AP171224 - Frp gikk fra å være et parti som blåste av jernbanen, til å ha en samferdselsminister som gjennom NTP gjør jernbanen til den store investeringsvinneren 2018 - 2029 ?
AP171220 Som Dokk Holm påpeker i sin kritikk av Nasjonal transportplan ( NTP ) 16. desember, vil nettverkstrafikk gjøre at bilene kan kjøre tettere.
AA171219 Strekningen er i Nasjonal transportplan ( NTP ) beregnet å koste 11,5 milliarder kroner ( i 2017-kroner )- Det er foreslått en statlig oppstartsbevilgning på 710 millioner og bompenger på 600 millioner kroner i siste del av planperioden fra 2024 til 2029.
DB171202 Video licensed from NTP Scanpix ¶
NL171128 Vi fikk utredning inn i NTP .
NL171116 Nye E8, innfartsveien til Tromsø, blir 400-600 millioner kroner dyrere enn forutsatt i Nasjonal Transportplan ( NTP ).
DA171113 Vår satsing er for øvrig det vi foreslo ved behandlingen av Nasjonal transportplan ( NTP ) tidligere i år, understreker Myrli.
DA171113 - Denne regjeringen har for første gang løftet elektronisk kommunikasjon inn i NTP .
NL171108 NNB er verd mer enn noen millioner til 'utredning', i en NTP på over 1.000.000 millioner !
NL171103 I tillegg er E6 Kvænangsfjellet prioritert i første periode av Nasjonal transportplan ( NTP ).
NL171102 JBD har ikke mandat til å inkludere nye prosjekter i en gjeldende Nasjonal Transportplan ( NTP ), og kan heller ikke forandre på rekkefølgen av de prosjekter som allerede er prioritert.
NL171102 Hva skjer nå, konkret og kronologisk, etter stortingsvedtaket av NTP 2018-2029 ?
NL171102 Det er Stortinget som vedtar en ny NTP .
NL171102 , NTP 2018-2029, er planperioden forlenget til 12 år.
NL171102 NTP 2018-2029 inneholder et løfte om at det skal foretas en ny utredning av Nord-Norgebanen.
NL171102 Investeringene i foregående og siste NTP viser helt klart at Nordland er voldsomt tilgodesett.
DN171031 ¶ At E39 er samfunnsøkonomisk lønnsomt, slås fast i Nasjonal transportplan ( NTP ), som ble vedtatt like før sommerferien, sier forfatteren.
VG171030 Sammenlignet med NTP
VG171030 Like stort som NTP
AP171023 Dersom ambisjonen om fergefri og opprustet E39 skal innfris fullt ut innen rimelig tid, kreves summer som ingen av partiene hittil har prioritert, hverken i NTP eller i alternative budsjetter.
DA171022 Samtidig er de tre partiene allerede enige på viktige områder, som Nasjonal transportplan ( NTP ) som ble vedtatt i juni i år.
AP171022 Også Bjørnafjorden ( Hordfast ) sør for Bergen, og Møreaksen, er med i NTP , sier Kvalheim.
AP171022 I ny NTP for årene 2018 - 2029 står det nå at « Stortinget har som langsiktig mål å bygge ut og forbedre E39 mellom Kristiansand og Trondheim ».
AP171022 I Nasjonal transportplan ( NTP ) for 2014 - 2023 het det at veien skulle bygges i løpet av 20 år og koste 150 mrd. kroner.
NL171018 Til neste NTP gjenstår eventuelt finansiering av den siste tredjedelen av Tindtunnelen.
NL171018 Fristene for neste NTP ( Nasjonal Transportplan ) nærmer seg ubønnhørlig.
AA171018 « Et samlet fylkesting i Trøndelag ber om at Stortinget sørger for å få på plass finansiering til elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen i statsbudsjettet slik at prosjektet kan gjennomføres som planlagt i henhold til NTP .
NL171017 Neste NTP ( Nasjonal Transportplan ) behandles i Stortinget i 2021.
NL171017 Resultatet skal inngå i arbeidet med neste rullering av NTP 2018-2029, dvs. legges frem for Stortinget rundt 2021/22.
DB171016 Det er fint å se at ambisiøse mål i NTP ( Nasjonal transportplan ) gir resultater, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, til Dagbladet.
AA171015 Elektrifisering av Meråker- og Trønderbanen er inne i nasjonal transportplan ( NTP ).
DB171012 Men mine entreprenører har stablet opp med arbeidskraft til å kunne sette i gang med NTP .
DB171012 Med en normal opptrapping i de kommende årene ligger vi godt an til å oppfylle første seksårsperiode av NTP .
DB171012 - De mangler 2,6 milliarder for å fylle opp første periode av Nasjonal transportplan ( NTP ).
DB171012 2018 er første budsjettår i NTP 2018-2029.
AA171012 Utsettelsen skyldes en kostnadsøkning på 600 millioner i forhold til behandlingen i NTP .
AA171012 Men ambisjonene er ikke senket, og vi skal oppfylle dette innen første periode av NTP som vi har sagt, sier Mari Holm Lønseth ( H ).
DA171010 Vi mener alvor med både LTP og NTP , akkurat som vi mener alvor med finansieringen av sykehusene og satsingen på eldreomsorg, sa finansminister Siv Jensen da Dagsavisen intervjuet henne noen dager før valget.
DA171010 To forhold legger sterke føringer : Oljepengebruken må betydelig ned, og regjeringen har forpliktet seg til politikk på samferdsel ( NTP ) og forsvar ( LTP ) som gjør at utgiftene skal gå betydelig opp.
DA171002 Jeg synes ikke de to sakene overhodet kan sammenlignes, da det var Stortingets behandling av NTP som var avgjørende.
DN170929 Hold fast ved at vedlikehold er det viktigste, sier Isaksen, som oppfordrer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til å gjøre omprioriteringer i NTP til fordel for vedlikehold.
DN170929 Han mener nye utbygginger har fått for stor plass på bekostning av vedlikehold i gjeldende Nasjonal transportplan ( NTP ), den gjeldende planen i ti-tolv år fremover for transport og samferdselsprosjekter i Norge.
AA170929 I NTP legges det opp til at InterCity-strekningene mellom Oslo og Hamar, Tønsberg og Seut ved Fredrikstad skal være ferdig utbygd innen 2024, og at utbyggingen skal videreføres til Lillehammer, Skien og Halden i 2030.
AA170929 Hold fast ved at vedlikehold er det viktigste, sier Isaksen, som oppfordrer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til å gjøre omprioriteringer i NTP til fordel for vedlikehold.
AA170929 Han mener nye utbygginger har fått for stor plass på bekostning av vedlikehold i gjeldende Nasjonal Transportplan ( NTP ), den gjeldende planen i ti-tolv år fremover for transport og samferdselsprosjekter i Norge.
AA170926 Innen samferdsel har Venstre allerede enighet rundt Nasjonal Transportplan ( NTP ) sammen med regjeringspartiene og KrF.
DN170919 I en pressemelding understreker Samferdselsdepartementet at den utsatte fristen ikke må føre til forskyvinger av prioriterte prosjekter i Nasjonal transportplan ( NTP ), eller i arbeidet med felles prosjekter mellom vei og bane.
NL170918 Han tar også for seg NTP og flere store lovnader i Nord-Norge.
NL170918 Dersom det som er lovd i Nasjonal Transportplan ( NTP ), økning i forsvar og opprettholdelse av bistandsprosenten gjennomføres, er det tomt.
DB170915 Opprørte beboere langs veistrekningen har stilt spørsmål ved både sikkerheten på den trafikkerte strekningen og husstander som skulle rives, fram til de borgerliges NTP ( Nasjonal transportplan ) ble lagt fram.
DB170915 Hvis NTP skal gjelde, er det jo år og dag til den blir ferdig, sier ordfører i Sør-Fron, Ole Tvete Muriteigen ( Sp ), til Dagbladet.
DB170915 Han påpeker at Sp og Aps ordlyder i sine merknader i NTP har gått på at de ville skyve fram byggestart.
DB170915 GRAVLA NTP : Her legger Sel-ordfører Dag Erik Pryhn ( Ap ) kofferten med nasjonal transportplan for perioden 2018-2029 i jorda.
DB170915 Det må tilføres nye midler i tidligere fase av NTP eller omprioritere, sier ordfører i Sel kommune, Dag Erik Pryhn ( Ap ).
NL170913 En del av pengene som skal spares de neste årene, vil trolig komme fra den store pengesekken som heter Nasjonal Transportplan ( NTP ).
NL170913 En NTP som er dobbel så omfangsrik som den forrige.
VG170909 I forbindelse med NTP ble planlagt byggestart utsatt med to år, hovedsakelig grunnet økonomi.
VG170909 Forslag til NTP 2018-2029 : Prioriterer ikke Intercity helt til Lillehammer, Halden og Skien ¶
NL170908 Stortinget bestemte i juni ( Nasjonal Transportplan ( NTP ) 2018-2029 ) at det skal foretas en utredning av Nord-Norgebanen, fra Fauske til Tromsø.
NL170908 Overføring av gods fra vei til jernbane og båt kombinert med bidrag til klima- og miljø-forbedringer er selve hoved-målsetningene i NTP 2018-2029.
NL170908 En grundig utredning i den første 4-årsperioden av NTP , etterfulgt av bygging i de neste 2 periodene skal lede til en halvering av transporttid og - pris per tonn/km av marine produkter fra influensområdet til kontinentet.
DA170907 Vi mener alvor med både LTP og NTP , akkurat som vi mener alvor med finansieringen av sykehusene og satsingen på eldreomsorg.
DA170907 Vi mener alvor med både LTP og NTP , akkurat som vi mener alvor med finansieringen av sykehusene og satsingen på eldreomsorg.
VG170906 Så stor er NTP : 1000 milliarder til vei og bane ¶
VG170906 Sotrasambandet er blant veiprosjektene med høyest samfunnsøkonomisk lønnsomhet i NTP .
VG170906 Les mer om NTP her : 179 milliarder i netto tap ¶
VG170902 OFV, som omtaler seg selv som en politisk uavhengig medlemsorganisasjon, har trålet partiprogrammene med vekt på samferdsel og veipolitikk samtidig som de har sett på hva partiene skriver om dette i Stortingets innstilling til Nasjonal Transportplan ( NTP ) og brukt dette for å sette karakterer.
AP170831 Strekningen er i forbindelse med NTP 2018 - 2029 kostnadsberegnet til 4.300 mill. kr og har en samfunnsøkonomisk nettonytte/kostnad på - 0,62.
AP170831 25- 30 prosent, sammenlignet med alternativet som ligger inne i NTP 2018 - 2029.
DA170830 Nullvekst i personbiltrafikken er et overordnet mål for prosjektet, i tråd med nasjonal transportplan ( NTP ) og byvekstavtalen.
NL170828 I Nasjonal Transportplan ( NTP ) står det riktignok at staten skal bidra med 1,45 milliarder kroner ( 1,3 mrd frem til 2023 og 150 mill fra 2023 til 2029 ), og 750 millioner kroner annen finansiering ( bompenger ).
AP170828 Staten skal bruke 1064 milliarder kroner på samferdsel innen 2029, ifølge Nasjonal transportplan ( NTP ).
AP170828 Inneholder NTP virkemidlene for å klare det ?
DB170819 Under rødgrønn regjering fikk man her 22 prosent av NTP , mens hos oss får de 16.
DB170819 Så kom de borgerliges NTP .
DB170819 Inni den ligger de borgerlige partienes nasjonale transportplan ( NTP ) for perioden 2018-2029.
DB170819 GRAVLA NTP : Her legger Sel-ordfører Dag Erik Pryhn ( Ap ) kofferten med nasjonal transportplan for perioden 2018-2029 i jorda.
DB170819 - Det er ikke vanskelig å dra fram enkeltprosjekter man er misfornøyde med, men da må man også nevne alle prosjektene som aldri har vært der før, som nå er med i NTP , sier samferdselsministeren, og trekker fram E16 fra Arna-Voss som et eksempel.
VG170817 Ikke fordi samferdsel ikke er viktig - det er den både for bedrifter og folk flest, men fordi politikken nettopp er vedtatt i Stortinget i Nasjonal transportplan ( NTP ).
VG170817 NTP må følges opp ¶
NL170817 Nå skal NTP rulleres i 2021, og da blir oppgaven å sikre at Tromsbanen kommer med i programmet for 2022-2033 slik som fylkesråd for samferdsel Ivar B.
NL170817 Flyet har i dag en markedsandel på 93, seks prosent med bil og kun en enslig prosent med kollektivtransport, fordelt på buss og bane, ifølge grunnlags-dokumentet for NTP 2018-2029.
VG170815 « Selv om NTP skulle bli tidenes satsing på samferdsel målt i nominelle kroner, er det usikkert om midlene vil gi de planlagte kilometer vei, eller om deler av planen vil spises opp av kostnadsøkninger », heter det i rapporten.
VG170815 Stortingsmeldingen Nasjonal transportplan ( NTP ) ble lagt fram med brask og bram 5. april i år.
DN170815 Dette gjelder selv om Stortinget skulle bevilge midler tilsvarende rammene til NTP , advarer seniorøkonom Eirik Nøren Stenersen i Oslo Economics.
DN170815 Det er høyst usikkert om alle nye veiprosjekter i Nasjonal transportplan ( NTP ) blir realisert, tross rammen på 1.000 milliarder kroner, ifølge en ny rapport.
AA170815 Dette gjelder selv om Stortinget skulle bevilge midler tilsvarende rammene til NTP , advarer seniorøkonom Eirik Nøren Stenersen i Oslo Economics.
AA170815 Det er høyst usikkert om alle nye veiprosjekter i Nasjonal transportplan ( NTP ) blir realisert, tross rammen på 1.000 milliarder kroner, ifølge rapporten.
NL170811 Det virker som om alle partiene i Troms, med et mulig unntak av Frp ( som ikke stilte på toppmøtet om jernbane ) nå er enige om at det må gjennomføres en reell konseptvalgutredning i NTP , og ikke som tidligere, venstrehåndsarbeid fra Jernbanedirektoratet som kan legges bort i en skuff.
DA170810 I NTP la vi også inn en tiltakspakke for å heve fylkesveiene, og der ligger mye av løsningen, mener han.
NL170809 En ny utredning av Nord-Norgebanen er altså vedtatt av Stortinget i NTP for 2018-2029.
NL170809 Det var en gledens dag da Stortinget i forbindelse med Nasjonal transportplan ( NTP ) vedtok at : " Samferdselsdepartementet vil be Jernbanedirektoratet utarbeide et oppdatert kostnadsanslag for en ny jernbanestrekning Fauske - Tromsø, samt en samfunnsøkonomisk analyse for en slik utbygging. " i løpet av sommeren har både politikere, journalister og andre engasjerte folk tatt t
VG170807 Presentasjon av NTP : Nær 1000 milliarder til vei og bane ¶
NL170803 Og vi fikk utredning av mer jernbane mellom Fauske og Tromsø inn i NTP .
NL170803 Kommende NTP har en ramme på 1000 milliarder, Venstre jobbet for tidenes satsing på jernbane og fikk det.
NL170803 Derfor prioriterte Venstre i Nord-Norge å argumentere for jernbane i Nasjonal Transportplan ( NTP ).
NL170803 Da er det naturlig at NTP også inneholder en jernbaneutredning for Nord-Norge, slik vi kjempet for.
NL170802 Dessverre tok ikke regjeringen og Stortingsflertallet utfordringen fra transportetatenes NTP utkast, om å etablere et nasjonalt etterslepsprogram for fylkesveg, som kunne gitt en kortere tidshorisont enn de 30-40 årene vi i dag har på løsningen av fylkesvegetterslepet med dagens ramme fra regjering og Stortingsflertall.
NL170801 I det området de 3 nevnte kommer fra, ble det i forslaget til nasjonal transportplan ( NTP ) 2018-29 bl a foreslått ny storflyplass i området, en flyplass ingen av luftfartsaktørene syntes å ha bruk for.
NL170731 Til og med den nåværende regjeringen har bevilget penger i NTP for en utredning av jernbane videre nordover.
DB170726 Foto : NTP Scanpix.
DA170710 På vårparten la regjeringen en ny Nasjonal Transportplan ( NTP ) på bordet.
DB170706 Nasjonal transportplan ( NTP ) legger til grunn om lag 131 milliarder kroner i bompenger for årene 2018 - 2029.
AA170706 Nasjonal transportplan ( NTP ) legger til grunn om lag 131 milliarder kroner i bompenger for årene 2018 - 2029.
NL170630 Småtteri-forslaget i NTP er nå en klar vei til evig utsettelse, hvis ikke Troms fylke, Tromsø kommune med flere griper tak i prosjektfremdriften.
NL170630 I nåværende beslutningssystem i og utenfor NTP er prosjektfremdrift hovedsaken.
NL170630 I NTP ( Nasjonal Transportplan ) er det foreslått å oppdatere tidligere utredning om Nord-Norgebanen, uten noen tidsrammer.
NL170630 Hvis ikke bevilgningene i NTP tar høyde for dette, så stopper alt opp i byråkratisk og politisk hengemyr.
NL170630 NTP inneholder bare løfter om en oppdatert lønnsomhetsvurdering.
DB170629 Da handler det ikke nødvendigvis om at det er samferdselsminister Solvik-Olsen som får æren av å klippe snorer av de kommende NTP i 2020 eller 2030-årene.
NL170628 Utredningen som er lagt inn i NTP er en uforpliktende affære.
NL170628 Når sjefen har en slik holdning, vet vi hvilke prioriteringer partiet har - selv om utredningen er slengt med i NTP .
NL170628 Frykten er at formuleringen i NTP bare vil lede til en gjentakelse av de foregående utredninger - og deretter blir konklusjonen lagt i en skuff.
NL170628 Et av de sterkeste bevisene på at Nord-Norgebanen ikke vil realiseres, er likevel at formuleringen i NTP ikke inneholder ordet « konseptvalgutredning ».
NL170628 Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre har på sin side en lunken holdning til jernbaneplanene, og har med sitt fravær akseptert den uforpliktende formuleringen som er lagt inn i NTP , spesielt siden SV forsøkte å få Stortinget med på et sterkere vedtak for banen.
VG170627 - Hvis vi følger signalene i NTP ( Nasjonal transportplan ) skal vi være ferdige fram til Slependen i 2029 og da vil neste bom komme det året.
NL170623 Nå er vi uansett for sent ute da NTP ble behandlet sist mandag i Stortinget.
NL170623 Neste behandling av NTP kommer i 2021 som skal gjelde for perioden 2021-2033.
NL170623 Flytting av E6 er et så stort prosjekt at den må komme med i Nasjonal Transport Plan ( NTP ) for å bli realisert.
DA170623 Utgangspunktet vårt nå er, som det står i Nasjonal Transportplan ( NTP ), en tunnelløsning.
BT170619 I Aps Nasjonale transportplan ( NTP ) skulle intet skje før tidligst 2024.
BT170619 I NTP setter vi av 14,5 milliarder kroner til å bygge det. 14.500 millioner kroner.
AA170617 | De Grønne vil sende NTP i retur ¶
AA170617 Partiet vil derfor legge fram forslag om at planen sendes tilbake til regjeringen når Stortinget behandler transportkomiteens innstilling om NTP mandag.
AA170617 Nasjonal talsperson Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) mener videre at NTP burde behandles av Stortinget etter at velgerne har sagt sitt til høsten.
AA170617 Mandag vedtar Stortinget ny Nasjonal transportplan ( NTP ).
AA170617 NTP legger opp til å kutte klimagassutslippene fra transportsektoren med 15 prosent, mens Norge har forpliktet seg til å kutte 40 prosent.
DB170615 På mandag leverte Stortingets transportkomité fra seg den endelige innstillingen til Nasjonal transportplan ( NTP ).
DB170615 Hvis alle løftene i NTP skal oppfylles må samferdselsbudsjettet øke med tre milliarder kroner hvert år i de neste tolv åra.
DA170614 Vi har blant annet jobbet med Nasjonal Transportplan ( NTP ) og handlingsprogram i den forbindelse, svarer hun.
DA170614 Han leder transportkomiteen på Stortinget som leverte innstillingen sin til nasjonal transportplan ( NTP ) denne uka.
DA170614 - Når vi ligger noen få milliarder kroner over regjeringens ramme for Nasjonal transportplan, skyldes det blant annet at vi har løftet inn høyhastighetsinternett som et eget satsingsområde i NTP .
VG170612 Raja sier Ap undergraver hele NTP ved å servere en ren ønskeliste over prosjekter, men uten prioriteringer.
VG170612 I NTP har regjeringen satt av 4,5 milliarder kroner til et nytt tunnelløp, men har fram til nå ikke tatt et endelig valg.
SA170612 Stortinget fatter vedtak om ny NTP i neste uke.
SA170612 Selvfølgelig kan vi låne penger, men vi trenger « cash », sier Wirak, som mener forutsetninger fra gjeldende NTP er brutt.
SA170612 Kritikken kommer etter at stortingsflertallet mandag presenterte stortingsinnstillingen som gjør at E 39-etappen kan realiseres tidligere enn det ny Nasjonal transportplan ( NTP ) i vår la opp til.
SA170612 Fire felt til Ålgård lå inne i gjeldende NTP, men ble så utsatt i seks år i forslaget til ny NTP av regjeringen, sier han.
SA170612 Fire felt til Ålgård lå inne i gjeldende NTP , men ble så utsatt i seks år i forslaget til ny NTP av regjeringen, sier han.
SA170612 Da forslag til ny NTP ble lagt fram i vår, lå det statlige penger til strekningen inne først i 2024 - 2029, mens gjeldende NTP hadde statlige penger til etappen fra 2018 - 2023.
SA170612 Da forslag til ny NTP ble lagt fram i vår, lå det statlige penger til strekningen inne først i 2024 - 2029, mens gjeldende NTP hadde statlige penger til etappen fra 2018 - 2023.
SA170612 Her avbildet i Vandrehallen i Stortinget - rett før flertallsenigheten om Nasjonal transportplan ( NTP ) ble presentert.
DN170612 I NTP har regjeringen satt av 4,5 milliarder kroner til et nytt tunnelløp, men har fram til nå ikke tatt et endelig valg.
DB170612 Raja sier Ap undergraver hele NTP ved å servere en ren ønskeliste over prosjekter, men uten prioriteringer.
DB170612 I NTP har regjeringen satt av 4,5 milliarder kroner til et nytt tunnelløp, men har fram til nå ikke tatt et endelig valg.
DA170612 I NTP har regjeringen satt av 4,5 milliarder kroner til et nytt tunnelløp, men har fram til nå ikke tatt et endelig valg.
DA170612 Det ble klart da transport- og kommunikasjonskomiteen la fram sin innstilling til Nasjonal transportplan ( NTP ) for Stortinget mandag.
AP170612 Øke rammen i NTP med 7,1 milliarder kroner.
AP170612 Gå videre med alle prosjektene Regjeringen, KrF og V foreslår i ny NTP .
AP170612 Fakta : Fakta om Nasjonal transportplan ¶ * NTP er en plan for transport i Norge og gjelder tolv år av gangen.
AP170612 Det fullstendig useriøse er at AP bruker de samme milliardene utallige ganger om igjen i sine merknader til NTP .
AP170612 - Det er flaut å se hvordan Arbeiderpartiet undergraver hele NTP .
AP170612 * NTP for perioden 2018 - 2029 behandles av Stortinget i 2017.
AP170612 ( NTP ) ¶
AP170612 Øke rammen i NTP med 7,1 milliarder kroner.
AP170612 Gå videre med alle prosjektene Regjeringen, KrF og V foreslår i ny NTP .
AP170612 Fakta : Fakta om Nasjonal transportplan ¶ * NTP er en plan for transport i Norge og gjelder tolv år av gangen.
AP170612 Det fullstendig useriøse er at AP bruker de samme milliardene utallige ganger om igjen i sine merknader til NTP .
AP170612 - Det er flaut å se hvordan Arbeiderpartiet undergraver hele NTP .
AP170612 * NTP for perioden 2018 - 2029 behandles av Stortinget i 2017.
AP170612 ( NTP ) ¶
AA170612 I NTP har regjeringen satt av 4,5 milliarder kroner til et nytt tunnelløp, men har fram til nå ikke tatt et endelig valg.
AA170612 Det ble klart da transport- og kommunikasjonskomiteen la fram sin innstilling til Nasjonal transportplan ( NTP ) for Stortinget mandag.
AA170612 Raja sier Ap undergraver hele NTP ved å servere en ren ønskeliste over prosjekter, men uten prioriteringer.
AA170612 I NTP har regjeringen satt av 4,5 milliarder kroner til et nytt tunnelløp, men har fram til nå ikke tatt et endelig valg.
VG170610 Det største opposisjonspartiet plusser på seks veistrekninger ut over regjeringens forslag til NTP , nasjonal transportplan, for årene fram mot 2029.
VG170610 Den store forskjellen fra regjeringens NTP er ifølge Sivertsen å kunne korrigere planen etter hvert som nye transportløsninger blir tilgjengelig.
VG170610 Aps NTP : Eirik Sivertsen er transport-talsmann i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.
VG170610 Ap skal bruke syv milliarder kroner mer på nasjonal transportplan ( NTP ) enn regjeringen.
DB170610 Sivertsen forklarer at Ap for det første flytter på 51,3 milliarder kroner i transportplanen, slik at det ikke er « nye » penger som går til Aps løsninger, foruten de varslede sju milliardene ekstra i NTP .
DB170610 Ap skal bruke sju milliarder kroner mer på Nasjonal transportplan ( NTP ).
AP170609 I juni 2009 innlemmet Stortinget prosjektet 'ny E6 fra Elstad i Ringebu kommune til Otta' i Nasjonal Transportplan ( NTP ) for perioden 2010 - 2019.
AP170608 Om få dager behandles Regjeringens forslag til ny Nasjonal transportplan ( NTP ) i Stortinget, der det er satt av 312 milliarder til jernbane mellom 2018 og 2029.
VG170606 Samlet sett er NTP et samfunnsøkonomisk tapsprosjekt med negativ nytte.
VG170606 Samlet netto nytte for de nye prosjektene som startes opp er beregnet til minus 179 milliarder kroner », skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) i stortingsmeldingen om NTP .
VG170606 Nikolai Astrup ( H ) er leder i Stortingets transportkomité og saksordfører for NTP .
VG170606 Nederst i denne artikkelen kan du se hvilke store prosjekter i NTP som er lønnsomme eller ulønnsomme, ut fra transportetatenes beregninger.
VG170606 Nasjonal Transportplan, NTP , har en samlet netto nytteverdi på minus 179 milliarder kroner.
VG170606 Nasjonal Transportplan ( NTP ) rulles ut hvert fjerde år.
VG170606 Mange av de aller største prosjektene i NTP har mange andre effekter som ikke fanges godt nok opp i modellene, sier Astrup til VG.
VG170606 Andre hensyn ¶ NTP skal vedtas i Stortinget mandag 19. juni.
VG170606 - Jeg kan ikke se at det er gjort på noen systematisk måte i NTP , legger han til.
VG170606 - Hvilke andre mål ? - NTP er ikke bare investeringer i vei og jernbane, men også en investering i oppslutning fra velgerne, sier han.
DN170606 « Samlet netto nytte for de nye prosjektene som startes opp er beregnet til minus 179 milliarder kroner », skriver statsråden i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan ( NTP ).
DN170606 Høyres Nikolai Astrup leder Stortingets transportkomité og var saksordfører for NTP .
DB170606 « Samlet netto nytte for de nye prosjektene som startes opp er beregnet til minus 179 milliarder kroner », skriver statsråden i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan ( NTP ).
DB170606 Høyres Nikolai Astrup leder Stortingets transportkomité og var saksordfører for NTP .
AP170606 På grunn av en formulering som ifølge ham ikke er tatt med, i Nasjonal transportplan ( NTP ).
AP170606 I NTP skal jernbanen i perioden 2018 - 2029 få 197 milliarder kroner til investeringer. 115 milliarder er avsatt til drift og vedlikehold.
AP170606 Det er ingenting i NTP som avlyser det, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
AP170606 - Vår klare intensjon er at NTP som vil vedtas også vil holde vedlikeholdet i sjakk, og bidra til å redusere det noe.
AP170606 På grunn av en formulering som ifølge ham ikke er tatt med, i Nasjonal transportplan ( NTP ).
AP170606 I NTP skal jernbanen i perioden 2018 - 2029 få 197 milliarder kroner til investeringer. 115 milliarder er avsatt til drift og vedlikehold.
AP170606 Det er ingenting i NTP som avlyser det, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
AP170606 - Vår klare intensjon er at NTP som vil vedtas også vil holde vedlikeholdet i sjakk, og bidra til å redusere det noe.
AA170606 « Samlet netto nytte for de nye prosjektene som startes opp er beregnet til minus 179 milliarder kroner », skriver statsråden i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan ( NTP ).
AA170606 Høyres Nikolai Astrup leder Stortingets transportkomité og var saksordfører for NTP .
DA170602 Vi ser frem til at Stortinget gjør endelige vedtak om dette i forbindelse med sluttbehandlingen av NTP , sier Rune Hogsnes ( H ), fylkesordfører i Vestfold og leder for Østlandssamarbeidets politiske styringsgruppe for InterCity i en pressemelding.
DA170602 De ville markere overfor Stortinget at det må settes av tilstrekkelig med midler til planlegging og utbygging av de ulike InterCity-strekningene i første periode av ny nasjonal transportplan ( NTP ).
DA170602 - Vi vil forsikre oss om at full InterCity-utbygging blir realisert innen 2032, og for å få til dette må det settes av tilstrekkelig med planleggingsmidler i første periode av NTP .
DA170602 * Det må settes av tilstrekkelige planleggingsmidler i første periode av NTP ( 2018-2021 ) slik at man kan ferdigstille kommunedelplaner og reguleringsplaner på de ulike delstrekningene helt frem til Lillehammer, Skien, Halden og Hønefoss.
DA170601 Arbeiderpartiets stortingsgruppe overkjører lokalpolitikerne i Oslo, og vil ha full utbygging av E18 mellom Oslo og Asker i tråd med regjeringens forslag i NTP .
SA170530 Klimatiltakene i NTP baserer seg på svært usikre forutsetninger når det gjelder innføring av ny teknologi og klimavennlig drivstoff.
BT170530 « Rekordbevilgninger til Hordaland », « Endelig er E16 inne i NTP », « Hordfast skal bygges », « Tunnelene kommer på E134 », « Vestlandet tetter gapet mot Østlandet i kampen om samferdselskronene », « Slutt på Ap/Sps nedprioritering av Vestlandet », « Hordaland er vinneren », « Vedlikeholdsetterslepet skal kuttes ».
BT170530 Dette er noen mulige overskrifter som media kunne valgt da ny Nasjonal transportplan ( NTP ) ble presentert 5. april i år.
DA170524 Statens vegvesen foreslo i 2015 bro som den beste løsningen, men regjeringen sørget i Nasjonal Transportplan ( NTP ) for å legge knuse brotilhengernes håp, og gå for nytt løp.
AP170523 Vi har ikke konkludert på alle detaljene i NTP i stortingsgruppen vår, men vårt standpunkt vil komme klart frem i innstillingen til NTP , sier Heen, og legger til at de er spente på hva Arbeiderpartiet vil mene om saken.
AP170523 Vi har ikke konkludert på alle detaljene i NTP i stortingsgruppen vår, men vårt standpunkt vil komme klart frem i innstillingen til NTP, sier Heen, og legger til at de er spente på hva Arbeiderpartiet vil mene om saken.
AP170523 - Hva vil være Arbeiderpartiet sitt standpunkt om E18 når NTP og den egne proposisjonen behandles på Stortinget før sommeren ?
AP170523 - Det som er vårt standpunkt nå er at dette inngår som en behandling av NTP .
VG170522 - Det ligger an til en behandling av Vegvesenets planer i forbindelse med behandlingen av NTP i Stortinget i juni.
VG170522 Hvis hele E39 blir fergefri i løpet av 20 år, slik Stortingets ambisjon er ifølge Nasjonal Transportplan ( NTP ), vil reisetiden fra Kristiansand til Trondheim reduseres fra dagens 21 timer til 11.
NL170522 Lekkasjer fra den nært forestående Nasjonale Transportplanen ( NTP ), tilsier at Tromsøregionens største infrastrukturelle verkebyll - E8 Brevika Nord - delvis kan bli løst.
DA170522 Avtalesamarbeidet mellom staten og byregionene har endret tema fra bymiljøavtaler under Miljøverndepartementet, via byutviklingsavtaler under Kommunal- og Moderniseringsdepartementet til byvekst under Samferdselsdepartementet som et ledd i gjennomføringen av NTP .
AP170522 Men han viser til NTP .
AA170521 Men planen vår per i dag er at alt skal være klart 31.12.2022, som det står i NTP .
DB170520 - Når Avinor legger planer for utvidelser og endringer av sine flyplasser, er ikke dette en del av NTP .
SA170518 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) viser til at Regjeringen i Nasjonal transportplan ( NTP ) skisserer « et bredt og omfattende arbeid med å utvikle og ta i bruk ny teknologi. » - Gjennom arbeid med lovverk og støtteordninger legges det til rette for uttesting av autonome kjøretøy i Norge, skriver han i en e-post til Aftenposten.
AP170518 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) viser til at Regjeringen i Nasjonal transportplan ( NTP ) skisserer « et bredt og omfattende arbeid med å utvikle og ta i bruk ny teknologi. » - Gjennom arbeid med lovverk og støtteordninger legges det til rette for uttesting av autonome kjøretøy i Norge, skriver han i en e-post til Aftenposten.
DA170516 I sum er det lagt inn 11,7 milliarder kroner i NTP 2018-2029.
DA170516 I sum er det lagt inn 11,7 milliarder kroner i NTP 2018-2029.
BT170515 VINNER, LIKSOM : Hordaland er en av vinnerne i Nasjonal transportplan ( NTP ).
BT170515 Grung trekker i tvil det faktum at differansen mellom bompengegrunnlaget som var lagt til grunn i etatenes grunnlagsdokument fra 2016 og i NTP i 2017 er en regnefeil.
DN170512 - På den ene siden må etaten lage foreløpig anslag for å få et prosjekt inn i en prioriteringsordning ( NTP ).
DN170512 - Enkelt fortalt betyr det at kostnaden som legges til grunn når prosjekter prioriteres i Nasjonal transportplan ( NTP ) er en helt annen enn den reelle kostnaden for prosjektet, sier forsker Morten Welde ved NTNU, som har utarbeidet rapporten.
VG170510 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) « utelukker ingenting » før Nasjonal transportplan ( NTP ) skal opp i Stortinget 19. juni, mens Høyres Nikolai Astrup ikke vil høre om noe annet enn nytt tunnelløp.
VG170510 I stedet foreslår NTP å sette av 4,5 milliarder kr. til nytt undersjøisk tunnelløp.
VG170510 I forarbeidet til NTP lå det en faglig anbefaling fra veimyndighetene om å fase ut tunnelen til fordel for bro.
VG170509 Men da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) la frem NTP var dette rådet utelatt.
AP170509 Før sommerferien skal Stortinget ta avgjørelser for ny Nasjonal transportplan ( NTP ) for 2018 - 2029.
VG170508 Selv om det ikke er tatt stilling til et endelig konseptvalg, er det i NTP satt av 4,5 milliarder kroner til anleggskostnader for bygging av et parallelt løp med oppstart innen 2024.
VG170508 Endelig NTP skal vedtas av Stortinget 19. juni, og vår felles intensjon er å vedta dette da, sier Venstres samferdselspolitiske talsperson, Abid Q.
VG170508 Det er også kun dette vi har prioritert rom for i NTP .
VG170508 - Vi fire partier som har forhandlet fram Nasjonal Transportplan ( NTP ), har vært enige om ny tunnel ved siden av den gamle, forutsatt godkjenning av ESA.
DN170508 Selv om det ikke er tatt stilling til et endelig konseptvalg, er det i NTP satt av 4,5 milliarder kroner til anleggskostnader for bygging av et parallelt løp med oppstart innen 2024.
DN170508 I helgen var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) tydelig på at det er viktig med en klargjøring når NTP skal behandles neste måned : ¶
DN170508 Endelig NTP skal vedtas av Stortinget 19. juni, og vår felles intensjon er å vedta dette da, sier Venstres samferdselspolitiske talsperson, Abid Q.
DN170508 Det er også kun dette vi har prioritert rom for i NTP .
DN170508 - Vi fire partier som har forhandlet fram Nasjonal Transportplan ( NTP ), har vært enige om ny tunnel ved siden av den gamle, forutsatt godkjenning av ESA.
AP170507 - Jeg mener det er viktig at man får klargjort dette når Nasjonal Transportplan ( NTP ) skal behandles.
DB170506 I Nasjonal Transportplan ( NTP ) er det satt av 4,5 milliarder kroner til et nytt tunnelløp.
DB170506 Han håper imidlertid at Stortinget vil treffe en beslutning når NTP skal behandles i juni.
DB170506 - Jeg mener det er viktig at man får klargjort dette når Nasjonal Transportplan ( NTP ) skal behandles.
DB170506 I Nasjonal Transportplan ( NTP ) er det satt av 4,5 milliarder kroner til et nytt tunnelløp.
DB170506 Han håper imidlertid at Stortinget vil treffe en beslutning når NTP skal behandles i juni.
DB170506 - Jeg mener det er viktig at man får klargjort dette når Nasjonal Transportplan ( NTP ) skal behandles.
DB170506 Da Solvik-Olsen la fram Nasjonal transportplan ( NTP ) for 2018-29 for en måned siden, gikk det fram at bompengene som er omfattet av planen, beløper seg til 131 milliarder kroner, eller 10,9 milliarder i året.
DA170506 I Nasjonal Transportplan ( NTP ) er det satt av 4,5 milliarder kroner til et nytt tunnelløp.
AP170506 I Nasjonal Transportplan ( NTP ) er det satt av 4,5 milliarder kroner til et nytt tunnelløp.
AP170506 Han håper imidlertid at Stortinget vil treffe en beslutning når NTP skal behandles i juni.
AP170506 - Jeg mener det er viktig at man får klargjort dette når Nasjonal Transportplan ( NTP ) skal behandles.
AA170506 I Nasjonal Transportplan ( NTP ) er det satt av 4,5 milliarder kroner til et nytt tunnelløp.
AA170506 Stortinget har nå NTP til behandling og skal gi sine signaler, sier Solvik-Olsen.
AA170506 Men selv om det ligger midler inne til prosjektering og bygging av et nytt tunnelløp i NTP , betyr ikke det at avgjørelsen i realiteten er fattet og at det ikke broalternativet er dødt.
AA170506 I NTP har regjeringen satt av 4,5 milliarder kroner til et nytt tunnelløp.
AA170506 - Jeg mener det er viktig at man får klargjort dette når Nasjonal Transportplan ( NTP ) skal behandles.
AA170506 - Da vi la fram NTP var det ikke fattet noen avgjørelse, men vi la inn det et nytt tunnelløp minimum ville koste.
AA170506 NTP skal behandles i Stortinget i juni.
AA170506 I Nasjonal Transportplan ( NTP ) er det satt av 4,5 milliarder kroner til et nytt tunnelløp.
AA170506 Han håper imidlertid at Stortinget vil treffe en beslutning når NTP skal behandles i juni.
AA170506 - Jeg mener det er viktig at man får klargjort dette når Nasjonal Transportplan ( NTP ) skal behandles.
DA170505 - Vi vil bygge mer jernbane enn noen regjering har gjort på over 50 år, uttalte han ved framleggelsen av NTP .
SA170503 ) hilser på Hans Fredrik Grøvan ( KrF ), Morten Stordalen ( Frp ), Abid Raja ( V ) og Nikolai Astrup ( H ) under fremleggelsen av NTP 2018-2029.
BT170427 NHO-sjefen er også kritisk til at regjeringen i NTP ikke sier ett ord om at planleggingstiden kan halveres fra ti til fem år, noe hun mener kan skje blant annet gjennom økt bruk av statlige planer, strammer tidsfrister og stikkprøvebasert kvalitetssikring.
BT170427 Men strekningene det her er snakk om, er så viktige at regjeringen burde ha funnet rom for å prioritere dem i den første seksårsperioden av NTP , sier Skogen Lund.
BT170427 - Vi er jevnt over godt fornøyd med ambisjonsnivået og prioriteringene i NTP , men mange viktige veistrekninger er skjøvet for langt frem i tid, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund til NTB.
AA170423 Regjeringen går dessverre inn for å få vedtatt Nasjonal Transportplan ( NTP 2018-2029 ).
DA170420 - Generelt settes det ikke i gang nye utredningsarbeider før NTP er behandlet og det kommer konkrete bestillinger fra Samferdselsdepartementet, sier kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet.
DA170420 - Direktoratet skal jo også utarbeide et handlingsprogram til NTP i løpet av året, der en går mer i detalj, tilføyer han.
AA170419 I tillegg må vi jobbe for å få tilbake til de 300 millioner kroner som lå inne i NTP fra forrige periode på Sluppen bru.
AA170419 - Hvorfor er det ikke lagt inn penger til ny Sluppen bru i første periode av NTP ?
BT170417 Statssekretær Tom-Christer Nilsen ( H ) sier feilen gjorde det vanskeligere å få inn prosjekter fra Hordaland i NTP .
BT170417 Men det viktigste er at grunnlaget er riktig for NTP .
BT170417 Men det gjelder kun hvis man ser på hele 12-årsperioden for NTP .
BT170417 Men da statsminister Erna Solberg ( H ), sammen med Frp, Venstre og KrF presenterte sitt forslag til NTP på Arna stasjon 28. februar i år, var plutselig prosjektet skjøvet ut til andre periode, en gang mellom 2024 og 2030.
BT170417 Har disse regnefeilene fått konsekvenser for prioriteringen i NTP ?
BT170417 Fakta : NTP 2018 - 2029 ¶
BT170417 Da fagetatene presenterte sine forslag til Nasjonal transportplan ( NTP ) våren 2016, lå for eksempel prosjektet E16/Vossabanen inne med byggestart i den første perioden fra 2018 til 2024.
BT170417 - I all sin bortforklaring i NTP så skyver Solvik-Olsen & Co disse byråkratene og fagetatene foran seg og skylder på dem.
BT170417 - Har disse regnefeilene fått noen konsekvenser for prioriteringen i NTP ?
BT170417 periode ) ble prioritert før Nyborgtunnelen i NTP vet bare de som satt rundt forhandlingsbordet, blant dem statssekretær Tom-Christer Nilsen ( H ).
AP170417 Ifølge NTP skal alle norske linjer være bygget ut med ERTMS i 2032.
AP170417 Fakta : Dette skriver Regjeringen om Europas nye supersignalsystem i sitt ferske forslag til ny Nasjonal transportplan ( NTP ) ¶
AP170415 Én av gladnyhetene i NTP er at arbeidet her starter i 2018.
AP170414 I NTP er det satt av 4,5 milliarder kroner til et nytt tunnelløp.
AP170414 Han sier det ikke er sendt noen formell søknad til ESA, slik det ble lagt fram for mediene i forkant av regjeringens presentasjon av Nasjonal transportplan ( NTP ) 5. april.
AP170414 NTP skal behandles i Stortinget i juni.
AA170412 Pengene ligger i den nye Nasjonal Transportplan ( NTP ) som ble lagt frem onsdag i forrige uke, og skal gå til forsterking eller utskifting av svake bruer som er til hinder for tømmertransporten.
AA170412 - Fylkeskommunen har gått foran, og nå får vi enda mer drahjelp fra NTP , sier Moe til Adresseavisen. 300 millioner ¶
SA170410 Når vi leser NTP må vi huske hvor heftige klimamål regjeringen har for transportsektoren i Norge.
SA170410 Etter en mengde regisserte lekkasjer ble Nasjonal transportplan ( NTP ) lagt fram 5. april.
SA170410 Dette er bare noen av eksemplene som viser at NTP ikke samsvarer ordentlig med klimamålene som er satt.
SA170410 DEBATT : Prioriteringene i Nasjonal transportplan ( NTP ) stemmer ikke overens med klimamålene våre, hverken i Rogaland eller resten av landet.
SA170410 NTP er en slags prioritert ønskeliste over samferdselsprosjekter som regjeringen ønsker å gjennomføre i løpet av de kommende 12 årene.
SA170410 | NTP : Dette gjelder Rogaland ¶
DB170410 På den annen side roser han regjeringen for å ha satt av 1064 milliarder kroner til samferdsel i NTP .
DB170410 En årsak til at Motors tall er så mye høyere enn samferdselsminister Solvik-Olsens, er at fylkesveiene og bypakkene er unntatt fra NTP , som beskjeftiger seg med riks- og europaveier.
DB170410 - Oslopakke 3 skal bygges til og med 2036, mens NTP gjelder tolvårsperioden 2018-29.
DB170410 ( Dagbladet ) : Da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen onsdag la fram Nasjonal transportplan ( NTP ) for 2018-29, gikk det fram at bompengene som er omfattet av planen, beløper seg til 131 milliarder kroner, eller 10,9 milliarder i året.
DB170410 NTP gir ikke hele bildet av bompengebelastningen, sier Røed, som tidligere har vært kommunikasjonsmedarbeider i Vegvesenet.
BT170410 I tillegg åpner NTP for at kommer det inn privat kapital, kan man starte allerede i første NTP-periode ¶
BT170410 Dagen etter offentliggjøring av NTP møttes partene i vårt felles forhandlingsutvalg igjen BK, HFK, BN, LO, NHO ble enige om å stå fast og samlet på våre innspill.
AP170410 I forslaget til ny Nasjonal transportplan ( NTP ) legger Regjeringen, Venstre og KrF opp til å overkjøre byrådet i Oslo og forliket i Oslopakke 3 fra i fjor.
AP170410 - I NTP onsdag ble det lagt frem nye opplysninger og vurderinger.
AP170410 I forslaget til ny Nasjonal transportplan ( NTP ) legger Regjeringen, Venstre og KrF opp til å overkjøre byrådet i Oslo og forliket i Oslopakke 3 fra i fjor.
AP170410 - I NTP onsdag ble det lagt frem nye opplysninger og vurderinger.
BT170409 I den nye NTP er det Østlandet og delvis Sørlandet som stikker avgårde med det meste av vei-og baneprosjekter.
BT170409 april ble Nasjonal transportplan ( NTP ) for de neste 12 år presentert, og det ble som vi fryktet.
DB170408 Oslo og Akershus etterlyser penger til T-banetunnel i Norsk transportplan ( NTP ) som regjeringen la fram onsdag.
DB170408 I NTP fikk Oslo og Akershus seks milliarder kroner til Fornebubanen, og nesten åtte milliarder til den nye metrotunnelen som skal stå klar om 15 år.
AP170408 Oslo og Akershus etterlyser penger til et nytt signal- og styringssystem i Norsk transportplan ( NTP ) som regjeringen la fram onsdag.
AP170408 I NTP fikk Oslo og Akershus seks milliarder kroner til Fornebubanen, og nesten åtte milliarder til den nye metrotunnelen som skal stå klar om 15 år.
AP170408 Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen ( Ap ) reagerer på at ingenting er satt av i NTP til et nytt signal- og styringssystem til T-banetunnel gjennom Oslo, som hadde kunnet øke kapasiteten med 25 prosent.
DN170407 « I første seksårsperiode vil fornyingsinnsatsen i hovedsak rettes mot å innfri tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene », heter det i ny NTP .
DN170407 Skulle vi oppfylle alle krav og klager som er kommet frem, måtte rammen for ny NTP vært 2000, ikke 1000 milliarder kroner, som vi legger opp til, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da planen ble lagt frem.
DN170407 Regjeringen foreslår å bruke nær 57 milliarder kroner i årene 2018 - 2023 på 126 større veiinvesteringsprosjekter som er spesielt omtalt i NTP .
DN170407 Ambisjonene både for veiutbygging og skredsikring er over 50 prosent høyere i årene 2024 - 2029 enn i de første seks årene av ny Nasjonal transportplan ( NTP ).
BT170407 KREVER MER : Erna Solberg og samarbeidspartnerne Terje Breivik, Helge André Njåstad og Knut Arild Hareide skapte store forventninger da de presenterte lekkasjer fra NTP på stasjonen i Arna 28.februar.
BT170407 Stortingsmeldingen om Norsk transportplan 2018-2029, omtalt som NTP , er nå fremmet av Regjeringen.
BT170407 Send innlegg til debatt@bt.no og følg oss på Facebook ! | NTP burde imponere Hordaland ¶
BT170407 Men nå er det slik at NTP er en stortingsmelding.
BT170407 Jo mer man leser i NTP , dess mer imponert blir man.
BT170407 I den nå fremlagte NTP , er det foreslått at det skal bevilges over 53 milliarder kroner til Hordaland fylke i 12-års- perioden.
BT170407 Det er derfor mitt håp at alle vi som er gitt et ansvar, uansett partitilhørighet, evner å fokusere på alle de positive sidene ved NTP i vårt fylke, og at vi sammen kan dra prosjektene frem til bevilgning og realisering, og selvsagt så snart som mulig.
BT170407 NTP : Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen la frem stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan for 2018-2029 5. april i Oslo.
BT170407 Prosjektet er nesten like stort som hele den forrige NTP for Hordaland.
BT170407 For Hordaland er fylket som får mest av alle i den nye nasjonale transportplanen ( NTP ).
SA170406 kandidat for MDG Rogaland og talsperson for Grønn ungdom, er ikke nådig i sine klimavurderinger av Nasjonal transportplan ( NTP ).
DB170406 Nasjonal transportplan ( NTP ) er beryktet for å være en øvelse der politikerne « hilser hjem » til velgerne i sitt distrikt.
DB170406 Dermed er størrelsen på NTP nå vokst til svimlende 1032 milliarder kroner i perioden planen dekker - 2018 til 2029.
DA170406 Derfor tar regjeringen en rekke grep i NTP 2018-2029, blant annet følgende : ¶
DA170406 - Regjeringen har i fire år somlet med å inngå bymiljøavtaler, og nå unnlater de i NTP å utvide ordningen til flere byer.
DA170406 - NTP må legge planer, ikke bare for asfalt, men også for lading.
BT170406 Onsdag la samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) frem forslag til Nasjonal Transportplan ( NTP ) for årene 2018 - 2029.
BT170406 Mange prosjekter skal inn i NTP , og statsbudsjettene fremover vil kreve mye penger til samferdsel.
AP170406 Den tidligere samferdselsministeren er ikke det minste forundret over at de fire vestlandsfylkene er de som kommer dårligst ut på investeringer i den første perioden av regjeringens forslag til Nasjonal transportplan ( NTP ).
AP170406 Den tidligere samferdselsministeren er ikke det minste forundret over at de fire vestlandsfylkene er de som kommer dårligst ut på investeringer i den første perioden av regjeringens forslag til Nasjonal transportplan ( NTP ).
VG170405 Om man skal kritisere de blåblå for noe, så er det at NTP er blitt mye mindre av et prioriteringsverktøy.
VG170405 Og i går la samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen endelig frem Nasjonal transportplan ( NTP ) hvor regjeringen og støttepartiene har blitt enige om at de vil bruke en billion kroner på samferdsel de neste 12 år.
VG170405 NAF vil ha ny debatt om finansieringen av nye veier når regjeringen i ny nasjonal transportplan ( NTP ) legger opp til at bilistene skal betale rekordbeløp.
VG170405 Statsminister Erna Solberg ( H ) lovet 1000 milliarder til NTP de kommende tolv årene, men det er foreløpig ikke klart hvor pengene skal hentes inn.
VG170405 Regjeringen lanserer også en bompengereform i NTP .
VG170405 Regjeringen har de siste månedene presentert løfter om både satsing på både jernbane, vei og luftfart som kommer frem i Nasjonal transportplan ( NTP ) 2018 - 2029.
VG170405 Frp skulle gjerne sett at NTP var helt uten bompenger, men vi er fornøyd med å redusere bompengeandelen fra 35 prosent til 29 prosent i kommende periode, sier Frps Morten Stordalen på pressekonferansen om NTPen.
VG170405 Fakta om Nasjonal transportplan ( NTP ) ¶ * NTP er en plan som gjelder for tolv år for transport i Norge.
VG170405 Fakta om Nasjonal transportplan ( NTP ) ¶
VG170405 * NTP for perioden 2018 - 2029 legges frem 5. april 2017.
VG170405 Til nå har man klart å overoppfylle NTP , men det er fordi staten har hatt god råd på grunn av oljefondet.
VG170405 Statsminister Erna Solberg ( H ) lovet 1000 milliarder til NTP de kommende tolv årene, men det er foreløpig ikke klart hvor pengene skal hentes inn.
VG170405 Regjeringen har presentert løfter om både satsing på både jernbane, vei og luftfart som kommer frem i Nasjonal transportplan ( NTP ).
VG170405 I NTP får Statens vegvesen ifølge avisen penger til et tunnelløp nummer to.
VG170405 Det settes av to millioner kroner i NTP til utredningen.
VG170405 Bompengeandelen i forrige NTP var på rundt 43 prosent, og ifølge Solvik-Olsen skal den nå « begynne på tallet 3 ».
SA170405 På tross av lønnsomheten, på tross av alle fagre intensjoner fra alle myndigheter følger det ingen midler i NTP i første del.
SA170405 FOTO : Alliance Arkitekter ¶ | NTP - den gode, den dumme og den grusomme ¶
SA170405 Det er nærliggende å ty til en veldig fri omskrivning av Sergio Leones legendariske filmtittel fra 1966 ; « Den gode, den dumme og den grusomme » - når vi skal beskrive utfallet av NTP for Rogaland sin del.
SA170405 Den gode : Den virkelig gode nyheten for Rogaland er teknisk sett ikke en del av NTP i det hele tatt.
SA170405 DEBATT : I dag legges Nasjonal transportplan ( NTP ) frem.
SA170405 | Sjekk listen : Dette får Rogaland i Nasjonal transportplan ( NTP ) ¶
SA170405 Her er NTP Rogaland.
FV170405 Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor er blant etatene som legger frem sine forslag til prioriteringer for neste NTP .
FV170405 Fakta : Fakta om NTP ¶ NTP er en plan som gjelder for tolv år for transport i Norge.
FV170405 Fakta : Fakta om NTP
FV170405 NTP for perioden 2018 - 2029 legges frem for Stortinget våren 2017.
DN170405 « Veiprising » - høyere bomavgifter i rushtider - er imidlertid listet opp i NTP som mulig tiltak.
DN170405 Utsatt i forhold til gjeldende NTP for 2014 - 23 blir også ytre del av Inter City-utbyggingen.
DN170405 Ny NTP inneholder et mål om å bruke 18 milliarder kroner på godstiltak på jernbane - av i alt 272 milliarder i jernbaneinvesteringer.
DN170405 Ny NTP er behandlet i regjeringen - med finansministeren til stede og sett i forhold til milliard-behov i langtidsplan for forsvar, i helsevesen og i skole.
DN170405 Men alle jernbaneprosjektene for øvrig som ligger i dagens NTP med penger holder fremdriften som planlagt, sier samferdselsministeren.
DN170405 Da Nasjonal transportplan ( NTP ) for årene 2018-2023 ble lagt frem onsdag, kunne samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skryte av store bevilgninger til mange nye prosjekter.
DN170405 Lekkasjene har flommet fra Nasjonal transportplan ( NTP ) de siste ukene og månedene.
DN170405 Hvordan NTP skal bidra til reduserte utslipp og hva slags krav som bymiljøavtalene stiller til trafikkreduksjon er andre spørsmål.
DN170405 - Det blir viktig å se hvilke prosjekter som tidligere har vært inne i NTP , som nå har ramlet ut.
DB170405 Veksten kommer i NTP kommer ene og alene fordi vi prioriterer penger over statsbudsjettet, forklarte han.
DB170405 Solvik-Olsen beklaget delvis bompengebruken, men presiserte at han bruker mindre bompenger enn forgjengerne : Bompengeandelen er på 20 prosent i den nye transportplanen, fire prosent mindre enn i den forrige NTP .
DB170405 Det meddelte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) da han i ettermiddag presenterte landets nye nasjonale transportplan ( NTP ).
DB170405 - Bompengenivået i NTP ligger uendret i forhold til tidligere.
DB170405 I starten av mars kom regjeringen med en orientering om NTP , som blant annet handlet om ny Oslotunnel, ferdigstilling av Intercity-triangelet på Østlandet og det ytre Intercity-triangelet som skal gå til Lillehammer, Halden og Skien.
DB170405 Gudbrandsdølen Dagningen skriver at begge de to resterende etappene ifølge NTP 2014-2023 skulle ha byggestart i 2019, og hele strekningen skulle etter planen stå klar i 2021.
DB170405 - Stortinget har i forbindelse med vedtak om bompengefinansiering av E6 Ringebu - Otta og NTP 2014-2023 lovet at E6 mellom Ringebu og Otta skulle bygges ferdig innen 2023.
DB170405 - Regjeringens forslag til Nasjonal transportplan ( NTP ) for perioden 2018-2029 er en gedigen skuffelse og et alvorlig løftebrudd.
DB170405 - Får vi ikke penger i NTP nå, viser det at det ikke er noen satsing på distriktsnorge.
DB170405 ( Dagbladet ) : Klokka 12.00 i dag la regjeringen fram ny Nasjonal transportplan ( NTP ) i sin helhet.
DB170405 NTP viser bompengeinntekter på 131 milliarder ¶
DB170405 Veksten kommer i NTP kommer ene og alene fordi vi prioriterer penger over statsbudsjettet, men det er også en bompengeandel i bunn, sier Solvik-Olsen, som legger til at han « ikke er glad i bompenger ».
DB170405 Det kommer fram når samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) legger fram ny Nasjonal transportplan ( NTP ) i dag.
DB170405 - Regjeringen fortjener skryt for at de i NTP setter ambisiøse mål for innføring av utslippsfrie kjøretøy.
DA170405 LES OGSÅ : Fornøyd og skuffet over NTP
DA170405 LES OGSÅ : Fornøyd og skuffet over NTP
BT170405 PLANLEGGER : Regionsjef Helge Eidsnes i veivesenet og statssekretær Tom-Christer Nilsen ( H ) i Samferdselsdepartementet presenterte Hordalands prosjekter i NTP på et møte i regi av Bergen næringsråd onsdag.
BT170405 MISFORNØYD : NHO-direktør og Høyre-medlem Tom Knudsen har lave forventninger til regjeringens NTP .
BT170405 HAR EN PLAN : Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen presenterte NTP onsdag.
BT170405 Med dagens offentliggjøring av NTP , vil englene mellom Bergen og Voss ha nok å gjøre i mange år fremover.
BT170405 Dagens offentliggjøring av NTP var ikke oppløftende lesing for reisende mellom Bergen og Voss. 30 dødsulykker og 338 skred på strekningen Bergen-Voss på 17 år er tydeligvis ikke nok for å prioritere dette prosjektet.
AP170405 Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor er blant etatene som legger frem sine forslag til prioriteringer for neste NTP .
AP170405 Fakta : Fakta om NTP ¶ NTP er en plan som gjelder for tolv år for transport i Norge.
AP170405 Fakta : Fakta om NTP
AP170405 NTP for perioden 2018 - 2029 legges frem for Stortinget våren 2017.
AP170405 Regjeringen setter ny rekord i NTP med prosjekter for over en billion kroner mot 2029.
AP170405 Onsdag ble Nasjonal transportplan ( NTP ) lagt frem.
AP170405 I Nasjonal transportplan ( heretter NTP ) legges det inn penger til planlegging av Ahusbanen og en tverrforbindelse i Groruddalen.
AP170405 Et prosjekt som er med i NTP , er avhengig av politiske prioriteringer og finansiering på statsbudsjettet de neste årene.
AA170405 Som tidligere skrevet er det satt av 3,6 milliarder kroner i NTP til elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen.
AA170405 Over én milliard kroner er satt av i NTP til bygging av ny Sluppen bru.
AA170405 Da sa Statens vegvesen at de ville avvente å inngå kontrakter for videre prosjektering og byggeplanlegging til en ny finansieringsplan er vedtatt i Nasjonal transportplan ( NTP ).
VG170404 SELFIE-TID : Abid Raja sikrer seg en selfie sammen med Erna Solberg, Trine Skei Grande, Ketil Solvik-Olsen og Siv Jensen da deler av Nasjonal Transportplan NTP ble presentert på Oslo S tidligere i år.
VG170404 Fakta om Nasjonal transportplan ( NTP ) ¶ * NTP er en plan som gjelder for tolv år for transport i Norge.
VG170404 Fakta om Nasjonal transportplan ( NTP ) ¶
VG170404 * NTP for perioden 2018 - 2029 legges frem 5.april 2017.
DN170403 En stor utbygging av deler av E16 fra Kløfta mot Kongsvinger og Sverige blir prioritert ned i ny Nasjonal transportplan ( NTP ).
AA170403 Heller ikke på onsdag, når Nasjonal Transportplan ( NTP ) skal legges fram i sin helhet, vil det komme noen avgjørelse.
AA170402 Nå har Venstre også fått klarsignal for at dobbeltspor i tunnel skal inn i Nasjonal Transportplan ( NTP ) som legges frem onsdag.
AA170402 For når NTP legges frem 5.april vil følgende verbal formulering være med.
AA170402 Den endelige bekreftelsen på at dobbeltsporet kommer inn i NTP fikk han under Venstres landsmøte.
BT170401 Regjeringen og samarbeidspartiene har kommet med forslag til innbyrdes prioritering av de forskjellige prosjektene i Nasjonal transportplan ( NTP ).
BT170401 Men det er ting som tyder på at det i forbindelse med de prioriteringene i NTP har gått litt raskt i svingene.
BT170401 Helt frem til pressekonferansen på Arna, hvor forslagene til prioriteringer i NTP ble presentert, hadde vi tro på at tingene gikk i riktig retning.
AP170401 Videre innsats for kjernefysisk nedrustning må skje innenfor rammen av Ikke-spredningsavtalen ( NTP ).
AP170401 Videre innsats for kjernefysisk nedrustning må skje innenfor rammen av Ikke-spredningsavtalen ( NTP ).
AA170401 I Nasjonal transportplan ( NTP ) har Stortinget gått inn for at staten skal betale halvparten av kostnadene ved kollektivprosjekter som ny T-banetunnel i Oslo og bybanen i Bergen.
DA170331 I alt har godspakken i Nasjonal transportplan ( NTP ) en ramme på 18 milliarder kroner fra 2018 og fram til 2029.
BT170330 En kostnadssprekk på fem milliarder kroner er opplyst som hovedårsaken til at de borgerlige partiene ikke klarte å finne plass til vei- og baneprosjektet Arna-Stanghelle i første periode av Nasjonal transportplan ( NTP ).
DA170329 - NTP rulleres hvert fjerde år, så dermed blir det naturlig å ta stilling til dette våren 2021.
BT170329 Regjeringen kunngjorde da at byggingen av ny E16 mellom Arna og Stanghelle blir forskjøvet til andre periode av NTP , med en forventet byggestart etter 2024.
BT170329 Med flere betente samferdselssaker knyttet til den nært forestående fremleggingen av Nasjonal transportplan ( NTP ), var det debatten om E16-strekningen mellom Bergen og Voss som dominerte samtalen.
DA170328 Av denne summen kommer 2,4 milliarder i friske midler i NTP .
DA170325 - Framtidige NTP
VG170324 Forslaget kommer fram i nasjonal transportplan ( NTP ).
AP170324 Pengene til prosjektet blir lagt inn i Nasjonal transportplan ( NTP ) fra 2024, ifølge stortingsrepresentant Kenneth Svendsen ( Frp ).
AA170324 Pengene til prosjektet blir lagt inn i Nasjonal transportplan ( NTP ) fra 2024, ifølge stortingsrepresentant Kenneth Svendsen ( Frp ).
DA170323 Regjeringen og samarbeidspartiene KrF og Venstre skal legge fram sitt forslag til Nasjonal transportplan ( NTP ) før påske.
AP170323 Regjeringen legger om kort tid frem sitt forslag til Nasjonal transportplan ( NTP ) for 2018 - 2029.
BT170322 NYE TONER : Statsminister Erna Solberg lover ingenting, men sier hun er klar for å diskutere prioriteringene med Venstre og KrF i NTP .
BT170322 Da er jo det sånn å forstå at den enigheten som de hadde om hele NTP ikke er helt fastspikret likevel.
DN170320 Signalene om når og hvor mye som bevilges, kommer i beste fall i NTP før påske.
DN170320 Ny Nasjonal transportplan ( NTP ) som legges frem om få uker vil ha Rv7 over Hardangervidda som stamåre for person- og turisttrafikk mellom Oslo og Bergen.
AP170320 Her får du full oversikt over hva som egentlig er nytt, og hva som er varslet før, av det Regjeringen og støttepartiene V og KrF har sagt om NTP 2018 - 2029.
BT170319 Selv om regjeringspartiene Høyre og Frp er kommet til enighet med KrF og Venstre om NTP , er den ikke endelig vedtatt i Stortinget ennå.
BT170319 Men når prosjektene blir dyrere, er det krevende å sette sammen en hel NTP .
BT170319 Hun påpeker også at man gjennom denne regjeringens forslag til NTP , har fått strekningen inn i planen for første gangen.
BT170319 Dette må vi få til i første periode av NTP .
BT170319 - Den dagen presenterte jeg dette som en milepæl, og viste til at prosjektet for første gang var kommet inn på NTP .
BT170316 « Jernbanedirektoratet har ikke sendt noen « signaler » ut over det som fremgår av etatenes grunnlagsdokument til NTP .
DA170314 Regjeringen har varslet at forslaget til NTP for 2018-2029 vil foreligge før påske.
DA170314 Da regjeringen og dens støttepartier presenterte deler av NTP 2018-2029 på Oslo S nylig, lovte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) en stor satsing på mer gods « over på kjøl og over på jernbane ».
DA170313 Så langt har regjeringen likevel ikke sagt noe om jordvern i sine omfattende lekkasjer fra kommende NTP .
DA170313 - Hvorfor er det viktig at det blir sagt noe om jordvern i den fullstendige versjonen av NTP som skal foreligge før påske ?
BT170313 Dette er de nye kostnadene som fremkommer i NTP ( Nasjonal transportplan )-dokumentet.
DA170310 Allerede før regjeringen begynte å lekke fra NTP , var det klart hvilken vei det ville gå.
AA170308 Høyre, Frp, KrF og Venstre er ifølge Adresseavisen enige om å prioritere bygging av ny godsterminal i første periode av Nasjonal Transportplan ( NTP ), som skal behandles av Stortinget i juni.
AA170308 Brattøra er den fineste tomta i byen, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) som i en årrekke har kjempet for å få godsterminalen inn i NTP som stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag. ( ©NTB ) ¶
AP170307 Mange snakker og skriver som om prosjektene som er med i Nasjonal transportplan 2018 - 2029 ( NTP ) betyr at de faktisk skal gjennomføres.
DN170306 Venstres Abid Raja kunne fortelle at samarbeidspartiene er blitt enige om å legge inn 6 milliarder kroner til Fornebubanen i NTP , skriver Budstikka.
DN170306 Nasjonal transportplan ( NTP ) for 2018 til 2029 legges fram for Stortinget før påske, men representanter for samarbeidspartiene har i mange dager allerede reist landet rundt for å presentere enkelte detaljer.
DB170305 Å presentere deler av NTP før helheten er en etablert praksis i norsk politikk, som Arbeiderpartiet ivrig benyttet seg av, utdyper statssekretæren, som avslutter med følgende sleivkommentar til Ap-veteranen : ¶
DB170305 På samme måte vet vi ingenting om hvilke prosjekter som ikke er prioritert i NTP , eller for eksempel graden av bompengefinansiering.
DB170305 ( Dagbladet ) : En smilende Erna Solberg ( H ) og samferdselsminister Ketil Solvik- Olsen ( Frp ) presenterte torsdag deler av Nasjonal Transportplan ( NTP ) foran pressekorpset på Oslo S, flankert av Venstre-leder Trine Skei Grande og transportpolitiker Abid Raja ( V ), KrF-leder Knut Arild Hareide og Frp-leder Siv Jensen.
BT170304 Selv om hele NTP ikke er lagt frem eller vedtatt ennå, er det nå klart at den totale rammen vil være på nesten 1000 milliarder.
BT170304 Når omfattende planer som NTP kommer i tillegg, blir det ikke lett å være finansminister i fremtiden.
BT170304 Men den prioriteringen blir gjort i en slags bevisstløs tilstand ; de som sitter i forhandlingene om NTP og Forsvarets langtidsplan har ikke helsebudsjettet for 2025 i hodet.
BT170304 Med en ramme på 1000 milliarder, er det ikke mange reelle prioriteringer i NTP .
BT170304 Gjennom for eksempel Nasjonal Transportplan ( NTP ) og langtidsplanen for Forsvaret, setter Stortinget nå av fremtidens milliarder til spesifikke saker.
BT170304 De presenterte et knippe av satsingene som vil få plass i NTP , som vil bli lagt frem før påske.
BT170304 Eter at den rødgrønne regjeringen i åtte år ikke hadde tatt noen grep for å prioritere verken Bergensbanen eller E16, slang de inn en symbolsk halvannen milliard på tampen til Ringeriksbanen i siste periode av inneværende NTP , som eneste vesentlig tiltak.
VG170303 TOG RULER : Abid Raja sikrer seg en selfie med Erna Solberg, Trine Skei Grande, Ketil Solvik-Olsen og Siv Jensen da deler av Nasjonal Transportplan NTP ble presentert på Oslo S.
DB170303 I går toppet det seg under en pressekonferanse på Oslo S der statsministeren sa at regjeringen vil bruke 1000 milliarder - en billion - i Nasjonal transportplan ( NTP ) de neste tolv åra.
DA170303 Samtidig etterlyser hun et klimaregnskap for NTP .
DA170303 Jernbanepakken i NTP når derfor « et helt nytt nivå ».
DA170303 I stedet ble det en repetisjon av de siste dagenes lekkasjer til ulike medier : ¶ NTP for kommende 12-årsperiode blir på nær 1.000 milliarder kroner, eller 1 billion, for den som foretrekker det.
DA170303 I forkant av gårsdagens pressekonferanse på Oslo S spurte Dagsavisen Avinor hva slags forhåpninger man der har til NTP for perioden 2018-2029.
DA170303 Hva som ellers ble sagt om NTP av Erna, Siv, Ketil, Trine og Knut Arild ?
DA170303 Han mener det er likegyldig om spørsmålet behandles i NTP eller Avinors eiermelding, fordi også dette styringsdokumentet, i likhet med NTP , skal behandles i Stortinget.
DA170303 Han mener det er likegyldig om spørsmålet behandles i NTP eller Avinors eiermelding, fordi også dette styringsdokumentet, i likhet med NTP, skal behandles i Stortinget.
DA170303 En tredje rullebane på Gardermoen blir omtalt flere steder i grunnlagsdokumentet for NTP 2018-2029, som regjeringen sendte ut på høring i fjor.
DA170303 En grunn til at alt om luftfart var fraværende under pressekonferansen, er at det største stridstemaet er fjernet fra kommende NTP .
DA170303 Det vil ennå kunne gå noen uker før regjeringen og samarbeidspartiene blir helt enige om hele NTP fram mot 2029.
DA170303 Det regjeringen og samarbeidspartiene presenterte på Oslo S, passende nok noen minutter forsinket, var forøvrig ikke NTP i sin helhet.
DA170303 Det at prosjektet nå er tatt ut av NTP , har ingen betydning, ifølge Astrup.
DA170303 - Vi er enig om rammene og hovedtrekkene for NTP .
DA170303 - Men når Siv Jensen står her og snakker om asfalt og Trine Skei Grande samtidig sier at dette er tidenes grønneste NTP , forventer jeg at dette blir fulgt opp med et klimaregnskap, slik at vi får sett klimaeffekten av alle prosjektene.
DA170303 NTP i sin helhet kommer før påske.
BT170303 Tar partiene med forventede bompengeinntekter når de snakker om 1000 milliarder i NTP ?
BT170303 Men det følger ingen penger med NTP .
BT170303 En NTP vil aldri ha fordelt prosjektene helt jevnt etter landsdeler og folketall, men de fleste lokalpolitikere og fylker krever « sin andel » og vel så det.
BT170303 En NTP skal gi prioriteringer for bilveier, gang- og sykkeltiltak, kollektivtrafikk, jernbane, flyplasser, havner og annen sjøfart.
BT170303 En NTP er delt opp i to deler - første periode og andre periode.
BT170303 Det er i utgangspunktet litt forvirrende, fordi en NTP skal rulleres - det vil si at det lages en ny plan - hvert fjerde år.
BT170303 Denne uken er regjeringspartiene Høyre og Frp og samarbeidspartiene KrF og Venstre blitt enige om hovedtrekkene i Nasjonal transportplan ( NTP ) for perioden 2018 - 2029, som BT varslet mandag.
BT170303 NTP er det viktigste styringsdokumentet for norsk samferdsel for de neste 12 årene.
BT170303 Tar partiene med forventede bompengeinntekter når de snakker om 1000 milliarder i NTP ?
BT170303 Men det følger ingen penger med NTP .
BT170303 En NTP vil aldri ha fordelt prosjektene helt jevnt etter landsdeler og folketall, men de fleste lokalpolitikere og fylker krever « sin andel » og vel så det.
BT170303 En NTP skal gi prioriteringer for bilveier, gang- og sykkeltiltak, kollektivtrafikk, jernbane, flyplasser, havner og annen sjøfart.
BT170303 En NTP er delt opp i to deler - første periode og andre periode.
BT170303 Det er i utgangspunktet litt forvirrende, fordi en NTP skal rulleres - det vil si at det lages en ny plan - hvert fjerde år.
BT170303 Denne uken er regjeringspartiene Høyre og Frp og samarbeidspartiene KrF og Venstre blitt enige om hovedtrekkene i Nasjonal transportplan ( NTP ) for perioden 2018 - 2029, som BT varslet mandag.
BT170303 NTP er det viktigste styringsdokumentet for norsk samferdsel for de neste 12 årene.
BT170303 Ikke alt er offentlig fra den kommende NTP , men vi forventer mer som kommer Hordaland og ikke minst Bergen til gode, slik at også byen kan utvikle seg som et godt bo- og arbeids- marked på Vestlandet.
BT170303 Her kan kommuner og private trø til, og vi kan få prosjektet inn i første del av NTP .
BT170303 Forventningene til NTP var store her i Hordaland, et fylke med mange store prosjekt som skal bidra til vekst og utvikling for hele regionen og landet.
BT170303 Det er svært gledelig at Hordaland har fått på plass alle våre fire viktige prosjekt i den kommende NTP .
BT170303 Derfor har vi forventninger til at det i NTP legges opp til flere kryssningspor og økt kapasitet. 2.
VG170302 Venstre-leder Trine Skei Grande peker på at 45 prosent av alle de om lag 1000 milliarder kronene i NTP skal gå til investeringer i jernbane.
VG170302 Statsminister Erna Solberg annonserte tirsdag ettermiddag fire prosjekter i Hordaland som prioriteres i NTP .
VG170302 Fakta om Nasjonal transportplan ( NTP ) ¶ * NTP er en plan som gjelder for tolv år for transport i Norge.
VG170302 Fakta om Nasjonal transportplan ( NTP ) ¶
VG170302 De siste dagene har det vært flere lekkasjer om Nasjonal transportplan ( NTP ), og regjeringen har reist rundt i landet med lovnader om milliarder til vei- og baneprosjekter.
VG170302 * Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor legger mandag fram sine forslag til prioriteringer for neste NTP .
VG170302 * NTP for perioden 2018 - 2029 legges fram for Stortinget våren 2017. ( ©NTB ) ¶
DN170302 Hun peker på at 45 prosent av alle de om lag 1.000 milliarder kronene i NTP skal gå til investeringer i jernbane, og at det er dermed tidenes grønneste og mest fremtidsrettede samferdselsprosjekt.
DN170302 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) understreket at NTP også dreier seg om alle de største veiene gjennom hele landet, men at selv bilpartiet Frp har blitt et togparti.
DN170302 Det er ikke en ferdig NTP , men enigheten er total føler jeg, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på en pressekonferanse på Oslo S torsdag formiddag.
DN170302 Torsdag skal regjeringen og støttepartiene presentere sitt store kompromiss om ny Nasjonal transportplan ( NTP ) for perioden 2018 - 2029.
DN170302 Klokken 09.30 torsdag presenterer regjeringen hele Nasjonal Transportplan ( NTP ) på en pressekonferanse.
DN170302 Jeg minner om at det nå foreslås å bruke over 14 milliarder statlige kroner på strekningen, mot null kroner i NTP fra rødgrønn regjering.
DB170302 Regjeringen orienterte om nasjonal transportplan ( NTP ) på Oslo S torsdag formiddag, nærmere bestemt ved rulletrappen ned til spor 19.
DB170302 Ny NTP blir lagt frem for Stortinget våren 2017 og gjelder for 2018-2029.
DB170302 Hovedtrekkene i nasjonal transportplan ( NTP ) blir kjent i dag, mens detaljer kyttet til økonomi og nærmere konkrete planer blir ikke kjent før nærmere påske.
DB170302 Det som kom fram var at NTP har en ramme på tusen milliarder kroner.
DB170302 Ny NTP blir lagt frem for Stortinget våren 2017 og gjelder for 2018-2029.
DB170302 Hovedtrekkene i nasjonal transportplan ( NTP ) blir kjent i dag, mens detaljer kyttet til økonomi og nærmere konkrete planer blir ikke kjent før nærmere påske.
DB170302 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) understreket at NTP også dreier seg om alle de største veiene gjennom hele landet, men at selv bilpartiet Frp har blitt et togparti.
DB170302 Av denne summen kommer 2,4 milliarder i friske midler i NTP .
DB170302 - Dette er tidenes grønneste og mest framtidsretta NTP .
DB170302 Ordførerne nevner alle at de fremdeles håper at E6 gjennom Gudbrandsdalen står i NTP , bare at det ikke er offentliggjort enda.
DB170302 I forkant av orienteringen lekket også informasjon om andre punkter i NTP gjennom media, som ny Oslotunnel og ferdigstilling av Inercity-triangelet på Østlandet, i tillegg til det ytre Inercity-triangelet helt til Lillehammer, Halden og Skien.
DB170302 Har ennå håp om at E6 står i NTP
DB170302 - Får vi ikke penger i NTP nå, viser det at det ikke er noen satsing på distriktnorge.
DA170302 | Fornøyd og skuffet over NTP
DA170302 | Dette vet vi kommer i NTP
DA170302 Av denne summen kommer 2,4 milliarder i friske midler i NTP .
DA170302 LES OGSÅ : Fornyøyd og skuffet over NTP
DA170302 Gjennom opptil flere forsøk på « lekkasjer » - eller PR-strategi som det også heter - har regjeringen vært landet rundt med godbiter fra Nasjonal transportplan ( NTP ).
DA170302 Det er ikke en ferdig NTP , men enigheten er total føler jeg, sier Solvik-Olsen.
DA170302 - En ny togtunnel under Oslo blir den viktigste nøkkelen til å bygge ut togtilbudet i resten av landet, fastslår Venstre-leder Trine Skei Grande og peker videre på at NTP blir tidenes grønneste og mest framtidsrettede samferdselsprosjekt. | 450.000 til dirigent-prosjekt ved UiS ¶
DA170302 - Dette er historisk, og det er et kjempestort beløp, sa statsminister Erna Solberg ( H ) da de to regjeringspartiene og lederne for støttepartiene orienterte om Nasjonal transportplan ( NTP ) på Oslo S torsdag.
DA170302 Det er ikke en ferdig NTP , men enigheten er total føler jeg, sier Solvik-Olsen.
DA170302 - En ny togtunnel under Oslo blir den viktigste nøkkelen til å bygge ut togtilbudet i resten av landet, fastslår Venstre-leder Trine Skei Grande og peker videre på at NTP blir tidenes grønneste og mest framtidsrettede samferdselsprosjekt.
DA170302 - Dette er historisk, og det er et kjempestort beløp, sa statsminister Erna Solberg ( H ) da de to regjeringspartiene og lederne for støttepartiene orienterte om Nasjonal transportplan ( NTP ) på Oslo S torsdag.
AP170302 Torsdag presenterte regjerings- og støttepartiene deler av Nasjonal Transportplan ( NTP ) på Oslo S.
AP170302 Nå skal det satses nesten like mye på jernbane som på vei, med tanke på hvor mye penger Regjeringen og støttepartiene vil gi til NTP mellom 2018 - 2029.
AP170302 En sammensmelting her lanseres som en nyhet i NTP .
AP170302 Dette var en av nyhetene i NTP : Det kommer penger til denne viktige veien i Troms.
AP170302 ( NTP rulleres hvert fjerde år. ) ¶
AP170302 Torsdag presenterte regjerings- og støttepartiene deler av Nasjonal Transportplan ( NTP ) på Oslo S.
AP170302 Nå skal det satses nesten like mye på jernbane som på vei, med tanke på hvor mye penger Regjeringen og støttepartiene vil gi til NTP mellom 2018 - 2029.
AP170302 En sammensmelting her lanseres som en nyhet i NTP .
AP170302 Dette var en av nyhetene i NTP : Det kommer penger til denne viktige veien i Troms.
AP170302 ( NTP rulleres hvert fjerde år. ) ¶
AP170302 Jeg har på vegne av Venstre fremforhandlet innholdet i NTP med regjeringspartiene og KrF i flere måneder.
AP170302 I mediene dominerer nå saker om nasjonal transportplan ( NTP ).
AA170302 Hun peker på at 45 prosent av alle de om lag 1.000 milliarder kronene i NTP skal gå til investeringer i jernbane, og at det er dermed tidenes grønneste og mest framtidsrettede samferdselsprosjekt.
AA170302 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) understreket at NTP også dreier seg om alle de største veiene gjennom hele landet, men at selv bilpartiet Frp har blitt et togparti.
SA170301 Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) sier til Aftenbladet at Frp, Høyre, KrF og Venstre er enige om å bli enige om Nasjonal transportplan ( NTP ).
SA170301 Partiene er kommet til enighet om Nasjonal transportplan ( NTP ), som ifølge TV 2 har en totalramme på nesten 929 milliarder kroner for de neste tolv årene.
SA170301 Av denne summen kommer 2,4 milliarder i friske midler i NTP .
DA170301 Regjeringens arbeid med Nasjonal Transportplan ( NTP ) er ikke ferdig.
DA170301 Derfor kan ikke ministeren kommentrer NTP for mye.
DA170301 - Vi blir enige om NTP
BT170301 Noen få måneder senere kom også Jernbaneverket og Statens vegvesen med sine forslag til NTP .
BT170301 Partiene er kommet til enighet om Nasjonal transportplan ( NTP ), som ifølge TV 2 har en totalramme på nesten 929 milliarder kroner for de neste tolv årene.
BT170301 Av denne summen kommer 2,4 milliarder i friske midler i NTP .
AA170301 Den endelige NTP blir lagt frem rett før påske. | - Det er svært få biler i Midtbyen ¶
AA170301 - Hvorfor er ikke dobbeltspor inne i NTP ?
AA170301 Partiene er kommet til enighet om Nasjonal transportplan ( NTP ), som ifølge TV 2 har en totalramme på nesten 929 milliarder kroner for de neste tolv årene.
AA170301 Av denne summen kommer 2,4 milliarder i friske midler i NTP .
VG170228 Fakta om Nasjonal transportplan ( NTP ) ¶ * NTP er en plan som gjelder for tolv år for transport i Norge.
VG170228 Fakta om Nasjonal transportplan ( NTP ) ¶
VG170228 * Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor legger mandag fram sine forslag til prioriteringer for neste NTP .
VG170228 * NTP for perioden 2018-2029 legges fram for Stortinget våren 2017. ( ©NTB ) ¶
VG170228 Statsminister Erna Solberg annonserte tirsdag ettermiddag fire prosjekter i Hordaland som prioriteres i ny Nasjonal Transportplan ( NTP ).
VG170228 I forslaget til ny Nasjonal transportplan ( NTP ) for årene 2018-2029 ble de siste strekningene i Intercity-triangelet skjøvet ut av ut av prioriteringslisten.
VG170228 Fakta om Nasjonal transportplan ( NTP ) ¶ * NTP er en plan som gjelder for tolv år for transport i Norge.
VG170228 Fakta om Nasjonal transportplan ( NTP ) ¶
VG170228 - En betydelig del av pengene i NTP kommer til å bli brukt i Hordaland de neste årene.
VG170228 * Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor legger mandag fram sine forslag til prioriteringer for neste NTP .
VG170228 * NTP for perioden 2018 - 2029 legges fram for Stortinget våren 2017. ( ©NTB ) ¶
VG170228 Statsminister Erna Solberg avslørte fire prosjekter i Hordaland som prioriteres i ny Nasjonal Transportplan ( NTP ) som er like rundt hjørnet.
VG170228 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) har tidligere uttalt at NTP vil bli lagt fram før påske.
VG170228 Jeg vet at forventningene til Nasjonal transportplan er store, og jeg tror ikke folk i fylket vil være helt fornøyde før vi bruker alle pengene i NTP her, spøkte statsministeren.
VG170228 Fakta om Nasjonal transportplan ( NTP ) ¶ * NTP er en plan som gjelder for tolv år for transport i Norge.
VG170228 Fakta om Nasjonal transportplan ( NTP ) ¶
VG170228 De fire partienes stortingsgrupper ble hasteinnkalt for å diskutere NTP , og samferdselspolitikerne møttes etterpå for å diskutere de siste innspillene.
VG170228 BT skriver at E39 og Hordfasts kan komme i gang i første periode av NTP , men da med bompenger.
VG170228 - En bedydelig del av pengene i NTP kommer til å bli brukt i Hordaland de neste årene.
VG170228 * Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor legger mandag fram sine forslag til prioriteringer for neste NTP .
VG170228 * NTP for perioden 2018-2029 legges fram for Stortinget våren 2017. ( ©NTB ) ¶
DN170228 Av denne summen kommer 2,4 milliarder i friske midler i NTP .
DN170228 Det sier konsernsjef Rolf Domstein om at bygging av Stad skipstunnel trolig rykker opp på regjeringens prioriteringsliste i ny Nasjonal transportplan ( NTP ).
DN170228 Det blir trolig snudd i den nye NTP for årene 2018 - 2029 som regjeringen legger frem i vår.
DN170228 Regjeringen skal legge frem ny Nasjonal transportplan ( NTP ) for perioden 2018 - 2029 denne våren.
DN170228 I stortingsforhandlingene om ny NTP kjemper nå Frp for reduserte bompengeandeler i nye utbyggingsprosjekter.
DN170228 Statsminister Erna Solberg ( H ) sier de fire borgerlige partiene foreløpig ikke er enige om Nasjonal transportplan ( NTP ), men presenterer flere nyheter tirsdag.
DN170228 Statsminister Erna Solberg ( H ) og representanter fra de tre andre borgerlige partiene presenterer samferdselssatsinger i Nasjonal transportplan ( NTP ) både i Bodø og i Bergen tirsdag, og det var ventet at de fire partiene ville kunngjøre en enighet om den omfattende samferdselsplanen i løpet av dagen.
DN170228 Selve avtalen vil bli presentert på et senere tidspunkt, sier Solberg over telefon fra Bodø, hvor hun tirsdag morgen kunne gi bodøværingene den gledelige beskjeden om at byen får bevilget 2,4 milliarder kroner til en ny flyplass i NTP .
DN170228 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) har tidligere varslet at NTP vil bli presentert før påske.
DN170228 I sitt forslag til Nasjonal transportplan ( NTP ) gikk både Avinor og de andre transportetatene inn for at det skal bygges ny lufthavn i Bodø.
DB170228 I sitt forslag til Nasjonal transportplan ( NTP ) gikk både Avinor og de andre transportetatene inn for at det skal bygges ny lufthavn i Bodø.
DB170228 TV 2 sto der og ville at jeg skulle bekrefte at E8 ligger i NTP .
DB170228 Diskusjonen om E8 og avisa Nordlys eskalerte voldsomt i slutten av januar, da Nordlys skrev at statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom Cato Karslen, ikke kunne garantere at utbyggingen var med i regjeringens forslag til NTP .
DB170228 ( Dagbladet ) : I dag ble det gjort kjent at nye E8 i Ramfjord er med i den nye nasjonale transportplanen ( NTP ).
DA170228 | Full gass for NTP
DA170228 Venstre-nestleder Ola Elvestuen har tidligere uttalt til Dagsavisen at EUs klimamål for Norge må få følger for NTP .
DA170228 Tidligere har det blitt kjent at det skal ha blitt oppnådd enighet mellom de fire partiene om flere sentrale punkter i NTP , slik som finansieringen av den kommende Ringeriksbanen.
DA170228 Selvfølgelig vil klimamålene få konsekvenser for NTP , sa Elvestuen til Dagsavisen i juli.
DA170228 Regjeringen hadde varslet at NTP for perioden 2018 - 2029 ville komme før påske.
DA170228 Men fra andre kilder fikk Dagsavisen opplyst at de borgerlige partiene i går hasteinnkalte til ekstraordinære gruppemøter ene og alene grunnet NTP , og indikerte at det gikk mot enighet.
DA170228 Grunnlagsdokumentet for ny NTP var på høring fra 29. februar til 1. juli i fjor.
DA170228 Fylkeskommuner, interessegrupper, næringsliv og andre ble invitert til å komme med innspill og ønsker under arbeidet med ny NTP .
DA170228 - Vi er i samtaler med de andre partiene om NTP , men ingenting er avklart, sa Astrup til Dagsavisen mandag ettermiddag.
BT170228 Tirsdag ettermiddag la de frem fire samferdselssaker som er viktige for Hordaland og som nevnes i NTP : ¶
BT170228 Som BT skrev mandag, er regjeringspartiene Høyre og Frp blitt enige med samarbeidspartiene i Stortinget, KrF og Venstre, om Nasjonal transportplan ( NTP ).
BT170228 Prosjektet som nå er kommet inn i NTP , Arna-Stanghelle, har en prislapp på 14 milliarder kroner.
BT170228 Når veien nå er inne i NTP , fullfinansiert med statlige midler, og jernbanen er tilnærmet fullfinansiert, sier Breivik at han og de andre partitoppene fra Hordaland nå må kjempe for at byggingen starter tidligst mulig i den neste seksårsperioden.
BT170228 Konkret betyr det at prosjektet er inne i andre periode i NTP , det vil si etter 2024.
BT170228 Helge Andre Njåstad påpeker at E16 ikke var inne i forrige NTP .
BT170228 For E39 og Hordfasts del, kan prosjektet komme i gang i første periode av NTP , men da med bompenger.
BT170228 Etter det BT erfarer vil NTP ikke bli presentert i sin helhet før tett opp til påske.
BT170228 Et annet prosjekt som er kommet inn i NTP , er Ringvei Øst fra Arna til Vågsbotn.
BT170228 Dette er blant tiltakene som ligger inne i NTP .
BT170228 Arna - Stanghelle etter 2024 ¶ NTP er delt opp i to perioder.
BT170228 - Hva tenker du om at Arna - Stanghelle er i andre periode av NTP , det vil si etter 2024 ?
BT170228 - Det er gledelig at E16 er inne i NTP .
BT170228 periode av NTP , altså fra 2024 og utover, er Sotrasambandet inne i den første perioden som går fra 2018.
AA170228 Statsminister Erna Solberg ( H ) delte ut sentrale biter fra Nasjonal transportplan ( NTP ) på Arna stasjon i Bergen tirsdag.
AA170228 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) har tidligere uttalt at NTP vil bli lagt fram før påske.
AA170228 Jeg vet at forventningene til Nasjonal transportplan er store, og jeg tror ikke folk i fylket vil være helt fornøyde før vi bruker alle pengene i NTP her, spøkte statsministeren.
AA170228 De fire partienes stortingsgrupper ble hasteinnkalt for å diskutere NTP , og samferdselspolitikerne møttes etterpå for å diskutere de siste innspillene.
AA170228 Bodø får 2,4 milliarder i NTP til flyplassutbyggingen.
AA170228 I sitt forslag til Nasjonal transportplan ( NTP ) gikk både Avinor og de andre transportetatene inn for at det skal bygges ny lufthavn i Bodø.
AA170228 Ifølge Bergens Tidende vil ikke regjeringen og samarbeidspartiene presentere helheten i NTP før tett opptil påske.
AA170228 Av denne summen kommer 2,4 milliarder i friske midler i NTP .
AA170228 Av denne summen kommer 2,4 milliarder i friske midler i NTP .
VG170227 « TRANSPORTKAMERATENE » : Her er mandagens NTP møte på Stortinget over.
VG170227 Siden slutten av fjoråret har regjeringspartiene og Venstre og KrF hatt samtaler om hvilke prioriteringer som skal gjøres i Nasjonal transportplan ( NTP . ) ¶
VG170227 Samferdselsministeren har tidligere varslet at NTP vil bli lagt fram før påske.
VG170227 I forslaget til ny Nasjonal transportplan ( NTP ) for årene 2018-2029 ble de siste strekningene i Intercity-triangelet skjøvet ut av ut av prioriteringslisten.
VG170227 I fagetatenes forslag til NTP i fjor ble det lagt fram alternativer som spente fra 574 milliarder kroner til 932 milliarder kroner.
VG170227 Grunnlagsdokumentet for ny NTP var på høring fra 29. februar til 1. juli i fjor.
VG170227 Fylkeskommuner, interessegrupper, næringsliv og andre ble invitert til å komme med innspill og ønsker under arbeidet med ny NTP .
VG170227 Alle temaer innenfor NTP skal ha blitt diskutert på gruppemøtene - altså både den totale pengebruken, hvilke samferdselsprosjekter som prioriteres, hvilken rekkefølge de kommer i og fordelingen mellom landsdeler og fylker.
VG170227 « TRANSPORTKAMERATENE » : Her er mandagens NTP møte på Stortinget over.
VG170227 Samferdselsministeren har tidligere varslet at NTP vil bli lagt fram før påske.
VG170227 Mandag kveld møttes regjeringen og KrF og Venstre til nye samtaler om Nasjonal transportplan ( NTP ) og forhandlingene fortsetter denne uken.
VG170227 I fagetatenes forslag til NTP i fjor ble det lagt fram alternativer som spente fra 574 milliarder kroner til 932 milliarder kroner.
SA170227 Også Hans Fredrik Grøvan i KrF forteller at møtet finner sted i dag og at temaet er NTP .
SA170227 I fagetatenes forslag til NTP i fjor ble følgende alternativer lagt frem for perioden 2018 til 2029 : ¶
SA170227 Fagetatene la frem et felles forslag til NTP i fjor.
SA170227 Etter det Bergens Tidende kjenner til, er regjeringspartiene blitt enige med KrF og Venstre om hvilke prioriteringer som skal gjøres i Nasjonal transportplan ( NTP ) fra 2018 - 2029.
SA170227 - Vil NTP bli presenteres for offentligheten denne uken ?
SA170227 - NTP er på agenden ? - NTP er på agendaen, ja.
SA170227 NTP på agendaen ¶
SA170227 NTP er planen som legger grunnlaget for Norges transportpolitikk.
SA170227 NTP er ikke et bindende vedtak, men blir fulgt opp gjennom årlige budsjettbevilgninger.
SA170227 - NTP er på agenden ?
SA170227 I fagetatenes forslag til NTP i fjor ble det lagt fram alternativer som spente fra 574 milliarder kroner til 932 milliarder kroner.
DB170227 I fagetatenes forslag til NTP i fjor ble det lagt fram alternativer som spente fra 574 milliarder kroner til 932 milliarder kroner.
BT170227 Vei og jernbane til Stanghelle : Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) har tidligere vært tydelig på at han ønsker å realisere dette prosjektet i den kommende NTP , senest i et skriftlig svar til Stortinget rett før jul.
BT170227 Sotrasambandet : Dette prosjektet har kommet så langt at det neppe blir stoppet eller utsatt i NTP .
BT170227 Sogn og Fjordane hadde en elendig uttelling i fagetatenes forslag til NTP .
BT170227 På det første feltet har de fått god uttelling i fagetatens NTP .
BT170227 Også Hans Fredrik Grøvan i KrF forteller at møtet finner sted i dag og at temaet er NTP .
BT170227 Lå an til opprykk etter å ha lagt inne i siste periode i den forrige transportplanen, men var ikke med i det hele tatt da fagetatene la frem sitt forslag til NTP i fjor.
BT170227 I fagetatenes forslag til NTP i fjor ble følgende alternativer lagt frem for perioden 2018 til 2029 : ¶
BT170227 Fagetatene la frem et felles forslag til NTP i fjor.
BT170227 Etter det BT kjenner til, er regjeringspartiene blitt enige med KrF og Venstre om hvilke prioriteringer som skal gjøres i Nasjonal transportplan ( NTP ) fra 2018 - 2029.
BT170227 - Vil NTP bli presenteres for offentligheten denne uken ?
BT170227 - NTP er på agendaen ? - NTP er på agendaen, ja.
BT170227 NTP på agendaen ¶
BT170227 NTP er planen som legger grunnlaget for Norges transportpolitikk.
BT170227 NTP er ikke et bindende vedtak, men blir fulgt opp gjennom årlige budsjettbevilgninger.
BT170227 NTP : Blir det noe av Stad skipstunnel ?
BT170227 - NTP er på agendaen ?
AP170227 « Noe lavere planfremdrift enn omtalt i NTP, ferdigstilling er målsatt til 2024 og 2030, målsetting må vurderes ved rullering av NTP » ¶
AP170227 « Noe lavere planfremdrift enn omtalt i NTP , ferdigstilling er målsatt til 2024 og 2030, målsetting må vurderes ved rullering av NTP » ¶
AP170227 Spørsmålet var om de fire kunne bli enige om en felles NTP .
AP170227 Raja sier at regjering og støttepartier hadde den første drodlingen om NTP før jul.
AP170227 Nå skal tunnelen være inne i den første, forpliktend perioden av NTP .
AP170227 Mandag var det møter i stortingsgruppene for Høyre, Frp, KrF og Venstre, etter at partiene i syv uker har drevet intense forhandlinger for å bli enige om et felles forslag til NTP .
AP170227 Mandag ble partiene etter det Aftenposten erfarer enige om det aller meste rundt prioriteringene i NTP .
AP170227 Lekkasjene om Nasjonal transportplan ( NTP ) har kommet jevnt og trutt denne uken.
AP170227 I NTP settes det også av over en mrd. kroner til sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, ifølge Fædrelandsvennen.
AP170227 Etter det Aftenposten erfarer beholdes i all hovedsak ambisjonene for Indre InterCity, mens de ytre strekningene kan gå en mer usikker fremtid i møte, i Nasjonal transportplan ( NTP ) 2018 - 2029.
AP170227 Dette er regjeringens høydepunkter fra Nasjonal transportplan ( NTP ) ¶
AP170227 Det er også nytt at strekningen Arna - Stanghelle er inne i NTP , sier Solvik-Olsen.
AP170227 NTP er en plan som forteller hvordan regjering og etter hvert storting ønsker å prioritere prosjekter innenfor vei, sjøtransport og luftfart.
AP170227 « Noe lavere planfremdrift enn omtalt i NTP, ferdigstilling er målsatt til 2024 og 2030, målsetting må vurderes ved rullering av NTP » ¶
AP170227 « Noe lavere planfremdrift enn omtalt i NTP , ferdigstilling er målsatt til 2024 og 2030, målsetting må vurderes ved rullering av NTP » ¶
AP170227 Spørsmålet var om de fire kunne bli enige om en felles NTP .
AP170227 Raja sier at regjering og støttepartier hadde den første drodlingen om NTP før jul.
AP170227 Nå skal tunnelen være inne i den første, forpliktend perioden av NTP .
AP170227 Mandag var det møter i stortingsgruppene for Høyre, Frp, KrF og Venstre, etter at partiene i syv uker har drevet intense forhandlinger for å bli enige om et felles forslag til NTP .
AP170227 Mandag ble partiene etter det Aftenposten erfarer enige om det aller meste rundt prioriteringene i NTP .
AP170227 Lekkasjene om Nasjonal transportplan ( NTP ) har kommet jevnt og trutt denne uken.
AP170227 I NTP settes det også av over en mrd. kroner til sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, ifølge Fædrelandsvennen.
AP170227 Etter det Aftenposten erfarer beholdes i all hovedsak ambisjonene for Indre InterCity, mens de ytre strekningene kan gå en mer usikker fremtid i møte, i Nasjonal transportplan ( NTP ) 2018 - 2029.
AP170227 Dette er regjeringens høydepunkter fra Nasjonal transportplan ( NTP ) ¶
AP170227 Det er også nytt at strekningen Arna - Stanghelle er inne i NTP , sier Solvik-Olsen.
AP170227 NTP er en plan som forteller hvordan regjering og etter hvert storting ønsker å prioritere prosjekter innenfor vei, sjøtransport og luftfart.
AP170227 Også Hans Fredrik Grøvan i KrF forteller at møtet finner sted i dag og at temaet er NTP .
AP170227 I fagetatenes forslag til NTP i fjor ble følgende alternativer lagt frem for perioden 2018 til 2029 : ¶
AP170227 Fagetatene la frem et felles forslag til NTP i fjor.
AP170227 Etter det BT kjenner til, er regjeringspartiene blitt enige med KrF og Venstre om hvilke prioriteringer som skal gjøres i Nasjonal transportplan ( NTP ) fra 2018 - 2029.
AP170227 - Vil NTP bli presenteres for offentligheten denne uken ?
AP170227 - NTP er på agenden ? - NTP er på agendaen, ja.
AP170227 NTP på agendaen ¶
AP170227 NTP er planen som legger grunnlaget for Norges transportpolitikk.
AP170227 NTP er ikke et bindende vedtak, men blir fulgt opp gjennom årlige budsjettbevilgninger.
AP170227 - NTP er på agenden ?
AP170227 « Noe lavere planfremdrift enn omtalt i NTP, ferdigstilling er målsatt til 2024 og 2030, målsetting må vurderes ved rullering av NTP » ¶
AP170227 « Noe lavere planfremdrift enn omtalt i NTP , ferdigstilling er målsatt til 2024 og 2030, målsetting må vurderes ved rullering av NTP » ¶
AP170227 Spørsmålet var om de fire kunne bli enige om en felles NTP .
AP170227 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var varslet til Tromsø, der det nylig ble stilt spørsmål ved om NTP gir penger til hovedveien E8.
AP170227 Raja sier at regjering og støttepartier hadde den første drodlingen om NTP før jul.
AP170227 Prioriteringen av tunnelen i Nasjonal transportplan ( NTP ) kan derimot få konsekvenser for jernbanesatsningen for strekningene Hamar-Lillehammer, Fredrikstad-Halden og Tønsberg-Skien, også kalt Ytre InterCity.
AP170227 Nå skal tunnelen være inne i den første, forpliktend perioden av NTP .
AP170227 Mandag var det møter i stortingsgruppene for Høyre, Frp, KrF og Venstre, etter at partiene i syv uker har drevet intense forhandlinger for å bli enige om et felles forslag til NTP .
AP170227 Mandag ble partiene etter det Aftenposten erfarer enige om det aller meste rundt prioriteringene i NTP .
AP170227 Etter det Aftenposten forstår vil regjeringsmedlemmer og ledere i V og KrF fortsette å strø rundt seg med « samferdselsgaver » i dagene som kommer, før en større pressekonferanse om NTP etter planen avholdes torsdag.
AP170227 Etter det Aftenposten erfarer beholdes i all hovedsak ambisjonene for Indre InterCity, mens de ytre strekningene kan gå en mer usikker fremtid i møte, i Nasjonal transportplan ( NTP ) 2018 - 2029.
AP170227 NTP er en plan som forteller hvordan regjering og etter hvert storting ønsker å prioritere prosjekter innenfor vei, sjøtransport og luftfart.
AP170227 « Noe lavere planfremdrift enn omtalt i NTP, ferdigstilling er målsatt til 2024 og 2030, målsetting må vurderes ved rullering av NTP » ¶
AP170227 « Noe lavere planfremdrift enn omtalt i NTP , ferdigstilling er målsatt til 2024 og 2030, målsetting må vurderes ved rullering av NTP » ¶
AP170227 Spørsmålet var om de fire kunne bli enige om en felles NTP .
AP170227 Raja sier at regjering og støttepartier hadde den første drodlingen om NTP før jul.
AP170227 Nå skal tunnelen være inne i den første, forpliktend perioden av NTP .
AP170227 Mandag var det møter i stortingsgruppene for Høyre, Frp, KrF og Venstre, etter at partiene i syv uker har drevet intense forhandlinger for å bli enige om et felles forslag til NTP .
AP170227 Mandag ble partiene etter det Aftenposten erfarer enige om det aller meste rundt prioriteringene i NTP .
AP170227 Lekkasjene om Nasjonal transportplan ( NTP ) har kommet jevnt og trutt denne uken.
AP170227 I NTP settes det også av over en mrd. kroner til sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, ifølge Fædrelandsvennen.
AP170227 Etter det Aftenposten forstår vil regjeringsmedlemmer og ledere i V og KrF fortsette å strø rundt seg med « samferdselsgaver » i dagene som kommer, før en større pressekonferanse om NTP etter planen avholdes torsdag.
AP170227 Etter det Aftenposten erfarer beholdes i all hovedsak ambisjonene for Indre InterCity, mens de ytre strekningene kan gå en mer usikker fremtid i møte, i Nasjonal transportplan ( NTP ) 2018 - 2029.
AP170227 NTP er en plan som forteller hvordan regjering og etter hvert storting ønsker å prioritere prosjekter innenfor vei, sjøtransport og luftfart.
AA170227 I fagetatenes forslag til NTP i fjor ble det lagt fram alternativer som spente fra 574 milliarder kroner til 932 milliarder kroner.
BT170223 Frps Helge André Njåstad løftet dem enda et hakk da han i går sa følgende : « Nå kommer også NTP snart som vil være veldig positiv for Hordalands del ».
AP170223 Da forteller jeg hva som ligger i NTP .
AP170223 - Teksten Sivertsen viser til, er ikke noe annet enn hva enhver regjering sier når de evaluerer NTP .
AP170223 ( Sivertsen viser til dokument foran ny nasjonal transportplan der det heter : « Noe lavere planfremdrift enn omtalt i NTP, ferdigstilling er målsatt til 2024 og 2030, målsetting må vurderes ved rullering av NTP » ) ¶
AP170223 ( Sivertsen viser til dokument foran ny nasjonal transportplan der det heter : « Noe lavere planfremdrift enn omtalt i NTP , ferdigstilling er målsatt til 2024 og 2030, målsetting må vurderes ved rullering av NTP » ) ¶
SA170222 Nå kommer også NTP snart som vil være veldig positiv for Hordalands del, svarer Njåstad.
BT170216 Høyre- og Frp-regjeringens forslag til Nasjonal transportplan ( NTP ) skal legges frem før påske, men i går kunne BT fortelle at regjeringen nå er i forhandlinger med samarbeidspartiene Venstre og KrF om planen.
BT170216 Etter det BT erfarer, vil Ringeriksbanen få plass i den første delen av NTP .
BT170216 Bybanen er et annet viktig punkt i NTP .
AA170216 I spørsmålet til samferdselsministeren sa Karianne Tung at Miljøpakkeprosjektet i Trondheim ønsker å forskuttere byggingen av den nye brua, men at Statens vegvesen har satt foten ned til etter at ny Nasjonal transportplan ( NTP ) er vedtatt av Stortinget.
DN170215 Planen er at NTP skal legges fram før påske, men ifølge avisen er det allerede oppnådd prinsipiell enighet om flere punkter.
DN170215 Hvis Ringeriksbanen finansieres i første periode av Nasjonal transportplan ( NTP ) kan reisetiden med tog til Bergen bli redusert med 1 time innen 2025.
DN170215 Før Nasjonal transportplan ( NTP ) legges fram pågår det intense og hemmelige forhandlinger mellom regjeringen og støttepartiene, skriver Bergens Tidende.
DN170215 Blant annet skal regjeringspartiene være enige med Venstre og KrF om at Ringeriksbanen skal finansieres i første periode av Nasjonal transportplan ( NTP ).
DN170215 - Vi vil ikke kommentere de enkelte prosjektene før vi legger fram NTP , sier hun.
DN170215 - NTP er det aller viktigste som skal skje på transportsiden og i hele Stortinget denne våren.
DB170215 Foto : Reuters / NTP Scanpix ¶
AP170215 Etter det BT erfarer, er regjeringspartiene og samarbeidspartiene Venstre og KrF enige om at Ringeriksbanen skal finansieres i første periode av Nasjonal transportplan ( NTP ).
AA170207 Stortinget har lagt opp til at NTP skal behandles i løpet av sommeren.
AA170207 I følge orienteringen er ikke reguleringsplanen forsinket, men Statens vegvesen vil avvente å inngå kontrakter for videre prosjektering og byggeplanlegging til en ny finansieringsplan er vedtatt i Nasjonal transportplan ( NTP ).
AA170207 - Det er ingen grunn til å forsinke planene selv om prosjektet ennå ikke ligger inne i NTP .
BT170206 Men har han penger til prosjektet i NTP - eller velger han å skyve på det frem i tid ?
DB170203 Foto : NTP Scanpix.
DB170131 Seinest i oktober i fjor var Tromsø Høyre ute i nettavisen iTromsø med en gledesstrålende nyhet om at det var satt av penger i statsbudsjettet til å ferdigstille reguleringsplanen for veien, slik at E8 kan legges inn i Nasjonal Transportplan ( NTP ).
DB170131 På spørsmål fra reporteren i Nordlys svarte Karlsen at han ikke kan love at veien blir en del av NTP .
DB170131 Den plikten er ikke mer hellig enn at Solvik-Olsen for eksempel i Bygdanytt i desember lovet både « ny vei og jernbane mellom Arna og Stanghelle i neste NTP ».
AP170129 - Pravda omtaler det faktum at Tom Cato ikke kan lekke fra NTP som et : « E8-utspill ».
DB170116 Foto : NTP Scanpix ¶
DB170113 Foto : NTP Scanpix ¶
NL170110 Vi kan ikke gå inn i en ny NTP periode på 12 år uten at kritiske flaskehalser som E6 Kvænangsfjellet, RV 93 Kløfta, RV 94 Skaidi- Hammerfest, E8 Skibotndalen, E6 Ulsvågskaret, E6 Sørelva - Borkamoen.
NL170110 Vi kan ikke gå inn i en ny NTP periode på 12 år uten at kritiske flaskehalser som E6 Kvænangsfjellet ( bildet ), RV 93 Kløfta, RV 94 Skaidi- Hammerfest, E8 Skibotndalen, E6 Ulsvågskaret og E6 Sørelva - Borkamoen, skriver NLFs Odd Hugo Pedersen og Frank Lauritsen.
NL170110 Regjeringen skal ha kredit for at de har fulgt opp gjeldende NTP 2014-2023 som ble vedtatt av den rødgrønne regjeringen.
NL170110 Norges Lastebileier-forbund region Nord har store forventninger til regjeringens forslag til NTP 2018-2029 som skal behandles i stortinget i vårsesjonen.
NL170110 Det er derfor avgjørende at NTP 2018-2029 blir vedtatt med høy økonomisk ramme og at flere veiprosjekt i Nord-Norge løftes til første periode i NTP .
NL170110 Det er derfor avgjørende at NTP 2018-2029 blir vedtatt med høy økonomisk ramme og at flere veiprosjekt i Nord-Norge løftes til første periode i NTP.
DA161230 Politikeren er nå bekymret for at utredningen ikke vil komme på plass før Nasjonal Transportplan ( NTP ) skal legges fram våren 2017.
DB160721 De saftigste kuttene må komme i transport, og vil få store konsekvenser for neste Nasjonal transportplan ( NTP ) som skal behandles i Stortinget neste år.
AP160414 Han mener utviklingen betyr at vi må tenke annerledes rundt hele Nasjonal Transportplan ( NTP ) og E18-prosjektet, og kommer med en oppfordring til klimaminister Vidar Helgesen ( H ) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ), som begge har snakket mye om førerløse biler.
AP160414 - Det er en utfordring for hele NTP og E18 at planene er basert på at bilene skal være som de er i dag.
DA160229 Utbygging av sykkelekspressveier, der det skal være mulig å holde 30-40 kilometer i timen, blir framhevet som en av hovedsatsingene i etatenes forslag til Nasjonal transportplan ( NTP ), som ble presentert mandag formiddag.
DA160229 Klimautslippene fra transport må halveres innen 2030, skriver trafikketatene i sitt forslag til Nasjonal transportplan ( NTP ) for 2018-2029.
AP160229 Utbygging av sykkelekspressveier, der det skal være mulig å holde 30-40 kilometer i timen, blir framhevet som en av hovedsatsingene i etatenes forslag til Nasjonal transportplan ( NTP ), som ble presentert mandag formiddag.
AP160229 Opplysningsrådet for Veitrafikken, OFV, stoler hverken på NTP eller statsbudsjettene.
AP160229 Klimautslippene fra transport må halveres innen 2030, skriver trafikketatene i sitt forslag til Nasjonal transportplan ( NTP ) for 2018-2029.
AP160205 Nåværende NTP anslår at strekningen Lysaker-Ramstadsletta kan bygges i perioden 2018 - 2023.
AP160205 Ny hovedvei mellom Lysaker og Asker, del av Oslopakke 3 og prioritert i Nasjonal Transportplan ( NTP ) : Vil få 8 gjennomgående felt ( mot dagens 5 - 6 felt ), inkludert 2 bussfelt, med dagens planer.
AP160204 Nåværende NTP anslår at strekningen Lysaker-Ramstadsletta kan bygges i perioden 2018 - 2023.
AP160204 Ny hovedvei mellom Lysaker og Asker, del av Oslopakke 3 og prioritert i Nasjonal Transportplan ( NTP ) : Vil få 8 gjennomgående felt ( mot dagens 5 - 6 felt ), inkludert 2 bussfelt, med dagens planer.
AP160203 Skal ifølge NTP stå ferdig 2018-2023.
AP160203 Lokk over E6 på Furuset er ikke omtalt i gjeldende NTP .
AP160203 Jernbanetunnel : Inngår ikke i gjeldende NTP , men inngår i utredningen Oslo-Navet som er ca. en måned unna.
AP160203 Hverken A-husbanen eller Røa-tunnel er omtalt i NTP , men banen vil bli omtalt i utredningen Oslo-Navet.
AP160203 Godsterminal Alnabru : Ifølge NTP skal arbeidet starte 2014-2017.
AP160203 Fakta : Dette sier Oslopakke 3 og Nasjonal transportplan ( NTP ) om prosjektene ¶
AP160203 ( Kilde : Sekretariatet for Oslopakke 3 )NTP ( 2014-2023 ) : ( I tilfeldig rekkefølge )T-banetunnel : Inngår ikke i gjeldende NTP , men inngår i utredningen Oslo-Navet som er ca. en måned unna.
AP160203 NTP er ikke et bindende, politisk dokument.
AP160202 Nåværende NTP anslår at strekningen Lysaker-Ramstadsletta kan bygges i perioden 2018 - 2023.
AP160202 Ny hovedvei mellom Lysaker og Asker, del av Oslopakke 3 og prioritert i Nasjonal Transportplan ( NTP ) : Vil få 8 gjennomgående felt ( mot dagens 5 - 6 felt ), inkludert 2 bussfelt, med dagens planer.
AP160110 Nåværende NTP anslår at strekningen Lysaker-Ramstadsletta kan bygges i perioden 2018-2023.
AP160110 Ny hovedvei mellom Lysaker og Asker, prioritert i Nasjonal Transportplan ( NTP ) : Den nye veien vil få 8 gjennomgående felt ( mot dagens 5-6 felt ), inkludert to bussfelt.
AP160110 For resten av strekket er det ingen tidsangivelse ( kommer trolig i neste NTP ).
AP160109 Nåværende NTP anslår at strekningen Lysaker-Ramstadsletta kan bygges i perioden 2018-2023.
AP160109 Ny hovedvei mellom Lysaker og Asker, prioritert i Nasjonal Transportplan ( NTP ) : Den nye veien vil få 8 gjennomgående felt ( mot dagens 5-6 felt ), inkludert to bussfelt.
AP160109 Kan funnene si noe om den ? †" Hvis den planlagte E18-utbyggingen gjennomføres, kan målsettingene i Nasjonal transportplan ( NTP ) og i klimaforliket i Stortinget, som sier at all vekst i persontrafikken i storbyene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange, og Oslos egen målsetning om halvering av utslipp innen 2030, bli vanskelig å innfri, sier Tennøy.
AP160109 For resten av strekket er det ingen tidsangivelse ( kommer trolig i neste NTP ).
AP160109 Det er unødvendig å bygge ny E 18 ? †" Ja, som sagt : Hvis NTP , klimaforliket og Oslos egne utslippsmål skal nås, så er MDGs budskap om ikke å øke veikapasiteten rett medisin.