DB171211 Gjennom ordninger som beskytter mot inntektsbortfall, er risikoen ved globalisering fordelt mellom arbeidstaker og staten.
DN171205 LO krever et fellesfinansiert og fellesstyrt pensjons- og trygdesystem som sikrer den enkelte arbeidstaker en inntektsdekning på minst to tredeler av sluttlønna i samlet pensjon ved 67 års alder.
DB171205 Du har som arbeidstaker plikt til å varsle arbeidsgiver eller verneombudet og/eller tillitsvalgte dersom du blir kjent med at det skjer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen.
DB171205 Arbeidsmiljøloven slår også fast at arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold.
DB171204 Ifølge Nord mister personer i enkeltmannsforetak alle retter som arbeidstaker , som rett til sykepenger eller pensjon.
BT171129 Jeg bistår begge sider i situasjoner der arbeidsgiver ikke ønsker å ha med seg arbeidstaker videre.
BT171129 Hva skal en arbeidstaker gjøre i en slik situasjon ?
DN171128 LOs krav er et fellesfinansiert og fellesstyrt pensjons- og trygdesystem som sikrer den enkelte arbeidstaker en inntektsdekning på minst to tredeler av sluttlønna i samlet pensjon ved 67 års alder.
DB171128 LOs krav er et fellesfinansiert og fellesstyrt pensjons- og trygdesystem som sikrer den enkelte arbeidstaker en inntektsdekning på minst to tredeler av sluttlønna i samlet pensjon ved 67 års alder.
BT171128 LOs krav er et fellesfinansiert og fellesstyrt pensjons- og trygdesystem som sikrer den enkelte arbeidstaker en inntektsdekning på minst to tredeler av sluttlønna i samlet pensjon ved 67 års alder.
BT171127 EFTA-domstolen fastslår nå at reisetid skal regnes som arbeidstid når en arbeidstaker pålegges av sin arbeidsgiver å utføre oppgaver utenfor sitt faste eller vanlige arbeidssted.
VG171122 Men som ung arbeidstaker og eneste fagorganiserte er det skummelt å skulle si fra.
NL171122 I tillegg foreslo vi en ny hjemmel for midlertidig ansatte i bemanningsbyråer - når arbeidstaker skal leies ut til reelle vikariater.
NL171120 Siden dannelsen har det vært sterke motsetninger mellom landsdeler, flåtegrupper og fiskeren som arbeidstaker og båteierne som arbeidsgivere.
DB171120 - Vi følger den norske modellen i Norge, og arbeidstaker er beskyttet.
DB171119 « Partene er enige om at de ansatte i Bodø Havn vil bli informert om at arbeidstaker slutter etter eget ønske ».
DB171119 « Partene er enige om at arbeidstaker ikke har arbeidsrett eller plikt fra og med 01.07.17.
DB171119 « Ordinær lønnsplikt løper frem til 31.12.17 ( opphørstidspunktet ) og i tillegg får arbeidstaker 6 måneders etterlønn gjeldende fra og med 01.01.18 t.o.m. 30.06.18, estimert til kr. 481 552 » ¶
DB171119 « Dersom arbeidstaker tar nytt arbeid før opphørstidspunktet skal det ikke foretas avkortning av lønn ».
DB171116 Når prisene presses, og mange ønsker jobb, kan det være fristende å velge en lavlønnsstrategi, og en bedriftsmodell der forpliktelsene overfor arbeidstaker er små.
DB171115 Her følger ett eksempel, av svært mange tilsvarende : En arbeidstaker i offentlig stilling, og med full opptjening både i folketrygden og i pensjonskassa, vil vente med å gå av med pensjon til etter å ha fylt 70 år.
DB171114 Føler seg forsøkt fjernet ¶ - Arbeidstaker er blitt presset ut av sin stilling.
DB171106 Det setter varsleren i en utsatt posisjon, og den viktigste retten enhver arbeidstaker har, ytringsfriheten, settes på sidelinjen.
SA171104 Denne kan enten inngå i arbeidsgivers pensjonsordning, eller opprettes hos en pensjonsleverandør arbeidstaker selv velger.
VG171102 oktober viser Bufdir blant annet til at en barnevernsleder må motta lønn fra kommunen om vedkommende skal anses som arbeidstaker og ansatt i kommunen.
NL171102 Trepartssamarbeidet mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og staten, som vår velferd og konkurransekraft til nå er bygget på, vil bli svekket om vi setter i gang med tiltak som undergraver disse rettighetene.
VG171101 Samarbeidet skal samordnes med Arbeidstilsynets bransjeprogrammet for utelivsbransjen, som er en ordning der arbeidsgiver, arbeidstaker og myndigheter tar fatt på utfordringer i arbeidsmiljøet i utsatte bransjer.
SA171101 Uten tillit til at man kan lære nye ting og mestre nye oppgaver, uten appetitt for nye utfordringer, og uten evne til å tilpasse seg nye medarbeidere og samarbeide, kommer en fort til kort som arbeidstaker .
NL171031 Som inntekt regnes i tillegg til lønn, dagpenger, sykepenger, pleiepenger, svangerskapspenger og foreldrepenger, dersom disse ytelsene er opptjent som arbeidstaker .
DA171030 En arbeide fattig ( « working poor » ) er en arbeidstaker som har jobbet et halvt år og tjener 60 prosent av median-lønna.
DA171030 Det er nå større risiko for å bli fattig som arbeidstaker enn det var før finanskrisen : arbeidere i risikosone for fattigdom har økt fra 8 til 10 prosent fra 2007 til 2014, ifølge Eurostat.
DA171030 * Blant dem som arbeider ufrivillig deltid, utgjør de nær hver tredje arbeidstaker , 29 prosent.
VG171021 * Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som er utsatt for vold og trussel om vold får nødvendig oppfølging, både med hensyn til den fysiske og psykiske belastningen som hendelsen kan ha medført.
VG171021 Arbeidsmiljøloven definerer plikter til arbeidsgiver og plikter til arbeidstaker , spesielt de i ledende posisjoner, og dette er et minst like sentralt punkt for oss i denne saken, skriver Thommessen.
VG171017 Vi ønsker ikke å kommentere personalsaken med Wright, men generelt er det slik at hvis man har en begrunnet mistanke om at arbeidstaker er « utro », gjør noe som kan gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed, så kan det gi arbeidsgiver rett til innsyn, skriver han og legger til : ¶
DN171016 Totalt vil besparelsen være 22.950 kroner i året for arbeidsgiver og arbeidstaker , når vi regner med 205 kroner dagen i 230 arbeidsdager, sier Infotjenesters økonomirådgiver Øivind Elvestad.
DN171016 Med et enkelt grep kan arbeidsgiver og arbeidstaker spare flere tusen kroner i skatter og avgifter dersom forslaget til ny pendlerskatt blir vedtatt, skriver teknologi- og kompetanseselskapet Infotjenester i et notat mandag.
DN171016 Han understreker at ordningen ikke kan gjennomføres som et bruttolønnstrekk, men i form av en reell avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker der det reduserte beløpet fremkommer som arbeidstakers lønn, og retten til diett fremkommer.
DN171016 Elvestad peker også på noen ulemper for arbeidstaker ved en slik overenskomst.
DN171016 Det betyr at både arbeidsgiver og arbeidstaker vil spare mange tusen på å dekke diettutgiftene for pendlerne, i stedet for å betale ut pengene som lønn.
DA171005 Over 150 dedikerte medarbeidere jobber daglig med koblingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker , på 19 steder.
DA171002 Det har aldri vært spørsmål om lønn eller villkår for den enkelte arbeidstaker , men spørsmål om tariffstrukturen, sier han.
DA171002 - Handler ikke om den enkelte arbeidstaker
AA170930 En kvinnelig arbeidstaker kjøres til St.
DB170929 I varselet, som en arbeidstaker i Oslo Havn sendte byråden 3. mai, varsler den ansatte om at tiltakene etter KPMG-rapporten ikke hadde hjulpet.
DA170921 I § 4 - 3 i Arbeidsmiljøloven slås det fast at arbeidstaker , så langt det er mulig, skal beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.
VG170915 Advokat Elden skrev følgende i en epost til VG i sommer : « Dersom noen skulle gransket en arbeidstaker , er det klare regler i arbeidsmiljøloven for hvordan man skal gå frem og inkludere den ansatte og hans tillitsvalgte - meg.
DB170913 I arbeidsmiljøloven heter det at en arbeidsgiver kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.
DB170906 Man får heller ikke sosiale rettigheter som en arbeidstaker : Dagpenger eller sykepenger har en karenstid på 16 dager og er kun 65% av overskudd på næring.
DB170906 Skal en arbeidsavtale være noe poeng for arbeidsgiver å inngå, må man anta at arbeidstaker møter opp og utfører oppgavene.
DB170905 Det svekker både arbeidstaker og arbeidsgivers insentiver til å begrense sykefraværet, og bidrar til å gjøre det norske sykefraværet til det høyeste i OECD.
DB170905 Du er ikke lenger arbeidstaker , du er ikke forsørger, du er ikke en som bygger verden.
DB170903 Partiets handlingsprogram sier at de skal likestille uorganiserte og organiserte, myke opp reglene for midlertidige ansettelser, ha større lokal forhandlingsrett, justere det kollektive avtalesystemet og sørge for mer « fleksible » arbeidstidsavtaler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.
DB170826 Hagen argumenterte på liknende vis da han i sin bok « Klar tale » ( 2010 ) skrev at dersom en arbeidstaker kommer til Norge « og sier at han er villig til å arbeide for det dobbelte av den lønnen han kan få i sitt hjemland, så hyler alle opp om sosial dumping og underbetaling...
VG170822 Derfor er det politikernes ansvar å sette rammene, som gjør det lettere når en arbeidstaker skal avklare lengden på pappapermen : Er den 14 uker, er det mye lettere å argumentere overfor arbeidsgiveren, sier Giske.
DB170821 Slike systemer kan være fristende for arbeidsgivere å implementere, men bryter ned tilliten mellom arbeidsgiver og arbeidstaker , og griper som nevnt inn i de ansattes personvern, selv om det ikke er hensikten.
DB170821 - Det UNE har vurdert, er om han kan få tillatelse som faglært arbeidstaker fordi det er det han har søkt om.
DB170819 For en fulltids arbeidstaker tilsvarer det 40 112 kroner i året å passere alle fire bomstasjoner på strekningen to ganger i døgnet.
SA170818 Derfor vil vi lage tydelige definisjoner av begrepene « arbeidstaker » og « arbeidsgiver » i arbeidsmiljøloven.
VG170817 « Dersom noen skulle gransket en arbeidstaker , er det klare regler i arbeidsmiljøloven for hvordan man skal gå frem og inkludere den ansatte og hans tillitsvalgte - meg.
DB170816 - Det er diskriminering, men også et lovbrudd der man fratar masse barn muligheten til å få en god utdanning, delta i fellesskapet og få den kunnskapen de er avhengige av å få for å bli en god arbeidstaker seinere i livet.
VG170815 Den gir oss alle rettigheter, som arbeidstaker , student, pensjonist og turist i tillegg til å gi norsk næringsliv verdifull arbeidskraft.
DB170812 I boka fortelles historien om en 25 år gammel albaner som gikk fra å være en arbeidsløs håndverker i hjemlandet sitt, til å bli en arbeidstaker i Norge som tjente over en million kroner i året.
DB170812 I boka fortelles historien om en 25 år gammel albaner som gikk fra å være en arbeidsløs håndverker i hjemlandet sitt, til å bli en arbeidstaker i Norge som tjente over en million kroner i året.
DN170811 Tingretten mener det ville vært mer naturlig å ta opp spørsmål rundt reiseregningen uformelt og med arbeidstaker direkte.
DA170811 Tingretten mener det ville vært mer naturlig å ta opp spørsmål rundt reiseregningen uformelt og med arbeidstaker direkte.
DA170807 En liberal arbeidslivspolitikk sikrer et trygt arbeidsliv og gode rettigheter for den enkelte arbeidstaker , og legger til grunn at sterke, uavhengige organisasjoner i arbeidslivet er avgjørende for dette.
VG170728 Forsikringsbasert modell der arbeidsgiver må sørge for hjelp til arbeidstaker .
AP170722 Arbeidsgiver har også en plikt til å sørge for at arbeidstaker får tatt ut lovens angitte ferietid ( 25 virkedager ) innen gjeldende ferieår.
DB170719 Dette er en utfordring for både arbeidsgiver og arbeidstaker .
AA170718 Hver tredje arbeidstaker mener fenomenet livslangt ansettelsesforhold for lengst er borte.
NL170717 En arbeidstaker må til en viss grad, uavhengig av yrke, tenke selvstendig og stå for sine valg i arbeidssituasjonen.
AA170714 I tillegg til manglende kontrakt og informasjon om verneomburd, har sommerpatruljen for eksempel registrert tilfeller hvor arbeidsplanen ikke er tilgjengelig for arbeidstaker tidlig nok.
AA170714 - Det er stort sett greit å være arbeidstaker de fleste steder i Trøndelag, sier han.
VG170629 Ifølge forslaget skal hva som er fast ansettelse defineres i arbeidsmiljøloven med vilkår om at 1 ) ansettelsen må være tidsubegrenset, 2 ) arbeidstaker må ha et reelt stillingsvern og 3 ) arbeidstaker må sikres forutsigbarhet i form av et reelt stillingsomfang, kommer det fram i høringsbrevet.
VG170629 Ifølge forslaget skal hva som er fast ansettelse defineres i arbeidsmiljøloven med vilkår om at 1 ) ansettelsen må være tidsubegrenset, 2 ) arbeidstaker må ha et reelt stillingsvern og 3 ) arbeidstaker må sikres forutsigbarhet i form av et reelt stillingsomfang, kommer det fram i høringsbrevet.
VG170629 Hjemmelen skal kun gjelde bemanningsforetak, og bare for arbeidstaker som skal leies ut til reelle vikariater.
VG170629 Dette er hovedforslagene : ¶ * 1 Arbeidstaker må ha stillingsomfang ¶ * 1 Ny hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsforetak ¶ * 1 Innleie-kvote på 10-15 prosent ¶
DA170629 Ansettelsen skal være tidsubegrenset og sikre arbeidstaker reelt stillingsvern samt forutsigbarhet i form av et reelt stillingsomfang, ifølge departementet.
NL170621 Dessverre er det slik at organisasjonen og de den enkelte arbeidstaker møter for store omkostninger av å være kritisk.
DB170620 For både arbeidsgiver og arbeidstaker taper på å ha en ansatt som ikke får mestringsfølelse i jobben sin.
DA170620 Nær hver fjerde unge franske arbeidstaker under 25 år, 21.7 prosent, står utenfor jobbmarkedet.
DA170620 Mens en fransk arbeidstaker i privat sektor koster 36.30 euro i timen, er den tilsvarende kostnaden i Tyskland 33.40 euro, ifølge Deutsche Welle.
DA170620 Det er fordi kostnadene for den enkelte arbeidstaker , utenom lønn, er langt høyere for franske arbeidsgivere.
VG170619 Vi vil ha tydelige definisjoner av « arbeidsgiver » og « arbeidstaker », i lovverket.
VG170619 Arbeidstaker kan med andre ord regne med at forholdet er ute av verden med mindre det senere inntreffer nye forhold eller kommer helt nye opplysninger, skriver Sønsteli Johansen i en e-post til VG.
DN170614 Antall sykepengedager per arbeidstaker i alderen 67 - 69 år økte fra 1,3 i 2004 til 2,5 i 2015.
DB170614 Antall sykepengedager per arbeidstaker i alderen 67 - 69 år økte fra 1,3 i 2004 til 2,5 i 2015.
BT170613 Men å bli truet med oppsigelse er en svært dramatisk beskjed å få for enhver arbeidstaker , sier Westby.
AP170613 Men å bli truet med oppsigelse er en svært dramatisk beskjed å få for enhver arbeidstaker , sier Westby.
VG170612 En arbeidstaker som er ansatt fast skal ikke måtte lure på hvilken inntekt hun har å rutte med fra uke til uke, sier hun.
SA170609 Marit Windstad, som både som mor og arbeidstaker har kjennskap til omsorgsboliger i Stavanger, reagerer sterkt på det som er kommet fram i Aftenbladets artikler om tilstanden i én av dem.
DN170608 Vi har ikke ønsket at hennes oppsigelse og årsaken til denne skulle bli offentlig kjent, men har behov for å gi en fremstilling som vi mener er i tråd med dokumentasjonen av saken når arbeidstaker velger å gjøre den kjent, skriver Thommessen.
DB170608 En vanlig arbeidstaker i Gambia - som for eksempel en politibetjent - tjener cirka 500 norske kroner i måneden.
AA170605 Utvalget foreslår en oppmykning av oppsigelsesvernet og midlertidige ansettelser, og i tillegg foreslår den å sidestille hensynet til arbeidstaker med virksomhetens behov.
AA170605 Her vil den enkelte arbeidstaker , og dennes betydning, samt fagets egenart bli satt helt til side.
BT170601 Uansett fungerer ikke loven slik at det er opp til arbeidstaker eller arbeidstakerorganisasjoner å bestemme hvilken pensjonsordning man skal ha.
DB170531 Men da skal du vite at du som arbeidstaker har du mange rettigheter.
DA170531 En arbeidstaker kan med hjemmel i arbeidsmiljøloven varsle, og loven gir til og med beskyttelse mot arbeidsgivers gjengivelse.
DB170530 - Instruksen sier at « I tilfelle der det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon på at en arbeidstaker har gjort seg skyldig i økonomiske misligheter, skal vedkommende som hovedregel gis avskjed », sa Nygård.
DB170530 - Instruksen sier at « I tilfelle der det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon på at en arbeidstaker har gjort seg skyldig i økonomiske misligheter, skal vedkommende som hovedregel gis avskjed », sier Nygård.
DB170530 - Det er ingen tvil om at en arbeidstaker selvsagt ikke har grunnlag for å reise hjem fra byen på denne måten på arbeidsgivers regning.
AA170530 I mange tilfeller har arbeidsgiver og arbeidstaker samarbeidet om svindelen. ( ©NTB ) ¶
DA170529 HMS-kortets funksjon er å identifisere den enkelte arbeidstaker og opplyse om hvem som er vedkommendes arbeidsgiver.
AA170525 Les debattinnlegget : Om du er en vanlig arbeidstaker slik som meg, så liker du sikkert ikke å stresse om morgenen ¶
DA170522 * Ifølge Arbeidsmiljøloven § 5-2 plikter arbeidsgiver å varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en ulykke i forbindelse med arbeid, eller når en arbeidstaker blir alvorlig skadet eller dør på arbeidsplassen.
BT170522 Arbeidsavtalen til Gulsvik var signert av ham selv både som arbeidsgiver og arbeidstaker .
BT170522 At Gulsvik har undertegnet både som arbeidstaker og prosjektleder, i tillegg til Ingrid Titlestad på vegne Innovest, endrer ikke dette.
NL170518 Få fram de gode sidene ved avtalen, og hva den betyr for næringslivet og den enkelte arbeidstaker .
DA170518 Vi ser også at arbeidstaker i slike stillinger ikke tilbys samme opplæring og videreutdanning som fast ansatt personell.
DA170518 Rettssaken gikk over tre dager, og stridens kjerne var disse formuleringene : « Arbeidstaker skal en gang i uka ha en sammenhengende fritid ( ukefridag ) på minst 35 timer, og slik at det alltid inngår et helt kalenderdøgn.
BT170510 Jeg ser at mange kjenner seg igjen i det som blir beskrevet i innleggene til Åshild Vatshelle og Heidi Bøhagens debattinnlegg, der morsrollen problematiseres og der dobbeltrollen mor og arbeidstaker oppleves som slitsom, spesielt i den første småbarnsperioden.
AA170510 I dag er dette tilskuddet begrenset til 26 prosent av forskuddstrekk av inntektsskatt, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift per arbeidstaker .
DA170509 Man har ikke noe annet behov for vern om man gjør en jobb som arbeidstaker eller selvstendig, sier Tinnlund.
DA170509 De fryktet blant annet at begrep som arbeidsgiver og arbeidstaker ble utvannet, og at rapporten ville gjøre kampen mot sosial dumping vanskeligere.
DA170509 - Det er jo også basisen for mine særmerknader i rapporten, nettopp det risikable ved at man går utenom alle lover og regler, og at man kan miste alt vern i arbeidsmiljøloven og all sosial beskyttelse som arbeidstaker .
AA170508 En arbeidstaker skal truffet seg selv i magen med en spikerpistol, melder operasjonssentralen ved Trøndelag politidistrikt.
BT170507 Og for å bli økonomisk selvstendig, har kvinner måttet underspille sin rolle i reproduksjonen for å bli en like ettertraktet arbeidstaker som mannen.
BT170507 LIKHET : Det er enkelt å være likhetsfeminist før du har kjent rollen som arbeidstaker på kroppen mens du har levert et barn til verden.
BT170507 Det er enkelt å være likhetsfeminist før du har kjent rollen som arbeidstaker på kroppen mens du har levert et barn til verden.
BT170507 Sykefravær i denne perioden er et forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker .
BT170507 For å kompensere for redusert sykelønn ved korttids- og langtidsfravær, får arbeidstaker lavere folketrygdpremie.
BT170507 Dersom arbeidstaker delvis er i arbeid, betaler folketrygden sykepengene.
DA170506 Vi er imidlertid overrasket og veldig bekymret over at departementet, helt imot meget tydelige råd og innspill fra alle samtlige kunstnerorganisasjonene, i innstillingen til Stortinget foreslår at opphavsretten til åndsverk som er skapt av en arbeidstaker eller en oppdragstaker automatisk skal overføres til arbeidsgiveren eller oppdragsgiveren ( forslag til ny paragraf 71 ).
DA170506 - Vi er imidlertid overrasket og veldig bekymret over at departementet, helt imot meget tydelige råd og innspill fra alle samtlige kunstnerorganisasjonene, i innstillingen til Stortinget foreslår at opphavsretten til åndsverk som er skapt av en arbeidstaker eller en oppdragstaker, automatisk skal overføres til arbeidsgiveren eller oppdragsgiveren.
DB170505 KPMG skriver at « Arbeidsmiljøloven har regler som skal trygge og sikre den enkelte arbeidstaker både mot fysiske og psykiske skadevirkninger.
DA170504 HMS-kortets funksjon er å identifisere den enkelte arbeidstaker og opplyse om hvem som er vedkommendes arbeidsgiver.
DB170428 Like viktig som helsa er for en person i Norge, er den for en arbeidstaker i en fabrikk i Kina, der våre nettbrett blir produsert.
DB170422 Men debatten om tiggeforbud handler vel så mye om tilreisende EØS-borgere som bryter forutsetningen for fri bevegelse innenfor EØS ved å ikke innfri kravet om å være arbeidstaker , student eller selvforsørgende.
SA170420 - Jeg er en arbeidstaker av TIL og stiller meg selvfølgelig bak arbeidsgiveren, kommenterte hovedtrener Bård Flovik etter dagens TIL-trening, før han fortsetter : ¶
AP170420 - Jeg er en arbeidstaker av TIL og stiller meg selvfølgelig bak arbeidsgiveren, kommenterte hovedtrener Bård Flovik etter dagens TIL-trening, før han fortsetter : ¶
DB170418 Dette gjelder også tilfeller der arbeidstaker kan ha mye ferie til overs, for eksempel på grunn av lengre sykdomsperioder.
DB170417 Ifølge NAV varierer vilkårene ut fra om du er arbeidstaker , selvstendig næringsdrivende eller frilanser.
DB170417 Hvilket beløp man får utbetalt under arbeidsuførhet, vil variere fra arbeidstaker til arbeidstaker , ettersom sykepengegrunnlaget tar utgangspunkt i arbeidstakerens alminnelige lønnsinntekt, ifølge Isaksen.
DB170417 Hvilket beløp man får utbetalt under arbeidsuførhet, vil variere fra arbeidstaker til arbeidstaker, ettersom sykepengegrunnlaget tar utgangspunkt i arbeidstakerens alminnelige lønnsinntekt, ifølge Isaksen.
DB170417 - Som arbeidstaker kan du få sykepenger tilsvarende full lønn, men du har ikke rett til et sykepengegrunnlag som overstiger 6 ganger folketrygdens grunnbeløp, sier Øde mens Isaksen understreker : ¶ - 6G utgjør for tiden cirka 555.456 kroner.
DB170417 Arbeidstaker har en medvirkning- og opplysningsplikt etter folketrygdloven som må overholdes for å sørge for at vilkårene for mottak av sykepenger til enhver tid er oppfylt.
DA170411 Men norsk arbeidsliv bygger på at du som arbeidstaker også skal kunne utvikle deg.
BT170410 Ved en ansettelse får både arbeidsgiver og arbeidstaker støtte og oppfølging fra jobbspesialist så lenge det er behov for det.
DA170404 Kjøpekraft er den lønnen arbeidstaker sitter igjen med etter fratrekk av skatter og prisstigning.
AA170404 Kjøpekraft er den lønnen arbeidstaker sitter igjen med etter fratrekk av skatter og prisstigning.
DA170331 I forslaget pekes det på et større behov for fleksible arbeidsdager og at arbeidstaker på eget initiativ skal kunne gjøre individuelle avtaler med arbeidsgiver om arbeid mellom klokken 21 og 23 på kveldene.
DB170328 Tar vi på oss økonomhatten er løsningen enkel : Gjør sykdom mindre lønnsomt, enten ved å la arbeidstaker betale første sykedag selv, eller ved å bare gi 2/3 av lønna som sykelønn.
DB170328 Det vi trenger mer av er tillitsbaserte relasjoner, mellom arbeidsgiver og arbeidstaker , mellom politisk ledelse og etat, og ja, mellom bedrifter.
DB170327 Utover det kan ikke arbeidstaker kreve å få feriepengene på et tidligere tidspunkt : ¶
DB170327 Trekk i lønn eller feriepenger etter bokstav c, e og f skal begrenses til den del av kravet som overstiger det arbeidstaker med rimelighet trenger til underhold for seg og sin husstand, forklarer Østli.
DB170327 Tidlig utbetaling ¶ Arbeidstaker kan kreve å få feriepengene utbetalt senest en uke før ferien begynner, med mindre det er avtalt gjennom tariffavtale at virksomheten har felles feriepengeutbetaling, ifølge Larsen.
DB170327 Når det gjelder erstatning for skade eller tap som arbeidstaker i forbindelse med arbeidet forsettlig eller ved grov uaktsomhet har påført virksomheten, og arbeidstaker skriftlig erkjenner erstatningsansvar, eller dette er fastslått ved dom, eller arbeidstaker rettsstridig fratrer sin stilling, ¶
DB170327 Når det gjelder erstatning for skade eller tap som arbeidstaker i forbindelse med arbeidet forsettlig eller ved grov uaktsomhet har påført virksomheten, og arbeidstaker skriftlig erkjenner erstatningsansvar, eller dette er fastslått ved dom, eller arbeidstaker rettsstridig fratrer sin stilling, ¶
DB170327 Når det gjelder erstatning for skade eller tap som arbeidstaker i forbindelse med arbeidet forsettlig eller ved grov uaktsomhet har påført virksomheten, og arbeidstaker skriftlig erkjenner erstatningsansvar, eller dette er fastslått ved dom, eller arbeidstaker rettsstridig fratrer sin stilling, ¶
DB170327 - Arbeidsgiver plikter dessuten å gi arbeidstaker en skriftlig oppgave over beregningsmåten for lønn, beregningsgrunnlaget for feriepenger og for trekk som er foretatt, understreker advokaten.
DB170327 Arbeidstaker kan likevel kreve at feriepengene utbetales senest 1 uke før ferien tar til.
DA170327 Men da kan man jo regulere det slik at de selskapene som trenger arbeidskraft de skal kunne få en kontrakt med en arbeidstaker .
AA170327 Blant annet mener tilsynet at kommunen ikke har gode nok systemer for å sikre at den enkelte arbeidstaker får nok opplæring i hvordan man skal forebygge og håndtere vold og trusler, skriver Kragerø Blad Vestmar.
DB170325 Tillitsvalgte kan bidra til å få i stand et møte med arbeidsgiver, og forsøke å få på plass en løsning som tilfredsstiller både arbeidstaker og arbeidsgivers ønsker og behov, sier Larsen.
DB170325 Om dere ikke har klart å komme til enighet selv om du som arbeidstaker har fått hjelp av din tillitsvalgt til å drøfte situasjonen med arbeidsgiver, er det nok ikke slik at du fullt og helt har makten i dine hender, ifølge Østli.
DB170325 Når arbeidsgiver går til oppsigelse, kan ikke arbeidsgiver pålegge ferie i oppsigelsestiden uten at arbeidstaker samtykker, med mindre oppsigelsesfristen er på tre måneder eller lengre.
DB170325 Når arbeidstaker selv sier opp, kan ferie avvikles etter vanlige vilkår.
DB170325 Når arbeidstaker blir sagt opp kan ikke arbeidsgiver uten arbeidstakers samtykke legge ferien til oppsigelsestiden, med mindre oppsigelsesfristen er tre måneder eller lenger.
DB170325 Kommer arbeidstaker ikke til enighet med arbeidsgiver om ferieavvikling, kan fagorganisasjon, om du er medlem, eller juridisk hjelp bistå arbeidstaker .
DB170325 Kommer arbeidstaker ikke til enighet med arbeidsgiver om ferieavvikling, kan fagorganisasjon, om du er medlem, eller juridisk hjelp bistå arbeidstaker.
DB170325 Du som arbeidstaker har også i noen tilfeller rett til å motsette deg at ferie avvikles i denne perioden dersom du av personlige grunner har behov for det.
DB170325 Dersom du kommer i konflikt med arbeidsgiveren og føler deg urettferdig behandlet, kan du støtte deg på at den generelle regelen i ferieloven er at ferieavvikling skal drøftes med deg som arbeidstaker eller din tillitsvalgt, og at tidspunktet for ferieavvikling skal fastsettes etter avtale.
DB170325 Bestemmelsen slår fast at arbeidstaker i visse tilfeller har rett til ferie i oppsigelsestiden.
DB170325 - Når arbeidstaker selv sier opp, kan ferie fritt fastsettes og avvikles etter de vanlige bestemmelsene i ferielovens paragraf 6 og 7, opplyser Larsen.
DB170325 - Hvis arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige om ferieavviklingen, bør arbeidstaker derfor ta kontakt med sin tillitsvalgte for hjelp.
DB170325 - Hvis arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige om ferieavviklingen, bør arbeidstaker derfor ta kontakt med sin tillitsvalgte for hjelp.
DB170325 - Hovedregelen helt generelt er at arbeidstaker egentlig aldri kan bestemme tiden for ferie selv, men at de kan ønske, og har krav på å få ferie " en eller annen gang " i hovedferieperioden.
DB170325 Arbeidstaker som sier opp selv etter 15. august, kan ikke kreve at ferie legges til tiden før 30. september ifølge Ferieloven paragraf 8 del 4.
DB170325 Arbeidstaker kan selv kreve ferie i oppsigelsesperioden hvis denne perioden sammenfaller med hovedferieperioden, eller hvis oppsigelsesfristen faller på slutten av året slik at det etter fratredelse ikke er tid til å avvikle ferie før ferieåret er over.
DB170325 Arbeidstaker kan også motsette seg å avvikle allerede avtalt ferie i slike tidsrom.
DB170325 - Arbeidstaker kan kreve at ferien avvikles før oppsigelsesfristen utløper, hvis det etter oppsigelsestiden ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller ferieåret, sier advokaten videre.
DB170323 - Arbeidet mot vold og trusler mot offentlige tjenestemenn krever et tett samarbeid mellom alle berørte parter, arbeidstaker , arbeidsgiver og politiet.
DA170323 Det var en arbeidstaker som begjærte boet til firmaet Krystall Rent AS tatt under rettens behandling som konkursbo.
SA170322 Hva slags rettigheter har du som arbeidstaker ?
DB170322 Vær obs på at fristen for dette er fire uker etter at avslaget om fritak for overtid har kommet frem til arbeidstaker .
DB170322 Uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om fritak for overtidsarbeid, kan bringes inn for Tvisteløsningsnemnda for avgjørelse, sier advokaten.
DB170322 FRITATT OVERTID : - Arbeidstaker har rett til å bli fritatt for overtid hvis arbeidet kan utsettes uten skade eller gjøres av andre ansatte, sier Anja M.
DB170322 Brodschöll forteller at arbeidstaker imidlertid har rett til å bli fritatt for overtidsarbeid ved helsemessige eller vektige sosiale grunner, for eksempel hvis arbeidstaker må hjem for å passe mindre barn.
DB170322 Brodschöll forteller at arbeidstaker imidlertid har rett til å bli fritatt for overtidsarbeid ved helsemessige eller vektige sosiale grunner, for eksempel hvis arbeidstaker må hjem for å passe mindre barn.
DB170322 Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale at overtidstimene avspaseres, men de har ikke mulighet til å avtale seg bort fra overtidstillegg, forklarer hun.
DB170322 - Arbeidstaker har også rett til å bli fritatt for overtid hvis arbeidet kan utsettes uten skade eller gjøres av andre ansatte, sier advokaten.
DA170322 Arbeidstaker har arbeidsplikt, arbeidsgiver har lønnsplikt.
AA170319 Det oppleves vondt å være vitne til maktarrogansen der ansatte får rett etter rang : Enhetsleder, personalkontor og rådhusets fagstab fungerer ofte som en allianse mot arbeidstaker .
AA170319 Det første som slår en er den enorme avstanden og mangel på kommunikasjon mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.
DB170315 Og med god teknologi forventer også arbeidsgiver at du skal produsere mer, og dette øker faktisk byrdene på arbeidstaker .
DB170313 Ifølge Larsen kan arbeidstaker kreve å få beskjed om når ferien skal avvikles, tidligst mulig og senest to måneder før ferien tar til.
DB170313 Hun understreker samtidig at dette likevel ikke gjelder for arbeidstaker som tiltrer etter 15. august i ferieåret, ifølge ferieloven paragraf 7 første ledd.
DB170313 En arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret, har krav på ekstraferie med seks virkedager, altså en arbeidsuke, ifølge ferieloven paragraf 5 annet ledd.
DB170313 - Utgangspunktet er at arbeidsgiver skal drøfte tidspunkt for ferien med arbeidstaker eller deres tillitsvalgte, men det er arbeidsgiver som avgjør til sist.
DB170313 - I praksis betyr dette at arbeidsgiver ikke kan komme i slutten av mai og pålegge arbeidstaker langferie fra for eksempel 1.
DB170313 - Hvis arbeidstaker ikke når frem med sine ferieønsker, og disse ikke har vært drøftet ordentlig på forhånd, bør arbeidstaker be om et møte for å drøfte dette på skikkelig vis, råder Larsen.
DB170313 - Hvis arbeidstaker ikke når frem med sine ferieønsker, og disse ikke har vært drøftet ordentlig på forhånd, bør arbeidstaker be om et møte for å drøfte dette på skikkelig vis, råder Larsen.
DB170313 - Hovedregelen i ferieloven er at tidspunktet for ferie skal drøftes med arbeidstaker eller arbeidstakers tillitsvalgte, og at arbeidsgiver og disse skal finne frem til enighet om dette, forteller Per Christian Larsen, rådgiver i arbeidstakerorganisasjonen Delta.
DB170313 - En arbeidstaker kan likevel kreve at hovedferie som omfatter 18 virkedager, alle hverdager samt lørdag, gis i hovedferieperioden, sier Østli.
DB170313 - Dersom arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige, så er det arbeidsgiver som fastsetter tiden for ferie.
DB170313 Arbeidstaker skal få underretning om feriefastsetting tidligst mulig og senest to måneder før ferien tar til.
DB170313 Arbeidstaker over 60 år bestemmer selv tiden for avvikling av ekstraferien.
VG170302 - De uløste sakene vil behandles separat, og med forskjellige prosesser som tar hensyn til dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker .
SA170302 En asiatisk arbeidstaker som jobber på et bekvemmelighetsflagget fartøy på norsk sokkel, lønnes ned til 35 kroner timen, jobber 12 timer per dag, jobber sju dager i uken, jobber ni måneder i strekk, er midlertidig ansatt hele karrieren og har rettigheter milevis unna norske standarder.
SA170302 Det er opplagt helt umulig for en norsk arbeidstaker på sjøen å kunne bo i Norge og konkurrere mot slike betingelser.
DN170302 - De uløste sakene vil behandles separat, og med forskjellige prosesser som tar hensyn til dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker .
DB170302 - De uløste sakene vil behandles separat, og med forskjellige prosesser som tar hensyn til dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker .
DA170302 - Virke er ikke interessert i å diskutere det uten samtidig å diskutere hva som er rett dekningsgrad for arbeidstaker .
AA170302 - De uløste sakene vil behandles separat, og med forskjellige prosesser som tar hensyn til dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker .
VG170228 Da var det samtidig viktig for oss å innføre et stoppunkt etter 30 uker, der bedriften betaler lønn til arbeidstaker i fem dager, for å vurdere om man skal fortsette permitteringen eller si opp vedkommende.
DB170228 Denne malen har Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo hentet fra USA, og CV-en har fokus på å få frem ditt potensiale som arbeidstaker .
AA170228 Finansdepartementet har allerede utredet endringer i innskuddspensjon, knyttet til om hver enkelt arbeidstaker skal ha egen pensjonskonto.
DA170227 Dette er noe man trenger i alle yrker, og du som arbeidstaker har krav på å henge med i utviklingen.
DA170227 - Det er viktig at arbeidstaker er bevisst på dette, og følger med på markedet man jobber i.
DA170227 Arbeidstaker og arbeidsgiver må samarbeide mer om hva slags behov man trenger.
DB170222 Det viktigste er å beskytte ansatte gjennom å lage gode rutiner der man øver på situasjoner og unngår alenearbeid der man ser at det kan utgjøre en fare for arbeidstaker .
BT170221 Ferske tall fra Teknisk beregningsutvalg viser at reallønnen til en vanlig norsk arbeidstaker gikk ned med 1,2 prosent i fjor.
AP170210 - Jeg har full forståelse for at de ikke ønsker et samarbeid, men jeg vet at de vil angre, siden de mister en god arbeidstaker .
AA170210 - Jeg har full forståelse for at de ikke ønsker et samarbeid, men jeg vet at de vil angre, siden de mister en god arbeidstaker .
DB170206 Eksempler på bruk av Mobile Device Management som normalt er tillatt er fjernsletting av innhold på telefonen dersom den blir frastjålet eller mistet, eller for å sette restriksjoner på telefonen om hva slags programvare arbeidstaker kan laste ned og bruke på telefonen.
DB170204 Vi vil presisere hva en « arbeidstaker », « arbeidsgiver » og en « tariffavtale » er i loven, slik at det blir vanskeligere å løpe fra ansvaret eller frata folk rettigheter.
DN170201 - Arbeidsgiver fremmet krav om at de ansatte skulle godta en innskuddspensjonsordning der arbeidsgiver sparer 5 prosent av lønnen og arbeidstaker 2 prosent.
DN170131 Sammenligner opplysninger fra arbeidstaker og arbeidsgiver ¶
DN170131 I mange tilfeller har arbeidsgiver og arbeidstaker samarbeidet om svindelen, opplyser Nav.
DB170131 I mange tilfeller samarbeider arbeidsgiver og arbeidstaker om svindelen.
DB170131 En av de største enkeltsakene i fjor gjelder svindel av til sammen 1,4 millioner kroner der arbeidsgiver og arbeidstaker har samarbeidet for å få utbetalt sykepenger, dagpenger og foreldrepenger.
BT170131 I mange tilfeller har arbeidsgiver og arbeidstaker samarbeidet om svindelen.
BT170131 En av de største sakene gjelder svindel av til sammen 1,4 millioner kroner der arbeidsgiver og arbeidstaker har samarbeidet for å få utbetalt sykepenger, dagpenger og foreldrepenger.
SA170127 Det er det første av en rekke valg som vil forme dem som arbeidstaker helt til de går av med pensjon.
DB170123 - Det UNE har vurdert, er om han kan få tillatelse som faglært arbeidstaker fordi det er det han har søkt om.
SA170117 Dette vil ramme vår viktigste inntektskilde samtidig som vi skal balansere statsbudsjetter i en tid hvor det blir flere pensjoner å finansiere over skatteseddelen for hver eneste arbeidstaker .
DB170107 « Vedtak om unntak for arbeidsgiveransvar for sykepenger til arbeidstaker som har sykefravær på grunn av svangerskap, Mysen Ragnar », står det med uthevet skrift i overskriften på brevet. «... fra og med 1662014 til og med 15062017 ( forventet termin ) » er perioden vedtaket gjelder for.
DB170104 Men den enkelte arbeidstaker må også bidra.
SA160502 Jeg tror vi får flere og flere apper som gir kunder anledning til å dømme hver enkelt arbeidstaker utfra hvordan de likte personen, hvor god de mente personen var.
SA160502 Jeg ser for meg at om kort tid har vi bemanningsselskaper som kun består av en app, hvor tidligere arbeidsgivere har lagt inn poeng på den enkelte arbeidstaker utfra hvordan de likte personen, hvor god de mente personen var.
AP160423 Tiden for ferieperiode som arbeidstaker har mottatt underretning om, kan endres av arbeidsgiver hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger og det vil skape vesentlige driftsproblemer om ferien avvikles som planlagt, og det ikke kan skaffes stedfortreder.
AP160423 Senest to måneder før ¶ Arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig og senest to måneder før ferien tar til, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette.
AP160423 Arbeidsgiver skal på forhånd drøfte spørsmål om endring med arbeidstaker .
AP160423 Arbeidstaker over 60 år skal gi arbeidsgiver minst to ukers varsel før avvikling av ekstraferie.
AP160423 Arbeidstaker over 60 år bestemmer selv tiden for avvikling av ekstraferien, med mindre annet er avtalt.
AP160423 Arbeidstaker kan kreve at hovedferie som omfatter 18 virkedager gis i hovedferieperioden 1 juni - 30 september.
AP160403 Hun sier at det har kommet veldig ulike signaler fra de forskjellige arbeidstaker - og arbeidsgiverorganisasjonene, også fra Nav.
SA160224 Som arbeidstaker har den ansatte selvfølgelig rett på sykepenger ved sykefravær.
DA160122 Det vi trenger da er fleksible ordninger, tilpasse den enkeltes behov, både bedrift og arbeidstaker og at vi får utnyttet det virkemiddelapparatet vi har på en god måte.
DA160122 Det vi trenger da er fleksible ordninger, tilpasse den enkeltes behov, både bedrift og arbeidstaker og at vi får utnyttet det virkemiddelapparatet vi har på en god måte.
AP160109 Hvis du klarer å gi en konstruktiv tilbakemelding og skille mellom venn og arbeidstaker, er det mulig at samtalen med deg vil gjøre henne til en bedre arbeidstaker i fremtiden.
AP160109 Hvis du klarer å gi en konstruktiv tilbakemelding og skille mellom venn og arbeidstaker , er det mulig at samtalen med deg vil gjøre henne til en bedre arbeidstaker i fremtiden.