 99720 kvadratkilometer.
SA170505 Han forteller at vegetasjonen på en kolle, et areal på ca. en halv kvadratkilometer, er svidd bort.
SA170505 UNDER SUNNMØRSALPENE : Passivblokken har 2000 kvadratmeter oppvarmet areal fordelt på 27 leiligheter.
SA170505 Oppvarmet areal er cirka 2000 kvadratmeter, i tillegg kommer boder og carporter.
AP170505 UNDER SUNNMØRSALPENE : Passivblokken har 2000 kvadratmeter oppvarmet areal fordelt på 27 leiligheter.
AP170505 Oppvarmet areal er cirka 2000 kvadratmeter, i tillegg kommer boder og carporter.
BT170504 Forsvarets areal er nå avhendet, nå gjenstår en nøktern tilrettelegging for å kunne åpne for mer friluftsbruk.
SA170503 I burhold lever hønene på et areal tilsvarende et A4-ark, hvor essensielle behov, som det å kunne strekke på vingene, blir tatt fra dem.
SA170503 Vi er på utkikk etter tomter eller bygninger med et areal på mellom 12.000 og 20.000 kvadratmeter og frihøyde på 7 meter inkludert installasjoner.
DB170503 Viken : Den nye regionen bestående av Akershus, Østfold og Buskerud får et samlet areal på 24 010 kvadratkilometer, noe som er litt mindre enn Makedonia og litt større enn Djibouti.
DB170503 Telemark og Vestfold : Sammen med bittelille Vestfold får den nye Telemark/Vestfold-sammenslåingen et areal på 17.523 kvadratkilometer.
DB170503 Rogaland : Det lille vestlandsfylket blir stående alene etter reformen, og har et areal på 9 378 km².
DB170503 Oslo : Oslo får forbli som før, med et areal på 454 kvadratkilometer.
DB170503 Nye regioners areal sammenlignet med land i verden ¶
DB170503 Møre og Romsdal : Består som i dag, med et areal på 15 121 kvadratkilometer.
DB170503 Innlandet : Hedmark og Oppland får til sammen et areal på 52 589 kvadratkilometer.
DB170503 Det nye gigantfylket i nord vil få et samlet areal på drøyt 74 000 kvadratkilometer, noe som altså er større enn Irland ( ca 70 000 kvadratkilometer ) ¶
DA170503 Vi er på utkikk etter tomter eller bygninger med et areal på mellom 12.000-20.000 kvadratmeter og frihøyde 7 meter.
AA170502 Der støyskjermer kan anvendes, kan de både bli kostbare og høye, og virke som en visuell barriere mot omliggende areal .
DN170427 Anlegget blir 400 meter langt, 150 meter bredt og får et areal større enn 12 fotballbaner.
DB170427 Pir nord er 300 meter lang og har et areal på 63 000 m².
DA170427 Med utgangspunkt i sirkelen - som ringer i vannet - organiseres byrommet rundt en sentral møteplass ; et sirkelformet forhøyet areal .
DA170427 I oppdraget ble det presisert at nye planer for Arneageren skal ha en trasé for universell tilgjengelighet, vise fram areal for uteservering, arrangementer, lek og opphold.
AA170427 Lykke snakke om hemmelige avtaler mellom grunneiere og eiendomsutviklere, som gir økonomisk uttelling dersom areal omreguleres til utbygging.
DB170426 Terminalen øker med 117 000 m2 fra 148 000 m2 til 265 000 m2 Pir nord er 300 meter lang og har et areal på 63 000 m2.
DA170425 Ifølge Heiberg benyttes i snitt kun 50 prosent av bedriftens areal i dag.
DN170424 Fabrikkområdet dekker et areal på 1,5 kvadratkilometer og er Norges største industriområde, ifølge selskapet.
DB170424 Fabrikkområdet dekker et areal på 1,5 kvadratkilometer og er Norges største industriområde, ifølge selskapet.
AP170424 Fabrikkområdet dekker et areal på 1,5 kvadratkilometer og er Norges største industriområde, ifølge selskapet.
AA170424 Fabrikkområdet dekker et areal på 1,5 kvadratkilometer og er Norges største industriområde, ifølge selskapet. ( ©NTB ) ¶
AA170424 Fabrikkområdet dekker et areal på 1,5 kvadratkilometer og er Norges største industriområde, ifølge selskapet.
DB170423 Nede i kjelleren, 14 meter under bakken, åpner deg deg en enorm hall med et areal på over 5000 kvadratmeter.
DB170422 Et samlet Nord-Norge utgjør 40 prosent av landets areal , men mønstrer bare 480 000 innbyggere.
SA170421 « Kompromiss»-forslaget verner ikke annet enn et svært begrenset ( og antageligvis oljefattig ! ) areal , mens områdene utenfor Lofoten, hvor konflikten vil bli størst med fiskere og naturvernere, fortsatt skal åpnes.
VG170419 Vision E, som måler 4,7 meter i lengden, oppgis å være 1,9 meter bred, 1,6 meter høy og 2,9 meter mellom akslene, dekker litt større areal enn Octavia.
DB170419 Da var det målt et areal på 2290 millioner kvadratkilometer.
DB170419 For å sikre både honning fra tambier og et rikt pollinatorsamfunn, må vi ta vare på nok areal som har både reirplasser og blomster gjennom hele sesongen, og se an hvor bikuber plasseres ut, fastslår hun.
DA170419 På spørsmålet om antall rom opp mot bolignes areal svarte byråden : ¶
DA170419 ) Alt i alt er vurderingen av areal opp mot antall rom et område hvor det er stort rom for individuell vurdering av søkerens behov.
BT170419 En relativt stor kommune i areal , der mange bor i grisgrendte strøk.
FV170418 | Eldresenter mister areal til barnehage ¶
DB170418 Breen ligger 715 meter over havet, og har et areal på anslagsvis 1300 kvadratkilometer.
BT170418 Styreren viser oss hvordan de med fantasifulle sengeløsninger ( alle barn uavhengig av alder sover noen timer i kinesiske barnehager ) har frigjort areal til barns utfoldelse inne.
DB170417 Og Java er verdens tettest befolkede øy, med 140 millioner innbyggere på et areal som er langt mindre enn Norge.
DB170416 De kan også lage superkolonier og ta over store areal .
SA170414 Frittgående høner har tilgang til større areal enn burhøner, kan bevege seg fritt omkring, lete etter fôr i strøet og vagle seg i høyden.
AA170412 Lettere å investere for dem som har mye areal
AP170411 Lettere å investere for dem som har mye areal
AP170411 Lettere å investere for dem som har mye areal
AA170411 Kampen står likevel først og fremst i kommunene hvor politikerne må finne en bedre balanse mellom press fra utbyggere, boligpriser og langsiktige samfunnsinteresser som å ta vare på de tre prosentene av Norges areal som kan dyrkes mat på.
AA170411 Innen 2050 må vi produsere dobbelt så mye mat på mindre areal .
DA170410 Normalt tar det minst to-tre år fra det meldes oppstart av vern for et konkret areal , til vernevedtak i statsråd, foreligger.
DA170410 Generelt er både klimaendringer og tap av areal og leveområder trusler mot naturmangfoldet.
VG170408 Med dette kjøpet eier nå staten rundt 99 prosent av Svalbards samlede areal .
DN170408 Med dette kjøpet eier nå staten rundt 99 prosent av Svalbards samlede areal .
SA170407 Kristine Enger i Randaberg Ap ba politikerne i Randaberg om å bli med på forbud mot å bruke kjemiske sprøytemidler på kommunale areal i kommunen.
DB170406 Den nye regionen « Innlandet » får et samlet areal på over 50.000 kvadratkilometer, og vil bebos av nærmere 7,5 prosent av Norges befolkning.
DA170406 - Ap mener det er viktig å avklare nødvendig areal for en tredje rullebane ved Oslo lufthavn.
BT170406 Å fjerne godsterminalen ville frigjort et stort areal ved Store Lungegårdsvannet.
VG170405 Gibraltars totale areal på hele syv kvadratkilometer ligger sør på Den iberiske halvøy, omgitt av Spania og Middelhavet.
VG170405 - Det kan virke som om boligens areal er hensyntatt i alt for stor grad, og beliggenhet i alt for liten grad.
SA170405 Blant annet på grunn av den lange vinteren må gresset til storfe dyrkes på innmark, noe som beslaglegger areal som kunne brukes til dyrkning av poteter, kål og andre grønnsaker.
DB170405 Andre oljeplanter krever opptil ti ganger større arealer, raps trenger for eksempel over sju ganger så stort areal for å gi samme mengde olje.
DA170405 Dessuten har vi enorme areal tilgjengelig, enten det er snakk om solcellepaneler eller vindmøller.
DA170405 - Å finne areal kan være krevende, men på flyplassen har vi god plass.
SA170404 Mye av problemet - utfordringen - er at selve torget i areal kun omfatter omkring en fjerdedel av Tusenårsstedet.
AA170403 Da kommer presset for å skjære ned på areal for å kunne bygge flere leiligheter.
AP170401 Vi ser på plassering, kollektivdekning, ledig areal og en rekke andre faktorer.
AA170401 - Det er såpass fint støv som legger seg på forferdelig store areal .
AA170330 - Tangenten har et økonomisk godt tilbud og har et lavt areal med god arealeffektivitet, står det.
SA170329 Det handler om indirekte utslipp fordi man kalkulerer inn mulig bruksendring av areal og omtales som en svært teoretisk modell.
FV170329 I dag ble saken behandlet i hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø i Vest-Agder.
AA170327 Når Trøndelag blir samlet og blir landets nest største fylke i areal , vil fylket likevel være avhengig av staten på flere måter.
AA170327 Det er lagt frem en plan for organisering av kollektivtrafikk og veier i et samlet Trøndelag, som i areal bare forbigås av Finnmark.
DB170325 UTNYTTELSE : Bygningen tar mindre plass på bakken, mens den likevel gir et stort areal i høyden.
VG170324 Hvis tilstedeværelse målt i areal og bygningsmasse angir relevans er Berlin anno 2017 Europas brennpunkt.
BT170323 Å sammenligne areal og innbyggertall mellom Norge og utvalgte land i Øst-Afrika, som Kryvi velger å gjøre for å illustrere argumentet sitt, har ingenting for seg i og med at klima og samfunnsstruktur ikke er sammenliknbare.
BT170323 For eksempel er Sveits en niendedel av Norge i areal , men klarer likevel å ‘brødfø' 60 prosent flere mennesker enn oss.
AP170323 I denne perioden ble det nemlig innført et nytt kartsystem, og dette medførte at en del oppført areal forsvant ut av statistikken.
AA170322 Trøndelag har et areal som nesten er like stort som Danmark.
BT170321 Og det er først i avsnittet om Trolltunga at reiselivsmeldingen blir tydelig på hva den typen reiseliv har i vente : « En konsentrasjon av mange mennesker på små areal med slitasje som konsekvens vil påvirke opplevelsen til de tilreisende negativt, og over tid gi redusert kvalitet og et dårligere reiselivsprodukt ».
BT170321 Paviljongen har et lite areal og få sitteplasser.
AA170318 Flere boliger på et mindre areal gir kortere avstander og dermed redusert behov for å kjøre bil.
VG170316 I motsetning til andre kommuner har vi ikke noen nedre grense på areal på bygninger.
DB170316 Det enorme teleskopet, med en tallerken på toppen som er hele 500 meter i diameter, ble vedtatt bygget i 2007, og krevde blant annet at en mindre landsby måtte flyttes for å skaffe tilstrekkelig areal .
AA170316 Sirkus oppfyller ikke de medfødte kravene dyrene har som areal , temperatur og aktivitetsmuligheter.
SA170315 Sentrumsnære videregående skoler omregulerer areal til parkeringsplasser.
DB170315 Det er ikke stort i areal , med sine drøye 40 000 kvadratkilometer ( Norge er over 385 000 km2 ) - men det er stort når det gjelder mangfold.
SA170314 » « Vi ønsker oss størst mulig areal .
DB170314 Den er USAs nest mest folkerike og delstat nest største i areal og hadde i fjor sommer bare 19 abortklinikker - de fleste av dem i urbane området.
AP170314 » « Vi ønsker oss størst mulig areal .
AP170314 » « Vi ønsker oss størst mulig areal .
AA170314 I tillegg så klarer vi å legge til rette for fiskerimessa slik at både den og alle arbeidsplassene den skaper i Trondheim blir i byen samtidig som det blir mer grønt areal på Nidarø enn det er i dag, sa Aps kommunalråd Marek Jasinski under bystyrets behandling.
SA170313 Derfor er vil tilfreds med at regjeringen legger opp til en offensiv tildeling av areal , i tråd med praksisen på norsk sokkel, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik-Schjøtt Pedersen i en melding.
SA170313 - Tilgang nytt areal er den viktigste forutsetningen for en fortsatt sterk norsk olje- og gassnæring.
AP170313 Derfor er vil tilfreds med at regjeringen legger opp til en offensiv tildeling av areal , i tråd med praksisen på norsk sokkel, sier han.
AP170313 - Tilgang nytt areal er den viktigste forutsetningen for en fortsatt sterk norsk olje- og gassnæring.
AP170313 Derfor er vil tilfreds med at regjeringen legger opp til en offensiv tildeling av areal , i tråd med praksisen på norsk sokkel, sier han.
AP170313 - Tilgang nytt areal er den viktigste forutsetningen for en fortsatt sterk norsk olje- og gassnæring.
SA170310 Fra et forvaltningsståsted blir det viktig å sikre areal til idretts- og friluftsformål framover.
SA170310 Det blir viktig å sikre areal til idrettsbygg i sentrumsnære områder i tråd med boligutviklingen, sier Kvaran.
AP170310 Fra et forvaltningsståsted blir det viktig å sikre areal til idretts- og friluftsformål framover.
AP170310 Det blir viktig å sikre areal til idrettsbygg i sentrumsnære områder i tråd med boligutviklingen, sier Kvaran.
AA170310 - Vi må får areal rundt bygget som er funksjonelt til de oppgavene vi skal ha som telt inntil anlegget og trailere som kan snus på fornuftig vis.
BT170309 Byrådet har gjort et prinsippvedtak om at godshavnen skal flyttes, og da vil det bli mye ledig areal der.
AP170308 Oppland fylke utgjør over halvparten av Danmarks areal og bare en femtedel ligger lavere enn 600 m.o.h.
AA170305 Men med så stort areal er det vanskelig å sjekke hver eneste lille del av byggene.
AA170303 De har eksempelvis en halv time på seg til å vaske et areal for tre klasser, eksempelvis 7. klassetrinn, inkludert fellesareal som ganger og toalett på det trinnet.
VG170302 Og rent praktisk mangler Oslo S areal og har stort potensial for en rekke konflikter med Bjørvika, Middelalderparken, kulturminner og eksisterende bygg og veier.
VG170302 Planen er å flytte dagens rullebane omtrent to kilometer sørover, noe som skal gi areal til å bygge en helt ny bydel der flystripen er nå.
SA170302 KRONIKK : Om kort tid skal politikerne i Sandnes ta stilling til om de vil selge park og gravlunds areal i sentrum til private eiendomsutviklere for å finansiere det nye rådhuset.
VG170228 Planen er å flytte dagens rullebane omtrent to kilometer sørover, noe som skal gi areal til å bygge en helt ny bydel der flystripen er nå.
VG170228 Planen er å flytte dagens rullebane omtrent to kilometer sørover, noe som skal gi areal til å bygge en helt ny bydel der flystripen er nå.
AP170228 Eiendommen har et areal på 26 800 kvadratmeter med 80 prosent kontorlokaler og 20 prosent butikklokaler. 2. 10 Piccadilly, en kontor- og handelseiendom på 9166 kvadratmeter sentralt i London.
BT170224 I en stadig voksende by kommer presset på kommunens grønne areal til å øke i tritt med befolkningen.
BT170224 En fem meter høy bygning i parsellhagen vil i tillegg skyggelegge et stort areal utover bygningens fotavtrykk.
AA170224 Tema er sikring av areal for Universitet i Trondheim etter ønske fra departementet.
AA170224 Hans avslutningsord har brent seg fast i hukommelsen : « Vi kjenner ikke Universitetets behov på sikt og vi må også sikre areal for avledede virksomheter, hvis art og omfang vi i dag ikke kan forestille oss.
AP170223 Næringseiendom takseres ved at det beregnes en sjablongtakst med utgangspunkt i areal og en kvadratmeterpris som varierer med eiendomstype og område eiendommen ligger i ( sone ).
AP170223 For disse beregnes en sjablongtakst med utgangspunkt i areal og en kvadratmeterpris som varierer med type eiendom og område eiendommen ligger i ( sone ).
AP170223 De aller fleste boliger får eiendomsskatt beregnet ut fra boligverdien som Skatteetaten fastsetter, basert på areal , type bolig, beliggenhet og boligprisutviklingen i området.
DB170221 Hvem innser at å bruke mindre energi, areal , mineraler og invaderende teknologi er en irriterende enkel måte å stoppe naturødeleggelse på ?
DB170221 Det fortsetter i synet på effektivisert industrijordbruk som skal bruke mindre areal osv.
DA170221 Per i dag er det båndlagt areal både i Nannestad og Ullensaker kommune.
BT170220 Jordbruksmeldingen legger opp til gårder med større besetning og areal .
BT170220 Det er ingen tvil om at teateret trenger mer plass, men det kan ikke gjennomføres ved en vekst som vil spise opp et grønt, fredet areal .
AP170220 Vi er opptatt av at dette skal være et åpent areal for hygge og opplevelse for alle, sier han ¶
DB170219 Breen har flere ganger de siste åra hatt flere store kalvinger ; i juli 2015 løsnet et isfjell på 583 kvadratkilometer - større enn Oslo kommunes areal .
DB170219 ( Dagbladet ) : Et isfjell med et areal sammenliknbart med Manhattan har nylig løsnet fra isbreen Pine Island i Antarktis, og flyter nå rundt i Sørishavet.
AA170216 - Grunnen til at vi nå tar i bruk etnytt areal er for å beskytte de mest sårbare pasientene våre, sier Selvaag.
SA170215 For Rogfast vil dette bety at prosjektet må starte arbeidet helt på nytt med å finne (... ) areal som kan ta imot sprengsteinsmassene.
AA170214 Da var det målt et areal på 2.290 millioner kvadratkilometer.
AA170214 Dermed kan det komme krav om å spre gjødselen utover et større areal .
AA170213 Ny bebyggelse langs parkdragets øvre og nedre side gir areal uten en for stor forringelse av de eksisterende naturområdene. », skriver juryen og legger til at forslaget går videre først og fremst fordi det viser Klæbuvegen som en by- og campusgate.
AA170212 Tidligere prosjektert areal for bygg på Leütenhaven tilsvarer omtrent behovet som er indikert for et KAM-senter.
VG170211 Vi zoomer ut fra det lille kjøkkenet, ut av storbyen Toronto, ut av provinsen Ontario og tar et blikk over Canada : Verdens nest største land i areal , men med sine 35 millioner innbyggere er det ikke trangt om plassen.
BT170211 Totalt areal med begge terminalene blir 85.000 kvadratmeter.
BT170211 Den nye terminalen har et areal på 63.000 kvadratmeter.
BT170211 Totalt areal med begge terminalene blir 85.000 kvadratmeter.
BT170211 Den nye terminalen har et areal på 63.000 kvadratmeter.
SA170210 I alle hav er det nå store, flytende øyer av plass, den største er hele fire ganger større enn Norges areal .
SA170210 I alle hav er det nå store, flytende øyer av plass, den største er hele fire ganger større enn Norge i areal .
DN170210 Man kan gjerne bo på et lite areal , men da må det ordnes slik at man kan ha et praktisk liv på det arealet, sier Moneta.
AA170210 Samene har et stadig mindre areal tilgjengelig for beite, og det er en utvikling som ser ut til å fortsette, selv om departementets nei til Kalvvatnan vindkraftverk var et positivt unntak.
VG170209 Med bare tre prosent dyrket areal må vi mer enn noen gang ta vare på jordbruksarealet, og bruke det.
VG170209 Alle disse faktorene bidrar til at sykehuset på papiret trenger mindre areal .
DB170209 Når parken er ferdig, vil den beslaglegge et areal på 360 000 kvadratmeter.
AP170208 - Finansieringen er ikke problemet, det er først og fremst snakk om å omregulere et eksisterende areal , sier Thygesen.
SA170207 I Stillehavet mellom Japan og USA har havstrømmer dannet enorme « øyer » av plastavfall, som i areal er flere ganger større enn Norge.
SA170207 Inntektene ble benyttet til drift av selskapet, oppgradering og vedlikehold av utleid areal og oppgradering av arealer som hadde potensial for utleie, samt forvaltning av hele den store eiendommen i tråd med de føringer som selskapet fikk fra eier.
AA170207 Gårdagens bekreftede areal på 13, 347 millioner kvadratkilometer er det laveste som er registrert på denne datoen siden satelittmålingene begynte i 1979.
DN170206 Dagens skatteregler innebærer at inntekten er skattefri når man leier ut mindre enn halvparten av boligens areal , målt etter utleieverdi.
DB170206 Til sammenligning er USAs areal på i underkant av ti millioner kvadratkilometer.
AA170206 Storsamfunnet og den samiske befolkningen opplever stadig å havne i konflikter rundt spørsmål om areal og territorier.
SA170131 Dersom det ikke er andre alternativ enn å plassere samlestativet på kommunal grunn, skal dette omsøkes og « Retningslinjer for graving i kommunale areal i Stavanger » skal alltid legges til grunn.i ¶
DN170129 * Areal : 13.560 kvadratmeter funksjonsareal, brutto 19.600 kvadratmeter.
DN170125 Totalt areal er om lag 29.400 kvadratmeter BTA.
AP170124 Før nyttår varslet Regjeringen at alt skal smelte sammen til byvekstavtaler, for transport og areal .
AP170121 Oslo Lufthavns areal blir bortimot doblet når den nye terminalen åpner i april.
AP170121 Oslo Lufthavns areal blir bortimot doblet når den nye terminalen åpner i april.
SA170120 Trenden tidligere har vært at folk legger til areal for å sikre at de ikke bygger for lite, nå er det i ferd med å snu.
SA170120 Skal du bo på lite areal er volum viktig, mener sivilarkitekten.
SA170120 - Vi kan bo like komfortabelt på mye mindre areal enn vi kanskje innbiller oss at vi trenger.
DN170120 Selger av hotellet, med et samlet areal på 5600 kvadratmeter, er Union Eiendomsutvikling, som igjen eies av Selvaag Eiendom og Aspelin Ramm.
BT170120 Trenden tidligere har vært at folk legger til areal for å sikre at de ikke bygger for lite, nå er det i ferd med å snu.
BT170120 Skal du bo på lite areal er volum viktig, mener sivilarkitekten.
BT170120 - Vi kan bo like komfortabelt på mye mindre areal enn vi kanskje innbiller oss at vi trenger.
AP170120 Trenden tidligere har vært at folk legger til areal for å sikre at de ikke bygger for lite, nå er det i ferd med å snu.
AP170120 Skal du bo på lite areal er volum viktig, mener sivilarkitekten.
AP170120 - Vi kan bo like komfortabelt på mye mindre areal enn vi kanskje innbiller oss at vi trenger.
SA170119 - Men det kan være at både fylkeskommunen og Trondheim kommune har areal som kan avses, men dette må da utredes.
FV170119 - Men det kan være at både fylkeskommunen og Trondheim kommune har areal som kan avses, men dette må da utredes.
DB170119 Finansavisen kan fortelle at tomteprisene i Trondheim gjerne har ligget på 7 - 8.000 kroner pr kvadratmeter salgbart areal , men at prisnivået er stigende.
DN170118 Bygget får 11 etasjer, blir 30 meter høyt med et samlet areal på vel 6300 kvadratmeter.
SA170117 Det er for dem som ønsker sitt livs opplevelse på et begrenset og attraktivt areal .
DN170117 Vi trenger nye muligheter og nye areal , sa Sætre før han høflig takket for den nye tfo-tildelingen ¶
DB170117 Vi har siden 2004 bygget en god del parkeringsplasser hvor vi var avhengig av midlertidige dispensasjoner fordi områdene ikke var regulert for parkering, sier avdelingssjef for areal og eiendomsutvikling i Avinor, Kim Lang, til Finansavisen.
BT170117 Det er for dem som ønsker sitt livs opplevelse på et begrenset og attraktivt areal .
AP170117 Det er for dem som ønsker sitt livs opplevelse på et begrenset og attraktivt areal .
DB170115 Som kokk jobber man på et lite areal med mange mennesker, og det går ofte ei kule varmt.
BT170115 Det var vel bare å ta et areal i parken, der var jo nok å ta av ?
DN170112 « Senterpartiet vil at tildeling av nye areal til petroleumsutvinning skal styres slik at hensynet til miljø, klima og fornybare næringer veier tungt.
BT170111 Vi flyttet fordi det ikke fantes hus med tilstrekkelig areal til vår voksende familie innenfor vårt budsjett.
BT170105 Dette er kommunens forslag, der det er tegnet inn areal til utvidet godsterminal, trasé for bybane og en bystrand med badelagune.
AP170104 « Til sammen ble det derfor påvist cirka 90 - 93 ulver med helt eller delvis tilhold på norsk areal forrige vinter, heter det fra Rovdata.
AP170104 « Til sammen ble det derfor påvist cirka 90 - 93 ulver med helt eller delvis tilhold på norsk areal forrige vinter, heter det fra Rovdata.
DB170102 Tross lavere støynivå for hvert fly vil en utvidelse med en tredje rullebane gi et langt større areal hvor befolkningen utsettes for sjenerende og helsefarlig støy.
SA161123 Det er større areal enn Sveits.
SA161020 « Tiny house movement » stammer fra USA og handler om å leve på mindre areal .
SA161020 - Jeg tror at det å leve på lite areal gjør at man er mer ute i naturen.
FV161020 « Tiny house movement » stammer fra USA og handler om å leve på mindre areal .
FV161020 - Jeg tror at det å leve på lite areal gjør at man er mer ute i naturen.
BT161020 « Tiny house movement » stammer fra USA og handler om å leve på mindre areal .
BT161020 - Jeg tror at det å leve på lite areal gjør at man er mer ute i naturen.
VG160916 Enhver by i hele verden har sine forfeilede byggeprosjekter og arkitektoniske ødeland, men i forhold til areal og folketall må Norge ligge ubehagelig høyt på denne negative rankingen.
AP160912 Onsdag gikk det ut brev til alle eiere av næringsbygg om at de må rapportere inn opplysninger om areal og lignende i kommunens portal.
SA160904 Noen klarer å tjene på å skape forestillinger om boligmangel og knapt med areal .
SA160904 Likevel klarer noen å tjene på å skape forestillinger om boligmangel og knapt med areal .
AP160818 Atrani har et areal på kun 0,12 kvadratkilometer og det gjør den lille landsbyen til den minste i Italia.
AA160818 Atrani har et areal på kun 0,12 kvadratkilometer og det gjør den lille landsbyen til den minste i Italia. Dette listen er litt kul å brife med : ¶ Se hele listen hos Huffington Post. Kilder : Huffington Post, Purewow.com og Wikipedia. " ¶ " ¶
SA160722 Reguleringsplaner/kommuneplaner har gjerne en begrensning, så det er viktig at du sjekker om du har nok areal igjen til å bygge noe på tomten.
AP160713 Alder ¶ Areal
AP160709 Hvis eiere av to like boliger ikke har meldt inn samme areal , så vil de få forskjellig skatt, sier prosjektleder Irene Tanke ved kontoret.
AP160709 For nyere boliger har utbygger som regel meldt inn areal .
AP160708 Men dette er ikke suspekt i seg selv, for Russland har også verdens største areal å forsvare - og mange vanskelige grenser.
AP160704 Den nye ankomstbutikken ligger vegg i vegg med dagens, og når skilleveggen fjernes vil de to butikkene til sammen utgjøre et areal på 4.000 kvadratmeter.
VG160623 Dette skal gjøres innenfor et areal som er litt mindre enn dagens Haukeland.
FV160617 Det gjelder både areal , topografi og bosettingsmønster, forklarer Fredheim, og er altså inne på den utfordrende topografien som også Telenor må håndtere her på berget.
AP160601 Er ikke det et signal om at man må ta en ny gjennomgang av hvor mye areal man skal bruke til havnedrift ?
SA160525 STOR UTVIDELSE : Har du god plass i hagen / på terrassen, kan hagestue innebære en betydelig utvidelse av husets areal .
BT160525 STOR UTVIDELSE : Har du god plass i hagen / på terrassen, kan hagestue innebære en betydelig utvidelse av husets areal .
AP160525 STOR UTVIDELSE : Har du god plass i hagen / på terrassen, kan hagestue innebære en betydelig utvidelse av husets areal .
SA160520 - Det er mye areal , og det var det markedet så.
FV160520 - Det er mye areal , og det var det markedet så.
BT160520 - Det er mye areal , og det var det markedet så.
AP160520 - Det er mye areal , og det var det markedet så.
AP160520 - Det er mye areal , og det var det markedet så.
SA160512 kilowatt, har best økologisk fotavtrykk, best helseeffekt og beslaglegger minst fysisk areal pr. produsert kWh.
SA160512 kilowatt, har best økologisk fotavtrykk, best helseeffekt og beslaglegger minst fysisk areal pr. produsert kWh ( se illustrasjonen øverst ).
DA160512 Han viste blant annet til at Rogaland brann og redning IKS per i dag ønsker et dobbelt så stort areal enn i det opprinnelige forslaget og at dette i antall kvadratmeter har økt fra 1200 til 3500.
DA160512 Bakgrunnen for det var at forslaget strider mot gjeldende reguleringsplan og større behov for areal enn først anmeldt.
SA160509 Det er vist flott løsning for Løkkeveien 97 - 99 der det vernede Møbelgalleriet kommer til sin rett både mot Løkkeveien og mot Vågen, med torg foran og gode gjennomganger til byen, masse nytt areal for utbygger og gode forhold for leietakere.
DA160506 « Denne løsningen forlenger parken, mot øst, med et samlet areal på 2224 m2.
AP160505 Men skal forhandlerne primært følge anbefalingene i « Regional plan for areal og transport », storplanen som ble vedtatt ved nyttår, og som Oslo og Akershus har kjempet frem gjennom flere år ?
AP160427 Vil ha mer areal
AP160427 - Skal vi lete må vi ha noe å lete på, vi har brukt mye areal .
AP160427 Det gjelder både areal , topografi og bosettingsmønster, forklarer Fredheim, og er altså inne på den utfordrende topografien som også Telenor må håndtere her på berget.
AP160416 " Venstre ønsker å stramme inn på bruken av areal som går ut over truede dyre - og plantearter.
AP160409 Totalt har landet 563.000 innbyggere og et areal på størrelse med Vestfold fylke.
AP160329 Vurderingen baserer seg på en reduksjon i andelen areal som omtales som « karens », det vil si areal i karantene før det kan brukes til økologisk produksjon. †" Hadde dette arealet økt, kunne vi håpet på en økning også for økologisk areal, selv om det alltid er noen som faller fra.
AP160329 Vurderingen baserer seg på en reduksjon i andelen areal som omtales som « karens », det vil si areal i karantene før det kan brukes til økologisk produksjon. †" Hadde dette arealet økt, kunne vi håpet på en økning også for økologisk areal, selv om det alltid er noen som faller fra.
AP160329 Mindre areal avsatt til økologisk produksjon ¶
AP160329 Det er spesielt utviklingen i areal som benyttes til økologisk produksjon, Erdal er bekymret for.
AP160329 Av jordbruksareal som venter på å bli godkjent som økologisk areal , har andelen falt med 0,5 prosentandel til 4,8 prosent i samme periode.
AP160329 †" Hadde dette arealet økt, kunne vi håpet på en økning også for økologisk areal , selv om det alltid er noen som faller fra.
AP160327 Jusprofessor Carl August Fleischer slår fast at strafferammen for å gi bort noe av Norges areal er inntil 21 års fengsel.
AP160325 Planen er å avse et areal på ca. 0,01 kvadratkilometer slik at Finland får en topp.
AP160325 - En ensidig avgivelse av areal må nok behandles i Stortinget, etter at regjeringen har kommet med sin vurdering.
AP160324 Her mener Bjørn Geirr Harsson at det dreier seg om et ubetydelig areal , nærmest en grensejustering, som vil gi stor internasjonal goodwill til Norge.
AP160324 - Etter det jeg kjenner til har det aldri før skjedd at et land gir fra seg areal , utenom gjennom krig.
AP160324 - Det dreier seg om et areal på 0,01 kvadratkilometer.
AP160323 For å få noe igjen for å stille areal til rådighet - og for de ulempene utbygging og drift medfører - krever kommunene kompenserende tiltak.
AP160319 På hustak, i bakgårder eller på ubrukt areal .
AP160315 På siste møte i Oslo-regionen ( 78 kommuner, 5 fylkeskommuner ) lyttet vi til planer om samordnet areal - og transportplanlegging.
AP160308 Og når eksisterende jordbruksareal som ellers ville blitt brukt til å produsere mat, brukes til å produsere biodrivstoff, må matprodusentene finne et annet areal å produsere maten på.
AP160301 Avhengig av hvilke størrelse som legges til grunn for leirene vil det være behov for anslagsvis 5 - 12 tomter med et areal på 15 - 60 mål.
AP160225 Fotballpresidenten mener det er helt avgjørende at politikerne tar budskapet fra Molander på alvor og setter av areal til fotballbaner når de planlegger nye, store boligområder.
AA160223 Tredoblet areal
AP160218 På meg virker det litt akterutseilt å insistere på å okkupere så mye areal , bruke så mye energi og forpeste luften for så mange, sier han.
AP160218 På meg virker det litt akterutseilt å insistere på å okkupere så mye areal , bruke så mye energi og forpeste luften for så mange, sier han.
AP160216 Men kunsthistoriker Dag Solhjell ( Aftenposten 17.11.2015 ) har beregnet at driftskostnadene for Lambdas bruksareal er nesten dobbelt så høye som for tilsvarende areal ved det nye nasjonalmuseet.
AP160213 33 millioner innbyggere og et areal tilsvarende nesten tre ganger Fastlands-Norge.
AP160207 Tanken er at man skal frigjøre areal som bilene bruker til eksempelvis lekeområder og uteserveringer, sier hun.
AP160207 - Tanken er at man skal frigjøre areal som bilene bruker til eksempelvis lekeområder og uteserveringer, sier byutviklingsbyråd fra Miljøpartiet De Grønne ( MDG ), Hanna Marcussen.
DA160203 - Kravene til areal er større, for eksempel rene og skitne soner av hensyn til for eksempel asbest.
DA160126 - Når et land bygger ned sitt eget areal og sin egen jord der vi skal produsere planter og korn, da er det livsfarlig for landet.
DA160126 - Når et land bygger ned sitt eget areal og sin egen jord der vi skal produsere planter og korn, da er det livsfarlig for landet.
AP160124 USAs tiende største delstat med et areal tilsvarende ca. tre fjerdedeler av Fastlands-Norge.
AP160121 - 46 prosent av turistene som kom til Costa Rica valgte aktivt økoturisme, og det i et land der 23 prosent av landets areal er nasjonalparker.
AA160121 - 46 prosent av turistene som kom til Costa Rica valgte aktivt økoturisme, og det i et land der 23 prosent av landets areal er nasjonalparker.
AA160121 - 46 prosent av turistene som kom til Costa Rica valgte aktivt økoturisme, og det i et land der 23 prosent av landets areal er nasjonalparker.
AP160115 Da ble en regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus endelig banket igjennom etter en lang høringsprosess.
AP160109 Området består av en liten halvøy og to øyer med et totalt areal på 30.3 kvadratkilometer.
BT160106 Det krever areal og rom, og er en viktig forutsetning for transformasjonsprosesser og fortetting.
BT160106 Ambisjonen om at Bergen skal bli Norges grønneste storby, krever at hele spekteret av virkemidler tas i bruk : En samordnet areal - og transportpolitikk, en næringspolitikk med et grønt skifte og en offensiv utbygging av kollektivbyen, sykkelbyen og gåbyen.
BT160106 Areal og infrastruktur til næring er selve grunnlaget for at folk skal kunne leve på de mange knausene mot havet, langs allmenningene og ved byrom.
AP160103 Rett før jul vedtok Akershus fylkeskommune og bystyret i Oslo « Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ».
AP160103 Med « Regional plan for areal og transport » er det slutt på at kommunene selv får bestemme hvor de vil legge boligfelt, bygge høyhus og hvor mye de skal beskytte syklister og fotgjengere.
AP160103 Her er en oversikt over noen utredninger som enten nylig er lagt frem eller som er under arbeid, og som i større eller mindre grad henger sammen med « Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.»Regional plan for handel, service og senterstruktur i AkershusHva : Planen skal inneholde retningslinjer for lokalisering av handel og service.
AP160103 Gjerdrum : Kommunestyret påpeker at vedtatte kommuneplan og områdeplan for Ask sentrum er helt i tråd med intensjonen i forslaget til Regional plan for areal og transport.