AA171212 | Når plikten kaller ¶ Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere virker.
AA171212 NAV Midtbyen har klart å få en rekke unge sosialhjelpsmottakere ut i jobb gjennom ordningen med aktivitetsplikt .
AA171212 Men erfaringer, blant annet fra Drammen kommune, viser at mange som ble møtt med aktivitetsplikt da de søkte sosialhjelp, heller fant andre løsninger på egen hånd, enn å motta pengestøtte.
AA171212 Innføringen av aktivitetsplikt , for dem som kan og bør jobbe, har ikke akkurat blitt møtt med jubelrop fra venstresiden i politikken eller fra fagbevegelsen.
AA171212 Erfaringene etter nesten ett år med aktivitetsplikt viser også at arbeidserfaring gjennom NAV hjelper mange til å komme seg ut av NAV-systemet og inn i fast jobb.
AA171212 Dersom aktivitetsplikt hjelper så mange unge til å finne en ny retning på livet, så virker det vel også på dem som er over 30 ?
AA171212 januar 2017, ble aktivitetsplikt i bytte mot sosialhjelp hovedregelen for de under 30 år.
AA171212 Aktivitetsplikt viser at det nytter å tenke nytt når problemer skal løses, skriver vår kommentator.
DA171205 Hun mener det er feil å ha egne tiltak for kvinner og menn og viser til at regjeringen prioriterer ungdom under ett, blant annet gjennom en egen ungdomsinnsats i Nav og aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere.
DA171205 Hun mener det er feil å ha egne tiltak for kvinner og menn og viser til at regjeringen prioriterer ungdom under ett, blant annet gjennom en egen ungdomsinnsats i Nav og aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere.
DN171130 Men når vi innfører aktivitetsplikt for ungdom som går på Nav, fraværsgrense i skolen og senker terskelen for å komme inn i arbeidslivet ved å modernisere lovverket, så går Arbeiderpartiet imot alt sammen, sier han.
BT171127 Når han hører om krenkelser og trakassering, har han en aktivitetsplikt », sa professor i organisasjonspsykologi Stig Berge Matthiesen under en #metoo-debatt i regi av Bergen Journalistlag onsdag.
AP171121 En mindre kostbar endring vil være å innføre aktivitetsplikt hos far når mor bruker av fellesperioden. Én ting er sikkert : Dagens regelverk er prinsipielt uholdbart, sementerer tradisjonelle kjønnsrollemønstre og bør endres.
VG171116 - Vårt poeng er at vi har en aktivitetsplikt , den styrker vi og gjør mer konkret.
VG171116 * 1 De som er mot, mener at redegjørelsesplikten er byråkratiserende, og unødvendig når man har aktivitetsplikt ¶ * 1 De som er for, mener den er nødvendig for å få oversikt over likestillingssituasjonen og hva man må gjøre. * 1 Når den ny likestillings- og diskrimineringsloven som trer i kraft den 1. januar er det ingen redegjørelsesplikt, før en ny blir utfo
VG171115 - I motsetning til Arbeiderpartiet og Grande, som var imot aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottagere og går imot innstramminger i ordningen med arbeidsavklaringspenger, mener regjeringen det er riktig å stille krav.
VG171114 Nytt forslag : Høyre vil gi aktivitetsplikt til voksne ¶
VG171114 Hun varsler at det i fremtiden trolig ikke bare vil være de unge, som vil møte aktivitetsplikt .
VG171114 - Vi har startet med de unge, men jeg utelukker ikke at aktivitetsplikt på sikt blir innført for alle sosialhjelpsmottakere.
VG171114 - Nei, dette er en rapport til 2015 og aktivitetsplikten er innført fra nyttår : Med innføringen av aktivitetsplikt er det slutt på at unge innvandrere kan motta sosialhjelp uten å måtte jobbe for pengene.
VG171112 På sikt mener de at alle 130.000 som mottar sosialhjelp bør få aktivitetsplikt .
VG171112 Men først ønsker vi å høste erfaring med den voksne gruppen vi nå foreslår at skal få aktivitetsplikt , de mellom 30 og 35 år.
VG171112 Fra nyttår ble loven endret slik at kommunene gikk fra å kunne stille vilkår om at sosialhjelpsmottakere under 29 år kan få aktivitetsplikt , til at kommunene skal stille slikt krav.
VG171112 - Vi er så godt fornøyd med erfaringene med aktivitetsplikt , at vi ønsker at ordningen utvides fra 18 til 29 år, til de som er 35 år, sier Høyres fraksjonsleder i Stortingets arbeids- og sosialkomite, Heidi Nordby Lunde, til VG.
VG171112 - Mål at alle som mottar sosialhjelp skal ha aktivitetsplikt
VG171112 - Mener dere at alle som mottar sosialhjelp på sikt bør ha aktivitetsplikt ?
DB171108 Å stille krav er å bry seg, aktivitetsplikt styrker sosialhjelpsmottakerens muligheter for overgang til arbeid eller utdanning, sier Ørmen Johnsen. 5.
DB171108 FORUTSETNINGEN : Karin Andersen ( SV ), leder i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, mener at aktivitetsrett for flyktninger og asylsøkere må være en forutsetning for aktivitetsplikt .
DB171108 - Vi ønsker å gjennomføre aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp i alle kommuner, og prioritere de yngste først, med alle på sikt.
BT171108 NULLTOLERANSE : Skolene skal ha nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering, og alle ansatte på skolen har aktivitetsplikt , heter det i den nye « mobbeloven ».
SA171104 Der er det lovfestet nulltoleranse for seksuell trakassering, en tydelig aktivitetsplikt og muligheten for tvangsmulkt mot skoleeiere som ikke gjør noe.
DA171103 Skolene har også fått en enda tydeligere aktivitetsplikt som sier hvordan skolen skal håndtere disse sakene, enten elevene er krenket eller mobbet av ansatte eller medelever, sier Botnan Larsen.
VG171026 Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottagere og en ny ungdomsinnsats i NAV er eksempler på det.
SA171018 Vi trapper opp kampen med mer ressurser, et styrket barneombud og flere mobbeombud, kompetanseheving og en skjerpet aktivitetsplikt for skolene.
DA171018 - Vi har hatt en sak der vi har truffet vedtak om at skolen / kommunen ikke fullt ut har oppfylt sin aktivitetsplikt , opplyser Fuglesang.
SA171006 Innføring av aktivitetsplikt ( skoleansatte har plikt til å følge med, gripe inn i akutte situasjoner, varsle, undersøke og sette inn tiltak ).
FV171006 Innføring av aktivitetsplikt ( skoleansatte har plikt til å følge med, gripe inn i akutte situasjoner, varsle, undersøke og sette inn tiltak ).
BT171006 Innføring av aktivitetsplikt ( skoleansatte har plikt til å følge med, gripe inn i akutte situasjoner, varsle, undersøke og sette inn tiltak ).
AP171006 Innføring av aktivitetsplikt ( skoleansatte har plikt til å følge med, gripe inn i akutte situasjoner, varsle, undersøke og sette inn tiltak ).
AA171006 Innføring av aktivitetsplikt ( skoleansatte har plikt til å følge med, gripe inn i akutte situasjoner, varsle, undersøke og sette inn tiltak ).
SA170926 Innføring av aktivitetsplikt ( skoleansatte har plikt til å følge med, gripe inn i akutte situasjoner, varsle, undersøke og sette inn tiltak ).i ¶
BT170926 Innføring av aktivitetsplikt ( skoleansatte har plikt til å følge med, gripe inn i akutte situasjoner, varsle, undersøke og sette inn tiltak ).
AP170926 Innføring av aktivitetsplikt ( skoleansatte har plikt til å følge med, gripe inn i akutte situasjoner, varsle, undersøke og sette inn tiltak ).
AP170915 Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottagere ¶
DB170909 - Vi har arbeidsrettet NAV, blant annet gjennom aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottagere, lovfesting av oppfølging for personer på arbeidsavklaringspenger og en forsterket ungdomsinnsats.
NL170906 Fra nyttår innførte vi også aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere over hele landet.
DB170905 Utvidet bruk av aktivitetsplikt .
DB170830 Elever og foreldre kan nå klage til Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet hvis skolen ikke oppfyller sin aktivitetsplikt .
DB170830 Den lovfester at skolene skal ha nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser, at skolen har en aktivitetsplikt når elever ikke har det bra på skolen, og har en plikt til å jobbe systematisk med forebygging.
DB170830 - Barnehagene skal ha en aktivitetsplikt om et barn ikke har det trygt og godt.
DB170830 - Barn og foreldre har mulighet til å klage hvis barnehagen ikke oppfyller sin aktivitetsplikt , lik den elever i skolen har med mulighet for dagbøter.
AP170830 Aktivitetsretting av ytelser Vi ønsker å ha aktivitetsplikt for mottagere av sosialhjelp i alle kommuner, og prioritere de yngste først, med alle på sikt. 5.
VG170826 Fra nyttår ble det innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år.
VG170826 Forskningen viser positive effekter av aktivitetsplikt .
VG170826 - Det er gjennomført forskning fra tidligere der vi finner positive effekter av aktivitetsplikt blant unge.
VG170820 * På 1990-tallet ble det også innført en aktivitetsplikt for å hindre nedlegging av fiskeindustrianlegg.
VG170820 * Pliktsystemet består av tre deler : tilbudsplikt, aktivitetsplikt og bearbeidingsplikt.
DA170820 Skolene har fått det som kalles en aktivitetsplikt , som erstatter enkeltvedtak i mobbesaker.
AP170819 Det arbeidet vi gjør nå, kommer vi først til å se resultatene av om ti år hvis det fortsetter, sier hun og viser til jobben med tidlig innsats i skolen, innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, fraværsregler på skolen og satsingen på psykisk helse for barn og unge.
VG170816 * På 1990-tallet ble det også innført en aktivitetsplikt for å hindre nedlegging av fiskeindustrianlegg.
VG170816 * Pliktsystemet består av tre deler : tilbudsplikt, aktivitetsplikt og bearbeidingsplikt.
DA170815 Hun trakk fram regjeringens aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere som ett av flere vellykkede tiltak.
DA170811 De største endringene i den nye loven er lovfestet krav til nulltoleranse, en tydeligere aktivitetsplikt som erstatter vedtaksplikten og handlingsplikten, et styrket vern mot krenkelser fra voksne i skolen, en bedre håndhevingsordning overtar for dagens klageordning, og at skoleeiere risikerer tvangsmulkt.
DA170729 - Høyre i regjering har innført aktivitetsplikt for unge mottakere av sosialhjelp, økt lærlingtilskuddet fem ganger og åpnet opp for midlertid ansettelser slik at flere unge får prøve seg i arbeidslivet, mener hun.
AA170727 I likhet med Høyres innføring av aktivitetsplikt for sosialstønadsmottakere, kan Aps reform bidra til at trygdeytelser knyttes tettere til arbeidsinnsats.
VG170705 - Og det er dette som virker fremover : Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottagere, lavere terskler inn i arbeidslivet og fraværsgrensen.
VG170615 Strengere krav til språkopplæring, aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere og et hurtigspor inn i arbeidslivet for flyktninger er eksempler på det.
VG170615 En ny ungdomsinnsats i NAV, aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere og mer bruk av lønnstilskudd er andre satsinger som vi tror vil bidra til å løfte flere unge inn i jobb.
DA170610 Til høsten kommer det endringer i opplæringsloven, som kort går ut på at skolene skal ha en tydeligere aktivitetsplikt .
AP170523 Vi ønsker derfor både enkeltvedtak og aktivitetsplikt , sier Bjørnø.
AP170523 Skjerpet aktivitetsplikt og mobbeombud i alle fylker ¶
AP170523 Regjeringen har i stedet foreslått en skjerpet aktivitetsplikt , hvor det lovfestes at skolene plikter å følge med, gripe inn i akutte situasjoner, varsle, undersøke og sette inn tiltak ( se fakta for detaljer ).
AP170523 - Vi er for en forsterket aktivitetsplikt , men er kritiske til at enkeltvedtaket som skal fattes på skolen er fjernet.
AP170523 Vi ønsker derfor både enkeltvedtak og aktivitetsplikt , sier Bjørnø.
AP170523 Skjerpet aktivitetsplikt og mobbeombud i alle fylker ¶
AP170523 Regjeringen har i stedet foreslått en skjerpet aktivitetsplikt , hvor det lovfestes at skolene plikter å følge med, gripe inn i akutte situasjoner, varsle, undersøke og sette inn tiltak ( se fakta for detaljer ).
AP170523 - Vi er for en forsterket aktivitetsplikt , men er kritiske til at enkeltvedtaket som skal fattes på skolen er fjernet.
VG170516 - Den kraftigste økningen i utenforskap blant unge skjedde i de rødgrønnes regjeringstid, noe de ble advart mot, og som vi tok tak i, sier hun og legger til : ¶ - Aktivitetsplikt for unge, som har hatt positive resultater og er godt mottatt blant ungdom, var Ap i mot og er av SV omtalt som tvangsarbeid.
SA170516 Skolene får økt aktivitetsplikt gjennom den nye loven som tar sikte på å bekjempe mobbing.
DA170516 Skolene skal nå få en aktivitetsplikt , som erstatter enkeltvedtak i mobbesaker, mener flertallet i komiteen.
DA170516 Skolene får økt aktivitetsplikt gjennom den nye loven som tar sikte på å bekjempe mobbing.
DA170516 Skolene får aktivitetsplikt
DB170509 Forslaget om å klargjøre og utvide private og offentlige arbeidsgiveres aktivitetsplikt bringer vernet til minoriteter og mennesker med funksjonsnedsettelse opp på samme nivå som vernet mot kjønnsdiskriminering etter likestillingsloven.
DB170424 Med tanke på arbeidsgiveres aktivitetsplikt , er det samtidig åpenbart at man eventuelt kan se bort fra « andre liknende vesentlige forhold ved en person », men en bestemmelse om å fremme mangfold generelt vil også være et alternativ.
AP170423 Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottagere ¶
DA170412 Vi har også innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere.
DB170407 Horne måtte ta inn igjen kvinners forrang i lovens formålsparagraf, og hun måtte dessuten skjerpe pålegget om arbeidsgivers aktivitetsplikt ; to av de mest omstridte punktene.
DA170406 I stedet vil hun ha en aktivitetsplikt , der alle arbeidsgivere må jobbe aktivt for å fremme likestilling.
DA170330 - Vi deler kunnskapsministerens ønske om at veien fra bekymring til handling skal være så kort som mulig i mobbesaker, men tror forslaget om å erstatte dagens krav om enkeltvedtak på skolenivå med en generell aktivitetsplikt , ikke nødvendigvis gagner dette arbeidet, sier Erling Lien Barlindhaug, avdelingsdirektør i KS Utdanning.
DA170330 - Spørsmålet om aktivitetsplikt versus enkeltvedtak var vanskelig før den åpne høringen.
DA170330 - Jeg mener vi både kan ha aktivitetsplikt slik regjeringen foreslår, som vil sikre tiltak på kort sikt - og beholde dagens enkeltvedtak som sikrer langsiktighet og oppfølging også etter at den konkrete mobbesaken er løst, sier direktør Erling Lien Barlindhaug, og fortsetter : ¶
DA170329 Han reagerer kraftig på påstanden om at elevenes rettssikkerhet og skolenes arbeid mot mobbing svekkes som følge av at regjeringen erstatter dagens krav om enkeltvedtak i mobbesaker, med en aktivitetsplikt i Opplæringsloven : ¶
DA170329 Det er også derfor en aktivitetsplikt følges av en dokumentasjonsplikt, sier Røe Isaksen, og viser til at dette er en viktig årsak til at Barneombudet støtter forslaget.
DA170328 At skolen får en aktivitetsplikt er ikke nok, mener advokat Tor Kielland.
AA170323 | Aktivitetsplikt for ungdom som mottar sosialhjelp ¶
DN170317 Pliktsystemet består av de tre pliktene tilbuds-, bearbeidings- og aktivitetsplikt , og har hatt som formål å bidra til en lønnsom sjømatindustri som sikrer bosetting og sysselsetting i kystdistriktene.
DN170317 Lerøy har ennå ikke avgjort om konsernet vil kjøpe seg fri for aktivitetsplikt .
AP170317 Det Sandberg kaller avkorting, er å dra inn 100 millioner kroner fra de 50 trålkonsesjonene som etter regjeringens syn har aktivitetsplikt .
AA170317 Det Sandberg kaller avkorting, er å dra inn 100 millioner kroner fra de 50 trålkonsesjonene som etter regjeringens syn har aktivitetsplikt .
AA170317 Lerøy Seafood, som har overtatt Kjell Inge Røkkes torskekonsesjoner, er i tvil om de vil kjøpe seg fri for aktivitetsplikt .
SA170314 Fra i år har vi innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år.
AP170310 Høyre er for aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, SV er mot.
VG170306 I dag kreves det at mor går ut i jobb eller arbeid ( aktivitetsplikt ) for at far skal få foreldrepenger.
DN170306 I dag kreves det at mor går ut i jobb eller arbeid ( aktivitetsplikt ) for at far skal få foreldrepenger.
DA170306 Dette blir en individuell rettighet og ikke avhengig av at mor går ut i arbeid eller utdanning ( aktivitetsplikt ).
DA170306 I dag kreves det at mor går ut i jobb eller arbeid ( aktivitetsplikt ) for at far skal få foreldrepenger.
AA170301 Arbeidsministeren mener arbeid, kombinert med mer norskopplæring, rimeligere barnehageplass, aktivitetsplikt for unge og økt adgang til midlertidige ansettelser, vil være blant løsningene.
AA170228 Arbeidsministeren mener arbeid, kombinert med mer norskopplæring, rimeligere barnehageplass, aktivitetsplikt for unge og økt adgang til midlertidige ansettelser, vil være blant løsningene.
DA170221 Jæren tingrett kom til at når 54-åringen krever lønn, så pålegges han en streng aktivitetsplikt .
BT170217 En skjerpet aktivitetsplikt for skolene vil forhåpentlig gjøre det enklere å håndtere mobbetilfeller raskere enn i dag.
VG170215 Blant annet innfører Kunnskapsdepartementet en aktivitetsplikt som innebærer at alle som arbeider på skolen, skal følge med, varsle og gripe inn overfor mobbing og krenkelser.
VG170215 Blant annet innfører Kunnskapsdepartementet en aktivitetsplikt .
DB170215 Samtidig inneholder de nye reglene en forsterket aktivitetsplikt for skolene - hvor alle som arbeider på skolen forpliktes til å følge med, varsle, og gripe inn overfor mobbing og krenkelser.
DA170215 Følg Dagsavisen Oslo på Facebook ! Aktivitetsplikt
DA170215 - Vi innfører en aktivitetsplikt i alle skoler fra og med i dag.
BT170215 Sentralt i regjeringens forslag er å innføre aktivitetsplikt for skolene.
BT170215 - Enkeltvedtaket er eneste juridiske knagg inn i forvaltningsloven, og det erstattes av en litt ullen aktivitetsplikt som later til å inneholde mye skjønn.
AP170215 - Vi innfører en aktivitetsplikt i alle skoler fra og med i dag.
AA170215 Blant annet innfører Kunnskapsdepartementet en aktivitetsplikt som innebærer at alle som arbeider på skolen, skal følge med, varsle og gripe inn overfor mobbing og krenkelser.
AA170215 - Vi innfører en aktivitetsplikt i alle skoler fra og med i dag.
AA170208 Hun ble satt på aktivitetsplikt og tok tak i seg selv.
AA170208 En hyggelig bieffekt er at aktivitetsplikt sparer kommunene for betydelige summer.
AA170208 Det var bakgrunnen for at regjeringen fikk Stortinget med på å innføre aktivitetsplikt over hele landet. 60 millioner kroner ble satt av på statsbudsjettet, for å kompensere kommunene for eventuelle merutgifter i startfasen.
AA170208 Der har de lenge praktisert aktivitetsplikt , eller « Jobb for sosialhjelp », for unge sosialhjelpsmottakere.
AA170206 Stortinget vedtok for to år siden lovfestet aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp under 30 år, noe som trådte i kraft fra 1. januar i år.
AP170124 I arbeidet med ny mobbepolitikk vil regjeringen innføre en aktivitetsplikt for skolene, som i praksis betyr at skolen skal handle raskt og effektivt.
AP170124 Det skal være en skjerpet aktivitetsplikt i saker der det er noen av de ansatte på skolen som mobber. 1,8 prosent av elevene i undersøkelsen sier at de har opplevd mobbing av voksne på skolen.
AP170124 Aktivitetsplikt
AP170113 Når det innføres aktivitetsplikt for unge sosialmottagere må det også tas seriøse grep for at dette ikke bare blir noe næringslivet og Navs resultatstatistikk går seirende ut av, mener innleggsforfatteren.
AP170113 Når det innføres aktivitetsplikt for unge sosialmottagere må det også tas seriøse grep for at dette ikke bare blir noe næringslivet og Navs resultatstatistikk går seirende ut av, mener innleggsforfatteren.
DB170112 Vi har innført aktivitetsplikt for unge på sosialhjelp.
DB170112 Hvis man innfører aktivitetsplikt , så bør man kanskje også følge opp med aktivitetsrett.
DB170112 januar har regjeringen innført aktivitetsplikt for alle sosialehjelpmottakere under 30 år.
AP170112 Vi har innført aktivitetsplikt for unge på sosialhjelp.
AP161229 Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottagere under 30 år ¶
AP161020 Han nevner at SV blant annet har sagt nei til krav om fire års utdannelse eller arbeidserfaring for at det skal kunne innvilges familiegjenforening eller etablering, aktivitetsplikt for å få sosialhjelp, samt at SV har vært mot å stille strengere aktivitetskrav for å motta overgangsstønad.
AP161006 * 60 millioner til aktivitetsplikt for alle under 30 år som mottar sosialhjelp, melder NTB.
AA160922 Oslo ( NTB ) : Regjeringen innfører aktivitetsplikt for alle under 30 år som mottar sosialhjelp fra nyttår. 60 millioner kroner settes av til formålet i statsbudsjettet for neste år.
AA160922 De 60 millionene som regjeringen setter av i statsbudsjettet, skal gjøre kommunene i stand til å gjennomføre ordningen med aktivitetsplikt . ( ©NTB ) ¶
AA160922 - Vi innfører aktivitetsplikt fordi det vil hjelpe flere til å bli selvforsørget med egen inntekt.
AA160922 | Aktivitetsplikt skal få unge bort fra trygd ¶
SA160816 Skolens aktivitetsplikt er oppfylt dersom de konkluderer med at det ikke skjer mobbing.
SA160816 Man omdøper handlingsplikten til aktivitetsplikt , dvs. at det blir foretatt noen justeringer i lovteksten i paragraf 9.a.2. ledd.
SA160816 Foreslått omdøping av handlingsplikt til aktivitetsplikt eller styrking av klageorganet vil på ingen måte ivareta elevens rettssikkerhet like godt som kravene i forvaltningsloven.
SA160816 Bestemmelsene om aktivitetsplikt er kun en presisering og utviding av dagens handlingsplikt i opplæringslovens paragraf 9a andre ledd, og erstatter på ingen måte kravet i 9a, tredje ledd, om å fatte enkeltvedtak og dermed sikre forsvarlig saksbehandling og dokumentasjon.
SA160418 Mobbing, vold, diskriminering, trakassering og andre krenkelser er uakseptabelt.i ¶ Aktivitetsplikt : Klar aktivitetsplikt for alle som jobber i skolen til å avdekke og håndtere mobbing og andre tilfeller der eleven ikke har det trygt og godt på skolen.
SA160418 I tråd med anbefalingen fra Djupedalutvalget vil vi derfor innføre en aktivitetsplikt for skolene som gjør at de kan handle raskt og effektivt når de oppdager mobbing.
SA160418 Aktivitetsplikt : Klar aktivitetsplikt for alle som jobber i skolen til å avdekke og håndtere mobbing og andre tilfeller der eleven ikke har det trygt og godt på skolen.
SA160418 - Det er flott at Røe Isaksen vil innføre en aktivitetsplikt for skolene når de oppdager mobbing, og at innsatsen rettet spesielt mot digital mobbing og mobbing i barnehagen trappes opp.
AP160418 En klar aktivitetsplikt for alle som jobber i skolen til å avdekke og håndtere mobbing.
AP160317 Leveringsplikt, bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt .
AP160308 Leveringsplikt, bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt .
AP160308 Leveringsplikt, bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt .
AP160219 Leveringsplikt, bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt .
AP160219 I motsetning til Myre, som er en foretrukket landingsplass for fisk også for dem som ikke er pålagt å levere der, er det usikkerhet og frykt for at Regjeringens planer om endring og delvis avvikling av pliktsystemet - leveringsplikt, aktivitetsplikt og bearbeidingsplikt, vil bety at fiskeriene i Melbu bukker under.
AP160202 Leveringsplikt, bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt .
AP160202> Leveringsplikt, bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt .